/P004_0001.djvu

			18. 
19. 
20. 
21. 


4 


Sztuk. 
1
. Obrazki ośmiokątne roboty włoskiej z XV wieku 2 
13. Obrazki polskie religijne na złoten1 tle . 2 


14. 


Skamieniałe muszle . 
Madripor (minerał) vv kształcie serca. 
Agat z naturalnem przedstawieniem roślin. 
Chalcedon paragwaj ski w kształcie nerki, zawiera- 
jący 'v sobie wodę 
Krystalizacyja zielonego spat fluoru z kroplą ,vody . 
Bożki egipskie z lapis lazuli . 
Królik roboty japońskiej z czarn,ego żadu . 
Łabędź" " z białe
fo żadu. 
Czarka roboty perskiej 'v kształcie trzech liści razen1 
złożonych z zielonego żadu 
Czarka z czerwonego agatu z nader rzadkin1 natu- 
ralnyn1 rysunkieIl1 gałęzi 
Cygarnica bursztynowa (no,va) . 
Bursztynowy przód od kasetki, ,vyrób nien1iecki 
z XVI wieku 
Czaszka z litograficznego kan1ienia, wyrób niemiecki 
z XVI wieku 
Matka Boska z koralu, wyrób z XVI wieku 
Krwawnik rżnięty (intaglio). Książę Józef Ponia- 
towski . 
Wykopalisko starożytne z terracotty: głowa Midasa. 
nlaska 


15. 


16. 
17. 


22. 


23. 


24. 


25. 


:i) L
 
..o. 


9 7 

 . 
28. 


29. 
30. 
31. 


" 


" 


" 


Wykopalisko starożytne z terracotty: figurka pięcio- 
calowa (znaleziona w Tanagrze) . 
Wykopalisko starożytne z terracotty: 111niejsze figurki 
Starożytny grecki trzonek szklanny (wykopalisko) 
Starożytne greckie wIsIory szklanne do kolczyków 
(wykopalisko) 
Rycerz w uzbrojeniu - bronz etruski . 
Bronzowa figurka, przedstawiająca Kupidyna bachij- 
skiego, biegnącego z Amforą . 


32. 
33. 
34. 


35. 
36. 


5 


1 
1 


1 
1 
3 
1 
1 


1 


1 
1 


1 


1 
1 


1 
1 
1 


1 
4 
1 


1 
1 


1
		

/P005_0001.djvu

			,... 
u 


Sztuk. 
:37. Bronzowa figurka, przedsta\viająca małego Neptuna 
(jako dziecko) . 1 
:38. Krzyż bronzowy pozłacany hiszpańskiej roboty z Pa- 
nem Jezusem włoskiej roboty do przechowa- 
nia relikwij . 1 
39. Bronzowa pieczęć średniowieczna jednego z fakul- 
tetów medycznych. 1 
40. Spiżowe pieczęcie z czasów pierwszej rewolucyi 
francuzki ej 
 
41. Oznaki wolnomularskie bronzo,ve, pozłacane . :3 
42. Tabliczki cyzelowane bronzowe (nowe) . B 
43. Medal lorda Dudley-Stuarta . "1 
44. Medal z popiersiem Tadeusza Kościuszki i zapinka 
z oficerskiego kołpaku z 1830 r. z orłem 
i pogonią. 2 
45. Pierścionek żelazny wykładany złotem, z poplerslen1 
Tad. !(ościuszki 1 
46. Monety polskie z XVI i XVII wieku . 10 
47. Medal polski . 1 
48. Monety miedziane próbne Henryka V (ks. de Cham- 
bord) 5 frankó\v i 1 frank . ::'2 
49. Malajski sztylet z pięknie rżniętą w słonio\vej kości 
raczka . 1 
" l.- 
30. Nożyki z czasó,v Ludwika XIII, klingi gra\virowane 
i pozłacane, rączki ze słoniowej kości. 2 
51. Teleskop \v jaszczur opra\vny, wyrób angielski 
z XVIII wieku . 1 
52. Szkło po"Tiększające \v srebro i szyldkret oprawne. 1 
53. Guzik japoński z bukszpanu rżnięty, przedsta\viający 
7 rozn1aitych masek . 1 
54. Figurka z drze"ra rzeźbioIJ a, podobizna złotego \vy- 
robu Benvenuta Celliniego . "1 
55. Pudełeczko na precyjoza z XVI wieku . 1 
56. Kasetka hebanowa \vykładana słoniową kością, \vyrób i 
\vłoski z XVI \vieku . . . 1
		

/P006_0001.djvu

			6 - 


57. 


Sztuk 
Skrzynka z szufladkami na biżuteryj e z różowego 
drzewa, ozdobiona bronzami i kolumienkami 
ze słonio,vej kości, ,vyrób franc. z XVIII w. 1 
futerały jaszczurowe . . 3 
Rękopis perski na pergamil1ie 'v opra,vie skórzanej. 1 
Oprawa do damskiego karneciku z pergaminu, z ksią- 
żęcymi herbami. 
Tablice galwanoplastyczne z płaskorzeźb ateńskiego 
Partenonu 


1 


58. 
59. 
60. 


61. 


. 22 


II. Przedmioty złożone czasowo w Muzeum narodo- 
wem w Rapperswilu a przeznaczone do Muzeum Narodowego 
w Krakowie. 


o B R A Z Y. 
1. PATENIER (Patinir) Joachinl (1490-1524). - Ucieczka 
do Egiptu, malowidło na drzewie, 'v ramach rze- 
źbionych. 
2. LEYDEN Łukasz van... (1494-1533). - N. P. Marya 
z dziecięciem, malowidło na drzewie (okrągłe). 
3. MIREVELT (Mierevelt) Michał Jansen (1567-1641). - 
Portret hr. Horna, malowidło na drzewie, w he- 
bano,vych ramach. 
4. NEEFS Piotr (starszy) (1570-1651). - Wnętrze kościoła, 
n1alowidło na drzewie, w ramach czarnych. 
5. BRAHMER Leonard (1596-1660). - Mężczyzna w stroju 
wschodnim i rycerz w zbroi, malowidło na drzewie. 
6. DYCK Antoni van... (1599-1641). - S\v. Hubert mo- 
dlący się, malowidło na płótnie w hebanowych 
ramach. 
7. Tenże. - Św. Jan Ewangelista, l11alowany en grisaille, 
\v ramach. 
8. HEEM Jan Da"\vid de... (1600-1674). - Martwa natura. 
9. FYT Jan (1609-166.1). - Zające, kuropatwy etc.
		

/P007_0001.djvu

			- 7 - 


10. OVENS Jurjan (1620-1678). - Portret kobiety w stroju 
holenderskim, malowidło na płótnie w hebano- 
wych ramach (obraz rzadki). 
11. BERGHEM (Berchem) Mikołaj (1624-1684). - Arka 
N oego, malowidło na drzewie. 
12. FRANCK Franciszek Fryderyk (1627-1687). - Św. ro- 
dzina, malowidło na blasze, w ralnach heba- 
nowych. 
13. ULFT Jakób van der... (1627-1688). - Akwarela treści 
biblijnej z podpisem. 
14. MAAS Mikołaj (1632-1693). - Kobieta w stroju ho- 
lenderskinl, malowidło na płótnie, bez ram. 
15. HUCHTENBURGH Jan van... (1646-1733). - Bitwa, 
malowidło na drzewie, w ralnach czarnych. 
16. VERBRUGHEN Kasper Piotr (starszy) (w. XVII). - 
Kwiaty i owady, malowidło na płótnie, w ramach 
rzeźbionych z podpisem autora i datą 1635 r. 


17. KRANACH Łukasz (1472-1553). - Adoracya Trzech 
Króló,v, malowidło na drze,vie, obraz rzadkiej 
piękności. 
18. BUCHLER J. M. - Portret Dra Marcina Lutra na per- 
gaminie (wszystkie linie wypełnione są mikrosko- 
pijnemi literami modlit,v). 
19. Stara szkoła kolońska. - Św. rodzina, malowidło na 
drzewie w hebanowych ramach. 


20. CALLOT Jakób (1593-1635). - Ry
nek piórkiem, 
godny u,vagi i bardzo rzadki. 
21. POU
SIN Mikołaj (1594-1665). - Temat biblijny, ma- 
lowidło na płótnie (kupiony na wysprzedaży Es- 
singa w Kolonii w r. 1868). 
'22. MIGNARD Piotr (1610-1695). - Czułość macierzyńska. 
23. BOSSE Abrahaln (1621 (1610)-1678). - Czyściec, ma- 
lowidło na drzewie, obraz niepospolicie delikat.nej 
roboty.
		

/P008_0001.djvu

			8 - 


24. LAI RE S S E Gerard (1640-1711). - Betsabe 'v kąpieli, 
malowidło na drzewie, bez ram. 
25. MILLET Jan Franciszek (Francisque) (1644-1680). - 
Krajobraz z osobami, w ramach czarnych. 
26. VERNET Józef (1714-1789). - OśIńnaście guzików ma- 
lowanych olejno z nadzwyczajną delikatnością. 
27. GREUZE Jan Chrzciciel (1725-1805). - Kleopatra, lna- 
lowidło na drzewie, w ramach hebanowych. 
28. FRAGONARD Jan (1732-1806). - Spiący Kupido, lna- 
lowidło na drzewie, w rzeźbionych owalnych ra- 
mach. 


29. Szkoła hiszpańska XVI w. - Chustka św. Weroniki. 
BO. MURILLO Bartłomiej (1618-1684). - Beatrix Cenci, 
n1alowidło na płótnie, 'v drewnianych rzeźbionych 
ranlach. 
31. Tenże. - Sw. Jan Chrzeiciel, \v drewnianych rzeźbio- 
nych ramach. 


32. MANTEGNA Andrzej (t431-1506). - Miniatura na per- 
gaminie (velin) treści '.religijnej, 'v ran1ach heba- 
nowych. 
33. TIZIANO Vecellio (1477-1576). - Sw. Piotr i Paweł, 
malowidło na płótnie, ramy złocone, obraz OŚ111io- 
kątny. 
34. MICHAEL (szkoła w. XV). 
 Scięcie św. Jana, malo- 
,vidło na drzewie, w ran1ath współczesnych (obraz 
rzadki z podpisem lnalarza). 
35. PARMIGlANINO Hieronim (um. około 1568). - Cha- 
ritas, obraz na płótnie, w rama
h ze słoniowej 
kości. 
36. CARRIERO Rosalba (1675-1757). - Własny portret 
artystki, obrazy tej artystki n1alo,vane olejno na 
płótnie, są nadęr rzadkie. 
37. PANINI Jan Pa,veł (1692-1765). -Architektura z oso- 
bami, \V ran1ach złoconych.
		

/P009_0001.djvu

			9 - 


38. ROSSI (współczesny). - Portret Garibaldego, malowany 
z natury na wyspie Sycylii. 
39. Nieznajomego mistrza. - Stefan Batory, król polski, ma- 
malowidło współczesne na drze,vie. 
40. Rysunki ołówkiem, przedstawiające baranki (podpi- 
sano M. B.) . 4 


s Z T Y C H Y. 


Sztuk. 
41. CHODOWIECKI. - Ryciny przedstawiające stroje 
z czasów Ludwika XVI . 
42. VIERIX. - Portret Henryka III króla polskiego i fran- 
cuskiego, bardzo rzadki . 
43. Drzeworyty z dzieła Spiro: o Historyi polskiej, 
(w. XVI). 
44. Portret Maryi - Ludwiki żony. Jana Kazimierza 
45. DE LA BELLA. - Wjazd poselst"va polskiego do 
Rzymu 
46. CHARP. - Portret rradeusza Kościuszki . 
47. Plan Wenecyi (dawny i bardzo rzadki) . 
48. Stare sztychy . 


54 


1 


1 


4 


1 
1 
. 44 


B R O N Z Y. 


Sztuk. 
49. Mała waza w kształcie popiersia kobiety (bardzo 
piękny antyk grecki) . 1 
50. Waza cylindrowa rzeźbiona z figuralni (antyk z Kon- 
stantynopola) 1 
51. Spinka spiralna pokryta grubą pleśnią, zieloną (pa- 
tina) - (antyk ze zbiorów Parnella w Lon- 
dynie) . 1 
52. Spinka w kształcie żołędzi (antyk z tegoż zbioru). 1 
53. Starożytne spinki srebrne greckie (z Cataneo) 2
		

/P010_0001.djvu

			10 - 


Sztuk. 
54. Posążek Vesty siedzącej z djademem na głowie (ze 
Smirny) 1 
55. Posążek Cerery (misterna robota, antyk grecki) . 1 
) 
56, Posażki Herkulesa . 2 
.. 
57. Tancerz komiczny (ciekawy i rzadki antyk grecki). 1 
58. Pantera inkrustowana srebrem (robota grecka z cza- 
sów złotego okresu, pochodzi ze zbiorów Jana 
Peela, syna słynnego Roberta Peela) . 1 
59. Łzawnice bronzowe. 2 
60. Ręka (cząstka wielkiego posągu bronzow,ego) . 1 
61. Wąż zwinięty, leżący na podstawie bronzowej 1 
62. Pudełko z pięciu ciężarkami stęplowanynli greckimi 
(antyk pochodzący z Grecyi). 
63. Ciężarki bronzowe (starożytne greckie, pochodzące 
ze Smirny) . 5 
64. Pieczęcie bronzowe gotyckie (pochodzą z Francyi). 14 


RÓŻNE PRZEDMIOTY. 


Sztuk. 
65. Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej (familijny). 1 
66. Kadłub z rzeźbionej w słoniowej kości figury, przed- 
stawiającej Chrystusa (robota prawdopodobnie 
XIII wieku). 
67. Broń żelazna wykładana złotem (pochodzi z Polski 
od ks. Ogińskiego) . 3 
68. Broń indyjska z krzywą klingą, w srebro oprawną 
rękojeścią i pasem haftowanym . 1 
69. Szabla hiszpańska z piękną rękojeścią . 1 
70. Strzelba - rewolwer (angielski wyrób w pudełku 
z przyborami). 
71. Obuwie żelazne (prawdopodobnie arabskie). 
72. Szatka dębowa dla przechowania numizmatów, okuta 
bronzami złoconymi . 1 
73. Pudełka na medale z herbami burbońskimi 6
		

/P011_0001.djvu

			11 


Sztuk. 
74. Futerały stare j aszczuro,¥e 5 
75. Ramki do obrazów . 3 
76. Przeszło tysiąc odcisków z kamei i pieczęci gotyckich. 


K S I A Z K I. 
w 


79. 


Prawo polskie ( dzieło niekompletne) . 
Dawne dzieło po łacinie pisane, w pięknej oprawie, 
(z biblioteki poznańskiej) 
Dzieło opatrzone herbem bibljoteki \varsza,vskiej 
(orzeł polski) 
Historya Polski . . . 
Opis Szwajcaryi. 
Dzieło o artylrryi 


Sztuk. 
1 


77. 
78. 


1 


80. 
81. 


1 
2 


H2. 


1 


-.. 

j.--_..
		

/p003_0001.djvu

			I. Przedmioty znajdujące się już w Muzeum Narodowem 
w Krakowie. 


Sztuk. 
1. BRUEGHEL (Breughel) de Velours (1568-1625).- 
Miniatura na pergaminie, przedstawiająca oblę- 
żenie Jerozolimy . . . . . . . . .. 1 
2. POURBUS (Poerbus) Fr. (młodszy - 1570-1622).- 
Portret lorda Digby hr. Bristol (?) . .. 1 
3. HELST Bartłomiej van der... (1613-1670). -- Por- 
trety burmistrza i jego żony . . . . . . 2 
4. MIERIS Franciszek van... (starszy - 1635-1681). - 
Mały obrazek, przestawiający tO"\\Tarzyst"vo ba- 
wiace sie tańczac y m P ieskiem. . . . . . 1 
.. .. .. 
5. BEMMEL Wilhelm van... (1630-1708). - Miniatury 
na pergaminie, przedstawiające krajobrazy 12 
6. NIC()L
: - Miniatura na pergaminie. Ruiny z oko- 
licy Rzymu . . . . . . . . . . .. 1 
7. VERNET Józef (1714-1789). - Burza. . . .. 1 
8. Tenże. - Olejna miniatura (fixe). Widok morski . 1 
9. ROCCHI. - Akwarelowe rysunki. . . . . . . 56 
10. Akwarela, przedstawiająca głowę rabina londyńskiego 1 
11. Miniatura na słoniowej kości w bronzowej pozłaca- 
nej ramce, przedstawiająca W go ks. Konstan- 
tego Pa,vło,vicza . . . . . . . . .. 1