/B003_0001.djvu

			2 


NAZWISKO 


Nr. PRZEDMIOT 


artysty 


ofiarodawcy 


38 Cyganka nIeznany 
39 Portret młodej kobiety Hadzie\vicz l{. I « 
40 . Głowa starca Kaniewski Ks. I « 
41 Popiersie dziada Kołos Francisz. « 
42 Drwal mazowiecki Dukszyńska E. 
43 Powstańcy I{osen Jan 
44 Śty Łukasz malujący obraz 
, N. M. Panny . Szkoła nienlieck. 1 Helclowie 
45 Sta Rodzina (kopIa z Pro- 
cacciniego) Cynk Floryan Helclowie 
Krakowianka Jabłoński mal.lw. Donlaradzka W. 
Portret J. Ex. Grocholskiego Leopolski Vlilh. Koło pols. Wied. 
Bitwa Chocimska Smugle\vicz Fr. Hr. Ciecierski St. 1 
Rozbójnicy w kaźni Jasiński Ignacy Jasińska Cecylia 
Portret P. Skotnickiej Favre 1806. Kicińska I 
Widok na kopiec Kościuszki Płończyński r'\l. I11atka autora I 
Portret Płończyńskiego Głowacki Jan N. « « 
Portret P. Skotnickiego }1
avre 1806. I Kicińska 
Król Lear Straszyński L. ojciec autora 
Kartony do witrażu u Dom. Hiibner Juliusz autor 
Matka Boska ze świętymi maI. cech. XVI \\1. zakupiony 
Król Łokietek w Ojcowie Andrzejko\vicz 
Magdalena 
65 
 Władysław IV i jego żona! 
Cecylia i Ovens Jurian 
66 Portret ks. Skargi I stara kopia 
67 Wnętrze ColI. Jagiellońsk. 1 
(akwarela) Richter Józef Dr Szlachto\vski 
Głowa Matki Boskiej I Guido Reni Dr Poznański Fr. 
Portret Fr. Smugle\vicza ! Peszka. Józef « « « 
J>.ochowski Wespazyan I nieznany Dyktarski 
Swięta Rodzina ze świętynliimal. cech. XVI \\7. Sroczyński art. 
" ! filal. z Dynowa 
Smierć Elenei I : Malczewski Jac. zakupiony 
Opłakane Apostolst\\To Gerson W ojc. autor 
Portret Jana III na koniu . Rugendas G. Fil. Szymano\vski 
Jan Karol Chodkiewicz I Wodzino\\1ski 
Przysięga Kościuszki I I Stachowicz M. Rada m. Krak. 
Wjazd ks. J. Poniatowskiego 
l do Krakowa I Stachowicz M. Rada Ill. Krak. 


Hr. Ciecierski St. 


« 


« I 
« 
« 


« 


« 


autorka 
autor 


47 
49 
50 
51 
53 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 


autorka 


Dr Glitza Hanlb. 
Dr Szlachtowskii 
I 


68 
69 
70 
71 


72 
74 
75 
76 
77 
78
		

/B004_0001.djvu

			Nr. PRZEDMIOT 


3 


NAZWISKO 


ofiarodawcy 


artysty 


83 Portret kobiety 
84 Portret Jana Digby Comte 
de Bristol P ourbus 
85 Widok morski Vernet Józef 
87 Piesek ta11czący wobec to- 
\varzyst\va 
89 56 Aquarel 
91 Martwa natura 
96 Obrazek Matki Boskiej 
99 N. Panna z Dzieciatkienl 
i św. Stanisła\\Te
 


79 Pogrzeb pIęCIU poleg-łych 
80 Pogrzeb pIęCIU ofiar 
81 Chrystus i Zebedeusz 
82 Portre
 1l1ężczyzny 


Pilaty Henryk 
Lesser Alexand. 
Stacho\vicz M. 
Bart. van. der 
Helst 


« 


« 


« 


Gebethner 
autor 
Kadlewicz 


SZlllid t. Ciążyński 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


Mieris Fr. « « 
Rocchi « « 
I Molitor Kadle\vicz Karo] 
z \vieku XVIIgo X. K. Polko\vski 


, 
1 OOS\vięci na tle złoconelll 


Szkoła krakows. 
XVI w. 
niezn. m al. szkoł. 
cechowej Roga\vski Karol 
Stef. Della-Bella zakupione 
« « « zakupione 


1 O 1 Zbiór rycin 
102 2 oryginalne rysunki 
1091 Portret ks. J. Poniatowskie- 
go w lniniaturze 
1 t O Miniatura z kości słonio\vej 
. z XVIII \\T. « « « 
127 Portret Adama Mickie\vicza Malesze\vski Tyt. 
135 Kopia Madonny Rafaela 
! Sanzio Orpisze\vska M. 
140 Portret p. Wójcickiej Lampi (syn) 
143 Portret marszałka Zyblikie- 
\\TICZa . 
151 Agara na puszczy 
156 Scena biblijna z historyi 
I Rebeki 
159 Aquarella \ Sceny ludowe 
160 Aquarella J z Ukrainy 
162 Skrzypek 
163 1 Wnętrze kośc. P. Maryi 
w Krakowie Gryglewski Alex
 
164 1 Dziad wiejski P. Michałowski 
165 Pot
TC:7.ką kirysyeró\v « « 


Kossak Woje. 
Van der W erff 


Peszka Józef 


K. Li pO\\1ski 


autor 


autorka 
W ojcicka 


autor 
lP. Helclowa 
St. Janikows
i 
T. Grabowska 


niezn. maI. XVlIIw_ St. Niedzielski 


« 


« 


zakupione 
« 


«
		

/b002_0001.djvu

			ł-."'
. 


Ix c)BRA
Y. 


i 
I 
Nr. 


PRZF:DMIOT 


I 


.NAZWISKO J 
Artysty . I Ofiarodawcy ! 
---.. ! 
, 
, 


autor 


1 I Pochodnie Nerona Siemiradzki Hen.! 
2 Odwiedziny Zamojskiego . 
w Czarnolesiu .Miiller Karol autor 
'-3 Wnętrze katedry na Wa\velu! Swierzyński Sat. autor 
4 Uczta 
1 Wierzynka I Abralnowi
z 
r. autor l 
5 RusałkI ,PruszkowskI \rvlt.i autor" i 
6 I 
hasverus (głowa-studium) GottliebMaurycylKry,vult Ałexan.! 
7 Smierć Czarneckiego SuclJodolskiJanu. Hr. Szembek l , ' 
8 Obrona. Częstocho\vy « « « ( , 
9 
ukiennice . Gryglewski Alex. Szczaniecki Stan.1 
10 
mierć. Ś\v. Stanisła\va Knorr 1-1. Dyrekcya 'Tow. I 
11 Snlierć Wandy Piotrowski z Król. P. Sztuk pięk.1 
12 " Ruiny, Pompei. '. IKraszewski J. T. ,Dr. 

ra
iecki . 1 
" I ł 13 Ks. ]ozef PonIatowskI t,Karplnskl BoI. . 
I 14 Chrystus po Zmartwychwst.ICzecho\\t
icz Szy.iMorawska łle!. j 
15 I ' Se . nator Dr. Soczyński I Stattler Woj Kor'IDr F. Jakubowski I 
j 16 Portret Majeranowskiej lvlajeranowski W.,:Or Mohr Michałi 
I 17 I Głowa starca IDietrich (?) I « « «. ! 
18 I Głowa starca \ . «( « « « I 
19 Kotsisa Aleksandra (portr.)!Kotsis Alexand. Jor
ens 
21 I Dziewczęta zbieraj. jagody I]aroszyński W. Kadlewicz Karol! 
22 Bitwa pod Cecorą Phvnicki Witold autor l i 
23 ,Sejm bociani Malecki \Vład. autor . 
25 Portret Hel. ModrzejewskiejlAjdukie\vicz T. autor I 
26 I Chłopcy ,\\7 kąpieli I Pochwalski Kaz. I 
27 I ?ortret Józ. Brodowskiego Hadziewicz R. Brodowska Józ. i 
28 j SI11ierć Czarneckiego (replik.) Suchodolski Jan. Hr. Ciecierski St.! 
29 I Jan Klemens Branicki hetm. Mieris (?) (C « «( I 
30 Stanisław Małachowski ' Bacciarelli M. « « « I 
31 Ix. Benjamin Szymański ,Kolberg Antoni c( « « 
. 32. X. arcybiskup Fiałkowski !Kokular Alex. « « « : 
33 Włoszka płacz. nad kołyską ! Cichowski I « " « I 
. 34 Groom siodłający konia ,Hr. 1. Zabiełło I' « « « I 
35 I Widok zamku w Trokach IDmochowski w.1 « « " I 
. 36 i Widok Po zajścia nadNiemn.i « « I « « « I 
37 Widok zamku Janowca nad! I 
Wisłą , I Ci-ościmski « (e « l , 
!
		

/b005.djvu

			- 4 - 


N A Z W 1,S K O 


Nr. 


I ofiarodawcy 

 - 
, 
168 Sw. Jerzy zabijający smoka Szkoła cerkiewne 
XVI w. z okolic 
Przenlyśla Sroczyński Fr. 
169 Naga kobieta (symboliczne) Linder Franc. - 
, maI. wied. 1778 «( 
170 Sw. Michał archanioł i jego l 
cuda' I Szkoła ruska 
I galic. XVI w. zakupione 
171! Chrystus ukrz)rżowany, I ! 
i z,św. Janem i N. Panną; dtto I 
1721 
w. Jerzy zabijający smoka dtto , 
173' Sw. Mikołaj dtto f 
174 Z\viastowanie dtto I 
175 Stridenicje Szk. ruska XVII I 
1 76 Wskrzeszenie Łazarza « « « 
180 Sąd ostateczny Szkoła ruska I 
z okolic Prze-I 
myśla \\t. XVI.I Dr. J. lVIajer 


PR'ZEDMlorr 


autora 


« 


I 
I 
ł 
« I 
! 
I 
i 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 


« 


« 


« 


« 


- I 
184 Szklanny Wilkomen cechu 
szpadników z malowa- 
nynl św. Floryanem wy- i 
palanym w ogniu więkXVllwyrób Wna IJłonczyń-1 
I krakowski I ska Agnieszka! 
185 N. Panna z Dzieciatkienl i I 
ś. Katarzyna i ś: Roch I Greko-\vłoskie I hr. Adanl0\Va- I 
I maI. XV wiekul Potocka . ! 
188, Z\VlastowaUle Abraham Hon- I \'lny Buko\vsk1 1 
I dius 1667 ze Sztokholrnu , 
189 j ' Widok z Tatr Gorczyński Ad. 
i- 18 7 8 BoI. Gorczyński 
19° 1 1 Widok spalonego r. 1850 I I 
kościoła Dominikanów dtto « ( I 
, ! 
. j w Krakowie I 
1911 Portret żony malarza Rusieckl ](anutYi 
I ' malarz wiJeński ! 1301esł. Rusiecki: 
I t 18 50 jarL l1lał. 'v vVilnie: 
1.92 U cieczka do Egiptu, malo- I I 
wane w Rzymie 1828 f. . dtto l , dtto 
I 193 Portret autora obrazu Wańko\\7icz. \Ąt aL Pani z Wańko- 
I malarz \vileński I kov.dczów Hor- 
1799 t 18 4 2 I nowska
		

/p006.djvu

			2U
 l\Iode tablIC' J\ ko )łd.' 
, P. VIa vi (br(\u Welonsh.l Piu;:) 
24 !Jiel \\" I od pt .. lniło
 .1 
(\v nldrlIlUlzt rZe ..ba) Il
rodzki \\ iktor autor 
h
uJni ru.
d(,a(w III al 111 Tatalkie,nicz T. hl Ci cierski St 
IniJ au i ł-Ienr) k tnleda-! 
] lnarnlur e Bar dCZ r[ adeusz Ut01 
3
 .. b 1 
 1< )uiu (brt,nz) IOle :czynski \Vł.1 Stepno,\ska 
')4 J'l K uo Sk1 / lT.-, ulkąl 
T renlbt. ki y h. 
WeltJns' i Piu 
)SL. t i OSkar 


Au Jut 111. Janc 1, 
ws a 
" \\ )b 
 P 01 IA (.\\\.. 


5 


l'
 A 


i li . 


lJ lVI I ) T 


PI<. 


art y qty 


l )rtr t poety 
01 
1..: 


\ntonie 


Ią 


\Vanko ic V\; al 
nlalar7 \\"ilenski 
I 17( ';;I t \ 18 4 2 
l rell tllalar7)' pol::,. h.oo..>3ak J ulius , 
,:)zlegeI, Pilati H., 
Gerson \\ 
i t. d 
Simnl 1 ,. Je _f 


bior 


19 


y 
ak 


papug 


II R ty E 


4 
-ł(" 


GL. 


(bn 


... .. 
, 


)na n...arm. 
n t) \.1 
1 lur 
ln '" I nI \\ I...ldrnJ 
I Je.. KiJin
 biu'-,I w 111 al 111. 
Ulec 1l( 
 
1 
 1W. 
')a " n lrnlur 
\ 

fin ( aj 1 
.... Pl b. w dl 
\11 Ilu. od karL\. J'l a Illit 
)D r dr lUf' pc r- 


luty] 6£ 
X \i II 
a 7 XVII 


l 1 n 


J-[u 
I{}
 
K< 
Ho 


11 
Teodor 
"" h 


)2 


I 1 O; l 
l - 11( 


UL. 


ar, 


a114 


\ '- 


,. 


L.) 1"11 po 
 1 
 
I 


\VISh.O 


lar0da\v(,y 


Pani z Wankc Nl- 
'Zu \\ I-Iornu\' 


akupion( 


d
iecho" ski 
Czesław 


autor 


autor 
akupiou} 
autor 


, 
,Kac z] 1 i :yg.' 
autor 
It.upion y w...,t ad ł 
autor 
S:Yl 
" lC Bole
 


)(. K. Polko 
I
f. J. Druhojt 


ki 
1 l 
I
		

/p007.djvu

			MUZEUM NARODOWE W KRAKOW1E 
LI EKA 


.. . 


Sygn. 


",ł. 


I  
Nr 
- 
 

71 Odlewy gipsowe głowek według Wita- I - . 
I I I Stwos7a J. E. Pa\veł PopIel 
I 114 , Puszeczka srebrna z medal., I 
Jana III. Se\v. Czajko\yska 
128 Rodzina (posąż. z terrakoty) Hoszowski Cel. I autor 
130 Wieczerza Pańska (rzeźba, 
I w drzewie) I z konca XVI \v.IX. j.K\viatko\vski 
139 Odlew goipsowy J. Kocha-I 
I nowskiego z nagrobka E. Stehlik 
146 Odle\vy gipsowe główek \vedług' Wita- 
Stwosza F. vVyspianski 
15 
 IBiust Jana Długosza ( \v gipsie) F. Wyspiański autor 
182 Trębacz polski z XVII \v. 
I (rzezba.w bronzie) Ihr.. Bol.Stal/.eńskil 
186 WypędzenIe szatana (rzezba 
I w drzewie koloro\vana) Szkoła cerkiewnal 
ruska X \v. 
196 Popiersie bronzo\ve Jana 
Kochanowskiego IWeloński Pius Ize skłddek za sta- I 
I ranieln prof. ojca; 
I Pawlickiego 


PRZED lVII O 1 


-- 


\- 


artysty 


ofiarodawcy 


autol 


fb-


 


Nota. Prr
v llunlerZE.. 186 7amiast X w. \\ l11no być XVII \v., 
dar zaś hl. AdanlO\Vej Potockiej..