/P003_0001.djvu

			17. Unia Lubelska r. 1569, kopia. 
Dar W. Osławskiego. 
18. Traktat Chocimski r. 162 I, ko- 
pia. Dar W. Osławskiego. 
19. Jan III Sobieski pod \Viedniem, 
kopia. Dar W. Osławskiego. 


WOJNIAKOWSKI KAZIMIERZ 
* w Krakowie 1772 t w Warszawie 1812. 


20. Portret Kościuszki. 


LAMPI JAN CHRZCICIEL 
* pod Turynem w Romeo 175 I, t w Wiedniu 1830. 


21. Portret Joanny z hr. Siekierzyń- 
skich Dzierzbickiej. Dar Natalii 
Dzierzbickiej. 
22. Portret Józefa Dzierzbickiego. 
Dar Natalii Dzierzbickiej. 


LAMP I FRANCISZEK 
* w Bolzano 1783 t w Warszawie 1852. 


23. Portret Stanisława Małachow- 
skiego, Marszałka sejmu 4-le- 
tniego. Dar Stefana hr. Ciecier- 
skiego. 
24. Portret z Borakowskich Magnu- 
szewskiej. Dar Anny z Magnu- 
szewskich Wójcickiej. 
25. Portrecik pani Osławskiej. Dar 
W. Osławskiego. 


3
		

/P004_0001.djvu

			26. Portret Teresy z Hanowiczów 
Żebrowskiej. Dar rodziny ś. p. 
Józefa Pollera. 
27. Portret Kaspra Pollera. Dep. 
p. Ciechanowskiego. 
GRASSI JÓZEF 
* 1757 t w Dreźnie 1838. 
28. Portret księcia J6zefa Poniatow- 
skiego. Dar W. Osławskiego. 


KRAFT DA WID 
* XVIII w. t w Sztokholmie 1792. 


29. Portret mężczyzny. Dar H. Bu- 
kowskiego. 


CZECHOWICZ SZYMON 
* w Krakowie 1689 t w Warszawie 1775. 


30. Jezus przywracający wzrok śle- 
pemu. Dar Przemysława Kotar- 
skiego. 
31. Ś. Piotr uzdrawiający chromego. 
Dar Przemysława Kotarskiego. 
32. Chrystus ukazujący się Aposto- 
łom po zmartwychwstaniu. Dar 
p. Heleny z Wężyków Moraw- 
skiej. 


SMUGLEWICZ FRANCISZEK 
* w Warszawie 1745 t w Wilnie 180 7 


33. Bitwa pod Chocimem. Dar Ste- 
fana hr. Ciecierskiego. 


4
		

/P005_0001.djvu

			34. Scena rodzajowa. Towarzystwo 
przy stole. Dar p. M. Heinri- 
chowej. 


PESZKA JÓZEF 
* w I{.rakowie 1767 t tamże 183 I. 
35. Portret Franciszka Smuglewicza. 
Dar Dra Franc. Poznańskiego. 
36. Portret Ignacego Dembińskiego. 
Dar Vl. Osławskiego. 


BRYGlERSKI ANTONI 
* koło 1731 t w Kielcach 1791. 
37. Portret ks. Kajetana Sołtyka, bi- 
skupa krakowskiego. Nabyto. 
38. Portret prymasa Michała Ponia- 
towskiego. 
39. Portret prymasa Michała Ponia- 
towskiego, (kopia z poprzednie- 
go ?). Dar Wł. Bartynowskiego. 


MALARZ NIEZNANY 
40. Portret ks. Hugona Kołłątaja. 
Zakupiono. 


MALARZ NIEZNANY 
41. Portret Spytka Jordana. Dep. 
42. Portret Teresy Jordanowej . Dep. 


GAJEWSKI 
43. Autoportret. Dar Wład. Bart y- 
nowskiegp. 


5
		

/P006_0001.djvu

			44. Portret żony malarza. Dar Wł. 
Bartynowskiego. 


MALARZ NIEZNANY 
45. Portret ks. Wiesiołowskiego, ka- 
nonika łowickiego. Dar ks. Sę- 
dziakowskiego. 


LEWICKI 
46. Portret cara Pawła I. Dar St. 
Bizańskiego. 


ALEKSANDROWICZ 
47. Portret ks. Czyżewskiego Igna- 
cego. 


KĘDZIERSKI KAZIMIERZ 
48. ŚŚ. Paweł i Antoni, pustelnicy. 
Zakupiono. 
49. Ś. Dominik. Zakupiono. 


MALARZ NIEZNANY 
50. Portret damy. Dar Dra prof. 
M. Straszewskiego. 
PITSCHMAN JÓZEF FRANCISZEK 
* w Tryeście 1758 t w Krzemieńcu 183 I. 
51. Portret damy. Dar Dra prof. 
M. Straszewskiego. 
52. Portret p. Borzęckiej. Depozyt. 


FREY JAN ZACHARYASZ 
* w Wiedniu 1771 t w Warszawie 1829. 
53. Hel)e W popiersiu. Zakupiono. 


6
		

/P007_0001.djvu

			BACCIARELLI MARCELLI 
54. Portret Stan. Augusta Ponia- 
towskiego. Dar p. Adama W 0- 
lańskiego. 


LAMPI JAN CHRZ. (?) 
55. Portret ks. Józefa Poniatowskie- 
go. Dar p. Adama W olańskiego. 


ALEXANDROWICZ 
56. Portret ks. Karola Radziwiłła. 
Dar p. Adama W olańskiego. 
57. Portret Ignacego Morawskiego, 
jenerała. Dar p. Adama W 0- 
lańskiego. 
58. Portret Stan. Augusta. Dar p. 
Adama W olańskiego. 


PITSCHMANN 
59. Portret p. Maryi Grabowskiej. 
Dar p. Adama W olańskiego. 


MALARZE NIEZNANI 
60. Portret Kazimierza Puławskiego. 
Dar p. Adama W olańskiego. 
61. Portret X. Hieronima Lubomir- 
skiego, hetmana w. kor. Dar 
p. Adama Wolańskiego. 


7
		

/P008_0001.djvu

			62. Portret Antoniego Erazma W oł- 
towicza, biskupa Łuckiego. Dar 
p. Adama \V olańskiego. 


GRASSI JÓZEF 
63. Portret damy (babki testatora) 
Z zapisu J. Z. Zaremby Skrzyń- 
skiego. 


8
		

/P009_0001.djvu

			, 
II. RZEZ BY. 


64. Postać ołowiana Chrystusa na 
krzyżu. Dar Walentego Zagór- 
skiego. 
65. Statuetka alabastrowa M. B. 
Niepokalanego Poczęcia. Dar 
Wł. Pochwalskiego. 
66-67. Dwie postaci klęczących 
aniołów, rzeźbionych w drzewie. 
Dar klasztoru 00. Kamedułów 
na Bielanach. 


68. Fragmenty z tęczy kościoła Ma- 
ryackiego w Krakowie: głowa 
węża, jabłko i tablica z datą 1 7 2 1 . 
Dar komitetu parafialnego ko- 
ścioła P. Maryi w Krakowie. 
69. Płyta kamienna z dworku 
w Piotrkowie trybunalskim z her- 
bami i napisem. Dar Mathiasa 
Bersohna. 


HOUDON JAN ANTONI 
* w Wersalu 1740 t w Paryżu 1828. 


70. P O s ąg bronzowy V oltair'a 
Zmniejszona k o p i a oryginału 
znajdującego się w Comedie fran- 
caise. Dar W. Osławskiego. 


9
		

/P010_0001.djvu

			71. Jasełka sycylijskie. Dar Emma- 
nu ela Świeykowskiego. 
72. Szopka z jasełkami w stylu ce- 
sarstwa. Dar ś. p. Katarzyny 
Okoniowej . 


10
		

/P011_0001.djvu

			III. PRZEMYSŁ 
ARTYSTYCZNY. 


I. Sprzęty. 
73-74. Dwa krzesła w stylu Lu- 
dwika XIV. Dep. Akademii Um. 
75. Kołyska Joachima Lelewela. 
Dar Giejsztora. 
76-77. Kołowrotki dwa, l. 76 za- 
kupiony, 1. 77, pochodzi z Ropy 
dar Wł. Pochwalskiego. 
78. Lektyka w stylu IJudwika XV. 
Depozyt. 
79-80. Dwa lichtarze drewniane. 
Nabyto. 
81-82. Dwa stoły ołtarzowe (men- 
sae). Nabyto. 
83. Krzesło w stylu rococo biało la- 
kierowane, obite wyciskaną skó- 
rą. Dep. Akademii Um. 
84. Szkatułka machoniowa w stylu 
Ludwika XVI. Dar Schmidta- 
Ciążyńskiego. 
85-86. Dwie rzeźbione w drzewie 
supraporty. Zakupiono. 
87. Zegar szafkowy kurantowy z r. 
1 704. Dar dra Wł. Ściborow- 
skiego. 


l I
		

/P012_0001.djvu

			88. Zegar stojący w drewnianej sza- 
fce. Tarcza grawirowana wor- 
nament Ludwika XV. Dar Szo- 
ła yskich. 
89. Tarcza zegarowa mosiężna. 
90. Zegar słoneczny xx. Radzi- 
wiłł6w. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


2. Emalia. 
Czarka z onyksu z bronzową 
emaliowaną nogą, darowana hr. 
Mniszech przez Augusta II. Dar 
W. Osławskiego. 
Guz do laski z herbem Pilawa 
Dep. Akademii Um. 
Medalik z M. Boską i Ś. J6zefem 
w szkło oprawny. Dep. Ak. Um. 
Trze; królowie, emalia ma- 
larska na miedzi. Depozyt. 
Tabakierka z Marsem, Wenerą 
i amorkami na wieku. Dar Hen- 
ryka Bukowskiego. 
Tabakierka z scena a la Wat- 
la 
teau na wieku. Dar Henryka 
Bukowskiego. 
Tabakierka z scenami według 
Chodowieckiego. Dar Henryka 
Bukowskiego. 
Koperta z zegarka. Depozyt. 


12
		

/P013_0001.djvu

			99. Oczko z pierścionka z gł6wką 
kobiecą otoczoną brylancikami. 
Depozyt. 


3. Wyroby metalowe. 


100. Pierścień złoty' z napisem: "Oy- 
czyzna obrońcy swemu T. K. 
1794: 24 Mar. VII." 
1 O 1. Kieliszek żydowski (kigeszkos) 
srebrny. Depozyt. 
102-103. Dwa srebrne wąchadełka 
(jedno złocone) w formie żołę- 
dzi. Depozyt. 
104. Guzy srebrne filigranowe. De- 
pozyt. 
105. Guz srebrny z ornamentem wy- 
ciskanym. Depozyt. 
106. Klamra srebrna złocona z ema- 
liowanymi kwiatami. Depozyt. 
107 -108. Dwie srebrne spinki. De- 
pozyt. 
109. Balsaminka srebrna okrągła. 
Depozyt. 
110. Balsaminka srebrna czworo- 
boczna. Dar L. Lepszego. 
111. Kubek srebrny z kartuszami 
wśród liści. 


13 


-
		

/P014_0001.djvu

			112. Pierścień z okręcikiem z kości 
słoniowej w oczku. Dep. Ak. U. 
113. Kubek srebrny z złotówką 
w dno wprawioną. Dar Mach- 
czyńskiego. 
114. Krzyżyk srebrny noszony przez 
górników w Wieliczce. Dep. 
115. Czarka srebrna kształtu łódki. 
Depozyt. 
116. Kieliszek srebrny, wewnątrz 
zJocony. Depozyt. 
117-118. Dwa kieliszki srebrne. 
Depozyt. 
119. Dzbanek srebrny. Dar Szołay- 
skich. 
120-121. Dwie lampy kościelne 
bronzowe, wiszące. Nabyto. 
122. Fragment lampy kościelnej. 
Nabyto. 
123. Pudełko blaszane na hubkę 
i krzesiwo. Dar Józefa Zającz- 
kowskiego. 
124. Kubek cynowy. Dep. Akade- 
mii U m. 
125. Misa cynowa. Dar Stanisława 
Męczyńskiego. 
126--128. Trzy cynowe talerze. Dar 
Henryka Schwarza. 


14
		

/P015_0001.djvu

			129. Zamek żelazny do drzwi koś- 
cielnych. Dar J. Buk.owskiego. 
130. Amorek bronzowy w pozie 
, . 
tanczącej. 
131-132. Dwa lichtarze bronzowe 
złocone w stylu Ludwika XVI. 
Dar Szołayskich. 
133. Sygnet bronzowy wewnątrz wy- 
łożony złotą blachą. 
134. Pierścień mosiężny z herbem 
"Nowina". Dep. Akademii Um. 
135. Dzwon bronzowy z drewnia- 
nem jarzmem. Dar ks. I. Kicka 
przeora klasztoru 00. Cyster- 
sów w Mogile. 


Piece majolikowe i kafle. 
136. Piec kaflowy gdański z r. 1737 
z niebieskim ornamentem o mo- 
tywie linearnym, roślinnym, 
zwierzęcym i figuralnym. Dar 
Henryka Hoyera. 
137. Kafle i ich fragmenty z Mo- 
giły, Bieździatki, 
Lanckorony, 
Przeworska. 


5. Wyroby szklane. 
138. Kubek ze szkła zielonego, 
wśród innych ornamentów herby 


15
		

/P016_0001.djvu

			Polski, Litwy i Saksonii, order 
złotego runa, data I 703 i t. d. 
Wyrób saski (?). Dep. Ak. Um. 
139. Kubek ze szkła przydymionego 
z czasów Augusta II. Wśród 
innych ozdób herby Polski, Li- 
twy i Saksonii i data 173 I. W y- 
rób saski (?). Dar H. Bukow- 
skiego. 
140. Nakrywka słoika z zielonego 
szkła, z domowej apteki Au- 
gusta II. Wyrób saski (?). Dep. 
Akademii Um. 
141. Kubek ze szkła podwójnego, 
w środku złocona scena z po- 
lowania. Wyr6b niemiecki. Dar 
. 
anonImowy. 
142. Nakrywka z rzniętego szkła, 
z postacią Herkulesa i lwa. 
143. Kieliszek z lanego szkła z wy- 
trawianym widokiem altany, 
balustrady i wazonami. Dar 
W. Treterowej. 


16
		

/P017_0001.djvu

			IV. ZABYTKI 
KULTURY. 


I. Zabytki odnoszące się do kultu. 
144. Relikwiarzyk z wizerunkiem M. 
Boskiej. Dep. i\k. Um. 
145. Wizerunek św. Ignacego Loy- 
oli, wyszyty najedwabiu techni- 
ką łańcuszkową, 
146. Wizerunek św. Stanisława 
o- 
stki. Płaskorzeźba w wosku na 
tle białego atłasu. Dar P. Ocet- 
kiewiczównej. 
147. Wizerunek M. Boskiej z dzie- 
ciątkiem Jezus na ręku. Twarz 
i ręce olejne, sukienka z bron- 
zowej złoconej blach)r. Dar ks. 
Polkowskiego. 
148. Wizerunekś. Stanisława Szcze- 
panowskiego. Olejno na blasze. 


2. Zabytki stroju. 
149-150. Dwa czepeczki dziecinne, 
używane przy chrzcie. Dep. 
Akad. Um. 
151. Para pantofelków damskich, 
używanych w strojach Ludwi- 
ka XVI. 
152. Para podwiązek paciorkowych 
z orłem i napisem. Dar L. 
Skrzyńskiego . 


17
		

/P018_0001.djvu

			153. Klamra do trzewików w stylu 
Ludwika XV. Dar Szołayskich. 
154. Para klamr do trzewików z or- 
namentem półksiężyców. Dar 
Szołays
ich. 
155. Para klamr do trzewików z or- 
namentem naśladującym filigran 
po Fr. Bukatym pośle Rz. posp. 
do Anglii. Dar A. J eiskiego. 
156. Guziki, sztuk 24. Dep. Ak. Um. 


3. Broń. 
157. Ręko;eść karabeli z agatu po 
hr. Bystrzanowskim. Dep. Aka- 
demii Um. 
158. Ręko;eść karabeli z perłowej 
macicy inkrustowana złotem. 
159. Prochownica rogowa z orna- 
mentem bronzowym, z wylotem 
w formie stylizowanej głowy 
krokodyla. Dep. Ak. Um. 
160. Prochownica srebrna w formie 
rogu jednostronnie, pokr
yta fili- 
granem. Dep. Ak. Um. 
161. Prochownica rogowa z kluczem 
do broni z zamkami krzosko- 
wymi. Dep. Ak. Um. 


4, Godła i odznaki. 
162. Buzdygan srebrny z ornamen- 
tem złoconym, o pi6rach wy- 


18
		

/P019_0001.djvu

			pełnionych renesansowymi splo- 
tami liści. Dep. Ak. Um. 
163. Klucz szambelański bronzowy 
złocony, po Fr. Bukatym, ostat- 
nim pośle Rz. posp. do Anglii. 
Dar A. Jelskiego. 
164. Klucz szanlbelański bronzowy 
złocony, z czasów St. Aug. Po- 
niatowskiego. Dep. Ak. Um. 
165. Gwiazda orderu Orła białego. 
166. Order św. Stanisława (ustano... 
wiony 7 maja 1765 roku). Dar 
Maryi z Trem b eckich F aleńskiej. 
167. Gwiazda orderu św. Stanisława. 
Dar A. Jelskiego. 
168. Krzyż złoty Virtuti militari 
z czarnym napisem (ustanowio- 
ny przez St. Augusta w roku 
179 2 ). Dar J. Pateiskiego. 
169. Jak 1. poprzednia. Dar E. Ko- 
łyszki. 
170. Jak 1. poprzednia tylko w zmniej- 
szonej formie. Dar M. z Trem- 
beckich Faleńskiej. 
171. Krzyż Virturi militari ze złotym 
. 
napIsem. 
172. Jak 1. poprzednia tylko w zmniej- 
szeniu. Dar Maryi z Trembe- 
ckich Faleńskiej. 


19
		

/P020_0001.djvu

			173. Krzyż srebrny" Virturi militari" 
z laurowym wieńcem. 
174. Pierścień z ord.eru "Virtuti mi- 
litari". Dar Eustachego Tytusa 
Kołyszki. 


5. Instrumenta muzyczne. 
175. Mandolina wykładana naprze- 
mian paskami szyldkretu i kości 
słonio\vej. Dep. Ak. Um. 


6. Przyrządy astronomiczne. 
176. Busola bronzowa połączona 
z zegarem słonecznym. 
177. Busola srebrna połączona z ze- 
garem słonecznym. Dep. Aka- 
demii Um. 
178. Sekstans, przyrząd do oznacza- 
nia stopni geograficznych. Dar 
Sc hmi d ta- Ciążyński e go. 


7. Zabytki cechowe. 
179. T a r c z a m o s i ę ż n a cechu 
krawców. 
180. Cecha szewców w formie ko- 
pytka. 
181. Harap cechu szewskieg-o, zwa- 
ny "dobry obyczaj". 
182. Pierścień srebrnyT cechmistrza 
szewsl(iego. Depozyt. 


20
		

/P021_0001.djvu

			183. Lada z blachy miedzianej, sre- 
brzonej z herbem Krakowa. 
Depozyt. 
184. Krucyfiks; krzyż drewniany 
kryty srebrzoną blachą, wizeru- 
nek Chrystusa z miedzi srebrzo- 
nej. Depozyt. 
185. Monstrancya miedziana, sre- 
brzona w formie statku. De- 
pozyt. 


8. Chorągwie. 
186. Chorągiew województwa płoc- 
kiego, z czarnym orłem z ż6ł- 
tern "P" na piersi i tej samej 
barwy koroną i szponami. 
187. Chorągiew procesyjna z datą 
I 768, orłem i postacią święte- 
go. Dar Dra Marka. 
188. Chorągiew Adama Billewicza, 
pułkownika z Żmudzi, używana 
w wojnach kościuszkowskich. 
Dar rodziny Billewicz6w. 
189. Chorągiew procesyjna z wize- 
runkiem M. Boskiej i da tą 1 800. 


9. Karty do gry. 
190. Kart francuskich 44 według 
rysunku Rustena. Dar Wł. Fon- 
berga i Barteisowej. 


21
		

/okl002.djvu

			MUZEUM NARODOWE \\; KRAItOWIE 
BIBLIOTEKA 


Sygn. 


KQt. 3321 


ULll...A ł'L ORY A NSKA LICZBA 41. 


OBFITA I NADZWYCZAJ INTERE.. 
SU]ĄCA SPUŚCIZNA ARTYSTYCZNA 
PO WIELKIM MALARZU ORAZ BAR.. 
DZO CENNE ZBIORY ZABYTKÓW 
SZTUKI I PRZEMYSLU ARTYSTY.. 
CZNEGO. a-(J(Ja-g-a-a-a-a-a-a- 


o 
. 
 
 . 
I j 


6}," ..,{O 
I 
 \
.

 
 ' 
,. ,. '-},. 
... 	
			

/p001.djvu

			(1 f ' ) 1 
I. OBRAZY. 


MALARZ NIEZNANY 
1. Portret Franciszka Ziembińskie- 
go, proboszcza parafii V\TW. ŚŚ. 
w Krakowie i Jędrzejowie. 


MANYOKIADAM 
* w S
okoly 1673 t w Dre
nie 174 1 czy 1757. 
2. Portret króla Augusta II w śre- 
dnim wieku. Dar \Viktora Osław- 
skiego. 


SIL VESTRE LUDWIK 
* 16 75 t 17 60 . 
3. Portret króla Ludwika XV 
w zbroi. Dar W. Osławskiego 


SZKOŁA NIEMIECKA 
4. Portret króla Augusta II w wieku 
podeszłym. Dar W. Osławskiego. 


SCHOEDER JERZY ENGELHARD 
* 168 4 t 17 50 . 
5. Portret króla Stanisława Le- 
szczy
skiego. 


TOCQUE LUDWIK 
* 16 97 w Paryżu t 1772 tamże. 
6. P ortret Maryi Leszczyńskiej. 
Dar W. Osławskiego. 


MALARZ NIEZNANY 
7. Portret Maryi Leszczyńskiej. 
Dar W. Osław kie o. 


I
		

/p002.djvu

			SZKOŁA MIGNARDA PAWŁA 
* \v Awignonie 1639-I640? t w Paryżu 1691, 
czy 1692. 
8. Portret króla Stanisława Le- 
szczyńskiego w całej figurze. 
Dar W. Osławskiego. 
9. Portret margrabiny de Bonzeval 
z domu Bilińskiej. Dar W. Osław- 
skiego. 


BACCIARELLI MARCELI 
* w Rzymie 16 lutego 1731 t w Warszawie 
5 stycznia 1818. 
10. Portret własny. Dar W. Osław- 
skiego. 
1 1. Portret allegoryczny kr61a Stan. 
Augusta Poniatowskiego (Re- 
plika, lub bardzo dobra kopia). 
Dar W. Osławskiego. 
12. Para woł6w. Depozyt. 
13. Portret własny w wieku później- 
szym. Depozyt. 
14. Kazimierz Wielki (allegorya), 
kopia. Dar W. Osławskiego. 
15. Władysław Jagiełło nadający 
przywileje Akademii krakow- 
skiej, kop. Dar W. Osławskiego. 
16. Hołd pruski na rynku krakow- 
skim 10 kwietnia I 525, kopia. 
Dar W. Osławskiego. 


2
		

/p022.djvu

			10. Zabytki różnorodne. 
191. Tłok pieczątki rzniętej w aga- 
cie (intaglio). Depozyt. 
192. Fajka z czarnej laki z orna- 
mentem z perłowej masy. Dar 
dra Karola Estreichera. 
193. Gałka z kości słoniowej od laski 
lub szpicruty, znaleziona na po- 
lach Racławic. Nabyto. 
194. Wachlarz z kości słoniowej, 
ażurowy. Depozyt. 
195. Przycisk z postacią bachantki. 
Dar dra K. Estreichera. 
196. Siedm biletów Małachowskiego 
woj. krak. 
197. Kwit na sól z iup wielickich 
z r. 1753. Depozyt. 
198. Bilet z zaproszeniem na bal 
krolewski w Krakowie 27 stycz-. 
nia 1787 roku. 
199. Bilety z powinszowaniem, sztuk 
trzy. Depozyt. 
200. Ważka do dllkatów. 


22