/p001_0001.djvu

			W NUMERZE: PODWYŻKA PŁAC; CO SIĘ DZIEJE W ZARZĄDZIE I RADZIE 
MIEJSKIEJ?; WIZYTY W REGULICACH: W SZKOLE I W KWIACIARNI; 
GRABOWSCY W ALWERNI; W SPORCIE: ZŁOTA PIŁKARSKA JESIEŃ; 
STAŁE RUBRYKI; KRZYŻÓWKA. 


. 


ISSN 
1232-6860 
Nr indeksu 
35211 
NR II 
(220/241 ) 
ROK XXIII 
LISTOPAD 
1994 r 
CENA 4000 zl 


MIESIĘCZNIK ZAŁOGI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "ALWERNIA" I GMINY ALWERNIA 


. 
PODWYZKA PŁAC 


w październiku br. nastąpiła w naszym ten wynik pozwalał. W związku z tym za- 
zakładzie długo oczekiwana podwyżka płac. rząd zakładu podwyższył od l 
Warto jednak przypornnieć. że w okresie od października br. płace o 1.300.000 zł mie- 
lutego do września wypłacana była dla pra- sięcznie na jednego zatrudnionego. Taka 
cowników dodatkowa prernia. Decyzję o jej wielkość podwyżki nie spowoduje przekro- 
wypłacaniu i wielkości były uzależniane od czenia ustalonej do końca roku normy płaco- 
wyników finansowych uzyskiwanych za da- wej, a tym samym zys"- przedsiębiorstwa nie 
ny rniesiąc oraz w rachunku narastającyrn. W będzie obciążony kamą opłatą sankcyjną. 
ornawianyrn okresie przeznaczono na dodat- wynikąiącą z ustawy neopopiwkowej. 
kowe premie około 6 rniliardów złotych. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na pod- 
Jak pamiętamy do końca pierwszego kwar- wyżki wylączono 160 mln złotych z przezna- 
talu br. obowiązywał w kraju dość restrykcyjny czeniem na łepsze opłacanie zmianowego 
podatek od ponadnormatywnych wypłat wyna- systemu (dodatków za pracę nocną, pracę w 
grodzeń, tzw. popiwek. W tym czasie toczyły niedziele, święta, dodatkowe dni wolne od 
się w kraju spory i gorące dyskusje czy wyna- pracy). Podwyższono również dodatki za 
grodzenia w przedsiębiorstwach powinny być pracę w warunkach szkodliwych. Z pozosta- 
przez państwo kontrolowane i ograniczane. czy łej kwoty okolo 70% przeznaczono na pod- 
też nie. Pamiętamy też, że później przez cztery wyżki stawek płacy zasadniczej, a pozostale 
miesiące nie obowiązywały żadne zewnętrzne 30% wlączono do premii motywacyjnej. 
hamulce płacowe, a następnie parlament przy- Założono, że podwyżka liczona średnio 
jął ustawę o "neopopiwku", która obowiązuje na jednego zatrudnionego w danej komórce 
od l sierpnia br. organizacyjnej nie może być niższa od otrzy- 
Jest ona łagodniejsza niż poprzednia. ale na- mywanej dwukrotnej dodatkowej premii 
dal nie dąje przedsiębiorstwom pełnej swobo- oraz nie może wynosić mniej niż 600 tys. zł 
dy w ksztahowaniu wynagrodzeń. Filozofia najednego zatrudnionego. 
tej ustawy jest prosta i sprowadza się do te- O indywidualnych podwyżkach płac dla 

o, że te przedsiębiorstwa, które mają dobre I?odłegł
ch pracow!1ików (tak jak do tej po- 
WyfitlCttinansowe i l epszą rentow ność rnogą ry) rlecydówa!ibezp(lŚr

i-pr
tt:ni. - 
")'JmCOWfti-łronY
 
c.wną p i'a't:ę.' p1aclć Po tej podwyżce średnie wynagrodzenia 
więcej. rniesięczne w zakładzie w porównaniu z wy- 
Niestety, nasze przedsiębiorstwo w roku nagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw w 
bieżącyrn ze względu na duże trudności z do- kraju przedstawiają się następująco: 
:
;: 

: 

d
t

; ..... ...... .. . . 'u' .. . . ... u '. .' ..u...... .:;.'I::.,i.


I
d 
wyników, które POZWOliły-..
riJ
W
;;iiJ
:

7;i;
1
...:,/.:{:..:.
.;.::..: ..... ..' 


::n:n


y


e
)
a
za9it1.;cy
wtY$' Złotych .......:...........:: S
369.Z :(.. 5.848;7 
tzw. składnikach stałych. Z:
:

t


fg%:
;e
;:;
:0

 Uu u4.

 
d SO r
 y iejz a st

 Z n y y k W
 a n rt ik a ' t y ma b n Y - ł u brułto (łąciniez tiagt()dOO:it
zy*u) ..U.u. _..u ..... u u uu . 
na tyle dobry, że rnożna by_zawrzesień, w tys.*'otych;C.. q 5;784.9 '5.681.5- 
ło dokonać podwyżki płac, 4. Jak wy"ZeJ (za Październik)' brak danych 5.598/] 
lecz w rozrniarach na jaki E.S. 1 


Wyniki za III 
kwartały... 
...są gorsze od planowanych. Produ- 
kacja towarowa osiągnęla wartość 
427.276 mln zl i jest niższa od założeń 
w planie na ten okres o 25%, natomiast 
sprzedaż produkcji osiągnęła poziom 
485.399 mln zł, co stanowi 85% zało- 
żeń planu. Wartość sprzedaży ekspo- 
rtowej wyniosła 197.660 mln zł, tj 
41 % sprzedaży ogółem. 
Zysk brutto za ten okres wyniósl 
30.260 rnln zł i został osiągnięty w prze- 
ważąjącej części ze sprzedaży eksporto- 
w
i. Po uwzględnieniu obowiązujących 
odpisów dla budżetu z tytułu podatku 
dochodowego w kwocie l 1.859 rnln zł i 
podatku od wzrostu wynagrodzeń w 
kwocie ł .12] rnln zł zysk netto do dys- 
pozycji spólki stanowi kwotę 17.280 
mln zl. W przeważąjącej części został 
on przeznaczony na finansowanie zadań 
inwestycyjnych. 
Nąjbardziej korzystnie w ciągu tych 
kwartałów wypadły ostatnie miesiące - 
sierpień i wrzesień (p
liśmy o tym w 
JX'piŹ
nim numer2:e). głównie w-wyni- 
ku zwiększonych dostaw fosforu. Miej- 
rny nadzieję, że owocne będą wysiłki 
kierownictwa zakładu w celu pozyska- 
nia niezbędnych ilości tego surowca w 
IV kwartale. Umożliwiłoby to ciągłość 
produkcji i poprawę sytuacji ekonomi- 
czno-finansow
j naszej spólki. Ired.!  KrO (HCE RZĄ- 
DZIC LlfDZMI, NIE PO- 

 WINIEN ICH GNAt 
PRZED SpBĄ, LECZ 
SPR-\ WIAC, BY POD- 
. ĄŻALI ZA NIM. 
Monteskiusz 


W I rocznicę nadania Alwerni 
praw miejskich 
ALBUM DLA 
ADRlANY WOJTOŃ 


l. Alwernia otrzymała prawa rniejskie z 
dniern 2 października 1993 roku. 
2. Pod względern liczby rnieszkańców Al- 
wernia plasuje się na 12 miejscu w woj. kra- 
kowskim. 
Tak brzmią prawidłowe odpowiedzi w 
konkursie ogłoszonym wspólnie z Urzędem 
Miejskim z okazji I rocznicy nadania Alwer- 
ni praw miejskich. 
Z odpowiedzią na pierwsze pytanie nie 
było problemu. natomiast drugie sprawiło czy- 
telnikom sporo kłopotów. Wielu osoborn wy- 
dawalo się. że nasze miasto nie jest 
nąjmni
jszym w województwie. A jednak to 
prawda. Warto jednak pamiętać, że małe jest 
piękne ... a ponadto rnoże być kiedyś większe. 
Wszystkin!.-którz)' odpowiedzieli pra
 
\\idłowo gratulujemy. Nagrodę - piękny al- 
bum "Niedaleko od Krakowa" autorstwa 
Adama Bujaka - ufundowany przez Urząd 
Miejski. wylosowano dla Adriany Wojtoń, 
Alwernia, ul. Z.Gęsikowskiego 5. 


Znowu niespokojnie w Radzie Miejskiej. Na sesji 14 października 
Klub Radnych "Koali"ja Sarnorządowa" wniósl o uchylenie poprze- 
dniej uchwały rady odnośnie skladu ilościowego Zarządu Miejskiego 
i powiększenie go do 6 osób, co umożliwiłoby powołanie zastępcy 
bUm1istrza. Poinforrnowano, że dwa dni wcześniej na posiedzeniu 
Zarządu Miejskiego bUlmistrz Wiktor Cypcar zgłosił wniosek o po- 
wołanie zastępcy, którym miałby być Albin Baran. 
Propozycja Klubu "KS" wywołała ostre protesty członków Demo- 
kratycznego Klubu Radnych. Przypomniano. że 
to właśnie klub "KS" w kampanii wyborczt:i a 
także na początku działalności rady dążył do 5- 
osobowego zarządu. bez z-ey bUm1istrza. i taką 
wersję ostatecznie przegłosował. Z drugiej strony 
odpowiadano, że planowane wkrótce przejęcie 
przez grninę oświaty i złożona działalność inwes- 
tycyjna wyrnagąją jednak powołania z-cy bUlmi- 
strza, co przecież koalicja od początku zakładała. 
Wzajernne wyporninki, oskarżanie się, wręcz kłótnie znowu przy- 
pornniały nąjgorsze mornenty z dzialalności rady z okresu przed wy- 
borern bUm1istrza. Odnosiło się jednak wrażenie, że strony 
osiągnęłyby porozumienie w sprawie utworzenia stanowiska zastę- 
pcy bUm1istrza (DKR nigdy nie był przeciw). gdyby nie osoba kan- 
dydata na to stanowisko. 
W wyniku głosowania "KS" swoimi głosami zatwierdziła zrnianę 
w składzie ilościowyrn zarządu. W tym posiedzeniu rady nie brał 


udziału z powodu choroby bUm1istrz Wiktor Cypcar. który prze by- 
wal w szpitalu po zasłabnięciu na posiedzeniu Zarządu Mit	
			

/p002_0001.djvu

			ALCHEMIK - 2 


* Od 5 do 12 pażdziernika na tygodniowyrn turnusie wczasowym przebywała w Zakopanem 
39 - osobowa grupa naszych rencistów i emerytów. 
* 20 października odbyło się wspólne posiedzenie zarządów działających w zakładzie związków 
zawodowych. W posiedzeniu uczestniczył prezes mgr inż. Kazimierz Boroń oraz kierownik działu 
płac Edward Szpila. Tematem były sprawy płacowe. Po dyskusji związkowcy PiZY jęli proponowane 
przez zarząd zakładu zasady przeprowadzenia paździemikowej podv.f)':żki płac. 
* W dniach 20 - 23 pażdziernika odbyła się wycieczka do Wiednia, w której uczestniczyło 46 
osób. Organizatorarni byli dział administracyjno - socjalny i związki zawodowe. 
* 28 pażdziernika odbyło się w Gdańsku spotkanie Komisji Krajowej NSZZ "Solidamość" z 
przedstawicielami Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Uczestnikiem tego spotkania był 
przewodniczący Józef Mucha delegowany plzez Komisję Zakładową "Solidarności", 
* 8 listopada zebrało się prezydium KZ "Solidarności" by zapoznać się z ordynacją wyborczą 
do władz związkowych na kadencję ł995 - 1998 oraz pakietami informacyjnymi dotyczącyrni 
programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 
* Także 8 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu SNZZ Pracowników Zakładów Chemicz- 
nych "Alwemia" S.A. Oceniono sposób wprowadzenia pażdziernikowej podwyżki płac, nie wnosząc 
do niego żadnych uwag. Przyjęto propozycję, aby proponowaną przez zarząd zakładów kwotę 800 ty- 
sięcy zł przemaczoną na paczki świątecme dla zalogi podzielić następu.;ąco: 
- paczki mikołajowe dla dzieci - wartość po 100 tysięcy zł, 
- paczki żywnościowe dla pracowników - WaItość po 700 tysięcy zł. 
Zarząd związku zaproponował też. aby każda paczka została dofinansowana przez obydwie or- 
ganizacje związkowe w łącznej kwocie 50 tysięcy zł (dotyczyłoby to też dzieci pracowników nie 
zrzeszonych). 
Uzgodniono, że paczka świąteczna powinna zawierać: 3 małe szynki konserwowe, 3 małe polę- 
dwice konserwowe, I kg kotleta bez kości, I kg baleronu, l/2 kg podsuszanej kiełbasy krakowskiej, 
3 gulasze angielskie. Ostatecmą decyzję w tej sprawie podejmie zarząd zakładów. 
Ponadto przyznano 10 zapomóg na ogólną kwotę ponad II mln zł. 
* 9 łistopada zebrała się związkowa Komisja Socjalno - Bytowa. Spotkanie było poświęcone 
wypracowaniu zasad przyznawania pożyczek rnieszkaniowych. Przyjęto propozycję. aby na budo- 
wę domu przymawać kwotę 40 mln zł, na remont domu - IS mln zł, a na rernont mieszkania - 10 
mln zł. Uzgodniono. że pożyczki nie będą przyznawane osobom, które nie spłaciły swojego wcześ- 
niejszego zadłużenia. Poza tym będzie obowiązywała karencja; pożyczkę na remont mieszkania 
można zaciągać co dwa lata, na remont domu co 3, a na budowę domu co 5 lat. Takie też będą ter- 
miny spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadkach 10so1ł'ych dopuszcza się odstępstwa od przyję- 
tych reguł. Nie będzie jednak odstępstw od warunku podstawowego jakim jest co najmniej trzyletni 
staż pracy. W trakcie zebrania dokonano wstępnego podziału pożyczek. Trzeba jednak pamiętać, 
że wszystkie te ustalenia są jedynie propozycjami, które zarząd zakładów rnoże zaakceptować lub 
zmienić. 
Komisja Socjalno - Bytowa przyjęła również przytoczoną wcześniej propozycję odnośnie pa- 
czek świątecznych. Postanowiono, że na jednyrn z najbliższych spotkań ocenie zostanie poddana 
działalność przyzakładowej stołówki. 


W SKRÓCIE... 


ska posadzono 200 drzewek, głównie lip. Czy 
mieszkańcy osiedla uszanują pracę uczniów 
ZSZ Przyzakładowej, którzy posadzili te drze- 
wka? 
* Zakładowy Klub Honorowych Dawców 
Krwi istnieje już 20 lat. Wkrótce odbędą sie 
uroczystości jubileuszowe. 
* Już blisko 40 mieszkań zakładowych z0- 
stało sprzedanych a kilkadziesiąt wniosków lo- 
katorówokupno czeka na załatwienie. Wiele 
następnych osób zapoznaje się szczegółowo z 
warunkami sprzedaży i zgłasza chęć wykupu 
zajmowanych mieszkań. 


* Po raz czwarty w tym roku wszyscy pracow- 
nicy zakładu otrzymają pomoc socjalną w postaci 
paczek żywnościowych. I tym razem będą to wędli- 
ny (konselWY), o łącznlj wadze ok. 6 kg. 
* Ok. miliarda złotych przeznaczono na po- 
życzki z zakładowego funduszu mieszkaniowe- 
go. Analizowane są wnioski pracowników o 
pożyczki na remont mieszkań, domów i budo- 
wę domów. 
* Na osiedlu Chemików przy blokach zakła- 
dowych nr 14 i IS oraz wokół osiedlowego boi- 


.;.::::......:
. ....."............ ...... ..........u "." ........................;.:.......... ;.:-;.;.;.;.;. 
(iii.
5.bB;btą;':f6bo:cia..-:.:.' 
:ii!!,:r
P9ihi


yb9t
 t9ii
' 
':::st
pa

..J
$
,dmem rOb

I1;ł;.,
.
.:.'... 

a 
.:.:.:.:-:.:.:.:.;.:.....:.;...:.:.:.;.;.:.;.;.: ; .;.;.;...;.:.:..:.;......:...:.:.....;.....:...;...;... ... 


Poszukujemy fotografa 
Redakcja "Alchemika" nawiąże stałą 
współpracę z fotografern - amatorem, rna- 
jącym podstawową znąjomość fotografo- 
wania. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt z 
red. naczelnyrn, tel. 83-12-05 lub 83-21- 
16, wewn. 230. 


Zmiany kadrowe: 
- mgr inż. Janusz Lenar pełniący obowiązki kierownika wydziału dwuchromianu sodu I powo- 
łany został na stanowisko kierownika tego wydziału; 
- mgr inż. Bernard Kuś odwołany został ze stanowiska kierownika oddziału chromalu i powo- 
łany na z-cę kierownika instalacji doświadczalno-produkcyjnej; 
- na kierownika oddziału chromalu powołany został mgr Tomasz Lukasik - dotychczasowy te- 
chnolog wydziału d.s. II; 
- specjalista w komórce ds. sterowania jakością rngr inż. Elżbieta Krakowska została kierow- 
nikiem tej komórki; 
- dotychczasowy technolog instalacji doświadczalno-produkcyjnej mgr inż. Wlodzimierz Gau- 
dyn przeszedł do pracy w charakterze specjalisty ds. sterowania jakością w tejże komórce. 


"Zrujnowane przejazdy" 


, 
ODPOWIEDZ Z DYREKCJI PKP 


W odpowiedzi na notatkę zamieszczoną w poprzednim numerze pl. "Zrujnowane przejazdy" 
otrzymaliśmy kopię pisma wysłanego 3.11.1994 r. z Zarządu Drogowego Południowej Dyrckcji 
Okręgowej Kolei PaIistwowych do Naczelnika Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych 
mgr Edwarda Szlu beckiego. Oto treść tego pisrna: 
"Zobowiązuje Pana Naczelnika do spowodowania natychmiastowego usunięcia usterek i dopro- 
wadzenia plzejazdów kolejowych do stanu gwaraI1tująCego bezpieczeństwo ruchu pojazdów drogo- 
wych na remontowanych liniach Trzebinia - Wadowice i Kalwaria - Bielsko. 
W załączeniu przesyła się kserokopię pisrna Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska z dnia 
25.10.94 roku oraz artykułu pl. "Zrujnowane przejazdy", który ukazał się w rniesięczniku "AIche- 
rnik". 
Do dnia 15 listopada br należy poinformować Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska, 
miesięcznik "Alchemik" oraz Zarząd Drogowy o dokonanej naprawie przejazdów". 
ZASTĘPCA NACZELNIKA 
mgr inż. sp.lst. Jerzy Hydzik 
Od Red.: Dziękujemy p. naczelnikowi J.Hydzikowi za zdecydowane działanie. W połowie li- 
stopada sprawdzimy jak zostały naprawione przejazdy kolejowe na terenie całej gminy. 


Panu Prezesowi 
mgr inż. KAZIMIERZOWI BORONIOWI 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki 
składają 
Członkowie Zarządu, 
Zarządy Związków Zawodowych 
i Pracownicy Zakładów 
Chemicznych" Alwernia" S.A. 


KLASA 


Obejrzałem właśnie w "Wiadornościach" informację ze Stanów Zjednoczonych. Doty- 
czyła spotkania demokratów przed wyborami do Izby Reprezentantów Kongresu USA. W 
spotkaniu uczestniczył prezydent Clinton. I chociaż, jak powiedział komentator, niewiado- 
rną jest tylko kwestia wysokości porażki. gdyż zwycięstwo republikanów jest przesądzo- 
ne, to warto było popatrzeć jak oni potrafią się bawić. To wielka sztuka trzyrnać fason 
wiedząc, że negatywny wynik jest z gÓl)' ustalony. I tak sobie pomyślałern, że takie wia- 
dorności powinni obowiązkowo oglądać nasi szefowie. ci najwięksi - krajowi, ale i ci 
mniejsi - lokalni. Może wreszcie i oni nauczyliby się przegrywać z uśrniechern? Klasę 
człowieka rnożna zobaczyć nie tylko w sytuacjach zwykłych. codziennych, ale głównie w 
sytuacjach trudnych. 
Takiej klasy sobie i innym życzę. ONUFRY 


PRZEWODNICZĄCA RADY 
MIEJSKIEJ W ALWERNI WYJAŚNIA 


Propozycję pracy w Radzie Miejskiej 
przyjęłam w dobrej wierze, że moje do- 
świadczenie życiowe, znajomość spraw tej 
gminy przyda się jej rnieszkańcorn. 
Ogrorn probiernów. które czekąią na zała- 
hvienie, bolączek, utrapień, które utrudniają 
życie naszej społeczności mobilizowały rn- 
nie do zrnierzenia się z nimi, wyjścia naprze- 
ciw z pomocą. 
Rada Miejska podjęła już niektóre z nich, 
nąjbardziej pilne. W wyniku energicznych 
działań kontynuuje się prace przy noweJ 
szkole w Brodłach. Dach ma być położony 
przed zirną. Zapadła decyzja dalszej rozbu- 
dowy szkoły w Kwaczale, szatni przy szkole 
w Alwerni. Podjęto też starania o całościowe 
rozwiązanie kanalizacji w Alwerni, Reguli- 
cach a w dalszyrn terminie pozostałych rniej- 
scowości gminy. 
I wreszcie bardzo ważna sprawa - 10 przy- 
jęcie oświaty przez grninę z dniem 1 sierpnia 
1995 r. Zadłużenie placówek oświatowych w 
naszej gminie sięgnie do końca roku rniliarda 
złotych. Z chwilą przejęcia ich przez grninę 
kurator oświaty mgr Jerzy Lackowski zobo- 
wiązał się na spotkaniu z radnyrni i dyrekto- 
rami szkół oddłużyć nasze placówki. Za rok 
- kiedy gminy będą musiały przejąć placów- 
ki oświatowe - te preferencje stałyby się nie- 
aktualne. Budżet na oświatę stanowi prawie 
połowę budżetu całej gminy, związane to bę- 
dzie nie tylko z obsługą finansową ale przede 
wszystkirn z rernontami i inwesty<:iami już roz- 
poczętyrni i planowanyrni. Stąd wynikła konie- 


Z poslem Andrzejem Urbańczykiem 


czność zaproponowania zastępcy burmistrza. 
Nad tymi i innymi poważnymi zadaniami in- 
tensywnie pracują komisje wyłonione z Ra- 
dy. 
Do chwili obecnej odbyło się 8 sesji Rady 
Miejskiej - jest to niernało zważywszy na ko- 
szty z tym związane. Moja rola jako prze- 
wodniczącej jest służebna wobec Rady i tak 
z najlepszą wolą staram się ją pełnić. Regula- 
min i Statut Gminy szczegółowo regulują 
wszystkie czynności związane z przygotowa- 
niern i prowadzeniem prac kornisji i sesji. 
Niczego nie rnożna wprowadzić ani usunąć z 
porządku obrad bez decyzji radnych wyrażo- 
nej głosowaniern. 
Statut Grniny powinien być zgodny z 
Ustawą o samorządzie uchwaloną przez 
Sejm 8 marca ł990 r. Wszelkie niezgodności 
w tyrn względzie Rada musi w ramach auto- 
poprawek wprowadzić do swojego Statutu, dla 
tych celów została powołana spe"jalna komisja 
statutowo-regulaminowa. Nad zasadnością 
podjętych uchwał przez Radę czuwa Biuro 
Raąców Prawnych przy W <*wodzie. 
Zadne więc naruszenie prawa jest niemo- 
żliwe. Gazetka.. która ukazuje się od niedaw- 
na pod nazwą "Mała Ojczyzna" 
niepotrzebnie jątrzy i kontliktuje społeczeń- 
stwo, naI'usza dobre irnię ludzi, którzy w nąj- 
lepszej intencji podjęli się pracy dla innych. 
Swoją uwagę skoncentrowano tylko na Ra- 
dzie - czyżby to była ta mała ąjczyzna? 
A co z resztą jej obywateli? 
Anna Kurdziel 


o SPRAWACH LOKALNYCH I WIELKIEJ POLITYCE 


3 listopada ponownie odwiedzi I Ałwernię 
Andrzej Urbańczyk - poseł SLD, wiceprze- 
wodniczący se.imowej komisji kultury i środ- 
ków przekazu, członek sejmowej kornisji spraw 
zagranicznych, członek polskiej delegacji do 
Zgromadzenia Parlanłentamego Rady Europy. 
Poprzednia. rnajowa wizyta i spotkanie z wy- 
borcami zaowocowała uruchornieniem w AI- 
werni filii biura poselskiego A.Urbańczyka - 
tak więc swą drugą wizytę rozpoczął poseł od 
odbycia dyżuru. Potem była krótka wizyta w 
Z.Ch."Alwernia", podczas której rozmawiano o 
specyfice, problemach i aktualnej sytuacji fir- 
rny. Podczas kolejnego, godzinnego spotkania z 
przedstawicielami władz san10rządowych i 
administracyjnych Ałwerni rozmowa koncen- 
trowała się wokół tematów gospodarczych gmi- 
ny, w tyrn rniędzy innymi możliwości 
pozyskania dotacji na ukończenie gazyfikacji 
Podłęża. Przedstawiono także stosunek władz 
Alwerni do projektu powołania powiatów. Swą 
negatywną opinie (przy obecnym podziale admi- 
nistracyjnym kraju) uzasadniono obawą o ograni- 
czenie kompeten"ji gmin. nietrafność decyzji 
administracyjnych spowodowanych brakiem zna- 
jomości sytuacji i specyfiki społeczności lokal- 
nych, biurokrację i koszty tego przedsięwzięcia. 
Opinie te znalazły także potwierdzenie podczas 
spotkania posla Urbańczyka z wyborcan1i. 
To ostatnie zdominowała "wielka polityka". 
Pytania, wątpliwości i opinie padające z sali do- 
tyczyły bowiem takich spraw jak wady i zalety 
obecnego układu koalicyjnego, widocznych nie- 
dostatków i rozbieżności w strategii politycznej 
i gospodarczej państwa (w tym szczególnie 
spraw prywatyzacji), braku spójności i spraw- 
ności rządzenia, powolności i niedostatecznych 
rezultatów urzeczywistniania prograrnu społe- 
cznego lewicy a więc pomocy najsłabszym, 
walki z bezrobociem, przestępczością, aferan1i. 
brakiem poszanowania prawa a także niedosko- 
nałością uregulowań prawnych. 
Andrzej Urbańczyk przedstawiając własne 
opinie i punkt widzenia klubu SLD mówił o no- 
wyrn, trudniejszym etapie demokracji - będą- 
cym wynikiem większego zróżnicowania ogniw 
władzy (parlamenł. prezydent, rząd, samorządy, 
media) - co z jednej strony utrudnia rządzenie, 


ale niewątpliwie lepiej oddąje prawdę o poł- 
skim społeczeństwie niż poprzedni, jednolity i 
wywodzący sie z jednego pnia obóz władzy. 
Podkreślał znaczenie oferowania przez SLD 
udzialu wc władzy opozycji i namawiał do wy- 
kazywania zdolności do sarnoograniczania się 
także w układach samorządowych. Podkreślając 
także pozytywne rezultaty rządów obecnej ko- 
ali"ji jak przygotowanie śrcdniookresowej stra- 
tegii gospodarczej. rzctclnie skonstruowanego 
budżetu, trwającego wzrostu gospodarczego, 
powstrzymania wzrostu bezrobocia, spadku na- 
kładów na cele społeczne, czy wreszcie tworze- 
nia atmosfery poszanowania własnej godności, 
szacunku dla przeszłości (niezależnie od opcji 
politycznej) - nie taił, iż rozwiązanie obecnych 
problemów. będących kumulacją efektów kry- 
zysu gospodarczego i wprowadzanych zmian - 
nie jest możliwe w krótkiej perspektywie. Ko- 
nieczna jest zdaniem posla konsekwentna re- 
alizacja programu SLD, a więc budowa 
gospodarki rynkowej, z interwencjonizmem 
państwowym i wrażliwością społeczną. 
Mówiąc o swym stosunku do prywatyzacji - 
A.Urbańczyk stwierdził, iż widzi w programie 
N FI jedyną możliwość uwłaszczenia spoleczeń- 
stwa i uzyskania przeze.i rekompensaty za swój 
udział w tworzeniu mąjątku narodowego, ajed- 
nocześnie dopływu do polskiej gospodarki nie- 
zbędnego kapitału. 
Zgłoszono także wiele ocen i propozycji do- 
tyczących baI'dzo konkretnych spraw, np. rno- 
nopolistycznych zachowań energetyki, transferu 
zysków tirn1 z udziałem kapitału zagraniczne- 
go. demoralizacji rnłodzieży powodowanej bez- 
robociem. sytua"ji w policji. budowy autostrad, 
zasad ubezpieczeJ'\ społecznych. 
Wobec zgłaszane.i przez uczestników spot- 
kania potrzeby częstszych kontaktów i większej 
otwaItości władzy na opinię publiczną - poseł 
UrbaIiczyk zadeklarował częstsze, osobiste od- 
bywanie dyżurów w swoim biurze poselskirn w 
Alwemi. 
Przypomnijmy: siedziba biura rnieści się w 
centrum administracyjnym Z.Ch."Alwer- 
nia"S.A., budynek "B", I piętro, tel. 83-12-0S, 
83-21-16, wewn. 1 00. D
żury w każdy ponie- 
działek. w godz. 15 00 _17 0 . H. K. 


PODZIĘKOW ANIE 


Składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Zakładów Chemicznych" Ałwernia" S.A., 
Zarządom Związków Zawodowych, Kierownictwu i Pracownikom Oddziału Siarczku 
Sodu za wsparcie morałne i materiałne w okresie ciężkiej choroby mojego męża 
JANA T ALOWSKIEGO 


i za wzięcie udzialu w jego pogrzebie. 
Żona z dziećmi i Rodziną
		

/p003_0001.djvu

			Modernizacja: Po upalnym lecie... 


ALCHEMIK - 3 


, 
"GORĄCA" JESIEN I ZIMA? 


Wbrew temu, co sugeruje tytuł, rzecz bę- 
dzie nie o anomaliach pogodowych lecz o 
nowych technologiach i postępie technicz- 
nym w naszym zakładzie. Pod tyrn wzglę- 
dem bardzo wiele zrobiono już w tyrn roku, a 
przecież w planach są kolejne prace: nadal 
modernizuje się oddziały produkcyjne, poja- 
wiają sie nowe nitki technologiczne. O kilku 
najważniejszych przedsięwzięciach chcerny 
zasygnalizować w niniejszym artykule. 
Powodzeniem zakończyły się próby pro- 
dukcji 
sorbentu wapienno - magnezowego. 
Przeprowadzono je wykorzystując piec 
redukcyjny oraz nitkę technologiczną "su- 
chej" części oddziału redukcji błota pochro- 
mowego. Instalacja została zmodernizowana 
pod kątem zapewnienia otrzymywania wy- 
maganych parametrów tego nowego produ- 
ktu. Pozostaje ona w stanie gotowości do 
rozruchu, co nastąpi z chwilą podjęcia decy- 
zji o uruchomienia wysyłek sorbentu do od- 
biorcy, czyli elektrowni "Skawina". Sorbent 
będzie tam wykorzystywany do sporządzania 
specjalnej zawiesiny wyłapującej SO:! ze 
spalin. Niestety, ślamazarność w działaniu 
amel)'kańskiej firmy Air Pol, która odpowia- 
da za budowę i rozruch instalacji do absor- 
pcji dwutlenku siarki w Skawinie powoduje, 
że do dziś węzeł ten jest w elektrowni nie- 
czynny, a instalacja do produkcji sorbentu w 
Alwerni nadal pozostąje niewykorzystana. 
Pod koniec października uruchomiono pi- 
lotową 
instalację do odmagnezowania i redu- 
kcji odpadowego błota pochromowego. 
Proces technologiczny jest prowadzony 
przy wykorzystaniu fragmentów trzech ist- 
niejących instalacji produkcyjnych: ługowni 
wydziału dwuchromianu sodu li, części "rno- 
krej" oddziału redukcji błota pochromows:go 
oraz byłego pentael)'tl)'tu. W zakładowej 
ofercie pojawi się nowa stała pozycja - sie- 
dmiowodny siarczan magnezu. Ważne jest 
teź to, że przy okazji zostanie unieszkodli- 
wiona i wykorzystana gospodarczo znaczna 
część odpadowego błota powstąjącego przy 
produkcji związków chromu. Docelowo pla- 
nlłje się utylizację w ten sposób polowy po- 
wstąjącego dziś odpadu. 
Trwają przygotowania do rozpoczęcia ko- 
lejnej fazy wdrożenia 
bezdolomitowej metody produkcji 
chromianu sodu 
w miejsce stosowanej obecnie technologii 
klasycznej. Zgodnie z PfZY:iętym harme-no- 
grarnem, prawdopodobnie jeszcze w tyrn ro- 
ku zostanie rozpoczęta kilkumiesięczna 


próba wdrożenia tej technologii. Będzie ona 
prowadzona równocześnie w trzech piecach 
utleniąjących. Zaletą nowej metody jest zde- 
cydowane obniżenie ilości powstającego od- 
padu. co w połączeniu ze spodziewanymi 
skutkami odrnagnezowania i redukcji błota 
pochromowego rokuje nadzieje na uczynie- 
nie technologii produkcji związków chromu 
bezodpadową. Są też przesłanki wskazujące 
na to, że technologia bezdolomitowa przy- 
niesie nam wymierne korzyści ekonorniczne. 
Od kilku miesięcy w byłej instalacji pen- 
tael)'tl)'tu prowadzona jest pilotowa 
produkcja siarczanu sodowego. 
Instalacja jest ciągle rnodemizowana w 
kierunku zrnniejszenia uciążliwości pracy. 
usprawnienia przebiegu poszczególnych 
operacji. autornatyzacji i zwiększenia wydaj- 
ności procesu. Uzyskiwane wyniki są na tyle 
obiecujące, że zapadła już decyzja o zaproje- 
ktowaniu instalacji docelowej, która byłaby 
w stanie przerobić całość siarczanu odpado- 
wego powstąjącego w zakładzie. 
Natorniast w oddziale tr<'ljpolifosforanu 
sodowego uruchomiono nową 
instalację do produkcji kwaśnego piro- 
fosforanu sodu. 
Jej zdolność produkcyjna wynosi 3000 t 
rocznie. Nowa nitka pozwoli na utrzymanie 
wysokich parametrów jakościowych kwaś- 
nego "piro", zapewni I)'tmiczność produkcji 
i dostaw tego produktu. Uciągleniu ulegnie 
też produkcja samego trójpoli. 
!<
Iclną. będącą już na ukończeniu inwes- 
tYCJą Jest 
mała suszarka rozpyłowa zamontowa- 
na w oddziale siarczku sodowego. 
Planuje się, że jej uruchornienie przyczyni 
się do otrzyrnywania lepszego jakościowo 
tlenku chromowego. W przyszłości - być 
może - będzie ona wykorzystana także do 
prób suszenia tą rnetodą innych naszych pro- 
duktów. 
Wszystkie te inwestycje powstały w 
przeciągu ostatnich miesięcy. Zostały za- 
projektowane i wykonane przez służby za- 
kładowe w bardzo krótkich terminach. 
Ich budowa i rozruchy to wielki wysiłek 
projektantów, budowniczych i innych za- 
kladowych służb produkcyjnych i oddzia- 
lów pomocniczych. A przecież oprócz tych 
priorytetowych zadań realizowane są tak- 
że bieżące zadania wynikające z potrzeb 
ruchu i doraźnych racjonalizacji. Nic więc 
dziwnego, że po gorącym okresie podczas 
upałnego łata, przed wieloma pracownika- 
mi jest również "gorąca" jesień i nie mniej 
pracowita zima. Janusz Cholewa 


o badaniach okresowych 


NIE CZEKAJMY NA OSTATNI MOMENT 


Na przełomie roku dla większości pracowników naszego zakładu zatrudnionych na stano- 
wiskach nierobotniczych kończy się termin ważności badań okresowych. Dlatego przyporni- 
nam samym zainteresowanym a także ich kierownikorn o tym. że należałoby odpowiednio 
wcześniej zadbać o zaktualizowanie kru1 badań. Nie wru10 czekać tych kilka tygodni, gdyż ze 
względu na późniejsze nadmierne obciążenie lekarzy lub nawał pracy w pracowni analitycz- 
nej rnogą wystąpić probierny z terminowyrn zakończeniern badań. Wszyscy doskonale pa- 
miętarny ubiegłoroczne problemy w tyrn zakresie. 
Przypominarn. że zgodnie z obowiązującyrni przepisarni pracownika nie rnożna zatrudnić 
na żadnym stanowisku pracy bez ważnych badań lekarskich. stwierdzających brak przeciw- 
skazań do zatrudnienia. Za przestrzeganie tego przepisu odpowiedzialni są kicrownicy po- 
szczególnych działów lub komórek organizacyjnych. 
Materiały do ba

ń analitycz!\bch p
'zyjrn
wane są każdego dnia z w
jątkiem soboty i.dr: 
wolnych od pracy JUz od godz. 5' . ReJestraCja do lekarza dokonywana Jest w przychodm .c- 
karskiej osobiście lub telefonicznie pod nurnerern 215. 
Jeszcze raz apeluję - nie czekajmy na ostatni moment z wykonywaniem badań okre- 
sowych. Czasu jest niewiele. 


Z bibłiografii regionalnej 


KIEROWNIK DZIAŁU BHP 
rngr inż. Roman Klimkowski 


ZABYTKI TECHNIKI W NASZEJ GMINIE 


W wykazie zabytkowych obiektów przemysłowych w województwie krakowskirn, załą- 
czonyrn do ru1ykułu Jerzego Dudy i Olgi Dyby, pt."Zabytki techniki na terenie Krakowa i 
województwa krakowskiego" (Zeszyt nr 26 Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techni- 
ków w Krakowie) Ochrona Zabytków Techniki. Przernysłu i Sztuki Inżynierskiej. Kraków 
ł 993, wymienia się następujące zabytki z naszej grniny: 
I. Grojec - kuźnia rnurowana, ok. 1910 r. 
2. Okleśna - kuźnia murowana. przed 1914 r. 
3. Regulice - budynek stacji PKP, rnurowany ok. 1900 r. 
Wymienia się także zabytki w grninach sąsiadujących. 


Z TRADYCJI TEATRALNYCH ALWERNI 


"Alwemia (k. Krzeszowic). W 1910 r. podczas obchodu rocznicy bitwy pod Grunwaldem 
odegrano w reż. Cierniaka, stud, filozofii z Krakowa, "Wesele w Łobzowie" (4.1X.). Dekora- 
cje przygotował Gadornski. W 1916 r. dzieci szkolne pod kierunkiern nauczyciela Kafelki 
odegrały sztukę "Nieskończony bój" (6.11.)". W oparciu o "Głos Narodu" 1910, nr 344 i "No- 
wą Reformę" 1916, nr 90. Także inforrnacje o występach w innych pobliskich rniejscowo- 
ściach, np. w Krzeszowicach. 
Informacja zamieszczona w "Słowniku polskich teatrów niezawodowych" Seria I. 1.1. Ga- 
Ii
ja do roku 1918. Wiedza o kulturze. Wrocław 1993 r. 


mgr Szczepan Świątek 
Archiwurn Państwowe w Krakowie 


. 
JUZ 75 LAT DZIAŁA PIP 


3 stycznia 1919 r, zaledwie 53 dni po odzyskaniu niepodległości, naczelnik państwa 
Józef Pilsudski podpisał "Dekret tymczasowy o urządzeniu i dzialalności inspekcji pra- 
cy". A więc w tym roku rninęło 75 lat od powołania do życia państwowej instytucji. której 
zadaniem od początku był nadzór i kontrola nad warunkarni pracy oraz przestrzegania pra- 
wa pracy, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. W ciągu tych kilkudziesięciu lat przechodziła 
ona różne koleje losu. W okresie międzywojennyrn i zaraz po wojnie był to organ pań- 
stwowy. W latach pięćdziesiątych PIP została podporządkowana władzom terenowym, a 
następnie związkowym. W 1981 r. przywrócono jej należną rangę i znów posiada status 
organu państwowego podległego bezpośrednio Sejmowi. W przekroju tych 75-ciu lat 
pewnym orientacjom uległy też problemy, któl)'mi zajmowała się inspekcja pracy. Częste 
zmiany organizacyjne niekiedy w znacznyrn stopniu ograniczały jej samodzielność. Inspe- 
ktorów pracy angażowano do wykonywania innych zadań. a to ujernnie rzutowało na efe- 
ktywność ich podstawowego działania. 
Obecnie zadania inspekcji pracy zawru1e są w ustawie z dnia 6 rnarca 1981 r o Pań- 
stwowej Inspekcji Pracy, Oczywistyrn jest, że nie jestern w stanie wyrnienić tu wszystkich 
problemów znąjdujących się w zakresie jej działania, ale może postaram się przedstawić 
tu chociaż kilka z nich. Są to przede wszystkirn: 
- nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy prawa pracy. w szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. przepisów dotyczących stosunku pracy, 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikąjących ze stosunku pracy. czasu pracy. 
urlopów, ochrony pracy kobiet i zatrudniania rnłodocianych: 
- nadzór i kontrola przestrzegania przepisów bhp przy budowie lub rnodemizacji zakła- 
dów, oddziałów produkcyjnych. przy produkcji rnaszyn i urządzeń. wyrobów i opakowań: 
- analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Skuteczna realizacja tych zadań bezpośrednio w zakładach pracy jest rnożliwa, gdyż 
PIP posiada już ustabilizowaną strukturę organizacyjną. Tworzą ją: Główny Inspektorat 
Pracy, Okręgowe Inspektoraty Pracy wraz z biurarni terenowyrni oraz działąjący w ramach 
tel)'torialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy - inspektorzy pracy. Grnina AI- 
wernia, w tyrn i nasze zakłady podlegają Okręgowemu łnspekto
atowi Pracy w Krakowie, 
pracami którego już od kilkunastu lat kieruje p. mgr inż. Józef Słęzak. W tyrn okręgu za- 
trudnionych jest około 80 inspektorów. nadzorujących warunki pracy w zakładach zatrud- 
niających ponad 800 tys. pracowników. 
Od początku tego roku. po kilkuletniej przerwie ponownie objął nadzorern teren naszej 
grniny, w tym nasze zakłady. starszy inspektor pracy inż. Wiesław Szymański. Jest to 
człowiek doskonale znany naszej załodze, gdyż w inspekcji pracuje już prawie 30 lat i w 
tyrn okresie przez kilkanaście lat nadzorował nasze zakłady. 
Z okazji 75-lecia powolania Państwowej Inspekcji Pracy wszystkim pracownikom 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślno- 
ści w życiu osobistym i zawodowym oraz sukcesów w ich trudnej i odpowiedzialnej 
pracy. ROMAN KLlMKOWSKI 


tliT
=

pli
 
_. .. '. . . . n 
........,..... "," ............... .................. _ .--................................."....-."... 
........... . .. ....n. _ ........ ......._........................._............... 


Komitet Rodzicielski przy Szkole 
Podstawowej w Okleśnej 


serdecznie zaprasza na 


ZABAWĘ SYL WESTROW Ą 
do Domu Ludowego w Okleśnej. 
Dochód z zabawy przeznaczony na potrzeby szkoły. 
Bilety w cenie ok. 700.000 zł. od pary do nabycia w sekretariacie szkoły. 


Poszukuję rnałego rnieszkania do wyna- 
jęcia na terenie Alwerni lub okolic. Inforrna- 
cje pod teL Kraków 47-14-61. 
Ladę i wagę sklepową sprzedarn, tel. 83- 
14-46. 


Działki budowlane i rolno - budowlane 
uzbrojone przy uL Przecznica w Alwerni ta- 
nio sprzedam. tel. 83-14-46. 
Owczarki niernieckie z rodowodem po 
charnpionie sprzedarn, teL86-14-46. 


NOWO OTWARTY GABINET 


ZAPRASZA NA ZABIEGI 
MEDYCYNY NATURALNEJ: 


* AKUPUNKTURĘ 
* AKUPRESURĘ 
. 
* Ml\SAZ WSCHODNI 
* ZIOŁOLECZNICTWO 


Gabinet w hotelu pracowniczyrn Zakładów Chemicznych "Alwernia" w Alwerni 
czynny od poniedziałku do soboty, 9°°_ 17°°. 
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 9 00 _ 13 00 wizyty bezpłatne. 
Szczególna skuteczność w leczeniu: chorób reurnatycznych i kręgosłupa, chorób ser- 
ca, nadciśnienia. chorób płuc i dróg oddechowych (astma. bronchit). chorób przewodu 
pokarmowego, otyłości, chorób kobiecych, bezpłodności. irnpotencji. chorób wątroby i 
nerek (rozpuszczanie karnieni), wszelkiego rodzaju uczuleń. wstrząsu rnózgu, bólów gło- 
wy, rnigren, nerwic, tarczycy. cukrzycy. paraliżu po wylewie (nieprzcstarzałyrn). rnocze- 
nia nocnego dzieci i innych. 


ZAPRASZAMY
		

/p004_0001.djvu

			ALCHEMIK - 4 


Ko r @
:::;!

 tt':'"'' ...i 
świątecznie 
Grudniowy numer naszego miesięcznika ukaże się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Przygotowujemy do niego wiele tekstów nawiązujących do tych najbardziej urokliwych i nie- 
powtarzalnych świąt. 
Będą też teksty noworoczne, m.in. tradycyjny wywiad z prezesem zarządu naszego zakła- 
du mgr inż. Kazimierzem Boroniem, któremu pytania rnogą też zadać - za pośrednictwern 
naszej redakcji - czytelnicy "Alchemika". Wystarczy do 5 grudnia przekazać swoje p)1anie 
któremuś z członków kolegium redakcyjnego lub przesłać je do redakcji, ewentualnie złożyć 
w skrzynce redakcyjnej na portierni zakładu. Przyjmujemy pytania indywidualne lub od grupy 
pracowników, podpisane irnieniem i nazwiskiem. Wszystkie pytania pogrupowane tematycz- 
nie przedstawimy - bez podawania ich autorów - panu prezesowi. Mamy nadzieję, że będzie to 
interesujący wywiad. 
Nie zabraknie w grudniowym numerze rozrywki. Będzie superbombowy konkurs nie- 
spodzianka, świąteczna krzyżówka. horoskop i - jeśli autorom wystarczy odwagi - szopka no- 
woroczna. . 
I jeszcze jedno - to znowu będzie wydanie kołorowe, które tak bardzo podobały się czy- 
telnikom. Uwaga: reklama w kolorowym numerze nie kosztuje więcej, a działa znacznie sku- 
teczniej. Redakcja 


i 
,ł 
t  


;.. 


_F
 . 


," :.::-';.;. -"" I 
'; ,j 
-
 
'- 


-:v . 
-'_.
 -: 


prawdy (
) 
REPLA Y , czyli jeszcze 
raz to samo 


Dzisiąj nie będzie bajeczki. Dzisiaj będzie 
inaczej. Mój felieton w ostatnim numerze - ten 
o toaletach - okazał się dość kontrowersyjny. 
Wywołał wiele komentarzy i dyskusji. które. 
jak to u nas bywa, docieraly do rnnie nie 
wprost, ale "kuchennymi drzwiami". Dzisiaj 
więc parę słów tytułem uzupełnienia. 
Minął miesiąc i toalety ze sfery rnarzeń i 
projektów zaczynąją się materializować. 
Wprawdzie zanim jeszcze rozniosło się. że to 
toalety słyszałem opinię, że to Zarządowi nie 
chce się chodzić po schodach więc budują sobie 
windy. Minęło parę dni i wind nie ma, Zarząd 
jak chodził po schodach tak chodzi... 
A co w rzeczywistości zrobiono? 
Wymieniono elementy kanalizacji. Stara. że- 
liwna była już zużyta i prędzej czy póżniej 
mogło dojść do poważnej awarii. A nie byłoby 
to przyjemne. Założono więc rury z PCV. 
Trwałe, estetyczne, praktycznie bezusterkowe. 
To chyba nie jest nic złego? 
Poprawiono wentylację. Jeśli ktoś choć raz 
wszedł do toalety w Centrurn A. zwłaszcza pod 
koniec dnia ten wie o czym mówię. Zaduch. nie- 
zbyt świeże powietrze to warunki. które nie za- 
chęcały do korzystania z tego przybytku. Teraz 
jest czysto, przyjernnie i pachnąco. Czy to żle? 
Zmieniono oświetlenie. To dość ważne. 
szczególnie dla osób mających problemy ze 


wzrokiern. Chronimy więc zdrowie naszych 
pracowników. Czy to źle? 
Położono nowe I1izy. Jest teraz przyjernniej. 
Czy 10 naprawdę jest coś złego? 
Proponuję wszystkim malkontentom i zawo- 
dowym krytykantom, aby przyszli i zajrzeli do 
takiej toalety. Jedna jest już na parterze, blisko 
drzwi. więc nie kosztuje to wiele wysiłku. Nie 
ma tam nic wielkiego. Zwykły dobry, średni 
standard. A do tego czysto i przyjemnie. T ak 
zresztą powiedziała jedna osoba po obejrzeniu 
tego "cudu". "loco tyle hałasu?! Wiele osób 
rna lepsze w domach!" 
Były jednakże i inne głosy. "Raźny chce to- 
alety, żeby mu się przyjemniej pracowało, więc 
robią mu toaletę". Szanowny autorze takiej opi- 
nii. Naprawdę przeceniasz mój wpływ na Decy- 
dentów naszego zakładu. A poza tyrn zgadzam 
się z Tobą. że przyjemniej jest pracować w le- 
pszych warunkach, ale wierz mi, ja naprawdę 
nie chcę zatrzymywać sobie całego WC na 
własność. Chętnie się z tobą podzielę. Nieod- 
płatnie. 
Mam taki pornysł (zresztą nienowy): jeśli 
macie Państwo swoje własne zdanie na poru- 
szony przeze mnie temat proszę. napiszcie i 
prześlijcie do redakcji "Alchemika". Zapraszam 
do polemiki na łamach naszej gazet). 
Jacek Raźny 


Mgr inż. Barbara 
Szubryt 
Ukończyła Politechnikę Krakowską, spe- 
cjalność technologia chernii nieorganicznej. 
Pmcę w naszym zakładzie podjęła w listopadzie 
1988 roku zaraz po obronie pracy magister- 
skiej. W niedługim czasie po tyrn jak trafiła 
do działu głównego technologa skierowano ją 
na trwąjący póhora roku kurs rzecznikowski. 
Po zdaniu egzaminu państwowego zdobyła 
upmwnienia rzecznika patentowego. 
W naszym zakładzie pracownicy zgłasza- 
ją przeciętnie od 10 do 20 wniosków racjo- 
nalizatorskich. Na ogół dwa z nich uznawane 
są przez urząd patentowy za wynalazki. - 
M
ia praca choć tylko częściowo jest zgodna 
z wyuczonym zawodem - mówi pani Barbara - 
jest bardzo ciekawa. Wymaga pogłębiania wie- 
dzy i wiąże się z interesującymi wyjazdami. Je- 

=- stern z tego co robię bardzo zadowolona. 
Pani Barbara dojeżdża do pracy z pobli- 
skiego Chrzanowa, gdzie razem z rnężem 
Jackiem (jest inżynierem mechanikiem), 
zajmują się wychowaniern 4-letniej córeczki 
Agnieszki. Jak pozwala na to czas, lubi do- 
brą niekoniecznie lekką książkę i muzykę 
rozrywkową. - Teraz jednak głównym moim 
--:J hobby - mówi z uśrniechem - jest zajmowa- 
nie się córeczką. FOLP.Kozikowski 


ANDRZEJU PA  
szcZĘscm DAJ 


Niech AndrzlCiowie w dumę nie wpadają. że do nich wzdychąją panny w listopadowy wie- 
czór. Obyczajorn i tradycji trzeba przypisać tę siłę. Od dawna bowiem powtarza się coroczny 
rytuał. W andrzejkowe wieczory panny chcą poznać przyszłość i różne znaki przyjmują za 
przepowiednie. Ale przede wszystkim w te wieczory marzą. marzą. rnarzą. 
Dobrze jest pobawić się w listopadowy wieczór. weselej przy tym a kiedy wróżby zgodzą 
się z marzeniami, to dziewczynom pewniej i rażnilCj. Panowie zaproście swoje dziewczyny na 
dobrą, całonocną 


ZABA WĘ ANDRZEJKOWĄ 


połączoną z wróżbami i wieloma atrB
cjami. w sobotę 26 listopada br. do Dornu Ludowe- 
go w Kwaczale. Początek o godzinie 20 . 
Grać będzie zespół "Kwinta" Adama Kołacza (znany też jako "Kaszubki"). zabawę popro- 
wadzi wodzirej, będzie dobre jedzenie, świetne ciasta - jednym slowern zapowiada się fanta- 
styczna zabawa. 


ZAPRASZAMY! 
DVREKCJA I KOMITET RODZICIELSKI 
PRZEDSZKOLA W KWACZALE 
Bilety do nabycia w Przedszkolu \\ Kwaczale i u p. Renaty Antosz (stołówka Z.Ch."AI- 
wernia"). 
Cały dochód przeznaczony będzie na potrzeby Przedszkola. 


POD OKIEM EMILIA ZEGADŁOWICZA 


Emil Zegadłowicz był znanyrn rniędzy- 
wojennym pisarzem i działaczem oświato- 
wyrn. W latch 1919-1921 był również 
wysokim urzędnikiem ówczesnego Minister- 
stwa Sztuki i Kutwy. jak się okazuje bywał i 
w naszych stronach. Nim do (ego przejdę. 
nieco wspomnień i relleksji. 
Niewielu już ludzi pamięta jak obok kur- 
nych chat, sporego odsetku analfabetów. roz- 
wialo się w naszych wioskach życic 
kullumlne. W wielu z nich działały biblioteki, 
Towarzystwa Szkoły Ludowej. zespoły arty- 
styczne a nawet uniwe
ytety wiejskie. Ich 
działalność cieszyła się bardzo dużym zaite- 
resowaniem a organizowane przez nie imprezy 
równie dużą fi'ekwencją. Małe szkolne salki. 
remizy straŻackie. pomieszczenia kółek rolni- 
czych, nie były w stanie pomieścić wszy- 
stkich chętnych. dzisiaj stoją puste lub 
zaadaptowane na inne cele. albo też w ruinie. 
W dobie radia. telewizji. kina i video a 
więc mnogości programów rozl)'wkowych. 
kulturalnych czy też oświatowych. działal- 
ność ludowa raczej nie budzi większego za- 
iteresowania Brak ponadto chętnych do jej 
uprawniania i programowania. Tu i ówdzie 
działąiące jeszcze zespoły. najczęściej przy 
Kołach Gospodyń Wiejskich. choć bardzo 
sympatyczne, stanowią zaledwie namiastkę 
tego. co dziełem ich poprzedników. 
W okresie międzywojennym ton działal- 
ności kulluralno-oświatowej na wsi nadawa- 
ła szkoła zjej wspaniałymi nauczycielami. Z 
tego samego podwórka kwaczaIskiego moż- 
na by odnotować wiele nazwisk zasłużonych 
dla wsi nauczycieli. 
Jan Perończyk w 1927 r założył w Kwa- 
czale Koło Młodzieży WiejskilCj, które prze- 
trwało do wybuchu drugiej wojny światowej. 
Podobne koła istniały w sąsiednich Babi- 
cach, Okleśn
j i w innych wioskach. skupia- 
ły rnłodzież męską i żeńską o artystycznych 
zaiteresowaniach. Pod opieką nauczycieli 
wywodzących się z krakowskiego środowi- 
ska, KMW wystawiały często bardzo ambitne 
sztuki. jak chociażby "Wesoła Wdówkę", "Kró- 
lową Przedmieścia" i inne Do stałych. COl'OCZ- 


'B

 
. \ 
'0 f'
 
\ , I 


Dowcip miesiąca 
- Chciałbym rnieć coś takiego - powiedział 
znany biznesrnen. podziwiając Chopina w La- 
zienkach. 
- Niby za co? 
- Jak to za co? Za moje pieniądze. 


nych pozycji należały jasełka a także specjal- 
ny spektakl związany z dniem św. Mikołaja. 
Działalność kulturalna KMW nie ograni- 
czała się tylko do ich rodzinnych miejscowo- 
ści. Ze swoimi przedstawieniarni zespoły 
artystyczne wyjeżdżały do sąsiednich a nie- 
kiedy i do dalszych wiosek. Od czasu do cza- 
su organizowane były dla nich okręgowe 
przeglądy. a wyłonione w ten sposób najle- 
psze zęspoły teatralne zapraszane były do 
Domu Zolnierza w Krakowie. 
Działalnością KMW interesowali się zna- 
ni ludzie kullUlY. Mieszkąjący w Gorzeniu 
pod Wadowicami głośny pisarz i działacz 
kultury Emil Zegadłowicz. był nawet ich 
opiekunem. Swoim patronatem oblCjmował 
prawdopodobnie Po\\ iaty: wadowicki, chrza- 
nowski i oświęcimski. Jego wizyty w Kwa- 
czale często wsporninał niedawno zmarły 
Wojciech Zemla, wieloletni przewodniczą- 
cy KMW w tej mi"jscowości. 
Podczas swoich wizyt, Emil Zegadłowicz 
spotykał się z nauczycielami opiekującymi się 
Kołami Młodziez)' Wit::jskilCi i z ich najbardziej 
aktywną młodzieżą, Interesował się ich sytu- 
acją. osiągnięciami i planami na przyszłość. 
Służył przy tym mdą i podsurnował wiele po- 
mysłów. Nie wykluczone. że bywał tez w in- 
nych miejscowościach gminy Alwernia. 
Wspominąjąc tamte lata warto odnoto- 
wać, że cała działalność kulturalna odbywała 
się bez żadnej pomocy finansowej z zew- 
nątrz. Stroje do pierwszych przedstawień 
szyły nauczycielki z wiejskimi krawcowymi. 
Póżniej za uzyskane pieniądze z przedsta- 
wień zakupiono kolejne potrzebne str
je kra- 
kowskie, góralskie i inne. 
Kres wspomnianej działalności kultural- 
nej przyniosla druga wojna światowa i ponu- 
re lata okupacji hillerowskiej. Zaraz po 
wyzwoleniu podjęto próby jlCi wznowienia - 
tak przynajmniej było w Kwaczale. Z uwagi 
na inne już warunki. nie odrodziła się w pier- 
wotnych rozrniarach i po dwóch czy trzech 
latach zupełnie upadła. Nie żył już wówczas 
i Emil Zegadlowicz. któlY zmarł w lutym 
1941 l'. Franciszek Ciura
		

/p005_0001.djvu

			ALCHEMIK-5 


ZABYTKI 
- zagadki AI1Nerni 
DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ ZABYTKOWYMI 
ŚWIECZNIKAMI W KOŚCIELE PARAFIALNYM W ALWERNI? 


Wyrobami rzemiosła artystycznego, które znaj- 
dują się w każdym kościele, a byly także w daw- 
nych bóżnicach, są świeczniki i lichtarze. 
Najogólniej rzecz określając w świątyniach spotyka- 
my dwa rodzaje świeczników. Są to świeczniki wi- 
szące wieloramienne. które zachowaly się w Polscc 
od czasów gotyku oraz świeczniki stojące na ołta- 
rzach czy używane przy różnych obrzędach ko- 
ścielnych - jednoświecowe. 
Pytanie na które chce odpowiedzieć autor arty- 
kułu brzmi: czy świeczniki używane przy mszach i 
nabożeństwach w Alwerni kiedykolwiek budziły 
zainteresowanie i czy godne sa uwagi. N ie wymie- 
nia ich wszak żadne opracowanie, którego przed- 
miotem jest alwerniański kościół. Otóż dopiero 
przy długotrwalych badaniach prowadzonych w 
świątyni, w związku z przygotowaniami przewod- 
nika po Alwerni, po raz pierwszy zwróciliśmy 
uwagę na te zabytki i po raz pierwszy zostaly one 
sfotografowane. 
Najstarszy zespół świeczników ołtarzowych w 
Ałwerni, który przechowywany jest obecnie w 
składziku koło prezbiterium, pochodzi z XVIII 
wieku. Są to można powiedzieć, późnobarokowe 
świeczniki jakie wykonywano w wielu warszta- 
tach w Polsce. Zachowało się ich dwa komplety po 
dwa świeczniki, jeden komplet jest 
póżnobarokowy, drugi pochodzi zapewne z 1901 r. 
Materiałem jest cyna, sa to więc wyroby rzemieśl- 
ników, którzy nazywali się konwisarzami i praco- 
wałi nie tylko w większych miastach Polski. jak 
Krakowie i Toruniu, ale i mniejszych np. Cieszynie. 
Zakres przedmiotów wykonywanych przez konwisa- 
rzy był dość szeroki, wszak wyrobów z cyny używa- 
no zanim nastały zastawy z porcelany i fajansu. 
Konwisarz wykonywał więc talerze, konwie. wilko- 
my (obrzędowe naczynia cechowe), a także świe- 
czniki, zbiorniki do lawaterzy nawet figury 
świętych i to niekiedy dużych rozmiarów. 
Alwerniańskie świeczniki cynowe wyróżniają 
się powszechnie stosowaną w tych przedmiotach 
trojpodporową podstawą o malowniczym wykroju. 
Trzony są toczone, a urozmaicają je pierścienie 
umieszczone w górnych i dolnych częściach. Sta- 
rannie wykonane są też profitki czyli talerzyki, 
które chronily obrusy kościelne przed kapiącym ze 
świec woskiem. 
Jako miejsce wykonywania tych pięknych w 
sylwecie wyrobów, wskazać można Kraków, gdzie 
czynne były od średniowiecza warsztaty kOł"!wisar- 
skie, choć i mogly być one sprowadzone ze Sląska. 
W każdym razie, kto chce poznać dawne wyroby ce- 
chowe, ma doskonałą okazję zapoznając się z cyno- 
wymi świecznikami w Ałwerni. 


W inny świat wprowadza nas drugi komplet 
bardzo ozdobnych metalowych świeczników o 
neogotyckim charakterze. Przypomnijmy. że neo- 
gotyk czyli naśladowanie gotyckiego .stylu. poja- 
wił się w rzemiośle artystycznym później niż w 
architekturze, bo jeśli chodzi o Polskę. to przed 
polową XIX wieku. 
Neogotyckie świeczniki w Alwerni mialy za- 
pewne naśladować gotyckie świeczniki, które za- 
chowały się w Polsce tylko na Pomorzu. W 
rezultacie jednak. na skutek bogactwa dekoracji 
zaczerpniętej z architektury, na które to bogactwo 
składają się motywy powtórzone z kamiennej 
rzeźby średniowiecznej - motywy takie jak pinakle 
czy fiale (są to nazwy detali architektonicznych>. 
wyroby te są znakomitym wyrazem ducha epoki. 
Należy tutaj przypomnieć, że gotyk, który 
trwał w sztuce polskiej od ł250-1550 był stylem 
do którego bardzo często powracano nawet, jeśli 
chodzi o rzemioslo artystyczne. po drugiej wojnie 
światowej. Wspomniane świeczniki mogą więc 
być przykładem jak wracano do dawnych epok 
stylowych w XłX i XX wieku. 
Wymienione przedmioty nie wyczerpują zaso- 
bów z zakrystii kościoła w Alwerni. Dotrwały tan1 
jeszcze świeczniki neobarokowe, czyli naśladtyące 
fonny baroku, pochodzące zapewne już z XX wie- 
ku. Wszystkie te obiekty powinno się chronić przed 
zniszczeniem a także kradzieżą, bowiem pouczające 
są formy nawet skromnych przedmiotów znajdują- 
cych się w kościołach. JAN SAMEK 


Swieczniki neogotyckie. 


Fot. J.Samek 


Teatr Grabowskich 


Kto z nas nie widział "Opisu obycza- 
jów..... księdza Kitowicza, przedstawienia 
wyreżyserowanego w genialny sposób przez 
alwernianina Mikolaja Grabowskiego? By- 
la okazja, aby porozrnawiać z twórcą tego 
spektaklu, aktorarni. jednyrn słowern, spot- 
kać się z teatrern familijnyrn Grabowskich, w 
sklad którego oprócz braci Mikołaja i An- 
drzeja wchodzą także ich żony Iwona Biel- 
ska i Anna Tomaszewska. Szkoda. że rnogli 
z niej skorzystać tylko nieliczni z mieszkańców 
naszego rniasta i okolicznych rniejscowości. 
Ci, któryrn dane było znależć się 26 
października w sali Urzędu Miejskiego, a by- 
li to w przeważającej części pracownicy 
oświaty, wychodzili z tego spotkania za- 
chwyceni. Mieli rnożliwość szczegółowego 
zapoznania się - w czyrn pornógł prowadzą- 
cy spotkanie prezes Fundacji Kultury Alwer- 
nia Wiesław Rogalski z biografią 
artystyczną poszczególnych członków tego 
jednego w swoirn rodzą;u teatru w Polsce. 
Dowiedzieli się także za sprawą Mikołaja. na 
czyrn polega formuła artystyczna teatru ro- 
dzinnego Grabowskich. 
Najciekawszą częścią spotkania była chy- 
ba rozrnowa, jaka się wywiązała porniędzy 
aktorami i publicznością. Czlonkowie teatru 
(żalować wypada, że nie rnogła przyjechać 
do Alwerni Anna Tornaszewska) starali się 


-  
- 


li 


-L 

 ,-:   --.>-----==--. 

, 


odpowiedzieć na wszystkie pytania, także te 
wiązące się z życiern prywatnyrn. Często 
czynili to dowcipnie wywołując sałwy śrnie- 
chu. 
Mikolaj i Andrzej nie kryli przywiązania 
do rniejsca swojego urodzenia, gdzie - jak 
powiedział starszy z braci - zna wszystkie 
nawet najrnniejsze ścieżki. Wraca do Alwer- 
ni nie tylko przy okazji częstych odwiedzin, 
ale także w swojej twórczości. co zilustrował 
na przykładzie "Opisu obyczajów...". 
-;.'c 
W drugiej części tego interesującego 
spotkania, które zorganizowali Fundacja 
Kultury Alwernia i Oddzial ZNP w Alwerni, 
odbyła się miła uroczystość, podczas której 
złożono życzenia i wręczono kwiaty długo- 
letnirn nauczycielom. pedagogorn, którzy w 
tyrn roku obchodzili jubileusze pracy. 40-le- 
cie: Kazimierz Kaczówka; 30-lecie: Maria 
Basiura, Oanuta Stanek, Mieczysław Haj- 
duk, Anna Rogalska i Wieslaw Rogalski; 
25-lecie: Ewa Racut, Anna Feluś i 20-lecie: 
Kazimiera Wilk, Edwarda Strzyżewska i 
Janina Matura. 
Gospodarzern tej części spotkania była 
prezes Oddziału Z,NP w Alwerni Malgorza- 
ta Trojanowska. Zyczeniajubilatom złożyła 
także przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 
Kurdzie!. J.R. 


""'" 


. 


.
 
.- - 
" 


,-  y 
------ ' 


.- 
- -. 


Nowi abonenci 


SPIS TELEFONÓW 


Otrzyrnaliśrny spis abonentów przyłączo- 
nych do centrali autornatycznej w Alwerni w 
latach 1993-1994. Jest on cennyrn uzupełnie- 
niem jedynego pełnego "Spisu telefonów 
gminy Alwernia" wydanego w 1992 roku. 
A 
83-22-56 Ambroziński Jerzy, ul. Kaszta- 
nowa 
83-22-57 Antczak Bożena, os. Cherni- 
ków 3/25 


B 
83-22-77 Bafia Jadwiga, Regulice 326 
83-22-20 Banasik Józef, ul. B.Prusa 37 
83-26-20 Bazarnik Jan, os.Kamionki 23 
83-22-51 Bąk Grażyna, ul. Różana 10 
83-26-88 Berny Kazimierz, os.Kamionki 3 
83-22-22 Bębenek Marek, os.Cherników 
1ł118 
83-26-00 Bilka Jan, os.Cherników 3/1 
83-22-87 Boba Józef, Regulice 52 I 
83-26-91 Brzezicka Halina, ul.Kasztano- 
wa26 
83-22-88 Buch Adam, ul. Z.Gęsiko- 
wskiego I 
83-26-10 Buczek Piotr, ul.M.Sklodo- 
wskiej-Curie 3 
83-22-63 Bzowska Hałina, Regulice 367 
C 


83-26-29 Chrząszcz Hałina, os.Cherni- 
ków 8/16 
83-26-22 Cichoń Józef, oS.Cherników 9/3 
83-13-51 Ciupek Anna, oS.Cherników 
4/13 
83-22-74 Ciupek Henryk, Regulice 287 
83-26-32 Ciupek Józef, oS.Cherników 5/26 
83-26-63 Ciura Tomasz, os. Cherników 
15/16 
83-26-96 Coctail Bar - Wojewoda Sta- . 
nislawa, uI.M.Skłodowskiej-Curie 14a 
83-22-41 Czech Józef, mgr inż., ul.Kra- 
kowska 55 
83-26-26 Czerwiński Stanisław, os. Che- 
rników I ł/21 


D 
83-22-37 Oąbek Grażyna, ul. Relaks 2 
83-26-76 Oomagala Jan, oS.Kamionki 26 
83-26-82 Orabiec Lesław, ul. Z. Wróble- 
wskiego 6 


83-26-03 Orabiec Zbigniew, os.Chemi- 
ków 15/1 
8-3-22-34 Ourak Wlodzimierz, inż., 
ul.Kasztanowa 


F 
83-22-23 Firma "Rawa" Jacek Piątek, 
Regulice 453 
83-22-68 Firma Remontowo-Budowla- 
na "Stan bud", Regulice 311 
G 


83-10-96 Gasek Renata, oS.Cherników 
1/19 
83-26-87 Ginter Sławomir, os.Cherni- 
ków 15/24 
83-26-83 Głogowska Krystyna, 
ul.l-l.Sienkiewicza 6 
83-26-13 Głowacki Krzysztof, os. Che- 
rników 2/9 
83-22-64 Górecka Marta, Regulice 261 
83-26-04 Górecki Jan, Poręba Zegoty 487 
83-22-79 Graboś Wałdemar, usługi 
transportowe, Regulice 377 
83-22-47 GR COMPANV, Poręba Żego- 
ty I 
83-22-60 Grudzień Zbigniew, os.Chemi- 
ków 9/26 
83-22-61 fax Grudzień Zbigniew, ul. 
Różana 2 
83-22-40 Grzyska Jacek, ul.Krakowska 
49 
83-26-09 Grzyska Maria, os.Cherników 
3/27 


H 
83-22-48 Handel obwożny art. przerny- 
słowyrni pochodzenia krajowego i zagranicz- 
nego - Fiba Kazimierz, Grojec 113 
83-22-95 Hapek Jan, Grojec 331 
83-26-62 Herod Janusz, oS.Cherników 
15/40 
83-15-11 Hostyńscy L.M., Regulice 164 
83-11-24 Hudzik Janusz, oS.Cherników 
5/10 
83-22-35 Hudzik Mieczyslaw, os.Ka- 
rnionki 20 


J 


83-26-15 Jarczyk Anna, oS.Cherników 
2/14 
83-22-18 Jarczyk Franciszek, ul.B.Pl1Jsa 9 
K 
83-26-70 Kadłuczka Andrzej, os.Cherni- 
ków 15/25 


83-26-07 Kalamacki Kazimierz, ul. 
Kwiatowa 17 
83-26-77 Kamiński Sławomir, lek.rned. 
oS.Cherników 15/21 
83-15-15 Kapcia Piotr, wideofilmowa- 
nie, Nieporaz 74 
83-26-01 Kapelan Adam, Rynek 24 
83-26-49 Kapusta Janina, Rusocice 129 
83-26-78 Kasprzyk Mirosław, os. Che- 
rników 15/5 
83-22-38 Kawala Jan, ul.Belwender I 
83-22-76 Klimkiewicz Zofia, Regulice 
386 
83-22-93 Kmiecik Zofia, Regulice 477 
83-26-45 Knapik Andrzej, Kamień 92 
83-26-11 Knapik Marek, oS.Cherników 
1/29 
83-22-45 Knapik Sławomir, ul. Wiosen- 
na I 
83-26-95 Knapik Zygmunt, ul.l-l.Sien- 
kiewicza 12 
83-22-53 Kolodziejczyk Andrzej, 
ul. l. Krasickiego 6 
83-22-29 Kosowska Halina, ul. Brzeziny 
55 
83-22-14 Kosowska Krystyna, ul.Brze- 
zin) I 
83-22-27 Kosowski Kazimierz, ul.Brze- 
ziny 5 
83-16-88 Kowalczyk Stanislaw, os.Che- 
mików 5/20 
83-22-81 Kowalski Edmund, Regulice 47 
83-12-19 Kólko Rolnicze w Regułicach 
83-15-89 Krańska Hałina, os. Chemików 
4/19 
83-26-16 Krawczyk Aleksander, ul.Sło- 
neczna 4 
83-22-42 Krawczyk Ludwika, ul.A.Mic- 
kiewicza 20 
83-26-21 Krawiec Bronislawa, Kwiacar- 
nia w Alwerni 
83-26-40 Krężolek Maria, os.Chemi- 
ków 10/21 
83-26-65 Kubiela Alicja, Okleśna 174 
83-26-59 Kucharczyk Krzysztof, rngr 
inż. os. Chemików 15/29 
83-26-61 Kulawik Halina, oS.Cherników 
14/6 
83-26-02 Kurowska Małgorzata, 
uLGarncarska 5 


L 
83-22-69 Lelito Jolanta, Regulice 472 - 
Zakład Fryzjerski - Damski 


83-22-54 Likus Józef, uł.Różana I 
83-22-65 Lizoń Melania, Re£ulice 
499 
83-22-17 Lizończyk Jan, ul.B.Prusa 25 
83-26-79 Luty Stanislaw, rngr. uł.Słone- 
czna 3 


Ł 
83-22-68 Ładocha Stanisław, Regulice 
311 
83-22-67 Łagan Teresa, Regulice 308 
83-15-86 Łatak Elżbieta, Brodla 24 
83-26-52 Łatak Kazimierz, Kamień 
330 
83-26-57 Łupina Oariusz, os. Chemików 
15/39 
83-22-89 Łysak Maria, Regulice 523 
83-26-98 Łytek Paulina, oS.Cherników 
13/7 


M 
83-26-64 Machna Adam, Ok leśna 124 
83-26-68 Maciejak Marek, os.Cherni- 
ków 15/10 
83-22-75 Majcherczyk Izabela, Reguli- 
ce 385 
83-26-86 Majka Paweł, os.Cherników 
15/8 
83-26-85 Malik Jolanta, os,Cherników 
15/20 
83-26-92 Małocha Henryk, uł.Kasztano- 
wa9 
83-26-54 Marasik Józef, rngr inż. Prze- 
ginia Duchowna 268 
83-26-55 Marasik Leszek, Przeginia Du- 
chowna 254 
83-22-02 Matusiak Andrzej, os.Cherni- 
ków 14/15 
83-26-72 Mazgaj Ewa, oS.Chemików 
14/4 
83-22-26 Mazgaj Franciszek. ul.B.Pl1Jsa 40 
83-26-74 Mądrzyk Marek, rngr inż., 
os. Chemików 15/18 
83-22-07 Michalik Kazimiera, Regulice 
424 
83-26-35 Mizioł Lucjan, os,Chemików 
5/2 
83-15-43 Młynek Maria, Rynek 15 
83-26-48 Morawski Józef, Zakład Ma- 
sal'ski. Kamień 252 
83-22-66 Moskal Zofia, Regulice 349 
83-26-50 Mrowiec Stanislaw, Kamień 
281 


(lłokOllczellie Ila sIr. 6)
		

/p006_0001.djvu

			ALCHEMIK-6 


Trzydzieści lat minęło 


JUBILEUSZ SZKOL Y PODSTAWOWEJ 
W REGULICACH 


22 p3Żdziernika, w Regulicach odbyły się uroczystości związane z trzydziestoleciem oddania do 
użytku Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki. 
Tradycje szkoły sięgają 1835 roku. W ciągu tego czasu kilkakrotnie zmieniała ona swą siedzibę. 
Dzisiejszy budynek szkolny został wybudowany w ramach akcji "Tysiąc szkół na tysiąclecie Pol- 
ski", a jego powstanie jest zasługą 23-osobowego Komitetu Budowy Szkoły działającego pod prze- 
wodnictwem Wladysława Kapci. Z budową tego "Pomnika tysiąclecia Polski" wiążą się także 
nazwiska Wladysława Golinowskiego (był kierownikiem szkoły w latach 1930 - 1960 i za jego 
czasów rozpoczęto budowę) oraz Kazimierza Wojasa (kierował szkołą w latach ł 960 - ł972). Prze- 
kazanie do użytku nowego budynku szkolnego nastąpiło 26 września 1964 roku. Szkoła zmieniła 
wówczas nie tylko budynek, ale i też patrona; Tadeusza Kościuszkę zastąpił Aleksander Zawadzki. W 
pełnym społecmych przemian 1990 roku powrócono jednak do jej dawn
i historycmej nazwy. 
Jubileuszowe uroczystości otrzymały bardzo staranną oprawę. W miejscowym kościele parafial- 
nym została odprawiona z tej oka,gi specjalna msza święta. Przygotowano interesujący montaż po- 
etycki poświęcony pamięci patrona szkoły. Duży poklask wśród zgromadzonych zdobył występ 
regulickiego Zulu Gula i jego "małżonki". Podobały się też popisy tanecme i gra uczniów na in- 
strumentach klawiszowych. Całość imprezy zakOłlczyła zabawa taneczna, z której dochód przezna- 
czono na potrzeby szkoly. 
W imprezie uczestniczyli między innymi przedstawiciele krąkowskiego Kuratorium: dyrektor 
delegatury dr inż. Kazimierz Golas i wizytator mgr Magdalena Zólkiewicz, przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Alwerni mgr Anna Kurdziel, radni i sołtysi ze wsi Nieporaz i Regulice. a także dyre- 
ktorzy szkół z terenu gminy. 
Radosne chwile związane z jubileuszem nie mogą jednak przysłonić problemów z jakimi w najbliż- 
szym czasie będzie musiał się uporać nowy dyrektor szkoły mgr Jaroslaw Gawel. Nawet pobieżna ob- 
serwacja pozwala dostrzec potrzebę przeprowadzenia w budynku szeregu poważnych remontów, jak 
choćby naprawa parkietu w dolnej kondygna"ji budynku. eliminaga zacieków czy wymiana popęka- 
nych tynków. Jest to jednak wierzchołek gÓIY lodowej. bo - jak wspominał w swoim wystąpieniu dyre- 
I5tor J.Gawel - szkole potrzebny jest remont kapitalny. Będzie to trudne do realiza"ii zadanie. 
Zyczymy wszystkirn pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom pomyślności w dążeniu do tego ce- 
lu, by kolejne jubileusze zastawały szkołę w coraz lepsz
j kondycji... Janusz Cholcwa 


PODZIĘKOWANIE 
Dyrekcja Szkoly Podstawowej irn. Tadeusza Kościuszki w Regulicach składa serdecz- 
ne podziękowania tym wszystkirn, którzy pornagali przy organizacji i w obchodach uro- 
czystości 30-lecia szkoły. 
Organizacja irnprezy nie byłaby rnożliwa, gdyby nie tacy sponsorzy jak: Bank Spół- 
dzielczy w Alwerni, Małgorzata i Mariusz Bębenkowie, Stanisława i Józef Bobowie, 
Beata i Jacek Ciolczykowie, Ewa i Wojciech Ciomborowie, Stanisława i Stanisław 
Ciupkowie, Lucyna i Mirosław Dębscy, Tomasz Kadłuczka z zespole m, Barbara i 
Władysław Kapciowie, Krystyna i Jerzy Kasprzykowie, Ewa i Tadeusz Knapikowie, 
Kolo Łowieckie "Leśnik" w Alwerni, Krystyna i Jan Kopciowie, Irena i Leslaw Ku- 
klowie, Barbara Łuszczek, Maria i Edward Niechwiejowie, Renata i Wojciech Malo- 
dobrzy, Małgorzata Pałka, Ewa i Stanisław Sikorowie, Miroslawa i Maciej 
Warzechowie, Zakłady Chemiczne" Alwernia" S.A. i Zakład Produkcji Cukierków 
w Alwerni. 
Część artystyczną uroczystości przygotowywali wszyscy nauczyciele szkoły w Reguli- 
cach. Całością oprawy artystycznej kierowała rngr Maria Warzecha, oprawę plastyczną 
przygotował Marek,Moskal, a występy muzyczne prowadził Tomasz Kadłuczka. 
Uroczystą Mszę Swiętą celebrowali księża Piotr Kluska i Ludwik Łącki. 
W przygotowaniu i przeprowadzeniu irnprezy aktywnie uczestniczyli tacy rodzice jak: 
Roman Palka., Teresa Turek, Kazimiera Michalik, Hałina Chełmecka, Marta Góre- 
cka, Mirosława Warzecha, Elżbieta Ryba. 
Pomagali także: Teresa Głownia, Zofia Korzeń, Danuta Kapcia, Stanislawa Białas, 
Irena Maślanka, Alicja Kadłuczka, Halina Jaśko, Jolanta Lełito, Maria Zgraja, Iza- 
bela Majcherczyk, Jadwiga Zajac, Irena Kukla. 
Wielu rodziców przekazało nam nieodpłatnie przygotowane przez siebie ciasto czy ja- 
rzyny. Barbara Kołodziej wypożyczyła część nakryć i obrusów. Monika Sibik prowa- 
dziła bufet, Ryszard Bartczak nagrywał przebieg uroczystosci na taśrnie video. 
Wiele pracy włożyli też pracownicy obsługi szkoly i uczniowie. 
Trud wszystkich wyrnienionych osób spowodował, że w godny i uroczysty sposób rno- 
gliśmy obchodzić swoje szkolne święto. 


razu. Bolęcina, Brodel czy Poręby Żegoty. Panuje bowiem 
przekonanie. że właśnie tu zawsze mogą kupić świeże kwiaty 
po urniarkowanej cenie, niższej niż gdzie indziej. Pani Kry- 
styna jest zawsze uśrniechnięta i uczynna, i co ważne - w ra- 
zie potrzeby sprzeda kwiaty nawet klientowi. który dotrze tu 
o oajbardziej nieprawdopodobnej porze dnia, a czasem i no- 
cy. 
- Mogę sprzedawać kwiaty nieco taniej niż konkurencja - 
zwierza się Krystyna Kopeć. Nie narzucam zbyt wysokich 
marż. bo nie muszę płacić dzierżawy za wynajem łokału. 


W poprzednich numerach prezentowaliśrny laureatów 
tegorocznego konkursu na najlepszą placówkę handlową z 
terenu naszej grniny. Dotychczas przedstawiliśrny najlepsze 
sklepy wybrane przez czytelników spośród nominowanych 
do tego tytułu przez naszą redakcję. Dziś kol
j na laureatkę w 
kategorii, w której czytelnicy typowali swój ulubiony sklep 
spoza listy naszych propozycji. Wśród laureatów tąk zwan
j 
kategorii "fuks" znalazła się kwiaciarnia Krystyny Kopeć z 
Regulic... . 
- Kwiaciarką zostałam przez przypadek - wspomina pani 
Krystyna. Początkowo pracowałam przez siedem łat na kołei 
i nigdy nie przypuszczałam. że kiedyś zajmę się handłem. a 
tym bardziej sprzedażą kwiatów. Jednak osiem łat temu opu- 
ściła Połskę moja serdeczna koleżanka Basia Knapik. Przed 
wyjazdern zaproponowała mi przejęcie od ni
j kiosku poło- 
żonego koło sklepu GS-u, w którym prowadziła sprzedaż 
kwiatów. Byłam wówczas na urlopie wychowawczyrn - spró- 
bowałam... . Aby jednak rnóc prowadzić ten interes musiałam 
zaliczyć obligatoryjne wówczas kursy dla sprzedawców i bu- 
kieciarstwa. 
ł tak się zaczęła przygoda Krystyny Kopeć z kwiatami. 
T..rwa ona do dziś. Do kwiaciarni - rnieszczącej się obecnie w 
jej prywatnyrn domu - zaglądąją nie tylko mieszkańcy Regu- 
lic. Wielu klientów przyjeżdża z Alwerni, Kwaczały, Niepo- 


(ozdoby ze sznurka). Niektóre z oferowanych towarów są 
wykonane przez samą panią Krystynę jak koszyczki czy su- 
che kornpozycje. 
Przy prowadzeniu kwiaciarni. pani Krystynie czasern po- 
rnagajej rnąż - Jan. który pelni tu także rolę zaopatrzeniow- 
ca. W rniarę wolnego czasu pornaga swojej rnarnie również 
starszy syn - szesnastoletni Jakób. który uczy się zawodu 
stolarza w Zasadniczej Szkolc Zawodowej w Krzeszowicach. 
Najrnłodsza latorośl - jedenastoletni Łukasz - jest natorniast 
uczniern IV klasy Szkoły Podstawowcj w Regulicach. 
W dzisi
iszych trudnych czasach. gdy w wielu rodzinach 
czasern nie starcza na chleb. potrzeba zakupu kwiatka przy 
jakieś okazji staje sie coraz mni
isza. Na dodatek kwiaciar- 
nia położona w punkcie odleglym od wielkich skupisk ludz- 
kich nie może przynosić kokosów. Dlatego godnym uznania 
jest wlączanie się Krystyny Kopeć do sponsorowania niektó- 
rych miejscowych inicjatyw społecznych. Przykładern z 
ostatnich dni jest pomoc przy finansowaniu i organizacji ju- 
biłeuszu szkoły w Regulicach czy zamiar sponsorowania wy- 
posażenia klasy komputerowej w tejże szkole. 
Laureatce naszego konkursu życzymy dalszych sukce- 
sów zawodowych, utrzymania sympatii i uznania swoich 
dotychczasowych, a także pozyskania nowych klientów. 
Janusz Chołewa 


Kwiaciarnia Krystyny Kopeć 


Ponadto wiełe oferowanych produktów przygotowuję sama 
łub z mężem. który ma duże zacięcie plastyczne. Kwiaty ku- 
plijemy u stalych dostawców. którzy nam sprzedają je po ce- 
nach preferencyjnych. Załe:iy nam na kliencie: naszą dewizą 
jest to. aby towar był świeiy. dobrej jakości i tani. Nie usi/u- 
jemy tei nagłe podnosić cen w okresie dużego zapotrzebowa- 
nia na kwiaty. Uważam. że byłaby to polityka 
krótkowzroczna. 
Oprócz żywych kwiatów u Krystyny Kopeć rnożna kupić 
takżc rniędzy innyrni doniczki. sztuczne kwiaty czy rnakrarny 


N 
83-22-25 Nadzieja Bołesław, ul.B.PruSft 
21 
83-12-44 (fax) Nadzór Telekomunika- 
cyjny Alwernia 
83-26-05 Napiórkowska Maria, os.Che- 
rników 3/28 
83-22-82 Niemczyk Zofia, Regulice 313 
83-13-73 Nowacka Małgorzata, os.Che- 
rników 5/11 
83-26-46 Nowak Kazimierz, Karnień 79 
83-22-32 Nowak Kazimierz, ul.K.Olsze- 
wskiego 2 
83-26-44 Nowak Stanislaw, Kamień 348 
83-26-17 Nowakowski Krzysztof, os. 
Cherników 6/15 


o 
83-26-53 Orlik Stanisław, Rusocice 272 


P 
83-12-01 Palka Roman. Regulice 450 
83-26-43 Parafia Rzymsko-Katolicka, 
T.Masłowski, Karnień I 
83-22-91 Pater Jan, Regulice 320 
83-26-93 Pater Zdzislawa, uI.A.Mickie- 
wicza 2 
83-26-25 Paw Bogumiła, os.Cherników 
B/B 
83-26-37 Paw Józef, oS.Cherników 9/30 
83-22-33 Perończyk Agata, os. Kamionki 
48 
83-22-23 Piątek Jacek, Regulice 453 
83-22-52 Pierzchała Stanisława, ul. Sos- 
nowa I 
83-15-97 Pierzynka Piotr, oS.Cherników 
10/33 
83-26-80 Płuta Franciszek, uI.K.Olsze- 
wskiego 18 
83-26-08 Płatek Janusz, ul.Kwiatowa 13 
83-16-24 Pocztowska Krystyna, os.Che- 
mików 11 /1 
83-22-12 Pocztowska Władysława, 
ul.Leśna 2 
83-26-12 Poziomka Jan, os.Chemików 
1/30 
83-22-30 Prasak Marta, rngr, ul.K.OI- 
szewskiego 4 
83-26-71 Praszek Andrzej, os.Cherni- 
ków 14/7 
83-22-55 fax Przedsiębiorstwo Budow- 
lano-Remontowe - "Eurobud" 
83-22-21 Przedsiębiorstwo Produkcyj- 
no-Uslugowe - " Alchem", ul. Krakowska 20 


83-22-70 Przedsiębiorstwo Wielobraż- 
nowe "MAX" S.c. - Grojec 
83-22-71 Przedsiębiorstwo Wiełobraż- - 
nowe "MAX" S.c. - Grojec 
83-22-72 fax Przedsiębiorstwo Wielo- 
brażnowe "MAX" S.c. - Grojec 
R 


83-22-24 Romański Stanisław, ul. Wio- 
senna 5 
83-22-50 Rożnawski Sławomir, ul.I.Kra- 
sickiego 8 
83-22-83 Ryba Jerzy, Regulice 61 
83-26-73 Rybarz Tadeusz, os.Chemi- 
ków 14/3 


s 


83-26-38 Schwenk Józefa. os.Cherników 
10/11 
83-22-43 Sekula Ryszard, rngr. ul. 
M.Skłodowskiej-Curie 5. 
83-22-59 Seremak Waclaw, Regulice 
182 
83-26-58 Siemek Anna, oS.Chemików 
15/38 
83-26-94 Siewiorek Stanisław, 
ul.H.Sienkiewicza 26 
83-22-78 Sikora Stanisław, Regulice 
51 ł 
83-22-31 Siurtek Anna, ul. K.Olsze- 
wskiego 6 
83-11-73 Sklep artykułów przemysło- 
wych, nasion i materialów budowlanych 
Malik Janusz, Regulice 53 
83-10-21 Sklep mięsny - Wajdzik M., 
Rynek 6 
83-22-92 Skłep nr 22 - Regulice (k.Nie- 
porazu) 
83-14-97 Sklep spożywczy - Kasprzyk 
Jerzy, Rcgulice 
83-15-78 Skład materialów budowla- 
nych, os. Kamionki 9 
83-26-84 Skowrońska Maria, ul.H.Sien- 
kiewicza 20 
83-22-36 Słowińska Beata, oS.Kamion- 
ki 
83-13-16 Smolarek Ewa. ul.M.Dąbro- 
wskiej 6 
83-14-87 Soboń Stefan, os.Chemików 
4/15 
83-22-73 Sołtysik Irena, Regulice 461 
83-22-90 Spółka cywiłna M.Macuda 
A.Zawadzka, Regulice 540 
83-22-78 Sprzedaż Hurt. Art. Przemy- 
słowych, Regulice 511 


83-26-69 Spuła Katarzyna, os.Cherni- 
ków 1/27 
83-19-61 Stańczyk Stanislaw, os.Cherni- 
ków 4/28 
83-26-51 Stańko Jan, Rusocice 157 
83-22-49 Starzycki Krzysztof, ul.Space- 
rowa 2 
83-11-70 Starzycki Władysław, Brodła 
327 
83-22-85 Starzykiewicz Andrzej, Regu- 
lice 384 
83-22-16 Starzykiewicz Marek, 
ul.B.Prusa 29 
83-26-36 Starzykiewicz Wieslaw, 
oS.Cherników 4/25 
83-14-13 Stefański Adam, oS.Chemików 
9/31 
83-26-67 Stroińska Zuzanna, os.Cherni- 
ków 15/6 
83-26-24 Szala Katarzyna, os.Chemi- 
ków 11/26 
83-26-81 Szpila Antoni, uI.K.Olsze- 
wskiego 12 
83-26-34 Szymeczko Zbigniew, os.Che- 
mików 8/10 


Ś 
83-26-42 Świadek Wladysław, Kamień 
251 
83-26-06 Świerczek Janusz, uI.M.Sk/o- 
dowskiej-Curie 6 


T 
83-22-19 Taborski Jan. ul.B.Prusa 7 
83-26-33 Tadeusz Marian, os.Cherni- 
ków 12/3 
83-26-27 Talowska Antonina, os.Che- 
mików 9/1 O 
83-26-30 Talowska Jadwiga, os.Chemi- 
ków 9/34 
83-26-18 Toczek Edward, os.Cherników 
4/11 
83-26-75 Tomaszewska Ewa, mgr. 
os. Kamionki 
83-22-06 Turecki Jan, Kwaczała 620 


U 
83-20-88 Urząd Miejski - Burmistrz, ul. 
Z.Gęsikowskiego 7 
W 
83-22-84 Warzecha Michał, Regulice 
192 
83-22-86 Warzecha Mirosława, Reguli- 
ce561 


83-13-04 Włoch Krystyna. os.Cherni- 
ków 9/11 
83-22-09 Wlodarski Wiesław, 
ul.M.Skłodowskiej-Curie 9 
83-13-69 
83-22-44 Wojciechowska Barbara, mgr 
inż.. Poręba Żegoty 263 
83-22-46 Wojewoda Ałeksander, ul.Ka- 
sztanowa I D 
83-12-02 Wojewoda Dariusz,os.Cherni- 
ków 3/23 
83-26-90 Wojewoda Krystyna, uLKasta- 
nowa 7 
83-26-89 Wojtoń Dorota, ul.A.Mickie- 
wicza 13 
83-26-39 Wojtoń Stanisław, os. Cherni- 
ków 10/24 
83-26-47 Wolarek Władysia w, Kamień 
280 


Z 
83-22-69 Zakład Fryzjerski Damski - 
Lelito Jolanta, Regulice 472 
83-26-97 Zakład Krawiecki - Berniak 
Michalina, uI.M.Skłodowskiej-Curie 14a 
83-13-69 fax Zakład Produkcji Spo- 
żywczej "Gellwe", uI.M.Skłodowskiej-Cu- 
rie9 
83-22-11 
83-22-10 
83-ł5-11 Zaklad Stolarski L.M.Hostyń- 
scy, Regulice 164 
83-22-00 Zakłady Chemiczne "Ałwer- 
nia" S.A., ul.K.Olszewskiego 25 
83-22-01 
83-22-03 
83-22-04 
83-22-05 
83-22-08 
83-26-60 Za potoczny Ryszarda, os.Che- 
mików ł5/15 
83-26-66 Zieliński Marek, os.Cherników 
14/5 
83-26-28 Zieliński Wiesław, os.Cherni- 
ków 10/3 
83-22-39 Zięba Józef, ul. Krakowska 55 


83-22-80 Zimoląg Stanisława, Regulice 
101. 


Ż 
83-26-14 ŻądłQ Włodzimierz. os.Cherni- 
ków 2/5 
83-26-31 Żwawa Adam, oS.Cherników 
10/6
		

/p007_0001.djvu

			ALCHEMIK-7 


REDAGUJE: 
URZĄD MIEJSKI 
ul. Krakowska 27 
32-066 
Alwernia 
tel. 83-11-38 


, 
PRZEJĘCIE SZKOL 


Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia w dniu 6 października 1994 zorganizowała wspólnie 
z burmistrzem spotkanie dotyczące spraw oświatowych, a przede wszystkirn przejęcia szkół 
przez gminę. W spotkaniu tym oprócz członków komisji wzięli udział dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele rad pedagogicznych i komitetów rodzicielskich. Ponadto w 
spotkaniu wzięli udział pan kurator oświaty rngr Jerzy Lackowski jak również dyrektor ds 
ekonomicznych mgr Kuźniak. 
Pan kurator w swoirn wystąpieniu poparł plan przt::jęcia oświaty przez grninę. Przedstawił 
jednocześnie korzyści z tego płynące. Przede wszystkim chodzi o upowszechnienie świado- 
mości, że placówki oświatowe. tj. szkoły i przedszkola są istotną częścią zadań Rady Miej- 
skiej i społeczności oraz. że wszyscy są współodpowiedzialni za ich kondycję rnaterialną. 
Złożył też obietnicę, że Kuratoriurn oddłuży oświatę. która rna do chwili obecnej zaciągnięte 
zobowiązania na 640 rnln. zł. Poinforrnował, że w sprawach dydaktyki, wychowania i opieki 
szkoły będą podlegać Kuratoriurn, zaś obsługę finansową będzie prowadzić Urząd Miejski w 
Alwerni. 
Dyrektorzy placówek będą odpowiedzialni za zarządzaną placówkę, w tyrn: zatrudnianie i 
zwalnianie pracowników (zgodnie z obowiązującyrni w tyrn względzie przepisami), za pra- 
widłowe gospodarowanie zatwierdzonyrn przez Radę Miejską budżetem placówki. Taki spo- 
sób zorganizowania pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych finansów. 
Istotny wpływ na gospodarowanie budżetern będzie rniała rada szkoły. Dyrektorzy placówek 
oświatowych zobligowani będą do ścisłej współpracy z burrnistrzern i Zarządern Miejskirn. 
Obligatoryjne przejęcie placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 
terytorialnyrn nastąpi w styczniu 1996 r. 
W związku z planowanyrn przejęciern oświaty zamierza'W: 
1. Dokonać przeglądu placówek oświatowych pod kątern Ich stanu i potrzeb. 
2. Ustalić harmonogram i sposób wykonywania koniecznych rernontów wspólnie z samo- 
rządami wiejskimi i Zarządem Miejskirn. 
3. Przeanalizować plany finansowe placówek. ich zasadność i racjonalne wykorzystanie. 
4. Przemyśleć wspólnie z dyrektorami i radami szkół racjonalne wykorzystanie zatrudnio- 
nych pracowników. Pracowników fizycznych planuje się wykorzystać przy rozwoju działal- 
ności stołówek szkolnych. 
5. Przeanalizować dokładnie budżet grniny. dokonać korekt uwzględniających potrzeby 
oświaty. 
6. Przeprowadzić spotkania z zespołarni nauczycieli, wysłuchać ich uwag i opinii. 
7. Utworzyć radę spoleczną przy Kornisji Oświaty Kultury i Zdrowia, która będzie współ- 
działała w rozwijaniu kultury. sportu i turystyki. 
Kurator Oświaty zobowiązał się do dostarczenia burmistrzowi i Radzie Miejskiej potrzeb- 
nych opracowań i harmonogramów usprawniąjących przejęcie oświaty. 
Przewodniczący Komisji 
rngr JÓZEF GAUDYN 


"WYSpy 


, 
SZCZĘSLIWE" 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Alwerni informuje, że w wyniku przeprowa- 
dzonej w dniu 21 października 1994 l' zbiór- 
ki pieniężnej na rzecz dzieci chorych na 
białaczkę zebrano ogółem: 25.374.800 zł. 
Z kwoty tej - 5.000.000 zł. to wpłata do- 
konana przez Zarząd Zakładów Chemicz- 
nych "Alwernia", który to zakład jako 
jedyny z terenu grniny nie pozostał obojętny 
wobec apelu "pragnienia życia" wielu mło- 
dych istot ludzkich. Pozostała kwota stanowi 
indywidualne datki naszej lokalnej społecz- 
ności wraźliwej na ludzki ból i cierpienie. 
Nałeży zaznaczyć duże zaangażowanie Dy- 
rekcji i młodzieży Przyzakładowej Zasad- 
niczej Szkoły Zawodowej oraz wszystkich 
palcówek oświatowych szczebla podstawo- 


wego, za co Ośrodek składa gorące po- 
dziękowanie. 
Szczególne słowa uznania kierowane są 
pod adresern pana Józefa Urbańczyka, zarn. 
Kwaczała 446 oraz pana Jerzego Siwka, 
zarn. Wieliczka. ul. Niepołornska 57. którzy 
bezinteresownie zapewnili przewóz grupy 
osób. szczególnie rnłodzieży, na galę sporto- 
wo-artystyczną do Hali "Wisły" w Krakowie. 
objętą programern akcji "Chcę być". 
Na podziękowanie zasługują też pracow- 
nicy Fundacji Kultury w Alwerni. Redakcji 
"Alchemika" oraz wszyscy. którzy w jakikol- 
wiek sposób przyczynili się do rozpropago- 
wania i przeprowadzenia akcji. która 
zakończyła się powodzeniern i pozostanie 
chlubną wizytówką naszej grniny. 


Alkohol twój wróg 


Terenowa Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizrnowi w Alwerni przy współudziale i 
osobistym zaangażowaniu pani mgr Krystyny Siep rawskiej zorganizowała wśród rnłodzieży 
Szkoły Podstawowej w Alwerni konkurs na temat: "Szkodliwości alkoholu i jego negatywne- 
go wpływu na zdrowie człowieka" 
W konkursie wzięło udział 99 uczniów. Został on przeprowadzony w 3-ch kategoriach: 
ł. test 
2. konkurs plastyczny plakatów i rysunków 
3. konkurs na najciekawsze wypracowanie. 
Za najciekawsze prace przyznane zostały nagrody i wyróżnienia ufundowane przez wspo- 
mnianą wyżej Kornisję. 
Za najlepsze prace jury uznało: 
I. w kategorii test: Dorota Bigosińska kl.VIB. Zofia Ciupek kl.VIB. Zbigniew Maj- 
chrowski kI. VII B, Karołina Wenta kI. VII B. 
2. w kategorii konkursu plastycznego - plakat: Anna Rożnawska kl.VIC. Sabina Przy- 
stał kI.VIIIC, Gabriela Jochymek kI.VIC; 
rysunek: Kinga Gajos kl.VIIC. Magdalena Kopaczka kI.VIIB, Zofia Ciupek kl.VIC. 
3. w kategorii na nąjlepsze wypracowanie: Marcin Cholewa kI.VIIIC, Agnieszka Cichoń 
kI.VIC. 
Poza nagrodzonymi pracami wiele innych zostało wyróżnionych. Poziorn prac jury oceni- 
ło jako bardzo wysoki. Marny nadzieję, że posiadana przez rnłodzież wiedza na ternat szkod- 
liwości alkoholu przyczyni się do zawężenia kręgu osób zagrożonych problemern 
alkoholowym. 


ZA WIADOMIE NIE 


Urząd Miejski w Alwerni zawiadamia wszystkich odbiorców wody z wodociągów 
komunalnych, że w każdy poniedziałek kasa ROLCHEMU w Alwerni, ul. Krakowska 
20 (ekspłoatator) będzie czynna w godzinach 9 00 _ 17 00 . 


r 


JUBILEUSZ 


W dniu 17 października 1994 r. w Urzędzie Miejskirn odbyła się uroczystość wręcze- 
nia medali z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Uroczystości przewodniczył wicewojewoda Jerzy Miller. który wręcz) I zaproszonym 
gościom rnedale. 
Uhonorowane zostały Pary: 
Wladysława i Józef Czechowie, zarn. Regulice 331 
Antonina i JózefWoskowiczowie, zam. Regulice 38 
Rozalia i Józef Rychlikowie, zam. Kwaczała 441 
W uroczystości wzięli również udział: przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Wojewódzkiego - dyr. U.Filipowicz, P.H.Nodzeńska, przewodnicząca Rady 
Mi«jskiej A.Kurdziel, sekretarz Urzędu Miejskiego H.Pikulska, kierownik USC K.Bu- 
lek oraz rodziny Jubilatów. 
Były życzenia, gratulacje, kwiaty. Pod opieką Fundacji Kultury Alwernia wystąpiły 
\.. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Alwemi. Całości towarzyszyła rniła. rodzinna atmosfera.
 


ROLNICY - HODOWCY 


Królik jest zwierzęciem powszechnie hodowanyrn zarówno w Polsce jak i wielu innych 
krajach. Jedną z wielu zalet chowu królików jest to. że wykorzystują one pasze odpadkowe. 
Drugirn czynnikiern ekonornicznyrn chowu królików jest ich płodność. 
Kaźdy hodowca powinien troszczyć się o zdrowie królików. tylko bowiern w warunkach 
pełnej zdrowotności zwierząt można liczyć na efekty produkcyjne stada. Chcąc uniknąć cho- 
rób hodowcy powinni przestrzegać zasady. że znacznie lepiej jest zapobiegać choroborn jak 
je leczyć. 
Najczęstszymi przyczynami chorób są: 
- zaniedbania właściciela polegąjące na braku dostatecznej opieki i higieny. 
- nieodpowiednia karrna oraz nieprawidłowe żywienie. 
- nieprawidłowe pomieszczenia narażąjące króliki na urazy i skaleczenia. 
- nieodkażanie pornieszczeń i klatek oraz sprzętu używanego w hodowli. 
- brak stałego zwalczania szkodników, 
- nieprzestrzeganie zasad izolacji sztuk nowo nabytych i podejrzanych o choroby. 


. . '-:=;"h :=tt 
:;:;{:: ::::
:
:::::
:::::i:
:::
: ::.....::::.::

:...k::
:::.:;:::::.::::::
:.....:::.:::;::.:.;:;:;.:./
.
:
.:.. ......".. .... . .". . .".". .. ".: 
 
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
.
.: :.
.
.
 
 
.
 ::
... :).:::
:::
:::
:::
:
:
:
.
.
.: .::::;'
:::::::':
:':::
:::
:i:
:::::
.... :::::.- .-:::r ...: :.: ::...:.:.:.:.:.: 
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...y................:.:.:.:.:.:.:.:.:...........................:....................:.... ... .. .:....:.;.....:.:.:.:.:.:.....:... ..................:...::
:..:.
.............. .....
 ...:.:.:: 
_.' 
-........... . 
............- ............... 
................... .. 
...............-.- 
. .. .. ...... .. ...............-..- 


Hodowcy powinni przynąjrnniej raz, a nawet dwa razy do roku odkażać pornieszczenia i 
klatki dla królików. Czynność tę należy wykonać przed każdym okresem kopulacyjnyrn, wy- 
kotern. odsadzaniern rnłodych oraz przywiezieniem nowych sztuk. 
Schorzenia królików występują nąjczęściej wiosną i jesienią. Wpływ na to rnoże rnieć 
przcjście z żywienia wiosennego na zirnowe i odwrotnie. Okrcsern sprzyjąjącym rozwojowi 
chorób rnoże być także znaczne osłabienie zwierząt. np. samic po odsadzeniu licznego miotu. 
Jedną z naj poważniejszych chorób po pornorze, gdzie króliki padąją nagle bez widocznych 
objawów. jest MYKSOMA TOZA. Jest to choroba wirusowa. Roznoszą ją owady kłujące: ko- 
rnary, pchły. wszy oraz ptaki. Do zakażenia rnoże także dojść podczas "rnycia się" królików 
(wirus zostąje \\tarty w błonę śluzową). Pierwsze objawy występują w 2-5 dni po zakażeniu. 
Nąjpierw w wyniku zapalenia spojówek p
jawia się wysięk z oczu oraz obrzęk powiek (wą- 
skie szparki). W drugiej fazie występuje obrzęk uszu. a następnie głowy. Masajednego ucha 
może dochodzić do 300 grarn. Głowa królika upodabnia się do głowy lwa. Obrzęki występują 
również w okolicy krocza. narządów rodnych. Początkowo choroba przebiega bez większych 
zaburzeń. Mirno obrzęków zwierzęta jedzą. Po przejściu szczytowego okresu zachorowań 
choroba rna przebieg przewlekły. Cechuje ją brak obrzęków uszy i oczu. występują natomiast 
obrzęki na skórze i pod nią. By uniknąć choroby króliki należy szczepić. 
ODR Karniowice 
mgr inż. B.MAJCHROWSKA 


APEL 


Urząd Miejski w Alwerni działając na podstawie 
10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
września 1980 r w sprawie utrzymania czystości 
i porządku w miastach i na wsi (Dz.U.nr 24, poz. 91) 


. 
przypomina 
mieszkańcom gminy oraz jednostkom 
organizacyjnym o obowiązku czyszczenia placów, 
dróg, chodników i rowów 
przylegających do posesji.
		

/p008_0001.djvu

			ALCHEMIK - 8 


W 
NASZYM 
TYGIELKU 


NIE MA ŁEBKÓW 
z rozwoju komunikacji z Krakowem - poja- 
wili się nowi przewoźnicy - niezadowolona jest 
grupa kierowców, która na tej trasie dorabiała so- 
bie na tzw. łebkach. Teraz skrobią się w swój le- 
bek wiedząc, że to se ne vrati. I bardzo dobrze! 
"DOM O - STRÓŻE" 
Większość domofonów, które przed rokiem 
pojawiły się masowo w blokach na osiedlu 
Chemików jest już zepsuta. - Naprawianie nic 
nie dąje, bo zaraz znajdą się dewastatorzy - 
twierdzą mieszkańcy i pokornie znoszą widok 
rozbebeszonych urządzeń, notabene założonych 
za ich pieniądze. Ratunkiem dla niszczonych 
domofonów może być jedynie pojawienie się na 
osiedlu złodziei. Lepiej jednak zabezpieczyć 
się wcześniej! 
SŁOWO DZIAŁKOWCA 


Nieprawda, że nic na działkach się nie dzie- 
je. Ostatnio działkowicz pozazdrościł sąsiadowi 
pięknych plonów i postanowił mu pomóc w ich 
zbiórce. Miał pecha, bo nadszedł właściciel i 


zobaczył jego "dobrosąsiedzką pomoc". "Dobry 
sąsiad" przysiągł jednak, że to się już nigdy nie 
po\\1órzy. Trzymamy za slowo! 
MNIEJ CZADU! 
Mieszkańcy osiedla Chemików, zwłaszcza z 
bloków 1-3 proszą o maski przeciwgazowe. Nie 
chodzi o ćwiczenia obrony cywilnej ani przygo- 
towanie na wypadek wojny. tylko zabezpieczenie 
się przed dokuczliwymi dyman1i unoszącymi się 
z niektórych domów osiedla Kamionki i z wete- 
rymu'ii. Ludzie czym wy pal
cie? 
ZNISZCZYC GO! 
Między blokan1i 14 i 15 naosiedluChemikóv.' 
ustawiono drewniany domek i ławeczki. Jest to 
zalążek ogródka jordanowskiego. Administra,