/p0001.djvu

			Nr22 
Kwiecień 2007 


ISSN 1 895-6831 


lal azm....
		

/p0002.djvu

			Poświęcone podczas mszy świętej w Żarkach wielkanocne palmy wzięły tak- 
że udział w konkursie organizowanym przez tamtejszy Dom Kultury. Pierwsze 
nagrody przyznano wspólnie Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów "Wrzos" i 
rodzinie Malików. Równorzędne trzecie miejsca zajęli natomiast Bartosz Żydzik 
i Klaudia Mańka. Odbył się także konkurs na naj ładniej wykonaną pisankę, w 
którym najlepsi okazali się Karolina Szafran, Karolina Pęczek i Joanna Kremer. 
Tuż po konkursie palma "Wrzosu" udała się na konkurs na chrzanowskim rynku 
i tutaj także okazała się bezkonkurencyjna. Drzewko o długości 5 metrów wyko- 
nali wspólnie Stanisław Jurczyk i Adam Dróżbik. - Wykorzystaliśmy wyłqcznie 
naturalne materiały jak sosnę tureckq, leszczynę, jałowca, jemiołę i bardzo rzadko 
spotykana roślinę o nazwie bagnięć. Samo ich zebranie zajęło nam 2 dni, drugie tyle 
czasu pochłonęło wykonanie palmy - mówi A. Dróżbik. PS 


W Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu tra- 
dycyjnie po Mszy Św. odbył się konkurs na największą, 
najbardziej oryginalną i najpiękniejszą palmę. Pierwsze 
miejsce zajęła palma podopiecznych Fundacji im. Brata 
Alberta. Drugie - naj wyższa palma dzieci z Oazy Dzieci 
Bożych i trzecie - palma Rodziny Zmarzłych. Ponadto 
wyróżniono jeszcze 12 palm w różnych kategoriach. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki ufundowane 
przez proboszcza parafii. 


AK 


Ulicarr1i rr1iasta 
Świadectwo męki i śmierci Chrystusa oraz pamięci o Wielkim Polaku Janie Pawle II dali wyraz mieszkańcy 
Libiąża w tradycyjnej Drodze Krzyżowej ulicami Libiąża. Po wieczornych mszach świętych 1 kwietnia 
z kościołów św. Barbary i Przemienienia Pańskiego ruszyły pielgrzymki wiernych, które spotkały się 
na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kochanowskiego. W modlitewnym rozważaniu podążyły w dalszej 
wędrówce ku Krzyżowi na Lipiu. gdzie umiejscowiono ostatnie stacje Libiąskiej Drogi Krzyżowej. Mod- 
lono się do pamiętnej godziny 21:37, o której odszedł do domu Pana Papież Jan Paweł II. PS
		

/p0003.djvu

			- WIEŚCI Z GMINY - 


Pamiętamy o Papieżu 


Przedstawiciele libiąskiego samo- 
rządu oraz nauczyciele i uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Libiążu uczest- 
niczyli w spotkaniu w Parku Młodo- 
ści, przypadającym w drugą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. - Niespełna rok 
temu spotkaliśmy się w tym miejscu 
podczas uroczystości odsłonięcia i 
poświęcenia pomnika naszego Papie- 
ża Polaka. Dzisiaj w drugą rocznicę 
śmierci spotykamy się w tym miejscu na chwilę zadumy. To 
szczególne miejsce przywołuje nas jednak nie tylko od święta, 
ale także w każdy powszedni dzień. Zebraliśmy się pod pomni- 
kiem naszego rodaka, przy którym widniej napis SZUKAŁEM 
WAS TERAZ WY PRZYCHODZICIE DO MNIE ... I ZA TO 
WAM DZIĘKUJĘ. Dzisiaj oddając hołd Janowi Pawłowi II 
wypełniamy te słowa... rozpoczął okolicznościowym przemó- 


wieniem Burmistrz Tadeusz Arkit. Po nim przy wtórze pieśni 
"Barka" złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku Pa- 
pieża Polaka. 
Przez cały dzień mieszkańcy przychodzili do Parku Młodości 
by oddać hołd polskiemu papieżowi. Do późnych godzin noc- 
nych płonęły znicze nie tylko w bliskim sąsiedztwie pomnika, 
ale także wzdłuż całej Alei Jana Pawła II. (PS) 
Bezpieczniej na drogach 


Pozytywne opinie RIO 
Do Urzędu Miejskiego 18 kwietnia br. wpłynęła pismo z pozytywną opinią 
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kra- 
kowie w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Libiąża sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Libiąż za rok 2006. Tego samego dnia Regio- 
nalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała- przed- 
łożony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Libiążu - wniosek w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza Libiąża z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Libiąż. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała 
również sprawozdanie z budżetu Międzygminnego Związku Chrzanowa, 
Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie za 2006r. 
Ponadto skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 
Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża 
i Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie odnośnie absoluto- 
rium. Po zapoznaniu się z oceną, opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyj- 
nej dnia 19 kwietnia 2007r. Zgromadzenie Związku udzieliło jednogłośnie 
absolutorium dla zarządu za rok 2006. 


Eliminacje gminne dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych "Ogólnopolskiego Turnie- 
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" 
odbyły się 16 kwietnia br. W turnieju wzięło 
udział 15 dzieci ze szkół podstawowych oraz 
6 uczniów gimnazjów. W kategorii: szkoły 
podstawowe triumfowała szkoła z Gromca. 
W kategorii gimnazjum wygrał Zespół Szkół 
w Żarkach. Zwycięzcy reprezentowali naszą 
gminę w eliminacjach powiatowych. Ponad- 
to przyznano indywidualne nagrody - Szkoły 
Podstawowe: Krystian Zmarzły, Martyna Pal- 
ka i Bartosz Palka z Gromca. Gimnazja: Jakub 
Orawa, Paulina Kowalska, Szymon Hajda z 
Żarek. 


Bierzmował libiążanin... 
z rąk pochodzącego z Libiąża Biskupa Jana Zająca 144 gimnazjalistów parafii Przemienienia Pańskiego przyjęło Dar Ducha 
Świętego. - Z wielką radością staję przy tym ołtarzu w moim rodzinnym mieście. Cieszę się, że mogę udzielić Wam Sakramentu 
Bierzmowania - rozpoczął Biskup. - Niech Jezus Chrystus ześle na Was Ducha Świętego, oświeca Was i wzywa do przemiany 
życia. Stajecie na progu życia dojrzałego... Słowami "Przyjmij znamię Ducha Świętego wypowiedzianymi do każdego z bierz- 
mowanych udzielony im został Święty Sakrament. - To historyczne wydarzenie, że Biskup rodem z Libiąża udzielił Sakramentu 
Bierzmowania. - podsumował proboszcz Stanisław Marchewka, prosząc szacownego gościa o modlitwę za parafię przy grobie 
Jana Pawła II, gdzie B. J. Zając udał się następnego dnia. PS 


Kurier Libiąski nr 22 2007 


Fot. R. Zamarlik 


3
		

/p0004.djvu

			Remonty w LCK 


W świetlicy w Gromcu wyremontowano 
zaplecze socjalne (KGW) oraz dokona- 
no częściowej renowacji dachu. Został 
ogłoszony również przetarg nieograni - 
czony o wartości do 60 000 euro na mo- 
dernizację zaplecza kuchennego. Zakres 
tego zamówienia obejmuje wykonanie 
modernizacji pomieszczeń: zaplecza ku- 
chennego, szatni i korytarza w budynku 
Świetlicy LCK w Gromcu przy ul. Trau- 
gutta 3 wraz z remontem instalacji wod- 
no-kanalizacyjnej. W żareckim Domu 
Kultury dokonano renowacji pomiesz- 
czenia kawiarni oraz dokonano remontu 
dachu w kotłowni. W najbliższym czasie 
zostanie wykonana modernizacja sceny 
i podpiwniczenia. 
Zakres robót remontowych LCK objął 
również modernizację rynien w Świetli- 
cy w Kosówkach. To zadanie zostało już 
zakończone. 


Przetarg na sprzedaż działek 


Burmistrz Libiąża ogłosił przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomo- 
ści składającej się z działek nr 1884/371 i 
1884/372 o łącznej powierzchni 0,19 ara 
położonej w Libiążu na terenie osiedla 
Flagówka przeznaczonej pod budowę 
garaży. Cena wyjściowa do sprzedaży 
wynosi 2.100,00zł. Do kwoty wylicyto- 
wanej doliczony zostanie podatek VAT 
w wysokości 22%. 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej- 
skim w Libiążu w dniu 15 maja 2007r. o 
godz. 10.00 w pok. nr 8. Wadium w wy- 
sokości 420,00zł należy wpłacić przele- 
wem najpóźniej do dnia 8 maja 2007r. 
Wszelkich informacji w sprawie przetar- 
gu udziela Wydział Architektury, Geo- 
dezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Libiążu, pok. Nr 
11 tel. 627-13-11 wew.128. 


Kursy zawodowe 


Klub Integracji Społecznej przy OPS-ie 
w Libiążu w marcu nawiązał współpra- 
cę z Centrum Wsparcia Kolping Praca w 
Porębie Żegoty. 
Odbyły się już warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy z doradcą zawo- 
dowym oraz warsztaty readaptacyjne z 
psychologiem. 
Rekrutacja objęła 23 osoby korzystające 
ze wsparcia OPS-u. Wszystkie te osoby 
zostały skierowane na kurs zawodowy, 
który rozpoczął się 18 kwietnia na te- 


4 


renie Libiąża. Kursanci będą uczyć się 
m.in. obsługi komputera (90 godzin) i 
kasy fiskalnej (20 h), Odbędą się także 
zajęcia z florystyki (50 h) i minimum 
sanitarne (10 h). Wszystkie powyższe 
działania są możliwe dzięki projektowi: 
"Praca TAK - Twoją drogą do pracy", 
który jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt jest realizowany w Centrum 
Wsparcia Kolping Praca w Porębie Że- 
goty. 
W ramach dalszej współpracy prowa- 
dzona jest rekrutacja osób na inne kursy 
zawodowe. Ponadto w dniach 10.04.07 
i 17.04.07 odbyły się prezentacje: kos- 
metyczna i fryzjerska, które zakończyły 
trzecią edycję warsztatów KIS i tym sa- 
mym rozpoczęły rekrutację nowej grupy 
warsztatowej. 


Prace społecznie użyteczne 


To prace wykonywane przez bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku dzięki skierowaniu 
przez starostę, organizowane przez gminę 
w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub instytucjach 
statutowo zajmujących się pomocą chary- 
tatywną lub na rzecz społeczności lokal- 
neJ. 
Celem akcji jest aktywizacja społeczno-za- 
wodowa osób bezrobotnych, które nie uzy- 
skują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają 
ze świadczeń z pomocy społecznej. 
Na terenie gminy Libiąż od 02.04.07 r. pra- 
ce te rozpoczęło 6 osób: 4 osoby zostały 
zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecz- 
nej w Libiążu i 2 osoby w Libiąskim Cen- 
trum Kultury w Libiążu. 
W OPS zatrudnione osoby będą świadczyć 
usługi opiekuńcze dla osób obłożnie cho- 
rych, natomiast w LCK - interwencyjne 
sprzątanie terenów gminnych lub terenów, 
na których prowadzona jest działalność 
przez gminę lub gminne jednostki organi- 
zacYJne. 
Zatrudnionym osobom przysługują świad- 
czenia w wysokości nie niższej niż 6 zł za 
godzinę. Prace będą wykonywane 10 godz. 
tygodniowo przez okres 7 miesięcy w roku 
w zależności od potrzeb. 


Inwestycje finansowane z bu- 
dżetu powiatu 


Na kwietniowej Sesji Rady Miejskiej, Jan 
Pająk - członek Zarządu Rady Powiatu 
Chrzanowskiego przedstawił wysokość 
środków uchwalonych w budżecie powia- 
tu na następuj ące inwestycj e w gminie Li- 
biąż: 
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. 


- WIEŚCI Z GMINY - 


Astronautów w Żarkach - 205 tys. zł. 
- Wykonanie projektu chodnika w Gromcu 
- 40 tys. zł. 
- Wykonanie fragmentu przebudowy chod- 
nika przy ul. Jaworowej na wniosek libią- 
skiego UM. 
- Naprawy cząstkowe i remonty nawierzch- 
ni asfaltobetonowych - 85 tys. zł. 
- Remont dachu hali sportowej Zespołu 
Szkół ok. 160 tys. zł. 
- Wymiana stolarki okiennej w budynku 
administracyjnym Zespołu Szkół ok. 50 
tys. zł. 
W szystkie zadania będą realizowane j esz- 
cze w tym roku. 


Ruszyły prace nad projektem 
"de minimis" 
Burmistrz Libiąża zainicj ował prace nad 
projektem pomocy "de minimis" na lata 
2007-2013. Możliwość opracowania ta- 
kiego programu dała Komisja Europejska, 
przyjmując 15 grudnia 2006 r. stosowne 
rozporządzenie, regulujące zasady udziela- 
nia pomocy. Projekt zakłada zwolnienie od 
podatku od nieruchomości na okres 1 roku 
przedsiębiorców dokonujących nowych in- 
westycji na terenie Gminy Libiąż lub uru- 
chamia j ących działalność gospodarczą na 
nieruchomości. Warunkiem koniecznym 
do uzyskania zwolnienia będzie: 
Zrealizowanie nowej inwestycj i 
polegającej na budowie, nadbu- 
dowie lub rozbudowie obiektów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, albo 
na zakupie przedsiębiorstwa lub 
j ego części, 
Dokonanie zmiany sposobu użyt- 
kowania o zakresie prac wyma- 
gającym pozwolenia na budowę, 
Rozpoczęcie prowadzenia dzia- 
łalności gospodarczej na nieru- 
chomości, która nie była zajęta 
na taką działalność w ciągu ostat- 
niego roku. 
Ze zwolnienia nie skorzystają przedsię- 
biorcy inwestujący w obiekty handlowe o 
powierzchni sprzedaży większej niż 500 m 
kw. 
Przed przedłożeniem uchwały Radzie 
Miejskiej projekt programu pomocowego 
zostanie zgłoszony Prezesowi UOKiK-u, 
który do 14 dni może wnieść do niego za- 
strzeżenia. 


Ogłoszenie OPS 
W dniu 23.05.2007 o godz. 16:30 w sie- 
dzibie stowarzyszenia "Nadzieja" (w 
MCM obok optyka) odbędzie się spotka- 
nie informacyjne dotyczące usług świad- 
czonych przez OPS i ustalenia stopnia 
niepełnosprawności. Zapraszamy zainte- 
resowanych. 
Kurier Libiąski nr 22 2007
		

/p0005.djvu

			- WIEŚCI Z GMINY - 


Ekspozycj a pszczelarska 


Przy Muzeum Regionalnym im. Olgi Cygankiewicz w Libiążu powstaje ogródek pszczelarski. Projekt zagospodarowania 
przedsięwzięcia powstał przy współpracy z LCK i Towarzystwem Przyjaciół Libiąża. Ekspozycja obejmuje zabytkowe 
ule, niektóre nawet sprzed II wojny światowej oraz rzeźby, które zostały wykonane przez libiąskich rzeźbiarzy Józefa 
Gawła i Tomasza Witkowskiego. Oprócz 4 uli, które zostały już zagospodarowane staną m.in. rzeźby: Św. Ambrożego, 
Niedźwiedzia, Pszczelarza. Członkowie Koła Pszczelarskiego w chwili obecnej remontują dwa zabytkowe ule, które nie- 
bawem dołączą do ekspozycji. Pszczelarze chcą także przekazać do muzeum ubiory oraz narzędzia pszczelarskie. AK 


Zwycięstwem zespołu Oversight zakończył się III Powiatowy Prze- 
gląd i Konkurs Kapel, który odbył się 12 kwietnia w chrzanowskim 
MOKSiRz-e. Libiążanie w składzie Anastazja Szafrańska (śpiew), 
Tobiasz Klamka (perkusja), Michał Krupa (gitara rytmiczna), Da- 
riusz Klamka Sin g iel W na g rod ę (gi
ara 
prowadząca), WOjtek 
Nowak (gitara basowa) i Mariusz Stopnicki (klawisze) zaprezento- 
wali cover "Drzwi" zespołu ONA i jedną autorską kompozycj ę. Taki 
dobór repertuaru zapewnił im pierwsze miejsce, nagrody rzeczowe i 
możliwość studyjnego nagrania singla. PS 


Prezent od "Pikawy" 
Dzięki uprzejmości pana Macieja Dwornika dzieci ze Świetli- 
cy Środowiskowej w Libiążu w nietypowy sposób przywitały 
wiosnę. Właściciel firmy Produkcyjno - Usługowej "Dwornik" 
zaprosił wychowanków oraz wychowawców świetlicy do ka- 
wiarni " Pikawa", gdzie czekał na nich pyszny poczęstunek i 
wiele atrakcji. Dzieciaki mogły zobaczyć pokazy klauna, fakira 
i połykacza ognia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się rów- 
nież kolekcja zdjęć pana Dwornika z autografami sławnych Po- 
laków. Właściciel firmy podarował wychowankom ŚŚ zdjęcia, 
które wzbudziły najwięcej entuzjazmu: m.in. fotografie: Adama 
Małysza i Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej. 


Kurier Libiąski nr 22 2007 


"Podróż po Europie" 
Edukacja Europejska nie jest w Przedszkolu Samorzą- 
dowym nr 2 w Libiążu niczym nowym. Systematycznie 
wprowadzanie tej tematyki na zajęciach sprawia, ze nawet 
młodsze dzieci znają już symbole, zabytki, zabawy oraz 
bajki i baśnie wybranych krajów europejskich. Podsumo- 
waniem cyklu zajęć o Europie był przedszkolny konkurs 
plastyczny "Podróż po Europie", którego finał odbył się w 
kwietniu. Wszyscy uczestnicy zostały nagrodzone pamiąt- 
kowymi dyplomami, książkami i słodyczami ufundowa- 
nymi przez panią Dyrektor Elżbietę Kieres. 


5
		

/p0006.djvu

			"Młodzież zapobiega pożarom" 
Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po- 
żarniczej i Ekologicznej odbyły się 17 kwietnia 2007r. w OSP 
Moczydło. Organizatorem turnieju było Libiąskie Centrum 
Kultury oraz Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP w Libiążu. 
Zwycięzcy: 
Grupa I - Uczniowie szkół podstawowych 
1. Mikołaj Thal -KSW 
2. Mateusz Sowa - SP Nr 2 
3. Przemysław Madej - SP Nr 2 
Szkoły Podstawowe - drużynowo: 
1. Szkoła Podstawowa nr 2 
2. Szkoła Podstawowa KSW 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu 
Grupa II - Uczniowie gimnazjów: 
1. Daniel Zemirek - Gimnazjum Nr 2 
2. Dominik Gałuszka - Gimnazjum KSW 
3. Patrycja Gawor - Gimnazjum Nr 1 
Gimnazja - drużynowo: 
1. Gimnazjum KSW 
2. Gimnazjum Nr 1 
3. Gimnazjum Nr 2 
Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 
1. Monika Głownia - Liceum Ogólnokształcące KSW 
2. Mateusz Gawor - Zespół Szkół 
3. Paweł Jedynak - Zespół Szkół 
Szkoły ponadgimnazjalne - drużynowo: 
1. Zespól Szkół 
2. Liceum Ogólnokształcące KSW 


- KURIER LIBIĄSKI - 


Konkurs o dotację na wypoczynek dzieci i młodzieży 


Burmistrz Libiąża ogłosił otwarty konkurs ofert, dotyczący roz- 
działu środków finansowych na realizację wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w 2007r. 
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, pod- 
mioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt- 
ku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad- 
zorowane. Nieodzownym warunkiem jest posiadanie w statucie 
zapisu o organizowaniu wypoczynku. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzór ofer- 
ty można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Libiążu w pok. 110. Informacje dostępne będą 
także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.libiaz. 
nI w zakładce - Biuletynu Informacji Publicznej. Termin składa- 
nia ofert mija 22 maja 2007r. 
W budżecie na 2007r. na realizacje zadania z zakresu organiza- 
cji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przewidziano kwotę 
20 tys. złotych. 


Remont przystanków 
Związek Komunalny "Ko- 
munikacja Międzygminna" 
w Chrzanowie przeznaczy 
16.900 zł na remont przy- 
stanków w gminie Libiąż. 
- Przed końcem kwietnia zo- 
stanie rozstrzygnięty przetarg 
na renowację przystanków w 
Ch rzanowie, Trzebini i Li- 
biążu- mówi Tadeusz Gru- 
ber Prezes Zarządu ZKKM. 
Głównie zostaną wymienione 
zadaszenia i kosze, w niektórych miejscach pomalowane wiaty 
- Nie jesteśmy w stanie przy takich środkach dokonać general- 
nych remontów, dlatego musieliśmy ustalić priorytety - podsu- 
mował prezes Gruber. 


Pa
cha śpiewana 
Okres Swiąt Wielkiej Nocy uwieńczyło 
artystyczne spotkanie w Libiąskim Cen- 
trum Kultury. Na scenie zaprezentowało 
się pięć chórów: "Żaby" z Chrzanowa, 
Schola Misericordias z Chełmka, "Echo" 
z Trzebini oraz "Canticorianie" i "Canti- 
cum Canticorum" z Libiąża. Uczestnicy 
przeglądu mieli także okazję spróbować poczęstunku z elementami paschy 
żydowskiej. Imprezę zakończyło wręczenie okolicznościowych statuetek dla 
chórów za udział w przeglądzie oraz wspólne wykonanie pieśni "Alleluja" 
przy promieniach laserów. Warto odnotować, że w przerwie między występa- 
mi nagrodzono dzieci za udział w Wielkanocnym konkursie plastycznym, na który wpłynęło 120 prac. Wyróżniono przedszko- 
laków: Dominika Gomółkę (PS nr 1), Pawła Guta i Martynę Semenowicz (PS nr 4), 
Weronikę Furman, Martę Stefańską i Adriana Bacę (PS nr 2) oraz Marcina Srokę 
(PS Żarki). W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali: (z klas I-III) Nata- 
lia Klamka (SP nr 3), Wojciech Kruk (KSW), Weronika Bebak (SP nr 4), Wiktoria 
Kikla i Paulina Gucik (SP Żarki), oraz (z klas IV-VI) Elżbieta Baran, Natalia Łysak, 
Anna Zmarzła, Monika Chrząszcz (SP nr 2), Monika Malczyk, Magda Mróz (SP nr 
3), Mikołaj Thal (KSW), Marta Mańka, Klaudia Sowa, Urszula Wojtas, Angelika 
Adamska, Patrycja Szyjka (SP Gromiec). Spośród gimnazjalistów wyróżniono Pau- 
linę Burligę (Gim nr 1). Diego 
6 


Kurier Libiąski nr 22 2007
		

/p0007.djvu

			- CIEKAWOSTKI - 


"Jeżdżąca 


choinka" 


Niezwykłą motoryzacyjną pasję przejawia mieszkający w Żarkach Marcin Nowak, 
szczęśliwy posiadacz Chevroleta Corvetty. Auto z rocznika 84' wyposażone jest m.in. 
w jednostkę napędową o pojemności aż 5,7 litra z mocą 205 koni mechanicznych, 
szerokie opony i automatyczną skrzynię biegów. 
W zasadzie pan Marcin był miłośnikiem motocykli, ale gdy w 1989 roku właśnie Corvettą 
przyjechał do niego kolega z zagranicy, wówczas jak sam mówi wprost "zachorował" 
na tym punkcie. Wymaganą do zakupu kwotę udało się uzbierać dopiero po 10 latach, a 
poważną jej część stanowiły pieniądze ze sprzedaży ulubionego dwuślada. Oryginalnie 
złoty samochód wymagający jednak gruntownego remontu kupił w 2000 roku w Gorli- 
cach. - Tuż po zakupie gościł u mnie ówczesny prezes klubu Corvetty w Polsce Krzysztof 
Hauser, od którego dowiedziałem się bardzo dużo nie tylko o tym konkretnym modelu, ale w ogóle o historii tych samochodów. 
Okazało się także, że mój Chevrolet jeździł na planie filmu "Młode Wilki". - wspomina M. Nowak. - Po dwóch latach zacząłem 
dokupywać części z Kanady i USA i za namową teściów zrobiłem wreszcie prawo jazdy kategorii B. 
Samochód, choć ma ku temu wszelkie możliwości, wcale nie kusi Marcina Nowaka do ponadprzepisowych drogowych wyczy- 
nów. - Nigdy nie bawiło mnie ruszanie z piskiem opon, czy drifty (poślizgi kontrolowane przyp. red). Nie należę też do klubu 
Corvetty, choć okoliczne zloty motoryzacyjne staram się odwiedzać. - mówi właściciel. - Według danychfabrycznych samochód 
jest w stanie pojechać 250 km/h, ja maksymalnie podróżowałem z prędkością 200 km/h. 
Od momentu zmiany właściciela Corvetta z Żarek przeszła kilka modyfikacji. Została przemalowana na kolor żółty, zyskała tylni 
spoiler, żaluzje na światła i tylną szybę, nowe opony, felgi czy grawery z nazwiskiem posiadacza. Prawdopodobnie jako jedyna 
w Polsce posiada także skórę na karoserii. Wielce prawdopodobne też, że jest to najjaśniejszy ten typ samochodu w Polsce, bo- 
wiem z przodu oświetla go aż 13 świateł w trzech kolorach. - To taka "jeżdżąca choinka", podświetliłbym ją jeszcze bardziej, 
ale nie wytrzymuje tego akumulator - kwituje pan Marcin. 
Wbrew pozorom koszty utrzymania tego samochodu nie są duże. Choć podczas jazdy samochód spala 21 litrów benzyny (chyba, 
że prowadzi go żona M. Nowaka, wówczas jest to 17 litrów), pan Marcin posiada wszystkie możliwe zniżki ubezpieczeniowe, a 
ceny części też nie są wygórowane. Przykładowo amortyzatory są tańsze od tych do Fiata Uno... - Te pojazdy są porównywalne 
technicznie z autami takich marek jak Lamborgini czy Ferrari, przy czym kosztują trzykrotnie mniej. Ważne jest także to, że do 
każdego modelu części są w ciągłej produkcji - wyjaśnia M. Nowak. Posiadanie takiego pojazdu jak się okazuje prócz ogrom- 
nego prestiżu przynosi też inne korzyści. - Kierowcy lepiej traktują 
mnie na drodze, nie wyprzedzają, ustępują pierwszeństwa... Często 
fotografują mój samochód, pozdrawiają, tak jak ja robiłem to kiedy 
nie miałem Corvetty. 
Teraz marzeniem Marcina Nowaka jest jednak kabriolet. W zasadzie 
kolor nie ma znaczenia, ale najlepiej by był to czarny samochód z 
czerwoną tapicerką. Póki co cieszy się z posiadanego modelu, który 
zna niemal dogłębnie. Raz zdarzyło mu się podróżować w bagażni- 
ku. A, że jest tam aż 630 litrów przestrzeni, toteż można było tam 
bezproblemowo leżeć. - Szczerze mówiąc bardziej wolę jechać w 
innym samochodzie i oglądać ją na drodze, niż samemu prowadzić 
- podsumował miłośnik Corvetty z Żarek. PS 


Ogłoszenia drobne: 
- Nagrania na kasetach wideo tra- 
cą jakość! Przegrywanie z VHS 
i kaset Hi8 na DVD! Tanio! Tel. 
600773167,032 6271070 
- Sprzedam DVD z Divx czytające 
polską czcionkę txt! 600773167 
- Przyjmę do pracy w betoniarni 
( Chełmek) tel. 0-33 846-24-44 
- Dochodzenie odszkodowań w 
imieniu poszkodowanego, bez zali- 
czek, płatne po odzyskaniu odszko- 
dowania - Firma "Hexa", tel. 502 
540 357, e-mail: odszkodowanie@ 
poczta. onet. eu 
- Pożyczka w minutę pod zastaw zło- 
ta sprzętu TV, samochodu, mieszka- 
nia. Libiąż - Przychodnia, pokój 1 7 


Kurier Libiąski nr 22 2007 


Aktywni Seniorzy 
Libiąski Klub Seniora to oferta LCK skierowana do emerytów i rencistów, którzy 
poszukują przyjemnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia na basenie, gimna- 
styczne, warsztaty plastyczne co tydzień cieszą się dużą frekwencją. W grupie domi- 
nują panie, chociaż nie brakuje klubowiczów płci przeciwnej. 
24 kwietnia odbyło się spotkanie z oświęcimską grupą "Osnowa", jej członkinie za- 
prezentowały różne techniki 
robótek ręcznych: haft , pa- 
chworki, koronki itp. 
W najbliższym czasie zosta- 
nie zorganizowany mini kurs 
florystyki prowadzony przez 
wykwalifikowaną kwiaciarkę. 
Z tego cyklu przewidziane 
są dwa spotkania 23.05 oraz 
20.06 o godzinie 17. 00 w 
LCK. 


AK 


7
		

/p0008.djvu

			- WIEŚCI SZKOLNE - 


Konkurs Szekspirowski 
Uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół średnich zmierzyli się 28 marca 
w poetyckiej rywalizacji w ramach IX Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy 
w Języku Shakespeare' a organizowanego przez Gimnazjum Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Jury w składzie Grzegorz Juras 
- aktor, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 
- przewodniczący, Monika Sowa - nauczyciel języka angielskiego w LO w 
Trzebinii i Monika Florek - nauczyciel języka polskiego w PG nr 3 w Chrzanowie 
wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych. W śród uczniów szkół 
podstawowych zwyciężył Tomasz Szreter ze Szkoły Języków Obcych "Perfect" 
w Chrzanowie, przed Jakubem Piotrkowskim SP w Myślachowicach i Karoliną 
Rembiechąze SP 3 w Libiążu. Wyróżnienia otrzymali Magdalena Ciepielowska 
(SP nr 3) w Libiąża, Piotr Szota (SP w Myślachowicach) i Weronika Buchała (KSW). W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsce 
przyznano Aleksandrze Świecy z KSW w Libiążu, drugie Grecie Uziel z Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie, a trzecie Patrycji Dybal 
(Szkoła Języków Obcych "Perfect" Chrzanów). Wyróżniono DawidaWajdę (Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie), Klaudię Rodzik 
Szkoła Języków Obcych "Perfect" Chrzanów i Annę Czarnik (KSW). 
Kategorię szkół średnich wygrał Tomasz Madej, drugie miejsce zajęła Aleksandra Zalewska (oboje SJO "Perfect"), a trzecie 
Agnieszka Pawełkiewicz (KSW). 
Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów odbyła się 4 kwietnia. Laureaci wszystkich kategorii wiekowych 
zaprezentowali przed publicznością nagrodzony repertuar. PS 
Wiosenne malowanie 
Finał gminnego konkursu plastycznego "Sukienka Pani Wiosny" zorganizowa- 
nego przez Przedszkole Samorządowe nr 1 z oddziałami integracyjnymi odbył 
się 28 marca br. 
Jury w składzie Renata Piwowarczyk- metodyk wychowania przedszkolnego, Anna 
Krawczyk-Pycia - nauczyciel sztuki w SP2 oraz Anna Hoffmann - nauczyciel infor- 
matyki i sztuki w Gimnazjum nr 2 pierwsze miejsce w kategorii 5-6 lat przyznało 
Eryce Grzywie (PS 1), drugie Joannie Bartosik (PS4) i trzecie Klaudii Sałaszewskiej 
(PS 1). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Delfina Bojda (PS 1) oraz Kondrat Au- 
gustyniak (PS2) Wśród dzieci w wieku 3-4 lat jury wyłoniło pracę Agnieszki Cebuli 
(PS2) - I miejsce, Katarzyny Rosteckiej (PS 1) - II miejsce, Szymona Szyjki (PS 1) 
- III miejsce. Wyróżnienia: Małgorzata Grabowska i Julia Łukoś z PS2. Na konkurs wpłynęło łącznie 31 prac i wszystkie nagro- 
dzono. AK 
Sukcesy gimnazjalistów Pierwszy Dzień 
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Libiążu mogą po- Wiosny 
chwalić się udziałem w wielu konkursach, zajmu- ... w Szkole Podsta- 
jąc w nich czołowe miejsca i zdobywając wyróż- wowej nr 3 w Libiążu 
nlenla. upłynął w sympatycz- 
Najwięcej sukcesów mają na swoim koncie ucz- nej i radosnej atmosfe- 
ni owi e klasy III d. Pod opieką Haliny Gwóźdź, rze. W tym roku Samo- 
Agnieszka Kopyć została finalistką Małopolskiego rząd Uczniowski pod 
Konkursu Języka Polskiego, Daria Garbarz zajęła II opieką Danuty Korycik 
miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim przygotował "Morską 
Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów (za- Zabawę". Był chrzest, morskie frykasy, łowienie rybek, przeciąganie liny, 
kwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich), a siłowanie się z bosmanem, tatuaże, wyścigi w płetwach, bicie piany widel- 
Dorota Kościelniak zdobyła wyróżnienie w tej im- cem i wiele innych ciekawych konkurencji... 
prezie. Maciej Bemacik przygotowany przez Lu- Rusz się człowieku 
cynę Twardowską został finalistą konkursu "Losy Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu przyłączyła się do 
Żołnierza i dzieje Oręża Polskiego". Pod kierun- programu organizowanego przez PZU ŻYCIE SA. pt. "RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU". 
kiem Anny Hoffmann i Ilony Lech III i V miej- Uczniowie rozegrali turniej piłki nożnej. Młodzież miała szanse zintegrować się, 
sca w Powiatowym Konkursie "Mistrz Pisania na ruszyć sprzed telewizorów i komputerów, poczuć smak walki. Ochoczo do akcji 
Klawiaturze" zdobyli odpowiednio Piotr Wójcik i włączyło się libiąskie Gimnazjum nr 2, sędziując i zagrzewając młodszych kolegów 
Wojciech Lech. Finalistą Małopolskiego Konkursu do działania. 
Geograficznego został pro- 
wadzony przez Ilonę Lech 
Wojciech Duda z kI. II c. Z 
kolei Kacper Wawrzeńczyk 
(opiekun Anna Gucik) zdo- 
był wyróżnienie w Ogólno- 
polskiej Kampanii "Zacho- 
waj Trzeźwy Umysł". 


8 


Kurier Libiąski nr 22 2007
		

/p0009.djvu

			- WIEŚCI SZKOLNE - 


Otwarci dla gimnazj alistów 
Od spotkań rodziców uczniów klas trzecich gimnazjów w gminie z 
dyrektor ZS Bogumiłą Buchałą rozpoczęto tegoroczną promocję Ze- 
społu Szkół w Libiążu. W nowym roku szkolnym oferta edukacyjna 
placówki nie ulegnie zmianie. W zależności od zainteresowania jest 
możliwość utworzenia aż dwóch klas technikum o profilu górniczym. 
Ponadto prowadzony będzie nabór do klas Liceum Ogólnokształcą- 
cego o profilach matematyczno-informatycznym, teatralno-dzienni- 
karskim, z poszerzonym językiem angielskim i biologiczno geogra- 
ficznym. Można będzie także podjąć naukę w klasach technikum 
ekonomicznego, mechanicznego i 
elektronicznego oraz liceum pro- 
filowanego (specjalność usługowo 
- gospodarcza). Organizowany corocznie w libiąskim ZS Dzień Otwarty był dla gimnazjalistów 
okazją do zapoznania się z ofertą dydaktyczną placówki. Dla odwiedzających przygotowano 
pokazy taneczne, występ zespołu Oversight, prezentacj ę brazy lij skiej sztuki walki i naukę tańca 
belgijskiego. Przy okazji odbyły się także szkolne mistrzostwa w skoku wzwyż. Gimnazjaliści 
w towarzystwie aktualnych uczniów zwiedzili szkolne mury i wzięli udział w pokazowych lek- 
cjach. PS 


Sąsiedzkie przyj aźnie 
Tygodniową wizytę w ramach wymiany uczniowskiej złożyła w Libiążu młodzież z okolic Stromberga w Niemczech. Goście 
zamieszkali w domach uczniów Zespołu Szkół. Koordynatorką tej wizyty była Małgorzata Szpara nauczyciel języka niemie- 
ckiego w ZS. Pierwszym punktem pobytu była przygotowana przez uczniów multimedialna prezentacja Libiąża. Nudzić się nie 
pozwalał bogaty plan wizyty, w ramach którego zwiedzono wspólnie Kraków, Zakopane, browar w Tychach i Pszczynę. Niemcy 
zobaczyli ponadto obóz w Oświęcimiu. Niektórzy z nich nauczyli się wielu 
zwrotów w naszym języku. Wspólnej integracji sprzyjały także wieczorne og- 
niska, wypady "na miasto" i gry zespołowe. - Takie spotkania pozwalają nam 
poznać naszych rówieśników z drugiej strony granicy. Poznajemy ich zwycza- 
je, oni nasze tradycje. Zdobywamy nowe znajomości, możemy uczyć sięjęzyka 
- tak wypowiadają się na temat wymiany niemiecko-polskiej uczniowie ZS. 
Tradycyjnie obcokrajowcy chwalili polską kuchnię. - Bardzo smakuje nam 
polskie jedzenie, które często przypomina mi to gotowane przez moją babcię 
- wypowiada się John. Wszyscy bogatsi o nowe doświadczenia zapewniają, że 
pragną sięjeszcze spotkać. Na pewno nastąpi to we wrześniu, kiedy to Niemcy 
będą gościć u siebie naszych uczniów. Magda Manzel 


ZS "Super Szkołą" 
Zespół Szkół w Libiążu uzyskał prawie 150 000 zł z Europejskie- 
go Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w 
ramach projektu Super Szkoła, prowadzonego przez Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej. Projekt został opracowany przez 
czterech nauczycieli: Wiolettę Kosowską, Agnieszkę Król, Aleksan- 
drę Pawicę oraz Wandę Jarczyk. 
Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na bezpłatne zajęcia po- 
zalekcyjne: warsztaty dziennikarskie, klub filmu historycznego, zaję- 
cia dodatkowe z języka angielskiego, spotkania z native speakerami, 
koło matematyczne, astronomiczne, terenowe zajęcia ekologiczne, 
spotkania edukacyjne z podróżnikiem i ekologiem. Planowany jest 
także cykl imprez sportowych dla uczniów szkoły. Ponadto młodzież 
będzie mogła wziąć udział w bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych 
m.in. w kilkudniowym obozie ekologicznym nad morzem w Kątach 
Rybackich, wycieczkach astronomicznych na Suhorę oraz w Beski- 
dy, w wycieczkach krajoznawczo - historycznych. - Efektem reali- 
zacji projektu będzie wszechstronny rozwój ucznia. Dzięki udziałowi 
w dodatkowych zajęciach, szkoleniach, kursach młodzież będzie mia- 
ła możliwość realizowania własnych pasji i potrzeb artystycznych 
- mówi Wanda Jarczyk. Przewidziane są także wyjazdy do redakcji 
lokalnych mediów, teatru, opery i filharmonii. Szkoła zostanie wypo- 
sażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji pro- 
jektu tj. teleskop, dyktafon, aparat, kamerę cyfrową, telewizor, DVD, 
rzutnik multimedialny oraz szkolny zestaw do badania jakości wody, 
gleby i powietrza. Doposażona zostanie również biblioteka szkolna. 
Oprac. AK 


Kurier Libiąski nr 22 2007 


XIV spotkanie z poezją religijną 
Już po raz 14 w szkole Katolickiego Stowarzyszenia Wychowaw- 
ców 3 kwietnia br. odbył się XIV Powiatowy Konkurs Poezji Reli- 
gijnej. Spośród 70 uczestników wyłoniono 18 laureatów. Kolejnym 
etapem były IV Konkurs Regionalny, który odbył się 14 kwietnia 
br. W finałowych eliminacj ach wzięły udział także szkoły z powiatu 
wielickiego i nowotarskiego.Jury w składzie: Aneta Gwóźdź (LCK), 
Mirosława Piotrowska (MDK Trzebinia) oraz ks. Czesław Bogdał z 
Parafii pw. Przemienienia Pańskiego wyłoniło 14 zwycięzców. - Do 
konkursu co roku przystępuje stała grupka uczniów. Niektóre oso- 
by występują już od najmłodszych lat. Wśród nich jest np. Monika 
Głownia, która zaprezentowała się już po raz 11 - mówi dyrektor 
szkoły Anetta Szewczyk. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe ufundowane przez LCK, Starostwo Powiatowe i 
szkołę. AK 


9
		

/p0010.djvu

			WIDziANE" Z BAL,(DNV - FEUETDN 


Pospolite (po )ruszenie 


Sądząc po ilości odebranej poczty z pro- 
testami (największa możliwa liczba niedodatnia) 
stwierdzam, że libiąski naród jest gotów z radoś- 
cią przyjąć tendencję wzrostową, opartą na pod- 
noszeniu wszystkiego, co się da, a omówioną w 
poprzednim wydaniu trzymanej w rękach gazety. 
Na pierwszy ogień pójdzie zatem "Kurier Libiąski", 
którego kolejny numer zdrożeje o 200 0 /0. Jeśli 
"sprzedawalność" po tym kosmetycznym zabiegu 
utrzyma wysoki poziom, to taki sam los czeka ben- 
zynę, czynsz i inne drobiazgi. 
Zeby nie było, że ciągle tylko o pienią- 
dzach, czyli o czymś, czego nie mamy, to ciąg dal- 
szy już o rzeczy, którą złapaliśmy za nogi przy samych pośladkach 
- mowa o EURO 201 2. Warto już zacierać ręce, bo to właśnie Pola- 
cy pokażą światu, jak się organizuje prawdziwe imprezy. Nasza goś- 
cinność rzuci świat na kolana, pieniądze pozwolą za to podnieść się 
z klęku polskim drogom, hotelom i nareszcie stadionom. O tym jak 
dobrze można wykorzystać taką szansę niech świadczy chociażby 
przykład Libiąża. Nie przymierzając skali, Euro dla Polski może być 
tym, czym był Regions Cup dla naszej gminy. Czy bez przymusu 
terminowego i doładowania mamoną z UE miasto doczekałoby się 
takiego (czytaj: trzecioligowego) obiektu piłkarskiego? Czekalibyśmy 
co najmniej tak długo, jak na stadion narodowy nucąc pod nosem 
melodię ,Jaki tu spokój, nana nana, nic się nie dzieje. . .". 
W końcu coś się wydarzyło, więc proponuję wszystkim 
"narzekającym z zamiłowania" zakasać rękawy i przyłączyć się do 
ogólnopolskiej rozbudowy wyróżnionej na forum europejskim oj- 
czyzny. Co prawda, nie przyznano nam - mieszkańcom Libiąża, 
póki co, żadnego meczu Euro 2012, ale to nie oznacza, że nie bę- 
dziemy czynnie brać udziału w tym pospolitym ruszeniu. Wystarczy, 
że każdy z nas przypomni sobie o swoich bliskich mieszkających 
za granicą i za ich pośrednictwem zacznie szukać znajomości w 
narodowych federacjach piłkarskich różnych krajów Europy. Po zła- 
paniu takiego kontaktu, wypada tylko lobbować, by reprezentacja 
danego kraju w trakcie Euro 2012 szukała swoich koszar właśnie 
w gminie Libiąż. Czekając na taki rozwój wydarzeń, pozwolę sobie 
tymczasem ogłosić się nieoficjalnym Szefem Komitetu Organizacyj- 
nego Euro 2012 na libiąskiej ziemi i od dziś poszukiwał będę: 
- osób z dużymi łóżkami, które gotowe będą przyjąć na 
nocleg włoskich piłkarzy, urocze panny w rodzinie mile widziane, 
żeby zawodnicy nie mogli skupić się na grze, 
- dobrze gotujących gospodyń, co by polskie smaczne 
grochówki i bigosy skupiły piłkarzy niemieckich przed drzwiami z 
trójkątem, zamiast pod polską bramką, 
- pilotów wycieczek, którzy pokażą Park Młodości, Targo- 
wisko i inne atrakcje przedstawicielom państw skandynawskich, 
wywożąc ich z dala od aren piłkarskich, 
- panów z mocnymi głowami, którzy w barach Angli- 
kom nie dadzą się pokonać w rywalizacji na wypity browar, a tym 
bardziej w zmaganiach bokserskich, wykluczając ich siłą z gry w 
ćwierćfinałach, 
Bezrobocie rozbUemy w pył dzięki takim przedsięwzię- 
ciom, nasze dzieci zbiorą setki autografów, a my - tak przypadnie- 
my do gustu innym Europejczykom, że to oni będą przyjeżdżać do 
nas w poszukiwaniu lepszego jutra (nie finansowego, bo o pienią- 
dzach miałem nie pisać). Pora brać się do roboty! Widzisz dziurę w 
drodze? Zaklej gumą do żucia. Widzisz gumę leżącą - zrób dziurę 
w drodze, żeby było jakją wykorzystać. Tynk w restauracji odpada? 
Zrób zaprawę - podejdź, podmuruj. Krzaczek usycha, podlej - byle 
nie tym, co wypiłeś! 
Malkontentom już podziękujemy w narodowej dyskusji o 
ewentualny sukces Mistrzostw w Polsce i na Ukrainie. Przy okazji 
Euro 2012 łatwo nam będzie inwestować. Cieszmy się z tego, bo 
kiedyś inne Euro może nam wskoczyć do kraju, a wtedy o inwesty- 
cje będzie o wiele trudniej. . . 


DAWID (ĄyL:AS2E1( 


10 


- KURIER LIBIĄSKI - 


Artyści grupy "Kanon" 


Marzena Kos 
Do grupy przystąpiła w 2004 
r. Jej dorobek artystyczny to 
witraże, zajmuje się również 
rzeźbą w masie solnej i w 
glinie. Ponadto interesuje 
się malarstwem realistycz- 
nym. - Zawsze podobały mi 
się witraże, ale uważałam, 
że nie mam talentu. Swoje 
możliwości odkryłam dopie- 
ro uczestnicząc w zajęciach 


grupy " Kanon "- mówi artystka. 
Pani Marzena Kos uczestniczyła w plenerze pt. "Libiąskie in- 
spiracje", jej prace prezentowano również na wystawach or- 
ganizowanych w LCK. - Moje witraże głównie przedstawiają 
kwiaty, zwierzęta, martwą naturę, ale maluję na nich także po- 
stacie. AK 


Rodzinna pasja 
Aniela Głowicka i jeż mąż Marek 
haftują od 4 lat. Na swym wspólnym 
koncie mają około 50 prac wyko- 
nanych dwoma technikami haftu 
krzyżykowego. Tematyka ich dzieł 
obejmuje motywy sakralne, martwą 
naturę, pejzaże, ludzi i zabytkową 
architekturę. 
- Podpatrzyłam u znajomej jak wy- 
szywa i pomyślałam sobie, że sama 
spróbuję. Później haftowaniem za- 
raził się mój mąż, następnie syn i synowa. To zajęcie uspokaja i 
wyzwala pozytywne emocje - przekonuje pani Aniela. Wbrew 
pozorom to bardzo drogie hobby. Koszt samej muliny, z której 
można wyhaftować jeden obraz wynosi nawet 200 zł - Oczy- 
wiście wszystko zależy też od tego jaką technikę zastosujemy 
- tłumaczy pan Marek. - Wykonanie jednego obrazu średniej 
wielkości może trwać nawet 3 miesiące. 
Hafciarstwo jest niewątpliwie zajęciem wymagającym cierpli- 
wości i skupienia. Prace państwa Głowickich na razie zdobią 
tylko ich domowe zacisze, czasami obdarowują nimi znajo- 
mych, ale może kiedyś znajdą się na wystawach zbiorowych i 
konkursach... AK 


Kurier Libiąski nr 22 2007
		

/p0011.djvu

			- KURIER LIBIĄSKI - 


Złote Sznurowadło 
Libiąskie Centrum Kultury trady- 
cyjnie organizuje Festiwal Tańca 
"Złote Sznurowadło 2007", który 
odbędzie się 3 czerwca br. na Placu 
Słonecznym. 
Dewizą imprezy jest 3 x R= Radość, 
Roztańczenie, Rywalizacja, a jej celem 
popularyzacj a tańca w naszym regionie 
oraz promocj a aktywności i sprawności 
fizycznej. Warunkiem uczestnictwa jest 
przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia 
na adres biura organizacyjnego: LI- 
BIĄSKIE CENTRUM KULTURY, 32- 
590 Libiąż, ul. Górnicza 1 z dopiskiem 
"Złote Sznurowadło 2007" fax 0-32/ 
624-20-60 lub na adres e-mail - jacek- 
lck - flash@tlen.pl, jacek - flash@tlen.pl 
do dnia 12 Maja 2007r (termin jest nie- 
przekraczalny). Dokument musi zawie- 
rać nazwę zespołu, listę zawodników z 
datami urodzenia, nazwę i adres insty- 
tucji delegującej, imię i nazwisko opie- 
kuna / trenera, kontaktowy nr telefonu. 
Festiwal oceniać będzie pięcioosobowa 
komisja sędziowska. Pod uwagę będą 
brane następujące elementy: rytm, tech- 
nika tańca, choreografia, kostium i ogól- 
ne wrażenie artystyczne. Za pierwsze 
trzy miej sca przewidziane są nagrody i 
upominki rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów. 
Serdecznie zapraszamy! ! ! 


Kurier Libiąski 
Informator Gminny 
(ukazuje się w ostatnim tygodniu miesiąca) 


Wydawca: Libiąskie Centrum 
Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Li- 
biąż, tel. 0-32 627 3708, 032 627 
3710, fax: 032 624 2060 
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl 


Redaktor naczelny: 
Paweł Salawa 


Zespół redakcyjny: 
Agnieszka Kopacz (redaktor pro- 
wadzący), Dawid Chylaszek 


Współpraca: Wydział Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Libiążu, 
"F otoexpress" L. Tworzydło (Li- 
biąż ul. Głowackiego 8), 
Magdalena Manzel 


Skład: Paweł Salawa 
Druk: Grafikon Wadowice 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i skracania 
tekstów. Materiałów niezamówio- 
nych redakcj a nie zwraca. Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja 
nie odpowiada. 


Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w Li- 
biąskim Centrym Kultury w pokoju nr 7 co- 
dziennie w godzinach 7:00-15:00. 


Kurier Libiąski nr 22 2007 


CI (] D O (11] 'D .D CI D D D D []. I 


h9 

.
 
 
 _.J 
 
O ,D .0 ti .0 jj .0.0 ij [j ti tI i:i tI i 
Most do Terabithii 
(dubbing), produk- 
cja: USA 2007, gatu- 
nek: Familijny, Przy- 
godowy, czas trwa- 
nia: 95 min. wiek> 12 
lat. Gramy: Od 27.04. 
do 29.04. godz. 16°° 
Cena biletu: 10 zł 
Tryptyk Rzymski 
(na podstawie: poema- 
tu "Tryptyk rzymski" 
Jana Pawła II), pro- 
dukcja: Polska 2007, 
gatunek: Animacj a, Re- 
ligijny czas trwania: 65 
min. Gramy: Od 27.04. 
do 01.05. godz. 19 00 . 
Cena biletu: 10 zł 
Pachnidło 
produkcja: Francja, 
Hiszpania, Niemcy 
2007, gatunek: Dra- 
mat, Thriller, czas 
trwania: 147 min. 
Gramy: Od 05.05. 
do 06.05. godz. 19°°. 
Cena biletu: 10 zł 


Smocze Wzgórze 
(dubbing) produk- 
cja: Hiszpania 2007, 
gatunek: Animacja, 
Familijny, czas trwa- 
nia: 80 min. Gramy: 
Od 11.05. do 13.05. 
godz. 16°°. Cena bi- 
letu: 10 zł 


Iluzj onista 
produkcja: USA 
2007, gatunek Ko- 
stiumowy, czas trwa- 
nia: 110min. Gramy: 
Od 18.05. do 20.05. 
godz. 19°°. Cena bi- 
letu: 10 zł 


Sposób na rekina 
produkcja: USA 
2007, gatunek Ani- 
macja, Familijny, 
czas trwania: 77 min. 
Gramy: Od 25.05. do 
27.05. godz. 16°°. 
Cena biletu: 10 zł 


Kulturalne cztery pory roku 


W roku bieżącym Libiąskie Centrum 
Kultury będzie realizatorem projek- 
tu z zakresu edukacji kulturalnej pt. 
"Cztery pory roku - libiąskie pokole- 
nia artystyczne", na który otrzymało 
dofinansowanie z Ministerstwa Kul- 
tury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu "Rozwój inicjatyw 
lokalnych". - Celem programu jest 
pobudzenie lokalnych środowisk kul- 
turotwórczych wykorzystując dzia- 
łające na terenie gminy instytucje i 
placówki - od przedszkoli i szkół po 
stowarzyszenia i organizacje społecz- 
ne. Stwarzając warunki do rozwijania 
aktywności twórczej jak najszerszego 
przekroju wiekowego mieszkańców 
będziemy się starać pobudzać za- 
interesowania artystyczne, popula- 
ryzować sztukę i twórcze sposoby 
spędzania wolnego czasu, ale także 
krzewić lokalne zwyczaje i tradycje 
- zapowiada Aneta Gwóźdź, kierow- 
nik działu merytorycznego LCK. 
Całe zadanie rozłożone jest na cztery 
etapy - cztery niezależne, choć ściśle 
z sobą powiązane wydarzenia kultu- 
ralne, skierowane do czterech grup 
wiekowych mieszkańców naszej 
gmIny: 
- "Libiąska Wiosna" - Wiosenny Fe- 
stiwal Twórczości Dziecięcej - maj, 
- "Libiąskie Lato" - Wakacyjny Prze- 
gląd Twórczości Artystycznej Mło- 
dzieży - lipiec, 


- "Libiąska Jesień" - Przegląd Twór- 
czości Dorosłych - wrzesień, 
"Libiąska Zima" Przegląd 
Twórczości Seniorów - listopad. 
Projekt zakończy się w grudniu wy- 
daniem albumu podsumowującego 
wszystkie wydarzenia, stanowiącego 
atrakcyjną pamiątkę oraz ciekawe 
wydawnictwo promocyjne. Informa- 
cje dotyczące zadania "Cztery pory 
roku - libiąskie pokolenia artystycz- 
ne" można uzyskać w dziale meryto- 
rycznym LCK. 


11
		

/p0012.djvu

			- SPORT - 


:M:istrzoW"ski 
ibiąż 
Doceniając zasługi Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zak" w rozwój piłki ręcznej oraz w związku z przy- 
padającą w tym roku piątą rocznicę powstania klubu Małopolski Związek Piłki Ręcznej po raz pierwszy w historii powierzył 
Libiążowi organizację Mistrzostw Województwa UKS-ów w tej dyscyplinie sportu. W dwudniowych zawodach 14-15 kwietnia 
wystąpili zawodnicy rocznika 1994 i młodsi. Pierwszego dnia w rywalizacji dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki UKS 
Świt Szaflary, przed UKS Sokół Tuchów i UKS Bochumin Bochnia. W niedzielnych zmaganiach chłopców bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna gospodarzy MUKS "Żak" Libiąż I, a kolejne miejsca zajęły Chrzanowia I, SP Chełmek, Sokół Tuchów, 
MUKS "Żak" II, Kruk Skrzyszów, Chrzanowia II, Krakowiak Kraków i SP Babice. Trenerzy wszystkich zespołów i goszczący 
w Libiążu trener kadry Małopolski szczypiornistów dokonali także wyboru najlepszej siódemki w rywalizacji chłopców. W zasa- 
dzie trener reprezentacji województwa Kaliciak sugerował by nominować samych zawodników "Żaka", którzy byli praktycznie 
poza zasięgiem innych drużyn. Ostatecznie jednak z libiążan wyróżniono Kacpra Szlęzaka jako najlepszego środkowego rozgry- 
wającego, Jakuba Ślósarczyka (oryginalna pisownia nazwiska!) - najlepszy lewy rozgrywający, Krystiana Wilczaka - obroto- 
wy, Jakuba Kumalę -lewoskrzydłowy i Marcina Wierzbica 
jako czołowego prawoskrzydłowego. - Tego typu turnieje 
służą przede wszystkim wyszukiwaniu szczypiorniczych ta- 
lentów w mniejszych miejscowościach i rzeczywiście wyróż- 
niających się zawodników z pewnością można było znaleźć 
podczas organizowanych przez nas mistrzostw. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim postawa zawodniczek UKS Sza- 
flary wśród dziewcząt i reprezentantów Szkoły Podstawowej 
z Chełmka, którzy nie uczestniczą w żadnej rywalizacji li- 
gowej, a podczas tego turnieju zaprezentowały się z bar- 
dzo dobrej strony - podsumował Grzegorz Solarski, prezes 
MUKS "Żak" Libiąż. Slavka 


Piłka nożna - wiosna rozpoczęta 


Piłkarska wiosna rozpoczęła się już dla 
wszystkich klubów z naszego regionu. 
Przedstawiamy raport z przepracowane- 
go przez piłkarzy okresu zimowego oraz 
pierwsze, meczowe efekty tych wytężo- 
nych treningów. 


GKS "Janina" Łibiąż 
Zawodnicy trenuj ą od połowy stycznia, maj ą 
za sobą także obóz w Węgierskiej Górce. W 
klubie nastąpiła zmiana prezesa. Kazimierza 
Guta, który nie zagrzał na długo miej sca na 
tym stanowisku zastąpił Tadeusz Gruber. 
Przed samym początkiem rozgrywek zre- 
zygnował także trener Krzysztof Duch. N a to 
stanowisko zatrudniono Pawła Olszowskiego 
(ostatnio Fablok Chrzanów). 
Przybyli: Chylaszek (MKS Trzebinia), Chło- 
pek, A. Poznański (Orzeł Balin), K. Poznań- 
ski (LKS Żarki), Burza (z juniorów). 
Ubyli: Kłosiński (szuka klubu), Pieprzyca 
(Tempo Płaza). 
Paweł Olszowski (trener): Naszym celem jest 
utrzymanie. Przejąłem drużynę w trakcie roz- 
grywek, ale część zawodników znam jeszcze 
z czasów mojej gry w Libiążu. Drużyna jest 
nieźle przygotowana, ale po pierwszych me- 
czach widać, że musimy poprawić skutecz- 
ność. 
GKS - Gościbia Sułkowice 1: 1 (Grabowski) 
Górnik Brzeszcze - GKS 0:3 (Chylaszek 2, 
Sieczka) 
GKS - Iskra Krzęcin 1: 1 (Witkowski) 
Karpaty Siepraw - GKS 3:0 


Nadwiślanin Gromiec 
Drużyna rozpoczęła treningi 15 stycznia, ro- 
zegrała 7 sparingów doznaj ąc jednej porażki 


12 


(z Ciężkowicami). Zajęcia odbywały się w 
hali, siłowni i w terenie. Nadwiślanin brał 
udział także w halowym turnieju w Spytko- 
wicach, gdzie zaj ął 5 miej sce. 
Nikt nie przybył 
Ubyli: Wierzbic (wojsko), Załobodzy, Malik 
(wyjazdy zagraniczne), Rundzia (kontuzja). 
Wiesław Liszka (trener): Mimo osłabień w 
ofensywie myślimy o jak najlepszej grze i 
możliwie największym oddaleniu się od stre- 
fY spadkowej. Przez kontuzje mamy znaczne 
ubytki w kadrze. Galus, Kania, Łukaszka do- 
chodzą już do siebie, ale póki co sam muszę 
wychodzić na boisko, by pomagać chłopa- 
kom. Wolałbym stać z boku, bo łatwiej kie- 
ruje się wtedy drużyną. Z pierwszych meczy 
jestem zadowolony. W faworyzowanym Ol- 
kuszu pokazaliśmy się z dobrej strony i mecz 
był zacięty, natomiast w kolejnych dwóch już 
my dominowaliśmy na boisku. Stawiamy na 
młodzież, obecnie w składzie występuje 6 
młodzieżowców. 
KS Olkusz - Gromiec 3: 1 (Adamczyk) 
Gromiec - Tempo Płaza 3:0 (Kosowski 3) 
Unia Kwaczała - Gromiec 1:3 (Łukaszka 2, 
Ł. Pactwa) 
Gromiec - Niwa Nowa Wieś O: 1 


ŁKS Żarki 
Przygotowania rozpoczęte w połowie stycz- 
nia, 9 sparingów na murawie (7 wygranych i 
dwie porażki) oraz 4 w hali (wszystkie zwy- 
cięskie) to bilans przygotowań klubu do tego 
sezonu. 
Przybyli: Saternus (Unia Kwaczała), Ł. Ho- 
rawa (z juniorów) 
Ubyli: Gębołyś (KS Chełmek), Poznański 
(GKS Janina Libiąż), Lichota (nie podjął tre- 
ningów) 
Stanisław Dwornik (trener): Po pierwszych 
meczach zadowolony jestem z gry, ale mniej 


z wyników. Z Trzebinią i Fablokiem domino- 
waliśmy na boisku, ale byliśmy bardzo nie- 
skuteczni. W tym sezonie szlifujemy formę, a 
jeśli drużyna będzie spisywała się tak dobrze, 
to nie wykluczone, że w przyszłym sezonie na- 
szym celem będzie awans. 
Żarki - MKS Trzebinia II 0:0 
Fablok II Chrzanów - Żarki 3:0 


GKS "Janina" II Łibiąż 
Drużyna trenuje od lutego, rozegrała 5 spa- 
ringów, z których 2 wygrała i 3 przegrała. 
Kadra znacznie się uszczupliła - z 24 zawod- 
ników zostało 16. 
Przybyli: Lichota, Mańka (z juniorów) 
Ubyli: Janus, Deja, Związek (wyjazdy zagra- 
niczne), M. Rodziński, Warzecha (wojsko), 
Wawrzeńczyk, Dubis, Patyk (kontuzje) 
Piotr Poznański (zawodnik): Mimo, że do- 
znaliśmy znacznych osłabień, ciągle gramy o 
awans. Stać nas na dobrą grę, o czym świad- 
czy obiecujący występ przeciwko Tęczy. Nie- 
stety zabrakło skuteczności. 
Janina II - Tęcza Tenczynek O: 1 
Błyskawica Myślachowice - Janina II 3:1 
ŁKS Żarki II 
Zawodnicy trenują wraz z pierwszą druży- 
ną od połowy stycznia. Najpierw w hali, od 
marca na murawie. "Dwójka" rozegrała 4 
sparingi, w których dwukrotnie wygrała i raz 
zremisowała. 
Nikt nie przybył 
Ubyli: Zygmunt Sroka (Jankowice) 
Paweł Glistak (trener) - Naszym celem jest 
awans, ale wiele zależy od frekwencji na tre- 
ningach i meczach, od ewentualnych kontuzji 
i tego, czy będziemy wspierani przez graczy z 
pierwszego zespołu. O sile zespołu stanowią 
dziś młodzi zawodnicy. 
Błyskawica II - LKS Żarki II 0:6 
Kurier Libiąski nr 22 2007
		

/p0014.djvu

			ki Przegląd 
Grupy teatralne szkół podstawowych i gimnazjalnych zaprezentowa- 
ły się 19 kwietnia na scenie Libiąskiego Centrum Kultury w ramach 
VII Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień Ekologicznych. Widzo- 
wie obejrzeli w sumie 10 spektakli utrzymanych w konwencji "teatru 
żywego aktora': Nie zabrakło także innych form wyrazu sceniczne- 
go, zwłaszcza w przypadku prezentacji "Życie czy śmierć - wybieraj" 
przygotowanej przez Gimnazjum nr 1 w Libiążu, na którą złożyły się 
elementy tańca, pantomimy i pokazu multimedialnego. 
Jury w składzie: przewodnicząca Anna 
Kucharczuk - kierownik referatu ds. 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 
w Libiążu, Jolanta Sochacka - na- 
uczyciel sztuki KSW, Beata Czarnik 
- polonista ZS, Antoni Dobrowolski 
poeta animator Kultury MOKSiR-u w 
Chrzanowie oraz Paweł Polus - pra- 
cownik wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Chrzanowie pierwsze miejsca tegorocznej "Ekowiosny" przyznało 
Szkole Podstawowej nr 2 w Libiążu za spektakl "W Królestwie Surow- 
ca Wtórnego" i Gimnazjum nr 1 w Bochni za przedstawienie "Romeo 
i Ziemia - toksyczna miłość': 
Zwycięzcom pierwszej kategorii przygotowania do tegorocznego 
przeglądu zajęły miesiąc. - Wystąpiliśmypiętnastoosobowym zespołem 
z utalentowanej artystycznie klasy 2 b. Znaczny wkład w nasz sukces 
mają także rodzice naszych uczniów za wykonanie strojów i pilnowanie 
nauki tekstów - podsumowała Renata Luzarowska, autorka przedsta- 
wienia wspólnie z Barbarą Ptasińską-Klimek i Iwoną Warską. 
Wśród szkół podstawowych II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w 
Grojcu za "Babcię Jagę': III miejsce zajął Zespół Szkolno - Przedszkol- 
ny w Gromcu za przedstawienie na podstawie "Zemsty" A. Fredry, a 
wyróżnienie przyznano Szkole Podstawowej nr 4 w Libiążu za przed- 
stawienie "Sprzątajmy dzikie wysypiska" pod kierunkiem Bogusławy 
Majewskiej, Renaty Trawickiej, Agnieszki Zając i Marioli Paliwody 
- Bolek. W prezentacji ZSP z Gromca w reżyserii Jolanty Kosowskiej 
i Krystyny Zielińskiej zatytułowanej "Ekozemsta" na podstawie dzie- 
ła A. Fredry zagrało pięcioro uczniów. - Naszą "Ekozemstę" udało 
nam się przygotować w dwa tygodnie w ramach zajęć kółka ekologicz- 
nego i samorządu uczniowskiego. Stroje epoki fredrowskiej i scenogra- 
fię zdobyliśmy we własnym zakresie. - komentuje opiekun Krystyna 
Zielińska. - Trzy dni przed przeglądem rozchorowała nam się odtwór- 
czyni "doradcy" i zastąpiła ją Joasia Kurek, a w pozostałe role wcielili 
się Bartosz Palka (Fredek), Martyna Palka - Ewelina, Urszula Wojtas 
(koleżanka Eweliny) i Krzyś Kaczmarczyk (Papeczek). 
Wyróżnienie dla Gimnazjum nr 1, trzecia nagroda dla Gimnazjum nr 
2 za ""Ekologiczny Teleekspres" i drugie miejsce przyznane spekta- 
klowi "Zielony kapturek" Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Biela- 
nach uzupełniły stawkę laureatów drugiej kategorii. Jurorzy konkur- 
su nagrodzili także wyróżniających się aktorów. Otrzymali je Natalia 
Sałaszewska za rolę Stańczyka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu), 
Weronika Cyganik za rolę Baby Jagi (Szkoła Podstawowa w Grojcu), 
Martyna Palka za rolę Eweliny (Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Gromcu), Arkadiusz Hoj nik za rolę Romea i Katarzyna Jakieła za rolę 
Julii (oboje Gimnazjum nr 1 w Bochni), a także Aleksandra Grębska 
za występ solowy (Gimnazjum nr 2 w Libiążu). PS 


vn W oiewó 


14 


"Eko- Wiosna" to cykliczne spotkania eko- 
logiczne organizowane przez Libiąskie 
Centrum Kultury od 12 lat. Jest to impreza 
edukacyjno-artystyczna o charakterze kon- 
kursowym, kierowana do uczniów szkół pod- 
stawowych i gimnazjalnych województwa 
małopolskiego. Pomysł tej formy edukacji 
młodego pokolenia na przestrzeni 12 lat ewa- 
1uował nowymi formami i propozycjami. W 
pierwszych latach "Eko- Wiosna" była adreso- 
wana do środowisk szkolnych z terenu Gminy 
Libiąż. Przykładami wydarzeń artystycznych 
w pierwszych latach "Eko- Wiosny" były kon- 
kurs na Marzannę Ekologiczną, wykonaną z 
surowców wtórnych, konkursy plastyczne, 
konkurs zbiórki puszek aluminiowych, hap- 
pening z wykorzystaniem śmieci i odpadów, 
mający na celu stworzenie "Dzieła Ekolo- 
gicznego': turniej wiedzy ekologicznej o Pu- 
ch ar Przechodni Burmistrza Libiąża. Kolejne 
lata przyniosły zmiany w formie organizacji 
"Eko- Wiosny': Rozszerzono zasięg imprezy 
na obszar województwa małopolskiego po- 
przez organizację Wojewódzkiego Przeglą- 
du Przedstawień Ekologicznych, w którym 
uczestniczą szkoły podstawowe, gimnazjalne, 
zespoły kółek teatralnych oraz zespoły działa- 
jące przy ośrodkach kultury. 


Główny fundator nagród 
"Eko - Wiosny 2007": 


Urząd Miejski w Libiążu 


Sponsorzy: 


Ministerstwo Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
w Warszawie 
Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych w Krakowie 
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie 
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 
Związek Międzygminny 
"Gospodarka Komunalna" 
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wy- 
dział Edukacji, Kultury i Sportu 
Firma Juko S.C. z Libiąża - pan Jerzy i 
Andrzej Kozieł 
BING Computers S.J. 
S.Bobek, B.Bielak, S.Bara Kraków 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
WERSET w Trzebini 


Libiąskie Centrum Kultury dziękuje 
wszystkim sponsorom za szczodre 
wsparcie "Eko- Wiosny"! 


Kurier Libiąski nr 22 2007
		

/p0015.djvu

			Przedstawień Ckologicznych 


Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gromcu 


Szkoła Podstawowa nr 4 w Libiążu Szkoła Podstawowa w Płokach 


Szkoła Podstawowa w Grojcu Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie 


Gimnazjum nr 2 w Libiążu Gimnazjum nr 1 w Libiążu 


Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bielanach Gimnazjum nr 1 w Bochni