/okl002.djvu

			MUZEUM NARODOWE W I\.RAKOWIE 
BIBLIOTEKA 


Sygn. 
Qł. 32. 90
		

/okl003.djvu

			?
l
 
/

 7'1-

/

£, 

ć'L-

f/ 


OBRAZY I RZEZBY 


beclace własnościa 

 " " 


M U Z E U M N A R O D O W E G O. - 
I'\.-,;J:Ą
I'},. 
 


KATALOG TYMCZASOWY. 


-' 
4F '- 


W KRAKOWIE. 
N A K L A D E 1\1 M U Z E U l\I N A R O [) O W E G O. 
W DUUKAUNI A. KO
IAŃsKn;uo. 
188 5.
		

/p001.djvu

			- t 


IM OBRA
Y. 


I 
i I 
I Nr. I 
I 
I 1 
I 2 
I 
I 3 
4 


NAZWISKO 


PRZEDMIOT 


Artysty 


! Ofiarodawcy 


Pochodnie Nerona 
Odwiedziny Zamojskiego 
w Czarnolesiu Miiller Karol autor 
, 
Wnętrze katedry na Wavlelu S\\rierzyński Sat. autor 
Uczta u Wierzynka Abralllowicz Br. autor 
5 Rusałki Pruszko\\1ski Wit. autor 
6 
hasverus (głowa-studiun1) GottliebMaurycy KrY\\7tdt Alexan. 
7 Smierć Czarneckiego SuchodolskiJanu. Hr. Szembek 
8 Obrona Częstocho\vy « « « « 
9 Sukiennice Gryglewski Alex. Szczaniecki Stan. 
10 Sn1ierć św. Stanisława I(norr H. Dyrekcya Tov{. 
11 
n1ierć Wandy Piotro\vskizKról. P. Sztuk pięk. 
12 Ruiny Pompei Krasze\\7ski J. J. Dr. Braniecki 
13 Ks. Józef Poniatowski Karpiński BoI. 
14 Chrystus po Zn1artwychwst. Czechowicz Szy. Morawska Hel. 
15 Senator Dr. Soczyński Stattler Woj Kor. Dr F. Jakubowski 
16 Portret Majerano\vskiej Majerano\\1ski W. Dr Mohr Michał 
18 Głowa starca Dietrich (?) «« « 
18 Głowa starca « « « « 
19 Kotsisa Aleksandra (port.) Kotsis Alexand. Jordens 
21 Dziewczęta zbieraj. jagody ]aroszynski W. Kadlewicz Karol 
22 Bitwa pod Cecorą Piwnicki Witold autor 
23 Sejnl bociani Malecki W ład. autor 
25 Portret Hel. Modrzeje\yskiej Ajdukiewicz T. autor 
26 Chłopcy w kąpieli Pochwalski Kaz. 
27 ,Portret Józ. Brodo\vskiego Hadzie\\1icz R. Brodowska Józ. 
28 Smierć Czarneckiego (replik.) Suchodolski Jan. Hr. Ciecierski St. 
29 Jan !Zlenlens branicki hetn1. Mieris (?) « « (. 
BO Stanisław Małacho\,'ski Bacciarelli M. « « « 
31 X. Benjan1in Szymanski Kolberg Antoni « {( (C 
32 X. arcybiskup Fiałkowski Kokular Alex. « « (C 
33 Włoszka płacz. nad kołyską Cicho\\'ski « « (e 
34 Groonl siodłający konia Hr. J. Zabiełło « « « 
35 Widok zanlku w Trokach Dmochowski W « « « 
L6 Widok pozajścia nad Nien1n.. « « « « « 
:37 Widok zatllku ]ano\vca nad 
\\t isła Goscinlski 
. 


Siemiradzki Hen. 


autor 


« 


« 


«
		

/p002.djvu

			2 


NI'. 
= 
3
 
39 
Ju 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
49 
50 
51 
53 
56 
57 
58 
fig 
61 
62 
63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 


PRlEDMIOT 


NAZWISKO 


_Artysty 


O{iaroda\vcy 


---- 
---- 


Cyganka nieznany 
Portret młodej kobiety Hadzie\vicz R. « 
Głowa starca Kanievvski Ks. « 
Popielsie dziada 'Kołos Francisz « 
Dr\val nlazowiecki Dukszyńska E. 
I 
owstal1cy Rosen Jan 
Sty Łukasz malujący obraz 
, N. M. Panny Szkoła niemieck. Helclowie 
Sta Rodzina (kopia z Pro-I 
cacciniego) Cynk Floryan Helclowie 
Krakowianka Jabłoński maI. lvv. Domaradzka W. 
PortretJ.Ex.GrocholskiegoILeopolski Wilh. !{oło pols. Wied. 
Bitwa Chocimska Smuglewicz Fr. Hr. Ciecierski St. 1 
Rozbójnicy w kaźni Jasiński Ignacy Jasitlska Cecylial 
p ortret P. Skotnickiej F avre 1806. Kicińska 
Widok na kopiec Kościuszki Płonczyński Al. matka autora 
Portret Płonczyńskiego Głowacki Jan N. « « 
Portret P. Skotnickiego Favre 1806. I{icińska 
Król Lear Straszyń
ki L. ojciec autora 
I{artony do \vitralu II Dom. Hiibner Juliusz-- autor 
Matka Boska 7e ś\viętymi Dlal. cech. XVI \v. zakupiony 
!(ról Łokietek \;\ OjCO\\ ie Andrzejko\vicz 
Magdalena 


- - ----- 
-- - 


Hr. Ciecierski St. 


« 


«( 


« 


« 


« 


«( 


autorka 
autor 


autorka 


Władysław IV i jego żona 
Cecylia Renata Ovens Jurian Dr Glitla Hamb. I 
Portret ks. Skargi stara kopia Dr Szlachto\\Tski 
Wnętrze Coll. J agiellollsk. . I 
(ak\\'arela) Richtel JÓ7ef Dr Szlachto\vskl 
Gło\\'a Matki Boskiej Guido Reni Dr Poznański Fr 
Portret Fr. Smuglewic7a Peszka Jozef « « {( 
l{ocho\yski 'VVespazyan nie/nany Dyktarski 
S\ vi t.2 ta Rodzina ze Ś\ViętYlni maI. cech. XVI w. SroczYllski art. 
maI. z Dyno\\Ta 
Malcze\\Tski Jac. zakupiony 
Gerson W ojc. autor 
I{ugendas G. Fil. Szynlanowski 
W odzino\\Tski 
Rada m. Krak. 


, 
Smierć Elenei 
Opłakane Apostolst\\'o 
Portret Jana III na koniu 
Jan I(arol Chodkie\;\Ticz 
Przysięga Kościuszki Stachowicz M 
\Vjazd ks. J. Poniatowskiego 
do Kra 1 {o\va Stacho\vicz M. 


Rada Ul. I(rak.
		

/p003.djvu

			3 


I 
: Nr. 


PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Artysty 


Ofiarodawcy 


Pourbus 
Vernet Józef 
to- 
Mieris Fr. 
Rocchi 
I 
MolitOl I{adle\vicz Karol 
z \vieku X\TIIgo X. !{. Polkowski 


79 Pogrzeb pięciu poległych 
80 Pogrzeb pięciu ofiar 
R1 Chrystus i Zebedeusz 
82 Portret lllężczyzny 


83 Portret kobiety 
R4 Portret Jana Digby Comte 
de Bristol 
85 Widok lllorski 
Q,7 Piesek tańczący \vobec 
warzystwa 
89 56 Aquarel 
91 Martwa natura 
9R Obrazek Matki Boskiej 
99 N. Panna z Dzieciatkiem 
i śvv. Stanisławe
 


, 
100 Swięci na tle złoconelll 


Pilaty Henryk 
Lesser Alexand 
Stachowicz M 
Bart. van. der 
Helst 


« 


« 


« 


Gebethner 
autor 
Kadle\vicz 


Szmidt. Ciążyński 


u 


l( 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


Szkoła krakov{s. 
XVI w. 
niezn. Inal. szkot 
cecho\\Tej Rogawski Karol 
Stef. Della- Bella zakupione 
" « « zakupione 


Peszka Jozef 


K. Lipowski 


autor 


autorka 
Wójcicka 


autor 
P. Helclowa 


St. J anikov;ski 
T. Grabowska 


niezn.maI.xvIII w. St. Niedzielski 


« 


« 


Gryglewski Alex. 
P. lVIichało\vski 


« 


« 


101 Zbiór rycin 
102 2 oryginalne rysunki 
109 Portret ks. J. Poniato\vskie- 
go w miniaturze 
110 Miniatura z kości słonio\vej 
z XVIII Vl. « « « 
127 Portret Adanla Mickiewicza Maleszewski Tyt. 
135 Kopia Madonny Rafaela 
Sanzio Orpiszewska M. 
140 Portret p. Wójcickiej Lalllpi (syn) 
143 Portret marszałka Zyblikie- 
wicza Kossak W oJc. 
151 Agara na puszczy Van der vVerff 
156 Scena biblijna z historyi 
Rebeki 
159 Aquarella ( Sceny ludowe 
160 Aquarella ( z Ukrainy 
162 Skrzypek 
] f13 l Wn ę trze kośc. P. Maryi 
w Krako\\ ie 
164 Dziad wiejski 
165 Potyczka kirysyerów 
I 


zakupione 
« 


«
		

/p004.djvu

			4 


i 
j Nr 
I 


NAZWISKO 


PRZEDMIOT 


Artysty 


Ofiarodawcy 


, 
168 Sw. Jerzy zabijający smoka Szkoła cerkie\vn. 
XVIw.zokolic 
Przemyśla Sroczyński Fr. 
169 Naga kobieta (symboliczne) Linder Franc. 
, .na!. wied. I 778 « « 
170 Sw. Michał archanioł i jego 
cuda Szkoła ruska 
galic. XVI w. zakupione 


171 Chrystus ukrzyżo\vany, 
, z św. Janem i N. Panną I dtto 
172 Sw. Jerzy zabijający smoka] dtto 
173 Św. Mikołaj I dtto 
174 Zwiastowanie I dtto 
175 Stridenicje ISzk. ruska XVII 
176 W skr7eszenie łJazarza « « « 
i 80 Sad ostateczny Szkoła ruska 
1 .. z okolic Prze- 
myśla \v. XVIIDr. J. Majer 
I 


« 


(4 


« 


« 


« 


184 Szklanny Wilko1l1en cechu 
szpadników z nlalowa- 
uym św. Floryanem vvy- 
palanym w ogniu wiekXVILwyrób Wna Płonczyń- 
I krako\vski I ska Agnieszka 
lR5 N. Panna z Dzieciątkien1, I 
I ś. I(atarzyna i ś. Roch Greko-\vłoskie hr. Adamowa 
maI. XV wieku Potocka 
Abraham Hon- Wn}. Buko\vski 
dius 1667 ze S7tokholmu 
Gorczyński Ad. I 
I t] R7 8 ' BoI. Gorczyński I 
1901 Widok spalonego r. 1850, 
I kościoła Donlinikanow I 
w Krakowie 
191 Portret żony malarza Rusiecki Kanuty 
malarz \vtleński Bolesł. Rusiecki 
t 18 5 0 art. maI. w Wilnie; 


188 Zwiastowanie 


189 Widok z Tatr 


dtto 


« 


" 


193 


Ucieczka do Egiptu, malo- 
wane w Rzymie 1828 r. dtto I dtto 
Portret autora oblazu Wanko\vicz Wal. l Pani z Wańko- 
malarz wileński ko\viczó\v Hor-J 
1799 t 18 4 2 nowska 


192
		

/p005.djvu

			5 


I 
Nr. 


NAZWISKO 


Artysty I Ofiarodawcy 
194' Portret poety Antoniego/Wańkowicz WaLI 
Goreckiego malarz \vileński 'Pani z Wańkowi- 
1799 t 18 4 2 CZÓ\V Hornowska 
195 Zbiór aquarell malarzy pols. Kossak Juliusz 
Szlegel, Pilati H. 
I G
rson w. I zakupiony 
l t. d. 
ISimmler Józef 
198 Widok Grodziska pod Oj-IKulesza J. pej- 
cowenl (gouache) Ilazysta \\'ileński. Jan Małacho\\'iec 
t 1860 z Wilna 
IKapliński Leon zakupiony 
t r. 18 73. 


PRZEDMIOT 


197 Kozak z papugą 


Zdziechowski 
Czesław 


119!:! Studyum głowy 
I 
I 200 Szkic portretu hetnlana 
Chodkiewicza Itegol 
203 Portret Jana Zamoyskiego 
I I ze scenalni życia, kopijalnieznany XVIII Prądzyński Wł. 
z rycin) wieku 
204 Portret w całej figurze 
Wł. Chodźkiewicza z Pa- Mniszech hr. 
ryża, w ubiorze polskitn Andrzej 
206 To\varzysze kurko\vi kra- 
ł kowscy otrzym1Jją na strzel- 
nicy r. 1565 darem od króla 
Zygmunta Augusta srebrny, 
(Kurek) dotąd przecho-;Łuszczkie\vicz 
\vywany Władysław 
2081 Scena historyczna polska: 1 
poddanie się Sehina z woj- 
skienl moskiewskie m Wła- 
I dysławowi IV. pod Smo-INieznany nlalarz Izabella hr. 
leńskiem d. 22 Marca 1633. XVII \v. Starzeńska 
210, Ofiarowanie N. Panny na 
tle architektury ostrołuko-ISzkoła staro -ko- J. I. I(raszew- 
'" ej ostatniej epoki Ilonska XV wieku ski 
211 Uczta z epoki odrodzenia,Bakałowic7 Wł 
z Paryża 1 88 4. 


zakupiony 


dar autora 


zakupiony 


zakupiony
		

/p006.djvu

			6 


NAZWISKO 
Nr. PRZEDMIO'f 
Artysty Ofiaroda\vcy 
I I 
2121 U \\Tolnienie Kosciuszki Malowanie we- 
I przez Cesarza Pa\vła. I dług ryciny Jozef Wyle- 
żyński 
213 Portret księdza Biskupa lZs. Adam Bry- 
50łtyka w połfigurze. gierski zmarły 
w Kielcach zakupiony 


214 , ' Portret księdza Hugona nIeznany (ko. 
Kołł4 ta ja podkanclerzego pija) 
215 / Portret Augusta III. krola nIeznany (ko- 
polskiego . pija) 
2161 l:>orh-et Maryi Józef y, żo- nIeznany (ko- 
ny poprzedniego pija) 
21 7 Portret lllatki ś. p. Dra Hadzie\vicz Ra- Dr. Józef 
Brodowicza Jozefa fał Brodowicz 
218 Potret Dra Wierzejskiego, Kopija z Peszki 
lekarza z czaso\v I<.zeczy- (oryginału rodzi- 
pospolitej krako\vskiej ny Wierzejskich) 
219 , Portret Dra Józefa Seja Szeinkart Dla!. 
lwo\vski 
2
2 Portret Adama Wężyka Malarz polski 
zabiteg'o r. 1668 X\i"II w. 
223 MachabeusLe obraz nagro- Stattler W oj- 
dzony złotYDl luedalenl na ciech Korneli 
\vystawie paryskiej 18 4 I. t 1874 
224 Portret pośnliertny Chopi- T. Kwiatkowski 
I na, aq uarella z r. I 849 
225 Obrazek na drze\vie przed- 
stawiający chłopow czy- Szkoła holender- Ks. kanonik Wł. 
tających ska XVII w. Siarkowski 
226 Portret w profilu kardyna- Ks. kanonik Pol- 
I ła Hozyusza nIeznany kowski 
22R Syhveta czarna w owalu 
I Franciszka Jerzmanowskie- 
go 
229 Miniatura na kos ci słonio- 
wej mężczyzny z orderem 
virtuti lllilitari nieznany 
232 Uroc7ystość założenia ko- Jan Nepomucyn 
pca Kościuszki Bizański 1838 r. 


nIeznany 


zakupiony 


zakupiony 


zakupiony 


dtto 


dtto 


J. Koller 
depozyt Tow. 
Przyjaciół 5z. P. 
w Krako\vie 


autor 


Scisław Sre- 
dnicki 


, 
Scisław Sre- 
dnicki 
F. Bizański 
syn autora 


-
		

/p007.djvu

			7 
........ 


Nr. 


PRZł
D MIOT 


N A Z V\,. I S I( O 
Al tysty I Ofiaroda,vcy 
I 
Maryi Panny!Obraz szkoły nie-I 
ll1ieckiej z począ- 
tków XVI. 'v. 


- - 
I 
234- 1 Zaśniecie N. 
I 
 


I 
235 1 Miniatura hr. de Mejent 
z domu 13rzozo\vskiej Marszałkiewicz 
2!141 Miniatura na kości słonio-' 
wej Maryi z Wereszczakó\y 
Puttkamero,vej (Marylli Mic- 
kie,yicza) nieznany 
255\ Rysunek ręczny z f. 18 55 
przedsta\viający profil po- 
śmiertny Adama Mickie- E. de Grand- 
wicza chalup 
263 Portret olejny Józefa Dzierz- 
bickiego woje,,'odzica łę- 
czyckiego Lanlpi 
264 Portret olejny Joanny z hr. 
Siekierzyńskich Dzierzbi- 
ckiej dtto 
265 1 \tVjazd Maho111eta lIgo do l 'Stanisła\v Chle- 
Stanlbułu bo\vski 
266 Studya i szkice do tegoż 
I obrazu 


zakupiony 


zakupiony 


Władysław 
Mickiewicz 


Władysła\v 
Mickie\vicz 


N a talia 
Dzier7bicka 


dtto 


dtto 


Żona i Rodzina 
autora 
dtto 


II. R%E%BYM 
20 1 Model tablicy do kościoła 
Panny Maryi (bronz) Welo11ski J}ius 
2-11 Pier\vsze podszepty miłości. 
I (w 111arnlurze) 'Brodzki Wiktor autor 
46 Psyche umierająca (\V luarm.) Tatarkiewicz J. hr. Ciecierski St. 
48 Siemieradzki I-lenryk (me-I 
I dalion w marmurze) Barącz Tadeusz autor 
52 1 Sobieski na koniu (bronz) 'OlesLczY11ski Wł. Stępno\\rska 
5! Jan IZochano,yski z Urszul- 
I ką (bronz) Trembecki Zyg. 
55 Gladyator (bronz) Weloński Pius 
601 Edyp iAntygona (w mann.) Sosnowski Oskar 
64 Innocenty X. (medalion I 
I w marmurze) I-Ioudon Kaczko\vski Zyg. 
73 Jan Matejko (nled. w luarm.)'Rygier Teodor I autor 
86 Jan Kiliński (biust w marm.)IKorpal Michał I kupiony ze skład. 
88
 Sześć nIedalionów gipso\\y. Ił-Ioszowski Cel. autor 


autor 


autor 
zakupiony 
autor
		

/p008.djvu

			8 


I 
I Nr. 


NAZWISKO 


PRZEDMIOT 


Artysty 


Ofiarodawcy 


I 
fl2 Gło\va Satyra (w luarlnurze) antyk Syre\vicz Boles. 
93 Gło\va Sfinxa (w bazalcie) antyk egipski « « 
95 Sw. Piotra (rzeźb. w drzewie) z XVII. w. X. I. Polkowski 
] 03 Bok pudła od karety Jana III. rzeźba z XVII \v. hr.J. Drohojewski 
105 Medalion z nlarnluru z por- 
treteln autora Canova Antoni hr. Janowa Tar- 
nowska 
106 Nereida (rzeźba w nlarnl.) niezn. aut. włoski Prot Lele\\rel 
107 Odlewy gipsowe główek według Wita I 
Stwosza J. E. Paweł Popiel, 


114 Puszeczka srebrna z nledal. 
Jana III. Sew. Czajko\vska ' 
128 Rodzina (posąż. z terrakoty) Hoszowski Cel. autor I 
130 1 Wieczerza Pallska (rzezba 
w drze\\'ie) z końca XVI w. X.J. Kwiatkowski 
139 Odlew gipso\\'y J. Kocha- 
no\\'skiego z nagrobka E. Stehlik 
]46 Odle\\'y gipso\\re głó\\rek według Wita 
Stwosza 
152 Biust Jana Długosza (w-gips.) F. Wyspiański 
lR2 Trębacz polski z XVII w. 
(rzeźba w bronzie) hr. Bol.Starzeński 
186 Wypędzenie szat
na (rzeźba 
w drze\vie koloro\yana) Szkoła cerkiewna hr. Adanl0\Va 
ruska XVII w. Potocka 


F. Wyspiański 
autor 


autor. 


196 Popiersie bronzowe Jana 
Kochanowskiego 


'vVelol1ki Pius 


ze składek 7a sta- 
raniem prof. ojca 
Pawlickiego 
NYC7 Karol 


202 Medalion gipsowy prof. 
chenlii Grabowskiego 
207 Fragolent rzeźby ornanlen- 
tacyjnej z jednego z pała- 
ców okolicy Krako\\Ta, wiek 
XVI. 
220 Posążel{ bronzowy Marka 
Aureliusza 
221 Medal bronzo\\'y bity na 
cześć hr. Adama Poto- 
ckiego 


Baracz Tadeusz 
... 


Szkoła Bartło- 
mieja Berrecci' 
ego 
kopija 
 zmniej- 
szeniu 


Adam Trembe- 
cki 
Dr. I. Brodo- 
WICZ 


Barre w Pary- Stanisław Kll1- 
7U czycki