/00127_0001.djvu

			ROK XXX 
Nr 172 (9453) 


A 


KRAKÓW 
Wtorek 23 VII 1974 


Ceno 50 gr 


Kraj 


w dniach 


Imponuj, 


jubileuszu 30-lecia 


Polskiej 


, 


I 


r 


I 


. 
WOJS OW 


i rnanifestacj 


W -\RSZA W A (P AP). \\ spaniałym akcentem uroczystości zwl"zanych I 
obchodami jublleusz.u 3D-lecia Polski Ludowej była 2Z bm. - w dniu 
Swięta Odrodzenia - parada wojskowa oraz manifestacja 80 tysięcy 
młodzieży na warszawskim placu Defilad. 
Warszawa 22 lipca 1974 r. Tysiące warszawiaków - od Ogrodu Sas- 
kiego przez plac Defilad, do placu Konstytucji. Barwne. efektowne de- 
koracje. Na frontonie Pałacu Kultury I Nauki biały oneł na czerwonym 
polu I hasła: .,Xlech żyje i rozkwita Polska Rzeczpospolita Ludo- 
wa" I ..Chwała budowniczym socjałlst
'cznej ojczyzny". Na tle Sciany 

'schodnlej wielobarwne dekoracje ł napisy: "Niecb żyje I rozkwita 
pokój I socJalizm", .,Pozdrawiamy bohaterski naród radziecki'" 


Plac Defilad. Jak okiem si
gnąć. 
zwarte. wyrównane kolumny wojsk 
W hełmach pokrytych maskującymi 
siatkami słuchacze szkół oficerskich 
i bataliony rodzajów sił zbrojnych 
i służby. Granat ł biel marvnars- 
kich mundurów kontrastuje z
e sta- 
lowymi i zielonymi. 
Godzina 10. Na trybunie honoro- 
wej miejsca zajmują: I sekretarz 
KC PZPR - Edward Gierek. prze- 
\vodniczący Rady Państwa - Hen- 
ryk Jabłoński, prezes Rady Mini- 
str6w - Piotr Jaroszewicz. 
Miejsce na trybunie honorowej 
zajmuje sekretarz generalny KC 
KPZR - Leonid Breżniew. 
Obecni !ią członkowie I zastępcy 
członków Biura Politycznego, sekre- 
tarze KC i r.złonkowie Sekretariatu 
KC R.ZPR, przedstawiciele władz 
naczelnych stronnictw politycznych. 
OK FJN. gospodarze stolicy. 
Przybyły delegacje społeczeństw 
bratnich krajów socjalistycznych. 
biorące udział w obchodach trzy- 
dziestolecia PRL. 
Na trybunach Budowniczowie 
Polski Ludowej. przedstawiciele ró- 
i.n
 ch środowisk l zakład6w pracy. 


Jutro plenum KW PZPR 
w Krakowie 


Dnia 24 lipca br. o godz. 10 w 
KVv PZPR odbędzie się plenarne 
posiedzenie Komitetu Wojewódz- 
kiego PZPR w Krakowie. 
Tematem obrad będzie ocena 
wynik6w działalności społeczno- 
politycznej i partyjno-politycznej 
w I półroczu br. 


organizacji społecznych i zawodo- 
wych z całego. kraju. weterani ru- 
chu robe-tniczego, kombatanci. gene- 
ralicja. liczni reprezentanci Polonii 
zagranicznej. 
Przybyli szefowie i członkowie 
korpusu dyplomatycznego. 
6OO-osobowa orkiestra wojskowa gra 
hymn narodowy. Nad Warszawą prze- 
tacza się łoskot 30 salw salutu arty- 
leryjskiego. 
Ministrowi obrony narodowej. ge- 
nerałowi armii Wojciechowi Jaruzel- 
skiemu dowódca parady gen. dyw. 
Włodzimierz Oliwa melduje gotowość 
przodujących jednostek wojsk lądo- 
wych. lotniczych. obrony powietrznej 
kraju, obrony wewnętrznej i :Mary- 
narki Wojennej do defilady dla ucz- 
czenia 30-lecia PRL. 
Minister obrony narodowej gen. ar- 
mii Wojciech Jaruzelski wita przygo- 
towane do defilady pododdziały, a na- 
stępnie wygłasza przemówienie. 
Rozpocz:rna się defilada. Poprzedza 
ją pokaz musztry paradne; w wyko- 
naniu orkiestry. 
Na plac wkracza komIłania repre- 
zentacyjna Wojska PolskIego wraz z 
pocztem sztandarowym. Do trybuny 
zbliżają. się pododdziały szkół oficer- 
«kich t rodzaj6w wojsk; prowadzi je 
płk dypl. Kazimierz' Makarewicz. 
Maszerują podchorążowie - przy- 
szli dowódcy wszystkich dziedzin i 
specjalności niez
dnych wspólczesnej 
armii; pancerniacy, wojsk zmechani- 
zowanych, rakietowcy i artylerzyści, 
przeciwlotnicy. wojsk inżynieryjnych, 
'łącznościowcy, służb kwatermistrzo- 
wskich, chemicy i samochodziarze. 
Rzęsiste oklaski witają batal:on 
wojsk lotniczych z podchorążymi 
słynnej dębIińskiej "Szkoły Orląt". 
Idą spadkobiercy sławy zdob)'w-::6w 
Berlina - żołnierze w ż6łtych oto- 
kach na czapkach. z praskiego pułku 


'- 


.# 


.-ł- 


.- ..-: 
":...::.' 


.::- .t- ..: 


t.'-- 
1 
 
t 
 " 
t' ;t" 


, .':..:..- 
:". . ."1__ 
- ":O: - 


'" 


\ . 
,.. 


1: 
t: 
_._
 


zmechanizowa,nego I Warszawskiej 
Dyw
zji im. T_ Kościuszki. utworzo- 
nej w Siedlcach nad Oką pczed 31 
la ty dzięki pomocy Związku Radziec- 
kiego. 
.,Czerwone Berety" - żołnierze 
wojsk powietrzno-desantowych pre- 
zentują się - jak zawsze - pięknie 


Rzeczypospolite j 


"  


Ludowej 


rn od ie. 


"').-. 


'.
:. 


...-..., 


-ł 


"'P)- 


'l .., 
, "--..j
>,:: 

-
\ 
f .. . 
J: 
l 


t 
. 
ł .'T. 
j.. ...: :... . 

,\ 


".  


-:..
*':-. ::..
::... 


,:.:t.. 


'l:: 
J 


.. .-;.- 


...x-..::
... ..::' 

:..
\'-.:::.:::'..;.':.::' 


gich. zielonych pelerynach. z Ot'limi 
piórami na kapeluszach idą "Podha- 
lańczycy"; za nimi - przyszli ofice- 
rowie MO, WSW. żołnierze Wojsk O- 
brony Wewnętrznej i WOP. 
Paradę pieszą zamykają podchorą- 
żowie Wyższej Szkoły Marynarki Wo- 
jennej im. Bohat
rów Westerplatte o- 
(Dokończerue na str. Z) 


-'o .. ..-.

'. ... 


'" 
. , 


.: 
-. 


LEONID BREZNIEW UDEKOROWANV KRZVtEM WIELKIM ORDERU VIRTUTI MILITARI '. . 


-. 
;. 

 


:.......
.
 ..  


i okazale. Z kolei witani równie 
serdecznie żołnierze w niebieskich 
beretach. z jedn06tki obrony Wy- 
brzeża. Ich koledzy dORtąpili zaszczy- 
tu pełnieni. pokojowej służby - po 
.,Czerwonych Beretach- - w Doraź- 
nych Siłach Zbrojnych ONZ na Bli- 
ikim Wschodzie. 
Zrywają się znowu oklaski. W dłu- 


orszowo 


pożegnoło dostojnego gościa 
ZACIESNłENIE PRZY JAZNł POLSKO-RADZIECKIEJ 


WARSZAWA (PAP). Dobiegła końca czterodniowa wizyta. jaką 
złożył w Polsce na zaproszenie KC PZPR. Rady Państwa i Rady Mi- 
nistrów PRL - sekretarz generalny KC KPZR Leonid Breżniew. 
Złożona w okresie obchodów jubileuszu trzydziestolecia Polski Lu- 
dowej wizyta przywód
y Związku Radzieckiego przekształciła się 
w gorącą manifestację nie wzruszonej przyjaźni polsko-radzieckiej, 
potwierdziła, że sojusz i przyjaźń międz)' Polską i ZSRR są funda- 
mentem, na którym budujemy naszą przyszłość: 


Uroczystość I'otegnania Leonida 
Breżniewa odbyła się 22 bm. po po- 
łudniu na warszawskim lotnisku 


Zaszczytne 'vyróżnienie i 
najbardziej zasłużonych 
Wręczenie najwyiszych odznaczeń w Belwederze 


uhonorowanie 
ludzi pracy 


WARSZA W A (PAP). 21 lipca. w 
historycznych salach Belwederu - 
miejscu ważr:1ych wydarzeń pań- 
stwowych - zebrali się w przede- 
dniu jubileuszu 30-lecia PRL ludzie 
różnych zawod6w. Odbyła się tu u- 
roczystaść dekoracji najwyższymi 
odznaczeniami państwowymi oby- 
wateli. którzy wnieśli szczególny 
wkład w rozwój ludowej ojczyzny. 
Wsp6lny mianownik ich działania 
to poświęcan ie wszystkich sił odbu- 
dowie i rozwojowi Polski. 
Do Belwederu zaproszono 116 osób. 
W tym roku ta tradycyjna JUz uro- 
czystość miała wyjątkową wymowę. 
Wsród odznac
onych znajdowali się 
robotnicy j profes-orowie wyższych 
uczelni. rolnicy i wojskowi. artyści. 


Sztandar Pracy I klasy 
dla powiatów, miast 
i zakładów pracy 
z okazji 30-lecia PRL Rada Pań- 
dwa przyznała odznaczenia najbar- 
dzit>j zasłużonym miastom. powia- 
tom. zakładom pt"acy. instytucjom i 
stowarzyszeniom. 
Order Sztandaru Pracy I klasy 
otrzymały m in.: powiat chrza- 
nowskir Zaklady Azotowe im. Fe- 
liksa Dzierżyńskiego w Tarnowie, 
miasto Jaworzno. Akademia Gór- 
niczo-Hutnicza im. Stanisława sta- 
szka w Krakowie, powiat rnie- 
chowo;ki I Państwowe Zbiory Sztuki 
na 'Wawelu. 


działacze społeczni, duchowni. Odzna- 
czenia przez Radę Państwa im nada- 
ne są przekonywającym potwierdze- 
niem faktu, że najwyższą miarą war- 
tości i zasług człowieka jest jego 
praca i oddanie sprawom ojczyzny. 
Orderem Budowniczych Polski Lu- 
dowej zostali odznaczeni: Władysław 
Adamezyk - przewodniczący Rolni- 
czej Spółdzielni Produkcyjnej w pow. 
Gostynin; gen. broni Zygmunt Ber- 


IIng: .Józef Cichowla. - I sekretarz 
KP PZPR we Wrześni; Jan Dąb- 
Kocioł - działacz społeczny; Paweł 
Dąbek - zasłużony dziaflłcz polity- 
czny i państwowy. przewodniczący 
WK FJN w Lublinie; Ludwik Droidi 
- I sekretarz KW PZPR We Wrocła- 
wiu; Stanisław Germałowicz - dzia- 
hcz ruchu rewolucyjnego; Roman 
Gesinl - działacz ruchu ludowego; 
(Dokończenie na 8tr. 3) 


UrQCzyste spotkanie w KW PZPR 


Odznaczenia dla pracowników 
aparatu partyjnego 


Wśr6d licznych spotkań odbywa- 
jących się w ostatnich dniach w na- 
szym regionie. to było szczególnie u- 
roczyste i doniosłe. Wyróżniono na 
nim ludzi oddanych całą swą dzia- 
łalnością sprawom partii. kraju i 
regionu; p
święcającycł1 sw6j - nie 
liczony godzinami pracy - czas 
sprawom ludzkim, spraw(lm nas 
wszystkich. Na sobotnim spotka-:1iu 
kierownictwa KW PZPR z zasłużo- 
nymi pracownikami aparatu partyj- 
nf>go regionu krakowskiego odzna- 
czono najlepszych spośród nich or- 
derami i odznaczeniami państwowy- 
mi. 
Witając zebranych w gmachu Ko- 
mitetu WojewódzkieEo. J 5ekretar
 


KW -PZPR Józef Klasa zbilanso- 
wał osiągnięcia naszej Ojczyzny w 
socjalistycznym 30-leciu. Podkreślił 
rolę, pozycję i zadania aparatu par- 
tJ,jnego dzisiaj i w przyszłąści. Pra- 
cownicy partii powinni pamiętać o 
ciągłej potrzebie zacieśniania kon- 
takt6w ze społeczeństwem. Bliski 
związek z ludźmi pracy. wrażliwo
ć 
na sprawy nurtujące społeczeństwo 
- te cechy osobowe winnJ.. charak- 
teryzowat pracowników aparatu 
part).jnego. 
Z rąk Józefa Klasy. Wita Drapicha 
i Jerzego Pękali Krzyże Komandor- 
,1-ie Orderu . Odrodzenia Polski 0- 
(Dokończenie na ,tT. 3j 


Okęcie, wypełnionym tysiącami 
mieszkańców stolicy i przystrojonym 
licznymi transparentami głoszącymi 
prz:'jaźń i współpracę narodów obu 
krajów, pozdrawiającymi przywódcf: 
państwa radzieckiego. 
Orkiestra odegrała hymny Związ- 
ku Radzieckiego i Polski. a kompa- 
nia reprezentacyjna Wojska Pol- 
skiego oddała honory wojskowe. 
Leonida Breżniewa żegnali Edward 
Gierek, Henryk Jabłoński. Piotr Ja- 
roszewicz. 
Obecni byli 'członkowie i zastępcy 
członków Biura Politycznego, sekre- 
tarze i członkowie Sekretariatu KC 
PZPR, członkowie naczelnych władz 
stronnictw politycznych. FJN, orga- 
nizacj' mładzieżowych t gospodarze 
stolicy. 
Przybyli również członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego akredytowani 
w Polsce, wśród nich ambasador 
ZSRR - Stanisław Pilotowicz wraz 
z członkami ambasady, delegacja 
społeczeństwa Związku' Radzieckie- 
go, która uczestniczyła w obchodach 
30 rocznicy PRL oraz doradcy sekre- 
tarza generalnego KC KPZR Kon- 
stantin Rusakow ł Anatolij Błatow. 
Serdecznie że
nali sekretarza ge- 
neralnego KC KPZR zebrani na lot- 


nisku warszawiacy, obdarowując go 
bukietami kwiatów. 
O godz. 16 samolot specjalny ra- 
dzieckich linii lotniczych "Ił-62" 
wzbił się w powietrze, biorąc kurs 
na Moskwę. 


. 


Informację o pobycie Leonida Brei- 
niewa w Polsce zamie5zczamy na str. Z. 
. 
MOSKWA (PAP). 22 lipca wieczo- 
rem, po 4-dniowej wizycie w Polsce 
na uroczystościach 3O-lecia PRL po- 
wrócił do Moskwy sekretarz general- 
ny KC KPZR. Leonid Breżniew. 


Depe
la Leonida Breżniewa 
I pokładu samolottł 
Opuszczając Polskę sekretarz. ge- 
neralny KC KPZR Leonid Breż- 
niew - przesłał z pokładu samolo- 
tu depeszę do Edwarda Gierka. 
Henryka Jabłońskiego i Piotra Ja- 
roszewicza następującej treści; 
OpuszC2ając Wasz wspaniały 
kr'l;t pragnę wyrazić !erdeczne po- 
dziękowanie za okazaną nam iya- 
liwość ł (Joscinność. za p-Tzej"lwy 
-'ympatii ze strony polskich komu- 
nistów i wszystkich ludzi pracy 
Polski wobec Komunistycznej Par- 
,tii Związku Radzieckiego i narodu 
9'adzieckiego. 
Zyczę Polskiej Zjednoczonej Par- 
tii Robotniczej i narodowi bratnie; 
Polski nowych wielkich sukces6w 
to dziele bucłownictwa rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego. 
LEONID BREZNIEW 


Spotkanie z korpusem dv_omatvcznvm 


WARSZAWA (PAP). Z okazji ju- 
bileuszu 30-lecia PRL w salach 
gmachu Rady Ministrów odbyło się 
spotkanie kierownictwa PZPR. 
stronnictw politycznych. Frontu .Ted- 
ności Narodu, Sejmu. członków Ra- 
dy Państwa i rządu z korpusem dy- 
plomatycznym. 
W spotkaniu uczestniczyli Edward- 
Gierek. Henryk Jabłoński I Piotr 
JaroszewIcz, a także goszczący w 
naszym kraju sekretarz generalny: 
KC KPZR - Leonid Breżniew. 
W spotkaniu wzięły udział delega
 
cje społeczeństw bratnich kraj6\\1 
uczestniczących w obchodach 30-le- 
cia PRL. 


Po odE'graniu hymnu narodowego 
przem6wienie wygłosił przewodni- 
czący Rady Państwa - Henryk Ja- 
błoński. 
Zwracając si
 do Leonida Breżniewa 
przewodniczący Rady Państwa powie- 
dział: Wizyta Wasza, Wasze uczestnic- 
two w obchodach naszego święta stalo 
się nowym dobitnym świadectwem 
braterskiej przyjaźni, niezłomnego sO- 
juszu i bliskiej współpracy między 
POl<;ką i Związkiem Radzieckim. 
W imieniu przedstawicieli korpusu 
dyplomatycznego złożył gratula- 
cje z okazji 30-lecia PRL dziekan 
korpusu. ambasador Marok. w 
ł Polsce - Abdesslam Auaki.
		

/00128_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 172 


r 


c 


ste 


. 
sle 


. 
en le 


. 
eJ mu 
Breżniewa 


Przemówienia Edwarda 


Gierka ł Leonida 


WARSZAWA (PAP). 21 lipca 1974 
roku - w przededniu trzydziestej 
rocznicy naszej Ludowej Ojczyzny - 
zebrał się na uroczystym po!'iedzeniu 
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Lu- 
dowej. 
Mandatariusze narodu i zgroma- 
dzeni na galerii działacze polityczni 
i społeczni, przedstawiciele społe- 
czeństwa stolicy oraz delegacje spo- 
łeczeństw bratnich kraj6w i dyplo- 
maci - w skupieniu wysłuchali wy- 
głoszonego z trybuny sejmowej prze- 
mówienia J sekretarza KC PZPR 
Edwarda Gierka. 
Z uwagą wysłuchano również 
przem6wienia wygłoszonego przez 
sekretarza generalnego KC KPZR 
Leonida Breżniewa. 
Edward Gierek przedstawił doro- 
bek 30-lecia PRL oraz nakreślił za- 
dania I persDektywy dalszego roz- 
woju naszej Ojczyzny. 
W swym przemówieniu Edward Gie- 
rek oświadczył m. in.: 
W całym naszym kraju gości dziś 
uczucie dumy i radości. Trzydziestolecie 
swego odrodzonego socjalistycznego 
państwa - Pol-ski Ludowej - naród 
Tla
z wita ze świadomością dokC'nań 
wielkiej, historycznej miary, jakich 
nh znały nasze dzieje ojczyste. 
Mamy prawo stwierdzić: Pohka Lu- 
dowa - to ojczyzna, o jakiej marzyły 
i do którepw ofiarnej walce i znojnej 
pracy zmierzały pokolenia Polaków. 
Polska Ludowa jest dziedzictwem i 
kontynuacją rałej patriotycznej i po- 
stępowej tradycji. kontynuacją wszy-_ 
stklego, co było w naszej przeszłości 
wielkie i postepowe. Zarazem stanowi 
orta przezWYciężenie tego, co przez 
stulecia powodowało nasza słabość, co 
było źródłem nieszczęść i klęsk, co ro- 
dziło zacefanie i stagnację. 
Mamy prawo stwierdzić: jest to Pol- 
ska godna tvsi.ąc1etnich dziejów naro- 
du i spełniająca jego współczesne aspi- 
racje! 
Na czoło wszystkich naszych !adań 
wysunęliśmy .realizację podstawowej 
zasady socjalizmu, która głosi, że ma- 
sy ludowe są główną c;iłą twórczą roz- 
woju, a dobro człowi
ka nadrzędnym 
celem wszystkich poczynań społecz- 
nych. 
Taka jest istotna treść strategii bu- 
downictwa -socjalistycznego. którą roz- 
winął VI Zjazd naszej partii. Trzy i p6ł 
roku wcielania jej w życie przyniosły 
doniosły postęp w rozwoju wszystkich 
dziedzin pracy i Życia narodu_ Dziś 
moż
my z przekonaniem stwierdz!ć, 
że program społeczno-gospodarczy na- 
kreślony prze:r: VI Zjazd nie tylko w 
pełni wykonamy, ale poważnie prze- 
kroczymy. 
Mamy świadomotć niezaspokojonych 
jeszcze potrzeb i problemów wymaga- 
]ących rtjzwiązania. Z myślą o nich 
kontynuujemy i będziemy kontynuo- 
wać prace nad dalekosiężnymi kom- 
pleksowymi programami rozwoiu na- 
szego kraiu. .Jeszcze przed VII Z;az- 
dem PZPR przedstawimy narodowi 
projekt obUczonego na dwa dziesięcio- 
l
cia, perspektywicznego planu społe- 
czno-ekonomicznego. 
Do najważni;?;szych społecznych zdo- 
byczy naszego kraju na1eży - utrzy- 
mywana już czwart-y rok - shbiIi7..a- 
da cen podstawowych artykułów ży- 
wnościowych, a także ogromnej więk- 


szości artykułów nieżywnościowych. 
Jesteśmy zdecydowani, również w 
przyszłym roku utrzymać na niezmie- 
nionym poziomie ceny podstawowych 
artykułów żywnościowych. Jestem 
przekonany, że ludzie pracy poprą tę 
wymagającą wielkich wysiłków ale 
odpowiadająca ich interesom politykę 
jeszcze większą aktywnością i inicja- 
tywą, jeszcze powszechniejszym ru- 
chem dobrej roboty. 
Wśród zespołu warunków, od jakich 
zależy nasza przyszłość, spełnienie na- 
szych ambicji i zamierzeń, do naj waż- 
ni
jszych należy umocnienie wielkiej 
socjalistycznej wspólnoty państw i na- 
r(ld6w, do której przynależymy. 
Fundamentalną przesłanką po:r:ycjl 
naszego kraju w świecie jest klasowy 
l narodowy sojusz ze Związkiem Ra- 
dzieckim. Daje on mocne i trwałe za- 
bezpieczenie wszystkich żywotnych in- 
teresów Pol!;ki, umożliwia jej odgry- 
wanie ważkiej roli w budowie mię- 
dzynarodowego bezpieczeństwa i poko- 
ju, umacnia jej autorytEt. 
Najważniejszą potrzebą naszego na- 
rodu, wszystkich narod6w. całej ludz- 
kości - jest pokój. Wo;zj- stkie poczy- 
nania naszego państwa na arenie 
międzynarodowej służą i . służyć bę- 
dą tej wielkiej sprawie. Jesteśmy du- 
mni :r: tego, że społeczno-polityczne 
oblicze Polski Ludowej 1 jej polity- 
ka :r:agranlczna stawiają nasz naród 
wśród przodujących sił postępu i po- 
koju we współczesnym świecie. 
Gorąco popieramy i w pełni po- 
dzielamy filozofię historycznego opty- 
mizmu towarzysza Leonida Breżniewa, 
jego wysiłki na rzecz pokoju i jego 
wkład do tej wielkiej sprawy. Poko- 
jowe współistnienie państw O odmien- 
nych ustrojach jest żywotną koniecz- 
nością współczesnego, podzielonego 
świata. Za pokojem stoją potężne si- 
ły. Są one zdolne sprawić i spra- 
wią, że pokój określi przyszłość świa- 
ta - dla dobra człowieka, dla dobra 
narodów, dla dobra ludzkości! 
Z kolei doniosłe przemówienie :r: 
trybuny sejmowej wygłosił selG-etar:r: 
generalny KC KPZR Leonid Breż- 
niew. Nasz dostojny gość w swym 
przemówieniu oświadczył m. in.: 
Wielkim zasz:::zytem i wielką rado_o 
ścią jest dla mnie pt"zebywa
 Z Wa- 
mi w dniach, kiedy Wasz naród ob- 
chodzi uroczyście trzydziestolecie Pol- 
ski Ludowej. Przekazuję Wam gorące 
po:r:dro
ienia i serdeczne gratulacje 
od 15 milionów komunistów Związku 
Radzieckiego, od wszystkich ludzi ra- 
dzieckich, którym bliska jest bratnia 
Polska, którzy kochają ją, widzą w 
niej wiernego przyjaciela I sojuszni- 
ka. 
Kierujemy swoje Pozdrowienia do 
całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludo- 
wej i do każdego jej obywatela. Do 
uznanej przewodniej siły Waszego spo- 
łeczeństwa - Polskiej Zlednoczonej 
Partii Robotniczej. Do współbojow- 
ników komunistów z Frontu Jedności 
Narodu. Do robotników, chłopów, in- 
teligentów - wszystkich budowniczych 
nowego życia na prastarej polskiej 
ziemi. 
Przed trzema 1aty uczestniczyłem w 
VI Zjeździe P?lskiej Zjednoczonej Par- 
tii Robotniczej. Wra:r: z Wami, Dro- 
dzy Polscy Przyjaciele, cieszymy się 
całym sercem z tego, że kurs nakre- 
ślony przez Zjazd jest pom:rślnie wcie- 
lany w życie. 


Co się tyczy naszego kraju, to m0- 
gę stwierdzi
: 
Komunistyczna Partia Związku Ra- 
dzieckiego, państwo rad:r:ieckie zaw- 
sze szczerze pragnęły, aby Polska by- 
ła silnym, niezależnym, demokratycz- 
nym państwem. 
Prowadziliście wytrwałą walkę 
przeciwko wielu próbom dyskrymina- 
cji ł pomniejszania praw Waszego 
kraju, o jednoznaczne międzynarodo- 
we uznanie jego obecnych, history- 
c:mie słusznych granic. Na wszystkich 
etapach tej długotrwałej, niełatwej 
walki byliśmy razem z Wami. Tru- 
dziliście się ofiarnie nad stworzeniem 
nowoczesnego przemysłu. Pomagaliś- 
my Wam, jak mogliśmy, również i w 
tej dziedzinie. Aktywnie współdzia- 
łaliśmy w dziedzinie wyposażenia w 
nowocze
ne środki Wojska Polskiego, 
które wespół :r: Armią Radziecką, z 
armiami innych bratnich krajów nie- 
zawodnie strzeże socjalistycznych zdo- 
byczy naszych narodów. 
Obecnie polityczne, ekw 
Marynarki Wojennej. 
Roz.lega się łoskot silników lotni- 
czych. Paradą lotniczą kieruje ze sta- 
I"owiska . dowo::lzenia - gen. bryg. pi- 
lot Franciszek Kamiński. Znad d.a- 
ch6w warszawskich kamienic, na wy- 
sokości a pięter wylatują śmigłowce. 
Niebo nad placem przecinają samolo- 
t:r. Lecą odrzutowce Ts-U "Iskra", sa- 
moloty całkowicie polskiej konstrukcji 
i produkcji oraz szturmowc
 Lim-6, 
odrzutowce Mig-21 i Su-7. Te osta- 
tnie rozwijają szybkość 240
 km na 
godzinę i osiągają wysokość 35 km. 
Końcowym akordem jest prz:!lot 
najnowocześniejszych samolotów nad- 
dźwiękowych o zmiennej geometrii 
skrzydeł prezentowanych 'naszemu spo- 
łeczeństwu przez ludowe lotnictwo p-:> 
raz. pierwszy. Z kolei przez plac prze- 
jeżdża kolumna zme<:hanizowana. W 
idealnie równym szyku suną transpor- 
tery opancerzone "Skot", pojazdy z 
wyrzutniami przeciwpancernych po- 
cisków kierowanych i rakietowych po- 
cisków przeciwlotniczych. 
Artylerię reprezentują m. in. ar- 
maty przeciwpancerne "osiemdziesią. 
tki piątki". Jadą haubice kalibru 1!2 
i 152 mm, armaty.różnych typów i 
przeznaczenia, wyrzutnie pocisków ra- 
kietowych - następczynie legendar- 
n}'ch "katiusz", grożna i skuteczna 
broń współczesnego pola walki. 
Kolumnę pancerną otwierają czołgi 
pływające Pt-76 i doskonałe T-55. 


rzebieg wizyty Leonida Bre. nie 


W czasie pobytu w Polsce Leonid 
Breżniew wraz z przywódcami pol- 
skimi uczestniczył we wszystkich głó- 
wnych uroczystościach organizowanych 
dla uczczenia jubileuszu 3D-lecia PRL. 
KATOWICE (PAP). W Katowicach 
i w województwie katowickim, w 
dziesiątkach miast i osiedli, niezwykle 
serdecznie witano w sobotę, 20 bm., 
sekretarza generalnego KC KPZR Leo- 
nida Breżniewa oraz fttwarzyszących 
mu w tej podróży Edwarda Gierka 
i Piotra .Jaroszewicza. 
POb}.t Leonida Breżniewa na Sląsku 
przekształcił się w wielką manifesta- 
cję przyjażni polsko-radzieckiej, był 
wyrazem serdecznych uczuć Polaków 
do narodów Związku Radzieckiego, do 
jego partii - KPZR i osobiście - Leo- 
nida Breżniewa. BezpośrednioM i ser- 
deczność radzieckiego przywódcy w 
kontaktach ze społeczeństwem podbi- 
ły serca mieszkańców Sląska, którzy 
dali temu wyraz nadając sekretarzowi 
generalnemu KC KPZR tytuł honoro- 
WE:go obywatela województwa katowic- 
kiego i honorowego górnika Polski Lu- 
dowe j. 
Centralnym akcentem wizyty było 
spotkanie przyjaźni w katowickiej ha- 
li sportowo-widowiskowej. w czasie 
którego przemówienie wygłosił Leonid 
Breżniew. 
Przed posiedzeniem Sejmu PRL, w 


121  


sali Kolumnowej Rady Państwa, od- 
było się uroczyste spotkanie, podczas 
którego Leonid Breżniew przekazał po- 
słanie od przywódc6w Kraju Rad do 
przywÓdców Polski z okazji jubileuszu 
Polski Ludowej. Podczas tej uroczy- 
stości sekretarz generalny KC KPZR 
udekorov. any został Krzyżem Wielkim 
Orderu Virtuti Militari. 
W uroczystości uczestniczyli Edward 
Gierek, Henryk .Jabłoński, Piotr Jaro- 
szewicz, Stanisław Gucwa, członkowie 
i zastępcy członków Biura Polityczne- 
go, sekretarze KC i członkowie Sekre- 
tariatu KC PZPR, członkowie władz 
naczelnych stronnictw politycznych, 
zastępcy przewodniczącego Rady Pań- 
stwa, członkowie Prezydium Sejmu I 
Rządu. 
Sekretarz gen
ralDY KC KPZR od- 
czytał tekst posl
nla skierowanelo do 
E. Gierka, H. Jabłońskiego I P. Jaro. 
IIzewicza. W posłani n, podpisanym 
prlf'Z L. Breinit'wa, N. Podgorn
lo i 
A. Kosy,ina, KC KPZR, Prezydium 
Rady Naj" y:iszej zsnR, rr:ąd i cały 
naród radziecki prr:esylają Komitetowi 
Centralnemu PZPR, Radzie Państwa 
i Radzie Ministrów PRL, bratni
mn 
narodowi polskiemn, najserdeczni
j!lZe 

ratulacje i najl
p5ze 2yc:r;('nia. "Chce. 
J
Y was, nas'lyeh współtowar'Zys'lY 
walki o triumf komunizmu. 'Zapew- 
nić - Kłosi posIanie m. in. - t
 Ko- 
munistyczna Partia Związku Radziec- 
ki.... Judde radlieecy będlł zawne 


a 


Polsce 


c('nić przy Jaźń z Polską socjalistyczną 
i czynić wszystko, co wiąte IIlę z dal- 
szym rozwojem współpracy radziecko. 
polskiej" . 
Leonid Breżniew przekazał następnie 
piękny puchar jako dar Związku Ra- 
dzieckiego dla Polski. Za posłanie na- 
rodów Związku Radzieckiego do naro- 
du polskiego w 30-lecie powstania PRL 
craz za dar wręczony przez przywódcę 
ZSRR podziękował Edward Gierek. 
Następuje uroczysty moment - Ed- 
ward Gierek udekorował Leonida Breż- 
niewa Krzyżem Wielkim Orderu Vir- 
tuti Militari. Sekretarz generalny KC 
KPZR serdecznie podziękował za od- 
zn8c7.enie. 
Z kolei Leonid Bremiew uczestni- 
czył w uroczyst
'm posiedzeniu Sejmu. 
gdzie wygłosił doniosłe przemówie- 
nie. 
Leonid Breżniew uczestniczył rów- 
nież w uroczystości ślubowania mło- 
dzieży, która odbyła się 21 lipca u 
stóp pomnika warszawskiej Nike n'a 
placu Teatralnym. 
W godzinach wieczornych Leonid 
Breżniew %łożyl hołd bohaterom War- 
s
wy, składając pod pom&ikiem war- 
szawskiej Nike wieniec :r: czerwonych 
róż. 
W nied
elę Leonid Breżniew obecny 
był na uroc:r:ystym koncercie W Tea- 
trze Wielkim zorganizowanym z oka'lii 
jubileuszu 3(!-lecla PRL. 


Wreszcie rakiE'ty. Na potężnych plat- 
formach suną rakiety najróżnorodniej- 
szych typów charakteryzujących się 
maksymalną precyzją działania. Są 
wśród nich przer:"Vlotnicz
 rakiety 
"ziemia-powietrz -, rakiety taktycz- 
ne i taktyczn
peracyjne, rakiety 
"v. oda-woda". 
. 
Po !akońcleniu dE'iilady wojskowej 
rozpo:zęła się wielka, radosna, kolo- 
rowa manifestacja rnł()dzieży polskiPj. 
J ej wiod
ce hasło "Pod przewodem 
partii - kontynuując dzieło ojców - 
budujemy socjalistyczną Pols
ę". 
Przed trybuną honorową przeszło w 
pochodzie ponad 80 tys. dziewcząt i 
chłopców z całego kraju. Byli to u- 
cze!;tnicy trwającego od. kilku dni 
zlotu młodzieży polskiej - "W arsza- 
wa 74". 


. 
21 lipca: br" w sercu stolicy, U 
stóp pomnika warszawskiej Nike, 
młodzież dała WYf"Bl swemu głębo- 
kiemu przywią:r:aniu do naszych naj- 
piękniejszych tradycji, ślubowała swo- 
ją pracą i nauką rzetelnie służyć roz- 
wojowi socjaHstycznej Po1ski. Wspa- 
niałą UI"<)czystość obser-;lowało wielu 
warszawian. 


ONZ złożył on w lipcu 1972 r. oficjal- 
ną wizytę w Polsce. Wielokrotnie da- 
wał wyraz uznaniu roli Polski Ludo- 
wej jako ważnego partnera w stosun- 
kach międzynarodowych. 


AGENCJE DONOSZĄ: 


(p) W XOWDI JORKU odbyło się ż 
okazji 30-lecia PRL uroczyste spotka- 
nie w salach recepcyjnych nQWO 0- 
twartego konsulatu polskiego. W uro- 
czystości wzięli udział przedstawiciele 
amerykańskiego świata nauki. kultury 
i gospodarki oraz przedstawiciele śro- 
dowisk Polonii amerykańskiej. 
PRE
,[IER ETIOpn Endalkatczu 
Makkonnen podał się do dymisji w po- 
niedziałek 22 bm. Cesarz Haile Selas- 
sie zaakc'!ptował wniosek r..lakkonnena 
i wyznaczył nowym premierem Mi- 
kaHa Imru. 
W 
IOSKWIE spadł wczoraj grad 
o średnicy doch!Xlzącej do 2 cm. Nie spo- 
dziewał się tego nikt, nawet instytut 
meteorologiczny. Od rana termometry 
wskazywały w mieście temperaturę 30 
st. C. Grad był tak obfity, że moskwi- 
czanie w środku lata przypomnieli so- 
bie zimowe zamiecie. 
W PORCIE NEAPOLU za pomocą 
ładunków dynamitu zostało zatopio- 
n
'ch 6 łodzi motorowych. Policja przy- 
puszcza. że sprawcami zamachu są rv- 
walizujące hrnięd!:y sobą - gangi prze- 
mytników papierosów. Keapol jest jed- 
nym z głównych ośrodków przerzutu 
przemycanych do Włoch papierosów. 
ARTYLERIA IZRAELSKA ostrzela- 
ła w niedzielę miejscowości w połud- 
niowym Libanie i zniszcz}'ła uprawy 
rolne na znacznych obszarach. Cztery 
ścigacze izraelskie wtargneły na tery- 
torialne wody Libanu w rejonie por- 
tów Tyr i Śajda. 
RZĄD WŁOSKI :r:niósł z dniem 22 
bm. obowiązek wpłacania do banku 
emisyjnego depozytu w wysokości 50 
proc. wartości importowanycp towar6w 
r01no-spożywczych. Obowiązek t
n 
wprowadzono z dniem 6 maja br. w 
stosunku do wszystkich towarów im- 
portowanych poza surowcami i urzą- 
dzeniami inwestycyjnymi. 


Zawieszenie broni na CYPI'ze 


lUOSK\V A (PAP). Zgodnie % so- 
botnim apelem Rad)- Bezpieczeń- 
stwa w poniedziałek 22 lipca o 
godz. 15 czasu warszawskiego, na- 
stąpiło na Cyprze zawieszenie bro- 
ni. Walki, jakie jeszcze tego dnia 
przed południem toczyły oddziały 
tureckie z rebeliantami z dowodzo- 
nej przez greckich oficerów tzw. 
cypryjskiej "gwardii narodowej" 
ustał)', lotnictwo tureckie przerwa- 
ło też bombardowanie poz)'cji grec- 
kich. Według pierwszych doniesień 
agencyjnych z Nikozji, w ponie- 
dżiałkowe popołudnie i wiec1.ór do- 
chodziło tam tylko co sDoradycz- 
nych inc:rdent6w zbrojnych. 


W Nowym Jorku zebrała się 22 
bm. po południu Rada Bezpieczeń- 
stwa w celu rozpatrzenia aktualnej 
sytuacji na Cyprze. Sekretarz ge- 
neralnr ONZ Kurt Waldheim złoż) ł 
raport na temat ostatnich wydarzeń 
na ogarniętej konfliktem \\-yspie. 
Poinformował on m. in., że oddzia- 
ły ONZ stacjonujące na Cyprze są 
niewystarczające liczebnie do nad- 
zorowania zawieszenia broni. W 
związku z tym zainteresowane rzą- 
dy - oświadcz;}'ł Waldheim - po- 
winn! zwiększyć kontyngenty żoł- 
nierzy do tych oddziałów. 


Zmur 


. 


Tomos 


ZIemią sądecką wstrząsnęła smu- 
tna wiadomość - zmarl I sekretarz 
Komitetu Po\\iatowego Partii w 
1\ owym Sączu tow. Tomasz Ciągło. 
BYł działaczem młodziezo\\ ym I par- 
łyjnym. Od \\-czesneJ młodości za- 
angażowany w ruchn młodzieżo- 
wym, w szkolnictwie, a później w 
całym regionie. Był On ofiarnym I 
pdnym inicjatywy działaczem par- 
t
.jnym. Pełnił kolejno funkcje I se- 
kretarza POP, I sekretarza Korni. 
tetu Gromad!klego w Podegrodziu, 
I sekretana Komitetu :Ulejskiego 
PZPR w Krynicy. Tu wykazał się 
wieloma inicjatywami społeczno-po- 
litycznymi I gospodarczymi oraz 
kulturalnymI. Jego pracowitość, wy- 
sokIe poczucie obowiązku, opanowa- 
nie, uczciwość I zapal zaskarbiły 
1\Iu uznanie szerokl('h rzesz społe- 
czenstwa lI,det'kie
8. Zo!tał wybra- 


ny na I sekretarza Komitetu Po- 
"iatowego PZPR w Xow;ym Sączu. 
Jako gospodarz ziemi sądeckiej o- 
piekował się każdą inicjatywą. któ- 
ra mogła prz
 nieść korzyść partii ł 
społeczeństwu. B
 ł inicjatorem i 
współorganizatorem wielu znaczą- 
cYch cz
'nów społeczn
'ch. 8)"ł prze- 
wodnicząc) m Powiatowej Rady Xa- 
rodowej w J!liowym Sączu. całym 
sercem zaangażowany dla dobra 
demi sądeckiej. l\limo zlego stanu 
zdrowia z całą pasją wykonywal za- 
dania partyjne, w
'pełniając w peł- 
ni Uchwały VI Zjazdu PartiL 
Ił 
Dziś od godziny 14 do 16 w sali 
Komitetu Po" iatowego Partii w 
Nowym Sączu wysta"iona bt: d r:ie 
trumna ze I" lokami Tomasza Ciąg- 
gly. Po
rzeb odbędzie się na cmeQ- 
tarzu Komunalnym w Kr) nicy.
		

/00129_0001.djvu

			Nr 172 


DZIENNIK POLSKI 


3 


Wojciech Taczanowski 


III 
eOTII-1 


C hyba w żadnym innym woje- 
wództwie rolnictwo nie jest u- 
zalt>żnione od takiej gamy pro- 
blemów. Sprawa pienvsza to 
o
romne rozdrobnienie ziemi: spo- 
śród 400 tys. gospodarstw indywi- 
dualnych więcej niż połowa nie prze- 
kracza 2 ha powierzchni, a tylko o- 
koło 56 tys. posiada obszar większy 
niż 5 ha. Dodajmy do tego fakt, że 
4
.2 proc. właścicieli gospodarstw 
rolnych to "dwuzawodowcy", obok 
rolnictwa zatrudnieni jednocześnie 
w pr
t>m
'śle oraz prawie dwukrot- 
nie w
-ższy wskajnik os6b ('zynn
:ch 
w rolnictwie na każde 100 ha niż w 
innych regionach Polski - a otrzy- 
mamy syntet:--'czn)" obraz krakow- 
skiego rolnictwa. 
V-l takich warunkach konieczne są, 
rzecz jasna. specyficzne formy go
po- 
darowania dyktowane nie tylko struk- 
tu.rą agrarną, ale i warunkami fizio- 
v.raficznymi. Są one korzystne w wie- 
lu gałęziach produkcyjnych; przykła- 
dowo na Podkarpaciu dla sadownictwa. 
w. rejonach północnych udaja się za to 
l;:'piej uprawy warzyw i roślin prze- 
rnysłowyc-h. WszYJ::tkie te warunki 
sl{łaniają do wybrania specjalizacji w 
danej gałęzi produkcji rolnej jako naj- 
s1t 1 'tC'c7I!iejszej metody uzyskiwania z 
ciężkiej pracy na roli najwyższych do- 
chodów. Specjalizacja, jak również koo- 
peracja, które umożliwiają uproszcze- 
nie produkcji. są jednocześnie warun- 
k'em rozwoju rolnictwa, wprowadza- 
nia doń nowoczesnej techniki i tech- 
nologii prodTJ.kcji. Za upowszechni e- 
n:em specializacji i kooperacji przema- 
"\lo ia dodatkowo niska u nas wydajność 
pracy w rolnictwie. Okazuje się np., 
że jed!1a stale zawodowo czynna "')so- 
ba w rolnictwie NRD zaopatrywala w 
roku 1970 w środki ży'wllOściow{ 23 
os.....by (w roku 1975 wskaźnik ten ma 
v.
osnąć do 32 osób), podczas gdy w 
naszym kraju j-=den rolnik produkuje 
ż'-
-ność dla 6 osób. 
A le mimo stworzenia korzystnych 
warunk6w, do których zali- 
c:"ć należy zniesienie obowiązko- 
w.ch dostaw, wprowadzenie w poli- 
t'Te rolnej zasady opłacalności pro- 
du
cji, zwiększenie do!;taw środk6w' 
produkcji - upowszechnianie no- 
woczesnvch form pracy w rolnic- 
h,-je przebiega w naszym wojew6dz- 
tw!e wciąż niezadowalająco? Opinia 
t
 odnosi się szczeg6lnie do produk- 
cii zwierzęcej, bowiem np. w sado- 
wl1ictwie sprawy te wyglądają o 
v..-iele lepiej. Według nieoficjalnych 
s:z::tcunk6w, jakie przedstawiono zre- 
s7ta w materiałach na niedawnym 
plenum .WK ZSL, po
więcon
m 
sprawom rozwoju specjalizacji j ko- 
C'p
racji w krakowskim rolnictwie 
- w wojew6dztwie naszym znaiduje 

sie 3350 e:ospodarstw specjalistycz- 
nych. Jeżeli przyjmiemy nawet, że 


Z notesu telewidza 


zmienić profil produkcyjny można 
w go
podarstwie o powierzchni 5 i 
więcej hektar6w, to i tak ilość spe- 
cjalistycznych gospodarstw rolnych 
stanowi zaledwie 6 proc. gospodarstw 
potencjalnie mając
.ch warunki do 
tego typu zmiany. 
Dlaczego więc gospodarstw specjali- 
stvcztlych jest tak mało? Odwcłajmy 
się tu najlepiej do opinii samych rol- 
ników. Oto poczesne miejsce wśród 
czynników ograniczających specjaliza- 
cję produkcji rolnej zajmuje według 
rolników konieczność samozaopatrzenia 
w podstawowe produkty (tu daj
 znać 
o sobie skutki nie najlepszego zaopa- 
trzenhł wsi), obawa przed zmianą re- 
lacji cen (a więc wcbż jeszcze zasa- 
da ograniczonego zaufania, której to 
bariery nie zdołała przełamać bądż co 
bądż czterol
tnia konsekwentnie ko- 
rzystna dla rolników polityka rolna), 
brak środków finansowych na inwesty- 
cje budowlane (nie do końca przemy- 
ślany 5=ystem kredytowania rolnictwa). 
S próbujmy na chwilę oderwać się 
od teorii, po prostu wyjeżdżając 
na wieś. Miejscowość nazywa się 
Strumiany i leż

 na terenie gminy 
'V;elkzka: gospodarz - Czesław Mi- 
chałek, rolnik ze \vszech miar nie- 
typow

. Z wykształcenia technik bu- 
dowlam-, po ożenku z wiejską nau- 
czycielką porzucił pracę w Nowej 
Hucie i założył fermę kur. W o- 
wych czasach, a było to tylko 15 lat 
temu, prawdziwemu rolnikowi nie 
wypadało się zajmować jak babie 
kurami, kiedy jednak Z\!ichałek za 
zarobione pieniądze kupił parcelę 
z rozpoczętą budową domu, prawda, 
że dopiero po latach ciężkiej pracy - 
wszyscy w okolicy zaczęli chować 
kury. :l\1:ichałek zawsze pracował 
sam, a kied:r jako "drobny" produ- 
cent 3 tys. brojler6w nie m6gł się u- 
trzymać na rynku, a z kolei z 10 t:vs. 
kurcząt poradzić by sobie nie m6g
 
- postanowił chować tuczniki. 
Robił to zresztą do tamtej pory, 
ale na niewielka skalę - dwa, trzy ro- 
cznie. Zakontraktował więc najpierw 
pięć, potem dziesięć tuczników. kiedv 
w roku 1970 całkowicie z!"ezygnował z 
ekur. w dawnych' kurnikach kwiczało 
30 sztuk: trzody. Dostał wtedy ankietę 
gospodarstwa specjalistycznego i Ził- 
wad porozumienie o współpracy z wie- 
lickim GS-em. Pierwszy plan wykonuje 
w 150 proc.; brzmi to pewnie dumnie, 
a oznacza. źe Michałek odstawił zamiast 
30 - 45 tuczników, i tylko 7 w kla- 
sie B. Kiedy na dodatek został uznany 
w gminie mistrzem produkcji zwierzę- 
cej. podjął decyzję o specjalizacji całą 
gębą. Na papierze wyglądało to wszy- 
stko bardzo ładnie: weźmie kredyt, 
zbuduje nowoczesną chlewnię... 
B udowę rozpoczął w lipcu ubie- 
głego roku, zezwolenie załatwił 
pra\\r1e od r
ki, ćwierć miliona kre- 


Radość 


N ajsłabszym punktem telewizyjne- 
go programu były zawsze pozy- 
cje, kt6re miały ukazać ludzką 
pracę. Schemat niedobrych progra- 
mów ekonomicznych ciążył nad wszel- 
kiego rodzaj u próbami wyjścia z za- 
klętego kręgu obracających się kół zę- 
batych i krzątających się w ich tle 
anonimowych robotników. Od pewne- 
go czasu dostrzec mozna porzucenie 
tych wzorów i budowanie interesują- 
cj"ch relacji o codziennym trudzie. 
Do takich udanych prób należy cykl 
"Anatomia sukcesu" traktujący o - 
I!iecodziennych wprawdzie - dokona- 
niach naszych projektantów, inżynie- 
rów i rabotników. Godną podkreśle- 
n;a rzeczą w tym cyklu jest chęć 
przybliżenia odbiorcy owych dokonań 
przez zaznajomienie się z opiniami na 
ten temat samych zainteresowanych: 
projektantów. budowniczych i użytko- 
'p;-ików. Bezpośrednia ich kOI\,fronta- 
"Ja w studio, poparta dziennikarsko 
c:.pracowanymi argumentami w posta- 
c. dakumentów filmowych. pozwala 
s.edzić rodzenie się i przyoblekanie w 
gotowy kształt koncepcji budowIa- 
n' ch, ktore pozostaną na trwałe w 
naszym życiu społecznym. A jedno- 
cześnie zmusza do wszechstronniej- 
szego spojrzenia na pracesy , które po- 
przedzają powstawanie wielkich inwe- 
stycji oraz na skutki społeczne, jakie 
te inwestycje przynoszą. Wszechstr..>n- 
no'ć tę zapewniają ponadto lepiej niż 
dawniej przyg.otowywane i przepro- 
wadzane wywiady. Ludzie. nie zby- 
Wani schematycznymi pytaniami dzien- 
n karzy, ale dopuszczani do głosu na 
m1at pracy. którą wykonują i dobrze 
znają, wysławiają się 
..
'ł> 
...\.. .., 


.., 


I: 


,.....,-.-,:: 


wręczono: I sekretarzowi KP PZPR 
w lVlyślenicach - Stanisławowi Dur- 
baczowi. sekretarzowi KP PZPR w 
Krakowie - .Jano\-\i .Jaś)mwcowi, I 
sekretarzO\vi KD PZPR Podg6rze - 
Adamowi Kawalcowi, I sekretarzowi 
KP PZPR w Nowym Targu - .Józe- 
fowi Nowakowi i kierowni.kowi Wy- 
działu Budownictwa i. Gospodarki 
Komunalnej KW PZPR - Janowi 
Sr>kołowskiemu. 
Ponadto długoletnich pracownik6w 
apara tu partyjnego odznaczono 
Krzyżami Kawalerskimi Orderu Od- 
rodzenia Polski. Złotymi. Srebrnymi 
i Brązowym Krzyżami Zasługi, zło- 
tymi i srebrnymi odznakami "Za 
pracę społeczną dla miasta Krako- 
wa" i "Za zasługi dla rozwoju zie- 
mi krakowskiej".' 
Podobne spotkania odbyły się w 
Tarnowie - z udziałem sekretarza 
KW PZPR Stanisława Gębali; w 
Chrzanowi e z udziałem przewodni- 
czacel;!o Wojewódzkiej Komisji Kon- 
troli Partyjnej - Stanisława G3cia- 
rza i w Nowym Tar.Eu - z udziałem 
II sekretarza KW PZPR Andrzeja 


Czyża. W Tarnowie Krzvź Oficerski 
Orderu Odrodzenia Pols""ki otrzymał 
.Józef Piorunik, a w Chrzanowie po- 
dobne wyróżnienie wręczono Teodo- 
rowi l\lalczykowi - I sekretarzowi 
KZ PZPR Zakładów G6rniczych 
"Chrzanów'. w Trzebini-Sierszy i 


....  


,- 


:._.
 


:". -"O: 


J 


..f; 


t..:
..:.::. 


Tadeuszowi Czarnocle - I sekreta- 
rzowi KZ PZPR Olkuskiej Fabryki 
Naczyń Emaliowanych. 


. 


Była też 30 rocznica po
stania 
PRL okazją do chwili zadumy. 
wspomnienia o tych, którzy życie od- 
dali w walce o wolność i sprawie- 
dliwość. Pod tablicami upamiętnia- 
jącymi groby poległych bohater6w. 
żołnierzy polskich i radzieckich koło 
Barbakanu przedstawiciele władz 
polityczno-administracyjnych miasta 
i województwa złożyli wieńce i wią- 
zanki kwiatów. Wieńce i kwiaty zło- 
żono także pod Pomnikiem Lenina 
w Nowej Hucie. 
Wieczorem w całym regionie kra- 
kc,wskim zapłonęły ogniska. Ich u- 
czestnicy w)"słuchaIi specjalnej au- 
dycji Krakowskiej Rozgłośni Pol- 
skiego Radia "Pieśń o ziemi naszej'", 
a następnie w świątecznej atmosfe- 
rze cieszono się tym. czego dokona- 
liśmy do dnia dzisiejszego, wspomi- 
nano trudne lata walki i odbudowy, 
wybiegano myślą w prz)"szło€ć. 


Wręczenie odznaczeń w Belwederze 


(Dokończenie ze str. 1) 
Kornel Cibióski - dyrektor Instytu- 
tu Chorób Wewnętrznych Sląskiej A- 
kademii Medycznej; Stanisław Gru- 
dzień - mistrz zmianowy pieców w 
Hacie ..Warszawa"; Stanisław Grzesz- 
czak - dyspozytor w Pomorskich Za- 
kładach Budowy Maszyn w Bydgosz- 
czy; Stanisław Gucwa - pre
es NK 
ZSL, marszałek Sejmu PRL; Ryszard 
Hajduk - działacz polityczny i spo- 
łeczny, przewodniczący WK FJN w 
Opolu; .Juliusz Hebel - dyrektor 
Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomor- 
skich "Odra" w Swinoujściu; Witold 
Jarosióski - sekretarz OK FJN; Zo- 
fia .Jaworska - pracownik dydakty- 
czno-naukowy w Politechnice War- 
szawskiej; Bronisław Juźkow - dy- 
rektor PGR w Człuchowie; Broni- 
sław Kania - działacz ruchu ludowe- 
go; Józef Konzak - górnik przodo- 
wy w kopalni "Szombierki"; Henryk 
Korotyński - publicysta, zastępca se- 
kretarza generalnego Międzynarodo- 
wej Federacji Ruchu Oporu; .Józef 
Kremblewski - traser na wydziale ob- 
róbki kadłubów w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina; Stanisław Kudła - zasłu- 
żony działacz partyjny, przewodniczą- 
cy WK FJN w Białymstoku; Jan 
Lembas - wojewoda zielonogórski; 
Henryk Łowmiański - emerytowany 
profesor Uniwersytetu im. A. Mickie- 
wicza w Poznaniu; MARIA..
 MIĘSO- 
WICZ - profesor w Akademii Gór- 
niczo-Hutniczej w Krakowie; JAN 
NIEDZWIADEK - rolnik indywidu;- 
alny z pow. Dąbrowa Tarnowska; Je- 
rzy Olszewski - rn;nister przemysłu 
chemicznego; Kazimierz Olszewski - 
wiceprezes Rady Ministrów, minister 
handlu zagranicznego i gospodarki 
morskiej; Kazimierz Opaliński - ak- 
tor Teatru Narodowego w Warsza- 
w:e; Stanisław Pawlak - I wiceprze- 
wodniczący Centralnej Komisji Kon- 
troli Partyjnej; Ernest Pischinger - 
profesor Uniwersytetu im. M. Koper- 
nika w Toruniu; Stefan Poznański - 
profesor w Akademii Rolniczo-Tech- 
nicznej w Olsztynie; Michał Puchac:;r; 
- brygadzista w Zakładach Hutni- 
czych "Hutmen" we Wrocławiu; Jf'- 
rzy Putrament - literat; Grnowefa 
Ruszkowska - kierownik oddziału 
przygotowawczego ZPJ ..Pierwsza" w 
Łodzi; Kazimierz Secomski - I za- 
stępca przewodniczącego Komisji Pla- 
nowania przy Radzie Min1&tr6w: 


Władysław Skorek - zasłużony dzia- 
łacz polityczny i społeczny; Roman 
Stachoó - wiceprzewodniczący Cen- 
tralnej Rady Związków Zawodowych; 
Wacław Staniszewski - szlifierz w 
FSO na Zeraniu; Witold Starkiewicz 
- emerytowany prof, Akademii Me- 
dycznej w Sz
zecinie; Zygmunt Stę- 
pirń - kierownik wydziału k
dr KC 
PZPR; Henryk Szafrański - członek 
Rady Państwa; Jan Szczepański - 
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk; 
Jerzy Szuba - rektor Politechniki 
Sląskiej; Czesław Szymański - kie- 
rownik wydziału w Zakładach im. 
H. Cegielskiego; Eugeniusz Szyr _ 
przewodniczący Państwowej Rady Go- 
spodarki Materiałowej; Włodzimier:;r; 
Trzebiatowski - preze:> Polskiej Aka- 
demii Nauk; gen. broni Józef Urhano- 
wicz - wiceminister obrony narodo- 
wej; Jan Karol \Vende - zasłużony 
działacz Stronnictwa Demokratyczne- 
go; Tomasz Wiśniewski - dz
ałacz 
ruchu robotniczego. b. uczestnik po- 
wstań śląskich; Władysław Witek - 
dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego 
w Turowie; Czesław Zapart - mlstrz 
w zakładach przemysłu barwników 
..Boruta" w Zgierzu; Kazimierz 2;y- 
chliński - wiertacz - ustawiacz W 
Zakładach Mechanicznych "Ursus". 
Ponadto z Krakowa i Rzeszowa 01- 
znaczeni zostali: Orderem Sztandaru 
Pracy II klasy - Jerzy Pleśnial"o- 
wic% - kierownik literacki Teatru im. 
Siemaszkowej w Rzeszowie, Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Od- 
rodzenia Polski - Władysław Twar- 
dochleb - ustawiacz maszvn w WSK 
Rzeszów, Krzyżem Komandorskim Or- 
deru Odrodzenia Polski - Stanisław 
CeIiński - szlifierz narzędziowy W 
WSK Mielec, Krzyżem Oficerskim Or- 
deru Odrodzenia Polski - Rudolf Pic- 
Ia - brygadzista piecowy karbidu w 
Zakładach Chemicznych "Oświęcim". 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- 
dzenia Polski - Andrzej Basista - 
rzemieślnik, zastępca przewodniczą- 
cego GRN w Gnojniku, pow. Brzesk
 
i Józef Buczkowski - komendant po- 
sterunku MO Czermin, KP MO Mie- 
lec, Medalem 30-lecia Polski Ludowej 
- Stanisław Opałko - dyrektar na- 
czelny Zakładów Azotowych w Tar- 
nowie. 
Aktu dekoracji dokonali Edward 
Gierek, Henryk Jabłoński i Piotr Ja- 
roszewicl. 


.
		

/00130_0001.djvu

			4 


DZIENNIK POLS
 r 172 


DZIENNIK SPORTOWY 


Uroczyste otwarcie VII Ogólnopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej i Studenckiej 


1fa odświętnie udekorowanym aCadionle X-lecia w Warwawie odbyłe 
się w dniu Lip
owp!O 8więta uroozysie oiwarł:ie VII Olólnopolsklch Le- 
'nich I,rzy"k Młod1Jiezr Szkolnej I S'udtłncki
j. :Na vroezysłoś.. przy- 
byli: Józef Tdchma ł Zdzldaw 2andatou-ski. Obecni byli ()złonkowie 
kierownictwa organizacji młodzieżowych I .portowych. 


W imieniu 8 tys. uczestników fina- 
łów VII Igrzysk meldunek o goto- 
wości do startu złożyła tr6jka mło- 
dych sportowców - uczennica Szko- 
ły Podstawowej nr 9 w Chełmie Lu- 
bebkim Krystyna Wilk, uczeń Tech- 
nikum Energetycznego nr 2 w Lodzi 
Paweł Matejczyk oraz student A WF 
w Warszawie Ryszard Bachorski. 


Przy dźwiękach Mazurka Dąbrow- 
skiego wciągnięto na maszty biało- 
czprwoną flagę narodową oraz b:ałą 
flagę Igrzysk. 
Uroczystego otwarcia Im
rezy do- 
konał minister oświaty i wychowania 
Jerzy Kuberski. 
Końcowym akordem. uroczystości była 
barwna defilada młodych sportowców. 


Puchor 3D-leci o dlo pił korzy Moskwy 


Międzynarodowy turniej piłkarski o 
Puchar 30-lecia zakończył się :lwycię- 
stWem drużyny Moskwy. Piłkarze ra- 
dZieccy okazali SIę najlepsi wy- 
grywając zdecydowanie najpierw 
z Sofią 5:1 w Krakowie (bram- 
ki - Błochin 3, Andrasjan, Chadżipan- 
gis oraz Cwetkow), a następnie w fi- 
nab W2 Wrocławiu z zespołem War- 
SZ9wy 3:0 (1:0). Druzyna polska dotarła 
do fiI1ału po wygranej w Lublinie z 
B
lkaresztem 1:0 po strzale Kopicery. 


Polacy z\VJ.'cięzcami 
Tour de l'Avenir 
Druzynowym zwycięzcą- Wyści
u 
Pnyszłości we Francji zostali Polaey, 
kt6rzy - mimo ze jechali ostatnie eta- 
p
' w trójkę, potrafili odl'przeć ataki 
Ftan('uzów i HiszjJanów. Ostatni etap 
w, fral Brzeiny. W klas
.fikacji koń- 
co,,'ej : 1. :Martinez (Hiszpania), 2. Stel- 
n'1aVer (A\lstria), 3. '\łirri (Wlo('lty), 4. 
..T. Kaczmarek, 6. Brzeiny, U. l\lytnik. 
Puchar Lata 
w Linzu Wisła przegrała z Voeest 
0:2 i straciła szansę na zdobycie mi- 
strzostwa grupy. Bramki zdobył Ros- 
skogler w 3 i 75 min. W Łodzi ŁKS zre- 
misował z Freją Handel''' 1:1 {1:1), 
bramkę strzelił Mi
lczarskl. Piłkarz
 
Górnika Zabrze wygrali 3:0 (2:0) z Hvi- 
dovre Kopenhaga, bramki: Szarmach, 
Jarosik i Gził. Legia wygrała na wy- 
jeidzie 4:0 (0:0) z Vejl
 BK. 
W paru wierszach 
WAR3ZA WA. Najlepsze wyniki o- 
statniego dnia MP' 200 mSzewińska 
22,2; 3 km z przeszk. Malinowski 8.19.2 
(tek. Polski); tyczka Slu-sarski 5.40. 
TARNÓW. Rozegrano tu turniej pił- 
ki ręcznej, w
ygrała młodzieżowa dru- 
żvna Polek przed Węgrami i CSRS. 
Piłkarze ręczni MKS PM przegrali z 
repr. okręgu paryskiego 13:,17. 


Bez dogrywki 


Młodzież 


1II lj INĘLY jut ponad dwa tYl70dnre 
.l V: Od srebr1'2ego sukcesu polskic
 
pIłkarzy, nie ustają jednak rOZważanIa 
7td temat zdobycta medalu ł drogi, ja- 
1-:(1 do niego prowadziła. Przed paroma 
dhiami zaproszono do telewizyjnego 
sfudta kierownictwo naszej pUki, tre- 
netów, kapitana zwycięskiej drulyny I 
całą masę przeróżnych ludzl. którzy 
zadawali tamtym panom moc pytań. 
To wszystko. co stamtąd do nas doszl.-ł, 
slyszeliśmy już wielo
;rotnie. zwykle 
nato:niast po zwycięskich meczach pod- 
czas mistrzostw. Oczytci
cie - tamtej- 
sze wypowiedzi byly o niebo cieka tV- 
sze nie dlatego, że slyszane po ro% 
p'erwszy, ale tcóu:c;zas komentowano 
no żywo widowisko i sukces. Nie reży- 
se'rowal1o tamtych spotkań, ."osiadaIy 
one wiec najpoważniejszlI u'alor - bet- 
pośredl1fość, Dyskusja natomiast sprzed 
paru dni miedliła po prostu tamte 
wszystkie kwestie, a n:e nćljmqdrzeJ- 
sze pytania us
atCialy niestet-u tem;!t 
i rozmówców. Stqd chybiony zamys' 
ukazania w takim gronie i w takim u- 
kladzie ludzi. którzy przez parę tygod- 
ni ekscytowali kraj, a ich osiqgniecla 
przewyższaIy wszystko. co do tej poru 
W sporcie bywalo. Chyba 1vięc u"nio- 
sek: jeżeli dziś jeszcze chce się szerzej 
mówić o sukcesie polskiego pilkarstwo, 
należy unikać tych wszystkich GŻ nad- 
to dobrze znaTly
h określeń i sfonnulfJ- 
wari. Inaczej opatrzy sift nam ten IJUk- 
ccs zbyt ,złJbko, spowszednieje, nabie- 
rze codzienności. 
l ""i
jako l1a margfnesie. Net licz"
 
2'at)utanra dlaczego pW;arze otrzymali 
tak. wysokie paił
twowe od
naczt'nia, 
nie jestem tV !ltanie odp')u'iedzieł. 
'Wiemy jednafc. jale oni swoim srebrem 
zarlużyli się krajowi. 
C RCJ; tu z kolei w paru .lowach 
o mlodzieżowym sporcie. On dził 
modny w Warszawie, jeszcze parę dni 


Spotkanie wrocławskie zaczęło 8i. od 
niezłych atak6w młodych polskich pił- 
karzy, jednak z upływem minut brała 
górę większa dojrzałość drużyny Mos- 
kwy. Najlepsi u ni
h: Kołotow i Bło- 
chin. Obrona nasza łącznie z bramka- 
rzem popełniła kilka błędów .!Ikrzętn!e 
wykorzystanych przez gości. Słabo w 
drugiej połowie grał atak i II linia. 
Wyr6żnić można w polskim zespole 
chyba t)'lko Cmikiewicza. Puchar 30- 
lecia zdobyła więc zasłużenie Moskwa, 
dla której bramki w tym meczu strze- 
lili: Błochin 2 i Zanazanjan. Przeciw- 
nicy wystawili nieoficjalną reprezen- 
tację kraju. 
WARSZAWA: Kalinowski - Gut. 
Wieczorek (Wyrobek), Bulzacki, Sob- 
czyński - Cmikiewicz, Jakóbczak. Ko- 
picera Kmiecik, Kapka, Kusto 
(Kwiatkowski). 
W mecZU o 3 mi
jsce w Gdańsku Bu- 
kare!lzt - Sofia 1:0. 


Srebrny medal florecistów 
w l\lS 


Duży sukces odniosła czw6rka na- 
szych florecistów: Dąbrowski, Kozie- 
jowski, Martewicz i Kaczmarek na 
szermierczych mistrzostwach w Gre- 
noble. Polacy dotarli do finału i po' 
przegraniu z ZSRR 6:8 zdobyli srebrny' 
medal. W I rundzIe Dasi flot'eciścl wy- 
grali z Iranem 14:2 i CSRS 9:2, w II- 
runrlzie wyeliminowali His
panię 8:4, 
w ćwierćfinale pokor.ali Węgr6w 8:7,' 
W półfinale Polska wygrała z Włocha- 
mi 9:6. Punkty: Kaczmarek i Dąbrow- 
 
ski po 3, Koziejowski 2 i Martewicz 1. 
W drugim połfinale ZSRR pokonał 
Francję 9:6. W meczu o brązowy medal 
Francja wygrała z Włochami 8:6. 


Toto-Lotek 
l, 8, 12, 13, 17, 31 doc1. 39 
końcówka banderoli 0032 


na 


stadionie 


odb1fWa
 sił tam bedą igrzyska spotto" 
t(.!t
. Już pubi ,łę numeracja tych 
wsz1lstkich mlodzidou'lIch Zdwodów; 
b1/ly już mlodzie.towe olfmpiady, igrzy- 
ska ; spartakiady. byly latem ł zfm4. za 
l.atdym razem inn!} nU.mer i różna ko- 
lejność. ObLtu'fa 'n !i
. fJ zabrnęly wla- 
d""e sportowe ł s
kolne zbyt daleko łO 
tej fgrzyskou'ej zabawie. Trzeba prze- 
(:jei u'iedzie
, te igrzyska te to nal- 
częściej dwuletni cykl pr
Y!1otou'aw- 
ery. To. tygodnie spędzone na oboLetch 
i pr:!ygotowaniach, to potem wielodnło" 
tL'a impJ'eza boiskou'a. l tak powtarza 
sie to niemczl co roku. W jednym Wv- 
pa1ku Jest to f)(Jolnopol
ka 
partc21;:jad-t 
miodziety, w innym oUmpiada rrtl?- 
dzie:tu szkolnej, jf!SZCU! kiecy indzie1 
igrzyska mlod:ff!
U szkolnej i akade- 
mieJcie;. Jak się zwał tok $fę 
war, 
zawsze jest to to sama tmp-retd. A 
przecież bytca i tak, :te ci sami uczes- 
Rtnłcy startują często tL'e 'Ws'"ystkich 
trzech impteza
h, uczestnfczą ut długo- 
trwałych pr=Y17otowaniach, co oc:ywi- 
ś
fe pociąga za sobq z
niedbyt.vanfe 
nauki w szkole. Nieza'etnfe od tych 
t:.jszysil.ich przypadlości, deptpcJotłujq 
sie lIaj:w.'yc?:cvniej i1t!prf!zJ) szkolnego 
sportu. Nie spos6b polapać si
 tb t1it
, 
podp ","zqdkou'ane COTocznemu cyklo- 
u,i staly się czyms tv rodZaju zdawl;ry- 
u'ej. bo obi
gotL'eJ ttronetv, CI ptzez to 
nit'u.'iele wartej. TUmc:dsC!m tl'inl11J 
być zalt'od" mlodzieżowe śWiętE'fn apgr- 
totcym nie naciqganym i Sztuanie roz- 
dmllc1łiwanllm. WinnIl się odbuu'ał co 
du.a lata i na pewno nie częściej, z od- 
powiednim rytualem, z należytą opra- 
wą. W przeciwnym wypadku lItaną się 
jeszcze jednymi zau
oda11łi odfajkotl'l1- 
71Vmi w kQlendoTzu l.rajou'lIch imprez 
DQchodziło }ui do tego, że 118 shutek 
-wnnogo
ci start6w mlodziet nfe hraló 
udzialn w obowiq£kou.llch dla niej za- 
jęciach sportowych, CI na igrzyska fina- 
'ow
 to kOlZylcóu:c
 wyjl!chala .a: tru- I 


TEA TR 


STARY - 19.15: ..Pierwszy dzień \\ol- 
ności". KA..'IERAL
Y - 19.15: "Matka". 


KINO 


APOLLO: "Hrabina Cosel" (pol. 14 1.) 
..;. lO, 13, ..Struk1ura kryształu" (pol. 14 
l.) - 1', 18. 2:0.15. KIJO\V: "Mania wieI. 
kości" (fr. Ił L) - 17. 19.30. KULTL--r.A: 
..Wodz Indian Tecumseh" (NRD 11 1.) - 
III, 20.15. MIKRO: "Hubal" (pol. 14 1.) - 
16, 19. M 
8KOTKAs .,Opętanje" (pol. 15 
1.) - 15.30, 17.30, 19.3?, I\ILODA GWAR- 
DlA: "Komando!ii" (wł.-NRF 1& 1.) - 
U.t5, 17, 1!1.13. PA
AZ: pr7€gląd filmów 
kr6tkort1etrat"wych 10. 11, 12. 13. 
..przygody Bolka i Lolka" - 15. lS, 11. 
..Po!o\\;anle na męfczyznę" (fr. 16 l.) - 
11. 20, 22. SZTUKA: "Francuski ł"cz!'ik" 
(USA 111 1.) - 15.45, lB, !:J.15. TĘ [''1' A 
 
..Wlet!n włóczęga" (fr. 11 l.) - 17. 1!U5. 
UGO:aEK: ..Zem.!lta wilka mor.!lkiego" 
(rum. 14 J.) - 11. 1!1. UCIECHA: ,.N1e m
 
rtl.ocnych" (pol. 11 l.) - 10. 12.l!!, 15.45. lA, 
:lO. WANDA: ..DzleCI lwi&!y z bu'izu" (QnliI., 
7 !) - ID, n, "zawieszeni na dr7e\'. ie" 
(fr. 11 1.) - 16, 18. 20. WARSZA\Vł-: 
..Cenny łup" (fr. 16 1.) - 15.30. 18, 20.30. 
WOL
O
Ć: ..HaiU - WYSDa pn:ekleta" 
(USA 16 l.) - 15, 11.45, 20.30. WISLA! 
"Przygody Robinsona Krozoe" (radz. .. 
l.) - 11. 15.45. ..Max l ferajna" (fr. 16 U 
_ 17.45, !lO. ZWIĄZKOWIEC: "El Dorado" 
(USA 14 L) - 1;;,45, 1C, 20.15. 
NOWA HUTA 
8WIATOWID: "pójdziesz ponad .3- 
dem" (pol. 14 l.) - 16, 18. 20. r.IALA 
SALA: ..C7erwone berety" (POl. 16 l.) - 
15, 17.15. 19.:r.I. S\VIT: "Gniazdo" (pol. 
14 1.) - 1
.t5. 18. 20.15. 1\'IALA SALA: 
..Ogród rozkoszy" (hiszp. 16 l.) - 15. 
17. 19. 


WIELICZKA 
GORNIK: ..Przygody Robirw;on& Kru" 
'Zce" (radz. 7 1.). 


SKAWDlA 
.ltJ'IJAK.: ..!;"'ł
n
 wybiera". HUTNnt: 
.,McMasLers" (CS.-\. 16 1.) - 19. 


MUZEA 


WAWEL. Komnaty, wysta'Aa "Wsch6d w 
7bioracl1 wawelaklch" (9-14.15). Skarbiec 
i Zbrojownia (10-15,30). DO:\I Jo\.
A MA- 
TF.JKI, Floriańska 41 - Podróże Jana 
Matejki, Architektura polska i obca w 
l'ys'..lnkach art}.sty (10-1fi). ł"O
Y 
G
IACII, al. 3 Maja 1 - Polskie malar- 
s
wo 1 rzeźba X"X w.. Szkło artysty- 
czne XIX "". GrafIka w Kralt:o- 
Wie 19-15--1174 (11)-16). ZBIi)RY CZAR- 
TORYSKICH. Pija['!lka a - W)'stawa arcy- 
dzieł ze ZbIorów Czartoryskich (10-16) 
::\U;ZEUl\1 ARCHEOLOGICZ'liE, Poselska 
3 - Pradzieje Nowej Huty. Starotytnośl
 
i średniowiecze Małopolski. Kolekcja za- 
bytków archeologU IIródziemnomor5Uej 
Wystawa fotografik! Taku;ra Tsukaha- 
ra (łt-1B). Podziemia kościoła Aw. Woj- 
ciecha w Rynku Głó\\'llym - DZieje R:rn- 
ku Krakowskiego (9-17). 1\IUZF.IDI LE- 
Slt'otA, Topolo\\-B li - LenIn w m-łlar- 
stv::.e polskim (9-18). ODDZIAL :UIT- 
ZEIDi LESl)i;A, }{r6lo\\eJ Jadwigi 41 
(8--11). REGIO:sAI....
E 
IUZEL--:\1 JtILODEJ 
POLSKI ..Rydlówka". Bronov.ice Małe 
Tetmajera 28 (U-Ił). COLLEGIU:\I 
'1.IAlrS, .Jagiellońska 15 - Wystawa dz'e- 
j6w UJ (12-14 po uprzednłm zgłos:<:eniu) 
:\fU7EIDI FAR!\IACJI AM, Bas7towa 30 
(10-12 po upr7ednim "
.osl'eniu). !\IU- 
ZEtn\1 CZYNU ZBRO.n'. GO PRACOWNI- 
KOW BiL, Klub ZBoWiD. 09. Górali 23 
(UI-19.30 oraz 9-13 po uprzednim zgło- 
szen'u). 
H;ZEtJ""M PRZYRaD"CZE PA
 
Sławko\\"ska 17 - Fauna Pols!d. Fauna 


dem uzbierana 7-osobowa grupa. Mijd: 
się to wszystko z celem i wymaga szyb. 
kiego dopa«owania Tegulaminów do 
u'ymogów życia. Inaczej cala spratL'
 
sIę rozmyje. 
O KONIACH piszemy zazwyczaj "li.' 
..Dzienniku" wiosną z okazji za- 
u.'odów zakopiańskich. Tym jednak ra- 
rem chcialbym upomnieć-- s;ę o lepsze 
prawa dla 
woszowickich jeżdźcó1V z 
"Krakusa". Zepchnięci od u.ielu. lat w 
kąt Swoszowic (a to jut dziś Krakótt:) 
bez żadnych" tL'laściwie 8zan8 i możli- 
wolcł TOZWOjU, doż'Ują chllba swego 
nie najlepszego los1l, je:::eli miasto me 
przyjdzie klubowi z p'J7nocą. Trzeba 
jednocześnie u'ied
ieć, iż jesł w Swo- 
szawicach naJmoC'n!ejsztJ w ol:regu klu" 
jeidziecki. 2 reprezentantami Pol«kf . 
zowDdniki
m 0ti
tym szkoleniem olim- 
pijskIm, klubowi temu przydzielono 
przed laty, kiedy dopiero rozpoc2'1Inal 
swojq spotfou:q dzialalność, kowalek 
swoszowiCl=iego placu. i tal: p('zostalo 
cfo d-U, choć StL'ostowicki ,.Krakus" 
to swoisty potentat w sporcie końskim 
NIl! ma jednr11c rozpreżalni dla konz, 
nie ma hipodromu czy jak kto woli u- 
jeżd,tdbri, nil! ma miejsCa nll stajni
, 
wórunkf td pr])mityl.C"
, powiedział- 
bym. nfegodne wYł-zynowl!17o .portu. Je.. 
żeli j2dfłak tak traktujemy na}- 
l
pszy tV tCaJew(jdztwi
 klub 
hippiczny, to lal;; IL' lardm ra- 
zie m1lśle
 o klubach mnie1- 
sl1/ch nte polia dających tL'yczynu? 1\1aPf 
i biedni często nIe 'majq racji, bywa że 
f pt'Zf!gtYWQją choć niera1' są łilt!iejlłl. 
W dzisiejszej s!Jtuacji nawt't trudnO 
u'ymaftat od stt.
oszowlc1:fch łeid1ców 
sukc
s6w - Je!.eli je uZY$ku}q, to tym 
u.fęb;:a dla nil'h chwala. Ni.. ma w 
Krakowi!! toru jeMziec1ciego, imprez1/ 
kOnne, jakie się tu odbyu-aJą, ro£gry- 
wane sq na Bloniach, na którym
 ze 
Btadionów sportotcych, a one byu'ajq 
jezdźcom utyc_ane z na}ll'i
l,s:v'-ni o- 
porami - t/padnie tt'ięc ten pi
kfltJ 
sport, jeteli Jego akcJe farc będą tD 
mieście znitkotl'a
. A jest to jeden 2 
tych spo rt6 u', gdz:e można liczyć na 
,ukcesll _ 


ZBIGNIEW RING ER 


D'ZIŚ VI KRAKOWIE 


epoki lodowcowej z unikalnym ekspona- 
tem nosorożca włochatego ze Starure, 
ZWierzęta egzotyczne (10-13). 


RADIO 


PROGR!\...'\f I 
Wiadomości: '.00, 6.01'1, '1.00, 8.00. 9.00, 
12.05, 15.00, 16.00, tll.OO. 22.00. 23.011. 34.00, 
1.00, 1.00, 2.55. 1.05 U przyjaciół. 1.25 ..Ba- 
bIe lato" - fragm. pow. 11.00 Stan pogo- 
dy ł v.iadomoscl. '.30 R
io Prag:i. 1I.4i 
$piev.a I. Jarucka. 11.53 O litanie wód. 
1UJO Z ró 
nych stron Zw:ązku Radzlec. 
kiego. 14.33 Wakacje z muzykI!. n.!!:! Lt- 
S
)' z Po
skl. 15.10 Tańce % ro1:nych epok. 
Ui.30 Ak'ualn08cl kulL. 11.25 Melodie 
 
Kraj u Rad. 11.30 Muz)'ka rozrywkowa.. 
18.00 Muzyka 1 aktualnośCI. lB.25 Non sLop 
p rz r uc j6w. l'.U Koncert... Zespołu "Fo- 
cus". 19.45 Z księJ)ar'ikleJ lady. 20.00 Dy- 
sku<;ja przed. mikrofonem. 20.47 Sport i 
komunikat Total'z9.tota. 
porto\\"e
o. 11.00 
gztuka tyWienia - 8ud. 21.25 K'Jr'c. ty.. 
c7eń miłośno rr..uz. powatnej. 22.15 Zuuól 
..Anawa". 23.05 Kore!lpondencja 2. zaMra- 
nicy. 23.10 Jam session - a\l(1. 0,05 Ka- 
lendarz kultury polskiej. 
PROGRAl\1 li 
Wiadomo
cl: 3.30, 4.30. 1.30. 630, 7.30. 
11.30, 11.30, 13.:W, 16.50, 18.10. 21.30. 22.30. UlG 
Temat dnia (I{R). 1.25 Prognoza po.ody l 
progr. dnia (KR). B.35 PUblicystyka eko- 
nomiczna. 9.00 Suity kompozytorów ra- 
dzieckich. 9.40 Dla przedszkol1 i dzieciń.. 
ców wiejskich "Spacer po ZOO". 10.00 
K'IląłkI, które na was czekaJ
. 11.00 Al. 
Borodin - li kwartet IImycz!towy D-dur. 
11.35 Rodzinny tor przeszkód - aud. 11.40 
Skrz} nka PQszukiv.ania rodzin PCK. 11.55 
° stanie wód. 12.05 Koncert życzeń CKR). 
13.00 Siedem polskIch grzechóW gł6w- 
nych - fragm. (KR). 13.35 "Szejch małe- 
go mecZEtu" - opow. 13.55 M
nlpue- 
gląd folklorystycwy - Egipt. 14.15 Radio 
- Moskwa. 14.35 K. SzymanOVwl'lkl - II 
Sonata A-dur op. 21. 15.40 Zagadki muzy- 
czne. 16.00 \\')-"pocz
rnek I turystyka. 16.15 
Transmi'Jjg pl"Ogramu z Rzes7owa. 17.01 Sa- 
bało\\e bajania 7oJ. (KR). 17.30 Na!IIz punkt 
widzenia (KR). 17.45 Z nagrań łrla baro- 
kowego P
Is!
iego Radia i TV (KR). 11.10 
.,0 literatuqe I jej "prawach" rec. 
(KR). 18.4'1 Drogi Poznania - ,.Ruch be% 
przeszkód;' - aud. 19.15 Jęz. angIelski. 


19.30 Mag. l1t..muz. "Dzień z D!lnlel
rQ 
Olbrychsklltl". ZI.li .,Kamierual."Z '\\ ar. 
szawski" - 
p. Ut. 21.50 
port. !u!!! ROt. 
mowy o wychowaniu. 22.05 Mozart 
S
 mlonia D-dur. 22.M Ty
odnik ł..ultu 
ralny. 23.00 Paul Hindemith: - I .)'111fo- 
Dla ,.MathlJl der Maler". 
PROGRAM lU 
'.0' K'ermasz płyt - aud. (powt.), 8." 
Z kompozytorsk!ej teki Hoagy Ganni. 
chaeJa. 9.00 "Ogrody" - 6 odc. opow 
(s»owt.). 10:aS D7iefl jak 
o dzień - 
mag. U.4S ,.ZAWSZł! I tej ziemi" - I 
ode. pow. 1Ii.!O Rodzina Rac
ko'iN'&k'Cb 
_ rep. 16.00 Wizerunek art) stkl - El - 
bleta Stefańska-Lukowicz. 16.-I
 Nasz 
rolt 74. 17.05 "psyche" - 1 odc. OpON, 
11.15 K'enTll!l!,;z. pł3-t - aud. 17.łO :Nil 
"- jwięta rzeka. 11.ia polityka dla 
wszY!łtkl
h. 11.4 SzlagIery francu!'!kie
o 
mmłic-hallll. 1'.90 Ksil\7ka tygodnia. 
:la.OO ],fu-dca AntiQua PolonlC'a - St 
S}rh\ e..ter Szarz) ński (I). 20.40 "Roozi 
na Paszepszyńskich" - aud. t().

 PIT!?- 
bój za przebojem. 21.25 Solo na klarne- 
('le bał.owym. 21.441 N& poboczu v;ie!kieJ 
polityki - feJleton. 21.10 6t. Montuo;zko - 
Adam Mickiewicz "Sonety Kryms!de'. 
%2.15 "D\abłv" T. Nowaka - odC. 7. 22. . 
Ballady T:łdeu"'7a ChHY. 23.0') I utP'"l r 
Ee-k\\ arkU. 23.C5 Z klubów 1 !5"1 J:' 
towych. 


TELEWIZJA 


pn
GR':\'''1 I 


11.01 - Puranek telewizji nćij.. ud- 
szych. 10.00 - ..Jozef Balsamo" - I;'.\ 
fr. 16.30 DTV, 16.40 "BYć razem - 
być w teatrze" - rep. 17.10 - sylwetki 
X Muzy - Stanis
aw Nł1flin S"kl, I7.
 
IIpOftób na lato, 11. OS ... Kr D.lka, 18. 
_ reportaż. l'.Oi - przypominamy ra. 
dz:imy. 19.20 - Dobran
 1ł.3a DTV. 
30.20 - ..Józef Balsamo" film fr.. 21.U 
- Wiad. Sport., 21.:ro - Swiat 1 Polska" 
22.1S - Spotkanie z Andrzejem SzaJe . 
"kim, 22.31 - DTV. 
PROGR_!\...'K fi 
17.2111 - Program n proponujr, 17.:ro - 
Polski film dokum. 18.10 - "Skrzydła'
 
- nowela filmowa. 18.50 - przemówie- 
nie amba!ładora Egjx;tu z ukazjt św1e t a 
narodowego, 1'.00 - Reporta2. z Eg:ptu, 
ł'.H Dobranoc. 11.30 D'I", 20.. "Pra.,. 
ka włosn:ł 73", 21.05 Teatr PR n:p. 
21.35 24 godziny, U.t:» Teatr TV J.IoL_r 
- ,.Szko1a 1:on".  


Dnia 19 lipca 1974 r. zmarł 


Towarzysz TOMASZ CIĄGŁO 


Czbn€lt Komitetu \Vojewódzkiego PZPR \1.. Krakowie, I Sekretarz Ko- 
mitetu Powiatowego PZPR, Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej 
w Nowym Sączu, długoletni działacz społeczno-polityczny i pracownik 
aparatu part) jnego, b. I Sekretart K-\-t PZPR w Krynicy, b. Kierownik I 
Powiatowego Ośrodka Propagandy Partyjnej w 1'\O\Vytn 5ąC:Z'1, b. 1 Se- 
kr..:!t:arz KG PZPR w. Podegrodziu, b. ,
..ielol.e.t.ni bauczy
ie1. 
Za działalność społeczno-polityczną odznaczany Krtvżem KaY,,':CI.lerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą odzn:lką 
..Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej". 
W Zmarłym Wojewódzka Organizacja Partyjna traci ofia!'nego i odda- 
nego całym sercem sprawie sor:jalitmu miahcz8. żar1iwe
Q komunistę, 
kt6ry cieszył się pows!echn?m sZ3cunk1em 1 umaniem czł:Jnków pat-tii 
i lt:dzi p!'acy zi
mi sadeckiej. 
CtEŚĆ Jego pamięc
! 


EGZ£K"l""TYWA 
KO"\fITETr WOJEWODZKIEGO PZPP.. 
W KRAKOWIE 


.
 -"\ 


Towarzysz TOMASZ CIĄGŁO 


Członek Komitetu WojE"\1\, ódz.kiego PZPR w Krakowiił, I Sekretarz Ko- 
mitetu Powiatowego PZPR w Nowym Sączu, Przewodniczący Powiato- 
wej Rady Narodowej w Kowym Sączu - odznaczony Krzyżcm Kawa- 
lerskim O!'deru Odrodzenia Polski. Srebrnym Krzyżem Zadugi, Złatą 
Odznaką "Za Zasługi dla Ziemi S
deckiej", zmarł dnia 19 lipca 1974 r. 


decka Organi:r:acja Pa.rtyjna, Ziemia Sądecka. tracą oddanego i żar- 
liwego działacza. wybitnego Syna umlłowa
ej przez Nielo Sądecczyzny, 
dla roz.woju ktocej poświędł swoje życie. 
Cześć Jego pam:.ęci! 


Powiatowa Rada Xarodowa w Nowym Sączu, 
KO!Ditet ł'owłałow,!", Eg:lekuływa i pracownicy 
KP PZPR W Nowym SltCzu 


I 


Wyra.z,.. gł
bO:klego współczucia 1 
dla KP PZPR w NowJ-n\ Saczu 
1 K'\I PZPR w KrynI.c:y omz. dla 
Małżonki Zmarłego, - 


tow. TOMASZA CIĄGl y 


I sekretarza KP PZPR w Now'l"D'l 
SąC11U, nieod1ałowa.neł;O pl'Z
'
.:l- 
clcla Ziemi Tatrzańskiej 
!lklad
JI\ 
fu'l PZPR I MIE.JSK..<\. RADA 
NARODOWA W ZAKOPA
E.'I 


Z głębokim żalem za\yiadamiamy. 
te \V dniu 11 lipca 1974 r". 
ał-ł 


WOJCIECH PRACUCH 


były przewodniczący Prez:
'dlum 
MiE>jskiej Rady NarOOowlł) miasta 
WieliczkI, odznaczony Srebrnym i 
Złotym Ktzvzem Zasluei oraz 
Kr:z
'zem ł{awftlersk;m Orderu 
Odrodzenia Polski. 
Po
rzeb odbęd711!- sIę na C'men- 
tarr:u Komunalnym w WIeliczce, 
v.. e wtorek 23 lipca o IOdz. 14 
Córka, zlt:
 ł rodzina 


I{atastrofa W Czechoslowacji 
Agencja CTK donosi, te 19 lipca Da 
Jf'dnym s odcinka", produkcyjn'n'h 
Kombinatu PełrochpmiezUf'IIO w Zalud 
(Caechy p6Inocnt') nast
piła powazn" 
uwaria. S", ofiary śmiertelne j r.leiko 
ranni, 


JA
INIE CIAGŁO 
" 
w Z\nąaku ze Śmlel'C;ą Męt.a _ 
Tomasza wyrw.zy 6erd
0 
Vt"Spółc-m1ci.a składają 
Praoownl('y KP PZPR 
w 
owym Sl\czu 


.... . 'I. . ...........'" 


S. t p, 


MARIA KIJ AK 


naJukochansza Córka. Zona. Mat- 
ka 1 Babcia po długiej l' cLężkiej 
chorobie. opatrzona świętymi Sa- 
kramentami, zmarła dnia 19 lipca 
· 19j4 r. 
Nabofeństwo tałobne odprawio- 
ne zostanie przy zwłolcach w ka- 
plicy na cmentarzu Rakowickim, 
we wtorek 1.3 lipca o godz. 12.30. po 
cz). m nastąpi odprowadzenIe 
Zmarłej na miejsce wiecznt'go spo- 
czynku - a czym zawiadamia po- 
grążona w ałębokirn smutku ł talu 
&ODZL
A 


WSZYSTKIM, którzy oka:zah mi 
pomoc 1 serc
 \\ najoh:tsrej chwlli 
mego tycia - bardzo d l-:kuję. 
D-\.VI.TA 
LESZCZY
SKA-KLUZA
		

/00131_0001.djvu

			Nr 172 


DZIENNIK POLSK1 


REKTORA T t:SIWERSYTł:TU JAGIELLO-ęSK.IEGO 
podaje do wiadomości. 1.e 


rekrutacja na studia doktoranckie 
DLA PRACUJĄCYCH na ROK AKADtMICKI 1975/76 
odbywać się będzie w następujĄcych terminach: 
- składanie podań o pr:z:"'-:cle do 31 Ifsłopada 197ł r.. 
- wstępna kwalUlkacj. do 31 I'rudnla 1974 r., 
.. - egzaminy wstępne przewidziane sił w lutym lub w marcu 
1975 r. 
- Podanie o pnYJ-:cle. zawierające Jako lałącznlkl: 
a) życiorys z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej 
b) wykaz ewentualnych publikacji lub niepublikowanych opra- 
cowań i patentów 
c) odpis dyplomu ukończenia studi6w wyższych (mgr lub inż. 
mgr) 
d) op
nia z aktualnego miejsca pracy 
e) skierowanie z zakładu pracy 
f) ankieta personalna 
należy nadsyłać pod adresem: Instytut ChemU Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego, Studium doktoranckie dla pracując:rCJ, 30-050 Kra- 
ków. ul. Krupnicza 41. 
Instytut Chemii udziela r6wnież wszelkich wyjaśnień związa- 
nych ze studiami doktoranckimi dla pracujących. 


c. 


Praca 


KOMUNIKATY - 


5 


I E 


T 


o pow. 100-500 mi na 
cele 


śp. STANISŁAWY LISO\VSKIEJ 


magazynowe 
weźmie w DZIERZA WĘ lub KUPI 
przedsiębiorstwo państwowe w Krakowie. 
Zgłoszenia: pod nr tel. 263-44 lub 547-13, 
wewn. 9. 


składamy wyrazy głębokiej wdzięczności i po- 
dziękowanIa Tym, którzy do ostatniej chwlU 
tycia nieŚli Jej ofiarną pomoc i ratunek oraz 
wszystkim, którzy w ciężkIch chwilach dz!e- 
Iil1 nasz ból. okazali nam wiele współczucIa 
t wz.ięli Ud
lał w uroczystościach pogrzebo- 
wych, 


SYNOWIE 


RODZLVA 


I Przedsiębiorstwo Państwowe .Polmozbyt" w 
Krakowie, ul. Przemysłowa 5 - podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 
1974 r., o godz. 9, w Krakowie przy ul. Prze- 
mysłowej 5, odbędzie się publiczna licytacja. 
w której mogą brać udział tylko nabywcy in- 
dywidualni, samochodów osobowych. LIcyta- 
cja odbY'\'-a się w oparciu o zarządzenie MHW 
z dnia 14 1 1967 r. I obejmuje następujące 
samochody: 
1) Warszawa 203, nr silnika 30971, nr pod- 
wozia 121615 - cena wywołania 19.6t>6 Ił 
2) :Sysa towos, nr silnika 213646, nr podwozia 
29347 - cena wywoławcza 55.692 zł 
3) \Varszawa 204. nr 'silnlka 281031, nr podwo- 
da 171170 - cena wywołania 39.312 zł 
ł) Warszawa combi - nr silnika 19056, nr 
podwozia 147994 - cena wywołania łUł33 zł 
5) Zuk A-03, nr silnika 222488, nr pod'\\-ozla 
32560 - cena wywołania 83.538 zł 
6) \Vołga M-21, nr silnika 410183, nr podwo- 
zia 545357 - cena wywołania 84.084 zł 
7) Zaporożec Zas 968, nr silnika lł1689, nr 
podwozia 202902 - cena wywołania 7IU30 :d 
8) Nysa 501, nr sllnika TO 4208, nr podwods 
28"950 - cena wywołania 51.597 zł . 
9) Wartburg Standard - nr silnika 07-31456, 
nr podwozia 07-26560 - cena wywołania 
80.494 zł 
10) Wartburg Standard - nr silnika 06-30025, 
nr podwozia 06-30025 - cena wywołania 
8!.783 zł 
11) Wartburg de Lu
 - nr silnika 06-37965, 
nr podwozia 06-31960 - cena wywołania 
90.340 zł . 
Wyżej wymienione samochody można oglq- 
dać w magazynie samochodów przy ul. Pran- 
dot

 6, na 4 dni przed licytacją, z w)'jątkiem 
niedziel i świąt, w godzinach od 7.30 do 9. 
Tam też znajdują się do wglądu oceny tech- 
niczne samochodów. 
"Polmozbyt" nie odpowiada z tytułu gwaran- 
cji i rekojmi za wady fizyczne sprzedawanych 
poiazdów. 
Wpłaty wadiur"I w wysokości 10 proc. ceny 
w
'Vloł
wczej przyjmuje kasa Przed8iębior- 

twa, Kraków. ul. Przemysłowa 5, najp6tniej 
w Drzeddzień !icytacji w godzinach 9-11. 
Termin następnej licytacji samochodów, 
ktć,re nie zostana sp-oozedane w dniu 30 lłpca 
1974 r., Wyznacza si
 na dzień 1 siert>nia 
1974 r., w tym samym miejscu i goddnie. 


PRZY J1\IĘ uczniów do 
praktyki w zawodzie in- 
stalacje sanitarne i cen- 
tralnego ogrzewania. Piotr 
Popow. Krak'5w, ul. Smo- 
leńsk 10. g-401J2 


Rektorat AkademII :\tedycznej Im. ::\-likołaJa 
Kopernika w Krakowie 1J
IE\V AZSIA l

i- 
tymację służboWIł nr 804 wystawion
 os. 
nazwisko dr Franciszka Crbaczka w dniu 
8 ltpca 74 r. 1t-611i 


po
roc do obsługi tury- 
stów - potrzebna (Wola 
Justowska). Oferty 4048-1 
..Prasa" Krak6w. W1śl- 
na 2. 


PRZET ARGI 


Miejskie Eiuro Projektów w Krakowie, ul. 
przy Rondzie 12, OGŁASZA, ZE W DRODZE 
PRZETARGU :SIEOGRAXICZO
EGO SPRZE- 
DA samochód m-ki Nysa-towos 501 - 65 proc. 
zużycia. Cena "'YWoławcza wynosi 61.250 d. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 
1974 r., o godz. 8 rano, w Miejskim Biurze 
Projektów. Samochód oglądać można codzien- 
nie w godz. 10--12, na parkingu przy ul. Przy 
Rondzie. 
Wadium, w wysokości 10 proc. ceny wywo- 
ławczej, należy wpłacić na konto biura, nr 
709-6-413 NBP V OM Kraków Nowa Huta 
lub do kasy biura, najpóźnie
 w przeddzień 
przetargu. 
W wypadku nie dojścia do skutku I prze- 
targu. II przetarg odb
dzie się W t
"m sam}-;n 
dniu o godz. 9. 
Zastrzega się prawo uniewainienia prze- 
targu, be
 obowiązku podania prz)-czyny. 
K-51l0 


PRZYJ1\U; dziewczynkę 
do szycia. Józefa Kalarns, 
Krak6w, ,Ul. Kotlarska 
5 16. i-łOlOII 


OGRODXIK. dyplomow!l- 
ny z długoletnią praktYką 
w warzywnictwie. kw; '1- 
ciar
twie i dekoracji zie- 
leni, przyjmie pracę. Wa- 
runek mieszkanie. MieJ- 
scowośc obojętna. Oferty 
40513 "Prasa" Krak6w, 
Wiślna 2. 


POTRZEB"A pomoc do- 
mOWa na stałe od sierp- 
ma lub września. DZiec- 
ko S-miesięczne. Warunki 
dobre. Zg1oszenia: Kra- 
ków, u!. Krowooersklch 
Zuchów 24 lU5, tel, 301-63, 
wewn. 515. g-4!1543 


Koledze in!. 
ZYGm..,
 TOWl BlALIKIEWJCZOWl 

kładamy wyrazy głębokiego wsp6łczucia z po- 
Wodu śmierci MATKI. 
Dyrekcja Biura Projektów 
"PROBEAL-POl..L'DSIE" w KRAKOWIE 
oraz koleżanki 1 koledzy 


Mgr !\IALGORZACIE PAWEl..KOWE.1 
l dr .TA.'USZOWl PAWELKOWI 


składamy -"..yra!:y najgłębszego współczucia z po- 
"" odu śmIeci MATKI. 
Kolezankl I kolecb:)" 
:I Zakladu Katalizy P AS w KrakowJe 


, 
Koledze Inż. K.AZDIIERZOWI GOBGONIOWI 
likładamy wyrazy naj głębszego ""sp6łczucia 
 po- 
wodu śmierci MATKI. 
Koletanki I koledzy z Pracowni Biura 
Projektów Przemysłu Cementowego 
J WapiennLcze
o. 


Wszystkim, którzy w cię1;kich dla nas ch
,,"i- 
lach choroby 1 śmiercI naszej najukochańs-ej 
:2:ony i MatkI 


śp. ANTONINY KAMIŃSKIEJ 


okazali nam pomoc i współczucie oraz w:dęli 
udzial w Jej pogrzebie, składamy serdeczne 
podziękowanie. Szczególnie gorąco dz.il!kuiGffi¥ 
Ordynatorowi Stanlsławowi Obalowi, Lekar- 
kom. Pielęgniarkom l Salowym Oddziału Za- 
kainych Zapaleia Wątroby i\-Uejskiego S:r.pltala 
specjalistycznego Im. dr Anki w Krakowie :La 
troskliwą opiekę 1 ofiarną pomoc podczas 
ej 
choroby, at do ostatnich chwil tycia. 
MĄ:2: l COaKI 


WszystkIm, którzy w okresie choroby 1 śmier- 
ci naszej najdrofszeJ MatkI, Babci i Prababcł 


śp. KORNELII WLASSAKOWEJ 


okazali nam wiele serca. pomocy i współCzu- 
cia oraz wzIęli tak licznie ud 'P.:i ał w UMCZY- 
stościach żałobnych. a szcze'f6lnle przewie- 
I
bnt
inu Duchowief1st,,"u kościoła św. Miko- 
łaja VI Krakowie oraz wszystkim Prz
'jacio- 
łom I Znajom
 m. składamy tą drogą wyrazy 
głębokiej wdzięcznośCi ł POdziękowanie. 
Równie gorąco I serdecznie dZiękuJemy Ordy- 
natorowi Oddziału zakałnego Szpitala Im. St. 
2eromskiego w Nowej Rude, dr 8. Kownackie- 
mu oraz Lekarzom dr A. La
ocklej, E. Wrzo- 
srk i H. Kostrzebie oraz Pleh:gnlarkom 1 Sa- 
lowym - za pełną trMkliwoścl I nadźwycz!lJ 
se:-deczną opiekę w okreo;ie Jej cll:lklej cł)o- 
roby, a1 do Qstatnich chWil 1ycla. 
RODZINA 


Po......nI VI '.lu po .m' :; ..'zel UkOCh.an e
 I 
Matki I PARKIET dębowy. je
o- 
I nowy - poleca wytwflr- 
-nia, Emilewicz. Księcia 
Józefa 26. g-4001l 
I, ł\1A TERACY włosien- 
l nych. nowych, plerw'izo- 
rzędnych - sprzeda tanio 
. tapicE'r. Kraków, Krakow- 

 I ska 46. . g-403-ł4 
t Nieruchomości 
GOSPODARSTWO rolne 
', / 1 ha. zabudowania, przy 
. drodze głównej I prz.;;r- 
I stanku autobusowym - 
Wsz)'stklm, którzy w ciężkim okresie choroby sorzedam. Zgłoszenia _ 
1 śmierci mego naj droższego Ojca Czesław Fus, Krzy.... ;iCZ- 
ka 213, pow. MyśleniC'e. 
g-3991 


śp. MICHAŁA CZAJ I 


okazaIL nam tyle serca, pomocy 'l współczucia 
oraz wzięli udział w 'Jego pogrzebie, skladamy 
tą drogą najseroecznieJsze podziękowanie. 
szczególrue gorąco i pełnJ głębokiej wdzię- 
cznośCi dZIękujemy Personelowi Szpitala :\liej- 
skiego lm. St. Zeromskiego w No\\eJ Hucie. 
a z.właszcza Oddziału zakainego: Lekarzom 
P. P. Ord3"natorowi doc. dr med. Stanisławo- 
wi Kownackiemu. dr Alicji Lasockiej. dr. Hat. 
szce Kostn:eble, P. Władvsławowi Lesiszowl, 
Panlom Pielęgnlarkom I Salowym, 
a Jch 
otIarnl!ł, tmudną i pełną poświęcenia serde- 
cznq opiekI: w czasie Jego cięfkiej i nieule- 
czalnej choroby. i niesienie ulgi w cierpleniach 
at do ostatnich chwil życia. 


KRYSTYNA KOTT z BOD
Ą 


Wszystkim, którzy w okresie choroby I śmierci 
mego Męża 


inż. ZDZISŁAWA SKĄPSKIEGO 


okazali nam tyLe serca, pomocy i współczucia 
oraz wzięli tak licznie udział w Jego pogI"7.e- 
bie, a szczególnie Dyrekcji i pracownikom 
Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hodowli Za- 
rodowej, Współpraco\\nikom mego !\Jęta L ohp('. 
nemu Kierownictwu GUZ Stanlątkl I GUZ Kal- 
waria Zebrz30.dowska oraz Prz
'jaciołom i Znajo- 
mym, składam naj'Jerdecznlejsze podziękowa- 
nie. Pełna gł
bokiej wdzięcznoŚcI dziękuję r1w- 
nie gorąco Panu doc. dr Bronlsławowl I\la- 
c:howi za wzruszające dowody przyja1.nt l ser- 
deczną opiekę lekarską. Jaką otaczał mego Mę- 
ta w ctasie długotr"VI.ałej I nieuleczalnej cho- 
roby. DziękuJę tef serdecznie Personelowi Le- 
karskiemu I Pomocnic7emu II Odduka K!inikl 
Chorób Zakain:rch A.:U w Krakowie za tro- 
skliwą oplek-: w czasie Jego pob)'tu W KlinIC"e. 
ALlSA SKĄPSKA . DZIEC)U 


Sprzedai 


WILLĘ komfortową we 
Wrocławiu zamienię roa 
podobną w Krynicy Gór- 
skiej lub Muszynie. 
względnie kupię dom łllb 
parcelę. Oferty: Wrod<'lw 
2, skrytka pocztowa 638. 
K-5945 


Zguby 


BOKSEREK do odebrania: 
Kraków, Skarbińskie
o 
10 "6ł. g-ł0565 
NOGA Stefania. Myśleni- 
ce. ul. Matejki 5, ogb- 
sza zagubienie pieczątki o 
brzmieniu: ..Nr 1342 Pro- 
wadzący ksia!kę meidun- 
kową w MYślenicach ł '. 


Różne 


RABKA I Przyjmę dwoje 
dzieci - sierpień - wrze- 
sień oraz' jedno dzie:=ko 
na rok szkolny. Warunki 
klimatyczne idealne. Sto- 
jowska. al. Tysiąclecia 33. 
telefon 18-z8. P-2DS 


PA
I 7. synem, która 15 
I lipca kupowała w ..Cep
- 
IiI", w hotelu "CraCO-Jla" 
/ kilim ł serwetę. proszona 
uprzejmie o zgłoszenie się 
u kierowniczki sklep.... 
1.4012) 


GARAZU w dzielnicy 
Zwierz
iec - poszukuje. 
Tel. 540-55. 


g-40
55 
GARAZU na os. Ol1cer- 
skim lub w najbliższej 
okolicy pO!l;zukuję. Ofer- 
ty 40334 ,.Prasa" Kr_k6,,-. 
Wiśll1a 2. 


PRZEDSIĘBIORST\VO 
BUDO\VNICTW A PRZEl\1YSLOWFGO "BUDOSTAL-4 11 
Generalny \Vykona\"'ca Budowy Huty .,KatowiceC
 


zatrudni natychmiast: 
.- IN2YNIEROW I TECHNIKO\V BUDOWXICT\V A na stano- 
wiska kierowników zespołów bndów, kierowników robót _ 
wymagane uprawnienia budowlane 
. 1N2YNIEROW I TECHNIKOW BUDOWNICTW A na stano- 
wiska specjalistów I Inspektorów _ zakresu koordynacji ro- 
bót. przygotowania produkcji I wykonawstwa 
. SPECJALISTOW KOSZTORYSOWANIA I ROZLICZES robót 
budowlano-montażowych 
. INZYNIEROW I TECHNIKOW, z uprawnieniami do proJek- 
towania. na stanowiska projektantów 
. I\fiSTRZOW BUDOWY z uprawnieniami 
.. IN'zYNIEROW I TECHNIKOW BUDO\VNICTW A na wstęp- 
n, ttai pracy 
. KIEROWNIKA Działu Zaopatrzenia Materlalowego 
. WERYFIKATORA wycen projektowych 
. MAGISTROW EKONOMII. ze znajomością zagadnień bu- 
downictwa 
PRACOWNIKOW FIZYCZNYCH. w zawodach: 
. BETONIARZY, BLACHARZY, DEKARZY, C'-ESLI, l\IURA- 
RZY, MALARZY budowlanych, ZBROJARZY, OPERATO- 
ROW sprzętu ciężkiego I średniego, KIEROWCOW z I I U 
kategorią prawa Jazdy, ELEKTRVKOW I uprawnieniami bet 
ograniczeń. SLIJSARZY rf'montu maszyn budowlanych 
1\IONTEROW konstruk('jl, SPAWACZY elektryczno-gazowych. 
PALACZY do obslugl kotłów wY!lokopr-::inych. I\IECH4.XI- 
KOW. BLACHARZY I EI.EKTRVKOW samochodowych. KO- 
BIETY 08 stanowiska pracowników gospodarc'Zycb, PRA- 
COWNIKOW do straiy przemvsłowf'J ROBOTNIK()W nle- 
wykwalifikowanych oraz ABSOL WENTOW zasadniczych 
8zkół zawadowych na wstępny staż pracy. 
Zapewnia si
: 
- wynagrodzenie według Układu Zbiorowego Pracy w budow- 
nictwie 
- dla robotnlk6w 10 proc. dodatek do płacy zasadniczej 
- bezpłatne zakwaterowanie w hot
lach robotniczych lub 
w kwaterach prywatnych 
- pracownikom zamiejscowym, nie meldowanym na stały DO- 
byt w miejscu budowy. a zamieszkalym w botelach robotllI- 

zy('h lUb kwateracb pry\\'atnycb. prz)'slu
uje dodat
k za 
rozłąkę w wysokości 30 zł dziennie . 
- odpowiednie warunki sorjalno-bytowe 
- WyżywIenie w stołówkacb po zniżonych cenach 
- dla robotników bezpłatne posiłki regenerujące. wydawane 
przez caly role: 
- możJ)woś6 zdobycia zawodu , podniesienia kwalifikacji. 
Do podjęcia pracy naJe:!y :z:głaszać się z dowodem osobistym. 
książeczką wOjskową I legitymacją ubezpieczeniowq, ostatnim 
świadectwem szkolnym t świadectwem zawodowym. 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia i Płac - Cen- 
tralny Punkt Przyjęć Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego "Budostal-4' c - w Dąbrowie Górniczej, 
uJ. Tworzeń 101, w J;todzinacb 7-15. 
Dojazd pociągiem do dworca w Dąbrowie G6rniczej, a następ- 
nie od dworca autobusem WPK nr 18 i 27 do prz)'stanku obok 
Głó'fnego Placu Budowy. 


\. 
szybciej i wygodniej 


POLSKIE LINIE LOTNICZE «LOIł 


uprzejmie informuj q 
że w okresie od 15 czerwca do 15 września 
wprowadzone zosłały d!a wygody Pańsłwa 
połączenia lotnicze na trasach: 
KRAKÓW-GDAŃSK 
KRAKÓW-KOSZALIN 
KRAKÓW-SZCZECIN 
KRAKÓW-WROCŁA W 


Przy zakupie biletu powrotnego udzie!ana jest 20 proc. 
zniżka. 
Ponad to' udzielane są: 
. zniżki dla dzieci - 50 proc. (do lat 12) i 90 proc. (do 
lat 2) oraz 50 proc. zniżki dla studentow (w miarę 
wolnych miejsc). 
Skorzystanie z wygodnego i szybkiego połączenia lotni- 
czego, umożliwi lepsze wykorzystanie urlopu i uniknięcie 
zmęczenia długą podróżą. 
Szczegółowych informacji udzielają: 
. Biuro PLL LOT w Krakowie, ul. Basztowa 15, tel. 
550-76 i 565-80 oraz Biura PBP "Orbisu w Krakowie, 
Krynicy, Nowej Hucie, Nowym Sączu, Tarnowie, 
Zakopanem i Zywcu.
		

/00132_0001.djvu

			6 


DZIENNI
 POlSK1 


Nr 172 


. 


Dzień zabawy i radości 


Lipcowe 


Społeczeństwo Krakowa jubileusz 
Polski Ludowej obchodziło w atmo- 
sferze radości i zabawy. Chociatdnie 
poprzedzające Swięto 22 Lipca dla 
"\vielu krakowskich przedsiębiorstw 
i zakładów były okresem szczegolnie 


;,.,. 


-*:: 


'..0. :...... .'Lo. .0. o 
#:...)I'...._
... ": .._.
.._- 
, 


 : 
}
'; f'

oJ 


.-;. 
>" 
..;. 


f 


{ 
'... .
.:'. o
__ 
wytężonej pracy. Dzięki niej miasto 
\vzbogaciło się o wiele ważnych o- 
biektów i inwestycji. Było w tym 
wzmożonym wysiłku wykonawców i 
projektantów coś symbolicznego. ta- 
ki też był zamiar - uczcić święto 
PRL trwałym wkładem w dotych- 
czasowy dorobek całej Polski, uczy- 
nić miasto jeszcze piękniejszym. 
Ulica Zakopiańska (zdj 1) to już 
prawie krakowska legenda. Ogrom- 
ny wysiłek ludzi przebudowujących 
tę niezwykle ważną arterię komuni- 


N o"\ve centrale telefoniczne 
w powiecie krakowskim 
Chociaż d!l podstawowych zadań pra- 
cowników Nadzoru Telekomunik?cyj- 
nego w. Krakowie należy konserwacja 
ur7ądzen tE'lefonicznych i świadczenie 
d!'obnych u<;ług w tej dziedzinie - to 
jednak dzięki wysiłkom techników i 
monterów w)'konano tu w ostatnim 
okresie prawif' że sposobem gospodar- 
czym wiele daleko poważniejszych 
prac. Na swojp konto załoga zaliczyć 
może założenie telefonu w każdej wsi 
powiatu krakowskiego. co w znacznym 
stcpniu ułatwi jego mieszkańcom łącz- 
ność ze św!atem. 
Jak nas informuje kierownik Zy- 
gmunt .Jana.. - na ukończeniu są pra- 
ce przv uruchomieniu ręcznej centrali 
telefonicznej w os Sienkiewicza w Wie- 
liczce, gdzie' zostanif' zainstalowanych 
100 nowy
h telefonów. W następnej ko- 
lejności uru.:homiona zostanie automa- 
tyczna cent
ala \..... Urzedzie Pocztowo- 
Telek(.mun!kal
yjnym gminy Biskupi- 
ce. Zakończenie prac przewidziane jest 
W sierpniu. Natomiast podobna cen- 
trala w Wif'lkiej Wsi ma być gotowa 
w Dokwie wr7eśnia. Zamierzf'niem za- 
łogi jest obecnie po zainstalowaniu te- 
lefonu w każdej podkrakowskiej wsi - 
zapewnienie im połączf'ń telefonicznvch 
przez całą dobę. (tacz) 
 


Jamniki - na start! 
Krakowski oddział Związku Kyno- 
1cgicznego organizuje w dniu 8 wrze- 
śnia br. II Krajową Wystawę Jamni- 
ków. Odbędzie się ona w wyjątkowej 
scenerii - mianowicie w ogródkach 
działkowych w Cichym Kąciku. U. 
dział w wystawił' mogą wziąć psy i 
suki posiadajacf" rodowrdy lub wpisa- 
ne do księgi wstępnej, jednak w dniu 
wystawy muszą mieć ukończonych 6 
miesięcy. Związl:!k Kynologiczny ser- 
decznie zapraSZa wszystkich posiada- 
CZy jamników do wzięcia udziału w 
tej wystawie i zawiadamia, że termin 
zgłoszeń upływa 5 sierpnia br. (a) 


- "a go"ac;o-- 


Fosa? 


Przy ul. Krowoderskich Zuchów, 
za bLo
;iem nr 17 pou:staje nowe 
przedszkole. Teren budowy ogro- 
dzono wprawdzie, lecz wzdłuż 0- 
grodzenia ciqgnie się głęboki, ni- 
czym niezabezpieczony rów, który 
u7skutek ciqglych deszczów napel- 
niony jest po brzeg1 tvodq. W po- 
bliżu baw. się wiele dzieci i już 
klIka razy przydarzyla się malu- 
chom nieprzyjemna. i oczywiście 
niebe!pieczna kąpiel. Prosimy O 
jak THljszybsze zabezpieczenie 1"0- 
wu! 


Rodzice .I os. 3D-lecia 


c' 


Swięto 


w 


kacyjną. pracujących w trudnych 
warunkach, ogromna jak na warun- 
ki krakowskie koncentracja sprzętu 
dały wspaniałe efekty. W przede- 
dniu lipcowego święta o godz. 9 ra- 
no przywrócony tu został normal
 
ny ruch. Poprzez wiadukt w Opat- 
kowicach pasmami. szerokiej, wy- 
godnej jezdni popłynął sznur samo- 
chodów w kierunku Zakopanego 
Robotnicy pozostaną na placu bu- 
dowy, bo przywrócenie ruchu nie o- 
znacza jeszcze zakończenia moderni- 
zacji tej trasy. Już dzisiaj jednak 
uznać ją można za naj nowocześniej- 
szą w Krakowie. 
W cieniu tej inwestycji przebiega- 
ła budowa pOdziemnego przejścia w 
rejonie ..Jubilata" (zdj. 2). "Insta- 


,- o .-o:.
/
 


_. 
 


-o
 


o.
 
,;

 


:! 


lov.'cy" pracowali dosłownie dzień i 
noc, aby zdążyć w te-rminie krót- 
szym o 16 miesięcy oddać krakow- 

kiemu społeczeństi......u tę inwestycję 
I oddali! Nikt przechodzący \\ ygod- 
nym i bezpiecznym tunelem nie wie 
:le wysiłku koszto\....-ał, ile nieprze- 


:'
'Ł':.. '..:.
' 
.. o
ot. 
t 

.'
o:.
 


--,
.-.
 


.:.--- 
.:,.; . :- 


rf' 
"!I ,::>.,: 


....<
::t;. . 


" 


.
 ;;:
-:; 
 


..... 


..' :- __: il
. 


.
.. 


-.;,," 


,. .0.. 


. ->- H .1 


..,- .. 
'_o

. 


.
. 


. t. 


oj: 


)f" 


/; 
., 


r:f. 
,tO. . 


... -
: 
spanych nocy poświęciło kierownic- 
two budowy rozwiązując skompliko- 
wa!1e problemy techniczne i techno- 
logiczne. jaki ogromny trud włożyli 


Odznaczenia dla akt
"vu LOK 
Pod przewodnictwem prezesa Zarzą- 
du "Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju 
w Krakowie. mgra Stani:."ława Gącia- 
rza, z okazji obchodów 30-lecia PRL 
odbyło się uroczyste spotkanie pracow
 
nik6w i działaczy ZW LOK i Zarządów 
Dzielnicow
'ch z terenu m. Krakową, z 
przed
tawicielami władz wojewódz- 
kich, Wojewódzkiego Sztabu Wojsko- 
we
o i rlzielnicy Sródmieście. 
Wyrazili oni w swoich wystąpieniach 
uznanie i podziękowanie kolektywowi 
pracowników za' ich ofiarność i osią- 
J;!nięcia na odcinku krzewienia idei lu- 
dowej obronności, za w}'soki poziom 
szkolenia młodzieży dla potrzeb go- 
spodarki narodowej i s:ł zbrojnych. 
7a or
anizację licznych imprez o cha- 
rakterze sportowo-obronnym i propa- 

andowvm. spartakiad. zawodów. raj- 
dów. dotł.\1. 1 . za uzyskiwaniE' mistrzow- 
skich tytułów i za skuteczne działanie 
we wszystkich środowiskach naszego 
społeczeństwa. 
Za wybitne zasługi z okazji 30-lecia 
PRL wręczono Srebrny Krzyż Zasługi 
Józefowi Wnękowi oraz 2 złote i 2 
srebrne odznaki ,.Za zasługi dla ziemi 
krakowskiej". Złotymi odznakami ..Za 
prace społeczna d1a m. Krakowa" ude- 
korowano 5 os6b. 
Uchwałą Zarządu Gł6wnego i Woje- 
wódzkiego LOK, przyznano teł: 5 od- 
znak "Zasłużonego działacza LOK". 


Krakowie 


wszyscy bez wyjątku jego wykonaw- 
cy. Słowa uznania i podzięki od 
krakowskiego społeczeństwa. 
22 lipca w odświętnie przystrojo- 
nym mieście. Spacer odnowioną 
,drogą króle\'.;ską", wiślanymi bul- 
wa.rami, podziwianie iluminowanych 
Plant to niemal obowiązująca kra- 


Kalendarzyk 


UWAGA KIEROWCY 
I PRZECHODSlE! 


pernilta 23a, NEUROLOGICZSY - Bota- 
niczna 3, CHIRURGII DZIECIĘCEJ 
prokocim, OKULISTYCZSY - Wltkow1ce. 
ISFOR::\IACJA Sl..UZBY ZDROWIA: 
55£-06, czynna całą dobę. 
Ir\FOR'\łACJA Sl..UZBY ZDROWIA w 
Wielicz.ce: 557-60 czynna całą dobę. 
IXFORl\1.ACJA SLU
BY ZDROWIA w 
Skawinie: 09 czynna całą dobę. 
PUXKT NFOR::\IACJI APTECZXEJI 
507-65 c*ynny w godz. 8-15. 
TELEf'OX -ł:AUFASIA: 377-55 czynny w 
godz 16-22. 
J1'tOFOR::\IACJA O USLUGACH: 565-BO. 
228-56 czynna' w godz. 7-18. 
PO'JOC DROGOWA PZ::\I-KRAKOW. 
tel. 417.60 czynna w godz 7-22. 
P:J::\IC.C DROGOWA SPKW, ul. Wrze- 
śińska 13, tel. 265.27 czynna w godz. 7-15, 
(hoto\\anle uszkodzonych pojazdów, na- 
prawy), 
TELEFOXY MO (uwagi I propozycje): 
216-41 czynny całą dobę, 262-33 czynny w 
godz. 8-16. 
INFOR::\IACJA AKCJI ..W'.: 606-80 czyn- 
na W godz. 8-17. 
KRAK. TOW. SWlADO::\-IEGO MACIE- 
RZYS-STWA, Mlodziefowa Poradn!a LI:!- 
karska, ul. Bohaterów StaUngradu 13. tel. 
578-08 czynna w godz. 8-18. 


ROlN:: 


SALON 
IER SPORTOWYCH I zręcz- 
nościowych, zakopianka. ul. Marka 3ł 
czynna w g01z. 10-21. w 


. .:. 


..f 


0- 
. 
o 


.'.:\ 
0::- .'
- 
..... _: 


.,.T. 


., 
0 0 0 -:- 


'\, 


. Fot. E. Węglowski 


kowian marszruta. No i wielki kier- 
masz (zdj, 3) jaki odbywał się w 
mieście. Prawie tysiąc kiosków róż- 
nych branż dysponujących atrakcyj- 
nymi artykułami było magnesem 
ściągającym na Planty wielu kupu- 
jących. Wieczorem w różnych punk- 
tac
 miasta zapłonęły ogniska 
(zdJ. 4). Wały wiślane na Dąbiu, sta- 
dion sportowy KS Wieczysta. Krze- 
mionki. W tym ostatnim miejscu 
;:obawa była szczególnie udana, a 
1 p st to w dużej mierze zasługą kra- 
kO'N5kieJ Szmelcpaki i młodzieżo- 
,,,'ych zespołów z Dzielnicowego Do- 
mu Kultury w Podgórzu. 
Tak. by\',"ają jubileusze, które 
przechodzą prawie niezauważone. 
ale ten który wieńczył dzień 22 lip- 
ca 1974 roku był dla wszystkich nie- 
zwykły. 


Restauracja J,:\Iazo"\\Tie
ka" 
rozpoczęła działalność 
20 bm. rozpoczęła działalność restau- 
racja "Mazowiec1:a" mieszcząca się w 
nowoczesnym wielofunkcyjnym pawi- 
lonie przy ul. Wrocławskiej. Lokal 
dysponuje 80 miejscami konsumpcyj- 
nymi oraz obszernym zapleczem. Do- 
brze wyposażona kuchnia, specjalne 
pomieszczenie do przechewywania wa- 
rzyw. doskonała wentylacja - stawia- 
ją ten lokal w rzędzie nowocześniej- 

zych w naszym mieście. 
W ,,:\'Iazowieckiej"' zatrudnionych bę- 
dzi
 30 osób personelu, a trzeba pod-  


 
.. 
: ':., .:: 
..-,- 
 ...J :--;::::: 
::»o.:. 
.....L._: ..,.,.  
r O . 


1'
 
t... 
; 

::= -::.c- 
 
 ;.{ . 
. 


" (.__o.o._
 
.. ->11 . 
""" - ł - . f:..::--: 
 ;-1 
. ." 
. o.... _ . 
000 :.0. o 00 o. . _:.,..... 
: 


.l 


Fot. J. Pieśniakiewicz 


kreślić, że warunki pracy będą tu- 
taj mieli bardzo dobre. W:rgospodaro- 
wano bowiem pomieszczenia na szat- 
nie, pokoje wypoczynkowe, um:rwal- 
ni
 z prysznicami - krótko mówiąc - 
komfort. Jest to pierwsza i - dodaj- 
my - bardzo potrzebna w tym rejo- 
nie restauracja wyższej kategorii, przy 
czym ceny nie są wcale wygórowane. 
KPPG zyskało kolejny ładny lokal. 
(mik) 
'z kroniki wypadków 
Wczoraj w Krako
ie nie zanoto- 
wano żadnych poważniejszych wy- 
padków ... Ambulatorium Chirurgi- 
czne Pogoto",ia Ratunkowrgo udzif'li- 
ło pomocy 130 paojentom ... Slulba 
Ruchu 1\4"1) interweniowała w 3 wy- 
padkach. 


1974 
LIPIEC 
\Vtorek 


w województwa('h 
katowickim I kra- 
kowskim widzial- 
ność i warunki dro- 
gowe dobre. w wo- 
jewództwie rzpszOW- 
sklm drogi przeważ- 
nie śliskie. 
Sytuacja biometeo- 
rOlogiczna - w wo- 
Jewództwie rzeszow- 
skim przediutony 
czas reakcji objawy pogorszonego 
samopoczucia, na pozostałym obsza- 
rze s3-'tuacja korzystna. 


3 


Apolinarego 
Jutro 
Krystyny 


DYZURY APTEK: Rynek Główny 42 
(tlen), pl. Wolności 7. Pstrowskiego 9ł 
(tlen), Nowa Huta, al. Rewolucji paź- 
dzierrukowej 6 (tlen). 
POGOTO

E RAT
SKOWE 
Siemiradzkiego 09 
zachorowania i przewozy 380-50 
Grzegórzki 209-01, 205-77 
Podgórze 625-50. 657-57 
Nowa Huta ł22-22, 417.70 
DYZURY SZPITALI: CHIRURGIC:vIY 
- Kopernika 40. EROLOGICZNY - Grze- 
górzecka 18. LAR
GOLoGIcz.,---Y - Ko- 


uDomy Pogodnej Jesieni" 


I 


Piel.wsze 


W miniony wtorek, mimo waka- 
cyjnego okresu, odbyło się, 
przy wysokiej frekwencji, pierwsze 
robocze posiedzenie Rady Spółdziel- 
ni Mieszkaniowej "Domy Pogodnej 
Jesieni", na które przybyli także 
członkowie Zarządu tej kooperaty- 
wy. Przede wszystkim należało Za- 
łatwić sporo spraw CZ}sto formal- 
nych: zatwierdzono podstawowe 
dokumenty, łącznie ze strukturą 
organizacyjną kierownict\\-a spół- 
dzielni, regulamin pracy Zarządu. 
wewnętrzny podział zadań pomię- 
dzy poszczególnych jego członków. 
a także powołano skład poszczegól- 
nych już wyłonionych komisji 
rewizyjnej oraz inwestycyjnej. Ra- 
da omówiła tez wstępnie plan swej 
pracy do końca br. 
Planuje się, że w tym czasie od- 
będą się jeszcze dwa lub trzy po- 
siedzenia Rady (wymóg statutowy 
- jedno kwartalnie), na których 
przedyskutowane zostaną dwa istot- 
ne dokumenty. Pierwszy z nich - 
o zagadnieniach lokalizacyjno-inwe- 
st}cyjnych, przygotowuje społeczny 
członek Zarządu SM "Domy Po- 
godnej Jesieni" inż. Feliks Gra- 
bowski (zastępca prezesa "DPJ"). 
Obecnie wybór najtrafniejszej lo- 
kalizacji, pełne i szybkie porozu- 
mienie się w tej sprawie z innymi . 
spółdzielniami krakowskimi (tZ\\'. 
cesje przyznanych im terenów) i z 
władzami poszczególnych dzielnic 
oraz Urzędu Miasta jest bez wąt- 
pienia zagadnieniem najważniej- 
szym, decydującym o przystąpieniu 
do budowy pierwszych bloków. 
Drugi. również ważny dla na- 
szych zamiarów dokument (autor 


posiedzenie 


mgr stanisława Siudut także 
wiceprezes ..Dom6w". zastępca dy- 
rektora Wydziału Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Miasta Krakowa) 
to 'cały program socjalno-usługowy 
w przyszłych budynkach ..Jesieni" . 
Kompleksowa dyskusja Rady, Za- 
rządu Spółdzielni przy udziale 
prezesa Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Budownictwa Mieszka- 
niowego w Krakowie mgr Lucja- 
na Leśniaka pozwoli przedłożyć 
pr:::Jjektantowi. a zarazem -inwesto- 
rowi zastępczemu Zakładowi 
Projektowan!.a i Usług Inwestycyj- 
nych CZSBM dla m. Krakowa li- 
stę zagadnień i postulatów. które w 
trakcie przygotowywania projek- 
tów m u s z ą zostać uwzględ- 
nione w maksymalnym stopniu. 
Innym tematem. który .:
szcze na 
swym posiedzeniu jesienią Rada 
weźmie na warsztat będzie wyło- 
nienie społecznej komisji przydzia- 
łu mieszkań; zadecyduje ona kto i 
w jakiej kolejności otrzyma wyma- 
rzone M-l, M-2, czy większe locum 
w "Domach Pogodnej Jesieni". Do 
wzniesienia tych blok6w pozostaje 
jeszcze sporo czasu, ale chcemy. 
aby rozdział odbywał się w sposób 
jawny, uwzględniający faktyczne 
warunki życiowe tych. co na własny 
kąt oczekują. 
Na wtorkowym posiedzeniu Rady 
"DP,T" omawiano także bieżące 
sprawy organizacyjne i przebieg za- 
pisów do tej Spółdzielni. Odbywają 
się one w środy, czwartki i piątki w 
godz. 12-15 w tymczasowym lokalu 
Spółdzielni przy ul. Warmijskiej 7 
(przecznica ul. ul. 18 Stycznia i 
DziO::I"Żyńskiego. na wprost terenów 
KS ..Wawel"). 


\V Pasażu Bielaka najmniejsle krakowskie kino 


Po dwunastu lalach remontu otwar- 
te zostanie w dniu dzisiejszym kino 
w Pa!=ażu Bielaka. Przez ten czas 
zmieniali się właściciele. przerabiano 
dokumentacje. N"ajpierw sala miała 
posiadać 140 miejsc. potem 90. wresz- 
cie ma tylko 65, Tym samym będzie 
to najmniejsze kino nie tylko w Kra- 
kowie. ale i w całym województwie;. 


_,. . ::
: ,J 


co NOW.GO 


.- 


w 


. 


. 


CJprzejmie zawiadamiany PT Klien- 
tów. że w \\"ejsciu od ul. Wiślnej uru- 
chomione zosta
y automaty produkcji 
francuskiej do sprzedaży ponczoch. 
skar;:-et i papierosów. 
Moina w nich kupIć: 
- pończochy damskie siatkowe' rozm. 
36 i 37. w c
nie' 30 zl. ' 
- s1(arpety elastyczne m. po 26 zł. 
- oraz 10 gatunkńw papierosó\\. 
Zapraszamy na zakupy 
W bieżącym tygodniu polecamy: 
stoisl
o obu\\ia mc;skiego: 
- obuv.ie welurov.e w kolorze befowym 
i brązowym, w pelnej numeracji, 
210 - 650 zł. 
stoisko bielizny męskiej: 
- kosZUle jed.....abne, krótki rękaw, z 
importu, rozmiary 39 i łO, lłO zł. 
stoisko bielizny damskieJ: 
- kostiumy kąpielowe elastyczne, jedno 
i dwuczęsciowe, lr.1p. z Jugosla\\ ii 
1 NRD. 360 - 450 zł. 
- plaszcze kąpielowe z malipolu, wzo- 
rzyste. 332 zł. 
- halki z Importu. rozm. 8. 190 zł. 
ł K-S839 


Właścicielem tego mini-kina jest Spół- 
dzielnia Pracy ..Fi1motechnika", która 
w efekcie doprowadziła do jego otwar- 
cia a patronat nad repertuarem obję- 
ła Centrala Rozpowszechniania Fil- 
mów, która została niedawno utwo- 
rzona z połączenia ..Filmosu.' i Cen- 
trali \\-ynajmu Filmów. 
Czekaliśmy na kino typu .,non stop" 
czynne całą dobę. Wyniknęły kłopoty 
z dodatkowym wyjściem przez sąsia- 
dujące podw6rze, z lampkami infor- 
mującymi kasjerkę o wolnych miej- 
scach i w efekcie otrzymaliśmy zwy- 
kłe kino, czynne od godz. 10 do 24-tej. 
Jedyną jego niezwykłością będzie 
repertuar i on też powinien ściąg'1ąć 
tu sporo kinomanów. Codziennie rano 
w godzinnych seansach prezentowane 
będą z
stawy filmów krótkometrażo- 
wych. po południu bajki dla dzied, a 
od godz. 18-tej filmy krótkometrażo- 
we, które po zakończonym okresie 
eksploatacji zostają wycoCane. 
Kino. od miejsca gdz!.e się znajduje, 
otrzymało naz"..'ę ..Pasaż". (ko) 


. 


ADRES REDAKCJI. Kraków, ul. 
Wielopole L O p. Telefony: redak- 
tor uac7
m:J' sekretarla. : ł12. ł9. le- 
Itre'ar7 odpowledlla'c redakt'Ja DO- 
cna 
 SU ,. dzla' ptlbllt'ystykl: In-Ol. 
1da. mlt'hkl , ,portowy: nł-n, dzial 
'ączno