/OKL002.djvu

			MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE 
BIBLIOTEKA 


Sygn. 
 Ołł. "'!>2 9 la
		

/OKL003.djvu

			:


 '7
 

 

 
 
OBRAZY I RZEZ BY 


bedace własnościa 
" " " 


M U Z E U M N A R O D O W E G Ol 
M1(

 
KATALOG TYMCZASOWY. 
/77 I 


. 
 


W KRAKOWIE. 


N AKEADEl\f MUZEUM NARODOWEG O. 
W DRUKARNI A. KOZIA.ŃSKIEGO. 
18 93.
		

/OKL004.djvu

			1  

 


\.
 
-"_,,'
.1 


,\ 
, 


-,
		

/OKL005.djvu

			MUZEUM NARODOWE W KRAI{OWIE 
BIBLIOTEKA 


Sygn. 


kQf.6./..94
		

/P004_0001.djvu

			4 - 


Nr PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Cyganka llleznany 
Portret n1łodej kobiety Hadziewicz R. 
Gło\va starca Kaniewski lZs. 
P opiel sie dziada Kołos F ran cisz. {( 
Dr\\"al mazowiecki Dukszyńska E. 
Po\\'stancy z r. 1863 Rosen Jan 
Sty Łukasz malujący obraz 
, N. M. Panny Szkoła niemieek. Helclowie 
Sta Rodzina (kopia z Pro- 
cacciniego) Cynk Floryan l-lelclowie 
47 I Krako\\Tianka Jabłońskimal.lw.IDomaradzka W. 
49 Portret J. Ex. Grocholskiego Leopolski Wilh. Koło pols. Wied. 
50 I Bit\\'a Chocimska Sn1ugle\vicz Fr. ' Hr . Ciecierski St. 
51 Rozbojnicy w kazni Jasiński Ignacy Jasińska Cecylia 
53 Portret P. Skotnickiei Favre ] 806. IZicińska 
56 V\Tidok na kopiecKoś
iuszkilPłonczynski Al. 'matka autora 
57 Portret Płonczyńskiego Głowacki Jan N.I {( ({ 
58 Portret }J. Skotnickiego Favre I80R Kicińska 
59 Król Lear Straszyński L. oJciec autora 
61 Kartony do \vitrażu u Dom. Hlibner Juliusz autor 
62 Matka Boska ze Ś\\7iętynli D1aL eech.XVI.w. zakupiony 
63 KroI Łokietek w Ojcowie Andrzejkowiez 
Magdalena 


38 
39 
40 
41 
42 
4ii 
44 


45 


65 


66 
67 


Artysty 


Władysła\\! IV. i jego żona 
Cecylia Renata OVens Jurian 
p ortret ks. Skargi stara kopia 
V\T nętrze Coll. J agiellońsk. 
(akwal ela) 
Gło\\"a Matki Boskiej 
Portret Fr. Sn1uglewicza 
Kocho\\'ski Wespazyan 
Sta Rodzina ze Ś\\7 iętYlll i 


Ofiarodawcy 


Hr. Ciecierski St 


{( 


{( 


{( 


{( 


{( 


{( 


{( 


« 


autorka 
autor 


autorka 


Dr. Glitza Hamb. 
Dr. Szlachtowski 


Richter J ozef Dr. Szlachto\\Tski 
Guido Reni Dr. Poznański Fr. 
reszka J ozef I {( « d: 
nIeznany Dyktarski 
filaI. cech.XVI. w. Sroczvl1Ski art. 
,; 
I fi1a!. z Dyno\\Ta 
72 Sn1ierć Elenei Malczewski Jae. zakupiony 
74 Opłakane Apostolstwo Gerson \tv ojc. autor 
75 I 'Portret Jana III. na koniu 'Rugendas G. Fil. Szyn1anO\\Skl 
76 Jan I{arol Chodkiewicz nieznan)T ,vV odzinowsk. 
77 I P

ysięga I{ościuszki Stachowicz M. I Rada m. Krak. 
78 \\ Jazd ks. J. Ponlato\\Tskiegol 
do Krako\va Stachowicz 1\1. Rada m. Krak. 


68 
69 
70 
71
		

/P005_0001.djvu

			.. 
, 


Nr P R Z E D M lOT 


NAZWISKO 


Artysty 


Ofiarodawcy 


79
 Pogrzeb pięciu poległych iPilaty Henryk Gebethner 
80 Pogrzeb pięciu ofiar I I.Jesser Alcxand I autor 
81 1 Chrystus i Zebedeusz Stachowicz M .I{adlewicz 
82 Portret mężczyzny Bart. van. der 
Helst 


Comte 
Pourbus 
Vernet J ozef 
to- 
Mieris Fr. « « 
Rocchi « « 
Molitor Kadle\vicz Karol 
z wieku XVIIgo X. K. Polkowski 
al tempera z 153 I 
Szkoła krakows. 
XVI w. 
niezn. maI. szkoły 
cechowej Rogawski Karol 
Stef. DelIa-Bella zakupiony 
« « « zakupione 


1 O] Zbior rycin 
102 2 oryginalne rysunki 
109 Portret ks. J. Poniatowskie- 
go w nliniaturze 
110 Miniatura na kości słoniowej 
z XVIII w. 
127 Portret Adanla Mickiewicza Maleszewski Tyt. 
135 Kopia Madonny Rafaela 
Sanzio Orpiszewska M. 
130 Portret P. W ojciekiej Lampi (syn) 
143 Portret marszałka Zyblikie- I 
wicza Kossak Woje. autor 
151 Agara na puszczy Van der Werff P. Helclowa 
156 Scena biblijna z historyi 
I
ebeki Peszka Józef 
159 Aquarela 
 Sceny ludo\\Te 
160 , Aquarela ( z Ukrainy 
162 Skrzypek nie2.n.nlal.XVlllw St. Niedzielski 
163 1 Wnęlrze kośc. P. Maryi 
w I{rakowie Gryglewski- Alex. 
164 Dziad \yiejski P Michałowski 
165 i Potyczka kirysyerów 


R3 Portret kobiety 
84 Portret Jana Digby 
de Bristol 
85 Widok morski 
87 Piesek tańczący wobec 
warzyst\va 
89 56 Aquarel 
91 Martwa natura 
96 Obrazel{ Matki Boskiej 
99 N. Panna z Dzieciatkiem 
i Ś\v. Stanisła\\7e
 


, 
100 S\vięci na tle złoeonern 


« 


Szmidt-Ciążyński 
/ 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


«( 


. 


K. Lipowski 


« 


« 


,( 


autor 


autorka 
W ojcicka 


St. Janikowski 
T. Grabo\\Tska 


« 


« 


zakupione 


« 


« 


« 


(
		

/P006_0001.djvu

			- 6 - 


Nr p R Z E D M I O 'r 


NAZWISKO 


Artysty Ofiarodawcy 
I I I 
1681 Sw. Jelzy zabijający smokalSzkoła cerkie\\Tn. 
I I X\TI w. z okoliej 
Przemyśla Sroczyński Fr. 
169 Naga kobieta (sYlllboliezne) Linder Franc. 
maI. wied. 1778 « (t 


] 701 5\\1. Michał archanioł i jego 
I cuda Szkoła ruska 
galic. X\
I w. 


1841 Szklanny \;Vilkomen cechu 
szpadnikow z malowa- ' 
nyn1 ś\v. Floryanen1 \vy- 
palonym w ogniu IwiekXVII. wyrob W na Płonczyn- 
I krakowski ska Agnieszka 
185 1 N. Panna z Dzieciątkiem, 
I s. Katarzyna i ś. Roch )Greko-\vłoskie I hr. Adamowa 
I i nlaI. XV wieku Potocka 
18
 Z,,'iasto\vanie IAbraham Hon- Henr. Bukowski 
I I dius 166 7 I ze Sztokholmu 
1891 \Vidok z Tatl I 'Gorczyński Ad. I 
t 18 7 8 BoI. Gorczyński 
190, \Vidok spalonego r. 1850 
kościoła Donlinikano\v 
\V l<.rakowie 
191 1 Portret żony Inalarza 
I 


171, Chrystus 'Jkrzyżo\vany, 
,z ś\\.. Janenl i N. Panną 
172 1 Sw. Jerzy zabijający smoka 
173 S\v. Mikołaj 
174 1 Z\viasto\vanie 
175 1 Stridenicje 
17 6 Wskrzeszenie Łazarza 
1801 Sąd ostateczny 
I 


zakupione 


dtto « 
dtto « 
dtto « 
dtto « 
Szk. ruska XVII 


« 


« 


« 


« 


Szkoła ruska 
z okolic Prze-I Akad. Ulnieję- 
nlysla w. XVI tności 


dtto 


« 


« 


II{usiecki Kanuty 
I malarz \vileńskiIBolesł. Rusie
ki 
t 18 5 0 art. maI. w Wiłnie 


19
 Ucieczka do Egiptu, malo- 
I \vane \v Rzynlie 1828 r. dtto dtto 
193 Portret autora obrazu Wańkowicz WaI./Pani z \Vańko- 
nlalarz \\rileński j \viczow Hor- 
l 1799 t 18 4 2 llowska
		

/P007_0001.djvu

			7 


Nr. PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Artysty 
194: Portret poety Antoniego Wankowicz Wal.I 
I Goreckiego malarz wileńskilPani z Wańkowi- 
1799 t 18 4 2 czów Hornowska 
195 Zbiór aquareli malarzy pols. Kossak Juliusz 
Szlegel, Pilati H. 
Gerson W. 
i t. d. 
Simmler J ozef 


Ofiarodawcy 


zakupiony 


Zdziechowski 
Czesław 
Oj- Kulesza J. pejza- 
żysta wileński. Jan Małachowiec 
t f. 1860 z Wilna 
Kapliński Leon zakupiony 
t r. 18 73. 


200 Szkic portretu hetmana 
Chodkiewicza tegoż 
203 Portret Jana Zamoyskiego 
ze scenami życia, kopij a nieznany X VIII Prądzyński Wł. 
z ryciny wieku 
204 Portret w całej figurze 
. C ladzklewleza z Pa- Mniszech hr. 
ryża, w ubiorze polskim Andrzej 
206 Towarzysze kurkowi kra- 
ko\vscy otrzymują na strzel- 
nicy r. 1565 darem od króla 
Zyglnunta Augusta srebrny 
«Kurek» dotąd przechowy- Łuszczkie\\7iez 

any Władysła\v 
208 Scena historyczna polska: 
poddanie się Sehina z woj- \ 
skiem moskie\vskiem Wła- 
dysławowi IV. pod Smo-1nieznany malarz Izabella hr. 
leńskienl d. 22 Marca 16 33. XVI! 
T. Starzeńska -ć 
210 Ofiaro\\Tanie N. P anny nal 
tle architektury ostrołu- I Szkoła staro-ko- J. I. Kraszew- 
kowej ostatniej epoki lońska XV wieku ski 
211 Uczta z epoki odrodzenia 
Bakałowicz Wł. 
- - z ParY7a l i)84. 


197 Kozak z papugą 
'ł-- ,.. 
198 Widok Grodziska pod 
cowem (gouache) 


199 
tudyum głowy 


zakupiony 


""rt' 


dar autora 


zakupiony 


zakupiony 


it 
).7
		

/P008_0001.djvu

			8 


Nr. p R Z E D M lOT 


NAZV\TISKO 


Artysty. 


Ofiarodawcy 


214 \ Portret księdza Hugona nieznany (ko- 
Kołłątaja podkanclerzego pija) 
215 Portret Augusta III. krola nieznany (ko- 
pOlskiego pij a) 
216 Portret Maryi Józef y, żo- nIeznany (ko- 
ny poprzedniego pija) 
217' Portret 111atki s. p. Dra Hadziewicz Ra- 
Brodowicza J azefa fał 
218 Portret T)ra Wierzejskiego, IZopija z Peszki 
lekarza z czasów Rzeczy- (oryginał II rodzi- 
pospolitej krakowskiej ny Wierzejskich) 
219 Portret Dra Jozefa Seja Szweinkart mal. 
lwowski 
222 Portret Ada111a Wężyka Malarz polski 
zabitego f. 1668 XVII w. 
223 Machabeusze obraz nagro- Stattler W oj- 
dzony złotY111 nleda1em na ciech Korneli 
wystawie paryskiej 18 4 1 . t 18 74 
224 Portret poslniertny Chopi- T. Kwiatkowski 
na, aquarella z r. 18 49 
225 Obrazek na drzewie przed- 
stawiaj4 c y chłopaw czy- Szkoła holender- Ks. kanonik Wł. 
taj
cych ska XVII w. Siarkowski 
226 Portret w profilu kardynała Ks. kanonik Pol- 
Hozyusza nieznany kowski 
228 Sylweta czarna w owalu " 
Franciszka }erz1l1anowskie- Scisław Sre- 
go n1eznany dnicki 
229 Miniatura na kości słonio- 
\\Jej 111ężczyzny z orderem 
virtuti 111ilital i nieznany 
232 Uroczystosć założenia ko-Jan Nepomucyn ] 
pca Kościuszki !Bizański 18 3 8 rOI 


212 Uwolnienie I{ościuszki 
ł przez Cesarza Pawła. 
i 
213 Portret księdza Biskupa 
Sołtyka w półfigurze. 


Malowanie we- 
dług ryciny 


Ks. Adam Bry- 
gierski zmarły' 
w Kielcach 


Jozef Wyle- 
żynski 


zakupiony 


zakupiony 


zakupiony 


zakupiony 


Dr. Jozef 
Brodowicz 


dtto 


dtto 


J · Koller 
TowarzystwQ 
Przyjaciół Sz. P. 
V.l Krakowie 


autor 


, , 
Scisła w Sre- 
dnicki 
F. Bizański 
syn autora
		

/P009_0001.djvu

			9 


NAZ\;VISKO 


Nr. p R Z E D M lOT 


Artysty Ofiaroda\vcv 
I I 
234 Zaśnięcie N. l\1aryi Panny'Obraz szk. niem., 
I z XV \\'. I zakupiony 


235 Miniatura hr. de Mejent : 

 domu Brzozo\vskiej IMarszałkie\vicz 

54 lVIiniatura na kości słonio- 
wej Maryi z Wereszczakow 
Puttkamero\vej (MarylliMic- 
kie\\7ieza) niezn?.ny 
255 Rysunek ręczn
y z r. 188 5 
przedsta\viający profil po- 
śn1iertny Adama Mickie- E. de Grand- 
\vieza ehalnp 
263 Portret olejn)T J ozefa Dzierz- 
bickiego woje\\'odziea łę- 
czyckiego Lampi 
264 Portret olejny Joanny z hr. 
Siekierzyńskich Dzierzbi- 
ckiej d tto 
265 Wj azd Mahometa [Igo dO I Stanisła
 
Stanlbułu bowskl 
266 Studya i szkice do tegoż 
obra7u I dtto dtto 
274 Msza Sta ' Agnieszka Piotr- SZV1l10nO\Va 
ko\vezyk(?) San1uelsono'\ a 
275 Kozak grający na szałamai/ut\vór XVII \\r. (( (( 
276 Sty Jan na puszczy Villenlin « « 
277 a D t " k ' ." S t 1 . 
277b wa por reeI l ffillllaturO\ve onn ag za {UpIOne 
280 Portret kardynała Denhoffa nieznany Dr. Adryan Ba- 
I raniecki 
319 Obraz Chrystusa Pana na,Albert Maliszkie- 
krzyżu, ex voto I wiez 1622 r 
330 Portret Zygmunta Augusta 
na. blasze nieznany 
348 } D\\Ta pejzaże: \\7idoki karpat Antoni Lang 
349 I t 1 8 4+ r. 
350 Portrecik Ks. Jozefa Ponia- 
tO\\7skiego w młodzien- 
czym \vieku; pastel I nieznan:y zakupiony 
351 Ofiarowanie Matki Boskiej malarz cechowy Jozef Bogacki 
fragment I XV. \v. art. nlalarz. 


zakupiona 


Władysław 
J 
Mickiewicz 


\Vładysła". 
Miekie\viez 


N atalia 
Dzierzbicka 


dtto 
 
Chle- Żona i Rodzina 
autora 


zakupiony" 
Henryk Buko- 
\vski 


zakupione
		

/P010_0001.djvu

			10 


Nr. PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Artysty Ofiaroda\vcy 
I I I 
373 1 , MatkaBoska (Bohorodyea) Iczęść ikonostasu 
374 1 Chrystus ze skrzydłami l XVI w. I zakupione 
'. D\ya prażniki 
37fil ZWlastO\Vanle N. M. Panny\ 1 . X V 
3761 Narodzenie Chrystusa f cer {.le k wne z . 
wie u zakupione 
3'[71 \IV oskresenie, Matka Boska, Obrazek cerkie- 
Sty Mikołaj, Sta Kata- v/nv o linjach 
rzvna i inni święci I konturo\vych, z 
I X \1"1. \v. zakupiony 
379 Chrystus błogosła\\liąey Obrazek cerkie-I 
I \\"n)" IPiotr U nliński 
'381 Wnętrze kaplicy Sgo Ka-1Marcin Zaleski 
zimierza w Wilnie I t 1871 zakupiony 
38
 Chata nad \,'odą, pejzaż C. Breslauer 
I t 1
73. zakupiony 


383 Portret Plaeyda Janko- I 
\vskiego {John of Dykalp)' , Chrueki 
384 Portret dan1)T - miniatura Jan Tysiewicz 
I 18 5 1 r. 


Portret Antoniego Ed\var-I 
da Odynca Józef Bogacki 
Miniatura na kości słonio- I 
\\ ej, portret Augusta IIgo, XVIII. \\r. 
D
Na kartonv rvsunko\\ e : 
.I .I 
Muzyka i Dralnat 
Sty D0111inik } 
Sty Pa\\7eł Pustelnik 
Rzez Pragi (aquarela) 
Zbior rvsunkow 
.I 


Artur Grottger 
Kazinlierz Kę- 
dzierski 17941 
i 1 796. 
L Gierdzieje\\rskil 
Jakóba Sokoło- , 
wskiego zakupiony 
4u2 Portret \V o\valu Wineen- Aleksander Dr. Arnold 
tego Pola Raczyński I Rappaport 
41 q Sta Barbara Szkoła eeeho\va 
X\TI. \\T. Majerski 
431 Portrecik Stani"ła\\Ta Soł- nieznanv I 
tana Marsz. naa\y. W.X.L. z końca XVIII w.,Michał hr. Sołtan 
438 Scena z polo\\'ania I Artur Barthels autol 
444 lVIojżesz zabijajdcy egipcya-, 
nina - Pa\\Teł Merwart I 


385 


392 


3934 
393b 
396 
397 
399 
400 


zakupiony 
Józef Bogacki 
art. malarz. 


autor 


zakupiona 


p · E. J · 


zakupione 
zakupiona 


zakupiony
		

/P011_0001.djvu

			I I 


I 
Nr. 


PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Artysty 


Ofiarodawcy 


I 
445 \ Pogrzeb ofial krakowskich Zajączkowski 
z roku 1848 z postaciami Józef 
I portretowanemi wspołcze- 
I 
nych znakomitości 
448 Chrystus in trono z d\\70ma Szkoła cerkiew. 
I postaciami ś\\Tiętymi ruska XVIIw. 
1 4511 Widok doliny Ojcowskiej Gło\vacki Jan 
Neponlucyn 
453 Portret pastelo\vy autora Alfred Romer 
454 Ukrzyżo\vanie Chrystusa Szkoła cechowa 
obraz ex voto z r. 1550 krakowska 
456 Ukrzyżowanie Chrystusa {( {( 
obraz ex voto rodziny her- 
bu Bróg i Leszczyc 
458 Portret mężczyzny w stroju 
polskitn z orderem orła 
białego, miniatura XVIII 
wieku na kości słoniowej 
459 Miniatura nieznanego z po- 
ezatku XIX. wieku 
463 Kolfekcya miniatur jednej 
z krako\\Tskich rodzin z po- 
czatku XIX. \\7ieku 
464 Mintatura młodej kobiety 
z ezasow cesarstwa 
465 Miniatura mężczyzny pen- 
dant do poprzedniej I 
466 Miniatura kobiety w kape- 
luszu z białemi pióranli 
467 J Portret męski Rogowski 
476 1 Portret hr. Mniszek ryso- V. G. Kininger 
wany dwoma In edkami 
478 Obraz kościelny ex voto Szkoła cechowa 
dziedzicow TYlll0\\'Y her-/ krako\vska 
bu Stary koń: św. Mikołaj, z XVI. wieku 
Jędrzej i Katarzyna I 
481 Portret kapit. Józefa PateI- 
skiego w ubiorze wojsko- Głowacki Jan 
wym z r. 1831 Nepomucyn 
482 Portret tegoż w starości Poch\\?alski !{az. 


nieznany 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


Franciszka 
Fischerowa 


Ksiaże Marcelli 
C;artoryski 
IJustyn Głowacki 
starszy inż. kol. 
dar autora 
I{onl i t. parafial. 
w !{r7ywaczce 


(C {( 


zakupione 


« e( 


« « 


(C « 


(C (\ 


(C {( 


{( {( 
Natalia Dzierz- 
bicka 
ustąpione dla 
Muzeunl 


Patelski Józef 
z Krakowa 


« «
		

/P012_0001.djvu

			12 


Nr. p R Z E D M lOT 


NAZWISKO 


Al tyst)T 


Ofiaroda 
Ney 


483 Portret kobiety podeszłej I 
\\7iekielll P och walski Raz. 
495 Portret aquareIIowy Antoni- Rejchan Józef 
fi)" Daro\\'skiej z r. 1849 
97 I Stadnina na stepie podol- Kossak Juliusz 
'm aquarella z f. 1886 
501 Portret mężczyzny z X\lII. Kupetzky Jan 
\vieku \\' czapce [utr. na 
gło\\'ie 
502 Kollekcya rysunko\\'a \vido- Napoleon Orda 
ko\'" okolic polskich i ob- 
cych \V lic7bie sztuk 946 
orginały litografii publik. 
511 Madonna "" popiersiu 


Vinzenzo 
Milione 
Jan Gossaert 
Z \\' . Mabuse 


518 Chrystus przy słupie - o- 
brazek na drze\\'ie z pod- 
plsem 
520 Portret IZosciuszki z r 1784 Lanlpi Jan Chrz. 
OJCIec 
521 Studyum gło\\y mnicha Gorecki Tadeusz 
524 Portret żony artysty z r. !W ojciech Kor- 
1842. neli Stattler 


526 Kopije aquarelowe 
lowan ściennych \v 
dzie z XI\T wieku 
532 Koronacya NPauny 


ma- Janowski Stan 
Lą-, 
Dre\\Taczynski 
Fra Angeliko 


533 Portet Bohdana Chmiel- 
nickiego - stara kopija 
53.! Portret hetnlana MazepY I 
dawna kopija 
537 Widok zamku Trockiego I Dnloehowski 
538 Widok wieży Trockiej W. 
539 Ruiny zamku w Olszanach « 
540 Widok zamku Miedniki I « I 
541 Ulica \\7 Wilnie « 
5421 Portret Adama H. Kirkora I Studziński Winc 
I I 


nIeznany 


{( 


Patelski J ozef 
z Krako\va 
lVlieezysław 
Daro\\7ski 
zakupiony 


Buko\\1ski 
Henryk 


dar pośmiertny 


S\vorzeniowski 
z Krako\\Ta 
Konst. Schmidt 
Ciążyński 


x. Witołdo\\Ta 
Gedl0YcoW"" 
Marya Gorecka 
rodZIna 
Machalskleh 


zakupione 


autor 


Dr. Nestor 
Bucewicz 


«( 


Adam 'Kirkor 


« 


« 


« 


{( 


«(
		

/P013_0001.djvu

			13 


Nr. 


PRZEDMIOT 


Artysty 


Ofiarodawcy 


\ 
I 


NAZWISKO 


I 
543 I Portret Bazylego Kisło- 
wa t 18 4 0 
544 Miniatura Czaplica. 
562 Portret maiarza Semesza 
564 Portret pośmiertny Bog- 
I dana Zaleskiego 
572 Ołtarzyk renesansowy z f5 
obrazami z XVI wieku 
575 Konik Zvvierzyniecki obraz Lipiński Hipolit t 
I niedokonczony I 
578 Miniatura nieznanego 01ęŻ- nIeznany 
czyzny z początku XIX w. 
579 Chłopiec goralski \\7 chacie 
580 Targ o cielę 
581 Głowa starca 


60
 Portret Pa\\!ła I cesarza 
606 Portret Dyrektora Wład. 1 
Ł uszczkiewicza 
614 Widok z okolic Krakowa l Kochanowski 
Roman 
62fi Portret biskupa K. Soł- I nIeznany 
tyka - kopija 
626 Portret kanonika Piotra! 
Kunickiego z XVIII w.! 
kopija I 
627 Portret X. Franciszka, 
Ziembińskiego z XVIII w.' 
628 Portret Prymasa Ponia-I 
towskiego kop ja I 
629 Studyum wioski polskiej Józef Szermen- 
I towski 
631 Miniatura Szambelana Ste-\ nieznany 
I belskiego 


583 
584 


597 


I 
Boll Ferdynand 
I t 1 6 4 1 
Ka-1Tondos Stanisł. 


Widok kościoła św. 
tarzyny, akwarella 
Studya z Bielan V'.lar- 
szawskich 5 aquarell 
z XVIII \vie:k u. 
Szałas w Tatrach szkic 


Rusiecki 
Kanuty 
nieznany 
autor 
Anna Bilinska 


nieznany 


« 


« 


Norblin 
Jan Chrzciciel 


Kotsis 
Alexander 
Lewicki 
Romer Alfred 


« 


« 


« 


« 


Ronler Alfred 
autorka 


zakupiony 


7akupiony 


zakupiona 


« 


« 


Schmidt Cia- 
żynski &. 
zakupiony 


zakupione 


zakupiony 


Bizański Stan. 
autor 


zakupiony 
I Ignacy T eliga 


« 


« 


« 


zakupione 


«
		

/P014_0001.djvu

			14 


NAZWISKO 


Nr. 


PRZEDMIOT 


Ofiarodawcy 


Artysty 


=. 


I 
634 St. Hieronim na puszczy Hans Diirer 15261 zakupiony 
635 I Portret Matki Rafała Ha- ) 
I dziewicza ł 
636 I Portret 
widzińskiego Rafał Hadzie- Pani Hadziewi- 
637 Bł. Jan Zura\vek l \\ICZ czowa wdowa 
641 Portret Rafała Hadziewi- J 
I cza, kopiia Szyndlera 
645 , Fragment obrazu z XVI. Szkoła cechowa X. Przeor Sutor 
wieku 
646 Śnlierć sieroty 
I 
655 , Katarzyna z Opalińskich 
Leszczyńska, pastel. 
664 Portret maI. Tyrowicza 
668 1 Pejzaż zimowy 
I 
671 Szczyt Łomnicki, pejzaż. 
672 I Droga samotności \v Fon- 
tainebleau, pejzaż, obraz na- 
grodzony Dyplomem ho- I 
I norO\\Tym na \"'ysta wie 
sztuki polskiej w 1887 r. 
673 Portret porucznika Ordona Łaszczyński 
bohatera poezyi A Mic- Bolesław 
kie\\'icza, n1alo\van y we Flo- 
, rencyi 1880 f. 
683 Obrazek na drze\vie d\vu- 
I stronny z X\TII w. ex voto.. 
: Stanisła\\T Wolski altarzY- 1 
sta klęczy' przed Ukrzyżo- 
I wanym Chrystusem; po I 
drugiej stronie pięciu męż- 
I CZYZD klęczy przed N. M. 
I Panną. 0.43 na 0.35. I 
680 Jezd7lec na koniu (Czerkies) 
I aq uarella I 
I 688 Portret po kolana Anto- 
I I nieg'o Z;emięckiego.. 
I 691 I Sty Mikołaj z dVloma tp.e- 

 dalionalni N. Panny i Sgo 


« 


« 


« 


« 


« 


Xże Marcelli 
Czartoryski 
Henry k Bu- 
kowski 
zakupione 


Grocholski 
Tadeusz 
nieznany 


Moraczyński 
maI. litewski 
Roman 
Kochanowski 
Schouppe Alfred 
Ciesielski 
Władysław, 
z Paryża 


Rościszewski 
Franciszek 
autor 
autor 


" 


autor 


I 
Henryk Poller 


nieznany 


Henryk 
I Bukowski 
ze Sztokholmu 
autor 


Orło\,,'ski 
Aleksandcr 
Antoni 
Z ien1ięcki 
nIeznany' 


zakupiony
		

/P015_0001.djvu

			15 


Nr. I PRZEDMIOT 


696 


716 


717 


720 


724 


726 


727 


738 


749 


I 
I 
I 
I 
1754 
i 


Jana obrazek wielkoros. 
no\voczesny. 
Chry,;tus ".ychodzący 
,- wieezernika 
Obraz ruski: N. M Panna l 
między Apostołami. 
Obraz ruski: Uśpienie N. f 
M. Panny. I 
Portlet art maI. F'ranci- 1 
szka Lundy, I 
Srl.otkanie na moście 


732 
734 


Maleńki tr)rptyk z N. M. 
Panną, Ś\v. Pawłem Puste!. 
i Ś\v Antonim. 
Obraz cechowy na drze\vie 
malowan y z: X\i'I. \v. św. 
Stanisław in trono z Pio- 
trowinem. 
Scena z życia Cygano
l 
Kolekcya sztycho"7 i lito- 
grafi j 
Portret olejny Lucyana 
Siemińskiego. I 
Portret mężczyzny(głowa). , 


NAZWISKO 


Artysty 


Tomasz 
Lisiewicz 


przez tegoż 


Tozef Brandt 


nieznany 


Ofiaroda wcy 


zakupiony 
I zakupiony dla 
Mu 
eum prze 
I Wys. Ministe- 
ryum OS\\7iaty 
zakupione 


f I brat zmarłego 
artysty 
\autor przezna 
czył fundusz 
na konkurs 
Hr. Liza Przez- 
dziecka 


zakupiony' 


Max GerYlnski zakupiony 
różnych epok Tadeusza Skar- 
bka Michałows. 
Hr KęS7ycki 


753 


Obraz cecho\\'y pochodzą- I 
cy z Tucho\,'a, N. Panna 
I z dzieciatkiem in trono. I 
Sty Jak
b n1niejszy i \\!ię- I 
I kszy, u spodu klęczą dro- 
bne figurki opata i zakon- 
nika benedyktyn O" . 
Obraz cechowy tejże szko- 
ły na drzewie na dwie I 
stron). malowany; po je- 
dnej Ś\\". Piotr, Benedykt 
I i Jan apostoł, po drugiej 
Chrystus na krzyzu z N. 

 M. Panną i św. Janem. 


Leopolski 
Wilhelm 
W. Kotneli 
S ta ttler I 
poczatek X\,'I. 
\vieku 


zakupiony 


zakupiony 


dtto zakupiony
		

/P016_0001.djvu

			16 - 


I 
Nr. I 


NAZWISKO 


PRZEDMIOT 


Artysty 


Ofiarodawcy 
l l 
Wys. Ministe- 
ryum Oświaty 


1- I I 
I 771 ł po,,'itanie arcvks. Rudolfa Juliusz Kossak 
l S tefanll na BłonIach 
pr7ez banderyą Krakusow. 
...Ąq uarella 
790 Koścluszko po zwycie- Jan Matejko zakupi o z 
I zt\\Tie l<.acła\vickim. składek publicz. 
818 Portret nieznajomego Pola-I Piotr Kraf(t. Henryk Bukow- 
I ka \v Szwecyi. 
 ski ze Sztokhol. 
819 1 Narodlenie Chry
tusa vrłos.ma1.XV. w. Kastori 
1 820 Chrystus na krzyżu i d\\'och l « {( 
ś\\'iętych 
822 I Portret artysty malarza Jo- Stan. Roztwo- 
I zefa Unierzyskiego rowski i- 18 9 8 
833 1 Szkice ze Wschodu Aleksander De- 
I camps t 1860 
834 tort ret Jana Herburta z Ful-I maI. z XVII. w. zakupiony 
s7tyna kasztelana Sando- 
I mierskiego 
I 835 I Apostoł Jakob malowanie 
ł Ud dr7ewie z r. 1693. 
8361 Zdjęcie z krzyża J. Unierzyski 
I Sd I Portret malarza Langa 
I pejzażysty Jan Maszkowski I Rodzina autora 
I 839 I Kopia ak\varelowa malo- 
: wan sciennych \v kate- I 
drze Sandofi1ierskiej I koniec XIV w. J. Lenartowicz 
Bombonierka emalio\\'ana malowane mi I H. Buko\vski 
ze scenan1i miłosnemi przez Chodo- ze Sztokholmu 
\vieckiego 
Ęortret Wyleżynskiego And. Grabo\,"skiISt. Tarnawiecka 
S\\. I(azn1ierz rozdzielają- I 
cy jahnużnę IKazm. Mireeki. 
926 Portrecik \vłasny Radkie\vicz W oj- 
I I, I ciech t 18 47 ]ozef Poler 
I 932 Sn1ierc wygnal1ca na Sy- .' 
I oeryi H Rauchlnger IHelena \ hamlec 
1 940 D\va portrety lnal. gua- 
I I chen1 J. B. Raschke zakupiony 
: 942 Lukre<;ya adająca sobie dyrektor 
I śmierć, n1alo\\' na drzewie szkoła Kranacha Jan Mat . 
I 


autor 
Kastori 


Ule7nany 


zakupiony 


..a (Uplony 


i 850 
I 
l , 867 
894 


autor 


;fl
		

/P017_0001.djvu

			- 17- 


NAZWISK"O 


Artysty 
I I 
946 1 ł=)cięcie Samuela Zborow-1Wł Łuszczkie- 
skiego I \\ icz. 
960 Miniatura na kości Kon- 
stantego Chle\vskiego I 
Majora I. p. Strzelców 
pieszych \\T. pol. I 
977 Portret olejny cesarzowej 
austr. Charloty I 
980' Portret olejny artystki J.I 
I Reszkownej (Kronenber Tadeusz 
gowej) kiewicz 
R4 Widok Morskiego Oka Jan Nep. Gło- 
ł w Tatrach wacki zakupiony 
99
 1 .Pertre art. maI. Rusterna jHr. K. Przez.. 
kredkami przez tegoż I dziecki 
999 i Portret olejny Rektora 'Hr. K. Przez. 
luniw. wil. Pelikana nIeznany dziecki 
1003 Portret oleiny Bogdana ,Ludwik, Józef i 
Zaleskiego Leon Kapliński Antoni Jan- 
I kowscy 
1004 Portret olejny Teresy Pal- Kolasiński Antonina 
czewskiej art. dram. maI. r. 1849. z Bvronów 
, Sro
zyńska 
lU05 N. Marya P. i Sw. Bernard Ks. prob. Gro- 
fragment maI. al tempera wiek XVI dzicki 
1006 l , ! Tr yp t Y k zniszczony Dla!. 
I na drzewie. N. Marya P. w. XVI zakupiony 
10071 i różni ś\\'ięci. 
1008 , Predella do powyższego 
tryptyku 
1009 Ukrz).Tżowanie fila!.. na 
drzewie 
, 
1010 Sw . Jan Chrzciciel, Dla!. 
I na drzewie w ramkach 
\\1spółczesn yeh I 
1019 Portret olejny Włada Ci-I 
I kowskieg
 oficera huza- Józef Rejchan 
row \vęgler. I 
10922 Jezus Chrystus w obłokach Brat Ang. 
{ lobraz olejny na drze\vie ' Drewaczynski 
/1024 Na 
wojską nutę, obraz 
L olejny W odzinowski 


Nr. P R Z E D 1\1 lOT 


Ofiarodawcy 


zakupiony 


nieznany 


Vice - Prezyd. J. 
Friedlein. 


nieZnan)T Henr. l
ukowski 
AjdJwielbiciele talen
 
tu artystki. 


dtto 


zakupiona 


koniec w. XV. 


zakupiony 


w. XVI 


zakupiony 


zakupiony 


autor 


zakupiony 


2
		

/P018_0001.djvu

			-18- 


PRZEDMIOT 


NAZ\VISKO 


Nr 
I- 
I I I 
1026 Portret olejny art. maI. 
I F. Szynalewskiego 
1049 Tentaeya S-go Antoniego 
I obraz olejny 
1050 Widok placu «Am Hof» 
w Wiedniu, obraz olejny 


Artysty 


I Ofiarodawcy 


1051 , Miniatura Brygadiera w. 
pol. Benedykta Kołyszki 
1052 Projekt pomieszczenia po- 
mnika A. Mickie\vicza St. Tondosa i J. Hr. K. Przez-I 
na plantach Kossaka dziecki. 
_.1064 Zaloty myśliwca, akwarella Ju!. Fałat zakupiona 
1073 1 Portret en g-rzsazlle Tepy Tepa zakufion 
11076 1 1 Tak idzie robota, gdy majs- Franciszek 
tra w domu nie ma Streitt zakupiony 
1078 Dzewica w kąpieli Pantaleon Szyn- 
dler 
1081 Chłopi krakowscy przed Hr. StaniSłaW } 
karczmą Szembek wdowa po 
1082 Portret niedokończony art. autorze 
, I maJ. L. Benedyktowicza dtto 
109
1 Portret Ekse. Pawła Po-1Kazimierz Po- 
piela chwalski 


przez tegoż 
Lucyan 
W ędryehowski 
Tadeusz 
Rybkowski 


akwarella 


1093, Pogrzeb ubogiego, obraz Franciszek 
olejny niedokończony. Streitt 
1103 Rynek krakowski w zimie, 
szkic olejny 'Hipolit Lipiński 
1105 Morskie Oko, obraz olejnylA. M zko\vski 
Ti} ptyk z Ś\v. Marją Egip-, 
I cyanką i innynli ś\vietymi wiek XVI. 
11371 Portret olejny Dra Sedel- Jozef 
majera Brodowski 
1147 t Obrazy i bronzy 
12041 ( (Patrz osobny katalog) 
1210 Portret Stanisła\\Ta Lubo-I) 
mirski ego I Closse I 
1211 Portret Jana Herburta ,nadworny ll1a- I 
Kasztelana Sanockiego I larz X. B. I 
1212 Portret Pawła PiaseCkiegO! \ " Krasickiego I 
I Biskupa przell}yskiego J 


zakupiony 


autor 
Wys. C. K. Ml- 
p.i teryum dla 
kultu i oświaty 
T. Eust. 
Kołyszko 


zakupiony 


o cie czwart- 
kowi Eksc. P. 
Popiela 
\vdowa po 
autorze 
Hr. Sobiesław 
Mieroszowski 
zakupiony 


zakupiony. 
]o7ef 
Sedelmajer 
Wiktor 
Osławski 


zakupione
		

/P019_0001.djvu

			Nr. PRZEDMIOT 


1231 
1229 


Portret Hr. Potockiej ! 
Miniatura generała Bene- 
dykta Kołyszkl opra\vna 
w teke skorzana 
Portret .. Kard ynał-ła Zbi- 
J gniewa Oleśnickiego 
I 


1235 


19 - 


NAZWISKO 


Artysty 


J. Reichan 


Ofiarodawcy 


7akupiony 
Hr. Helena 
z Kołyszkaw 
Tyszkiewiczowa 


Closse 
nadworny ma- 
larz X. B. 
Krasickiego 
Rafał HadZie- t d t .- 
wicz. a es amen- 
f towy wdowy po 
dtto artyście 


malarz z XVI w. 


nieznany 


Faliński 1833 r. 
Chorągiew na- 
grobna 
z r. 1644 
Brat Angeliko 
Dre\vaczynski 
Z Szymano- 
wskich Lenar- 
towIczowa 


1284 Matka Boska Bolesna. 0- 
i lejno na- p'tótni I Fr. Krudowski 
1285 Matka Boska z Dzieeia- 
tkiem z"n trono w okofo I mal
rz 
, 
S\vięci malo\vanie ruskie. z XVI \\7. 
1286 Obraz olejny na drzewie 
w dwóch połowach: Na- 
rodzenie Matki Boskiej 
i Zaśnięsie Matki B. Hlał. 
ruskie cerkiewne. 


, 
1242 Swięta Rodzina, olejno 
na płatnie. 
1243 Błogosławienstwo św. Ja- 
koba, olejno na płótnie. . 
1244 Sąd Ostateczny, malow. 
ruskie na drzev\'ie. 
, 
1245 Sw. Jan i św. Paweł, malow. 
ruskie na drzewie. md.larz z XVII w. 
1246. Chrystus między Aniołami malarz z X\
II w. 
1247 Portret olejny Generała 
Dwernickiego. 
1253 Przejście wojsk polskich 
przez granicę pruską w 
r. 1831. 
1262 Portret Franciszka Pawe- 
. .. 
skiego Skargi, synowca 
ks. Piotra Skargi. 
1274 Najśw. Marya Panna -in 
tro'Ko, olej no na płatnie. 
1279 Bandyta rzynlski, olejno 
na płótnie. 


malarz 
z XVII w. 


zakupiony 


zakupione 


zakupione 
zakupione 
Bronisł z Mło- 
ckich Szlaska 


Hr Bolesławowa 
Starzyńska 


zakupione 


autor 


Stanisła w 
Leszczyński 


zakupiollF 


zakupione 


zakupione
		

/P020_0001.djvu

			20 


NAZWISKO 


Nr. P R Z E D M lOT 


Artysty 


Ofiarodawcy 


I
 I 
11287 Mat
a I?oska z Diecią- 
I I tklem zn trono ". około 
I Swieci, malowanie ruskie 
1128R Przed
tawienie Trojcy Śtej 
I podług greckiego rytuału n1alarz 
malow. ruskIe na drzewie. z XVIIw. I zakupione 
12891 Droga do Danlaszku czyli Lucyan Sn1ugle- Kaźmierz Cho- 
Na\\Trocenie św. Pa\\'ła. WICZ dziński 
1290j Miniatura ks. Ogińskiej wo- Zeich vel Zeig 
jewodziny Trockiej. n1iniatura z czas 
Stan. Augusta 
1311 Leśniczy fantujący chłopa l 
\y lesie. ' I. Szermentowskil 
13121 Widok chat wiejskich w I 
I I zimie. E. M. Romer \ Konstanty Pa- 
113131 Wyjscie z cmentalza wiej- I ( procki 
skiego. F. Kostrzewski 
1314: Utarczka ułanow z kira- 
I syerami. Juliusz Kossak 
1315\ Portret Ann)T Bilińskiej, Anna z Biliń- 
ole. no na płotnie skich Bogdano- 
\\'tezowa 


13161 Portret olejny Wład. Zdi- 
I towickiego \v 
troju ka- I Hr. Andrzej Władysław Zdzi. 
w..eriera Ojca Sgo. I Mniszech towiecki 
1319 Portret rysunkowy Fran- rysow. z natul Y 
I I ciszka Bron. Miekle\\.icza I r. 1845 Juliusz StanisławŁodzia 
... l I brata wieszcza. I Dornig Barano\\'ski 
113201 Ksi4dz Jakubowski prze- 
mawiajc
cy w obozie do Michał 
I Konfederato\V Barskich. Staehowicz 
: 1326j Gło\va kobieca (studyum) ' [ Julian KarcZeW-I ! 
i olejno na płótnie. ski malafz \vileń- I zakupione 
113271 Pejzaż ze stafażem. SkI z przed 18301 
13281 Portret owalny Teofila I 
Lenartowicza, olejno na 
. . płotnie. I Kwiatkowski 
i] 3
91 Port! et Adama Mickiewi- 
! I cza (gło\\'a) akwarella. 


malarz 
z XVII \v. 


K \\Tia tkowski 


zakupione 


Hr. Marya 
Stadnicka 


autorka 


Hr.Odroważ 
... 
z Bruxelli 


zakupione 


zakupione
		

/P021_0001.djvu

			- 21 


NAZWISKO 


Nr. p R Z E D M lOT 


Artysty 


Ofiarodawcy 


I 
1332 Portret l{róla Stanisława Schroeder maI. Dr. Wład. Ha- 
Leszczyńskiego I szwedzki rajewicz 
1334 Pogrzeb górnika olejno na 
płótnie. IPiotr Stachowicz zakupione 
1336 Carowie Szujscy na Sej mie 
Warszawskim Jan Matejko zakupione 
_--c:-
		

/P022_0001.djvu

			- 22 


,. 
II. R%E%BY. 


NAZWISKO 


Nr. PRZEDMIOl' 


Artysty 


Ofiaroda\vcy 


I I 
201 Model tablicy do kościołal 
. Panny Maryi (bronz) Welonski Pius 
24 Pier\\Tsze podszepty miłości 
(w nlarlllurze) Brodzki Wiktor 
1syche umierajaca(wmarm.)'Tatarkiewicz J. 
48 Sienliradzki Henryk (nle- 
dalio n \v marnltllze) Barącz Tadeusz 
52 Sobieski na koniu (bron z) Oleszezyński Wł. 
54 Jan Kochano\\7ski z Urszul- 
ką (bronz) Tren1becki Zyg. 
55 Gladyator (bronz) Weloński Pius 
60 Edyp i Antygona (w marm.) Sosnowski Oskar 


autor 


autor 
hr. CieciersI' S 


autor 
Stępnowska 


autor 
zakupiony 
autor 


64 Innocenty X. (medalion 
w marnlurze) Houdon Kaczkowski Zyg. 
Jan Matejko (nled. w nlarm.) Rygier Teodor autor 
Jan I(iliński (biust w malm.) Korpal Michał kupiony ze kład. 
Sześć n1edalionó\v gipsowe Hoszo\\7ski Cel. autor 
Głowa Satyra (w nlarn1urze) antyk Syrewiez Boles. 
Gło\ya Sfinxa (w bazalcie) antyk egipski «( « 
95 Sw. Piotr (rzezb. w drzewie) z XVII. w. X. 1. Polkowski 
103 Bok pudła od karety Jana III. rzeźba z XVIIw. hr.J. Drohojewski 
105 Medalion z marnluru z por- 
betem autora Canova Antoni hr. Jano\\Ta Tar- 
I nowska 
106 Nereida (rzezba w marm.) niezn. aut. włoski Prot Lelewel 
107 Odlewy gipsowe główek według Wita 
Stwosza 


1141 Puszeczka srebrna z medal. 
I Jana III. 
12RI Rodzina (posąż. z terrakoty) Hoszo\\7ski Cel. 
1301 Wieczerza Pańska (rzeźba 
I w drze\vie) z końca XVI w. X. J.Kwiatkowski 
] 3!J Odlew gipsowy J. Kocha- 
nowskiego z nagrobka 
146 Odle\vy gipsowe główek 


J. E. Paweł Popiel 
Sew. Czajkowska 


, 


autor 


E Stehlik 


według WIta 
Stwosza 


F. Wyspiański
		

/P023_0001.djvu

			23 - 


NAZWISKO 


Nr. 


PRZEDMIOT 


Artysty 


ł Ofiarodawcy 


1521Biust ]anaDługosza (w gips.) F.Wyspiański 
182 Trębacz polski z XVII w. 
(rzezba w bronzie) hr.Bol.Starzeński 
186 Wypędzenie szatana (rzeźba I I 
w drzewie kolorowana) Szkoła cerkiewna hr. Adamowa 
ruska XVII "v. Potocka 
ze składek ub li- 
Welonski Pius cznych 


autor 


autor 


196 Popiersie bronzowe Jana 
Kochanowskiego 


202 Medalion gipsowy prof. 
chemii J. Grabowskiego Barącz Tadeusz Nycz Karol 


fi 


207 Fragment rzezby ornan1en- Szkoła Bartło- 
tacyjnej z pałacu \\T Woli n1ieja Berrecci' Adam Trembe- 
Justo\vskiej wiek XVI. ego eki 
220 Posążek bronzowy Marka kopija w znlniej- Dr. I. Brodo- 
Aureliusza szeniu \\ lez 
221 Medal bronzowy bity na 
cześć hr. Adama Poto- Barre w Pary- StanIsław Klu- 
ckiego ż u czyckl 
320 Wiara - rzeźba w terra- Celestyn Ho- 
kocie szowski 
353 Popiersie w bronzie Jozefa 
Szujskiego, Rektora uni- 
wer. Jagiell. Hako\\Tski 
364 Posążek Lenartowicza \\Y gip- 
sie Xin1enes 
366 D\\"a kapitele z grobowca 
367 Kazimierza Jagiellończy- 
ka \v gi psie Wit Stwosz 
378 Długosz, odlew glpSO\VY 
z tablicy erekcyjnej psał- 
terzystow 
3861Dwaj rycerze,rzezba w drze- Wit St\\TOSZ 
387 j WIe (oryginały) 


autor 


za.kupiony 


JuliaJabłono"\\rska 


H. Rakowski 


Władysł. Elias. 


Dozor leo. CłO 
N. Maryi Panny 
\V I{rakowie 


3H4 Medalion w gipsie, pOl tret 
Bis
upa Du
aj
wskiego lAlhed Rómer 
395 Medahon \\7 gIpSIe: portret J 
JE. P. Popiela 


autor
		

/P024_0001.djvu

			24 - 


Nr. PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Al tysty 


Ofiarodawcy 


398 Madonna - rzezba \\T gipsie Stanisł. Lipiński 
t 1883 
408 Biust hr. Arturowej Poto- Wal. Gadomski 
ckiej w nlarlll urze 
411 Gło\va Chrystusa i ezterYlzeźba z r.I360AdanlTrembecki 
415 aniołki z kośc. N. M. P. 
(odlew gipsowy) 
418 N. M. P. t. zw. Jackowa 1 
'\T katedr. przenlyskiej (odlew gipsowy)1 Majerski art. 
424 «Pieta» z kaplicy Fredrow, J rzez. zPrzemyśla 
w katedr. przen1yskiej (odlew gipso\\ry) 
421 Medalion nlłodej kobiety Andrzej Grabo- 
\\ profilu (w gipsie) Parys Filippi wski 
422 Study
nl. żyda polskiego « « dtto 
w gIpsIe 
433 Krzyż bizantyński \TI \v. (od!. gips) 
434 ' K · t ze Stauropigii 
43 i; , rzyze pa ryarsze 
v I (odlew gipsowy) 
449 Projekt na pomnik Miekie- Dykas Tonlasz 
\\7icza z r. 1886. (gips) 
485 dtto Syrewicz Bolesł. I 
488 Głów
a żyda lite\\Tskiego Unichowski 
z terracoty Franciszek 
490 Zbior genlffi zakupiony od rozliczni autorzy 
Pana Schmidta Ciążyń- starożytni i no- 
ski ego - sztuk przeszło \\Toczesni 
2 tysiące oraz pierścienie, 
\\Tyroby egIpskie i chal- 
dejskie. 
491 , G
dynlin - lzeźba \\' gip- HelenaSkirmun- 
SIe towa 
492 1 Me?alion Henryka Rodzie- « 
Wlcza 
493 Medalion gipso\\ry H. Pla- Helena Skirmun- 
\\)ińskiego towa 
494 Medalion gipsowy J. Bu- 
trymowiczo\vej 
512 Fragment rzezby nagrobko- 
wej XVI \\'ieku z kamie- 
nIa 


« 


« 


« 


nIeznany 


zakupiona 


K. Wentzel 


zakupiony 


zakupione 
dar autora 


« 


« 


« 


« 


zakupiony 


dar córki 
autorki 


« 


« 


dar córki 
autorki 


(J 


It 


Łakociński 
z Krakowa
		

/P025_0001.djvu

			25 


I 
I Nr. 


PRZEDMIOT 


- 


NAZWISKO 


Artyst y_ Q
aro dawcy 


526 Próg schodo\\'y z rzezbą 
figuralną. 
530 BIust J. Niemce\vicza WY-I 
kuty w miedzi I 
552 Biuścik Adama Kirkoral i 

 gIpsu 
553 Biuściki: T Narbutta-X. , 
W.,Żylinsk.iego - M.Ma- 1 
l I linowski - z gipsu. I 
554 Eust. Tyszkiewicza. J., 
I Niemcewicza. Ign. Chodz-I 
ki - z gips. brąz. 
555 ITad. Bułharyna z gipsu I 
556 1 'Medalion gipsowy Hr. 
Konst. Tyszkiewicza 
560 Popiersie Se\veryna Bouera 
1534 gipsowy odlew 
I z pOlllnika 
571 Maska hetmana J. Tar- G. Maria Pado- 
I no\,'skiego gipso\vy od- vano t 15 68 
lew z pOlllnika 
573 Wieniec roż i cierni, terra- 
, kota 
574 Balsaminka srebrna 
XVI \v. 
286 Kubek srebrn}y z XVI \v. 


610 I Medalion Floryana Stra- 
szewskiego gips. 
619 Chrystus na Krzyżu, dre- 
wniana rzeźba XVI. w. 
, 
633 Smierć bogacza płask. 
drewniana z r.. 1620 
642 Chrystus u słupa płrzeźba 
z kości słonio\\rej 
67fi Medalion Hr. Andrzeja Za- Henryk 
nloyskiego z r.l 85 l, w bron- 
o 7ie sred. o, 17. 
67 6 1 Medalion Areyb. Jana Pa- 
wła Woronicza z r. 1852, 
I \v bronzie 


XVI.. \\'. 
Kosso\\rski 
Henryk 
I. Ostrowski 
z Wilna 


« 


« 


( 


nIeznany 


« 


l,T nichnowski 
z Lit\vy 
z Jakob Radom- 
ski złote krak. 
I. B. 
zło t. krak. 
Kozakiewicz 
Piotr 
nieznany 


« 


" 


I 
Stattler l 


tegoż 


z Zalllku na 
Wa\\Telu 
P. Szpakowski 


I A. H. Kit kor 


« 


« 


« 


« 


zakupione 


« 


autor 


Lepszy 


Schmidt, 
CiażvńskI 

 .I 
autor 


zakupiony 


« 


Ks. I. 
Zab0rowsl{i 
zakupiony 


«
		

/P026_0001.djvu

			26 


Nr. P R Z E D M lOT 


679 Medal na czesć Mikołaja 
Zebrzydowskiego, w sre- 
brze 
Biust bronzowy Jana So- 
bieskiego wys. 0.25 cnI. 
Biust bronzo\vy Stefana 
Batorego wys. 0.25 cm. 
684 Medalion Hr. Adama Po- 
tockiego, w bronzie 
690 Napad Tatarow, grupa 
modelowana w wosku czer- 
\\'onym na tle czarnym 
692 Odlew gipsowy rzeźby ka- 
miennej \\T Strzelnie \v Wiel- 
kopolsce; tym pan onowa ta- 
blica erekcyjna fundacyi 
Piotra Własta 
693 Odlew gipsowy rzezby ka- 
miennej \v Strzelnie ; ta- 
blica erekcyjna koś/cioła 
św. Prokopa przez S\\ ię- 
tosła\va syna Piotra Wła- 
sta. 
694 Odle\,' gipsowy rzezby ka- 
miennej w Strzelnie, przed- 
stawiającej N. M. Pannę 
i Prorokow 
737 KalI1ien z wyrl.ezbioną ro- 
I zetą jako ezęsć arkady 
renesanso\\"ej z Woli Ju- 
stowskiej 
752 I Odle\v gipsowy rzeźby 
z XII \v. zamies zczonej 
w tympanonie kościoła 
w Wysocicaeh pod Skałą 
767 Posążek Minerwy z bronzu 
777 Medalion z bronzu Bisku- 
pa krak. X. Albina Du- 
naje\,.skie go. 


NAZWISI(O 


Artysty 


Ofiarodawcy 


J ozef Kuczewski 


Jan KrYllski 


autor 


tenie 


tenże 


Jan H'lkowski I Prof. Jabłoński 
I 
Juliusz I . autor 
Bełtowski 


z XII. w. 
z kośc. 
Norbertanek 


zakupiony 


(( 


{\ 


tt 


( 


w. XVI. 


arch. 
Stryjeński 


P. Mi1ieski 
z ,V ysocic 


I 
liK Schmidt-Cia- 
.. 
!yński 
Alfred Romer autor
		

/P027_0001.djvu

			27 


Nr. PRZEDMIOT 


NĄZWISKO 


Ofiaroda \\7cy 


Artysty 


801 Rzezba na drzewie z X\7II. 
w. kij ze scenami Starego 
TestaIllentu 
1816 Medalion \v wosku Z y- 
I gm un ta III. 
830 Odlew gipsowy jednego 
pola z nagrobka Włady- 
sława Łokietka. 
837 Odlewy gipsowe zworni- 
ków z sali hetmańskiej 
w Krakowie. 
838 Zaporożec. 
840 Odlev;y gipsowe fragmen- 
tO\V z bramy zamkowej 
\\7ileńskiej i drzwi żelazn ych 
w kościele po-bernadyn- 
skin} w Wilnie 
891 Starożytnosci egipskie: Osi- 
ris w bronzie, Izyda rzezba 
w kamieniu 
895 Medal bronzowy Bolesła- 
wa Potockiego 
897 ł Odlewy gipsowe kapiteli 
898) z kościoła P. Maryi w Kra- 
899 ł kowie 
912 Medal bronzowy złocony 
na panliątkę 40-1etniego 
jubileuszu N. P. Franciszka 
J ozefa I. 
915 Medalion bronzowy Fr. 
Liszta · 
91 6 I Rzeźba drewniana koloro- 
wana przedst. św. Annę 
917 Rzeźba w marnlurze me- 
I dalion A. Grott gera 
918 1 Rzezba w drzewie: lichtarz 
z Biecza 
919 I Posążek bronzowy J. I. 
Krasze\\'skiego 
ł 


w. XIV. 


w. XIV. 
St. Lewandowski 


L. Steimann 


w. XI\ 


G. Krauss 
w Wiedniu 


Pius Weloński 
początek 
XVII w. 


St Lewandowski 


w.XIV 


Teodor Rygiel 


ks. Szajnok 
H Bukowski 


zakupione 


zakupione 
zakupiony 


Alfred Romer 


Jan Rakowski 
Konstanty Wo- 
łodko \vicz 


KODlitet kościoła 
N. M. Panny 


Gmina miasta 
Krako\,'a 


autor 
!vlechofer 
l Wyśpiański 


zakupiony 
ks. Proboszcz 
Ziemiański 
z Biecza 
ze składek pu- 
blicznych
		

/P028_0001.djvu

			- 28 - 


Nr P R Z E D M lOT 


925 Kubek srebrny z moneta-. I 
lnl Zygnlunta I. i Albrechtal 
ks. Pruskiego 
927 Medal srebrzony, na pa- 
I miątkę Arcyks. Elżbiety 
austryac. 
928
 Rzeźba w terrakocie p. t. 
I CI Pokuta) 
943 Chrystus umierający rzeź- 
ba w drze\vie 
944 K\viaton pinaklu z kośc. 
N. Maryi P. w Krakowie 
(oryginalny) 
962, Cztery odlewy gipsowe 
kapiteli lasek okiennych 
I z kość. N. Maryi P. 
963 Odlew Vipsowy kolosalny 
głowy Chrystusa ukrzyżo- 
wanego z tęczy kościoła 
N. LVlaryi P. 
964 1 Medalion w bronzie Hr. 
Emeryka Czapsk
ego 
1042 1 Medal bronzowy bity na 
CZeŚć M. Duehińskiego 
1045 Figurka kobieca rznięta 
w kości 
1032 Medalion Ks. kardynała I 
Albina Dunaje\\Tskiego 
1101 Aniołek z latarni kopuły 
kaplicy Zygmuntowskiej, 
odlew gips9wy 
1109 Statuetka SteJ Kunegundy 
odlew gipsowy 
1136 Biust bronzowy 
\ - 


1267 Płaskorzezba w gipsie: trzy 
medaliony Zygmunta I., 
I Zygmunta Augusta i IZo. 
I ściuszki w ujeciu z dwóch 
szabli 
I 


NAZWISKO 


Artysty 


w. XVII 


Celestyn Ho 
szowski 


w. XVI 


\v. XIV 


w. XIV 


w. XVI 


Alfred Romer 
w. A. Mali- 
nO\\7ski 


w. XVI 


Jan Rakowski 


Bartłomiej Be- 
recci w. XVI. 
oryginał 
Z XVI. \\'. 
W. Boryszowski 
Paryż 1868 r. 


Teofil 
Lenartowicz 


Ofiarodawcy 


H. Buko\vski 
ze Sztokholmu 


Gmina n1iasta 
Krakowa 


autor 
Dyrektor 
Jan Matejko 
Komitet restau- 
racy! kościoła 
N. Maryi P. 
w l{rakowie 


dtto 


dtto 


autor 


prof. Ż uliński 
wykopana przy 
budowie teatru 


autor. 
Prof. Stan. 
Odrzywolski 
architektA 
WlSZ V\
it 
art. rzeźb. 
 
Niedzwiecki, ; 
Leonard. 


Stanisław 
Leszczyński
		

/P029_0001.djvu

			I 
Nr-I 


- 29- 


PRZEDMIOT 


NAZWISKO 


Ofiarodawcy 


Al tysty 


126S f Paskorzeźba w gipsie, nal 
platce kwadratowej głowal 
A. Mickie\vicza, po roguj 
herby i symbole 
1271 }Iłaskorzeźba modelowana ' Teofil 
l II Lenartowicz 
w wos (u: Pożegnanie z rO- 11 
dziną pułkownika Bechi, 
który zginął w pO\\7staniu \ 
! ) 86 3 r · J J 
11278 Posążek bronzovry Mar- Rzezba z czasów 
I syasza Ludwika XIV 
1333 1 Medalion T. Lenarto\vicza 
w terl akocie Błotnicki 
1335 Odlew \v gipsie, płasko- 
rzeźba z nagrobka Krysz. 
Szydłowieckiego z Opatowa Rzeźba z X\TI w. 
1338 Gło\va Krysz. Szydłowie- 
ckiego w gipsie dtto 
, 


I I 


IV. 
V. 
VI. 


DEPC>ZY
 A. 


l} 
II 
, Stanisław 
l' Leszczyński 


Wiktor 
Osławski 
komitet pogrze- 
bu ś. p. T. Le- 
nartowicza 


zakupione 


zakupione 


dar aut. dla Zam- 
ku na Wawelu 
Ex voto Cultifabra nieznany z r. 1532 depozyt klaszt. 
, 
Snlierć św. Piotra Domini- Wacław z Oświe- XX. Dominik. 
kana cimia zakon. 1599 dtto 
KOll1unia św. Hieroninla DOll1enichino depozyt hr. K. 
Przeździeckiego 
dep. Akademii 
U nliejętności 


Hołd pruski 


VIII. Szachywbronziezłoconym 
I srebrzonynl 


IX. Przysięga Kościuszki, gou- 
ache r. 1794. 
X. Odsiecz Wiednia 


XI. Dwa sk
zydła tryptyku, 
z maI. Swiętymi na tłach i 
złoconych 


Jan Matejko 


rzeźbiła i cyzelo- 
wała Helena 
Skirll1undtowa 
Stachowie z 
Michał 
Dalinger von 
Daling 


w. XVI 


Krzyżanowski 
!{onlan 
S7 koły Sztuk 
Pięknych 
Depozyt 
kościoła w Do- 
maradzu.
		

/P030_0001.djvu

			3° - 


NAZWISKO 


Nr. PRZEDMIOT 


Artysty 


Ofiaroda wcy 


I 
XII. Slavus Saltans, rzezba 
\\T bronzie 
XIII. Drzwi gnieznieńskie, odlew 
I gipsowy w. XII 
XIV. D\vie panoplie broni sie- . 
cznej i palnej w. XVII. i XVIII 
XV. Zbroje i hełmy polskie w. X\
II. D Al d 
XVI P . , l l .. . . k T XVII epozyt (a e- 
t lęC (O czug I mlSlUl a \\ · . 
i" U .. Ś . 
X
II' I Trzy gablotki z okazami (,mn lnlejętn? CI 
XVIII. I przen1ysłu artystycznego \v.XVII.iXVIII. w KrakowIe. 
i XIX. w Polsce i zagranicą 
Na.czvnia majoliko\\"e i ze 
XX. sztejngutu Iw. XVI. I XVII. J 
XXI. Narzędzia muzycze I 


Pius Welonqki iwłasność autora 


l 


Działy rycin. starożytności, pamiątek po Adamie 
Mickiewiczu i zbior k:amei i gem nie są objęte tymczaso- 
wym katalogiem - co nastąpi po uorganizovvaniu od- 
nośnych działow.
		

/p003_0001.djvu

			fi 


IM O B RA% Y. 


NAZWISKO 


Nr. p R Z E D M lOT 


I 
1 Pochodnie Nerona :Siemiradzki Hen.1 
2 Od\\Tiedziny Lamoyskiego I I 
\v Czarnolesiu IMiiller Karol autor 
3 Wnętrze katedry na Wa\\TelulSwierzynski Sat. autor 
4 Uczta u Wierzynka AbranIo\vicz Br. autor 
5 Rusałki Pruszko\\
ski Wit. autor 
6 
ha
verLls (głowa-studium) GottliebMaurycyIKrY\\Tult Alexan.: 
7 Smlerc Czarneckiego SuchodolskiJanu. Hr. Szembek 
8 Obrona Częstochowy ( « I « {( 
9 $ukiennice Grygle\\Tski Alex .D. Mazurkiewicz 
10 
mierć ś\\. Stanisława Knorr H. l Dyrekeya TO\\T. 
11 Smierć Wandy Piotro\vskizKró1. 'P. Sztuk pięk. 
12 Ruiny Ponlpei Krasze\\Tski J. I. Dr. Baraniecki 
13 Ks. Jozef Poniatowski I nieznany Karpiński BoI. 
14 Chrystus po Zmartwych\
lst. Czeeho\viez Szy. Mora\\Tska Hel. I 
] 5 Senator Dr. Soczyński Stattlel W oj.Kor.,Dr.F.Jakubowskil 
l f) Portret Majerano\1vskiej lVlajerano\\Tski W. Dr. Mohr Michałi 
1 7 Gło\va starca IDietrich (?) I « « « 
18 Gło\\Ta starca 1 « « « « 
19 I Kotsisa Aleksandra (port.)IKotsis Alexand. Jordens 
21 I Dzie\\Tczęta zbieraj. jagody ]aroszynski W. 'Kadlewiez Karol 
22 Bit\va pod Cecorą IPiwnicki Witold autol 
23 r SejnI bociani I Malecki Wład. autor 
25 ; Portret Hel. Modrzeje\vskiej Ajdukie\\
icz T. autor 
26 Chłopcy \\T kąpieli Poch\valski Kaz. 
27 I fortret Józ. Brodo\\Tskiego Hadziewicz R. Brodowska Joz I 
2R Sn1ierć Czarneckiego (replik.) , Suchodolski Jan Hr. Ciecierski St. 
29 Jan Klemens Branicki hetrn. l\iieris (?) « « « I 
dO Stanisła\v Małacho\\"ski Bacciarelli M. I (I « :< c I 
3] I X. Benjanlin Szymański Kolberg Antoni « ( " 
32 X. arcybiskup :F'ijałko\vski IZokular Alex. I « (C 
33 
'łoszka płacz. nad kołyską!Clchowski «( « 
34 Gloonl siodłający konia I Hr. I. Zabiełło « « 
35 \i\lidok zamku \\T TrokachDmochowski \"1 ({ « 
36 \;VidokPozajścianad NienIn. « « « 
37 I Widok zanIku Janon'ca nad 
Wisła !GOściIllSki 


Artysty 


Ofiaroda\vcy 


autor 


« 


« 


(t I 


« 


« 


« 


« 


{(