/p001_0001.djvu

			-
--=+;
:f. 


,',;fi<'-' 


-
 -;<. ?,

. -
" 


,
 
,_,-o;o,'iif 
i
' 


N r indeksu 
35211 
NR6 
(215/236) 
ROK XXIII 
CZERWIEC 
1994 
CENA 2500 ZŁ 


-
;

f
[J:

 


MIESIĘCZNIK ZAŁOGI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "ALWERNIA" I GMINY ALWERNIA 
DZIEŃ CHEMIKA 


BYŁO MIŁO, SPORTOWO I WESOŁO 


W tym roku obchody naszego święta za- 
wodowego - DNIA CHEMIKA - odbyły się 
nieco wcześniej niż zwykle, bo już I czerw- 
ca. Jak każe tradycja była piękna. słoneczna 
pogoda, mimo że przez kilka wcześniejszych 
dni padał ulewny deszcz. 
Nąjpierw w sali stołówki zakładowej od- 
było się okolicznościowe spotkanie. Po prze- 
mówieniu prezesa zarządu mgra inż. 
Kazimierza Boronia, wręczono pracowni- 
kom. którzy osiągnęli w naszym zakładzie 
30-letni jubileusz pracy. piękne kry.ształowe 
puchary. Otrzymali je: Kazimiera Swiadek, 
Kazimierz Głuszek, inż. Stanisław Kania, 
Wincenty Kurek, Władysław Pająk, Mie- 
czysław Sądecki, Stanisław Sądecki. 
Następnie wręczono odznaki "Zaslużony 
Pracownik Z.Ch."Alwernia". Otrzymali je: 
Danuta Cygan, Krystyna Głogowska, inż. 
Stefania Gruszka, Teresa Hapek, Czesla- 
wa Lasek, Bogumiła Michalik, Kazimiera 
Rożnawska, Zofia Rożnawska, Wiesława 
Wierzbic, Tadeusz Cichoń, Julian Filipek, 
Stanisław Fryc, Ludwik Gaudyn, Kazi- 
mierz Kulczyk, Franciszek Prasak, Lech 
--RQro..!l 
an S!,}Wara, Mar i!lJL\YiI!,., , _
_ 
Odznaki wręczono też emerytom i renci- 
stom. którzy w przeszłości przepracowali w 
naszym zakładzie co najmniej 25 lat. Otrzy- 
mali je: Maria Daniel, Emilia Janiec, Jan 
Kochański, Jan Kosowski, Władysław Ko- 
czwara, Jerzy Szala, Jan Winiarski, Józef 
Winiarski. 
Toast za pomyślność odznaczonych i wy- 
różnionych. za wszystkich pracowników na- 
szego zakładu i przem):słu chemicznego 
wzniósł prezes KBoroń. Zyczenia i podzię- 
kowania za współpracę złożyli kierownictwu 
i załodze naszego zakładu przewodniczący 
Rady Mi
jskiej Marek Paw, z-ca burmistrza 
mgr inż. Barbara Bigosińska i delegacje ze 
Szkół Podstawowych w Alwerni i Grojcu. 
W spotkaniu uczestniczył przewodniczą- 
cy Rady Nadzorczej dr. Robert Duszewski. 
O, 
Tradycyjną BIESłADĘ CHEMIKÓW 
urządzono w tym roku. po raz pierwszy. na 
stadionic w Alwerni. wzbogacając ją o róż- 
ne, pozakulinarne atrakcjc. W meczu piłki 
nożnej reprezentacja SNZZ Pracowników 
Z.Ch. "Alwernia" pokonała reprezentację 
NSZZ "Solidarność" 4:2. Bramki zdobyli: 
Zygmunt Paździor, Maciej Bilko, Mieczy- 


sław Pietrzela i Andrzej Bialik, dla poko- 
nanych Piotr Pierzynka. Był to bardzo ład- 
ny mecz, prowadzony w koleżeńskiej 
atmosferze. bez ostrych spięć, fauli, a pięk- 
nie strzelane gole podobały się licznie zgro- 
madzonym kibicom, W przerwie meczu 
odbyło się przeciąganie liny Kierownictwo 
Zakładu 
 Związki Zawodowe "o podwyżkę 
płac". zakończone wynikiem I: I. Prezes 
KBoroń, który wystąpił w drużynie kierow- 
nictwa na przedostatniej pozycji powiedział. 
że postanowiono nie rozstrzygać tych zawo- 
dów z pO\\odu pewnych niejasności regula- 
minowych. a sprawę podwyżki płac omówić 
przy stole negocjacyjnym. 
Po sp0l10wych emocjach przed tłumnie 
zgromadzoną publicznością wystąpiła popu- 
larna piosenkarka ELENł. Na Zakończenie 
swoje recitalu rozdała dziesiątki autografów. 
A późni
j. aż do północy trwała wspania- 
ła zabawa taneczna z zespołem muzycznym 
"Kwinta". Wielu, którym brakło miejsca na 
ogromnym podeście. tańczyło na betono- 
wym korcie tenisowym. A w przerwach mię- ł
'. -:::- ....-. 


"--" 


" 


dzy tańcami zapraszały do siebie bufety i ka- 
wiarnia. Część biesiadników, na szczęście 
nieliczna, uznała jednak, że najlepsza zaba- 
wa polega na upijaniu się do utraty przyto- 
mności. Dziś pewnie się wstydzą. bo chwalić 
się nie wypada. 
Po zapadnięciu zmroku przez kilka minut 
obserwowaliśmy nad stadionem piękne, ko- 
lorowe sztuczne ognie. Tak bawili się w 
swoje święto pracownicy naszego zakładu 
wraz z rodzinami i licznie przybyłymi miesz- 
kańcami Alwerni (zwłaszcza z osiedla Che- 
mików) i okolicznych miejscowości 
(prosimy jeszcze zobaczyć fotoreportaż na 
str. 5). To był dobry pomysł, by w święcie 
załogi największego zakładu pracy mogli 
uczestniczyć mieszkańcy gminy. Być może 
za rok znowu spotkamy się wszyscy na sta- 
dionie. na Biesiadzie Chemików. Z.K 
P.S. Z okazji Dnia Chemika pozdrowienia 
i życzenia przekazali: Szkoła Podstawowa w 
Okleśnej, ZSZ Przyzakładowa, "Energokam" 
Chrzanów. "A i P" Chrzanów. "Duhabex" - 
Chrzanów. 


',,.. 


:
 


, " 
f
 
t 


-'t , #t
 
i: ,t
 


PRZYJEMNOŚĆ 
UMIERA W TEJ 
WŁAŚNIE CHWILI, 
GDY NAJBARDZIEJ 
NAS OCZAROWAŁA. 
Seneka - 
'j. - 


, 


;
 


;;- 


ł ). I"-c f
 ;;! 
Prezes KBuI"Oń i przewodnicząc) R:\ R.I)uszew.ki gratulują S.Sądeckiemu jubileuszu 30-lecia 
pracy \\' naszym zakładzie. Obok stoją jubilaci W.Pająk i M.Sądecki. Fot.Kazimierz Krański 


., 
NAGRODA Z ZYSKU 


W nawiązaniu do komunikatu z po- 
przedniego "Alchemika" - "Kiedy nagro- 
da z zysku?" - informuję, że Akt 
Notarialny o skwitowaniu Władz Spółki i 
podziale zysku za 1993 rok nosi datę 
6.06.1994 r.. a więc długo oczekiwana 
wypłata nagród z zysku mogła nastąpić w 
dniu 10.06.1994 r. 
Wysokość nagrody brutto zgodnie z 
wnioskiem władz Spółki wyniosła 200% 
średniomiesięcznych wynagrodzeń za 
1993 r. F.F. 
 I:-Y.-1:"'»:-»>N" ,;.:;.:

...
 
Już wkrótce ; 
! KONKURS DLA I 
DZIECI 
. 
I MŁODZIEZY 
WAKACYJNA 
PRZYGODA 


..

 4 


Podobnie jak w roku ubiegłym w na- 
stępnym, lipcowym numerze naszej gaze- 
ty zostanie ogłoszony konkurs dla dzieci i " 
młodzieży. I tym razem będzie potrzebna 
znajomość poszczególnych miejscowości 
naszej gminy, j
j różnych zakątków i za- 
bytków. , 
Zaraz po rozpoczęciu wakacji zacznij- 
 
cie więc przygotowania do konkursu. ' 
organizujecie sobie piesze i rowerowe 
wycieczki po gminie. zwiedzajcie. oglą- , 
dajcie wszystko co ciekawe - krąjobrazy. 
budowle. zabytki. A w lipcu kupcie "Al- 
chemika" z kuponem konkursowym. 
Już teraz życzymy Wam powodzenia 
w rozwiązywaniu konkursu i losowaniu 
wielu cennych nagród. Redakcja. 
;.-: 


"Gazeta Bankowa" w swym dodatku specjalnym opublikowała zestawienie 500, nąjwię- 
kszych polskich firm. Jest to kolejne. trzccie już wydanie rankingu polskich przedsiębiorstw. 
Obejmuje duże i średnie firmy. które w roku 1993 osiągnęły sprzedaż (lub obrót) ponad 150 
mld złotych i przekazały redakcji informację do "Listy 500". Przedsiębiorstwa zostały uszerego- 
wane na liście według wielkości przychodów w 1993 roku. a 
pozostałe wskaźniki charakteryzujące kondycję firm to: 
zysk brutto. zysk netto. udział eksportu. wskaźniki ren- 
towności, zyskowności i płynności finansowej. Miło nam 
donieść, że nasze zakłady znalazły się na 197 pozycji 
tej listy - awansując z 204. miejsca w roku 1992. 
Zmiana pozycji na lepszą jest niewątpliwym sukcesem 
- zważywszy. że przemysł chemiczny nie jest sektorcm gospodarki. w którym łatwo osiągnąć 
dobre wyniki. Zdecydowanie dochodowe obszary gospodarki to usługi: głównie ubezpiecze- 
niowe. finansowe i telekomunikacyjne. Sektory przemysłowe lokują się raczej w środku listy. 


Rankingi są wynalazkiem amerykańskim. Od kilkudziesięciu lat amerykańskie 
magazyny "Forbes" i "Fortune" przynoszą co roku listy 500. największych firm tego 
kraju. Zestawienie największych firm europejskich sporządza "Financial Times". Li- 
sty te mają swoją tradycję i renomę wiarygodnych i obiektywnych źródeł informacji. 
Są pewną formą nobilitacji firm i jednym ze 
wskaźników ich oceny. 
Naszą obecność na "Liście 500" również należy trakto- 
wać w tych kategoriach. Trudno o lepszą (i bezpłatną) pro- 
mocję i formę uwiarygodnienia firmy. Wkrótce "500" ma 
zostać opublikowana w "Business Central Europe" - dodat- 
ku prestiżowego "The Ekonomist" - co i dla nas stanowić 
może swoistą reklamę i formę referencji dla potencjalnych partnerów i przyczynić się do 
zwiększonego napływu klientów. 


WŚRÓD PIĘCIUSET 
WSP ANIAŁYCH 


Oprac. H.KOŁODZIEJCZYK 


Najstarsi górale nie pamiętają takich gwałtownych opa- 
dów, jakie miały miejsce na pocątku c:::erwca. Dunajec 
os:::alał. S::koda. :::e nadmiarowi wilgoci nie towar:::yszy cie- 
pło. Na dwor::e br::.vdko, ::iąb. Mc tylko gr::ać się góralską 
herbatką, bo kaI01:vfel:v ::imne. 
W taki c::as ::al ::wier::aka na pole wypus::cać a co do- 
piero kombatanta, Na rocnicowe urocystości pod Monte 
Casino. Na poniewierkę (w dodatku ::a wlasne pieniąd::e) 
nara::ilo ich biuro turystycne "Ma::ovia". które organi::o- 
wało wyja::d do Włoch Tymc::asemjego s::ef gdy się "s::c::ę- 
śliwie" odnala::ł, "r::nie głupa". Gd::/e się pod::iało -lO 
tysięcy dolarów, Bóg rac}' wied::ieć? 
Mo::e mógłby na ten temat coś powied::ieć prorok Ilia - 
samo::wańc:::y święty:: białoruskiej wsi ::najdującej się na 
nas::ych kresach Ale nieste(\'. nie f1W goju:: wśród ::Y\lych 


dramatu, ::ara:::em re::ysera spektaklu - Tadeus::a Słobo- 
d::ianka. 
We wtorek - czerwca - na::ajutr:: po ponied::iał/wwej 
emisji s::tuki - po ra:: pierws:::y zobac:::yłem na tablicy ogło- 
s::eń listy :: kandydatami na radnych Widać na nich wiele 
::najomych osób. W zdecydowanej więks::ości są to osoby w 
kwiecie wieku. wykształcone. Mo::na pr::}pus::c::ać, ::e wła- 
d:::a pójd::ie w dobre ręce, Ale jak będ::ie naprawdę. dowie- 
my się dopiero po pewnym casie. na pr::ykład po roku. 
Natomiast już niebawem pr::ekonamy się. :::e ::noll'/I me 
będ::ie nas stać na wakacje. Kto \\ykor::ystał oka::ję :;a daw- 
nych czasów. niech się cies::y. Ale najwa:::niejs::e - pOCles:;o- 
my się - aby była pogoda, Pr::ecie::: w AIII'em; ; okołicach - 
::nowu się pocies:::amy - te:::jest ładnie. A więc do spo/koma 
na alwerniańskich s::lakach JOTER 


POCIESZAJMY SIĘ 


My natomiast mogliśmy oglądać w telewizji przedstawienie, 
które przybli::yło tę postać (wcielił się w nią znakomicie 
wspaniały Jer::y Trela). S::tuka nie jest jednakie utworem 
historycno-biografic:::nym, a racej współczesnym morali- 
tetem, pr::ypowieścią o lud::kim losie, pragnieniem świętości 
i odkupienia. Warto sobie ::apamiętać n(cwisko autora tego
		

/p002_0001.djvu

			ALCHEMIK - 2 


POSTĘP TECHNICZNY 


Ostatnio mniej zajmowaliśmy się postępem technicznym, nowoczesnością i 
usprawnieniami w procesach produkcyjnych w naszym zakładzie. Dziś próbujemy to 
nadrobić. Poniżej tekst napisany przez mgra inż. Michała KaroJczyka, 
kierownika wydziału dwuchromianu sodu II, o nowoczesnej filtracji w tym 
wydziale oraz tekst mgra inż. Janusza Lenara, kierownika wydziału 
dwuchromianu sodu I, o młynie "Alpine" w oddziale tlenku chromu. /red.! 


NOWOCZESNA FIL TRACJA 


Na instalacji ługowni wydzialu dwuchromianu sodu II trwa rozruch zmodernizowanego węzla filtra- 
cji roztworu chromianu sodu. Zakończona zostala pierwsza faza - rozruch mechaniczny poszczególnych 
urządzeń. Po odbiorze technicznym węzel zostal przekazany do eksploatacji. Równocześnie prowadzone 
bylo szkolenie wybranej grupy pracowników wydzialu w samodzielnej obsludze wchodzących w skład 
węzla urządzeń. Obecnie trwa rozruch technologiczny - dochodzenie do zalożonych parametrów pracy. 
Podstawowym urządzeniem węzla jest automatyczny filtr ciśnieniowy PF 3Z B I. Zostal zakupiony w 
fińskiej firmie LAROX. Rozruch prowadzony jest pod nadzorem przedstawicieli tej firmy. 
Filtr jest urządzeniem calkowicie zautomatyzowanym. Jego pracą steruje wyposażony w komputer 
sterownik. Wysylane przez sterownik sygnały powodują uruchomienie niezbędnych na danym etapie fil- 
tracji urządzeń towarzyszących oraz przesterowanie /zamknięcie lub otwarcie/ odpowiednich zaworów. 
Sterownik zbiera również sygnaly z wielu czujników. śledzących stan filtra oraz przebieg filtracji. 
Wszelkie usterki w pracy węzla są natychmiast wykrywane i sygnalizowane obsludze, powodując 
jednocześnie przerwanie procesu filtracji. Informacja określająca źródlo zaklócenia wyświetlana jest na 
ekranie komputera. Kontynuowanie pracy filtra możliwe jest po usunięciu usterki. 
Sterownik filtra może realizować kilka programów filtracji o różnym stopniu zlożoności. Czasy trwa- 
nia poszczególnych etapów filtracji są indywidualnie programowane. Daje to w sumie dużą ilość możli- 
wych do przeprowadzenia wariantów procesu. 
Trwające obecnie prace mają na celu optymalizację pracy filtra oraz poprawę uzyskiwanych rezulta- 
tów odrłycia placka filtracyjnego i jego wilgotności. Osiągnięta zostala zakladana wydajność filtracji 
/ZOO m zawiesiny na dobę/o Najwięcej problemów wynika z wlaściwości filtrowanej zawiesiny. Ma ona 
tendencje do szybkiej sedymentacji, jej sklad, temperatura oraz zawartość fazy stalej są zmienne. Ponadto 
ma silne właściwości ścierające. Wszystko to wplywa na proces filtracji, jego wydajność i uzyskiwane 
wyniki, a także na ciąglość pracy filtra. Firma LAROX podejmuje dzialania mające na celu wyelimino- 
wanie wplywu niektórych czynników poprzez zmiany konstrukcyjne i programowe. Z naszej strony 
wprowadzane są zmiany organizacyjne i technologiczne. 
Na obecnym etapie rozruchu filtr realizuje progranl filtracji zjednym przemywaniem placka filtracyj- 
nego. W przybliżeniu jest to odpowiednik funkcjonującej do tej pory dwustopniowej filtracji na filtrach 
obrotowych, z repulpacją osadu pomiędzy stopniami. Uzyskiwany za pomocą PF Larox stopień odmycia 
fazy stalej od CrNI/ jest zbliżony do odmycia blota po II stopniu filtracji. Wilgotność placka jest nieco 
niższa, a dzięki stosowanemu podczas filtracji dociskaniu placka zllecydowanie lepsza jest postać osadu. 
Jest on mocno sprasowany, przez co latwiejszy w transporcie. Nie powoduje pryskania na stanowisku od- 
bioru blota, nie okleja zsypów i wózków kolebowych.Nie stwarza także problemów przy opróżnianiu 
wózków na skladowisku odpadów. Filtr ciśnieniowy nie powodl!je tak wysokiej jak w przypadku filtrów 
obrotowych emisji CrNł/ do otoczenia /dzięki innej zasadzie dzialania nie posiada fazy oddmuchu pla- 
cka, będącej glównym źródlem emisji/o Wszystko to składa się na poprawę warunków pracy obslugi łu- 
gowni, stanowiska odbioru błota oraz odwozu odpadu na skladowisko, 
W kosztach eksploatacji niebagatelne znaczenie ma zużycie energii elektrycznej oraz mediów tech- 
nologicznych /wody, sprężonego powietrza/ na jednostkę produkcji. niższe przy pracy PF Larox. Ważna 
jest również trwalość tkaniny filtracyjnej. Tkanina stosowana w filtrze jest regenerowana /myta/ po każ- 
dym cyklu filtracji. Dzięki systemowi śledzenia jej ruchu oraz automatycznego centrowania do minimum 
ograniczono możliwość mechanicznych uszkodzeń. Jej wytrzymalość ocenia się na kilka tysięcy cykli 
pracy. 
Filtry ciśnieniowe Larox sprawdzają się w różn)'ch warunkach - w Polsce pracuje ich kilkana- 
ście. W obecnej swej postaci węzelfiltracji roztworu chromianu sodu jest rozwiązaniem na miarę 
wspólczesnej techniki. Odchodzenie od filtracji na filtrach obrotowych jest naturalną konsekwen- 
cją ewolucji ku nowoczesności. !\lichal Karolcz)'k 


ZIELON E ŚWIAT ŁO DLA TLE NKU 
-CHR OMU -

,.-- 


Zielony tlenek chromu jest najdroższym produktem wytwarzanym w naszym zakładzie. O jego zale- 
tach jako pigmentu i środka polerującego nie ma co mówić. wszyscy je doskonale znamy, Jest on produ- 
kowany na instalacji, która istnieje od 1957 roku Stacjonarny piec do redukcji bezwodnika kwasu 
chromowego i cztery mlyny kulowe to najbardziej istotne jej elementy. N iestety czas jest nieubłagany i 
dzisiaj są to już urządzenia przestarzale, wymagąiące ciężkiej ręcznej pracy w dużym zapyleniu i przy 
poziomie halasu przekraczającym normy. Jakość otrzymywanego tlenku chromu byla bardzo niejednolita 
i sprawiala wiele klopotu przy realizacji zamówień ekspOltowych. często dochodzi lo do sytuacji. że 50% 
produkcji nie odpowiadało wymaganiom stawianym przez Polskie Normy. tj. przesiew na sicie o boku o- 
czka 0,063 mm byl większy niż 0,05%. 
Zbliżający się czas drogiego. generalnego remontu starych mlynów kulowych; konieczność wycisze- 
nia ich pracy; perspektywa zwiększonego eksportu oraz chęć poprawy warunków pracy spowodowały 
podjęcie decyzji o modernizacji i unowocześnieniu instalacji oddzialu tlenku chromu. 
Jako pierwszy etap zaplanowano zastąpienie starych mlynów kulowych przez nowoczesny mlyn tir- 
my "Alpine". Jest to mlyn typu ZOO AFG-R wykorzystujący do mielenia energię sprężonego powietrza. 
Zakupiono go w zeszlym roku a pierwsze próby mielenia przeprowadzono w lipcu. 
Po pomyślnych próbach Zakladowe Biuro Konstrukcyjne doprojektowało, a Wydzial Mechaniczny 
wykonal węzel dozowania i odbioru tlenku chromu. Instalacja dostarczająca gorące powietrze do miele- 
nia również jest zaprojektowana i wykonana przez zakładowe slużby. 
Zalety nowego urządzenia uwidocznil) się natychmiast, kilkakrotnie cichsza praca ukladu. znacznie 
mniejsza uciążliwość obsługi. Do zalet można też zaliczyć to. że calość powietrza wychodzącego z mly- 
na jest oczyszczana w filtrach workowych. Nąjważniejsząjednak zaletą jest nowa jakość tlenku chromu. 
Przesiewy na sicie obniżyły się nawet do poziomu 0,005%, co na starych mlynach bylo nie do uzyskania 
a cala produkcja mieści się w wymaganiach Polskich Norm. Wydajność uzyskana na instalacji jest rzędu 
Z300 kg dziennie, co przy periodycznym zasypie z pieca co dwie godziny jest też wielkością spelniającą 
wstępne zalożenia. Firma "Alpine" udzielila również rocznej gwarancji na uzyskiwane do tej pory prze- 
mialy i wydajności. W przypadku uciąglenia procesu redukcji bezwodnika kwasu chromowego niemie- 
cka firma gwarantuje wydajności 3000 kg dziennie. 
Pojawily się też klopoty związane z wlasnościami zmielonego tlenku chronnI. który wprost niewiary- 
godnie potrafi się przyczepiać do wszelkich powierzchni, Wymusilo !O zainstalowanie kilku wibratorów 
w miejscach szczególnie czulych na oblepianie, Zmodyfikowano też pierwotną koncepcję rozdzialu 
zmielonego tlenku chromu. Stwierdzono z przykrością fakt. że kooperanci firmy "Alpine" to niestety nie 
kooperanci "Mercedesa", dużo drobnego osprzętu nie wytrzymalo trudów dotychczasowej eksploatacji i 
często trzeba byto przerywać pracę do czasu przysiania nowych części. Koszty zakupu i wysylki tych 
części są pokrywane przez firmę" Alpine" w ramach udzielanej gwarancji. Na ostateczny szlif czeka też 
węzeł odbioru i pakowania tlenku chromu. 
Następne zapłanowane etapy modernizacji, to budowa instalacji do wymywania z tlenku chromu ca- 
lości części rozpuszczanych oraz budowa nowego obrotowego pieca do redukcji bezwodnika kwasu 
chromowego. Dotychczasowe zaawansowanie prac doświadczalnych i projektowych pozwala wniosko- 
wać, że niedlugo oddzial tlenku chromu będzie produkowal produkt o jakości porównywalnej z wyroba- 
mi najbardziej renomowanych firm chemicznych na świecie. np. "BAYERN" Janusz Lenar 


" Alchemik na wystawie 


Z dniem] czerwca br. rozpoczęlo 
dzialalność 
BIURO POSELSKIE POSŁA 
ANDRZEJA URBAŃCZYKA 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krako- 
wie zorganizowala w swoich pomieszczeniach (ul. 
Bracka IZ, I piętro, sala Lustrzana) wystawę pre- 
zentującą czasopisma lokalne wydawane na tere- 
nie Krakowa i województwa krakowskiego. 
Wystawa powstala w oparciu o gromadzone w 
Bibliotece gazety. otrzymywane w ramach egzem- 
plarza obowiązkowego. trwać będzIe od 13 czerw- 
ca do 15 lipca 1994 r. (Red.) 


z SLD - Filia w Alwerni. 
Siedziba Biura mieści się w centrum admi- 
nistracyjnym Z.Ch. "Alwernia" 
- budynek "B", ł piętro, tel. 83-IZ-05, 
83-21-16 wewn. 100. 
Dyżury w każdy oU0ni«,;
zialek w godz. 
15 -]7" 


CZERWONE 
GITARY we wrześniu? 


Poszukujemy fotografa 
Redakcja "Alchemika" nawiąże stalą 
współpracę z fotografem - amatorem, mają- 
cym podstawową znajomość fotografowania. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt 
z red. naczelnym, tel. 83-12-05 
lub 83-21-16, wewn. 230. 


Nie dojdzie do skutku planowany na koniec 
czerwca, na stadionie w Alwerni koncert popular- 
nego od wielu lat zespoi u CZERWONE GITARY. 
Prawdopodobnie koncert odbędzie się w pierwszej 
polowie września! /Z.K.I  


. " 


WIERNI zakłada 


Pod tym hasłem prezentujemy pracowników, którzy swoją wieloletnią pracą piszą 
kartę historii naszej firmy. A oto ci, którzy przepracowali w naszym zakładzie: 
40 LAT laborantka w laboratorium glównym (l7.IV.), Jó- 
zefa Kubica - kartotekowa w magazynie (18.IV.). 
15 LAT 


Franciszek Nowak - specjalista ds. analizy ko- 
sztów i spedycji. (I. Y.). 
35 LAT 


Stanislawa Stafiej - specjalistka ds. księgowo- 
ści i rozliczeń (ZY). 
30 LAT 
Kazimiera Świadek - laborantka w laborato- 
rium glównym (6.1V.), 
25 LAT 
Zofia Rożnawska - s1. referent administracyjny 
w dziale administracyjno-socjalnym (8.1V.). Ma- 
rian Wilk - elektromonter w oddziale elektrycz- 
nym (lO.lY.). Bogdan Skwara - ślusarz-mechanik 
w oddziale sprzętu zmechanizowanego (Z I. V.). 
20 LAT 
Stanislaw Nijaki - specjalista mechanik w od- 
dziale kwasu fosforowego (Z7.V.), Zdzislaw 
Chrobak - kierownik dzialu zaopatrzenia (Z. IV.), 
Genowefa Sędzik - s1. księgowa w księgowości 
(4,y'), Janina Bachowska - specjalistka ds. księ- 
gowości inwestycyjnej i środków trwalych 
(Z6.1Y.), Tadeusz Hacieja - aparatowy p,O. mi- 
strza w oddziale trójpolifosforanu sodu (18.Y.), 
Stanisław Ptaszek - aparatowy w wydziale dwu- 
chromianu sodu II (ZZ. V!.). Helena Zygmanek - 


Zofia Bednarek - rachmistrz w dziale plac i 
ubezpieczeń spolecznych (I.V!.), Julian Bałisz - 
z-ca kierownika biura konstrukcyjnego (LV!.), 
i\lieczyslaw Kurzański - aparatowy w wydziale 
dwuchromianu sodu I (Z.lV.), Andrzej Figa - ślu- 
sarz-spawacz w oddziale mechanicznym (Z6.1Y.). 
10 LAT 
Inż. !\Iaria Pączek - specjalistka ds. ochrony 
środowiska (Z. V.), Marek .Jochymek - referent 
ds. zaopatrzenia (lO.Y.), Stanislaw Lizończyk - 
ślusarz-spawacz w oddziale trójpolifosforanu sodu 
(10. V.), Józefa Borkowska - zestawiacz miesza- 
nek w oddziale siarczku sodu (Z9.V.), Marian 
Sojka - aparatowy w wydziale dwuchromianu so- 
du I (I. V!.), Jerzy W oskowicz - maszynista prze- 
pompowni i oczyszczalni ścieków w oddziale 
gospodarki wodno-ściekowej (LV!.), Stanislaw 
Dzierwa - ślusarz remontowy w oddziale mecha- 
nicznym (I7.IV.), inż. Ryszard Gruszka - tech- 
nolog w wydziale dwuchromianu sodu I (lO.V.), 
Jan Dydu'a - betoniarz w oddziale budowlanym 
(Z. IV.). Stanislaw Kaczmarski - odżużłacz wele- 
ktrocieplowni (I.VL). 
Rubryka ukazuje się raz na kwartał. 


ZRZĘDY NA URZĘDY 


Życie nie rozpieszcza nas. Troski i klopoty 
/to nasza specjalność/ sypią się jak z rogu obfito- 
ści. Bogactwo wystaw sklepowych. gdzie Euro- 
pa konkuruje z resztą świata, a i Polska godnie 
staje. uzmyslawia nam mizerię naszych kieszeni. 
Na domiar zlego praca przestała być automaty- 
cznym przydziałem i stala się dobrem o które 
trzeba zabiegać i szanować je. Rośnie przestę- 
pczość - naszym rodzimym "watażkom" dzielnie 
sekundują "koledzy" zza wschodniej granicy. 
Jednym slowem "dziki zachód" czy też "dziki 
wschód" - jak kto woli. 
Takie są. niestety, marginesy wolnorynko- 
wych dążeń, a w każdym razie ich wstępnej fa- 
zy. Powiedziawszy A trzeba powiedzieć B i C. 
Im mądrzej, im roztropniej to zrobimy tym mniej 
razów otrzymamy. 
Na naszym bliskim, gminnym podwórku. w 
miejsce gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, 
codzienność też nam batów nie szczędzi: a to 
droga pelna dziur !resory naszych weteranów 
szos wiele mogłyby na ten temat powiedzieć/, a 


to brak kanalizacji, wody czy też gazu. Do tego 
zdarzy się arogancki urzędnik. nieterminowy le- 
karz czy niesolidny rzemieślnik i nerwy zaczy- 
nają nam "puszczać". Uderzamy w krzyk, 
powstaje rwetes i najczęściej na narzekaniu koń- 
czymy. Odczuwamy potrzebę kraju normalnego 
/czasem wzorem zachodu/. gdzie lad i porządek, 
czystość i dostatek, gdzie pomyślność buduje się 
kompetencją i fachowością, gdzie szewc szew- 
cem, murarz murarzem. a elektryk zarządza... 
ba' elektrycznością. 
Tak. to wszystko prawda, ale samym biadole- 
niem, zrzędzeniem nic nie wskóranlY. Na miarę 
naszych sil i kompetencji musimy brać się za ba- 
ry z problemami - zamiast zrzędzić spróbujcie 
rządzić /patrz tytuł/. 
Zbliżają się wybory samorządowe, możesz 
glosować. możesz kandydować - pamiętaj, że 
nieobecni i milczący racji nie mają. Wymogiem 
naszych czasów jest operatywność, aktywność 
ale i elastyczność - czas najwyższy uświadomić 
to sobie. ONUFRY 


Zmiany organizacyjne 


Z dniem I czerwca wprowadzone zostaly na- 
stępujące zmiany w strukturze organizacyjnej na- 
szej spółki: 
I. Dzial BHP - wskladzie OSObOW)1l1 i struktu- 
rze jak dotychczas - podporządkowany zostal bezpo- 
średnio Prezesowi Zarządu i otrzymal symbol NR 
Z. Dzial Ochrony Zakladów - w skladzie oso- 
bowym i strukturze jak dotychczas - podporząd- 
kowany zostal bezpośrednio Prezesowi Zarządu i 
otrzymal symbol NO. 
3. [)ział Transportu podporządkowany zostal Sze- 
fowi Produkcji i otrzymal symbol PT. Na kierownika 
tego dzialu powołano mgra Marka Klatkę. 


25 lat" Zawodówki" 


4, Dzial Inwestycji podporządkowany zostal 
Czlonkowi Zarządu ds. Badawczo-Rozwojowych i 
otrzymal symbol RI a pion badawczo-rozwojowy 
otrzymal nazwę pionu d,. rozwoju i inwestycji. 
5, Dzial Organizacji i Przeksztalceń Własno- 
ściowych polączony zostal z Dzialem Prawnym i 
otrzymal nazwę Dzial Organizacyjno-Prawny i 
symbol NPO, Na kierownika tego dzialu powoi ano 
mgr Wandę Pawlowską. 
6. Po\\olano nową komórkę organizacyjną p.n. 
Zespól ds. Wdrożeli ISO. o symbolu NISO - pod- 
porządkowany Prezesowi Zarządu. Jego skład oso- 
bowy i struktura określona zostanie do 31 lipca br. 


JUBILEUSZOWE AKCENTY 


W majowym "Alchemiku". srebrnemu jubileu- 
szowi Przyzakladowej Zasadniczej Szkoly Zawo- 
dowej poświęciliśmy calą kolumnę. Nie byl to 
jednak jedyny rocznicowy akcent... 
3 I maja odbylo się uroczyste posiedzenie Rady 
Pedagogicznej szkoly. w której obok pracowników 
tej placówkI uczestniczyli: czlonek Zarządu nasze- 
go zakladu mgr Franciszka Filipck, nadzorujący 
dzialalność szkoly Kazimierz Kulczyk, przedsta- 
wiciele rodziców i uczniów. 
Spotkanie przebieglo w bardzo sympatycznej 
atmosferze. Wspominano dzieje szkoly i sylwetki 
osób z nią związanych. Dużo cieplych słów po- 
święcono zalożycielowi szkoly, niezapomnianemu 
dyrektorowi Januszowi Dziadurowi oraz pier- 
wszemu "szefowi Zawodówki" magistrowi inż. 
Czeslawowi Tadusowi. Byly kwiaty, nagrody... 


Uczestnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej 
mieli możliwość zwiedzenia okolicznościowej wy- 
stawy, na której zaprezentowano fotografie doku- 
mentujące chlubną przeszłość szkoły. 
(Dziękujemy Redakcji "Alchemika" za udostę- 
pnienie sporej części fotografii). 
W ramach jubileuszowych obchodów zostal 
także zorganizowany dwuetapowy konkurs wiedzy 
o szkole 7awodowej i Zakladach Chemicznych 
"Alwernia". Uczestniczyli w nim wszyscy ucznio- 
wie, a najlepszym okazal się przedstawiciel klasy 
II Micha' Siuda. 
Pomimo tych rocznicowych akcentów. jubileusz 
szkoly zawodowej obchodzony byl bardzo skrom- 
nie. Taki, a nie inny charakter obchodów wyniknąl z 
niepewności dalszych losów szkoly i braku odpo- 
wiedniego klimatu do świętowania. jach 


OGŁOSZENIE 


Zarząd Zakładów Chemicznych "Alwernia" S.A. w Alwerni, u1.K.Olsze- 
wskiego 25, ogłasza, że w drodze przetargu nieograniczonego sprzeda ni- 
żej wymienione środki transportu: 
I. Samochód osobowy "Polonez" Do cen zbytu doliczony będzie 22% po- 
1600SLE. nr podw. 356238. nr silnika datku od towarów i uslug V A T. 
24870, nr rej. KRB 238K, rok prod. 1989. Przystępujący do przetargu obowiązani 
przebieg 173.368 km. Cena wywoławcza: są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 
34.426.229 zł. wywoławcaoej. nąjpóźniej w dniu przetargu. 
do godz. 9 . w kasie przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo nie odpowiada za 
ukryte wady i kompletność oraz zastrzega 
sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
obowiązku podania przyczyny. 
W przypadku nie dojścia do skutku I-go 
przetargu. II-gi przetarg odbędzie się w 
dniu 6.07.1994 r. 


2. Wózek widłowy RAK-7A, nr inwe- 
ntarzowy 763-1059. rok prod. 1985. Cena 
wywoławcza: 8.850.000 zł. 


Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.94 r 
w budynku administ6
cyjnym Z.Ch."AI- 
wernia"S.A., o godz. 9 .
		

/p003_0001.djvu

			ALCHEMIK - 3 


- 


NIE BÓJ SIĘ KOMPASU 
CHODŹ Z NAMI DO LASU 


Kiedy w jeden z majowych weekendów 1897 
roku w maleńkim norweskim miasteczku Bergen 
grupa młodych zapalonych ludzi postanowiła ua- 
trakcyjnić sobie corocznie rozgrywane zawody 
przez dodanie "czegoś" do biegu przełajowego 
nikt nie przypuszczał, że oto narodziła się nowa 
dyscyplina sportu. To "coś" - to kompas i mapa. 
Należało po prostu znaleźć w terenie zaznaczone 
na mapie punkty, potwierdzić swoją obecność w 
tych miejscach na specjalnej karcie kontrolnej i ... 
zrobić to w jak najkrótszym czasie. Zabawa 
"chwyciła" - a już po I wojnie śWiatowej w Nor- 
wegii i Szwecji przybrała formę regularnie rozgry- 
wanych latem i zimą zawodów. Przenoszą się one 
powoli do Europy Zachodniej - Szwajcarii, Nie- 
miec i Francji. Jednakże dynamiczny rozwój bicgu 
na orientację - a mówiąc po angielsku: orienteerin- 
gu - to łata po II wojnie światowej. Zawitalon do 
"krajów demokracji ludowej" - NRD, Bułgarii, 
Węgier i Czechosłowacji. W 1961 wymienione tu 
już kraje oraz Dania, Norwegia, Finlandia. Szwąj- 
caria i Szwecja zakładają Międzynarodową Fede- 
rację Biegu na Orientację (International 
Orienteering Federation - IOF). Podstawowym jej 
zadaniem było i jest dbanie o staly rozwój tej dys- 
cypliny sportu na świecie. Do grona czlonków IOF 
w 1967 roku dołączyla także Polska. Obecnie fe- 
deracja zrzeszajuź 42 kraje. Od 19,66 roku rozgry- 
wane są co dwa lata Mistrzostwa Swiata. od 1986 
roku - także co dwa lata Puchar Świata. W mię- 

zyczasie przesunięto rozgrywanie Misrrzostw 
Swiata i Pucharów Swiata na lata nieparzyste i pa- 
rzyste - co dało w każdym sezonie imprezy ogól- 
I]oświatowego wymiaru. Mistrzostwa i Puchar 
Swiata rozgrywane są także zimą na nartach. 


Co to jest bieg na orientację? 


Jest to bieg w terenie (najczęściej zales;onym) 
według wyznaczonej przez organizatora punktami 
kontrolnymi trasy. Obowiązkowe jest zaliczenie i 
potwierdzenie tych punktów na specjalnej karcie 
kontrolnej. Na mecie o kolejności decyduje pra- 
widłowe pokonaie trasy oraz lepszy czas. 
Zawodnicy uprawiający ten sport muszą ce- 
chować się dużą wytrzymałością, siłą. odpornością 
psychiczną i refleksem - są przecież możliwości 
bezpośredniego obcowania z przyrodą, nieraz z jej 
najpiękniejszymi i dzikirpi ostępami. Można jesz- 
cze u nas takie znależć. Swiadczy o tym przygoda 
Sekretarza Generalnego 10F pana Lennarta Levi- 
na ze Szwecji, który goszcząc w Polsce w 1988 
roku startował w Pucharze Wawelu. Jest to impre- 
za trzydniowa - po dwóch dniach byl drugi. W 
trzecim dniu przybiegi na metę nie zmęczony. ale 
na odległej pozycji. Zapytany przeze mnie co się 
stało odpowiedział: 
Słuchaj, bieg i rywali=acja lo sedno Ilos:;ego 
sportu, ale nagle wybiegIem = lasu na polanę gd=ie 
w promieniach slońca. wśród skał wapiennych i 
wysokich traw pasło się stado saren, poc=ułem się 
jak cłowiek pienvotny. Po prostu patr=yłem, pa- 


/8 WAWEL CUP 
c;;jjj u c'.' , l
LiifEMIA 1 
3e07, 1994 


tr=yłem, patr=:yłem...Musiałem usiąść i pr=e::yć tę 
chwilę w samotności. Dla tego momentu. tego wi- 
doku warlo było lam być, 
Jest on nadał Sekretarzem Generalnym IOF - 
ma 58 lat. Bywają też w naszym sporcie mniej 


romantyczne przygody. 


Wielokrotny Mistrz Połski i reprezentant kraju 
Miroslaw Szczurek, zawodnik krakowskiego 
"Wawelu" przeźył kontakt z przyrodą nieco ina- 
czej Podczas jednego z treningów na zgrupowaniu 
w Sopocie przebieraliśmy się na małej polance za 
stadionem leśnym. Nagle z pobliskich zarośli wy- 
szło skromne - tak na oko okolo 100 kg - zwierząt- 
ko. które przyrodnicy nazywają sus scrofa a my po 
prostu - dzik. Zwierzątko to ochoczo - aczkolwiek 
niespiesznie - skierowało swoje racice w stronę 
naszej grupki. Jak na sportowców przystało - pod 
moim kierownictwem - natychmiast "podaliśmy 
tyły" dziarsko i sprawnie pokonując wysokie - 
ponad 1,5 m - ogrodzenie stadionu. W twórczym 
zapale zapomniałem się obejrzeć, a gdy to zrobi- 
lem było już za późno. Stwierdziłem, że na placu 
boju pozostal Mirek namiętnie sznurujący buty. 
Był odwrócony plecami do tego zwierzątka Jed- 
nakźe za pierwszym wyszły inne dziki - chyba 
okolo 10 osobników. Zanim zawodnik zdążył się 
zorientować i przeżyć swoje zdziwienie był już w 
środku stada... Oczywiście oslupiały sportowiec 
był przez cały dzień naszym niekoronowanym bo- 
haterem. a co druga osoba na treningu w lesie - w 
zależności od wyobrażni - widziala mniej lub bar- 
dziej agresywne dziki. Jak się później okazało by- 
lo to stadko hodowłane, które szukało zwykle u 
ludzi pożywienia. 
Opisując te dwa zdarzenia chcialbym przeko- 
nać czytclRików, że obecnie sport uprawiany w 
bezpośrednim kontakcie z naturą jest 
jednym. który obok przyjemności, poprawy sa- 
mopoczucia i kondycji fizycznej daje możliwości 
przeżycia autentycznej przygody. Niebanalne zna- 
czenie mają tu też wrażenia estetyczne i uczenie 
się szacunku dla matki natury. 
Skoro już o różnych plenerowych przygodach 
trochę seksu chyba nie zaszkodzI. Pewnego czerw- 
cowego dnia - podczas Mistrzostw Wojska Pol- 
skiego rozgrywanych w sercu Bieszczadów, w 
okolicach Smereku, reprezentant kraju i WP Jerzy 
Parzewski wybiegając z lasu wpadł na łąkę z pa- 
sącym się stadem owiec. Zwierzęta te były chro- 
nione przez dwa skromne. białe owczarki 
podhalańskie. Nie bacząc wcale na neutralną po- 
stawę sportowca natychmiast zaatakowały. Nim 
zdążyl przyjąć postawę obronną zostal jednym cel- 
nym kłapnięciem zębów ugodzony w - jak mawiał 
były marszałek sejmu - narzędzie gwałtu, które 
także i Jurek zawsze nosi przy sohie. Ryl0 trochę 
strachu, zamieszania i uśmiechów. Jednakże wszy- 
stko skończylo się dobrze a malżonka poszko- 
dowanego twierdzi, że to celne trafienie dodało 
mu uroku a jej przyjemności. Cóż, kobiecie wie- 


rzyć wypada Tym bardziej, że po roku czasu uro- 
dził im się syn. 


Bieg na orientację trafił do . 
naszego kraju . 


w połowie lat sześćdziesiątych z NRD. Naj- 
pierw zawędrował do Wrocławia. Został tam życz- 
liwie przyjęty przez grono turystów z 
wrocławskiego Oddziału PTTK. Motorem napędo- 
wym i przywódcą grupy był dr Bronislaw Turoń. 
Po pewnym czasie sportowcom zaczęło być ciasno 
w turystycznych ramach. Rywalizacja sportowa 
preferowała wysiłek fizyczny i umiejętności tech- 
niczne (znajomość mapy, kompasu, taktyka biegu i 
inne elementy). Podstawowym i jedynym kryte- 
rium oceny i ustalenia zajętego miejsca jest prze- 
cież prawidłowość pokonanej trasy i czas. Ta 
dążność do typowo sportowej rywalizacji zaowo- 
cowała w ł 977 roku przejściem biegu na orienta- 
cję pod skrzy dla Zrzeszenia Sportowego 
Spółdzielczości Pracy "Start". Następnie zarządze- 
niem wewnętrznym Przewodniczącego GKKFłT 
w 1982 roku dyscyplina sportu istnieje jako samo- 
dzielny Polski Związek Biegu na Orientację. 
W Połsce do chwili obecnej zawody w bno są 
w zasadzie rozgrywane tylko w sezonie letnim. 


Imprezy mają charakter 
festynu biegowego. 


Może w nich startować każdy - w odpowied- 
niej dla swego wieku i zaawansowania kategorii. 
Dzieci i mlodzież startują w przedzialach wie- 
kowych co 2 łata, dorośli co 5. Na największych 
zawodach w bno na świecie, w Szwecji startują 
nawet kategorie M-90, co oznacza zawodników 
powyżej 90 łat! Ponadto kategorie podzielone są 
na "A", "B", "C" - w zależności od zaawanso- 
wania zawodniczego. Dla najmłodszych buduje 
się trasy "N" - o trasach wyznakowanych wstą- 
żeczkami, aby maluchy czuly się pewnie w łesie 
i nie blądziły. 
Od wielu lat największą polska imprezą w bno 
jest 


PUCHAR WAWELU . 


organizowany w tym roku już 13. raz przez 
Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" z Krakowa. 
Zawody te są imprezą kalendarzową IOF i corocz- 
nie goszczą zarówno utytuowanych zawodników 
jak i reprezentacje niektórych krajów. Na zawo- 
dach bywają nierżadko egzotyczne nacje - jak np. 
Kubańczycy w 1986 roku. A kto by nie chciał zoba- 
czyć murzyna w lesie? W tym roku spodziewamy 
się około 1000 uczestników. Sekcja biegu na orien- 
tację klubu - organizator zawodów - ma znaczące 
osiągnięcia w tej dyscypłinie sportu. łstnieje już I S 
lat. W tym czasie nasi zawodnicy zdobyli ponad 
ISO medali mistrzostw Polski. Wielokrotnie wy- 
stępowali w reprezentacji kraju na różnych zawo- 
dach, z mistrzostwami świata włącznie. W ł 992 
roku nasza zawodniczka Barbara Bączek zdobyła 
dwukrotnie tytuł mistrzyni światajuniorów. 
Z naszą imprezą gościmy w tym roku 


u Was - w Alwerni. 


Jest nam niezmiernie miło, że w 1994 roku 
możemy pokazać gościom imprezy właśnie Wasz 


region. Gościć będziemy znakomite zespoły, Za- 
powiedzialy swój udzial reprezentacje wojsko- 
we Austrii, Szwecji i Belgii - przygotowujące się 
do sierpniowych - rozgrywanYl	
			

/p004_0001.djvu

			ALCHEMIK - 4 


19 CZERWCA 


WYBORY 


VADEMECUM WYBORCY 
Kiedy ukaże się ten numer kampania wybor- 
cza wkroczy w ostatnią fazę. Przypominamy 
zatem te postanowienia ordynacji wyborczej. 
które dotyczą głównie dnia wyborów i 
późniejszego ustalenia ich wyników. Informa- 
cja dotyczy wyborów w jednomandatowych 
okręgach wyborczych (bo w takich wybieramy 
radnych w naszej gminie). 


ZASADY OGÓLNE 
Głosowanie odbywa się w siedzibach obwo- 
do
ch komisji wyborczy.ch - których adresy 
zamieszczone b
ły w pgprzednim numerze - w 
godzinach od 8 do 20 . Udając się do lokalu 
wyborczego zabieramy z sobą dowód osobisty 
bądź inny dokument stwierdzający naszą tożsa- 
mość. 
Przed przystąpieniem do głosowania okazu- 
jemy ten dokument komisji wyborczej. która 
sprawdza czy znajdujemy się w spisie wybor- 
ców. Wyborca ujęty w spisie a nie posiadąjący 
dokumentu tożsamości, może powołać się na 
świadectwo dwóch wiarygodnych osób, zna- 
nych komisji. Wyborca nie umieszczony w spi- 
sie wyborców - zostanie do niego dopisany i 
dopuszczony do głosowania - jeżeli z zapisu w 
jego dokumentach wynika. że jest zameldowa- 
ny na pobyt stały w danym obwodzie głosowa- 
nia. 


KARTY DO GŁOSOWANIA 
Po otrzymaniu od komisji karty do głosowa- 
nia - udajemy się do znajdującej się w lokalu 
wyborczym kabiny, zapewniającej tąjność gło- 
sowania. Karta do głosowania na radnych w 
okręgach jednomandatowych (wzór publikuje- 
my poniżej) ma biały kolor. Nazwiska kandyda- 
tów na radnych wraz z oznaczeniem nazwą lub 
skrótem nazwy partii, ugrupowania, czy innej 
organizacji popierającej kandydata umieszczone 
są na karcie do głosowania w kolejności alfabe- 
tycznej. W dolnej części karty umieszczona jest 
informacja o sposobie głosowania i warunkach 
ważnoścI głosu. Karta opatrzona jest pieczęcią 
gminnej komisji wyborczej. 
Zał
zn
nrldouchwWy 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 9 maja 1994 r. 
Okręg wyborczy nr ....... 
dla wyboru Rady............. 


KARTA DO GŁOSOWANIA 


w wyborach do rad gmin 
w dniu ......................r. 
Kandydaci na radnych 


1)...................................................................CJ 
(nazwisko i imię' imiona) (oznaczenie kandydata 
nazwą lub skrótem nazwy 
partii bądź ugrupowania 
politycznego, kamile!u 
obywatelskiego albo innej 
organizacji popierającej 
kandydata) 
2)...................................................................CJ 
3)...................................................................CJ 
......................................................................CJ 
......................................................................CJ 
INFORMACJA 
Głosować można tylko na jednego kandydata, 
stawiając znak "X'. w kratce po prawej stronie 
obok jego nazwiska. Postawienie znaku "X" w 
więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu 
(odcisk pieczęci 
terytorialnej 
komisji wyborczej) 


TECHNIKA GŁOSOWANIA 
Głosujemy stawiając znak "x" w kratce z 
prawej strony obok nazwiska kandydata. na 
którego oddajemy swój głos. Następnie podcho- 
dzimy do urny i w obecności komis.ii wrzucamy 
do niej kartę do głosowania. złożoną w ten spo- 
sób, aby strona zadrukowana nie była widoczna. 


WARUNKI WAŻNOŚCI 
GŁOSU 
Nie bierze się pod uwagę kart przedartych 
na 2 lub więcej części. Głos uważa się za nie- 
ważny, jeżeli na karcie do głosowania umiesz- 
czono znak "x" przy więcej niż jedn
 m 
nazwisku kandydata. Nieważne są również kar- 
ty do głosowania inne niż urzędowo ustalone 
lub nie opatrzone pieczęcią gminnej komisji 
wyborczej. Jeżeli na karcie do głosowania wy- 
borca nie umieścil znaku "x" przy nazwisku 
żadnego kandydata. lub wypełnił kartę niezgod- 
ne z przcpisami - jego głos uznaje się za ważny. 
bez dokonania wyboru. Dopisanie na karcie do- 
datkowych nazwisk albo poczynienie innych 
dopisków nie pociąga za sobą skutków pra- 
wnych i nie wpływa na ważność głosu. 


UST ALANIE WYNIKÓW 
GŁOSOWANIA 


Niezwłocznie po zakOllczeniu głosowania 
obwodowe komisje wyborcze przystępują do 
ustalenia wyników głosowania w obwodzie, 
sporządzając w dwóch egzemplarzach protokół 
głosowama. Na podstawie tych protokołów 
gminna komisja wyborcza ustala wyniki wybo- 
rów odrębne dla każdego okręgu wyborczego i 
podaje je do publicznej wiadomości. Za wybra- 
nego w danym okręgu uznaje się kandydata, 
który otrzymał najwięcej ważnie oddanych gło- 
sów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów 
otrzymało "równą liczbę głosów, o pierwszeń- 
stwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone 
przez przewodniczącego gminnej komisji wy- 
borczej. Na podstawie protokołu wyników wy- 
borów. gminna komisja wyborcza wydaje 
radnym zaświadczenia o wyborze. 


WAŻNOŚĆ WYBORÓW 
W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca 
może wnieść protest przeciwko ważności wy- 
borów, jeżeli dopuszczono się przestępstwa 
przeciwko wyborom albo naruszema przepisów 
ordynacji wyborczej. a przestępstwo to lub na- 
ruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wy- 
nik wyborów. Protest wnosi się na piśmie do 
sądu wojewódzkiego za pośrednictwem woje- 
wódzkiego komisarza wyborczego. Jeżeli pro- 
test był uzasadniony sąd wojewódzki 
unieważnia wybory w całości lub w części. 
Wówczas wojewoda zarządza ponowne wybory_ 
w odpowiednim okręgu wyborczym. w ciągu 
14 dni od daty unieważnienia. 


WŁADZE GMINY 


Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy 
zwołuje przewodniczący rady poprzedni
j ka- 
dencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych 
wyników wyborczych. Rada gminy wybiera ze 
swego grona przewodniczącego i ł-3 wiceprze- 
wodniczących. Rada gminy jest organem stano- 
wiącym i kontrolnym. Organem wykonawczym 
gminy jest zarząd. w którego sklad wchodzą: 
burmistrz jako przewodniczący zarządu. jego 
zastępcy i pozostali członkowie. Bunnistrza 
wybiera rada gminy w oddzielnym tajnym gło- 
sowaniu. zastępców burnlistrza wybiera rada 
gminy na wniosek bumlistrza. Burmistrz i jego 
zastępcy mogą być wybierani spoza składu ra- 
dy. 
Zarząd wykonuje zadania przy pomocy 
urzędu gminy. kierownikiem urzędu jest bur- 
mistrz. 


Oprac.ll.KOŁODZIEJCZYK 
na podstawie: - Ordynacji Wybor- 
czej Do Rad Gmin - Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. 
- Ustawa z dnia 8 marca ł 990 r o samorzą- 
dzie terytorialnym wraz z późniejszymi zmiana- 
mi. 


P.S. Ja dowiedzieliśmy się w Gminnej Ko- 
misji Wyborczej - jedynym oznaczeniem przy 
nazwiskach niektórych kandydatów na kartach 
do głosowania w naszej gminie - będzie skrót 
KKW. Jest to skrót nazwy Koalicyjnego Komi- 
tetu Wyborczego. utworzonego przez bezpartyj- 
nych oraz członków SDRP i PSL. dla poparcia 
tych kandydatów. 


'
 


.J'''' 
.
,",' !!t 

 ...... ,. .'. . 


 
:.."ł 

 
, ( 

' 


Mgr ELIZA 
TRĘBACZ 
Pochodzi z Kwaczały. W 1981 roku 
ukończyła Akademię Ekonomiczną w Kra- 
kowie. Przez kilka lat pracowała w Zakła- 
dach Górniczych "Trzebionka" w Trzebini, 
które pięć lat temu zamieniła na nasze za- 
kłady. Pracowała na stanowisku zastępcy 
kierownika działu ekonomicznego, kiero- 
wała działem księgowości materialowej i 
kosztów. a od marca br. jest kierownikiem 
księgowości głównej. 
Przemiany w naszym życiu gospodar- 
czym sprawiąją. że wiedza wyniesiona z 
uczelni już dzisiaj nie wystarcza. - Musimy 
się ustawicznie dokształcać - stwierdza mo- 
ja rozmówczyni. która jest zadowolona ze 
sw
jej pracy i panującej w niej atmosfery. 
Jest matką 12-letniego Dariusza i 9-let- 
niej Beaty. Mąż Krzysztof również praco- 
wał w naszym zakładzie, aktualnie 
przebywa na rencie. Pani Eliza jak każda 
zawodowo pracująca kobieta nie narzeka 
na nadmiar wolnego czasu. Kiedy znajdzie 
się wolna chwila najchętniej przeznacza ją 
na książkę. 


Fot. KKrański 


4 WSZYSTKIE 
fi' DZIECI SĄ NASZE 


.,. 


«"'. 
, !
 
0.. ''- '':l.' '. > 
'\- ,'> 
, 
\,. 
'\ 


prawdy (?) 
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, czyli 
raz na wozie, raz pod wozem 
Kasztelan chodził jak struty. Wieści z 
rodu cierpiał. Nie wiedział co tu zrobić. Sytuacja w 
dochodziły niezbyt pocieszające. Agenci mfor- grodzie zaostrzała się, mogło dojść do przewro- 
mowali o wzroście nastrojówantydworskich. tu. a to groziło nie tylko utratą tronu, utratą gło- 
jedyna gazeta w mieście nie szczędziła uszczy- wy. ale nawet wygnaniem z grodu. Na 
pliwych komentarzy pod adresem Kasztelu, na- szczęście kasztelan miał przebłyski zdrowego 
wet wróble ćwierkały. że nie lubią kasztelana i rozsądku. Wezwał Jagę. Wprawdzie nie miał na 
jego rodziny. tyle silnej woli, aby zwolnić Gruzelę, ale zwołał 
A mieli rację doradcy dworscy, gdy radzili swoiste czarodziejskie konsylium. No i zaczęło 
nie wprowadza
QQpowe

QJ;U.. £ÓY ,1,,-,- ,ie .!:J
jp;pr'" 
juirQ"'
i
 FatlQ) I, "B sieBie 
ly.jeszcze niczego sobie
 a w tym samym czasie spod oka. późni
j zaczęły poszeptywać ze sobą.. 
mieszkańcy grodu płacą tak wysokie podatki. że aż w końcu zamknęły się w jednej z komnat na 
nie stać ich nawet na remont podupadłych cha- dwa dni i nikt nie wiedział. czy czary odprawia- 
łup. Tak, wiele rzeczy wpłynęło na te złe na- ją. czy co innego. W końcu wezwały kasztelana 
stroje poddanych. Po pierwsze ta nieszczęsna i zaczęły mu radzić: 
przeprowadzka. po drugie syn kasztelana po Kasztelanie. Stała się rzecz zła. Pamiętasz, 
wyjściu z karczmy ruszyl swoim powozem i jak byłeś kiedyś zwykłym szewcem,jak napadli 
rozbił pojazd innego mieszkańca, a gdy straż na gród Zbój cerze i jak za uratowanie Kasztelu 
grodowa zamknęła go w kozie tata-kasztelan ówczesny władca oddał ci córkę za żonę. Po 
kazał go natychmiast uwolnić i jeszcze szefa śmierci poprzedniego władcy zostałeś jedno- 
straży chciał wylać z pracy. głośnie okrzyknięty kasztelanem. Nic w tym 
A jeszcze sprawa nowej wróżki dworskiej. nadzwyczajnego - ty. zwykły mieszkaniec gro- 
Jaga-poprzednia wróżka była doświadczoną duo więc znałeś dobrze problemy współmiesz- 
czarownicą. miała ze 170 łat (dla wróżek to cał- kańców. Ale przez te wszystkie lata zmieniło 
kiem młody wiek). a na dworze pracowała się wszystko. Nie interesowałeś się już grodzi a- 
przez ostatnie 79. Nie była ostatnio zbyt przy- nami. Jedynym zmał1wieniem stało się dobro 
chylna dla kasztelana. Wciąż krytykowała. źle własne. Diagnoza jest jedna: musisz podać się 
komentowała jego posunięcia. w ogóle wszy- do dymisji. Lepiej zrobić to samemu. z nieprzy- 
stko na nie. Więc kasztelan kupił jej chatkę nad muszonej woli i zachować twarz. niż zostać 
jeziorem. podarował nową miotłę do latania i obalonym i narazić się na większe przykrości. 
najnormalni
j w świecie wylał z pracy. Ty tego nie wiesz. ale za wiele stuleci, gdzieś w 
Naj
j miejsce przyjął nową, świeżo po Mię- XX wieku takie sytua"je będą się zdarzały czę- 
dzynarodowej Szkole Latania i Czarów. Gruze- ściej. Nawet nie zdajesz sobie, kasztelanie, 
lę. Wróżkę wprawdzie bez wielkiego sprawy, ilu decydentów straci pracę. bo zostaną 
doświadczenia. ale młodą i ponoć ładną. Nie- odkryte ich spotkania z paniami. które nie będą 
którzy twierdzą. że urodą przewyższa ją tylko ich żonami. czy też dostaną pieniądze za zała- 
Kasia Kowalówna. Nie wiadomo. co spowodo- twienie pewnych spraw niezupcłnie w zgodzie z 
wało decyzję o przyjęciu Gruzeli.jej uroda. czy interesem urzędu. który reprezentują. Wielu z 
umiejętność przepowiadania przyszłości. Z tym nich zrezygnuje samodzielnie. Oczywiście. źe 
przepowiadanienl to wcałe nie tak hop. Okazało woleliby pełnić swoje funk"je, ale wybiorą 
się. że dyplom znanej szkoły to jedno, a do- mniejsze zło. Ty też musisz teraz wybrać. Albo 
świadczenie to drugie. Jaga hamowała kaszte- podasz się do dymisji i staniesz się znów zwy- 
lańskie niepopulame działania. odradzała kłym mieszkańcem grodu. albo nie ustąpisz. do- 
podejmowanie pewnych decyzji. Gruzela tego prowadzisz do przewrotu i stracisz władzę, 
nie robiła. Jej przepowiednie były bardzo nie- możc życie. a na pewno zostaniesz wyrzucony z 
jasne. zakamuflowane. takie "na dwoje baba miasta. Wybór należy do ciebie. Raz się jest na 
wróżyła". A źe kasztelan na nadmiar oleju w wozie. a raz pod wozem. 
głowie nie narzekał nie zawsze umiał \rysnuć 
prawidłowy wniosek z tych czarów. No i teraz 


Wiktor Cypcar 
Jacek Raźny 


Z okazji DNIA DZIECKA Szkoła Pod- 
stawowa w Alwerni przygotowała wiele inte- 
resujących propozycji. Dzieci młodsze 
uczestniczyły w grach i zabawach zorganizo- 
wanych przy szkole. Impreza rozpoczęła się 


.
 : r 

..;t: .:';';'.i=.ł..:'
o';.'j ..
. 

l;

' . ::" _
 ':
/ 
 ':" 
:j-:Z

:'
:i:'
_
 i : ,
 
,1: 


;- 
. .tZ"-'''.c"': i-o 


.. '. .,. 


,,; 


" .L,"C 


" 
;.".:: ..._......"i 


.-;, ; 
cr

 


.. , . 'J , ' J; ,. -' 
T,- ':'.:
 

.. 
,
. .. 


inscenizacją bajki "Kopciuszek". przygoto- 
waną przez wychowawczynię klasy III a pa- 
nią Elżbietę Skowronek, odbył się też 
konkurs plastyczny nt. "Wszystkie dzieci są na- 
sze". Całość zakończyła się wspólną zabawą. 
Uczniowie starsi spotkali się na stadionie 
MZKS-u. Rywalizowali \V konkurencjach 
sportowych: turnieju piłki nożnej (13 dru- 
.tyn). wieloboju sprawnościowym, biegach 
sprinterskich i sztafetach oraz turnieju koszy- 
karskim. Dzięki uprzejmości właścicieli ka- 
wiarni w klubie "Lawema" odbyła się 
dyskoteka. Na zakończenie zaprezentowały 
swoje umiejętności al1ystyczne młodzieżowe 
zespoły muzyczne Fundacji Kultury "Alwer- 
nia" i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 


Uczestnicy obu imprez otrzymali poczę- 
stunek ufundowany przez Komitet Rodzi- 
cielski. Liczne nagrody ufundowali: Komitet 
Rodzicielski, Państwo Baranowie, Chan u- 
szkiewiczowie, Turzyńscy, Tarchałowie, 
Orłowscy, Siewiorkowie oraz Zakłady 
Chemiczne "Alwernia"S.A. 
W imieniu dzieci dyrekcja Szkoły Podsta- 
wowej w Alwemi składa serdeczne podzię- 
kowanie MZKS Alwernia, Zakładom 
Chemicznym "Alwemia"S.A., Ochotniczej 
Straży Pożarnej, sponsorom oraz wszystkim 
pracownikom szkoły za sprawną organizację 
DNIA DZIECKA. 


J.K 
Fot.Paweł Kozikowski 


o 
I w tym roku Zarząd Spółdzielni Miesz- 
kanio\V
j zorganizował dla dzieci z osiedla 
Chemików w Alwerni wspólne zabawy i 
konkursy sportowe z okazji Dnia Dziecka. 
We wszystkich uczestniczyły gromady dzie- 
ci rywalizujących dzielnie o jak nąjlepsze 
miejsca....i nagrody. Ale nąjwiększą popular- 
nością cieszyły się kiełbaski z rusztu, który- 
mi częstowano wszystkich milusińskich. No 
cóż. na powietrzu lepiej smakuje. 
O 
Imprezy z okazji tego święta odbyły się 
we wszystkich szkołach. przedszkolach, i w 
niektórych klubach. świetlicach. To dobrze. 
ale przydaloby się więcej takich atrakcyj- 
nych imprez dla dzieci. organizowanych nie- 
koniecznie z okazji oficjalnych świąt. 


Z.K. 


ee
ee
		

/p005_0001.djvu

			ALCHEMIK - 5 


, 
MOWIĄ KANDYDACI NA RADNYCH 


Już 19 czerwca odbędą się wybory samorządowe. Również mieszkańcy naszej gminy wy- 
biorą swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej. Zgodnie z ordynacją wyborczą na terenie na- 
szej gminy utworzono 22 jednomandatowe okręgi wyborcze. O 22 miejsca w przyszłej 
Radzie Miejskiej ubiegać się będzie 56 kandydatów. Wśród nich są ludzie związani zawodo- 
wo z naszymi zakładami. Postawiliśmy im jedno pytanie: Co skłoniło Pana do kandydowa- 
nia na radnego? Oto otrzymane odpowiedzi: 


CZESŁAW SETKOWłCZ - technik mechanik, kierownik Oddziału Cieplno-Remon- 
towego - okręg nr 2 
Z uwagi na fakt. że mój kontrkandydat nie jest pracownikiem zakładu i ma mniejsze mo- 
żliwości zaprezentowania w naszych środkach przekazu informacji o swoim kandydowaniu. 
postanowiłem nie skorzystać z tej fOlmy popularyzacji swojej osoby. Chcę abyśmy mieli 
równe szanse u naszych wyborców, dla których, jak mi się wydąje, jesteśmy znani. Ja jestem 
otwarty i gotowy do wszelkich rozmów z wyborcami i jak sądzę p. Ludwik Nadzieja również 


WIKTOR CYPCAR - mgr inż. chemik, Dział Marketingu - okręg nr 3 
To proste. Mam syna, wybudowałem dom, posadziłem drzewo. Zrobiłem wszystko co 
mężczyzna w życiu powinien zrobić. Teraz nadszedł czas. aby zrobić coś dla środowiska, w 
którym mieszkam. Lata pracy i cykl szkoleń pozwoliły mi zebrać trochę doświadczeń i umie- 
jętności między innymi w zakresie zarządzania i przetwarzania danych. Czy będę mógł wy- 
korzystać to wszystko w pracy radnego zależy od wyborców. Polecam się ich pamięci. 


ST ANISŁAW BA TKO - technik obróbki skrawaniem, mistrz w Oddziale Mechani- 
cznym - okręg nr 4 
W ubiegłej kadencji byłem radnym Rady Gminy Alwernia. Pełniłem funkcję przewodni- 
czącego Komisji Handlu. Sportu i Turystyki. Widzę. że przez ostatnie lata na tym odcinku w 
Alwerni sporo się zmieniło. Powstały nowe sklepy. rozwinęła się konkurencja. Alwernia do- 
robiła się pięknego stadionu sportowego. jakiego nie powstydziłyby się nawet znacznie wię- 
ksze ośrodki miejskie. Chęć kontynuowania działalności na tym odcinku była głównym 
powodem podjęcia przeze mnie decyzji o kandydowaniu do Rady Miejskiej na następne 4 la- 
ta. Drugi powód to chęć przekazywania władzom samorządowym rzetelnej i obiektywnej in- 
formacji o problemach i działalności Zakładów Chemicznych "Alwernia". których jestem 
pracownikiem. Uważam. że w obecnym. niełatwym okresie jest to szczególnie ważne. 


HENRYK KRAWIEC - technik budowlany, Dział Inwestycji - okręg nr 4 
Pełniłem już funkcję radnego w kadencjach przed Z'aistnialymi w Polsce zmianami i 
chciałbym osobiście ocenić poziom zmian w obecnej rzeczywistości w stosunku do możliwo- 
ści radnego w poprzednim okresie. Ponadto posiadam ogólną orientację o funkcjonowaniu sa- 
morządu. Pozwoliłoby mi to przy ewentualnym wejściu w skład rady od samego początku 
włączyć się do czynnego działania. Myślę. że i gminę i samą Alwernię czekąją w przyszłości 
poważne inwestycje. Mając odpowiednie doświadczenie zawodowe w tym zakresie byłbym 
pomocny i radzie i okolicznym mieszkańcom. Wymienione tu fakty i zdobyte doświadczenia 
spowodowały, że postanowiłem ubiegać się o mandat radnego w przyszłej Radzie MiejskitCi. 


ST ANISŁA W WARCHOŁ - elektromechanik, kierownik Odział u Trójpolifosforanu 
Sodu - okręg nr 5 
Pochodzę z pobliskiej Kwaczały. W Alwerni mieszkam już 12 lat. Problemy tej gminy nie 
są mi obojętne. Nie należę do ludzi wiecznie i na wszystko narzekających. I chyba to był 
główny powód, dla którego po różnych przemyśleniach zdecydowałem się kandydować na 
radnego. Uważam, że każdy problem jest do rozwiązania przez odpowiedzialne i konstru- 
ktywne do niego podejście. Samorząd terytorialny jest takim organem. który dla swojego śro- 
dowiska może zrobić najwięcej. Kandyduję jako bezpartyjny z ramienia Koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego. 
JÓZEF GAUDYN - mgr inż. górnik, nauczyciel w ZSZ Przyzakładowej - okręg nr 7 
Do kandydowania na radnego skloniła mnie chęć czynnego uczestniczenia w życiu społe- 


cznym Brodeł, miejscowości w której mieszkam. Chciałbym również ząiąć się rozwiązywa- 
niem problemów. z którymi borykają się też mieszkańcy całej gminy. Jest ich -bardzo dużo i 
są one bardzo ważne. Wymieniłbym tu tylko kilka z nich. przede wszystkim związanych z 
kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Będą to sprawy budowy, rozbudowy i re- 
montów szkół, wyposażenia ich w pomoce dydaktyczne a głównie troska o dalszy rozwój na 
terenie gminy szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego. Uważam, że Rada Miejska 
jest właściwym organem do zajęcia się tymi zagadnieniami. 


ALOJZY BERNY - stolarz, Oddzial Siarczku Sodu - okręg nr 15 
Powodów było ki!ka. Przede wszystkim moją kandydaturę na radnego zaproponowali sa- 
mi mieszkańcy wsi Zródła i części OkleśntCj. Widpcznie jestem znany w tym okręgu. gdyż 
przez okres 2 kadencji pełniłem funkcję sołtysa w Zródłach. Druga sprawa to fakt, że od wie- 
lu lat jestem związany pracą z naszym zakładem. W ostatnim czasie o zakładzie mówi się 
dość krytycznie. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania gminy bez tego zakładu. Chciałbym 
jako radny informacje o zakładzie przekazywać na bieżąco zarówno samym radnym jak i za- 
rządowi gminy. Wydąje mi się. że dotychczasowa informacja była niewystarczająca. ł wresz- 
cie sprawą trzecia - lokałna, ale bardzo ważna dla mieszkańców - to połączenie drogą 
asfaltową Zródeł Dużych z Małymi. Przy obecnym systemie podziału budżetu gminnego wy- 
konanie tej inwestycji jest niemożliwe. Zródłajako wieś mała dostaje małe środki finansowe, 
niewystarcząiące nawet na rozpoczęcie robót. Jako ewentualny radny chciałbym zabiegać o 
zmianę sposobu finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości małych. 
To był kolejny powód mojego kandydowania na radnego. 


EDWARD BUCH - ślusarz-spawacz, łnstalacja Doświadczalna - okręg nr 15 
Glównym powodem wystawienia swojtCi kandydatury na radnego było moje niezadowole- 
nie z dotychczasowej działalności Rady Gminy w Alwerni. Uważam, że mimo braku środ- 
ków finansowych nie były one rozsądnie wydawane. Dzielenie funduszu według ilości 
mieszkańców nie pozwoli nigdy na dokończenie rozpoczętych robót w małych miejscowo- 
ściach o niewielkitCj liczbie mieszkańców. Moim zdaniem należy nakłady finansowe skoncen- 
trować na konkretnym zadaniu, zakończyć je a potem rozpoczynać nowe. Inna sprawa to 
niesprawiedliwa ordynacja wyborcza. Łączenie małych wiosek w okręgi wyborcze z miejsco- 
wościami dużymi jest społecznie niesprawiedliwe. Kandydat w wyborach z małej wsi nie ma 
większych szans na zwycięstwo. Uważam, że każda mitCjscowość. chociażby najmniejsza, 
powinna mieć swojego przedstawiciela w radzie gminy lub miasta. A tak w ogóle to lubię 
działać społecznie. 


KAZIMłERZ GLUSZEK - ślusarz, Oddział Mechaniczny - okręg nr 16 
Mieszkam w Mirowie a kandyduję z okręgu obejmującego wsie Mirów i Podłęże. Od wie- 
lu lat obserwuję w tych miejscowościach zastój w działalności na rzecz tamtejszej społeczno- 
ści. W ubiegłych latach wykonaliśmy jedynie instalację wodociągową w Mirowie i Podłężu 
oraz sieć telefoniczną w Podłężu. To moim zdaniem zbyt mało. Potrzeby są znacznie wię- 
ksze. Wymicniłbym tutaj najgorsze w gminie drogi czy też potrzebę gazyfikacji wsi. Pragnął- 
bym o tych problemach mówić bezpośrednio władzom gminy w Alwerni. Obecnie działam w 
Radzie Sołeckiej w Mirowie. To właśnie koleżanki i koledzy z ttCi rady namówili mnie abym 
kandydował na radnego. 


ROMAN PALKA - technik, prezes" Alsportu" - okręg nr 22 
W czasie ubiegłej kadencji byłem już radnym Rady Gminy w Alwerni. Przez ten okres za- 
poznałem się dość dokładnie z funkcjonowaniem samorządu, zrozumiałem na czym polega 
praca radnego. jakie posiada on prawa i obowiązki. A co nąjważniejsze - kilka rzeczy udało 
mi się razem z moimi wyborcami zrobić. Ale są też zadania. które dopiero rozpoczęliśmy i 
konieczna jest ich dalsza realizacja. Mam tu na myśli remont szkoły w Regulicach i położenie 
asfaltu na drodze w Nieporazie (Podlas). Kontynuacja tych i jeszcze kilku innych zamierzeń 
skłoniły mnie do podjęcia decyzji ubiegania się w najbliższych wyborach o mandat radnego 
Rady Miejskiej w Alwerni. 


Zanotował: ROMAN KLlMKOWSKI 


'---  --"" 


J... .- 
.ł.._"'4 . 


" 


\.
:
 


:. 


.

' 

-
.-.
! ł 
>-
 :-<
,
.,' 
, ", ' 


.j#'" 
 . 


.
' .," . "
..:4! ... 7
, f ,
- 
- - : 
 ..tli - 
.. ._
 ,.,. 11\' :", 

::. . .Ji- ---. 


.
 


..A- 


ł:'.' '. .c' 


.-


 !;: 


"':: 
;;  ."", 


"'w 
,-- : .., 


: ...
 ".J. ... .... 
 -"'" <". ....ii:
:.


<>. 
lJ


:; <
'
>"- .:
i'
. .
. 

 -:" 
, , . ;j fI:.:i-,;. 2'-, . ..... . _ _. ,. - .: , .. ,,
, . : . ' . . . . . ' . :
 . . ; . : . = , 
 , 
 . . . 
 , . , .. ,: .
 , 
 . 
 . r ... ' , 
 , .' : . . ' _ !_ , 
 . :
. . 
_ . : , 
 , i ,. . ,. 
 . : , :': . ' , 
 . _
 .: : , 
 . . . 
 , " , .- : - . . . ..
 : . .', 
 . .. .. : ... '- .:. .. , 
 .. > . . . ._- ., . , _ . . , ' " ..
 . ; _ . .. . .. . . : . . . _ ,, 


., . . . :: .., .,..
 . : . . , ' . ;:
 , 
 . . , 
." . 
' . : . .
 , . . ' o ' . ' , " , 
 , ;
' . ;
 . :
 , : . : , 
 . -: , . . ' , . ., . . .' : . . . ., .
 ... . . . 
i(

.
:;


!il
 '.-

 _.
,-_;,

')'

!

£.
- 


TAK. BYŁO 


NA DNIU - 

 


.

 


',.,- -- 


I 
I 


... . 

 .

 c 


... --'Jl>" 


,  


iJI 
" 


.. 

 


r 


dl C 
'. -- -.- 


"'"  


'. 


"t' 
 . 
. 
, ., :"f" 
. .-'.J.: ) 
__:;'
 :.


:-;- ,
 _A'
 
 / i 


" 

'. 

 


-- 


J' - 


_v<_'-, '- ""'1'l",i 

 - - .. 
""" 

;;;';;;;;"*:
':'_. 


.."..
8>-ft": .,
.:>.,",:*,,<",: . .
'
..:.. 


iD- 
; 


lIiIłiiii1v 
 


--
"'""=' 


( 
.) 


"'''i'' 
, 


T. k, 
 
i 


,:: 


.;ioo> 


'"" , 


.- 
 '/ 
.. _. f.,...- 
. ., - 
. ,,<';.-. .
 


", 


4:: ł-
 
."!- J 
t. . 


.;;' :'t

J(
 


,. 


t- 
'1 ..'- 


ło.-::;''' 


:,'.,1.... - '';: 


';-"". 


.. 


- -.t... 
 


':0£' 


J.':
 


'PI 


..j... r- 


'.
 ..... 


:;: 
III 
C 
l! 
:III: 

 
." 
et 
... 


_'" 
..., 
 


Y" 
, .- 
-..I ..., "' .... 
...._:"...

""t"'...:

 ' 
.,.,", ''''_ - .... ,""" ,

... 

«Jt 
. 

 
"O.;!;"'" . 
- ',.. "i - "'._""!! _. 


-ł' 
-- 


:1 
--  

 
--- 


-. 


-'łł:"'--"  . " 
-,I 


'
 ',:;, 


:' ,'.."" 'ł:. 
,r 


. "  


'.--  

:

ł- ,= 
" 
...- .-,' , , 
 , :
' :! 
..- :..
._-:::: 


" -


- 
i
'-- 
..... . '."" '- -.-- ,; 
j ....''1" . ...... 

 
 . ',:', 


-,'  


"( .... 
;) .- 

 
..... 


'... 


.- 


, 
ii' 


. 
.k.-' 
-".- 


\:.: .: 


" 


.., 


.1(1 


" 


f" f. ;'. "", ' 
. ; .... "l: 

 " 
. 


,
..;; 


" I 
;. 


.----
		

/p006_0001.djvu

			ALCHEMIK-6 
r------------, 
PODRĘCZNY ROZKLAD 
JAZDY AUTOBUSÓW PKS 
Ukazał się nowy, nieco zmieniony, 
rozkład jazdy autobusów PKS. 
Na prośbę czytelników zamieszczamy 
jego podręczną wersję. 
Odjazdy z przystaku Alwernia - motel 
KRAKÓW - Dębniki 
4 22 (6-7, przez Rybną). 4 32 R, 508R,M, 
6 47 , 7 28 R, 9 32 (orzez Rybną), 1024R, 
I 2 48 R, 1334R, 15lf.2, 15 18 R, 17;(3, 19 08 R, 
20 12 . 
KRAKÓW - Dworzec Gł. 
43 03 12 48 
6 , 8 Y,T3. 9 Y, 9 Y (do Tarnowa), 
10 35 , I I 38 Y ,T3, 14 22 Y,T3. l6 47 y.w. 
CHRZANÓW 
507x, 6 07 y, 7 12 , 805x, 10 4 .1, I202y. 1340, 
14 27 y, 16 17 , l7 57 x, 19 07 , 19 52 x, 21 12 G.Y, 
22 07 . 
KWACZAŁA 
7 08 R, 10 58 R, I 5 38 R,M, 17 13 , 18 28 R, 
21 13 R. 
OŚWIECIM 
9 22 , II t4 Y ,B, 1249Y.T3, 14 1 '73, I 6 34 y, 
19 12 V. 
WODZISŁAW ŚL. 
I 3 20 y, B, I 9 20 y, W. 
OKLEŚNA (przez Mirów) 
7 18 x,12 52 . 


BRODŁA 
4 42 x, 5 37 y, 6 52 , 10 22 , 14 02 x, 15 52 , I i 2 x, 
18 42 , 19 32 x, 20 52 G.Y, 21 47 . 
Odjazdy z przystanku Alwernia - szkoła 
CHRZANÓW (przez Rel!:ulice
 
5 04 x, 6 54 (]_6), 8 lJ2 y. 10 34 y, BA, I 5 24 x. 
16 02 x, 17)4, 19 42 , 2l 54 v. 
CHRZANÓW (przez Kwaczałę) 
5 57 x, 84\, 9 47 y, 11 47 , 15 02 y. 17 1J7 V. 
GROJEC 
4 32 x, 6 27 (]_6), ]007 y , 12 57 , I 4 57 x, 17 27 , 
19 17 ,21 27 v. 
KRZESZOWICE 
6 17 R. 
Odjazdy z Alwerni 
Rynku- 
KRZESZOWICE 
6 20 R, i 6 s, 8 41 y, 12 4I V,W, 13 41 R, 16 41 R, 
l7 01 R,19 21 V. 
Legenda: 
R - kursuje od poniedziałku do piątku w 
dni robocze 
V - nie kursuje 25.12.94, 01.01.95. 
16.04.95 
6 - 7 - kursuje w soboty i niedzielę 
x - kursuje w dni robocze 
l - 6 - kursuje od poniedziałku do soboty 
W - nie kursuje 24.12.04, 31.12.94, 
15.04.95, 
G - kursuje w soboty, niedziele i święta 
M - pierwszeństwo z biletami miesięcz- 
nymi 
T3 - pośpieszny 
S - kursuje w dni nauki szkolnej. 
P.S. Rozkład jazdy odpisano z tablic na 

r zys t ankach . _ _ _ _ _ J.« _ J 


ZATRUDNIĘ UCZNIA 
W ZA WODZIE STOLARZA 
Tel. 83-16-73 


"Kto pomoże szkole?" 


POMOC POZOROWANA? 


W "Bliżej Gminy" zamieszczona jest publikacja, będąca reakcją p.mgr Barbary Bigosińskiej, 
Z-cy Burmistrza Alwerni - na artykuł "Kto pomoże szkole?" zamieszczony w poprzednim numerze 
"Alchemika". 
O komentarz do tej wypowiedzi poprosiliśmy Prezesa Zarządu - mgra inż. Kazimierza Boronia. 
..."Jestem nieco zaskoczony, że władze miasta dopiero teraz wyrażają swoje zainteresowa- 
nie i zaniepokojenie sprawą naszej szkoły. O planowanej bowiem decyzji w sprawie zanie- 
chania w br. naboru do klas pierwszych informowałem osobiście Panią Burmistrz już II 
kwietnia i nie wywołało to żywszego zainteresowania. O podjętej 12 kwietnia przez Zarząd 
decyzji w ttei sprawie poinformowaliśmy pisemnie kuratorium już 13 kwietnia. kopie przeka- 
zując Urzędowi Miasta. Jedynym odzewem było nadesłanie 30 maja pisma, w którym Urząd 
zwraca się o podanie przyczyn naszej decyzji. Dziwi mnie, że Urząd szukał informacji w tej 
sprawie w kuratorium i u dyrektora szkoły - zamiast zwrócić się do mnie bezpośrednio. 
Wówczas do spotkania istotnie mogło dojść (gdyby inicjatywa taka od władz miasta wyszła- 
co do chwili obecntej nie nastąpiło) i niepotrzebne być może okazałoby się wówczas wyraża- 
nie SWtej troski. zaniepokojenia. smutku i przekonania o potrzebie funkcjonowania szkoły na 
łamach gazety - po 2 miesiącach milczenia. Z tym, że nie oczekuję od władz Alwerni prób 
"precyzowania naszej trudnej sytuacji" czy "analizy pełnych kosztów utrzymania szkoły" - 
lecz raczej konkretnych propozycji współpracy i działań na rzecz szkoły. Co do powodów nie 
ogłoszenia w br. naboru do klas pierwszych (a nie likwidacji szkoły), powtarzam, że są nimi 
głównie: 
- przyjęta strategia rozwoju firmy. związana z realizowanym programem restrukturyzacji - 
zakładąjąca stopniowe ograniczanie naszej pozaprodukcyjnej działalności, wyzbywanie się 
nieprodukcyjnego majątku i skupienie wszystkich sił i środków (w warunkach gospodarki 
rynkowej i ostrej konkurencji) na podstawowtej działalności. jaką jest produkcja i sprzedaż 
naszych wyrobów, 
- rosnące koszty utrzymania szkoły, warsztatów szkolnych i świadczeń przysługujących 
uczniom (w ubiegłym roku przekroczyły one 2 mld złotych, wobec ok. 400 mln otrzymanych 
z kuratorium), 
- występujący od kilku lat brak potrzeby i możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły. 
przy jednoczesnej potrzebie poniesienia wysokich kosztów szkoleń i dokształcania wysokiej 
klasy specjalistów niezbędnych przedsiębiorstwu, 
- wreszcie konieczność ponoszenia przez nas olbrzymich nakładów na przedsięwzięcia 
modernizacyjne i ekologiczne. 
Chciałbym też wyrazić nadziteię, że sprawy naszego uczestnictwa w rozwiązywaniu pro- 
blemów infrastruktury miasta i gminy (a jedynym z jej elementów jest szkoła) i niemałych 
środków przeznaczanych przez nas na te cele - odbywać się będą drogą bezpośrednich konta- 
któw i rozm
w, a nie za pośrednictwem gazety (nawet tak lubianej jak "Alchemik")..." 
Red. 


Szkoła Podstawowa w Alwerni _ 
zaprasza na 
WYSTAWĘ 
PRZYRODNICZĄ 
obrazującą florę i faunę okolic Alwerni. 
Wystawa czynna będzie w małej sali 
gimnastycznej w dniJlfh 12 - 17 czerwca br. 
w godzinach 9 00 _ 16 . Zgłoszenia grupowe 
prosimy kierować do sekretariatu szkoły. 
Serdecznie zapraszamy! 


PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
po cenach wydawnictwa poleca 
KSIĘGARNIA 
"MAŁGOSIA" 


(Alwernia, ul. Krakowska 27 - w budyn- 
ku l"rzędu l1iejskiego) 
Każdy klient, który do 30.\'1.1994 r. 
zakupi podręczniki o wartości minimum 
200.000 zl weźmie udzial w losowaniu 
l encyklopedii PWN oraz 20 nagród 
niespodzianek. 
Losowanie odbędzie się w Księgarni 
"Małgosia" w dniu I.VII.I994 r. o godz. 15 00 . 
Przyjmujemy zamówienia indywidualne 
i zbiorowe na książki, artykuly 
papiernicze, biurowe itp. z realizacją 
w określonym przez nabywcę terminie. 
Polecamy szeroki wybór dzienników 
i czasopism (na życzenie 
odkładamy do "Jeczek"). 
NłE SZUKAJ 
ZCZĘSClA DALEKO- 
PRZY JDZ DO "MALGOSł"! 


Jeśli nie masz anteny satelitarnej 
- TO NIE CZYTAJ 


Proponujemy Państwu pozycjonery (siłowniki) do anten 
satelitarnych w super atrakcyjnej cenie 1.500.000 zl wraz z 
montażem i gwarancją (24 miesiące). 
Pozycjoner umożliwia odbiór 20 dodatkowych programów Z 
satelity ASTRA, EUTELSAT, KOPERNIK, w tym: Polsat, 
Polonia l, HBB,VTO. 
Pozycjoner sterowany jest pilotem i prost 6 w obsłudze 
teI.83-26-10, od 15 00 do 20 0 


W czasie każdego deszczu zalewane 
są przez wodę spływającą z dachów wiat 
SKR-u 22 garaże wybudowane wzdłuż 
tych obiektów. Powoduje to przemakanie 
ich ścian, wilgoć. kanały remontowe za- 
mieniają się w baseny. Od ponad roku 
właściciele garaży proszą kierownictwo 
SKR-u, by podobnie jak oni założyło na 
swoich dachach rynny. Najpierw prezes 
SKR-u. Antoni Księżarczyk obiecywał. 
że uczynią to po żniwach, następnie po 
jesiennych robotach polowych, jak ich 
brygady zakończą zlecone roboty przy 
wodociągach itp, itd. Ostatecznie mieli 
założyć rynny na początku zimy, kiedy 
nie ma takiego nawału prac. 
Prezes robil jednak wszystko, by ter- 
min odciągnąć jak najdalej....aż w końcu 


NIE SOLIDNY 
SĄSIAD 
SKR połączył się z "Alchemem" i po- 
wstał "Rolchem". Teraz prezes "RoIche- 
mu" (tenże sam A.Księżarczyk) mówi, że 
wiaty są własnością SKR-u a "Rolchem" 
nie ma środków na takie wydatki....może 
kiedyś (?) będą w stanie to zrobić. 
Właściciełe garaży, biorąc pod uwagę 
wcześniteisze dobrosąsiedzkie stosunki, 
cierpliwie znosili tę "zabawę w ciuciu- 
babkę". ale w końcu poprosili o pomoc 
Urząd Miejski w Alwerni, który nakazał - 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
- założenie rynien na wiatach SKR-u. 
Wyznaczony termin już minął. a rynien 
nadal nie ma. Posiadacze garaży coraz 
bardziej przekonują się o tym. że mąją 
mało solidnego sąsiada. Z.K. 


TRWAJĄ W 
, 
ZASLEPIENIU 


Na zakończenie swojej kadencji radni w Alwerni dopuścili do wstydliwego zdarzenia, by 
nie powiedzieć skandalu. W zawiadomieniach o terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej, które 
rozesłano także do wielu osób spoza rady, w punkcie 9 napisano: "Podjęcie uchwały w spra- 
wie nadania Panu Januszowi Dziadurowi Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Alwer- 
nia". Do podjęcia uchwały jednak nie doszło, gdyż w ogóle nie wprowadzono tego punktu do 
porządku obrad sesji. W obszernym protokole z obrad nie ma ani jednego słowa wyjaśnienia. 
Milczenie! 
Par ę tygodni-»,
ś.!li.ś;j.l1iLdos

 dph"ty Md pr7Y7 n \łn;ę	
			

/p007_0001.djvu

			ALCHEMIK - 7 


DODATKOWI KANDYDACI 


Gminna Komisja Wyborcza w Alwerni informuje, że w czterech okręgach wyborczych, 
w których przedłużono o 5 dni termin przyjmowania kandydatów na radnych, zostali 
dodatkowo zarejestrowani: 
W okręgu nr 6: Waclaw Pionka, Maciej Warzecha. 
W okręgu nr 10: Ludwik Chodacki. 
W okręgu nr 13: Mariusz Chachula. 
W okręgu nr 19: Eugeniusz Ciupek. 
Pełny wykaz okręgów wyborczych i zgłoszonych w nich kandydatów na radnych 
(w podstawO\
ym ternlinie ) opublikowano w poprzednim numerze gazety. 


Z prac Rady Miejskiej 


W dniu 26 maja 1994 r na LIV - ostatniej sesji kadencji 1990 - 1994 Rada Miejska w Alwerni 
podjęla uchwaly w sprawie: 
* porozumienia z Krakowskimi Zakladami Eksploatacji Kruszywa w sprawie budowy drogi wywozo- 
wej zZEK "Zakole B" do drogi krajowej Kraków - Alwernia- Oświęcim, 
* wylączenia z produkcji rolnej 0,07 ha z dzialki nr 47/2 polożonej w miejscowości Poręba Żegoty- 
"Potok":, , 
* zmiany zalącznika nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie budżetu gminy Alwernia 
na 1994 r, 
* wytycznych do budżetu gminy na 1995 r dotyczących przeznaczenia środków na inwestycję p.n. 
"Budowa Szkoły w Brodlach", 
* powolania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji w celu przeprowadze- 
nia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, 
* oddania w użytkowanie wieczyste gruntów mienia komunalnego na rzecz: 
l) Gminnej Spóldzielni "SCh" w Alwerni dzialkę o pow. 0,14 ha, polożoną w Alwerni oraz dzialki o 
lącznej pow. 0,08 ha polożone w Brodlach, 
2. Spółdzielni Mieszkaniowej w Alwerni dzialki o łącznej po
. 3,63 ha polożone w Alwerni, 
3. Kólka Rolniczego w Kwaczale działkę o pow. okolo 0,69 ha polożoną w Kwaczale, 
4. Zakładu Gazowniczego w Krakowie działkę o pow. O. I 3 ha polożoną w Alwerni, 
. * zmi
n w budże
ie gm
nr na r
k 1994 poprzez zwię
szenie o kw. 90.368 tys. zl w wyniku otrzyma- 
ma dotacJI na zadama admmistracJI rządowej oraz podzIal środków soleckich na ogólną kw. 1.705.488 
tys. zł., 
* zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 1994 rok w brzmieniu: 
Fundusz obrotowy na początek roku .. . . . . . . . . . . . . 952.084.800 zł 
Przychody: ........................ . . . . . . . . . , 4.500.000.000 zl 
- wpływy z Urzędu Wojewódzkiego 
Wydatki: ......................... 
- edukacja ekologiczna. . . . . . . . 
- likwidacja nagłych zagrożeil 
ekologicznych ....,............ 
- doplata do remontów istniejących 
obiektów ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50.000.000 zł 
-rekultywacja terenów zdegradowanych ............. ....................... I 50.000.000 zł 
-pr7:ydomowe oczyszczalnie ścieków .......... ............................ 450.000.000zł 
-śm.iecia
k
 . '.' .,.............,.,.. .. .

__Ll.ili>. OOO,OOO zł 
- pOjemmkl na smlecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200.000.000 zł 
- zieleilce ............. . .. 100.000.000 zl 
- inwestycja - Alwernia I ..........'..... . . 1.000.000.000 zl 
- przygotowywanie dalszych inwestycji 
(wysypisko śmieci, kanalizacja 
i oczyszczalnie) ........................................................ 1.650.000.000 zl 
Fundusz obrotowy na koniec roku: ........................................... 452.084.800 zl 
W II części sesji zlożono sprawozdania z dzialalności wszystkich Komisji Rady Miejskiej oraz infor- 
macje z dzialalności w okresie kadencji przez: 
- Zarząd Miejski w Alwerni. 
- Delegata w Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego, 
- Delegata w Stowarzyszeniu Gmin Malopolski. 
- Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
. W obradach sesji uczest.nic
yli także zaproszeni goście: Wojewoda Krakowski, Przewodniczący Sej- 
miku Sam<:)fZądowego. WOJ. Krakowskiego, dyrek10rzy zakładów pracy, instytucji, dyrektorzy szkól i 
przedszkoh, członkowIe komisji spoza rady, przedstawiciele organizacji, soltysi. 
Ws
yscy radni oraz gośc!ezaprosz
ni otrzymali 
y
lą przez Zarząd Miejski w formie broszury in- 
formację o pracy Ur
ędu MI.ejsklego..1 Zarządu. reahzaCjI zadań ustawowych i gospodarczych za okres 
1990 
 
 9.94 - okres pierwszej kadencJI Rady Gminy po reformie administracji publicznej. 
Nmlejsza broszura znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Alwerni - III p. pok. 302. 


. 5.000.000.000 zł 
. . . . .. 250.000.000 zł 


.. 50.000.000 zl 


. 
KTO POMOZE 


SZKOLE? 


. 
 I?ewnym smutkiem prz
czytalam artykuł pod tym ty tulem w ostatnim "Alchemiku", tym bar- 
dZIej, ze sama b
lam nauczyclel.em w tej szkole przez prawie 5 lat wtedy, gdy dyplom uzyskiwali nie 
ty
ko absol
encl naszych okohcznych szkól a.le. i uczestnic
 9chotniczych Hufców Pracy. Czuję 
WięC szczegołny sentyment do szkoly I z pewnosClą dOCemanljej wplyw na wychowanie i ksztalcenie 
zawodowe naszej mlodzieży. 
. 
ieł:wsze sygnały o propozycji zaniechania naboru na rok szkolny 1994/95 dotarly do Urzędu 
Mlejskl.ego końc
m kwietnia.w post.aci int
r
elacji a .nieco ró
niej otr
ymano kopię pisma Dyrekcji 
Zakladow Chemicznych do Kuratonum OSWIaty w KrakoWie mforn1Ujące o zawieszeniu naboru do 
klas pierwszych. 
Bardziej szczególowych informacji próbowaliśmy uzyskać od dyrektora szkoły i w Kuratorium. 
Wedll!g nas "tr
dna sytuacja ekonomiczna" zakladu powinna być jak najszybciej sprecyzowana. 
Z mformaCji uzyskanych w Kuratorium dowiedzieliśmy się, że zaklad otrzymuje peWlle środki fi- 
mu
sowe na utrzymanie szkoły. Są 
o być może środki niewystarczające nie mniej jak oświadczono są 
t
 .sredme koszty utrzymania ucznia szkoly zawodowej w województwie, wyliczone wg ilości ucz- 
mow w szkole. 
jeste!TI.przekOl
ana. że spotkanie w gronie chcących utrzymać tę szkolę. zapoznanie się z pelnymi 
kosztami, Ich 
n.ahza oraz rzeczowa, .szczera dyskusja pozwoli znaleźć rozwiązanie zaistnialego pro- 
bl
mu. Do takiej rozmowy moglo dOJŚć wcześniej. na rozwiązanie bowiem czekają rodzice i ucznio- 
wie. Sz
oda również, że próbuje się winą za zaistnialą sytuację obarczać Urząd i mieszkańców 
Spalonej. 

ładze gminy od początku 1990 
. zainteresowane są nie tylko funkcjonowaniem ZSZ i jej utrzy- 
lT!a
lem a
e prze
onane są o potrzebie, w
ęcz 
onieczności zaistnienia w naszej gminie szkoly śred- 
mej. W t9 spra
le od początku byly czymone mtensywne zabiegi, aby stworzyć możliwość realizacji 
teg
 zaml,erzema O
cna sytua
ja finansowa MEN nie rokuje aby budowy szkoły średniej w Alwerni 
podjęlo. Się krako
skle K

atonum. bO\\'lem z każdym rokiem coraz skuteczniej blokuje się rozpo- 
czynanie nowych mwestycjl. 
,?Ia 
minr mamy konkretne propozycje. W bu
?wanej o
 1989 r szk0-łe podstawowej w Brodlach 
- oble
cle duzym. bardzo kosztownym w reahzacjll przyszlej eksploatacJI - zaproponowaliśmy Kura- 
tOroWI po konsultacjach z projektantami i środowiskiem. przeznaczenie obiektu na wspólną szkolę 
podstawową i średnią. Propozycja ta uzyskala akceptację a w końcowej fazie są rozmowy co do spo- 
sobu współfinansowania tego zadania. Na szkolę średnią przyjdzie nam więc poczekać jeszcze kilka 
lat. 
jestem przekonana. że w najbliższym czasie uda się nam rozwiązać obydwa narosie problemy. 
Barbara Bigosińska 
,) 


REDAGUJE: 
URZĄD MIEJSKI 
ul. Krakowska 27 
32-066 
Alwernia 
tel. 83-11-38 


Ogłoszenie 
Zarząd Miejski w Alwemi ogłasza konkurs na herb Miasta Alwemia. 
Ustala wysokość nagrody na kwotę 5 mln zł. 
. Proje
ty. herbu należ
 skladać w zamkniętych kopertach w terminie do I września 1994 r. w Urzę- 
dZIe M
ejsklm 
 
Iwernl: pok. 205, II piętro albo drogą pocztową z napisem "Konkurs na herb". 
Projek1 pOWll1len zaWierać część graficzną, część opisową oraz uzasadnienie i oznaczenie sklada- 
jącego. 
W przypadku nadesiania prac drogą pocztową nie będą rozpatrywane zgloszenia, które nadejdą po 
dniu I września 1994 roku. 
Termin ogloszenia wyników konkursu ustala się na dzień 30.IX,1994 r. 
.... Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa. k1óra wytypuje jeden projekt herbu. 
 


Wodociąg Brodła - Rybna 
. 
raz Jeszcze 


W związku z zainteresowaniem mieszkańców 
uzyskaniem informacji na temat wodociągu Brodla 
- Rybna pragniemy czytelnikom przedstawić kilka 
szczególów dotyczących wyżej wymienionego 
wodociągu: 
- wodociąg ZOSlal zaprojek1owany jako wspólny 
dla zaopatrzenia wiosek Brodla i Rybna oraz plano- 
wanych w nich dużych obiektów hodowlanych 
- wodociąg zasilają trzy studnie głębinowe o 
lącznej zatwierdzonej wydajności ponad 2.500 m 3 
- obecny pobór wody przez mieszkańców wsi 
Brodla, rytirów, Podłęże i przysiólka "Szwaby" w 
Porębie Zegoty wynosi ok. 130 m 3 
- wodociąg Brodła - Rybna zadanie I obejmo- 
wał wybudowanie trzech studni. Zakladu Uzdat- 
niania Wody, Zbiorników w Brodlach i Rybnej 
oraz ponad \O km magistrali przemysłowej. Budo- 
wany był ze środków państwowych, a inwestorem 
w tym okresie był Krakowski Zarząd Inwestycji 
Rolniczych. W 1991 z zaległościami finansowymi 
został przekazany Gminie do dalszej realizacji. Po 
przeróbkach projektowych pozwalających zmniej- 


szyć koszty dalszej budowy, Gmina pozyskała 
środki od Wojewody na dokończenie, co dalo mo- 
żliwość budowy wodociągu we wsiach Brodla, 
rytirów, Podłęże i przysiólka "Szwaby" w Porębie 
Zegoty. Z budżetu Gminy pokryto koszty w wyso- 
kości 340 mln zl. 
- Podpisano porozum
enie z Gminą Czerni- 
chów na dostawę 1000 m wody dla ich potrzeb. 
Podpisanie porozumienia wynikalo z zalożeń oraz 
faktu, że wodociąg Brodla - Rybna zostal wybudo- 
wany w ok. 90% ze środków państwowych, nato- 
miast połowa kosztów poniesiona przez naszą 
gminę zostanie zwrócona w myśł zawartego poro- 
zumienia. Zawarcie porozumienia z Gminą Czer- 
nicMw było oczywiste z punktu widzenia kosztów 
eksploatacji. Natomiast część zasobów wodnych 
pozostająca w dyspozycji naszej Gminy w pełni 
gwarantuje zabezpieczenie dostawy dla naszych 
odbiorców. 
Bardziej szczególowych informacji zaintareso- 
wane osoby mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Alwerni. 


OCHRONA WARZYW 


W miarę wzrostu powierzch n
uprawy roślin 
warzywnycłil pogłębiania się speCja Izacji wzrasta 
niebezpieczeństwo wystąpienia chorób i szkodni- 
ków. Powodują one nie tylko zmniejszenie plonu, 
lecz także pogorszenie jego jakości. Straty w pio- 
nach spowodowane przez choroby i szkodniki w 
gospodarce rolnej sięgają 15-20%. Zwalczanie 
chorób i szkodników wymaga stosowania zarówno 
metod zapobiegawczych jak i bezpośredniego 
zwalczania Do metod zapobiegawczych należą: 
kwarantanna roślin, hodowla odmian odpornych 
na choroby. Do metod bezpośredniego zwalczania 
należą: biologiczne i chemiczne metody ochrony 
roślin. Zwalczanie chemiczne jest najbardziej roz- 
powszechniol)ą metodą zwalczania chorób i 
szkodników. Srodki chemiczne stosowane w odpo- 
wiednich stężeniach i terminach dzialają skutecz- 
nie na szkodniki i zapobiegają chorobom. a w 
niektórych przypadkach hamują ich rozwój. 
BÓB 
Zwalczanie chorób: 
Askochytoza - na strąkach pojawiają się bru- 
natne, czerwonawe, lekko wgłębione plamy z 
wyraźnie zaznaczonymi brzegami, 
Dithane M-45 2-3 kg!ha 
Penncozeb 80 WP 2-3 kg!ha 
Opryskiwać w okresie zawiązywania strąków. 
Zwalczanie szkodników: 
Mszyca trzmielowo-burakowa 
Anthio 0.91!ha 
Basudin 25 EC 0,6 l!ha 
Zolone 35 EC 0.9 l!ha 
SI 58 0.6 l!ha 
Pirimor 50 DP 0,3 l!ha 
Zwalczanie przeprowadza się w okresie maso- 
wego nalotu form uskrzydlonych. 
BURAK ĆWIKŁOWY 
Zwalczanie chorób: 
Chwościk burakowy - plamki brunatne z 
czerwoną obwódką na liściach. 
Cynkomiedzian 3 kg!ha 
Miedzian 5 kg!ha 
Zwalczanie szkodników: 
Śmietka ćwiklana 
Anthio 0.9 l!ha 
Basudin 0.6 l!ha 
Zolone 35 EC 0,9 l!ha 
SI 58 EC 0,8 ł!ha 
Oprysk przeprowadza się w okresie masowego 
skladaniajaj i wylęgania larw. 


GROCH 
Zwalczanie chorób: podobnie jak u bobu. 
Zwalczanie szkodników: 
Parchówka strąkóweczka, oprzędziki 
Cymbusz 10 EC 0,25 l!ha 
Decis 2.5 EC 0,3 l!ha 
Zol one 35 EC 1.2 l!ha 


MARCHEW, PIETRUSZKA 
Zwalczanie chorób: 
Mączniak rzekomy - Sirakol extra 2.5 kg.łla 
Zwalczanie szkodników: 
Polyśnica marchwianb 
Basudin 25 EC 0.91h1a 


Trebon \O SC O,61l!:t!l 
- liebon 10 f C 0.3 ł!ha 


KAPUSTNE 
Zwalczanie chorób: 
Zgorzel siewek - lodygi ciemnieją i usychają. 
Zapobieganie połega na stosowaniu zapraw. 
Zwalczanie szkodników: 
Bielinek kapustnik, Piętnówki, Mszyce, 
Pchelki 
Ambusz 0,15 l!ha 
Decis 0.2 - 0.3 '!ha 
Fastac \O EC 0,07 - 0,09 l!ha 
Karate 0.25 EC 0,3 l!ha 
Zolone 30 WP 1.2 kg!ha 
Zwalczanie przeprowadza się w okresie maso- 
wego nalotu form uskrzydlonych. 


CEBULA, POR 
Zwalczanie chorób: 
Mączniak rzekomy - jasnozielone plamy 
grzyba. na których powstają później szare naloty. 
Dithane mć 45 1,2 kg!ha 
Penncozeb 80 WP 1,8 kg!ha 
Ridomil Plus 45 4 kg!ha 
Curzate M 72,5 WP2 - 2,5 kglha 
Plamistość liści i biala zgnilizna szyjki: 
Euparen 1,2 kg!ha 
Ronilan I kg!ha 
Topsin M 0,6 kg!ha 
Zwalczanie szkodników: 
Chowacz szczypiorek 
Decis 2,5 EC 0.3 l!ha 
Fastac 10 EC 0
09 l!ha 
OGÓREK, DYNIOWA TWE 
Zwalczanie chorób: 
Alternarioza - jasnozielone. wodniste plamy, 
które z czasem brunatnieją. 
Bravo 55 SC 2,5 g!ha 
Rovral SC 2,4 l!ha 
Mączniak rzekomy - żólte kanciaste plamy na 
spodniej stronie liścia pokryte cienkim nalotem. 
Bravo 500 SC 2.5 Ilha 
Curzate 2,5 - 3.5 kglha 
Dithane 2-3 kglha 
Zwalczanie szkodników jak przy innych upra- 
wach warzywnych. 


POMIDOR 
Zwalczanie chorób: 
Zaraza ziem.iłleza.. - brunatna plamistość z 
bial
m nalotem na spodniej stronie liści. 
Bravo 0.2 gil wody 
Curzale 0.3 gil wody 
Dithane 0.2 gil wody 
Penncozeb 0,2 gil wody 
Czana plamistość liści - suche, brunatne pla- 
my na liściach - środki jak wyżej. 
Zwalczanie szkodników: 
Mszy" i stonka jak w innych uprawach. 
Szcug6loW}'ch informacji udziela Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Refe- 
rat Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Alwemi. 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Kamiowicach 
mgr inż. B. Majchrowska
		

/p008_0001.djvu

			ALCHEMIK - 8 


, , 
CZAR DWOCH KOŁEK 


Po raz pierwszy w Alwerni. na stadionie MZKS-u odbył się specjalny pokaz cyklotrialu. 
Nie wziął w nim udziału - z powodu kontu
ji - zapowiadany wcześniej mistrz świata Vlasti- 
mil Tlaszka ze Słowacji. ale godnie zastąpili go zawodnicy Klubów Sportowych Aquila i 
"Kłos" działających w Stryszowie. malej miejscowości położonej \\ pobliżu Suchej Beski- 
dzkiej. znanej w Polsce z osiągnięć w trialu (jazda motocyklami po przeszkodach) a ostatnio 
z cykłotrialu. Kilkunastoletni chłopcy i dwie dziewczynki - kilku z nich to mistrzowie Polski 
w swoich kategoriach - zadziwiali liczną widownię jazdą. skokami po sztucznych przeszko- 
dach - kłodach. pniach. paletach. schodach - często bardzo wysokich. Zawodników prezento- 
wał prezes obu klubów Andrzej Kramarczyk a o cyklotrialu - coraz bardziej popularny.m 
sporcie wśród dzieci i młodzieży - mówił red. Grzegorz Chmielewski z radia RMF. 
Po gorąco oklaskiwanym pokazie wicIu młodych widzów mogło spróbować jazdy na 
tych specjalnych rowerach i porozmawiać z zawodnikami. Może powstanie w Alwl(J(J1i szkół- 
ka cyklotrialu? Spotkanie zainteresowanych wyznaczono na 17 czerwca. godz. 16 . na sta- 
dionie w Alwerni. 
W drugiej części imprezy odbył się rąjd rowerowy na trasie Alwernia - Regulice - Czar- 
na Góra - Kwaczala - Kamionka - Lipowiec. U podnóża zamku. na placu przyszkolnym od- 
były się zawody międzyklubowe w cyklotrialu o puchar Wójta Gminy Babice. Oglądali je 
uczestnicy rąjdu rowerowego oraz mieszkańcy Babic. 
To byla w sumie bardzo udana impreza dla dzieci i młodzieży. Bra\\a i podziękowania 
dla organizatorów - KS Aquila, LKM "Kłos", MZKS, "Alchemik", Sklepy Rowerowe Ja- 
na Tomczyka z Chrza"nowa oraz wspólorganizatorów i sponsorów - Z.Ch. "Alwer- 
nia"S.A., ZSZ Przyzakładowa, Leśnictwo Poręba, Kawiarnia "Laverna", Dzierżawcy 
O.W. "Skowronek", Komisariat Policji w Alwerni. Wójt Gminy Babice i Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Babicach. Z.K. Kazimierz Krański 


...---- 
-- 


t;;/1? ./
--:;;r 


Oo
e 
 
- - 

/ 
/q.
a 


Pewien mężczyzna poczuł się źle. więc 
poszedł do szpitala na badania. Pobrano mu 
różne próbki. a po dwóch dniach zjawił się 
przy nim lekarz i powiedział: 
- Mam panu do powiedzenia dwie wiado- 
mości: dobrą i złą. 
- Trudno - mówi pacjent - wal pan nąj- 
pierw tę złą.. niech to mam z głowy. 
- No więc - mówi lekarz - masz pan nąj- 


więcej dwa tygodnie życia przed sobą. 
Chory jest wstrząśnięty. Nie może wymó- 
wić ani słowa. Lekarz delikatnie dotykajego 
ramienia i nąjłagodniej jak potrafi powiada: 
- Chciałby pcwnie pan tcraz usłyszcć tę 
dobrą wiadomość? 
- Pacjent milcząco potakuje. 
- Ten. który leży na sąsiednim łóżku - 
mówi lekarz - 
hcc O'dkupić pańskie kapcie. 


W okienku satyry 
W TĘ NOC 


Dzień się po noc zanurz
ł. 
Gdzie się zaczyna. kończy? 


Ziemia i ogień zwarły się 
\\ splot prawie doskonały. 
Tylko trzask gwiazdy nad 
głową 
Słychać w tę noc Kupały. 


Stoją białe akacje 
jak deszcz. co przestal tań- 
czyć. 


Patrzymy w ogień. który 
już łasi się do kolan. 
Nad rzeką białyobłok. 
A może książę Polan? 


Autor: SAMO ŻYCIE 


-


 .
f
:{tł
 
a:; 1 

 . 
." .....;>.. -. 


.i:> 


12. Dziewiarz Tyniec 24 14 32-59 
13. Wolanka 23 12 37-60 
14. MZKS II Alwernia 24 10 30-82 
Nie nąjgorzej poczyna sobie w C-klasie 
reaktywowana Nadwiślanka Okleśna. Punkty 
zdobywa na własnym boisku. W rundzie re- 
wanżowej Nadwiślanka uzyskała następujące 
wyniki: 1:6 z Piastem Wołowice (w), 2:0 z 
Pogonią Nowa Wieś Szlachecka (d), 2:2 ze 
Startem Kamień (w). 1:2 z Tęczą Tenczynek 
(d). 0:7 ze Spartą Przeginia (w). 0:4 z Wisłą 
Jeziorzanv (d), 2:4 z Orlętami Sanka (w), 3:2 
z Wolanką II (d). 1:3 z Gwiazdą Ściejowice 
(w) i 2:0 z Iskrą Czułów (w). 
Pewien postęp widać u grąjących w A- 
klasie juniorów MZKS-u. którzy - w porów- 
naniu z jesienią - coraz częściej wygrywają. 
Wiosną uzyskali następujące wyniki: 1-6 z 
Kaszowianką (d). 7-1 z Prokocimem II Kra- 
ków (d). 2-6 z Borkiem Kraków (w), 7-1 z 
Armaturą Kraków (d). 0-3 z Piastem Woło- 
wice (w). 1-4 z Wróblowianką (d), 1-3 z 
Podgórzem Kraków (w). 7-2 z Iskrą Krzęcin 
(d). 5-7 z Juvenią Kraków (w) oraz 1-8 z 
Orłem Piaski Wielkie (d). 
Bardzo dobrze spisali się w ostatnich 
swoich spotkaniach trampkarze. Starsi wy- 
grali z Orlem Piaski Wielkie 4:1 (d) i Brono- 
wianką Kraków 6:1 (w). Mlodsi pokonali 
rówieśników z tych klubów odpowiednio 8:0 
i 3:1. 
Trampkarze nąjmłodsi przegrali nato- 
miast swoje kolejne potyczki z: Wisłą II Kra- 
ków 1:4 (w). Hutnikiem II 2:4 (d). Cracovią 
10:3 (w) i Hutnikiem I 0:8. 
W następnym numerze podsumujemy re- 
zultaty tegorocznych rozgrywek. 
Janusz Cholewa 
Wynik z 11.06.: Wanda: MZKS 0:1 


II. Słomniczanka 


24 15 19-44 


WYTYPUJ MISTRZA ŚWIATA! 


Wśród tych. którzy prawidłowo wytypują 
tryumfatorów tegorocznego Mundialu rozlo- 
sujemy nagrody. Jcżeli nikt nie wypełni ku- 
ponu poprawnie. w losowaniu wezmą udział 
kupony z prawidłowo wytypowanym zwy- 
cięzcą turnieju. a w ostateczności te. na któ- 
rych został pra\\ idłowo wskazany choć jeden 
z finalistów. 


KUPON KONKURSOWY 
FIFA WORLD CUP USA '94 
FINALISTAMI TURNIEJU BĘDĄ 
I) ................. . . . . . . . . . . 
2) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MISTRZEM 
WłA'ł'Ą Z
T ANtE-- 


łMłĘ ........ 
NAZWłSKO . 
ADRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


NAJLEPSI W WIELOBOJU 


Już po raz trzeci Szkolny Klub Sportowy 
działający przy Szkole Podstawowej w Re- 
gulicach, zorganizował gminne zawody w 
wieloboju sprawnościowym. zwanym też 
pięciobojem lekkoatletycznym (bieg na 1000 
metrów, dzicwczęta 600 m, skok w dal. rzut 
piłką palantową. bieg na 60 metrów. rzut pił- 
ką lekarską 3 kg). Wystartowały w nim re- 
prezentacje wszystkich szkół z wy-jątkiem 
Kwaczały. 
A oto wyniki: 
Dziewczęta mlodsze (rocznik 1981 i 
mlodsze): I. Katarzyna Klatka z Poręby 
Zegoty. 2. Edyta Polak (Brodła). 3. Arietta 
Gaudyn (Regulicc). 4. Katarzyna Kadłu- 
czka (Regulice). 5. Marta Stuczyńska 
(Okleśna). Startowały 22 dziewczynki. Dru- 

ynowo zwyciężyły Regulice przed Porębą 
Zcgoty i Brodłami. 
Dziewczęta starsze (rocznik 1979 i 
1980): I. Klaudia Stolarzewicz, 2. Magda- 
lena Ciupek (obie z R
gulic). 3. Małgorza- 
ta Siewiorek (Poręba Zegoty) i Katarzyna 
Talowska (Regulice). 4. Wioletta Wiecheć 
(Brodla). 5. Ewelina Koźbiał (Grojec). Star- 
towały 2J zawodniczki. Drużynowo Reguli- 
ce. Brodła, Poręba Zegoty. 
Chlopcy mlodsi (rocznik 1981 i młodsi): 
I. Tomasz Czech (Brodla). 2. Paweł Pra- 
sak, 3. Mariusz Głownia (obąj z Regulic). 
4. Michał Trojanowski (Alwernia), 5. Ro- 


bert Studziński (Regulice). Startowało 23 
chłopców. Drużynowo: Regulice, Brodła, 
Poręba Zegoty. 
Chlopcy starsi (rocznik 1979 i 1980): I. 
Piotr Rzeszótko, 2. Łukasz Warzecha, 3. 
Szymon Piwowarczyk (wszyscy z Regulic), 
4. Mateusz Jochymek (Okleśna). 5. Piotr 
Musial (Grojec). Startowało 28 zawodni- 

ów. Drużynowo: Regulice. Okleśna. Gro- 
.lec. 
Najlcpsze wyniki w poszczególnych dys- 
cyplinach: 
60 m - Magdalena Ciupek (8.9 sek.): 
Piotr Rzeszótko (7.8 sek.): 1000 m - Piotr 
Musiał (3.23 min.): 600 m - Edyta Polak 
(2.12 min.): Skok w dal - Katarzyna Klatka 
(4.00 m): Lukasz Warzecha (4.65 m): rzut 
palantówką - Katarzyna Kadłuczka (40.5 
m): Piotr Rzeszótko (52.0 m); rzut piłką le- 
karską - Małgorzata Siewiorek (9.0 m). 
Piotr Rzeszótko (13.5 m). 
Gratulujemy zwycięzcom bardzo dobrych 
\\ ynikó\\' a organizatorom, zwłaszcza mgr. 
Jarosławowi Gawłowi i mgr Barbarze Gó- 
ra, udam'ch zawodów. Z.K. 
P.s. W poprzednim numerze w rdacji z 
zawodów w biegu na orientację \\ Alwcmi 
podaliśmy - za komi
ją sędzio\\ską - Lnic- 
ksztalcone nazwisko zwyciężcz
 ni \\ kalcgo- 
rii K 11-13. Tę kategorię \\
grała ..\gninzkJi 
Kocielnik. Przepraszamy za bląd. /RedJ 


N agroda za krzyżówkę 
Rozwiązanie krzyżówki z nr 5/94: Samorządność to podsaa..... 
współczesnego modelu demokracji. 
Nagrodę (licencyjna kaseta z filmem) wylosowano dla Witolda Blaula, 
zam. Alwernia, os. Chemików 5/4. Gratulujem
'! 
Nagrodę można odebrać w Wypożyczalni Kaset Video w Alwemi. 
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3. 


"Alchemik" - Miesięcznik załogi Zakładów Chemicznych 'Alwernia" I gminy Alwernia. Adres: 32.066 Alwernia. ul. K. Olszewskiego 25, woj krakowskie Telefon' Kraków 83.12.05. 83.21.16 21.50-44 Ctvzanó.. 330-77 33().79 Fax KrałIÓW 8
21-88 Telex. Zachem I>J 
325759,312339. Nr pokoju redakCji - 2 (budynek zcrządu Z Ch "Alwem'a" - centrum B). Redaguje zespół w składzie: Mieczyslaw Bia/as, Janusz Cholewa, Zbigniew Gadomski Zbigniew KlatU" reclak'" 'laCZelny. Roman 1