/p0001.djvu

			II 
II 
II 
et: 
z 
te 
.. 
a. 
N 
W 
al 
as 
.. 
CI) 
N 
as 
at 
II 
II 
II 
et: 
z 
te 
.. 
a. 
N 
W 
al 
as 
.. 
CI) 
N 
as 
at 
II 
II 
II 
et: 
z 
te 
.. 
a. 
N 
W 
al 
as 
.. 
CI) 
N 
as 
at 
II 
II 
II 
et: 
z 
te 
.. 
a. 
N 
W 
al 
as 
.. 
CI) 
N 
as 
at 
II 
II 
II 
et: 
z 
te 
.. 
a. 
N 
W 
al 
as 
.. 
CI) 
N 
as 
at 
II 
II 
II 
et: 
z 
te 
.. 
a. 
N 
W 
al 
as 
.. 
CI) 
N 
as 
at 
II 
II 
II 


W*"UIM ". 

-. -. 
..... -- ... -- .. 
.... g.... :L _ 


INTERNET 
I. _l1/li _ JI 21 .. 1)..... 
512 lila Iuj ad . ..1IndtII 
www.IU. I 


Nowy Sącz · Krynica · Muszyna · Stary Sącz · Grybów · Piwniczna 


NR 186 · ROK V. 6 MAdA 2010 


e-mail: redakacja@miastons.pl . www.miastons.pl 


Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J
drzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 
ogłosi niebawem przetarg na budow
 sieci i dostaw
 potrzebnego sprz
tu elektronicz- 
nego w cyfrowej jakości! niezb
dnego do skomputeryzowania całej placówki. 
Informatyzacja takiej instytucji jak szpital! staje się koniecznością! mimo obciążeń fi- 
nansowych! jakie trzeba ponieść w związku z wprowadzaniem nowoczesnej technologii. 
Jednak zdaniem dyrektora Artura Puszko! w dłuższej perspektywie czasowej! poniesio- 
ne nakłady nie tylko się zwrócą! ale b
dą również procentować i zmniejszą koszty utrzy- 
mania lecznicy. Str. V 


Muszyna - Zdrój. Problem z wysypiskiem rozwiązany 
W drugiej kolejności są remonty 


- Zaczęło się w ubiegłym roku - mówi burmistrz Jan Golba! kiedy mieliśmy ogromny 
problem śmieciowy! musieliśmy błyskawicznie zamknąć przepełnione wysypisko. Z dnia 
na dzień należało podejmować decyzje! analizować sytuacj
! szukać rozwiązania! które nie 
spowodowałoby gwałtownej podwyżki cen za wywożone śmieci. Str. 5 


Nowy Sącz W Plebiscycie 
Trzy Korony Małopolski 


Nowy Sącz został zgłoszony do udziału w Plebiscycie TRZY 
KORONY MAŁOPOLSKI 20 l O. Jest to cykliczny plebiscyt! 
organizowany co cztery lata i podsumowujący kadencj
 samorządową. Jego celem jest 
wyłonienie najlepszych! najefektywniejszych samorządów miast z województwa mało- 
polskiego w latach 2006 - 2010. Str. 7 


Straż Graniczna w zakładzie karnym 


Grupa specjalna Straży Granicznej w zakładzie karnym w Nowym Sączu odbiła zakład- 
nika. Doszło również do buntu więźniów w celach. Pogranicznicy udaremnili prób
 
ucieczki kilku skazanych. - Punktem kulminacyjnym był szturm połączonych oddziałów 
funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicz- 
nej i grupy interwencyjnej Służby Więziennej na posterunek uzbrojony! w celu odbicia za- 
kładnika z rąk uzbrojonego terrorysty. - informuje mjr Bogusław Kawończyk! dyrektor Za- 
kładu Karnego w Nowym Sączu. Str. 4 
reklama 


Nowy Sącz. Szewska pgsja Kazimierza Górki 
. 


Choć wraca do lask, nadal szewstwo 
uznawane jest za ginący zawód. Pomi- 
mo, że w użyciu pozostaly slynne 
zwroty "szewski poniedzialek", czy 
tytulowa "szewska pasja". Prawie 
nikt nie lubi poniedzialku, powrotu 
do pracy po weekendzie pelnym 
lenistwa, ale trzeba rzeczywi- 
ście być pasjonatem, aby brać 
się do naprawiania dzisiej- 
szego obuwia, tak jak czyni 
to od poniedziałku do so- 
boty 1Cazimierz 
Górka 


- mistrz zelowania, który cudów do- 
konuje w swoim zakladzie vis a vis są- 
deckiego muzeum, przerabiając stare 
trzewiki na nowe. Str. 3  
ID 
C 
m 
r-: 
c5 
LL
		

/p0002.djvu

			2 aktualności 


Zdominowani przez graty 


Tegoroczny vveekend 
majowy nie dostarczył 
nam zbyt wielu szans 
na pierwszą opaleniznę) 
tym bardziej) że nie po- 
zwoliłyby na to liczne 
. )) 
JJpromoqe w supermar- 
ketach. Tradycją stają się 
już wspólne zakupy za- 
miast wspólnego odpo- 
czywania. Piątek) świą- 
tek czy niedziela) prze- 
staje mieć większe zna- 
czenie. Ważne tylko) by 
węszyć) szukać okazji) 
polować na przeceny 
i kupować) bo wciąż nam 
mało. Dowodem na to są 
organizowane akcje pro- 
mocyjne) które niestety 
w większości nie mają 
wiele wspólnego z oka- 
zjami. Na stronie inter- 
netowej jednego z super- 
marketów można prze- 
czytać) że majowa akcja 
to odpowiedź na potrze- 


by klientów. Pytanie tyl- 
ko na jakie potrzeby i dla- 
czego super obniżę ty- 
dzień wcześniej poprze- 
dziła su per podwyżka 
wszystkich cen? 
Jeżeli nie chcemy do- 
konywać wyboru) może- 
my pozwolić) aby dalej 
robili to za nas inni. Czę- 
sto nieświadomie daje- 
my się złapać w sidła re- 
klamy i konsumpcyjnego 
modelu życia. Nie tak 
dawno z przerażeniem 
obserwowałem znajome- 
go Anglika) który w bar- 
dzo ciasnej kuchni po- 


trafił pomieścić jedena- 
ście urządzeń AGD wli- 
czając w to rożen elek- 
tryczny do kurczaka) 
frytkownicę na prąd 
i maszynę do chleba) 
z której chyba nigdy nie 
korzystał. Czy taka nie- 
ustanna pogoń za mate- 
rializmem) za ciągłym 
przeliczaniem) porówny- 
waniem ofert kosztem 
własnego spokoju) to fak- 
tycznie to) czego nam 
trzeba? 
Konsumpcjonizm da- 
je o sobie znać nie tylko 
w postaci gromadzonych 
w naszych domach nowi- 
nek technologicznych) 
czy coraz szerszej gamy 
produktów AGD. Jego 
przejawy widzimy także 
w rowach i na poboczach 
w pod sądeckich miejsco- 
wościach. Im więcej ku- 
pujemy) tym więcej wy- 


rzucamy. Nie dość) że po- 
zbywamy się niepotrzeb- 
nych już sprzętóvv) czy 
zużytych opakowań) ale 
na domiar złego) często 
nie trafiamy nimi do ko- 
sza. Kraje zachodnie już 
ocknęły się z tego bez- 
myślnego letargu i zrozu- 
miały) że o przyrodę trze- 
ba dbać) jeśli mamy zdro- 
wo i normalnie funkcjo- 
nować. Wiedzą o tym 
kraje skandynawskie) 
które sytuują się w czo- 
łówce państw dbających 
o ekologię. Choć Polska 
nie wypada najgorzej) bo 
. ".. . 
mIescI SIę w pIerw- 
szej 50-tce) to jednak 
sam Kraków na tle 72 
miast świata znajduje się 
na 7 pozycji od końca. 
Przed nami więc jeszcze 
długa droga do normal- 
noscl. 
Wojciech Waliszewski 


DONOS Z MIASTA: Sądeczanie są wszędzie 


Długi weekend majowy sprzyjał nie 
tylko odpoczynkowi, ale i ciężkiej pra- 
cy. Sądeczan sprzedających hamburge- 
ry itp. oraz watę... cukrową widziano 
daleko poza Nowym Sączem. Z jednym 
turyści i handlowcy trafili w JJdziesiątkęJJ (Mie- 


rzeję Wiślaną odwiedziło wówczas Polskie Ra- 
dio Pr. 3), nie trafili natomiast z pogodą. Nasi 
krajanie do tego stopnia są przedsiębiorczy iż 
jedna z naszych krajanek jest ponoć właściciel- 
ką dużego pensjonatu w Krynicy-Morskiej. 
Agent 


KINO SOKÓŁ 


(rezerwacja biletów tel.: 448-26-43; 
Dolby Digital Surround EX, 
ekran perełkowy, fotele lotnicze, 


o *IIRON MAN 2 - /PREMIERA* 
USA 201 O, 120 min., s. f./akcja *Se- 
anse: 7 - 13 maja g. 15:30, 17:45, 
20:00 * Cena biletów: 13 i 15 zł* 
O */JAK WYTRESOWAĆ SMOKA/* 
USA 201 0,97 min., animacja, b. o. 
dubbing *Seanse: 7 - 13 maja 
g. 13:30, 15: 15, 17:00* Cena bile- 
tów: 12 i 14 zł* 
O */PIOTREK 1000 r Polska 2010, 
87 min., komedia *Seanse: 7 maja 
g. 20:00; 8 maja g. 14:30; 9 maja 
g. 16:00; 10-13 maja g. 16:00, 
18:00, 20:00* Cena biletów: 9 i 11 zł 


O */GlÓD - IDKF/ KOTr Irlandia, 
W. Brytania 2008, 96 min., dra- 
mat *jedyny seans: 11 maja 
godz. 18:40* Cena biletów: 9 zł 
(7 zł członkowie DKF KOT) 
O */ONDINEI* Irlandia/USA 2009, 
111 min., dramaVromans, od 15 lat 
*Seanse: 7 - 10, 12, 13 maja 
godz. 18:40, 20:45; 11 maja 
godz. 20:45, dodatkowo 8, 9 maja 
godz. 11 :15* 
O */WEEKEND Z CYFROWYM 
PLANETE DOC REVIEW 7 - 9 
maja/* Cena biletów: 5 zł 
O *WIDEOKRACJA *(Szwecja/Da- 
nia/Wlk. Brytania/Finlandia 107 
min.) *seans: 7 maja, godz. 18:00* 
O *GOOGLE BABY *(Izrael 2009, 92 
min.) *seans: 8 maja, godz. 16:30* 


O *CONT ACT - AUSTRALIJSKA 
ODYSEJA KOSMICZNA *(Au- 
stralia 2009, 78 min.) *seans: 8 
maja godz. 18: 15* 
O *GRACZ *(Holandia 2009, 85 
min.) *seans: 8 maja godz. 20:00* 
O *TĘCZOWI WOJOWNICY *(Ho- 
landia 2009, 89 min.) *seans: 9 
maja godz. 18:00* 
O *OSTATNI POCIĄG *(Kanada/Chi- 
ny/Wielka Brytania 2009, 99 min.) 
*seans: 9 maja godz. 20:00 * 


KINO KROKUS 


O *IFENOMEN -IPREMIERAlr Poi- 
ska 2010, 94 min., komedia 
*Seanse: 7 - 13 maja 15:45, 
17:30, 19:15,21 :00* Cena biletów: 13 
i 15 zł* 


Zdjęcie z poprzedniego numeru przedstawiało 
7Abudowania Białego Klasztoru w Nowym Sączu. 
Zwycięzcą został PIOTR KOZIK. 
Gratulujemy. Po odbiór kuponu 7Apras7AffiY do redakcji tygodnika Miasto. 


Jak dobrze znasz swoje miasto, czy wiesz gdzie to jest? Weź udział w naszym konkursie. 
Odpowiedź na pytanie, prześlij na adres mailowy konkurs@miastons.pllub 
na adres redakcji Tygodnik Nowosądecki MIASTO ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy 
Sącz z dopiskiem l1Gdzie to jest'r 
Do wygrania kupon o wartości 50 złotych na usługi fotograficzne. 


Odpowiedzi należy przesyłać do 11 maja 2010. Sponsor naszego konkursu: 
LABORATORIUM FOTOGRAFII CYFROWEJ FOTO MIKRON 
przy ul. Jagiellońskiej 24 


WYDAWCA: 4P Sp. z 0.0. 
ul. Kościuszki 7, 33-300 Nowy Sącz 
Tel. (18) 440-76-27 
Fax. (18) 440-76-37 
redakcja@miastons.pl www.miastons.pl 


REDAKTOR NACZELNY: 
Paweł Nalepa 
p.nalepa@miastons.pl tel.: 605 605 498 
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: 
Marek Kmak m.kmak@miastons.pl 
REDAKCJA: 
Tomasz Binek t.binek@miastons.pl, 
Anna Koział-Ogorzałek a.koział@miastons.pl, 
Aleksandra Nalepa a.nalepa@miastons.pl, 


SEKRETARZ REDAKCJI: 
Anna Gawlik a.gawlik@miastons.pl 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
Dariusz Bielec (pełnomocnik zarządu) 
d.bielec@miastons.pl 
tel. 605 725 119, tel. (18) 440-76-36, tel. (18) 440-76-37 
Skład DTP 
Extra-Media spółka z 0.0., ul. Harfowa 5,00-838 Warszawa, 
Iwona Bartoszuk tel. (22) 824-23-14, (22) 895-06-14 


DRUK: Rzeczpospolita Presspublica spółka z o. o. 
ul. Prosta 51,00-838 Warszawa 


Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogło- 
szeń. Wydawca odpowiada wyłącznie za treść materiałów redak- 
cyjnych. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, 
korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji ma- 
teriałów w dogodnym dla redakcji czasie.
		

/p0003.djvu

			czwartek, 6 maja 20 1 O 


aktualności 3 


Nowy Sącz. Szewska 
a Kazimierza Górki 
. 


Dokończenie ze str. l 
Choć wraca do łask! nadal szew- Kazimierz Górka w warsztacie. 
stwo uznawane jest za ginący za- 
wód. Pomimo! że w użyciu pozosta- 
ły słynne zwroty !!szewski ponie- 
działek!'! czy tytułowa !!szewska pa- 
sja!'. Prawie nikt nie lubi poniedział- 
ku! powrotu do pracy po weeken- 
dzie pełnym lenistwa! ale trzeba rze- 
czywiście być pasjonatem! aby brać 
sk do naprawiania dzisiejszego obu- 
wia! tak jak czyni to od poniedział- 
ku do soboty Kazimierz Górka 
- mistrz zelowania! który cudów 
dokonuje w swoim zakładzie vis 
a vis sądeckiego muzeum! przera- 
biając stare trzewiki na nowe. 
- To miejsce nie świadczy chyba! że bli- 
żej panu do muzealniczej instytucji niż 
do współczesności! uprawiając fach szewski 
- pytam rękodzielnika. 
- Pewnie! że nie! choć jeszcze niedawno 
sądziłem! że mój ulubiony i wyuczony zawód 
przejdzie do lamusa. Mogę tak powiedzieć! 
dla szewców im w rzeczywistości społecznej 
jest gorzej ekonomicznie! tym lepiej. Ludzie 
nie szastają forsą! nie kupują co trochę nowego 
obuwia! zaczynają dbać o stare! wysłużone! 
ale za to niezwykle wygodne pantofle! półbu- 
ty! botki czy !!wyjściówkf'! chcą poprawić ich 
wygląd i zdatność do użytku. 
Kazimierz Górka uznał szewstwo za naj- 
lepszy fach dla siebie już we wczesnej młodo- 
ści. - Liczenie kołków! to spokojna robota! 
wkc postanowiłem sk jej nauczyć - snuje 
opowieść znad kopyta. - Spokojna! siedząca 
robota. Poznawanie warsztatu! rozpocząłem 
gdzieś pod koniec gierkowskiej dekady. 
I nie od naprawy! ale szycia nowych ka- 
maszy! bo kto nie umie zrobić buta! jak mo- 
że go dobrze naprawić. Do pracy przyjęto 
Górkę w Spółdzielni Inwalidów! wówczas 
mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej! 
a później przeniesionej na ul. Królowej Ja- 
dwigi. Kiedy pojawiły sk trudności rynko- 
we! zmienił pracodawcę! na spółdzielnk 
!!Kalbuf'! na rogu ul. Kochanowskiego! 
a potem myślał już tylko o własnym intere- 
sie niedużym warsztaciku i naprawie obu- 
wia. - Robienie butów przestało być opła- 


calne - mówi mistrz. Ręczna produkcja by- 
ła droga! pracochłonna! ciężko było o mate- 
riały dobrej jakości! a w naszym mieście 
trudno było o klienta. Sklepy zaczdy ofero- 
wać coraz ciekawsze modele! o wyglądzie 
zgodnym z nowoczesnymi trendami! maso- 
wa produkcja była tańsza! od jednostkowej! 
klasa światowych marek! robiła furorę u po- 
siadaczy zasobnych portfeli. Zatem Kazio 
zacisnął zęby i postanowił związać swe za- 
wodowe życie ze średniakami! potrzebują- 
. .,. !, 
cyml napraWlac swoJe !!wsuwy . 
Szewskie szlify! zdobywał pan Kazi- 
mierz u mistrza Stanisława Łyszczarza! po- 
chodzącego z Limanowej. Wówczas! robiło 
sk idealne na każdą aurę! skórzane kołkowe 
buty. - Wszystkie buty sk kołkowało - do- 
daje nasz bohater! były solidne! mocne! nie 
do zdarcia. Dzisiejsze! to przy tamtych !!jed- 
nodniówki!'. Ówczesne miały skórzane 
szpice! zakładki! brandzle! podeszwy kołko- 
wane. Jak zdarła sk zelówka! nową zakłada- 
ło sk też ze skóry i też za pomocą kołków. 
Potem robiło sk lżejsze buty! np. z mikro- 
gumy. Choć generalnie technika produkcji 
nie uległa zmianie! były to trzewiki na innej 
podeszwie i z innymi obcasami. 
- A co da sk naprawić w dzisiejszym obu- 
wiu? - Przy nich można tylko naprawić obca- 
sy! albo wymienić fleki jeśli sk rozleciały! ze- 
lówki! stalki w damskich bucikach - komen- 
tuje mistrz - i to nie przy każdym bucie. Trze- 
ba dodać! że pan Kazimierz! tylko z sobie wia- 
domych powodów! specjalizuje sk głównie 


w ...damskim obuwiu! choć 
chłopom też nie odmawia fa- 
chowej interwencji. Ale ko- 
biece pantofelki wyzwalają 
w nim poczucie estetyki! 
pkkna! aurę tajemniczości. 
Potrafi rozpoznać po nich ko- 
biece wnętrze! kłopoty! troski! 
ale też radości. Umiejętności 
wróżenia! pewnie niedługo 
mistrz wykorzysta! co powin- 
no przysporzyć klienteli spo- 
śród płci pkknej. - Dla ko- 
biet! jeszcze uśmiechnktych 
i grzecznych - wszystko - do- 
daje. Jak wesoła damulka po- 
prosi! usługa jest ekspresowa! 
na miejscu i może bez obaw iść na randkę. 
Znają Kazimierza Górkę! nie tylko Sąde- 
czanki ze Starego Miasta! ale też odleglejszych 
dzielnic. Do jego warsztatu na Lwowską 8! 
przyjeżdżają nawet klientki z Grybowa. - To 
prawdziwy fachowiec! o jakiego coraz trud- 
niej w tej branży - mówi Janina Szymańska! 
której cała rodzina korzysta z usług mistrza. 
Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych! pomy- 
śli! doradzi i zrobi co trzeba! za niewielkie pie- 
niądze. Można jeszcze pozadawać szyku i po- 
chodzić w ulubionych bucikach. 
- Czasem trafiają sk do naprawy buty 
szanowane - mówi Kazimierz Górka! wi- 
dać od razu zacnego właściciela starej daty! 
z dobrego domu. Ale sporo jest chłamu 
chińskiej produkcji! a jednak szkoda go wy- 
rzucić. Wszystkiemu trzeba zaradzić. I ra- 
dzi pan Kazimierz! aby o buty dbać! jak 
o przyjaciela! szanować pastować! dawać 
przed sezonem do przeglądu. Służyć będą 
długo i naprawa nie będzie zbyt kosztowna. 
Choć ruch w zakładzie spory! mistrz znaj- 
duje czas na rozmowy z klientkami! żarty! 
dykteryjki! opowiastki poprawiające humor 
najbardziej strapionym paniom. Bo stąd! 
jak twierdzą wychodzi sk nie tylko w do- 
brych butach! ale też! jak po zabiegu u zna- 
komitego terapeuty. 
- Dość pogawędki! muszę popracować 
- mówi na pożegnanie mistrz Kazio! lubk 
robotę! na szczęście ona mnie też. Dzisiaj 
nie ma nic za darmo. Teks i fot. (bit) 


OBIEK1YWEM W MIASTO 


Tym razem, coś dla zaprawionych piechurów. Sezon na 
piesze wycieczki właśnie się rozpoczął a dla chętnych, na 
oznaczeniach PTTK pojawiła się nowa oferta. W sam raz na 
rozg rzewkę. Fot. M. Klimek 


Korzenna. Zagrają dziennikarze kontra samorządowcy 


Marszałek arbitrem 


Kto wygra? Nie wiadomo. Wiado- 
mo natomiast! że rywalizacja b
dzie 
zaci
ta. W związku z zaplanowanym 
na sobot
 8 maja oficjalnym otwar- 
ciem kompleksu boisk w Korzennej 
wybudowanych w ramach rządowego 
programu !!Orlik 20 12!! odb
dzie się 
mecz piłkarski !!Dziennikarze - Samo- 


rządowci!. Drużyny b
dą się składać 
z 6 zawodników i bramkarza oraz do- 
wolnej liczby rezerwowych. Mecz po- 
trwa dwa razy po 10 minut! a w roli s
- 
dziego najprawdopodobniej wystąpi 
wicemarszałek województwa Leszek 
Zegzda. Rozpocz
cie meczu planowa- 
ne jest na g. 12.00. PiN 


reklama
		

/p0004.djvu

			4 aktualności 


Straż Graniczna A b solutorium dla trzech włodarzy 
w z a kła d z i e kar n y m Rozmowa z burmistrzem miasta i gminy 


:
l:


o
ac

:ood;;
a

:
:: 
uzdrowiskowej Muszyna, Janem Golbq na została stosowna dokumentacja! poczy- 
niono niezbędne uzgodnienia. Mamy też 
pozytywną decyzję zarządu województwa 
Małopolskiego o umieszczeniu naszego 
przedsięwzięcia w wykazie wieloletnich 
zadań inwestycyjnych i w wykazie do dofi- 
nansowania w ramach operacyjnych progra- 
mów unijnych. To pozwala spo- 
kojnie myśleć o rozpoczęciu tej 
inwestycji jeszcze w końcówce 
roku bieżącego lub na począt- 
ku przyszłego. Czekamy 
 
c 
na ostateczne uzgodnienia m 
i podpisanie umowy z małopol- ł:-: 
c5 
skim samorządem! zaakcepto- LL 
waniem tej decyzji przez sejmik wojewódzki. 
Dużą inwestycją było również turystycz- 
ne zagospodarowanie regionu Złockiego! 
gdzie wykonano nawierzchnię asfaltową 
zniszczonej drogi! na zapleczu obiektów sa- 
natoryjnych wybudowano ścieżkę rowerową! 
trasy do kuligów i spacerów. Dla najmłod- 
szych przygotowano tam place zabaw! posa- 
dzono nowe rośliny! przestrzeń uzdrowisko- 
wa została zagospodarowana pod kątem tu- 
rystyki. Przygotowywaliśmy się też do pozy- 
skania środków unijnych z programów 
uzdrowiskowych i w roku bieżącym otrzy- 
maliśmy prawie 13 mln zł. Wcześniej! wspar- 
cie finansowe przekazano gminie na rewitali- 
zację dzielnicy uzdrowiskowej i budowę ma- 
łej infrastruktury turystycznej! jak ścieżki 
spacerowe! drogi! chodniki! to zmieni zupeł- 
nie jej wizerunek. Znajdą się też spektakular- 
ne przedsięwzięcia! jak ogrody zmysłów! 
platforma widokowa! szklana kładka na Po- 
pradzie! stawy rekreacyjne. 
W wyniku działań! podejmowanych 
przez wszystkich burmistrzów! nastąpiła 
kulminacja pozyskiwania środków zewnętrz- 
nych i rok bieżący stał się dzięki temu ro- 
kiem inwestycyjnym. Sądzę! że lata 20 l O 
- 2012! będą znakomitymi dla Muszyny! 
wydatkowane zostaną olbrzymie finananse! 
co powinno dźwignąć Muszynę z zapaści. 
Tylko poprzez gminę zainwestowanych zo- 
stanie 48 mln zł! a przez inne instytucje! 
choćby owe 14 mln zł na wał przeciwpowo- 
dziowy! czy 25 mln zł w przypadku urucho- 
mienia prac przy obwodnicy. Nasza aglome- 
racja do tej pory mogła tylko marzyć o takich 
pieniądzach. 


Przeprowadzone 
ćwiczenia koordy- 
nujące działania 
służb munduro- 
wych działających 
na terenie woje- 
wództwa małopol- 
skiego miały na celu 
udoskonalenie pro- 
cedur organizacji 
współdziałania 
funkcjonariuszy 
Służby Więziennej 

 ze specjalistycznymi 
N 
.
 jednostkami Straży 
ro 
(5 Granicznej! Policji 
.N 

 i Państwowej Straży 
-5 Pożarnej. Scenariusz 
Ca 
ćwiczeń przewidy- 
c5 
LL wał wiele epizodów 
mogących zdarzyć się w rzeczywistości! 
a mających znaczny wpływ na bezpie- 
czeństwo jednostki penitencjarnej. 
- Przećwiczyliśmy procedury likwidacji 
buntu więźniów w celach mieszkalnych 
i na polach spacerowych oraz udaremnie- 
nie ucieczki osadzonych z zakładu karne- 
go. Punktem kulminacyjnym była symu- 


lacja szturmu połą- 
czonych oddziałów 
funkcjonariuszy SG 
i SW na posterunek 
uzbrojony! w celu od- 
bicia zakładnika 
z rąk uzbrojonego 
terrorysty. - mówi 
mjr Bogusław Ka- 
wończyk! dyrektor 
Zakładu Karnego 
w Nowym Sączu. 
Działania o bserwo- 
wane byly przez dy- 
rektora okr
gowego 
Służby Więziennej 
w Krakowie płk 
Krzysztofa Trelę oraz 
komendanta Karpac- 
kiego Oddziału 
Straży Granicznej płk Józefa Ostapko- 
wicza! pierwszego zast
pc
 komendanta 
wojewódzkiego Policji w Krakowie mI. 
insp. Mariusza Dąbka! komendantów 
Wojewódzkich Policji z Katowic i Rzeszo- 
wa oraz pierwszego zast
pc
 komendanta 
miejskiego Policji w Nowym Sączu mI. 
insp. Henryka Koziała. PiN 


, 
Swiętowanie obywatelskie 


Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży !!Kana!! w Nowym Sączu 
przygotowuje na dzień 27 maja 2010 r. konferencj
! której tematyka 
b
dzie powiązana z solidarnością - samorządnością i społeczeństwem obywatelskim. 
Projekt (wspierany przez Miasto) nosi tytuł 
1111 Sądeckie Świętowanie Obywatelskiell . 
Konferencja odb
dzie się w Sali ratuszowej a jej adresatami b
dą głównie przedstawi- 
ciele sądeckich ngo! samorządu miejskiego oraz innych urz
dów a także organizacji ko- 
ścielnych. W tym roku niejako II cz
ść !!Świętowania!!! 
Miasto powierzyło stowarzyszeniu Sursum Corda! które w dniu 26 maja organizuje 
wystaw
 plenerową poświęconą prezentacji ngd s Sądeckich a także gr
 uliczną 
!!Poznaj NGO' s!!! które się odb
dą w dniu 26 maja w centrum miasta. 
Podsumowanie tych działań jest także zaplanowane 
na dzień 27 maja podczas konferencji. 


:s2 
(/) 
:s: 

 
N 

 
o: 
	
			

/p0005.djvu

			IV aktualności 


Projekt realizowany przez 


finansowany ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza. 


Przychodnia na ..Barskim" obchodzi koralowe gQdy 


Ilość pacjentów! którym udzielono w tym 
czasie pomocy! trzeba liczyć w setkach tysięcy! 
a może nawet w milionach. Byłoby ich znacz- 
nie więcej niż mieszkańców stołecznego Krako- 
wa! a spokojnie mogliby wypełnić 10 miast 
wielkości Nowego Sącza. Gdyby chwycili się 
za ręce! utworzony w ten sposób łańcuch ludzi 
dobrej woli bez wątpienia zostałby wpisany 
do księgi Guinnesa. 
Dziś przychodnia ma piękny budynek! 
chyba najładniejszy i najbardziej funkcjonalny 
ze wszystkich placówek medycznych w królew- 
skim grodzie. Znacznie rozwinda swoje możli- 
wości! wspólnie z pozostałymi kontrahentami! 
na podstawie zawartych umów daje szerokie 
możliwości badawczo - lecznicze ogromnej 
grupie mieszkańców miasta i nie tylko. Ośro- 
dek cieszy się bowiem niekwestionowaną reno- 
mą w całej Sądecczyźnie! a nawet poza jej grani- 
cami. Widać to po liczbie obsługiwanych pa- 
cjentów i adresach ich zamieszkania. Z ofero- 
wanych tu usług medycznych korzystają chętni 
z Gołkowic! Starego Sącza! J azowska! a mogą 
nawet obywatele krakowskiej i warszawskiej 
metropolii! jeśli tylko w razie choroby nie 
straszna będzie im podróż nad Dunajec. 
Inwestycja trwała nieco ponad 2!5 roku! 
czyli niezbyt długo! ku zadowoleniu dr Graży- 
ny Kazany Węglowskiej! prezesa spółki !!Anti- 
dotum!1 prowadzącej N iepu bliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej o tej samej nazwie i jej kole- 
żanekz zarządu! dr Lucyny Wnęk - Oleksy i dr 
Zofii Górowskiej - Ciągło. Postęp prac budow- 
lanych z nadzieją i dumą obserwował też cały 
personel i rzesza pacjentów. Przestrzenie! duże 
funkcjonalne pomieszczenia ułatwiają pracę le- 
karzy i oczekiwanie chorych na poradę. Skoń- 
czyła się wreszcie epoka słynnych schodów! któ- 
re należało pokonać! aby dostać się do starego 
budynku! a potem na piętro! do lekarskich ga- 
binetów. Ileż to razy były powodem upadkó
 
poślizgów! !!zjazdów!l! a przy tym skręceń! 
zwichnięć! złamań ludzkich kończyn. Idąc 
po leki na przeziębienie! co niektórzy lądowali 
w szpitali na chirurgii urazowej. Jednak Sąde- 
czanie! nawet przy największych dolegliwo- 
ściach dawali sobie radę i wiernie trwali 


. 


.  
ID 
C 
m 
r-: 
c5 
LL 


przy swoich lekarzach! najpierw rejonowych! 
teraz pierwszego kontaktu. 
Za starym obiektem nie pozostał chyba 
w nikim nawet sentyment. Ale wówczas! nie- 
zwykle potrzebna w tym rejonie miasta pla- 
cówka otworzyła swe podwoje l październi- 
ka 1975 roku . Na 700 ma powierzchni 
umieszczono stomatologię z 4 fotelami denty- 
stycznymi! ginekologa! pediatrów! internistów 
i gabinet zabiegowy. Rejestracja! na swoje archi- 
wum otrzymała niezbyt imponujące lokum. 
Znalazło się miejsce na izolatkę dla zakaźnie 
chorych! a w suterenie małe mieszkanie dla do- 
zorcy. Życie szybko zweryfikowało ówczesne 
wykorzystanie budynku. Potrzebny był punk 
szczepień! medycyny szkolnej! siedziba dla To- 
warzystwa Seksuologów. Koniecznym stało się 
też otwarcie punktu pobrań preparatów do ba- 
dań i analiz. Na czele zdolnego zespołu lekarzy 
i pielęgniarek stanął! jako kierownik ośrodka! 
dr Tadeusz Krzywdziński. Choć kadra zmie- 
niała się w ciągu minionych lat! to zawsze poja- 
wiali się tu świetni fachowcy! znakomici dia- 


gnostycy. Z kronikarskiego obowiązku wspo- 
mnijmy tylko nieżyjących już niestety dr Cecy- 
lię Sokołowską! specjalistkę od medycyny ro- 
dzinnej! czy dr Stanisława Zygadlewicza! kar- 
diologa! dzięki któremu wielu Sądeczan unik- 
ndo tragedii zawału serca! czy udaru mózgu. 
Rzesza pacjentów powiększała się z roku na rok 
i nawet niż demograficzny nie był jej w stanie 
przyhamować. Opieką medyczną obejmowano 
olbrzymi teren od Zabełeckiej Góry! mostów 
na ul. Lwowskiej i Tarnowskiej! do obecnego 
mostu 700 - lecia. Dochodziły do tego wsie 
Boguszowa! Libratowa! Januszowa! Piątkowa! 
Naściszowa. 
Dziś w NZOZ zarejestrowanych jest pra- 
wie 27 tys. pacjentów! w tym koło 7!5 tys. dzie- 
ci do 18 roku życia. Średnio! w ciągu miesiąca 
z pomocy lekarzy korzysta co najmniej 8 tys. lu- 
dzi! a prawie 3 tys. z zabiegów pielęgniarskich. 
- To ogromne liczby! aż trudno sobie 
wyobrazić! że każdego pacjenta trzeba trak- 
tować szczególnie! badać dokładnie! poświę- 
cać odpowiednią ilość czasu! przy tym za- 


chowywać opanowanie i jasny umysł! aby nie 
daj Boże nie popełnić jakiegoś bkdu - mówi 
dr Węglowska! która musi być również 
sprawnym menadżerem! czuwającym ciągle 
nad zakończeniem i rozliczeniem inwestycji 
i na bieżąco kierującym funkcjonowaniem 
całej jednostki. Przed nią! po zawiązaniu się 
spółki w 2000 roku! placówkę prowadził dr 
Lesław Bugaj. 
- Decyzja o rozbudowie była trudna! ale 
konieczna - dodaje pani doktor. Projekt Mi- 
rosława Trzupka na rozbudowę opiewał na 2 
mln zł. Powstał jednak pomysł wybudowa- 
nia II piętra! w związku z rozszerzeniem 
oferty usług medycznych. Koszt tego przed- 
sięwzięcia wynosi 4 mln zł. Środki pochodzą 
oczywiście z kredytów! które udało się zabez- 
pieczyć jeszcze przed kryzysem. Całość prac 
praktycznie już się zakończyła i większość 
pomieszczeń jest wykorzystana. Dla potrzeb 
administracji przygotowywane są lokale 
w podziemiu. Będzie tam również zaplecze 
socjalne! a od paru miesięcy już działa mała 


gastronomia! z dietetyczną ofertą żywienio- 
wą. Realizacją inwestycji zajmują się trzy 
spółki. Oprócz NZOZ !!Antidotum!l! rów- 
nież Przychodnia Stomatologiczna !!Dentra!1 
oraz Centrum Ginekologiczno - Położnicze. 
Na parterze rozlokowano gabinety pedia- 
tryczne z podziałem dla dzieci zdrowych 
i chorych. Na wyższe kondygnacje można 
wjechać windą. Piętro pierwsze zajmują ga- 
binety internistyczne! zabiegowe! punkt po- 
brań. Na piętrze drugim specjalistyczne cen- 
trum NOVOMED oferuje porady kardiolo- 
giczne dla dorosłych i dzieci! endokrynolo- 
giczne z profesorską konsultacją! diabetolo- 
giczne i nefrologiczne. Jest też Centrum Re- 
habilitacji !)mprimis!1 z szeroką ofertą zabie- 
gów fizykoterapeutycznych! masaży! lecze- 
nia zespołów bólowych kręgosłupa. Gineko- 
logia i stomatologia posiadają swoją część bu- 
dynku z osobnym wejściem i infrastrukturą. 
Przychodnia Dentystyczna !!Dentra!1 porady 
i zabiegi prowadzi w 4 gabinetach denty- 
stycznych! oferuje również opiekę ortodon- 
ty. Centrum Ginekologiczno - Położnicze! 
oprócz chorób kobiecych proponuje usługi 
w zakresie wielu innych dziedzin medycy 
oraz szeroki asortyment wszelkiego typu ba- 
dań i analiz. Stosowne wywieszki informa- 
cyjne znajdują się na zewnątrz i w środku. 
W obiekcie nie zabrakło świadczących 
potrzebne usługi! zespołu pielęgniarek środo- 
wiskowo - rodzinnych! które jako pierwsze 
poddały prywatyzacji własną działalność. 
W pobliżu placówki znajdują się miejsca par- 
kingowe dla samochodów lekarzy i pacjen- 
tów! oraz garaże. Całe otoczenie otrzyma od- 
powiedni wystrój roślinny! aby mogło stano- 
wić naprawdę uroczy zakątek miasta. Żeby 
tylko politycy nie kombinowali za wiele 
przy podstawowej opiece zdrowotnej! która 
ma już swoją renomę! uznanie i przyzwoicie 
funkcjonujące struktury. Koralowe gody 
!! barskiej przychodni!1 w tym roku. W od- 
świętnej szacie będzie prezentować się znako- 
micie podczas jubileuszu! ku pokrzepieniu 
serc prawie trzydziestotysięcznej rzeszy pa- 
cjentów. Teks i fot. (bit) 


Informatyka na usługach szpitala 


Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J
- 
drzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłosi nie- 
bawem przetarg na budow
 sieci i dostaw
 po- 
trzebnego sprz
tu elektronicznego w cyfrowej 
jakości! niezb
dnego do skomputeryzowania ca- 
łej placówki. 
Informatyzacja takiej instytucji jak szpital! 
staje się koniecznością! mimo obciążeń finanso- 
wych! jakie trzeba ponieść w związku z wprowa- 
dzaniem nowoczesnej technologii. Jednak! zda- 
niem dyrektora Artura Puszko! w dłuższej per- 
spektywie czasowej! poniesione nakłady nie tyl- 
ko się zwrócą! ale b
dą również procentować 
i zmniejszą koszty utrzymania lecznicy. 
Niektóre oddziały szpitalne od dawna ko- 
rzystają ze sprz
tu komputerowego! jednak do- 
tąd nie funkcjonowały we wspólnej sieci infor- 
matycznej. Ponadto komputery coraz szybciej 
starzeją się! podobnie jak urządzenia medyczne! 
takie jak USG! tomograf! rezonans oparte 
o technik
 komputerową. Dzieje się tak wraz 


z post
pem dokonującym się w informatyce. 
Współczesne urządzenia cyfrowe mogą znacz- 
nie ułatwić i udoskonalić prac
 personelu me- 
dycznego i administracji. 
Oddział diagnostyki o brazowej cz
ściowo 
już korzysta z aparatury cyfrowej! ale wymaga 
całościowego ucyfrowienia! aby łatwiej było 
otrzymywać! przechowywać i korzystać z badań 
przeprowadzanych za pomocą wyżej wymienio- 
nych urządzeń. Lekarz! który potrzebuje okre- 
ślony materiał zdj
ciowy nie b
dzie posługiwał 
się kliszą tylko czytnikiem! za pomocą którego! 
dysponując kodami dost
pu pobierze zareje- 
strowane obrazy organów danego pacjenta. Jak 
informuje dyrektor Puszko! w rentgen! zamiast 
kliszy wkłada się czytnik! potem zapisane 
w nim informacje przekłada się laserowo na sys- 
tem zero jedynkowy! czyli cyfrowy! który uloko- 
wać można w specjalnym zbiorze! a ten z kolei 
umieścić w zbiorze centralnym! terminalu. B
- 
dzie dost
pny dla każdego z oddziałów. 


Oprócz diagnostyki obrazowej zinformaty- 
zowane cyfrowo zostanie także laboratorium 
i księgowość! która choć teraz podwójnie prowa- 
dzi rejestracj
 kosztów! w komputerze i księ- 
gach! ale z Narodowym Funduszem Zdrowia 
musi się rozliczać w oparciu o system informa- 
tyczny. 
Dyrektor myśli szerzej! może wreszcie poja- 
wią się karty! swoiste informatyczne książeczki 
zdrowia. Zawierałyby dane! pacjenta! wykaz 
przeprowadzonych badań! zażywanych leków! 
przebiegu leczenia! to bardzo u ułatwiłoby 
udzielanie pomocy! stawianie diagnozy. Każdy 
człowiek bez problemu mógłby taką kart
 nosić 
przy sobie. 
Aby nowosądecki szpital zaopatrzyć w no- 
woczesną technologię informatyczną trzeba 
przejść żmudną drog
 prawną! co potrwa prawie 
do końca roku. Potem może nastąpić montaż 
terminali! monitorów! założenie oprogramowa- 
nia! a przede wszystkim zainstalowanie szeroko 
pasmowych! światłowodowych łączy zewn
trz- 
nych i wewn
trznych! aby szybko! sprawnie 
można było kontaktować się! pobierać i otrzymy- 
wać potrzebne materiały. Całość przedsięwzię- 
cia kosztować b
dzie około 5 mln zł. 
Tekst i fot (bit)
		

/p0006.djvu

			czwartek, 6 maja 20 1 O 


aktualności V 


- Boże! jaka ulga - mówi ze łzami 
w oczach Karolina! mieszkanka Śląska. - Ma 
pan cudowne ręce! ja od kilkunastu lat szukam 
ratunku! ból w kręgosłupie i całym ciele stał się 
nie do zniesienia. Pacjentka! która przyjechała 
aż z Gliwic ściska oszołomionego wybuchem 
jej radości Stanisława Mruka. - Proszę spokoj- 
nie! bo cały zabieg pójdzie na marne - mówi 
z uśmiechem terapeuta. Zalecam chodzenie 
w kołnierzu ortopedycznym! ostrożność w ru- 
chach! wygrzewanie obolałych miejsc! a za mie- 
siąc zapraszam na kolejną wizytę. 
Takich ludzi! o szczęśliwych twarzach! 
opuszczających gabinet mistrza mającego 
uzdrawiające dłonie! jest cała masa. Przez lata 
działalności pozbawiał bólu i nastawiał kręgo- 
słupy ponad 25 tysiącom ludzi. Znają go miesz- 
kańcy Małopolski od Limanowej po Kraków. 
Przyjmuje w swojej rodzinnej Starej Wsi 
i w Nowym Sączu. Przepracowanie! kłopoty ze 
wzrokiem zmusiły go do rezygnacji z krakow- 
skiego gabinetu! który !!załatwiF' mu przed kil- 
kunastu laty! nieżyjący już dziś były rektor Aka- 
demii Rolniczej prof. Tomasz Janowski. - To 
on spowodował! że rozpocząłem praktykę 
pod Wawelem! zależało mu! żebym pomagał 
ludziom z tego miasta i robiłem to przez 15 
lat. On załatwił mi pierwsze lokum na gabinet 
w Rynku Podgórskim! on wspierał mnie i do- 
wodził! że terapia którą prowadzę ma podsta- 
wy naukowe i nie jest żadną szarlatanerią. 
O wizytę u Stanisława Mruka zabiegają cho- 
rzy z różnych części kraju. - Cały czas spoty- 
ka się z wielką wdzięcznością pacjentów! na- 
wet uwielbieniem. To jeden z najlepszych 
rehabilitantów w Polsce - takie świa- 
dectwo! bez wahania wystawia chiro- 
praktykowi dr Stanisław Perek któ- 
ry długo zabiegał o pozyskanie go 
do swojej przychodni. 
Dlaczego chiropraktyk? 
- Trochę z greckiego - mówi Sta- 
nisław Mruk bo działam rękami! 
muszę odnaleźć chore miejsce 
i ustawić kości we właściwej po- 
zycji! więc owa praktyka jest tu 
fizycznym działaniem. Kręgarz! to też dobre 
słowo! ale niektórzy mylą je z grą w kręgle i nie- 
właściwie nazywają takiego faceta kręglarzem! 
a to już brzmi śmiesznie. 


Uporządkowany kręgosłup 
Chiropraktyką pan Stanisław zaintereso- 
wał się! kiedy pomocy potrzebował jego przyja- 
ciel. Mając ogromne bóle w mostku i rękach 
zdecydował się na operacje u profesora Degi 
w poznańskim szpitalu akademickim. - Ja 
wówczas wielu rzeczy nie rozumiałem! choć 
już wcześniej interesowałem się tą problematy- 
ką - dodaje mistrz. Zaproponowałem mu ma- 
saż rozluźniający i nastawienie 7! czyli ostatnie- 
go kręgu szyjnego. Działanie to! od ręki zlikwi- 
dowało bóle i umożliwiło nocą zdrowy sen. Był 
zaskoczony. Zrobiłem jeszcze dwukrotne zabie- 


gil delikatnie rozma- 
sowywałem kręgi! 
wszystkie opu- 
chliny zeszły! 
bóle mindy! 
zrezygnował 
z operacji. To 
b y ł o 


pierwsze zjawisko! które mnie upewniło! żeby 
kontynuować zdobywanie wiedzy w tym kie- 
runku. Bo jeśli wielka dolegliwość! pozwoliła 
usunąć się w prosty sposób! no to takie zabiegi 
powinny wręcz zostać wprowadzone do medy- 
cyny. Od tego momentu uznałem! że w kręgo- 
słupie! jak w całej przyrodzie powinien pano- 
wać porządek. Osoba o prostym kręgosłupie! 
raczej nie skarży się na niedyspozycje i dolegli- 
wości. !!Pokrzywieni? cierpią na mnóstwo scho- 
rzen. 
Kierując się ową hipotezą zaczął pan Stani- 
sław zgłębiać problem! rozczytując się w litera- 
turze fachowej. O istnieniu chiropraktyki! czy- 
li leczniczym działaniu dłoni! dowiedział się 
po przeczytaniu książki księdza Mariana Paw- 
łowskiego! z 1918 roku! wykonującego posługę 
kapłańską w Miejscu Piastowym. - Polecił mi ją 


krakowski chirurg! profesor Gurak. Zacząłem 
stosować podane tam zalecenia i stwierdziłem! 
że dają one znakomite efekty u osób poddają- 
cych się moim zabiegom. Kształciłem się dalej! 
wbrew złośliwym uwagom niektórych ludzi! 
sugerujących! że mi się w głowie poprzewraca- 
ło. Z perspektywy czasu sądzę! że to ja miałem 
rację. Potem! nabywałem wiadomości w Cen- 
trum Rehabilitacji Klinicznej w Witkowicach! 
u profesora krakowskiej Akademii Wychowa- 
nia Fizycznego! Adama PuchaIskiego. Tam 
nauczyłem się mnóstwa rzeczy! zdobyłem 
doświadczenie! zdałem egzaminy 
i w praktyce zacząłem potwierdzać moje 
przypuszczenia. W Szwecji działa profe- 
sor Acerman! na swojej uczelni otworzył 
wydział chiropraktyki! mam jego książ- 
kę i na wiedzy w niej zawartej opieram 
również własną praktykę. Tej wiedzy 
poszukują ludzie na całym świecie. 
Posiadam także literaturę fachową 
innych autorów! najlepsze rzeczy sto- 
suję w swoim gabinecie. 


Teoria powstawania i praktyka 
usuwania przepukliny 
jądra miażdżystego 
- Mamy 31 kręgó
 począw- 
szy od szyjnych poprzez pier- 
siowe i lędźwiowe! a zakoń- 
czywszy na kości krzyżowej 
- mistrz wykłada w skrócie 
motywy własnej terapii. - Je- 
śli nastąpi zbyt duże obciąże- 
nie! dochodzi do przekrocze- 
nia wytrzymałości w więza- 
dłach i układzie kostnym! sys- 
tem ulega wypacze- 
niu! pojawia się 
nadwichnięcie 
nazywane krę- 
gozmykiem. 
Wówczas nastę- 
puje upośledze- 
nie funkcjono- 
wania naczynio- 
wego! przesączania wewnątrz organizmu! upo- 
śledzenie łuku odruchowego! w konsekwencji 
pogorszenie działania układu nerwowego. Za- 
czynają się bóle wynikające z ucisku na układ 
nerwowy! nieraz prowadzi to do wieloletniego 
cierpienia i kłopotów z poruszaniem się. Do- 
piero w procesie badań lekarskich można wy- 
kryć ich przyczynę! głównie za pomocą rezo- 
nansu magnetycznego stwierdza się w kręgo- 
słupie wypukliny jąder miażdżystych. Dostając 
się w kanał rdzeniowy powodują naciski 
na wiązki nerwowe. To są sprawy dla neurochi- 
rurgów! ale usunięcie nadwichnięć! skręceń! 
a w związku z tym napięć występujących 
w więzadłach spowoduje! że przynajmniej po- 
prawi się owo przesączanie i w wielu przypad- 
kach następuje duża ulga. Często udaje mi się 


w przekrojach gdzie są wypukliny wytworzyć 
takie podciśnienie! że same powracają na swoje 
miejsce. W takim momencie ludzie natych- 
miast zgłaszają ulgę. Duże wypukliny muszą 
być operowane! to nie podlega dyskusji. 


Tajemnicza liczba zdrowia 
- Tak sobie wykoncypowałem! że nasz 
wielki wieszcz epoki romantyzmu! Adam Mic- 
kiewicz! wymieniając słynną! magiczna licz- 
bę 44 podał tak naprawdę liczbę zdrowia 
- opowiada nasz bohater. Pomaga mi ona 
w najprostszy sposób nastawić nadwichnięty 
element! poprzez fakt! że w obrębie obręczy 
barkowej znajdują się 24 stawy! a przy odpo- 
wiednim ułożeniu i wykonaniu pchnięcia 
na dany punkt występują 24 drgania w ułamku 
sekundy. Właśnie poprzez owe drgania! według 
mickiewiczowskiej liczby zdrowia najłatwiej 
jest uporać się z kręgozmykiem. 
Naprawiając uszkodzony kręgosłup! Stani- 
sław Mruk uzdrawia również narządy we- 
wnętrzne. Lata nauki i doświadczeń spowodo- 
wały! że zna miejsca! gdzie biegną nerwy odpo- 
wiadające za funkcjonowanie poszczególnych 
organów! potrafi je udrożnić! a to przywraca ich 
właściwą pracę w organizmie. - Każdy z 31 po- 
ziomów! kręgów można by przypisać do jakie- 
goś narządu wewnętrznego - mówi. Dwójka 
piersiowa czyli drugi krążek piersiowy odpo- 
wiada za serce! trójka - to układ oddechowy! 
piątka! szóstka - żołądek! siódemka! ósemka 
- trzustka! dziewiątka - śledziona! jedenastka! 
dwunastka - nerki. Przywracając właściwe 
miejsce najczęściej uszkadzanemu! szczególnie 
u mężczyzn kręgowi LS poprawiam sprawność 
nóg i krzyża! ale także gruczołu krokowego i je- 
lita grubego. Nie spolaryzowanie komórek 
w danym narządzie! powoduje! że nie mogą 
one wejść w reakcję ze środowiskiem! nie mogą 
się odżywić. Jest to ogromna wiedza z anato- 
mii! neurologii! ja tylko chcę hasłowo przybli- 
żyć czytelnikom problematykę bólu kręgosłu- 
powego. Jeśli na poziomie czwartym! piersio- 
wym nastąpi nadwichnięcie kręgu! to wątroba 
narażona jest na różne schorzenia! począwszy 
od wirusów! wewnętrznych upośledzeń! do po- 
wstawania warunków dla tworzenia się zwap- 
nień! guzów! itd. Podobnie dzieje się z wieloma 
innymi organami. Po 30 latach doświadczeń! to 
dla mnie pewnik! że arytmia serca powstaje 
na bazie nadwichnięcia dwójki. Dlaczego tak 
twierdzę? Bo setki pacjentów! którymi się zaj- 
mowałem po wyprowadzeniu! wyrugowaniu 
tego nadwichnięcia zawiadamiały mnie o ustą- 
pieniu dolegliwości! nawet bez leków. Oczywi- 
ście nie kwestionuję w żadnym wypadku lecz- 
niczego działania medykamentów! a lekarz za- 
wsze musi mieć rolę pierwszoplanową. - Nie 
jestem lekarzem! nie jestem też znachorem! ani 
cudotwórcą! ale mam podstawy by przywracać 
ludziom zdrowie. Długo uczyłem się anatomii! 
przeczytałem wiele medycznych podręczni- 
ków i rozpraw naukowych dotyczących lecze- 


nia kręgosłupa. Nadal się kształcę! sięgam po fa- 
chową literaturę! konsultuje się z lekarzami. 
Moja praca! jest moją pasją! cieszę się! że mogę 
przywracać ludziom zdrowie i wiarę w przy- 
szłość. 


Na koziołku 
Koziołek! to podstawowy sprzęt w gabine- 
cie rehabilitacyjnym pana Stanisława. 
Zanim pacjent trafi na ten przyrząd! powi- 
nien okazać mistrzowi zdjęcie rentgenowskie. 
To pomaga w ustaleniu chorego miejsca! posta- 
wieniu diagnozy. Potem trzeba się oprzeć klat- 
ką piersiową o część urządzenia przypominają- 
cego blat szkolnej ławki! zaś głowę ułożyć na sie- 
dzisku. Plecy należy wygiąć! opuszczając swo- 
bodnie brzuch. - Mięśnie muszą być luźne! że- 
bym miał dostęp do kości i w miejscach uszko- 
dzonych mógł próbować zmieniać ich położe- 
nie na właściwe. 
Obserwując zabieg zauważam! jak 
wprawne palce mistrza przebiegają po krę- 
gosłupie. Jeśli pacjent reaguje na ból! za- 
trzymują się chwilę dłużej. Teraz można po- 
stawić diagnozę. - Uszkodzone są kręgi L3! 
L4! LS! z górną częścią kręgosłupa też nie 
jest dobrze! ale to akurat uda się szybciej 
poprawić - informuje pacjenta chiroprak- 
tyk. Czasem trafiają się chorzy z tak zanie- 
dbanym kręgosłupem! że dziwię się jak wy- 
trzymywali ból! jak w ogóle mogli żyć 
i funkcjonować. Od kilku lat spisuje najcie- 
kawsze przypadki i zastosowane metody le- 
czenia. Po przejściu na emeryturę zamierza 
wydać wspomnienia o swej działalności! 
a może nawet praktyczny podręcznik kręga- 
rza. Jeden z ciekawszych przypadków doty- 
czył młodej kobiety! która na własnym we- 
selu! podczas podrzucania do góry uderzyła 
głowa w sufit. Przytomność odzyskała po 5 
dniach! ale po kilku latach jej stan zdrowia 
znacznie się pogorszył! zaś badania klinicz- 
ne wykazały! że jest chora na stwardnienie 
rozsiane. - Stwierdziłem u pacjentki 
zwichniecie w odcinku kręgosłupa szyjnego 
i przewlekłe zapalenie nerwu pozagałkowe- 
go! co jest jednym z objawów stwardnienia 
rozsianego. Po kilku tygodniach zabiegów 
powróciła u niej sprawność ruchowa! ustą- 
piły objawy choroby! w tym zapalenie ner- 
wu ocznego. Zaczda wszystko postrzegać 
normalnie i swobodnie poruszać oczami. 
Nie sposób zliczyć ilu powłóczących noga- 
mi postawił Stanisław Mruk? na nogi?! ilu 
wyprostował garbatych! ilu cierpiącym po- 
kazał radość życia. - Przyjmę każdego kto 
się zjawi! ale mam tak dużo pacjentów! że 
opadam już z sił. Tempo życia! brak uwagi 
powoduję u ludzi częste wady kręgosłupa. 
Sądzą! że bóle miną! a tu naderwane wiąza- 
dła prowadzą do kręgozmyków. Przypomi- 
nam zatem! jeśli chcesz żyć szczęśliwie! 
chroń własny kręgosłup. 


Tekst i fot. (BIT) 


Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 


Wzmacnianie taboru 


Jedna z najważniejszych dla ratownictwa 
instytucji w naszym mieście ma aktualnie 9 ka- 
retek! z czego 3 posiadają napęd na 4 koła. Te sa- 
mochody mają zastosowanie jako kartki typu S! 
specjalne! dawniej powszechnie nazywane re- 
animacyjnymi (erkami). Pozostałe! to karetki 
wypadkowe! z napędem na jedną oś! obsługują- 
ce 5 podstacji pogotowia rozlokowanych na te- 
renie powiatu nowosądeckiego. 
Z owych specjalnych! 2 wozy bazują w No- 
wym Sączu! jeden przypisany jest do Krynicy! 
ale w sytuacjach strategicznych wszystkie uży- 
wane są do niesienia pomocy w każdym! nawet 
najdalej wysuniętym zakątku Sądecczyzny. 
- Warto przypomnieć! jaką obsadą me- 
dyczną dysponują poszczególne karetki - mó- 
wi Józef Zygmunt! dyrektor SPR. Zmieniły się 
pewne zasady udzielania pomocy przez pogo- 


towie ratunkowe. Teraz! jak najszybciej musi- 
my zabezpieczyć pacjenta i przekazać go 
do szpitala! gdzie otrzyma fachową opiekę me- 
dyczną. W karetkach! wypadkowych załogę sta- 
nowią ratownicy medyczni! czasem ratownik 
i pielęgniarka. Obsługa lekarska! znajduje się 
wyłącznie w karetkach typu S! specjalnych! któ- 
re wysyłane są na pomoc kiedy zagrożone jest 
życie! nastąpiła utrata przytomności pacjenta! 
zanikają funkcje życiowe. Trzeba na to zwracać 
uwagę! bowiem zmiana nazewnictwa myli 
i dezorientuje nieco wzywających pomocy. 
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dzięki wie- 
loletnim staraniom ma już nowoczesny tabor 
samochodowy. Okazuje się jednak a udowod- 
niła to ostatnia zima! że nie wszystkie auta spi- 
sują się właściwie w trudnych górskich warun- 
kach. Jak informuje dyrektor Zygmunt! zdarza- 


ły się sytuacje wymagające pomocy państwowej 
i ochotniczych straży pożarnych. - Wydłuża to 
w znacznym stopniu czas dojazdu do pacjenta! 
a czasem są to minuty pełne dramatyzmu. 
W związku z tym! instytucja zamierza zrealizo- 
wać program dostosowania sprzętu samocho- 
dowego do warunków w jakich musi działać. 
Chodzi głównie o pozyskanie aut z napędem 
na dwie osie. - Bezwzględnie! w naszym regio- 
nie! takie wozy muszą służyć! jako karetki spe- 
cjalne! które w rekordowym tempie powinny 
dotrzeć do poszkodowanego - mówi Józef Z yg- 
munt. Załoga SPR wypracowała już część pie- 
niędzy na ten cel! pomoc obiecali też! prezy- 
dent miasta i starosta powiatu! liczę również 
na wsparcie podmiotów gospodarczych. Jeśli 
uda się zebrać odpowiednią sumę pieniędzy! 
w tym roku wyposażymy pogotowie! co naj- 
mniej w jeden taki pojazd. Jeśli akcja się rozwi- 
nie! uzyska rozgłos i przekona życzliwych spon- 
sorów! myślimy o zakupie 2 lub 3 karetek z od- 
powiednim napędem. Wozy te garażowałyby 
w Nowym Sączu. Natomiast na podstacjach! 
wymienialibyśmy je sukcesywnie! w zależności 
od zaangażowania lokalnego samorządu 


i przedsiębiorców. - Jeśli w danym rejonie zo- 
stanie zakupiony pojazd! to będzie on do niego 
przypisany i tam będzie stacjonował - obiecuje 
dyrektor Zygmunt. Wymiana wozów jest ko- 
nieczna! bo kłopoty z dojazdem są nie tylko zi- 
mą. Aura w górach bywa groźna także o innych 
porach roku! ulewne deszcze! powodzie! potęż- 
ne wichry! mocno ograniczają sprawność nie 
przystosowanych wozów. Ratując ludzkie życie 
nie możemy sobie pozwolić na problemy ze 
sprzętem. Józef Zygmunt zamierza też składać 
wnioski o dofinansowanie projektu do Mało- 


polskiego Programu Operacyjnego. - Kiedyś 
odmówiono nam wsparcia! z powodu wymia- 
ny sprzętu na nowy! teraz sytuacja jest uzasad- 
niona i liczę na przychylność decydentów 
w województwie - mówi szef SPR. Takie dofi- 
nansowanie moglibyśmy jednak otrzymać do- 
piero na przełomie lat 20 II! 20 12! do tego cza- 
su swoje prośby kieruję do sądeckich samorzą- 
dowców i ludzi dobrej woli. Więcej właściwego 
sprzętu! to większe bezpieczeństwo mieszkań- 
ców regionu. 


Tekst i fot. (bit)
		

/p0007.djvu

			czwartek, 6 maja 20 1 O 


aktualności 5 


rze U owa 
inst tuc.i 


omuna n c 


- Zaczęło się w ubiegłym roku - mówi 
burmistrz Jan Golba! kiedy mieliśmy 
ogromny problem śmieciowy; musieliśmy 
błyskawicznie zamknąć przepełnione wy- 
sypisko. Z dnia na dzień należało podejmo- 
wać decyzje! analizować sytuacj
! szukać 
rozwiązania! które nie spowodowałoby 
gwałtownej podwyżki cen za wywożone 
śmieci. Segregacja nieczystości już się odby- 
wała! trzeba to było tylko udoskonalić. 
W chwili obecnej! problem został rozwią- 
zany! jesteśmy po przetargu na wywóz 
śmieci! ceny okazały się atrakcyjne! zaś pod- 
wyżka minimalna! nie zależenie od ilości 
wyrzuconych odpadów. Ten temat mamy 
zamknięty. Przygotowujemy się natomiast 
do zmiany systemu ich wywozu! utylizacji 
i rekultywacji wysypiska. Tworzony jest 
program! z którym chcemy uczestniczyć 
w pozyskaniu środków unijnych. Oprócz 
rekultywacji! chodzi też o budow
 kompo- 
stowni! aby cz
ść nieczystości mogła zostać 
na miejscu zutylizowana. Chcemy wpro- 
wadzić system pełnej segregacji śmieci 
u źródła! poprzez zakup pojemników! 
stworzenie punktów odbioru odpadów 
niebezpiecznych i wielkogabarytowych. 
Wiosenna akcja w tym zakresie! okazała się 


niezwykle skuteczna! wystawione w każdej 
miejscowości duże kontenery cieszyły się 
powodzeniem u mieszkańców. Dodam 
żartem! że troch
 pomogli Słowacy i Romo- 
wie zza miedzy! którzy bardzo skutecznie 
opróżniali je! zabierając potrzebne im 
sprz
ty; stąd liczba wywiezionych mebli 
i urządzeń zdecydowanie się zmniejszyła. 
Gdyby tak się nie stało! musielibyśmy co 
najmniej dwukrotnie więcej wywieźć wiel- 
kogabarytowych śmieci. Przypomniały mi 
się czasy; kiedy to my Polacy jeździliśmy 
na podobne wystawki do Niemiec! 
a do Słowaków jeszcze niedawno po złom! 
skupowany u nas za niezłe pieniądze przez 
huty. Z kontenerów znikały teraz pralki! lo- 
dówki! telewizory! stare sprz
ty rolnicze 
i ogrodnicze. Gospodarka śmieciowa zosta- 
ła opanowana. 
Odbywa się restrukturyzacja Przed- 
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
Nastawiamy się na nowe rozwiązania! 
szczególnie w kierunku estetyzacji! 
utrzymania czystości! aby firma w wi
k- 
szym stopniu uczestniczyła w tym 
przedsięwzięciu. Obecnie PGK konty- 
nuuje zakup nowych maszyn! podobnie 
jak Urząd Miasta. Na początku kwietnia! 


uruchomiłem gru p
 21 osób do robót 
publicznych! która została odpowiednio 
przygotowana i przeszkolona! specjalnie 
ubrana. Pracuje dobrze! zbiera pochleb- 
ne opinie kierownictwa i mieszkańców. 
Zaangażowaliśmy ich do zrobienia gene- 
ralnych porządków w gminie po okresie 
zimowym! działali skutecznie likwidując 
wcześniejsze zaniedbania! w niektórych 
miejscowościach wywożono nawet po- 
nad 200 worków ze śmieciami. To 
ogromne ilości. Efekt tej pracy jest już 
widoczny. Teraz rozpocz
liśmy porząd- 
kowanie obrzeży strumyków i potoków. 
Grupa się tym zajmuje! w jej r
kach jest 
też Szczwniczek! docelowo miejsce let- 
niego wypoczynku! spacerów! zażywania 
kąpieli słonecznych. Podobnie stanie się 
ze wszystkimi ciekami wodnymi w po- 


reklama 


szczególnych wsiach. To duży przełom 
w estetyzacji! utrzymaniu czystości! 
mam nadziej
! że w nasze ślady pójdą 
wszyscy mieszkańcy i zadbają o swoje po- 
sesj
. Już teraz zamierzam ogłosić kon- 
kurs na najlepiej utrzymane! ukwiecone 
gospodarstwo! aby w ten sposób przyczy- 
nić się do zmiany wizerunku miejscowo- 
ści! żyjącej z turystów. PGK zaczyna spe- 
reklama 


Przebudowa instytucji komunalnych  
ID 
C 
m 
r-: 
c5 
LL 


cjalizować się w niektórych pracach! 
związanych z chodnikami! tam gdzie 
trzeba szybko naprawić kostk
! wykonać 
prace remontowe. Takie przekształcenia 
b
dą nast
powały! zapewnią miastu ład- 
niejszy wygląd! letnie i zimowe utrzyma- 
nie dróg! na to się nastawiam. 
Wypowiedź burmistrza Jana Golby 
zwotował (bit)
		

/p0008.djvu

			6 aktualności 


Projekt realizowany przez 


, 


K 


t 


u 


u 


r 


a 


J 


n 


finansowany ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza. 


.GALERIE. 
PORTRET MUZYKA - wy stawa 
CHOPIN ŁĄ- 
CZY POKOLE- 
NIAI w Galerii 
SOKÓŁ trwa wy- 
stawa pt. POR- 
TRET MUZY- 
KA. Wystawa ba- 
zuje na materia- 
łach pozostają- 
cych obecnie 
w zbiorach archi- 
wum Narodowe- 
go Instytutu Fry- 
deryka Chopina l a których wyboru doko- 
nał znany chopinolog Janusz Ekiert na po- 
trzeby książki o tytule Fryderyk Chopin. 


· WIECZORY MAŁOPOLSKIE · mai/czerwiec 2010 · 


W maju i czerwcu 2010 roku na scenie MCK SOKÓŁ zo- 
baczymy i usłyszymy artystów Teatru im. Wandy Siemaszko- 
wej w Rzeszowie w spektaklu 110 dwóch takichi co ukradli 
księżyciii kwartet jazzowy Zbigniewa Wegehaupta l a także 
spektakl IITrzy razy łóżkoli w wykonaniu Teatru Małego 
w Manufakturze w Łodzi. Bilety do nabycia w kasie SOKO- 
ŁA (ul. Długosza 3 1 tel. 18 44 82 643) czynnej w dni powsze- 
dnie w godzinach 8.00-20.00 1 w soboty i niedziele w godzi- 
nach 15.00-20.00. Rezerwacja i sprzedaż biletów od 5 maja l 
rezerwacja telefoniczna od 6 maja (w miar
 wolnych miejsc). 


Cykl stanowi realizację II części projektu pod nazwą XV Międzyna- 
rodowy Festiwal i XIII Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari IISztu- 
ka Wokalna Europy Środkowef. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re- 
gionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Opera- 
cyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Małopol- 
skiego. Kolejne koncerty odbędą się w Krynicy-Zdroju (20 maja)1 
Wygiełzowie (23 maja) i Niepołomicach (6 czerwca). Ostatni z kon- 
certów cyklu będzie miał miejsce 6 sierpnia w Willi Decjusza w Kra- 
kowie. 


XXIX KRAKOWSKI WIANEK 20 l O 


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro 
Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Szczurowej przystępują do organizacji XXIX Prze- 
glądu Zespołów Regionalnychi Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych 
im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK I którego 3 - dniowa 
edycja odbędzie się w dniach 21-23 maja 20 lOr. w Szczurowej. Zgło- 
szenia do dnia 11 maja. 


I DNI WEGIERSKIE W NOWYM SĄCZU 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytut Europa Kar- 
pat zaprasza na I Dni Węgierskie w Nowym Sączu. 7 maja w Restau- 
racji Ratuszowal a 8 maja w sali im. Sichrawy MCK SOKÓŁ odbędą 
się: wieczór węgierski oraz koncert zespołu ludowego Tatros z Buda- 
pesztu. W stęp na wszystkie wydarzenia wolny - bezpłatne bilety do- 
stępne od 28 kwietnia w Instytucie Europa Karpat (ul. Narutowi- 
cza 9a l rezerwacja: tel. 18 443-43-07). 


W ramach autorskiego projektu MCK 
SOKÓŁ w Roku Jubileuszowym 200. 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina pt. 


XXI KRAKOWIACZEK 2010 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro 
Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Dębińskim Centrum Kultury 
w Jastwi przystępuje do organizacji XXI Przeglądu Dziecięcych Ze- 
społów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego KRAKOWIA- 
CZEKI który odbędzie się 6 czerwca b. r. w Amfiteatrze w Łoniowej. 
Zgłoszenia do dnia 18 maja. 


OGRODY - wystawa malarstwa 


KINO 
Weekend z Cyfrowym PLANETE DOC REVIEW 
W dniach 7 - 9 maja w Kinie SOKÓŁ zagości Cyfrowy PLAN E- 
TE DOC REVIEW - festiwali który wyznacza w Polsce modę na naj- 
wybitniejsze światowe kino dokumentalne. W 2009 roku festiwal 
zdobył prestiżową nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako 
Ilnajważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w PolsceII. 


Małopolskie Centrum Kultury SO- 
KÓŁ - Biuro Wystaw Artystycznych 
oraz Autorzy: Jarosław Eysymont l Zbi- 
gniew Gorlak l Krzysztof Markowski l Te- 
resa Miszkin l Tomasz Psuja l Jacek Ryka- 
łal Bogdan Wojtasiak zapraszają 
do Salonu Wystawienniczego 
BWA w Nowym Sączu l przy uli- 
cy Szwedzkiej 2 na wystaw
 ma- 
larstwa Il0grodil. Wystawa 
trwać b
dzie do 30 maja. 
Małopolskie Centrum Kultu- 
ry SOKÓŁ - Biuro Wystaw Ar- 
tystycznych zaprasza do Akade- 
mickiej Galerii Sztuki w Wyższej 
Szkole Biznesu - NLU w No- 
wym Sączu (ul. Zielona 27) 


na poplenerową wystaw
 Stowarzysze- 
nia Pasteli stów Polskich - Niesza- 
wa 2009 1 Gródek n/Dunajcem 2009 1 
Przehyba 2009. Wystawa potrwa do 30 
czerwca 2010. 


V Festiwal Filmowy LUDZIE KINA 
Grażyna Szapołowska 
Tegoroczna l piątal edycja Festiwalu Ludzie Kina odbędzie się 
w dniach 21 - 23 maja. Zapraszamy do spędzenia dwóch dni majo- 
wego weekendu w towarzystwie głównej bohaterki festiwalu - Gra- 
żyny Szapołowskiej. 


ECHO TROMBITY 20 l O 
- eliminacje powiatowe 
Eliminacje powiatowe do tegorocznego XXXIII Małopolskiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY będą organizowane 
w dniach 2 maja - 13 czerwca w ośmiu miejscowościach Małopolski. 
Spotkanie finałowe zaplanowano na 18 - 20 czerwca w Nowym Są- 
czu. 


W ARSZT A TYJ EDUKACJA 
Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny dla Kapelmistrzów Orkiestr 
Dętych - III edycja 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przygo- 
towuje się do uruchomienia III edycji Instruktorskiego Kursu Kwali- 
fikacyjnego dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. Dwuletni Kurs pro- 
wadzony będzie systemem zaocznym. Termin składania podań upły- 
wa z dniem 24 maja 2010. 


Koncerty laureatów Konkursu im. Ady Sari w Małopolsce 
16 maja koncertem Ewy Biegas i Rafała Bartmińskiego z towarzy- 
szeniem Grzegorza Biegasa (fortepian) w Dworku Ignacego Jana Pa- 
derewskiego w Kąśnej Dolnejl rozpocznie się cykl 10 koncertów lau- 
reatów Konkursu im. Ady Sari w 10 miejscowościach Małopolski. 


Co nowego w sądeckiej bibliotece 


Wystawa 11Magia Nowego Sącza i Beski- 
du Sądeckiegd l 


WTOREK - 11 MAJA 
9: 00 Festiwal Książki Dzieci
cej 
II0d lata do lata w towarzystwie krasna- 
la i skrzatali - turniej bajkowy o puchar kró- 
la Błystka Oddział dla Dziecii ul. Lwow- 
ska 21 
9: 30 II Biblioteczne ABC II - pasowanie 
na czytelnika Filia os. Wólkil ul. Barbackie- 
go 46 
10: 30 II Biblioteczne ABC II - przed- 
szkolaki w bibliotece Oddział dla Dziecii 
ul. Lwowska 21 
16: 00 liSpotkania w krainie baśnfi 
- czytanie bajek Filia os. Millenium l ul. 
Królowej Jadwigi 29 
17: 00 Dyskusyjny Klub Książki Biblio- 
teka Główna l ul. Franciszkańska 11 


10: 00 IlEmigranciii Sławomira Mroż- 
kall - Teatr Każdej Sztuki Biblioteka Głów- 
nal ul. Franciszkańska 11 
11: 00 II Biblioteczne ABC II - pasowa- 
nie na czytelnika Filia os. Wojska PolskiegoI 
ul. Freislera 4a 


PONIEDZIAŁEK-lO MAJA 
11: 30 Spotkanie autorskie z Pawłem 
Ber
sewiczem - Dyskusyjny Klub Książki 
Oddział dla Dziecii ul. Lwowska 21 
16: 00 II Spotkania w krainie Baśnfi 
- czytanie bajek Filia os. Wólkii ul. Barbac- 
kiego 46 
17: 00 Spotkanie autorskie z Andrze- 
jem Pilipiukiem Biblioteka Główna l ul. 
Franciszkańska 11 


PIĄTEK-14MAJA 
9: 00 Spotkanie autorskie z Krystyną 
Śmiegielską Oddział dla Dziecii ul. Lwow- 
ska 21 
9: 30 II Biblioteczne ABC II - pasowanie 
na czytelnika Filia os. Gołąbkowicel ul. Ar- 
mii Krajowej 27 


SOBOTA-ISMAJA 
11: 00 Festiwal Książki Dzieci
cej 
IIKażda chata ma swego skrzatali 
czyli zjazd krasnali i skrzatów. Roz- 
strzygnięcie konkursu IIKrasnal i skrzat 
poznają światli Oddział dla Dziecii ul. 
Lwowska 21 


ŚRODA-12MAJA 
9: 00 Festiwal Książki Dzieci
cej IIPrzy- 
gody skrzata Wiercipiętkall - gra planszo- 
wa Oddział dla Dziecii ul. Lwowska 21 
10: 30 liPodróż w wyobraźnfi - zaj
cia 
z elementami biblioterapii Oddział dla 
Dziecii ul. Lwowska 21 


SPOTKANIE AUTORSKIE 
Sądecka Biblioteka Publiczna za- 
prasza na spotkanie autorskie z An- 
drzejem Pilipiukiem l które odb
dzie 
się 10 maja 2010 r. o godz. 17: 00 
w piwnicach przy ul. Franciszkań- 
skiej 11. Autor powieści fantastycz- 
nych odwiedzi nas w ramach Sądeckie- 
go Tygodnia Bibliotek. 


CZWARTEK-13MAJA 
9: 00 Festiwal Książki Dzieci
cej 
IIW Karzełkowiell - przedstawienie te- 
atralne Oddział dla Dziecii ul. Lwowska 21 
9: 30 Otwarcie automatycznej wypoży- 
czalni Filia os. Wólkii ul. Barbackiego 46
		

/p0009.djvu

			czwartek. 6 maja 20 1 O 


aktualności 7 


Nowy Sącz w Plebiscycie 
Trzy Korony Małopolski 


Nowy Sącz został zgłoszony do udziału 
w Plebiscycie TRZY KORONY MAŁOPOL- 
SKI 20 10. Jest to cykliczny plebiscyt) organi- 
zowany co cztery lata i podsumowujący ka- 
dencję samorządową. Jego celem jest wyłonie- 
nie najlepszych) najefektywniejszych samo- 
rządów miast z województwa małopolskiego 
w latach 2006 - 20 l O. 
Ocenie poddane zostaną miasta w trzech ka- 
tegoriach: do 15 tysięcy) od 15 do 30 tysięcy 
i powyżej 3 O tysięcy mieszkańców (z wyłącze- 
niem Krakowa). Oceniane będą te elementy) 
które wpływają na jakość życia) jego koszty) 
a także skuteczność władz samorządowych 
w pozyskiwaniu i wykorzystaniu na swe inwe- 
stycje środków zewnętrznych) ze szczególnym 
uwzględnieniem środków unijnych. 


Nowy Sącz stanął do konkurencji z 31 mia- 
stami Małopolski. O miejscu) jakie ostatecznie 
zajmie decydować będą trzy czynniki: wyniki 
specjalnej ankiety; ocena zgłoszonych przez mia- 
sto własnych projektów) a zrealizowanych 
w okresie kadencji; a co najważniejsze - głoso- 
wanie mieszkańców. 
W imię lokalnego patriotyzmu serdecznie za- 
chęcamy nowosądeckich internautów do * co- 
dziennego * oddawania głosów na nasze miasto 
na stronie: www.nowysacz.pl po kliknięciu 
w specjalnie oznaczony banerek. Akcja oddawa- 
nia głosów przez internet potrwa do 15 ma- 
ja 20 lOr.) natomiast z wykorzystaniem kupo- 
nów w Gazecie Krakowskiej do 20 maja 2010 r. 
Zróbmy wszystko) by Korona Małopolski znala- 
zła się w Królewskim Mieście Nowym Sączu. Pa- 


miętajmy) że konkurencyjne miasta będą rów- 
nież walczyły o tytuł z dużą determinacją. 
Ostateczną decyzję o tym) które miasta zosta- 
ną laureatami podejmie Kapituła Plebiscytu zło- 
żona z przedstawicieli organizatorów ów Plebi- 
scytu) a tymi są: Województwo Małopolskie) Sto- 
warzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski) Pol- 
skapresse Sp. z. o. o. - wydawca dziennika "Pol- 
ska Gazeta Krakowska))) Telewizja Polska S.A. 
Oddział w Krakowie) Radio Kraków SA. 
Patronem Plebiscytu jest Marszałek Woje- 
wództwa Małopolskiego. Projekt współfinanso- 
wany ze środków Unii Europejskiej z Europej- 
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra- 
mach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu 
województwa. UMNS 


Prezydent Miasta Nowego Sącza 
i Miejski Ośrodek Kultury 
w Nowym Sączu 
zapraszają serdecznie 
na 


228. KONCERT 
U PREZYDENTA 


w ramach 
XVII Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Odna- 
lezionej 


wystąpią: 
Frieder GAUER 
(Niemcy) - flet 
Bernadette SOLANGE BAAS 
(Niemcy) - harfa gotycka 


w programie: 
muzyka dynastii Sasów 
Scarlatti, Spohr, Bizet, Marais, 
Rossini. 


6 maja 2010 r. 
- godz. 18.00 


Reprezentacyjna Sala Ratusza 
w Nowym Sączu - Rynek 1 


Wstęp wolny. 


reklama 


ogłoszenia drobne 


NIERUCHOMOŚCI 


USŁUGI 


. SPRZEDAM, dom 80 m2 Rożnów, media, działka 9a 
zagospodarowana, tel. 784550 275; 
. DO WYNAJĘCIA lokal w Nawojowej w centrum, 
przy drodze głównej, PilNIE! tel. 662 131 989; 


. FIRANY ZASŁONY szycie i projektowanie, "Małgosia" 
Kamionka Wielka 483, tel. 18 44 56 323, 600 570 101; 
. TYNKI maszynowe, gipsowe i cementowo - 
wapniowe, regipsy, szpachlowanie, wylewki, tel. 608 
311 910; 


PRACA 


INNE 


. Dam pracę. Firma budowlana pilnie poszukuje fachow- 
ców (cieśli, murarzy, tynkarzy, flisarzy, ekip do ociepleń 
itp.). Praca w Warszawie, umowa o pracę, bardzo dobre 
wynagrodzenie, tel. 502 358 242; 
. Firma handlowa ZATRUDNI osoby na stanowisko kie- 
rownika oraz sprzedawcy w sklepie z odzieżą mę- 
ską. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja.moda- 
meska@gmail.com 
. PRACA W DOMU, telefon, także podłączenie do Inter- 
netu, które umożliwia zarabianie pieniędzy bez wycho- 
dzenia z domu. Informacje: www.pracazdomu.com/bla- 
zej; 


. Znasz osobę z wypadku- odbierz wysoką prowizję tel. 
18 5428269; 
. Wypadek- z nami uzyskasz wysokie odszkodowanie 
tel. 668 689 868; 
. Szukam miejsca na reklamę w Nowym Sączu i 
okolicach tel. 515 157 059;- 
. Plantacja drzewek iglastych; typ świerk srebrny, czarna 
sosna, tuja; Gorlice ul. Kochanowskiego 120; tel. 602 
481 436; 


MOTORYZACYJNE 


KOREPETYCJE 


. SPRZEDAM Mercedes E 220 CDI, srebrny metalik, 
diesel, 2002, stan bdb, przebieg 163 tys. ZAREJE- 
STROWANY, OKAZJA, tel. 602 138 927, 


. JĘZYK ROSYJSKI - korepetycje tel. 666 122 508; 
. JĘZYK POlSKI- korepetycje tel. 604906008;
		

/p0010.djvu

			8 aktualności 


Sądeccy zawodnicy 
w Jersey 


Już 8 maja jeden z czołowych za- 
wodników Klubu "Ground&Pound)) 
MMA - Nowy Sącz Grzegorz Janus 
b
dzie miał okazj
 zaprezentować si
 
na kolejnej zawodowej gali MMA. 
Tym razem przeciwnikiem Grze- 
gorza b
dzie Lian Mcgeary record 
MMA 4-1-0. Walk
 zakontraktowano 
na 3 rundy po 5 minut. Impreza o na- 
zwie "Battle of Jersey)) odb
dzie si
 
jak nazwa wskazuje na najwi
kszej 
z wysp Normandzkich czyli Jersey. 
Obok walk w formule MMA zoba- 


czyć można b
dzie również pojedyn- 
ki na zasadach K-1 i M uay Thai. 
- Walka nie b
dzie należała do ła- 
twych. Przeciwnik jest mojego wzro- 
stu ma bardzo do bre r
ce i również 
pracuje w parterze. Z tego co wiem 
wywodzi si
 z brazylijskiego jiu -jitsu. 
Pokładam nadzieje w dobrym przygo- 
towaniu. - mówi Grzegorz Janus. 
Trener i przyjaciele bardzo mi poma- 
gali całkowicie im ufam. Co do takty- 
ki walki nie chc
 nic zdradzać po- 
wiem tylko) że wierze gł
boko) że 
i tym razem nie zawiod
 walcząc 
w barwach Polski i wróc
 jako 
zwyci
zca. Jak zwykle dam z sie- 
bie wszystko i jeszcze wi
cej jeśli 
b
dzie trzeba. - dodaje. 
- Włożyliśmy z Grzegorzem 
oraz całą ekipą wiele pracy i wy- 
siłku w przygotowania. Myśl
) że 
jest teraz w bardzo dobrej for- 
mie) nie powinien mieć proble- 
mów z wygraniem tej walki 
przed czasem. - mówi Maciej Si- 
korski) trener. Mocną stroną Lia- 
na jest stójka) Janus jest przygo- 
towany jednakowo do walki 
w parterze jak i w stójce) zoba- 
czymy na jaką walk
 pozwoli 
przeciwnik. Jedno jest pewne 
czeka go niemiła niespodzianka. 
Innej opcji jak wygrana nie bie- 
rzemy pod uwag
 aczkolwiek 
jest to MMA tutaj wszystko jest 
możliwe. Osobiście wierze gł
- 
boko w Grześka znając jego cha- 
rakter i serce do MMA) nie da so- 
bie narzucić sposobu walki prze- 
ciwnika i zdominuje pojedynek 
już od pierwszych sekund. Czu- 
j
) że powrócimy z tej gali zwy- 
ci
sko. PiN 


reklama 


Weekend w Bikejn Clubie 
Lupa najlepszy w squasha 


W trakcie długiego majowe- 
go weekendu w nowosądeckim 
Bikejn Clubie nie zabrakło chęt- 
nych do udziału w turnieju. Ma- 
ło tego... do zawodów zgłosili się 
nowi sportowcy) którzy zapra- 
gnęli pobiegać w "klatce)) za pi- 
łeczkę. 
Zawody wygrał Henryk Lu- 
pa) drugie miejsce zajął Dariusz 
Dutka. Brązowy medal wywal- 
czył Dariusz Bugaj ski) a tuż 
za podium uplasował się Seba- 
stian Jagoda. Na wyróżnienie 
zasługują także m. in. : Zuzanna 
Pazgan i Konrad Pazgan oraz J a- 
rosław Sroka. Następny turniej 
w squash planowany jest na 28 
maja (piątek) na godz. 18.00 
w Bikejn Club Nowy Sącz 
przy ul. Barbackiego 53. Organi- 
zatorzy serdecznie zapraszają. 
(MK)  
ro 
E 

 
a...: 
c5 
LL