/00205_0001.djvu

			ROK XXV 


Nr 267 (8003) 


A 


KRAKOW 
Niedzie la..Pon iedzialek 
9-10 XI 1969 


Ceo" 50 gr 


W 25 roclnic
 smierci bohaterow 


Szkola im. Stanislawa Harana 
przekazana mlodziezy w Ubi -.io 
\ 
 r: 


. . 
".":" 
... 


""
 


,ij. 
{ 


l:
. :.

.:- 
:-,. 
l ".'..... .
 


;-. ::... 


- . ..:
 


" 


-
....... 


-..a- 


.: ( i'" 
. .. 


.:..

 
; 
 


FDt. 1. PleSniak1ew1cz 
25 tat temu hitlerowcy osaczy1i w \ bi
tu - przekazania do uzytku no, 
poblis
im Libi
lowi za.gajniku dzie- wej szkoiy. Otrzymala ona imi
 do- 
v.-i
iu partyzantow oddzla!u im. J. wodcy oddzialu - Stanisl.s.wa Bara- 
D
hrow
kiego Gwardii Ludowej. A- na; pami
c i 0 pozo5talych bohate- 
by zlikv.idowac ziej
cy ciqgle og- rach - Romanie Tryb-usiu, J6zefie 
r:.iem. ukryty bunkier najezdzca uzyl Szalonku, Janie Czubai, Bronislawie 
znacznych sil zbrojnych z crol- \ Pie-rzchale. Joz.efie Dudku, Tornaszu 
gami wh
czni{". Los nierownego po- Zajasie, Wincentym Poznanskim i 
jed:.-nku byl przes&dz.ony - dziewi
- Jozefie G
borskim - pozostanie na 
c:u bojownik6w Gwardii Lud<>wej Za\,"'sze zywa nie t)'lko wsr6d miesz- 
zgir.
lo walc
c do ostatniego nabo- kanc6w Libi
za. 
ju. Na uroczystosc otwarcia nowocze- 
Do tych wlasnie wydarzen nawi
- snej szkoly przybyl I sekretarz KW 
z:rwala wczorajsza uroczysto.sc w Li- (Dolwnczetrie na StT. 2) 


a.b i. sz 


5-11 


.:.:' 
.-:... 


.-:¥-. 


n 


odo 


40 zadan inwestyeyjnych - 


Roboty budowlano-montazowe 
wartosd blisko 8,3 miliarda z.l 
wyk:mac maj
 w latach 1971- 
1975 budowniczowie Huty im. Le- 
nina. ReaEzowac maj& oni w 
komb
:13cie ponad 40 zadan in- 
westycyjnych. 1TI. in. zbudowac 2 
baterie koksow1licze. nowy kon- 
wertor do prod.ukcH stali, walco- 
wn:
 b
ach karoseryjnych itp. 
Poza pracami w Nowej Hucie, 
najwa7.:1
ejsze zadanie - to budo- 
wa nowego zakladu prasowni w 
Ost, ro',J,-cu s'"':ereg:1 obiehtow uni- 
wersy
eckich w Krakowie. 


. 
I 


Mobilizac)a 511 arabskich przeciwko Izraelowi 


Propozycja zwotania szczytu arabskie 
Posiedzenle ArabskleJ Rady ODrony 


K..\IR (PAP). W sobot
 rano w sledzible Llg( Arabskiej w Kaine roz- 
pi)<'z-:la obrady Arabska Rada Obrony. W obradach uczestniczy 13 kra- 
j(,w a.rabskich, a tylko Tunezja nie pnyslala pnedstawi('ieli. 


Po oko1icznosciow
 m przemowie- 
niu sekretarz.a generalnego Ligi Ha- 
. suny i w)stqpieniu szefa delegacji 
sudai
ki€j, ktory przewodniczy tej 
sesji, R3 
 


-t. -.--  


:Y 


""...-' 


Zima w Olntyr'liktem 


C....F - Telefoto 


Wedlug "AI Ahram" projekt ten popar- 
10 jut 11 pBnStw a.rabskich. Dl.iennik nie 
'o\<)'TT1ienia Tunezji, Algierii i Arabli Sau_ 
dYJskiej. 
Bliskowschodnia ageneja prasowa Mena 
pi."ze, ze celem obecnej sesji Arabskiej 
Hady Obrony jest mobilizacja wszystkkh 
sit arabskich przeciwko Izraelowi. zgo- 
dnie 2: planami nak£eslonymi przez pre- 
zydenta Nasera w jego czwartkowym. 
)'-t:'fTlowiPfliu. Z uzuDelniajotc)ch intor- 


II  


macji wynfka. ze podczas sesji p.zedsta- 
",'ieie-le organizacji palestynskich zloz
 
IrpecjaJne memorandum, pos....i
cone 
probi",mom finansowania operacji ko- 
ma ndosow. 


* 
KAIR (PAP). W Jordani1 udaremniono 
p\lC'Z J"I'Iajq
 na 
lu obalenie rz
du 0- 
raz ar
ztowano przyw6dcow puczu. 
Spi
kowcy nale
eli do muzulmans',;:iej 
Partii W}""Zwolenia. Jorruu1ski minister 
informacji Abu Zeid poinbrmowal, ze 
spjsek; zostal wykryty przez rzctd jor-- 
danski oraz przez organiz.ac1-e ,.EI-Fa- 
tah.'. Na czele spiJ;ku staio 8 oficer6w. 


Nagrody Polskiej Akadem ii Nauk za 1969 r. 


Prof. dr ieslaw Czyi laureatem 
nagrody im. 


M. Sklodowskiej-Curie 


W
RSZAWA (

P
. 
o1ska Akademia Nauk przyznaJa nagrod
 1m. 
Marll SklodowskleJ-Curle za rok 1969_ OpubJikowano takie nazwiska 
laurt"atow nagr(,d wyddalu III nauk matematyczno-fizycznych, che- 
mlcznycb I geologiczuo-geograticz.u.nych PAS. 
w zakresie matemat
.ki: prof. dr 
Sbnislawo
i Balccrzakowi z Insty- 
tutu Matematycznego PAN; doc. dr 
hab. Aodrzejowi Lasocie z katedr
' 
analizy matematycznej wydzialu 
rnaternatyki, fizyki i chemii Un i- 
wersytetu Jagiellonskiego. 
w zakresie geografii: dr. nab. Ja- 
Dowi 8zupr:)'cz
iiskiemu z Zak
adu 
Geomorfologii i Hydrografii Insty- 
tutu Geografii PAN w '''-arszawie. 
w zakresie geologii: doc. dr. Dab. 
Andrzejo'wi Radwaiiskiemu z Uni- 
w!",rsytetu Warszawskie
0; doc. dr. 
hab. Julianowi Sckolowskiem!1 z In- 
st;ytutu Geolog
cznego w Warszawie. 
"* 
Prof. dr Wieslaw C7.yz u-odzil si.:: 2 
maja 192. r. w Lublinie. V.Jb!lnowi po- 
zostat wierny takze pod("zas studi6w 


Nagrod
 im. Marii Sklodowskiej- I 
Curie przyznano fizykowi prof. dr 
Wle.slawowi 
i.yi;owi z Ins.tytutu Fi- I I 
Z.Vk1 J
roweJ w Krakowle. 
Nagrody wydzialu III nauk mate- 1 
mat;rczno-fizycznych, chemicwych I I 
geologicZIlo-geograficznych przyzna- 
no: 
w zakresie chemii: doc. dr hab. 
Lechowl Skulsklemu z wydzialu 
I chemicznego PoJitechniki Warszaw- 
skiej; doc. dr hab. Andrzejowi Zwie- 
, rzakowi z katedry syntezy organicz- 
nej Politechniki Lvdzkiej. 
I w zakresie fiz:yki: dr .Janu5:lowl 
I KOBopce z Il18ty1.utu Fizyki PAN; 
; dr Adamowi Kujawskiemu z Instv- 
I tut.u Fiz...ki PAN w \Varszav,ie; dr. 
. ha.b. Januszowi Stanowskiemu. kie- 
! rownikowi Zakladu Radiospektro- 
I skop
i Instytutu Fizyki PAN. 
i 
I 
I 
i 


(Dokonczenie n4 SfT. 2) 


DewilY diu placo e nauko\vych 
Zonqdzenie prezes,a lady Ministro. 
WAR
ZAWa (PAP). PJe-c6wki naukowe mog
 w
'kon;
'st
"-
r w"!:'I1'- 
wy dewlzowe za ek5portowan
 pncl. siebie aparatur
 nau
ow
 na po- 
nadplanowy Impurt iakieJ aparaLucy, czesci za.mieno-vch oraz materia- 
low i poc1zegpolow. - 
 


Taka jest tresc wydane-go osta- 
tnio zarz
dzenia prezesa Radv Mi- 
nistrow, kt6re okresla zasady korzy- 
stania pczez placll\vki naukowe z 
dewiz uzyskanych za eksport urZq- 
dzen laboratoryjnyeh, aparatury i 
narz
dzi 'pomiarowych przez te pla- 
cowki wYPl'odukowanych. Zarza- 
dzenie obejmuje placowki naukow'e 
szk61 wyi.:szych, instytuty nauko- 
wo-badawcze i infie jednostki za- 
plecza naukowo-badawczego resor- 
tow gospodarczych, a takze p!ac6w- 
ki oraz Zaklad Do
wiadc
alny Bu- 
dowy Aparatury Naukowej Polskiej 
Akademii Nault. 
Rozw6j prac badawczych wymaga 
przeznaczania coraz wiekszych srndkow 
roa zabezpieCler..ie odpowiednich narze- 
dzi prCiCY naui-_owe1. tj. apar.:o.tury n
- 
Ukowo-bad;awczej. Jak v.ykazuje wst
p-- 


na analiza potn
eb w tyro zakresie, w 
J2.1.ach 1970-75 na \1,-
.posazen
e w !';przp,t 
ba(]awczy pIac6wek n
Hko"\l,rych trL:
oa 
b
dzie przeznaczyc ok. 20 miliard6w zl. 
IstnieJe r6wniez koniec,.nosc i1"'1por
u a- 
p:oirat6w i urzqdzen badawczych, urno- 
?1iwla1
c)'ch pr(,wadzenie prac na naj. 
w)"isz;p"!l poziumie swiatow
;m_ 
Z3n::_dzenie umoYliwia zwiE'ksze 1le H- 
rrJitlJw dewi7o......ych plac6wek nau'm sprz(tu atrakcyjnego na rynkach 
zagraniczn
'ch. Kwotv uzvsk-ane za 
sprzedan q aparatur.:: . n,,-uko
o-badaw- 
cZIl mogq bye takze prz'?z
aczane f\V 
wysokosci do U'! proc. og61nych wply- 
w6w) na zakup zagranicznej litera1;ury 
fachowej. Jest to kolejny krok naprz6d 
W kierunku poprawy warunkow i bazy 
technicznej prac bar'!awczych, rzutujq- 
cycb na efekt)'wnosc gospodarcz
 na- 
ukl. 


Spotkanie czlonkow Z S 
z lunkcJonariuszaml MO I 58 


...
 


Do sa1i Teatru Starego przybyli 
y. czoraj czlunkowie Zwiqzku Mlo- 
dziezy Socjalislycznej ze wszystkich 
dzielnic Krakowa na spotkanie z 
praco.....
ikAmi Milicji Obywatelskiej 
i Sh..d:by Bezpieczenstwa. 25-1ecie 
pracy organ6w bezpieczef1stwa i po- 
rzqdku publicznego bylo bnposred- 
niC\ przycz) n
 tego spotkania, k.tore 
pndzi
lic mozna na dwie cZ
Sci: hi- 
stJfyczn& i wsp6lczesnq. 
RtoClektor o.swit'tlal coral: to inny z 
porh'eto...-. Patr7yly z nietl mhxle tW:iI- 
rze, przypom
nane dzis tyJko p. zez v.y- 
blakle- fotog!"afie. Walcz&-ch: nOl,\os<\deckim, no-....otai"sldm, 
lI:)-s:enickim - cd. kul reakc
"Jnei:o pod.- 
ziEmia. 
Reflekto::, oSwi.t1al CGraz to inne tv.--a- 
rze. 'Tych, kt6rzy unikne:H smierci i dzj- 
luaJ w suregacA Milicji. Obywate
kleJ 


nadal slut-q lrocjaUstyczneJ Ojczyznie. 
Po tej u....ertun:e nastqpila oficjalna 
cZf;SC spotka:1ia. W prezydium zasiedli: 
sekretarz KW PZPR w Krakowie Zdzi.. 
.taw Ki'linski, przewodnlCZftcy Zarz.!ldu 
G16wn
go ZMS Andn:ej Zabiil
ki. ko- 
mendant woje-w6d7..k
 M;licji Ob:<'watel- 
skieJ w Krako.wie p}k Mi{"r:z)'slaw No- 
wak. Krotkie przem6wien:a wyglosili 
Andrzej Zabinski 1 Mieczvslaw NO'A'ak. 
Nast
pn!e p'["ze.....odnicz
'(.y Zarz01tdu 
Glownego Towarzyst',II'a Przyjaci61 Dzie- 
ci Stanis'aw Wojtas udekorov:al 
!lZtandar Komendy Wojew6dzkieJ :MO 
II011oro....<\ odznak	
			

/00206_0001.djvu

			f 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 267 


Rola piel-:gniarki w zespole leczqcym 
jest szczegolnie wazna i trudna 


Krajowy zjazd PIP z udziolem ministra Jana Kostrzewskiego 


W ARSZA V1 A (PAP). Z udzialem 422 df"legatek. reJ)rezentuj
cych po- 
:cad 93 t:vs. J>i
h
gniarck z cal
go kr3.ju, rQzp;}cz
1 si
 w sobot
 w War- 
sza.wi
 IY krajowy £ja.zd Polskiego T(Jw
rzystwa. Pi
lt:gn
rskiego. 


W czasie dwudniowych obrad 
zjazd dokona oceny dzida:!.'1osCi To- 
\n:irz:....s
wa W czas:
 cstatn
ej kade:1- 
eji or2Z v""Skaze kierunki pracy na 

2jbliZsze trz:r lata. Zostanq t::z'V\.j'- 
bra'1e r..()we wladZ2 FTP. Polskie To_ 
\V:iUY8two Fiel
gn!
rs
ie skupia 0- 
becnie ponad 25 tys. czlo:1k6w zrze- 
szcnvch w 467 kolk rOdk,es!:i referat s?rawozdawczy 
PTP odnotowalo znaczne os.i<:gnh
cia, 
sz-::zeg61nie w zakresie szkolenia zawodo- 
w
go pielegniarek i podnies\cnia ich 0- 
g6:n"'go poz
oonu, Wy!';t
pu
Cjce jes
.le 
brE.ki do
:ycz"l gtownic s;:o.'stemu szkolenia 
pDdyciorr..ow
go, organizacji pracy oraz 
warunk6w bytowyeh pi:elE:gniarek. 
M:n
er zdrGwia i opieki spoleczneJ - 
Jan Kostrzewski podkreS
iI w swym wy- 
stC!Pi.eniu, ze rola piel
gniarJ..i w zesp."):e 
lecz
cym jest szcugolnie v.azna i trud- 
n?1 bowiem jej praca po)ega na bezpoa:e- 
d!-.im 1 v.."SZechstronnym kontakcie z pa- 
"jE'nte:n. Partia i ['7Jid - powiedzial mi- 
nister - przywiC\zuj<\ wielk1l wagt: do 


WZ"'ostu ra z zawiE:- 
sZf:niem o=.:;.z na odszkodo.....anie w wyso- 
kosd 3) tys. frankow z:' odg -}"zienie no- 
sa ke:ner
t!, z ktorCj ost. 0 si
 pokl6cila. 
W S:)CY Z PI.<\TKU NA SOBOTF; u- 
prowadzo"!y z.'stal a
get1tynski samolot 
"B,,\C-1J.l", If2c1lcy z C'ordohy do BUf'nos 
Aires. Na jego pOll:ladrie zna;dowato sip, 
69 pasazer6-v:. Prz
"puszcza si
, ze samolot. 
uprowadzona na Ku
. 
Z MA
HLI DOSOSZ.\, ze pif;C osbb, w 
tym dw6::h dziennikarzy filipinskich, po_ 
niosto s:nierl: kiedy ich samolot r07trzlt- 
skal siE: v.-krotce po stal'cie z wyspy Ce- 
bu. Wypadek v."j'darzyt sic: w sobot
. 


Z ER..UV 


SA ZAPROS'ZENJ
 KC PZPR pn;e
 
bywal w Po]sc-e w dniach 6--7 bm. ezto- 
nek kiecown'ctwa Wt(\!'I"i
j partil Komu- 
nistycznej Carlo Gd!u7'zi. 
W RZE.5Z0WIE odbylo si
 wczoraj u- 
roczyste p-osiedzf:nie Zarzqdu Wojew0d7- 
kiego LOK, pos-,...'i
cone 25 ro
icy dzia- 
larno&::l L:gi Ob!'o
y Kraju. 
POCZ'L4. POL3KA wprowadzi 12 bm. 
osiern zn
c:zk6w poczto."-'j'C!\, stal'lowi:t- 
cych em
sje ..N

rnit'1slo polskie ..... 
U- 
stwie XVI wieku". 


nych galeziach naszego przemyslu. Prof. 
dr W. CZyz jest autOi"em licznych prac 
n2ukowych z z.ak:-esu teoretycznej fizy_ 
kl j.!lcdroweJ. Prowadzi rownlez dz.:.a- 
l.alnosc dydaktYC7.nij 1 wykladowcz<4 nC' 
Uniwel'syl
cie Jag:eIlonsklm w Krako- 
v.; !e. 


Minister Jagielski w Rzymie 
RZYM (PAP). W sobot
 rozpoczJ:!Y siE: 
w RLymie obrwU takze 0 potrzeble 
swfaUych um
 sl6w, w ksztattowaniu kt6- 
rych szko!a zajm!e z pewnoSc1ij pocze- 
sne miejsce. (TP) 


Proul 


z m cl,"u 


w 


P.-I.RY2: (PAP). Agencje prasowe dono- 
sZ"I, Ze w &Obott; lano udaremn:ona zo- 
stala pr6ba zamachu stanu w Kongu 
.!-8rcen\rum sto_ 
hcy. Reuter p:sze, ze aresztowano 30 0- 
sob i skontiskowano z.nacznOl Wosc bro- 
ni. 
Wedtug zrOdel dobrze polnformowa. 
nvca, na czele spisku m
al stac Bernard 
Kolela, cztonek tajnej organizacji emi_ 
g,acy
nej wyslc:pujqcej pod nal.w:t "na_ 
rodowy frout W) zwoh::nia Konga-Braz- 
zaville". Byl on swego cza.su jednym z 


Zjazd energetyk6w 
zckonczyl obradJ' w Zakopanem 
Z
KO}'.\.NI!:. W Zakopanem zakonczyl 
o
rady ViII krajowy zjazd ZwiCjzku Za- 
WOO\)...... ego Pracownikow Energetyki. 
Zjazd pcd;:.tl odvowiE:dnie uchwaly, m. 
in ZJDOYo i
Z3no no.....-o wybrany zarzqd 
gloy,ny do opraCOWetnia nowych ta.r-yli- 
k..tOl GW d]3 pracownikow fizyczny.::h 1 
umyslo'i;ydl w l).ch branz;;.ch. Wsr-6d po- 
stanoYo 
c:"1 plodukcyjno-f:konomicZll}"ch 
nli czolo wy:suwajll $
E; zadania, zmie.:za. 
jqce do 7lagodzenia" deficytu energii e- 
lekt:'YL
':"'1ej. Prze\",'dniczqcym Za .-z
du 
Gli.wnego Zw1
Zku Zawodo\\ego Praco- 
wnikow energetyki, wybr.:o.ny z06tal po- 
nownie Et';'mUDQ Ko!czynski. 


Brozylia wprowadzila koocrol
 
pasaier6w samo
otow 
1'IEKSYK. (PAP). Brazylia jako pierv.-sZ:( 
wprowadzila radykalne s.odki, by zapo- 
biec porywaniu jej samolot.ow. Od pi
tku 
na lot.nisku Congonhas w Sao Paulo 
w=ys:cy pasaiero'ltliie a takze czlonkowieo 
zalogi sij poddawani scl.stej kontroli po- 
licyjnej. Katdy posi3daj
cy bron paln.!l 
mt.:si j
 od.6.ai: na prztc'Chowanie na C7.aS 
iotu Ci ktorzy nie m.3j
 w3znego poz- 
wo:
n;a na pt siad.;!Oie tej broni, bf;d7.iona na ostry 
dytur chirurgiczny '" st..ln:
 bardzo 
ci
:ikirn zmarta wkr6tce po przywiezie- 
.Diu dQ szpitala... 


Po przejsciu 5J stemu flontO
 
\ I , W C"Zorajs-ze «wattowne 

\ & oc
epleme przy row- 

 nocze:anym wzroScie za_ 

, chmurzenia i lokalnych 
/ /I\
 opadach przynl6s1 front 
ciepty, zwii1zany z g'«:OO- 
j kim nizem znad Morza 
.. Norweskiego. Wyz, ktory 
dat kilka dni slonecznej 
pogody w}FcofuJe si
 na 
v. ""chod. Za f.o:1tcm c
e- 
, XI 1969 r. plym podClza, jak zwykle, 
f.ont ch!odny, a- za nim 
clSnlenie znowu wzrasta. StCjd tez pogo- 
da powinna siE: stopn:owo poprawi.ac. 
Krakowskie Billro Pro
noz przewiduje: 
L"o.chC!1urz:o:nic ('.'

. zmienne, okresami 
opady deszczu. Temperatura najwyzsza 
od 8 st. na Podhalu do 10 na pozostalym 
obszarze, najn:zsz.a noc
 oopowiednio od 
5 do 7. Wiatry umiarkowane okr€sc:mi 
sHne, stor-niowo slab!li'jce rohJdnio\,,'e i 
potudniowo-zachodn "e. P:-og!1(>za o-ien_ 
tacyjna na ]:'oniedziatek: zachmu;-zenie 
um:arkowane. 
TEMPERATURY z 8.XI godz, 13: Kra- 
k6w 8, Bielsko, Katowice, Racibo
z 7, 
CZ
stochowa, Nowy SlIcz 6, Tarnow 5, 
Przemysl, RZeszo',,', Zamosc 4, Klodzko 
4, W:-octaw 9, P07n:Jn 6, Wars 7 awa 4, 
Bialystok 3, Suwalki 2, Europa: B
rlin 
10, Konpeh..ga 8, Os!o 0, Sz
okho]m 5, 
Hd..
nki 4, 'rftRI
w:'l -1:1(!), Ki
6w 2, Ja!t.a 
5, So-::zi 4, Buk
rl;'szt 5, Sofia 6, Ateny 
IB, Belg-ad 11, BHdapeszt 4, Wiedeii 6, 
P,aga 10, RZyM 19, Londyn 9, Reykjavik 
--4, Spitsbergen -6, Madryt 13, Lizbona 
1'1, Pa:-yz 12. 
Sionce wzeszlo w Krakowle 0 6.41, 
zajdzie 0 16,06. Dzlen jest kr6tszy od 
najd1uZszego dnia w roku 0 6 godz. 59 


min. f ma 9 godz. 25 min. Jutro slonee 
wzejdzie 0 6,43, zajdzie 0 Ui.05. Dzien 
- 
dzie kr6lszy 0 7 godz. Z min. DziS n6w 
KSiE:zyca. 48 dzien jesienL (zm) 
PS. Krakowianom polecamy spacer 
nowym sz!aklem spacerowym z.a Kop. 
CErn Kosciuszki. 


Huraganowe wichury 
180 km/godz. 
'J skutek duzej roznicy ciSnien mi
 
W dzy ust
pujqcym wyzem a na
uwa- 
jl\cym si
 na jego mi
jsce nizem (W 
osrodku n;zu nad Mo-zem Norweskim 
cisnienie wynosi za.ed.....:e 957 mlEba_ 
r 0'.1.-) , w gorach wiejCj oordzo s;lne wia_ 
t:-y, w re'ona
 h podgo:sk
ch sila wiatru 
wc
raj pod wieczor oslabla, w Zakopa- 
nem 0 godz. 19 byt... cis?:a, Na 
niezce 
y.ichura oS
Cjgala w po-ywach p:-c:dkosl: 
JHO km/godz., Jakiej niE' powstyczHoby 
si
 oko cyklonu. Na Kasprowym W
er- 
chu porywy dochodzity do 150 krr.. godz. 
Tu i tam padal snieg, k"o"y przy tel 
szybkosci wiatru stawal siE:' kurn:awq. 
Temperatura w pa
tl&ch szczytowych 
gor miala, podobni.e jak w dolinach ten- 
den
jf: wzrastaj:tci1, na 
:1iez::e wynosi- 
la w potudn[e -2 st. r/ zniej jut tviko 
-I, na Kasprowym WiE'
chu w poludnie 
-5, 0 godz, 18 -4, na Hali Gqsien;cowej 
+1. 0 godz. 18 w Zakopanem zachmu_ 
I"zenie by to petne, +2 st., wiatr ws
hod- 
ni 1 m/sek., KJtsnrowy Wierch byl we 
mgle, --f st., wiatr poh](, niowD-zach odni, 
16 misek, POl'YWy 23 m/sEk = 80 km/godz. 
Nad morzem bylo wczoraj soo"::o'niet, 
ale opady deszczu byly cia"'e. Tem- 
peratura 0 I]:"odz. 13 "..ynospa. S7t"7e- 
dn 8, Ustka, Ko
za1in 5, Kolobrzeg 
6, Gdansk 4, Olsztyn 2. (zm) 


'$1 "jt£'PORTERZ
" 
v-aLZ 


lUEDALE DLA ZBO\VIDOWC()W 
Z okaz11 52 rocznicy Wielkiej Socjall- 
stycznej Rewolucji Pafdzlernikowej 
cztonkov.rie kola ZBoWiD kombinatu w 
Nowej Hucie uczestniezyli w zorgani70- 
wanym w ich killbie wieczorze pfosenki 
radzieckiej w .....-ykonaniu zespotow art)F- 
stycznych ZDK HIL. 
Szef Dzielnicowego Sztabu Wojskowe- 
go wrE:czyt osmiu Zbow:dowcom meda- 
Ie "Za zdobycie Berlina". Kilkunastn 
kombats.ntow nowo przyj
tych w szeregl 
Zwiijzku Bojownikow 0 WolnoSf i De- 
mCkracjp. otrzymalo legityrnacje zwiqz- 
kowe, powi
kszajCjc tym sarnym najwir:- 
ksz
 liczebnie w Polsce organizacjE: fa- 
bi"ycznij ZBoWiD. (SJ) 


NOW A ZAJEZDNIA PKS 
W OLKUSZU 


dzlalem PKS, w wojewodzkich prr-wo- 
zach nfe jest zbyt wielki, ale -N najbIit- 
szym czasie proporcje te zmler:'", si
 nie 
do poznania. 
W uroczystosci przekazania do uzytku 
nowego obiektu, B tak"'e w akademli 
zorganizowanej z okazji 52 roczC!icy Re- 
woluejl Pazdziernikowej wZ
E:li udzial: 
sekretarz KW PZPR - J6zef Lot, zast. 
przew. Prez. WRN - Z'izislaw Wojto- 
wicz, I sekretarz KP PZPR w Olkus:zu _ 
Henryk Mict.alski 1 dyrektnr oddzialu 
PKS w Krakowie - .Janusz Radecki. 
(TD) 


ZJAZD KOLEZENSKI 


RorpoczCjt siE: wczoraj W Krakowie, a 
trwac br;:dzie jeszcze dozisiaj w Kro
cien_ 
kU, kolezenski zjazd w)Fch'Jwankow by- 
tego Wydzialu InZynierii Folite
hniki 
Krakowskiej, zorganlzowany w 20 lat 
po ukonczeniu stmH6w. Zaczynali oni 
politechnicznli edukacjt; najpierw w mu_ 
rach Akademii Gornic-zo-Hutnic7.eJ, kon_ 
tynuowali jiJ w budynku poszpitalnym 
prz'y OJ€andr
ch, by ukt"liiczyi: W Pbec- 
neJ si.edZIbie PolitechnJkf. 
V.F
r6d 6wczesnych absolwent6w sl\ 
profesorowle i wykladowcy v..yzs?:ych i 
sIednich szk61 technieznych, naukowcy 
i racjonalizatorzy, tw6rcy waz!lych 
obiektow inwestycyjnych, dyrektorzy 
p:'"zedsiE:'biorstw 1 kierowniey jedn<>stek 
adrniniS1rac)'jnych. (ap) 


Koszty lotu "Apollo-12" na KSiQZl'C 
wynios
 315 milionow dolarow 


NO\\ry JORK (pAp). Koszty lotu 
..Apollo 12" ocenia:!1e s
 na 375 mln 
dolar6w, tj. 0 20 mln dolar6w wi
- 
cej niz kooztowa1 historycZllY lot 
"Apollo 11". 
Przed dowodcq ..Apollo 12" Charlesem 
Conradem (lat 39) i jego zalog
 - Ri- 
chardem Gordonem Oat 40) l Alanem Be- 

nem Gat 37) stei 5 gl6wnych zadan, kt6- 
re maj1l ,\\'ykonac w czaS'le swej 16-dnio- 
weJ podrozy na Ksit:zyc i z powrotem. 

;ij to: przebadanie 1 2lebran1e probek 
gruntu ksic::tycowego z Oceanu Burz, u- 
mies:zczenie na KsiE:':t)"Cu najnowszej ato- 
mowej aparatury przeoznaczonej do zui- 
lania instrumentow naukowych, ktore 
dostare-zac 
q informacji naukowcom 
na Ziemi przez pl'Zes'Zlo rok. Dalsu do- 
skonalenie technlki docelowego l
dO'Wa- 
nia pojazdu z ludzmi na pokladzie Aa 
powierzchni Ksiezyca. DalS't:e prbby, 
kt6re majii okreslic mozllwo8ci pracy 
czlovrieka w niesprzyjajllcych 1I/Rrunkach 
panuj.!lcych na powierzchnl Ksi«;:yca. 
Pi"ljrm eelem jest wykonanie jak naj- 
wi
kszej l1czby zdj
c fotograficznyeh 
powi
hn.i Ksi
:tyca ze szczeg6lny:n u- 
wzglf:dnieniem planov.'2nych miejsc 111- 
dowan przysztych lotow programu "A- 
pollo" . 
Lot statku HApollo" w klerunku KsiE:- 
:tyca rozpocznle si4;, jak wiadomo, W 
pi1ltek 14 bm. 0 godzinie I'i.22 ezaBu 
warszawskiego. powa:inie przedluzono 
czas przebywania na Ksi
tycu. Zatoga 
"Apollo-n" pozostawata na KsiE:1ycu 
przez 22 god:ziny, zaloga ..Apollo-12" po- 
zostanie tam 31 godzin i 30 mlnut.. 
KosmonatK'l bf:d.!l pracowali poza kabl- 


Prenumerata zagraniczna 
Jeszcze dzU , bm. t 1utro It) bm. 
mozna 2lect
 Biuru Kolportazu 'Wy- 
dalcnictw Zagranicznych .,Ruch'. w 
War.=awie u:ysylJ
E: "Dzienntka Pol- 
skiego" za granic
 poczqwszy od 1 
urudnia br. Jestesmy przekonani, te 
krewni i znaJomi, mieszkalqcJ/ paz-a 
granicami Polski, b
dq wdzi
czni za 
t "'alu preze t.Otqteez"y. For- 
ma.no ci Irq prost&: narety tylko 1D!I- 
pt'
nic czek na BiuTO Kolportatu W!i- 
dcu:nictw 7agrani :znych ..RuC'h", 
W
J s:;:oma: 1.Z. \VrO"1"u 23, nr konta 
Pi{O 1-5-1Q
'
4 i wplocic pr:.-y prenu- 
meracie ku'artalneJ 54,60 zr, p6
roczne1 
JCg,
O z
 lub roczneJ :Ha.40 zl. 


n
 pojazdu - na powierzchni globu przes 
okres. CZASU trzy razy dhJtszy ni! ich po- 
przednicy, zatoga H Apoll 0-11". Czas prze- 
bywania poza kabinq pojazdu ksiE:zyco- 
wego ..ApollO-12" w}"noslc bf:dzie <>koto 
7 godzin. 
Z nacznie bogatszy jest zestaw a para- 
tOw, kt6re zaloga ..Apollo-I2" ma usta- 
w1f nR Ks1E:Zyt:U ad zestawu, jaklm dy- 
sponowala zaloga ..Apollo-un. Apara- 
tura ustawio!1a zostanie W odlegloSci 308 
metcow od kabi(]y pojazdu ksiE;:zycowe- 
go. 
Cala mi.sja ..Apollo-U o , trW8
 bE:'dzie Ie 
001, 0 dwa dni dluzej niz caly lot HA- 
pollo-U M . PowrOt na Zie"J1i
 powlnien 
zgodnie z planem nastqpii: 2<1 llstopada 0 
god:z.inie 21.04 czasu warszawskiego. 


Przywr6cenie rud1u no 
Krak6w- T arn6w 

.lJL 
,;:, .. 
. \
:.
 :t,A 
.v. . ."; i 0:. 


trasie 


.<  
,M: I 
::
 , 
:+
1 1 
":-> 
1:., u ': 
 
:\ 


Skonczyly si
 klopoty 
alogt olku- 
skiej PKS, ktora otrzymala wczoraj no- 
bliskich wspolpracownikow obalcnego WOCLesn1l zajezdni
, wybudowar
 kosz- 
prezyden
a, Fulberta Yowou. I tem 14.5 min zl. Do niedawna wszystkie 
Wedtug Reutera, kapitan Ngollabl ma pojazdy PKS w Olku
u przeby
aly 

 
po potudniu wyglo$ic wa:tne przem6wie- pobllsk!m Boleslawitl w warunkach zu- 
nie polityczne. petnie nieodpowiednich. Nowy obielct 
posada 15 stanowisk ob5Iugo"-o-napr	
			

/00207_0001.djvu

			Nr 
e-.. 


DZIENNIK POLSKI 


I 


Jon Adamczewski 


(iedy W. I. Lenin prlJlbyl do I{rakowa? 
I 


Krakowie na rogu ulic:y 
Siennej i Krzyza znaj- 
duje si
 stara kamienica 
ze wspanialq sieni q i 
dziedzinczykiem, ozdo- 
bionym cembrowanq 
studni q . Wszystko jest tu zabytkiem: 
nie tylko mury, lecz takie zawartosc 
wn
trz starych komnat. Tutaj bo- 
wiem rniesci si
 \\'ojew6dzkie Archi- 
wurn Panst\\+owe, peIne cennych akt, 
dokument6w, pism - najstars7.e 
wsr6d nich Sq krakowskie ksi
gi 
miejskie z XIll wieku. 
W czy1.elni naukO"',Tej Archiwum, 
zapelnionej stolami do pracy, przy- 
j
la mnie mloda panienka i zerknqw- 
52Y na kart
 zamowien powiedziaJa: 
- Prosz
 usiC\sc przy woln
.m stole. 
wozny zaraz pod a rocl.nik. 
Po chwili l.nalazl si
 przede mnq 
ogromny. oprawny w karton rcx:z- 
nik slm..\-nej niegdys na calC} Polsk
, 
a dzis juz nie wychodzqcej gazety: 
,.Czas". Rok 1912. Papier pozolkly, 
nieco s7.t}-wny. 
"Czas" - pismo krakowskich kon- 
serwatystow, ukazywalo si
 od 1848 
do 19.39 T. Redagowal go niegpJ"S zna- 
n,}' public)'sta. polityk, krytyk i tea- 
trolog Stanislaw Kozmian. "Czas" 
byl pismem staroswieckim i czcigod- 
nyrn.. Na swych lamach prowadzil 
stal q rubrykE: towarzyskq, w kt6rej 
skrupulatnie odnotowy"."ano wszyst- 
kie znaczniejsze wesela, bale i tym 
podobne wydarzenia. Nigdy nie przy- 
puszczalem, ze w Krakowie miesz- 
kalo tylu ksiqZqt i hrabi6w, 0 baro- 
nac:h juz nie wspominarn. Nawet 
"Czas" nie zawsze zauwaza! ich 0- 
becnosc. 
Ale solidnosc "Czasu" w podawa- 
-iu okolicznmkiowych informacji 
przydala si
 nam nawet po tylu la- 
tach. Kazde poranne wydanie pis- 
ma za\","ieralo, publikowan q na pier- 
v.-szej (czasami na drugiej) stronie 
kronik
, a w niej rubrykE:: .,PTzyje- 
chali do KTakowa". Kazdego dnia 
reporter "Czasu" zbieral w recep- 
cjach miejscowych hoteli i przekazy- 
wal do gazety informacje, kto nowy 
przybyl i zatrzymal siE: w krakow- 
skich hotelach. Byla to potrosze re- 
kIama hoteli (np. do "Poll era " zjez- 
diali sami hrabiowie, ",Francuski" 
byl juz ni
co gorszy), potrosze pod- 
sycanie snobizmu przybylych gosci, 
a t.akze czytelnik6w gazety. 
W nr 28 ..Czasu", w wydaniu po- 
rannym, z dnia 23 cl.prwca 1912 r. 
podano, ze w hotelu "Victoria" przy 
ul. Zwier7ynieckiej 6 zatl"zymali si
: 
"i.lodzil7'ieizo\,\'ie U1ianoffowie l. Pa- 
rvza. Elibiet.a Krupska z ParyZa, 
Kazimierz Przerwa Tetmajer z War- 
szav,'y i inni. Przy okazii redakcja 
podaje, ze hotel ,.Yictoria", tuz przy 
plantacyach, po:::iada pokoje z elek- 
trvczn
'm oswietleniem od 1.40 koron 
wzwyz, :ie caly hotel jest pod lug no- 
'\'ocze5n
'ch wymogow odrestauro- 
v,'any i ze cukiern;a i restauracja 
znajrJu1
 si
 na rniejscu. 
Tak wi
c dzi
ki nieznanemu re- 
portprowi moina dzis z calkowit q 
pewnosci q u
talic, ie W'lodzimierz 
L
nin prz
-byl do Krakowa dzien. 
prl.
d wydrukowaniem tej notatki, 
czvli 22 czcrwca 1912 r. 
Czy moina jeszcze bardziej szcze- 
g6Jowo sprecyzowac czas je
o prz:v- 
jazdu? W Krak0Wi€ 0bowiqz'n\T
1 
w6wcza
 od 1 maja lctni roz 1 dad 
jazdy. Kazdego dnia p!"zybywalo z 
Vnednia 9 pociq
oW - 6 pospie
7.- 
nych i 3 osobowe. Z zachO\J.:anej Ii- 
teratury wiemy, ze Lenin przyjechal 


Dumni 


ze 


przed po!udniem. Oznacza to, ze 
m6g1 przyb
'c albo pociijgiem nr ] 3 
o godz, 9.30. albo pociqgiem nr 39 0 
godz. 11.50. Po przybyciu odd
l ba- 
gaz do przechowalni dworcowej. u- 
dal si
 na plac
'k kolo Uniwersytctu, 
tam czekal na Sergi usza Bagackiego, 
potem udal si
 na obiad i znow spa- 
cerowal. 
A wi
c pociC}g 0 11.50 byl chyba 
l.byt p6iny. Chodl.i tu raczej 0 po- 
ciqg przychod7
CY do Krakowa 0 
J!odz. 9.30. Tym bardziej, ze byl to 
pociElg nie lokalny (wieden<;ki). lecz 
mi
dz) narodowy, majqcy polqczenie 
z- Wroclawiem. Berlir.em, Vlarszaw
, 
OtomUJ1cern. Opaw q . Cieszynem, 
Bielskiem i G1iwicami. 
Vliedenska stacja meteorologiczna 
przewidywata na dzien 22 czerwca 
pogod
 pochmurnq. choc nieco cie- 
plejszq. p6iniej w

pogorlzenie. Nie 
sprawdzila si
 ta prognoza, 
Dzien byl wtedy cieply i slo
ecl.- 
ny. Na Planty - starym l.wyczajem 
- wylegly Uumy spacerowiczow. UL 
janowowie, pozostav..-iwsl.Y bagaze w 


... 
! sltl Le<:m . POUI.III., Ablllmo.na K.ooet.nty 
. Cit,to. 
! ..Ie. Fijllh.ki "dll!ll ,'\\arsl.ll'IVY, M.To
owBln A
.m 
I 
 OIItTowr!l GTO"", WiUOT 1 OIchovile. Trocki PIOtr 
. r. Kijo,'.II, Ciechows;ki Bronisl.w 1. B,:d
i".. PJe('ho
'''ki 
l 7. n ;munt r. Pro9'l.o.....k.. Pawlak 1hch:oh..... 
 L'
tocho 
-.y. PCaffius J.d....iga I Podol., Brech Wbdpfaw 
:I: Wrodawia., Zawdnickt Tadenar. lOB Lwowa. I.I""UII> 
Adam 10 A..d'")'chowa. Wilkiewic1I Felena 10 Genewy. 
!iUS i"L n.;TURI.-. (Prn alley Z....i'"1n.eck.".. ,,' 
p":lr- ,,1.....!sC).I:
1t. pckoje 
 eleklryc:r.nem ojwiet!elli.." 
ad tor. l.w W'nry1. C1I1)' betel podlug IIOwocr.eSIl)..J 
wymogO'" CO'ireetaurowzmy. CI1!(!erni... I re.tar.rac,.r 
... hotelu. - Wlad1imienowle UlianoftoWle r. Pal") b. 
Eltbiela Kropst.ll 
 Paryt... Kuimien Pnerwl Tetl"'" 
jec 10 Viarnawy. X. J6:Eef P.lnyk I Bn:ezllicy (KrOt. 
Pol), Anna Po
o16ka 1e Slaroknepc.a (KrOL Pol
, Ste. 
C.a Dwornik 11 Mil.ulk, Edmund'Jwie PaluykoWl8 :r.n 
Slaroknepc.!l (Kr6l 1'01.), Rudolf Red 10 WiedDi.... OJ:! 
llad, Mordjiaa1t II' p.ryt.... Wlod:Eimienowie Filipiiu,("y 
II' Kijowa. Henr)"k Wini:nl'!'ilri I W.llTSu.wy, OUo Ie GIO", 
.. Wiedai.. Edward Nowolny r. Rr.e"zo.."a. 
I f"....,.... orJedeiskJeJ II&eJ'1 BJ
,"rll1e«,e.D"J4 
Wt.dcA. lB. !tor,' :-ra-.d.')pndobDJ .1&.0 poc04y d1I I 
) 23 UerwC:l: Zmlennill, p(lzlIiej MDiejsr.e r.achmnrz.enie 
Diestale. Dieco cieplej. pOID'Jcno., ucbodnie millrno: 
wialry. . 


Fotokopia notatkf ..Cza
u" 
. przybllciu Leflina do Krak01.OO. 


przechowalni dworcowej, rusz;yli 
Plantami w kierunku malego placy- 
ku przed rektoratem Uniwersytetu 
JagieUonskiego, gdzie byli listownie, 
przez LudmilE: NikolajewnE: 5tal, u- I 
m6wieni z sekretarl.em Krakow- 
skiego Zwi
zku Pomocy dla Wi
z- 
ni6w Politycznych - Sergiuszem 
Bagockim. Mial on ulat,vic Leni- 
nowi pierwsze kroki w Kr akowie i 
dlatego spotkanie z nim bylo nieod- 
l.owne, 
A wiE:c umowieni byli na placy- 
ku prl.ed gmachem g16v.-nym Uni- 
wersytetu Jagiel1onskiego. Uljano- 
wqwie przybyli na miejsce i us:edli 
na wolnej lawce. Iljicl. chciwie za- 
jql siE: lekturq swiezych gazet. a 
Nadiezda ciekawie rozgl
dala si
 
dokola. Po Paryzu Krakow r.a pew- 
no nie m6gl imponowac_ Ale prze- 
ciez liljanowowie nie odbywali wy- 
cieczki turystyczno-krajoznawczej. 
Jch przyja">d do Krakowa byl scisle 
przemyslany. 
Lenin, aczkohviek od 1at przeby- 
\':al na emigraC'ji, roial m;..;ag
 zwro- 
conCi na kraj. W tym czasie w RosH 
- po okresie reakcji, jaka nastqpila 
W ","yniku niepowodl.en rewoh1cji 
1905 r. - zacz
lo si
 wyraine o:i.y- 
wienie ruchu robotniczego. Z tym 
ruchem. z parti q bolsl.e\\.-ikow w 
kraju chelal Lenin utrzymywac jak 
najzyv:szy, bezposredni. szybld i 0- 
pf'rat.ywny kontakt. \Vlasciwy teren 


. , 
'VSpOlnnlen 


W Chwm wybucbu Rewolueji Paidziernikowej majdowalo sit: na rozlegtycb 
terenach Rosji trzy miliony Polak6w. B}-ta wsrOd nieb ticzna grupa luw 
dn05ci polsk
ej, 
ami{"szkuj
cej tam od dluiszf:go CZ8!lU, byJi mieszkailcy Kro- 
If'IIitW", Polsklego, e" akuowani podczas pierwsze j 
 ojny swiatoweJ. Opr6rz 

 ygnai1(':6
 i emigral1t6w pr7("b)-w:\to tef w RfJsji okofo pol miliona zolnie- 
rzy - POlak6w, pov. ot"n
-cb do armit carskiej i (1)0 tYS;fiC'Y jenc6w ".ojennp::h 
- polak6w, kt6rycb zmunono do watki " arrnii austriackiej i niemieckiej. IV 
,.".h
zieniach earskich lub na I:ulaniu syberyjskim nle brakowato tak:t.e n'lsz,..ch 
rodak6w - irn wlasnie Re" olucja przyniosla v. olnost. rozbijaj
c kraty car- 
skich wit:zierl.. 
Tysi
ce POlak6w z chwillt wybucbu Re"'
ucji stan
lo do walki po stronie 
..Iadz)" radzieckicj. n-;,,:cz)'1i w Gwardii Curwonej - pOdstawo\\o("j sile zbroj- 
nej powstania, W oddzialach Armii Czer'\\onej, od7nac:r:ajac si
 - Jak Pulk 
CJ:er\\ onej Warsza1\-y i Putk Bielgorodzki - w walkach z kontrrewfJtucja. 
Br(>niac rP.v. olucji - z kara binem " rrku ur7.y!i sit: historii, w jf'dn} m S7.f"- 
regu z rad:r:ieckimi robotnlkami. zolnien,ami i mar}-narzami, \\ alcz}-li za '\\"01- 
Bo
f naszlt i \\"aszl\. 


I ZVnOR P.o\RDELLA - wtedy mieszka- 
niec Karlina - mial lat czternascie, 
kiedy rozpoczltt pracf: W fabryce w'o- 
kiennic-zcj w CZp'stochowie. W szesc lat 
p01niej. z chwili1 wyuuchu pier" szej 
wOJny sv, i..towej ub.:-ano go w carsJd 
mundur. Brona w tym mundurze DE:bli- 
na przed wOJskami niernieckimi 1 wy- 
cofywal Sl
 z twierdzy nil' zamierzaJijc 
gini1c za cara w kierunku Brzescia Li- 
t.ewskiego. Rannego W Klowe pod Bczes- 


ciem zaniesli sanitarlusze do poci
gu. 
niezb
-t v.-.erzltc, te bedzie zyt. Ale w 
szpitalu w Tule zadball lekarze 0 pola- 
ka i wyleczyli go, aby tylko dostar('7}"c 
armii now<::go al ma.niego mif.;sa. Prz:r- 
chodziii do szpitala w odw.edz
ny Polacy 
z mie;scowego Komitetu PoLskieg::J. przy- 
chodzHi tE:Z bof.3zewlcy. ..Nie jeazcie Jut 
nn front - mowili - w carskich mun- 
durach t.Colnej Polski nle v'y1.calczycl.e". 
Nil' musieli dtugo przekon)'Yoac rannvch. 


je
o dzialalnosci stanowily nie ko- 
ht1ie emigranckie, lecz Rosja. 
Z r
rakowa do gran icy ros,yjsl{iej 
b
-lo zaledwie kilka kilome
r6w, 
Granic
 mogio si
 prz
kracza
 nie 
t,ylko przy pomocy paszport6w. lecz 
takze dzi
ki tzw. p6lpasKom- 
przepustkom przyzmn\"l'lnym m;esz- 
kancom 30-kilometrowego pasa 
przygranicznego. Moina tez by to 
stosunkowo latwo przekroczyl- gra- 
nic
 "na zielono", czyli nielegainie 
- bel. wymaganych dokument6w. 
Niewiele brakowalo, aby spotka- 
nie z Bag0ckim nie doszlo do skutku. 
Bn Uljanowowie siedzieli spokojnie. 
jak dzie5j
tki int1ych osob na law- 
ce, podczas gdy Bagccki niecierp.i- 
wie spacerowal po placyku v:ypa- 
truj
c wysckiego, barczystego m
z- 
czyzny z duz
, g
st
, czarnq brodC\. 
S.am zreszt q mial tak q wlasnie bro- 
d
. 
SiedzC\ca na la\"eczce para: raczej 

redniego wzrostu m
:iczyzna (mtal 
v:tedy 42 lata), w rneloniku. z aie- 
wielk q rudaw
 hr6dk q , obok :.kfOrT-- 
nie ubrana kobieta - jakos nie pa- 
sow ala Bagockiemu do jego wyobra- 
zen 0 oczekiwanym gosciu. 
Ciagle zerkanie na zegarek spa- 
cerujqcego przf'd ich la'\vk
 mE:zcl.Y- 
zny l.ainteresowalo Krupslc
, Moze 
to '",,'Ia
nie ow nieznajomy Bagocki? 
Podesl.la wi
c: do niego i zapyt
la: 
- Przepraszam bardl.o, zda ie siE:, 
ie oczekuje pan kogos?.. Cl.y n
e je- 
ste.kie przypadkiem Bagockim? 
- W takim ral.ie wy jestescie Ul- 
janowymi! - ucieszyl si
 Bagocki. 

ozna nawet przypuszczac, ze ta 
autentyczna rozmowa odbyla si
 po 
polsku, jako ze nie tylko Bagocki, 
ale i Krupska znala nieco ten j
zyk. 
Pier'Nszy w KrakQwie obiad 7.je- 
d1i UljanoW'{)"wie wsrod studentow w 
wegetarianskiej jaclodajni .,Zdro- 
wie", cieszqcej siE: ze wzgl
du na 
ni
kie ceny dUz<\ popularnosci
, a 
mieszczqcej si
 na rogu ul. ul. Flo- 
rianskiej i Tomasza. Po powitan!u z 
Bagockim odbyli wi
c powratny 
spacer Plantami i przez bramE: mi(":- 
sk q , dalej ut. Floriaiisk
 dotarli do 
jadlodajni. Nadrobili nieco drogi, 
ale obejrzeIi jeden z najpi
kniej- 


W lIkonawcq filha7'monfcz1tV ch 
koncert6w abonamento
1!ch 
ub. tygodnia byla orkiestra 
Paiio;tw_ Wyzsze; Szkoly Mtlzycz"1.ej 
w KTakowie. W ten spos6b mlad.::i 
muzycy, ktorych wystt:py na kra- 
kowskiej estradzie majq jut $Wojq 
dobrq tradycje, zastqpili naszych 
jilharmonik6w. odbywajqcYL:h tV 
tych dniach trzecie juz z rz
du tD 
bieiqcym sezonie tournee zagranic
 
ne. W p7'ogramie koncertu, nazwa- 
nego "WieczoTem seTenad", znalazly 
si
 utwory W. A. MozaTta (SeTenada 
haftneTowska KV 250), T. BaiTda 
("Colas Breugnon) i P. Czajkou'skip- 
go (Serenada C-dur). Na 1 ezy uznac 
skromnosc wykonawc6w, Tezygnujq- 
cych z zobotl.."iqzujqcego terminu 
..koncert symfoniczny", ale jedno- 
czc.snie poddae tD wqtpliwosc PI)- 
mysl zapozyczenia nazwy z praktll- 
ki imprez ogrodowo-vlenerowych. 
Na te; drodze pTzesqdzono ;pdno- 
znacznie, i chyba w spos6b depre- 
cjonujqcy, 0 charakterze pTogTamll, 
po::.bO'leiajqc sluchacza mozliwosci 
indywidualneg
 ustosu71kowania si
 
Wyciqgni
to przed nawias kTyterium 
"Tozrywkowosci". nie stanowiqce by- 


Dostarczyli 1m wif:c "lc.....ych" odmladza- 
j
cych zaswiadczeil, ubrali W cywilne u_ 
brania i czapki. 
I tak train wraz z dwoma kolegaml 1_ 
zydor Pa.rdella do Lugai1ska, aby ro7.- 
poczijC prac
 w kopalni. Nie byli tutaj 
Jedynymi Polakami - w Domu Pol- 


:,. 


f"'#-: 
." !i 


...;.
 


-r. 
,jo-

. .--::- kim odbywaly si
 akademie. odczyty, 
przedstawienia teatralne, Wlasnie w l...u- 
gansku zastata naszego bohatera rewolu- 
cja lutowa. Upadek caratu swif:towali 
Polacy wraZ z inn:rmi mie<;7kalicarni 
f.uganska. id-

: 
 .... " 

-::< 
..::,. f
. -" ;:. :.:. 
::. . . .: . 
 : . . : . : . : . :..
 .:.:
 > : . : : : .. J )'
 < '.'. .:.:::-.
: .,-; '. 
..:#>:t: 
 fiX . .. . :
-.-:::.':
k"'.::".<:-'::' . :
:... 
"!.t
,.! j,!: ,,';'" , "":;:: 


,,;


i £_ -! 
f-
.

, ,
 

F 

 
_;g] 

 '
: . . . :. . j . :i . 

 . 
 , ':
j:','
;.I"
1,
':" .' 

 * -.:. .t::::
.:_::....<;:..::,:::
: ,_ _ 
.:.:-:". .. i::
::::---- _ 
:.
 . '» . ". , .:

 . " , 

 , .: , ': , . . : . '": . .. .. . . . 
 -- 
,-..
.-....'. :::
-:. 
..t 
tn. ZW
eTzf!nteck(l It NiedyJ hotel ..Victoria" - dzU C2VflSZotva kami€nfca. 
Fot. E. W
glowski 


/ ....;:-1".....:.. 
._.. 
 ._.._-
 
.OJ . . .:
.., 
.. .... ." 
. ..:.
 ..... 
- .:...... 
'..:':'.':' "41' 


w.:-zesnym rankiem :dozyl wiz).tE: 
Uljanowyrn. Razem z Iljiczem znow 
odbyli przechadzk
 po Plantach, 
podczas ktorej omowili za5ady 
prl.yszlej pracy konspiracyjnej, no 
i sprawE: mieszkania. Lenin pragn
t 
7nalez.c locum skromne i raczej ta- 
nie, ale zeby w pcblizu by} Ias i wo- 
da. 
Poszli wiE:c obejrzec podmiejs\r q 
dzielnicE; Krakowa - Zwierzyni"'c: 
przedmiescie murarzy, drobnych 
c-hlopow, ogrodnikow, zabudowane 
rnah"mi domkami. Dzielnica ra('zej 
bi"edna, 0 duz
ch tradycjach prole- 
tariackich. Obok, na stoku J;ory 
Bronis1awy. powstala wlasnie nie- 


Z soli Filhormonii 


Wiecz6r serenad 


najmniej tVspolncgo minnownika dla 
wykonJ/wanych utwor6w. 
Sam program zestawiono nadzwll- 
czaj korzystnie, wi-:c w .o:pos6b a- 
trakcyjny dla sluchaczy i konstruk- 
tywny dra wykol1awcow. Si
gni
to 
po pozycje tD zasadzie popurarne. 
ale w rzecZ1/wistosci 'f'Iiezbyt czestl) 
pojawiajqce 8i-: tD programach kOft- 
cert6tV. Szczegolnie dotyczy to Se- 
remzdy haffnerowskie; Mozarta. gra- 
nej tym Tazem w calosci. bez stOSfJ- 
wanych niekiedll skrot6w. A ze i 
strona inteTpretacyjna koncertu mo- 
gla wyraznie =adowolic - przeto 0- 
golny bilans doznan artystycznych 
wyniesionych z wzmiankowego wie- 
czoru (sluchanego w piqtek) uznat 
narezy za wysoce pozytywny. 
Najtrtldnie;szq pozycjq dla oTkie- 
stry oka:::ala sif: Serenoda Mozarta 
(zresztq muzyce tej cz
sto nie moqq 
s'PTostac najbardziej nawet Tenomo- 
tl'ane zespoly). Poszczegolne czesci 
1!tworu (poza finalem) grano zbyt 
duzym dzwiekiem, w sm1lczkach nie- 


na domowa. Izydor pacdella dobne pa- 
mi
ta tamte dni. 
..Slu
arz labryki p-:1rowoz6w - Woro- 
szylow (poiniejszy marszalek ZSRR) zor- 
ganiLowa
 w 1...1IprH1sku I bataUon Czer- 
wonej Armii. Zglaszali S'f
 byU front01d 
zotrf
rze t robotnicy tugaflskich fabryk, 
Pos::hsmy do punl..tu werbunkou:,ego we 
troj"
 - z1.colniony z katQrgf JuUan Ju- 
reczko z Sosnowca, Wladek Novx/k t ja. 
Dostalismy karabl'1y i picr1Vszy told 
po g16wce ("ukru 2 tvcrgonow kolejowycft 

to,qcych na stacji W Lugatisku. 
W Ustopadzte l...ugarisk zaatakowolv 
l.Coj
ka blatych. Zdqtyff u'edrzec si
 nl'l- 
wet do m'iasta. ale batoliony Tol)otntrze 
i .i:olnier
kie ([tak odoorly. Rozpoczl;'lo 81
 
obl
.i:enf«. Biaff otOCZ1JU miasto szcze!- 
nym piersclenipm, Cl1cieli ncur 2U v'sze1kq 
cen
 zmtlsic do kapitttlacjt. BTonlUsm1J 
s

 pJ'ze:: kilka miesi
cy, tl5t
plljqc po- 
teoU z okop6w do miasta. \Valczyli 
tVszysC'Y, nawet kHkunasto:etni muley. A- 
mUT'lc;
 t g07qCq h
rbaf
 dono:!ily 7wm 
na pierwszq Uni
 kobiety t dzieci .Bro- 
kowal.o zyu'nokt. Mijary dni t tygodnle 
- musielismy 3trzelac COTal: ostToznte, t 
celniej, gdyt 2oczynalo brako1.t"tlc amu"Ii- 
cji. Po kitku mlesfqcach obrony z tru- 
dem udC'lo sl
 ro::bifum nuszym batalio- 
nom pr=ebic pr=e::: llnle bwtuch. M'tsie- 
Hsmy opuscic miasfo. pTzysi
gajqc. te do 
niego tJ.;T6cimy"... 
I tak tez siE: stato. Razem z Innymi 
zolnierzami "Roty Woroszylowa". Sll'- 
rio7a - zwany tak przez radzieckkh 
przyJaciol - wa1czyl I') Woronez.. pot-=a. 


wz
6rza ci
gnely si
 zarosla. pr7e- 

hod2'qce stopniowo w podmiejs
j 
Las \Volski. 
Wlasnie w tej cz
sci Krakov.'a, 
przy gl6wnej ulicy: zwanej 
'1:edv 
P6lwsie Zwierz;vnieckie - nr 218, 
a obecnie Kr610wej Jadwigi nr 41. 
wsr6d malych domk6w znaleziono 
\V niedawno zbudowanym domu r.a 
I pi
trze wolne rr-ieszkanie: dWi3 po- 
koje z kuchni<\. UljanO\\'"ym spo1o- 
balo si
 i mieszkanie i okolica, Po- 
s
ano'\\<-ili wi
c tu zamieszkac. 


Jest to fragment ksiqzki ,.Polski 
czas I..enina", kt6ra u:kr6tce ukaie 
sit: nakladem "Interpress". 


CO, fI W instrumentach dfitych zde- 
cydou:anie za cit::iko. Obszcrne solo 
skrzypcou.e wyko11al Karol Herisz - 
,,, spos6b odpowfedzVl.rny. 
le nit; 
2'au.s=e w zgo(fzie z czy.stosdq. int9- 
naeji. Sllitr: Bairda odefJrano v'y- 
r6tt"nanym i dfJbrze nasyconym 
diu'i
kiem. a u.'yl;onanie Serenad'lj 
C=ajkotL.ski
go bylo wr
cz znakomi- 
re. \\TzorOlca dyscYT'lina rytm;c:::Tl a., 
stcietne rozplano1"onie dY'l1fl177 if'?ne 
i agogiczne. a 11ade wszystkfJ zl1dzi- 
wiajqco dnjrzale brzmienie kwin- 
tetti - oto gl6w11
 atuty tej reali::acji. 
'\V pienvs=e.1 c'::
Sri S!!re11Q.dy pfJnzi- 
.. 11 talHmy glr:bi
 br::mieTl;II. w drtL- 
vie; (Wale) - u:dzi,:k i e'e!1aTlcj
. :-1' 
rrzeciej (Elegia) - idcarTli
 u'y
ra1/Y 
dla U'arstwy liry('znej, SpiC1VTI!J t011, 
tl' czu'l1rtej - efcT;tou.ny. ale sri.s'''! 
1.011trolowany ro::mach. "TaZca bis?- 
u'a n o. 
Orldestra Pl\'SM pracuje pod ki
- 
runkiem pcrlagogiczTlum ReTlarda 
CzajkolCskiego - dyrygenta omau.ta- 
negc. koncertu. Nie ulcQ!l wqtp1iwo. 
sd: fi hci.a cz
sc okla
I
6w - wyjat- 
kO;L:O i:lIczliwej tego U'icCZOTtl pu.- 
Uic=no.ki - bt}
a skierOlcana w,'as- 
11.it! pod jego acfrescm. 
JACEK BERWALDT 


zdobywat l..ugarisk, Tam uczestniczyJ w 
pogrzebie 50 rozstrzelan
.ch przez bia- 
logwardzistow jeitcow z Czerwonej Armi1 
i miejscowych mie!!=zkancow, "Przewie- 
iUS-my - wspomina - ciut'1 pochowllne 
w dotach za mlastem i tarn zasypane 
smif!ciami. do tJ:!=polnej mogily tv parku. 
w srodmiesci1l. Stanqt tam proW1.Zoryc2- 
ny pomnik. Riedy biali znowu zdoo!lli 
l...tlgm;c;k - zni.otzczvU pomnik, wywiezli 
pr1zies cinla zabityrh. Je
zcz£ dwukrot- 
nie mias!o przechodzi.lo 2 rqk do rqk tr . 
Bil Sierioza bialych pod LUf;anskiem, 
potem pod Rosto.....em, 
..alczyt tez na 
Kryrnie. W 1920 roku wrocH do Lugan.- 
ska - w miescie pano.....aty niepodzielnie 
glod 1 epidemje. codziennie umieraly 
dziesilttki ludzi. ktoQ-ch nie bylo gdzie 
pochowac. Razem z zon
 i rocznym '>y_ 
nem zdecydowat si.:: wroc1c w 1!)23 roku 
do Polski. Pracowal na Wileil!'zczyznie, 

le choroba zony zmusila go do powrotu 
w rodzinne olkus:ki
 
tron.,. \V l!l39 ro- 
ku hitlerowskie po"'ir;ki zapalily dam. w 
ktorym mieszkal - ZWI8stUjijC now", woj- 
nt;. - 
Ro:zpoczety 5i
 aresztowania, rzydor 
Pardella musi uciekac do lasu. Tworzy 
grup
 bojowq - jU1; feraz pod pseudo- 
nimem ..Rys". Do....;odzona prze:z niego 
placuwka BCh pomaga .....i
zniorn zbie- 
gi)'m z obozow prac)' i przymusowych 
robot, przerzuca ich na inne obszary Ge- 
neralnej GUbernl, kieruje do oddzlal6w 
partyzanckich. Atakuje maga?yny 1 po- 
sterunki okupanta, likwiduje agent6w I 
donosicieli. "Nasz1Jm krolestwem - m6-
		

/00208_0001.djvu

			. 


DZIENNIK POLSKI 


Zdzislaw Dudzik 


Czufe serca 


J esienna narada, jesienny kraj- 
obraz: z okien schroniska :-Ia 
swi
tej Bronislawie \vidac Lys
 
G6r
, kt6rej lesiste podnoia SCi 
brqzowo-zlote od jesieni q zakolo- 
rowanych lisci. Na t
 g6rE: zjezdZa- 
jq czarownice na miotlach. - To 
bylo dawniej - dzis zjezdi.ajq na 
elektroluksach - twierdz q UCle- 
stnicy narady z miejscowego okre- 
gUt akcentujqC w ten spos6b sw
 
zmotoryzowan q nowoczesnosc. Do tn 
narada Automobilklubu z calej Pol- 
ski, poswi
cona problemom turyst\.- 
ki motorowej. 
Jak na kazdej naradzie, byla i U- 
sta obecnosci, referat wygloszony 
przez v!iceprzewodniczqcego Rady 
G16wnej Automobilklubu, w kt6rym 
zawarte byly niejako wytyczne pro- 
gramowe tejze Rady w sprawie tu- 
rystyki motorowej b
.la ka'.va 
i woda mineralna, byla wreszcie 
dyskusja... Moze nie tyle dyskusja. 
ile opowiadanka 0 tym. jakie to for- 
my organizowania wsp61nych za- 
baw dla zmotoryzowan)'ch wymys!a 
si
 w danym regionaln
rm Automo- 
bilklubie, jakie inne prace organi- 
zacyjne si
 stosuje i co si
 ewen- 
tualnie zamierza zrobic - z ie- 
dnej strony. by cas si
 w dzie- 
dzinie turystyki motorowej dzia- 
lo, z drugiej zas strony. by uspc- 
ko!e wlasne sumienia i miec ma- 
terial do \\rys)'lanych 
prawozdan w 
tejze materii. 
- .....Rozwij am ll ?HI q wYPozJ./- 
czalni
 SPTz
tu turyst Lznego d1a 
naszych czlonk6w" (Automobilklub 
luhelski). 
- .....Na ,"n
ze imprt?zll z!11fJ3zn 
sir: czr:sto po paT
d:?iesiqt wozow i 
jedziemy ria wsp6lne zwiedzan
e 
malo z"nnych, a ciek!1tDych miejscu- 
wosci; kolumna samochodow bywa. 
czasem tak dluga, ze nie ma ml)- 
W1/, bll ten, kto ;edzie n.a konr.u, 
mogl n.awet dostTzec p;encsz1/ SCl- 
moch6d..." (Automobilklub bialo- 
stocki). 
- ...,.OTf1ar;.
:!ujem'JI szereg cieka- 
wych akcji automobilklubowych. 71a 
pTzyklad: ;cd:!ie kilk r mf1scir sarno 
chodow do jcdnostki wojskowe;, 
gdzie przeka::ujemy iolnierzom dTOO- 
11.iutkie u1'Jominki....' (Automobilkluo 
. poznanski). 
Oto kilka glosow dvskusyjnych, 
podanych w skond::'nsowan
j for- 
mie, kt6re trudno powiedziec, 
s,,'iadomip. czy nieST!adomie 
mialy utwiercb'lc ,vnystkich obec- 
nych (a m....z
 pr?rode \'!'S7
rstkim 
tych, kt0rz'.' 0 b'rn m6\\'ili?) w celo- 
wosci ta
-dch form dzialalnosd tu- 


w 


automobilu 


lJ'st)tc:znych aktywistow Automobil- 
klubu. 


NOSEM W DNIU DZISIEJSZYM 


N a prozno oczekiv:a}em - niechby 
w dyskusyjnej, jeszcze surov:ej 
formie - tego tj'pu wypowiedzi, 
ktore by swiadczyly 0 uswiadomle- 
niu sobie przc7. biorqcych udzial w 
naradzie przyszlej roli Automobil- 
klubu dla turystyki motorowej w 
Polsce za lat - powiedzmy - dzi
- 
si
c, czy nawet pi
c? Czy ludzie za- 
nadto s
 wlepieni nosami W dzicn 
dzisiejszy, czy moze nie stac ich na 
odrobin
 v;yobrazni - trudno 0- 
rzec, w kazdYm razie kresl
c (wzgh:- 
dnie usiluj
c tylko kreslic) jakics 
programy na naszti matoryzycyjno- 
turystycznq przyszlosc, nalezato 
przede wsz
"stkim zapami
tac owe 
fundamentalne liczbv pokazujqce 
planowany rozw6j motoryzaeji w 
Polsce. 
Otoi jesli w tej chwili jE'7.dzi p!J 
polskich drogach ponad 400 tysiQ- 
cy samochod6w osobowych, to juz 
za lat pi
e b
dzie ich ponad milion, 
za lat dziesiec - ponad 3,5 milio- 
na! A wi
c ilosciowy skok w na- 
szym dorobku motoryzacyjnym 
kolasalny! Prognozy, jakie ustalano 
przed laty na rok 1970, czyli - m6- 
wi
c po prostu - na bieiqce dni j 
zakladaly mniE'jszq ilose pojazd6..
/, 
anizeli ich w tej chwili posiada- 
my. Tak wi
c prognoza na rok 1975 
rowniez moze si
 okazac bardzo 
skromna; tych pojazdow meze bye 
przypuszczalnie 0 100, czy 200 ty- 
si
cy wiE:cej. Jesli dzis, W Dor6\\'- 
na.niu z ilosci q samochod6w jezd7ti- 
cych po drogij,!'h innych panstw 
u- 
ropejskieh, jestt:'smy kopciuszkiem, a 
mimo tego wyst
PU]q U nas pro- 
blemy gospodarcze, komunikacyjne, 
jakie z sobC\ nicuchronnie przyno- 
si rozv:6j mo
oryzacji, to trzeba juz 
dzis pomyslec 0 dopasowaniu prze- 
de wszystkim wyobrazni ludzi do 
zywioiu motoryzacyjnego. tr'leba tie 
tyle umiei
tnie sterowac wyobrai- 
ni
. by m6e pr6bawac skonstruowa- 
nia takich form organizac)-Tjnej dzia- 
lalnosci wyspecjalizowanych prze- 
ciei klub6w, by ow z
'Wiol nas nie 
.zaskoczyl, nie zastal nieprzygotowa- 
nymi, jak si
 to dotychczas dzialo. 
Nie zapominajmy, ze niektore 
Automobilkluby. ZV, T1 aszc7a w wicl- 
kich miastach, wyrosly z eks!
luzyw- 
nych tradycji, ze byly organizacj
- 
mi ludzi zamoznych - stqd formy 
icl1 d7.ialalnosci, wvkszta1cone prze?: 
okreslane srodowisko, Sq juz d'li3 
nie do prz
rj
cia. A coz do'?iC"'ro ju- 
tro. Jesli wczoraj, a nawet dzis 


niekt6re imprezy automobilklubowe 
Sq mil q zaba\va dla kilkunastu, czy 
nawet kilkudziesi
ciu posiadaczy sa- 
mochodow - to jutro, gdy czlon- 
k6w AP w Polsce bE:dzie nic 25 ty- 
si
cy. ale czterokrotnie wi
cej, tru- 
dno si
 b
dzie tymi formami poslu- 
giwac i trudno stosowae te kryte- 
ria dzialalnosci, jakimi si
 jeszcze 
cIziS powodu ie 


ODEJDZMV 
OD TRADVCYJNYCH FORM 


Z daj
 sobie z tego spraw
, ze 0- 
dejscie od tradycyjnych form sto- 
sowanych w mikrosrodowiskach i 
wyszukiwanie form dz;alalnosci D::\- 
sujqcych do makrosrodowisk jest 
czasami rz('czq zbyt trudnq dla lu- 
dzi, kt6rym nie zawsze dasta:e 
".-yobrazni, kt6rzy nie mOJ!1yeh 
form d7.;at
1nl")
d uslue'0\1.p; Autf)- 
mobilklubu? 'Vi
 ta!dej dzialalno$- 
ci, kt6ra by ksztaltowala i uki£'- 
runkc'".y'wala szt'roKo poiQta w ska- 
Ii spolec7t"1
i s'".iadomosc 
otc!'yza- 
cyjna. ktora by 78spok;:tja}a czysto 
technicz11e potr7eby po
iadac7.Y sa- 
mochod6w, kt6ra by dOT"'ingowa
a 
ich posia
Bczy do podncsze11la 
sw,rc11 kV!a1ifikaC'ji jezdZ!E"rkich. kt6- 
ra by wreszcie ZObOW1

""V'a
a 
zrzeszonvch w automcbi!klubach 
do wzornwej kultury jazdy... Tp- 
go wS7.:vs
kiegc dotad w naszych 
automobilklub
"h jes'Zcze si
 nie 
wid7.i. jps7cze m:dal na dziaI81rto
- 
ci AP ciazy sport z je
o nie zaw- 
sze spo'ccznie pozyteczn;.rmi reper- 
kusiami. 
Nie t:'hcia
bYm tu, by Automobil- 
klubO\
:i d7.iala('ze posadzali mnie 0 
negatywny sto5't1nek do nich i do 
ich- dotychc?:aSO\I,::vch \vysilkow. By- 
najmniej nie jestem Drzeciwniki'?m 
sportu automobilklubowego. Nip-- 
mniej. zastanawiam sie, czy bv mo- 
ze - W70rem Francji - nie od- 
dzielic d7;ialalnosci sportowPj od 
szerszej dziajplnosci turystvcznej i 
uslugowej tego typu organizacji? 


PO 


::.:...

..,.. . 


r 
r'T 
[ . 
.i 
.. !
 :ll
 . f 'r T
 
. I · .' 
1. '. f
f 


.1 


... 
'
 


.:.6J ' 


.;'l. 


. ':
'A,:....
",' 
> '.1

'
 
.. 
':.iJ'

:.'t* 


ROK LENINO\I'SKI 


W Warszawie rozstrlygni
ty 
I'ostal konkur
 na plak.d z,,-,ii\:r:a- 
ny ze 100-Ieciem uroddn W. I. 
Lenina. Spft
r6d prac 250 auto- 
row wyrozniono 16 pIakatow. 
Organizatorami konkursu b:;-Ii 
OK F.JN, TPPR. ZG RSW ..Pra- 
sa", ZP AP oraz WAG. Sa zdj
- 
du: II nagroda. PIa kat l\larii Za- 
Ic:skiej i Rafala Albifiskiego z 
\\Tarszawy. 


CAF - Ostrowski 


Dni Filmu Radzieckiego r 267 


"Trzy dni Wiktora Czernyszewa U  ocno zastanaw:aJ'1CII fum - naj. 1 
'""'11 ciekav:szQ pozYCla biezqrego 1 r=e- 
"Iquu radztecl.iello. Scenarfusz otr=lImal 
vterwszq nagrod
 w konkursle. a sarn 
fiLm nagTod
 Komso.motu. UtWOT zbul- 
WeTSOLl'al kr1ltyl.:6w, publiclllftoUI i u:l. 
cl,6w w ZSRR, por.iewa.t po TOZ pt.ertv- 
S711 - nieszablonou::o I w spo.6b t II;: W!I- 
Tazny - su
"nqt po pTobtematyk
 po- 
Brau
 wspotczesnej mlod.ziezll. S'al Bfe 
G.lotego TOaZa}em ,ondy psycfw!oaiCt'no- 
ob
c::ajowe} - tytuly Te{'en=}i w ?ra- 
f.:e ZVJraealll s!
 WPTost do fir rr.l1weJ'o 

\\riktoru Cz{'rnyszett'a. z fliepoj-01C:In i 
tJ.oskq Plltajqc: kim ;f?St, 2'a kim jest. 
jak chce tyc, Jakim b
dzie? PubHc
»;1 
dysku:rja w sTodowiskw mlod:;
o!:!OW:l1'1 
dowiodla, .te ekranowJ/ obra..! traIt! 1P 
temat Istotny, porusz
;qcll. dra.tniac:I, 
prOWOku]qey opinie. 
Reakcje mlodego pokolenia nit s'l)!nt 
dZiliej.2'lI w jego udoskonalon
n
 c;lU)j- 
UzaclI;ni.e ksztalcie, kon.umprIJj'!lI .
o- 
stmek do zdobilezil kutturll mateTialneJ 
f ma.owej TozrJ{Wkl. mlodziefic.!t1 po- 
trzeba dzialania i natuTa
na ch

 pn- 
lepszania tf!go, co zastnne - zar6wr.o 
w ukladzie spoteczn1lm, iak t can()nach 
ob1lczajow!lch Ora% krllteTiach. mOral- 
"1Ieh. a PTzll t1lm budou:ante - z PrO- 
testu. przekorll cZII "niemotno!ct.. 
falsztIWf!; hieTuTchii waTto
ci. to rae:ud- 
ntenia budzqee obecnie pow.zechn" ZQ- 
interesowanie I .talCia.1qce na nOJJt 
strwoton 1Ieh 0 b.e rWatorow, .ocjolo DOW. 
pedagogow... Ocz1fWuci8 aprau;a wVQlq- 
d4 inaezej na Wsehodzie I Zltcf.odzif! 
- prz1l cechach wsp6lnJleh, ,ak!mL 
 
kon.ekwencje bur:diwllch przemian tv 
ouo[nJ,fm post
pie technicznllm 01'11..& roz- 
u,ojowe prawa btologtczno-intelektu.alne 
mlodych ludzi. 
Tam - manifestacyinll, anarehlst1lcz- 
nil bunt 1ub hippie.ow.ka uc!p,c%ya 1.0 
narkot1lcznq ntrwan
 od kwv
tfi kt/uo- 
u.JJch walk I wojen oraz ttj'.knotn do 
ldel (..(1W<1rt1ncja, 1:e nie umrze .l
 z 
g
odu, nie daje (1t.uaranc;i, :te nie umTze 
.u: z nudow.....); tu - kr{uicowo odn&ten- 
ne polotente politllczno-spoleczne ooj
to 
podstawy do powstawanLt1 tak!ch koa- 
flikt6w. Leez chat nie 1ub117!y w s
o- 
Wh7
u do 7f.Qszel 8utuac.:H UZUWa.t OkTf!j- jo- 
len 10 Todza;u ..frustrucja" czy .,t1Her.a- 1ub cfnema-verUe. Przllv:ykH.!my pod- 
(']a", przecfet "TTZU dn1. Wir.::or.:1 CzeT- 1.reslac rosyjskosc radzieckich eJ.:raniza- 
ny.zewa" wskazu;q dowodnle, ze - ,a
 c;i killsyeznych dzfet literatuTII - tym 
ztval, to nval - i3tnie;e w wttrunkaeh razem podkreslmy rosyjskosc tamil, 
.,maleJ .tabiUzacji" odlam mlodzie.!'y. wsp6tczesnel10. na co .ktada 
if: znak:o- 
kt6ru formalnie b
dqc przuwlq2
nll do micie Wspolurujqcll krajobra% mtas[a t 
tDaTsztatu produkclljnego, do oToanlz::1- rusl (choc stoaowanll juz to nadmiarze), 
ci1 mlodziezowej, do catej TZeCZ\lUli.w.t- hcietna obserwacja detali I tla 
rodo- 
C1 - nie czuje swiadomeoo z nimi zwi".::- wiskowo-obyczajowego, potoCZ7!1) dialog 
ku. i a1
torstu;'O, ktoTe tdea
nte identyfiku- 
CzernllSze1D I Jemu podobnt nt. 
 ,e si( z kreowanllmi osobami rlramatu. 
1udimi zfyml. ani tL"roUlmi; to b1lloby Z zadztwla;qcym spoko;
m znosl u,c(q
 
ni€.komplikotcane. W dobrvm i niedo- akieroWany na niego obiektyw Jcrlmery 
brllm pozo.tajq ni;ac1l, przeclffr ni; zljjq tytulowII bohater - aktoT Centralnego 
tJezkieTunkowo. p!) kibfcot.Csku, be:::VJ01- Teatru Mlodego Widza w Mt)lrkw
e. 
ni
 podleDajnc otoczentu. "'lIkllzu}'t Giennadij Korolkow - mal0tntm.Jnll i 
'willtOpoglqdolCq pasywnosc. pracu,q tez \ apat1lcznu, dyS'ponu;qcy prz)l tllm .spo
 
pasji. egzJJstujq bez WZlOWlO 1tczucto- Tym wdzi
kiem. przy bezruchu 'Post
C\ 
Wuch, bez podniet spolecznych. ber nad- p
zek
:: uje 
UCh 
lIS1.i, wysile I : .kapte- 
Tz
dnych. racji e!Jlcznyeh. Kor;:'y:rtaj
 nLa SU
. probowante 1ntrospekcjf.. mo. 
bi.ernie - bez entu::juzmn. marzcn i am- menty wahania I wyrzut610 .umleni.a. 
bicji - z dOTuznych mo
ttu;osci, ;Jakle 1\J imo nieszczeg6[nego zakOl'tczeni't fthn 
prz]/7tosi os
qgni
ty po=iom do
robytu obyu;a Bi
 bez tzw. przelomu, Zeznanttl 
kraju, iaki.e niesie dzlen i eh1£;ht. Czc- I wyznaf&ia Czernyszewa sktada
e przed 
kajq bezczynnie na TOQU mosk.!elL'skfego 11iilicjllntem. aq wyznaniami sJder0tvar:y- 
zuulka czy T1Inku polslLtego mil2st€czka mt wprost do wid2a - po to, ']1' ten 
pott"fatowego. at co
 .i( zdarz!I. Rcszta samodzielnle ocenil PTZYCZ]/7ty i .r..ut
.i 
- to ..nfe icPt sprawa". wll.:i
arczlI.:ze neutratnej postaWJ/ bohatera u.obe(O 
m1lSli za nich ktoi inny. 
ycia, jego niedojrzalolcl, Inercj!.; by 1'0- 
CZI/\owa pewnolc. ze m1l.tl t ZII nlch Townal lie z ni
, 
d
owied?int .obi. 
ktoj. n. j st j d ".,n :z po tcodJw na wlasne wqtphwosct. 
In n 1l, Ie e e n.. ,.. Sa I t 6 st. Ln ,.. t a4i 
postawll wewnl;'trznego nieZWl7tga.:Ot.l!a- .. m 
 rell aWtaJ'1: . w.l;!:e I PJJ 12 
nia' Realizatorzll fi1.mu nie ataUiiajq ntz pewntk6
. - % 
asa
ntezum "dtae?'e- 
kropek nad I w swej pr6bie (niesmic- go tak. jest. t rou:me poti
tC!t[}OU7y;JI 
lej - ;ak iq nazllwu)q) za r 1l3oWtlnia "c
 dac ":!,Odym CzeTnYSZeWo
, a.'J1) 

: 
przejau;6w formowanta st( t)sc;oowos.::i h u!aezej.. . Scenarzllsta Jewate
lIj G
 i 
mlod{'go w.p6tczesnego c.:lowieI. a. Ani gorh2W (nte gd ll! Sl
sarz w ,.&Os.
lewSk,l£J 
nle dajq reC'ept. Pod tym lvzu

dem ti.lm jabTyceJ I debt
[U}qcy z ta!e71tcm Te..JI- 
Jest lL'tasnie smialy. gdyz ot1b!eQ'1 od ser Mark C?sePJan dostarc_al1.
 12- 
u;ej. Dau:nie; przedstatvialo 8i
 llfQdzig ne kIno me powznno :trontc od :'
'tA.'t,:;k 
nieprzynaleznueh osobnikoto % maTgtJote- dIlSkuSll]nych. A t3k"e, fe wruznwy t 
5'U chuligailskiego, ktorych na t:!roQp, rozumny arlystt1 nie m
si. na!lI("h:n:in
t 
cn6t obywatetskieh Bpro
t"ad:!a'y pif:kne w jednll
 fllmte zal
t1.C'1Qe 
:-1I:r!h:lf!'10 
wzorce indywidualne dziatac:zy. sila 1..(. {lot0-r:lIch fo
mutkaeh: . \\ \' pc, po- 
zarOwego kotekt1ltt.u, uTl1umer.!1I TT.aJ
a_ lCSZt?chn.!e zna,ne} obecnosct OC?f,/
$t
cl\ 
Tenkowskiej pedagogiki. TerllZ }C?tles-ny pozyt!
u;6w. u:olno m
 clloc
JJ q,/LKO <.a- 
o stopien wytej: widac. ;ak tTudno w BldC mepok6j w umys[e odb1orf'1J, u.:Yd?- 
W1lpraeowanym jut modelu spotel.-zen- b!"c na iaw. r:zeczy godne zaSrt1noun
,:n
 
sttt.u przeka?at ideaty. pobud
i.: c;'tyw- Sl
, poddac Wll chO Wowczllm "ozu'a.:a
 
nost CzeTny:rzelCoW. n
?m. A zatem uW
,
a na '"t'zy d
1 
"'obec .,czeTny
zewowskie;" gTllPy ¥t. tktora CzeTnyszewa . 
mlodzie
y t.Cqtpl
u;e .tajq Bfe nawet WLADYSLAW CYIJllLSKI 


odd:r:ial, skierowali parowozy, zagradza- 
j
c drogE;: przy pomocy katastrofy. Kie- 
dv czerwonoarmisci wysiedli z rozbityeh 
"
agon6w - uderzyla na nich ka\\'aleria. 
Odparli atak. podjE;:li walk
 0 stacjl; Ni- 
kit6wka. Przeciwnik byl silniejszy - do- 
skonale wy
zkoJone pu[ki oficerskie dys- 
ponowaty karabinami maszynowymi i 
artyleri1l. Ko:zacka ka", aleria atakowala 
z wyciem. Wtedy zwieraIi sze.egi, bili 
salwami, eeJujijc przewaznie w konie, 
aby Z nich zrobic sobie barykadt:. \\rie- 
dzieIi, ze muszo1 przedrzec sir: do swoich 
- niewola ZTlaczyta natychmia
to" q 
smierc, z
dawan=l przez przeciwnika nie- 
r7adko dopiero po zakonczeniu tortur. 
Wi«:c atakowall z (uriC!, trupami bialych 
znacz:
d- 
nicy czuwali: ..Masz jut 
 lat. jestes :
:.:.:-:: \
 


. 
 


potr.:rehny u armli. ChlJba, te p...jrl::1es.:: 
prueou w do kopal1iI" Od bagnetovw. 
1 sZiapn
lI \\'oJat lopat
 1 kilof. POjechal 
do Rosji, do kopaJni "Gorlowka", a po- 
tern skierowana go do kopalni w
gla 
"Gurdusowa" w Taganrowskim Okr,gu. 


Gdzies daleko s:r:alata wojna, a Jaros 
wraz z inn} mi gornikaml kul wt:glowe 
bloki, w podziemnych sztolniach ucz
c 
siE: podcras pracy zasad i taktyki rewo- 
lucji. B}.Ii wsrod gornikow bolszewicy, 
uczyli swoich towarzyszy, wyjasniaJi, kto 
dla nlch \\, rogiem, a kto przyjacielem. 
Mijaty tygodnie i miesi1lce. Wojna wy- 
gasala, zblizala si«: rewolucja. Ciche roz- 
mowy zmienialy sit: W sZkolenie, w kt6- 
rym bralo udzial coraz wit:cej gornik6w, 
Szli w niectzielt: nad rzekc:, siada1i przy 
ognisku, sluchali r
wolucyjnych ,...ykla- 
do\\'", przekazywanych im przez parti
 us- 
tami koleg6w-gornik6w, czytali ulotki i 
gazety. PrzygotowywaJi bron, uczyli si
 
strzelac. I czekali.. kiedy nadejdzie dzlen, 
ktary w piesni znany byl jaka dzien za- 
pJaty... 
Wraz z wiadcmosci
 0 wybuchu rewo- 
lucji nadeszly I inne. ,.Dow!t?dzielismy 
si
 - Ja[<)s parniE;:ta jak dZisiaj tamte 
dni - Zf' jestesmy tej reu:olueji potrzeb- 
ni. Ka.:dy karabin, katd
 bagnet lic-vl 
sif? wred?l. kiedt,/ bialogwl'lrdyj.'1kie pulki 
kontrrelt'0[ucjonist6w ruszylV ze. ws=yst- 
kich stron. ob!! ut.opic "
 tvlasnej krwt 
- jok mowfli - ,.c2ertconq'-:!:aTaz
". Nie 
znSr<1nau.I!l[Um
 ri
 dlugo. Zglosilem si
 
do Armii C=erwonej. Kr6tko trtbello 
s::-ko!enie. ot - nauC':-ono nas tylko str=e- 
lac i wl'll
::f/i' na bOQTJ<>tu. Ra:::-em :! 11 
W'IJdD jf!'w"J
lm odd
ialem u:vruszl}lem dO 
P-arOiI!kl!'; r.14t1£'rni - r....m koneentrol.L.--a- 
la IIt
 ArmtCl Cz..rwona..... 
BiaU y, iedzieli 0 koncentracji. Za bd- 
n	
			

/00209_0001.djvu

			Nr In 


DZIENNIK POLSKI 


5 


Bruno Miecugow 


Nie ten mqdry, 
kio bogaty 


NIEBOGATO SZANOWNY PA- 
NIE REDAKTORZE! 
T ak si
 jakos sklada, ze ostat- 
nio odzywamy si( do siebie 
nieco Tzad=ie;. niemniej ehcial- 

.,'m. aby Czytclnicy Panskiego 
COTaz s=onowniejs::ego organu nie 
tcyciqgali stqd wniosk6w 0 jaktejS 
mi(dzy nami niezgodzie. Czasem 
f)f'zeciez Tla1X'et serdeczni pTzy;a- 
C'ieZe lubiq sobie na jakis temat 
pomitczec. OCZlIu.iscie nie chcial- 
bvm tu sugerowac, ze ;estem z 
Panem w serdec2nej przyjazni, 
bo byloby to z ;edne; strony za- 
Tozumialstwem, z drugie; zaS - 
rJ/zykiem. 
Przyjazn ze zwierzchnikiem 
zawsze jest nieco ryzykowna, 
albowiem naklada na pracou;ni- 
k4 wi(ksze obowiqzki (przyjacie- 
lowi nie u..-ypada sit: wymigiwac), 
a w przypadku zmiany na stano- 
tdsku nadrz
dnym automatycznie 
niejako zra.ia nowego zwieTzch- 
nika. 
Tak c:zy inaczej, fakt zmniejsze- 
nia c.:
stotliu;osci naszej kore- 
sponder'!c,i nalezaloby zrekom- 
pemoU'ac w ;akis sposob. Mozna 
by to uzyskac chllba przez zwick- 
Izenie je; ci(zaru gatunkowego, 
ale balb;.Jm .si( tego. Odnosze sie 
tDpf'awdzie z pelnym 3zacunkiem 
do rzeczy wielkiej wagi, lecz lek- 
kosc uwcrzam tez za cech( dodat- 
niq, II W niekt6rllch wypadkach 
nawet koniecznq. Moze zo.tem 
u.l.asc:we; drogi szukac w po"l
- 
bianiu? 
Jak Pan u..'idzi, 'nie umiem na 
razie problemu tego Tozsuplac j II 
i ro=ciqc go macedonskq metodq 
wr:zla. gordy;skieao feZ nie mo.m 
smialosci. Pozostawmy tci(c 8pTa- 
tee natura.Znemu biegowi... 
Chcialbllm powT6cic do stoso- 
wane; onOiJ przez na3 zQ.$ady 
swobodnych 4 niefrasobliW1Jch 
Tozwaian z roznych dziedzin zy- 
I cia i wsp6liycia spolecznego, II 
ta.kze do rownie niefTasobliwych 
propozyc;i i projekt6tc poprawia- 
nia tego, co 'W1}da;e mi si( godn
 
PopTawienia.. \Vezm,y wi.;:c sobie 
dzis no. wars::tat sprawt: gorqco 
zaprzqtajqcq umysly wi
kszosci 
naszych bli:inich czyli t.:1D. p01DO- 
dzerzie materialne. 
Nie ulega. wqtpliwosci j ze ka.z- 
dy chce dobrzE zaTobic i zgroma- 
dzic odpowiednio duzq ilosc tzw. 
door. albo - ;ak m6wiq inni - 
dojsc do czegos. Dqzenia te sq tak 
p3ws;;echn
j ze wilpG.,daloby je 
uznac =a naturalne i w pelni 
usprau:iedlitEione, zu:las=c=a jes
i 
sq oparte no. rzeteInej pTacy. 
Ja jedn'J.'<. b
dqc no. og6l czlo- 
wiekiem zyczlitcllm i u;s;;ystkim 
P1'zychylnym, nikomu nie zyc::t; 
nac micrnego t.czbogccen
a si.
. 
Popularne zuwolanie: oby pam si( 
dobr::e dzialo! opatrzylbym 
dodatkiem: oby tylko nie za do- 
bT.:e! 
Nie mogl Pan n:e z!luu:a::yc, jak 
bardzo rza niekoTz-ysC zmieniajq 
si( Zudzie pod 1rplllwem nad- 
mierego powodzerzia m!lteria:ne- 
go. Niektorzy stajq sit: u'r
cz nie- 
z710sni i antypa
yc.:ni. I na od- 
wrot - 71iejeden bufon i zarozu- 
mialec. ktOTlI nagle i niespod=ie- 
wanie zuboieje, zmienia si( w 
normalncfl'o, a nawet zupelnie mi- 
lege laceta. Nie mogl Pan TO1£'- 
niez pie zaulCa.tyc, ze takze w 
dziedzinie tak spolecznie waznej 
i istotnej: jak droane kolezenskie 
pozyc=ki, 1'14 tych na.jzamo.zniej- 
szych liczyc TI1CZ.zj nie nalezy. 
1\-16glbym j
dnq i drugq te::( udo- 
WOdflic 1'Iiezliczonq ilosciq pr.:y- 
kladow ale nie ma chyba poU"o- 
cliL dn J,uhlic.:nego plotkowania 0 
naszych tL.spolnych zapewne zna- 
y;mych. Uznajm1l wit;c T=ecz za 
udowod nionq. 
Para bylaby teraz pTzejSc do 
p
opozyc;i. Moim zdaniem sku- 
fecznym i wdzi
cznym sposobem 
bylobll u'ykorzenienie opinii, ze 
im kto bogotszll, tym automatycz- 
nie mq.drze;szy, lepszy i waini?;- 
Ull. Albowiem to przeswiadc:ze- 
nie chyba najbaTdziej tJ..,-ykrzywia 
ludzkie chaTaktery. Co rzeklszy. 
konczl? i udajt: sif? na re"aksou.'U 
spacer w sm
tny jesiennU, pod- 
kTa.kow.ski. plener. 
BRUNO MIECVGOW 


Jeny Steinhaul 


ra OW i Lenin I rad, 


C zeczott - Budrvk - Li- 
twiniszyn. Trzy na
\viska, 
trzy pokolenia, tr:q roz- 
dz.ialy hi'5torii polskiej 
nauki g6rniczej. Lctczy je 
dziedz.ictwo uniwersytec- 
kiej katedry, l
czy ta sarna s
era 
zainterescwan i badan oraz..... Le-nin- 
grad. 
HENRYK CZECZOTT pochodzi1 z 
tego najpi
kniejszego miasta rosyj- 
skiego. Zanim wst
pil d.o tamtejsze- 
go slawnego Instytutu G6:rniczego, 
kt6ry juz niedlugo obchodz!c bf:dzie 
dwustulecie swego istnienia -- mu- 
sial stoczyc wewn
trzn<\ wa]k
, wy- 
kazy\\ al bowiem opr_ocz 7.d
lnosci 
do nauk scis}ych 1"ownie:i talenty 
artystyczne. Gral znakomici!' na kil- 
ku instrumentach i malowal 130- 
chlanialy go dalekie wyprawy _ 
nie bez celu jednak, lecz w !>O:szu- 
kiwaniu ukrytych w ziemi 00- 
gactw. ZdecydO\val siE: wiE:c na 
mariaz z g6rnictwem. Po ufi.oncze- 
fliu Instytutu (a bylo to jeszcze w 
ubieglym wieku) wybral Henryk 
Cz
czott jako miejsce swej pracy 
zawodowej Za61
bie D
browskie. 
gdzie tei przebywal corocznie na 
studenckich praktykach wakacyj- 
nych. 
Rozwin
t tu. otywionOi dzialalnosc, W 
ktorej ujawnil postt:powe prJ:ekona- 
cia. Na lamach zalozonego przez Sle- 
bie "PrzeglqdU Gorniczo-Hutniczelito", 
p!erwszego na ziernia(:h polsk.icn perio. 
d)iku poswh::conego w calosci clwLt fun- 
damentalnym galE:'ziom przemyslowym, 
ora%; w innych czasoplsmach. ob

k za- 
gadnlen czysto fachow} ch - 
odaimy: 
nowatorskich - VltystE:powal przE-ciw"o 
rabunkowej gosp-odarce obcego kapitalu 
W ZagiC:biu D:tbrowskim, wytykal fakt)' 
\Jkrywania przez zarz4dy kopalri licz- 
n;:ych katastI"of 1 poz.ar6w, protestuj..e 
przedwko zakazowi mowienia. p
san
a 1 
pokazywan!a tego. w jak ci
zkich, nie- 
kiedy nielurizkich warunk.ach prz}'chodzi 
pra(:O'Wac zalogom g6rnicz)-m. 
Do ostrego starcia z przelozonymi 
doszlo w6wczas, gdy Henryk Cze- 
czott w artykule zamieszczl)nym w 
..Ludzkosci" (1906) przeciwstawiJ 
si
 zjawisku zwalniania pracowni- 
kc5w wykwaIifikowanych, l€gity- 
muj
cych si
 dlugim stazem, by nie 
wyplacac im wyi.szych poborow i 
przy jmowania na ich mie jsc
 robot- 
nikow poczqtkuj
cychj kt6rzy.. byli 
nizej wynagrad:z.ani. 
Podczas wrzenia rewolucyjnego 
w 1905 roku Henryk Czeczott Scisle 
zwiqzal siE: z ruchem socjaHsty
z- 
nyrn. bral udzial W organizowaniu 
strajk6w i demonstracji, w kolpor- 
tazu nit:legalnych wydawni.::tw. a w 
jego m:es7_"-ta
iu robotniczy dzialacze 
odbywali cZ
5te zebran
a. ToO 
wS7..}"stko stalo siE: powodem usu- 
r.i
cia mlooego inzyniera z kopalni 
"Sc;,turn", gdz.ie zajmcv.;al 3
a.oowis- 
ko pomocn
ka z8'wiadowcy. 5tal0 
si
 to 1 slyczn
a 1908 roku_ Jest to 
wa:ina data w biogra!ii Cz
czotta, 
OZ!'2Cz.a b,m-
('-'!1 rczbrat z p:rac,\ 

niyni.
 rsk q i poczatck trzvddesto- 
h 

:e
, .z
ac:0:.,ei \,\:zo:l0r.:a 

ukcesa- 
Tnl d£:.l::'i::!nc.:::cl nauk.;JweJ. 
UC7.ony uzupein!al La granlc
 swe 
v.y:-!:s:ztal-:enie. odbyl jronZi z dwu wiel- 
kic:. POd:-07Y po S\.:wac:h ZjednoLz
;l!ych, 
:r..a!Joznjnle ze swy:nI studt'ntami, 
a 1e150 wykla.'iy byly klasOi d!a sie'.Jie. 
S:n:scdz.:.esiqt lat temLl w)-gral konkurR 
na kierowr.;1(a katedry w petersbur5ki:n 
Instytucie G6rniczym, gdzie otrz) mal 
tytul naukowy docenta. Zajlil sI«; dwo- 


ma dzied:zinaml: wentylacjq kopalil I 
przer6bkAi mechanicznq w:ydoh} wanych 
mineralow. Zar6wno w Polsce, jak i w 
:Zwiqzku Radzieckim uwaiany jest -::Ien_ 
[yk CZeczott za pioniera na tym polu. 
Byly to problemy niezwykl
 do- 
niosle - nie tylko z.reszt q 7. tech- 
nicz.nego punktu widzenia. Aeroio- 
gia czyli nauka 0 ruchach pr q d6w 
powietrz.nych w kopalniach \VOW- 
czas wlasciwie nie istniala, co 
rzeez jasna - zagrazalo z:1acznie 
be1.pieczenstwu g6rnikow. Wpraw- 
dzie stosowano juz w tym czasie 
mechanicz.nq wentylacj
 w Rosji i w 
Polsce - czyniono to jednak po 
omacku. bez teoretycznego r0 7 ezna- 
nia. Wielkosc i rodzaj \ventylato- 
row nie wynikaly z dokladnych wy- 
liczen, nie zwracano uwagi na i
e- 
rOONanie pr
dami powiet1"znymi. na 


... X/l...." '..... 


.l 
y'. 


.
 
F:k..-  


","' . 
<;."' 


ti5 
..£" .. 
1. . 
...i 
t
 
Pit.. 


. . 
'". 
. '.
.". 


. 
n u. 
 pOWI
zane 


,'W tym wzgl
dzie oddaje si
 IJenry- 
" kowi Czeczottowi. 
Druga dz.iedzina. to przer6bka me- 
chaniczna lub - jak si
 to dzis na- 
. zywa - wzhGgacanie cial kopal- 
. nych. Wiadomo, ze mineraly w
-do- 
: byte z ziemi przez g6rnik6w nie na- 
dajq siE: natychmiast do przerobki, 
. trzeba je odpowiednio wzbmmcac. 
Aktua]nie jest to osobna, bardzo 
rozbudowana dyscyplina naukowa i 
.tF-chniczn.a, ale wtedy byly to Lylko 
skromne poczqtki. W gornictwie 
pQ]skim i rosy jskim tworzyl je 
wlasnie Henryk Czeczott. W przede- 
cniu Rewolucji PazdziernikowE,:j, po 
powrocie z Ameryki zbudowal sta- 
cjE: dos\\zony 
pr:r:ez komitet organ1Lacyjny :\ '"c;dC'1ui 
Gorniczej w Krakow!e 00 objt:c:.a kie- 
rownictwa katedry. Jednakze po-..:rGt do 
Polski ulegl zWloce, 
dyz rZCJd nrlzjec- 
ki zwrocil sir: do Czeczotta z prosuct 0 
zorganizowanie i poprowad1'enie ku
su 
akademlckiego W 7.akresie projcl;to\,'anJa 

akl8dow przerobki mechanicz!1ej Y.:OPd- 
Un uzytecznych. Po spelniemq tego za_ 
dania Czeczott serdeCZ:11e zegna;-t-" udal 
siE:' do Krakowa. rozpoc7.yn
jac n,)",v:; 
etap swej pracy badawczej i dydaktycz- 
nej. 
WITOLD BUDR YK. Pio:?nnze 
!'O- 
ki stawial w Instytucie G6rmCz}"C1 
nale:z
c do grona uczniow !lenryka 
Czeczotta. Rozpocz
te \V Petersbu.r- 
gu studia zakonczyl w Polsce, zwi q - 
zal siE: z Akademi q G6rnic34 w 
Krakowie, gdzie po smierci 5WE'g:3 
mistrza (1928) obj<\l po nim katedr
 
i tematykE: badawczq. RozwiT1Cjl za- 
r6wno aero]ogi
, t\\"or14c t
orip' ru- 
chow powietrza W kopalni:.::!t:h, jak i 
wzbogacanie kopalin. Witolda Bu- 
dryka l
czyly zywe kO:1takty Z :1.au- 
kowcami radzieckimi, s
c?!:,g6Ii1!{I z 
akademikiem Aleksaw-)rcm S
{O- 
czynskim, z pochodz'
nia Pdai
iem, 
(Dokonczenie na str. 6) 


G dy ehce si4; ocenit dorobek na- 
szej nauki, !lzuka sic: przede WSZY5- 
stkim ewel'ementow, ktOre rozstawily 
j::} na caiym swiat; aiezwykl).-eb osiq- 
gni,:e, jak na przyklad operacji put". 
szczepieil serca. .lest CDS w tej metodzit! 
"artosciowania i hardzo mi !lit: podoba- 
la seria zdj
c z :r:abiegu przeszczepiania, 
zamie-szc%ona niedawno 
 "P!!rsp.ekty- 
wach" - tyle tylko, ze... nie to !!t3no- 
wi dziedzin
 na!!zych sukces6w. W opi- 
l1ii swi.:l\owej liczy sit: przede WS7YSt- 
kim fakt, mniej moze etektowny dla 
oka. awal1su ter;o kraju, polegaj.!lcego 
na stwierdzeniu prz:ez nlluk
 napra....d-: 
VI i
lkich !iukce-sllw suro
 eowych i na 
umiej,=tnosci iCh wyzyskania. 
BylEmy do niedawna uwazani za bie- 
d:ll.6w pod tym wzglt:dem, a.i: tu 113- 
gle zmobilizowana zaraz po zniS7czeniaC'h 
wojt'nnY.;h kadra naukow3. udowadnia 
niczhicie, ie tiO procent 
sz:y"lkich za- 
sobuw suro". CO" ych kraj.:,w demokracji 
ludowej (bt"z ZSRR) znajduje si
 wlaSnie 
w Polsce, ie je!ite
my bOl;atsi od szert'l!:'u 
pot
g zacl1odnioeuropej:.kicb. Potrafili- 
smy konlpll>ksowo zagu.3podarowac za- 
gll;bie siarkowe, zagt
bie miedziowe. To 
tI"Lt'!Ja Vrpisac na kanto nasz!."j nauki. 
(zy jut to jednak I..onto jl.!z zBmknit:'e, 
na klun-m c.uy 4;apis i.ilaj4uje !Oi.:: Jelly- 
nh :po stronie ma? 
Badania geolo
6w 
'ykazaty w reJo- 
Jl.i.e Dasze&,o POdkarDacla. a& dost zna- 


Akademia Gorniczo-Hutnicza 1m. 
Stanislawa Stasz!ca w Krakowle 
10 dniach :;wego lubileuszu p
c- 
dziesi
ciolecia. . 


konie<:znosc ich stabilizacp. na 
grozb
 zwiqzan
 z moi1iwosd
 od- 
wracania si
 pr
d6w, szczeg61- 
nie w czasie podziemnych po
arow. 
Jeszcze za pohytu w "Saturnie" 0- 
glosH nowatorsk
 pracE: "Projekt 
zmiany systemu przewietrzania w 
kopalniach", kt6ra zapoc
tkowala 
cale pasmo poszukiwan Henryka 
Czeczotta za odkryciem praw 1"z<\- 
dz.qcych ruchami powietrza w ko- 
palnianych chodnikach. 
Pr6bowal dcjsc do tego przy po- 
mocy ukladu r6wnafi aJgebraicz- 
n)'ch, ale gdy przekonal si
, ze jest 
1.0 niemozliwe, zacz
1 rozpatrywac 
zagadnien:e sposobami przybliiony- 
mi. W roku 1908 rozwiqz
l uczony 
metod q graficznq i analityczn<\ 
przebieg powietrza w systemie prze- 
k
tnym. Opracowal schemat tzw. 
kanoniczny. kt6ry stanowil powai.- 
ny krok naprz6d w zakresle pozna- 
nia i opanowania sprawnie dziala- 
j
cel we-ntylacji g6rniczej. Na jego 
wynikach oparli siE: p6zniej badacz
 
polscy i radzieccy, kt6rzy ostatecz- 
nie 6w problem rozwiqzali. W jed- 
nym i drugim kraju pie1"wszef:1stwo 


Adam Hollanek 


!\ 
i 
\ . 


....
 
'::'P... X 

.. .
 


, " 
,>.'\ 
,.. :1',
 
, , 


i
" 
r
 


r 


!.  
 ,.. 
\.
-
 
> 


':,= 


. 
., .Ii<: 


"t 
.
 :: -

. 
:..::. .'.;:.
 
.\:.I:
:.: :;>.:.'::; ,'
,J

;,; '. , 
<: 


'::":.:t
';
>l 
i .i>,.t=:;'; :, , 


:1.. c', .:A. , " 
..' 
 .,. "".
 '";to . ,*, 
:.-:v--::
.:..
........:.. .l 
.. . 


.;...: 


._ '..yo" -0.... __...0 

o . .......... 


.. 


'M':;,.:,
: 


Instytut GOT1liczy im. Jerzego 
Plechanowa w Leningradzie 
klasycyst.ycznll gmach zbudoWCl- 
nll 'na poczqtku XIX wieku, 


Czeczo
!a, jego wsp61pracownikow 
i uCznlOW, hv6rczy warsztat pracy 
po zw¥ci
stwie Rewolucji. 
Az do roku 1922, gdy uczony powr6dl 
do Polski, prowadzil tu szeroko z.akro- 
jone badania w
gli i rud, W::\- kon)o'wal 
liczne ekspertyzy. przyczyniaji1c sic: 
w niemaly,m sLopniu do unowoc"!esnie- 
nia i rozwoju gornictwa w mlodej Re- 
puoHce Radzieckiej. Wystarczy powle- 
dziec, ze biuro projektOw za}ozo
e przez 
I Czeczotta opracowalo 14 pelnych do- 
kumentacji wielkiCh zakladow przer6t.1- 
ki mechanicznej kopalin, zbudoW2!lych 
w r6znych cz
sciach ZSRR. Po zwyci
- 
stwie Rewolucji plac6wka la, kierowana 
nadal przez polski€go naukowca. zostala 
przej
ta pr7ez panstwo. Na jego wl1io- 
sek 1 podlug jego koncepcji zor:ganizo- 
wane Instytut Przerobki Mechanicznej 
Uzytecznych Cial Kopalnych, zwany w 
skrOcie Mechanobr. 
Zainstalowal si
 on w now
j sie- 
dzibie, otrzymal dostatnie wyposa- 
ienie i byl sukces
'wnie rozbudo- 
wywany Mechanobr istfiieje do dnia 
dzisiejszego, nalezy do najb-!lrdz.iej 
znanych radzieckich iI'.st,\'tut6w 
naukowych, posiada o
omny doro- 
bek, ale mimo uplywu wielu lat 
zyje w nim pamiE:c 0 zalozycielu i 


tycie i nouka 


Chodzimy pO zfocie? 


n:nych 
1
bokosciach, duze prawdopo- 
dobie:islwo istoicnb. znaczllveh zloi: g:.zu 
i ropy nartowej. Chodzimy wiec po do- 
cie, gllyi w
 .-splllcze5nej eneTgetyce i 
ch('mH s\o\iatowej te dwa surowce s:\ 
podstaw2\ bo
actwa, icb posiadanie - i 
trzeha to natychmiast 7.aznaC'zyf. ie nil' 
sarno tylko posiauanie, lec:z Lakze ich 
eksploatacja rokuje dochodo" i narollo- 

ernu wieU..ie nadzieje i moLli\
.o,ci. 


Podc:r:as spotkania wladz Rzeszr.w- 
szczyzny z t'lzlL-TInikarzami prasy tech- 
nicznej cztonek Biura Politycznt'go, I 
sekretarz KW PZPR w Rzeszo\o\ie Wla- 
dyslaw Kruczek, sporo m6wit wtasnie 
o tycb mo:lliwflsciach. Siarka jui: robi
 
pocz,=la zupeJnie koukretni1 karier
, z 
c:zasenl - dzi,=ki opracowanemu pn:ez 
n3uk,= - sposobowi jej wybpiania bez:- 
posrt'dnio pod ziemi
, w kopalniacb ju.i: 
zre!lzta :lastosowanemu, cena pOHkiej 
siarki konkul'o
lic bt:dzie skutu:znie z 
c::enawi d)'kto"ianymi przu pai1;twa, bt:- 
dl\ce dot
d pott:gami siarkowymi swia- 
. u. Ale &"az" ale nana? .Jak dluco b
- 


rlziemy musieli czekac na wla
ciwe :r:a- 
gospodarowan[e tych :r:asobllw? 
W t)-m mom
ncie apostrofa do nauki: 
w la boratoriach Yo iClkiej krakowskiej 
uczelni od kilku lat zaj,=to si,= sprawa- 
mi mechaniki gtt:bokiego wiercenia skat, 
z kt6rym nie bardzo potrarilo sobie do- 
tvchczas radzic gornictwo naftowe. So, 
c6i: - g6rnicy nie byli mechanikami. a 
proc
sy wiertnicze w)'rnagaj::} przede 
wS:l:ys
kim specjalnycb mechanicznych 
urz
llzeJi. Urz<\dzPD 0 szc:i:eg61nych kon- 
strukcjach - maszyn i iwidrow, ktor!" 
umial
 by dr
:h'c skaly na gtebokosci 
si
gaj
cej kilQmetrow. Tak daleko jest 
bo\\'i€nl to ztoto, po Jakim chodzimy. 
W laboratoriach wielkicj uczelni rro- 
wadzi si.; w skromnynl, ograniczol'!ym 
przez warunki zakresie, Y'iete prac i 
do!!,,", iadczen maj<\cYLh w ci
gu szeregu 
bli;:
z)ch lub... dalsz)-ch lat umozliwic 
cora:r: to glt:b!ize \\iercenie skat; a w 
tereIiie g6:rnictwo naltowe kontynuje 
swoje trudne i kosztowne wysilki nad 
:r:nalezieniern dojscia do pilnie strzezo- 
nych przez natur
 bogactw. Kazdy dzia- 


ta oiejako na wlasn
 r
kf:. Jakze ostro 
rysuje sit: na tym przyktadzie ni«,do$ta- 
teezne zespolenie dazen prahtyki z na4- 
k2\, D3.nki z; praktyk::}, bnk komplek- 
sowo
ci w rozwi
zywa.niu zagadnieJ1 in- 
teresuj,\cych obie !!trony! 
N a oko - to prosta rzecz - polL\- 
r:zyt doLychczasowe \o\ysilki, ale ni
 Da 
sanlym automatycznym pot
czeniu spra- 
wa polega. Czt:sto naiwnie traktuje sit: 
takir: zwi
:l:ki, uwa:iajC\c, ie nauka po- 
wolana jest do niesienia doraznej pomo- 
cy przt'mystowi, do podpowiada
a mu, 
jak lep5zy uneil. podpowiada na lekcji 
tt.-mu co si,= nie przycotoVo-aJ. Z takiego 
pOdpowiadania korzysci s
 minimalne i 
bardzo kr6tkOd)'stansowe. 
o c6i "i.;c chodzi? .Jak winny 5:>'0- 
sllb 1\ )'obrazif sobie wspllJprac,= nauki 
z przemystem? Przyklad z naft q j£st, 
wydaje mi si,:, klasyczny. S,\dz-:. zc tr7C- 
ba wspllinymi !!itami stworzyc wielki 
program zagospodaro\\ ania t
 {'b dne- 
mi
cycb w ziemi bogactw i pI"og-"!m ow 
wspolnie punkt po punkeie r
alizowa
. 
Opraco"anie programu' nie jest aa pe- 
wno proste, :r;akl6ci rytm pracy nafcia- 
r:zom i lIaukowcom, 7.mieni ich spos6b 
DlJ.'slenia i patrzeni:l n:il. zagadnienie, do 
kt6rego rozwia,zania - uparcie, na wla- 
.fi
 T
J.t: - d
:i)'li. 
Sie jellt latwe- zaezynanie od no\\ a te- 
go, co sit: jui ""yda"ato zaawansQwanp., 
uslalont', ust..hilizo\o\ane. Ale jest to ko- 
nieczne.
		

/00210_0001.djvu

			d 


DZIENNIK POLSKI 


E1r 267 


Krakow i Leningrad, 
naukq powi
zane 


(Dokonczenie ze str. 5) 
synem powstanca z 1863 roku zes}a- 
n€:go przez carat na Sybir." By} on 
czolowym autorytetem g6rnicz.ym w 
ZSRR. posiada} tytul Bohatera Pea- 
cy Socjalistycznej, za wybitne 0- 
siqgni
cia naukowe odz.naczailo go 
piE:ciokrotnie Orderem Lenina. 
Witold Budryk w czasie swych 
studi6w w Instytucie G6rn
czym 
sluchal wykladow Aleksandra 5ko- 
czynskiego, a pO:i.niej - jut jako 
profesor AGH - aktywnie z nim 
wsp61pracowal. Wsp6!dzialanie obej- 
mowalo obydwie 
zkoly g,jrnicze, 
radzieck q i polskC\, kt6rym obaj 
przewodzili, Wsz.echzwiqzkowy Nau- 
kowo-Badawczy Instytut Miernic- 
twa w Leningradzie zywo in
ere- 
sowal i;i
 szczegolnie opracowanC\ 
przez Budryka teori q brania prob 
kopalin uzytecznych. kt6ra odegrala 
duzct rolE: w nauce i praktyce wzbo- , 
gacania tak w Polsce jak i ZSRR. , 
Polski uczony zaslynq
 szczeg6lnie 
jako swiatowej slawy specjalista w 
zakresie zwalczania pozarow pod- 
ziemnych oraz eksploatowania z16z 
'\v
gla uwi
zionych pod miastami i 
wielkimi zakladami przemyslowy- 
mi. Te ostatnie prace przynios}y i 
przynoszij w dalszym ciqgu miLiar- 
r10we oszc
dnoSci. Witold Budeyk, 
kt6ry zmaTl przed dziesi
du ]:ity, 
'\\-yznaczy} svtoim nast
pcom jako 
Ilowny kierunek badan: m
chanii):e 
a.;rotworu. Przejql jq po nim .. 
JF....RZY LIT\VINISZYN. Jest 
rzlonkiem rZe(:zywistym l-olskiej A- 
kademii Nauk, sekretarzem nauko- 
wym Oddzialu PAN w Krakowie, 
avrektorem Zakladu Mecha11iki 
G6rotworu PAN i profesorem A- 
Icademii G6rniczo-Hutniczej. Dy- 
plom uzyskal na kr6tko przed wy- 
huchem wojny. Swe najwi
kszl? dIJ- 
tychczas osiqgni
cie naukowe Vli
ze 
rowniez z L
ningradem. J.eszcze do 
niedawn::. ohowiazywa
 nie
z.i:el- 
nie poglC\d, ze g6rotw6r - a 'wiE:c 
sfera dziala1nosci g6rnictwa - jest 
oSTodkiem cizw6j Filharmonii 
dzia!aj"7a Horna do k:;pitu

cii. I 
GARB
'. RNI A: Kierdaj ("('tHan, K :'T
k 
(Szlact-etk:\\ Rarpiel, Kwiatkow
"'i, Ko- I 
nopka, KnCh?TCZYk, Pa
iorf'
, Weiss, .la. I 
si6wka, Odsterczyl, Pietru!'Czk:\. 
ADA'\1 PL'\SKOWY I 
Po:znc:;t
?e sobotnle mecze: t"'Tlia Ta!716w I 
- Ar"-,f1n:g 1:0 (o:!!). Bramke 7dohyt H. I 
P:,:>
a. Cnia RacibOrz - MZKS :!:I) (0:/). 
1. ROW 15 
1 !3-7 

. Stal ]5 21 2t
 
3. CrarhaTnia 15 2t 23-13 
4. 
l
"k ].I 1\1 17-1n 

. '\t7KS J'i If; 11\-26 
fi. Zawisza J4 15 11-9 
,. l..KS It 15 14-15 
!I. Unia Ta.rnllw 15 14 12-13 
!t. Unia Racib6rz 15 14 It-l
 
!n. G6rl'lik It 13 25-JI; 
H. 
f{1tor 15 J2 14-17 
J2. Olirnpia 14 12 8-U 
13. Urania U J1 )J-U; 
14. Arkoni:t 15 , 13--J9 
15. W1l'kniarz 14 , 1';1-21 
lfi. lIutnik It 9 4-J6 


Z Jerzym Katlewiczem 


Uroczysta akademia jubileuszo\V8 
50-lecia PZPN 


W sali Filbarmonii NarodoViej odbyla si
 Ibm. uroczysta akademia zorga- 
nizowana z okaz;ii jubileuszu :to-lecia PZPS. " . 
Otwieraj
c akadcmi
, prl'zes PZPN mgr ""ipslaw Oci('pka ('Tz)'pommal. ze 
pitka nozna Vi' PoJsce sku pia obecnie ponad 250 [ys. czynnycb zawod
lkow. 
ie dyscypJin
 t'\ interesuj"\ si
 nliJiony lul17.i. " imieniu FIFA: --:,rzem6".d pre- 
2:l'S Stanley Rous, iycz"\c jubiJatom dalszej tak Sarno o\\'ocneJ Jak dot}' chcza. 
PJ'ani uchwalili ty"esc listu do I sekretarza KC PZPR Wtadysra"
 G
- 
mulki. W Wide tyro dzi
kuj
 Partii i j
"j Komltctowi centratner
u za ZYC
h. 
\\"
 trosk,= i opiekt;, dzi,:l
i ktorej sport I kultura (lz).c
a w pO,sce. w tJ m 
pitka nozna maj
 s!worzone wa..unki d!a pel,:"ego rozwoJ
. " 
Mitym akeentem uro{'z)'stosci by!o wrf:czen1e pr
zesowl PZP"i W. oClepc-: 
sztandaru nfundowancgo dla P7P:S przez kluby hgowe. Sztandar przekazall 
pn:edsta wiciele Gornika, I.rgii i t\"isty. . 
W zwi.Zlzku " jubileuszem 50-!ccia P7PN" Rada Panstwa nada'a 5Zer.
g o
zna- 
cz{"n dziala::-zom tej d}"s"ypliny spo:tu. Czeslaw Kruk, Janus,z Ma
lo,: I Le- 
!'iZek RyJski otrzynlali Kt'zyze Kawalerskie O.rderu odr
dzeDla PO,Skl. Zlote 
Krz3'ze Zaslugi wr
czono 6 osobom, Srebrne 9 I Br
zowe iJ. 


WystartowolCl I liga koszykarzy 


Wysukie zwyci
stwo Wi sly, porazka Koruny 


T rzeba bylo dostawic k "7.<:'SE'J W haJi Ko_ 
rony by pomieScic ch
tnych ogl:=tdania 
meczu I ligi koszyk6wkl m
zczyzn Ko- 
rona - Wybrzeze Gdansk. Meez przy- 
sporzyt widzom duto emoeji. Krako- 
wianie prowadzili kilkakrotnie, w k011- 
cu jednak ulegli 3 punktami 71 :74 (41 :42). 
Punkty dla Korony zdobyli: Seweryn 18, 
BaTon 14, Wlodarczyk 12, .Jelen 11. Czu- 
malo i Kassyk po 6, Kubis 4, dla Wy- 
brzeza oajwiE:Cej Jurkiewicz 26, Nowalt 
16 i Ceglinski 14. S
dziowali pp. Kubicki 
1 Kwiatkowski (poznan). 
W drugim spotkaniu Wisla OOnioola 
trzycyfrowe zwycif:stwo nad beniamin- 
kiem Spojni:t Gdansk 101:57 (48:29). Pun- 
kty dla Wisty: Langiewicz 211, Likszo 24, 
Ladniak 15, Malec 10. Stasielak 8, Gar- 


Tenisisci prowadzq z Daniq 2:0 
w Warszawie rozpocz
to !ii
 w sn- 
bot-: mi-:dzypairstwowe spotkanie w te- 
nisie 0 puchar kr6ta Gust.awa 'V pol- 
ska-Dania. Po pierwJlizym dniu pTowa- 
d"i P()lska 2:0. T. }\;r'wicki pokona.t Jor- 
Irena Ulricha 1:3, 24:22, a Rybarcz
.k Hf'- 
delunda ':', 15:1'7, 6:1. Obydwie gry b'"'ty 
pra'Wdziwym maratonem. 


Turnieje kwalifikacyjne 
do I ligi siatkowki 
Czwarty dzien turniej6w k'Q,-a'lfi1;:acyj- 
nych do I ligl siatkowki kobiet i mf:z- 
czyzn przyniast nast
puj: 'Wista-- 
Polonla 3:0 (17:15, 15:9, 15:6), AZS Gd3t'sk I 
-Sp6jnla 3:1, Start L6di-<;:edania 3:2. 
Grupa B (Radom): AZS Warszav.'a-L>\:S I 
3:0, Start Gdynia-AZS Kn'tltew 3:0 (15:9, 
15:4., 15:i), Oera-Legia 3:2. \ 
Po tyci.1 mec7.a(:h "'. grup;e A prowa- 
dz::t nadal Wisla i St.'lrt I.,odi. - po 4 , 
pkt., przed AZS Gdar.sk - :2 pk1"., a W I 
grupie B na czeJe tabeli znajdujq s:.c.: 
Legia, AZS '''-arszawa i Odra \Yroclaw 
po 3 pkt. 
:ME:?c7.
yzni - grupa A (Sosn
-iec): Le- 
gla-Anllana 3:0, AZS \\"arsz.wali nam \II,.-f:g.zy 
serciecznie \, ysokiego poziomu. 
- W przegladanycb rec.enzjach znaleZc 
mozna n wa
i 0 poziomie oajwyzsz}-m. 
- Recen7enci cz
sto przesadza1a. 
- Ci z Brn
 takze'! 
- A wiec je<;tcimy jut 
 Bt"'1ie, W 
porz. dku. 30 wrzesnia. Trwa Festiwal 
£\:USil a V(lealis. Gram;r - pod.,bnie, jah 
pOf'rzednio - Penderechieg0 1 :Hozarta. 
St<4d ja lece do His
pami, zes!)ol w:-aca 
do Krakcwa. 2'1 pazdziernika dajemy 
kC'ncert w Paryzu. 
- 7atem wracamy z Panem do Barce. 
10ny_ 
- Tym razem bylem tam z worlowi- 


cz6wna, Hio1skim I 
adyszem, ale w
 
tko wEkazuje na to, ze w prz:,.-s2"lym ro_ 
ku pojedziemy powt6rnie, juz takze z 
ch6rem. 
- Hiszpania tlstyszala Pasjf: po !'as 
pierwny'! 
- Wlasnie, wyst
pi1lsmy w Bazyllct! 
Santa !I..1aria del Mar, przy 2,5 tysi
cach 
sluchaczy. Rokrocznie do Barcelony 
prz
'bywa wielu zn.aC"Zqcych nie tylko w 
F.uropie impresariov.-. Mamy wif:c ko- 
le.ine zaproszenia. 
- Tal\:ze w tamte strony! 
- Fr:!ewaznie, ale najpiervr bedzie 
Bruksela: VToytowicz, Hiolski, Ladysz 
plus krako.....skl ch6r. v,,"szystko tt'l roz- 
pocznie sh
 w marcu. W maju ponownie 
wyjerlziemy na p6lwysep Piren
jSki. v.' 
tvm samym skladzie kt)ncertowac bf:- 
d'zieJT1Y w Madrycie. Stamtijd udamy sif: 
do Lizbon)'. 
- Wi
c pierwsze ""'yk
nanie pa!'lJi w 
Portnl;31ii? 
- Po jej wysluchaniu w parcelonte 
wl2-dcy tarntejsz
"ch 
<;trad nie w:yobra- 
:i:ajJ:j, n.as sobie ,bez Pasji. 
- Z jak1\ orkiestr", w)'st-:powal Paa w 
His'lpanii? 


eki eh6r I rkiestr
 Radia i 
Telew1ZJI to doskonaly zesp&, Rle w 
Luka<.;'Zo\\ ej P3"H krakowianom nle do- 
ro\\ na. 
- Pora teraz na opis dalszycb wyja- 
zdliw. 
- 2"7 pazdziernika wystqpllismy w Pa- 
ryzu. W trakcie Dni Muzyki Wspolcze- 
snej - SMIP TNP Journees de musique 
contemporaine 1969. Brali tam In. io. u- 
dz.lal slYnIlY balet B
arta or.u orkle- 


tiziT13. 6, Lat1gcsz 1 Pietrzyk po 4, f...
dzki 
i Slntolowicz po 2, d!a Spojni najwi
ceJ 
Reck') 15, S. Tomaszewski i Karczewski 
po 12. S
dziowali pp. snop
i1ski i Bed- 
narski (Warszawa). 
DTIs Korona. gra ze Sp6jni
 (godz, 18). 
a Wista z Wybrzezem (godz. 18,:;0). (KP) 
* 
Inne wyniki: Slqsk - AZS Torun 95:7'7 
(47:36), Baildon - Lech 52:84 (24 -37). 
I liga koszyk6wki kobiet 
Koszykarkl W1sly pokonaly w Pozna- 
niu OlimplE;: zaledwie jednym punktem 
67:66 (33:33), przy cz:ym jeszcze w 38 min. 
01impia prowadzila 64:63 i dop
ero uda- 
ne rzuty LikH;O przechylily szalf: zwy- 
ci.::stwa na stronf: Wisi.y. AZS Poznan 
pokonal Koron
 57:45 (30:20), Polonia 
\....arszawa - Czarni Szczecin 96:43 (44:24), 
Spojnia Gdansk AZS Lublin 19:3. 
(
8 :14), J:-KS - Lech 55 :59 (26:34), AZS 
Torun - AZS Warszawa 55:62 (27:3a). 


Pincarze r
czni Sp6jni 
wye!iminowani z Pucharu Europy 
R
v:anzowe spotkanie 1/8 fina
u Pucha- 
TU Europy pUki rE:czoej m
zczyzn ml
- 
dzy Gdanskij Spojni4 a mistrzem NRF 
VFL Gummersbach 
ak0!1czylo sir: poraz- 
k q druzyny gdaiiskiej 20:28 (9:15). Tak 
wi
c rnistrz polski, Sp6jnia zostal wyeli- 
I'-inow
ny z dalszych r0zgrywek pucha- 
r(lw
ch, gdyz rozt'grane p,zer:l tygod- 
niem pie
wsze.spotkanie tych druzyn w 
KOlon;i zakonczy!o si
 rin."'TIiez zwyciE;:- 
stwem druzyny niemieckiej 30:21. 
Pogrom hokeist6w Cr::lcovii 
w Nowym Targu 
w rozegran
'm w NO'h-ym Targ 1 .J me. 
C:lU 0 lI'istrzost'wo 1 l1gi w hokeju na 
l....(\zi"! Podhale pokonato CracoviE: 12:0 
(4:0, 2:0. 6:0), zdobywaj
c bramki 2e 
strzalow M.uga!y 3, Kacika i Zientary 
po 2, Fr:yzlewicza, Jasklers1;:lego. Szala. 
Ruchaly i Bizuba. Na v.tysak q porazk
 
Cracnvil, ktora zreszt::t nle grala zle, 
z!ozylo s!.
 to, ze grala t
-lko dwoma 
riatk.a.mi I ze hokeisd PodhaJa, zw
a- 
szcza I at2k Kadk. Zlentara i Mrugala, 
miell sw6j ,,'ielki dziell. \Vidzow ponad 
3 tys. (Sow) 
* 
Wyniki pozostalyeh mecz6w: Leda- 
GKS 0:0. Naprzod-Polonia 9:7 (1:2, 6:2, 
2:3), Bai'don-P(lmorzanin 8:2 (:!:O, 3:2, 
3:0), LKS-Gornik 4:6 (3:2, 1:3, 0:1). 


W spotkan1ach 0 awans do II ligi 
slatk6wki kf1bict Tarnovia - Sp6j"1ia 
Gdaiisk 2:3, ::'ilKS Fraga - Start Ib 3:2.. 


stra Padia I Telewi7.ji francuskiej. W 
Paryzu gra1ismy wylqcznie Lutoslaw
 
!'kiego. Z Paryza przyjec!1alismy do K
_ 
k') \\'a , i ZnOv.-u w swiat. \V W[edniu 
Framy Fendereckie!;o, Lutoslawskiego, 
Szymanowskiego. Pod,.,bnie w Linzu i 
Dr.at:rslawie, gdzie 
dziemy 10 i 11 li- 
stopada. Stamt
d wprost do Rumunii. 
Dwa ra7Y gramy w Clu,. 
- Mote na koniec kr6tko 0 tegorocz- 
nych planach repertuarowych, jut; dla 
krakow5kich meloman6w. 
- Tegoroczny seZQn podzieIiUsmy na 
poszczeg61ne cykle. Pierwszy nazwa1is- 
my Muska Nova. Chodzi 0 utwory po- 
wstale od poczJ:j,tku biez
cego stulecia 
do dzis. BE:dziemy sit: starali wydcbyc 
jak najwi
cf:'J rzeczy stosunkowo naj- 
mniej znanych. II cykl potrwa od 
tycz- 
nia z malymi przerwami do koflca se- 
zonu - .... zwiazku z Rokiem Beetho- 
venowskim, tak tez nazwali
my oaly 
cykl. Trz
ci okres - to muzyka kJa- 
syczno-romantyczna, wsp6iczeSna. W po- 
szczegolnyeh koncertach odpowiednio 
dozo\\;ana. B
dzie to wie1e dUZych form 
wokalno-instrumentalnych i koncerty 
monograficzne, Kolejna sprawa to rnuzy- 
ka III nurtu. Nie1ct6re koncerty wygl	
			

/00211_0001.djvu

			Nr %67 


DZIENNIK POLSKI 


1 


Wiadomosci pla s_
 czne 


PRO G IR A /\1 1 n: L f 
I I Z JI 
Od 10 do 16 XI 1969 r. 


PO....IE:DZJ '\LEK 
14.25 Politechnika, 1 ;.35 pro dnia, 16.40 
Dziennik. 16.50 Zwlerz
 nie<' dla dzied, 
17.35 Echo stadionu. 17.50 Krvnika, 18.10 
Krako" ski Teatr l'ttalych Form, 18.40 
EU'feka. 19.20 Dobranoc, 19.30 DZiE'nnik, 
2(1.05 Teatr TV: W. Kohlhaase ,.R:- bka 
we czworo.', a.2,) Turysci i towar::, 21.55 
Uziennik, 22.10. Pro na jutro, 22.15 poH- 
technika. . 


WTOREK 


9.55 .J
z:'k ('olskl. 1(1.30 .,Grona gr.iewu" 
- fUm US -\, 12.35 Wybieramy zaw6d, 
12.55 i 13.;;;; Przysposobienie rolnicze., 
14.25 Politechnika TV, 16.35 Pr. dnia. 10.40 
Gz
ennik, 1".50 Kronika. 17.05 T\I 

k!"an 
l\Uodych, 1
.45 Poligon, 19.2(; Dolnanoc, 
liI.3Q Dziennik, 20 Kino Interesuj1.20 DobranlJc, 19.30 Monitor, 20.2(1 
.,Dzien si
 bun7i" - pr, z cyklu Tete- 
"ariete , 21.20 D'l:it!nnik, 21.45 "Za mn
 
kanalie" - film NRD. 23.30 Pro na 1utro. 


NIEDZIF.LA 
8.20 TV kurs rolnicz:r. 8.5
 PrzypofT1ina- 
my, radzimy. 9.C5 "Narl Wolg
" - film 
dokument. z c;rklu: W kraju naszych 
przyjaciol, 9.20 ..Naczelnik Czukotki lt - 
film radz.. 10,55 Kronlka 5O-leeia Kraju 
Had !1 54-:'6}, 11.30 "Spiewajace drzi'WO" 
\z Wilna), 12 Dziennik, 12.15 R(>k
ama w 
)t.iosence. 12.25 Mecz pUki Wnrlnt>] Pol- 
ska - Szwecja. 13.30 Przemian:!-', t4 ,.Ct!- 
c\lia - lekarka wiejska" - film !"eryj_ 
n
. 14.;10 Teatnyk dla pr7.edszkolakow: 
. ZajE:czy strach", 15.15 "B,.at .Jerzy" - 
film TVP z seril: "Przygody pana M
- 
chala", Vi.45 Klub szesciu kontynentow. 
16.40 PKF. 17 Balet S. Prokofiewa (Mos- 
kwa). 17.30 Sprawozd. sport., 18.10 Splew- 
nik domowy, 19.05 Felieton literacki - 
przed kamer1\; K. W')'ka, 19.:10 Dzie..nlk, 
20.05 Teatrz
'k L. .1. Kerna. 21 ..PIE:k:io i 
niebo" - filPJ1 pol., 22.35 Magaz;rn spor- 
tow;!.-, 22.55 Pr. na jutro. 


Zawiadomienie DOKP Krakow 


Oddzial Ruchowo-Handlowy PKP w 
Krakowie zawladamia, ze w dniu 10 
li
topada oraz Vr' dniach od 12 listopada 
do 2 grudnia br. w dnl robocze w zwi
z- 
ku Z prowadzon}""I11i robo
mi dro
owymi 
na odcinku Kalwaria Lanckorona-Skaw- 
ce niektore poei
gi paSBzerskie w kie- 
runku Zakopanego 1 z powrotem 
d
 
ku-rsowac drog
 okr
tn" z pomini
ciem 
odci."lka Kalwaris Lanckorona - Skaw- 
ceo 
poci
g Nt' 511 rel8cJi Krak6w Gl.-Za- 
kopane, odja:zd z Krakowa 0 godz. 7.14, 

dzle kursowae przez Skawin
 KaIwa- 
rill: Lanckoronll:, Wadowice-Skawce. 
Poco NT 1319 relacjl LOdt KaUska-Zako. 
pane, odj. z Krakowa 0 godz. 10.00, 
 
dzie kursow
l: pr7ez Skawin
, Spytko- 
wice, Wadowice, Skawce. 
Poe. Kr 1112'43212 relacjl 2;ywlec-Kra- 
k6w, odj. z Zywca 0 godz.. 6.26, b
dzit! 
kursowac przez Skawce-Wadowice- 
Sp;}"tkowice-Skawin
. 
Poe. Nr 512 relacji Zakopane--Krak6w, 
odj. z Zakopanego 0 godz. 5.58, b
dzie 
kursowal: przez Skawce, Wadowice, 
Kalwari
 Lanckoron
. 
ponadto: Poc. 514 relacji Zakopane-Kra- 
kow ar. odj. I: Zakopanego 0 godz. 
9.00, b
dzie kursowal: od stacji Skawce 
I: pOzniejszym odjazdem 0 3t min. 
w trasie poco 526, adj. ze Skawiec 0 
godz. 12.38. 
Poco Nr 521 re-laejl Krak6w-Plasz6w-Su- 
cha Beskidzka,. odj. z Kr. PJa!"zowa 
o godz. 8.45, w dniu HI Iistopada br'. 
- 
dzie kut'slJwa
 do stacji Stronie, nato. 
miast od 12 Hstop2da do 2 grudnia br. 
do staeji strysz6w. 
Poe. Nr 526 relacji Skawce-Kr. Ptasz6w 
odJ. :ze st.acji Skawce 0 godz. 12.38, 
w dniu 10 listopada br. b
dzie kurso- 
wat: od Stacjl Stronie 0 3'1 min. wcze- 
imiej tj. 0 godz. 12.18 tra!i
 poco 5U, 
natomiast w dniach od 12 llstopada do 
2 grudnla br, od stacjl Stryszow 0 
38 min. wczeSnieJ, tJ. 0 godz,. 12.07, tra- 
sq poco 514. 
W czasie z.a.mknl
la torn JlS oddnku 
Kalwaria Lanckorona-Skawce-i 00- 
wratnie nie 
dzie komunikacji za- 
st
pczeJ. 


PRZEr ARGI 


I 
Nnwotar5kie Zaklady Przemyslu Sk6TZ,II,nego - Z"i-I PRZYJM
 pomne domo- 
klad ProdukeJi CZf;5ci Zan1iennyeh 1 
taszyn, NOWY I w
 do dzlecka. Krakow, 
Tar
. ul. Ludzmierska 29 - OGI..ASZA PRZET,'RG Kle!ecka 11/114, II p. - 
NIEOGRANICZONY na wykonywanie mOdeti drew- , 8 brama. 16946-g 
nianych do odlev..-tlw lltaliwnych i ieliwnyc
 w Ja- 
tach 196'!-n. I POMOC domowa do 3 
Dokumentacjs do wght du I blitS2:e informade I osob potrzebna. Waru
ki 
k ' d . P d k j .. . . . I ' bardzo dobre zglQsZenla: 
w Za la Zle ro u c 1 CZE:sci Zamlenn;!..ch 1 Maszyn al Slowacklego 28 m. 5. 
w SekCji Kooperacji 1 Zbytu (barak drewnlany),. 
 godz. 15. 16854-g 
w godz. od 8 do it. Telefon: }.;mvy Targ 28-30 do: 
39, wewn. 483. POTRZEBNA pomoc 
Oferty, w zalako
-anych kopertach. z napisem mowa. Tel. 278-51. 
,.przetarg na modele", skladal: nalezy pod adresem 
j. w., w terminie do 22 XI IfI69 r. 
otwarcie ofert nast
pi dnia 24 XI 1969 T., godz. 10 
W przetargu mog21 brae udziaJ jednostki gospo- 
Clarki panstwoweJ, sp61dzielczej i nieuspolecznlonej. 
Zastrzega 5i
 PTawO dowolnego wyborn oferenta, 
Jak rowniez. uniewaznienie przetargu bez podania 
pn:yczyny. K-l0365 


Praco 


Rezerwy 
dla- Tarnowa 


Pawilonie 


B'vVA 


w 


Z udzialem posla na Sejm przewodni_ 
cZllocego Prezydlum V,.RN w Krako\\--:Ie 
Joz gor anskiego ora
 I 
 1t:retarza 
KP PZf'R w Tarnowle Eugeni'lS'Za Mi- 
chonia odh
'la si
 wczoraj w Tarnov.ie 
narada sekretariatu Pre7ydium Mlejskiej 
Rady Narcdowej, ktorej tematem b) I':) 
omowienie projektu pif:cioletniego pla- 
nn gospo<'l.Jrczego miasta Tarnowa na la- 
ta 1971-1975. Z zaloteniami tego planu 
zapoznal zebranych pr!:ewodniczqcy Pre- 
zydium MRN .Jozef Klose. "zrosnie siel: 
handlu uspolecznionego :z; 352 sklep6w 
w roku 1970.co 404 W roku 19'75, Przyb
- 
dzie daIsz;!.'ch 12 z8kladow gastronomiM;- 
n;!. ch. Ouzo uwagi po

i
cono sprawC'm 
budownictwa mieS!:kaniowego. Na ko- 
nicc pi
ciolatki przewidziano oddame do 
uzytku 5140.1zb. 


prac kilku najpowazniejszych grafik6w 
a kilku innych dalo prace mane jut a 
innych ekspozy..:j:, tak, ze obeena jest 
w wielu przykladaeh tylko powtorzen\em 
tego, 
o wif'my jut od dawna. Dobrze ze 
na \\'yst::iv!:e \\. ;tbl:a S
E: kilku artystow 
mlodsz;!.'ch. na..... et pC'mijaja.c tc>k1ch, jaa 
Mianowski, Lutomski, Jackowski. Ga] 
Buczyl1ska. 0 ktorych wiadomo juz du- 
zo, trzeba wspomniec chocby przykla 
dowo tych, ktorzy - chot znaru ze swe. 
go dorobku - nie uzyskali moze jf'SZCZE 
tak;ej popularnosci jak: Marta Kremei 
prezentujCjca dramat) cznCj, zag
szczon& 
w wymowie grafikf:, Wojde<'h Krzywo. 
blocki operuj
cy surowymi met.aforycz- 
nymi okresieniami. I';otr Schneider cz;\o 
Jsn pamula. Wszystko to sCj ocZYWiSCl£ 
tylko okruchy refleksji z tak duzeJ ek- 
spozycji. 
puy grafice warsztatowej niezW)-kl
 
skromnie przE'dstawia si
 krakowska gra- 
f;ka utytkowa. I to jEst p.awidlowe 
Przez dlugi czas brak zapotrzebowania 
na prace krakowski.cn uzytkownik6", 
nie pozwolil tutaj rozwinq{: si
 wi
k_ 
szej ilosci ta
entow, choc mamy kilku 
artyst6w bardzo wYbitnych. W gralic£' 
ksiijzkowej, mimo ze lstnieje kilka do- 
b

'ch okladek Wydawnk'wa Literackie- 
go, w1asciwie strach pomysiec co by by- 
to, gd
'by w Krakowle nie bylo zn8nego 
z wys{!okiego poz
omu w.s
ystkich swnich 
publikacji 'W;!.-dawnictwa Muzycznego - 
dz

kl temu g,afika ksi""zkowa przedsta- 
wia si
 tu naj:ep:ej Bardzo dobrych pta- 
katow w porown::&;':u np. ze srodowi- 
..kiem warszawskim jest zastraszajqco 
malo. a juz 0 opakowaniach i grafice re- 
7damowej trudno prawie mowic. 
=Ie 
Architek.:1 "'11
trz tym razem zre7'yg. 
nowali pra.de z1lt:)'>lnie z pr!;,zf!ntacji 
mebli, eksponujqC wlasciwie jedynie tka- 
I niny 1 drobne pr:!:edmioty 0 funkcjl ra- 
10 17 b M . d d T d .' S d czej dekoracyjnej. niz bezposrednio u- 
rn I P. zynaro owy Y lien tu enta zytkowt!j. Takiej koncepcji przyswie<:a- 
- · I 't ... 


:h
::Jk;
;1:'o2::.;


: 

l::
: 
C . ran 1'1 organizBcji IItudenekich lI
pU, humll.ntzmu. W 1!5a r. nast
pll0 stondardowe i ze tr:r.eba pokazat: ta1(ie 
skuplon'.ch .... Mi
dzYI1aTOdowym rozbicie mi
dzynar(tdo
ego ruehu stu- eksponaty, kto!"e stand?rdowemu wn
- 
Zwi
:zku student6w obchodzi tndycyj- denckiego na ! I!grupowa.nia: Mir;d7.}'na- trzu nadajq cechy lndywidualne. St
d 
ne akademickie i;"rif:to: Mi
(1zy"arodo- rodow,\ Konferendt; Studenck q przewaga tkanln, ws:-od kto;-ych pragn
 
wy Tydzien Studenta. prz,,'padajqcy na (COSEC) i Mi«:
zynarodowy Z1t.'i
 ]
go o
la.d:k, drz
wo
ytow do 
I dr-nt6w. Kongres. ktllry o£1b,."1 li4: w rium LeninoW5kie z udzialem 53 dele- 
 KSI!lzek I ekshb:-Isow - .powaznyeh, spo- 
Prad7'e w roku lM6, powohl do 7 Y - 1 g;-cji repre7entuj=\cych oTganiz..cje stu- I k.o]n:r Ch . dOb
e wywazonych, znal
zry 
, C
;\ l\Ii-:dzynarodo".y ZWlqzek Studen- dencJde z blisko 53 kraj6w swi..ta or:-.z' Sl
 na wys!.a.w:e- 
'ykonane przez g;ego 
tow. or;::;:'tr!zacje swiato'l\e ze Swiatow
 Fe- zabawkl w dre\\i
:e., Uderzaj
. one b<>- 
Od pfprwnyl!b ehwil ",ofe
n \stni"!-! deracj1\; Mlod7ie'£} Der.:Jfokra tyeznej i l\ti(- g
ct.wem po:nystow I lnwencjl, . po.k
e- 
nia lolZS pro'i\oadzil aktywn
 d:r;!alat-' d7vn?ro(\owvm Z
iazkiem 
tudent6w, wlenstwem ze sztU.ket ludow"", jaklms In- 
nost oa rzecz wszechstronnej W!;p6l- I kt6rel;'0 organi7:8cjll, e-rknkowst{=\ jest dywldual"
m oso
.stym Cha!:ktt!rem na- 
t d k .. I b .. J . d 
 . Z . st d t - P 1 k - b G danym kazdej z flgurek, ktola 
dqc za- 
I pr:a.cy II U enc leJ pog 
 laJ
ee Je nO c! rZeSZf'''le . u .f!'CI ow .c 5 IC. ospo- bawk
 staj
 Sl
 tak:ie rzezb q . 
mlod7ip7y 8wiata w walee 0 spdnie-F"-I dan:em St'rnI01anUJ>1 b*;
71r- Rada Okrt;t;o- 
nie najwyiszych idealtlw: pokoju, po- I wa ZSP w Krako
ie, (an) 


W pawilonie B;u:";t Wystaw Arty- 
stycznych otwarte Sot dwie wlel- 
kie ekspozyeje ok: 
gowe na Dwu- 
dziestopi
cioiecie PRL - 1A-'ystawa Gra- 
tiki i A:ch:tektury Wnc-:trz. 
Zaws7.e cgarn:a m,ic przcrazenie, gdy 
p!"zychodzi mi re:a('jpncw?c ekspoz)'cje, 
w ktorych bierze unz' ,-.I ty;u 8rtystow. 
I'isante ogolne 0 \\ysla-,\'ie nie daje w 
zasadzie nic, a om6w:enie poszczcgoIn;}"ch 
prac i indy\ddualnosci jest po prostu 
niemozliwe. Wprawdzie wybor przewaz- 
nle jest mo:iliwy i on na ogol de
yrluje 
o ocen:e, ale co Zrobit:, kiedy przyklady 
tez przekraczaja rarny rec{'nzji. 
PrezentacJa granki krakowskie:J jP!I;t 
Z3wsze prezentacjq wazn
. Nie- j('st zre- 
sztCl ta]emnicCl, te w skaU s,,',;iatowej 
wlFlsnie polska grafika, a nie maIa.stwo, 
I rr."l znaez;1ie wyzsz
 10katE;: i ze z pol- 
_k!ch srodowisk na pewno Krakow l'T'a 
grafikf: najlepsz
. Wydaje s:
, ze jednq 
z przyczyn jest to, :ie w grafice lic7Y si
 
bardziej warsztat niz odkrycie nO\,,,.ych 
wa!'tosci Izn6w tylko proporcjonalnie do 
malarslwa), a drug1i\ fakt, ze graficy ma- 
j
 wi
k
 niz malarze moznosc porow- 
nania swojej drogi tworczej z osiClgni
- 
dami innych dziekl Krako
kiemu 
Biennale. Zreszt
 przyc!yn tyeh jest zna- 
c7...1"}ie wi
cej, ale t:-udno je tu omawiac. 
Tak c-zy inaczej, prezerttacje te s=t zawS7.:€ 
bard
 dojrzale i zarowno u mlodych, a 
moze niera:z nawet bardziej u mlC'dych. 
zwraca uwagt:; doskonale opanowanie 
warsztatu, ktore jest dopiero pierwszym 
etapem w tworc2:osd. all' t!tapem st..;;mo- 
whtcym podstaw
 dalszego dzialania. 0- 
czywiscie i w tej wystawie, jak w k::&t- 
dej zreS'Zt
, znaleic mozna pewne sla- 
be strony. PC'ziom je!;t wysoki, ale prze- 
Cle.Z nle calkiem 'wyr6wnany, brakuje 


W czasie na.l'ady dyskutowano nad 
brakaml tego planu gospodarezego. M6- 
w\C'no 0 zwit:;ks:zeniu nakt.ad6w inwesty- 
cyjnych na ogoln
 kv.-ot
 200 mln zl. Do 
nich naIet q : budowa oczyszczalnl sde- 
k6w, sied kanali'Zacyjnej, budowa ob- 
wodnicy E-22, budoWa pralni mie,skiej 
1 wytw6rni w6d gazowych. 
W Pf'dsumo
'aniu dyskus:fi pn:ewodnl- 
cz
cy Pre:zydlum WRN .J6zef Nagorzaf1- 
skI sh.-ierdzil, te lstniej
 j
cze pewne 
re-zerv.-y, ktore w roku 1973 Tarnow b
 
dzie tDagl uzyskac. (HK) 


MACIEJ GUTOWSKI 


"ZASTAVA" nowy tub po 
niewielkim przebiegll - 
kupie. Oferty ]6632 "pra- 
sa" Krakow, ,'.-i..Slna 2.. 


I POSZUKUJ
 mlejsca pod I MIE
ZKANIE whsncicio- I NADWAGE u kobiet usu. 
Nieruchomosci budow(; pawllN"u ;Ia kra- , '" e 3-4-pokojowe kut"i
. wa specialnYlPi zabi
ga- 
",ieetwo lub lokalu na Oferty 16899 "Prasa" Kra- \ ' mi Inst;}'tut Kosmt>tycz- 
: pracowni
, 
 centram kow, V.:islna 2. ny, Krakow, ul. LonZ0W- 
PARCEL
 budowlan
 w Krako,;
a. Ofer!y I70:-
..-. ,t I ska 16. 16670-g 
Swoszowlcach ke,lo KrR- ..prasa Krakow. \'Ilsl- 'WROCLA
. Superkom-,-- 
kowa - sprzedam. Za- na 2. forto....:e- M-2, c
ntrum - G<\.F '\ZU poszukuje. Tel. 
twierdzona lokali7acja. _ .. Krzykl. za
l
nlf:.. na _pa- 
 386-57. 17066-g 
pn:zwo!enle buc'!f)wy. MJESZKAr;;IE \\ilaS'10SCI"-1 d?bne w K, a «0'''' Ie. Kra_ 1 
Oferty 16953 pra...a" Kra- we. samod,idne 2-pok"- i kow, tel. 541-06, go"iz. 18 
kow, Wlslna "2. jowe, kuchnia, lazienka, I -21. 169
7-g I RAKOWICE
 Dwa miej- 
komfortowe - kupi
, - I s':
 w g.rcbov'cU, Dlac pod 
Oferty z podaniem ceny I\JIESZKAKIE 3 poko- grob zlemny - wleczy- 
DZIALK
 '18 a, z zezwo- kierowac ,Prasa" Kra_ je, kornfortowe-, I p., w ste, C'dstqpi£'. Oferty lti3!14 
leniem na budow
 - w I kOw Wisl
a 2 dla nr Bytomiu, zamienit; na po- "Prasa" Krakow, WiSl- 
Krakowie. sprzedam. - lf1i96'. ' dobne w Krakowie lub na 2. 
Zgloszenla: J.{rakow, Po- Nowej Rude. 7glf)szenia: 
wstancow 24. 16929-g I PRZY.1MF; na mieszkanie Krakow, tel. 656-14. 
ucznia. K asztelanska 3'1. 
D01\fEK jt!dr.'0ro
zlnny Raine 
n
 
rZedmlesclU Krako- LUBIN Lel;nicki! ?-jf-3 s
- PA

 -!ano
i MNra
owi! 
w.a. sprz«;dam. Z.glosz
 I perkomfortowe zRmienl
 I I wla:sclCleiowl _ taJ<:sow
l 
ma. tel. 335-74, gooz. IB_ na podobne w Wieliczc;e, !"ILNIE pos
ukuj
. g3;ra- t nr 160,. za zwrocenle .po- 
20. 1
84 g e'
'entu.;alnie w K rakOWle. zu, na1cht!t'uej w dZIt!l- zosta\'-I()n
gl) rt;:edT"1lotu 
Oferty 16915 .,Pra;;a" Kra nic
" Zwierzyniec. Te1
f. serdt'cznit! d7i
kuje - 
OGRODNICTWO (szklar- kow, Wislna 2. 346-63. 16661-g wdZl
czny pa,azer" 
nie) blisko Krakowa, :z; 
powodu wyjazdu sprze- 
dam na dogodnycn ..../a- 
r\lnkach. Ofel 
v 1I..al;() - 
..Pra
a" Krak6w, WisI- 
na 2. 


MEHLE nylowe, Swiec
- 
nik - kupi
. TQl. 230-04. 


KILKA akwart!l Nikifora 
kupi
. Oferty 17101 "pra- 
sa" Krakow, V"islna 2. 


"SKODA MB". "wart- 
burg 353". nowy, malo 
do- t1tywany - kupi
. Oferty 
17029 ,.Prasa" Krakow, 
Wlslna 2. 


. Podzi
ko'" anio 


POMOCY do dz.ieeka po- 
szukuje Iekarz. Referen- 
cje wymagane. zglosze- 
nia: Krakow, BDl. Chro- 
brego 2af3, w godz. IB-20. 


POMOC domowa - do 
trzech osob dorosJych - 
potrzebna. Krakow, Mar- 
chlewskiego 
 m 5, po 
godz. 16. 17058-g 


PRACOWNICV POSZUKIWANI 


NATYCH1\1IAST przyjrnt; 
dochodzsc
ole akacemit'kirn sw. Ann:r, 
w ka
iicy s'\\.". Jana Kantc.go - 0 czym z.a- 
wiadamiaj
 
uczniowie, koledzy I pny jaciele 


01{ AZYJNIE sprzpdam 6- 
,,"'\IOSi\.\\-IC7" lub "sko
 miesit:;cznego pe,no odo_ 
da", 'wylos:Jwany w PKO' iI'ood:J\\iego, fok
teriera 
_ }.-tJpir;;. Cferty 16305 - 
zor
' kcwlosego (pies). S. PIF;KNE rniesz}c:anle kom- 
prasa" h.rakcw, Wisl- Draus. Brze<;ko, ul .100- fortowe, I p., kolo Parku 
;;3 2. l.Jwsha 1 (przy Za
;ladzie h ra.-;o.....-sklcgo. zamieni
 
_ I UnasiE:i1i",J.ia ZWIE'rz4t). I na ro\',norzedne w tej 
PR-
Sf; rr.imosrodow
 121-- - - 
 samej dzielnicy. - Tylko 
-2:J ton, kupi
. Oferty "R

"CLT 10", :stan Ide- powazne oferty: "Prasa" 
16722 "Pra::;a" 
rakow. I alny - sprzedam. Kra- Krakow. Wisina 2 dla nr 
Wi.51na 2.. ( k6w, Marchlewskiego 47/3. 16060. lub tel. 222-
 


.-- . . 
.' 
..-.. 
.1T.IT"'to!!.W 
\ 


&Juiy wyb6r atrakcyjnych p61fabryka\6w dla majsterkowiczow
		

/00212_0001.djvu

			8 
. ,.. l' , 
. , 
, 
( 
 


Akcja ..Swiatlo" - trwa 


'ieciuset kierowe6w, ukaranych w 
ez""aItek i pi;!,t('k rnandatarni lub zatny- 
manif'rn dowod6w rejestrac.}"jn).ch, przt"- 
konafo si
, ie nie wolno je;;dzit bez p:,a
 
widlowego o
1'I-ieUenia. Prowadzona przt':& 
fUTlk('jonariuszy 1\10 i spoleczn
-ch in- 
sDPktor6\\ Ruchu Drogowego ORMO ak- 
cja "Fiwiatlo" ujawnila na terenie nasze- 
gn rnhlsta !It pojazdow calko"icie nip- 
o5wietlonych - w wi
kszosci byly to po- 
ja:Jliy konne i rowerv. 
Bl'aki W o.Swietleniu stwierdzono takic 
w 825 sarnocbodach. Byly 'M'sr6d nieh 
pr
"Watne (289), podlegaj,\ce resortowl bu- 
(1(>wnictva (23
), gospot1arki komtlnalnej 
P,21 , 1
('zncSci ("It, a takze Paiid1'l-.owej 
Komul:!jkacji S
mochod:owej (58). 
Zmrok zapada coraz weze
niej, 3 Dle- 
prawidlowo oSwietlone pojazdy - 0 
cZ}"111 Die tneba ch'J'ba nikogo przekon,.- 
wat - moga, w kaZdej ehwili spowodo- 

at wypadek. Dlatego td; przyp.,mina- 
mv U7.vtkl')wnik
m dr6g ., n7:Up'!'tnif'nlU 
br
k6
 w oS'Wietleniu. Akcja ..Swi
lo" 
- trw
 (SoT; 
 
.....'f=05NII<(/W 
TE..A-YR..IA 


DYSKUSJ'A 0 "NOSIE" 
Po klubov.
-ch spektaklach "Nosa" Go- 
gola w Teatrze Proscenium "Rozmaito- 
sd" odb
dzie si
 w poniedzialek (godz. 
18 - sah :P.Iarmurowa KDK) spotkanie 
z realizatorami przedstawienia, Po!iicZo- 
ne z dyskusj4. kt6rct poprowadzi dr Ta- 
deusz KudlinskL zapraszamy sympaty- 
k6w teatru. 


SPOTKASIE ZE STUpENT AMI 
,"' czasie pomedzialkowej Imprezy 
rozdawane b
d
 zaproszenia osobom, 
kt6re !.g106i1y fiw6j udzial , na przed- 
"taw
enie 5tudentow IV roku PWST .,W 
co Eii
 bawil:?" Wojciecha Mtynarskiego, 
kt6re w:-,pelni przyszly wiecz6r teatral- 
n;r Klubu (17 bm. - godz. 18, ul. War- 
5zawska 5). /orto w;edz!e
 ; slcorzysfot._ 


. Dzisiaj. !I bm. ostatni d
ieii trwBni3 
..ysta,,"}' architektury wnF;:trz i grafiki 
w Pawilonie W;\rstawowym BW A, pl. 
Szczepanski 3 a. 
. KonC'crt laureat6w testiwaTa folklo- 
nJ ziem g6r
kich - dzisiaj 0 goelz. 18 w 
hali wid.,w
skowo-sportowej HiL. 
e Spek!akl .. W co sit: hawic", wedlug 
piosenek W. M!
-narskiEgo - 10 bin. 0 
godz. 19.15 '" sali tt!at!'alneJ PWST 1.Ji. 
Warszawska 5. 
. w
.c;t''R"\ ct'r:1lmiki otwarta zostanie 
W Klubie PoHtechniki, ul. Warszawska 
24, 11 bM, 0 gORli SenatO'rskiej na Wawelu. W cu:iSci 
muzycznej - sonata L. van Be€'thovena 
w wykonaniu .Tana Hoftmana I Eugenii 
Pmin.!Sk

j. W C7:
sC'i drugIej wieezoru 
Ka-jmie,7. 'Wyka m(
wic 
dzie 0 .1acku 
1\'£alcz(>,\'.:"'dm. 
. Kluh KrOtkiego Metrai,. zap£ezen- I 
tuJe 11 bm. 0 godz,. 18 w 
lubie 
od J 
Grllszkij u1. Szczcpanska 1 f"1my: "Llsty . 
z Poronina". ..Sojuz ra"'I."noprawnyeh"; 0 
1° - Na r07.!e'wiskach Bieb,z\' i Karwi lt , 
,:Na 't7"Opaeh wie!kich d"apieznikow", 
"Batory.', ,.Kineformy", "Tryptyk 5q- 
decki", "Olga Boznan.'ezaC"h d:&iec- 
ka" z,..-iedzac mflzna w sali Lnstrza:lej 
KDI":::, Rynek Gl6wny 27, od godz. 10 do 
]8. do 15 b;n. 
.. Kurs przygotow<\w('
)' d'a kand
'da- 
tow n!. 
.
7'\7
 stltrli3 t£'C"hniczne organi- 
?uje Zarznfrontacjach 69" ucv:est- 
niczyc b
El m. in. Teatr 38 Z "Ksi.::g't Hioba" w T'ezysenl 
Bogdana HlIssako.....sk
ego i "OISadnikami" .1ana Guntne- 
ra, Teatr STU z "Poziidaniem 5chwytan)'m za ogon" Pi- 
cassa Yt rezy:oerii Krz)'sztofa Jash1.skieio, Mlodziezow
 
Estrada Poetyck& ZDK H1L lie znanym jut w Krakowie 
JDQntaz6m wlerszy BdCZ)'r1.ski
 ..Zolnier
 po
 czasu, 


kurz..." S"tBnowl
cym chyba najlepsz4 pozyc'
 dorobku 
te:J sceny, Mi«:dzyuczelniany Zesp61 G6:alski ..Skalni" _ 
Zesp61 PieSni i Tancti AGH, zespoty muzyezne: Old Me- 
tropolitan 
az:z; Band, Krak 5, Big 5 - z ZDK HiL, Szwa- 
gr

. kabaret Krakowskich Zaklad6w S7.klarskich PT. 
Tyle Krakow. Oprocz gospodarzy wezmie udzial 
9 oS
odk6". robotnieZ:
'ch, z Lod7.i
 - ktora jPst zarazem 
miastem uniwer"yteckim i prezentowac b
dzie oba sro_ 
dowifka - oraz CZF;:stochow'l, ktora ograniezy si
 wy- 
14c
nie do prezentaCJi teatru studenckiego. W "KonfFon- 
tacjach 69" ue
estniczyc 
dzie tez Rybnik jeden 
z akt
'I1iejszych oSrodk6w kulturalnych Sl<1ska I ¥."SiY- 
stkie pozostale, skl.;;.dajJki Z, i 22.
3 "Niedzielne spotkaJ'ia z m'-lzyk
" 
Kolejow:, oSledle 
'ieczys
a, 
owa HU: i 23.38 ".Jazz na. dobranoc". 24.00 Hymn i 
ta os. \Ii andy 23 (hen). oSledle Na Slo koniec aUd)'cjl_ 
ku, pawilon 1. 


APOLLO: ..Fantoma.. contra Scotland 
Yard" (fr., It 1.) - 10, 12.30, "Gringo'" I TEA TR 
(wI., 11 1.) - 15.30, I', 20.30. CIIEMIK: 1 1m. SLOWACKIEGO _ 1'.15: "Dama 
program dla dzieci - 11, ,.Flip, Flap I pikowa lt . 
inni" (US 0\., 11 I.) ;- 14.45. 17, 19.15. DO,", I 
ZOI.:'\oIIERZA: program dla clzieci - 12.30, I KINO 
,.panienki Z Roche:ort" (fr., 14 l.t _ I Cb ok. D w'dzen' Charlie" (USA 
15.30, 18, 26.30. ENERGETYK: program dla .. L:
 :7 " 9 0 E 1 r et l_
 Or'on. proko- 
dzieci - 12, ,.Prze
uii siE: kochanie" (USA I I. £ , 1 U ' ne k g Z }' Uc ' h . 1 niec vnne 
o . ."" clm, TI:Cza, gore, . z_, 
HI.) - 
7'IIS. KI.J : - ..w
jna6 1 PO
Olo I Kultura: ..Koty" (fr. 18 1.) 18, 20.15, 
(
d L z T " ,1 ft " ser
 I , i -: 1 1,.' { 1 . 1 3\)' 7 1 1 , . . I Mikro: ..Na pomoc" (ang. 11 L) - 16, 18, 
KU 12 A: ,.Kro
 Mac us P') .' . - 10M i d.. M 1 " ( p 1 16 1.) _ II 20 
11 C I a 6d" ( 1 16 1) 1- 45 18 I 2, . e 0 .a. ,. 0 0 0 . , , 
, " a a n p
 
 ., '. -,,:I. , , l\laskotka: ..Kobieta z wydm" (jap. 18 I.) 
20.15. MIKRO. :.p.:m:\< Ika szplega (rodz., _ 15.30, 17.45, 20.15, Sztuk.a: "ZJote ci . ele" 
14 I.' - 11, 1;t
4:1.. 18, 2(1.15. .:\IELODIA: (radz. 14 1.) _ 9.45, 13, 1£.15, 19.311 (wszy
 
progr

, dla dZlecl - 11, 12, 13, .,Spacer I stkie seanse ,.amknt
te), Wn:cs: ., W
'pa- 
po hnle {ang., 16 1.) 1.6, 
8, 2{1, MASKOT- c ek lt (ang. 18 I.) _ 15.30. 18, 
O.15, Wi"d7": 

A..= prograr:! dla dZle,
l - 10.15, 11.15, FKF. "Oltmpiada w Tokfo" '_ 18. Wi- 
L.b, ..C710v.lek z M-3 _ (pol., 14 1.) - sla: "Ceria strachu" (fr. Hi 1.) _ H, 2C1, 
15.30, 17.45, 2C. MI.OD'\. GWARDIA: ..Strza- 1 U. dek.cesarst\va rzvrr.
1ctego" (USA 1
 
Iy 0 zmierz{'hu" (USA, 18 1.) - 10. 12.15, i\ p
 16.45 Zwi
zk
wiee
 .,O
iod!ac 
..'KolPrnna T-20jana'. (rum., It I.J - 1
.30, 
 

iatr" CUSA 14. 1.) _ 17, 19. pozostale jak 
11.1 5 , Z(I. ORI0:'ll: "KochankoWle z I.'Ia- I w nied7iel
 po poludniu, 1\.110(11\ GW - 11, 19. UCIECH<\.: I SfIn
S: ..RacGse 0 :oran

 (U,.
 1 , . 
"Beniamin, cT
'li pamit:tnik cr.

tliwego; -, 15.4
, 18, 20:15, SWlat(lwld. ..Z;\ C1e '1' 0- 
m
odzienca" (fr., 18 1.) _ 12, 15.30, 18, 20.30. c:.eja (fr. Iii I
 :- 15.30. 11'1. 
.
. pr-ZD- 
UGOREK: program dla dzieci _ 11, 12. stale Jak w Iile...z1ei
 ;)0 pol
dnm. 
13, "Awantura ° Basi
" (poi., 7 1.) - 15, ZIEI.OXKI: 
17, 19. WARSZAWA: "Winnetou i Apa- Krakowianka: nlecz
-nne. 
naczi" (jug.-NRF, 11 I.) - 11, 15.45, 11, WIFLICZKA: 
20.15: WOL
OSC: .,panna mlooa w z310- GOrnik: "N2gie godziny". 
bie" (fr., 18 1.) - 11, 15.30, 18, 20.15. SK..\. WI"" '\.: 
"\VRZOS: program dla d7ieci - 11, 12, I .Tunak: nieczynne Hutnik: .,Dzie6i"td 
.. ....nna Karenin3" (radz., 16 1.) - 16, 19. ! ofiara" (wi. 11 1.) ....:. 18. 
WISI A: "Sw
at s

 smieje" (radz., 12 1.) I _. 
- 11, 13, "T:rojglowy smok" (!"adz., 12 1.) . ROZNE 
16, 18, "Cena st:-acha" (fr., 16 
I.) - 20. Zt.'CII: "Zvcie zamku" (fr., 
14 1.) - IS, 17, 19. ZWI"ZKOWIEC: pro- 
gram dla dzieci - 12, "Tata. mama, cOr- 
ka i zi
t" (radL, 14 1.) - 17, 19. 
NOWA HUTA 
SFINKS: program aia dzieci - !G, 11, 
12, ..Opowiesc 0 prawdziwym czh,wieku" 
(radz., U I.) - 16, 18, 20. SWL'\TOWID: 
program dla dzieci - 11.15, .,Taszkient _ 
miasto chleba" (radz., 14 I.) - 18. III, 20,15. 
I\lo\LA SALA: ,.Gdzie jest trzeci krol:'.' 
(pol., 14 1.) - 15, 17, 19. SWIT: "Bunt 
na "Bounty" (USA, H 1.) - 12.30, Iff, 19.311. 
MALA SALA: "Iwan Groz.ny" (radz" 115 
I., ser. II) - 15, 17.15, 19.30. 
ZIELONKI 
KRAKOWIASKA: ,Winnetou" CJug.- 
NRF 11 I., 5&. II). 
WIELlCZK.o\ 
GORNIK: ..Falszywe b3nknoty". 
SKAWINA 
.TUNAK: ..Arsen Lupin contra Arsen 
Lupin". 
HL"TSIK: 
18 1.) - 16, 18. 


Kalendarzyk 


LIS4'OP AD 


Nipdziela 


UT syna 
Jutro 


Andrzeja 


POGOTOWnr RATVNKOWIt 
Slemlradzklego wypac2kl . 
zaChorowania 
. pnewozy 195-&0. 395-01. 3t5-tf2 
Grzeg6n:kl :109-01, 205-71 
Podg6rzt! 
-M. 851-57 
Nowa Huta tlt_n, 4U.1. 
DvZL"RY SZPIT.'\LI: . bm: rhirurg., 
intern., pediatr., chirurl!:'ii d
ieci
ccj _ 
Nowa Huta, 10 bm,: chirurg. - Koper- 
nika 21, intern. - Kopernika 15, ehirurgii 
dzicci-:ccj, pediatr. - Prokocim. 
POMOC DROGOWA PZ'.I, Krak6w tel. 
417-60, czynna w godz. 7-%2 


NIEDZIElA 


TEATR 
1m. SI.OWACKIEGO - 14
 ..Halka", 
19.15: ..Zlota c
szka" (premiera pras
 
wa). 1m. I'IODRZE.JEWSKIE.J - 19.15: 
.,Jarmark plOsenek". KAMERALNY - i 
19.15: "Niewinne klamstwa" - "Czarna I 
komedia". ROZ'\f U'£OSCl - 11: "Czaro- 
dziej
ki grosz lt , 19.15: "Ucieczka". LUDO- I 
"'Y - 19.15: ..Mirandolina". GROTESKA I 
- 12: "Sindbad Zeglarz". KOLE.JARZA 
- 15 i 19: "Przed slubem" (0 godz. 15 I 
przedst. zamkn.). TEATR ,,31" - %0.15: I 
"Zywot Lazika z Tormes", 
JAMA MICH_4.LIKA - %%: ..Tr
dowaty". 


KINO 


I 


. 


..Dzlesi;!lta 


of13ra" (wi., 


ROZNE 
KL(TB NA WOL!\"1C'Y, pI. Wolnica 1, 
I!odz. 13 - impreza dla dzieci: godz. 111 
zestaw filmow indonezyj!!'kieh. 
PAL 
C SZTrKI, plae SEczepan
ki 4, 
godz. 12 - prelekeja J. Stawo'\1."'5kiego:: 
"Malar!j7a?) ol..oHe pOdkr3kowskich. 
;m
komitego koiorysty Adama Zebrow- 
sk iE'l'!o. 
DO"\-I KUI.TCRy DZIECI I MI..ODZI!:- 
ZY, Gru"waldzka 5, godz. 16.30 - pod- 
wieczorek przy samowarZ'e. 
DOM KULTt.'RY K.RAKOWSKICR Z 4.- 
KI.AD()W SODOWYCH, Zakopian
ka 62 
ad fUm pr ke11 czeskiej .,1- 
wono, gol.a ". 


RADIO 
7.30. 8.30. 12.05. 17.00. 19.00. 22.00 23.50 
Wiadomosci; 8.00 :Moskwa z mel
dill 1 
piosenkij sluchaczom polskim. B.35 Radio_ 
problemy. 8.45 II kwadrans6w z literatu- 
rCi i muzYk
. lO.3G Koncect Zyczen (Kr
 


Nr 267 


TELE\VIZJA 
'.It! Prt'lgra m dnia, !U5 Kurs rOlni("Zv - 
Siano i hi<;zo:lki w tywieniu zv. ierr
t. 
9.50 Prz:.pominam:r, radzimy. 10 M Fe. 
cenzJe krakowskie. 10.20 Dla rnlod)'ch 
widz6w: Diwi
czy pies" w kolo, 11.11') 
Bawcie si
 z nami (z Katowic). 11.35 
Spra....'ozdanie z e1irrinacji d.o pilha
kicn 
mi<:trzostw 5wiata Polska - Bulg..ria, 
13.50 Dziennik. 14.05 Film, 14.25 Przemia- 
ny. 15.00 "Cecylia - lekark.. '\i!,"le:aturzysty. 18.55 Tatrzan- 
s
.{a jesieiJ. (z Krakowa). 29.21 Dobranoc. 
19.30 Dziennik. 20.05 Tak"'"owkarze" film 
prod. wloskie}. 21.40 ..Czarlljacy Giulio". 
22.50 Mag.azyn sport. 23.20 Program na 
jutra. 


PONIEDZ'A.lEK 
DYZ{;RY APTEK
 Boh..ter6w Stalin- 
gradu 77 (tIen), Grodzka 17. Mogileka 16, 
Brono..wicka 38, Zwierzyniecka 7, Zako- 
pianska 53, Nowa Huta, A. Struga 31 
(tIen), osiedle Kazimierzo\l.'skie, pawiloft 
106. 


KLUB ..POD PRZE,"'I-\ZKJ\". Bydgo- 
ska 19, godz. 20.30 - ,.Czarny cylinder" _ 
wiersze S. .1esiel1ina, recytuje 'T. Jurasz. 
MUZEV'f N.
RODOWE, M3nifestu Li
. 
coweg o 12, godz. 18 - ?.ebranie sekcji 
grafiki z odczytem mgr.T. ""erne..a: 
"Druk wkI
l}"". 
MDh, Krowooerska 8, godz lli.30 
zgaduj-zgadula dla uczni6w s.zkOt sred- 
nich. 
POI.. TOW. EKO:'\ol"OMICZS'E, Jana 1.:>, 
goelz. 18 - odczyt mgr inz. St. Kr-
zolkFl: 
..Prob
emy nie7awodnoSci w ekonomice 
zaopatrzenia i zb).tu". 
KRAK. DOM Kt:LTt:RY, Rynek G16w- 
ny 27, godz. 19 prelekcja 'no 
Skrzypca: ,,'Wplyw Re
.'Olucji Pazdzie-- 
nikoweJ na wspol
esnoij sytuacjtci"'y" M:. Reja. 
KL{lB W GRF;BAt.O\\ IE, godz. ]11 - ,,0 
partyzanckich akcjach II wojny s'\\-ia- 
towej" mowic 
dzie pore S, Kostka-D
- 
browa. 
TOW. PRZYJA2N1 POLSKO-INDY.l- 
SKIE.J, a1. Mkkiewicz8 9/11, godz. 11 - 
odczyt prof. T. PolJozniaka: "Now,.. pre- 
zydent IndU". 
P..\.S, Slawko
ka 17, godz. " - po_ 
siedzenie Ko'misji Hi
to,yczno-Literac_ 
kie.1 z reteratern dr W. '\1\Toznowskieg n : 
..pamnet i paszkwil w llteraturze stani- 
shlwov. skiej". 
Z..\RZi\D WO.JEWOnZK.I TOW ARZY- 
STWA KKS. R
'nek GI. 13, god%. 111 _ 
8potkanie dyskusyjne na temat: ,.DlaC'Zt!- 
go kultura swiecka?". Udzial biorq; prof. 
dr W. Szewczu.k, do<:. die W. Kwasnie-wicz: 
i mgr I. Zurawski. 
DOM Kl.'LTtJRY KRAKO\\SKIf'H Z_-\- 
KL.-\DOW SODOWYCH. Zakopio.nska n, 
godz. 17 - zestaw baJek, godz. 12 _ spo'- 
kanie autorskle z Michatem RUSlnklefll. 


I