/B002_0001.djvu

			Towarzystwo 
miłośników historyi i zabytków 
miasta Krakowa 


wydaje co roku obszerny, iI1ustrowany 
ROCZNIK KRAKOWSKI. 


Dotychczas wyszło VI tomów. 
Cena tomu II i III po 10 K, tomu IV cena 
15 K, tomu V cena 12 K, tomu VI cena 
15 K. 
, 
Tom VI p. t.: KRAKOW, JEGO SZTUKA 
I KULTURA, zawiera obszerny opis prze... 
szłości Krakowa. Ozdobiony 352 wspania... 
łemi i11ustracyami. 
N adto wyszło dotychczas 26 numeró\\' 
BIBLIOTEKI KRAKOWSKIEJ: 
1. A. Chmiel: Marcin Oracewicz. -- 2. Dr K. 
Bąkowski: Dom Długosza. - 3. Dr K. Bąkow- 
ski: O wartości zabytk6w budownictwa świeckiego 
w Krakowie. - 4. Dr J. Muczkowski: Skałka. - 
5. Wie Łuszczkiewicz: Kościół Bożego Ciała. - 
6. Dr K. Bąkowski: Historya Krakowa w zary- 
sie. - 7. W. Eliasz: Konik zwierzyniecki. - 
8. Wf. Łuszczkiewicz: Kościół św. Katarzyny. - 
9. Dr A. Sternschuss: Dom Jana Matejki. - 
10. Wie Łuszczkiewicz: Wieś Mogiła - 11 Wł. 
Łuszczkiewicz: Sukiennice - 12. Wf. Prokesch: 
Wspomnienia mieszczanina krakowskiego z lat 
1768=1807. - 13. Dr Karbowiak: Obiady pro- 
fesorów krakowskich. - 14. Dr Karbowiak: Roz- 
prószenie żaków krakowskich. - 15. J. Ptaśnik: 
Obrazki z życia żaków krakowskich. - 16. Dr K. 
Bąkowski: Dzieie Wszechnicy krakowskiej. - 
17. X. J Bukowski: Kościół św. Anny. - 18. Dr 
St rromkowicz: Tyniec. - 19. Dr J. Muczkow- 
ski: Kości6ł św. Franciszka w Krakowie. - 20. K. 
Sosnowski: Poezya krakowska z czasów wolnego 
miasta. - 21. J Ptaśnik: Obrazki z przeszłości 
Krakowa. - 22. Dr K. Bąkowski: Dawne cechy 
krakowskie. - 23 J. Ptaśnik: Obrazki z prze- 
szłości Krakowa. - 24. Dr J. Krupski : Szopka 
krakowska. - 25. Dr K. Bąkowski: Kości6ł św. 
Krzyża w Krakowie. - 26. Dr St. Tomkowicz: 
Biel any. 
Członkowie TOWARZYSTWA MIŁOŚNI... 
, , 
KOW HISTORYI I ZABYTKOW KRA... 
KOWA otrzymują ROCZNIK i BIBLIO... 
TEKĘ KRAKOWSKĄ bezpłatnie. 
Wkładka roczna bardzo nizka - 8 K. 
Adres: Archiwum miejskie. Kraków, ulica 
Sienna 16.
		

/P003_0001.djvu

			SZKOŁA RUSKA XV, 
XVI i XVII w. 


16-32. Boga Rodzica z Dzieciąt- 
kiem (Prymudrost', Pieta, w oto- 
czeniu aniołów, apostołów etc.). 
()brazy olejne i klejowe na 
drzewie. 
33-50. Chrystus jako pantokrator, 
in throno, chusta św. Weroniki 
i t. p. 
51-93. Sceny religijno" dogmaty" 
czne. (Zwiastowanie, Narodzenie 
Chrystusa, "Pokro\va", W niebo- 
. .. \ 
wstąpIenIe I t. p.). 
f 
94-102. Sw. Mikołaj w biskupim 
stroju. 
f 
103-105. Sw. Jerzy na białym koniu. 
f 
106-115. Swięci, Apostołowie, Pro- 
rocy. 
116-118. Sąd ostateczny - trzy 
obrazy na drzewie. 
120. Ikonostas z obrazami cerkie- 


. 
wnym1. 
Dar p. Maryi Krassowskiej. 
121-125. "Carskie wrota ll tj. drzwi- 
czki ikonostasu cerkiewnego z po- 
, 
staciami Swiętych. 


3
		

/P004_0001.djvu

			II. RZEŹBY. 


126-127. Dwa kapitele z romańskie- 
go kapitularza w opactwie cy- 
sterskiem vV Jędrzejowie. Począ- 
tek XIII \v. Dar ks. \i\Titkow- 
ski ego i Stefana Łuszczkiewieza. 
128-129. Dwa wsporniki z romań- 
skiego kapitularza w opactwie 
c)Tsterskiern w J ęC1rzejowie. Dar 
ks. vVltkowskieg 4 o i Stefana 
1-J llSZ l(iewicza. 
130-131. Dwa zworniki z romań- 
skiego kapitularza w Jędrzejowie. 
Dar ks. \\Titkowskiego i Stefana 
Luszczkiewicza. 
132. Tympanon portalu z kościoła 
w Nowem Mieście (pod Dobro- 
milem) : Przemienienie Pańskie. 
\Viek XII (?). Dar ks. Falarza. 
133-134. Wit Stwosz (144 0 - 1 533). 
Dwa fragmenty kwiatonów ka- 
miennych z grobowca I<-azimie- 
rza Jagiellończyka w katedrze 
na vVawelu. I<-oniec XV w. 
135. N. P. Marya z Dzieciątkiem. 
Figura w drze\tvie z XIV w. 
136. Chrystus błogosławiący. Figllra 
w drzewie z kościoJa 00. Domi- 
nikanó\v vv I{.rakowie. Poczatek 
\., 


4
		

/P005_0001.djvu

			XVI w. Depozyt klasztorll 00. 
Dominikanów. 
137. N. P. Marya z Dzieciątkiem. 
Figura w drzewie z początku 
XV \vieku. 
138. Wit Stwosz (?) N. P. Mar)Ta 
z Dzieciątl{iem. Figura w drze- 
wie z końca XV w. 
139. N. P. Marya z Dzieciątkiem. 
FiglIra \tv drzewie z początku 
XVI 
T. Z Regulic. 
140. Pieta. Grupa, o rotllańskith tra- 
(lyc:yach, w drzewie, z kościoła 
św. Idziego \v Krakowie. Depo- 
Z)Tt 00. Dominikanóvv. 
141. Matka Boska ze św. Janem. 
Figury z drzewa, polichromo- 
wane, z l{ościoła Bożego Ciała 
w l{rakowie. l<.oniec XV \v. 
Depozyt tegoż kościoła. 
, 
142. Sw. Barbara. Figura z drzevva, 
polichromowana, z lzościoła Bo- 
żego Ciała w Krakowie. Koniec 
XV w. Depozyt tegoż kościoła. 
143. Chrystus na osiołku, z drzewa. 
Z kościoła w Szydłowcu. Począ- 
tek XVI Vl. Dar księżnej Michało- 
wej Radzi\viłłowej z Nieborowa. 
144-145. Dwa małe lwy marmu- 
rowe (narożniki). Dar p. Józefa 
Sebalda. 


5
		

/P006_0001.djvu

			146. Orzeł gotycki ze szczytu fasady 
kościoła Bożego Ciała w Kra- 
kowie. 
147-149. Trzy fragmenty z portalu 
w kościele 00. Dominikanów 
w Krakovvie. Wiek XIV. 


fi
		

/P007_0001.djvu

			III. 
ODLEWY GIPSOWE. 


150. Drzwi katedry gnieźnieńskiej, 
ze scenami z legendy o św. 
\tV ojciechu. Wiek XII. 
151. Gryf romański z nadproża, wmu- 
rowany w ścianę kr)Tpty św. Leo- 
narda na Wawelu. Wiek XI. 
152. Napis na słupie konińskim 
z datą I 15 I. Dar Łuszczkiewicza. 
153. Tympanon portalu romańskie
 
go ze Strzelna (w Wielkopol
 
, 
sce): Sw. Anna z Najśw. Panną, 
fundator (Piotr Włast) i N orber- 
tanka. Wiek XII. 
154. Tympanon romańskiego por
 
talu ze Strzelna, w Wielkopol- 
sce: Chrystus, fundator kościoła 
i Norbertanka. Wiel( XII. Za- 
kupione. 
155. Rzeźba romańska z klasztoru 
Norbertanek w Strzelnie. Św. 
Anna, z prorokami w medalio- 
nach. Wiek XII. 
156. Ornament romański ze spodu 
tympanonu portalowego z ko- 
ścioła w Strzelnie. Wiek XII. 
157. Dwie postacie w nyżach. Pła- 
skorzeźba romańska z muzeum 


7
		

/P008_0001.djvu

			starożytności śląskich we W ro- 
cławiu. vViek XII. 
158. Tympanon portalu romańskie
 
go z mllzeum starożytności śląs- 
kich we \Vrocławiu. Zdjęcie 
z krzyża. Wiek XII. 
159. Tympanon portalu romańskie
 
go z dawnego kościoła św. Win- 
centego na Elbingu. Płaskorze- 
źba: Zaśnięcie N. P. lVlaryi. 
Wiek XII. 
160. Tympanon portalu romańskie
 
go z Tun1u (pod Łęczycą). Pła- 
skorzeźba: N. P. Marya z Dzie- 
ciatkiem i aniołami. Wiek XII. 
I.< 
161. Kapitel z portalu romańskiego 
kollegiaty łęczyckiej w Tumie. 

Tiek XII. 
162. Roz.eta romal1ska z portalu kol- 
legiaty -łęczyckiej w Tumie. 
vViek XII. 
163. Część źłóbka z portalu romań
 
skiego kolleg-iaty łęczyckiej w Tu- 
mie. Wiek XII. 
164. Fragment archiwolty romań
 
skiej z portalll w Tumie pod 
Łęczycą. V\Tiek XII. 
165. Tympanon portalu romańskie
 
go w \i\lysocicach pod Skałą. 
Dar p. Mielewskiego. 
166. Dwa zworniki sklepienne z na- 


8
		

/P009_0001.djvu

			wy bocznej kościoła cysterskiego 
w Mogile. \i\Tiek XIII. Dar p. Dra 
Tomkowicza. 
167. Obramienie drzwi gotyckich 
z drewnianego kościółka św. Bar- 
tłomieja w Mogile. Wiek XV. 
168. Ornament gotycki z XIV w. 
z wieży kościoła farnego w St. 
Sączu. Dar p. Feledyna. 
169- 181. Zworniki sklepienia goty--- 
ckiego w sali hetmańskiej kalllie- 
nicy Nr. 20 w Rynku krakowskim. 
Wiek XIV. 
182-186. Fryz dekoracyjny z prez- 
biter)Tum kościoła N. P. Nlaryi 
w Krakowie. 
187-192. Kroksztyny z pod żeber 
sklepiennych skarbca katedral- 
nego na Wawelu. \Viek XIV. 
Dar p. Dra Koper)T. 
193. Popiersie Kazimierza Wielkiego 
z jego grobowca w katedrze na 
Wawelu. 
194- 195. Kapitele kolumienek z gro- 
bowca Kazimierza J agicllończ:yka 
w katedrze na Wawelu. Koniec 
XV w. Dar p. Rakovvskiego. 
196. Anioły na kroksztynach na 
zewnątrz prezbiteryum kościoła 
N. P. Maryi w J<.ral(ovvie. 
197. Kwiaton gotycki z kościoła 


--- 


9
		

/P010_0001.djvu

			N. P. lVlaryi. Rzeźba z kamie- 
nia. vViek XV. Dar komitetu 
parafialnego. 
198. Część fryzu z kościoła 00. Do- 
minikanów Vv Krakowie. XIIIw. 
199. Dwie postacie płaczków z gro- 
bo\vca vVł. Łokietka w k:atedrze 
na Wawelu. W. XIV. 
200. Taca kościelna z XV \vieku ze 
Zwiastowaniem N. P. Nlaryi. Dar 
ks. Skrochowskiego. 
201. Wit Stwosz (144 0 - 1533). 
Główki (20) proroków i sybill 
z ram ołtarza w kościele N. P. 
lVIaryi w Krakowie. Dar Pawła 
Popiela. 
202. Wit Stwosz. Głowa z rzeźby 
kamiennej "Chrystus na górze 
Oliwnej" w kościele św. Sebalda 
w Norymberdze. 
203. Stanisław Stwosz (147 8 - 1 535) 
(syn Wita). Głowa biskupa z oł- 
tarza św. Stanisła\va w kościele 
N. P. 
/Iaryi w Krakowie. 
204. Stanisław Stwosz. Głowa ko- 
bieca z ołtarza św. Stanisława 
w kościele N. P. Maryi w Kra- 
kowie (I 5 l 5 - I 5 19). 
205-208. Figurki z ołtarza św. Jana 
Chrzciciela w kościele św. Flo- 
ryana w Krakowie. Grupy po- 


10
		

/P011_0001.djvu

			lichromowane l 5 18 r. Depozyt 
Akad. Um. w Krukowie. 
209. Wit Stwosz (?) Popiersie Chry- 
stusa na krzyżu z "tęCZ)'" ko- 
ścioła N. P. lVlaryi w Kral(owie. 
210. Kapitel węgłowy VI prezbite- 
ryum kościoła N. P. Maryi 
w Krakowie. Dar komitetu pa- 
rafialnego. 
211. Kapitel służkowy w prezbite- 
ryum l{ościoła N. P. Maryi 
w l{ral{owie. Dar komitetu pa- 
rafialnego. 
212-215. Kapitele lasek okiennych 
prez biteryum kościoła N. P. lVIa- 
ryi w Krakowie. Dar komitetu 
restauracyi tegoż l(ościoła. 
216. Szczyt okna (wschodniego) 
z prezbiteryum kościoła N. P. 
lVlaryi w Krakowie: Chrystus 
z aniołami. "\iViek XIV. 
217. Szczyt okna (południowego) 
z prezbiteryum kościoła N. P. 
Maryi w Krakowie. N. P. Ma- 
r)Ta z aniołami. Wiek XIV. 
218. Tablica wotywna Jana Długo- 
sza z tegoż herbem. 
219. Wit Stwosz. Głowa z nagrobka 
}
ilipa Buonacorsi Kallimacha 
(1437- 1 49 6 ) w kościele 00. 
Dominikanów w Krakowie, od- 


11
		

/P012_0001.djvu

			lewu Piotra Vischera (1454- 
1529) w Norymberdze. 
220. Płyta grobowcowa arcybiskupa 
]akóba z Sienna, w l{atedrze 
gnieźnieńskiej. Wiek XV. 
221-222. Szczyty okien w prezbi- 
teryum kościoła N . P. Maryi 
Wiek XIV. 
223. O d r z w i a dębowe rzeźbione, 
w kościele św. Bartłomieja w Mo- 
gile. Rok 1466. 


12
		

/P013_0001.djvu

			IV. PRZEMYSŁ 
ARTYSTYCZNY. 


224. Kopie korony, berla i ostróg 
I-(azimierza \\Tielkiego, wyjętych 
z jeg"o grobu. Depozyt Akad. 
Um. w Krakowie. 
225. Stuła haftowana z kościoła św. 
Mikołaja. \Viek XIII. Depozyt 
kościoła św. Nlikołaja. 
226. Lichtarz drewniany gotycki z ko- 
ścioła farnego w Bieczu. Dar 
ks. Ziemiańskiego. 
227 -230. Cztery miednice bronzowe 
kościelne, ze scenami religijnemi 
na dnie. Depozyt ...Ąkad. Um. 
w Krakowie. 
231-232. 2 Cegły (palcówki) z XV w. 
z kościoła farnego w Krośnie. 
Dar p. H. Łopacińskiego. 
233-240. Dyptyki i tryptyki ruskie 
przenośne, służące do nabożeń- 
st\va domowego. Depozyt Akad. 
Um. w Krakowie. 
241-242. 2 Pateny, kopie galwano- 
plastyczne w cynku, z oryginałów 
w katedrze płockiej. VViek XIII. 
243-259. Medalioniki, krzyżyki etc. 
ruskie religijnej treści. Depozyty 
Akad. Um. w Krakowie. 


13
		

/P014_0001.djvu

			260-267. Krzyże (relikwiarze) ru" 
skie. DepOZ)Tty Akad. Umiej. 
268. Krzyż emaliowany romański, 
z Albi.
ovv)? (pocl Łańcutem). 
\Vie}.
 XII. 
269. Grzebień z kości słoniowej, 
płaskor7eibiony po środku. Wiel( 
XI\!. Dep. Dra B. Olearskiego. 
270. Kancyonał z XV w. z klasztoru 
00. Dominikanó\v w JZrakowie. 
Dar p. Fr. Biesiadeckiego. 
271. Pieczęć cechu krawieckiego. 
Wiek XIV. Depozyt p. l
eonarda 
Lepszego. 
272. Miecz żelazny W)Torany na grun- 
tach wsi donacyjnej Reczy'n pod 
BodzantO\'Tem. 
273. Resztki szaty królowej Zofii z jej 
grobowca wydobyte w r. 1903. 
274. Aksamity z drugiej poł. XV w. 
275-276. Dwa witraźyki z klasztoru 
00. Dominikanów. 
277. Kuferek średniowieczny. 
278. Miecz }	
			

/P015_0001.djvu

			SALA XVI I XVII W. 


I. OBRAZY. 


, 
282. Swięty Stanisław. Koniec XV 
wieku. Depozyt katedry kra- 
kowskiej. 
, 
283. Swięty W o;ciech. I(oniec XV 
wiekll. Depozyt katedr)T kra- 
kowskiej. 
284. N. P. Marya ze św. Janem 
i św. Urszulą, na skrzydłach 
postacie święty'ch i legenda św. 
Stanisława. Tryptyk z Korzenny? 
(pod Grybowem). Pier\vsza po- 
łowa XVI "v. 
, 
285. Rodzina N. P. Maryi. Srodek 
tryptykll z Ołpin (pod Bieczem). 
Początek X\TI wieku. Dar ś. p. 
Rogawskiego. 
, 
286. Swięty Mikołaj ze świętymi 
Andrzejem i Katarzyną. Środek 
tryptyku z TymO\V)T (pod Brze- 
skiem). Początek X\TI wieku. 
287 - 290. Cztery skrzydła tryptyku. 
Cztery pary świętych, oraz sceny' 
legendy św. lVIikołaja, św. Ur- 
szuli i t. p. Początek XVI w. 


15
		

/P016_0001.djvu

			, 
291. Sw. Trójca. Szkoła cechowa. 
Poczatel( X\TI v\rieku. Z Debna. 
l 
 
, , 
292
 SS. Jan Chrzciciel i Barbara. 
DvVllstronne nlalowanie. Szkoła 
cechowa XVI wieku. 
293. Predella,: pięciu śvviętych. Szkoła 
cecho\va XVI wieku. 
294. Ukrzyżowanie z herbem Lesz- 
czyc \v predelli (ex voto). Dar 
komitetll parafialnego w l(rzy- 
waczce. 
295. Ukrzyżowanie, obraz ex voto 
z kościoła w Krzywaczce. Dar 
komitetu parafialnego. 
296. Chrystus z Matką Boską 
i św. Szczepanem - obraz ex 
voto "cultifabri" (I1użovvnika). 
Rok 1532. 
297 - 298. Dwa skrzydła tryptyku 
z końca XV wieku ze scenami 
z życia Chrystllsa. 
, 
299. Sw. Stanisław z Piotrowinem. 
Szczyt tryptyku z pod 1"'arno- 
brzega. Początel( XVI wieku. 
300. Madonna z Dzieciątkiem. Pierw- 
sza ćwierć XVI wieku. Depozyt 
szpitala 00. Bonifratrów. 
301. Fragment obrazu z pod Prze" 
myśla. Ś,v. Barbara. vViek XVI. 
Dar pana Majersl(iego. 
302. Wacław z Oświęcimia (Ven- 


lo
		

/P017_0001.djvu

			, 
ceslaus Osvietimensis). Smierć 
męczennika. Rok 1599. 
303. Ołtarz renesansowy drewniany, 
szkoły cechowej, ze św. Anną 
San10trzecią. Depozyt 00. Do- 
minikanów w Krakowie. 
304. Hans Diirer (147 8 - 1536) (?). 
Św. Hieronim w puszczy. Olejno 
na drzewie. Oznaczony: "H. D. 
15 26 ". 
305. Pieta. Kopia z Quinten Massysa 
(1460-1530) z XVII w. Ozna- 
czone: "Stanislaus Zawalski pin- 
xit 1685". Depozyt c. k. Sądu 
krajowego karnego w Krakowie. 
306 -- 307. Dwie połowy predelli. 
"Msza św. Grzegorza" i "Chry- 
stus w studni". 
308. Nieznany XVII w. Zygmunt 
August. Olejny na blasze. Dar 
I-łenryka Bllkowskiego. 
309. Nieznany XVII w. Chrystus 
rozpięty na krzyźu i św. Anna 
Samotrzecia. Obraz dwustronnie 
malowany. 
310. Szkoła cechowa XVIIw. "Ecce 
homo" i "Zwia5towanie". Skrzy- 
dło tryptyku obustronnie malo- 
wane. Dar klasztoru św. An- 
drzeja w Krakowie. 
311. Szkoła cechowa XVII w. Ma- 


17
		

/P018_0001.djvu

			tka Boska Bolesna i Narodzenie 
Chrystusa Pana. Skrzydło tryp- 
tyku obustronnie malowane. Dar 
klasztoru św. Andrzeja w Kra- 
kowie. 
312. Ksiądz odprawia;ący mszę. 
Dollabelli i Agnieszki Piotrkow- 
czyk. Dar p. Szymonowej Sa- 
muelsonowej. 
313. Nieznany malarz XVII w. Por- 
tret Adama Wężyka z r. 1668. 
Dar p. K6hlera. 
314. Nieznany XVII w. Poddanie 
się Sehina z wojskiem moskiew- 
skiem Władysławowi IV pod 
Smoleńskiem 1633 r. Dar hr. 
Bolesława Starzyńskiego. 
315. Nieznany XVII w. Święty Ja- 
kób apostoł. Obraz olejny na 
drzewie. 
316. Portret Jana Karola Chodkiewi--- 
cza. (1560-162 l) współczesny. 
317. Maliskiewicz W o;ciech. Chry- 
stus na krzyżu, obok Zygmunt 
III w otoczeniu dworu. R. 1 622. 
318. Jerzy Filip Rugendas (t 174 2 ). 
Portret Jana III. 
319. Nieznany XVI w. Jan I-Ierburt 
z f"'elsztyna. Obraz olejny na 
drzewie. Zakupiony. 
320. Nieznany XVII w. Portret 


18
		

/P019_0001.djvu

			Kardynała Denhoffa z objaśnie- 
niem współczesnem łacińskie m 
na odwrociu. Dar dy"r. A. Ba- 
ranieckiego. 
321. Tryptyk XVII w. lVlatka Bo- 
ska z Dzieciątkiem, w złotych 
koronach. Dep. Tow. Dobro- 
czynności w Krakowie. 
322. Szkoła cechowa XVI w. Trzy 
postacie świętych. 
, 
323. Sw. Hieronim na puszczy. 
Wiek XVII. 
324. Chrystus w studni (Misericor- 
dia) i Chusta św. Weroniki. Obraz 
XVIII w. dwustronnie malowany, 
z Chełmu. 


19
		

/P020_0001.djvu

			ll. RZEŹBY. 


325. Wit Stwosz (?). Chrystus na 
krzyżu. W drzewie. 
326. Chrystus na krzyżu. Fragment 
rzeźby drewnianej zWiśnieza. 
327 -328. Dwaj rycerze w zbroi, 
leżący. Figury' z drze"\\ra. 
329. Krucyfiks z Chrystusem. Fi- 
gura z drzewa. Dar p. Zajdzi- 
kowskiego. 
330. Matka Boska z Dzieciątkiem. 
Rzeźb a polichromowana z drzewa, 
z Rzepiennika. Pocz. XVI w. 
331--332. Apostołowie leżący, 
z ogrojca Bożego Ciała. Depo- 
zyt kościoła Bożego Ciała. 
333. Chrystus w Ogrojcu. Pocz
tek 
X VI w. 
334. Wieczerza Pańska.. W)Tpukło- 
rzeźł)a w drzevvie z Przeciponia 
(pod Zatorem). Wiek XVI. Dar 
Ks. Kwiatkowskiego. 
, 
335. Smierć bogacza. Płaskorzeźba 
z XVII V'l. z resztkami polichro- 


. . 
mn. 
336. Chrystus w Ogrojcu. Wypukło- 
rzeźba polichromowana w drze- 
wie. Na odwrociu obraz: Zwia- 
stowanie. 


20
		

/P021_0001.djvu

			337 - 338. Dwaj pustelnicy. Dar 
00. Augusty"anów w Krakowie. 
\Viek XVI. 
339-340. Gian Maria Paaovano (?). 
J-\nioł)T \v acloracy"i. Dwie płasko- 
rzeźby' \v marmurze. 
ol 
341. Ukrzyżowanie. Płaskorzeźba 
w l	
			

/P022_0001.djvu

			drewnianego św. Wojciecha pod 
Krosnem. J)ar ks. W odzińskiego 
z Krosna. 
351. Matka Boska Niep. Poczęcia. 
Rzeźba w drzewie XVIII w. Dar 
p. Prajera. 
352. Rozeta z arkady renesansowe; 
w pałaclI na Woli J llstowskiej. 
Rzeiba w kamieniu. Wiek XVI. 
353. Rozeta z kasetonu w sali Zamktl 
królewsl	
			

/P023_0001.djvu

			366. Stopień ze schodów w Zamku 
na Wawelu. Rzeźba w kamieniu. 
367 -368. Dwa anioły z marmuru 
wykopane we fundamentach ka- 
mienicy niedaleko Wawelu. Dar 
p. Stryjeńskiego. 
369. Główka aniołka (putta) z oł- 
tarza w kościele św. Barbary 
Wiek XVII. 
370. Predella z chusta św. Weroniki 

 
ze szpitala w Łuiny. 
371. Główka amazonki, z alabastru 
\Viek XVII. 


23
		

/P024_0001.djvu

			III. 
ODLEWY GIPSOWE. 
372. Medalion Zygmunta Starego 
z pomnika Zygmllntów z kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu. 
R. 1522. Dar p. S. Cerchy. 
373. Medalion z pomnika Anny 
Jagiellonki w kaplicy Zygmun- 
towskiej w katedrze na Wawelu 
dłuta Santi Gucci. Św. Anna 
Samotrzecia. Dar p. S. Cerchy. 
374. Medalion z grobowca Zygmun- 
ta I w kaplicy Zygmllntowskiej 
l1a \Vawelll: lVIatka B05ka z Dzie- 
ciatkiem. 

 
375-380. Aniołki i faun (6) z kraty 
brązowej w kaplicy Zygmuntow- 
skiej na Wawelu. Ok. r. 1530. 
Dary p. Dra Kopery. 
381. Aniołek zdobiąc)T bok brązo- 
wego pomnika kardynała Fry- 
deryka w katedrze na Wawelu. 
R. 1506. Dar p. S. Cerchy. 
382. Aniołek ze szczytu Zygmun- 
to"rskiej kaplicy na \Vawelu. 
383. Medalion Zygmunta I. z domu 
opackiego w klasztorze mogil- 
skim. 
384. Płaskorzeźba z pomnika bi
 
skupa T omickiego w katedrze 


24
		

/P025_0001.djvu

			na \\l'awelu. N. P. l\Iarya z Dzie- 
ciątkiem, św. Piotr i biskllP T 0- 
micki. 
385. Medalion z pomnika Leśnio- 
wolskiego (t 1593) 'v kościele 
N. P. J\tlaryi: Matka Boska z Dzie- 
ciatkiem. 
'" 
386. Medalion Zy"gmllnta I ze sarko- 
fagu w kr)?pcie na \\l a welu. 
387. Nagrobek Jana Kochanow;1 
skiego w Zwolenill, brunatno po- 
malowan)
. 
388. N. P. Marya (t. Z\v. "]ackowa") 
w katedrze przemyskiej. Dar 
p. Majewskiego. 
389. Pieta z kaplicy 

redró'v w ka- 
tedrze przemyskiej. W. XVII. 
390. Lament po śmierci Krz)'"sztofa 
SZ)idłowieckiega; z płaskorze- 
iby bronzowej nagrobka Szy- 
dłowieckiego w Opatowie. Około 
r. 1533. 
391. Głowa Krzysztofa Szydłowiec;1 
kiego znagrabka bronzowego 
w Opatowie. Dar "T. Gersona. 
392. Pomnik Rafała Macieja Oci
 
skiego z krużganków klasztoru 
00. Dominikanów w Krakowie. 
R. 1547. 
393. Popiersie bronzowe Andrzeja 
Boboli (t 161 6) z kościoła Ś\v. 


25
		

/P026_0001.djvu

			Jana w \Varszawie. Dar p. Ma- 
ryana W a wrzenieckiego. 
394. Scena gilotynowania. Płasko- 
rzeźba ze stalli w Kaliszu. Dar 
p. Wawrzenieckiego. 
395. Nagrobek I.Jeśniowskich z ko- 
ścioła w Nawaryi pod Lwowem. 
396. Okucia bramy w kościele po- 
bernardyńskim w Wilnie, z her- 
bami I(orony i Litwy. Dary 
p. Romera. 
397. Fragment gzymsu bramy zamku 
wileńskiego ze "Snopkiem" Wa- 
zów. Dar p. Romera. 
398. Popiersie Seweryna Bonera 
(1538) z pomnika bronzowego 
w kościele N. P. Maryi w Kra- 
kowie. 
399. Głowa lwa z kaplicy Myszkow- 
skich w kościele 00. Domini- 
kanó\v w Krakowie. 
, 
400. Sw. Kunegunda, zmniejszona 
kopia posągu w kościele PP. 
Klarysek \v Starym Sączu. 
401. Wspornik (konsolka) późno-re- 
nesansowa. 


26
		

/P027_0001.djvu

			IV. NAMIOT 
I ZBROJOWNIA. 


402. Namiot turecki z płótna apli- 
kowanego. I)ar hr. l)rohojow- 
skiego. 
403-404. 2 Buzdygany XVII w. je- 
den po hr. Potockich z daru hr. 
Ronikierowej, drugi po Kostl{ach, 
z daru p. starosty Po.głodow- 
skieg.o. 
405. Muszkiet krzoskowy z r. 1697 
wyroblI polskiego mistrza C. M. 
Dep. Akad. Umiej. w Krakowie. 
406. Strzemiona bronzowe wyrobu 
wschodniego. Dar Kościeiskiego 
(Sefera-Paszy). 
407. Czekan z pistoletem wyro bl! 
węgierskiego. Dep. Akad. Umiej. 
408. Armatka z lawetką. Dep. i\kad. 
Umiej. w Krakowie. 
409. Moździerz bronzowy z herbem 
Pilawa z r. 1753. ])ar Rady 
miasta Podgórza. 
410. Rakieta z r. 1848. Dep. Akad. 
Umiej. w Krakowie. 
411-414. Zbroje, złożone z kolcZllgi 
i szyszaka. Dep. Akad. Umiej. 
415-416. Zbroje złożone z kirysu 


27
		

/P028_0001.djvu

			i szyszaka, wyrobu polskiego. 
Dep. l\kad. Umiej. w Krakowie. 
417-421. Pięć ryngrafów z Boga- 
rodzica z XVII i XVIII w. 

 
422-423. Półpancerz oraz nałokiet- 
nik. Grawiro\vane. 
424-425. Nałokcice wyrobu wscho- 
dniego. Dep. Akad. Umiej. 
426. Karabela wyrobu polskiego. Dep. 
Akad. Umiej. w Krako\tvie. 
427. Miecz obosieczny z drugiej pol. 
XVII w. Dep. Akacl. Umiej. 
428. Klinga szabli wyrobu polskiego 
z napisem "Aug.ustus Secundus 
l
ex PoIoniae Dux Saxoniae". 
Dar I). Al. Grobickiego. 
429. Szpada z rękojeścią złoconą 
z monogramem Augusta II 
z napisen1 -łacińskim. I)epozyt 
Dra ZoIla. 
430. Część rzędu na konia: napierś- 
nik i podog.onie. Dar p. Ant. 
Sozańskiego. 
431. Napierśnik damasceński. Dep. 
i\kad. Umiej. w Krakowie. 
432. Prochownica drewniana w for- 
tnie okrągłego pudełka. 
433-434. Dwa dywaniki (modlite- 
\vniki) \vschodniego wyrobu. 
435. Armatka kazimierska. Dar l)ra 
Klemensa Bąkowskiego. 


28
		

/P029_0001.djvu

			Na stopniach namiotu rozło- 
żono: siekiery, groty, kule, 
podkowy i t. p., wykopane 
i znalezione w różnych miej- 
,. h 
SCOWOSClac . 


29
		

/P030_0001.djvu

			v. PRZEMYSŁ 
ARTYSTYCZNY. 


436-442. Siedem zasłon z przedsta- 
wieniem Siedmiu Sakrament6w. 
Depoz)
t kościoła N. P. Maryi 
w Krakowie. vViek XVII. 
443. Sufit drewniany, malowany, po- 
chodząc)" z Kóz, z postaciami 
św. lJrszllli, Apolonii, Katarzyny 
Aleks. , Barbar}
 , Szczepana 
i Wawrz)Tńca. Początel( XVI w. 
444. Antependyum z tektury, naśla- 
dującej wzory l
ordowańskie. Sza- 
motuł:y. \i\Tiek X\TIII. 
445. Szafa z ornatanli XVII i XVIII w. 
446. Parawan z haftami i tkaninami 
XVII i X\TIII "'-. \\' nim, mię- 
dZ)T innemi: 
447. Antepenclium z Litw)T. 
448. Czapraczek z X\TII w. 
449. Antependium z XVIIw. 
z daru ks. infułata Bąby. 
450. Antependyum z kościoła w 1"'y- 
rawie wołoskiej. \Viek XVII. 
451-454. Cztery wiatraki z mate- 
ryami XVI, XVII i XVIII w. 
W jedn)Tm z nich: 
455. Pas złotolity z fabryki 
w Słucku. 


30
		

/P031_0001.djvu

			456. Pas złotolity z fabryki 
Chmielevlskiego vv Kra- 
kowie. 
457. Pas złotolity z fabryki 
Franciszka Masłowskiego. 
458. Pas złotolity z fabryki 
w Kobyłkach. 
459. Pas perski jednostronny, 
złoto i srebrnolity. 
460. Strój polski z końca X\TI \v. 
461. Chorągiew Bractwa św. Zofii 
przy kościele Marków w I{rako- 
wie. Dar Bract\va św. Zofii. 
462. Chorągiew nagrobkowa (epita- 
fialna). \iViek XVII. 
463. Część dywanu haftowanego z r. 
16 9 6 , roboty klasztornej. Dar kla- 
sztoru św. Andrzeja w Krakowie. 
464-466. Trzy festony z owoców 
i liści, rznięte w drzewie. Dar 
p. S. Zarewicza. 
467. Bol{ pudła karocy z czasów 
Jana III. Drzewo, z resztkami ma- 
lowideł. Dar p. Drohojowskiego. 
468. Skrzynia wyprawowa (cassone) 
z XVII w. Dep. Akad. Umiej. 
469-471. Trzy gitary. Dwie dep. 
Akad. Umiej., jedna dar p. J. 
Siermontowskiego. 
472. Dzwon bronzowy z r. 164 I. Dar 
Rady Tow. Dobrocz)Tnności. 


31
		

/P032_0001.djvu

			473. Miednica bronzowa z orłem dwu- 
głowym. 
474. Zegar w formie kuli, mosiężny, 
wyrobu Dawida Schrodtera w E1- 
l)lągu. \Viek XVII. Dar pana 
Henryka Schwarza. 
475-477. Trzy ma;oliki glazurowane 
z Ukrzyżowaniem. Z figury przy- 
drożnej w Zakrzówku. Dar Edw. 
hr. Starzeńskiego. 
478. Haft z XVII w. Nladonna 
z Dzieciątkiem. Dar p. Kajzowej. 
479-480. Dwa żyrandole szklanne. 
Dep. kapituły katedry krak. 
481. Lampa cynowa wisząca. Dar 
l). Piotra Dobrzal1skiego. 
, 
482. Swiecznik mosiężny, z Buska. 
Dep. p. P. Dobrzańskiego. 
483. Kafel n1ajolikowy z pałacu bi- 
skupiego w Krakowie; z herbem 
biskllpa Gembickiego (Nałęcz). 
Wiek XVII. Dar p. Michała 
ł'.. uszczkiewi cza. 
484. Gobelin brukselski z herbami 
rodziny Paców. Wiek XVII. 
485. Sekretarzyk hebanowy z inkru- 
stacYą z kości słoniowej. 
486. Kasetka hebanowa sześcienna, 
wykładana kością słoniową. Dar 
Schmi d ta - Ciążyńskiego. 
487. Kufel kamienny (szteingutowy) 


32
		

/P033_0001.djvu

			z XVII W., z plasko-rzeźbionemi 
scenami. Dep. Akad. Umiej. 
488. Kufel kamienny (szteingutowy) 
renesansowy z płaskorzeźbionemi 
scenami z życia Tobiasza. Dep. 
Akad. Umiej. w Krakowie. 
489. Dzban ma;olikowy z postaciami 
Świętych. 
490. Łóżeczko dla dziecka. Robota 
gdańska. Wiek XVII. 
491. Kołowrotek drewniany z XVII w. 
492-494. Trzy ułomki kafli z zamkll 
łęczyckiego. Dar p. W. Win- 
dyka- Wittyga. 
495. Ułomek kafla z zamku Rudec- 
kich w Rudce (pow. dubieński). 
496. Kafel z wizerunkiem Zygmunta I, 
z Pilzna. Wiek XVI. 
497. Witrażyk z herbami Andrzeja 
Trzebickiego z r. 1667. Dep. 
Akad. Umiej. w Krakowie. 
498. Ołtarzyk z Biecza, wykonany 
techniką eglorrz£se. Koniec XVI w. 
499-501. Trzy gabloty z oprawami 
książek z XVI i XVII w., nie- 
które z herbami królewskimi. 
502. Szafa oszklona z zabytkami 
przemysłu artystycznego nastę- 
. . 
pUJącyml : 
503. Kielich z pateną cynową. 
504. Apteczka podróżna w pudełku 


33
		

/P034_0001.djvu

			czerwonem z szufladami. Dar pp. 
Szołayskich. 
505-506. Dwie półkorony bronzowe 
z płaskorzeźby kościelnej. Dep. 
Akad. Umiej. 'tV Krakowie. 
507. Puhar złocony z bóżnicy w Kra- 
kowie. Wiek X\'I. 
508-509. Dwa napierśniki żydow- 
skie z XVII w. 
510. Czepiec mieszczki, haf tow. złotem. 
511. Forma na pierniki z wyrytą 
postacią męską; w drzewie twar- 
dem. Dep. Akad. Umiej. 
512. Kubeczek srebrny złocony, wy- 
rób elbląski. Dep. p. Lepszego. 
5 t 3-514. Dwa czepce noszone przez 
mieszczanl{i - złotem haftowane. 
Zakupione. 
515. Wisiorek srebrny. Dar. p. Józefa 
Machczyńskiego. 
516. Miseczka srebrna. Dar p. M. 
Schwarza. 
517. Pachnidełko srebrne ze\łvnatrz 
(. 
złocone. Dar p. Lepszego. 
518. Kubek srebrny wyrobu lipskiego. 
Dep. p. Lepszego. 
519. Kompasik podróżny, bronzowy, 
roboty Andrzeja V ogla w Augs- 
burgu. I)ar p. Paderewskiego. 
520-526. Instrumenty astronomi- 
czne i matematyczne bronzowe, 


34
		

/P035_0001.djvu

			wyrób francliski. Dep. Akad. 
Umiej. w Krakowie. 
527. Instrument astronomiczn)7, mie- 
dziany, wyrobli niemieckiego. 
Dep. Akad. Umiej. w J{rakowie. 
528. Zegar "Powozo\\ry" srebrny, 
roboty londyńskiej. l
e Roy. 
Dar p. Władyslawovvej Glixel- 
lowej. 
529. Zegarek srebrny w kształcie 
pólkuli, wyrobu "Baledi". Dar 
p. Franciszka Kellera. 
530. Buzdygan kryty skórą i bla- 
chą mosiężną. Dar hr. Ronikie- 
. 
roweJ. 
531. Buzdygan srebrny pozłacany. 
Dep. Akad. Umiej. w Krakowie. 
532. Zegar stołowy, bronzowy, ro- 
boty Stanisława Pralnickiego r. 
1685. Dar p. Fr. Biesiadeckiego. 
533. Zegar stołowy, bronzowy, ro- 
boty Mayera w I
ublinie. Dar 
p. Fr. Biesiadeckiego. 
534. Zegar stołowy, gdańskiej ro- 
boty, w kształcie skrzynki. Dar 
p. Józefa Machczyńskiego. 
535. Dzwonek bronzo\\ry w kształcie 
kobiety. Dep. Akad. Umiej. 
536. Sznur paciorków z agatu z obra- 
zu św. Anny w kościółku w No- 
wym Targli. Dep. Akad. Umiej. 


35
		

/P036_0001.djvu

			537. Okucie z blachy trybowanej 
wysadzane drogimi kamieniami. 
Dep. p. Lepszego. 
538. Relikwiarzyk szklany ze szcząt- 
kami Swiętych. Dep. Akad. 
Umiej. w Krakowie. 
539. Dwie sprzączki bronzowe ema- 
liowane. Dep. p. Lepszego. 
540. Relikwiarzyk ołowiany wyrobu 
ruskiego (?) Dep. Akad. Umiej. 
541. Część relikwiarza srebrnego po- 
złacanego, w formie krucyfixu. 
Dep. p. Lepszego. 
542. Statuetka Matki Boskiej z koralu. 
Dar p. Schn1idta-Ciąży.ńskiego. 
543. Dwie bransolety z blachy mo- 
siężnej. Dar p. Machczyńskiego. 
544. Relikwiarzyk srebrny, pozłaca- 
ny, w kształcie medalionu. Dep. 
Akacl. Umiej. w Krakowie. 
545. Dyscyplina biczownicza, znale- 
ziona w Krakowie. Dep. Ak. {Jm. 
546. Chrystus miłosierny - rzeźba 
z kości slonio\vej. Dar ks. Za- 
borowskiego. 
547. Łyżka bronzowa, wyrobll pol- 
skiego. Dep. Akad. Umiej. 
548. Łyżeczka srebrna. Dep. Akad. 
Umiej. w Krakowie. 
549. Łyżka srebrna z herbem No- 
vvina. Dar p. T. Ziembińskiego. 


36
		

/P037_0001.djvu

			550. Łyżka bronzowa, w)rrobu pol- 
skiego. Dep. Akad. Umiej. 
551. Postać fantastyczna, pół - męż- 
cz)rzn}T, pół - ry b)T. \"1 drzewie. 
Dar p. Schmidta- Ciąż)Tńskiego. 
552. Dwa pasy prze\vorskie, złocone. 
vViek XVII. 
553. Pierścień srebrn)T arcybisl{upa 
I(arnkowskiego. Depozyt Akad. 
Umiej. w Krakowie. 
554. Pierścień srebrny z turkusem 
z X\TII w. DeI). Akad. Umiej. 
555. Guzy do żllpana. 
556. Pasek biczowniczy znaleziony 
'vV klasztorze 00. Dominikanów. 
557. Talerz cynowy znaleziony \v Nie- 
POłol11icach. Dar p. Wimmera. 
558. Pacyfikał z końca XV i pocz. 
XVI vv. Def)ozyt kościoła św. 
W ojciec11a \v Krakowie. 


37
		

/a001.djvu

			Księgarnia Spółki Wydawniczej Polakiej 


W KRAKOWIE 


poleca nast
puj
ce dzieła: 


kor. 
Babi,"ecki Jan. Mapa RZICZYPllpolltlj Pol- 
Ikllj. z przydaniem kart oryentacyjnych 
trzech podział6w, Ks. Warszawskiego, 
Okr
gu Wolnego Miasta Krakowa i dzi- 
siejszego podziału ziem polskich. Wyda- 
nie trzecie poprawione. " . 1.- 
Podklejona starannie idolona . . . 3 -- 
Gadon LubomiJ". EmigracJa PoilIca po upadku 
powstania listopadowego. Obszerne trzy 
tomy z licznymi portretami. .. 15'- 
Horos{kiewiq J. Wiersze. pieinl z lIuzyq. 
manze wojlka POlikligo z końca XVIII. 
i początku XIX. wieku. Zeszyt I. słowa, 
zeszyt 11. nuty . . . . . . . . 4'- 
Klaqko Julian. AnebJa W dawnej POIICI 
(Unia Litwy z Polską). Tł6maczył Karol 
Scipio. Z przedmową St. Tarnow- 
sk iego. . . . . . . . . . . I'Sa 
Tegoż: Itud,a dyplomatJcznl. Sprawa 
polska - sprawa duńska (1863-1865). 
Tł6maczył Kar o l S ci P i o. Przedmowa 
St. Tarnowskiego, dwa tomy . &'- 
_Waryan .{ nad Dniepru. Dzilj. ojczJlte 
d po najnowsze czasy, opowiedziane 
dziatwie polskiej. Wydanie trzecie obja- 
śnione 124 rycinami . . . . . . 4'51 
MUrQwiew Jeneral (. Wieszatel. ). Palll,- 
tnlki 1863-1885 (pisane w roku 1866). 
tł6maczone z oryginału rosyjsk., z przed- 
mowI! St. Tarnowskiego, z 16 ry- 
cinami w tekście. . . . . . . . a.- 
Tarnowski St. Jan .atejko. Życiorys i dzia- 
łalność mistrza. Całe dzieło, w okazałym 
formacie, obejmuje 562 stron starannego 
i czytelnego druku i do 250 rycin i wi- 
niet, odbitych na brystolu . . . . 31'- 
Oprawne przepysznie w półskórek . 31.- 
Tego!: lIalze dziej' w XIX. Wilki. 
Historya porozbiorowa Polski. Trzecie 
wydanie znacznie powi
kszone i uzupeł- 
nione, z 140 rycinami. . . . . . 3"- 
Teresa Jadwiga. Za oClane.. Powieść 
historyczna dla dorastaj,cej młodziefy 
z czasów wojny o niepodległość Stan6w 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z por- 
tretami Tad. Kościuszki i Pułaskiego 3'11 
U,IlorJ. Powieść z powstania r. 1863. przez 
autora . Historyi dw6ch lat.. 2 tomy 1'- 
WlzJltkie te dzieła .. zabroniole w RIIJI.
		

/b001_0001.djvu

			MUZEUM NARODOWE. Galerya obrazów 
i rzeźb. Przemysł artystyczny. Etnografia. 
Wykopaliska przedhistoryczne. Otwarte co- 
dziennie od godz. 10-4 (w miesiącach zi- 
mo,vych od godz. 11-3). Opłata za wst
p 
w dni powszednie 1 Kor. od osoby, w po- 
niedziałki 2 Kor., w niedziele i świ
ta 20 hal. 


TTTTTTTTTTTTTT
TTT
T
TTTT 


MUZEUM IMIENIA JANA MATEJKI (Dom 
Matejki) ulica Floryańska l. 41, otwarte co- 
dziennie od godz. 10-4 (w miesiącach zi- 
mowych od godz. 11-3). Opłata za wst
p 
60 hal. od osoby. T
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


MUZEUM HR. HUTTEN-CZAPSKICH ulica 
Wolska l. 10. Otwarte codziennie od godziny 
10-4 (w miesiącach zimowych od g. 11-3). 
Opłata za wst
p 50 hal. od osoby. Zbiór 
sztychów, monet, medali, piecz
ci, starych 
druków, porcelany, szkieł etc. W ogrodzie 
fragmenty kamiennych ozdób architektoni- 
cznych (Lapidarium). 


TT
TTTT
T
TTTT
T
TTT
T
TT 


BARBAKAN ( )) Rondel bramy Floryańskiej « ) 
otwarty codziennie od godz. 10-4. Opłata 
za ,vst
p 50 hal. od osoby. Rzadki i bardzo 
interesujący zabytek sztuki fortyfikacyjnej 
z końca XV. i początku XVI. ,vieku. 


TT
T


TT
TT
TT
T
TTT 


WIEŻA MARY ACKA dostępna za zgłoszeniem 
si
 do kasy biletowej Muzeum narodowego 
codziennie od godz. 10-4 (w miesiącach zi- 
mowych od godz. 11-3). Opłata za wstCCP 
40 hal. od osoby. Pi
kny ,vi dok na miasto 
okolicę.
		

/c001.djvu

			- - 


- 


----ł---ł- 


IIIr""Uł-Ql J 
 


Wydawnictwa 
Muzeum Narodowego. 


Tom r. Elllal1Uel Świe)l'kowski. Katalog miniatur. 
Z 12 reprodukcyami cynkotypowemi na oso- 
bnych tablicach. Egzemplarz z\\'yczajny 2 Kor., 
na papierze czerpanym 4 Kor. (Cenzuralne). 
Tom II.\11udysław FJraJe1A. Katalog rycin Cho- 
dowieckiego. Cena 1 K. .r. (Cenzuralne) 
Tom III. 1\.. r: Katalog obrazó\V i rzeib XIX w. 
Z reprodukcyami cynkotypowemi na osobnych 
tablicach. (Niccenzuralne). 
Tom IV. Julla1Z l'>a
aciew
ki. Muzeum Narodowe 
w dwudziestą rocznicę otwarcia. Z 27 re pro- 
dukcyami cynkotypowemi na osobnych tabli- 
cach. Cena 1 Kor. 
Tom VI I. n Tiktor 'Vitry-g. Pieczęcie miast da- 
wnej Polski. Krakow-Warszawa 1905 Cena 
za całość płatna z góry 30 Kor., w drodze 
prenumeraty 50 Kor. 
Zabytki XVII wieku. Wystawa jubileuszowa Jana III 
w Krakowie 1883 r. Cena zniżona 25 Kor. Album 
(folio) w ozdobnej tece z tekstem i 41 tabli- 
caoli ś\viatłodrukowemi. (Cenzuralne). Reszt
 
nakładu wysprzedaje Ksi
garnia Spółki Wy- 
dawniczej, Rynek głó\vny, Pałac Spiski. 
Sta71isl..Jw hr. \ \, u [('H's/a. Trojak; koronne Zy- 
gmunta III od 1580 1624 r. Krakó\v 1884. 
Tekst 8-0, str. 226, tablic XIX, Cena 6 Kor. 
Główny skład w Księgarni Spółki Wydawni- 
czej . Rynek, Pałac Spiski. ( Cenzuralne). 


TTT

TTT
TTTTT
T
TTTTT


 
Wiadomości 
numizma tyczno-archeologiczne 
pismo illustrowane, wychodzące co kwartał. 
Członkowie T ow. numizmatyczno - archeologi- 
cznego otrzymują bezpłatnie. 
Wkładka członka 8 Koron rocznie. W drodze 
prenumeraty 10 Koron. Prenumerat
 przyjmuje 
Księgarnia Spółki Wydawniczej w Krakowie, 
Rynek, Pałac Spiski. (Cenzuralne). 


TTT
TTTTTTTTTTTTT
T*T
TTT 


W pracowni Muzeum Narodowego 
odna wia się obrazy pod kierunkiem prof. Wł. 
Pochwalskiego. 


.,..
		

/okl002.djvu

			MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE 
BIBLIOTEKA 


Sygn. 1(01. t91 A 


- 


- 


Magazyn Uniwersalny 
ROMAN DROBNER 


Kraków, plac Szczepański 
(naprzeciw "Pałacu Sz-;:uki") 
wysyła darmo i opłatnie 


CENNIKI: 


Przyborów do rybołowstwa oraz do 
kotyliona, Artykułów sportowych, 
Gier itd., Artykułów gumowych i hy.. 
gienicznych j najnowszy, bogato illu.. 
strowany, artystycznie wykończony 
Katalog Farb i Przyborów 
do malowania 


poprzedzony poleceniami najwybitniejazych 
polskich artystów-malarzy: 
Axentowicza, Bukowskiego , Cer' 
chYl Fałata , Lachnera , Malczcw' 
skiego , Mehoffera, Stanisław" 
skiego, Tetmajera, Unierzyskiego , 
-W-fczółkowskiego 
i Wyspiańskiego. 
Telefon miejscowy i międzymiastowy Nr 415. 


-/,.1' 


>V.V 
,,",,,) . 
,J\ ",' 
 
-":)- 


>.
		

/p001.djvu

			SALA 
ŚREDNIOWIECZNA 
I RUSKA. 


I. OBRAZY. 


SZKOŁA CECHOWA 
POLSKA XV i XVI w. 


1. Sw. Marya Egipcyanka ze śś. 
Nlikołajem i Floryanenl. Tr

- 
ptyk temperą malowany, z 
lo- 
szcZeniC)T (pod Starym Sączem). 
2. Chrystus miłosierl-łY i scena 
z legendy o Ś\v. Stanisławie. 
Obraz tlwustronnie nlalowanv 
.. 
z Korzenny. Początek XVI w. 
3. Ukrzyżowanie. Obraz olejny 
z Korzenny. \\Tiek XV. 
4. Madonna z Ś,vięt)Tmi. Obraz 
ołtarzowy z benedyktyńskiego 
kościoła w Tuchowie. IZoniec 
XV wiekll. 
5. Trze; święci: śś. Piotr, Jan i Be- 
nedykt. Na odwrocill: Ukrzy- 
żowanie. Zapewne skrzydło do 


Nru 4.  t 
 
\: 


w'  , . 


ff"'1 


1 


. 


, 
. , 
t
 

 
\
 


,-'"
		

/p002.djvu

			6. Marya między śś. Janem Chrzci- 
cielem i Ewangielistą ze skrzy- 
dłami obustronnie malowanemi. 
vViek XV. 
7. Skrzydło tryptyku z " Prezen- 
tacyą w świątyni" i "Pojmaniem 
Chrystusa Pana" (zapewne skrzy- 
elło Nru 6). 
, 
8. Trzy postacie Swiętych. 
9. Męczeństwo św. Jana Ewang. 
\\7iek X\T. 
, 
10. Sw. Anna Samotrzecia. N a drze- 
wie. Wiek X\T. 
11. Ofiarowanie N. P . Maryi 
w świątyni. \\Tiek X\T. Dar 
klasztoru 00. Augustyanów 
w Krakowie. 
12. N. P. Marya Bolesna. W. XV. 
, 
13. Swieta Rodzina z czterema 
.. 
, 
Svvięt)Tmi. Predella (dolna część) 
tryptyku z pod Iwonicza. Pierw- 
sza ćwierć XVI vvieku. Dar p. 
Sroczyńskiego. 
14. Fragment trypt)Tku z Kruźlowy. 
N. P. Marya z św. Bernardem. 
Dar ks. Grodzickiego. 
15. N. P. Marya ze św. Mikołajem 
i Stanisławem. Środek tryptyku 
z Bejsc pod Kosz)Tcami. Począ- 
tek XVI w. 


2