/p001_0001.djvu

			W NUMERZE: FOTOREPORTAŻ Z WIDOWISKA HISTORYCZNEGO: 
WYSTAW A: AL WERNIA - PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIĘ)SZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ; 
70 - LECIE ZAKŁADU - KOLĘ)NE WSPOMNIENIA
 
SUKCESY SPORTOWE: MZKS W OKRĘGÓWCE, UNIA W A-KLASIE, MODELARZE SIĘGAJĄ 
PO TYTUŁ Y MISTRZOWSKIE; STAŁE RUBRYKI, W TYM "BLIŻEJ GMINY". 


. 


Nr indeksu 
35211 
NR6 
(203/224) 
ROK XXII 


czerwiec 
1993 
cena 1000 zł 


MIESIĘCZNIK ZAŁOGI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH I,ALWERNIA" I GMINY ALWERNIA 


4 czen.oca obchodziliśmy 


TRADYCYJNY  
DZIEN CHEMIKA 


Bardzo wzrusząiącym momentem pod- Zgodnie z wieloletnią tradycją pracowni- 
czas okulicznościowego spotkania z oka
ji cy usiągąjący 30 - letni staż pracy w zakla- 
Dnia Chemika. było wręczenie odznak "Za- dzie otrzym
ją piękne wazony kryształowe z 
służony Pracowuik. Z.Ch. "Alwernia" byłym okulicznościową dedykacją. W tym roku 
długoletnim praCllwnikom. przyznanych im otrzymali je: Witold Błaut. Mieczysław 
z okazji 70 - lecia naszego zakładu. Odznaki CzerwińskL Stefan Folga i Józefa Nle- 
otrzymali:Franciszek Kaczmarski (praw- chwiej. 
wał w latach 1945 - 1972). Tadeusz Pierz- Odznaczenia i wyróżnienia wręczali pre- 
chała (1945 - 1979). Jan Grudzień (1955 - zes zarządu mgr inż. Kazimierz Boroń i 
1981). Mieczysław Bleł (1953 - 1981 ).ze przewodniczący obu związków zawodowych 
względu na podeszły wiek i zły statl zdrowia - Julian Filipek i Józef Mucha. 
Innym wyróżnionym odznaki wręczono w Ceremonie dekoracji poprzedziły przemó- 
domach: Kazimierz Saługa (1945 - 1973). wienia. Prezes K. Boruń podkreślił. że 
Aug.ustyn Chr
lfSZcz J!9.45 - Ilłl.l-II AntonI . ')' - - 
----- J ___. 
Warchoł (1954 ':' 19m 1 Franc .. Skuw- '" La 
a ąjąc",
 l 
roński (1957 - 1983), Jan Mazgaj (1947 - sięcy hr. Omówił też najważniejsze za- 
1975), Stefan Cygan (1952 - 1917). dania - restrukturyzacja zakładu, poprawa 
Odznaki otrzymali też pracownicy: Ja- jakości produkcji i poważna oszczędność 
nina Buczek, Władysława Ciupek, mgr na każdym stanowisku pracy. Apelował. 
inż. Jan Cudak. Jan Feluś (d.s. 1). Jan by przede wszystkim wukół tych zadań 
Feluś (budowlany). Francłszek Jarczyk. skupiła się cała załuga. Na ręce uczestni- 
Illgr inż. Alicja Kllmkowska. Zdzisława ków spotkania (najliczniejszą grupę stano- 
Nocula. Józef Nowak. Kazimierz Nycz. wili praCllwnicy z ponad 30 - łetnim stażem 
Stanisław Pierzchała, Jerzy Tekiell. pracy w naszym zakładzie) złożył podzięko- 


- Macie o czym pisać. w ostatnim czasie 
dużu się działo - zauważył mój znajomy. 
Istotnie, na przełomie maja i czerwca byli- 
śmy świadkami naprawdę znaczących wy- 
darzeń. W Szkole Podstawowej w 
Alwerni otwarto interesującą, wartościo- 
wą... i wzruszającą wystawę pl. "Alwer- 
nia - przeszłość teraźniejszość- 
przyszłość" . 
Oglądaliśmy też 
wspaniałe wido- 
wisko historycz- 
ne z Ił
ji ju- 
hileuszu szkoły 
Parę dni później 
udbyły się uro- 
czystości z ukazji 
Dnia Chemika i 
70-lecia naszego zakładu. a na stadionie w 
Alwerni szkolny festyn rekreacy.jllo - spor- 
towy. Emoc.jonowaliśmy się też w ostat- 
nich tygodniach walką drużyny MZKS-u Ił 
awatlS do klasy okręgowej. 
Pod względem znaczących wydarzeń 
był to niewątpliwie niepowtarzalny mie- 
siąc. Należy się cieszyć. że to wszystko 
zdarzyło się w naszej miejscowości. Jakby 


na przekór malkontentom .jednak coś się 
dzieje i to wcale niebatlahlego. 
I zapewne będzie się nadal dziać. Są bo- 
wiem środowiska, organizacje i ludzie. któ- 
rzy nie chcą kisnąć i jedynie narzekać. że 
przyszło im żyć na prowincji. Oto słyszę. 
że w okresie wakacji na dziedzińcu szkoły 
w Alwerni - za sprawą Fundacji Kultury - 
będą się odbywać 
występy różnych 
zespołów, turnieje. 
zabawy i konkursy. 
To będzie oferta dla 
d7ieci. które l róż- 
nych względo\\' 
mąją skrUllllliejsze 
platlY wakacyjne. ale 
także dla rodziców. 
których plany nie są wcale bogatsze. 
Z przyjemnością będziemy popularyzu- 
wać i zawsze odnotowywać wszystkie ini- 
cjatywy wpływające na ożywienie naszego 
ż.ycia. prupon
iące dobrą rozrywkę. przyje- 
mną rekreac.ię. A w tym wydaniu naszego 
miesięcznika piszemy o wszystkich wspo- 
mnianych wydarzeniach. 
ZBIGNIEW KLATKA 


WYDARZENIA 


MIESIĄCA 


wanie za dobre wyniki oraz życzenia dla ca- 
łej załogi. 
Podziękowanie za dobrą współpracę i ży- 
czenia przekazali też: w iInieniu Zarządu 
Gminy z-ca wójta mgr inż. Barbara Bigo- 
slńska; Rady Gminy przewodniczący Ma- 
rek Paw; Rady Nadzorczej dr Robert 
Duszewski (omówił też działalność rady w 
minionym roku); Oddziału Banku 'Przemy- 
słowo - Hatldlowego w Chrzanowie dyrektor 
mgr Franciszek Blgaj i jego zastępczyni 
mgr Kazimiera Weżgowiec; Szkoły Podsta- 
wowej w Alwerni mgr Jerzy Kryjomski. 
.. . . 


ralnym koncertem estradowym grupa uta- 
lentlJwatle.j młudzieży ze Szkoły Podstawowej 
w Ałwenu. 
Tradycyjnie z okazji naszego święta od- 
była się w Ośrodku Wypoczynkowym 
"Skowronek" "Biesiada Chl!mików". Przy- 
hyłu dużo pracuwnik,;w. często i. całymi fI)- 
dzinatni Bawiono się do późnych gudzuI 
wieczornych. 


Z.K 


NAJLEPSI ABSOLWENCI 
Ostatnie tygodne roku szkolnego były pra- 
cowite dla uczniów naszej szkoły zawodowe.i. 
Najbardziej napocili się chłopcy oczący się w 
klasach trzecich, którzy wykonywali prace 
egZatlunacyjne. Z klasy ślusarzy. nad którą 
opiekę sprawował w warsztacie 
instruktor Ryszard Piotrowski, wyróżnili 
się szczególnie Sławomir Bylica i Krzysztof 
Biellwykonywali nożyce do dęcia blachy). Z 
grupy elektromechaników. nad którymi nadzór 
w warsztacie sprawowal instruktor Andrzej 
Górnicki. nąjwyżSZŁ" uceny uzyskali Dariusz 
Kulczyk I wykunywał wykrywacz przewodów 
dektrycznych pod napięcil"m w scianiel. Ja- 
nusz Mucha \ wykunal elektroniczny licznik 
zwujÓW). Janusz Synal (dokunał przezwojenia 
silnika jc:xlnofazowego) i Paweł Włoch \ wykonal 
wspólnie z kolegą instalac.ję elektryczną w maga- 
zynie oddzialu elektrycznego). 
PrawiŁ" wszystkie prace wstały wykonanŁ" 
na potrzeby zakładu. 
Przewodniczącym komisji egzanunacyjnej 
był mgr inż. Józef Gaudyn. nauczyciel przoo- 
miutów zawoduwych w szkole. natomiast za- 
kład w składzie konusji reprŁ"zentuwal inż. 
Jerzy Kuźmiński. zastępca głównegu mechatli- 
ka. 


J.R.  SĄ DWA SPOSOBY 
ODNOSZENIA SU- 
. KCES{)W W ŻYCIU: 

 
 ALBO DZIĘKI WLAS- 
. NEJ PRACOWITOŚCI, 
ALBO PRZEZ GŁUPO- 
TĘ INNYCH. 
LABRUYERE 


WYNIKI ZA PIĘĆ 
MIESIĘCY... 
Wielkość produkcji towarowej osiągnęła 
wartość w wysokości 230.673 mln zł, co daje 
86% wykonania planu. natomiast sprzedaż 
osiągnęła poziom 258.614 mln zł, to jest 95% 
planu. Sprzedaż eksportowa 76.827 mln zł, 
co w stosunku do założeń planowych stanowi 
72%. Udział sprzedaży eksportowej w sprzeda- 
ży ogółem 30%. 
Poziom kosztów własnych spr:redanej pro- 
dukcji i usług wynosi 233.979 mln zł. co uzna- 
cza, :re założony w planie udział 9"1.8% zostal 
obniżony do poziomu 88.R%. 
Zysk rmansowy brutto ZIł 5 miesięcy wy- 
niósł 25.035 mln zł, przy założonym w planie 
. więu pu yrest zysku o 
12%. Jednak obciążenia do budżetu wyniusły 
20.1135 mln zł i zysk nello pozostąjący o.lo dys- 
puzycji przedsiębiurstwa wyniósł 4.2011 mln zł. 
m I ZA MAJ 


Produkcja luwarowa - 54.655 mln zł 
IIIKI.4 t Y. planu). sprzedaż 56. fi44 mln zł 
11O.
.4(* planu I. Sprzedaż ekspol1uwa Ił .601! 
mIli zł\ w stosunku do planu 54% I. udzial eks- 
portu w spr:redaży ogłiłem wyniósł 20.5 t Jj 
B.C. 


DZIECI WYPOCZYWAJĄ 
W ZAKOPANEM 
Około BO dzieci naszych pracowniko w 
skorzysta z kulonii letnich, zorganizowanych w 
tym roku w naszym Domu Wczasuwym "Baca- 
w Zakopanem. ZŁ" względu na "po.jemność" t»- 
mu będą aż trzy turnusy: 26,(16 - 10.07; IU- 
24'('7; 24.07 -7.08 199.
 r. 
Pobyt w "Bacy". lu - jak wiadomu - o.lobre wa- 
runki llueszkaniowe i smacznŁ" joozenie. Przyso- 
towanu tel dla o.lzieci atmkcyjny 
 
turystyczny. kulturalny i rozrywkowy. KiŁ"lt.... 
kiem kolunii. na wszystkich turnusach hędzic.... 
dwi
a Nowak I (:hrzanowa. ktt.ra oo.l da_ . 
powodzeniem prowadzi na.
ze koluni... przy.. ; 
mocy wypróhowd/lej uo.llal kadry pedagogiQa;j. 
Do Zakopanego dzieci zostaną o.luw
. 
autobusami. Tenniny udjazdów i przy.... 
podaj.. w swoich komunikatach dzi.al ....... 
stracyjnu - socjalny. lam też muŻlla 
 ' .. '. 
wszystkie infunl1acj.. o.lotyczące kolonii., ' '\ 
Koszty pobytu zostaną dokładnie: . 
po zakończeniu kolonii. Jak wiadomu 
rodziców. zgodnie z regulaminŁ"m kUlZ)'Slallia & 
funduszu socjalnego. wyniesiŁ" tylko.lO prua:IL. 
spł
a tej kwoty będzie rozłoŻUlla na I""'Y. .. 
Zyczymy wszystkim dziecit-ł i idł ii ->;. y; 
kunom udanego pobytu. -...-.łJ 
wiełu niezapomnianych pnyacid i 
wrażeń. 


n' 


'II< 


lJ.narnio napi.mlem. 'rochę na "'vm.n, ;:'1' "'-ząd t,-?-vma /tsralonY na 19 września. zakłócą j£,11łtJk IUIS:JI .v
 ... 
.
ię mocno". On za
 rrzvmał ,
ię na jedn\'m włosku a lVłaści- IMŁĘ DZY STYCZNIEM GRUDNIEM I lankę na {"ale la 10. W kant'eulni I're:;\,*"'" ł--- .... 
wil' .
ło,
ku. Gdyh\' nie .
p(jinienit- na głosowanil' po.
ła Dvki A wiem pomv.
ł ab,. K"ląc
y' J,. ł...,.JIfii - ....... 
 
wotW/I nieufnos"; l". nie prze.
zlo i !'/"t'zydl'm nil' /IIu,
iałl},1" sanlO,-zqdv lokcdm'. Mu ptJWSlQI' . IIi lICI łs:.II P'1JI J ". 
mzwiązywaf :>'ejmu. neRo BBWR (Be;parryjMXo BIołM W.....,. : 
 ł ""-r 
Do Warszawy od nas daleiw. M,. t/t w Alwani Żyjemy NA WŁOSKU Nie sądl.( jednak lJby 
 ID" -O- II A . JIł- 
trochę jak u Pana BORa Ztl piecem. ::. dala od wielkomiej- kieś wifksze elflOc
. ł-ie,.....",}IIł
_ . .,. 
skieRo Rwaru i wielkiej polityki. Młodzież cieszy się.: nad- boTÓW SQIfIOrzqdtnryrll. 
.. ł----........ 
chodzących wakacji a dorośli Z m)'ili o urlopie. Gdyby nie odwraccdne sz/wdy w domowym budżecie. Skończyły się wy- sif ró
 ch""'. 
czekający nas VAT byłollV prawie jak prJ'd lary sielsko; jazdy. pozosIała w poLu samolna poLna Rrusza SllUS
 lfIło- LMttIVI. ";,,,.,.. A6wnIi. .. ... .- c--ł 
anieLsko. dzje:. chcialabv zarobić IUI swoje wakacje fPrzyNJjlfuliej lICI K6r.l. dq...... Pr1ł»i ....:1IIł ......... - - 
Większość naszych pociech. nie 'rWwiąc t' dorosłych. llie .
śćJ. tU xdzie:' Nie ma w okoUn' :.adIryt." ofen prar,. .
.:'wiJi ___
...... l 
wyjedzie na Lerni wypoczynek. ptJnieważ POCZ\7Ii1oM lO llie. Zblitlljql.-r sif wvbon' dlJ Sejlltll. łIńryr-" "..... lPIIłII. 
-
		

/p002_0001.djvu

			ALCHEMIK - 2 


KO
" 


* 25 maja odbyło się posiedzenie Komisji 
Zakładowej NSZZ "Solidarność". 
W pierwszym punkcie obrad Józef Mucha. 
przewodniczący związku przedstawił postulaty 
NSZZ "Solidarność". które są powodem sporu 
zbiorowego z rządem. Po cHugiej dyskusji pudjęlo 
uchwałę następującej treści: 
"Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarnoś,<" 
popiera w całości postulaty związJat. Z uwagi 
na to. że Z, Ch. .. Alwernia" są zakładem o cha. 
rakterze pracy ciągłej Komisja Zakładowa 
przystąpi do protestu w fonnie: przedftawiema 
postulatÓw. oflagowania zakładu i włączenia 
svreny alannowej. " 
W sprawach orgatlizacyjnych omowiono or- 
ganizację Dnia Chemika. przygotowatlia do po- 
działu funduszu mieszkaniowego. pro.jekt 
umowy zakładu z izhą skarbową o ksztahowatliu 
się wynagrodzeń w 1993 r. Przyznano także po 
milionie na nagrody cHa młodzieży PZW "AJwer- 
nia" (zawody z o
ji Dnia Chemika) i na festyn 
rekreacyjno - sportowy z okazji Dnia Dziecka. 
* l czerwca na wspólnym posiedzeniu spot- 
kały się prezydia Zarządów obydwu Związków 
Zawoduwych. Dokonano uzgodnień w sprawie 
organizacji związkowej spólki usługowo - 
handlowej. Postanowiono także wystąpić do 
Zarządu Zakładów z wnioskiem o poparcie pu- 
wstającej fundac,ji sanatoryjnej. 
* Także l czerwca mialo miejsce zebranie 
prezydium SNZZ Pracowników Z.Ch. "Alwer- 
nia S.A. Omówiono szczególy techniczne orga- 
nizacji tegorocznych obchodów Dnia Chemika 
oraz tematykę przygotowywaną na najbliższe 
posiedzenie Zarządu Związku. 
* 2 czerwca doszło do zebrania Zarządu 
L.wiązku branżowego. Zapoznano się z wnio- 
skiem Zarządu Zakładów w zakresie ksztalto- 
watlia wynagrodzeń w roku 1993. skierowanym 
do izby skaroowej. Wniosek zaopiniowano po- 
zytywnie, zaapelowano równocześnie o szybkie 
wdrożenie podwyżek plac. Zgodnie z uchwalą 
zebrania delegatów Zarząd Związku zdecydo- 
wał się na podjęcie kroków do utworzenia 
związkowej spólki usługowo - handlowej. która 
na początek zajmowalaby się sprzedażą węgla i 
wyrobów chemicznych oraz usługami transpu- 
rtowymi. Zyski spółki przeznaczone byłyby na 
dzialalność związkową. Postanowiono też wy- 
stąpić do Zarządu Zakładów o przystąpienie na- 
.
_.pxzedsiębiorstwa do tworzącej się 


iiI-ii -I ... - 

: :: '
--"-..--- - - -' 


-".-;,:. 
j..V::...' 
....::-. 


:(. . .0 
..,:...... 
,,
.... . 


JÓZEF 
SW ALARZ 


W zakładzie od 14 lat. przez cal) czas 
na chromalu. ud satnego rozruchu. Dziś - 
wspomina - jest to zupełnie inny uddział. 
Prawie wszystkie urządzenia zostały 
zmienione lub uduskonalone. Ma w tym 
także swój skromny udział. Teraz produ- 
kcja przebiega bez zakłóceli. 
Aby oddział dobrze funkcjonował. nie 
wystarczą bezawaryjnie działające urza- 
dzenia. Bardzo wiele zależy od zalogi a 
na chromalu jest ona wyjątkowo zgrana i 
zdyscyplinowana - mówi pan Józef. który 
pełni na nun funkcję przodowego Nie 
zdarzyła mu się - podkreśla - nawet jedna 
hwnelka. 
A co po pracy w fabryce"! Nie narzeka 
na hrak zajęcia. Luhi uprawiać działkę. 
pasjonuje go gra na orgatJach i coroczne 
urządzanie szopki w klaszturze. I.ona 
Stanisława także pracuje w zakladzle. w 
księgowości. Poduhny zawlid jak matna 
chce zdobyć cÓreczka Kasia. która aktu- 
alnie kOliczy drugą klasę Liceum Eko- 
nomicznego w Trzebini. 
Fot. K. KRANSKI 


Nie chcemy do Katowic! 


Fundacji Uchrony Zdrowia. co stworzyłobY 
dogodne warunki do korzystania przez naszych 
pracowników z leczenia sanatoryjnego w Du- 
sznikach. Kolobrzegu i Wieliczce. Podczas 
dyskusji zgłaszano negatywne opinie odnośnie 
zasad przyjmowania nowycvh pracowników 
do finl1Y. Przyznano 6 zapomóg na kwotę 6 
mln zł oraz postanowiono przeznaczyć l mln 
zł na dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka 
w Szkole Podstawowej wAlwerni. 
* Z okazji Dnia Chemika w ośmiu okoli- 
cznych kościołach odbyły się msze św. w in- 
tencji pracowników naszych zakład.)w. 
zatllówione przez Związek. 
* 18 czerwca oJhyło się I1ddzwyczajnt" po- 
sie.dzenie Zarządu Zwią7.ku hranżowego. po- 
święcnnt" przyczynom przedłuża,jącego sic;- 
okresu zatwierdzania bilansu za 1992 r. i braku 
skwitowania Włapz naszej Spólki. co Wliemo- 
żliwia wyplatę pozostalej części tzw. "czterna- 
stki". W związku Z powyzszym postanowionu 
wystąpić do Ministerstwa Przeksztalceń Włas- 
nościowych z pismem o następującej treści: 
"Zarząd SNZZ PracownikÓw Z,Ch. Alwer- 
nia" S.A. wyraża zaniepokojenie przedłuzają- 
cvm się okresem zatwierdzania bilansu za 
i992 rok i brakiem skwitowania Władz naszej 
Spljłki. 
W oparciu o pozytywny wynik finansowy za 
ubiegły rok oraz wynik ekonomiczny pięciu 
miesięcy br.. Zarząd Zakładów pu4iął pewne 
uzgodnienia placowe ze Związkami. uzałeżnia- 
ją\.: ich realizację od zatwierdzenia hilansu 
przedsiębiolstwa za 1992 r. przez Walne Zgro- 
madzenie. 
Brak decyzji w przedmiotowej sprawie po- 
woduje niepotrzebne rozgoryczenie i niepokl.!i e 
oraz dalsze pogarszanie sytuacji materialnej 
pracowników 
(kzekujemy na szybkie podjęcie dzialań. o 
których mowa wyżej, pozwalających na wiążą- 
cą re.alizację uzgodnień placowych i pozwaląją- 
cą na funkcjonowatlie wszystkich organów 
prawnych Spółki. 
Jesteśmy organizacją zn:esząjącą około (,()% 
załogi przedsiębiorstwa i mam y nadzieję. że na- 
sze stanowisko zostanie uwzględnione i przy- 
spieszy decyzje Walnego Zgromadzenia." 
* 19 czerwca odbyła się jednodniowa wy- 
cieczka 40 rencistów i emeryl- 
dztwie katowickiem. A warunkiem nasze; przynależności do teg.. powiatu hyłu jegu włączeni<" do 
województwa krakowskiego. Na razie w propozycjach rządowych nic sic: o tym oficjalnie nie II\(>- 
wio Wiadomo jedynie. że są przygotowywane zmiany dotyczące województw. ałe brak bliższych 
informacji i trudno powiedziei. czy zmiany zostaną wprowadzone równoleglt" z utworzeniem IX>- 
wiatów. 
Sprawa się bardzo skomplikuje. jeśli Chrzanow pozostanie w województwie katowickim. ho- 
wiem naszej przynależności do tego w
jewództwa raczej nikt by nie zaakceptuwał. ('zy wtedy hor- 
dzie możliwość przyłączenia się do powiatu ziemskiego krakowskiego"! A może trzeha zewrzeć 
szeregi z Krzeszowicatni w walce o przyłączenie powiatu chrzanowskiego do naszego wl.!jewódz- 
twa, bo na utworzenie powiatu krzeszowickiego chyha nie ma szans. A Chrzanów ze zrozunualych 
względów kluczy i nie zdradza swoich sympatii. 
Decyzje ostateczne jeszcze podobno nie zapacHy, a różne sytuacje konfliktowe ma,ją być rozpa- 
trywane. Miejmy nadzie.je, że opinie spoleczności lokalnych i ich dążenia hędą brane pod uwagę. 
ZBIGNIEW KLATKA 


Z KART KRONIKI 


ODSZEDŁ NA ZA WSZE: 


Józef Kulawik - rencista, lat 62, z Kwaczały. 


Z głębokim żalem zawladamiamy,że dnia 24 maja 1993 r. 
zmarła w Chrzanowie nasza Koleżanka 


Ś+p DANUTA KACZÓWKA 


zasłużony pedagog, przyjaciel młodzieży. Zmarła była długoletnim pracownikiem 
szkolnictwa, administracji oświatowej i wychowania pozaszkolnego w placówkach 
. Chrzanowa, trzebini, a ostatnio nauczycielką w Okleśnej I Brodłach. 
Zegnamy szlachetnego, dobrego Człowieka, pracowitą i szanowaną Kołeżank... 
oddaną sprawom wychowania I opieki nad dziećmi. 
Odznaczona była Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Przyjaciel Dziecka, 
odznaką "Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej". 
Cześć Jej Pamięci. 
Kol. Kazimierzowi Kaczówce z wyrazami serdecznego wsp{tłczucia, 
otuchy dodać pragną - 
Dyrekcja, Grono Nauczycieiskie, 
Rodzice I Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brodłach 


'=:: 


d:<-" 
,.:}....
<- ",.; 


:
.. .,.....« 


Pod tym hasłem prezentujemy pracowników, którzy swoją wieloletnią pracą piszą kartę 
historii naszych zakładów. A oto ci, którzy nieprzerwanie pracują w naszych zakładach od: 


35 LA T 
(podjęli pracę w 1958r.) 
Józef Górecki - kierowca w oddziale 
transportu (6.VI.). 
25 LA T 
(podjęli pracę w 1968r. I 
Józef Nowak . zastępca kierownika od- 
działu budowlanego (2.IV .). 
Stanisław Pierzchała - ślusarz - spawacz 
w oddziale mechanicznym (27.v.). 
20 LA T 


(podjęli pracę w l 'J73r. ) 
Czesław Sludek - wkarz-w-oddziale me- 
chanicznym (3. V. ). 
Izabela Mazgaj - laborantka w laborato- 
rium głównym (28.v.). 
Antoni Adamski - stolarz w oddziale hu- 
dow lanym (21.IV .). 
Stefania SZ;łla - rewident w służbie dozo- 
rowania (6.IV . ). 


15 LA T 
(podjęli pracę w 1978r. I 
Romana Etryk . laborantka w dziale 


ochrony środowiska (3.1\-'.). 
Teresa Mazgaj - wydawca magazynow
 
(3.V.J. 
Marek Seremak - aparatow) - p.o. mi- 
strza w oddziale trlijpolifusforanu sodu 
(24.IV.). 
Zofia Źwawa - pracownica w pralni za- 
kładowej (2.V. j. 
10 LA T 
(pudjęli pracę w 1983 r. ł 
Stanisław Kromka - aparatowy w od- 
dziale chromalu (3.V.). 
Tadeusz Kozioł - spawacz w oddziale 
kwasu fosfoft)wegtr't.2.V ;i. 
Andrzej Kołodziejczyk - ślusarz - spa- 
wacz w wydziale dwuchromianu sodu II 
(tV.). 
Jan Kozioł - elektromonter aparatury 
kontrolno - pomiaruwej w oddziale pomiat.o- 
wym (2.V.). 
Edward Ciupek - manewrowy w oddzia- 
le transportu (5.IV. I. 
Rubryka ukazuje się raz na kwartał. 


DZIEŃ DZIECKA NA STADIONIE... 


5 czerwca. w rdmach ohchodów Dnia Dzie- 
cka na stadionie MZKS-u odbył się Festyn Re- 
kreacyjno - Sportowy. zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Alwemi. Przygotowa- 
nieII! i przeprowadzeniem rozgrywek zajęli się 
nauczyciele pud kierunkiem nauczycieli w.f. - 
mgr Barbary Siemek. mgra Tadeusza Pazdy- 
ki i mgra Dariusza Szpili. 
W programie było wiele konkurencji. Nąj- 
większym powodzeniem cieszyły się hiegi na 
60 i 100 metrów oraz wyścigi rodzinne. 
Rozegrano rÓwnież mecz koszykówki lab- 
solwenci kontra uczniowie) - 70:37 oraz mecz 
piłki nożnej (absolwenci kontra nauczvdele ! 
uczniowie) 3: l. 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali alrakt:yjnt" 
nagrody. które ufundowali: 


Z.Ch. "Alwernia" S.A., 
Rada Gminy A1wernia, 
PP. Alicja i Bogdan L'hanuszkiewiczowie, 


Firma Handlowa "BIG". p. Głownia i p. 
Buczek. 
Spółka "DAB" - prowadząca kawiarnię 
lIa stadlonie, 
Komitet Rodzicielski przy Szkole Podsta- 
wowej wAlwerni. S.J. 
... I osiedlowym parkingu 
Takich tłumów. jak l czerwca, na najwię- 
kszym parkingu na osiedlu Chemików w AJ- 
werni jeszcze nigdy nie hyło A wszystko za 
sprawą Zarządu Spóldzielni Mieszkaniowej. 
która zaprosiła tam najmlodszvch mieszkańc,iw 
z okazji Dnia Dziecka. 
Bawiono si.. doskonak. rywalizując w kun. 
kursach skakania przez skakankę. rzucania pił- 
ką do kosza. jeździe rowerem IX' lorze 
przeszkód i malowania kredą na betonie. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali cenne nagro- 
dya wszystkie dzieci słlxlycze. Na zakończenie 
wspąnialej zabawy częstuwano dzieci kidha- 
skalni z rożna. Z.K. 


Panu 
magistrowi KAZIMIERZOWI KACZ{)WCE 
wyrazy głębokiego wspólczucia z powodu śmierci Żony 
składa Zespól Redakcyjny "Alchemika" 


PODZIĘKOW ANIE 
Wszystkim, którzy 
ywali nam pomoc i tak licznie uczestniczyli w ostatnim 
- 
naniu naszej ukochanej Zonv i Matki 
Ś+p DANUTY KACZÓWKI 
b. podinsp. Opieki n. Dzieckiem w Chrzanowie. 
dyr. Młodzieżowego Dumu Kultury w Trzebini. 
nauczycielki w Okłeśne.i i w Brodłach 
a szczególnie Ks. Dziek. T. Jarzębakowi. Ks. Prob. K. (.uni i K.... J. Dułllsiliskieal.. 
Dyrekcji, Gronu Nauczycielskiemu. rodzicom, uczniom i harcerzom Szkoły Pudst. . 
Brodłach, Koleżankom i Kolegom ze szkól 
miny Alwernla. Zarz. Oddz. ZNP. ZEAS 
w Alwerni, Z.Ch. "Alwernia", wsp{tłpra
..ownikom, wychowaakom. pn ,
.. - 
składam serdeczne Bóg Zapłać.. 


KAZIMIERZ KACz{tWKA Z SYNEM
		

/p003_0001.djvu

			.. 
. 
.. 


, 
. 
. 
ł 
ł 


Dzięki młodzieży i jej opiekunom 


. 
. 
.. 


. -' 


. 


ALCHEMIK - 3 


. 
WYDARZENIE ARTYSTYCZNE ROKU 


Na dziedziricu Szkoły Podstawowej ogłądalismy w ostatnią sobotę maja harwne. z rozmachem 
zorganizowane widowisko historyczne. koriczące obchody jubileuszu 135 - lecia powstania szko. 
ły w Alwerni i jej 25 - lecia w nowym budynku. 
Najpierw grupa dostojnych szlachcicow i uroczych szlachcIanek 
(uczniowie naj starszych klas) zgromadzona przy biesiadnym stole raczyła nas fraszkami. aneg- 
dotami i facecjami "z f(>żnych ksiąg zebranymi" Przygrywal jej i tańcami bawił Zespół Muzyki 
Dawnej ze Szkoły Podstawowej nr l) w Krakowie. Na tle kolejnych historycznych scen. pięknie 
ułozonego poloneza i krakowiaka w wykunaniu ałwerniańskiej młodziezy plZewijaly się dzieje Al- 
werni. założenie klasztoru. powstanie i rozwój pierwszej osady, późruej miasteczka... UczniowIe 
młodszych klas przedstawili hardzo harwnie i zahawnie dawne alwemiańskie jannarli.i. Późniei har- 
cerze śpiewali pieśni patriotyczne. piosenki z okresu odzyskania przez Połskę niepodległości i z 
czasów Ił wojny światowej. A najmłodsze klasy z wielkim wdziękiem plZedstawiły bardzo zywe. 
kolorowe tańce. wesołe piosenki. 


_.:-z.;.:-;.: 
.. 

:
;;}t.?;;,,::,;, A"> 
II,

I 
: I " J, " 


-:-:-: 
:::;:: 
t
: # 
j *.. 
1 t.,. 


" .': 


l i 
j. .:":"", ".= 
.:"t 
} 


.


..'" 


o:':: 
:..? :' 


.'":. -:
: 


"' 
'.:;I
 


..W 
_..u_ 


.
. ?3' .:

.. 
ił 
f
 . 
:*, :1 11 ;:w. 
.;;:: ,.:,'f ;:;ą. : ;{li t .. ..:'t,;:,: <:


:. .
/ 
._"Y'-- :x: ::: .:::....:.:... 
:- . ::::f. -":"':'-.- 
.' II li-' ) .....>... 
.::::

I.::
 
\f £. 
...9r..
:.. 
.. 
:"::.':::-:" 


.-;....-r.::... 


,
:".....'. 


.-;.::: :f" 
A;
 


.-ł{:;:

.. 
.
.. 


.
 
. ......
.. 


.'>' "':sł../ 


W trwającym dwie godziny WIdowisku. często gorąco oklaskiwanym przez łicznie zgromadzo- 
nych widzów. wystąpiło około 150 uczniow. Stroje szlacheckie i inne oraz rózne rekwizyly pozy- 
czono w .jednym z krakowskich teatrÓw. częst: kostiumów wykonano we własnym zakresie. 
zadhano o stosowne dekorac.je. 
Scenariusz i rezyseria mgr Teresa Wiłczak. opriKOWal11e muzyczne Barbara Jochymek. cho- 
reografia mgr Małgorzata Przeciszowska. scenografia Elżbieta Klatka i Krystyna Sporysz. wy- 
stęp klas II i III Beata Kramarz. klas pierwszych Zofia Lasek. Bernadetta Marcela i mgr 
Mariola Skowrońska. Nad organizacją całej imprezy czuwali dyrektor szkoły mg! Jerzy Kryjom- 
ski i pedagog szk0łny mgr Wiesław Rugaiski. 
Brawa dła wszystkich twórców tego wspaniałego widowiska, a zwłaszcza młodzieży. Na 
pewno było to w Ałwerni wydarzenie artystyczne roku. PopatlZmy jeszcze na zdjęcie wykonane 
przez Kazimierza Krańskiego. Z.K. 


.11 


i 


-x- 

. 


t 
" 
"=:: 


h 
:=- 
.-.:

r' 
::: 
:=.:
 . ..- 
.f=::-. . 
. '0¥.
 .t: .: 


{\
:'J 
W'" 


-:t=;::: 


o( ":" 


:':w 
«-':'.': 


o::: 
-< '.:;:' .:1;t 


?
.:w 


:.. 

 
:S. 
:1'ł 


_.-
 


'i:':i'
::,
_, 
.. ". .... 
;:- . 
3!" 
:
"'" 


J

e'-K"':; 


.- 
. 

.- 


:: 1 
:: 


:.:,::,:;,... 


'* 
<:>s, 


.. -.- 
.... 


.......... 
'::',,}':'<0'<;' 
'¥ 
.J 
l

 
:

:
 


..n_ 
. ..... . 
...
l? 
;
. 


ł' 
.... 


A;.:- 


"""  
.
 


, .«..,. 
., 
: ..
..-;. 


:-::S -.»:" 


<- 


.y.: 


. "lo' :-. 
.)
 :@ii/':}:'::', 


"" 


.; 


li' 


<:...,. 


:t.:  
"3'-: 
:.-... 
:'f. 


-. 


'j.. 


..-.(
 

 


--  
::'::".. 
II." 
I
' ' : 
l 


:....:-....:.. 
 


-::.:.
::....:.: 
 
"$:: /
mtt:::tt;:;.. 
Ę'ł
::: ;.:
:
:::::

;:" 


....,..:-.. 


$t <'y 
,. 
';;' 


"" ". 
.,.. 


";0:-"'::-.-  


.
...J"""
' ,
_. .:
:
'-' 


. 
 
- ')"' 


'ł' 
f - 
I 
,. 
 
.---- 
11 


" 


Na wystawie w szkole w Alwerni 


EDUKACJA HISTORYCZNA 


Pamięć o przehytej drodze ponpl\a iść napq:Ód - napisaplJ we wstęp
e do 
a!.ałogu wY'ita. 
W) ALWERNIA - PRZESZLOSC - TERAZNIEJSZOSC - PRZYSZLOSC. ktorą urzą- 
dzono W Szkole Podstawowei w Alwemi (trwala od korica maja d.. IlJ czerwca I. Wiedu 
zawarta w zgrlllnadzonych eksponatach pomogła nam przede wszystkim na lepsze poznalIle 
przeszłości 
asze.j miejscowości. zwłaszcza. że je losy nie doaekały 'iię nlOnu
r.łfl
:lDe
tJ 
opracowania. Do nąjciekawszych dukumentÓw pokazanych na wystawI<: 1I.sk
 L prwn o - 
ścią rękopisy dotyczące powstatlia Alwerni. ktÓra ",wuj pd wmleslllłJeg<' \lO 
siedemnastym wieku na gÓrze Podskale (dawna nazwa ałwemunsbą... ..-z,orz.at klaZ1ulU 
BernardynÓw. W przeszlość prehistoryczną d<. epołu neoIJIU. _,.,..w.dz1ły nas uł--:oe na W)- 
stawie prymitywne narzędzia L kamtelUiII. '1"
po
t:ZL_ z Muuum bam (bruouwskJe.l 
Prz\'ciągał takze uw
ę "i4-:il' D1OW-':
'" 10 . 
:IU UliZ)UI z
. 
illUzwuJ za. 
waż,'ł II-ł d7islelsnm ol>b.:lu -'.1-_ 
 1n..u_ ł.,ł\ I--łr .

. cmu,ro&fM:z.De 
. SIJ\;te Iu.ł....'e II 
\,udn.::lł' . 
 ..... Da.., DIIL--- ..'.bY SIę I»"tu duwle' 
.łzx.: " pr-n
-ł 
 ..... 
cu p"'''' JUdDc ..,...... 
iII t)ąm1Lillkt- 
,,_ 
 !iIIIIIIIIt P J r j . Ą-A... 
 . In! wekuaweoqonałn\ spusoł> 

ta .ił*. ,.... 
.....,1a;J.Ia.kIuR.

uu..:L\I
,. W7..łzcmueks. 
,...--.... II u.. z.... (..... r II. f'.... . 
 "'a...ł..- J, llu:L4"
 .....wa 
urą- 
... -. .,....... .,... ... -łc, r
 tullwaloq. prz
''''lyru.ti4'-1: ..le d,. edukaqi 
111- ,....... Il l 
 ....-.-o J.R.
		

/p004_0001.djvu

			ALCHEMIK - 4 


, 
ł 


. 
. 
.. 


ZNÓW WŁAMANIE DO "ROGATKI" 


Bar "Rugatka" w Przegini J)u
htJwnej jUl. po raz drugi w okresie dwÓch miesięcy został 
okradziuny. Nieznani włamywa
ze w nu
y z 11/13 
zerwca sforsuwali wszelkie napotkane 
zabezpieczenia - kraty. zamki i dostali się do pomieszczeli haruwy
h. Jak zwykle zabrali 
wszystko co było w zasięgu ręki: artykuły spużywcze. alkuhule rÓżnych gatunkÓw. papiern- 
sv. słudycze. Tym razem straty osza
owano na kwutę ok. II mln zł. 
SPOSOB NA ZŁODZIEI 
Sklep ugólnuspożyw
zy -w Ryhnej cieszy się dużą popularnuscią wsród złudziei. W nuC) 
z 6/1 czerwca niezidentyfikuwatli spraw
y wyłamali drzwi i po spenetruwaniu kiusku zabrali 
t.owar na sumę uk. 10 mln zł. Puprzednie włamanie dwa miesiące wczesniej (9 kwietnia) 
przyniusłu właścicielce strat.y uk. 5 mln. zł. A może by tak uruchomić sklep całudobowy. 
wówczas złodzieje hędą mogli zaopatrywać się legalnie w potrzebne un artykuły. 
CZERWONY KUR W AKCJI 
Wszyscy pamiętamy ubiegłoruczną suszę i tragiczne pożary lasów. guspodarstw. Niestety 
czerwony kur nie śpi i tym razem zawitał du gospodarstwa mieszkalica Poręby Żeguty Jana 
J. Pożar miał mi"js
e 28 maja ok. gudziny 23.00. Spaleniu uległa stara drewniana stoduła 
wraz ze znąjdującą się obok oborą. Ogień strawił zbiory siana. słomy oraz trzy sztuki bydła. 
Straty oszacuwano na ok. 18 mln zł. Orzeczenie eksperta pożarnictwa wykluczyło podpale- 
nie. jak również zwarcie instalacji elektrycznej, bo takie.i nie było. Nąjbardziej prawdupodoh- 
ną przyczyną był samozapłon. 


xxx 
W ukresie od 14 mąja du 14 czerwca policja interweniuwała 56 razy. Latrzymanu l} osób. 
w tym dwóch nietrzeźwych kierowców / analiza krwi wykazała zawartość 2.2 i 2.4 promila 
alkoholu!. Wystawiunu 84 mandaty na kwotę 11 mln zł. 


NIESPOTYKANA BURZA 
12 czerwca. w gudzinach popołudniuwych nad naszą gminą szalała hurza z groźnymi 
wyładuwaniatni atmosferycznyn1i. Ulewny deszcz a nad kiłkoma miejscuwościatni. m.in. Re- 
gulice. Grojec, Alwemia. gruby grad (nawet wielkośd kurzychjąj) znisz
zvł zasiewy. warzy- 
wa, jarzyny. krzewy i drzewa owocowe. W Regulicach wiatr wywrócił kilka potężnych 
drzew. 


. 
Z redakc yJ ne; poczty 
- 
LUDZIE DOBREGO SERCA 


W tych ciężkich i trudnych latach jakie przeżywa obecnie oświata. znajdują się lu- 
dzie, którym bliska jest sercu edukacja i wychowanie młodego pokolenia. 
Ludzie rozwnie.jący współczesne problemy szkulnictwa. a przede wszystkiIn trudnuści 
tinansowe. wzbugacili naszą placówkę w niezbędne środki dydakt.yczne. hez ktÓrych trud. 
no byłuby w obecnym czasie wła
ciwie realizować pruces dydaktyczny. 
Zakupiune środki dydaktyczne pozwolą na szybsze i wszechstrunniejsze przyswujeme 
wiedzy. propaguwanie filmów z dziedziny nauk przyrodniczych. geograficznych iliteral" 
kich. zbliżą poziom wiedzy naszych uczniów du poziomu szkół wszechstrunme wypusa- 
żonych w pomoce. 
Dzięki ofiarności, trosce i zaangażowaniu sponsurów będziemy mugli kultywować 
wspaniałe tradycje i dobre itnię szkoły kwaczaiskiej, która od początku swegu istnienia 
promieniowała w środowisku i okolicy wydając rzesze absolwentów. którzy reprezentują 
dziś bez mała wszystkie możliwe zawody. jak: architektów. lekarzy. dziennikarzy. na- 
uczycieli. prawników. inżynierów. ekonomistów itp. 
Pragnieniem dyrekcji, nauczycieli. uczniów i rodziców jest podnoszenie poziumu wie- 
dzy, kultury byda i poszerzania kręgu ludzi wykształcunych naszegu środowiska. 
Tu dzięki ludziom życzliwym nasze.j szkole pragnienia nasze będą mugły się zrealizuwać. 
Pełne wyposażenie w pomoce naukuwe dąje możliwość nauczycieluwi właściwego 
przygotowania swoich uczniów. 
Zakup pomocy dydaktycznych był możliwy dzięki życzliwości sponsorów: 
Jan Kosowski firma "Alfa" Bo
usław Budzowski firma "Plon" 
Andrzej Szmaciarz firma buuowlana Janina Kędziol"" bat. "Zagłuba" 
Henryk Kędziora rauny Józef Urbańczyk firma "Rubicon" 
Jan Rychlik rauny (bezpłatne prze- 
Franciszek Ciura rauny jazuy na imprezy 
Adam Bachowski rauny kulturalne) 
Edward Perończyk sułtys Kółko Rolnicze w Kwaczale 
Maciej Mazgaj firma "Magma" 


Serdecznie im dzięk,-"jemy w imieniu swuiml uczni(i-w. 
Dyrektor - mgr Edward ))oległo 
oraz (;rono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
w Kwaczale 


Zakłady Chemiczne" Alwemia" S.A. są w krąju munopo- 
listą w prudukcji związków chromu. W okresie blisku 70-let- 
niej działahlOści produkcy.jne.i powstawały odpady. między 
innyn1i w postaci błuta pochromowego zawierające toksYl-"Z- 
ne związki chromu (sześciowartościowego - VI). 
Odpady te początkowo ( ud 1937 r.1 były składowane du- 
wulnie na powierzchni gruntu lub zasypywanu nitni nierów- 
nuści terenu. czy wyrobiska. Takie beztroskie składowanie 
odpadów pochromowych było przyczyną skażenia gleby oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych. ponieważ forma sze- 
ściuwartościowego chromu w kontakde z materią organiczną 
jest agresywna i łatwo rozpuszczalna w wodzie 
W 1968 roku uddanu du ekspluatacji /.Organizuwane usz- 
czelnione składowisku odpadów poprodukcy.inych. wyposa- 
żorie w podwójny system sieci drenażowej. z 
ekranem i zo1acyjny'P.... 50 em ,u',rdw y gliny i 
iłu uraz z przepompownią infiltrat6w chromo- 
wych. 
Zachromuwalle i11filtraty uraz udcieki zgro- 
madzune w studniach przepompowni - okresu- 
wu podlegają neutralizalCji w zakładowej 
Ol-"Zyszczalni chemicznei lub są zawracane do 
produklCji i zan1iast czys
j wudy są tam zago- 
spodarowatle. 
Przy produklCji związków chromuwych po- 
wstąją dwa główne odpady : błoto pochrumuwe 
i siarl-"Zan sodu pochromuw
,. ren ustalIli. jako 
surowiec wtórny jest przerabiany w zakładzie 
na siarczek soduwy. a powstające w tym węźle 
technulogicznym udpady w postaci szlamów 
posiarczkuwych obecnie są -w całości sprzeda- 
wane jako surowiec du wykurzystania w prze- 
myśle celulozowu-papiemiczym. Jest tu 
pozytywny przykład dwustopniowego unie- 
szkodliwienia toksycznych odpadów i gospo- 
darczego ich wykorzystania. 
Pozostały jednak problemy z unieszkodliwianiem i gospo- 
darczym wykorzystaniem odpadów zawierąjących związki 
chrumu (VI) toksYl-"Znego w postaci tleuków łatwo rozpusz- 
czalnych w wodzie. chromu (trójwartościowegu - In) i tlen- 
ków chociaż sześciuwartościowych. ale nierozpuszczalnych 
w wudzie. 
PustatlUwionu rozwiązać te problemy etapan1i. w wybra- 
nych tematycznie zagadnieniach, przez niezależne zespoły 
badawcze w r6żnym przedziale czasowym i tak : 


... 


l ETAP - W Instytucie Chemii Nieorgatucznej w Gliwi- 
cach upracuwanu technologię unieszkudliwiania chromu (VI I 
w błucie pochromuwym. 
Na podstawie pozytywnych wyników z tych prób opracu- 
wano projekt przemysłuwe.j instalacji do reduk
.ii (unieszkod- 
liwiania! błuta pochrumuwego w procesie 
iągłym. w 
walczakuwym piecu obrotuwym. upaIanvm mulem wę
Io- 
wym i gazem, 
Budowa te.j instalacji trwa i jeSZl-'Ze w tym roku w nowym 
wydziale unieszkodliwiania błuta pochromowego. zust.ue 
uruchumiony proces technologiczny suszenia todwodnicaia 
błota). redukcji chromu (VI) do chromu (mI i mielenia zre- 
dukowanego błota pochromowego. 
Przemysłowa reduklCja dwuchromianu sodowego. zawar- 
tegu w surowym błocie pochromowym. do furm nierozpusz- 
cza1nych w wodzie. ani w słabych kwasach ma tę zaletę. że 
czyni chrom nieszkodliwym dla życia biologicznego. nąjbliż- 
szegu i dalszegu otoczenia. Chrom trójwartościowy składo- 
wany na hałdzie stąje się mniej ruchliwy. ze względu na 
swoje właściwości chemiczne i z uwagi na postać jaką przy- 
hiera hłotu po pmcesie reduklCji (unieszkudliwiania I. 
j. po- 
stal' zhliżuną do naturalnej. jaką posiada ruda chrumowa - 

uruwie
 pudstawowy w produk.
ii lwiązkuw 
hromu. Ale lO 
jeszcze nie koniec kłopotÓw 7. hłotem po
hromuwvl11 


II ETAP - W Instytucie Chemii i lechnulugH Nieurgani- 


cznej Politechniki Krakuwskiej przeprowadzuno badanie ma- 
jące na celu pełną utyłizację udpadowego błota pochromowe- 
gu uraz jegu wykorzystanie .jako surowca w różnych 
gałęziach przemysłu. Z wielu możliwości zastusuwatlia zre- 
dukowanegu ( unieszkodliwionego I błota pochromowego. 
po dokładnym przebadaniu jegu właściwości fizyko-chemi- 
cznych. jedną wybrano du prób i zastusowania jako dodatku 
du produkc.ji hUlIliczych materiałÓw ugniutrwałych i materia- 
łów budowlanych. poprawiających jakośc tych wvmhÓ-w. 
Badania i prÓhy nadaj trwają, 
III ETAP - ('Procz hadiUl i Prob z uniesZkudliwianiem 
związkÓw chromu w błucie. a następnie gospudarczegl' W). 
korzystania błota, we własnym zakresie przeprowadzuno 


. 


I 
I  


.. 


,....1 

 


. 


. ." 


. I . 
ł .ł" 
I .t 


.. 


. 


. 


. . 


t ' 


. . 
. . . 


--łł-...............'"'r--""
--'""-.. 


.t I 

." ,....1 
.. · I .t 
I . · 


.. 


.. 


ł 


.... 


. 


ł 


. H 


próby zmian technologicznych w otrzymywaniu dwuchro- 
miatIU sodowego, polegąjące lła zastąpieniu wypelniacza 
dolomituwego. wypełniaczem w postaci tleuku wapniowego 
(:elem technologicznych zmian hyłu osiągnięcie większej 
wydąjności procesu. a w udniesieluu do udpadowego hłota 
pochromowegu. zmniejszenie jegu ilości z okułu 4 tun do 15 
tony, na jednostkę fmalnegu produktu. jakiIn jest wspomnia- 
ny dwuchrumiatl soduwy. Osiągluętu wyniki pozytywne. ale 
zmiatl w dotychczasowej technulugii jeszcze nie wprowadzono. 


IV ETAP - W Katedrze Chemii Rulnej Akademii Rulni- 
c
j w Poznaniu zespół badawczy przeprowadzi! duświad- 
czenia wazonowe i polowe pl. "ZASTOSOWANIE 
BŁOTA POCHROMO- 
WEGO DO CELÓW NA- 
WOZOWYCH". 


KoOUłwe wniosti z ha- 
... JIdt) i flk-iw w upa. 
wie PJIuwej owsa. ...... 


11WIj 
UlU '""' ....... i . dziIIa- 
Diu 
 tyIa___ 
go są PJC.-u.qł-j p. . 
mianowicie: 
* badania nad w
ilł 
nawozową hłota pochromo- 
wego wykazały. że jegu zre- 
dukowana forma jest 
dobrym nawozem wapniu- 
wIJ-magnezowym. 
"' hłuto pochromowe wy- 
kazuje pozytywne działanie 
lIa
tępcze równie]. w warun- 
kach poluwych. lIa glenic 
lużnej (piasek luzn} ł. 
" hłoto pochromowe nie- 


,
 


..;:'"::
..i
 '" -.t- 
1#*
:"":'" 
. ""A".{
:> 
. :".
.
. ' 

". .' 
.. .
 
.,
"3W 
 
""

 ;," y 


. '''''. 


, 


znacznie zwiększa zawartość w glehie chromu rozpuszczal- 
negu w l M HCl. ale nie ma lo istolIlego wpływu na zawar- 
tość chromu w roślinach. 
" błoto pochromowe na glebach lekkich należy stosowaC 
raz na dwa lata w ilościach zaopatrujących rośliny w mag- 
nez. 
W gr;llIicach własności Zakładów Chemicznych "AL- 
WERNIA" S.A. uraz na obszarze nurmatywne.i strefy 
ochrunnej o promieniu 500 i IOOOm od źródeł emisji, gleby 
w uprawie rolnej i leśnej przez wiele lat podlegały skażeniu. 
między innymi związkami chromu (m) w postaci naturalnej 
i chromu (VII w postaci utleniunej 
W badaniach i w duświadczeniu polowym przeprowadzo- 
nym w Rulniczym l.akładzie Duświadczalnym w SwadziIniu 
(AR Poznati). zastosuwanu błotu pochromuwe o 
znanym składzie chemicznym. pod hrunę hez- 
pośrednio przed sadzeniem ziemlllaków. w sci- 
śle dobratlych ilościach . w przeliczeniu na 
MgO kg/ha i w przeliczeluu na Cr03 kg/ha. 
1 'zyskane wyniki wskazywały na niekorzyst- 
ne działanie hłota pochromowego na plon zie- 
mniaków. co mużna przypisać tuksycznemu 
działaniu dwuchromianu sodowego. Natomiasl 
na poletkach. z zastusowaniem zredukowane- 
gu błota puchromuwego wyniki nyły pozy- 
tywne. 
Za ujemnym działaniem dwuchromianu 1 
hłuta surowego przemawia duża zawartuść 
chromu w liściach ziellllliaków zwłaszcza we 
wcześniejszym okresie ich wegetacji. 
W warunkach przeprowadzon"ch doswiad- 

zen polowych istniała możliwość precyzyjnegp 

terowania chromem celowo wprowadzonym d( ł 
uprawiane.j glehv. Określenie iluści 
hromu lVI' 
przyswojonegu przez mśliny (W łodygach. liściacb 
i owocach). co st.anuwi podstawę orzeczenia o 
przydalIlOści plonów do hezpośredniegu spożycia lub prze- 
znaczenia płodów rolnych na przer6b w przemysie rafineryj- 
nym. 
W naturalnych warunkach. na ubszarze mikrostrefy 
ochrunn"i Zakładów Chemicznych "Alwemia" S.A. nie ma 
możliwuśd regulowania (sterowanial ładunkiem emisji chro- 
mu (VI) . wiemy tylku. że chrumu sześciowartośdowego. 
rozniesiunego przez panujące wiatry - posiadamy w nadmia- 
rze i stąd uzasadniune obawy. że w tych "niesterowalnych". 
"nieprzyswąialnych" dawkach. iluściach - chrum stąje się 
grużny. niebezpieczny dla otoczenia i życia ludzkiegu. 
WLODZIMIERZ KUCZAJ 


.. 


. I 


.t 


':>,' ..:;
f
:j
!


 

"".'''''. .. 


..., -ą":::::;: 
..;:-".... ... .....:- ....:...::::. .....:.;:.. 


"-::: 0." 


." 


. . .- 
" 
_.
"<-"'''
 


.:, 


 
.-. 


:. 
:::
:',,::,:
 


.
*,..=- . 


.t
4. 


.<. . . 


41";".... ';. :.
		

/p005_0001.djvu

			t · 
, 
. 

 


Uczymy się kodeksu handlowego - IX 


, 
, 
. 


AIXHEMIK - 5 


ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA 


Tym artykulem kończym y prezentowanie 
przepisów ogólnych zawartych w kodeksie 
handlowym i odnosz,!cych si.; do wszystkich 
spółek pmwa handlowego. W następnych arty- 
kułach w ramach naszego cyklu. zostaną szcze- 
gółowo omowione różnego rodzaju spółki. nie 
tylko prawa handlowego i sposób ich funkcj
 
nowania.O zbyciu przedsiębiorstwa traktują 
zapisy wart. 39 - 53. zawartych w dziale IV 
kodeksu handlowe
o. 
Przez zbycie rozumie się tylko akt dobro- 
wolny a więc sprzedaż. zamianę. darowizll<: 
itd.. a nie oh.jęcie przedsiębiorstwa w drodze 
dziedziczenia zapisu. Może ono być całkowite 
lub tylko częSdowe. to drugie zachodzi m.in. je- 
żeli przystępuje się do już istniej,!cej spółki. 
Zbycie przedsiębiorstwa. wydzierżawienie i 
ustanowienie na nim prawa użytkowania po- 
winno być stwierdzone pismem i wpisane d.. 
rejestru handlowego. Ten, który zhywa przed- 
siębiorstwo zobowiązany jest do przekazania 
nabywcy wszystkich informacji związanych z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa. w tym m.in. .. 
ilości produkowanych łub zbywanych towarów. 
ilości zatrudnionych robotników. wysokości po- 
datków. wydatków na place, zOOowiązań. przy 
których należy podać osobc: wierzyciela. czas 
powstania, ich wysokość oraz także infonllacje 
w zakresie stosunków prawnych. 
('dzielenie wiadomości jest obowiązkiem 
zbywcy nie tylko w chwili. gdy się odbywa 
zbycie. lecz i później, gdy nabywca tego zażą- 
da. Ponadto zbywca nie może czynić niczego. 
co utrudniałoby nabywcy dobre prowadzenie 
przedsiębiurstwa i byłoby sprzeczne z zasadanli 
uczciwego obrotu. a w szczególności nie może 
prowadzić konkurencyjnego przedsiębiorstwa 
ani w t,"j satllej, ani też w inn,"i miejscowości. je- 
żeli wskutek tego naraziłby nabywcę na szkodę. 
Zbycie przedsiębiorstwa obejmuje wszy- 
stko. co wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako 
zorganizowanej całości. w szczegółności: firmę. 
znaki towarowe. księgi handlowe. nieruchomo- 
ści i ruchomości należące do przedsiębiorstwa. 
patenty. wzory użytkowe. wierzytelności po- 
wstak przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, pra- 
wa wynikające 7. lli,:jmu i dzierżawy lokali 
zajmowanych przez przedsi.;hiorstwo "' umo. 


wie ze zbywcą można wyłączyć niektóre przed- 
mioty, wchodzące w skład przedsiębiorstwa. 
m.in. surowce, towary, wierzytelności, przez ClI 
akt nie traci charakteru zbycia przedsiębiorstwa. 
Na zakończenie przyloczym y dwa artykuły 
kodeksu handlowego, które dotyczą tylko kupca 
r,"jestrowego i związane są ze zbydem przedsię- 
biorstwa. i tak w artykułe 43 czytamy: 
"Jezeli zbYCIe przedsiębIOrstwa kupnI reje. 
.
Irowego nastąpiło w fimnie aktu notarialnego. 
nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą ?lI 
::;obowiązania pow.
lałe prZJ prowadzeniu 
przedsiębiorstwa. o ktÓrvch wiedział lub wie. 
dzie,: był powinien. Jeżeli nabywca Jest osobą 
bliską zbywcy. domniemywa się. że nabywca 
wiedział ;) istnieniu wszystkich zobowiązali. Zo- 
howiązania. za A:1Óre nabyw,'a nie odpowiada. 
Mają się w stosunku do zbywcy wymagalne ::; 
t"hwilą zbycia. o ile nie są lub nie zoManą nale. 
zv,.;e zabezpieczone. ,. 
I artykuł 44: 
We wszystkich przypadkach. A:1Óre z ISlOty 
swej stanowią zbycie przedsiębiorstwa kupm 
rejestrowego. a w ktÓry,'h nie zachowano fimny 
aktu notarialnego. iiabvw,'a odpowIada solidar- 
me ze zbywcą za wszystkie zobowiązama. po- 
wstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. " 
W pozostałych artykułach kodeksu handlo- 
wego związanych ze zbyciem przedsięhiorstwa. 
które są jeszcze hardziej skomplikowane i 710- 
żon... niż wyżej przytoczone, unormowane są 
m.in. przypadki dzierżawy i ustanowienia użyt- 
kowania na przedsiębiorstwie. Le względu na 
publicystyczno - popułaryzatorski charakter na- 
szego cyklu nie omawiamy szerzei tych zagad- 
nień. Wszyscy zainteresowani nimi bardziej 
szczegółowo mogą znaleźć potrzebne infonna- 
cje w komentarzu do kodeksu handlowego 
Maurycego Allemanda. 
Wprowadzeniem do opisu tunkcjonowania 
różnego rodząju spółek będzie następny artykuł. 
w którym przedstawimy w tonnie słowniczka. 
podstawowe i najczęściej stosowane określenia. 
tenniny wraz z ich defmicją. a związane z pro- 
hłematyką rynku kapitałowego. finansów. prze- 
kształceń własnościowych. prowadzeniem 
niewielkich tinn. Będą one takze często używa- 
ne w ratnach tego cyklu M.K. 


r 


SPORT 


SZKOLNY 


W mąju na boisku Nadwiślanki w Oklesne.j lxIbyły się mistrzostwa szkół podsta- 
wowych naszej gminy w piłce nożnej.Rywalizacje wygrała reprezentacja szkoły z 
Okleśne.j - W pkt.. przed SP z Regulic - 7 pkt. i SP z Kwaczały - ó pkt 


Drużyna OkJeśne.j występowała w składzie: hramkarze: Paweł Suwaj. Sławomir 
Fabin; obrońL'}'." Artur .Jochymek. Mateusz Jochymek. Marcin Mamoń. Mariusz 
Giermek. Bartosz Mazgaj; pomocnicy i napastnicy- Lukasz Sieprawski, Marcin 
Stańczyk. Mirosław PawIlszyn. Lukasz Machno. Daniel Herma. (;rzegorz Nowo- 
ryta. 


*** 


26 maja rozegrano w Szkole Podstawowej w Regulicach mistrzostwa 
miny AI- 
wernia w wieloboju sprawnościowym. W poszczegÓlnych kategoriach zwyciężyli: 
dziewczęta młodsze: Małgorzata Siewlorek z Poręhy Żegoty: dziewczęta starsze: ex 
aequo Renata Ryba i Katarzyna Talowska. obie z Regulic: chłopcy młodsi: Przemy- 
sław Palka; chłopcy starsi: Mariusz Wilga. ohąj ze szkoły w Regulicach. 


T.P. 


*** 


MÓGŁ BYĆ FINAŁ 


Przez całą wiosnę Uwała w krakowskich szkołach (;imnazjada Szkół Ponadpod- 
stawowych. Wzięli w niej udział także chłopcy l. naszej szkoły przyzakładowe.i startu- 
jąc w dwóch konkurencjach - piłce siatkowe.i i piłce nożne.j (tzw. piątkach piłkarskich). 


W pierwszej z dyscyplin sportowych zakOliczyli zawody hez sukcesów. natomiast 
w drugie.j otarli się o grupę finałową (cztery drużyny) przegrywa.iąc nieznacznie decy- 
dujące spotkanie. W skład tego bardzo dohrze grąiącego zespołu wchodzili uczniowie 
klasy drugiej: Grzegorz Szatan. Stanisław Kuglin, Adam Dzierwa. Marek Kubica. 
Tomasz Dęsoł. Paweł Dziuba i Paweł Słowiński. Pomagał im Adam Majka z pier- 
wszej klasy. 
Drużynałni opiekowała się nauczycielka wychowatlia fizycznego lzabela Bacho- 
wska. 


\... 


.J.R. 


. , 
KRZYZOWKA ZE SPONS Q REM 
",. .,. 1 I .J\. bo.-L :. . 


..._u --..... .............. '.'_d"._
.__ ----._- .............T - 
ł Z i3 4 5 6 1 8 I 19 
! , 
. . . m......_... -. . .n__._...__ 
. . . . .. . 
nnouu.... ..--...........-.. 
10 11 
. .. . . . .. 
.' . . 
.; "- 
12 13 Ił 
15 
......,. 
16 t'l 18 19 .. fO Zł ZZ 23 fł 
.- 
I . . ł. . . . . 

..n__. ___-o 
25 I i l6 2'1 
-- -.....-.. .-........ 1--"-- 
. . . . . . . . 
-- 
28 29 
! 
.._.i.... . ..n........... 
. 


SZANOWNI PAŃSTWO - MIESZKAŃCY GMINY 
AL WERNIA I OKOLIC 


WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO 
W AL WERNI 


mieszcząca się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 {przy szkole) 
tel. 83-26-10 
wprowadza korzyShlą fonnę wynajmu kasel. 
Każdy klient może kupić u na<; kasetę video z wybranym przez siebie filmem za 
kwotę 190.000 zł. Na.<;tępnie może dokonywać wymiany w na<;zej wypożyczalni 
w dowolnym terminie. 
Każdy kJieot. który zakllpi minimum 4 kasety otrzymuje I gratis. 
S
 . wypoiyczalDi i.. ,....... b. 


ZAPltASZAMY 
poqł..Il.' "T" - ....... ...... łł- -__ 


OKAZJA 


Malowniczo położoną działkę 
budowlaną 0.32 ha 
(pełne uzbrojenie) 
okazyjnie sprzedam. 
Tel. 83-14-13 


BIURO RACHUNKOWE 
I. BACHOWSKA 
tel. 83-Z1
 
KSIĘGI PRZV(1łOO{JWI ...... 
DEU.AIłM"
 ...
 
DIIjGI
4 
AIIUa1ZM"IA . 
...., 
--'''JIIII T' 


"'\ "' 
 
. "", 
'"...' c:.- ,,'l 


POZIOMO: l.bariera na drodzt:. l.pu- 
stelnia. na wzór której KoryciIiski ufundował 
klasztor Bernardynów. lO.połowa roku aka- 
demickiego. 11.rodząj pluszu. 12.jadowity 
wąż. 14.pododdział kawalerii. 15....liratlde. 
16.dział gramatyki. 20.mie.jscowość na tra..ie 
Chrzanów-Alwernia. 15.krzyki. n.słynny 
wodospad. 28.ohchodzi unieniny 22.V.. 
2Y.szarłat. 
PIONOWO: 1. nlane drzewo iglastt:. l. 
gurska sosna. .
....zdrÓj. 4. nacja. 5. dawny 
studenL 6. Indiatlin z grupy Atapa..kow. 7 
przepływa przez Włocławek. 8. zgiełk. harlni. 
der. Y. składnik benzyny. 13. gatunek papu
i. 
14. może być ponudorow}. wysokosłodz!łn}. 
itp.. 16. upał. 17 "dzielnica" Kwaczały. IX 
śpie':Va. gdy usta milczą. 19. wyspa na Mo
 
rzu Sródziemnym. 21. W asilewska. 22.czę
 
kielicha. 23. kwitnie tylko raz. 24. filmowy 
kochanek. 26. krzew i
lasty. 


U.J. 
Rozwiązanie prosimy nads yłac na adres 
redakc.ji (można te7. składa,,' bezpośredni" \I, 
pokoiu redakcyjnym ł do 15 lipca IlJl} 
 r 


SPONSOIW.JE WYPOŻYCZALNIA 
KASET VIDEO W AL WERNI. ... 
M.Skłodowsklej - Curie 3 (naprzeelwku 
szkoły), czynna od poniedziałku do 5OboIJ. 
w godz. 15.... - 2(1U1J. tel. 83-26-10. 
NAGRODA: Licencyjna kaseta yldeo z 
filmem. w oryginalnym opakowaniu. 


Rozwiązanie krzyżówki L nr 5: AJ.IIIIII - 
produkt Z.Ch. "Alwernia". 


Nagrodę (licencyjna bseIa widio ił .. 
mem) wylosowano dla w-...... .,..... 
(oddział elekuycznYJ. Al.... d5. 
 
ków 6/11. G n..........' . 
 .... 
odebrać w W
 II-.. v-..._ 
werni. ul. M. 

 .t-.- ł. 


TANIO .a.-....... 
-... ....... 
,............ 
"....,-..... 
_ ."""""'- ł...Ił.ł.ł..-\: 
W"" .. .. 
.- . Ul 
........ A..6 11!L 6144 


......
		

/p006_0001.djvu

			ALCHEMIK - 6 


e ft , 
.. 


I 


,. 


. 


: 


,. 


e ft , 
.. 


. 


,. 


e ft , 
.. 


I 


,. 


WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA... 


JAN GRUDZIEŃ 
- w zakładzie od 1924 do 1966 r.. 
ślusarz, spawacz., kowal. 
- Strajki puwstawały przeważnie na tle niewypłacatlia ro- 
hotnikum tego co un się za robotę należało. Było tak. że mia- 
łem 20 zaległych wypłat. Żona du mnie mówi - Jasiek 
sprzedąj zagłówek bo Żyd więcej na burg nie da. Strajki 
przeważnie organizowatle były przez związki zawudowe. 
Działała u nas również urganizacja PPS. Zebrania tośmy 
robili w domu u Antka Knapika i po cichutku ho policja 
tylko węszyła. Dyrektor Mrowec rohił co mógł. ohiecy- 
wał. że jutro. Że pojutrze wypłaci zaległe pieniądze. ale 
kuńczyło się na uhietnicach. Co miał rnhil5 jak sam pienię 
dzy nie miał. 
Pamiętam. tu byłu w lY.n L. zorganizowaliśmy strajk 
przez 3 dni bez przerwy. ('hłupcy puprzywuzili z dumu co 
kto miał do jedzenia i siedzieli. nic nie robili. czasatni grali w 
karty. Teraz już jestem siódmy rok na emeryturze. Siłę i 
zdrowie jeszcze mam. to u ludzi coś zrobię. a w domu też 
mam dużu roboty, wykaliczam mieszkanie i już nie strajkuję. 
(Z nieopublikowanegu wywiadu udzielonego 
przedstawicieluwi "Alchemika", w 1973 r.1 


JÓZEFSTOLARZEWICZ 
- pracę rozpoczął w 1924 r.jako ślusarz., 
pracował do 1971 roku. 
- Nąjpierw zrobili kawałek toru. a z krzeszowickiej fabJY- 
czki puprzywuzili różne zhiurniki i inne urządzenia. Ohaj l. 
Ludwikiem Zielińskun hudowaliśmy tory pod kollOjkę. a inni 
zaczęli kopać duły i lasować wapnu. Piasku było wszędzie 
pełnu, a tylko żwir przywozili od Wisły. Jakjuż było wapnu. 
tu zaczęli budować zaraz koło torów magazynek, gdzie skła- 
dali sól i rozmaite materiały. Na puczątku zaczęli produku- 
wać kwas solny, potem chlorek cynku. Budynki te hudowali 
tak. że najpierw robili betonowe fundamenty. a putem Ma- 
stalscy z drewna robili ratlly, to wszystku mieczowali. a po- 
między to ubijału się szlakę i budynek był gotowy. Później 
pamiętam, przed samą wojną sprowadzili taki aparat emaliu- 
wany. do tego niklowane kratliki i inż. Mrowec sprowadził z 
Indochin takie korzenie. Mrowec mówił. że to będzie truci- 
zna, ale my z Ludwikiem zorientowaliśmy się. że tu chyba 
bujda. Były takie małe kraniki i tam do gąsiorków coś kapa- 
ło. a zapach od tegu szedł. Jak. się potem ukazało hyła tu 
esencja rumowa'. 
W.il.tę
encji można hyło zrohi<.' 
dwa litry porządnegu rumu. 
(Z nieopublikowanego wywiadu udzielunego 
przedstawicieluwi "Alchemika", w 1973 r.' 


JÓZEF CICHOŃ 
maszyni'ita kotła w elektrociepłowni ( 1945-1985). 
...Zostałem pumocnikiem palacza \\ kotłowni. Laklady to 
hyła ruina. Kotłuwnia ciasna. niska_ ciemna i zapylona. Wę- 
giel duwoziłu się taczkami. ręcznie łopatami zasypywału 
ię 
paleniska, długiIni łopalatni i gracmni wygarniało się żużel i 
popiół z rusztów. Teraz kotłownia. gdzie pracuje (elektrocie- 
płownia - dop. Z.K.) jako palacz. to prawdziwe serce zakła- 
du... 
" Alchemik" - lipiec 1979 r. 


JÓZEF MACIEJCZYK 
brygadzista, spawacz w oddziale 
mechanicznym (1942-1990) 
- Warsztaty mechaniczne to hył długi. ale ciasny budynek. 
kryty papą. zalewany wewnątrz deszczem. Mieściła się tam 
archaiczna kuźnia. stały zniszczone tokarki. znajduwała się 
tam jeszcze prymitywna stolarnia. Podobną ruinlj hyła kut- 
łownia. Takie hyły zresztą wszystkie obiekty zakładowe. z 
PruskilOi cegły. drewniane szopy i rozlatujące się haraki. Wie- 
ż.a ciśnień z małymi zbiorniczkatni na drewnianych be1k.ach i 


do tego pompa. to był system dostarczania wody do zakładu. 
Dziś ani śladu po dawnych obiektach... 
"Alchemik" -lipiec 1979 r. 


JAN LIZOŃCZYK 
- pracował na różnych stanowiskach, od robotnika 
do kierownika wydziału siarczku sodu (1945-1987). 
- Na przestrzeni nie wielu dziesięcioleci nasze zakłady z 
małlOj, prymitywne.j fabryczki stały się wielkimi, nuwuczes- 
nymi zakładami chemii nieorgatlicznlOj. PatlIiętam pierwsze 
przebuduwy starych hudynków. potem zastępuwanie ich nu- 
wymi ohiekt1uni Patniętam usuwanie przestarzałych urzą- 
uzeli i aparatury. wymienianych na nową. nowoczesną. Praca 
ludzi hyła kiedyś straszliwie ucią?:liwa. Na taczkach i woz- 
kach dowuziło się surowiec. węgiel. trmlsportowału udpady. 
wylewało i odbierało półprodukty i gutowe produkcje. Bez 
ułatwień. mechanicznych urządzeli. Nie hyło osuhistych 
usłon. uchron.[...] 
"Alchemik" - lipiec 1971Jr. 


AUGUSTYN CHRZĄSZCZ 
- aparatowy produktów nieorganicznych 
(1945-1981). 
Wspomnę o transporCIe zakładowym. Oprócz taczek i 
wózków pchatlych ręcznie. zakład miał zaprzęgi kunne. Sta- 
re. zakładowe zabudowatlia a wśnid nich po nieutwardzo- 
nych. wyhoistych drogach. człapiące kunie. ciągnące 
zaprzęgi z gotowymi produktmni na stację do Regulic. Byli- 
śmy jak rodzina na dorubku. Zbudowaliśmy gu w olbrzymim 
trudzie. Najpierw wieszało się odzież na jakimś kołku na 
ścianie. putem była jakaś szafeczka. ZatliIn duszliśmy do du- 
hregu zaplecza socjalnegu.I...' 
"Alchemik" -lipiec 1979 r. 


Mgr STANISLA W LUTY 
- przepracował w naszym zakładzie 38 lat. 
od l marca 1950 r. 
du grudnia 1987 roku. cały czas na stanowisku zastępcy 
dyrektora ds. technicznych - naczelnego ulżyniera. 
- przez 38 lat wszystkie rozruchy technologiczne no- 
wych produkcji, instalacji, wytwórni - a było Ich wiele - 
przeprowadzano pod pańskim kierownictwem. Który 
rozruch był naj trudniejszy , dał się PaDU najbardziej we 
znaki? 
- Z perspektywy .
8 lat każdy rozruch wygląda ubecnie 
dużu łatwie.iszy. kn"itszy. sprawnic*zy. ale w czasie ich trwa- 
nia zawsze byłu trudnu. Załoga produkcYina. warsztaty me- 
chaniczny i elektryczny oraz oddział budowlatlY musiały 
zawsze dołożyc wiele wysiłku. aby rozruch skutecznie prze. 
prowadzil5. osiągnąl5 IAlulnośl5 produkcYjną. stW017.yć przy- 
zwoite warunki praC} Techniczny duzór musiał opanowal' 
pracę wszystkich urządzeń. uzyskac parmnetry. opracowac 
wszystkie potrzehne ulstrukcje obsługi i przeszkulić załugę. 
Wydąje mi się. że nąjdłuższy. nąjtrudniejszy. wymagajljcy 
najwięclOi wysiłku i nakładów hył rozruch wydziału siarczku 
sodowego. W czasie rozruchu były trudnuści z generatoratni 
gazowymi. piecatni. rozpuszczalnikami. aparatami filtracyj- 
nymi, wyparkami. kalcynatorem; hyły wybuchy generatuniw 
i pieców. Właściwie wszystkie aparaty zostały przebudowa- 
ne. niektóre kilkakrotnie. Zmieniono też system upalania pie- 
ców a w kmicu wprowadzono opalanie metanem. 
Zastosowano piece obrotowe i filtry próżniuwe obrotowe - 
uproszczonu proces. Bardzo wielu pracuwników z pehlym 
oddaniem przez kilkadziesiąt miesięcy pracowału przy tym 
rozruchu i zduhywało doświadczenia. pewnosć działania. 
Dwóch projeklatltów nie wytrzymało nerwowo - opuściło 
rozruch w czasie autorskiegu nadzuru. 
- Panie Dyrektorze, jest Pan jednym z najbardziej za- 
służonych pracowników dla "Alwerni" i jeszcze pewnie 
bardzo długo przy rozwiązywaniu różnych problemów te- 

 


.i/: 
, 
- 
o", :-. .:::"::::.... . 
:


i.
;::i :::


 ::


f\
 
:::;:::::::::: "':-:':...:::: 


." - 


1:1' 


!  

 

 :
: 


}  


.¥ i' u!
.::;

;
.... 
. . .
:;:: 
'
f' :X? 


.;;. 
:, 


. 


"::.s;.. 


Zdjęcie 
wykoBaoe 
w 1938 
ł-b 1939 roku. 
Widzimy 
grupę 
robotników 
przy obsłudze 
pierwszych 
pieców do 
produkcji 
związków 
chromu. 


...::-: 


."1(..::...... .... 
.'.J- . 
.-:-:::::::::<-..... 
 
.,..:...::
::,;:::
-'':::: 


. . t .: ..:....
.; 
:" :
 

1: ':'. 


-:/ . 
%-,.;.; 
i:@,
 
'

f.u. 


:-:....:-: 

:
::::: 
-:.:«. 
-:::::::::%:::."-----. :- 
-.:-:.:.:-" --" 
:.:-:-: 
".::


": . 
..::
::.: 
v .-:=-l
¥
:


f:.? -
:..
 i 
Y

:1- 
-':'.-. 


_::. ".0.'_..".'::'. 


.::-"'i'
 


:,f 


. -". ..... ................. 
: -:-:.:-.-:-....:-...:-:-: ':-:-:-:.:':':':'. 
" ..:::::::::::


t?/W}


:\:;
{

;


;


r 

jI
lfil
tt

i:: . 


. 


.......:...:.:,: 
.. .. ... 
u.. .......... 
.. . .... 
o . ........ ............... 
.. .u. ......... ...... 
....uu.... n. . ........ 
. ...:;::::::::::::;::::::.:::::
;;;:;
::;:::::::::::::::::: 


chnicznych będzie się przywoływać na pamięć Pańskie na- 
zwisko. a co dla Pana znaczyć będzie słowo" A1weroia"'! 
- Pylatlie jest przyszlośdowe. Ściślej odpuwiedzieć będę 
mógł dopiero z perspektywy ki1k.u lat. Dziś "Alwemia kuja- 
rzy mi się z pierwszą i ostatnią pracą zawodową. z przebie- 
giem dorosłegu życia rodziImego. z udaną walką o rozwlij 
zakładu. ze znakomitymi ludźmi pracy i działaczami spule- 
cznymi. których puznałem w Alwerni. z pracą i odpoczyn- 
kiem w tym terenie. z piękną ukolicą. klasztorem. górkatni. 
lasatni. rzekami. w tym ze Skowronkiem i 'grohem habki". 7 
obserwacją ż}'cia i jego filozofią. osiągnięciatni i niepowo- 
dzeniami. l.e zmiatlami. jakie l.aszh" w terenie Alwerni. na 
skutek roZW(
ju okolicy 
Słowo Alwemia hudzi skujarzenia pozytywne. ciepłe. 
przyjacielskie. miłe. kwitnące. towarzyskie. koleżeliskie. lu- 
dzkie. przypumina o mobilizacji. buduwie. czynach spułecz- 
nych. entuzjaźmie odbudowy. ofiarnuści. bezinteresowności. 
dobrych przykładach. zdolnych i pracowitych. prostych i 
skumplikowanych ludziach. 
(fragmenty wywiadu dla 
"Alchemika - grudzień 1987r.) 


, 
O LUDZIACH "ALWERNI" 


() historii zakładów i ich rozwoju pisaliśmy dużo w po- 
przednim numerze naszej gazety Ak każdy zakład produ- 
kcyjny. tu nie tylko produkcja. maszyny i instalacje. To 
przede wszystkim ludzie. I właśnie o nich na przestrzeni tych 
70-ciu lat chcę parę zdań napisać. Ze względu na hrak odpo- 
wiednich dokumentów z okresu przedwojennego i zamz po 
wojnie zadanie nie było łatwe. Stąd pisząc tę informację mu- 
siałem kurzystać z pewnych "dokumentów" nieformalnych. 
Dużą pomocą służyła mi p. Stanisława Kasperczyk. zastę- 
pca kierownika I )ziału Kadr i Organizacji Pracy, która posia- 
da szczególowe opracowania danych personalnych załogi. 
począwszy ud lat 70-tych. przeglądnąłem też najstarszą kun- 
trolkę czasu pracy. ofiarowaną zakładowi przez p. Ludwika 
Zielińskiego. zasięgnąłem informacji u hylych naszych dłu- 
goletnich pracowników. 
W chwili powstania zakład zatrudniał ok. 25 usób. Wielu 
ludzi pracowało dorywczo. w zależności od potrzeb zatrud- 
nianych do wykunania konkretnej pracy. W miarę'rozw
ju 
produkcji wzrastału też i zatrudnienie. Tuz przed wybuchem 
wojny w zakładzie prdcowało .już okołu uo ludzi. W pier- 
wszym okresi.. wojny ludzie zostali zwolnieni z zakładu. Zo- 
stało tylku kilku w cdu zabezpieczenia maszyn. urządzeń. 
surowców i gotowych wyrobów. W miarę upływu czasu i 
przy stopniowym wznawianiu produkcji. ludzie punownie 
podejmowali pracę. 
W roku 1945 w zakładzie było zatrudnionych 6_
 ruhotni- 
kuw produkcy'jnych. .
l} pracowników pomocniczych i 14 osób 
z tzw. grupy U1zędniczej. Ogólem I Je. osÓh Pięć lat później, ti. 
w ł9S0 r. ł.atrudnienie wzrosło du 17" prdwwników a w po- 
szczególnych grupach odpowiednio: 9S prawwników produkcyj- 
nych. 60 pomocniczych i 20 prncownikÓw umysłowych. 
Lnaczny wzrost zatrudnienia w zakładzie notuje się du- 
piero w latach 60-tych. Jest to ukres intensywnego rozwoju 
zakładu co wymagało zatrudnienia wielu dodatkowych ludzi. 
Już w roku 1965 zatrudnionych hyło w zakładzie okolo ROO 
osób. Od tego okresu zatrudnienie ciągle wzrasta i w roku 
IY74 osiąga najwyższą w historii zakładu wielkość - 1246 
osób. W tym tu roku przy naszych zakładach powstąje 
t khotniczy Hufiec Pracy i stąd tak. znaczny skuk w zatrud- 
nieniu. W następnych latach 7..iWwaza się już powolny. ale 
systematyczny spadek iluści pracowników. Na początku lat 
90-ych zmalał stan zatrudnienia do puniżej II)(JO osón. a w 
hieżącym roku wynosi już 96<) ludzi i jest na poziomie roku 
197.
. 
Analizując szczegolowo zatrudnienie na przestrzeni wie- 
lu lat można stwierdzić pewne pmwidłowości. (Id punad 
dwudziestu lat około 25 procent ogÓłu zatrudnionych to ku- 
hiety. Ilość osón z wyzszym wyk.ształceniem tez od wielu łal 
kształtuje si", mniej więcej na tym samvm poLiomie i waha 
się w granicath okolu 60 osÓb. Natomiast \\ ostatnich latach 
zauwaza się wzrost iluści pracowników Ze srednim i zasadni- 
czym zawodowym wykształceniem. Jedna trzecia wszy- 
stkich pracowników. to ludzie pusiadaNc} dyplom wyższej 
uczelni luh szkoly średniej. Tyle samo mamy w zakładzie lu- 
dzi po szkolach zawudowych. 
PrÓhowałem ustalić ilu ludziom nasze zakład\ w CIągU 
swego istnienia dały zatrudnienie. Ze względu na hrak. udpo- 
wiednich dukumentów z okresu międzywojennegu i zaraz po 
zakuńczeniu wujny. jest tu bardzo trudne do jednoznacznegu 
ukreślenia. Licząc się z możliwością pupdnienia nawet zna- 
cznych hłędów.okreśWhym tę cyfr" w granicach uk. \O tys. 
łudzi. Gdyby uwzględnić najrozmaitsze firmy pracu.jące w 
zakładzie, to ta liczba byłaby znacznie wyższa. 
Zaciekawiło mnie też. kto z dotychczas zatrudniunych 
może legitymuwać się najdłuższym stażem prcK:Y w naszym 
zakładzie. Prawdopodobnie pierwsza trójka przedstawiałaby 
się następująco: pp. Józef Maciejczyk - 48 lal pracy w na- 
szych zakładach, Henryk Chrząszcz 45 lal i Ludwik Zie- 
liński - 43 lata. 
Na przestrzeni tych 70 lat hyli pntcownicy. kturzy całymi 
rodzinami a nawet pokuleniami związałi się 7. zakładem na 
długie lata. A byli też i tacy. którzy przyszli du zakładu z za- 
miarem znalezienia pracy lekkie.j i dobrze płatne.i. Gdy spo- 
strzegli. że nie jest to praca u której marzyli, po kilku dniach 
czy tygodniach odchudzili. Potomkuwie tych pierwszych Prd- 
cują do dzisiaj. Bywa, że nawet kilka osÓh z jedn	
			

/p007_0001.djvu

			AI.CHEMIK - 7 


REDAGUJE: 


URZĄD GMINY 


ul. Krakowska 27 
32-066 Alwernia 
tel. 83-11-38 


URZĄD GMINY INFORMUJE: 


W związku z licznymi wnioskatlli Samurządów MieszkaticÓw w sprawie wyczyszczenia 
rowÓw przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg w Balicach, Urząd Gminy w Alwerni przypomina. 
że w myśl ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.. czyszczenie przepustl..iw pod :ł,jazda- 
nu do gospodarstw oraz rowÓw odwadniąjących należy du właścicieli przyległych pose
ji. 
*** 
Urząd limi.11
 infurmuje. że nasląpila istotna zmiatla dotvcząca l.asad wycinania drzew 
Ubecnie wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzew rosnących na gruntach rolnych I na 
Jzialk.ach przydumow}'ch. J: ohowiązku uzyskania zezwolenia zwulnione są .iedvnie: 
. drzewa i krzewy w lasach i na gruntach leśnych (wycinanie Ivch drzew reguląją odręhne 
przepisy I. 
- drzewa i krzewy owocowe. 
- drzewa i krzewy. ktÓrych wiek nie przekracza pięciu lat. 
- drzewa i krzewy usuwane z terenów zieleni miejskiej i z pat'kuw wie.jskich. w związku z 
zabiegatni pielęgnaC}
jnymi. 


*** 


Przyjęta .
 kwietnia br. nowelizacja ustawy o ochrunie i kształtowatliu sruduwiska wpro- 
wadziła ważne dla gminy zmiatlY dotyczące wykorzystania upłat za guspodat'cze korzystanie 
ze środowiska. Utworzony został gminny fundusz ochruny środowiska. Dochodami funduszu 
jest częsć opłat za guspodarcze kurzystanie ze śrudowiska wymierzana podmiutom gospodar- 
czym przez Wujewodę i dutychczas w całusci wykorzystywana przez fundusz naroduwy i 
wojewódzki. 
Obecnie 50% upłat za składowanie odpadów przemysłuwych, 10% upłat za zanieczy- 
szczanie i pubór wody uraz 100% za wycinanie drzew Wojewoda przekazywał będzie 
gminie na potrzebyochruny środuwiska. 


*** 


Kułu liuspodyń Wie.jskich w Grojcu sprzeda magiel elektryczny Wiadmnośc u Pani Ja- 
dwigi Łukasik., Zatli. (irojec 11. teł. 83-11-42. 


KOMUNIKAT NR.5/BS/93 
MINISTRA FINANSÓW 


w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 


Kumunikuje się. że Ubezpieczeniowy Fundusz Owarancyjny.działając na podstawie X 
usl. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie orgatlÓW upraw- 
nionych do przeprowadzatlia kontrołi wykonywania ubowiązku zawarcia wnów ubezpieczeri 
obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania Opłity . . 
ku (Dz.U.Nr.53. poz.228) ustalił. że w 1993 r. osoba. ktÓra nie wypebua obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczerua obowiązkowego jest obowiązana wnieść opłatę w wysokuści: 
l. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 


al satllochody osobuwe 
b) samochody ciężarowe i autobusy 
c) pozostałe pujazdy . . . . . . . . . 


. 7.000.000 zł 
iWOO.OOO zł 
I.OSO.OOO zł 


l. w ubezpieczeruu budynków wchodzących w skład guspodarstwa rolnego od ognia i in- 
nych zdarzeń lusowych 


aj dla prowadzących gospodarstwa indywidualne . 
h) dla gospodarstw pozostałych 


1.025.000 zł 
20.250.000 zł 


.
. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolnikÓw z tytułu prowadzenia gospodar- 
stwa rolnegu . 375.000 zł 


" AGROTURYZM" 
dodatkowe źródło dochodu 


Now) kierunek. ktÓr} staje się coraz 
llludruejszy. tn"agroturyzm". czyli "turystyka 
na wsi" 
Ciągle poszukujemy nowych źrÓdeł do- 
chudu. a może zainwestuwac w turystykę? 
wynająć turyście wolny. niewykorzystan} 
pokój? Nie musi on być pięknym. bogatym 
apartamentem. wystarczy mały i skromny. 
ale czysty. 
Znaleźc turystę nie będzie trudno. Pomo- 
że Ci korzystne. ciekawe krąjobrazowu poło- 
żenie naszej gminy. urok miejscowości. w 
ktl..irej mieszkasz /ciekawe szlaki turystyczne. 
dostęp do lasu. Ośrodki Wypoczynkowe 
"Siemota". "Skuwronek" z możliwością wy- 
pożyczenia sprzętu pływającego. stadiony 
sportowe w Kwaczale. Okleśnej oraz Gmm- 
ny Stadion w AJwemi z kortami tenisowymi. 
siłownią. sauną. kawiarnie. Sredniowieczn} 
układ urbanistycm) AJwemi z czworokąt- 
nym rynkiem. zabytkuwe dRv.11iane .10m). 
Klasztor. Muzeum Po
-łW. I wiek in- 
nych atrakcji/o 
Istnieje mużliwuk urgaDI2UW.... "'ł-. 
go rodząju wyc
-zek lpiaz.c. 
C;. 
spacerów. 
Analizując atuty i sl"'-. D&łIq ł-) 
w turystyce przeważają te pierwu.e- 
Brak jest .jednak cbę>l:i I ''"'''"'11"'''''' - 
mieszkańcÓw w tej dziedzinie. T
"1Ił lOr. 


ba zachęcie. zachwycie. pokazIII: coś innego 
Może tu hyć na przykład: pieczenie harana. 
ziemniakÓw. pokazanie jak wygląda świniu- 
hicie. póŹ1uej smakowatlie wyrobÓw. siano- 
kosy. żluwa. nauka gotowania. nocleg na 
sianie. itp. Pomysłów muże być wiele. 
Fonną wypoczynku mogą być rówlueż 
wczasy. w ktÓrych turysta zaoferuje pomoc 
w guspodarstwie. a gospudarz uhniży kuszty 
puby tu. 
Ostatniu powudzeluem cieszą się krótkie. 
kilkudniowe wyjazdy lub wy,jazdy weeken- 
duwe. ktÓre mąją służyć regeneracji sił. od- 
poczynkuwi psychicznemu. Rozwija się 
rÓwnież turystyka sentymentalna - poznawa- 
nie własnych kurzeni. 
Nałeży pan1iętac, że turystyka to prumo- 
wanie marzeń. wyobrażeń. sprzedawatlie 
czeguś nieuchwytnegu. 
Osob y zam . tereso w atle " agroturYZl11 em". * projekty budynlr.ó. - arctII'...-..... ... t 
 . 
* ad;aptaL.je qudaic L .......
 . . J . l 
,chcące wynaj.: pokoje i zorganizować po- . z.ał.nń.ia . ...... - J . 

.:_ wn J " 
:
:;
i:

.:!: · ......11' 

 . .... 
.,. -1- -,.. _' 
 
' I 
. IIRl;dlieo..,.1d: K.ł-U. -,-,. .. 
"'-II1II-- 
 
.- lit ...
 · .,........ 
: . tt -

 
...... rr . 
 .. J w " ... 
'- -., .:='ió 
.

 

;. 


. '> 
:-! · t ."' 
 tłlflŁlllł:.:a 
a ,£
 "- , . 
 ,:';::
::-\"'. :0 
 

 -- - I _ _ . 
1i6 
 

 .--.> .C"-
> 
_ _ ......... . 
 .')c.
 :1&
::ł- .,;;.

--
 - 
..,.,.,.. . I ,
 !"; 
:-"'
"'\"" 


- 


- przeczytaj 
oto szansa dla Ciebie 


INW ALIDO 


.Jeżeli jestes osohą luepełnosprawną (il1\\1t 
DF - 3 ł/ha. Chwa.
tox F - 3 l/ha. 
Przed uŻYl.'iem preparaty należy wymit:.'iUL 
z 200 - 300 I wody na l ha. Oranstar 75 DF jest 
srodk.iem V klasy toksyczności. (:hwaswlt) i 
Aminopieliki ID kla.
y toksyczności. 
Ośrodek Doradztwa Rulnlczcau 
w Karniuwicach 
m
r iDŹ. BUGUSł.AWA 
MAJCHROWSKA 


OGŁOSZENIE 


W każdy poluedziałek. w gudz. od 9-te.i do 16-tej, w budynku Urzędu limioy .. AJ...- 
ni -pok.nr.303. czynny jest Punkt Konsultacyjny Architektury i Buduwni
łYo'. -VEkOE- 
OOMlIS" 


Punkt wykona bezpłatnie: 
* wybierze projekt zgodny z patistwa oczekiwatliem. 
* poinfonnuje stosownie do projektu u tatlich 
bnołupKII .......
 
* propagowatlie wraz z możliwością zakupu szerukici .-, , . ..... U J a 
bez narzutÓw. 
* poinfonnuje o kredytach inwestycyjnyda dla'" r- L 
... . .L 


.A. 


........,.... ..... - -  . 


- J 


- -11- 


. 


-.. \ - 


. .. 


... 


LI. - 
- - . ...... 


- 


. .v. 


F r 
 -- - I 
..., & 
... .....
		

/p008_0001.djvu

			ALCHEMIK - Ił 


Sporą dozę emocji zafundowali swoim ki- 
bicom piłkarze z Alwemi w wyścigu do 
okręgówki. Gdy po udanym pościgu, na czte- 
ry kolejki przed końcem rozgrywek objęli 
przodownictwo w tabeli wyprzedząjąc różnicą 
bramek Borek. i trzema punktami Skawinkę 
wydawało się. że awans jest już przesądzony. 
Tymczasem drużyna zaczęła przeżywać 
spadek formy. Porażka w Nowej Hucie 0:1 z 
przeciętną Spartą i remis 1:1 u siebie z Lisz- 
czanką (bramka K. Kuciel) wyrównaly SZatl- 
se MZKS-u i Skawinki. a także pozwoliły 
Borkowi na odzyskanie bezpiecznej przewagi 
punktowej. Na szczęście w rywalizacji o drugie 
mie.isce nasi nueli handicap w postad lepszego 
hilansu bezpośrednich gier z piłkarzan1i ze 
Skawiny. ale kolejna strata choćby jednego 
punktu mogla okazać się nie do nadrobienia. 
Zespół potrafił się jednak skonsolidować i 
pu dramatycznym sputkaniu pokunał (2: 1) w 
Krakowie Wieczystą (bratnki: J. Odrzywo- 
łek. R. Jakubil(). Na koniec rozgrywek do 
Alwerni przyjechała Wolanka. Mecz poprze- 
dziła niespotykana burza gradowa, boisko 
było śliskie i grząskie, a przeciwnik zapre- 
zentował spore umiejętności. Gospodarze za- 
grali rozważnie i zdecydowanie. Już w 4 
n1inucie. po rzucie rożnym Paweł Majka 
"huknął" z 9 metrów w kierunku bratnki Wo- 
lanki a interweniujący ohrońca zmieniając 
kierunek lotu piłki wnieścił ją w swojej 
bramce. Kunsekwentna gra dobrze ustawio- 
nej drużyny prayniosła dalsze gole i w osta- 
tecznym rozrachunku dała MZK.
-owi 
zwycięstwo w stosunku 4:0 (bratnki: 2 - P. 
Majka i S. Bialik) a także zapewniła pre- 
miowaną awansem pozycję w tabeli: 
I. Borek Kraków 26 39 48-20 
2.MZKS Alwemia 26 37 53-22 
3. Skawinka 26 . 37 57-27 
4. Liszezanka 26 31 57-36 
5. Wolanka Wola Filipuwska 26 26 44-33 
6. Garbamiall Kraków 26 25 41-55 
7. Dziewiarz Tyniec 26 23 35-52 
8. Nadwiślan Kraków 26 22 32-36 
9. Kabel II Kraków lb_ 22 32-38 
10. Sparta Nowa Huta 26 22 26-32 
II. Wieczysta Kraków 26 21 37-42 
12.Prądniczanka Kraków 26 20 22-39 
" 13. Słomniczanka 26 20 'n -51 
14. Zwierzyniecki Kraków 26 ! l} 28-55 
Piłkarze w Alwerni godni.. więc uczcili 
jubileusz pięciolecia swojego klubu. Sukces 
ten został wywalczony n1imo sporego osłabie- 
nia drużyny. Na wiosnę nie grały takie filary 
zespołu jak: Mieczysław Sibik. Mieczysław 
Szczurek czy Zbigniew Bury. A jednak w 
rewanżach nasi byli m.
jlepsi w swojej gru- 
pie: wywalczyli aż 20 punktów (tyle satno co 
Skawinka) i korzystną różnicę bratllek 26 - 8. 
W trakcie calych rozgrywek bratnki zdo- 
bywali: 14 - K. Kuciel, 8 - P. Przepiórka, 7 
- Z. Bury, 5 - K. Chodacki, S. Bialik i M. 
Szczurek, 4 - P. Majka, 2 - R. Jakubik, l - 
W. Woskowicz, J. Odrzywołek, J. Nowak. 
Brawa dla zawodników, ale wyrazy uzna- 
nia należą się też Eugeniuszowi Cebratowi. 
Nadał on charakterystyczny szlif zespołowi. 
który pon1imu ubytków kadrowych stał się 
drużyną na miarę okręgówki. 
Miejsce MZKS-u w A.klasie zajmie 
Unia K waczała. która w rozgrywkach swo- 
jej grupy B-klasy .zapewniła sobie drugą. 
premiowatlą awansem lokatę. po spotkaniach 
z: Pozowianką 1:2 (w). Victorią Kohierzyn 
9:2 (d), Orłem Sidzula (W) 2:1. Opatkowian- 
ką 5:0 (d) i BronowiekiIn Kraków 2:3 (W). 
KOZPN zweryfIkuwał spotkanie z Pozo- 
wianką jako walkower na korzyść 1 'nii. co 
pozwoliło piłkarzom z Kwaczały uzyskać 
trzypuuktową przewagę nad trzecim w tabeli 
zespołem na jedną kolejkę przed zakuói:ze- 
niem rozgrywek: 
I. Wróblowimk.a 
2_ .....1'.... 
J_
 Z.- -_ 
.......... 
.' , s. 
 . L,. 15 2S S2-4J 
.' : :. 
,.. C....ł. 15 24 49-sa 
PatlIiątkowe zdjęcie wykonane po zwycięskim ma.'ZU Z Wł---....... 
_ j.ł.ł.....: --...a ....,....... -._.......
 
niak, K.Chodacki, E.Cebrat, S.Glnter, P.Pneplórka, R
 PA - __ o f. . -........: .. 
_ '1 . aiełIII'zySIDe dla 
ny, Z.Hojowski, S.Czech; w pierwszym rzędzie: M.M.ł...k" J
 &.It..... --ą z ItWllC&lly. 10 JJOSł-Dł s
 oni 1rZe- 
P.Majka, S.Bialik, Z.Perooczyk, W. Woskowicz, J.Odrzywołek. cił - ID N-łwiśIIace otIeśna i MZKS-ie Al- 
Mecz zakończył się prawie o zmroku, dlatego zdjęcie jest niezbyt wyraźne. . wemia - dru2yu, z terenu naszej gminy. 
Fut. KAZIMIERZ KRANSKI która będzie grała w A-klasie. 
"Alchemik" - Miesięcznik załogi Zakładów Chemicznych "Alwernia" i gminy Alwernla. Adres: 32-066 Alwemla, uj. K. Oszewskiego 25, woJ. krakowskie. T elełon: Kraków 83-12-05, 83-21-16, 21-50-44: Chrzanów 330-77. 
33?-7
. Fax Kraków: 83.21-88. Telex: Zachem Al 325759, 312339. Nr pokoju redakcjl- 23 (budynek zarządu Z. Ch, "Alwernia"). Redaguje zespól w składzie: Mieczysław Białas, Janusz Cholewa, Zbigniew Gadomski. 
Zbigniew Klatka - redaktor naczelny, Roman Kllmkawski. Halina Kołodziejczyk. Jan Racul. Druk: Drukarnia lEYKO. Kraków. ul. ZabłocIe41/43. Skład i łamanie: Wydawnictwo "Echo Krakowa", Kraków, ul. Wielopole 1. 
Teksty do druku dostarczono 23 czerwca 1993 r. 


W 
NASZYM 
TYGIELKU 


GŁUPIA TRADYCJA 
Zgudnie z naj nowszą tradycią z ukazji 
Zielunych Świąti:k wszędzie spalanu s
e 
opony. Zamiast zielunu było czarno! Jedynie 
autorzy tych głupich pomysłów n1ieli zielonu 
- ale w głowie! 


BRUT ALNA PRAWDA 
Tym wszystkim pracownikom, którzy - 
nie wiemy czemu - nie używają kasków 
ochronnych (a prawie nikt nie używa!) dedy- 
kujemy hasło: Albu w kasku. albu w pia- 
sku! 


JEST OKEY 
"Gazeta Krakowska" IIhwiesciła. że w 
Krakuwskiem są rzeki o pierwszej i drugiej 
klasie czystości, na których zgodnie z obo- 


wiązującymi przepisami można urządzać ką- 
pieliska.1 wymieniono między innymi (cytu- 
jemy): Należy do nich zalew w Kryspinowie . 
"' wyrobisku poiwirowvm zanieczvszczenia 
bakterioLogicZTU' są minimalne. Podobnie jak 
w ośrodku "SlwwroTU'k" w ALwemi - rzeczka 
Re!?ulanka nie budzi zastrzeżeń Sanepidu 
[...j. Zalew "Skowronek" zawsze miał czystą 
wudę, Może dlatego, że utworzono go na 
rzeczce Brodlanka! 


PROWOKACJA? 
Częste zmiatlY nazwy zakładu. granic. 
n1iejscowości. puwiatów itp. sprawiły. że na- 
dal wielu nadawców ma kłopot z zaadreso- 
waniem do nas listu. Ostatnio przeczytaliśmy 
na kopercie nadesłane.j z Bytomia: Zakłady 
Chemiczne "A1wernia", ul. Kwaczała,32- 
500 Chrzanów. Komu zależy na sprowadze- 
niu Kwaczały do miana ulicy i przeniesieniu 
poczty z Alwerni do Chrzanowa? 


ZAGADKA 
Ogrumne napisy - LIDER - przy drudze 
i na ścianie hudynku klubuwegIl na stadionie 
w Alwerni wywołały wiele niejasności i py- 
tań. Czy Lider tli nuwa nazwa MZKS-u (za- 
miast Alwernia)'! Czy .jest jeszcze MZKS? A 
może MZKS jest przy Liderze'! Itd., itp. 


SUKCESY MODELARZY 


W Międzyzakładowym Klubie Sporto- 
wym "Alwemia" działa autonomiczna sekcja 
modelarska, która od niedawna przyjęła na- 
zwę Sagitta, co ponoć w którymś z iberyj- 
skich języków oznacza pu prostu strzałę. 
Sagitta to też model bardzo dobrego i pupu- 
larnego szybowca, ideału stanowiącego wzo- 
rzec. do uzyskania którego dąży w swojej 
pracowni siedemnastu chłopców w wieku od 
LO do 16 lat. Pod kierunkiem ulstruktora 
Pawła Gawlika budują uni modele lutnicze i 
kosmiczne. A robią to bardzo dobrze, o czym 
świadczą ich tegoroczne sukcesy. 
"Lwi pazur" pokazali chłopcy z Alwerni 
już podczas kwietniowych vn ogólnopol- 
skich harcerskich zawodów modeli kosmicz- 
nych. które odbywały się na krakowskich 
Błoniach. W klasie S6A (rakieta czasowa z 
taśmą) Michał Hojowski okazał się najle- 
pszym, a w S3A (rakiety czasowe ze spado- 
chronem) trzedą lokatę zajął Karol 
Krawiec. 
W mąju czteroosobuwa grupa reprezen- 
tantów Sagitty uczestniczyła wpółfulałach 
mistrzostw POlsEjillliol°'óW" w lIIUdelarstwie 
rakietowym i aż trzech spośród nich zakwa- 
lifikowało się do finałów. które odbędą się w 
dniach 25 - l7 czerwca w Grudziądzu. Są to: 
M. Hojowski (czwarty w klasie S6A),Szy- 
mon MichaIik (piąty w S6A) i Grzegorz 
Zemła (piąty w S3A). W mistrzostwach wy- 
stąpi także K. Krawiec. który zaprezentuje 
swoją makietę rakiety (w tzw. klasie 87). Za- 
wody te są równucześnie elin1inacją du mi- 
strzostw świata. które w przyszłym roku 
odbędą się w Lesznie. Dodatkową nagrodą 
tych zawodów będzie zakwalifikowanie pię- 
ciu najlepszych w każdej kategorii do kadry 
narodowej juniorów. 
Jeszcze większe sukcesy odnoszą nasi 
modelarze w zawodach rozgrywatlych w ka- 


Dziś sport również na str. 5 
Także na str. 5 krzyżówka 
ze sponsorem 


tegorii młodzików. Byli klasą dla siebie pod- 
czas majowej imprezy rozgrywane.j na lotni- 
sku Pobiednik Wielki. noszącej nazwę 
"Młodzi modelarze lotnicy na start". która 
jednocześnie była elimuIIllją do mistrzostw 
Polski młodzików. W kategurii S3A: l. Pa- 
weł Filipek, 2. M. Hojuwski. 3. K. Kra- 
wiec; w klasie FIH (szybowce 
wolnolatające): I. Sz. Michalik. 2. Daniel 
Wiecheć: w klasie Al 112 (mudele wolnola- 
tające o najmnie.jsze.i powierzchni nośne.i>: l 
Tomasz Włoch. 
Sagitta okazała się najlepszą w klasyfi- 
kacji drużynowej i podczas mistrzostw 
Polski w Lesznie (18 - 19 czerwca) wystawi 
trzech zawodników du walki o tytuły mi- 
strzowskie. 
W ciągu 1.5 roku działalności sekcji Pa- 
weł Gawlik wykunał wspaniałą pracę: nie 
dość. że zaszczepił młodzieży zan1iłowanie 
do lotrlictwa. to na dodatek nau<.:zył ich cier- 
pliwości i staranności niezbędnej przy kon- 
struuwaniu mudeli latąjących. Jestem 
przekonany, że u naszych zdolnych chłu- 
pca(,;h j
szcze nie raz będziemy mugli napisać 
na łatllach "Alchemika". póki co życzymy im 
sukcesów w mistrzowskich zawodach. 
JANUSZ CHOLEWA 


W okienku satyry 


CZERWIEC 


Świat się zanurzył 
w zielun
i hurzy. 
Sen pu ręku jeść 
w nuc świętujańską. 
Muże się złoci 
gdzieś kwiat paproci 
wabiąc świetliki 
wunią pogańską. 
Autor: SAMO ŻYCIE 

 


l 
l 


;<- - _.!Ii 
"'--łł_ 


... > 


L.,... 4 
,....,,'" 
 


--jp 


.... 
,- 

;i"
 \ C 
- ... . 

. "*-,.'- 
...- .  


- - 
L- 


1, -
. ;!- 
r
 _
 lJ 

 
, 


:",-. 


3 


---.
 
. 4"., 
"1: 

. " tJ \.
 

.
t. 


- :.
_. 


, 
"'" 
.f;>¥ 
, 11 
, . o(.;' . .' .
 
'e'-" - 


-, 


. 


. 


* s.ar-t * 


W jubileuszowym roku działalnoiki... 


PIŁKARZE MZKS-u 
, 
W OKRĘGOWCE!!! 


.,' 


2S 
. 
25 
15 


41 
J6 
JJ 
» 


71-1) 
65-JI 
72-31 
61.(6 


Równie dobrze jak starsi zawodnicy spi- 
sują się młodsi piłkarze MZKS-u. Juniorzy 
nie mają już szans na wywalczenie awansu 
do ligi okręgowej. ale należą do ścisłej czo- 
łówki. Wprawdzie w Alwerni wysoko prze- 
grali 1:6 z prowadzącym w tabeli Kablem 
Kraków (bramka: S. LeUto ), ale w nastę- 
pnych potyczkach zdobyli komplet punktów 
z Nadwiślanem Kraków (1:0 .w. bramka: P. 
Matyaszewski). Orłem Piaski Wielkie (3:0 
,d, walkower) i Tratnwajem Kraków (1:0.w. 
bramka: P. Matyaszewski). Pu tych zwycię- 
stwach awatlsowali na trzecią pozYlCję w tabeli: 
I. Kabel Kraków 21 36 71-22 
2. Juvenia Kraków 21 29 74-':14 
3. MZKS Alwernia 21 26 47-38 
4. Bieżanowianka Kraków 21 24 46-45 
5. Borek Kraków 21 22 .W-.15 
6. Nadwiślan Kraków 21 22 42-46 
Miłą niespodziankę sprawili także młodsi 
tratnpkarze. Grają coraz lepiej i skutecznie.j. 
Nie mają żadnych kompleksów przed rywa- 
lami. Przekonała się u tym prowadząca w ta- 
heli Wieczysta, która przegrała w Krakowie 
0:2 z naszymi młodzikami (bratllla: R. Skal- 
ski. M. Rożnawski l. W czesnie.j trampkarze 
MZKS-u pokonali. Krakusa Nowa Huta 2:0 
(d. hratnki. Z. Wilk. R. SkaL..ki). Prądni- 
czankę 4:2( w. bratnki: M. Maślanka - 2. Z. 
Wilk, T. Włoch). Syartę Nowa Huta 1:0 (d. 
branJka: Z. Wilk). Swit Krzeszuwice 4:2 (w. 
bratnki: R. SkaL..ki. J. Feliksik. D. Wiecheć 
- 2) oraz zremisowali 0:0 z Wandą Nowa 
Huta (d). Dobra passa przyniosła naszej młu- 
dzieży 1...2 lokatę w tabeli. Wielkie brawa! 
Nieco gorzej wiedzie się ich starszym kole- 
gum. którzy w kolejnych meczach uzyskali na- 
stępujące rezultaty: 2:3 z Krakusem (branJki: 
L. Hapek i P. Strzyżewskl). 2:1 z Prądni- 
czanką (L. Hapek, A. Warchoł). ze Spartą 
2:3 (bratnka: A. Warchoł). ze Switem 2:7 
(bratnia: 2 - L. Hapek). z Wandą 3:4 (bratll- 
ki: D. Strzyżewskl. L. Hapek) i z Wieczystą 
1:7 (branJka L. Hapek). Trampkarze starsi 
plasują się obecnie na 10 miejscu w tabeli. 
Choć rozgrywki jeszcze trwają ( tekst ud- 
dano do druku 17 <.:zerwca - przyp. J.Ch.). 
już dziś można je ocenić jako bardzo udane dla 
piłkarzy z naszej gminy. Parafrazując słowa 
znanej piosenki Czerwonych Gitar można go 
skwitować krótko: to był dobry sezon!! 
Koniec rozgrywek ligowych (nastąpi 20 
czerwca) nie oznacza kotica emocji dla kibiców 
piłkarskich. l lipca na stadiunie w Alwemi po 
raz kolejny będziemy gośdć uczestników tur- 
nieju juniorów Europa'93. Wtym roku zoba- 
czymy w akcji reprezenta<-:je Krakowa. 
Słowa<-:ji. ĘUlll.Uuii i kadrę naroduwą juniorów. 
. JANUSZ CHOLEWA 
Po awansie powiedzieli: 
- Stanisław Czech - kierownik drużyny 
- W awans wierzyłem od początku do końca. 
Bardzo się cieszę z tego sukcesu. ho został wy. 
walczony ponumu znacznego osłabienia zespo- 
łu Drużyua pokazała \\ rundzie wiusennej 
wielki! ambicję i wolę walki. W I.espolt- hyła 
dobra atmostera. - Trzeba też podkreślić duży 
wkład pracy trenera Eugeniusza Cebrata. 
- Krzysztof l.nodacki - kapitan drożyny 
- Nikt z nas nie dopuszczał myśli. 'Ż1:. muże- 
my przegrać z Wulanką... Dzięku.ję drużynie za 
wiarę w suku-:s i walkę du kuńca. Dużo nas na- 
uczył trener Cebrat, jest przy tym inteligentny i 
konsekwentny... Pierwsze mecze w okręguwce 
zweryfikują nasze możli wuści. Z pewnością po- 
trzebna będzie większa praca i zaangażowanie. 
wierzę jednak. że powalczymy. 
- Krzysztof Kuciel - najskuteczniejszy 
snajper w zespole 
- Tak jak cała druzyna cieszę się bardzo. hu 
to był nasz najważniejszy cel. Trochę szkoda, 
że nie udało nam się wywalczyć pierwszego 
miejsca. ale liczy się przede wszystkim awatls. W 
patnięci powstanie mi mecz ze Skawinką pod- 
czas kturegu strzeliłem trzy bramki. W tym sezl
 
nie nieco zaniedbałem treningi: zająłem się 
szkolą i obroną pmcv malUmlnej. W okręgówce 
na pewnu będzie ciężko. ale będziemy chcieli 
uzyskać jak najlepszy wynik. 
- Prezes klubu - Zygmunt Hujowski 
- Bardzo się cieszę. że praca całego zespołu 
nie poszła na marne i w krótkim czasie zauWt; 
cuwała kolejnym awansem. Dziękuję drużynie 
za to. że jako amaturzy podeszli do pracy ni- 
czym zawodowcy: byli na obozie szJwIcnit; 
wym. lianie stawiali się na treningi. widc: CDSU 
podpur7ądtowali cdowi. jakim była 
 
Gdvby iii&: iclI 
 lU l1li pewno nie 
aqlibyimy ckszyć się z sukcesu. Uważam. że 
I.&iąo pQ:jil;ia do ln:IIiDgów i gry nauczył 
id! lD:eer E." CelNat. który jaku hyły 
zawudowia: poInfiI7JlSZCZePić drużynie profe- 

 poaabowaoie oOOwiązków piłkarza... 

 lJCSpulowi. trenerowi. zarząduwi i 
wszystkim tym bezimiennym, których duża 
grupa czynnie pomaga klubowi. Bez zrozuuue- 
nia i pracy tych ludzi nie byłoby możliwe uzy- 
skanie znaczącegu wyniku. Bardzo chciałbym. 
aby wyniki uzyskatle przez drużynę w klasie 
okręgowej nie odbiegały od tych A-klaso- 
wych... .