/105_0001.djvu

			v . ...j 
"..:)/ 
"
;' T 


ROK XX 
Nr 122 (6314)  


...l 


Cena 50 gr 


Przed IV. Zjazdem PZPR 


.
 


...... 


- 


Pierwsze wojew??dzkie konferencje 


.) 
! 
I 
I 
! 
! 


w 


Bia??ymstoku 


bierze 


udzia?? 


obradach 


w 


W??adys??aw Gomu??ka. 


W.\RSZA W A (P AP). W sobot?? rozpocz????y si?? - w 
czterech wojew??dztwach - pierwsze wojew??dzkie 
konferencje partyjne przed IV Zjazdem PZPR. W 
obradach udzia?? bior?? cz??onkowie Biura politycznego 
KC PZPR: w Bia??ymstoku - I sekretarz KC W??a- 
dys??aw Gomu??l.a, w Gda??sku - Zenon Kliszko, w 
Szczecinie - Edward Ochab i w Koszalinie - Adam 
Rapacki. 


Konferencje podsumowuj?? przebieg kampanii prze'd- 
zjazdowej, omawiaj?? 20-letni dorobek poszczeg??lnych 
wojew??dztw we wszystkich dziedzinach ??ycia oraz 
wytyczne dalszego ich rozwoju, a tak??e wybior?? de- 
leJ:(at??w na IV Zjazd Partii. W pierwszym dniu obrad 
rozwin????a si?? o??ywiona dyskusja nad wyg??oszonymi 
obszernymi referatarpi. Dzisiaj, w niedziel??, nast??pi 
z'ako??czenie obrad. 


2000 wniosk6w. - plonem dyskusji 
partyjnego irodowiska Krakowa 


(Obs??. w??.) Dyskusja przedzjazdo- 
Wa w Krakowie oS'i??gn????a p????me- 
tek. Zamyka on olbrzymi wysi??ek, 
jaki w??o??ono we wszystkich niemal 
Q??rodkach produkc.ji, nauki, kultu- 
ry. zd.rowia. itp. - w opracowanie 
!Waliosk??\l'l, dotycz??cych ki,erunk??w 
roxwtOjoowych r????nych dziedzin na_o 


J'rzemawia I sekretarz KKM A. Kun; 
Fot. E. W??gio,wski 
szego ??ycia oraz w usuwanie prze- 
szk??d, utrudniaj??cych ten rozw??j.Jak 
OWOCna by??a dyskusja, ??wiadczy o 
tym fa.1ct, ??e zg??Qszono w czas'ie jej 
trwania oko??o 2000 wniosk??w. PO- 


. (Doko??cumle 71/1 str. 21 


uzyska?? powiat Nowy S??cz, II miejsce 
i nagrod?? 1,5 mln zl Nowy Targ, III 
i nagrod?? 500 tys. z?? powiat Tarn??w, a 
z c.zt"re<:h miast wycl,zielo",ych miasto 
Nowy S??cz, kt??re tak??e otrzymalo na- 
grod?? w wys. 5o(}U tys. z1. Warto podkre- 
??li??, ??e w nlek L??rych powiatach osi??g- 
ni??to dzi??.ki wsp????zawodnictwu lepsze 
wyniki w zbi??rce wsr??d mieszka??c??w 
wsi. 
Na plenum wiele uwaW! po??wi??cono 
budowie szk??l-pomnik??w Tysi??clecia na 
naszym terenie. Z og??lnej liczby 86 
szk???? planowa.nych w .ci??.gu ca??ej ak- 
cji, oddano dotychczas do u??ytku 48 
o 377 izbach. W tym roku planuje si?? 
uko??czenie budowy 21 obiekt??w. (k) 


KRAKOW 
Niedziela- Poniedzia??ek 
24 -25 V 1964 


Krak.a na stadionie w Budzle)owl.ach 


Polacy stracili 24 seklAdy do zespo????w 
Rumunii i Czechos??owacji 


przedostatni etap tegorocznego Wy??cigu Pokoju prowadz??cy z Pardubic do 
Czeskich BUdziejowic wygra??a Czechoslowacja dru??ynowo oraz indywidual- 
nie. Na drngim miejscu uplasowala si?? dru??yna Rumunii i obydwa te zespo- 
??y nadrobi??y nad zespo??em. polskim 24 sekundY, bowiem Polska zaj??la na 
tym etapie 6 miejsce. Tak wi??c po etapach RumunI wyprzedzaj?? nas ju?? 
o 1,22 min. Liderami s?? nadal kolar ze. NRD. W klasyfikacji indywidualnej 
(W Budziejowicach zwyci??tyl Dole??al) nast??pi??y minimalne zmiany - Smolik 
prowadzi nadal z przewag?? 7,45 min., Kudra i Zapa??a zn??w zamienili si?? z 
miejscami, Gazda spad?? na 13 miejsc e. 


Nasi kolarze mieli wielkie szanse za- 
j??cia nawet dwu pierwsz.ych miejsc. Nale- 
??a??o im to si??, bow,em na trasie byli 
naj aktywniejsi. Stale ponawiali ataki. 
z kt??rych niestety i tym razem nic nie 
wyszlo. 
13 etap, kt??ry Polacy na pewno d??ugo 
b??d?? pami??tali, nale??a?? zn??w raczej do 
monotO'I>nych i nieciekawych. Wszystkie 
pr??by atak??w by??y szybko likwidowane. 
Pocz??tek zapowiada?? si?? ciekawie. Ju?? 
bowiem na pierwszych kilometrach 
uciek?? niespodziewanie n,ewidoczny do- 
tychczas w WY??c;gU Bulgar Kotew. Je- 
cha?? samotnie blisko 10 km, jednak mia?? 


defekt 1 po zmianie roweru dosz??a go 
czo????wka. Nast??pnie atakowali Polacy. 
Bia??o-czerwone koszulki stale wida?? by??o 
na czele. Jednak gdy kt??ry?? z POlak??w 
ucieka?? natychmiast n8 "k????ku" siedzia?? 
mu Rumun i Niemiec. Pie.rwszy lotny 
finisz w miejscowo??ci 'Havlickovy Brod 
na 65 km wygra?? Belg Jacquemin. 
Na nast??pnych 100 km w zasadzie nic 
ciekawego si?? nie dzia??o. Tempo spa??I??o. 
Kolarze Przy pi??knej pogodzie jechali 
jaklty na wycieczk??. Szybko??c peletonu 
(Doko??czenie na str.( _ 6) 


Sensacyjna 


afera w Pary tu 


Ganljslerzy z' OAS porwoli 
ion?? bogalego przemys??owca 
Okap lila wynie???? IIIllIard II_rych lrank6w 


PARYZ (PAP). Policja francuska 
rozpocz????a gigantyczne poSizukiw.a- 
n:a 3 zamaskowanych osobnik??w, 
kt??rzy uprowadzili pani?? Madeleine 
Das'sault, ??on?? w??a??ciciela zak??ad??w 
lotniczyc.h i deputowanego do par- 
lamentu. Kidn.apping mia?? miejs<:e 
w pi??tek wkr??tce po p????nocy. 
Kidnaperzy oczekiwali na pani?? 
Dassault przed jej will?? w e1eg.a11'c- 
ki
j dzielnicy Pary??a, po??o-??onej 
nieopodal Lasku Bulo??ski,
go. Gdy 
samoch??d, kt??rym pani Dassault pO- 
wra
a??a wraz z m????em z odwiedzin 
u . przyjaci???? podjecha?? w pobH??e 
wiJli, dwaj. zamaskowal1i ooobnicy 
opu??cili d??zar??wk??, w kt??rej do- 
tychczas przebywali. Rzucili si?? oni 
na m????a swej ofiary i uderzywszy 
go silnie kolb?? pistoletu w g??ow?? 
porzucili nieprzytomnego. Nast??pnie 
obaLony zosta?? szofer, kt??ry po o- 
trzyma.niu kilku cios??w r??Wll1ie?? 
siraci?? przytomno????. Pa'l1i Dassault 
usi??owa??", bro'l1i?? si?? trzyman?? w 
r??ku parasolk??, jednak??e bandyC'i w 
mgnieniu oka porwali j?? i umie??cili 
w ??????tym samochodzie osobowym 


Za uznaniem granicy 
na Odrze i Nysie 


BONN (PAP). Zachodnioniemiecki 
socjaldemokratyczny zwi??zek wy??- 
. szych uczelni SHB opowiedzia?? si?? 
V! sobot?? na rzecz uznania granicy 
na Odrze i Nysie jako ostatecznej 
granicy polsko-niemieckiej. 


Rozmowy handlowe 
kraj??w RWPG 
MOSKWA (PAP). W maju 
1964 r. odby??y si?? w Moskwie 
wielostronne rozmowy handLowe 
.na rok 1964 mi??dzy delegacjami 
Bu??garii, Czechos??owacji, Mon- 
golii, NRD, Polski, Rumu'nii, 
W??gier i ZSRR. 
23 maja podpisano W1;p??lny 
protok????. Uzgodnione- zosta??y do- 
datkowe dostawy towar??w w 
1964 roku, tj, pQl1ad kontyngen- 
ty obj??te ju?? w umowach rocz- 
nych. 


Odznaczenie 
12-letniego ch??opca 
GDAII1SK (PAP). W s'lltole podstawo- 
wej nr 12 w Wito minie k. Gdyni od- 
byla si?? uroczystosc uclekorowania: 12- 
letniego ucz"ia tej szkoly ZdzisI
wa 
Wasilewskiego mrdalem "Za ofiarno???? i 
o(]wag
". Bada PailSLwn prz:I\zna??a LO 
zas'zczytr:e odznaczenie za bohatersk?? 
postaw?? ucznia, kl??!'y z narateniem ??y- 
cia uratowa?? zim?? br. ton??c'O>go na za- 
lodzonym stawie G-I
t,niei!o Stanis.??a.v.rA 
Stefanowskiegc. 


T?? pozytywn?? uchwa???? SHB pod- 
wa??a jednak szereg "warunk??w", 
od spe??nienia kt??ry.ch "uzale??nia" 
ona zachodnioniemi.eckie uznanie 
granicy na Odrze i Nysie. 
I tak - SHB domaga si?? prawa 
"powrotu" na polskie ziemie zachod- 
nie Niemc??w pochodz??cych z tych 
terytori??w, zapewnienia im autono- 
mii kulturalnej oraz "mi??dzynaro- 
dowych gwarancji". 


marki Citroen, gdzie oczekiwa?? 
trzeci ]: ucz,estnik??w napadu. W ci??- 
gu paru sekund s,amoch6d nabiera- 
j??c coraz wi??ks'zej szybko??ci odda- 
li?? si?? z mieisca akcji. 
Paln Darssault po odzy*aniu przy- 
tomno??ci zawiadomi?? policj??. Roz'Po- 
cz????a ona intensywne poszukiw.ania, 
kt??re dotychczas nie da??y rezulta- 
t??W. Pit&s, kt??remu dano do pow??- 
chania kapelusz jednego z ban\;y- 
t??w, str,aci?? ??lad ju?? po kilku me- 
trach. 
, p ARYZ (P AP). Miliard da'WlIlYch 
frank??w - najwY??S"za kwota, jak?? 
ki??dykolwie-k za????dali gangsterzy - 
oto wysoko???? okupu za pan i?? DaF;- 
sault. Wydanie porwa'l1ej ??ony prze. 
mys??owca. w zamian za by??ego SlZJefa 
OAS, genera??a Salan.a, i to w ulti- 
matywnym terminie 70 godzin - o- 
to dwie 1nfoml<1Jcje, (kt??re roznios??y 
(Doko??czenie na str. 2) 


O??wiadczenie 
przedstawicielstwa ZSRR 
przy ONZ 
NOWY JORK (PAP). Sta??e pned- 
stawicielstwo ZSRR przy ONZ o- 
??Wiadczy??o ponownie, ??e Zwi??zek 
Radziecki nie zamierza wp??aci?? Zad- 
nych sum na koszty utrzymania 
wojsk ONZ w Kongu i na Bliskim 
Wschodzie, poniewa?? wojska te 
dzia??aj?? na mocy uchwa?? powzi??- 
tych wbrew postanowieniom Karty 
NZ. 
O??wiadczenie podkre??la zarazem, 
??e Zwi??zek Radziecki w pe??ni wy- 
konuje swe zobowi??zania finanso- 
we zgodnie z Kart?? NZ (sk??adki do 
bud??etu organizacji). 


Uczniowie pisz?? recenzje 
(Inf. wl.) Z inicjatywy Szkolnej 
Komisji. Teatralnej og??oszony zosta?? 
mi??dzyszkolny konkurs na recenzj?? 
teatraln??. Impreza, kt??ra mia??a cha- 
rakter og??lnowojew??dzki, uda??a si?? 
w pe??ni; wp??yn????o ponad 200 prac, 
omawiaj??cych w sumie 34 przedsta- 
wienia teatr??w krakowskich (g????wnie 
!m. S??owackiego i Starego) oraz 
sceny tarnowskiej. Najliczniejsz,y u- 
dzia?? w imprezie wzi????a m??odzie?? 
krakowskich lice??w: I, 5, V, II i X 
oraz Technikum Mechanicznego i Li- 
ceum Og??lnokszta??c??cego w 'farno- 
wie. Jury - w sk??adzie: dr T. Ku- 
dli??ski, prof. S. Papce, proL J. Wro??- 
skj i red. K. Zbijewska - przyzna- 
??o 5 nagr??d g????wnych, 8 nagr??d II 
oraz po kHkana??ci!= nagr??d III i wy- 
r????nie??. A to nazWiska czolowych 
laureat??w: Jerzy Jarz??bslti (II Lic.), 
Jan Litwin (I Lic.\. Jacel
 Andruc- 


ki (5 Lic.), l\Ia.??gornta Rudy (5 Lic.), 
i Marek Grzywa (I Lic.). 
Wczoraj w auli Liceum im. So- 
bieskiegQ w Krakowie odby??a si?? - 
w obecno??ci przedstawicieli w??adz 
miejskich i Kuratorium Okr. Szk. 
krakowskiego - uroczysto???? y,rr??cZ???- 
ni;:! nagr??d (ksi????ki, bilety teatralne) 
m??odym laureatom. Nagrody fundo- 
wa??y: Kuratorium, Wydzia?? Kultury 
Szkolna Komisja Teatralna Klub 
Mi??o??nik??w Teatru oraz tea:try kra- 
kowskie. W cz????ci avtystycznej spot- 
kania, po??wi??conej Szekspirowi. wy- 
??t??pili artygci,sceny im. Slowackie- 
go: Zofia Bajuk, Zdzis??aw Skrzypek 
i Tadeusz Szybowski. 
Wobec szerokiego zainteresowania 
konkursem i wrsokiego poziomu na- 
des??
1ych prac imprez?? uznano za 
wa??ny czynnik w wychowaniu mlo- 
dzie??y i planuje Ri?? nowtarza?? i?? 
nrlt:	
			

/106_0001.djvu

			2 


OZIENNIK POLSKI 


Nr 122 


2000 wnioskOw 


(Doko??czenie ze str. 1) 
prz:eobra??eniam uleg??.o nasze mia- 
sto. Wystarczy pow Ledz'ie?? , ??e gdy 
przed wojn?? zaklady prz1emys??owe 
miasta zatrudnia??y 30 tys. os??b, te> 
liczba. ich si??ga .obecnie 100 tysi??cy 
pracownik??w. Krakowskie zak??ady 
przemys??owe wytwarzaj?? dz'j?? 28 
procent pradukcji kra}owej stali, 
29 procent wyrob??w walc.owanych, 
21 prac. kal{su, 27 proc. naWlOz??w 
fosforowych i 14 proc. wyrob??w 
farmaceutycznych. Oko??o 7'5 proc. 
wytworzonego w Krakowie dach.o- 
du narodowega powstaje w prze- 
my??le, podczas gdy anal.ogiczny 
wska??nik dla Warszawy wyngsi Q- 
ko??o 55 proc. Obok .olbrzymich prze- 
mian g.ospodarczych nast??pi??y r??w- 
nie?? przeobra??enia w ??wiadamo??ci 
spo??ecznej mieszka??c??w Krakawa i 
w kh postawie ideowej. 
Najbli??sze lata sbwiaj?? jednak przed 
gospodark?? Krakowa di.Jlsze powa??ne 
zadania, do kt??rych nale??y m. in. roz- 
budowa Huty im. Lenina, budowa ol- 
brzymiej elcktrociep??owni w ????gu oraz 
rozw??j wielu istniej??cych zal{lad??w 
pracy jak np. Krakowskiej Fabryki A- 
pa
at??w pomiarowych, fabry;,i kabli, 
zaklad??w fa
maceutyc7.nych, zal{larl??w 
sodowych, pO.dzes,pol??w telelcomunika- 

yjnych itd. Istniej?? nadal oibrzymie 
potrzeby w dziedzlnic budownictwa m!e- 
;zl::aniowcgo. Chocia?? w ci
gu minione- 
go 20-lecia ,)kolo 55 tys. rodzin otrzy- 
fialo komfortowe mieszkania, to jednal;: 
wska??nik zag??s,ZCle??n. [! mieszka??i, aC7
ol- 
wiek uleg?? obni??eniu, w dalszym ci??gu 
Jest jeszc7.e 
lo???? wysokI. DJateg'l w 1"- 

ach 1966-1970 prz
widuje si?? zbudowa- 
Cie w Krakowic ok. 61 tysi??cy izb, aby 
zaj:ewnl?? mieszk"nia nowo zatrudnlo- 
cym. 
Zaspokojenie ros.n??cych stale .potrzeb 
we wszystkich dziedzinach ??ycia wyma- 
ga?? wi??c b??dzic taki0go gospodarowantR 
??roc??!m intcnsyfikacji i moder- 
nizacji t\rzqdzeI1. I:;zego przemys??u L 
roln:ctwa w' ostatecznym rachunku de- 
cydowa?? b??d?? umiej??tno??ci cz??owieka. 
(L.M.) 


Dzia??acze w??oskiego ruchu 
ch??opskiego w Krakowskiem 
w wojew??dztwie krakowskim przeby- 
wa 6_osobowa grupa dzialaczy lewico',Ve- 
go ruchu ch??opskiego we W??oszecll OZ 
przewodnicz??cym Zwi??zku Chlop??w Pie- 
montu Sergio Clel'ico na czele. S?? oni 
go????mi Naczelnego Komitetu Zjednoczo- 
nego Stronnictwa Ludowego. 
W czasie zwiedzania zabytk??w Kra- 
kowa a tak??c Muzeum O,;wi??cimskiego, 
go??ciom w??oslam towarzyszyli: prezes 
WK ZSL StanisU:lw Kozio??, v-prezes Woj- 
ciech Korona oraz czlonek Prezydium 
WK ZSL BOles??aw Dejworek. 


O tYC1h sprawach dyskutowano na 
KonferencJi. Samorz??du Robotniczego w 
nowohucJeJ I s
cz"g??lnej troski, aby rea- westycji przeciwpy??owych _ ??wiadczy O 
hzacJa. z
dan rzeczowych (w roku ]961 tym zalecenie RWPG. Nieodzowne sta- 
przedsi??bIOrstwo, wykona??o je w 1
 p
o- j e si?? tak??e powierzenie speC'jal11ie po- 
c
ntach przy .ro\Vno
nacznym oSl??gm??- wo??anemu biuru Iconstrukeyjnel1lu opra_ 
Cl.U .Iepszych. ni?? zalo
ono "':' pJanic wy- cowRnia. najlepszych wzor??w urz'!dze?? od- 
l1lkoW flna.nsowych) przcblCgala zgod- pylaj??cych; dotychczasowc urz,!dzcnia 
me z terminami. (stcin) konstruowane s?? i wmawiane dos?? 


Mi??dzynarodowa konferencja 
techniczna rozpoczyna obrady 
(Doko??czenie ze str. n 
kOjonej. Produkowanie jej w motliwie 
najwi??kszym 7.akrcsic zaicca komisja 
stalownicza RWPG. pewnymi osi??gni??- 
ciami w tej dziedzinie mo1.e poszczyci?? 
Si?? r??wnie?? i nasze hutnictwo, zw??asz- 
crza Kombinat im. Lenina, kt??ry pierw- 
szy w Polsce przyst??pi! do pr??b oraz 
do produkcji tego typu stali. W 1951 
roku udzia?? jej m.nosi?? tu - 2 do 3 
procent, a w roku ubleglym - 10,7 pro- 
cent. Nowa metoda da??a w 1962 rOl.1.e; rozpoczynaj?? si?? 
one w poniedz.ialek i potrwaj?? dwa dni. 
(ste1n) 


Wieloletnia umowa handlowa 
nli??dzy Polsk?? i Finlandi??. 
HELSINKI (PAP). W s<;>bot?? podpis a.. 
no w Helsinkach pierwsz?? polsko-fi??- 
sk?? wielo:eir.i?? umow?? handlow?? (do 
ko??ca 1966 r.). ????czna warto???? obrot??w 
wyni"??c ma l'ocznie ok. 2M mln z!ot??'ch 

i.zQw:Ycb. a;o mln doJ.a;r6w. 


"Nieunormowane" zapylenie 


Parlamentarzy??ci NRD 
we Wl'oc??awiu 
WROC??AW (PAP). Przebywaj??ca 
w Polsce delegacja parlamentarzy- 
st??w NRD z p!'zcv,iodnicz??cym Izby 
Ludowej, zast??pc?? przewodnicz??cego 
Rady Pallstwa prof. dr ,Johannesem 
Dieclcmanem na czele, przyby??a W 
pi??tek do Wroc??awia. 
Sensacyjna afera w Pary??u 
(Dokc??czenie ze str. 1) 
si?? w sobot?? latem b??ysikawicy W 
zwi??zku z t?? s-e'l1sacyjn?? afer??. 
Obydwa wezwania z.osta??y prze- 
ka??ane telefonicznie w kilkugodzjn- 
nym .odst??pie czasu jednej z 
dak- 
cji popo??udni6weJc paryskich przez 
nieznanega .osobnika. 
p ARYZ (P AP). Nieznany osobnik 
p!:zeds.tawiaj??cy si?? jako pe??nocnik 
"szt;.bu generalnego OAS" zatelefo- 
nawa?? w 5'Obot?? po po??udniu da a- 
gencj'i France Presse i cd czyta?? -- 
pros'z??c o zast,en.ograf.owani.e 
,.komunikat sztabu gene.ralnego 
OAS". "Kamuniikat" g??o.si??, ??e Mar- 
cel Dassault - m???? porwanej 
z.osta?? "skazany za zdrad?? przez 
OAS i w kons,ekwencji .obci????ony 
kwot?? 1 miliarda aawnych frank??w. 
l Kwota ta b??dzie prz.e.znacz.ona na 
"sk,;rb wo},mny OAS" oelem kont y- . 
nuowania "walki" ara1z "ocIszik.odo- 
wani.a dla .ofiar rz??du rnajljnia('po??:o 
sie.. obecnie u 'W??a
 


przypadkowo 1 z du??ymi trudno??ciami. 
A przeeie?? sprawne i powszechnie dzil!,- 
??aj??ce tego typu urz??dzenia daj?? zarazem 
mo??no??c odzyskania wieJu cennych su- 
rowc6w u??yteczny.ch dla dalszej .pro- 
dUkcji:::' 3'.' o'. .c", --11 
.-; ,-.., " 
Spraw1?? odpylenia. Krakow.a..,. . zreszt?? 
na w;'iosek wydzia??u .zdrowia: ;... . zajmie 
si?? r??wnie?? jesienna sesja Rad)' N
- 
dowej m. Krakowa. (zd) 


\'V 
[i=??f
:{

 ' 
SKRO C I E 


Z ZAGRANICY 
(N) SZTOKHOLM. W UpsaU odby??o 
si?? uroczyste otwarcie wystawy zw:aza- 
nej z jubileu
zGm 600-lecia Uniwers??'tl'!- 
tLI Jagiello??skiego. 
RZYM. Wielkim wiecem W Rzymie 
rozpocz????a si?? doroczna kampan:a ko- 
munisc);??w wIoskich, zbi??rki. na fundu.
z 
prasowy W??osl	
			

/107_0001.djvu

			Nr 122 


DZIENNIK POLSKI 


3 


2
:d.l.??V Dubs;k 


C . .. ._-". 
" 

, 


" 


B analna-filazaficzne stwier- 
dzenie, i?? wszystka na ??wie- 
cie ma sw??j kaniec, caraz 
. cz????ciej zaczynamy adnosi?? 
da naturalnych zasab??w na- 
sZ2j ziemi. Sk??d nag??e zain- 
teresawanie tym prablemem? 
Dop??ki ludzi by??a ma??a, ma??o by- 
??a te?? abszar??w na kuli ziemskiej 
silnie zag??szczonych, nie my??lanO' a 
tym, i?? skarby, jakie zawiera zie- 
:mia, mog?? w przysz??a?? ci akaza?? si?? 
dla ludzkich potrzeb niewystarcza- 
j??ce. O takich bogactwach natural- 
nych, jak wada i... powietrze, w 0'- 
g??le nie my??lanO', nie brano w ra- 
chub?? tegO', i?? przyjdzie kiedy?? czas. 
kiedy zaczniemy uwa??a?? je za ca?? 
cennegO', ca??, cO' przychadzi nam 
specjalnie szanawa?? i achrania??. 
W astatnich latach caraz cz????c.iej 
ZWraca. si?? na ca??ym ??wiecie uwag?? 
na praparcje mi??dzy patrzebami lu- 
dzi a ma??liwa??ci?? zaspakajenia tych 
patrzeb; eksplazja przyrostu nat\i- 
ralnega i wszelkie zwi??zane z tym 
skutki ka???? nam caraz powa??niej 
zastanawia?? si?? nad tym, jak nale??y 
w prawid??awy spos??b karzysta?? z 
naturalnych zasab??w globu. Karzy- 
sta?? - a wi??c stwarza?? ma??liwa??ci 
zaspokajenia patrzeb ludzi, kt??re w 
:miar?? razwaju cywilizacj i i kultury 
staj?? si?? wiek:;;z2, bardziej zr????nico- 
wane i b3.rdziej zJa??ane. Z pamoc?? 
przychadzi przemys?? i technika. O 
tym wiemy na ag???? da???? dabrze, tak 
jak dabrze wiemy, i?? ca??a cywiliza- 
cja. przemys??awa, nieadzawna pa- 
trzebam zag??szczanega glabu, przy- 
nasi te?? swaje ujemne skutki. 
Zacz????a si?? ad wycinania las??w, 
od skajpowania ziemi, cO' spowoda- 
wa??a, i?? niepamiernie zwi??kszy??a si?? 
na naszej ziemi ila???? pusty??. Era- 
zja gleby jest dzi?? zjawiskiem alar- 
muj??cym. Ostatnie dziesi??tki lat 
do??a??Y??y da tegO' katastraf?? wadn??. 
Szereg uprzemys??awianych pa??stw 
w.yda??a ustawy chrani??ce ich zasoby 
wadne. Czysta rzeka jest dzi?? w Eu- 
ropie unikatem. Ren prawie na ca- 
??ej swej d??uga??ci ta jedna cuchn??ca 
ka??u??a; w Saksanii zaledwle 5 pra- 
centzasab??w wadnych zdatne jest 
do u??ytkawania. Ka??dy wielki za- 
k??ad przemys??awy typu hutniczegO' 
Patrzebuje CO' najmniej takich zasa- 
b??w wadnych,. jakie niesie jedna 
rzeka. 
Patrzmy, cO' dzieje si?? chocia??by 
w. Krak.owie: San.-Ep'd. wyda?? ju?? 
zakaz k??pieli w Wi??le. W letnie 
:miesi2,ce trzeba b??dzie dzi?? s z u- 
k a ??, das??awnie z trudem szuka?? 
takiej rZ2ki, w kt??rej k??piel nie 
by??aby gra??b?? dla zdrawia. Mima 
ustawy a achranie w??d, jeszcze 
d??ugie lata przyjdzie nam praco- 
Wa?? na adrabienie tych b????d??w; ja- 


,) 


@t'0ZYi3AMI 
. 
PAAs 
 


SZCZEBEL DO USTA WY 
KIELCE. S??awa Ludu przyta- 
CZa padsluchanq razmaw?? dw??ch 
kierownik??w wydzial??w przemy- 
sht i handlu szczebla pawiatowe- 
(Ja: 
- Nie da,q ??y??. Ja ju?? przyga- 
tawa??em sabie uniwersalny tekst 
i zastawi/em miejsce na liczby. 
Wpisuj?? cyferki, nikt jeszcze nie 

arientawa?? si??, ??e apis jest zaw- 
sze ten $am. Kiedy?? pawied:ziano 
mi: sprawazdanie da bre, tylko 
trach?? za ma??e. Paleci??em sekre- 
tarce przepisa?? jeszcze raz, a!e 
nie jak paprzednia - z adst??pa- 
mi pajedynczymi, lecz z patr??j- 
'/tymi. By??a 15 stran, zrabi??a si?? 
23. "Bardza dabre" pawie- 
dzie !i. 
TRELE - MORELE 
WARSZAW A. "Z akazji zmia- 
ny pragramu szk?lnega - czy- 
tamy w Expressie Wieczarnym 
- Za.k??ady Fatafilmawe Sp????- 
dzielni InwaHd??w przygatawuj?? 
kampIety prze??raczy oraz nagra1i 
magnetafanawych. Da pazycji. 
kt??re zapewne zainteresuj?? i 
prywatnych cdbiarc??w na!e??e?? 
b??dzie ??piew s??awika nagrany na , 
ta??mie magnetafanawej". 
STOI NA .STACJI 
LOKOMOTYW A... 
W ARSZA W A. Jak pisze Ku- 
rier Palski - historia kt??ra si?? 
wYdarzy??a w paw. ??remskim jer 
tak niezwyk??a, ??e a?? trudna w 
ni?? uwierzy??. Na trasie Srem - 
Czempin chuligani zatrzymali 
paci??g osabowy i wdarli si?? na 
lakamatIIw,;:. ,. . 


f-:;. 


p?? 


na 


kie pope??nili??my zezwalaj??c, by 
swega czasu nawa pawstaj??ce za- 
k??ady przemys??owe zanieczyszcza- 
??y nasze rzeki i jeziara. Cha?? b??dzie 
ta abci????eniom dla przemys??u 
jedn8k budawanie i kansekwentne 
utrzymywanie w stanie pe??nej spra- 
wna??ci aczyszczalni ??ciek??w sta??a 
sic: patrzeb?? spa??eczn?? najwy??szej 
rangi. Tak jak patrzeb?? spa??eczn?? 
jest ju?? kanL,czno???? rekultywacji 
zniszczanych przoz przemys?? absza- 
r??w - t2k jak patrzeb?? jest COraZ 
bezwzgl??dniej sza walka z chemiza- 
cj?? teren??w zielanych, ??radawisk... 
Das??awnie na wlasnej sk??rze ad- 
czuli??my s,kutkj lekkamy??lnej gas- 
padarki, a nawet wr??cz marnatraw- 
stwa zasab??w mineralnych, bagate- 
lizawania kanieczna??ci zachawania 
proparcji w przyrodzie, nieszana- 
wania wady... Przysz??a wreszcie ko- 
lej i na ta, ??e zawis??a nad nami 
gra??ba utracenif1 jeszcze jednegO' 
dabra natury. absalutnie niezb??dne- 
gO' da ??ycia, jakim jest pawietrze. 
Alarm a czyste pawietrze, zw??asz- 
cza w wielkich skupiskach ludz- 
kich, podni??s?? si?? .ostatnimi laty da- 
s??awnie we wszystkich pa??stwach 
uprzemys??awianych. Skutki zapyla- 
nia atmasfery przcz stare i nawe 
zak??ady przemys??awe zacz????y caraz 
pawa??niej zagra??a?? narmalnej ludz_ 
kiej egzystencji. Metody przeciw- 
dzia??ania zapyleniam apracawywu- 
je si?? - i stasuje - coraz inten- 
sywn[ej w krajach a pat????nym pa..; 
tencjale przemys??owym - w USA, 
Wielkiej Brytanii, w ZSRR, ,czy w 
Niemczech... I dla nas prablem ten 
nie jest nawy, jaka ??e ad szeregu 
lat niebezpiecze??stwa utraty powie- 
trza, aczywi??cie zdrawega p:Jwietr7.a 
coraz bardziej zagl??da nam w aczy. 
Wed??ug astatnich pomiar??w Kra- 
kawskiej Stacji San-Epid. i pla- 
c??wki badawczej AGH, stap
e?? za- 
nieczyszczenia atmosfery Krakawa 
jest ju?? prawie tak du??y, jak G??r- 
negO' ??l??ska! Sk??ada si?? na ta 7,wi??- 
kszaj??ce si?? zapylenie z w[ny za- 
k??ad??w przemyslawych. a tak??e z 
winy nieumiej??tnego palen'a w pie- 
cach damowych itd. - i zanieczy- 
szczenie pawietrza substancjami 
chemic7Dymi (zw??aszcza typu siarka- 
wego'. Na co dzie?? nie z8stanawia- 
my si?? nad tym, czym addychamy. 
. W razmawie z praf. Walerym 
Goetlem uimyslawiJem sob'e dapie- 
ra, i?? Krak??w zasta?? niejaka wzi??ty 
VI pier??cie??. zak??ad??w, zatruwaj??- 
cych powietrze. Od zachodu caraz 
bardziej przybli??a si?? da Krakawa 
przemys??; elektrawnie Jawarzna, a 
ostatnia ju?? i Sierszy pasy??aj?? nad 
Krak??w chmury szkodliwych py- 
????w; od wschodu nasz najwi??kszy 
kambinat metaluTgiczny tak??e pra- 
cuje na zapylenie miasta; ad pa??u- 
dnia Za?? powietrze zatruwa nam 
Skawina... Jedynie ad p????nacy ma- 
my przestrze??, pazbawian?? zak??a- 
d??w przemys??awych., jak??e jednak 
rzadka wiej?? ku nam p????nacne wia- 
try... 
Jest ju?? das??awnie "astatnie dzwa- 
nienie" na ratawanie naszych p??uc, 
na przeciwdzia??anie zapYleniu mia- 
sta, je??li nH
 chcemy, by w nieda- 
lekiej przysz??a??ci ci????kie scharz2 n ia 
dr??g addechawych i pochodne cha- 
r??bska uras??y da plagi wi??kszej ni?? 
zawa??y serc\,!. Oby??my riie za??a,1;!ili 


Waclaw Wi",-sew.ld 


i?? 
orni 


si?? tak feralnie, jak mia??a ta miej- 
sce z wad??. 
Prablemy .ochrany zasab??w przy- 
rady i trwa??a??ci ich u??ytkawania s?? 
ad pewnegO' czasu tematem specjal- 
negO' seminarium na AGH, kt??re 
cieszy si?? wzrastaj??c?? papularno- 
??ci?? w??r??d sfer naukawych, ale tak- 
??e w??r??d dzia??aczy spa??ecznych i 
gaspodarzy miasta. W??a??nie na tym 
seminarium zagadnienie walki z za- 
pyleniem Krakowa 7,astala posta- 
wiane nie tylkO' jaka istniej??cy 
prablem - lecz sfarmu??awana zes- 
p???? kankretnych wniask??w, kt??rych 
realizacja wp??ynie na wydatn?? pa- 
praw?? sytuacji. 
Jedna jest pewne: ??e na??a??enie 
niejaka czapek na dymi??ce kaminy 
czyli zamantawanie urz??dze??, pa- 
ch??aniaj??cych, b??d?? adci??gaj??cych 
szkadliwe py??y stanawi patrzeb??, 
nie podlegaj??c?? dyskusji. O tym. ??e 
sytuacja jest pawa??na, ??wiadczy 
chocia??by fakt, i?? zaklady pracy, 
zw??aszcza wieLkie zak??ady przemy- 
s??awe (trzeba tu przede wszys1Jkim 
wymieni?? Kambinat im. Lenina), 
decyduj?? si?? na inwestycje cdpyla- 
j??ce i nawi??zuj?? w tym celu caraz 
??ci??lejszy kantakt z Akademi?? G??r- 
nicza-Hutnicz??. Oczywi??cie pierw_ 
szym zadaniem, jakie si?? rysuje, 
. jest zarcjestrawanie wszystkich za- 
k??ad??w zatruwaj??cych atmosfer??. 
Nast??pnym etapem cO' w??a??nie 
pastuluj?? naukawcy z AGH - po- 
winna by?? jak naj szybsze padj??cie 
przez przemys?? terenawy pradukcji 
urz??dze?? odpylaj??cych. Kanieczna???? 
odkrywania Ameryki, paszukiwania 
razwi??za?? kanstrukcyjno-technala- 
gicznych nie wchadzi w rachub?? - 
urz??dzen;a takie istniej?? i a wzary 
produkcyjne nie ma si?? CO' martwi??. 
Ko??cowym etapem b??dzie zamanta- 
Wanie tych urz??dze?? i - co jest 
nies??ychanie istatne - sta??a kan- 
trola nad ich spr8wna??ci??. Cha- 
cia??by na przyk??adzie B:marki. kt??- 
ra pcwo??a??a 5-osabaw?? p18c??wk
, 
CZUW8,,;??Ci1 dz5e?? i noc n?cl funk('ja: cn - 
w8niem urz??dze?? odpyl8j??Cych. wi- 
da??, ??e ma??na przy zrazumioniu i 
dabrych ch??ciach podj??
 skuteczn?? 
walk?? z zapylaniem atm0sfery. 
R??wnie?? prezydium Rady Naro- 
dawej m. Krakowa, zdaj??c sabie 
spraw?? z wa??Ko??ci tegO' problemu' 
dla miasta, przyst??pi??a da wsP????- 
pracy nad aczyszczaniem nieba nad 
Krakawem i - jak s??yszaJem - 
sk??anne jest tak??e da wsp??ludzia??u 
finansawego w razwi??zywaniu tegO' 
prablemu. 
Z przyjemna??ci?? wypada mi za- 
znaczy??, i?? inicjatywa pad j??cia wal- 
ki z zapylen'iem zradzi??a si?? w nau- 
kawym ??radawisku Krakawa - co 
ciekawsze, ??e w??a??nie fachawcy ad 
'urz??dze?? hutniczych wyszli daleka 
poza praktycyzm przemys??awy i za- 
j??li si?? niejaka drug?? stran?? medr,- 
lu, w??a??nie t?? ujemn?? stran??, dzia- 
??ania wielko-przemys??awych urz??- 
dze??. Ksi??:hka praf. Jana Anio??y i 
doc. Zdzis??awa Ma??eckiega "Odpy- 
lanie w hutnictwie" ??wiadc7.Y a tym 
- m??wi??c og??lnie - i?? kanieczna???? 
achrany podstawawych d??br natu- 
ralnych uras??a ju?? da rangi prable- 
mu nau\';:awega... 
Oby zapocz??tkawana wielka ak- 
cja - nazywam j?? umawnie "czap- 
k?? na karni n" - przynias??a jak naj- 
szybciej tak patrzebne rezultaty, 


Rodowody drukar??. 


K iedy Gutenberg wyda?? w r. ,1455 
swaj?? s??awn?? "Bibli??", mia?? ju?? 
zapewne spara wsp????praOOVV'nik??w, 
kt??rym ciasno by??a wok???? a.ureoli 
mistrza. Ta_ w??a??n:,e z nich i ich po- 
kolE'?? twarzy??y si?? grupy w??draw- 
nych drukarzy, kt??rzy ruszali w 
bw:,at. Rzecz prasta, ??e sw??j kunszt 
magli sprzedawa?? tam, gdzie . s,tan 
.o??wiaty i po.ziom umys??OIWY wsp????- 
cz,esnega spa??ecze??stwa dawa?? im 
szanse bytu. W tym wzgl??dzie Uni- 
wersytet w Krakowie musia?? mie?? 
dobr?? renam??, gdy?? ju?? w pOcz??t- 
kach 1470 r. -zawitali tu w??drawni 
drukarze. Druk rozpocz??li od wyda" 
wania mniejs'zych pism ??aci??skich. 
Pawa??niejsz?? p.ozycj?? wydawnicz.?? 
jest "Almanach na rok 1474". 
Te same wzgl??dy zadecydowaJy 
prawdopodobn:e a przeniesieJIJu si?? 
z Rattenburga do Kr,akowa druka- 
rza J3Ina Hallera, kt??ry za??o??y?? 
pierwsz?? sta???? drukami?? w Kraka- 
wie. a tym 
lm w ?-2lsce, :F'??'
 


ten zawdzI??czamy naszej jubilat!'!.> 
- Uniwersytetowi Jagiella??skiemu. 
Dzia??a si?? to w r. 1503. Haller znal 
s:?? nie tvlka na drukarstwie. Zna?? 
te?? twa;de prawa ekonomiczne.. 
ZC1pewni?? sobie wy????czno???? dzia??ania 
przez uzyska,nie od kr??la i biskupa 
krakows,kiega przywileju, kt??ry za- 
brania?? sprowadzania z innych m:iej- 
scawo'??ci takich ksi????ek. k'f??re dru. 
kowa?? w Krakowie. '. 
Szybka wi??c darabi?? si?? fartuny i 
z drukarZ/a stawa?? sI?? stapniawo 
wydawc??, zlecaj??cym wykonanie 
dzie?? innym - powstaj??cYm dru- 
karniam. Praw?? r??k?? Hallera by?? 
drukalI'Z Ungler, pracuj??cy pierwat- 
nie u niega. W raku 1511 zalo??y?? 
w??asn?? drukarni?? i jemu to Z3/W- 
dzi??czamy wydanie pierwszej ksi????- . 
ki w j??zyku palskim. A z drukiem 
polskich ksi????ek w tym akresie nie 
by??o ??atwa, ba j??zyk palski nie mia?? 
ustalanej .ortografii. W tej sprawie 
Stani's??aw Zaborowski wyda?? w 1513 
r, specJalny' n.Traktat 
 ortografii 


Siedem 


dni 


w 


JI . . 
sWlecle 


N a tle niepotrzebnych i niepa- 
kajqcych sztafa??y (nie wyga- 
s??e .da dzi?? ogniska kanf!iktu. 
cypryjskiegO', chmury wDalinie 
Amfar, brytyjskie "palawania" 
na buntawnik??w w Adenie), ad- 
bywa??y si?? wielkie pad r????e dy- 
plomatyczne: Chruszczowa - da 
Zjednaczanej Republiki Arab- 
skiej, Mikajana - da Takio. W 
tym samym czasie preziJdent 
NRF Luebke skladal hanary na- 
wemu rc??imowi w Bmzylii, a gu- 
bernatar jednegO' ze stan??w tegO' 
kraju, Lacerda reprezentujqcy 
skrajnq, faszyzujqcq prawic??, za- 
sta?? przyj??ty przez papie??a Paw- 
??a VI. 
Pielgrzymka niewierz??cych 
S para kamentarzy wywa??ala 
wizyta Winy Brandta w 
U SA, zwlaszcza, ??e burmistrz za- 
chadniega Berlina bawi?? w Wa- 
szyngtonie tak??e w charakterze 
przyw??dcy za,chadnia-niemiec- 
kich sacjaldemakrat??w (SPD). 
Szczeg??lne wra??enie wywa??ala 
??radawe przem??wienie Brandta 
na ??niadaniu, urzqdzanym przez 
stawarzyszenie dziennikarzy, a- 
kredytawanych przy ONZ. 
Wystqpienie burmistrza, kt??ry 
upr.:.ednia 1'azmawia?? z Jahnso- 
nem, tchn??la duchem adpr????enia. 
Nie pad??a cni razu abiegawe 0'- 
kre??lenie o NRD (Brandt u??ywa l 
tu jedynie terminu "ta druga 
cz?????? Niemiec"), ani nie byla alu- 
zji. da muru berli1'iskiega. Zmu- 
szany pytaniami dziennika1'zy a- 
,meryka{z,skich Brandt m??wi?? je- 
dynie a "padziale Berlina". "Nigdy 
nie uu;a,??a??em pali tyki - "wszyst- 

a . alba nic" - za sensawn??, 0'- 
5wwdc.zy?? na wst??pie, i rad jestem 
stwierdzi??, i?? prezydent Jahnsan 
ca??kawicie pad2iela ten pag!??d". 
Cz??ste' w??dr??wki ba??skich dy- 
gnitarzy da W aszyngtanu (nie- 
dawna przebywa?? tam minister 
gaspadarki Schmuecker, pa nim 
minister skarbu DoWnger, ternz 
Brandt, a w czerwcu oczekuje 
si?? Erhardta, Schraedera i 
przewadniczqcega CSU 
Straussa) wzbudzajq zdziwienie 
hamburskiegO' tygadnika "Die 
Zeit". Tygadnik ten zamie??ci! 
niedawna na ten temdt znamien- 
ny artyku??. p.t.: "Czy pielgrzyin- 
ka niewierzqcych ?". 
Przebywa.jq,cy abecnie w Wa- 
szyngtonie autar artyku??u, 
Schwelien, pisze: "Jeste??my naj- 
wierniejszym i saju.sznikami U SA, 
a jednak nie ma??emy aczekiwa?? 
ad nich ??adnej ofensywnej ini- 
cjatywy zjednaczeniawej. Stale 
mamy w ustach s??awa: adpr????e- 
nie i elastycz11O,
?? - jednak??e nie 
dC1'a??!i.?1: Maciej W;erz:Ji??
C\, !1rcdzo- 
ny w Kra1mwie. Jeea drukarni'3. Ha. 

ciawa nie wypu??cila tyle dzie?? 00 
inne, ale za to. by??a "oficynq wy-
		

/108_0001.djvu

			4?? 


DZIE NNI KPo lsK I 


Nr 122 


l6orespondelllcll 


99Dzienn'ha 


Po'
hleqo66 


dOtmosz??l 


Z IW 'och - 'OH Ma??all 


-
-
- 


Niepamietane 
I 


Z pie:k,nego dziedzi??ca I{apitolu, na 
kt??rym skrz??tni W??osi usi??uj?? Wy- 
maza?? ??lady della piede polacca, jak to 
uprzednio podalem - mo??na zej???? szc- 
rokimi schodami na plac Wcnecja, a 
tam latwo dostrzec stary pa??ac, w kt??- 
rym mie??ci si?? Polska BibEoteka PAN. 
Jest to najpowa??niejszy polski o??rodek 
naukowy w Rzymie, b??d??cy zar??wnO 
irwletn?? baz?? wypadow?? dla naszych 
uczonych, bowiem ksi??gozbi??r liczy kil- 
k..dziesi??t tysi??cy ksi????ek - w??oskich 
pOlonic??w i prowadzi na szerok?? skal?? 
wsp????prac?? z bi'bliotekami' w??oskimi, j
k 
r??wnie?? spe??nia wa??n?? rol?? popularyza- 
tora polskich osi??gni???? naukOWYCh we 
W??oszech. Dyrektor plac??wki, pro!. Bi- 
li??ski, do???? cz??sto zaprasza tam na od- 
ezyty uczonych z Polski - przypu- 
szczam, ??e z du???? przyjemno??ci?? tam 
Jad?? - jak i w??oskie s??awy naukowe. 
Po drugiej stronie placu Wenecja, 
przy Foro Trajano, widoczna jest wy- 
ROka kopula kolicio??a Marii, wzniesionego 
pr,zez paiPie??a Innocentego XI dLa ueZC2C- 
nia. :!;Wyci??stwa Sobieskiego pod wied- 
niem. Co roku - 12 wrze??nia obchodzi 
.;
 tam uroczyste rocznicowe nabo??e??- 
stwo, wyg??asza okolicMlo??ciowe kazania 
o tej bitwie. Wydawa??oby si?? zatem, ??e 
je??li W??osi o D??browskim na Kapitolu 
celOWo zapominaj??, to przynajmniej w 
ko??ciele ,nazwisko pogromcy Turk??w b??- 
d
 gloSno wymawia??, wszak jak si?? 
zwyk??o O nim m??wi?? - uratowa?? chrze- 
??cija??stwo. Lecz i tu, jak mi opowia- 
dal jeden przybysz znad wis??y stale 
mieszltaj??cy w Rzymie, l.a. W d:'uri..arni braci Giesz- 
lwwskich widzimy w r. 1836 pierw- 
sz?? pl'as?? tzw. satyn??wk?? i sprowa- 
azone pierwsze w Palsce czcionki 
nutowe. Zygmunt Helcel (zn,any hi- 
A()'r
19 

!a4a W 1635 r. 9:v
??rni
 


KwartaLnika" a w r. 1848 w dniu 
3. XI ukaza?? si?? w Krakowi??? pierw- 
szy numer mies7Jcza??skiegOl dzien- 
nUca "C2Ias", drukawany u D. .E. 
Friedleina. W 1849 r. powsta??a Je- 
szcze jedna drukaTIli,a"":'" Karala 
Jastrz??bskiegOI, "Pod S
w??", kt??rej 
w??a??cicielem pI'7Jez pewIen czas by?? 
Lukasiewicz. 
NarodzIny dzisiejszej Drukarni Naro- 
dowej mia??y miejsce okolo roku 1862. 
Za??o??y?? j?? Franciszek Ksawery Pobud- 
kiewicz, a w??a??ciwie przeni??s?? j?? do 
Krakowa z Sambora. Jak wynika ze 
??r??de?? encyklopedycznych, Drukarnia 
..osta??a generalnie unowoeze??niona w 
r. 1895 przez Napoleona Teiza. Wpro- 
wad 	
			

/109_0001.djvu

			Nr 122 


OZIENNIK POLSKI 


! 


'tU' u,. Ros.lao 


Rozs??dek kwitn??cych rnaRnolii 


C hcia??eni, atby by??o tak, 
jak przed pi??ciu bty. 
Mia??em otworzy?? okno 
hotelowego pokoj1.1 
w??wczas, k:iedy s??o??ce 
zaczajone za rzek?? go- 
towa?? si?? b??dzie do brzasku ; w 
tc.>j przedporannej ciszy obejrze?? 
??pi??ce ulice, podgl??dn???? budz??ce si?? 
m,iasto. Mia?? by?? - jak W??\vczas 

 pok??j numer 31, hotel "Pod ??a- 
b??dziem". Nazwa uleg??a =iani
 na 
"Piast", wlSzystkie pokoje zaj??te, 
pani w recepcji uperfumowana jak 
b??stwo z Folies Bergere, jakby 
s??odycz?? zapach??w chcia??a prlepro- 
si?? za to wszystko: zmian?? nazwy, 
brak pokoju i generalne zawalen!ie 
si?? mojego planu. 
- Przyje??'}??aj?? odbiera?? samo-- 
chody. Do naszej fabryki 
- Ile?? tych samochod??w? 
- Nie wiem. Ale po jedno auto 
przyje??id??a dyrekto,r, g????wny ksi??- 
gowy, szofer, a czasem sekretarka. 
A hotel jest jeden! 
Opar slodko??ci perfumeryjnych 
uno'sl mni-e z powrotem ku drzwiom 
umieszczonym w oozklonej ??cianie 
hallu. P??jd?? wy??ali?? si?? pod lwa, 
kt??ry z.astyg??y w kamieniu czeka 
o,d lat na murze Wroc??awskiej Wip- 
??y. Lew bowiem dziarsko demon- 
struje swoje paznokcie z prawdziw?? 
gracj?? kawiarnianej lwicy (a mo??e 
to lwica?!) o dziwnie u??miechni??tej 
g??bie. Widocznie ma si?? z czego 
cieszy??! . 
Majowe .popo??udnde; W czystych ul'ia:- 
kac." wille ton?? w kwia1ach magno'.i'!, 
dziewcz??ta szeleszcz?? ortalionami, w 
pi??kny,n zau??k'l :':01.:> k::!ajp:v "Jubilat- 
ka" OF:ropny ??omot, kUj?? mur. Jutro 
uroczysbo????: wmurowanie ta,blicy Da- 
mi??tkowej na Karolinum*) ku <"Z ci 
profesora Uniwe
 sytetu J"gieUo??sklego. 
Bernarda Mhkisza z Nysy, rektora 
Almae Matrds w roku 1489. W knaj!)!e 
;,JubiJa1Jka" wycieczka palaszuje ob:ad, 
Ale sp??jrzmy spod lwa, spod Wroclaw- 
Skiej Wie??y - W stron?? Domu Wagi. 
Tutaj przed pi??ciu laty by?? wiel- 
ki pusty plac po wypalonym cen- 
tr
m miasta, po kt??rym wiatr 
gna?? chmury py??u. ??cie??k?? - po. 
przez jako tako uprz??tni??te gru- 
zowiska - maszerowa??o si?? z ho- 
telu do bant mlecznego na rynku, 
reprezen'!;oW8Jnym przez autono- 
miczny rz??dek kolol"OlWo wypacy- 
kowanych kamlieniczek Gdz1ie?? da- 
lej pot????nia?? wielki maeyw gotyc.- 

iej katedry, okaz nadw.i??la??skiie- 
go gotyku na Ziemiach Zachod- 
nich, wi??
szej c od"" Mariackiego 
ko??cio??a. ,. , 
Po pi??ciu latach nie ma ju?? pus- 
tego pla'cu! Rz??dy dom??w, ??uki 
nowo.czesnej zabudowy wyznaczy??y 
kszta??t rynku. W :brmych miejscach 
pracuj?? ekskawatory, J??zef Wanat, 
przewodnicz??cy komisji planowania 
gospodarczego, cz
ek niezwykle 
g??adki w obej??ciu, uprzejmy i 
sympatyczny - mruga oczami jak 
w6wczas, gdy pyr gruzowiska wia?? 
nam w oczy. Mruga tak samo jak 
przed pi??ciu laty, gdy szH,??my. t?? 
sam?? drog??, ku domowi Star
j ,v'!a.- 
gi. Tyle, ??e teraz mruga radosmeJ l 
bardziej krotochwilnie. 
_ Mo??e tu jeszcze pustawo, a1e 
dla mnie pe??no. Na planiie mam 


ju?? rozdane wszystkie dzi.a??ki bu- 
dowlane. . 
To by?? ich pocz??tek rozs??dnego 
gospoda'rze,nia. Gdy na owym pus- 
tym placu <:acl??to odblidowywa?? 
wed??ug zabytkowej dokumer.tacji 
stare miasto powiedzieli stop! 
Na to nas nie sta??. B??dziemy budo- 
wa?? zwyk????, nowoczesn?? architek- 
tur??. 
I zacz??li budowa??. Obok renesan- 
sowego domu Wagi, obok gotyckiej 
katedry sw. Jakuba. 
- Tak robi?? w Norymberdze, w 
Kolonii - bo twi???rdz??, -??e ich nie 


sta??. na stawianie fa??szywych Za- 
bytk??w. A nas niby sta???! - dener- 
wowa?? si?? w??wczas Kami??ski, njs- 

i lwowianin, historyk sztuki, 
ekonomista i wielka persona mia- 
sta Nysy VI wieku lat zaledwie 32... 
No, denerwowa?? si?? w sprawie ko'1- 
C'epcji odbudowy jes
cze z sie,dem 
Jat temu, to znaczy gdy mw?? zaled- 
wie ??wie;:c wieku. 
Teraz Kami??ski tro.ch?? si?? krzy\vi 
na t?? zabudow??. Indyferentna :\1'- 
chi tektura, nie rzutaj??ca si?? w oko 
- to prawda. Nie przyg??usza zabyt- 
k??w. Ale obok dobrej architektury 
zabytrl:owej - powinna sta?? dob;:H 
rJrchitektura nowoczesna. Niech bl')- 
dzie nawet supermoderna, ale tak 
. dobra, jak nyski gotyk czy barok... 
"A tu s?? nawet b????dy szkolne!" 
powiada Kami??ski. I zaczyna wyli- 
cza?? skrupulatnie, rzeczowo .:- e'rgo: 
wychodzi z niego ekonomlista. 
Najhardziej ucieszy?? Si??'1 z tej inwDzji 
budowTliclwa ru:I starym Mie??cie magis- 
ter Chru??c;cki, dyrektor Muzeum ZIe- 
mi Nyskiej, kt??ry od ram wszed?? w 
konszachty z budowla??cami. Via Pre
y- 
dLum .Miejskiej Rady, gdzie zapuka?? po 
drodze o pieni??dze. Nadarzala si?? wiel- 
ka o.kazja: przebadania archeologi,,
- 
nego ca??ego centrum star'ej Nysy. TN3'?: 
miasto szczyci si?? wielkimi zbiorami ar- 
cheologiC'Lnymi, odkryciem drewniam'j 
zabudowy z XII wiel,cze mo??emy skupi?? si?? na innym 
faliej og??lny sp 0- 
s(,b reagowania na ca??o,;?? rzeczywisto- 
gci. n????n
odno???? posta w przy Ich au- 
tentyczno??ci i w znakomitej wi??kszo,;cl 
wirtuozerii formalnej czyni wla??ciwie 
nicmo??Iiwym obiektywny w mi.ar?? wy- 
bOr najlepszych prac na wystawie, dla- 
tl'go pozostan?? przy wyborze czysto o- 
sobistym, w??a??ciwie czysto emocjonal- 
nym, tego, co mnie WYda??o lii?? najcie' 
kawsze. 
Z roku na rok coraz wi??kszym. ZSA;kl)- 
czeniem s?? obrazy Marczy??skiego. Arty- 
sta odkrywa tutaj - bez s>.umnych za- 
powiedzi, po prostu tworz??c obraz.y - 
coraz to nowe, zaskakuj??ce mo??liwo??ci 
l kOJlcepcje. Ju?? Jego JN:ace podzielone 


"". 


clenkhni listwami na szereg p??a8Gi:czyzn, 
niezmiernie lIubte1nych w walorze i ko- 
lorze by??y czym?? odkrywczym. Te.raz 
W1Jro'wadzi?? nowy element mo??liwo??ci 
zmiany (tak??e przez ogl??daj??cego) tych 
prostok??t??w. Ka??dy obraz posiada Wi??c 
szereg (do 360, a mO'??e by?? jeszcze wi??- 
cej) zmiennych uk??ad??w. Bez sztuk, 
bardzo prosto rozwi??zana zosta??a do??e 
dawna ju?? t??s.knota do tworzenia obra- 
z6w ruchomych. przy czym ka??da z 
tych mo??liwo??ci jest zarazem dowolna 
i przewidziana, z g??'ry skomponowana. 
Ale przy tym - co JeSt najwa??niejsze 
- jak??e?? mla??aj?? te obrazy subtelno- 
??ci?? koloru i precyzj?? kompozycjI. Doj- 
rza??o??ci?? nastroj6w i emocji. 
Obrazy Jonasza stema posiadaj?? trud- 
ny do opisania ??adunek dramatycznej, 
a przeclet opanowanej, uj??tej w ka.rby 
ek'presji, bogactwo z??o??oneJ materii. 
Podobnie ekspreSyjne i bogate, cho?? 
ca??kiem odr??bne w sposobie ksztalto- 
wanla s?? prace Teresy Rudowicz. Re- 
wtJXacj?? stanowi?? zawsze, ju?? od ltilku 
lat, obrazy Danuty Urbanowicz; tym 
ra7.em wzbogaci??y si?? jeszcze o element 
szczeg??lnego, drastycznego, prawie gro- 
te
kowego napi??Cia. Jak U.wsze, naj- 
w
:??sz?? klas?? reprezentuje Tadeusz 
Brzozowski, niepor??wnywalny W ??wiet- 
no
ci materii i. bogactwie tre??ciowej za- 
warto??ci. Marian Wa.rzecha tym razem 
chyba Jeszcze> dalej idzie w kiC1l'unku 
tworzenia jakiej?? innej, specyficznej 
rzeezywisto??ci malarskiej, co pogl??bla 
wprowadzenie jakby J)rzenie!iJionej w 
Inny wymiar rze??by ludowej; i wre- 
szcie bardziej jeszcze ..nI?? zwykle inten- 
s)'wny JeSt w wyrazie .J
loY Nowosiel- 
ski. 


??4ACIE,J GUTOWSKI 


A',.... 'r....,,. 


Katastrofa 


N oc z 9 na 10 maja zapowiada??a: 
si?? nonna1nie: na stacji PKP W 
Libi????u ki-erowa?? ruchem dy??urny 
Stanis??aw P., a na nast??pnej - w 
Che??mku - niezwykle - ruchliwej, 
gdzie po zako??czeniu pracy w Za- 
k??adach Obuwniczych wsjadaj?? ty- 
si??ce ludzi, s??u??b?? dy??urnego ruchu 
obj???? o godz. 19 m??OOy, licz??cy nie- 
spe??na 21 lat, Zdz>is??aw Bolek. sto- 
sowni,e do rozk??adu jazdy o godz. 
22.28 zawwdowca z Libi????a pn:epu- 
??c:?? przez tory stacji d??ugi, licz??cy 
ok. 60 wagon??w poci??g towarowy 
nr 34693 i zawiadQffii?? o tym swego 
koleg?? z Che??mka. 
Zanim jednak awiww.any poci??g 
dotar?? do nast??pnej stacji, musia?? 
zalrzyma?? si?? przy ust.awionym W 
pozycji "st??j", zamkni??tym ooroa N 
forze wjazd,owym. Jak wy'kaza??o 
dochodrenie, by??o w6wczas dok??a- 
dnie 40 minut po godz. 22. Na sy- 
gna?? "drog.a wolna" maszynista po- 
ci=1gu towarowe.go J??zef Drabik 
czeka?? pod semaforem tylko pi???? 
minut; kiedy ruszy??, stwierdzi?? ze 
swym pomocni,kiem, ??e tzw. ci??g??o 
pomI??dzy wagonem 6 i 7 (licz??c od 
strony lokomotywy) wsta??o zerwa- 
ne. Obs??uga zesz??a z parowozu, o- 
gl??dn????a usiliodz'enie i po powrocie 
do lokomotywy wyruszy??a z cz??- 
??ci?? sk??adu w kierunku Che??mka. 
Gdzie?? na samym ko??cu pozosta- 
wionych pad semafor.em wagon??w 
jecha?? kierownik poci??gu Jakub Sa- 
dy; gdyby nawet nde z'o ju?? technicznych mo??liwo??ci 
powstrzymania sk??adu osobowego 
kt??ry znajdowa?? si?? poza Libi????em! 
Pomi??dzy obydwoma stacjami jest 

Ylko 6 km odleg??o??ci, a osobowy 
Jecha?? z szybko??ci?? 40 km/gad?! 
M??ody dy??umy sam biegnie, ki.: 
slt??adowi, wysy??a r??wnie?? nastaw- 
niczego do semad'ora, lecz wszystko 
na nic! Poci??g nr 34337, wioz??cy 
sporo pasa??er??w, uderza z tmpetem 
w pozostawione pod semaf01'em wa- 
gony - huk miesz'a si?? z krzykami 
ofiar, a lada chwila mo??e doj???? do 
jeszcze wi??kszej tragedii: w??T??d 
wagon??w towarowych znajduj?? si?? 
uszkodwne cysterny z ??atwopalny- 
mi substancjami... 
Na tor.ach pod Che??mkiem zgin??- 
??o a?? 13 os??b a 14 odnios??o .powa
ne 
,obr.a??,ooia - wiele z nich do dzi?? je- 
szcze przebywa w leczeniu. Zni- 
SZczone zosta??y wagony, lokomoty- 
wa, przerwany ruch. Tr.agedia przy- 
spieszy??a bieg ??ledztwa: przej????a je 
S??u??ba Bezpiecze??stwa Komendy 
WOjew6dzkiej MO w Krakowie i 
w chwili, kiedy pisz?? te s??owa, 
wst??pny etap wyja??niania biegu 
wypadk6w, kt6re doprowadzi??y do 
katas.trofY pod Che??mkiem, zosta?? 
z
konczony. . 
omoc?? by??a tu spe- 
cJalna komIsJa bChowc??w-loolej,a_ 
rzy, kt??ra uj????a swe spo.s>trze??>enia 
w formie pr.otoko1u technicznego. 
Milicja przekaza??a materia??y pro- 
kuratorowi. 
Mo??e jednak warto zaj???? si?? kil- 
koma faktami, kt??re na marginesie 
katastrofy mog?? zaniepokoi?? nas 
zwyk??ych pasa??ea-??w, ufnych w ko
 
lejarskie 'kwalifikazosiawiono 
na Qkres "rozruchu" zawodowego na 
odpowiedzialnym szczeblu st
uktu- 
ry organizacyjnej s??u??by ruchu sa- 
mego, powierzono mu odpowiedziaJ- 
no???? ogromn??, !nie przydaj??c nawet 
kogo??, przy kim m??g??by - przYDaj
 
mniej przez pewien czas - dosko- 
nali??: swe umiej??tno??ci. A dzia??o si?? 
to na ruchliwym szlaku loomunika- 
cyjnym! 
Dobrze, powie kto?? - czy ni>e po- 
:nosi . tu ??adn??j odpawiedzial'l)o??ci 
maSzynista? . Os??dzi to . oczyWi??cie 
s??d; maszynii'ti!' zeznawa??, ze' <:on 
d 
 ?? s y. g n a ?? y s y r e n ?? przewi- 
dzIane nns.t.rukcjami PKP, a prze- 
zn!1c
n
 dla .kierownika poci??gu; 
mowl, ze w l d z i a ??, jak z ko??ca 
sk??adu kto?? - niby w odpowiedzi na 
alarmowe buczki - zamacha?? s??u- 
??bow?? latark??. Czy tak by??o? Na 
stacji, oddalonej przecie?? Od sema- 
fora o setki metr??w, nikt gwizd??w 
lokomotywy n ie s ?? y s z a ?? kie- 
rownik poci??gu za?? twierdzi 
decy- 
dow,anie, ??e go nie alarmowana, a 
skoro Drabik nie dawa?? syg,na????w 
alarmowy.ch, on nie m6g?? ich po- 
twierdza?? latark??! 
I tutaj dochodzimy do trzeciej 0- 
soby, nad kt??r?? ci????y cie?? podej- 
rzenia o s.prawstwo katastrofy. IGe- 
rownik poci??gu ma w wagonie o- 
chronnym przed oczyma man,ometr 
sygn.al'izacyjny, w kt??rym powinie,:). 
zaobserwowa?? ka??dy spadek powie- 
trza w przewodach uk??adu ci??gie?? i 
hamulc??w. Oczywi??cIe po rozerwa- 
n
u. poci??gu st.rza??ka musi'	
			

/110_0001.djvu

			Nr 122 


6 


DZIENNIK POLSKI 


Remis pi??karek Cracovii 
Na 3 minuty przed ko??cem Cracovia 
w spotkaniu I ligi pi??ki r??cznej kobiet 
prowadzila z G??rnikiem So??nica, by 
ostatecznie zremisowa?? 5:5 (l :1). S??dzia 
pOd)'-ktowa?? w ostatnich sekundach bar- 
dzo problematycznego l: ni?? logicznego za??o??enia u
oa- 
r.istvcznego. Ale ratusz nowoczesny 
wewn??trz; architektura zewn??trzna 
-- to sprawa dyskusyjna. Wszyscy 
zg:J.dzaj?? si??, ??e trzeba odbudowa": 
wie7f" w pierwotnej formie - by??a 
wysoka na 96 metr??w z he??mem i 
stanowi??a dominant?? wysoko??ciow?? 
w panoramie mia,sta. I jeszcze na 
rynku ma stan???? niski pawilon wy- 
stawowy po????czony z Klubem 
Tw??rczym - oraz Dom Towarowy. 
Odwiedzi?? niedawno Nys?? minis- 
ter Gali??ski. Zwiedza?? pi??knie u- 
rz??dzon?? bibliotek?? w Domu Wagi, 
Ognisko Plastyczne. Powiedzia?? wie- 
le s????w najwy??szego uznania. '\Vi??c 
obeC'nie Nysa ma k??opot z w??adzami 
wojew??dzkimi. Gdy Nysa prosi o 
o- 
kol wiek - odpowiadaj??: minister 
powiedzia??, ??e u was jest ??wietnie. 
TE'raz musimy pomy??le?? o innych; 
Nysa locuta, causa finita. 
Krucho zatem z odbudow?? tea- 
tru, kt??ry przykryto ju?? dachem. 
ale na reszt?? nie ma pieni??:j' 
"io('
1a: ':0 N.\fsy - ci??gn????a za r.1i<.- 

'.o pielgrz:,'iD!<<. :U<1zi, do owej ('d- 
!I

.kl sali ZUl'-u. I nie wszyscy ,'c- 
stali' $1?? do wn??trza. 
Wana t powiada: za??o??yli??my sobie pla1:, 
kt6ry wykonujemy. Zrobili??my ju?? du- 
to, chcemy jeszcze wi??cej. Plan realny, 
na ma??
 miar?? Nysy. Nie na efekt pro- 
pagandowy, tylko na rzeczywisty. 
_ A jaki by?? pa??skI prywatny plan? 
_ zrezygnowa??em z funkcji wice?rz
 
wodnicz??cego prezydirum, ??eby studio- 
wa??... 
Prawo? Ekonomia? 
_ Prawo. W tym roku ko??czymy stn- 
dla. Z ton??. 
Idziemy ulic??, po obu strona:-h 
kwitn?? mag.loiie. Wanat m??wi: oko- 
??o 300 milion??w z??otych od roku 19"3 
wyd'lno na rozlcudow?? zak??a.l)w 
przemys??owych w Nysie. Zwi??ksza 
si?? ilo???? stanowisk pracy - zwi??ksza 
si?? ilo???? mieszka??. Za ostatnie 3 
'lata 1Jr2'yhy??o 1'00 izb. Do m.i('sz- 
ka?? wprowadzaj?? si?? ludzie 
pot:-zebne s?? im plac??wki handlowe, 
u
??ul!owc. IC1:
uralne. Plac??wi<:i na 
dobrym poziomie. Oto ca??a arytme- 
t,'ka nyskie;:o sukcesu. 
. I :Nysa post??puj
 z takim san::v m 
rozs??dkiem, j'nck?? form?? wyra??enia niezadowole- 
nia. Szczecinianie zastoso\vaJi wobec 
dl'uiyny Wis??y skomasowan?? obron?? i 
dlatego te?? wynIk 0:0, pomimo znacznej 
przewagi gospodarzy przez wi??ksz?? 
czq??c meczu. . 


XllI ETAPU 
. . 
16.16,46 
16.16.48 
16.16.51 
16./6.51 
16.16,51 
16.19,12 
16.19,27 
16.19,46 
16.21,16 
16.21,40 
16.55,49 
17.32,55 


WYNIKI DRU:ZYNOWE 
1. CSRS 
2. Rumunia 
3. NRD 
4. ZSRR 
.5. Jugoslawla 
6. POLSK.'\, 
7. W??gry 
8. Bu??garia 
9. Dania 
10. Francja 
11. Trzy Kontynenty 
12. Finlandia 


II liga pi??karska 
w sobot?? rozegrano trzy mecze O mi- 
strzostwo II ligi pi??karskiej. 
W ??odzi, tamtejszy Start zremisowa?? 
z Rakowem (Cz??stochowa) 0:0, w Kato- 
wicach tamtejszy GKS zwyci????yl Stal 
Mielec 2:1 (0:1), a w Kro??nie pi??karze 
miejscowych Karpat zremisowali ze ??l??- 
skiem 0:0. 


KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 
PO 13 ETAPACH 
l. Smolik (CSRS) 
2. Hoffman (NRD) 
3. wiedcmann (NRD) 
4. KUdra (PoiSka) 


! 
I 
Koszykarze Wisly i ??lqska 
w finale Sparlakiady 


50.57.13 
51.04,56 
51.05,06 
51.05,42 


1. ??l??sk 25 ':rT 32:tl 
2. Start 25 33 37:30 
3. Zawisza 24 31 33:23 
4. GKS 25 26 46:32 
5. Garbarnia 24 26 33:21 
6. Cracovia 23 26 36 :31 
7. Stal 25 25 24:27 
6. Rak??w 25 24 33:33 
9. poionia 24 23 35:33 
10. G??rnik 23 23 34:32 
11. Lublinianka 24 22 30:34 
12. Karpaty 25 21 20:31 
13. Lechia 24 20 26:36 
14. Piast 24 20 32:43 
15. Lech 24 16 25:40 
16. Wawel. 24 9 19:
2 


pi??karze Wis??y, wynika. to z Karty 
PBkarza, otrzymali za wczorajszy mecz 
li 300 zlotych. I tym 0Ptyinistycznym ak- 
centem ko??cz?? moj?? relacj?? z sobotnie- 
go spotkania Wi??la - pogo?? Szczecin. 
(rl) 
'Wis??a: Lesniak, Monica, Kawula, W??j- 
cik, Zelman, Studnicki, sykta, Gach, 
Gwi??d??, Skupnik, Ko??cielny. pego??: 
Fr??czak, KaszulskI, Fijalkowski, Szlin- 
ter, Krasucki, Jab??onowski, Ma??ianka, 
??owkis, Ptaszy??ski (Krzysztolik), Kie- 
lec, Gacka. S??dziowa?? p. Lazarowicz z 
ppznania. 


szawa 73:63, Start Lublin pol 
maest.ri?? samego zespolu i dYrygenta. 
Z dru
iej - szkoda trocb??, ??e Sawal- 
lisch nie wykaza?? swych niezwyk??yeh 
umiej??tno??ci w bardziej zr??:l:nlcowa- 
nyeh epokach muzyc7nych. S??ucbali??- 
my: IV S
mfon!i (W??oskiej) Mendels- 
.sohJ1a.:,..n. bn>1oJ1??i. 'BraJU.u... i .-Sowi. 


Sawallisch i Filharmonia w Hamburgu 


t}'wanie si?? w pi??knie brzmienia. Ale 
""" "OberonieH - granynl lekko i zwiew.. 
nie, tak??e i ta uwaga okaza??a si?? nie. 
aktualna. - 
Vyrygent prowadzi?? zesp??l energ'cz- 
nym, sk??pym gestem. Drobnym sk,nie. 
niem palca, uniesieniem brwi uz)'ski- 
wa?? wi??cej nl?? Inni zdolni s?? wydoby?? 
z ze'polu istnymi szale??stwami na po- 
dium. wyzbyty jakiejkolwiek pozy, 
jak,egokolwlek zewn??trznego "prze??y- 
wania", tak modnego cho??by u szere- 
gu naszycb dyrygent??w. Jello technik; 
maf1ualna jest wyrazista, czysta I prze- 
de wszystkim maksymalnie prosta. Je!\,0 
intcrpretacje - nowoczesne, pow??ci??gli- 
W
, lekko klasycyzuj??ce rcmantyk??w... 
,,".olfgang SawaIlisch, znakomity Szef 
Orkiestry Hamburskiej, ma cbecnie n 
lat. W??a??ciw?? karier?? - nie licz??c kr??t- 
kiego pobytu w Operze w AU/tsburgu, 
gd: ie pocz??tkowa byl korepetytorem, a 
r??
niej dyrygowa?? jedn?? czy dwie ope. 
. ry - rozpocz??l w roku 1952 .lako pierw. 
szy asystent Igora Marke"itcha. P????niej- 
&7.. &b.n.o.uriAka. ?? kn'l1.t!.utv zwiaza??Y litO 


zdrzala" Ryszarda. Straussa. 
endel,- 
snhn nie obroni! si?? nawet w tym wy- 
konaniu, by?? nu????cy I md??y - jaka?? 
klasyczna symfonia lub jaki?? poem
t 
Ila, ela w miejsce owej "W_oskiej" na 
pewno dodal}.by koncertowi dodatko- 
wego blasku. A na bis byla ta cudoW. 
na uwertura ,do "Oberona" grana 
tak, jak dot??d nikt jeszcze jej chyba 
l1ie grywa??! 
Zalety Orkiestry Hamburskiej s?? ()oo 
czywiscie te same. co u ws ystkich In- 
nych sly.nnych zespol??w ??wiata, tutaj 
j
dnak doprowadzono je do absolutnej 
perfekcji. Brzmienie zespo??u idealnie 
wyr??wnane i pi??kne, cz????ciej przypomi- 
naj??ce d??wi??k pot????nych organ??w w?? 
efekt wsp??lnej gry oko??o 100 os??b. Ka??- 
de so??owe wej??cie przypomina??o o kla- 
sie instrumentalist??w (niezapomniane 
'waltornie w "Sowi
 dr7ale", 
olo skr yp- 
co""e!..
). Ka??da fraza wypil'szczona, 
delikatna, dopracowana w najdrobn e,i- 
szych szczeg????aeb partytury. Jedno, co 
mo
.na by na upartego zar_uci
, to mo- 
??e.!Za ma??Y dvna.mlzm. zb"tJUa :r.a.nMnie- 


.) Slawnego gimnazjum zalo??onel\o 
przez Karola Ferdynanda Waz??, bisku- 
pa .wawelsklego i kardyma??s; u.cuU si?? 
tu Soblescy.,L Wl??niowiecc:v.-
		

/111_0001.djvu

			l 
\,'0 
Nr-122 


, 


DZIENNIK POLSKI 


gramie, 18.35: Program filmowy, 111.:IJI: 
Przestc;pca zostawia ??lad, m.50: Dobra- 
noc, :w,
o: Dziennik, 20.35: "Za luem" 
film fab. prod. USA, 22.05: Dziennik. 
22.15: Poznajmy si?? - program r
ryw- 
kowy. 


F'I??TEK - 29 V. 


pi??karskie Real Madryt - Inter Medio- 
lan z Wiednia, W.15: Dziennik, 20.45: D.c. 
transmisji z Wiednia, 21.]5: "Tc;sknota" 
film fab. proeT. CSRS, 22.
5: Dziennik. 


grad - portem prlzyja
nl - reporta?? z 
Leningradu, 17.05.: Nasza ziemia w ?-o- 
lecie - reporta" filmowy, 17.W: Program 
filmowy, 17.35: Co zobaczymy - om??- 
wienie program??w dla dzieci, 1'1.55: Pro- 
gram filmowy, 18.OS: Glob - magazyn 
m.ic;dzynarodowy, 18.20: PKF, 18.3<1: Wspo- 
mnienia o gwiazdach - progr. 'film., 
19.00: Telewizyjny M,agazyn Post??,pu Te- 
chnicznego, 19.:;(}: ??piewa Jerzy Micho- 
tel<, 19.5
: Dobranoc, 20.00: Dziennik, 20.30: 
Krzy??em odznaczone. 21.00:. ..Przestarza- 
??y system - film z serii "Dr Kildare"" 
21.50: Dziennik. 


PROGRAM TELEWIZJI 
OD 2a. V. - 31. V. 
PONIEDZIA??EK - 25 V. 


Godz. 16.10: Zwi??zki ??l??ska z ca??o??ci?? 
ziem polsldch na przestrzeni wiek??w, 
16.30: Karakuly - V odcinek reporta??u 
z rac1zieckiej Azji ??rodkowej, 16.5(): Zro- 
bimy to sarni, 17.05: Aktualno??ci - mag. 
inf., 17.20: Nowa mapa polski - dysku- 
sja, 1q.55: Wielokropek, 18.10: M??odzi Po- 
locy i inni - progr. publicystyczny, 
18.45: program bole:owy, W.W: Wszech- 
nica TV - Szlakiem my??li ra.cjon"listy- 
c'znej, 19.50: Dobranoc, 20.00: Dziennik, 
20.30: "Lckkon.1y??lna s.ios??-ra" - korne.. 
dia W??odzimierza perzJ'??skiego, 22.20: 
Dziennik. 


CZWARTEK - 28 V. 


NIEDZIELA - 31 V. 


G
d'.z. 10.00: "Adwokat w sp??dnicy" I 
"Zaginiony syn" filmy, 11.40: "Jankes 
na Dworze Kr??la Artura" - film fab. 
prod. USA, D.25: "Siedem dziewcz??t pod 
broni??" - wodewil, 14.43: "Przygody d?i-, 
wnego psa Huckleberry" - film, 15.10: 
"Sze\vczyk Drate....vka" - widowisko ku... 
kie??kowe, ]5.56: Klakson - mag<1zyn 
motoryzacyjny, 16.15: PKF, 16.25: S;u- 
zyle,m u pana - koncert w v,,'ykonaniu 
lowiclO: Te??tr TV: "Wiele 
ha??asu o nic" - komedia V.'iliama Szck- 
.) SlJira, 
.OO: DZiennik. 


Godz. 9.00: TV Kurs Rolniczy. Temat: 
????ki, 10.00: Reporta?? z zamku Praskie- 
go, 12.5\5: Gos.podarskie rozmowy, 13.20: 
1{1()() lat w ci??gu roku - reporta?? Z Kra-.. 
kowa, l4.0{): Z filmoteki 2O-lecia - pt. 
"Filmy Aleksandra Forda", 15.00: Nie- 
dzielna Bicsiada, 15.45: Nasza ziemia w 
20-lecie - reporta?? filmowy, 16.10: Kon- 
cert Chopinows'ki, 16.40: Wszechnica TV 
- "Ziemie, ludy, obyczaje", 17.10: Ma)y 
teatr TV: '"Duch w zamku Contervn:.e" 
- widowisko -wg Oskara W!lde, 17.55: 
1.'Hm z s.erii "Dziwy morza", 18.20: Cen- 
tralna Spartakiada 2D-lecia w gimnasty- 
ce sportowej, 19.00: Piosenki 2O-Iecia - 
teleturnIej, 19.5<0: DO'branoc, 20.00: Dzien- 
nik, :W.ao: Ludzie i zeTal'ZCnia, 21.00: "Bul- 
war Notre Dame" film tab. prod. f.ranc., 
22.25: Sportowa niedziela. . 


??RODA - 27 V. 


SOBOTA - 30 V- 


Godz. 10.2(): "T??s,lmota" - film prod. 
CSRS, 11.55: Program dla szk??l - chemia 
(k!. VII), 16.15: Film ala dzieci, ]6.25: 
Rozmaito??ci kra.kowskie, 16.4
: Program 
dla nauczycieli, 17.00: Dzie?? dobry ko- 
le??anki i koledzy, 17.40: Po??udniowe ry- 
tmy na Broadway'u - film. 18.OS: Roz- 
dzia?? w ??yciu - rozrywlwwy program 
studencki, HL50: "Przyja????" - maga- 
zyn polsko-radzie<:ki, 19.30: Spotkanie 


G 
,iz. 8.20: "Za lasem" - film fab. 
prod. USA, 9.??6: Program. dla szk??l: 
Ge,o,grafia (kI. VI), 10.3,5: TV program dla 
DD.uczycieli, 10.55: Program dla szk????: 
zoologia (kI. VI), 16,q
: Aktual1".o??ci - 
m.ag. inf., 17.00: Program tygcdnia, 17.30: 
Tclelz:wolep.lem na ,\).Ud
 ,.. 
C'tn'ck\,Zaahodrll "j;U"J.o:\<'o.:. o.w
 . domu jedno-,; ,'ffi&' -. 
B
a??apod 
G2'. ..J' "
.,,: .'.dwu
Ddzjnnego. Draz.,sta
,_. 
-:. ..'.. ,
:,- ,,..,: . - [ -re. ,wapno gaszone..,._ . 
EOKOJ. z przy;'a??e??no-' "sprzedam. zg??oszenia.':::; 
??ciami w Bielsku, zamie- Wanda Czopowa, Bytom. 
ni?? na podobny lub gar_ Kossaka 8. 
sonier?? w Krakowie, w 
centrum miasta. Oferty 
51589 "Prasa" Krak??w. 
WJ??lna 2. . 


Dziekan i Rada Wydzia??u G??rniczego Akademii 
G??rniczo-Hutniczej w Krakowie - zawiada- 
miaj??, ??e PUBLICZNA DYSKUSJA NAD 
ROZPR.AW?? DOKTORSK?? MGR INZ. STA- 
NIS??A W A KRZANOWSKIEGO - odb??dzie 
si?? dnia 3 czerwca, o godz. ID, w sali posiedzeu, 
Akadem
!fp??f

cj;o

'

r.iczefw. K#J;
wie, Al. . 
MickiewIcza .30, _parter.,. pawilO;??l AU..' .,,-'. 
Temat .pracy doktorskiej: 
"OKRE??LENIE ILO??CI KAPIT ALNYCH 
WYROBISK DLA OBSZARU GORNICZEGO 
W ZALEZNO??CI OD CECH STRUKTURAL- 
. 
ryCH Z??OZA PRZY ZA??OZONEJ WIELKO- 

CI PRODUKCJI". - 
Promotor: Prof. dr in??. Boles??aw Krupif1ski 
- AGH - Krak??w. 
Recenzenci: Doc. dr in??. Witold Parysiewicz 
- Politechnika ??l??ska - Gliwice, Doc. dr in??. 
Zdzis??aw Maciejasz .,.... AGH - Krak??w. 
Z prac?? i opiniami recenzent??w mo??na za- 
pozna?? si?? w Bibliotece G????wnej AGH Kra- 
k??w, Al. Mickiewiqa 30 - gmach g????wny 
.1 pi??tro. K-3766 


INTENDENTA z praldyl,??' kolonijn?? lub 
s:tl
oln?? -:- przyjmie do pracy na kolonii let- 
niej w Zawoi, p. Sucha, na okres 2 turnus??w Ir??......._.._,-??.??&'\--_._--.....-. a'
o'I'>I:IIIU""--'??H 
- Izba Rzemie??lnicza w Krakowie, ul. An- 
ny 9. - Warunki pracy do om??wienia na 
mjej
cu. . ...", -;.r("::
;6.f?? . .p'??1;.R:iEJ
.Ni\.';
i..lt
:Ch- 
" . . . 
... . . '.-.....' O"., ...' ',. ,o'..' ',.., '.'c";: n;q??:st d9s-Wia;d.c;;;.o,??
,: \?t0s- 
ua 

Te
b'
:f;??:iait 

:::

 

6j1I


d];??
h
 
ska Wytw??rnia Protez - Krak??w, ul. Pr??d- Broszkiewicz, Warszawa- 
nicka 10. K-3657 Ok??cie, ul. 17 Stycznia _ a6 
m. 4. Kcao9tl 
FRYZ,JERK?? pierwszo- I 
rz??dn?? przyjm?? na stale 
w Krakowie. - Oferty 
51555 "Prasa" Krak??w. 
Wl??lna 2. 


--1I6 ;.;t.


,

 


Lokale 


MASZYNY stolarskie na 
chodzie, stan b. dobry. 
z s)lnikami, ??awy stol::\r- 
skie, p??yty cynkowe - 
sprzedam.::.(.Me:d.o'il',,';'j.>G'Iiy.. ., 
nia, u!.. ??w'??toja??ska SH. 
m. 7, tel. 17-52. 


y 
I 
l 


Praca 


SAMOCHOD "Octavia", 
stan dobry - sprzedam. 
Trzebinia, tel. 159 - od 

odz. 20 do 22. 


2??l.:.' 


TECHNIKA BUDOWLANEGO - obeznanego 
z remontami budynit??w mieszkainycb - za- 
trudni natychmiast Zwi??zkowa Sp????dzielnia 
Mieszkaniowa. - Zg??oszenia osobiste - Kra- 
k??w, ul. Dzier??y??skiego 8. 


GARAZ blaszany przeno- 
??l!Y 3x5, sprzedam. W??A.- 
dyslaw Starzycki, Chrza- 
n??w, O??wiGcln1ska (;6. 


DUDA ZOfia, zam. w 
IWkOwej, pow. Brzesko, 
zgubi??a legitymacj?? s??u- 
??boW??, wydan?? przez In- 
spektorat O??wiaty w 
Brzesku. 51849-/f 
WDOWIARZ Aleksander 
zam. Krak??w, ul. 11\ Gru- 
dnia 3, zgubi?? indek
, 
wydany przerz: AGH. 


N ier",c!'omO??CI 


"WARSZA\VF;" '-tan 
idealny - sprzedam. - 
Bochn;a, tel. 484 - po 
godz. 15. 51378-
 


CHOLEWKARZ potrzeb- 
ny - praca na sta??e. _ 
Skawina. D??browskiego 
9, tel. 119. 51'529-g 
FRYZJERK??, s;!?? dobr ol, 
przyjm:e - Antoni Zal'- 
nowski, Skawina, Rynel{ 
16. 51 382-1' 
POMOC do trzyletniego 
dziecka pr.zyjm?? natych- 
miast. Warunki korzyst- 
ne. zg??oszenia: Nowa 
Huta, Os. Zgody,'l - . 
"Salon Modv". 


WIELICZKA I Sprzedam 
will?? dwurodzinn?? - .
 
izb, wy????c?nn??, woln?? 
po kupnie, 1/2 ha ogro- 
du. Oferty 51522 "PrRsa" 
Krak??w, Wi??lna 2. 


SLUSARZY, MONTER??W IWNSTRUlWJI 
STALOWYCH i SPAWACZY - zatrudni na- 
tychmiast "Mostostal" - n':ralt??w:iiombinat: 
KIEROWC??W SAMOCHODOWYCH z l i 
II Itat. prawa jazdy do pracy w terenie oraz 
5 RADIOMECHANIK??W - zatrudni na tych- 
rr.iast Przedsi??biorstwo Geofizyki Przemys??u 
Naftowego - lirak??w, ul. I,ubicz 25. ...:... Zg??o- 

zenia przyjmuje. Dzia?? Pracy i P??ac, pok??j 
nr 243, II pi??tro, W gO,dzinach 9d 7 do 15. 
KIEROWNIKA KONTROLI TECHNICZNEJ 
z wyl,szta??cenicm ??rednim technicznym i prak- 
tyk??, lub wy??szym, cbemicznym - przyjmie 
Sp????dzielnia Pracy w Krakowie. Informacje 
- nr tel. 560-96. K-3729 
KIEROWNIKA BAZY MATERIA??OWEJ Za- 
k??adu Produl{cji Pomocniczej - wymagane: 
wykszta??cenie ??rednie oraz znajomo???? bran??y 
wyrob??w hutniczych i armatury przemys??o- 
wej - przyjmie natychmiast Przedsi??bior- 
sIwo Instalacji Przemys??owych w KrakowIe, 
ul. pzier??y??skiego 22. K-3755 
2 IN??YNIER??W MECHANIK??W do pracy 
w Dziale G????wnego Mechanika - przyjm je 
natychmiast Cementownia "Szczakowa". - 
Zg??oszenia przyjmuje Dzia?? Kadr przy Ce- 
mentowni "Szczakowa" w Szczakowej. 
I...ralwwskie Przedsi??biorstwo Rob??t ,In??ynie- 
ryjnych - Kierownictwo Zaplecza Technicz- 
nego - w Skawinie, ul. Mickiewicza nr 37 - 
przyjmie zaraz nast??puj??cych pracownik??w: 
3 SLUSARZY maszynowych i konstrukcyj- 
nych, l MECHANIKA SII,NIKOWEGO, 
l ELEKTRYKA SAMOCHODOWEGO,2 
TOKARZY - FREZER??W, 5 OPERATO- 
R??W spr????arek, kruszarelc I sprz??tu ??red- 
niego 2: nap??dem spalinowym. 
Wynagrodzenie wg Ult??adu Zbiorowego Pra- 
cy w Budownictwie. K-3740 
Zak??ad Wytw??rczy Maszyn i Urz??dze?? Prze- 
mys??u Spo??ywczego w Krakowie, ul. Miedzia- 
na 17 - zatrudni natychmiast FREZER??W, 
WYTACZARZY, ELEIiTROMECHANIK??W, 
BRAKARZY, SLUSARZA MASZYNOWEGO 
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO i PLA- 
COWEGO oraz EKONOMIST?? d. s. zatrudnie- 
nia i p??acy. Zg??oszenia przyjmuje Dzia?? Kadr, 
vv godzinach od 7 do 15. Warunki p??acy do 
ugodn,ieniana miejscu. K-3709 


"OCTAVIA", stan pra- 
wie idealny _ sprzerJam. 
Oferty 51645 "Prasa" Kra- SPRZEDAM na tereme 
k??w, wi??lna 2. Skawiny (??r??dmie??cie) _ 
"'YRENA" 1 0 1 I parcel?? wraz zoLcynIj, 
"CI sprze.. z wolnym mieszkaniem. 
dam. Telefon 234-14. Cena do om??wienia na 
_. --- --. .- miejscu. Henryk Gdula, 
M:Z;-ES w l!Jealnym sta- Skawlna Korabnicka 
1. 
111 e sprzedam, lub Z;-J" ' , 
mieni?? na "Syrena" 7. DOM jednorodzinny w 
PKO, 
a doplat??. Te]e- "urowym stanie, w Kra_ 
fon a02-61, od godz. 18 kowie _ blisko tramwH- 
do 21. 5166a-
 ju _ sprzedam. Oferty 
'"A \VO.Sin1son'J _ stan 51


 "Prasa" Krak??w, 
bardzo dobry, sprzedam. WIs,na 2. 
Telefon a22-27. DOM z ogrodem, Kra- 
----- 1< 
l	
			

/112_0001.djvu

			're. Ha. 6.1i 
. 


. Fa??szywa Ji??o???? 


R????ne pobudki kiuuj?? lud??mi, 
kt??rzy. widz??c ctwanturuj??.. 
. cych. si?? chuligan??w nie zwraca- 
ji( na (a uwagi, nie intenoeniuj?? 
i ni
 wZj,'wajq pomocy Mi!i
ji. 
Pospolity strach, oboj??tno????, bo- 
ja???? pTzed trybunalem s??dzio,w- 
wsk(m, przed skladaniem ze- 
zna??, brak czasu, niech???? do an- 
ga??otcania si?? w wne:tkie spory 
- otO' gl??wne przyczyny bierno- 
.??ci spolecze??st tca. Mimo ??e to 
samo spolecze??stwa domaga si?? 
kategorycznie ukr??cenia wybry- 
k??w element??w nieziyscyplino- 
wanych i zapewnienia sobie bez- 
p.i
cze????twa. 
Ju?? 7 miesi??cy Mili.cja wesp???? 
z s??dami, prokuratur?? i kolegia- 
mi orz
.!(ctj??cymi prowadzi ak- 
tyu:n?? walk?? z tymi, dla kt??rych 
spok??j, praworz??dno???? i kultura 
s,
 poj??ciami obcymi. Mimo zao- 
strzonych represji tu i ??wdzie 
daj?? jeszcze zna?? o sobie ele- 
mznty chuliga??skie. 
W m
niony pi??tek o godzinie 
20.30. na Planta'ch kolo Poczty 
G????wnej dw??ch pijanych m!a- 
cl.zi"??c??w: 20-letni Euzebiusz 
Marzec, zam. przy ul. 18 Stycz' 
nia 90/16. nigdzie nie pracujqcy 
.i Wladys/aw Trojan, zamiesdca- 
/y -w Kaszawie 303 rt.apadli bez 
r;owadu na przechodz??c?? kobie- 
t??, b'ij??c j?? i ubli??aj??c obel??y- 
u;ymi wyzwiskami. Kiedy dw??ch 
wyrostk??w zatrzyma/a Milicja i 
trzeba by??o u??y?? si??y, aby apie- 
raj??cegO' si?? Marca wsadzi?? _ do 
samochadu, z t??umu gapi??w ade- 
zwa??y si?? g/osy oburzenia, ??e nie 
mo??na tak brutalnie... 
Naprawd?? niepokoj??ce jest 
otanowisko nie kt ??1'yc h ludzi, 
kt??rzy w taki.ch sytuacjach 
przyna:jmnie'j powinni wykaza?? 
jednalit?? postaw?? pot??pienia 
rozzuchwalonych smarkaczy i 
s;)Uaarno??ci z tymi, kt??rzy s
oj?? 
na stra??y nct3zego bezpi
cze??- 
stwa.. 


Mo??e pogoda dopisze... 


DZlrnNIK- POTSK't 


Pi??kne miejscowo??ci 
. , 
na wczaSOWICZOW 


Wprawdzie jeszcze przesz??o mie- 
si??c dzieli nas od rozpocz??cia waka- 
cji w szko??ach, ale wiele os??b wy.. 
biera si?? na urlopy ju?? wcze??niej, 
w czerwcu. Tych, kt??rym nie uda 
si?? otrzyma?? skierowa?? na wczasy 
FWP zainteresuj?? informacje () mo- 
??liwo??ci wyjazdu na wypoczynek, or- 
ganizowany przez biura turystycz- 
ne. 
"OrbIs" dysponowa?? b??dzie w tym ro- 
ku w sezonie ietnim tyiko dwoma o??rod- 
kamJ wc
asowj'mi: w Lebie i Ciecht.r-... 
cinku. ,,\Vawel _ Tourist" posiada ju?? 
na czerwiec miejsca na wczasy w do_ 
mach prywatnych: w Kro??cienku i Kiusz- 
kowcach kolo Czorsztyna, a w lipcu i w 
sierpniu - na 2-tygodniowe turnusy we 
w??asnych o??rodkach campingowych w Ze- 
gocinie pow. Bochnia i nad morzem - 
w Jastarni, Sabieszov.'ie, na Helu oraz 
w S
egnie Gdariskiej. Sp??ldzielnia "Tury- 
styka" otrzyma??a ok. 600 m:ejsc na 14- 
dnioV\re turnusy wczaso\ve w Sopocie i 
K??tach Rybackich, a ju?? od 15 czerwca 
rozpoczynaj?? si?? turnusy wczasowe w 
g??rach: w Zakopanem, Szczawnicy i 
I<;rynicy. 
"Gromada" od czerwca do wrze??nia 
prowadzi 2-tygodniowe wczasy rodZinnc 
w wielu n1iejscowosciach w woj. kra_ 
kowskim: Zawoi - WidIach i Zawob 
Welczy, w Rajczy. w Sidzinie, B.;'strej 
POdhalariskiej, Jastrz<>,blu ko??o Limano- 
wej, Muszynie, Krynicy. Szczawnicy. na 
Cyhrli i w. Bukowinie Tatrza??skiei. Nie- 


Wybol'Y dziekan??w 'N WSE 


W Wy??szej Szkole Ekonomicznej - w 
wyniku wybor??w do wladz dzieka??ski::h 
- powolani zostali: 
na stanowisko dziekana wydzialu pro- 
dukcji i obrotu towarowego: doc. dr L. 
Kasprzyk, na stanowisko prodziekan??w: 
doc. dr W. Boniecki, doc. dr J. Gajda, 
doc. dr K. Zaj??c. 
Nowi dziekani obejm?? funkcj?? z dniem 
1 wrze??nia br. 


Przed 


festiwaIern 


filmowym 


.Coraz bli??szy jest termin rozpocz??cia 
IV Og??1nopolskiegl) Festiwalu FUm??.,v 
ltrt'ltkllft\etra??owyeh' '\II' Kd.klnHe. 'tU"... '
??\ 
bml i na.!lt??pujs,cego p?? nim I l\??i
a

- 
nl'roJ?? do jednoczesnego ogarni??cia ea??o- 
??ei naszego dorobku w zakreslc kr??tkie- 
/;0 metraiu i okre??len.ia jego miejsca 
w podobnej produkcji zagranicznej. W??a- 
??nic: "Miejsce pOiskiego fUmu dokumen. 
talnego w ??wiatowej tw??rczo,;ci doku- 
mentalnej" stanie si?? tematem osobne. 


Dzlliue 


. KRAK. MIEJSKI KOMITET Frontu 
Jedno??ci narodu urz??dza o godz. 18, w 
??wietliey w Kurdwanowie, spotkanic rad- 
uyeh Z wyborcami. 
.. W SALI KIN A "Zwi??zkowicc", 
Grzeg??rzecka 71, Komenda Hufca ZHP 
Urz??dza o godz. 9.30 - w ramach Obchu- 
du. 20-1ecia PRL - zgaduj - zgadulo:, 
kOQkwos historyczny wraz z programem 
artystycznym. 
. o GODZ. 11 w Rotundzie (Al. 3 
Maja 3) odb??dzie si?? spektakl pt. "No 
more Hiroshima". PO przedstawieniu w. 
Klubie Nowy Zaczek zorganizowana 7.0_ 
stanie dyskuda z udzialem re??ysera L. 
Zamkow l aktor??w: L. Herdegena i T. 
Malaka. 
. O GODZ. 19 w auli UJ odb??dzie slo: 
wi??ez??r pisarzy krakowskich - wycho-. 
wank??w UJ. S??owo wsto:pne wyg??osi pro- 
rektor tej uezelni prof. dr K. Wyka. 


,....1 Jutro. 
. W. GMACHU DRN Nowa Huta przyj- 
mowa?? b:J 


,\ 

, ' <1-'P .-
 fj .,V ,r;
/? 
: 
 O 
'J /jr,;j /J tts::,,
" 
..:;'


 f;f4t
r Jr;[
. 


SZEKSPIR W POEZJI POLS'1UEJ 
Na ten temat m??wi?? b??dzie na ponie- 
dzia??kowym wieczorze teatralnym Kln- 
lu proL dr Piotr Grzegorczyk. Prelekcja 
ilustrowana b??dzie recytacjami artysty 
7'eatrn im. S??owackiego Tadeusza Szy_ 
bowslni??,;
al'

o.,v?? < 
Znana artystka Opery Krakowskiej, 
J. Roma??ska, wyjechala ostatnio na tour. 
_nee koncertowe z Wielk?? Orkiestr?? sym
 
foniczn?? Fi!harmoni( Narodowej. Trasa 
woja??u artystycznego Roma??skiej. kt??ry 
potrwa okolo 3 tygodni - wiedzie przez 
Budapeszt, 1\.-iiskolcz, Prag??, Brno, Ma- 
riariskie ??a??nie i Wiede??. W koncertach 
- kt??rymi .dyrygowa?? b??dzie S. WisIoc- 
ki, wyst??pi?? r??wnie?? znakomici sol\'ici 
warszawscy: S. \"'ojtowicz, K. SZczeDaJ\- 
ska 1 A. Hiolski. . 
J. Roma??ska zaprezentuje si?? tym ra- 
zem jak odtw??rczyni trudnych partii so- 
]owych, w repertuarze kantatowo _ ora_ 
toryjnym. 


W ka??dq niedzie' ?? 


Gie??da sanmchodo'wa cieszy si?? powodzeniem 


W zwi??zku z sezonem motorowym, cie- 
szy si?? du??ym powoc!zcniem gie??da sa- 
mochodowa, czynna w ka??d?? niedzie1Q 


Z kroniki wypadk??w 
Przy ul. Wr??blewskiego 5 wypad?? z 
okna z kilkumetrowej wysoko??ci Leszek 
Zajad!ik zam. Skotniki i z??ama?? praw?? 
!tog??. 
 Przy ul. pstrowskiego potr??co- 
na zostala przez przeje??d??aj??cy samo- 
ch??d Stani,??awa salawa, zam. Pstrow- 
skiego 68 i dozna??a z??amania lewej r??ki 
i og??lnych pot??ucze??. 
 Przy ul. Zako- 
pia??skiej 35 dozna?? zmia??d??enia palc??w 
u r??ki Henryk Grel i padaj??c na pod??o- 
g?? . uleg?? wstrz??sowi m??zgu. 
W Skalc jad??cy na motocyklu Sta- 
nislaw Nawrot, lat 23, uderzy?? g??ow?? 
o przydro??ny slup i dozna?? z??amania 
podstawy czaszki. W czasie przewo??enia 
poszkodowanego przez Pogotowie Ratun. 
kowe do szpitala S. Nawrot zmar??. 


kilku led tr\vajq---,pl'cxce 


Od 
Tramwajarze czekaj?? na zajezdnt?? w Nowej Huc!e 


Du??e trudno??cI w swej pracy na- 
potyka za??oga M
k z powodu bra- 
ku odpowiedniej liczby zajezdni 
tramwajowych. Tote?? przed kilku 
la ty zdecydowano budaw?? takiego 
:>bi
ktu w N owej Hucie. Ale pra- 
ce nie post??puj?? tak szybko. na- 
prz??d, jakby nale??a??o si?? spodziewa?? 
i nowa zajezdnia, kt??ra mia??a jesz- 
c??e by?? oddana do u??ytku w roku 
ubieg??ym - nie zostanie pra wdopo- 
dobnie prz
kazana w br. Wprawdzie 
Przedsi??biorstwo Budowy Huty im. 
Lenina, prowadz??ce te prace, stawia 
termin jesienny. to jednak - jak 
na razie - prz??dst9-wia, sic bardzo 
pro b,......""??:t.I; 7:nie."-- . 
 


MPK - jak wiadomo - otrzymalo je. 
den z hangar??w na lotnisku w Czy??y- 
nach, gdzie powstanie zajezdnia dla ob- 
slugi. autobus??w. Trw3j?? tam obecnie 
powa??ne prace przy przebudowie obiektu 
i przy.tosowaniu go do eksploatacji. 
Urz??dzi si?? w nim wa
sztaty, stanowis- 
ka dla woz??w, doprowadzi :wod?? i ??wia- 
tlo, zal01y urz??dzenia sanitarne i, stacje 
benzynowe ,i ropy. Roboty zako??czone 
zostan?? jeszcze w b r. B??dzie to obiekt 
przeznaczony do prz,eprowadza
ia n3- 
pl.aw autobus??w. kt??re jednak nadal, 
z powodu braku miejsca, gara??owa?? b??- 
d?? na wolnym powietrzu. 
poza tym MPK - wobec obietnicy o- 
trzymania nowych autobus6w - przewi- 
duje. zwi??kszenie liczby kurs??w, ale 
tylko. na dotychczas obs??ugiwanych li. 
alach autobulowych. 


na przyleglym do tandety placu przy ul. 
Kobierz;,-??skiej. W ka??d??. ntedziel?? zje??- 
d??aj?? tam samochody i motocykle z 
ca??ego prawie kraju, bo nawet z \Varsza- 
wy, Szczecina, Bia??egostoku, Gda??ska i 
Zielonej G??ry. Prezentowane s?? r????ne 
wozy od 8 tys. zl do 300 tys.. z??. Podobnic 
ma si?? sprawa z motocyklami. Na placu 
znajduje si?? przeci??tnie ok. 130 woz??w 
i motocykli. 
PP. Targowiska, w kt??rego administra- 
cji jest plac i ca??a gielda, utrzymuje po- 
rz??dek, cz??sto nawet z trudem, bo nie- 
zdyscyplinowani w??a??ciciele samochod??w 
czy motocykli nie zwa??aj?? na znaki 
drogowe, parkuj?? wozy wedlu g wlasne- 
go uznania i -tamuj?? dojazd do placu. 
Przyda??by si?? tam posterunek MO, 


eo NO
-GO 
W 
 ,1??:1'; 

"'l>..o...-_
""""" 


W bie????cym tyg.odniu polecamy: 
Sto,sko gosp. dom. - talerze ema!. 
5.80 zl; szybkowary - 400 z??; mydelniczki 
na wann?? - 16.73 z??; lod??wki _'JCalex" 
imp.. CSRS - 7500 z??. 
Sto:sko elektryczne - froterki l-szczo- 
tkowe - 1000 zl; 2-szczotkowe - 1WO zl; 
3-szczotkowe - 1386 'lI; froterki imp. 
ZSRR jednoszczoikowe - 14M zl; robo- 
ty kuchenne, imp. ZSRR - 33{)0 zl; opie- 
kacze do grzanek imp. NRD - 170 z1. 
stoisko bielizny m??sko - koszule mlla- 
nez, kr??tki r??kaw - 61 do 74 zl; koszule 
steelon, rozm. 37, 38, 39 i 41 - 148 701. 
Stoisko bielizny damsk. - komplety 
steelon - 172 i 190 zl; komplety z dede- 
ronu imp. - 315 zl; koszule nocne - B7 
do ff1 zl; pi??2.my steelon i milanez - 
110 do 160 zl; halki milanez - 120 z1. 
Stoisko swetr??w - garsonki z dzia.niny 
1 70 i 100'/. - 480 do 950 zl; suknie z dzia- 
niny 5{),,70 i 100'/. - 230 do 720 zl; bluzki 
..damskie baw.+jedwab - 25 do 135 zl; 
kamizelki. mesk.ie 70'/, - 216. 288 i 291! z??. 


Harcerski czyn na 20-lecie 
Polski ludowej 


Harcerze "Zielonego szczepu" 27 KDH ci:! 
postano'viIi v..'????czy?? si?? czynnie do ob- 
chod??w 20-lecia Polski LUdowej. Dzia??aj:;_ 
cy przy szkole nr 16 Szczep otrzyma?? 
ostatnio od kierownictwa szkoly dwa 
nie,vielkie, pi\
!niczne lokale, kt??re har- 
cerz.e, po wyremontowaniu '\,vlasnynli si- 
 
??am!, przeznC1cz?? na s\\-ietlic?? i lokal, 
harcerski. W ,.Klubie M??odzie??y Swia-. 
ta", bo taki zostanie tam uruidzony, b
... 
d?? organizo\vane '\vystC1WY fotograficz- 
ne, malarsl
ie itp., a w najbli??sZYITI czn_ 
sie harcerze urzH.dz?? \vystaw?? prac ma- I 
larskich dzieci na temat 20-1ecia Polsld 
Ludowej oraZ w:,:stawG fotograficzn?? o. 
tematyce harccf:.kiej. 


Klub harcerski "Zielonego szczepu" 
(nC1jlepszego zreszt?? na. terenie hufca sta- 
te Miasto) zostanie otwarty 1 czerwca.. 


DYZURY 
PTEK: Dluga 4. M:ko??ajska 
4., Zwierzyniecka 7. Karmelick3 23 Kra- 
kowska 1, Al. 29 Li!rtopada 17, No";a Hu- 
ta - osiedle Wandy 23. 
POGOT

IE RATUNKOWE nr tel. O
. 
Dla Podg??rza tel. 625-50. 
DYZURY: chirurg. i intern.: 24 bm. - 
Nowa Huta, 25 bm. - Trynitarska 11. 


NIEDZIELA 


TEA TRY 
Im. S??OWACKIEGO - 14' Tosca" 
19.15: "KraJmwiacy i G??rale": j
. MO: 
DRZEJEWSKJEJ - 19: "Cichy Don". 
IiAMERALNY - lo: "Fizycy", 1
.10. 
"Matka". ROZMAITOSCI - 11: ,,.W pu- 
styni i w puszczy", 16: "Ba!.bC1ra Ra- 
dziwill??wna". LUDO\VY - 19.15: "Mistrz 
Piotr Pathel;n". RAPSODYCZNY- 
19.15: "Boska komedia". GROTESKA - 
12: "Przygody ??asucha", 19.15: "Gdyby 
Adam by?? Polal\.iem", "Czaro\vna noc". 
KOLEJARZA 19: "M??dry osiol". 
liRZYSZTOFORY 22.30: "Kabaret 
"Odeon"
 


KINA 
APOLLO: "Rancho w dolinie" (USA, 
J5 1.) - ]0. 12.
0, "Zloty czlowiek" (w??g., 
12 1.) - godz. 10.30. 18, 20.30. CASINO: 
"Dziewczyna w hotelu" (USA,_ 16 L) - 
D zmroku. CHEMIK: "Przemytnik z 
Piemontu" (franc.) H.45, 17, 19.15. 
DOM ZO??,NIERZA: program dla dzieci 
- 13, "Ranny w lesie" (pol., 16 L) - 
15.4"5, 18, 20.15. ISKIERKA: program dla 
dzieci - 11, 12, "Trzy ??w
aty Guliwera" 
(ang. 12 1.) - 15, 17, 19. KRAKUS: pro- 
gram dla dzieci - 11, 12. 13, "Ostatni 
kurs" (poL. 16 1.) - 15.45. 8, 20.13. KUL- 
TURA: "??niegi \\(, ??a}oble" (USA,..I2 1.) 
- 18, 2D.15. KOLEJARZ: "Zm2:.tw::ch- 
,vstanlc" (radz., 18 1. - ser. I) - 19. 
MIKRO: program dla dzieci - 10, 11.15, 
12.30, ,.Z8bawna buzia" (USA, 16 Li - 
15.30, 17.45, 20. MASKOTKA: prognm 
dla dz:eci - 10.15, 11.15, 12.15. "Na psa 
urok" (USA, 9 1.) - 15.30 17A5 20 ME. 
LODIA 
 "Kradz!one n-ie t'uCZY'" (a
g., '10 
1.) _ 11, 13, "Gdzie jest genera??:' (!'Jol., 
12 L) - 15.Qo, 18, 20.]5. lllINIATURKA: 
program dla dzieci - 11, 12 13 15 
nAktualPD??ci" - 16. "Futr?:an'y g:1.ng': 
(ang., 12 L) - 17. 19. M??.ODA GWAll- 
DlA: "G\\.'iazdy nigdy nie umieraj a" 
(fr., 18 L) - 12, 14.45, 17, .19.15. ORIO
: 
,.Nast??pcy tron??w" (wl., 18 L) - 16, ]8. 
PROKOCIM: "Jedyna szansa" (NRD, 
16 1.) - 19, ROTUNDA: "Via Margut- 
ta" (wl., 18 1.) - 15, 17. SZTUKA: "Roz. 
kaz zabi??" (ang., 18 L) - 10.]5, 12.30. 
15.45, 18, 20.15. SWOSZOWIANKA: 
"Wszystko dla pa??" (fr., lO 1.) - 17, 19. 
T??CZA: program dla dzieci - 11, "Gi- 
gi" (USA, 16 1.) - 18, 20. UCIECHA: 
"Lataj??cy profe:'or" - 12, "Cleo od 5 
do 7" (fr., 16 L) _ 15.45, 18, 20.15. WAN. 
DA: ,.Cichy wsp??lnik" (ang., 16 1.) - 
11. "Cudotw??rczyni" (USA, 16 1.) - 15.45, 
18, 
0.15. WARSZAWA: "Cartouche- 
zb??jca" (fr., 14 L) - 10, 12.15, "Gdy 
przychodzi kot" (czes., 12 1.) - 12.1;;, 
15.45, 18, 20.15. WOLNO??C - nieczynne. 
. \VRZOS: program dla dzieci - 11, 12, 13, 
"Dwa ??ebra Adama" (poL, 16 L) - 15.4j, 
18, 20.15. \\'IS??A: "Serce i szpada" (fr., 
12 1.) - 11, 13, "Babette idzie na woj. 
n??" (fr., 12 1.) - 15.45, 18. 20,15. ZUCH: 
"Bia??e pustkowia" (USA, 9 1.) - 15, 17, 
19. ZDRO'VIE: "Gdzie jest genera??" 
(pol., 12 L) - 19. ZWI??ZKOWIEC: pl'O- 
gram dla dzieci - 12, ,,\Vszystko dla 
ps??w" (ang., 16 1.) -- 17, 19. 
KINA W NOWEJ nUCIE 
BALLADYNA: progI'. dla dzi('ci 
15.30, "Dowcipni??" (franc., 18 1.) _ 17, 
19. KOLOROWE: program dla dzieci -- 
15.30, "Smak miodu" (ang., 18 1.) - 17, 
19. SFINKS: program dla dzieci - 10, 
11, 12, "Dziewczyna z dobrego domu" 
(I"OL, 16 1.) - 16, 18, 20. ??WIATOWID: 
program dla dzieci - 11, "Lataj??cy 
profesor" (USA, 9 1.) - 15.45, 18, 20.1;;. 
MA??A SALA: "Ca??e z??oto ??wiata" (fr., 
H 1.) - 15. 17, 19. ??WIT: program dla 
dzieci - 11.15, "Wyspa tajemnicza" 
(ang., 12 1.) - 16, 18, 20. MA??A SAL..\.: 
"Transport z raju" (czes., 16 L). - J5, 
17.15, 19.30. 
R????NE 
DOM KULTURY, godz. 17 - odczyt 
dr E. Wawrzonia: "Kszta??towanie oso- 
bowo??ci dziecka w kolektywie"; godz. 
18.30 - odczyt dr J. Bia??ka: "Literatura 
dzieci??ca i mlodzie??owa w 20-leciu 
PRL". 
CYRK WIELKI - Ma??e Blonia, godz. 
15 i 19. 
OGROD ZOOLOGICZNY, Las Wolslci 
czynny od 9 do zmroku. ' 
Najwa??niejs??e audycje 
GOdz. 8.30, 12.05, 17.00, 21.00, 23.50: Wiad. 
8.35: "Radioproblemy". 8.50: Aud. reg. 
9..2JC ..J'W> i 
 leci" -. f.elieton. 10.00; 


.-'. 


t;.r r
 122  

, 


Konc. ??ycze??. 10.30: Dwie nowele Guy 
de Maupassanta. 12.30: Wy??cig Poko;u. 
12.35: Ksi????ka to tw??j przyjaciel. 1310: 
"Via deI Pozzeto" - felieton. 13.30: 11-10- 
skwa s??uchaczom polskim". 14.00: Wy" 
??c: g POkoju. 14.05: Aud. literacka. 14.39, 
15.00: Wy';cig Pokoju. 15.05: Dla dzieci 
"Kwiaty z fromborskich ????k". 16.00: 
WY??cig Pokoju. 16.05: Wyniki Lajl;:oni- 
ka, 16.15: Wy??c;g Pokoju. 17.35: Na te- 
m<:ty mi??dzynar. 17.45: program z dy- 
I V\Tanikleln. 19.30: "Wzg??rze ::Z5" _ slurh. 
21.00': Sport i wyniki "Toto-Lotka". 
TELEWIZJA 
Godz. 9.00: "Ko??czymy I klas??" - 
pt'ogram dla dziccl z Moskwy, ]0.00: 
T"'v" Kurs Rolniczy. - "Chen1iczna walKa 
z clnvastC1mi", .13.20: "Tajemnica dzikiego 
szybu" - film fab. prod. pol. (dla mlo- 
dz.e??y), 15.00: "Niedzielna biasiada", 
15.43: Teatrzyk dla przedszkolak??w - 
""Lala Kasia kotki dwa", 16.30: XVlI 
r.!i??clzynarodowy Ko18r5kl WY??cig Poko- 
ju. 17.15: Film z serii: "Dziwy mDrzC1 l1 . 
1..W; "Miks" - mag. rozryw. 18.35: 
Final Spart<:kiady 20-lecia w koszy- 
k??\vce m????czyzn, 19.30: "Ludzie 1 zda- 
rzenia", 19.50: "Dobranoc", 20.00: DzIen- 
nik, 20.30: "Ko??skie pi??ra" - film prod. 
USA. 21.35: "Sportowa niedziela". 


Niedzielne imprezy spot1owe 
ZUZEL: eliminacje do dru??ynowych 
n"!.istrzost,v ??.wlata, tor Wandy w No,vej 
Hucie, godz. 17.30 (stale karty wst??pu 
trac?? na t?? imprez?? wa??no????). 
PILKA NO??NA: o mistrz. II ligi, Gar- 
barnia - Lechia Gda??sk. staclion przY 
uJ. Barskiej. godz. i7.30. 
PlUtA R??CZNA: o mistrz. I ligi 1;:0- 
bict: Cracovia - W????kniarz ????CZllik, sta- 
dion przy ul. Man. Li.pcowego 27; godz. 
17.30. 


PONIEDZIA??EK 
DYZUR APTEK: Rynek Gl??wny jj 
Dletla 76, Ko??ciuszki 18, ??obzov..rska 20, 
Wary??skiego 24, Rakc\vicka 12. No\\';:?? 
Huta, Kocmyrwwska 18. 
TEA TRY 
Im. S??OWACKIEGO _ 16: "Halka". 
ROZMAITOSCI - 11: "W pustyni i w 
puszczy". LUDOW'y 18: "Mi8t!"
 
Pioir Pathelin" (przedsi. zamkn.). RA- 
PSODYCZNY - 16: "Boska komedi;;". 
Pozostale - n,eczynne. 
r-llHARMONIA 
Godz. 20 (sala Teatru im. S??owackie
o) 
- go??cinny wyst??p Filharmonii z Bri'a 
pod dyr. J. Waldhansa. Solista A. Mo- 
ravec (skrzypce). W programie: Jap. a- 
cek, Prokof1e\v, Franek. 


KINA 
CHEMIK: "Przemytnil< z Piemont'.!" 
(fr., - 17, ]9). ISKIERKA, KOLEJARZ, 
ORION, PROKOCIM, SWOSZOWIAN- 
KA, WOI,NOSC, ZUCH, ZDROWIE - 
nieczynne. KRAKUS: "??mier?? nazj'\va 
si?? Engelchen" (c20es., 16 1.) _-,-_ 15. 17.30. 
20. KULTURA: "Jak by??. l