/045_0001.djvu

			-
jh;.,:
;> 
r
4." !'."""" 


. :".: 

 
I' 
.r.., 


\
:.
' . ' 

l?:_- 
- 


:COK XX 
Nr 111(6303)  


17'" ??----.]IIUIIL- 


Uchwa??a. Biura 


Poli??ycznelo ... KC PZPR 


" . 
Rola I zadania bazy. 
naukowo-,technlcznej 
WARSZAWA (PAP). Biuro Polityczne KC PZPR podj????o u- 
chwa???? w sprawie zwiqkszenia roli i . zadaJ1 bazy na
k?w?- 
technicznej w gospodarl:
 naro dowel. Problem'y te b'r??y lUZ kJI- 
kakrotnie stawiane w I'oku I':I
n arnych posiedze?? KC. 
. Rola niukowo-techn.lcznego za.ple-, I 'konst

tors
lc
 i. projekt?wyc
; 
eza przemysiu - stwierdza ncbwa- nic dosc WniklIwie interesuj?? SIl: 
.Ia Biura - zwi??ksza si??, coraz baT- .prpblcmem wykorzystania w pro- 
dziej. Ro??nie te?? stopniowo ' ban d,
kcji ich dorobku. I osi??gni????. 
naukowo-badawcza, konstruktorska . Instytuty I Inne jednostki zaplecza 
l projektowa przemysiu. technicznego w niewystarczaj??cym 
Pa??stwo wydaje co roknn!J.' n-, .slf
pniu, koncentruj?? wysi??ki nad 
trzymanie, wyposa??enie I rozbl,ldow??. szybkim I kompleksowym rozw!??zy- 
samych tylko Instytut??w naukowo_wanlem' najistotniejszych proble- 
badawczych ok. 2,5 mld z??. Baza.. m??w naukowo-technicznych. OP??: a - 
naukowo-techniczna przemys??u .cowania naukowe w zbyt. wl!;slnm 
cho?? jeszcze niedostatecznie nnwi-' zakresie i zbyt powol! dOCIeraJ?? do 
nl??ta - okrzep??a I ma. zn'aczny d??-. przemys??u. 
robek. . Dotychczasowy system organizacji 
Nale??y jednak stwierdzi?? iepo., bar.y ,technicznej - mianow!cie o- 
t . ' " . " :stro zarysowany podzia?? na lllstytu- 
encJal naukvwo
badawczy nie Jest t . bi k t kt k" . 
nale??ycie . wykorzystywany. Kon- 
. na ura ons ru ors IC I na 
takt I ' I ml " c1 . 1 . , . biura projektowe, zwlaszcza braI;;: 
y wspo praca "Zy p acow
 .. d'i h . dn t 
kam I naukowo-badawczymi a.. przed- koor 
nacJ pracy tyc Je os e
" 
si??biorstwaml przemys??owymi n,ic' ,stwarza. dOdatkowe 
rzeszkodY na 
s?? . odpowiednio uregulowane..' l\Jj_' . dr?d:r.e wYkorzy.starua prac nauko- 
nisterstwa I zjednoczenia nie po-: 
':!,cb w przemysie. W ZWl??zku
 z 
??wi??caj?? dostatecznej uwad koordy' pUn??.,potrzj!b?? przyspieszenia pos.??- 
n 
 cj ' d dk h I ' pa technJczne&,o, konieczne Jest 

 I pracy po parz?? owanyc 
. ' , . ' 
plac??wek naukowo-ba.daw
cho .,(DOko??.c??enie na str. Z) "';i'.""": 
, . . 


- 


(, 


/. 


"KRAK??W 
, . 
Wtorek 12 V.. "19G4 


;'!,if' 
Cen,e 50'gr 


.....&....L 


J
,t
I'::'" 


Nowoczesny. dostatnio.. w"ros_.??ony . .gmaeh 
otrzymala Wy??sza. Szkola" Rolnicza 
Uroczystego otwarcia. dokona?? premier J??zef ,.Cyran.ki??w:lcz. 
, , '.. ....... .1 _........':: ,'. .." .. 
bie Wy??szej Szko??y 'Rolniczej prze- I mUrach. i dzi??kuj??c, jednocze??nie'.. 
prowadzi?? z jej rektorem prof. dr li) 

zyst
o"co' dOkonali!. , 
la ,n . as .. 
ej 
Tadeuszem, Ruebenbauerem, z jej na1Jki Wyz5.za Szko??a Rolmcza!.l

i- 


(INF. W??.) Goszcz??cy od nieqzie- 
li w murach Krakowa jego honoro- 
Wv obywatel, jego pose??, cz??onek 
Biura Politycznego KC PZPR, pre- 
zes Rady Ministr??w J??zef Cyran- 
kiewicz dokona?? wczoraj uroczyste_ 
go otwarcia newego, okaza??ego. 
gmachu Wy??szej Szko??y ROlniczej, 
ltt??ra jako kontynuatorka' Wydzialu 
Rolnego Uniwersytetu Jagiello??- 
skiego obchodzi wraz z Alma Ma- 
ter jubil&1sZ sze????:1ctlecia. Fakt, ??e 
wst??g?? wisz??c?? u wej??cia do tej 
okaza??ej, nowoczesnej budowli prze- 
ci???? szef rz??du dowodzi, ??e pa??stwo 
nasze przywi??zuje olbrzymi?? wag?? 
w??a??nie do nauk -r
lniczych, przed 
kt??rymi stoj?? dzi?? szczeg??lnie tru- 
dne. odpowiedzialne zad.ania. Nie 
kto inny. lecz w??a??nie.. naukowcy; 
:i. w ich liczbie pracownicy Wy??szej 
Szko??y Rolniczej w Krakowie, po- 
przez wykszta??cenie i wychowanie 
potrzebnych naszemu rolnictwu fa- 
chowc??w, poprzez prace naukowo- 
badawcze maj?? w unowocze??nieniu 
polskie
o rolnic!wa odegra?? czo??ow?? 
rol??. . 
Podkresli?? to premier 'J6zef Cy- 
. rankiewicz w swoim wpisie do Ksi??- 
gi Pami??tkowej, w rozmowach. 
a- 
kie w czasie wizyty w n??wej sjedZ:i- 


N'kita ChruSZC;EO.,:;..-, 
lJr??madze
lu Narodowym ZRA 


Tania w As.uani, 'sy.mbolem niewzruszonej przyja??ni 
. .r??d
j8ck8-ar,abskiej 


::
::>/
 <._'.;:-",', ,'; , ,:::"';" ,': , .
 .. 

AIR (PAP). Nar6d, zRK'il:iapHe
??
.??e' "PI'zed' calym ??wl
tein 
"swoj?? odwag??, nIeugi??t?? wol??;. wierno???? ,sp
awle . walki z lmperla
 
!izmem i koJonla,IlzmeDt,'o,;pok??J: '??a ea??ym ??wiecie" - o??wl
dczy??, 
premier Nikita Chrus'!"czow. przelitawlaj??c, w ''poniedzia??e
 na, posie- 
dzeniu zgromadzenla.naJ:'0doweJo' ZRA. .' , 


Szef rz??du radzieckiego podkre??li??,. 
??e potE:??ne si??y naszej epoki .....' so-. 
cjalizm, ruch narodow
-wyzwolei'i
 
czy oraz mi??dzynarodowy ruch ko:- 
munistyczny i rObotniczy z lewaf??"s i?? 
ob???cnie w jeden pot????nystr1.1mt????, 
ktMy rozmywa fundamenty??wiato'! 
\Vego imperializmu. W spos??b c??raz 
bardziej zdecydowany staje. na pO- 
rz??dku dziennym sprawa .niekapita";, 
listycz??ej drogi rozwoju pa??stw nie::' 
podleg??ych, kt??re zerwa??y ??a??cuchy 
ucisku imperialistycznego. " . 
Zwi??zek Radziecki nie mies
a sj
 ; 
W sprawy wewnE;t-rzne ilaroq'??w,.' 
kt??,re wyzwoli??y si?? spod panowania'. 
kolonializmu. ZSRR nieugi??cie sto.. 
suje si?? do zasady, i?? wyb??r qragi 


'rozwoju tego czy innego pa??stwa 
jest sprawa jego narodu. Jednak??e 
ludzie radz.ie??cy z rado??ci?? witaj?? 
pa??stwa i narody, kt??re proklamo- 
wa??y ??ocjalizm celem swych d????e??. 
. 'Po podkre??leniu, i?? ca??kowite za- 
lamanie si?? kolonializmu jest nie- 
. uchr??nne, m??wca wska7ta??; ??e nie 
mp
na uwa??a?? za rzeczywi??cie wol- 
'hey.niezale??ne tych pa??stw, w kt??- 
rych sitne s?? jeszcze p.nycje koloni- 
iator??w.Na drugim etapie walki o 
umocnienie niezale??no??ci, rzecz?? 
wa??n?? jest zrozumienie tego, ??e wy- 
,??yskl waczami, agen tarni koloniza to- 
r??w - m;og?? by?? ludzie wszelkiego 
koloru sk??ry i wszelkiej narodowo??- 
, ci. Na tym etapie nar??d wypowiada 


POlucvnudor????:uplql,ym miejscu 
Palka najl??ps,zt: z:" naszej dru??yny 
. '.-'.... '.,..... . . 
. .. 


Przodownik wyiiciC\I d'ruzyna NRD 


. . '.' I 
E tap \\
czora.i
zY 'Wy??cigu POk.ojU'Z .??odzi .do. Wroc??awIa przyni??s?? pierwsz?? 
przetasowania. Cho??, one niezna.czne, jednak. ??wiadcz??, ??e wyscig ju?? od 
pierwszych kilometr??w. j??H. niezwykle Zaci??ty.! walka o sekundy i metry 
dopiero si?? rozpocz??la. Zmieni?? si?? 'l
der Indywidualny wy??cigu, na etap'.e 
.110 Wroc??awia ko.zulk?? przod??vfn'ka ubu?? C.i . 
,n}a .w(')J:>l
m??w>
 
p R,cl:!ni
I'JI??
. J. >,'
,';

.ip:,a
rm
i?9??.,7 
. .tOlhl
tWO rpoz,ostaJ??c
e w: ty??e
 zad'l.a",
a
??
Vlidnie, giriachu" l1ct.e1..., 
. s
ym. 0
 .. 9. . l . ntm . ):oz . 'f .. ClJ . ' . :e . % . W . . . ::l:)w . .A: . . . ,
 . \> . : ..P, . . . i,.If;tp
 .. 
 . ..

J,
 ... .' . 

 . , /Ak u b,.??.1y, . J'I?? .. . .. . .

 
ta wlelomil1on,owa: 1
:w
stYP3
.,pe??", ,,56..,*Y"??...q.fm


sz.e
??.. .,; 
ni swoje'zadanie. Premier pozdrawi?? 
zyby??a krakowskIemu o k.o- 
wszystkich pracownik??w .uczelni, .wi.naukowemu budowla imponpJ??;. 
studiuj??c?? tu m??odzie??,. akadE!mick??, ca, jedna z najwi??Kszych i1lWj!stycji' 
??ycz??c jednym i drugim' przyjemnej jubileuszowych i na p
wno naj.ad- 
i. owocnej pracy. Vi t)'ch nowy
h niejsza... (stein) 


ledena??tle uClelni, slo instytut??w 
lo dlisilJSl' .Kruk6w naukowy 
. , - 


"I 


(INF. w??.) W uroczystO??ciach' 
jubileuszowych, kt??re 	
			

/046_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POlSK1 


\ . 
'} 


Nr 111 


Prot.st pisarzy przeciw antypolskieJ kampanII 
Polityka kulturalna jest wsp??ln?? spraw?? inteligencji 
tw??rczej i kierowniclwa politycznego 


dan DrozdOw.k??, Irena Oowglelewlez, 
Ityszard Danecki, Stefan Flukowskj, 
Kornel Fillpowicz, Z. Fijas, li. Frej- 
dlich, Feliks Fornalczyk, Jan G:sges, 
Lpon Gom??iicki, Jan Galuszka, Jan Go- 
czol, Gerard G??rnicki, W??aclyslaw G??- 
bli<, J??zef Hen, lIeuryk nubert, Ta- 
d{'usz J-Io??uj, Jarosiaw I\vaszkiewicz, 
Jerzy Jurandot, \V. Ja??d??y??skl, Krysty- 
na Jarecka, Eugeniusz Kabac, Gabriela 
Klonowska-pausze!, Stefan Klonowsl,i, 
Kazimierz Ko??nie\vski, Julian Kawalec, 
Tadeusz Kwiatkowski, A. Kasprowicz, 
Jr.u Koprowski, Alfred Kowalkowsi jej cofni??ciu si?? i nlebez- 
:piecze??stwach jakoby jej gro????- 
c:.ch. Nie gardz?? przy tym ??adnym 
wyss.anym z palca wymys??em, insy- (Doko??czenie ze str. 1) 
nuacj?? 
y QSzczerstwem, plot?? o stworzenie barddej sprzyjaj??cych 
zawie6
niach w pracy i zV??'Olnie- warunk??w dla rozwojn bazy nauko- 
lI
ch profesor??w uniwersytetu, o wo-technlcznej przemys??u i szero- 
terrorze intelektualnym. Niestety, kie&,o wykorzyshmia, prac instytu. 

??e powa:i.ni ludzie w Anglii i t??w. 
gdzi
 indziej dali si?? Wprowadzi?? w Biuro. Polityczne postanawia: 
):)l??d i zbyt pochopnie uwierzyli Przemys??owe Instytuty naukowo. 
tYlD k??amstWQm. Od tej wrogi,ej badawcze ,l centralne laboratoria - 
POls??e akcji odci????a si?? stanowczo jako wiod??ce o??rodki naukowe i 
??'Z
???? sygnatariuszy pisma do pIe- tcchnlczne -. povlinny oddzia??ywa?? 
wera w li??cie, zamienczonym w w spos??b jak najszerszy I jak naj- 
d7.
enniku londy??skim "Times". Stli bardziej bezpo??redni na rozw??j {ech- 
kilkudziesi??ciu pisarzy polskch 0- niki w przemy??le. Plac??wki nauko. 
a!<)Si??o ostry prot???St przeciw ca??ej wo-badawcze powinny podsta\\;'Ow?? 

j !lntypo1skiej kampanii. Oba. te cz?????? swego potencja??u przeznacza?? 
80kumenty :podajemy poni??ej. na prowadzenie badali stosowanych, 
L List do redaktor a ,.T i m "" sa " prac rozwojowych oraz najistotniej. 
.. .sz
'ch bada?? przemys??owych kt??. 
zal\.owny Panie! , ry('h wYkonci.nie jest nlezb??dn'e dla 
Z przykrO??ci?? przeczytali??my na la- rozwoju techniki w przemy??le. Prze. 
ma??l'l "T;mcS&" z dnia 18 kw:etnia "ko- m3's??owe instytuty i centralne labo- 
relwndencj
 z warszawy" oraz o??wi
d- ratoria tJowinny prowadzi?? prace w 
,I:l""\
 21 brytyjsk iCfi.}ntJl
??rYCh postuiat??w kulturainych w kra- k??ad??w . .. . 
Ju, kt??ry w ci??gu ubieg??ego dwudz!e- :.. . . 
stolecia przeszed?? g????bok?? rewolucj?? Nalezy. na??ozyc na placowki nau. 
kulturaln??, dzi
1 kt??rej o??wiata I na u- kowo-badawcze obowi??zek dokony- 
ka sta??y si?? udzia??em og??lu obywateii. wania analizy I oceny poziomu tech- 
Ubolewamy nad tym, i?? sprawa ta daia nicznego przemys??u, kt??ry .znajdu- 
okazj?? do zorganizowania kampanJi je si?? w sferze ich zainteresowania 
przeciw n
szemu krajowi. opartej na 'w szczeg??lno??ci w zakresie nowo
 
nlep.rawdzlwych 1nfonnacjacl1, ukazu- C7.csl1o??ci produkowan ch w 'rob??w 
J??Cycq ??u; zWlaszcza w prasie zacho-, . . .. Y 3., 
ania-nIemieckiej, oraz g??oszonych przez nowoczesnosCl metod t-:chnologlCz. 
ndpisani pisarze polscy, 
lli??YTdarny Irt,lnowcry protest przcciwko 
uprawIanej na ??amach prasy zachodniej 
ot /tZ na falach dywersyjnej rozglo??ni 
radiowej "Woinej Europy" zorganizo- 
wanej kampanil, oczerniaj??cej polskt: 
, LudOW??. 
Sprzeciwiamy si?? obcej Ingerencji w 
I1hze problemy wewn??trZne, w nas"?? 
ptIlltyk?? kultuUln??\; kt??ra jest wsp<'!m?? 
ep
??l.W' intellgencji tw??rc:rtj oraz kie-- 
ro"-:nietwa pOlityd'nego l' pa??stwOW'elO 
kraju. . . 
't?? O??wiad??zenie podplsaU: 
Ballna Auder.kll. . Andruj Braun, Jan 
llnechwa, Zofia Bystrzycka. Janina Bro- 
IIlewska, Roman Bratny, Jpr. y HrO"l- 
klewiez, Lech Budret'kl, W. Bili??skl, 
Itazimietz Bleszy??ski, Stani law Bruet, 
Aleksan/ler Bcche??,kl, Anna Bukow- 
na, Ah!k.ande.r Bartlzczewsk.i, Jan. Ba- 
rane""icz. !'itanislaw Broszkiewicz, Jat) 
Brzoza, Zbynko Bednor:r., Przemys??aw 
By.trzyckl, Edward BalcI'Tz3n. Marla 
lIechezyc-nndnleka, Konrad BI
I.kl. A. 
ilUM Cen1kiewiczowa, Czes??aw Centkle- 
WlClI, Bohdan C1,eszko, J. Czarny, st. 
c:zl'rnlk, T. Cbru??cilew&??:I, C.eslaw 
Czerwnlo\??1;kl, Witold D??browski, St. 
aYl2??rd Dobrowolski, .)'anlna Dzl\lr. 
'..IIIwska, Helena Dunin, BOlulaw Du- 
tbllIi.kl, W??adys??aw :Ounarowskl, Bob- 


okre??lonych gt'up wyrob??w (ocena 
nowoczesno??ci i jako??ci) I okre??lania 
wyrob??w, kt??re powinny by?? wyco- 
fywanc z produkcji. 
Plac??wki naukowo-bada,wcze po- 
winny prowadzi?? szerok?? dzia??al- 
no???? w zakresie informacji, instruk. 
ta??u I szkolenia pra.cownik??w ba- 
dawczych, konstruktor??w i technu. 
log??w. kt??rzy pracuj?? w zapleczu 
naukowo-technicznym i w przemy- 
??le. 

:

fic::r!
:I
:f??::

:: ChruszczoW w Zgromadzeniu Narodow y m' ZRA 
rolIowej jest zwi??kszenie odpowie. 
dzialno??ci ministerstw I zjednocze?? (Doko??czenie ze str. 1) Afryki w Ich walce przedwko im- 
za dzia??alno???? podleg??ych im plac??. obrony 5wych praw suwerennych perializmoV{i 
 kolonializmowi, o 
wek naukowo-badawczych. Minl- utrzymania pokoju na arabski
 sw?? wolno???? i umocnienie nieza\vi 
sterstwa i zjednoczenia powinny byc! ws,chodzie i podniesienia dobro by- 
??o??ci narodowej,. o pok??j. Nale??y 
odpowiedzialne zar??wno za. prace tu 
szystkich narod??w arabskich J
noczy?? rewo1ucyjlle si??y wSzY$t 
podleg??ych Im plac??wek naukowo. Popieramy ide?? jedno??ci narod??"'; kich narod??w, wszystkich koniynen 
badawczych jak te:i za T)rzebie!t t??
, . nieza1e??n.ie od rasy, narodo 
.:pr
.
.S?VV; VY.r
()rz3'st
,i;J.;
):iYP()}y,
,'::' <''''ff''d"., '!?? 
< "CO" '" . ...
::.
;;' _
oloru sk??ry lub wierze?? re 
'szechmama ich dorobku w .
P'??tli>ii:::1 \(:;;-:i\i:p\,?i.i
'.';'" 'V??
\'
';;' ',',$c 
,
 'iil:'9.
!'f

'f7
;"""'<;"(":'

 .':."'

tw:.,_:. 


'

::h??ye ,zakl':,' ?? .' 
.:(
 

 ;;

f

??t
Us
 ??ki _' pop t;??r

1

i?? 
l\:Iinisterstwa i zjednoczenia za te_ S K R e c I E ne ????danie pa??st"Y arabskich i .c
??e 
J . . go narodu arabskiego, aby Izrael
'za 
dno z g????wnych zada?? powinny u. z ZAGRANICY stosowa?? si?? do rezolucji ONZ". W 
wa??a?? koordynacj?? dziaialno??ci pod. sprawie arabskich uchod??c??w pile 
leg??ych im plac??wek naukowo-ba- PA RYZ. Ludno???? Francji wed??ug Ita- sty??skich. Popieramy te?? s??us??ne 
dawczych, biur projektowych i kon. nu na 1 stycznia 1964 r. wynosi??a 48.000 ????dania pa??stw arabskich w zwi??z 
s??rukcyjnych w celu w!lzechstron- tys. os??b. ku z imperialistycznymi p1ana m 
ncgo i szybkiego wykorzystania prac PARYZ., Glga,ntycmych ro!mia,r??w po_ wykorzystania przez Izrael w??d rze 
naukowo-technicznych w przemy- ??ar zniszczyl zbiorniki smar??w i mate'- ki Jordan z uszczerbkiem dla praw 
??!e. Powinny one koordynowa?? zw??a- ria????w p??dnych w Santa Coioma de Gra- Arab??w, kt??rzy z w??d tych korzy 
sz(:za szczeg??lnie wa:ine dla prze. manet (prowIncja Bar""lony). staj??. . 
mys??u prace naukowo-badawcze RZYM. w niedz;el?? wiecz??r nast??pi?? M??wca o??wiadczy?? dalej, ??e ZSRR 
pocz??wszy od pierwszego etapu ha: wybuch Etny. Ofiar w ludziach nie wysoko ceni apel prezydenta Nase 
d . 'oy??o. . 
au a?? do zastosowania ich wY.l,1iku ra o zlikwidowani1e obcych baz w:>j 
w przemy??le, NOWY JORK. W.Meksyku panuj?? upa- skowych na kontynencie afryka?? 
??y dochodz??ce do 48 st.' C. W San LU I '. S '_,
 U . . d 
Komitet do S p - w Nauki . i T ..ft h - . 
 ",:.,... wa??amy - oswla czy 
&D _ zmarlo w wynIku oowodnienia organ1oE- Ch . . 1 . 
niki powinien p rzea.. _ a .. ... ow_. 
 c . wiei - 12 d' . rUszczow - ze naj epsze roz;vi?? 
.. lU> D mu Zleci, 350 dzieci umieszczono w zani . e stanowi??oby ca??kowite W y co 
szpitalu. .. . fa 
me obcych wOj* z terytori??w In 
PARYZ. Batyskaf francuski Archime- nych pa??stw. 
de" z.anurz:y?? aii:. na AtiantYku. w po- 
bli??u Puerto Rico na g????boko???? 8200 m. .Wy
oka tama w Asuan:e - po 
bij??c W????j dotychczasowy rekord za- WiedzIa?? w zako??czeniu szef rz??du 
nurzenla. ZSRR - pozostanie jako "wieczny 
PAR.YZ. W Monte 
arlO rozpoez??lo sI?? symbol bohaterskich wysi??k??w pra 
z udzialem 2AIG delegat??w z??2 keaj??w. cYI????rodu arabski.ego i niewzruszo- 
sympozjum po??wi??cone niebezpiecze'??- nej przyja??ni radziecko-ar??bski??j" 
stwu promieniowania radioaktywnego. .. 
. NOWY JORK. W Panamie odbywaj?? 
Sl?? wybory pre'Zydenta republiki i de- 
putowanych do zgromadzenia Narodo- 
wego. Walka toczy si?? wok??l problemu 
stosunk??w ze Stanami Zjednoczonymi 1 
sprawy ka,na??u. pw'mSkielii' ' 


15 


rannych 
- 


t30s6b zabitych 
Tragiczne skulki zderleniu 
dw??ch pociqlJ??w 


(Inf. w??.) Lotem b??yskawicy obleg??a 
naRze wojew??dztwo w:adomo???? o nowym 
tragicznym wypadku, kt??ry zdarzy?? si<: 
w nocy z soboty na niedziel?? w pobli??u 
stacji kolejowej Che??mek. Poci??g osobo- . 
. wy, zd????aj??cy o godz. 23.35 z Libi????a do 
C!,eimka, zderzy?? $l?? ze stoj??cymi na to- 
rze wagonami PQci??gu towarow'go. 
Kompietnemu rozb:clu uiEg??y 3 wagony 
osobowe, 4 daisze zostaly znacznie U??zko- 
dzone. R??wnie?? parow??z, kt??ry wykolei?? 
"iq .wszyslkimi. osiamI, zostal powa??nie 
u,zkodzony. Ko??cowy wagon poci;:jgu to- 
warowego zosta?? calkowicle rozbity, a 
stoj??cy za n.m wagon cysterna - uszko- 
d-.ony. Cz????ciowo wylwlell si?? drugi wa- 
gon-cysterna. Na szcz
??cie znajduj??cy si?? 
wewn??trz. cystern1' spr????ony do 5 atmo- 
sfer gaz plynny - butadien nie wybuch??. 
W dniu wczoraj.zym po????czyli??my .Irl?? 
tUefonicznie ze szpitalami w Chrzano- 
w:e I O??wi??cimiu oraz z przcd.tawic:ela- 
mI Komendy Gl??wnej Miilcjl, nadzoru- 
j,!cym
 ??ledzlwo. celem zorientowania si?? 
o przebiegu wypadku, O stanie zcil'owla 
cl1Gr
'ch i Iloklaclnych persona!1aCh os??b, 
kt??re poni""ly ??mier?? w tej katastrofie. 

o akcJi ra lUDkowej, kt??ra rozpocz??la 
SI?? o godzinie 0,30 (a wi??c w niespe??na 
godzin?? po' zderzeniu) wyruszyly karetki 
. Por,otowia z Chrzanowa, a nast??pnie z 
O??wi??cimia. Szybk?? Interwencj?? utrud- 
n:"lo to, ??e w. ei
mno??ciach nie m????na 
by??o znale???? drogI dojazdowej dO miej- 
.ca wypadku. Dopie['o PQ dlu??szej chwUJ 
natrafilllnQ 11a poln?? ??CI2'	
			

/047_0001.djvu

			! 


Nr ,,,, 


DZIENNIK POLSKT 


__ i' 


- 


tern.. W wielk?? rocznic?? o terazniejszo??ci 
i przysz??o??ci naszej nauki 


T sk 
i rYl } , ?? ra 
'. . -.!H11V l. 
 ! 


-
-
-
- 


1
 ystaw?? w Bibliotece Jagiello,,;.- 
. .
kiej mo??na by nazwa?? ogrom- 
n?? pcrgladowq retrospektywq dzip- 
j??w Uniwersytet1L Jagiello??skieQI1, 
jego jak gd:
b!J biografiq na tle hi- 
storii Krakowa., na tl.e historii Call'1 
Pol.ski. Czym??e bowiem sq owe W!I- 
dobyte ze skrzy?? i m.agazynou', 
wyj??te z szaf i archiwalnych p??lek 
b.ezcenne dokumenty, starodruki i 
ksi??gi, spisane nleraz na pergamr 
nach. ozdobione bO[Jata ilustracja" 
mi, opatrzonc kr??lewsk;mi piecz??- 
ciarni, jef;1i nic ??yj:,!cym i w koi- 

ym slou'.ie zawa.rtym ??yciorysem. 
Jednej z najstarszych uczelni UJ 
Europie? . 
Zdawaloby si?? 71a poz??r, ??e rozlo- 
??071,e w gablotaci?? eksponaty, ??e 
orientacyjne wykresy i tablice na 
??cianach nie majq mocy przemaww' 
nia do widza. A t1!m
zasem z tych. 
starodruk??w, z tych ksi??g pisanych 
gotyckq czcionkq emanuje jaka?? 
fascynacja, jakie?? urzeczenie daw- 
no??ciq, owym ??redniowieczem, to 
kt??rym z mocY kr??lewskich "prz!J- 
Wilej??w . brala poczqtek. uczelnia 
krakowska Studium generale 
Kazimierza Wielkiego. 
. Ta pierwsza cz?????? Wystawy. po- 
slugujqca si?? j'??wn,je?? eksponatami 
Wypo??yczonymi z K??rnika i Ossoli- 
neum, prz.edstawia wzrost i wspa- 
nialy rozkwit naszerm uniwersyte- 
tu, od skromnych, zlokalizowan.,.u:h 
na Wawelu poczqtk??w do slynnej 
'??!' .calym pod??wczas k1ttturalnym 
SWle.cie uczelni, do kt??rej w??dro' 
waL?? ??acy ze wsz1Jstkich ziem 


WQ"
a "..ag." 


Podpis 


kraj??w, % kt??rej wyw??drowa-. 
li na Inne uniw
rsytety uczeni 
polscy, aby tam nie???? zdobytq u' 
Krakowie mqdro???? i nauk??. S?? hL 
naztcit.ka Jana Bro??ka, Jana Dlugo' 
sza.. Wojciecha z Brudzewa i 
po??r??d inntfCh najs/ynnie.is;:,e: 
Kopernika. To era najwy??szego bo- 
daj rozwoju uczelni, zar??1.ono je??/.i 
chodzi o baz?? materialn??, o wypo- 
sa??enie kol,egiow i burs studenckich 
przez 1iczn1jch fundator??w, .iak tej: 
o /.iczb?? uczonych, kt??rzy daleko w 
??wiat ponie??li s??aw?? naszej. I.lmae 
Matris. 
Nie mam za.miaru opisywa?? tutaj 
calok.n:taHu Wystawy. Trzeba j?? 
samem.u obejrze??, aby ogarn???? O. 
grom t,viedzy i pracy, wlo??onej w 
zorganizowanie tego przegl??du sze????_ 
setletnich dziej??w uczelni, kt??ra - 
podobnie jak nasze pa??stwo - prze_ 
??ywala fa.z1J wzlot??w i upadk??w, Ul 
zale??no??ci od sto
unk??w politycz- 
nych i spo??ecznych. 
Mnie, jako bylq shtdentk?? UJ la- 
interesowaly najbardziej gablotl(.i, 
obrazuj??ce histori?? uczelni tu?? 
przed I wojnq ??wiatowq (jeszcze 141 
bylej Galicji), oraz pierwsze lat(t 
po roku 1918, ju?? w Polsce niepod- 
leglej - lata,' w kt??rych k01iczll lam 
studia przlIrodnicze. 


Z wiceministrem szkolnictwa wyzszego EUGENI?? KRASSOWSK?? o zna- 
czeniu jubileuszu Uniwersytetu Jagieiionskiego dla polskiej nauki, o 
wsp????pracy mi??dzy wy??sz
'mi uczcl!1iami i (, aktua1n
'ch problem: 
o??rodku naukow1]m w Krakowie; 
wi??c nie tylko Uniwersytet, ale su- 
ma wszystkich wy??szych uczelni UJ 
naszym mie??cie sk??ada. si?? na poj/:- 
cie takiego o??rodka. Pod jakim k??- 
tem nale??y patrze?? na. przysz/;y 
rozw??j tego o??rodka, czy nie trze- 
ba by wskaza?? na jakie?? nowe ele- 
menty, kt??re przyczynilyby si?? do 
jego jeszcze wi??kszego rozwoju? 
- Istotnie Krak??w jako o??rodek 
naukowy dysponuje powa??nym po- 
tencja??em - obok Uniwersytetu Ja- 
giello??skiego oraz Akademii 
Medycznej i Wy??szej Szko??y Rolni- 
czej, kt??re wysz??y z pnia' Almae 
Matris, istniej?? dwie uczelnie tech- 
niczne: Akademia. G??l'niczo
Hutni- 
cza - jedna z najpcwa??niejszych 
wy??szych szk???? technicznych - i 
Politechnika Krakowska. Tak??e 
O??mdek Bada?? J??drowych, Wy??sza 
Szko??a Ekonomiczna i WY7.:sz:a Szko- 
??a pedagogiczna. Dla pe??nego w
'- 


. ?? 


korzystania tego potencja??u nauke>- 
wego 11 i e z b ?? d n a j e 5 t b a r- 
d z i e j ?? c i s l a i p . 1 a n '0- 
wa wsp????praca tych 
W s z y s t k i c h u c z e l n i. Warto 
wskaza?? na mo??liwo???? wsp????pracy 
naukowej mi??d<:y biologi?? i' chemi?? 
Akademii l\Ie:dycznej a Uniwersyte. 
tem, mi??dzy biologi?? UJ a WSR. 
mi??dzy fizyk?? i ma tema tyl{?? uc;;e1ni 
technicznych a UJ; mi??dzy o??rod- 
kiem fizyki w Bronowicach a fizyk?? 
UJ... Cenne mog?? by?? efekty wsp????" 
pracy mi??dzy UJ a Wy??sz?? Szkp???? 
PE:'9agogiczn?? w dziedzinie rozwoju 
metodyk nauczania i form ksztalce- 
nia nauczycieli. 
Trz.eba podkre??li??, ??e nowoczesne 
wyposa??enie - szczeg??lnie w dz..:e- 
dzinie nauk eksperymentalnych 
jest nIeuniernie kesztowne, dlatego 
te?? poszukiwanie form wsp??lnego 
jego u??ytkowania, zar??wno we
 
wn??trz}Y.Jszczeg??lnych ucze1n.i, jak i 
mi??dzy uczelniami, jest jednym z 
istotnych warurlk??w nale??ytego wy- 
korz
'stywania ??rodk??w, jakie nasz 
rz??d przeznz.cza na pc.trzeby naukL 
Nk.odzo\vne j.est przelamywanie 
istniej??cej jeszcze iwlacji m:??:izy 
poszczeg??lnyrr.i katedn1m.i, wydzia- 
??ami czy te?? calymi ucze:niaml. 
Przerzucanie pomost??w mi??dzy ni- 
mi. mo??e okaza?? si?? piodne - takle 
mam przekonanie - zar??wno dla 
ro??woJu nauki, dla ro
w:??zywania 
szeregu problem??w mi??dzy dyscy- 
plinami pogranIcznymi (biologia a fi- 
zyka, biologia a chemia, eiolcgia a 
rolnictwo.,,), jak te?? dla jeszcze pel
 
rtiejszego wy;,orzystania osi??gni???? 
naukowych w prak
yce. . 
. - A jakie n011:C a pozytywne ele- 
. me.nty, ujawnione w.osta,tnim okr?!:" 
si??? tv naszym ??rodowisku nauko;' 
wym, 'I1-Qle??y tak??e wpisa?? na. konto 
spelnionych nadziei jubileuszowych? 
- Okres prac przygotowawczych 
do jubileuszu zaznaczy?? si?? pew!iY1'
 
Io.k:ch szk??l ,,)'??Ezych slin) Fot, E. W

1'nvsk1 


ramce 


chanq a:ktywno????; widt!rJ.??am 's??yn- 
nego fizyka August<'t lVitkotcs
i(,)(/o, 
kt??ry 11) nowo otwartym Col
gium 
Physicum. w1/ja,??nia/; tajemnic?? :2'(1- 
laml/wania si?? pr6mieni ??wietlnych, 
por??wnu.j??c je z hufcem, skr??caJ??- 
cym ostro na komend??, i widzia??cJ.m 
amfiteatraln?? sal?? anatomii pr::q/ 
ul. Kope1'nika, w kt??rej w??adr?? dc. 
gancki, bly.	
			

/048_0001.djvu

			4 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 111 


g[0ZYCAMI 
;:!P
 ??' 


PRZEDWCZORAJ JUBILEUSZ... 
W ARSZA W A. W zwi1Zku : 
5-leciem rubryki "Dzi?? telefon -- 
j.utro oclpnwied??" - ??ycie War- 

zawy zamie??cHo kilka wywia- 
d??w. Oto co powiedzia?? wicepre- 

e!?? RSW "Pra
a" Mariusz 
f{wiatkQwski: "Moje ??ycz
nia s?? 
. raczej pod adraem Czyte.inik6w. 
??.by rI.oczcka!i si?? udoskontll
nia. 
ru.bruki do tego stopnia, ??e zmie- 
ni str??j tytu?? na ,.Jutro ' telefon 
- dzi?? odvowied??". 
ALE JESZCZE BySTRY 
BYDGOSZCZ. Pr??bka dowcipu 
2' ltusti'owaneao Kur.i,era Polskie- 
fIO': Gdy w przerwie meczu Gar- 
barnia Polonia zagadnq??em 
jednego z siedz??cych obok ktbi- 
c??w o losy Wis??y w walce o po- 
zostanie w lidze, dobrze zoriento- 
warty w sytuacji kibic "bia??ej 
gwiazdy" powiedzia??: - Pa1'!i
, w 
1{rakowie nie ma ju?? "Wisly". 
Zmieniono nazw?? klubu na 
,,st Tumllcze k" . 
OSOBLIWE 
WROC??AW. Urz??dnicz1??t Bit!- 
ra Paszportowego MO - ja.k 
pisze Slowo Polskie - zflpytartO 
He kos
uje wk??adka. pas
orto- 
tJJct, odpowiedzia??a stanowczo: - 
Takich infomlacji telefonicznie 

ie udzielamy. Prosz?? przyj???? 
osobi??cie. 
l.A WICA OSKARZONYCB 
LUBLIN. Wiadomo???? z Kur!.e- 
1':a Lubelskiego: "W fl.i.e lada. 
klopoCie znalazZ si?? s??d Powia- 
t
wy w Lublinie, dok??d w bZa- 
Itl!!.j stosunkowo sprawie wpZyn??- 
l(iskarga ma????e??.stw(l Z. Zgod- 
me z za.Zqczon?? listt!: na lawie o- 
??kttr??oftych nale??a??oby p03adzi?? 
1,ednoc%e??1L??e a?? 50 os??b". . 
ALBO JEGO TRAFI_. 
??ODZ. Ob. Andrzej K. - jak 
informuje G??os Robotniczy 
wygra?? w "Toto-Lotka" 10 zlo- 
tych! Dowiedzial si?? o tym pod 
koniec kwietnia. Od tego czasu 
chodzi po odbi??r pieni??dzy. I je- 
szcze ich nie dosta??. Z przera??e- 
niem my??ti on o momencie, kic!_ 
dy mu si?? trafi milion! 
DRA w A DLA REDAKTOROW 
.' ..i. 'iIo.'::i.l;i.,;" !"f,'
J ,
 
PQZN An. Frag'l7J??nt.. i'1-fo.r ffl !1" 
di 1.0 Kurierze PQ1,9kiin: !r:N..a',.' 
. c:;elni redaktorzy..oIn??WiLi . w 
3tL'ych w Y s t?? p a c h . gZ??wtte 
zadania polityczne, gO$pcdarcul 
i ??Tgani.zacyjne prasy Strolitl.i- 
ctwa Demokratycznege'" . 
. ... AUTOROW WEZWANIA 
KATOWICE. Przychodnia Ob- 
tN)dowa nr 3 Wydz. Zdrowia t 
Opieki Spo??ecznej tL' Katowicach 
_ Bogucicach wzywaj??c 89-1et- 
niq kobiet?? do stawienia si??, 
stwierdza w przes??anym pi??mie 
_ cytujemy za Dziennikiem Za- 
chodnim: ,.Ze sob?? 7J,ale??1l zabra?? 
aparat slUChowy, w celu dokona- 
ma kontroli. W raZie niestawie- 
ni(?? si?? w oznacz??ttym terminie, 
spra wa przekazana zosta
tie do 
KOlegium Orzekaj??cego celem 
ukarania". 


(Jaw) 


Aa"... HOlIQ..... 


1 


Przegl??daIlie przesz??osci 


STRASZNE DOWCIPY 


Z astanawiamy si?? cz??sto, a nawet 
dyskutujemy bardzo gor??co, 
czy to, co??my w okresie 20 
lat od wojny zrobili, to ma??o czy 
du??o? Czy mo??na by??o zrobi?? wi??- 

j, gdzie i w jakich dziedzinach? 
A tak??e szukamy b????d??w, brak??w i 
nie szcz??dzimy pod adresem win- 
nych gorzkich s????w. Wydaje mi si??, 
??e to przegl??danie przesz??o??ci, prze- 
gl??rlanie krytyczne - to znaczy o- 
ceniaj??ce - jest potrzeb??. Wi??cej - 
konieczno??ci??. Bez tego byliby??my 
jak o??lepieni. Nie wiedzieliby??my, 
czy si?? wleczemy - czy idziemy 
szybko naprz??d, czy si?? cofamy - 
czy biegniemy. Gdyby??my sprzed 
O'kien poci??gu usun??li krajobraz, nic 
by??my nie wiedzieli o tym, ??e je- 
dziemy, ??e nieustannie zmjeniamy 
swa pozycj??. 
Dwa. straszne dowcipy kr?????? ostatnIo. 
Pierwszy: "Co robi Poiak, gdy mu przy- 
chodzi ochota na prac??! - K??adzie si?? 
do ??????ka i czeka, a?? mu ochota przej- 
d,lIie." I drucl: "Co robi Polak po pra- 
cy? - Wyjmuje r??ce z kieszeni". Po- 
wiem szc:terze - ch1)?? lubimy narzeka??, 
cho?? na pewno wielu w??r??d nas zdarza 
si?? leniwych, oba te dowcipy mocno i 
to bardzo mocno mnie ubodlY. s?? zbyt 
karykaturalne w itosunku do rzeczywis- 
tosl;i, aby si1, z nich mo??na by??o ??mia??. 
ZAKASANE R??KAWY 
P rzeci??tJny statystyczny Polak, ten. 
kt??ry cz??sto stOi. w ogonkach za 
mi??sem - zjada tego mi??sa gru- 
bo wi??cej, ni?? jego ojciec, CZy dl.ia- 
dek przed wojn??. I to jest jaki?? zna- 
mienny fakt. historyczny, g()S- 
podarC!zy i spo??eczny. Tak samo jest 
ze spo??yciem cukru, mas??a (kt??rego 
_ bywa - brakuje) i innych pro- 
dukt??w ??ywno??ciowych,nie m??wi??c 
o przemys??owych_ 
Miar?? komfortu staro??ytno??ci. a 
tak??e czas??w kolonialnych, a wi??c 
tych jeszcze stosunkowo niedaw- 
nych, by??o: ilu niewolnik??w pracu- 
je na jednego obywatela. Dzi?? nale- 
??a??oby zapyta??. ile energii elektrycz- 
. nej przypada na obywatela, bo ta 
I c,:,enQrgi.a ,'z.ast??pi
 .'W "wi,??l):sZ:9&
 wy- 
; padk??w i 'si????.mi????ml,,;.i 'si??
 pary - 
l' ona''Wrii1jp6\'Va??h1ejsz
1rt stopniu 
wY:?J!1ac??a !tomfort Mwo.czesno??ci. 
Oto przyk??ad, podany przez spe- 
tjalist??w: w r. 1938 na ka??dego Po- 
laka przypada??o 8 "robot??w" elek-. 
trycznych. W ostatnich. to znaczy, 
tera:bniejszych latach, tych robot??w 
by??o ju?? 10 razy wi??cej, be a?? 80. 
Nie zapominajmy, ??e z 20 lat, kt??- 
re min????y, co najmniej 6 przypad??o 
na samo usuwanie zniszcze?? wojen- 
nych. St??d prosty wniosek: nie ta- 
cy znowu leniwi jeste??my, nie tacy 
niepracowici jak i:!ami z siebie cza- 
lem drwimy. 
Te I I!ll??e roboty. kt??re nam slui??. to 
przecie?? !lasze dsielo. Jednak potrafili??- 
my zakasa??: r??kawy i - cho?? pod 
'Wz&,l??dem produkcji' enerlii elektryc.... 
nej sajmujemy czwarte miejlce w ro- 
dzinie kraj6w socjalistycznych i daleko 


nam jeneze do pmlomu zar??wno NRD 
jak i kapitalistycznej Wielkiej Brytanii 
- :trolJilo si?? niemalo, je??li mamy naj- 
wi??ksze w skali ??wiatowej, obol, Zwi??z- 
ku Radzieckiego, tempo zwi??kszania e- 
ner.:ii elcktrycznej. Mamy, jakby za- 
pewne powiedzia?? pan Prus, feblika do 
eiektryczno,;ci - i to dobrze, bo to pod- 
stawa mechanizacji i automat}'ki wszel- 
kie.:o rodzaju. Tych wszystkich, jak??e 
potrzebnych wsp??lczesnemu cziowieko- 
wi precyzyjnych niewolnik??w. 


Jeszcze jedno o zakasanych r??- 
kawach. Wracaj?? ludzie z obcych, 
dalekich, czasem wymarzonych za- 
chodnich stron. Istotnie w wielu 
tych krajach cz??owiek otoczony jest 
g??'??ciej ni?? u nas s??u????cymi mu do- 
brze wykonanymi przedmiotami. 
Ale cz??owiek - nie maszyna. Po- 
wiadaj?? ci przyjezdni: pi??knie tam 
jest, prawda, ale har??wka. A jeden. 
kt??ry ostatnio wr??ci?? z USA, wyli- . 
czy?? mi, ??e z dojazdami do Nowego 
Jorku, w kt??rym mieszka??, traci?? 
na prac?? 11-12 godzin dziennie, nic 
nie zostawa??o na ??ycie prywatne. 
Tam si?? pracuje, ??eby zarabia?? 
po....'i.ada - u nas. ??eby ??y??. I to' 
chyba zasadnicza r????nica. C???? cz??o- 
wiekowi eszala??emu z pracy mo??e 
przyj???? z??ycia? Nie znaczy to, ??e 
pochwalam postaw?? z "r??kami w 
kieszeni", ale to, ??e u nas' da si?? 
i tak?? postaw?? przez pewn?? cz?????? 
dnia przyjmowa??, nie ??wia!iczy ??le 
o naszym stosunku do siebie sa- 
mych. ' . 
Cenimy ??ycie nIe tylko dla pracy. 
ch
y, ??eby praca by??a przede 
wszystkim ??rodkiem i metod?? ??ycia, 
a nie jedynym i ostatecznym jego 
celem. Tak mi si?? przynajmniej wy- 
daj
 . 
SKOK PRZEZ TECHNIK?? . 
?? wiat znajduje si?? na pewno w 
okret!ie wielkiego przeskoku. 
Ludzko????, w swej wi??kszo??ci zaha- 
rowana od wiek6w. pragnie rozsta?? 
si?? z wytw??rczym sposobem my??le- 
nla i ??ycia. Automaty wprowadza 
si
 nie''tY}kO.
''\
J,'.
1}rciV>'i
cej wy... 
kopa??, lecz i J>Oii!R,' abY coraz l??ej 
pracowa?? i. ooraz wygodniej praco- 
wa??. B??yskawiczne tempo rozwoju 
lJIechanizacji i automatyzacji ??wiad- 
czy wyra??nie e pragn.ieniu ludzi - 
pragnieniu zerwania z har??wk??. 
.lak u !lal to wygl??da' Jdl\ w wielu 
fabrykach tzw. czasy r??czne, tzn. czyn. 
no??
i r??cznie przez ludzi Obsluguj??cych 
mu:iyny, si??gaj,! at 50 proc. ca??ego cza- 
lU wytw??rczeKo, to wida??: wyra??nie. ??e 
w tej d,.ledzinie mamy wiele do odro- 
bienia. B)'?? mo??e przeci??tny Polak pra- 
cuje nawet cl????ej od praeci??tnego, sta- 
tystycznego Amerykanina czy Wielko- 
brytyjcz)'ka. Wi??c - Kdzie tu miejsce na 
mity czy kawaly o lenistwie? I te nasze 
braki W).tyczaj,! kierunek dzia??ania na 
najbli??sze 'lata. Je??U czasem z techniki. 
z mechanizacji robi si?? fetY5za - to ma 
to swoje ??r??d??o w ch??ci .przelamania 
opor??w, kt??re z r6tnych przyczyn wie- 
lokrotnie ju?? dyskutowanych, hamuj,! 
nasz wielki przeskok. 


S??dz??, ??e szermowanie jet'lynle ar- 
gumentami technicznymi w propa- 
gandzie techniki nie przemawia 
w??a??ciwie do przekona!'l ludzkich. 
Tu trzeba argument??w i dowod??w 
h u m a n i s t y c z n y c h, to. znaczy: 
nale??y t??umaczy?? - udowadnia??, ??e 
ka??da maszyna, ka??de zast??pienie' 
r??k ludzkich mechanizmem czyni 
prac?? l??ejsz?? i lepsz??. Ale tutaj o- 
gromnie wiele zale??y od samej orga- 
nizacji pracy, od konstrukcji ma- 
szyn, od doboru w??a??ciwych ludzi 
na w??a??ciwe miejsca. 
Ludzie zawsze niech??tnie widz?? 
pocz??tkowo maszyny. Rozmawia??em 
ostatnio z wieloma robotnikami i 
kierownikami wielu przedsi??biorstw 
przemys??owych - i to si?? potwier- 
dza. Bardzo pr??dko jednak nast??- 
puje adaptacja i po chwilowym 


spadku zarobk6w - ich wzrost. t 
rodzi siG wtedy zrozumienie, ??e pra- 
ca mo??e by?? l??ejsza. Z tego wnio.- 
sek prosty: gl??wny nacisk na me- 
chanizacj?? i automatyzacj?? powinny 
k??a???? przede wszystkim kierownic- 
twa zak??ad??w, popieraj??c to kon- 
kretnymi pokazami, udowadniaj??- 
cymi, w jaki spos??b mechanizm wy- 
r??cza cz??owieka, nie odpychaj??c go. 
Nie trzeba jednak m??wi?? o tech- 
nice, jako o celu, bo ka??dy czuje, ??e 
ona celem cz??owieka by?? nie mo??e. 
Dobrze za to jest m??wi?? o niej ja- 
ko o ?? r o d k u - i tylko o ??rodku. 
Cele bowiem ka??dy cz??owiek ustala 

obie sam, w ramach spo??ecze??stwa, 
w Kt??rym ??yje, swoich mo??liwo??ci. 
zdolno??ci i wielu jeszcze innych 
spraw, od kt??rych zale??y jego??yci
 


Alarm na wodzie 


R lIZle!\'a sI?? ten kl'7.yk katdeKo prawlo ! 
slonecznego dnia. Na pla??ach od/ud-' 
nych - I na pla??ach gwarnych, zat??oC'
o- 
nych. "Ratunku, tonie cz??owiek" - .. 
gdzie?? daleko od bl'zegu r??ce rozpacz- j 
liwie bij?? wod??, szukaj??c oparcia wale- 
istniej??cych. przedmiotach. Czasem ra- 
townik zd????Y dop??yn????. czasem pomoc 
przYchodzi za p????no... 
Rokrocznie tonie w naszym kraJu po- 
nad tysi??c ludzi, w ubleK??ym roku ??ni- 
wo wOdnej ??mierci by??o wyj??tkowo bo- 
gate - 1344 osoby zgin????y w nurtach rzek, 
w stawach, jeziorach,.8 tak??e w KlInla!l
 
kach I studniach. zatrwa??aj??ca. alannu-. 
j??ca liczba. Ka??de. lato. upalne dnlo Up- 
ca. czy sierpnia. ka??dy ob??z i katda ko- 
??onia m??odzie??owa ro:rJo??ona nad wod1\ 
pot??guj?? mo??liwo???? n.lebezpiecze??stwa. Do 
k??pi??cy si?? ludzie lekeewa???? p....eplsy. 
a jak??e c.,??sto, JJ,'e umiej??c p??ywa??:, wy- 
bieraj?? sil) na kajakowe prz
ja.??d??ki. czy 
turystyczne wczasy wodn.. . 
Dwie s?? najpowamleisze przyczyny wy- 
padk??w utonll)??; nieumiej??tno???? plywa- 
nia - I k??piel w 
ejscach zabronio- 
nych. Choc jak??e cz??sto zdarzaj?? si?? 
wypadki utoni??cia ??wietllych p??ywak??w. 
nieraz I ludzi. b??d??cych z wod" "za pan 
brat". A wi??c tak??e - p....ecenianl. w??a.- 
nych sil i mo??liwo??ci, lekcewa??enie obo- 
wi??zuj??cych nad wod" przepis??w. {an- 
..farona4a. .. ".. 


., -....... 
.
 Ma??a .J.est w naszymknij\i kultura p??y- 
wacka. Setki tysi??cy m??odych ludzi. dla 
kt??rych kontakt z wod?? ograni"",.a si?? 
tylko do codzienuego mycia, setki ty- 
si??cy doroslych, nie maj??cych o p??ywa- 

iu :iadnego poj??cia. a chodz??cych z wl)d- 
k?? nad rzeki i jeziora, plywaJ??cych k,a- 
jakami i spacerowymi statkami biwaku- 
j??cych nad. du??ymi akwenami.' A potem, 
Jak??e cz??sto, efektem tego Jest lakonicz- 
ny komunikat milicyjny. 
Cztery lata temu powsta??y komItety u- 

owszcchnienla plywania. legltymuj
c. 
Si?? zreszt?? z ka??dym rokiem leps."ymi 
wynikami. I ju?? w minionym roku prze- 
szlcolono w naszym wojew??dztwie 1& ty- 
si??cy os??b w &5 punktach nauki. znaJ- 
dUj??cych si?? w 17 powiatach wojew??d:;t- 
twa. Minima??na jest jednak baza nko- 
leniowa. Kilka zaledwie basen??w kry- 
tych. par??na
cle basen??w otwartych w 
wojew??dztwie. Gdzie?? tu uczy??, .jak??e 
wymaga?? I ????da??, by m??odzie?? sZKoln?? 
obj???? obowi??zkow?? nauk?? plywania? 
Bardzo powoli zw1l)ksza si?? w naszym 
kraju budownictwo basen??w p??ywacl,lch 


(przyk??adem moU by6 bUduj??ey a??., tli?? 
lat basen kryty "Korony" w Podg??rzu)" 
nie WYkorzystano w peml mo??liwo??ci u- 
rnchomlenJo\ k??pielisk na wodach otwar- 
tych. Wini?? tu nale??y tak??e powiatowe 
r.a
y narodowe, wydzia??y gospodarki 
komunalnej tych rad, kt??re jakte cz??sto 
ograniczaj?? si?? do postawienia tablic F.a- 
kazuj??cych k??pielI. Tymczasem wyko- 
rzysta?? mo??na i zaadaptowa?? do cel""" 
p??ywackich baseny. przeciwpo??arowe. mo- 
:ma zmusi?? przemys??. by produkowa?? 
haseny plastikowe, przeno??ne, doskonale 
aadaj??ce si?? do przeprowadzania !lauJd 
p??ywania. 
No, dobrze .. powie nIejeden. Przecle?? 
milicja ??cl"ga kary za nieprzestrzeganie 
przepIs??w bezpiecze??stwa nad wod??; ... 
ostatecznej Instancjl Istnieje jeszcze Wo- 
dne Ochotnicze Pogotow1.e Ratunkow. 
dzia??aj??ce w naszym WOjew??dztw;" w 
??1 rejonach k??pielowych. M??wi na tell 
temat sier??ant MO z Nowego S??cza. 

??onek WOPR: - "Przyje??d??a do Ro??. 
nowa w pogodne dni ??wi??teczne % - 3 
tysi??ce ??udzi. Nie ma w tej mieJscowo- 
??ci ani jednego k??pieiiska, brzegi jezio- 
ra malo przydatne s?? do k??pieli. Rato- 
wnie,. WOPR nie dysponuj?? ??adnym 
sprz??tem, nie maj?? ??odzi motorowej, A 
lam zapa?? I':dobre ch??ci - cho?? to jut 
wiele, to wci???? jeszcze za malo. Duna_ 
jec w og??le nie jest zabezpieczony, ??ie- 

eizFj
f;IA
8: t

pia

',c??ad
""r!?Iira- 
PbmJ.j
j??c '
gl??d
: 'ez;
i
 - .. 'lud
ide . 
ekonomika przemawia za tym, by ra- 
townik??w WOPR wyposa??y?? w nowoczes_ 
ay sprz??t ratowniczy. Obliczcie. pros" 
- do???? makabryczne to zreszt?? wYl.cze- 
!Ile; oko??o 1%0 Istnie?? hldzklch, poclt??o- 
ah:tych przez wody w naszym wojew??dz- 
twI. w ubieg??ym roku. Ile kosztuje w 
naszym kr.aju wychowanie m??odego ezlli" 
wlcka, a potem wyp??acane przez Ile?? tam 
??at renty? Koszt jednej ??odzi motorowej 
nie wy??szy chyba ni:!; kilkana??cie ty- 
si??cy, sprz??t ratowniczy produkujemy w 
kraju. Na to musz?? si?? znale???? fundu- 
sze.. Musi sI?? U??wiadamia??. m??odzlei 
w szkole I jej opiekun??w o .niebezpior.
et'1- 
stwle wodnego ??ywiolu. Skoro m??wi si?? 
na ,lekcjach szkolnych o bezpleczeilstwie 
na drog
h. dlaczego pomija si?? mn- 
ezenlem bezpiecze??stwo na wodach? 
Alarm na wOdzie. musi trwa?? ca??y rok. 
Musi obj???? wszystkich - I wszystkie te- 
reny kraju. Cena ??ycia jest zbyt wiel- 
ka, by mo??na nim by??o szafowa??. 
(ZB. R.) 


T O mia
teczk.') ma moc mcigicZ- 
1iq. Kiedy mrok plynie nad 
dachami, a ksi????y?? zaglqda w 
'tl!ie??yczki, u stawione na ka??dym 
domu, podobne ma??ym latarniom 
mo7:skim - od??ywa sta.ry Jarostaw. 
Srebrne ??tviatlo b??qdzi po wiatach 
k411tienic - 01vych przcpa??ci,
tych. 
ku.pieckich sieniach, tworzy p????mro- 
czny ??wiat??ocie?? w??r??d pl??taniny 
Qank??w, batkon??w i wn??k. Chrapa- 
fl.ie starego hydraulika zdaje si?? 
by?? oznak?? snu kupca w sztaJmyc.y, 
a skradanie zlodzieja - nocn?? w??- 
dr??wk?? op??aconego piszczka dla o- 
degrania serenady. I wydaje si??, ??e 
ZlI. chwil?? r.ozbrzmi canzo1tct, ??e po 
p??ZttOcy wjadq cW wiaty ol1romnia- 
ate wozy z suknem - jak?? ??
 . ra?!.- 


m. u,,
!k,i jarmark. I tak. mo??n.tt 
by w niesko??c;??>no???? - wspom!l'!d- 
;.t.C przf!bogaty czas renesa,nsu, kt??ry 
fJrzeszed?? w tym miasteczku ba.rw
 
nie, bogato i krwawo - a dzieje te, 
zawarte w starych skrllPtach. cze. 
??'aiq na swego Or-Ota. 
Moc magiczn?? i urok zni.ewa!ajq- 
"11 ma ten Jaros??aw. GrzebifIlI. att.y- 
ki na kamienicy Orsettich, pQdciR- 
",ia. rynktt, gl??bokie lochy pod 
.tarym miastem, kt??re poch??on?? ty 
miliony na remont. Jeszcze w uIici- 
i kuch wyczujesz daleki oddech egz()- 
tycznego Wschodu, 1tazwy WeoW!ro 
ska., Tatarska przypomn??, ??e uj q- 
,,
ch przepa??cistucl?? lochach sk??a- 


,."".. Ro.
.. 


Ksi????yc nad wiat?? 


dawano beczki w??grzyna i WlloornQ 
u:sclw?lnie bakalie, ??e przebywa?? tu. 
ktlpiec w jnie i wypuk??ooki Or- 
mianin. Jarmarki by??y wieIkie: 30 
t1J si ??cy luda na n'ie zje??d??alo. No, 
ta..g Sprowadzano 40 tysi??cy woZ??w 
zdatekich alwlic. Ksi??gi zapisaZjJ 
nazwiska kupc??w z P01'tugalii, Hi- 
szpanii, W??och, Hotandii, Grecji, 
Moskwy, Nowogrodu" nie m??wi??c o 
blizszych stronach - jak Ni???mcy 
czy Ukraina. Owa liczba 30 tysi??cy 
luda ?lAi jarmarku - dotuczy sa- 
mych kupc??w! Tak wiec Jaro
??atD 
by?? miasttm 'nie tryte jakim, mAtro- 
poli4 handlow??, wielkim kramem 
:irodlwwej Europy. Ka??da knmieni- 
Ct; -.- wielk.i Dom Towarowy. Ka??- 
da kamienir.a - mieszkanie b'lai!- 
tego kupca. 
Jeszcze kilka lat temu wiekszo??6 
t1lch kamie1tic podparta by??a Wiel- 
kimi Mikami stempli - od kt??rych 
okre
mem Jaroslaw jako "miastecz- 
ko podparte pa_tykiem". Nazwa przy- 
j????a si?? - ale... Czas chyba Ofllosit 
dementi starej fl.(lzwy. wzi??tej Z 
dawnego reporta??u. Pewnie. je3zcze 
l tu i o1.l,?diie ,tempel drewnia'nll 
wsviera mur. ale 
iczysz je ;ul na 
IJal.<:ach. Wielkie nak??ady jina1l.S<)l.4)e, 


si??gaj??ce dziesiqtek milion??w zZo- 
tych, z.abezpieczyly 1XJdziemne, ja- 
rus??awskie lochy i wspania??ym re- 
npsansowym kamienicom przed??uw- 
no ??ywot o dalsze wieki, pi.??kno ich 
utrW410no. Nie poznasz dzi?? rynku 
w Jarostawiu, nie poznasz pryncy- 
palnej ulicy. Wprawdzie w oknie u 
pana zegarmistrza ten sam NapQle- 
on ze zwieszonq g??ow?? odje??d??a spod 
swego Waterloo, ale to ju?? n.ie ten. 
czas JarosZawia, a Waterloo wal??- 
cuch si?? loch??w. kt??re grozi lo za- 
g??ad?? 1nia.stu - min????o. Niedaleko 
od pana zegarmistrza nowy budy- 
n.ek Domu Towarowego - ll'/.dna.' 
nowoczesna architektura, aczkol- 
wiek funkcjonalno????, uj??ta w karby 
norm metra??owych, okaza??a si??, na- 
wet jak na Jaros??aw, nieco przycia- 
sna. ImpQnuje wreszcie Jaro$??aw - 
tak jak dawniej 
 pi??knymi dziew- 
c;??talni, kt??rymi 1tieodmiennie 'zac.'1.- 
t1:yca si?? Jurek H01'dy??ski, poeta. 
Niezale??nie od tego. czy siedzi aktu- 
alnie w Pary??u, czy we Wiedniu. Ate 
Hordy??ski zachwyca si?? wszystkimi 
Iwbietami... . 
Slynq?? kiedy
 Jaros??aw z. "la.se- 
czek karl.soadzkich" stawnej fabryki 
Gurgul4. Laseczki jadlo si?? do piwa 


. 


i byZy napra:wa?? wy??mi???nite. Dzi- 
siaj m??ode ekspedientki 'tV sklepach, 
kt??re jeszcze niedawno przyszZy z 
okoIicznych wsi do prac.!}, wytrzes;:- 
czaj?? oczy: - "Laseczki? Karlsbadz- 
kie?" Szkoda, ??e zanika dawna "spe- 
cialite de la maison". Za to w ka- 
mienicy, niegdyii walqcej si??, a ahe- 
cnie wyremontowanej - gdzie kie- 
du?? nocowa?? kr??l Sobieski wraz z 
Marysie??k??, (o czym ??wiadczy przez 
zacnych obywa.eH ufundowana na 
pami??tk?? tych rzeczy tablica.) - 1.1.- 
rzqdza si?? hotel turystyczny. Tlum 
wycieczkowy bowiem wkr??tce o. 
blegnie miasteczko, dziatwa tupa?? 
b??dzie pochodem przez sale trmze- 
um, wypieszczone przez doktora 
Gottfrieda i magister Olszewskq, 
gr/zie ujrze?? mo??na przepych wn??- 
trza dawnego mieszcza1tskiego domn 
tudzie?? oryginatne stroje z daw
 
nych wiek??w, kt??re wyci??gni??to z 
grobowca Ostrogskich i odrestauro- 
.tfano. Patrz??c na nie - lekki dre- 
szczyk przebiega 1XJ krzy??u._ 
Pani magister Olszewska w wy- 
dawanym przez Towarzystwo Mi/o- 
??nik??w Jaroslawia "Roczniku" opi- 
sala szc??eg????owo kamienic?? jaras
a- 
wskiego kupca. Dzielila sie ona na 


trZ1l cz??SCt: cz?????? mieszkaln?? M 
pi??trze. z kt??rej zdobionymi scho- 
dC!Tni wewnqtrz sieni, zwanej "wia- 
tq", schoc1.zilo si?? na parter, sta1ln- 
1.i:i??cy cz?????? reprezentacyjno-handlo- 
w??. Tu znajdowaly si?? magazynjJ i 
sklepy. a tak??e reprezentacyjna 
"wielka izba", w kt??rej przyjmo- 
wano go??ci i przeprowadzono trans
 
akcje. Bogaci kupcy Jaros??awia o- 
we wietkie izby przyozdabiali poli- 
chromiq, oponami; tutaj przecho- 
wywali przedmioty zbytkowne, wtJ- 
roby zwtnicze, cenne szk??a - aby pa- . 
kazywa?? go??ciom, i?? z nie byle. kim 
maj?? do czynienia. Te kamienice 
byly ma??ymi pa??acykami, sZu??o.c1lfni 
do prowadzenia handtu. 
Dzia??aj??ce wspaniale od kilku la.t 
Towa"zy
tu:o Mi??o??nik??w J arosza.wil1 
!JruJ:>uje miejscowq inteligencj?? i 
rozbudza pasje badania przebogatej 
}JTzesz??o??ci miasta, kt??re kiedy?? po.- 
no mia??o SZU1ts?? zosta'nia - zamiast 
Lwowa - stolic?? Gal.icji. Towarzy- 
sLteo 9trzymato obecnie lokal 1D 
"wielkiej izbie" kamienicy. o3'twczo- 
nej numerem 6 - w rynktl, gdzie 
przechowa??y si?? pi??kne fl'eski o te- 
matyce biblijnej,' wzbogaconej mo- 
ttiwami zwierz??cjlmi i ornamente1l1 
gelJmetrycznym. Pod Moj??eszem czy 
innym Kainem b??dzie bar z czar1l4 
ko1W??, a dyskusje - po
r??d r!lcz??- 
cych lw??w. 
A mo??e b??dzie jeszcze piwo . 
Zuwca i k!Seczka karlsbaclzka?
		

/049_0001.djvu

			l 
n 


;q, n't 
r 


UJ 


DZIENNIK POLSKI 


. 


c
??ym $wiatem 
?? Uniwersytety: 
Kij??w 


wsp????pracuje 


z 


Doktorzy BOO-lecia 


Doktoraty honoris caU$4, nada- og??lnci??Wi.arowych. s?? ??ci??lej- 
fDane przez krakowski Uniwer- sze, kole??e??skie wi??zi z IcUkoma 
sytet uczonym z ca
ego ??wia. fizjolog, laureat Na- 
ero.:ty Nobla, doktor h. c. wielu uniwer- 
l17tet??w; promotor Jer7.Y Kaulbersz: 
"PoCZyni??e?? 1IMkomtte o(Ik.ryciaj u- 
II1O??liwiaJ"ce rejestu
J?? zmian paten-' 
e:la.????w eJ??ktryc:z.nych w pojedy??czylU 

??6knle nerwowym w czasie pnecho. 
dteni;a sygna????w z t>ad'z??d??w zmys??owych 
do o??rOdkawego uk??adu nerWowego i o- 
1!re??li??e?? naukowo, na 
 te zmiar.;y 
t Sygna??y polegaj??". 
IVo ANDRIC - J1Jgos??.awlA, pisarz, 
laureat Nalt,rody Nobla, wychowanek UJ; 
Promotor Witold Tasz)'cltl: 
"C%??owiek - oboj??tnie, WRebollu ew ewolucji J??z)'o 
kowej. OdWiedziwszy nas po woJ,tlie, o- 
g??Osi??e?? wzruszaj??ce wspomnienia: \oPD- 
lonia" dedyktowaJne uczonym i robo4;td- 
kom, .buduj??cym now??' Polsk
" 
JEAN GUDEMET - Fnmcja, h??8fJaryk 
Prawa; promotor Kammien: Pn:;yby??ow.. 
IlU: 
"Twoje dzie??a ??wiadCZ/! wymowme o 
dog????bnej znajomo??ci prawa rzymsktego 
w ??'????nych epokach jego rozwoju, jak 
??'6w>niet i h'ancusk1ego prawa cywo\1n.. 
,go". 
$TANISLAW KALESNIK :tSRR, 
I!
graf; prom
or Mleczyll??a>w Klitna. 
lI:I:ewski: 
"Wyniki Twoich badali geom:orfo1o- 
gLe?myeh i glacjologicznych, pr owa dzo-. 
l1),ch w Ci????kich wa.rul1lkach Arktyki w 
trudno dost??pnych g??rach: Akatau, Tlen. 
??Zanu, Hisarskich I Kaukazu, da??y nowy 
!'ogl??d na przebieg zlodowacenia obsza- 
r??W g6rskich, na retim lodowc6w, na 
!'o!?? waha?? klimatycznych i przynios??y 
CI uznanie ??wiata na;ukowego". 
PIOTR L. KAPITZA 
 ZSRR, fl2y1<:, 
b.adacz niskidi. temperatur, dyot'ektor 
Instytutu Problem??w l"izycznych Aka. 
demil Nauk ZSRR; promotoc Henryk 
:!oi'iewodnicza??ski: 
"Jedno z n"jwl??kszych Pa??skich ol!- 
by?? - to od,krycie nadcie]t??o??c! ciek??e- 
go heiu II ora;z wszechstronne badanIa 
w??asno??ci helu II. Nie mog?? te?? pomin??t 
tu t'a??skich wspanialych osi??gni???? jako 
kO n !1:ruktora orygi'nalnych, najbardz!ej 

P??lczesnyoh, wysoko wydajnych SI>Ta_ 
P??ai'ek heJu, wodoru i 'powiet.rza. p.??- 
skie zdobycze techni('Zne ".Ie tyiko wa- 
,ntnkuj?? szybszy I>OSJ;??p bada?? podstawo- 
","ych w zakresie niskich temperat'Jr. 
lecz _ jak wiemy - przez swc znstos,,- 
"'ania w metalu.rgii zela!>3 istqtn1e przy- 
CZyni??y si?? do zwyci??stwa nad Niem- 

lni hitlero\\'s1';.lmi". 
J??ZEF KLIMA ...., Czechoo??owacja, hi- 
storYk prawa; promotor M
cha?? Patka- 
- lIlowski: 
"Badania Twoje nad Pf'awodawstwem 
??.%ezopotamli, w szc,zeg6ino??ci nad pra- 
"'em starobabiio??!Xkim zosta??y po raz 
f)ierwszy w naUC.e lWi&towej opa.rte na 
:tr??d??aCh, kt??re sam odczyta le?? i nale??y- 
cie .zrozumla??e??, dzlqki opanowaniu j??- 
zYka akka11nowego. 
'I'woje pra{!e przynios??y j;auce nowe spoj. 
Z'2enle nie tyiko na pocz??tki pD??st.wa 
i f)rl\wa, aie I na pierwotne strul,tury 
lIDo??eczne na Istarszych kultur JudZIro:??ci". 


TADEUSZ KOTARBI!l:rSKI - Polska, 
filozof, tw??rca reizmu; promotor Kazi- 
mierz DObrowolski: 
"Szcze
??ln?? wag?? przyk??ada??e?? do 
stworzenia nauki, nazwanej prakseolo- 
gi??. Od "Szkic??w praktycznych" W 1913 
do "Traktatu o dobrej robocie" W 1355 
budowa??e?? wytrwale t?? naw??, pioniersk?? 
dyscypltn??. Wnios??a ona do nauki ??wia- 
towej podstawowe uog??lnienia, okore
l,,- 
j??ce teohn
k?? dObrej roboty, dyrektywy 
skuteCU1.ego dzia??ania". 
JULIAN KRZYZANOWSKI - Polska, 
historyk litera,tury; promotor Kazimierz 
Wyka: 
"W dZlesi"tkach opubltkowa
ych dzie?? 
I kSi"??e,k, w setkach rozpraw na.uko- 
WYCh" Vi rozliC2??nycl1 edycjaCh pllim na,. 


WOJCIECH RUBINOWICZ - Polska. 
fizyk; promotor Jerzy Rayski: 
"Wyros??e??, b??d??c ucznIem i asysten- 
tem Sommerfelda, a nast??pnie Nlelsa 
Bohra ze s??ynnej szko??y fizyki teore- 
tycznej. Z owego wczesnego, heroicz- 
nego okresu rozwoju fizyki kwantowej 
datuje si?? Twoje wi
lkie OSi??gni??cie: 
odlme
o 
promieniowania diJpolowego. Drugim 
wielkim Twoim osi??gni??ciem sta??o si?? 
opracowani
 teo!'ii e1eklorycznego pro- 
mieniowania kwadrypolowego" . 
KAZIMIERZ TYMIENIECKI - PolSka, 
historyk; promotor Adam Vetulani: 
"WnlkJlwY1??1i 1 gruntownymi studia- 
mi obj????e??' dzieje spo??eczne . naszego 
narodu, pocz??wszy od wydobytego 
przez Cle.bie z mrok??w okresu formo- 
wa,nla si?? I rozwoju S??owian LechIckich 
popczez pocz??tki Pia!rtowskiego Pa??stwa 
Polskiego I pierwsze formy jego Qt'ga"i- 
zacji, a?? po olm'es p????nego ??redniowie- 
cza". 
PAUL DUDLEY WHITE - USA, kar. 
dlolog; promoior Leon Tochowicz: 
"Nadaj??c t?? najwy??sz?? godno????, prag- 
n??li??my uCJzcl?? Twe zas??ugi w tak wa??- 
nej dla ludzko??ci ddedzLnie wiedzy, kt6_ 
rej si?? po??wi??cIle;, to jest kardiologii. 
Wyszed??e?? ze lIly:nnej Harvardzkiej 
Szko??y Medycznej i swymi pracami 
wzbogaci??e?? wStl:eChstronmie dorobek 
naukowy, tej 
ko??)" w badan1acl1 ;Ii za- 


.. 
'.) 
??! 


, 
r 
, 


Na zdj??ciu: doktorZV honoris causa UJ, laureaci Nagrody NoblCL 
lord Edgar Douglas Adrian (Anglia) i Ivo Andri?? (Jugoslawia) 
szye??1 najwl
kszych pisarzy, jakie w 
Twoim wy!to.naniu lub pod Twoj?? opie- 
k?? zasili??y nasz?? kultuot'?? narodow??, sk??a_ 
dasz ??wiadectwo, ??e panuje.sz suweren- 
n,ie nad ca??O??Ci?? naszej literatury nau- 
kowej od jej pocz??tk??w po dzIe?? dzi- 
siejszy. Jeste?? znakomitym I jedyn
'm w 
naszej na.uce znawc?? folJklol"U samego 
W SObie I jego zwl??zk6w Z pi??miennic- 
twem narodowym". 
PHILIP HENRI KUENEN - HOlan"da, 
geolog; promotor Mall'ia,n Ksi????kiewlcz: 
"Bada,niami swymi wyja??ni??e" budow?? 
I spos??b pOWSlawania ra,f koralowych I 
wielu 1nnych osad??w morskioh. Pomy- 
s??owo przeprowadzonymi do??wl"dc2en;a- 
mi na??wietli??e?? mechanizm ruch??w 
skorupy ziemskiej i powstawania g??r". 
ERNEST LABROUSSE - Francja, his- 
tocy,k; promotor Cellna B.obi??ska: 
"Ju?? przed laty rozwin???? Pan Impo- 
nuj??ce swym zasi??giem i .rO'Zmach
m, w 
opa.roiu o odkryte przez Pana ??r??d??a. 
badania nad ruchem cen i p??ac w epo- 
ce ancien regimu. stworzy?? Pan szko- 
li: i kierunek, kt??re. przem??wi??y do- 
bitnie na rzecz historiografii socjolo- 
gizuj??.cej, gdy?? st"nowi??y stopie?? w 
unaukowieniu "historll i wzbo/i;aci??y j" 
'nowymi metodami". 
OSKAR LANGE - polska, ekonomista; 
prom,otor K.azimierz 'pi'.varski: 
"Szczeg??in?? wag?? przyk??ada?? Pan do 
tw??rczego) rozwijania H'orLi gospodar.ki 
socjalistycznej, a przede Wszystkim 
mechanizmu funkcjonowania gospoda.rki 
socjalistycznej, tw??rczego zastosawa'nla 
m"tod ekonometryc.znych w systemie 
gospoda,rki socjalistycznej oraZ stwone- 
nla podstaw cybernetyki ekonomicznej. 
Ten olbrzymi, orygInalny i tw??rczy do- 
.'obek naukowy postawi?? Pana slus7,n;e 
w rz??dzk najwybitn!ejszycll wsp????czes- 
nych ekonomist??w ??,viata". 
LEON MANTEUFFEL - PoIska, chi- 
rur/!, promotor Jon OS2;acki: 
. "Po??o??y?? Pam Profesor wielkie .70"81-,- 
gi w wprowadzeniu i rozpowszechnie- 
niu w Polsce nowoczesnych sposob??w 
rozpoznawania I lecze,nia operacyjnego 
chor??b serca". 
ERIC MOLNAR - W??gry, historyk; 
pl'0J11otor .1??zef G3rbacik: 
"Dzi??ki g????boko??ci umys??u I W'zech- 
!ltronno??ci zainleresowa!'1 osi??gn????e?? wy- 
bitne wyniki w zakresie syntezy klu- 
czowych problem??w historii na.rodu. w??- 
. gie,rskiE!go, pocz??"'szy or! epoki wsp??l- 
noty pierwotnej a,?? po c7.asy najr.ovJs
e". 
WIKTOR W. NIEMY CK I - ZSRR, ma- 
tematyk; - promotor Tadeusz Wa??ews- 
k,l: 
"Ju?? jako m??ody ucze?? P. S. Alek- 
san<1rowa stosowa??e?? metody tot>ologicz- 
ne do teorii r??wna?? ca??kowy,,11 I r????- 
nlt''''kowych zwyczaj:nych. W obu tych. 
dziedzinach jeste3 og??lnie uznanYD' .....- 
.torrtetem". 


kre9U epidemiologII chor6b sercI, R W. 
szczeg??lno??cI mia??d??ycy naczy?? wle(lco- 
,\\'y'ch". 
EDOARDO VOLTERRA - Wiochy, 
prawnik; promotor Wac??aw Osuchow??- 
ki: 
"Wysok?? wa,rto???? nau.kow?? posiada 
przesz??o sto kllkadzie51??t prac Twoich, 
opubiikowany.ch z za,kresu prawa rzyms_ 
kiego o,raz innych praw antycznych i 
pa,pi.robgii, pncbogatych w now?? Inter- 
pretacj?? hlstoryczno-filotoglczn??". 
PAWE?? F. ZDRODOWSKI _ ZSRR 
mikrobiolog, kierownik Instytutu Epl
 
demiologicznego Akademii Nau,k ZSRR; 
promotor W??adys??aw Fejki,el: . 
"Zycie Pa??skie by??o i jest pasmom 
ci??g??ej walki z czynnikami chorobo- 
tw??rczymi, jest s??u??b" cz??owiekowi. Ze 
waika ta by??a pe??na sukces??W, ??wiadcz?? 
o tym znane w ??Wie,ie Pana prace z 
zakresu c!10r??b trOp1kainych I paso??yt- 
niczych. Wiadomo nam jest tez, jak 
wielkie wyniki da??y Pa??skie wysHki 
tak??e i w dziedzinie pra,ktykl epldemiolo- 
gic.znej". 
WIKTOR :l:YRMU!l:rSKI - ZSRR, hIs- 
toryk literatury; promotor WIktor Ja- 
k,ubow'Skl: 
"Je
te?? wybitnym Uczonym humanll!lt", 
b??d??cym zn"komitym IHeraturoznawc?? 
I znakomitym j??zykoznawc?? w jednej o- 
sobie. Trwa??e miejsce w nauce, zaj????y 
Twe prace o romanty??mie zachodnio- 
europejskim oraz roli, jak?? odegra?? on. 
w kS'Ztaltow
nlu si?? romantyzmu rosyj- 
skiego". 
Doktora
y 600-1ecia przyznala r??wnie:!; 
W"'!'???Chnica J,agiello??ska: ??wiatowej sla- 
wy cheml,kowi, laureatowi Nagrody No- 
bia LINUSOWI PAULINGOWI z USA, 
jednemu z najwYbitniejszych archeolo- 
g??w wsp61cz???snych BORYj>OWI A. RY- 
BAKOWI z ZSRR, wybitnemu t??uma- 
czowi arcydzie?? polskiej literatury na 
j??zy]< u,krai??ski, poecie, badaczowi litc- 
ratury ze Zwi??zku R??dziecklel'!O MAK- 
SYMOWI RYLSKIEMU, zas??uronemu 
dia. 'nauk.i ??wia,tO'Wej w c1z:edzlnie gene- 
tyki i hC>dowli ro??lin HANSOWI STUB, 
BE z NRD orn
 uczonym polskim: jed- 
nemu z nnjznakomi!szych paleontolog??W 
??wiata ROMANOWI KOZLOWSiUEMU, 
WITOLDOWI ORLOWSKlEMU, kt??ry 
wprowadzi?? do kiiniki nowe kierunki 
badawcze (biochemiczny, do??wiadczainy, 
metoda' prawdo.podobie??stlVa) i og??osi! 
203 prace naukowe w j??zykach pOi!>kim, 
franc\1skim, rosyjskim, niemieckim,. cze-. 
skim, bu??garskim i portugal,o;kim . oraz. 
ADAMOWI WRZOSKOWI, kt??ry po??o??y?? 
wielkie zaslugi dla poJSkiej a,ntropologll, 
uchodz??c powszechnie za jej ojca. Wy. 
mienionych powy??ej siedmiu ,uczonych 
nie mog??o niestety przyby?? do Krako- 
wa, by wzi???? udzia?? w podniO!iIeJ uro. 
czysto??ci proroocy/nej. (STEIN) 


w ??T??d uniwersytet??w, Jtt6!'& 'WSp6??. 
pracuj?? Z WszechniC?? Jag'
l!onsk" 
na podstawie oUcjalnych 2-lU'onnych 
um??w 
 poc.zesne miejsce zajmuje, od- 
znaczony Ord???.rcm Lenina, Kjjowski U- 
niwersytet im. Tansa Szewczenki 
Przyjacielska wi<:?? ml??dzy tymi uczeinla- 
mi ma ju?? sWDje tradycje i bardzo li- 
c,me dowody. Umowa uniwersytecka, 
kt??rej reaJlzacja przynosi duze kOrzy??ci 
tak jednej, jak i drugiej Stronie, je
t 
fragmenfem ozywionej i szeroko zakro- 
jonej wsp??lpracy, jaka ????czy nas
e mia" 
sta: Kij??w I Krak??w. 
zagl??dnijmy do tegprocznego planu 
wsp????pracy pomi??dty uniwersytetami 
kijowskim i krakows1dm - planu, kt??- 
ry w pewnym stopniu zosta?? ju?? wyko- 
nany. W wyniku rQzm??w, 'kt??re prz.... 
prowadzili r
ktor Uniwersytetu Kijow- 
skiego akademik J. T. Szwee oraz rek. 
tor . Uniwersytetu Jagiello??skiego pro!. 
dr Kazimierz Lepszy, uzgodniono, ??e u- 
czel??ie wymienia?? b??d" plany i progra- 
my nauczania, a tak??e plariy prac nau- 
kowo-badaWc:l:ych. Du??y nacisk w tej 
mi??d.zyuniw.ersyteckiej wsp??lpracy 
 
??o??ony jest na k
takty wzajemne u- 
czonyc;:h, na wymian?? delegacji. Odwle- 
, dzaj??c .si??, naukowcy wsp??lnYlT/i silami 
rozwi"zUj1\ najJ1)zmaitsze problemy. . 
WYmlana??be
muje te??btblloera1i?? prao 


Bratyslawa 
Z . ywe kOli takty ml??dsy krakowskI! 
Akademi?? a Uniwersyto??.m w Bra,; 
tys??awle datuj?? si?? od dawnI!. .Tn?? '??'n:ed 
wiek.aml Slowacy 'studiowali w KrakCl. 
wie, Po??ac,. przebywali w uezelnl bra. 
tyslawsklej. ToteK podpisana przed 
kilku mlesl
caml (dok??ad!l!e: 5' pa??
 
dziernlka 19&3 roku) - w ""maeh wsp????- 
pracy kllUUra??nej ml
itQ' POlska Rzec
- 
pospolit?? Ludow?? a Czechos??owack?? 
RepubJjk?? Socjalistyczn??"': umowa o 
wzajemnej 
ymianie My??li naukowej 
mi??dzy obli ueze'1niami nawi??zuje do 
tych dawnych tradycji. J.ej celeM jesi 
- poprze
 wspo??prac?? uczonych po!_ 
sklch I sIow.ackich, poprzez wsp??ln?? 
realizacj?? prac. naukowYCh, dydaktycz- 
nych i wychowawczych - podnoszenie 
rozwoju naukowego, gospodarcaegCl i 
kulturalnego naszych bratnich naro_ 
d??w. .st
d oparcie si?? w planach bada?? 
n.aukowych na sa??oieniat;h KOmitetu 
Wsp??lpracy Gospodarczej Z zagranic?? 
PRL z jednej I Komitetll Wsp??lpracy 
.. Gosr>odarezej i NaukowCl-Technlcznei 
CSRS z 'drugiej strony. . 
Gl??wnYM . obiektem ewyeh badll\ na- 
:n ,ukowYCh'. b??d'tii!' tegi??n'KI!1sa'['. IZilehed..." 
....- (,'nich., kt??ryc??- .toki .,po??lld.llj.owe,od .da
,,, 
,na .badane sil 
z8pl' ;,
eZl'lJ!.]r
!I-) ..J.!flhy'er
, 
sytetu Jana ??.mosa ltamelts
leg. w 
B.ratysl.awie., za?? p????ll&ene phez ucze' 
nych U
iwetsytetn Jagiello??skiego w 
Krakowie. Badania te, d"tfczy
 ??Hid
 
wszystkich dzla????w'n,auk?? ??lllezllie z hn, I 
maIlistyk" (studia' nad .dlal??ktam.I, .eno- 
mastyk l a - nazewnictwo m t ' h!J.eo"o??
1 . 
po&,ran cznyCh Itp,)" A oto Clrmy w Ja: 


Jena 


M ??odszy jest od nMzego J'ubllata e 
dwa sllJiecia, ale posla'da pi??kne tra- 
dycje i r??wnie pi
kn?? przeS:Zloi;??. Przez 
dziesi???? 1st prOwadztl tu wyk??ady Fryde. 
ryk Schllier. On te?? jest pJ????ronem Uni- 
wersytetu w Jenie, kt??ry zaJleza si?? I??o 
grona przyj"ci???? Wszechnicy Jagl
llo??- 
skiej. Z .jenajsklm uniwersytetem zwl??- 
2.alle s?? tej mi"rv n
zwi..k", co Goethe- 
go, Hegla' czy Marksa, kt??ry tutaj zdo- 
by?? tytu?? dukto!'". Ws-p????cZ???snrn;?? 4OO-let. 
niej. uczeinl wyznaczaj?? nauki ??cis??e, 
szczeg??lnie fizyka,. z podkre??leniem, o- 
c'zywl??cle optyki. Wiadomo, Jcna - to 
Ze.iss. 
I w??a
nie fizyka, a 
??e chemia, ma-. 
tematYka, geografia. biologIa wiod?? 
prym we . wsp????pr;icy ml????Uy Uniwersyte- 
tem Jagjei1o??&kdro a Uniwersytetem w 
Jenie, wsp????pracy, .prowadzonej w opar- 
cju o umowy okresowe od trzech lat. O 
rezultatach tef wsp????pracy .rozmawll.\lI??- 
my z prorektorem Unlweraytetu Jagie1. 
loOl1.sk.iego prof. dr Mieczys??awem 
!lma- 
szc,-,;,skim, kt??ry niedawno bawll tam z 
wd.zyt??. Dowiedzieii??iny' si?? op rektora, 
??e Wsp??ld2.la??anie je??;t bar
. ncrllkle, 
aktywne I dajq.ce ciekawe, dla obli stton. 
lrorzystne wyiilltI. Naszych naukowc??w, 


Pecs 


S tU.dlum Generale, ,'o tak" oncJa1n" 
nazw?? noSi?? w XIV wicku uniwer5Y- 
tet 'w pOlo2:0Dym lIa polUdlll1l WfI=:ler 
lnie??cie P6cs, p??wstal w, rolCu 1381, Jako 
czwarta 1ivy*,u. uezelnia ??r"dkllwcj Eu- 
ropy. Je
o U!(lf;yclel 1.udwik I Wielki 
tu na
 zwany W??gierskim) wystara?? si?? 
o zezwolenie papie??a Urbana V pn- 
gn.??c r!,zk
ltu kultury i nauki w' swym 
pod??wc.zas bardzo roz??eg??ym k,'??lestw'''. 
Niewiele. jednak zachowa??o s:?? m3t
. 
rla????w ??rod??owych o tej pierwszej wy t., 
??zej ucze??ni w??gier. Dokume!??t z l1azwi. 
.klem prqfesOra Galvano "a BoioKna 
(wp??Ywywloskle jll?? wtedy mnie od- 
dzlalywa!y. lIa W??gry), nl\Zwl.ka kilku 
student??w, wiadomo??ci II t,.m, ??e VI 
Studiu!D cen'erale ??ciera??Y Il?? pr,,"y 
schoLastyczne i hllln;.nlstyezne.,. BY
 
mO??e przeataJcI ono 13tntec! dl1\te"." ??e 
powsta??o w??a??ciwie !lMypadlJ;.' 
*Ik??, etnerrafi??, geografi?? po m3
ma_ 
tyk??, geometri?? i ast
lIomi??. Taka &a- 
ma Ilo???? profesor??w krakowskleh 
r??wnld Z r????nyeh kaUldr Odwled
l??. 

 ub. rokll WZgl??dllle odWied
1 w naj- 
lili??srych trgodl1iachal1iwerayt.et' bra- 
??)'llawsk.??. . (Zb?? 


wyje??Ct??aj??cych do Jeny (w tym roku 
unIwersytet ten o rN:led:<:i ????cznie 12.pra,. 
cownlk??w. naukowych UJ), interduje 
najbardziej odtnae.:<:aj"cs s;c: taf;!:! WyIJr>- 
klm p02\lomem wykonania, apar:.tura 
hadlwrta. Coraz cZ
??1::iej gO??Cirhy w 
Krakowie wys??annik??w Uniwersytetu, 1111 
Jenie. Przebywaii u n
s na przyk!.td 
wybitni fi7Y'cy prof. dr A. Eckard. dy- 
rektor Instytutu FizYko-tMhnidn
gf 
ora,2 prof. dr A. Schulz, C!yreklor In. 
stytut
 OptykI Stosowancj. 
Obydwie piac??wkl uniwerytE!ckle II! 
jednym z g????wnych cel??w naSzycl\ nau. 
'kowych woja??y do Uniwe.rsytetu im. 
Fryderyka SchHlera. Jak podkr/!lilU 
prof. Mieczys!.tw Klimaszewski, nAS 
pn:ed$taWicdele l?? przyjmowani z d1??t1 
serdeczno??ci??, swzeg??1nle ze SirO':"y rek: 
t!>Ba ucze??ni, Drehfala, stwarza si?? It'l 
doskon.a??e warunki do pracy n.aukowej, 
dzi??ki czemu wyjazdy daj" posz(:z??g??t 
nym pracownikom, a tak??e i naszeMU 
VJ:llwersytetoWi, bogate W".1nlk1. 
MO??na ??n'\lalo P??wi
dzie??, ??e trzy1etn??3 
w&polpraea by??, owocna i ??e w.rto ..j, 
kontynuowa?? 1 stopniowo poa:????bil/??. 
(litem) 


nelWu bratysJawsklemu. By
 m
 
przyczyn?? I1YI fakt, i?? papie?? uzaldnla 
Jego ??undacj?? Od zabezpIeczenia prz
 
LUdwJka strollY materialnej, a teg pr. 
Cn'??wydatki przerz\lci?? na 
o??ci??l WIt 
.ierski, 
Po raz drurl zyska?? P
cs IIniwe
t
 
po I w??lj??le. ??....iatowej. Zostala tam bGo 
wiem przeniesiona uczelnia w??gieralu 
z nratY5??aw
. Jakko??wi??'k jest to pla. 
c??wka zupe??nie nowa, przecie?? trudII' 
jej odm??wi?? pewnego dz:edzietwa pl 
Studlulll Generale. I w??a??n;e dlatego. I 
tym .nowym uniwersytetem w dn!aCb 
przedjubi??ellszowyeh podpisa?? UniwPr. 
.ytet J.agiello4skl deknt o braterUwls 
l, wsp??lpraey naukowo-dydaktyczneJ. 
Wsp????praca dotycz,. przede wszystkim 
nank prawnych, gdy?? jest to unlwersy, 
te' ??edllowyd&.ialowy, prawny. .Tego 
drugi wydzia?? - lekarski, przekszta??co- 
ny aOS'&1 w odr<:bu?? uczelni?? medyezn'l. 
Rektor.a IIniwersytetu w p(,cs -:- prof. 
iJr OU. Blh81lege powitali??my w KrakCl-' 
wie jallloo jedne.CI :& gCl??e
 Jl??bileU_ 
,..-re??.. ' 4.??????
		

/050_0001.djvu

			.! 


DZIENNIK" POLSKI 
'- 


Rz??d NRD popiera ini'cjatYWQ??z??du:polskieIO w sprawie DZIENNIK SPORTOWY 
zamro??enia zbroje?? j??drowych w Europie ??rodkowej. - Dl'ui v;' 1I N RD nadoi prowadzi - 
I 


WARSZAWA (PAP). Rz??d Nie- 
mieckiej Republiki Demokra tycznej 
nades??a?? do rz??du Polskiej Rzeczy- 
pospolitej Ludowej not??, w kt??rej 
m. in. czytamy: 
. Rz??d Niemieckiej Republiki De- 
mokratycznej z wielkim zaintereso- 
wal1iem przyj???? do wiadomo??ci i 
uwa??nie przestudiowa?? przekazane 
mu memorandum w sprawie zamro- 
??enia zbroje?? j??drowych w Europie 
??rodkow??"i. 
Rzad NRD wita i popIera inicjaty_ 
w?? rz??du POlskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Niemiecka Republika Dp.- 
mokra tyczna gotowa jest wzi???? 
udzia?? w proponowanej strefie za- 
mro??enia zbroje?? j
.drowych.i przy- 
j???? niezbedne zobowi??zania w ra- 
mach odpowied'nich porozumie??. 
'Rzad Niemieckiej Republiki Demo- 
kratycznej zgadza si?? z rz??dem Pol- 
skie'; Rzeczypospolitej Ludowej, ??e 
'J{vkonanie wzi??tych na siebie zobo- 
wiaza?? musia??oby by?? zabezpiecza- 
r,! przez 5ktiteczny syst??m kontrol- 
T".v. Wyra??a on ze:od?? na zasady ta- 
IdelZo systemu. kontrolnego przed- 

.tawione w memorandum Polskiej 
tlzec??ypospolitej Ludowej. 
Rzad Niem:eckiej Republiki Demokra- 
tycznej" podziela wielokrotn:e wyra:!:ony 
l'rZE:.Z rz??d Polskiej Rzeczypospolitej Lu- 


Przod rozmowami 
rumu??sk
-amE!ryka
skimi . 
BUK??RESZT (PAP). Rumu??ska Repu- 
bUka Ludowa ; stany Zjednoczone . A- 
rr.erykl - jak informuje agencja Ager- 
po dzia??aczom partYJ- 
nym 1 m??odzie.??y. Srebrne od;mac7.en;a 
otrotka?? ,,:
 
m?;z !WOSCt, n
w
 or'!1zo7J. y.h. CZ - z ,aktywem m??odzie??owym tarnowsk!ah 
wtscte postawt??.t nowe zadama. Ja- .,Azot??w". (jur) 
ki nale??y mie?? na to pogl??d? 
- Wydaje si??, ??e dorobek jubileu- 
swwy jest powa??nym kapita??em i 
zarazem dobrym startem do przysz- 
??ej pracy. Nie znaczy to oczywi??cie, 
. ??e zosta??y U5un
??te wszystkie braki 
i '.s??abo??ci. ??rooowi.ska krakowskiego. 
Chcia??abym poruszy?? szkicowo cztery 
do???? istotne sprawy. O pierwszej bY- 
??a mo\va: konieczp.o???? ??ci??lejszej 
wsp????pracy ca??ego ??rodowiska nau- 
kowego Krakowa. 
Sprawa druga: zwr??cenie uwag.1- 
szcz.eg??lnie Uniwersy
??tu Jagiello??- 
skiego -"7 nei . dalszy rozw??j studi??w 
dla pracuj??cych, podniesienie ich po- 
.ziornu dydaktycznego, wynIk??w ilo- 
??ciowych) jako??ciOwych. Trzecia 
istotna kwestia - to v.rzmocniellie 
pracy pedagogicznej, konieczno???? co- 
raz p???!niejszego zaan:ga??Ol\Vania si?? 
ca??ej kadry naukowej w .procesie dy- 
daktycznym. . 
Wreszcie czwarta, istotna dla Kra- 
kov,oa sprawa: potrzeba poprawy wa- 
runk??w praCy dla Wy??szej Szko??y 
Ekonomicznej. , 


(Inf. w??.) W minion?? niedziel?? odby??a 
si?? we wsi I3rzezowa w pow. boche??sklIJ1 
uroczysto???? Dds??<;mi??cia. pomnika ku' czci 
poleg??ych funkcjonariuszy MO i S??u??by 
Bezpiecze??stwa, kt??rzy 31 marca 1946. ro- 
ku zostali" Sk
Ytob??jCZO napadni??ci przez 


. . O??wiadczenie przedstawiciela 
Bu??garii w Atenach 
SOFIA (PAP). Jak podaje agencja 
BTA. ch!lirge d'ah,ires Bu??garii w.GrecJi, 
N. Minc:zew, z??o??y?? wizyt<: ministrowi 
8t>r:;LW zagranicznych Gre
ji Kostopulo- 
sowi 1 odby?? z nim !'ozmow<:. 
Minczew stwierdzi??, ??e w ilnieniu "''I- 
du bu??garskiego o??wiadczy?? Kostopulo-. 
sowi, ??e Bu??garia nie ma ??adnych a
re- 
sywny,ch zarn.ia.r??w W stosunku do Jakie- 
gokolwiek . kraju, w tym r??wnie??. i w 
IItosunku do Grecji. Rz??d bu??garski wy- 
st
puje na, rzecz zachowania pokoju na 
Balkanach l na cal)'1Tl /iwiecie, na rzecz 
normalizacji i. polepszenia . stosunk??w 
I:recko-bu??garskichw dUchuwsp??1pracy 
1 przyja??ni. . 
Rozsiewane na Zachodzie pog??oski () 
rzekomych agresywnych. zamia,rach Bu??- 
garil wobec Grecji s?? tylko pr??b?? sz.an- 
ta:!:u wobec rz??du. greckiego ze strony 
NATO, by zmusi?? go do bardziej ust??p- 
liwego stanowiska w kryzysie cypryJ- 
skim. . 


w 


wielk?? 


(Doko??czenie! ze str. 3) 
ze s??u??b?? pa??stwu i spo??ecze??stwu. 
O??ywi??a si?? praca Uniwersytetu dla c 
'sr??do
iska'krakowskieg(j '-o dla ca-' 
lego regionu - wi??cej nawet - Uni- 
.wersytet :wyszed??. ze sw??. dzia??alno??- 
ci.?? dydaktyczn?? poza granice regio- 
nu: ,powsta??o studium. terenowe ma- 
tematyki UJ w KatowiC'.ach. (w przy- 
6
o??ci powstanie studium fizyki), 
wyk??ady powszechne obj????y woje- 
w??dztwo kieleckie... 
Podkre??li?? specjalnie trzeba Wzmo- 
cnienie pozycH kni.kowskie,go ??rodo- 
wiska naukowego w skali mi??dzyna- 
rodowej - dzi??ki temu i polskiej nau- 
ki. Wielu/wybitnych ucwnycp; kt??rzy 
pTzY????ylina Uroczysto??ci jubileuszo- 
,,'e, nawi??za??o jeszcze ??ci??lejsz?? 
wsp????prac?? z naszymi placpwkami 
na.uk\lwymi. Jubileusz umo??:iwi?? im 
J:oe3po??redni kontakt z dorobkiem 
po
kj<;h wy??szych uczelni i naszej 
hauki..; 
. ..,..A ja.k Pani Minister ocenia po 
'IJ'TI'f. .ok,resie przygotowa?? i po do- 
ychcz:cisowym przebiegu jubileuszu 
wsp????prac?? miasta z Uniw.ersytetem? 
"- Os.ta tni okres - to okres wy- 
J??tkowo czy nI1 ej wsp????pracy wl'adz 
miejskich. z uczelni??. Ogromny wy- 
si??.,k miasta w przygotowaniu jubi- 
leuszu, jego oprawy, jest tego naj- 
wymowniejszym dowooem.Zosta??c 
stw{.'rzone odpowiednie t??o kultural- 
ne dla uroczysto??ci jubileuszowych 
(plastyka, muzyka...). Dzi??ki temu 
rozw??j i dorobek UJ ukazano w ??ci- 


rocznic?? 


bank?? NSZ Jana DUbanowskiego pseudo- 
nim "Salwa". 
W tym okresie r??wnocze??nie na tere- 
nie pow. boche??skiego z r??k bandyt??w 
zgin????o 30 milicjant??w. Grupa "Salwy", 
opr??cz tej skrytob??jczej napa??ci, upro_ 
Wadzi??a a nast
pnie bestialsko zamordo- 
wa??a ciaiszych 3 funkcjonariuszy Shl??by 
B'ezpiecze??stwa i 3 milicjant??w. "Salwa", 
mimo ujawnienia w 1947 rolm, pDdj???? 
bandyck?? dzia??aino???? I dopiero pod ko- 
niec tegp roku jego oddzia?? zosta?? zli- 
kwidowany, a on sam w potyczce :zabity. 
Wczoraj dla upami??tnienia tych dni od- 
by?? si?? w ramach obchod??w 20 rocznicy 
MO wiec ok. 5 tysi??cy mleszkallc??w ??a- 
panowa i s??siednich okolic, w kt??rym 
uczestniczyli m. in. przewodnicz??cy 
Prez. PRN' w B()Chni, zast. komen!1an- 
ta wojew??dzkiego MO p??k StaJli
aw 
Slepsiat
. I sekretarz KP (jak) 


Ben Bella przyby?? do Pragi 
PRAGA (pAp). Prezydent AlgierU Ah- 
med Ben Bella przybyl w poniedzia??ek 
z Oficja!n?? 3-d,n'iow?? wizyt?? do Czecho- 
s??owacji. Na lotnisku Be.n Bell?? i tOW"- 
r:j:yszace mu osob:.sto??ci witali: prezy- 
dent CSRS A. Novotny, premier J. Le- 
na,rt i inni c??o??owi dzialacze C??eCh05??Q. 
wacJi. 


Turcy dowo???? bro?? na Cypr 
NIKOZJA (PAP). W??adze cypryjski'! 
poinformowa??y w pO!1ied,zialek dbw6dc
 
si?? ONZ na wyspie gen. Gyanl, ze sta- 
tek turecki, eskortowany do odieg??o:ci 
5 mil od brzegu prze,z a.iwska, kt??ra 600-iecie UJ 'uczcila 
wczoraj uroczystym koncertem. Imprezy 
przyg:,towan" z w??a??c:wyin pietyzmem, 
n'Str??j panowa?? !,odn:osly, aczkoiwlek- 
n;e spo'??b nie wyrazl?? zdziwienia, z,asta- 
nc,wiwszy si?? cho?? chwil?? nad repertua- 
rem. . 
S??dz,:, :,e pierwszym wykonaniem kr??t- 
kiej ka)1taty nap'.sanej specjaln:e na 6)0- 
'leCle [JJ prze?? Krzysztofa Pendereckiego, 
powlnna zaj???? si?? orkles';;ra n;;,szej F,l- 
harmonii. Tym bardziej, ??e w??a??nie .jej 
wczorajs??y koncert przeznaczony byt c;Ha 
unlwersyteck:ch g05ci i ??e w??a??nie ten 
ko:'lcert - jako..jedyny z jubiieuszow??g,) 
cyklu - transmitDwany by?? na ca????, Pol- 
sk??. Tymrzas
m kantat?? przyw:ozla .do 
nas gOEcin!1le l<'i!harmonla Narodowa... 
Vwa??em t
k:7.e. z:?, niezr??cznos?? repertu:J- 
row?? w????czenie w program koncertu na- 
Etzcgo zes:';Qi.u "Harnasi" - utworu nie 
tylko maksym,,'nJe ogranego (co to w 
tej sytu
cj: nie byloby istotne) lecz 
przygo
ow _ nig'.} jednocze??nie W \\'ersJi 
scenl
z!1ej . przez krakowski Teatr Mu- 
zyczny. J2 g??os??w podzieio- 
nych na trzy ch??cy) przygotowodcock a 
za nim ruszyl Beig Kegels. Do pary tej 
doi??czyli potem CzechosJowak Smolik 
i Polak Palka, a nast??pnie jeszcze 7 za- 
wodnik??w, w??r??d kt??rych znajdowo10 
si?? dw??ch Rumun??w i Polak Zopaia. W 
grupie uciekinier??w najoferu;ywniej je- 
cha!i Poiacy i Czechoslowacy ora?? R'
- 
mUl1 Moiceanu. Tymczasem kolarze 
NRD, kt??rzy nie m;E'li ??adnego zawodni- 
ka w czoJ??wce oraz znajduj??cy si?? w 
takiej samej sytuacji zawodnicy ZSRR 
zorganizowall pogo??. Za.daniem pozosta- 
lej czw??rk.i Polak??w byJo zwalni,mie 
tempa. ,Przewaga czo????wki wynosz??ca 
ok. 1 min. na uiicach Wroc??awia nieco 
zmalala. Na stadion pierwszy wjecha?? 
male??ki Polak Zapa??a. Na 200 m prz"d 
met?? nasz zawodn:k zabi',kowany przez 
Belga Kcgelsa upad?? i straci?? wlele c"n- 
nych sekund. 


WYNmI nI ETAPU 
1.0D:2:-WROC??AW D??. 200 KM: 
1. Moiceanu (Rumunia) (z bon.) 4.40,41 
2. Ke,gels (Belgia) (z bon.) 4.41,11 
3. SmoHk (CSRS) 4'.41,41 
4. Jus7lko (W??gry) 4.41,41 
5. Dole??3,1 (CSRS) 4.41,U 
6. Gougaut (F.ra.ncja) 4.41,??l 
,. Palka (Polska) 4.41,n 
8. Woodcock (W. Brytania) 4.41,41 
9. Bolteza.r (Jugoslawia) 4.41,41 
10. Ardeleanu (Rumunia) 4.41,41 
lil. Zapa??a (Polska) 4.42,10 
lZ. Kudra (P ollik a) 4.42,1' 
21. Gazda, 4Z. Zieli??ski, 43. Gawliczek - 
4.42,n! 


L 


Nr 11'ft' 

 


J-; 

. 


WYNIKI DRUZVNOWE III ETAPU 
1. CSRS. 14.05,39' 
2. Rumunia 14.06,08 
::. POLSKA H.I!6,Oa 
4. Eelg'a 14,06,18 
5. W
gry 14.00,15 
G. Jugosiawia 14.06,15. 
7. Fran"ja H.
6.15 
8. W;elka Brytania 14,06,15 
D. D
nia 14.06,51. 
10. Finlandia 14.06,51 
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 
PO 3 ETAPACH: 
1. Smol,k (CSRS) 6.49,!' 
2. Mickein (NRD) 6.49,
 
3. M::>icesnu (Rumunia) 6.49,3'1' 
4. 'V
odcock (W. Brytania) 6.49,45 
5. Kegcls (Be:gia) 6.50,01 
6. Juhasz (W??gry) 6.50,25 
7. Z;ahao (Lib
n) 6.50,25 
6. HoHman.n (NRD) 6.50,25 
9. Kindermans (Belgia) 6.50,25 
10. Ljutyj (ZSRR) 6,50,25 
11. Juszko (W??gry) 6.50,37, 12. Dole??a?? 
(CSRS) 6.50,37, 13.. Palka (Polska) &.S},37, 
14. Boltezar (Jugos??awia) 6.50,37, 15. Zie- 
li??ski (polska) 8.50,57, 16. Zapa??a (PoI- 
ska) 6.51,06, 17. Kudra (Polska) 6.51,13, 
18. van den Neste (Belgia) 6.51,13, 111. 
Aupler (NRD) 6.51,13, 20. Skibby (Dania) 
6.51,13, 26. Gazda (polska) 6.51,13, 4L Ga. 
wliczck (Pol??ka) 6.5t.,13. 


I 
I 
I 
j 

. 
! 


, 
;.. 


KLASYFIKACJA DRU'ZYNOWA 
PO 3 ETAPACH: 
2. CSRS 
1. r...-aD 
3. ZSRR 
4. Rumu,nia 
5. POLSKA 
6. W",gry 
7. Francja 
8. Belgia 
9. Buigarla 
10. Jugo5lawi. 
11. Dania 
12. Finlandia 
13. Wielka Brytania 
14. Trzy Kontynenty 
15
 Kuba 


:>.2.34,1% 
22.31,52 
22 ,35,10 
22.35,15 
:>.2.35.44 
22.36,30 . 
22.39,03 
22.40,02 
22.40,13 
22.42,44 
22.43,15 
22.43,20 
22.48,55 
23.12,30 
24.15,1' 


NadoI bez !/iuhces6UJ 


Cho?? po!sC1J kolarze nadal jad?? 
bez wi??kszych sukces??w, stale nam 
m??W??4, ??e ich jazda. jest zgodna z 
taktycznymi zalo??.eniami. By?? mo??e, 
pocz.ekajmy, a?? nasz?? taktyk?? b??- 
dzie zwyci????anie. Jak twierdzi Wla- 
dyslaw Wa1'Ldor, a. on si?? na kolar- 
stwie zna, do sz??stego etapu Pola- 
cy pojad?? jak najbardziej ekono- 
micznie, by niepotrzebnie nie sza- 
fowa?? silami. Czekajmy zatem na 
dal??ze .e;ta.P1J i kontroLujmy w.1Jpo
.,,, 
- wiedzi kierownictwa. polskiego ze- 
.spolu. . , 
W tej chwiLi powod??w do wir+ 
kich zachwyt??w, to racja, j,ie ma. 
Oczywi??cie nie ma ich tak??e do 
zmartwie??. StraciLi??my do zespolu 
niemieckiego blisko cztery minu1y, 
ate ju?? do Czechoslowak??w, kt??rzy 
zajmuj?? po trz.ech etapach drug?? po- 
zycj?? mamy zaledwie niewiele po- 
nad minut?? straty. Tak wi??c poLep- 
szenie obecnej sytuacji, to jeden do- 
brze przejechany etap. 


W punktacji indywidualnej 1'ta1"' 
lepszym polskim kolarzem jest 16 
tej chwili Palka, zajmuje dzi?? trzy- 
nast?? pozycj?? ze strat?? ponad minu. 
t?? do przodownika. Nie liczymy TUS 
wielkie sukcesy w punktacji indy. 
widuatnej, jednak miejsce w czo- 
????wce wy??cigu bardzo by nas kon- 
tentowalo. We Wroc??awiu mielism1l 
spore szanse na dru??Ynowe zwyci??- 
stwo, jednak Zapala przewr??cil si?? 
Jw.., 2l)O metr??w",
rz??.d 111&.tr??..i "tro;ci
 
prawie p??l. minuty. p/Cazuje si??, ??e 
1iasi p.rzeci'wiiicy togro??ni' kolarze, 
szybcy zar??wno na trasie jak i tta. 
finiszu, ale okazalo si?? tak??e, ??e ze- 
sp??l polski sta?? na du??y wysilek, 
kt??ry mo??e przynie???? jeszcze "'ieje- 
den sukces. , 
Czwarty, ostatni etap w Polsce r0- 
zegrany zostanie na trasie Wroc??aW 
- Pozna??, 147 kilometr??w. Po tym 
etapie kotarze b??d?? mieli dzie?? od- 
poczynkn i nast??pnie wysta.rtuj?? ze 
.$'wiebodzina. do Berlina. (z) 


.s /port. UlU przeq'
d tfJI??Jodn'a 


P OLSKI Zwiazek Pi??ki No??nej zdecy- 
. rio\'\'a?? si?? \v"r???Szcie na przydz.iele11ie 
Krakowowi mi??dzyp
??stw()wego meczu 

ilkankiego i chyba tego poci??gni??cia 
dZisiaj nie ??a??uje, bo: korzystny by?? wy- 
r,ik, (Jodatnie s?? finansow", wyllcz"nla 
ca??ej ;mprezy, d.opisa??,a pogoda i wreszcie, 
co n.ie jest bez znaczenia, nie za\'.tiod??a 
krakowska pubiiczno????, kt??r?? za-chwy- 
cal si??.. tym raZ???In austri.ac:??d s??dzia Kei.. 
ner. No i wres-zc;c Wl??C7.enie meczu POl- 
ska - lriahdia do imprez jubileuszowych 
600-I???cia Uniwersytetu JagielloiJskiego I 
obecnoF?? na tym spotkaniu premiera 
Cyrankicwic.z.a poc!;-,iosly wag??. tej tm- 
prezy i nada??y jej spccyfi<;zny charakter. 
Sp:>rt, cho?? skromnie W ja.gieilo??skim 
jubileuszu potraktowany, znalaz?? jcd:1ek 
swoje mlejsce w obchoda-ch I odb??dzie 
si?? jeszcze z tej racji kijka imprez spor- 
towych. Jedn?? z nich by?? w??
??nie nie- 
d-zieI11Y. mecz polska - Irlandia. wygra- 
ny pr.zez Polsk?? 3:1 (1:1). 

reczJ jakkOh\iek nie sta?? na. naj"".y??- 
sz
'm pozi
mic, nie byl jed!1al. w sumie 
v..:do

vlskieJn najga-rszym: CI10?? tYlko w 
pierwszych dziesi??ciu i ost.a tnich kUku- 
nastu minutach m??g) si?? na.prawd?? po- 
dob
??. By??o wtedy sporo akcji p:>d 
bramlrzed kilkoP1>	
			

/051_0001.djvu

			l. 
,y
 
,Ac 


ftr 1". .. 


DZIENNIK POLSKI 


CH??OPIEC poszukuje I 
praktyki w zak??a;jzle fo- 
tografi
::n
'm. Oferty ,.)329 
"Prasa Krakow.' Wls1.. 
na 2 . .. I 
KIEROWC?? na samoch??d. 
osobowy (rencistq), przyj- 
m??. Oferty 50339 .. Prasa" 
Krak??w. Wi,;lna 2. 
DOBRYCH szewc??w po- 

zukuj??. Wys"k:e zaroo- 
ki zagwarantowane. Sa- 
lon Obuwia. Katowice - 
Dyrekcyjna 10. 50470-g 
POMOC domowa z goto- 
waniem, uczc
wa, poal.'
- 
bna z&raz. Krak??w, P??- 
dzich??w 28, nI. 12a. 
SAMOUZIELNA pomoc 
domo,wa um:ej??ca goto- 
wa?? potrzebna zaraz. - 
S??awkowska 4 - sklep. 
FRYZJER przyjmie 
uczennic?? po kursIe lub 
z pocz??tkami praktyk;. - 
Oferty 50292 ,. Prasa" Kra- 
k??w, Wislna 2. 


I KrakowskIe Zak??ady Szklarskie Przemys??u 
Terenowego w Kral{Owie, ni. PnJ; Rondzie 12 
- OG??ASZA.J?? PRZETARG NIEOGRANI- 
CZONY na wykonanie 2.000 sztuk opraw me- 
talowych lakierowanych do kondensor??w 
o 60 mm. 
Termin wykonania - sukcesywnie do dnia 
2(i czerwca 1964 r. 
Oferty mog?? sk??ada?? przedsiE'biorstwa pa??- 
stWOWE', sp6??dzielcze i prywatne. 
Termin z??o??enia ofert w zalak??wanvch ko- 
pertach ustala si?? do dnia 22 maja 19'64 r. 
Szczeg????owych informacji co do technicznej 

trony wykonania opraw udzieli dzia?? tech- 
D.IC7ny w biurze przedsi??biorstwa. 
Komisyjne otwarcie ofert nas1??pi w dniu 
2.3 maja 1964 r., o godz. 10, w biurze przed
 
"iebiorstwa. 
Zastrze!;a si?? dowolny 
uniewa??nienie przetargu 
czyny. 


Na majowe spotkanie z Fortun?? 

,___4??

..
...??..,,
.z1l1
??Ma.""-';;;':-'''''-'''
.':''.i.'t. .rA:.:.??.":,,
.
':"'IrIb.- 
prowa
dz?? szcz????liwe los?? 
!J1AJOIEJ LOT??, 
J
 E????I??ZNEJ. 
Do wygran??a 7a800.000 z??' 
Ci??gnienie I klasy - 20 maja 


:Wszystkim, kt6rzy okazali pomoc, 
wsp6??czucie i wzi??li udzia?? w ostatniej 
drodze mojego r\'l????a 


dr Mieczys??awa Wr??bla 


. zw??aszcza doc. dr Liszce, doc. dr Po- 
litowskiemu i wszystkim Lekarzom i 
P.iel??gniarkom Szpitala Pow. w Brze- 
sku i Bochni - sk??adam serdeczne 
podzi??kowanie. 
ZONA Z DZIE??MI 


i 

. 
I 


NOWOCZESNY elektro- 
nowy instrument muzy- 
czny klawiszowy, spr;t
- 
dam. Oferty. .w330 "Pra- 
salI Krak??w, W
??lna 2. 


2 POKOJE kuchnia, kom
 
tort, rp.. sloneczne.- 
[ronlowe, W sr??ctm,esdu. 
t"mieni?? na pok??j kuch
 
nia. komfort i garsonier?? 
)wmforlow?? lub. 2 supet- 
komfortoWc /(arsoniery. 
W 
runki korzystne. . 
Oferly ??036.8 "Pras-??" Kra. 
kaw, Wi??lna 2. . 


ROWER "Jaguar'
 5pr
e- 
dam. .KarmeLcka 4;;",4.  


l 
:
 
:: OBRONY 


.
. 


wyb6r oferenta lub 
bez podania przy- 
K-3292 


NOWY silnik "Striela" 
do lodzi sprzeda m. . Cena 
6500. Krak??w, Wrocl.aw- 
.ka 26/33. po. i:odz. 20. ' 
"WARTBURG" 1960, wy- 
konanie specja]T:Je, ittan 
bardzo dobry. sprzedam. 
,Te lefon 56:;-3B. 503B4-g 
MASZYN?? trykotarsk?? 
BiB sprzedam. ProkocIm. 
Muzyk??w 20. ,503
I-g 


DOKTORSKICH 


PRAC 


Dziekan i Rada Wydzia??u Metali Nie??eljtznych 
,Akademii G??rnic.zo-Hutniczej w I{rakowie 
,.zawiadamiaj??, ??e PUBLICZNA DYSKUSJA 
NAD ROZPRAW?? DOKTORSK?? MGR IN7';. 
'STANIS??AWA KOPERSKIEGO, odb??dzie si?? 
. W dniu 26 maja 1964 r., o godz. 11, w Auli 
. Akademii. G??rniczo-Hutniczej w Krakowie, 
!\I. Mickiewicza 30. 
Temat pracy doktorskiej: 
?? "PRAWO ROZCIE??CZE??! JEGO ZNACZE- 
,NIE DLA PROCESOW OGNIOWEJ RAFINA- 
. .
JI METALI NA IRZYK??ADZIE ??WIEZE- 
NJA SREBRA". 
. Promotor: prof. dr in??. W??adys??aw Ptak 
(AGH). 
Recenzenci: prof. dr in??. Aleksander Krup- 
kowski '(AGH), doc. dr in??. Andrzej Black- 
Bolten (PAN). 
.Praca doktorska wy??o??ona zosta??a 
ilu W Czytelni Biblioteki G????wnej 
Kr!??kowie, Al. Mickiewicza 30. 


"WARTBURG" Standart, 
stan idealny - sprzedam. 
Oferty :;0304 "Prasa" Kra- 
k??w, W:??lna 2. 


PRACOWNICY POSZUKIWANI 


-
- 
POMOC domow?? przyj- 
m??. Wiadomos??: KrrJk??\v, 
Rynek KJepal'ski' 10:6. od 
godz. 16 do IB. 5;)2??8-g 
UCZENNIC?? po kursje 
lub na doko??czenie naU- 
ki przyjm:e fryz 'er. - 
Boh. Stalingradu 6. 
CZELADNIK krawiecki 
potrzebny zaraz. Sorem- 
Zak??ady Drzewne Przemys?? iI Muzycznego w 
i
' Po
;t
A
6
wi
 .e 51., 
.Jordano:wie, ul. Pr
emys??owa l, ,pow: Sucha, PRZYJM?? samodzieln?? 
zatrudm?? natychmIast KIEROWNIKA MA- gospoSI??. Tylko z pole- 
GAZYNU ze ??rednim wykszta??ceniem i 5-let- (,",l11ami. Nowa Huta, Os. 
ni?? praktyk?? w pJ;'zemy??le drzewnym. _ Wa- I Handlowe 2 m. 24. 
runki p??acy wg Uk??adu Zbiorowego Pracy dla POTRZEBNA do d7:i!!ck" 
Przem y s}u Muz y czne g o ' K - 32 - 0 dochodz??ca lub na. stale. 
. 1. ;) Nowa Huta. Os. ZIelonE' 
23/57. 50377- g 
KOMINIARSKIEGO cze- 
ladnika lub pomocnik;;a- 
przyjm?? zaraz, Szc2:a.
o- 
wa, Kili??skiej(O S. 


ST. EKONOMIST?? ORGANIZACJI PRACY 
;,:e ,znajomo??ci?? planowania lub zatrudnienia 
w sp6??dzielczo??ci, z wy??szym wykszta??ceniem, 
zatrudni na dogodnych warunkach Sp????dziel- 
nia Pracy "Us??nga" w Krakowie, Rynek G????- 
wny 34, tel. 255-46. 


G??OW?? maszyny do szy- 
ela "P!aff-31", now?? - 
sprzedam. Krak??w, ul. 
Jana 20, m. 7. 


Nreruchom6??ci. 


.. 


TA.RNOW!.. Parcel?? uz. 
brojon?? z IOkaliz!\cj?? na 
budow?? domku j??!dnOrO- 
dzinnegb lub. bl1??niacZ!!- 
go sprz.edam. Kazimierz 
Tr
cz. Tarn??w, Krakow
 
ska 121. 50Z4

" 


KO??DRY, beciki n!emo- R
WER "Favorit". I>ra- 
wl??ce, materace, olom a- I \\ne .nowy sp
zedam. - 
ny, story wykonuje pra- Krak??w. J??zeflt??w 17/3. 
cowniR, Krak??w, Floria??- 
ska 26. 50290-g 


MAGNETOFON "Telp.- 
funken-76" cztcro??ladowy 
- nowy. zapa.sowe cz??sci 
- 
prz
dam. Ogl??dac po 
polu dniu, Konarsk,???go !O, 
m. I. 50361-g 


WEZM?? w dzier??aw?? go- 
spodarstwo 1,5-2,5 lU. 
1'0??o??one w powiecie kra.. 

qwskim. - Oferty 5021?? 
"Prasa" Krak??w. W:51- 
na 2. 


"JA WA" 175 cm 3 , akor- 
deon "We1tmejster", pil- 
nie sprzedam. Trzcbln:a, 
111. Mickiewicza 23 tel. 
114. 50
83-g 


??OZKO metalowe i ma. 
terace sprzedam niedro- 
go. Ul. lB Stycznia 40. 
m. 3. 50334-g ,IFA.8H,. stan bardzo do- 
bry, sprzedani. Wiado- 
mo????; Krak??w, ul. Sal- 
watorska 35, od godz. 17 
do 20, codziennie. 
KIOSK sprzedam. Mo??li- 
wo???? obj??cia kolektury 
liczbowej. Of2rty 50.:80 
'IPr
sa" Krak??w", Wi??l- 
na 2. 


Z5 AROW ziemi ogrodQ- 
wej w Mn;kowie sprze- 
dam. - Oferty: Maria 
Czeeh. Mmk??w; HO. p<>cz- 
ta Mor'awica, pow. Kra- 
k??w. 50214-8; 
SPRZEDAM lub wydzi??!r- 
??awi
 parcel?? 5500 m 2 ,. w 
Krakowie, .Kr??lowej. .Jad- 
.wigi, za nr 15B. wiad
 
> mo????: ,Ch??rz??w, Chop
J\a 
l}, m. 7. . K'3039 


MURARZY, ZBROJARZY, BETONIARZY, 
CIE??LI oraz ROBOTNIKOW NIEKWALlFI- 
I{OWANYCH do rob??t ziemnych - przyjmi
 
natychmiast do pracy na powierzchni, w no- 
wopowsta??ym dziale budowlanym, Kopalnia 
W??gla Kamiennego "Sobieski" w Borach k 
Jaworzna. - Wynagrodzenie wg Uk??adu Zbio 
rowego Pracy w Budownictwie. - Kopalnia 
zapewnia ??wiadczenia nale??ne w resorcie w?? 
glowym (w??giel, Karta G6rnika). - Zakwa 
1erowanie i wy??ywienie w hotelach robotni 
czych. - Zg??oszenia (z dowodem osobistym 
ksi????eczk?? wojskow??) przyjmuje dzia?? budo- 
wlany Kopalni. K-3252 


do wgl??- 
AGH w 
K-3141 


tokale 


POK??J komfort??wy, u- 
??ywalno???? przynale??no- 
??cI, centrum Kra.kowa, 
zamieni?? na podobny - 
Gdynia, Sopot, Gda??ok. 
Oferty 50797 "Prasa" 
Krak??w, Wi??lna 2. 


POMOC domow?? z goto- 
wani,em lub samodzielnq 
gosposi?? do czterech os6h 
(6-1etnia dziewczynka), na 
bardzo dobrych warun- 
kach przyjm?? od zaraz. 
Zg??oszenia W gOdzin"ch 
wieczornych P??dzi- 
ch??w 13/IB, III P. 
RZEMIESLNIK. lat 211 zl'! 
znajomo??ci?? prac z 'za. 
kresu kaletnictwa, ry- 
marstwa ci????kiego i spor- 
towego, poszukuje pra??y. 
najch??tmej W Krakowie. 
Ofarty 50429 "Prasa" Kra- 
k??w. Wi??lna 2. 
POMOC domowa potrze- 
bna od zilraz. Ska??eczna 
l, m. 9,. od godz. 15. 


Rada Wydzia??u Farmaceutycznego AkademII 
Medycznej w Krakowie zawiadamia, ??e PU- 
BLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 
. MGR. MAKSYMILIANA WIECKA odb??dzie 
si?? w dniu 21 maja 1964 r., o godz. 12, w sali 
nr 5 
machu Akademii Medycznej w Krakowie 
przy ul. Anny 12. . 
Temat pracy: "WP??YW BLASTEMY NA 
PRZySPIESZENIE PROCESU REGENERA- 
CYJNEGO U TRITURUS CRISTATUS I SI- 
.REDON MEXICANUM". 
Promotor: prof. dr Stanis??aw Skowron. 
, Recenzenci: prof. dr Stanis??aw Zaj??czek, doc. 
dr Jan Fidelus. 
. , Z. prac?? i opiniami recenzent6w zapozna?? 
.!:i?? mo????a w Dziekanacie Wydzia??u Farmaceu- 
tycznego Akademii Medycznej w Krakowie, 

I. Anny 12. K-3256 


- 
- 
- 
- 
i 
- 
, 
. 
, 
i 
I 
. 
, 
t 
s 


"FIAT" 500 Simca, po re- 
monc!
, tanio sprzedam. 
TClefon 625-27, po grodz. 
16. 5 0273-g 
KAJAK nowy. cen?? 800 z?? 
- sprzedam. Oferty '0267 
;,Prasa" Krak??w, Wi??l- 
na 2. 


_. 


DYREKCJA PA??STWOWEGO LICEUM 
SZTUK PLASTYCZNYCH 
W Krakowie, ul. F. Dzier??y??skiego 1 B 
zawiadamia, ??e 
KOMISJA BADANIA UZDOLNIE?? 
czynna jest na terenie szko??y codzIen- 
nie w godzinach od 9 do 14. z wy j
t- 
klem sob??t. 


Przedsi??biorstwo Transportowo - Spedycyjne 
Bndownlctwa Krak??w, G??owackiego 16, Za- 
trudni natychmiast: 
30 - PRACOWNIK??W FIZYCZNYCH NIF.- 
KWALIFIKOWANYCH do pracy w transpor 
cie przy za??adunku j roz??adunku wagon??w 
20 - MONTEROW SAMOCHODOWYCH, 
2 - ELEKTRYKOW SAMOCHODOWYCH 
l - SPAWACZA-BLACHARZA, 
15 - KIEROWCOW SAMOClIODOWYCn 
/ LI CYT ACJE . z !, II, III kat. prawa jazdy. - Osobiste zg??o- 
" nenia wraz z ??yciorysami I odpisami ??wia- 
.1tomoi
lj??
i\du. PQwlaioweg,
,'- Biu.r.o w Wie- dectw"pl'zyjmuje Dzia?? K
cfr i?? 
6,000 km, w idealnym sta- 
nie, sprzedam. Tel. 355-21. 


"SYRENA" 101 sprzedam. 
Stan bardzo dobry. Kra- 
k??w, Kr??lowej Jadw,gi 
181 (przystanek autobuso- 
wy przed strzelnica). w 
godz. 16-18. 50 256-g 
8-TYGODNIOWE rasowe 
dnbermany sprzedam. 
Andrych??w, Batorego 7. 


Kupno 


Kandydaci pragn??cy uzyska?? informacje dO. 
tycz??ce mo??liwosci przyj??cia do Liceum winni 
przed??ozy?? w sekretariacie swe prace z ziikre- 
SAMOCHOD "Syr??na" - 'Su :.rysunlf.u>,i ,m8.i??I"c13-??,:wa.:d
 q<;epy komisji. 
sprzedami> Wlcadom??????.";i-" Z ?? ' d O! k.I T j Udo 
Krak??w..,
;ftyl).,E'k[.4;C!",par-' . ,.. :
,oszemal " aS
\l'''' ,p.\',,;;, mowane.. 
 - . 

:'I 10,6;)

!:1;?? . .

' . 'i'WJ5it4t1
9 g (" 
. d
ra
3
 m;ria .19641.;,,
:- ,.,'",,[' . ',. 
,; ci przyj
??fe)fu??fe 'st1ific %'???? "mIodzie?? p6
:U'-""" 
ko??czeniu ..7 klas szkoly podstawow'ej, wyka1.u
 
j??c??.. uzdolnienia i. zainteresowania plastyczne. 
Egzamin wst??pny z rysunku, malarstwa, 
,j??zyka polskiego i matematyki ??db
dzje 
si
 z ko??cem czerwta br. 


,, -.. 


"WARSZAWA" z PKO - 
lub po malym przebiegu 
- ku.pi??. :p(?
.r??!dnicy wy- 
]>14.l'z.e1'\i. '.rc1etQ
..
22i-B3 - 

,o,. 
qcrz. ,3,0 1 ,;, "
'
,15 Q 306-g 
FU'l':RO 'damskie' "u??ywa- 
ne - karakuly, pi??maki, 
popielice, kupi??; Ofeny 
50382 "Pra&a" .Krak??w 
Wi??Lna 2. ' 


MZ 250 sprzedam. Telp.- 
fron 581-56, od godz. lO do 
15. . 50245-g 


,.MIKRUS" po przeb;egu 
12.000 km snrzpdam. Kra- 
k??w, tel. 252-80. . 


Sprzeda?? 


"EXACTA Varex IIa" z 
dtL!esl??cioma obiektywa- 
mi. fabrycznie nowe, r??- 
wnie?? pojedynczo, sprze- 
dam, Oferty 50317 ..Pra- 
sa" Kra,k??w. Wislna 2. 


MOTOCYKL M-Z BK 350 
z oryginaJnym w??zkiem 
t,
imson" sprzedam. Kra- 
KOW, Senatorska 6/2. 


PRACUJ??CA - in??ynier 
architekt - poszukuje 
pokoju. na 2 lata. Oferty 
50653 "Prasa'
 Krak??w, 
Wi??lna 2. 


Zguby 


NOWAK Alina, zam. W 
Warszrzl'z W.oj. 
Wydz. Zdrowia w, Kra,- 
.kowie,. Batorego 3. 


... SKUTER "Wiatka" nie- 
dotarty sprzedam. ogl??- 
da??: Rakowicka 43, od 
godz. 15 do 17. 


FORTEPIANY - pianina. 
fisharmonie, meble u??y- 
wane, w??zki dzIeci??ce - 
sprzeda?? - skup. Komis 
MHD . Nr 208 Krak??w, ul. 
Szpitalna 20, N. Huta, ul. 
Demakowa 24 - (Osiedle 
G??rali). K-301l 


ZAMIENI?? 3 pokoje. ma_ 
le, kuchnla, Nowa Huta, 
superkomfort - na po- 
dobne Krak??w. - Oferty 
5fon tel. 355-21. 50258-g 
502-87. ' 5026:;-g 


"TRABANT" 600 - limu. 
zyna, fabrycznie nowy, 
sprzedam. Krak??w. Kor_ 
deckiego 8/5. 50400-1( 
PRZYJM?? na mleszle 
"LAM,BRETTA" 150 Ld, ! 1 sublokatorskie najch??t- 
stan Idealny, sprzedam. niej osoby pracuj??ce. - 
O
erty 5.0.425 "Pra6a" Kra- Krak??w-R<1kowice - ul. 
kow, Wlslna 2. U??an??w 16/3. 50402'lr 


Z
Plt
YSI??ZONY SpEo- 
cJallsta od kas pancer- 
nych przyjm:e prac?? zle- 
con??. Z!ccen:a kierowa??: 
J??zef Biw??. Krak??w, S.,- 
. nators1rzetargu 

ni1! p
zy'czyn. 


poci??gami 


Poznania 


Odjazd dnia Przy jazd dnia 
Lp. ze stacji wieczorem .do stacji rano 
1. Krak??w Gl. 6. VI. Pozna?? Gl. 7. VI. 
Pozna?? G??. 8. VI. Krak??w Gl. 8. VI. 
2. Krak??w Gl. 12. VI. Pozna?? Gl. 13. VI. 
Pozna?? G??. U. VI. Krak??,'" Gl. 13..VI. 
3. Krak??w Gl. 19. VI. ---. 
Poznaii Gl. 20. VI. 
Pozna?? Gl. ':U. VI. Krak??w Gl. ZZ. VI. 


,SIMCA Aronde" w bar- 
dzo dobrym stanie sprze- 
dam. Tarn??w, .ul. ??'ejta- 
na 10/3, godz. 17-18. 
SAMOCHOD DKW-7 po 
kapitalnym remoncie - 
nowe nadwozie -' tanio 
sprzedam lub zamieni!; 
na motocykl lub instru- 
ment muzyczny. Oferty 
50331 "Prasa" Krak??w, 
Wl??lna 2. 
MASZYNF; dziewiarsk?? 2- 
plytow??, wykonuj??c?? au- 
oma tycznie wzory 
przectam pilnie, - Cen" 
przyst??pna. Nowa Huta, 
os. $por??....- '1.4, telefon 
420-55. iOJ10-,i: 


i 
'-??" 
"J

._


____

,
"'""'Ift',,_
....
 


Wycl??czk
 autobu
ami organizowane b??d?? w dowolnych terminach, I 


n
 :-v:rcI.eczek ,od z?? .2?0 d
. z?? 500 - zale??nie od typu wyci??czki. 
l IIosC1 s
v1adcz'e
, N
 zyczel
le wysy??amy szczeg????owe informatory. 
Zg??oszema przyjmuje - mformacji udziela. "Orbis" Krak??w, 
plac Szczepa??ski 3 - telefon nr 240-33 l 584-25.  DOCHOD
??CA do d21"l 
w godainaCh popo??udnio- 
wych (4 godziny) - po- 
trzebna od zaraz. Wiado- 
mo????: Nowa Huta. 0s. 
Handlowe, blok 12. m. lO, 
codzIennie w godzina..ch 
10-12 
 Steflm Le&!JIS. 


Praca 


wyboru po
oc dom?w?? z goto- 
b _ WaUlE'm przYJm?? zaraz.- 
ez .po I Zg??oszenia: .Szymanow- 

-32!.!O 5ki
 13/5. !i0318-&
		

/052_0001.djvu

			8 


DZIENNIK POLSKI, 


l! 


.' Nr 111 


,r'-=

, 


, 
 


, Zako??czenie nowohuckich "Dni M??odo??ci- " 
Dzi?? ??wi??tuJ?? budowlani 


,
 
, 

j. 
. 
\".. ;' 
",.,??rJ' 


Wizyta krnhwski??;h ??ak??w II I!osnori;trzy miasta, 


. 


\??\'.ioa d l a 


naleLY 


Przewodnicz??cy Prezydium Rady 
Narodowej m. Krakowa mgr Z. Sko- 
licki przyj???? wczoraj w po??udnie de- 
legacj?? krakowskich ??ak??w. Studen- 
ci, kt??rym w czasie inauguracji Ju- 
wenali??w w niedziel?? wieczorem pre- 
zes przekaza?? symbolicznie. w??adz?? w 
naszym mie??cie na okres czterech 
dni - 7.apewnili przedstawicieli 
w??adz miej3k;ch, ??e w
zystko jest 
w Krakowie w porz??dku. Przy tra- 
dycyjnej lampce wina wzniesiono 
toasty, ??ycz??c zdrowia i pomy??lno- 
??ci ojcom miasta oraz m??o<:fzie??y 
studenckiej, kt??r?? w??adze Krakowa 
zawsze s,i?? opiekuj??, i kt??rej poma- 
gaj?? w uzyskaniu lepszych warun- 
k??w bytowych. Ze wzgl??du na jubi- 
leusz - zamiast ,,100 lat" studenci 
za??piewali prezesowi Skolickiemu 
,,600 lat", a na zako??czenie "Gaude- 
amus". 
Po polu dni n I'rzewodnlcz??ey I Inni 
ezlonkowle prez
dium Rady Narodowej 


. "Kopernik" w fcatrze 
Planow,lUY na jutrzejszy wlecz6r wy- 
s
??p Teatru Rapsodycznego pod go??ym 
nio;obem .- na dziedzi??cu Collegium No- 
wodwors
{iego - z przedstawieniem "Ko- 
pernik" ze wzgl??du na n!epewn?? pogo- 


 odb??dzie si?? w sali Teatru przy Ul. 
Skarbowej. Nabyte bile. y zachowujq 
",Z??110i??. POC1
1t,ek o ??.:odz. 2(J. 
!S ;>nkurs I wystawa 


W 
;jqr5iJ!{O ot) 
(
'(jJ
",)W1.a 
i. 
u.bi

S!JRU 
Hlstor
'czne w)'daM:enda, jakimi od 
kilku dni ??yje Krak??w, oraz przepl??k- 
r.a sceneria i oprawa licznych Imprez 
z okazji jubileuszu 600-lecia UJ - ro- 
winny tak??e znale???? trwale odbicie w 
polskiej fotografl!. 
W
"chodz
c z tego za??o??enia, Krakows- 
kie . Towarzystwo Fotograficzne, wraz z 
reda:.
cj?? "Echa I(rakowa Jl , og??asza do.. 
stc:pny dla wszystkich fotografuj??cy
h 
wielki konkurs "Jubileusz UJ w foto- 
gra:ii". Fotogramy z wszystkich bez 
wyj??tku imprez, odbywaj??cych si?? w 
tym czas!e w Krakowie (a wi<:c: 
ubi- 
leuGzu UJ, Dni Krakowa I J,uw.en
li??w, 
m
llife
ac.ii, wysta\v, _\\'yst??p??.\V arty1')- 
tyczn
'ch, dckoracji miasta itp,) mo??na 
nadsyla?? na adres: KTF Krak??w ul. 
Sto:ar
ka 9 do 15 listopada br. Na kon- 
kurs, kt??ry, oczywi??cl'e, 'Zal
o??czony zo- 
stanie wJ'staw??, a najlepsze prace o- 
trzymaj?? n8
rody, przyjmowane b??d?? 
fotogramy bia??o-czarne i kolorowe tyli'ch z o:dlzji 6GO-Iecia UJ - nai- 
wi??cej miejsca po:w:??cono ostatnim 
dwom dziesi??tkom lat. Liczne pla,nsze I 
fotogramy pokazuj?? poszczeg??lne etePY 
Dudowy naszego grodu, zlokalizowanego 
w 1
57 rol'tu, a budowanego przec
c?? 
przez wieki. (jur) 


do 


student??w 


m. Krakowa podejmowali klIkudzlesl??ciu 
zagranicznych student??w z Belgii, 
Austrii, FinJandii, Francji, Sz\\'ecji, 
Szwajcarii, NRD, NRF, Czechoslowacji, 
Danii, Jugos??awii, Sndanu i W??och. 
Przybyli oni do Krakowa na uroczysto- 
??ci jubileuszu 600-lecia UJ oraz na se- 
minarium naukowe pt. "Tradycyjne I nO- 
we formy Uniwersytetu", kt??re rozpocz- 
nie si?? 13 bm. w auli AGH. 
1:1- 
Wczoraj odbyly si?? uroczyste inaugu- 
racje Juwenali??w w poszczeg??lnych wy??- 
szych uczelniach krakowskich, a w Bar- 
bakanie od godz, 12 do 22 wyst??powa??y 
studenckie teatry i zespo??y jazzowe. 
Wieczorem na Rynku G????wnym licz- 
n,le zgromadzona publicznO???? ogl??da??a 
wyst??p mi??dzyuczelnianego zespo??u g??- 
rlv.1., :L,," ',d

..,t 'SI m .' 
__"'
__"_'''__1
,.._??..___'"::!1".",..
__ 
Za??oga wodoci??g??w. 


Za??oJ?;a Miejskiego Przedsi??bior- 

twa Wodoci??g??w i Kanalizacji pod- 
j????a wiele cennych zobowi???:a??, si??- 
gaj??cych kilkuset tys. z??otych. I tak: 
Brygady sieci wOdoci??gowej I k3naE- 
r.acyj"ej wykonaj,! w czyni", spc??ec7.nym 
po????czenie kana??owe do stacji kolejki na 
BI;ola,.1Y i pl&ce za b" w dla dzieci prlY 
ul. Mar.ifestu Lipcowego I ul. Cznl'sk!ch. 
Erygady kor,sBrwacji s:udllen wykona;?? 
ruroci??g w Domu Kultury przy ul. La- 
giewnickiej i placu zabaw dla dzieci w 
przegorzalach przy planowanym zalewie 
wi??lanym. Brygady obs??ugi tcrenowej 
u??o
?? pod lo??e l,am;enne dlugo,ci 500 r.'l 
pod kolejk?? w??skotorow?? W Bielan"ch, 
oczyszcz?? rowy i wybud'Jj?? zieleniec ko- 
??o p??tli autobusowej i b
d?? pracowa?? 


miastu 


i 


dzieciom 


przy budowie placu za,baw dla d?:teci w 
Bielanach oraz wyposa???? go w Odpowie- 
dni sprz??t. 
Za??oga zaklad??w Vo"Odoci??gowych na 
Rudawie urz??dzi plac zabaw przy ul. 
Falata. 
Dzia?? elektryczny wykona roboty przy 
v..rymia!lle tra!ls!ormatora w dz. Zwierzy- 
niec i urz??dzi ??wietlic?? w gromadzie Wi- 
??nicz ,ve \\r-si" Lcksandro\va oraz plac za- 
baw w Krakowie przy ul. Ujejskiego, 
Dzia?? wOdomierzy naprawi poza godzina- 
m,! pracy 20 wodomierzy. 
wszystkie re zobowi??zania, wykonane 
poza godzinami pracy, przyniDs?? przed- 
sic;b:orstwu du??e korzy??ci w zaopatrze- 
niu miasta w dobr?? won<:, a warto???? 
ich si<;ga kilkuset tys. lJot;ych. 


'T powstan?? 


tej rzeki planuje si?? r??wnie?? wykorzy- 
sta?? do urz??dzenia innych jeszcze k??pie- 
lisk, w dzielnicy Grzeg??rzki. 
Ze wzgl??du na to, ze Ilo???? k??pie1!sk 
w dzielnicy Nowa Huta - uwzgl??dnia- 
j??c nawet budowany tam obecnie basen 
- b??dzie nie wystarczaj??ca, prez. DRN 
wyst??pilo z wnioskiem o uwzgl??dnienie 
w planach rozbudowy dzielnicy powsta- 
nia przynajmniej dwu basen??w k??plel.>- 
w)'ch, z pe??nym wyposa??eniem w osie- 
dlach Mistrzejowlce i Na Stoku. 


Z kroniki wypadk??w 
Przy ul. \Vroc??awskiej spad?? z ruszto- 
v.'a.nia .Ja.n S10jek za ITI. Wilcz:kov,iice i 
dozna?? wstrz??su m??zgu. . Ryszard Re- 
ko\,"ski zosta?? potr??cony w ul. Topolowej 
przez przej?????d??aj??cy samoch??d i dozna?? 
og??lnych pot??ucz 


!J]) Jr. fJ ii h U> 
... SPOTKANIA RADNYCH z mieszka??- 
cami rozpoczn?? si?? o godz. 1B w szkole 
nr 75 przy ul. Grochowskiej 75 oraz w 
szkole przy ul. Judyma 10 w osiedlu KIiily. 


enD Jutlro 
A KLUB LITERATOW zaprasza na od- 
czyt Boles??awa Taborskiego (z Londy- 
nu), kt??ry m??wi?? b??dzie o roku szeks- 
pirowskim w Anglii. Pocz??tek o godz. 19 
przy ul. Krupniczej 22. 


Dni O??wiaty, Ksi????ki i Prasy 
Godz. 16 - otwarcie wystawy ,,602 
lat ksi??garstwa polskiego" w gma- 
chu TPPR, Rynek Gl. 20. 
Godz. 16 - KDK odczyt S. paga- 
czev,rskiego: uW lat w s??u??bie obrony 
granic" (literatura o tematyce woj- 
skowej). 
Godz. 16 - MDK pogadanka K. Bo- 
rowickiej ,,600 lat UJ". 
Godz. 18 - Dom Kultury Huty Im. 
Lenina - pokaz film??w o,;wiatowych. 
Godz. 19 - Ognisko M??odych w No- 
wej Hucie - nowo??ci wydawnicze 
om??wi red. R. Taedling. 


I 


DOK??D W NIEDZiEl?? 
Kolo Grodzkie PTTK organizuje W 
n,ledziel?? 17 bm. v.-ycieczk?? w Beskidy z 
dojazdem kolej?? na trasie Skawce - Zu- 
rawnica - Sucha - oraz wycieczk?? ni- 
zinn?? z d.ojazdem autobusem na trasie 
OjC??w - Pr??dnik Korzkiewski, GiebU??- 
t??w - Modlnica I wycieczk?? krajoznaw- 
cz?? autobusem na trasie Krak??w - W!- 
??nicz - Ska??y BrOwie wyci??- 
si?? ona w ??adnym razie no gaj?? s,zyje, aby zobaczy?? . 
picia. Prosimy o pomoc. cho?? g??owy al,tor??w. (W) 
(bi) . Go??cie i mieszka??cy 
.. Czy nie ma rady na 
kot??owni?? przy Ul. Pawiej, I{rakowa wieczorami ogl??- 
.zadymiaj??c??. otoczem.. d"j?? pi??knie iluminowany 
Dworea Kolejowego? W go_ Rynek krakowski - a na 
dzinach ,.szczytu" wystar- rogu Placu Mariackiego, 
czy przej???? si?? w jej po- nad Domcm Ksi????ki, np.<>- 
bli??u, by jasny plaszcZ sUl?? nowy, niezrozumia??y na- 
si?? szary. (za) pis: "Si??gar". (w) 
.. I"Jbryk?? brudu j"Rt . Wydzia?? KomunikacjI 
znajduj??cy si?? przy u!. zawi.o,damia, ??e ulica Rako- 
Heya (r??g Kopernika) ma- wicka na odcinku od ulicy 
gazy n materin??owy. A pr"e- Topolowej do O:Sza??skiej 
cie?? tu?? obok znajduje si?? zostaje zamkni??ta w ter- 
kuchnia dla niemowl??t, i minie od 15 maja br. do 
w??zki z dzle??mt stoj?? rz??- 15 czerwca br. ze wzgl??du 
dem na chodniku. (ez) na prowadzone roboty 
. Na dziedzi??cu arkado- tramwajowe nowej 
ii 
W..
 :W'.awelu .J>Od1.!wia,u??
.."..JI.OnclA,
"JlO&!cJI'a ,
, 


MAR!A 
Z ??laskich 
DROHOJOWSKA 
opatrzona ??W. Sakramen- 
tami, zmar??a w Czorsztynie I 
dnia 10 maja 1964 r., I 
prze??ywszy :at 75. 
Wyprowadzenie zw??ok 
z domu ??a??oby do ko??cio??a 
w Maniowach i pogrzeb 
odb??dzie si?? dnia 13 bm., 
o godz. 11.30, o czym za- 
wiadamiaj?? 
c??rki, zi???? i wnuki 


DYZURY APTEK: Rynek G??. 1%, Me- 
talowc??w l, Retoryka l, p!. .Wolno??ci 7, 
Rynek Podg??rski 9, 
e
O&
''i:

6r??!;'
ka 
b\.2 Nowa Huta, oS. Centrum A. (Tlen 
dla' chorych posiada apteka nr 8 Rynek 
Gl. 42). 
POGOTOWIE RATUNKOWE nr tp.l. 93. 
Dla podg??rza tel. 625-50. 
DYZURY: chirur!:. i intcrn. - Tryni- 
tarska 11. 


TEATRY 
Im. S??OWACKIEGO - 18: "Krako- 
wiacy i G??rale" (pr7.edst. zamkn.). Im,. 
MO
RZEJEWSKIEJ - 19.15: "Cud w 
Alabamie". KAMERALNY - 19.15: "A- 
fera". LUDOWY - 17:. ,.Mistrz Piotr 
Pathelin". RAPSODYCZNY. 19.15: 
"Boska komedia". GROTIJSKA - 11: 
"Ch??opcy z U!icy Parkowej", 19.15: 
"Gdyby Adam by?? polakiem", "Cza- 
rowna noc". 
JAMA MICHALIKA, godz, 22,39: "A to 
ci wesele". -- . 


KINA 
APOLI,O:. "Proces Oskara Wilde'a" 
(ang., 16 1.) _ 10, 12.30, "O czym?? in- 
nym" (czes.) -,15.45, lB, 20.15. CHEMIK: 
"Gdzie jest genera??". (pol.) - 19. DOM 
ZO??NIERZA: "wyrok na V. C." (jug., 
16 1.) - 15.45, lB, 20.15. ISKIERKA - 
nieczynne.' KRAKUS: "Ko??ski pysk" 
(ang., Iii. 1.) - 15.45, lB, 20.15. KULTU- 
RA: "Dom bez okien" (pol" 16 1.) - lB, 
20.15. KOLEJARZ - nieczynne. MIKRO: 
"Ludob??jcy" (szw., 16 l.) - 17.45, 20. 
MELODIA: "Tysi??c oczu doktora Ma- 
buse" (NRF, 16 1.) - 15.45, lB, .20.15. 
MASKOTKA: "Kr??lewskie dzieci" 
(NRD, 14 1.) - 15.30, 17.30, 19.30. MINIA- 
TURKA: "Ch!ny dzie?? powszedni" - 
11, 12, 13, 16, program dla dzieci - 15, 
"Maria Candelaria" (meks" 16 L) - 17, 
19. M??ODA GWARDIA: "Czarne b??y- 
skawice'" (USA, 12 1.) - 14.45, 17, 19.15. 
Orion: "Ostro??nie babciu" (radz., 12 1.) 
IB. PROI{OCIM: "Dziki pies Dingo" 
(radz., 12 1.) - 19. ROTUNDA: "Weso??y 
ordynans" (fr;) 16, lB, 20. SWOSZO- 
WIANKA: "LotnIsko nie przyjmuje" 
(czcs., 16 1.) - 19. SZTUKA: "Tran.
port 
z raiu" (czes" 16 1.) - 10.15, 12.30, 15.45, 
lB, 20.15. T??CZA: "Rio bravo" (USA, 12. 
1.) - 17.30, 20. UCIECHA: "Tajemnicza 
wyspa" (ang., 12 1.). - 15,45, 18. 20,15. 
\VANDA: "Gwiazda szeryfa" (USA, 12 
1.) - 10.30, 12.45, 15.45, lB, .20.15. W AR- 
SZA\VA: "Dwa z??ote. colty" (USA, 16 
L) - 15.30, lB, 20.30. WOLNOSC - nie- 
czynne, V\'RZOS: "Dw??ja :z wychowa- 
nia" (rad z.) - 15.45, lB, 20,15 WIS??A: 
"Pasa??erka" (pol., 16 1.) - 16, 18, 20. 
ZUCH, ZDROWIE - nieczynne. ZWI??Z- 
KOWIEC: "Koniec naszego ??wiata" 
(pol., 16 1.) - 16.30, 19.30. 
KINA W NOWfiJ HUCIE 
BALLADYNA - nieczynne, KOLORO- 
\VE: "Alicja w krainie czar??w" (USA, 
7 1.) - 19. SFINltS: "Chleb i r????e" 
(radz" 16 1.) - 16, lB, 20. SWIATOWID: 
,,'Vojna troja??ska" (wl., 12 1.) '- 15.30, 
lB, 20.30. MA??A SALA: "Przygody Kro_ 
sza" (radz., 14 1.) - 15, 17, 19. SWIT: 
"Madame Sans Gene" (fr.
w??., lB l.) - 
15.45, lB, 20.15. MA??A SALA: "Lec?? ??U_ 
r

e:
, (radz., 16. ;1.) ., 15, 17, 19. 


R????NE 
,M??;ODZlEZOWY DOM KULTURY, 
j{rowoderska B; godz. 16 - pogadanka 
K. Borowickiej: ,,699 jat najstarszej 
polskiej uczelni". 
DOM KULTURY, godz. 16 odczyt 
dr Pagaczewskiego: ,,20 lat w s??u??bie 
obrony granic" 
 
DOM KULTURY MiL, godz. 1B 
kaz film??w o??wiatowych. 
OGNISKO M??ODYCH, godz. 19 no- 
wo??ci wydawnicze om??wi red. R. Tae- 
dl!ng. 
. TOW. ANATOMOPATOLOGOW, .Grze. 
g??rzecka 16, godz. lB - zebranie .z pro- 
gramem: lek. W. Garska: "Guz miesza_ 
ny mezodermalny trzonu macicy", doc. 
dr Z. Ch??ap, lek. W. Garska: "Reticu- 
losarcoma uteri". 
DOM KULTURY HiL, godz. 19 - Wy- 
k??ad prof. W. Hodysa: "Swiatowe zna- 
czenie szkoJy paryskiej pt. "Ecole de 
Paris". . 
DOM KULTURY, godz. lB.30 - odczyt 
dr W. D
browolsl,iego: "National Gal- 
lery"
 
JAZZ-KLUB, ??w. Marka 15, godz. 20 
- wiecz??r poezji S. Issa-Bujaka. 
MPiK, Nowa Huta, godz. 19 - spotka- 
nie z redakcj?? tygodnika "Argumenty". 
CYRK "ARLEKIN" - Nowa Huta 
prz.edstawienie godz. 19. 
FOTOPLASTIKON, ul. szczep
.??ska 5. 
czynne Od 9 do 21. 
OGROD ZOOLOGICZNY, Las Wolski- 
czynny od 9 do zmroku. 


po- 


Najwa??niejsze audycje 
NA DZIE?? 12. V. 1964 R. - WTOREK 
Godz. 5.30, 6.30, 7,30, B.30. 12.05, 16.00., 
16.50, 17.45, 19.00, 21.00, 23.50: Wiad. 8,15: 
Kurs j??zyka anglelskiego. 8.35: Prze- 
gl??d prasy. 9,50: Pub!. mi??dzynarodo- 
wa. 11.00: Aud. dla dzlec!. 11.40: Ekono- 
miczny probl. tygodnia. 12.50: My. i 
nasze dzieci. 13,20: Transmisja ze startu 
honorowego do IV etapu "lNP we Wro- 
c??awiu. 14.45: "Bl??kitna sztafeta". 15.00: 
Transmisja z trasy IV etapu WP. 15.05: 
. Aud. dla mJodziezy. 16.00: Transmisja 
7. trasy IV etapu WP. 16,10: "Od pio- 
senki do piosenki". 16.30: Transmisja 
z trasy IV etapu WP. 16.45: KonkurS: 
"Czy znasz literatur?? 20-leCla". 17.00: 
Transmisja z trasy IV etapu WP'. 17.45: 
Transmisja Z zako??czenia IV etapu WP 
w Poznaniu. 19.05: Muz. i' aktualno??ci. 
19:30: Kaiejdo
kop kulturalny. 20.00: ,. 
Transmisja z Pragi cze"kiej koncertu 
symfon'cznego. 22.00: Kronika sportowa. 
22.40: Muz. 
TELEWIZJA 
Godz. 10,00: Sprawozdanie z urocZY- 
sto??ci z okazji 600-lecia UJ. 17,95: "Co 
zObaczymy". 17.25: "Mosty nad Noteci??" 
- program publ. lB,OO: Wy??c:g PolrojU. 
Sprawozdanie z IV etapu. - z poznan:a. 
IB.50: PKF. 19.10: Program z cyklU: 
"Historia na kopercie". 19.30: "Sptewa 
Rena RoJska". 19,50: Dobranoc. 20.CO: 
Dzien. 20.35: Koncert m??odych. 21.05: 
"Zp.lazny.kwiat" - film fab. prod. weg. 
22.35: S!,rawozdanie z IV etapu W.P. 
22.50: Wiad. 


&RAKO\VSKA DRUKARNIA PRASOWA 
ti.RAKOW. WU:LOPOLE 1 G-d