/00443_0001.djvu

			/ 


ROK XXX 


Nr 290 (9571) 


A 


UrttCl
-SI{)Sr \\1 kOlJallli 
.Cler\\'One Za
lebie" z udzialenl prCDlicra Piotra ]arOSZe\\ icza 


. 


. 


.1. 


I r 


-I 


Wizyta 


I · 
1 I 


8t cc 


nl 


w 


. , .. . 
naJnowoczesnleJszeJ 


cukrowni 


w 


t.apach 


BI.\L\.STOK (P.\P). I sekretarz KC PZPR Edward Gierek Prteb
'wal 
11 bro. na Bialostoccz
"inje. gdzie m.lwiedzil naj\\ieksza w kraju cukro\\- 
nit' \\ Lapach. Zaklady Przem
slu Welniancgo im. E
ilii Plater w Wa- 
silkowie oraz urz
d miasla i gmin:v w tej miejscowosci. 


Cukrownia w Lapach jest now.J- 
cz.csnym zakladem niedawno odd!!- 
nym do eksploatacji. Bedzie ona \V 
p:z.yszlosci Drzerabiac ponad 5 LYS 
ton burak6w na dobe. Pomvslnie 
pfzeprowadzono tu rozruch technob.- 

icznv skompl:kowanvch urzadzen 
prod
kcyjnych. W toku swej pier\\'- 
!'=:;:ej kampanii. cukro,",,'TIia przerobHa 
jui ponad polowe tel'toroczn}'ch do- 
staw burak6w. 
W czasie spotkania I sekretarza 
KC z zakladowym aktvwem mowiono 
m. in. 0 D
trzebie wYkorzystania do- 

wiadczen zdobytvch Drzy budowie 
cukro\\i1i w Lapach, w rozbudowie 
przem) slu cukrowniczego oraz w na- 


szym eksporcie kompletnych obiek- 
t6w z.a granicE:. 
W Zakladach Przemyslu Weln:a- 
nego w Wasilkowie Edward Gterek 
interesowal sie szczeg61nie modern:- 
zacia tej fabrvki oraz warunkami 
soc i aln 0 - bv to wymi zalogi. 
Podczas spotkania 1. udz.ialem E. 
Gierka w Urzedzie 
1iasta i Gmin:,' 
w Wasilkowie omawiano 1't16wnic 
Droblemy rolnictwa. a zwlaszcza pl:'l- 
nego za
ospodarowania ziemi or!J
 
rozwoju produkcji owocowo-warzyW- 
nej. 
. 
K
TOWICE (PAP). Wczoraj w Z
- 
g6rz.u, pow. 
zin odbYIO si
 uroczy- 


I zis ro poe ynu ohrady 
iu d d iennikurzy 


WARSZAWA (PAP). Dzls rozpoczyna obrady w Warszawie IX 
jazd de- 
Jt:"gatow Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wezm
 w nim udzial dele- 
gaei reprezentuj
cy 6-tysi
cz.ni\ rzesz.
 pracownikow prasy, radia i telewizji. 
Celem obnd odbywaj
cych si
 w roku 30-1ecia Polski Ludowej 
e 
podsumowanie dorobku polskiego dziennikantwa w dziedzinie realizacji pro- 
grarnu spoleczno-gospodarczego rozwoju kraju uchwalonego przez. VI Zjazd 
Partii i rozwini
tego na I Krajowej Konferencji PZPR. Zjazd ustali nowe 
Bdania, ktore aktualnie wysuwaj, .i
 pried polskim d.J:iennikustwem i wy- 
bierze wladze naczelne SDP. 
Liczne. podj
te w ostItnlcb latach, decyzje .tworzyly dobre warunki dol. 
realizacji zadan, stoj
cych przed 'rodkami muowej informacji i propagan- 
dy. Rozbudowie ulegla baza techniczna i materialowa prasy. Sredni jedno- 
razowy naklad prasy zwi
knyl si
 w ci
gu ostatnich 3 Iat blisko 0 4 min 
egzemplarzy 1 wynosi aktualnie ponad 23 mln egzemplarzy. Zwif:kszyla si
 
obj
tosc pism, zrealizowano szereg waznycb inwestycji dla potrzeb prasy. 
rad:.a i telewizji. Mozna dzi!l powied2ie
, ze prasa nie tylko dociera do 8ze- 
rokiego grona czytelnik6w, ale rowniez lepiej zaspokaja ich oc
kiwania. 
Poprawila sit: takZe sytu
ja materialna dziennikarzy, rozszerzyl si
 
a- 
kres swiadczen dla przechodz
cych na renty i emerytury. Wiele zmienilo 
si
 na korzysc w systemie szkolenia kadr dliennikarskich, podnoszenia kwa- 
Efih.acji politycznych, spolecznych i zawodowych ludzi. ktorzy swoimi publi- 
kacjami kS1.taltujij opinif: publicznl\. 


WI adze 
na wyjazd 


Etiopii nie wyraiq zgody 
z kraju Haile Sellasie? 


Oswiadczenie generala Bentl 


LO
 DYN (P AP). Przewodnic
cy 
Tymczasowej Rady Wojskowej Etiopii 
gen. brygady Teferi Benti oswiad- 
czyl w srod
 na konferencji prasowej 
w Addis Abebie, ze sytuacja w Ery- 
trei w p6lnocnej cz
sci kraju b
dzie 
npanowana w najbIizszej przyszloici. 
W prowincji tej od dluzsezgo czasu 
utrzymuje si
 silne napi
cie politycz- 
De. OSwiadczyl on, ze jego poprzed- 


'% 


',<:< 
. 


.. 


:r  ' 11  


.... 
,#
 


... 


Rzym PrzYlotowuje sic: do S\\ ;I\t. nie 
zapominail\(' jednak 0 lz\V. "h,ardej 
neC'z
wisto'ci". Tuz obok pi(kni p 
przy
trojony('b f'hoinek na uli('ach "i- 
d:rimy pIa Italy z zl\daniami polf'psZE'- 
n;a "arunkow mie1;'Zkaniow
ch ludnn- 
act I zm"1iej..nnia. oplRt u
 nszo"
Tb 
:::.\.F - AP - telefoto 


nik ,en. Andom zostal ubity w czi- 
sie strzelaniny jaka wywi
zala si
 w 
jego domu w ub. miesi
cu na kilka 
godzin przed wykonaniem wyroku 
smierci na bylych czlonkow rzqdu e- 
tiopskiego. 
General brygady Teferi Bent! 0- 
swiadczyl, ze wykluczone jest. abv 0- 
balony cesarz Etiopii, Haile Sellasie 
mog! opuscic kraj i udal! si
 na e- 
migracj
. General powt6rzyl wczesniej- 
soze oswiadC'l.enia wladz etiopskich, ze 
dalsze losy cesarza s, wyliicznie spra- 

\'q wewnetrzn q tego kraju. (0 wyda- 
rzeniach w Etiopii piszemy n4 str. 5.) 


.\ 


\Ystrzyrnanie ognia i uwolni:nie 
wiQiniow w Rod6Zji? 


J 


LONDYS (PAP). Premier wladl. ro- 
dezyjskich, Ian Smith poinformowal 
w przem6wieniu radiowym 0 wstrzy- 
rnaniu ognia w Rodezji i 0 uwolnie- 
niu afrykanskich wi
zniow politycz- 
Dych. jako wst
p do rozm6w konsty- 
tucyjnych. 
Wystapienie Smitha stwierdza 
agencja Reutera - jest najwazniej- 
szvrn od lat wydarzeniem w proba.
h 
rozwiazania bE:dqcej w impasie spra- 
wy statusu Rodezji.  


u 


Wczoraj sekretarz generalny Afry- 
kanskiej Rady Narodowej, naj\Vi
k- 
..;zej dzialajqcej w Rodezji organizacji 
ludnusci murzynskiej dr Gordon 
Chavunduka oswiadcz:-I ze rozmowy 
z rash.tows....im rZiidem Rodezji na te- 
mat rozwiaz!inia problemow kom,f-y- 
lucyjnych tego kraju b
dCl. kontynuo- 
" ane. 


ste wr
czenie orderu Sztandaru Pracy 
1 klasy zalodze kopalni ,.Czerwone 
Zagl
bie". Aktu dekoracji zakladowe- 
go sztandaru odznacz.eniem przyznanym 
przez Rad
 Panstwa w roku 30-1ecia 
PRL dokonal premier Piotr Jarosze- 
wicz. Kopalnia ta jest trzeci
 pod 
wzgh:dem wielkoSci w polskim prze- 
mysle w
glowym i najwi
k!;z
 w 
a' 
gl
biu d
browskim. Dziennie dostar- 
cza gm:podarce 15.500 ton w
gla. 
Zabieraj
c glos na spotkaniu z akty- 
wem kopalni Piotr Jaroszewicz stwier- 
dzil. ze zaloga "Czerwonego Zagl
bia" 
jest godn
 kontynuatork
 najlepszy
h 
tradycji tej ziemi. ktorej mieszkan..:y 
zapisali pi
kne karty w dzi
ja"h 
walk 0 wyzwolenie narodowe i spo- 
leczne, dali niezliczone dowody pa- 
triotyzmu, solidarnosci proletariackit..j 
i- pracowitosci. 
Tego samego dnia Piotr Jaroszew
(;z 
w towarzystwie gospodarzy wojc- 
wOdztwa zwiedzil Fabrvk
 Samocho- 
d6w Malolitrazowych w Tychach i 
Bielsku. W Tychach zapoznal si
 J: 
oddzialem tloczni. a w Bielsku-Bia- 
lej z halq montazu, gdzie wvkrmuip. 
si
 male ..Fiaty" i "Syreny". Premier 
P. Jaroszewicz zwiedzil v.' BidsklJ 
rowniez nowoczesny oddzial {lziewiar- 
ni w Zakladach Przem)"slu Welnianeg'J 
"Bewelana" . 


Atoki Izroelo 


:, 


J 


KRAKOW 
Czwartek 12 XII 1974 


Ceno 1 zl 


no 


Libon  


s: ; 


..." 


a;:  


:-. 


.r
:. 


...",,- 


--;...\. 


....
. 


__: ':::,' . .::.

 


""" 


,.. 


Pned 5w1c:taml 


Boit'IO Narodzenia Izra
1 wzmocnil patrol
 woJo;kowe na 
ulicach Betlejem. CAF - fotoserwis 


elektrownie 


no 


KAIR (PAP). Wedlug raportow ob- 
serwatorow ONZ na Bliskim Wscho- 
dzie, Tel Awiw kontynuuje prowoka- 
cje zbrojne na gran icy z Libanem. W 
ci	
			

/00444_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POLSKI 


Nr290 


niki spolkonio no szczycie ponstw EWG 


PARi:2: (PAP). Po wielogodzinnych 
oczekiwaniach na kr6tko przed p61- 
noc
 we wtorek 10 grudnia opubliko- 
wano w Paryzu komunikat koncowy 
si6dmego szczytu zachodnioeuropej- 
skiego. R6wnoczesnie prezydent Vale- 
ry Giscard d'Estaing w centrum kon- 
ferencji mi
dzynarodowych skomento- 
wal najwazniejsze postanowienia tego 
dokumentu, kt6ry liczy 14 stron. 
Pierwsza cz


 kornunikatu dotyczy 
spraw instytucjonalnych, kt6re byly 
przedmiotem poniedzialkowych obrad. 
Postanowiono zakOJ1czyc praktyk
 
podnioslych szczyt6w i zwolywac 
trzy razy do roku robocze spotkanla 
szetow rEl\doW pod nazwl\ Rady Eu. 
ropejskleJ. 
Zdaniem prezydenta Giscard d'Es- 
tainga, regularne spotkania szd6w 
-rUldow maj
 istotne znaczenie i poz- 
wol
 stopniowo wytworzyl! lIatmosfe- 


r
 wsp61nego rozwi
zywania spraw 
Europy" . 
Komunikat koncowy stwierdza da- 
lej, ze ..dzie\\il\tka'. b
dzie dl\iyc do 
zaciesniania s\\'ej wsp61pracy polilycz- 
neJ I dyplomatycznej tak, aby za- 
chodnia Europa "mogla przemawiac 
jednym glosem'" Premier Helgii Leo 
Tindemans ma opracowac raport w 
sprawie perspektyw "politycznej unii 
zachodnioeuropejskiej" w najblizszym 
dziesi
cioleciu. Raport ten bE:dzie 
przedmiotem dyskusji szef6w rZCld6w 
pod koniec 1975 roku. 
Dokonano tez wst
pnE!j akceptacji 
propozycji trancuskich, aby parlament 
zachodnioeuropeJski wybierany byl 
od roku 1978 w glosowaniu powszcch- 
nym. Zastrzezenia do tego punktu 
zglosily jednak W. Brytania i Dania. 
Uczestnicy SZcZ} tu postanowili u- 
tworzyc z dniem 1 stycznia specjalny 


Rok wielkich imprez kulturolnych 


W ARSZA W A (PAP). Bogato zapo- 
wiada si
 kal<>ndarz przyszlorocznych 
imprez kulturalnych w kraju. 
Zapocz	
			

/00445_0001.djvu

			.- 
daz towarow. Nie brano pod. uwag
 
istotnego faktu. z.e rozw6j gospudar- 
czy. wyd'i}noSc spcleczna i wSlystko, 
co sie z tvm l
czy. jest organiczn
e 
zw:'flzane z poziomem i roznorodnoScil1 
kcm.sumpcji. Szeroko rozumiana, stan'J- 
,,-i p
zeclez gl6wny bodziec Wl.r3stu 
wy1aj!losci pracy, pomyslowoSci, uzy- 
teczn
-ch !l;polecznie inicjaty'\\. A jed- 
noc!
nie z.rnusza prumy:;cl do wi
k- 
S;';f'; E'lastyczno
ci w produkcji i ul
p- 
lunia jakoSci v. yrob6w.  N OIYCAMJ 

 PJ(AS
 


XIE DO ,"'IARY! 
W ARSZA W A. "Aby TozejSc 3i
, 
wystarczy zawTzec... slub"- 
t1l t ul w Expressie Wieczornym. 


TEZ sn; l,BRALH 
VI ARSZA W A. Jak pis:ze w ty- 
t!Lle ExpTes
 WieczOTny - tele- 
foniczT'a informacja wrodawska 
odpowiadac musi nawet na pyta- 
nic... 
.}ak ubrac ion
 no pogrzeb 
wt=}ka?". 


T.-\KIE:\lr TO DOBRZE 
RZf;SZO'W. Tytul z Nou:in R:e- 
szowskich: ..Byk w lotku". 


S.-\ TYRO- TER_\PL\ 
\\'ROCLA \V. Ciekau:ostka ze 
Slou'a polskiego: ..Do dyrektora 
jed nego z polanickich :m natori6!.C 
zwrocil sir: z pTosbq 0 interwen- 
cj
 przebyu:ajqcy na kuracji mie- 
szkaniec Gornego Slqska. Skar- 
zyl sie. ze zakupil vryu'atnie 40 
jaj. ale kuc11.nia odm6u
ila mu 
codziennego pTzyrzadzania Ta1l- 
nych posilkow z du:6ch jaj. Dy- 
rektoT prosbf: kuracjusl'a spelni'. 
piszo..c na kartpczce do kllchni. 
pro
ze co.:fzienTli" f1rz?/rzad-ir pa- 
nu K. L 
"1iadanie z: dw6ch j'11 
(u.'lasnych)". (jaw) 


dy podnoli lit kurty- 
na, na scenie panuje 
niespokojny ruch. Bo- 
hateTowie przedstawie- 
nia w muzyC'znym ryt- 
mie przemierzajq jq 
Izybko, neTwowo, krot- 
kimi, uTywanymi szZa- 
kam . mijajqc Sle. zaLCTacajqc. spieszqc... 
Tylko jerina postar (1oruje nad tq rozbie- 
aanq (1t'omaciq: 1'1a schodach, W otu:ar: 
tJlch dTZ"ciacit. niby barwny posq(1 ItOI 
kobieta 0 zloC'1stych powiekach. Jedna 
z dTt.goplanotl"ych postaci szekspiro.w- 
r.k.e) "Opott"iesci zimou.ej" - Pauhna 
- u.' te j inscenizacji uTasta do t'oli tvio- 
dacej jako dobry duch domu, cos w ro- 
dzn]:t. ba;kowej u'Tozki, kt6Ta Iwym 
dz
alaniem swq interwencjq wplyu:a 
na b;eg u;
daTZen. na losy bohatet'ow. 
Bo w bajkou;e ;akby ramy uj
la 
KrJlf,
Jna Skuszanka sU'e teatralne 
C'i- 
dzenie tej momo l'auadkov.e; UtUkl - 
jedn o (1o z ostatnich dziel poety . 
e 
Stratfordu. Sztuki 0 ar:c;i dziejqce} s.t 
w nietl"adom?lm c.:as;e (CZE'chy i on- 
t'/czne Delfy Z 7cyrocznill Apollina). w 
n
ev"iadomym miejscu (zimotca smll f - 
nC1 SJ;cylia, ktdtnqcp i pustynne :0- 
t't]"'em Czeehy - nadmon:kn kTaino). 
Sztuki zaliczonej do komediT. a trnk- 
tUjqcej 0 nteu'l"sol
./ch hufzldeP? dzie- 
;neh i t'odzqcych traged't: ludz 1 dch na- 
mi(>tTlObc"nch. 
Wlasn:e to te tras;iczne tv istociE' - 
mimo pogodnego happy-endu - tr

ci 
inueru'ie t'ezf/seT. W nou:e; inlceniza- 

ji Teatru im. Slou:ackiego przytVTaCa 
Krystyna Skuszanka do zycia wszyst- 
k:e ;z
nTle postaci. Nie tylko - ;ak 
chee Sz 1csp r - glownq bohClfet'kt?, 
Rermi'lne. v " rytq pTzez Patllill
 f 1'0- 
kl1-a
q po lotach dr .udz'i",
tu bfi
ko 
trk? oZyt 'aJqey J'0squ. Takle jej Iyn 


A Ie wr66ny do kutaMowan: a 
konsumpcji. W krajach j,(o.;;po- 
darki wolnorynkowej elementa- 
mi ksztaltowania sa ceny, rozburlo- 
wany system ratalny i reklama. 
Ceny set gl6wnvm reJi!:uIatorem, pel- 
ni
 doniosl
 rol
 w latach kryz.y- 
!6w gospodarczych. Dwa dalsz.e - 
to instrumenty sluzQce gl6wnie in- 
teresom pr)'watnych Droduc
nt6w, 
choc w latach prosperity maj& w.a- 
czenie i dla konsument6w. System 
rata1ny w krajach Zachodu ma 
sklonil: ludzi 0 skrornnych docht'- 
dach do nabywania rzeczy drogich. 
nie zawsze im niezbednie potrz.eb- 
nvch. Je
t ul.upelnieniem halasliwej 
reklamy. Ta ostatnia jest pozytecz- 


Jon Brzeski 


Model 


konsurnpc ji 


na wowczas. kiedy zwraca uwaRe 
na nowe wyroby. zaspokajaiqce 
faktycznie nowe patrzeby. 
Ale reklama tyPU 
chodniego C-.... 
pol&czeniu z niskimi ra tam i) Pl'O- 
wadzi CZf,:sto do marnotrawstwCi, 
przedwczesnego oozbywania sie rze- 
czy w pelni ui;ytecznych. do tzw. 
konsumpcji prestirowej i stnsowania 
kanon6w mody w artykulach uzytku 
trwalego (samochody, rneble. tele- 
wizory r6zniace sie drobnyrni ud.J- 
Jtodnieniami 1 obudowq). KryZ
 s 
surowcowy spowoduje przypuszc?:al- 
nie odwr6t od h ch tendencli. juz 
obecnie zreszta notuje sie na Zacho- 
dz.ie 
losY. ie marnotrawstwo kon- 
sumpcyjne zwieiokrotnia zuzH;:e 
surowc6w i :ie trzeba z tym skor.- 
czyc. 
U siebie mielismv w przeszlosci 
pr6by ograniczania kon.mmptj! 
artykul6w deficytowych b&dz 
s'Colecznie niepozadanych (alkohol) 
dro
a zmian cenowych. nie uwien- 
czone zreszt& wi
kszym pOVlodzc- 
ni
m. Polityka ksztaltowania kOl1- 
sumpcji - chociaz jej gospodarcza 
rola jest ju:i rozumiana - dODiero 
sie 
aczyna. przeslanki dla tak
ej 
polityki stworz} I przede WSZystklm 
Drzyspi
szony rozwoj gospodarClY 
lat ostatnich i wzrost dochodu na- 
rodowego, co poz\Voli!o na wydatOie 
przyspieszenie tempa wz.ro<:tu do- 
chod6w ludzi pracy w rniescie 1 na- 
wsi. Takze w latach przyszlej Die- 
cio'atki mozna - iak wszystko 
wskazuje - przewidvwac utrzyma- 
nie si
 wysokiego tempa wzrostu 
do:::hoc.u narodowego. 
W cZ
Sci przeznaczonej na spozyd
 
doch6d narodowy s
nowi punkt wyj- 
sdowy dla wszvslkich pr6b kszf-aUo- 
wania kOn9umpcji w kraju socja1ish.- 
cznym. Wst
pem - jak we wszystkich 
procesach spoleczno-ekonorniczno-tech- 
n:cznych - jest przewidywanie, prog- 
noza rozwojowa, b
daca przeslank0 by
 prognoza wielowa- 
riantowa, stwarzaJllca mozliwosc wy- 
boru optymalnego wariantu, nast.
pnip. 
powillzanie go I narodowym plan
rn 
gospodarczym. 
Taka prognoza spozycia. obejmuj
ca 
okres do roku 1990. zostala opT'acowa- 
na w resorcie handlu wewn
trz.nego 
i ushlg przez utworzony w 1972 r. 
departament prognozowania i rozwoju. 
C ech
 istot.na modelu konsump- 
cji w przyszlej pif,:ciolake jest 
zalozenie mniejsz.ego niz obec- 
nie udzialu zywnoSci w calosci kon- 
sumpcji. Udz.ial ten (l
cznie z alkoJ- 
holero i tytoniem) w 1972 r, wyni6s1 
48 proc. calosci spozycia. Natomias.t 
na rok 1980 z.aklada sie udzial 0 
kilka punkt6w niz.szy. Czv takie 
przewidywanie jest sluszne? Wydaje 
si
, ze tak - s.koro sie zwazy. te 
wielu b
dzie sie ju:i moglo zdabyc 
na wlasny samoch6d malolitrazo\\lY. 
a rozw6j budownictwa mieszkani,)- 
wego ulegnie znacznemu przyspie- 
szeniu. 
Przewidvwane sa duze z.miany w 
proporcjach spoz.ycia zywnosci. Wy- 
datnie roa wzrosnCic kosump
ja 1)- 
woc6w i warzyw, spadnie zas spa- 
Zvcie w
gIowodan6w na korzysc 
bialka zwierzece
o, gl6wnie w po- 
staci wyrob6w mleczarskich i ryb 
Ckon,mrnpcja mies.a wzrosnie nie- 
znacZlI1ie). Palenie ty
oniu w'lrasL
c 
I bedzie bardzo umiarkowanie. a w 
alkoholach zaklada sie przestawie- 
nie na trunk,i Hejsze. wolniej "idqce 
do glowy". 
W towarach niezywr!.oki:>wvch 
zmniejszy si
 propo!'cjonalnie (ale n
e 
bE'Zwzgl
nie) udzial wydatk6w I1.a 
odzioz, co jest z.jawiskiem chara1ttel'Y- 
st;rcznym dla kraj6w rozwinietych, 
natomia
t zwi
k

 !li
 znacznie wy- 
datki na mies7Jkanie i jego urz
dzef1ie. 
Zaklada si
 duze tempo wzrostu 71 
wydatkach na I
cznosc w z.wi
zku z 
telefonizacjll kraju, a takze na tran- 
SPOll't (wif:Cej samochod6w osobowych). 
To 
arno dotyczy turystyki, jako :i:e 
w 1980 r. wszystkie sobo1:y bed:t dnia- 
mi wolnymi od pracy. Zwi
k'>ZIl si
 
te:i: wydatki na kultuN:. 
Szybsze niz przy towarach 
dzie 
tempo wzrostu uslug. Podczas gdy spo- 
zycie towarow wzrastac b
zie rocznie 
o 7,4-8.6 proc., to wzrost U<:lug oscy- 
lowac Ix:dzie 0 par
 procent. 
C aly model jest wynikiem Zi11U- 
dnej pracy badawczej. przestil- 
diowania wszelkich dost
pnyc!1 
materia16w statystycznych, literatu- 
ry naukowej, wniosk6w z planu 
perspektywicznego rozwoju Polskj 
do. r. 1990, badan budzet6w rodzi
1- 
nych. por6wnan zaczerpnietych ze 
statyst:vk i danych 0 rozwoju kon- 
sumpcji w innych krajach socjali- 
stycznych i zachodnioeuropejskich. 
CZy realizacja pokrywac sie he- 
dz:e z modelem? - pytanie chyba 
najbardziej istotne. Model Cprogno:, 
za) tym r6tni sie od Dlanu. ze nie 
mu.si sie bilansowac. Sa. to zaloze- 
nia kierunkowe, a nie plan dziala- 
nia, ktory dopiero bedzie opracowa- 
ny. PiszijC na wst
pie 0 czynn i ka"l1. 
wplywala.cych na konsumpcje, nie 
wspomnieIisrnv 0 iednym, w n
- 
szych warunk2ch chyba naiwazniej- 
szvrn - 0 dcxtosowaniu poda:iy -jf) 
POpytu. Nie mozna konsumows:c 
tego. czego nie ma w sprzeda:iy - 
to i
sne. Tak wiec 0 wykonaniu za- 
lozen konsumpcyjn
'ch przyc;z!cj 
p
ecio12tki zadecydu;e rea1izacia nC!-: 
5zvch kolejnych plan6w gospodar- 
cz:,-'ch. 


Dzien jak CO dzien 


3 


Pok6i Franciszka 


esli zarabio ri
 1.700 

lotych miesi
cznie, 
majqe jeszcze kogos 
no. u,trzyma nill, to w 
zasad.:ie mozna uzys- 
kat mieszkanie z 
kwate-runku. Prze- 
'!'aznie nie sq to m ie- 
szkania na:1zwyczajne, u:lad.2e loka- 
lowe przyd::;el.ajq. to, co majq, a ma- 
jq npprawd
 nietL-iele. Najczesciej 
jakies pomieszczeni.e bez komfortu, 
bardzo cz
sto nawet bez podstau"o- 
wJjch urzad.2en ulatwiajqcych zycie. 
1 w wielu przypadkach w domach 
bu.dowanych pr=ed laty, kt6Tych 
wlascicielom pTZy
wiecal jeden eel: 
ja'l( najszybsze napelnienie kieszeni. 
Darn jest story, przez ostatnie 20 
lat trzykrotnie remontowan1J. Elewa- 
da nie straszy juz wyszczerb'onq ce- 
glq. Z poszatkowa'1lych kiankami 
d.=ialowymi wn
tTz wykrojono 41 10- 
kali mieszkalnych i u::ytkowych. 
Francis:::ek J. otTzymal mieszkanie 
w tyrn wla
nie domu prZJI ul. POO- 
brzezie 2. 1\1ieszkanie, to za wiele po- 
wiedziane. at, po prostu pok6j 0 p
- 
wierzchni 17 m kw. ..wyci
ty" przed 
laty Z wifIkszego sqsiedniego lokalu, 
o c"'ym su'iadczq jeszcze pozo.<:tale w 
mur.:!e fram
gi po drzu'iach. Dlll 
FTanciszka by'o to jedTlak u"iele: 
rozt/'iedzionJ/ od kHk1L lat. tulal 1Ii
 
bel' ''.dasn.ego kqta. Sqd przyznal mu 
opipkt? f!ad dzieckil?m wifIC z braku 
mieszkania nie m6gl S'DTawowat wla- 
dzy Toozicielskiej, 2u'1.asl'cza 2f! syn 
nie byl najlepszego zd-rov..:'ia. Szkod.a. 
tvlko, ie okno z POk011L wychodzilo 
'na podw6rze. Cot, ofic1lM, twiatla 
niewiele... 
FTanciszek mial tu. za:rnieszkaf 
t.vra! % synem z k01icem pazdzierni- 
ka. Cieszlll sie na to. le('z f1dv :mba- 
czyl sU'OJe ..czte1'1/ kqty", opttJcll go 
wcze!TliejsZ1/ entuzjazm. W c2l1sie 
ostatniego T€'mO'lttU 1'"obotnicy urza- 
dzili sobie w jego przyszl1f11l. m
u- 


. 

. 


. -.
 


 


=. '!. .... 
 :.:..c:".  h.' 
.-l..:
 .... 


.
.
+.::-. 
t 


: 
'" 
.. . 


.:".( 


"". 


;,-' 


UT&kt zblUajqcyoh .tf .9wiqt 


Nowy Szekspir Skuszanki 


.Mamiliusz i AntYl1on. mqi Pauliny, % 
u;oli poety pozarty 1'TZ
Z niedzwiedzia, 
poU'racajq w finale spektaklu, tdqcza- 
jqc lit normalnie w tok akc3i. 
Calq bowiem opowietc 0 zazdTosnym 
krolu Leontesie i dzie;ach jeuo wy- 
gnanej cOTki Perdity. owq literacko- 
filozoficznq przestrogt: na temat Ikut- 
kow ludzkieh "ami
tnosci i 8labosci, 
czy po pt'ostu rozszalalych Iudzkich 
neTw6w, sprowadza nowa inscenizacja 
tclasnie do - opowiesci. 0 opowie
t 
'lJrosi zaraz u wltt:pu sztuki Hermiona 

U'pgo syna. Skuszanka komasu;e tu 
tekst sztuki, punktu;qc zqdanie rela- 
cji ..smutnej, bo taka lepsza 1'1a zimt:". 
I oto na umownym tle palacott
f!go 
u'netrza 0 1'11f'zliczonyeh dt'zwia eh i 0- 
platnjrt"'ch mUTU ogoloconych Qah;- 
;;:,"iach dTZe1l', tak l)(lrd:" pTzypomlTJ.a- 
jncych anatomieznl! t':I!;unek 7'Jf'rU'l)tl' 
czlou'ieka - t'l')zwija S"t: nic fabvlu, 
n'lr"fa 17a u'f/imaginotJ:an D ; iT1.tr'Jdze 
malienskif'; zdTady i u:tfklete; corki. 
Ta. zu"nna PE'rditq C'7yli Stt'acona, U' 
kt'akou'skim przedstl!'tl'ieniu nie istnif'- 
;e. .TE"st sennq z;awq, drugim wcielf'- 
niem Hermiony, marzeniem podstda- 
domosn. Cala paTtia sztuki, d.tiejqca 
si
 1(' mitycznyC'h Cl
('''laeh, jest ni(>ja- 
ko tmaginacJq, snem. Rozgryu.a si
 117 
bieli; u.'szystkie postacie z otoczenia 
PtlTdit
 gTane S(1 przf'% nktorou" z 
du'oru Leontesa. Ukochanv nrzez dzie- 


tJ:czyn
 syn czeskiego krola Poliklf!'1a 
jest lamym Poliksenem. A jako ie t 
on wyst'iPu;e w te; czt:tci sztuki, PTZY- 
daje mu reiyseTka maskt:, wprowadza- 
1qc do Ipektaklu Poett:, ktorego gTa 
aktor 0 C'haTakterystvcznym bardzo 
glosie; z mif'jsca u;awnia to OtL'q pod- 
w6;nq grt:. 
Bainiowych postaci jest wi
cej. Na 
dworze krola Leontesa pojawia lit: St- 
dzia w iaTtobliwi
 przerysou:anym 
stroju. Dozorca wi
zienia nosi kostium 
kata. Czas, uosobiony u Szekspira 
przez chor (znowu. klania siq antyk) i 
pojau:iajqcy sit: raz tylko ;ako wy;ai- 
nienie pt'zedzialu lat kilkunastu, na 
kTakou'skie; setlnie obecny jest ntemal 
stale, raz po raz przet'ywajac akcj
 
joko zyu.'a pOStlft z dzipcit:cych bajek. 
W czarnuch szatach, z dlugq sitcq bro- 
dq i srf'brzystq tOTCZq zegara na pier- 
sioch. W;
el"j: obok ('zm:u - C7nrnpgo 
!':f","ca. zjntl'ia si
 mlodzienezy Czas - 
bi l1 h/, z kt..zptm/mi ozdobami: otv'ie- 
T(Tjne!! i zl'lm'Jkajqcy pT""edstat/';pnt(> 
!tor.etami S1.(>k
pira MO"11iliusz. Wla
- 
nip ten, kt6r?l ;akby z zaswiatot" sr;uje 
legend
 0 swych rodzicach. 
"Zimowq opowidc" potraktowala 
rez. Skt'szanka jako sztuh: 0 czasie. 
Nie 0 jego przemijaniu, lecl' 0 ;ego si- 
ll", ;eqo koj(J.cP;, U"dratdajace; roli ;1'1- 
ko T1'lj1PD
ZPqO mil"rnih, lurizkich u'ar- 
tns('.L 1'I:'i", ,,,,!Ct,,,'m. ,., 1'I",171i Tl7'2",konana. 


C%y a. ftlozoficzne dociekani. tt'affaJq 
w ledno szeklpirowsktego utwot'U. Za 
duio tu myslowe; kalkulacji, za du!o 
inscenizatoTskie; interwenc;i. Niernniej 
samo pTzedstawienie - szczegolnie dla 
nie znajqcych tekstu Iztuki (a kt6! ma 
go iwieto w 1'amitci?..). jt'st interelu- 
;qce i konsekwentnie logiczne. Slucha 
sit UO, a IZczegolnte oglqda, % 
niemalq pt'zyjemnosciq. 
Wi
c pT%ede wS%ystkim Sarno tlo 
sceniczne: przepi
kne kOlttumll (o1'ra- 
wa plastyczna: Wladyslaw Wigura).od 
ktorych odwykamy powoli w dziBiej- 
szym teatrze t znakomicie podkt'eila- 
;qca klimat .pektaklu muzyka (Adama 
Walacinskiego). Dalf'j Iu'i.etnt
 wmon- 
tOtl..'ane w caloi
 Iceny komic%n
, t'02'- 
ladou,"u;qce zbyt t'ozwleklq ntf'ki
dy 
(szczeg6lnie w dTugiej cz
ici) akt:1C? 
SpOTO ich, c%asem wprowad%onych na 
zasadzie pantomimy fbleganina po no.- 
1'odztnach dzif'cka). ale przeu:atnte au- 
tentycznie s"'ekspirowskich. Tu prym 
1/'iedzie para pa
teTZY: Ou'czarz i 
Chlopak tv znakomitym aktorskim wy- 
honaniu Edwarda Rqczkou'skieuo ot'az 
debiutujqcego na scenie im. Slowac- 
kiego .Tana Prochyry. llei tv ich 1'0- 
staciaC'h dotl"cipu - U" gestach, mimice, 
glosie: ilpz SZCZ€Tego, pt'awdzitt'f'go 
1>umoru! W tyeh partiach td ,,0.;- 
".yrainiej v;ou.nia 
;, - u'protVtldza- 
itl
 1"o.un.i ltulizou'anQf Qu'orlJ - noU'v 


kan.iu pakamer
, zdeu:astowali po- 
kOj, popsuli ubikacjf:, zostawili 'U..'Y- 
bitq I'Izyb
 w oknie zapaskudzonym 
Msehlq farbq. Wtedy, gdy calq ka- 
mienic
 remontowano po nu trzeci, 
dotychcz.asowi lokatorzy z po1coju 
Franciszka wyprowadzili sft:. 0 cu. 
dze nikt si
 nie upominal i tak Ju.. 
::osta1o. 
FTanciszek chcial, aby mu zrobiono 
remont, wprawiono szyby. z.a1atnno 
dziury w seianach i poprawiono pic>:. 
Pok6j jest nieu;ielki. Wewnqtrz - 
zdziu'ilo to Frandszka - sporo 
miejsca zajmuje ubikacja, wi?C 
chcial jq przy okazji remontu zlik:l.d- 
dowac. Zdau:olo mu sie. ie mysH 10- 
o'cznie: zaml' obok jego dTzwi 1'1
 
korytarzu jest sanitariat, z ktCTCQO 
korzysta sqsiadka. M6glby wifIc ion 
korzystac... Niestety. pani W. ie'lt 
..konfliktowa". Odm6wila 'U..'szel1
ich 
pertrak tacji. 
Nie daly r6W11-iez rezultatu sta.Ta- 
nia Franciszka 0 zezwolenie na roze- 
branie ubikaeji w pokoju. Nie wyra- 
zila na to zgody admini
tracja OCT"'1J... 
Zbyl go nic:wm takie W1,d
ia1 Bu- 
dou'nictwa. UTbanistyki f Architektu- 
TJ} Urz(fdu Dzielnicou:ego "S'r6dmie
- 
ci eU. 
Jest grudziefl.. W pokoju Frandsz- 
ka nadal straszq. odrapane 
ci('ny, 
szara od tynku podlooa. a pod mu- 
rem dobud6wka ubikacji. Aa17';
;- 
strqcja nie rozpoez
la remonttl. J!!.Hi 
Fral1cl$zkotLi nie podoba si
 jak jeqt, 
niech m;e.,>zka. od?ie chce. 
FTanci!zek nie bt:dzfe mial mi?sz- 
kania. na kt6Tym mu tak zale
JJ. In.- 
ni Zyjq w podobnych warun.ka(h, i 
nie narzekajq, dla.czego on mAl takie 
tcyma(1mtfa? - p.rta z W?!'I"21i t ""m 
dOZOTC2'1/'71.i. A jej mq.z dodaje: ubi.ka- 
cji mu nie Tozbiora, odmal01cani o i 
remont f71.U si
 fWldJj. Wil?c dlaczega 
przyszedl % turn do Red.akcjf! 
WOJCIECH T ACZANOWSKI 


<"">OOS; iIf. 
i 


:.
 
.
 


r,.. . 


7
'''. 
: pr:
.. 
--', '. 


,. 1- 
t ....,  ..':- 
..:::; :{J- 


'*=, , 


.,. 


. ,:r .:.-{ '.' .,: 
".. .. 
. . < .::-::.
 .:..'>. '. ,,.<'-':'. 


f" 


.-. ,.   -:.
::.'-..../. .
... -- 


tel f'egio-nalnym wt,(danfu 
CAF - Mi
clza 


prz.klad uek.pft'owakieJ a%tv," piOr
 
Bohdana Dro%dowskiego. 
Aktorstwo 1elt mocnq Itt'onq kra- 
kowlkiej "Opowidci zimowej". PaTa 
pt'otagonistow: Hermiona - Anna Lu- 
toslawska f Leontes - Wo;ciech Zi
- 
taTski przezentuje Iztukt aktorskq 0 
wYTafinowanej wr'icz ftnezji. Kazde 
slowo, kaide jego zalamanie ma swq 
glt:bokq wymOWt; kaidy ruch r
ki, 
kaide spojTzenie wzbogaca pstfcholo.. 
git postaci. Obrazu;qc w zasadzie 'Ce- 
niczne typy 0 %decydowanym t'ysunku: 
czat'ne-biale, zle-dobre, potTajili ani 
wydoby
 z nich tyle Iudzkiej 1'Tawdy, 
tyle szczeroicf, 
e nfe tylko wzruszajq 
ale td - zastanawta;q. Jakif! np. bo- 
Qato tv psychologiczne niuanse odegt'a- 
na 2'oltala pt'%ez Zi
tarskteuo .cena 
wyt'%ecZEnfa .if "oworodka. Jak pTzej- 
mujqco LutO$lawska-Hermiona - 71e,.- 
wowo kt'q!qc po Icenie niby po tarczv 
ZegaTa - ukazu;e swe przezycia, zwiq- 
zane % wyt'ok'em sqdu i wyroczniq A- 
polla. Jak ut'oklhvie pTezentuje tv dTU- 
gim Icenic%nym wcfelenfu obraz PeT- 
dity, "tby smttna Ofelia rt>zdajqcej 
gmtciom polne kwfaty... 
Popt'zeltonmy na ttfch dw6ch parach. 
bez wqtpfenia wysutL'ajqcych sit na 
czolo wykonawe6w. Sporo jeszcze do- 
bt'ego aktorstwa pTzynosi spektakl ..0- 
powfeici" (HaIina G1'yglas%ewska 
demoniczno. Paulina!); niekiedy tei w 
rolaeh zupf'lnie dTobnyeh. .Tak zaWSZD 
tv teatrze
 sq i role slabsze, ale i O'1€ 
wtapia;q si
 w calosc stcit!tnego eY!O:"f71- 
ble'u brz ukody dla pf
knegn. c-ieT-''2- 
wego f niepokojqceuo - jak Bl1fY1n .,0- 
powielc zimowa'
' - nowego pTzed
"'a- 
u'ienia Krystyny Skuszanki, kt6ra do 
lfsty swych lianych szekspirowskich 
f7'llltenbacji pTzydala oto notl'a. Czter- 
"((sta % t'%
du'
		

/00446_0001.djvu

			DZIENNIK POLSKI 


N r 290 


'
-E M 
. 
.. 


.. 


Yx,U-LI-c. 
. ,
 . a 


Latajqcy Holendrzy 


d wielu tygodni 
J) mam do zalattme- 
nia waznq d
a 
mnle spraw,: 
pisze do nas CZ1J- 
telniclka - i sta- 
ram Sif 0 uzyska- 
nie odpowtedzi te- 
l@'f
"-1C'z1'l.ei, t:hct: sit: po prostu 
deWle
zfec, czy mo;e zjawien;e 
Ji'
 050biste jest juz potrzebne, 
Trudno d'zien po dniu. zwa!niac 
lie z 1>TaCll, a l1iestetJl 111.oje u- 
liHowania sq bezowocne. Nie- 
:!'71"t'ennte slysz(, ZC osoba odpo- 
wiedzial1'l.a za udzrelenie 111.i od- 
fjowiedzi, jest na zebraniu, na 
8ym.pozjum. na konferencji Up. 
CZ'll jest moiliwe, by pracou:nik, 
mtl1QCy okreslone obowiqzki, wiff- 
ce; pTzebywal poza 111.iejscem 
pracll, n.ti za wlasnY1n biurkiem? 
Zu.ariowac moina!". 
Tyle fragment cytowane(Jo li- 
stu. A co z zawartym w nim py- 
taniern? Niestety: mimo zalecen, 
mf1jnC'l/ch vkroc1.C cz
sto zb
dne 
..posiady" jest ich wcale nferna- 
(o. Rzec=ytvlscie, niektoTZY "re- 
prE'2entatJ
J" nsoby na s:czeb:u 
f')(fprm';c :J wysokim, sta)q sie 
!'J ta 1l1cy t Holendrami, k.t6rzy 


C();q obecno
ciq u
wietniajq li- 
CZne zebranza mniejsze; i wi
k- 


WIZYTA U ORTOPEDY 


n n 


- Kuptl}f JU.i ktores z r-,e- 
du bU
lkl dla mego kHkulet- 
""
G'o s
Jncr. Po ni dlugim CUl- 
aie btl
ikl ttadajn, zi
 do U'JI- 
t'2U
C2nfa, 8(1 przekTzvu.-ione i 
u;
dz
, i. dziecku niewygodnie 
jest w 1'!i
h chodzic. Napi.zc;p 
- jaki tOtcaT ojeTuje si
 dla 
d%ie 
i! 

i4!! b
dziemy upierac si
 przy 
st?:ierdzeniu. ze prz
mysl obuwni- 
CEY produkuje dla dzieci buc:ki 
idealne, Zduzaj
 si
 "wytwory" 
chybione, to p:oawda, trudno jest 0 
kupnc huc
k6w tzw. zdrowotnych. 
l

sowanych ad lat przez ortope- 
d6w. J
di1ak uwaga 0 przekrzy- 
".;aniu kazdego obuwia - nasuwa 
P!"Z) ptlszczenie, ze nie huciki .." 
lie, I
cz. ze svn wymaga porady 
Ijltkuza ortopedy. Radzimy w naj- 
bliic:z
 m l.usie zasi
gn
c rady spe- 
cjal!
tv, bye moze. ze dziecko ma 
plaskostop
e lub inn
 Vvad
 nie d..)- 
stnezonl\ przez rodzic6w. 


UNCJA 


- C!) to jest un
ja'? Jaktt D- 
krdl!t u'ag
? W doniesienrach 
p"asou
Jlch cz
sto li
 czyta 0 

.l1ie UnC1! np. zlota, lecz .kqd 
mozna wiedziec, ile to jest? 
Uncja jest jednostk
 masy lub 
obJ
tosd, stosowanq w angielskich 
i amerykan;;;kich ukladach jedno- 
!!:t
k miar. RQz:-oznia sie: uncj
 
handlowlt masy (28,350 i), uncje 
m
.sy.' stosowan- 
Tlie Jakie pobieralem do 
chwih pr%ejscia na emet"lItu- 
r
? 
Pny rpgulacji rent I em
r,ytur, 
kt6ra nast
pi od 197! roku, ni!'! 

dzie brany pod uwa,., 
;zro5t 
llpo!azen jakie W ostatnich Ilttach 
m5d mJejsce lecz podwyika 
l!to
o\V3na bf:dzie od dot)'chcza5o- 
1I:ej podstawy wvmiaru renty 
1II:"!ll
nie emerytury. Przy podob- 
nych regulacjach przyj
cie kon- 
e
pcji zawart
j w liscie Czytelni- 
ka b
'loby wr
cz niemozliwe, liczl\ 
.

 b8wiem stany faktyczne. 


ZAMIANA MIESZKANIA 


- Pragnf zamieni
 miezz- 
knnle pOlOsta]qce w dVspozy- 
cji terenou:euo oTQanu admi- 
7li8tTacji panltwou;e;. C'zyli 
t2tv. ktcat
runku. tv %ff"iqzku 
z tym prolz, 0 t.{"y;a
ni(,'nif'. 
CZII jezeli zamiana dotyczy 0- 
bu '71 ieukan tZ1V. kU"oterun- 
kou-ych - zamieniajq.cu I;, 


sze; u'agi. Zdarzajq .i( f dllplo- 
matyczne uniki, proszenie sekre- 
taTki, wsp6lpracownik6w 0 u- 
dzielenie osobie przedstawia;qcej 
sit: przez telefon - informacji, 
ie pan tub pani X - wtasnie 
wyszli. Dlaczego? Ano, bo zapo- 
mnieZi, lub nie zdqzllli zalatwic 
sprawy interesanta. 
Zbliza Sl( okres fwiqt i N owe- 
rlO Roku. "Temat))" ostrzegajq: 
b
dzie to okres szczeg6lnie nie- 
korzystn1/ do zalatwiania czego- 
kolwiek. Juz niebawem zacznie 
si
 pO(Jon za ,,
wiqtecznllm wy- 
posazeniem". Sprau;y biurou.e 
przesloni koniecznosc zakupu 
szynki konserwowej, zam6wie- 
nia tradycyjne(Jo karpia, troska 
o zdobycie pi
knej jodelki, tele- 
fony sluiyt b
dq... prywatnej 
u'ymianze mysH 0 sPt:dzenzu 
wolnych dnt w przyjemnym gro- 
nie. 
Swi
ta sq (powledzmJl szcze- 
rze) okazjq do pOl1.'a:inego roz- 
pT
ienia w u'ielu instytucjach, 
pewne; demobilizacji, toLeTowa- 
ne) na wet przez szef6w. 0 pa- 
radoksie - moiliwe to jest w 
Tlas
ym kra1u. jnk ch'lba u; i:ad- 
nym znnym. Przesada? Oby ..Te- 
maty" w tllm tCypadku n'e mia- 
11/ racji,.. 


* 


podleQI7;Q atolOtL'aTliu Mrm 
zaludnienia 
 

(!ri11Y uludnienia majli UAto"o- 
""'-a::1ie We W;;;Zj StklCh przypadkACh, 
k:edy najemC'a otrz) mUJe przydzi,,1 
118 k.kal uzy.skany w "'.yniku za- 
m:al!Y. 


PIF;C LA T WCZESNIEJ 
- W nledlugim czasie prze- 
chodzr: na eme1")lture. Chcial- 
bym zu,'iq.zane % tum faktem 
formalnosci przeprou:adzic ;ak 
l1a}szybciE'j. bez zbr:dnego U'y- 
czekiu.-ania. W Jakim czasie 
przed przejSciem na emerytu- 
r
 mOlna skladac wniosek? 
Kazdy pracown
k ma prawo jut 
na pi
c lat przed osi
gni
iem wie- 
ku emerytalnego wy
t
pi!: do wh- 
SCl \\'ego Oddzialu Zakiadu Ubez- 
pieezeii Spolecznvch z wnioskiem 
o ustalenie okresu wymaganego do 
emerytury - przedkladajqc w tvm 
celu legitymacj
 ubezpieczeniow
, 
zaswiadczenia Z zaklad6w pracy, na 
podstawie kt6rych dokonuje si
 
wpisu do legitymacji ubezpiecz
- 
niowej. Po o<:iqgniE:ciu wieku eme- 
n..talnego i zloLeniu wn
osku - 0- 
trz;,-'muje si
 emeryture bez przed- 

Iadania dokument6w. Praktyka ta 
w przepisach stosowana jest od 
dawn a, jednak niewiele os6b 
o niej pamic::ta. niewiele zaklad6w 
p.acy stosuje. 


. 


\VLASNY DOMEK 


- Od 19i4 roku mips2:kam 
Ice tdasnvm domu jednoro- 
dzinnym. Nlepoko;t: si(' t]J1n. 
ze nie otrzymal'1m do te; pOTU 
iadnego zaU:tadomienia, tt"ez- 
tl'ania do placE'nia podatku od 
"i
ruchomoscf. nie tciem T6tl'- 
niei, do kouo ztt"r6cic Ii, tv 
sprau'ie ube2:pipczenia domu. 
Sqdzilam, ie odpotdednie in- 
stytucje same zglaszajq sit do 
tdasciciela... 
R
dzimy, zgodnie z sugesti.. 
"-ydz. Finans. Urzt:du m. Krako- 
WII zwrocic si
 do wvd:r.ialu finan- 
lowego wlasciwego dla miejsc8. :l'.:a- 
mieszkania urzE:du dzieln
cow
go w 
celu \\'vjasnienia. swych niepokoj6w. 
a do Panstwowego Zakladu Ubeozpie- 
('zen w Krakowie przy ul. 1 IVi.aja 
- w celu zgloszenia oupo",iedniego 
ubezpieczenia dornu. 


OBOPOLNE... 
NIEPOROZUMIENIE 


:\tialam zmieni
 pr(I('f. 
pr
"'jsc do intH'UO znkladu za 
tZIL'. obopolnym porozumip- 
niem. W mompncip. k;pd],l 
zu'o!n'ilam 
ir: Z pracy tv 'ta- 
rym zakladz;e J odmotdono mi 
przyj(cia tl' nou:ym, tlumaczqc 
to przeptsami nie pozu."alajq- 
cJlmi przyjqc nOlt"ego praeo- 
tL"nika. Stracilam du'a tYQo- 
dnie i nie z Idasne; IdnV _ 
za ten okTes zurobki. CZ1/ i do 
kOQo mog
 f{'nosic pretensj
? 
Jak na,> informuj{; Zf'spiil Hadclt\\' 
Prav. ny('h ".RZZ przv ul. Skarbo- 
wej w Krakowie - pretensje moz- 
na by wnosic, gdyby przyrzeczenie 
przyjecia do pracy by to w}dane na 
pisrnie, a spra\\'a wniec;iona do Sq- 
duo Ponit>waz jeonak na decY7ji za- 
'\\.a '.yly przcpi.o;,v pdgorne, 7Rkiad 
zwolnBby siE: ad o1powit'd7ia Ino
i. 
W'\SZ R"'O.\KTOR 


ud2ne c
sto kojarz.,,\ 
sobie Bank Polska 
Kasa Opieki z han- 
dlem maj tkami za 
dolar)7. TvrncL.aSem. 
Bank PKO to... ale 
zacznijmy rzecz od 
POC14tku, czyli od 
1929 r., kiedy to powolano t(' in- 
stytucj
 do :iycia. W tyro roku 
strzeWa 45 rocznica istni'€uia Banku. 
Jest to wazny fakt, gdyz w mh:dzy- 
narodowyeh stosunkach bankowych 
liczi\ si
 nie tylko :zasoby pieni
z!1e, 
leez takie wiek, tradycjR, opinia, au- 
toryte-t dan
j finansowej instytucji. 
Wiek PKO oraz jego opinia, uksztal- 
towane jesz.cze przed wojnl\, nie si4 
wif:c bez znaczenia. 
Bank powo}ano dla obron,.. intel"e
6w 
Polak6w nl ies:r;kaj
cych za grank". 
Centra1a znajdowala si
 w \Varszawie, 
ale dz'alalnosc rozwijala sir: w duzych 
polskich skupiskach emieracy jnych, 
przede w<;lovstkim w Stanach Zjedno- 
czonych, W okresie mi
dzywojenn;\"m 
powsbly trz::v ugraniczne oddzialy: w 
Paryzu. kt6ry mia' kilka terenowyC'h 
oddzialow, plac6wki w Stanach Zjed- 
noczonych i w Kanadzie, druei oddzial 
powstal w Tel Awiwie, trzed w Argen- 
tvnie. Ten ostatni po wojnie ulegl li- 
kwidacji. Oddzialy zagraniczne zajmo- 
waly sic:: nie tylko przy.imowaniem 
wplat i akwizycj". ale ta\rie prowa- 
dzily samodzieln" dzi2\l:tlnoSl: typu kr
- 
dytow
go - finansowaly wi
le prz
d- 
sir; wzi
c i op",racjl. 
P odezas wojny dzia!alno
f Banku 
w kraju zostala zawieszona. jed- 
nak za granicl\ nadal ji\ kontynuo- 
wano. Najpierw zorganizowano pro- 
wizoryczni\ central
 w Paryzu, a gdy 
i on 70S tal zajE:ty przez Niemc6w - 
przenies;ono ja do Londynu. Pod ko- 
n:ec 1M!') rpaktywowano w Warsza- 
wie dzialalnosc Banku PKO. 
Po wojnie Ban'\{ rozpoczql dzialal- 
nol:c dwutoro...v I 
sprzedai .....alut, papier6w \\a=: 4)" I)- 
wych itd. Bank PKO upra' .ni'):1v 
je..t tak:ie do zakladania 
aek I 
przedsiebior
tw w kraju i za gra- 
nic<\, z cze
o szeroko korzysta SZCze- 
g6lnie za granicij. 
ObeC'nie PKO prowadzi tak:7.f' ohlu- 
g
 ek<;portu wewn<:trznego. Bowiem 
PC\\ E'X n e rna uprawnien do pro....a- 
dzenia kas walutowych (tylko ka!l'Y 
bonowe) i PKO wystepuje tu w roli 
kasjera. Oczywiscie jest to nomens, ale 
WSZY!i(,Y Sl\ tu bezradni! 
W Panku dominuje ob
lu2a ind"wi- 
dualnych obywateli naszego kraju _ 

tatnio nait
p:1 olbrzymi v'?zro"t ra- 
chunk6w w
lutowvch. Zostaly on- u- 
ruchom;one stosun
owo niedawnn, bo 
w 1970 roku. Ostatnie zarz
dzenie (! 
pazdzi
rnika br.) min.:stra finan::6w 
znacznie ro
zerzylo tytuly wplat na 
rachunek A. Np. .z tytulu spadku, 11) 
proc. honorarium adwoka('kiego, kwoty 
uzys\.;:ane za rozpow!;zechniaT'ie k:;:l!.zek, 
wplat patentowyC'h, ZAIKS-u. 

st
- 
p
ly takie uproszczenia w dokumell- 
tacji. 
Ta forma d-zialalno!cI bardzo si
 
przyjela, Kiestetv - brak kwaIifiko- 
wanyt"h bankowc6w. Przyjmuje !!lip 
mlodych, jeszcze nierloSwiadcz
nvch 
praeownik6w, co op6:in:a obslug
 
klientow. Trudnosd lokalowe - to 
takze pawaina bol"lczka. 
W oddziale krakowskim rachun- 
k6w walutowych jest jui po- 
nad 10 tys!
cy. Cz
sto ob;;;er- 
wuje sif: takze przypadki, ze ktos do- 
staje 130 dolarow na wycieczk
 l.a- 
granicznij, wyjezdZa. tam jednak z)'- 
je nader skromnie i r
szt
 dolar6w 
przywozi Z powrotem. Jesli h.lk" 
przedstawi za
h\"iadczenie, ze wv:.itJzI 
do kraju walut
 - ma prawo otwo- 
rzyc sobie konto A. 
Oprocz tego Bank ma tzw. konta "'ks- 
portu wewnrtrznego. SCl na nich ull')-. 
kowa.ne kwoty nie kwalifikujqce sif; do 
wplat na konto A 
zy B. Ich wlac:ci- 
ciele to najczQsdej zatrudnieni w :\"RD 
czy Czechoslov..acji. Sa to konta n-e- 
oprocentowane, najcz
sciej podejmuje 
si
 wRlutc:: w postaci bon6w PKO. 
Z uwagi na trudnoki lokalowe ca}v 
turyst
.czny obr6t walutowy rOZr7!J- 
cony jest po rMnych biurach podr67y. 
Jednak w przy<;zlosci ma on bye skon- 
centrowany w Banku PKO. Ka ra7.ie 
mowy nie ma, by Bank PKO m6
1 
sprostac tvrn now}'m zadaniom - l"a 
to trzeba by zbudowac gmach ban
o- 
wy % prawdziwego zdarzenia. 
Od marca br. krakowski oddzial 
PKO przejql wszvstkie akwiz
'eie z 
terenu RFN. '\V iloSc!ach z1ecen da.,'"' 
Sq imponujqce: w tym roku 7anotQ- 
wano ponad 170 ty
i
cy pozycji. W 
samym listOpadzie br. - 32 ty"i
ce 
pOz....cji. To s
 miliony d31arow 
wplaU 
Dzi
 ju:z mo
m! sformulowa
 f1TP- 
cyzyjnie kierunki dzialania B::lnku 
PKO. Pierwszy, to pelna ob!'lut;a 
ludno
ci w zakre
ie walutowo-df'\'.
i- 
zowym, drugi - utrz:,-.manie \"oiezi 
!inansowo-ekonomicznej z Polor'l=\. 
Zwi
kc:zajqca s.i
 ek
pansia :Ra:1k'l 
7a grcmic
, j<'lk i rnzwOj ob;;;hl
i kra- 
jowej dowodz
, ie Ba nk PKO mil! 
przed sob q duz
 przyszlosc! 


Leszek Konarski 


Ostatni 


ieza. RatuS%owa dzi- 
liaj 0 godz. 11 zapelni 
lir: ludtmi 1.0 kontu- 
Izach. pObrz
kujqcy,'h 
azablamt. Przybt:dq tu 
u:'SZYICJl cllonkou'!e 
Bractwa KUTkou'f!Uo 
obI! fetou'ac i5-1ecie 
pracJl zau'odotl"ej uniora krakotv!lkich 
kTa tccow. liczqceQo 93 lata Wladysla- 
U:a Kuchankif:Qo, oraz uczeltniczyc UI 
ceTemonii p,rzekazania przez jubilata 
awpgo portTf'tu dla Muzeum Histnrll- 
c::: T1 ego m. Krakowa. Zgodnie bOldem 
% tradycjq knidll Krol KurkOlCll, a 
byl nim KuchaTski It' lataeh 1969-- 
19;0, pOtdnien U 2nanpuo malarza zu- 
m6teic portTet i oJiar01L"aC go mraslU. 

4.ktualnie t{I Muzeum Historyezl1ym 
znl7 ;du;e 3i
 jftZ 91 portTE't6w. tv tll nl 
cztery ofiarotL'ane po tt'ojnie pTZE'Z na- 
st(pujq.cych kr6low - Kozlowsl:
ego, 
Lub
!skipuo. BOQdanou..kiego i Jaro- 
linskiE'go. ObTaz, przedstaldajqcy \\ 1.1- 
dyslatl"a Kucharskiego ufJTanpgo tl' 
kontlLsz 2: kUTE'17t U' r'fkach, namalo- 
tl"any pTZ'e% pTO!. Witolda Clwmicza. 
b
rlzie 92 portri'tf!m z tE'j kolpkcji. 
Charaktf1 r ystycznq postar \\ 1artll""11- 
tl]ct KucfJ.ankif'[1o 2:na Idf'lu kTnko- 
tdan. KairtE'go dnia ubranI/ It' '::ZJ1rl1C! 
ezamaT
, tv u'ysokich butaC'h. kape:u- 
Slu z duzym ronrtpm, % naT%UCOt1q nn 
romiotla r::ar-nq pplpryna, IqJTU
ll' 71a 
1.i!kukilorHf'trotl'v Sl)aCPT. Tak ublern 
!I:f od rzasu su'Pj mlodoki. kt{,ra 
prz!11)acHa. ,.,a 1)j"Tll'SU lnta 'LOI
f'sJn 
stulpcia, 1I."igrl],l bowipPn nip mini in- 
nego plaslczu, ?ClU'SZP nosi cZ't]maTf, 
kt6rQ uu.at4 za J)Tau'dzitcie Dolski 


\AI 


czarnarze 


Itro;. Ubi6r ten, dopasou.any do 
cia la, z Slalowum kOlnierzem, .:r przo- 
du szamerOlCany. byl od XVIII tdeku 
ul.Oaiany za naTodou'U. Szczeg6lnie 
pou.szechnie bill noszony tv czasach. , 


...... 


,;,,'\1 -;,.
 'f.. 


"". 


;.
 
-. ",>- 
:'-' 


,
 


':--',- 


t  


.). ",- 


" 
".I' 'l.,.' 


Sf'jmu C'zrPTolf'tnif'go. W C'zamarf u- 
brany ;'!It m;*i'd
y innymi pTzf'chttl- 
Idonl/ 11a u'arsz"ul'!kim p01ntliku J{;t1 
Kilinl!kf. Po I Il'o]nip s."iatou'f'j czl'- 
'nary na ulieach spotykCllo !if bnrdro 
rzadko. terClz noli .te ,ut tlllko Wla- 
dllllaLV KuchaTskL J 


f 


N ie zatL'Ue nosze71ie 
zamarv by'o 
dla je; tdasciciela rzeczq bezpip- 
cznq. Kucharski nie zd1ql C%ama- 
rJl. ..gdy u
iekal tV czasie I u'o;t1:J 
Stciatott"ej z WaTlzawv i b
dqc podda.- 
nvm rosyjskim zostal w KrakOtcie Z(J- 
tr:O:Jltnany przez AUltria'U a li go przed groiqC'vm n iebez- 
pif!czeiisttn'm. Ale Niemcy nie ttiie- 
dzipli. if! je3t to Itro; narodou-"U. 
\\ - okr
sie mi
dzJltt'o;ennym n'1 
U'szllstkie prZIl;fcia, tt'I/dau'ane pT;.Z 
Rad( J\.fif!jska, Kucharski pTZyIJyU al 
ttI kontulru. To rowniez byla cfemon- 
stTOeja. polskif!j mody. Obt'cnle pj
kn;}. 
lic"'qct/ ponad 200 lrtt kontusz i !o 
}llt- 
kou:q karabelf zaklnrln tylko nit tlro- 
czystosd Bractu:a Kurkotl"E'go. .rPJ:t I'I
 
pewno takie jednym z ostrttTl;ch 
ludzi tv Polsce. ktorZ1/ potrajit\ TOIJ'- 
tHe:i USZII
 kontul% i takie zamolt'le"i" 
;uzcze kilka lat temu KucharsJtj 
pTzy;moll'al. 
Ojciec Kucharskipgo bVI pou.stnf.- 
('pm z 1863 roku. Cztf!TE'j ;Pgo l!yMj- 
II'fl! Stefan - artys'a molnrz, Piotr _ 
rzpzbiarz, Jozef - mlstr;: illCsnr
1 i 1)- 
rnz \\ ladyslrnv - mistT% IrTct ....n, 
11'ychofntni zostali U' atmosfeTze p/)l_ 
skosci. Knzdy % nich byl zres!tq (I..tll- 
s:'q. JOzpJ Kurharski, Il'latcicif'l zokla- 
du ilUIIClTSkipuo 1(1 KIPlco('h, ZIIC>J' /},}I 
u' okolic!I jako U'.panialy nt'ml O lYiJ , 
autor kilku I 'ynalazkvlfI, Intf'n ImillC] 
sie ,"iploma d..iedzinami !ycia, m;,.rf. !J 
innymi Ipado('hroniarstll"em. NtE'Jte.'1. 
(Dokonczenie M .tr. " 


..
		

/00447_0001.djvu

			Nr 290 


DZIENNIK POLSKi 


!) 


. 

,..-- 

 . , ..:........;;-.... 
".... .... . e. .. _.., e. . _. _. ""- 
. ........).,....f
..
'rI...:..
..,:J..."....., 
I - . · .ll
. ..

$
$:.;.
..

.;...

-i'

 . .. , 

i

........ , 
...*
:

...
.
..
. ..
 
:'I.

. . 
 'iI::.
$......y. I
. , 
"
..".
-h.. . Z.
....... 
.. ..-., 
.... ......... -t ........ l ,....-. *.... . . - .---r- 

.......:.!.. 1 .. . .... , · 
.$:.!-;.
. 
 t ..
. ...... I 
J ............ ........ ..... -- ........ . .,........ 
 
.,.. ........ .. I ....'.4... r 
". . ........ , / .... ....... - 
'. . ..
. . .. 
, . . . 
'-- '" j.. .

 "...... 6"- 

...--.y""'" 
I.. 
. ..11 n 11111111111111111111111111111111111111 111111 n 11111111111111111111 .llIllIltlllllllllllllnllJIIIIIIIIIIIUllilllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIiI1IIIII011I11I1I11101l11l 111l1l11l1l111l11l11l1l1l1l1l1l1l1lllnlllllllli 
KSP_\SSJO
ISTl:.CZ'1'.-\ po- stwa z POlitJlki panstwa .1\ liczn 
htyka agresywnych k61 Tel strajki, kt6re w biezqcym roku stat 
.A,..-iwu i przestawlenie kraju I C h U si
 zjawiskiem powszechn,} m. 
na tory militarne, a takze ,. C P «ZED kilku dniami premier Ra 
olbrz
rrn;e zbroj€n:;.a sprawily, bin przemawiaj
c na zebrani
 
ie brael przez
'wa dzis 0- .. ekonomistow izraelskieh \V Jer('lzo 
grl"lmne trudnoSci ekonomiczno-5po- limie oswiadczyl: "Po 7 dobryct 
leczne, kt6re grozC\ zalamaniem si
 tlustveh lataeh Izrael stoi w oblicz\ 
g/"'lspodarki i po\vaznym pogorsze- 7 1at chudych. Kraj ezekajij trudn r 
niem warunk6w zycia. 0 powadze pub
icz.n:reh ?raz .cofqif;to subsydia nej dzielnicy Hatikra przez 3 noce w swiecie deficyt pbtniczy (3,5 rni- problemy w gospodarce, polityce 
!:ytuacji swiadczy fakt, ze rzqd pre- na Import mu;sa 1 ryzu. setki ludzi manifestowaly na uli- liarda dolarow), ktory kilkakrotnie na fronde wojskowym". RZlid v 
miera Izaaka Rabina wprowadzil 0- \\ skutek dewaluacji waluty i cach niszcz
c samochody, bij
c poli- przew.yzsza sum
 rezerw walutowych Tel Awiwie obawia sif;, ie po 7 1a. 
statnio niez\\ ykle ostry, nie spoty- zmniejszenia subs)"di6w na zakup cjantow i rabuj
c sklepy. (800 mln do1.). Brytyjski dziEnnik tach okupaeji moze zostac z.muszo- 
kany w iadnym innym kraju swia- zywnosci powaznie wzrosly ceny ar- W 
ST-\T'ICH 4 latach Izrael wy- "Guardian" komentujqc program "za- ny do zwrotu wszvstkich ziern 8- 
ta. program ograniczen i ..z.aciska- tykul6w pierwszej potrzeby. l\p. cena dal na zbrojenia astronomiczn
 ciskania pasa" podkreSla, ze "sposr6d rabskich. Jak WI adorno, Izrael czer- 
nia pasa". \V ramach tego progra- cukru wzrosla 3-krotnie, mleka 0 60 sum
 7 rniliardow dolarow. Natomiast wszystkich narodow ludnosc Izraela pie z okupowanych ziem duie ko- 
mu zdewaluowano funta izraelskie- proc.. jaj 0 64 proc.. chleba 0 100 w biezqcym roku finansowyrn zam6- jest najci
zej opodatkowana". Rzqd rzysci ekonomiczne (m. in. eksploa- 
JZo ai 0 43 pro cent, podniesiono po- proc., rni
sa 0 35 proc.. podroialy wiono za granic
 bron i sprz
t woj- straszqc spoleczenstwo "zagrozeniem tuje zloZa ropy naftowej na Synaju) 
datki 0 5 proc., wstrzyrnano na rowniez bilety autobusowe i benzyna. sko"y wartosci 2 rniliard6w dolarow. arabskim" rozpisuje obowiqzkowe W 'Tel Awiwie istnieje tel; obawa. 
('Ikres 6 miesi
cy import 29 artyku- W surnie poziorn z)-Tia przecic::tneg o Te ogrornne '\1,'} datki zbrojeniowe do- "pozyczki na obron
" i podwyzsza ze z chwil q podpisania pokoju r 
16w luksusowyeh (wliczajC\c w to obywatela obnizyl sit: w tym roku prowadzily do tego, ze panstwo izra- podatki. Arabami, Amerykanie przestanij U- 

amochody) oraz podniesiono 0 10- 0 przesz}o 10 procent. elskie bije dzis \\'iele niechlubnych Mirno ogrornnej pomocy tinansov..ej dzielac bczzwrotn) ch kredyt6w. 

O proc. do na 39 innych luksuso- Nic tez dziwnego, ze natychmiast rekordow. I tak np. Izrael nalezy 0- USA (w t) m roku udzielily one Izra- Z tych wlasnie wzgl
d6w i7ra
l- 
w:yeh artykul6w. Ponadto przed}u- po ogloszeniu programu oszcz
dnoscio- becnie do najbardziej zadluzonych elowi 1,5 rniliarda bezzwrotncgo kre- skie kola rzqdov,,"e starajq si
 jak 
fono na ca}y nast
pny rok z.akaz wego wyhuchly strajki i rozruchy kraj6w swiata; jego dlugi, g16wnie dytu) kryzys gospodarczy i spoleczny najdluzej odwlekac podj
cie pok('!- 
budowania wszelkich rZijdowych antyrz
dowe w Tel Awiwie. Hajfie, w l;SA, wynosz
 4 miliardy dolarow. kraju pogl
bia si
 z kazd}-m rokiem. jowyeh rozm6w z panstwami arab- 
bud
"nk6w i luksusow
reh .gmach6w Ashdod i innych rniastach. W stolecz- Jednoczesnie posiada on najwyzszy Wyrazem niezadowolenia spoleczen- skimi. 


. 
.:1.- -.-. 
\ \ ' 
\ . - -'1- I 
'.-<:\
,- 1 _",?""/ 
-
- 


, 


/ 


USA: 


lata 


na 


sprieduz 


a mocy decyzji Konore
u USA t dniem 31 
. 7rudnia zniesiony zostanie w Stanach Zjedno- 
czonych zakaz posi.adania i kupowania zlota 
przez osoby pTyu:atne. Zakaz ten obowiqzywal 
orzez 41 lat. Zostal on bou.:iem wpr?wadzony 
w 1933 Toku w eela sciqgni
cia do Banku Cen- 
tralnego ca1ego zasobu zlota, %najdujqcego si( W Tt:kach 
pryu.'atnych. Na.lt
pnie. w 1938 Toku, rzqd USA oglosil, 
z.e W obrocie 1.C'ewn
trznym :zloto przestaje pelnic !'olt: 
gu."aranta waluty amerykanskiej i w ztdq
ku z tym 
banki nie b
dqwymientac dolarow na zloto (przed 
TQk
('m 1938 kazdy posiadacz dolarow magI tV ka-de; 
ehwili otTzymac za nie odpowiedniq Hose zlota). Jed. 
noczeSnie z zau:ieszeniem u:ymiany dolarou:, tcladze 
tcstrz'/maly sprzedai kruszcu na woZny rynek. 
1 oto przed kilku dniami m.iniste-r skaTbu William 
Simon oglosil w l:oie Reprezentantow, ze rzqd amery- 
kallski postanou'il 1.rzn-Ou'ic tcolnorynkowq sprzedaz 

lota ze skarbu pan!tu:a. Pieru:sz4 publiczna aukcja 
Nibf:d::ie sif: 6 stycznia 1975 Toku, w czasie ktorcj mt- 
buu'cy mogq zakupic 2 miliony uncji zlota (62,2 tony). 
Kruszec sprzedau:any bt:dzie tV sztabach po 400 uncji 
f]. po 14.44 kg. "'edluu oficjalnego kursu (.12,22 dolara 
:a uncjfl) tt."artosc jednej sztaby tCynosi 16.S90 dolaraw. 
Ponieu:az jednak u'olnorJjnkotCa cena zlota jest prZI?- 
$zlo 4-krotnie u.yzsza. tciflC «."ladze spodziewnj'1 si
 u- 
%Jjskae if tysiqce do 1 arow za sztab.; (sztab takich bt:- 
dz'e 5 tllsit:CY). 
O 
zyu;iscie wymiana dolaTr5w na tloto pozostaje 
nadal zau.tesz011.a, a sprzcdaz 2 milioT/ow un.cji 
krus:cu na Tynek tL'etCnt:trzny. stan-atei tylko bardzo 


niewielkq. czqstk
 (0,72 proc.) ameTykanskich Tezerw 
zlota, ktore obecme wynoszq 276 milionOw -kncjL W 
porou;naniu zas z pTodukcjq swiatoLCq (45 mln uncji) 
ofeTowana ilose zlota stanou;i zaledwie 4-pTocentOtcq 
czqstk( Tocznego wydobycia. PTZY dzisiejszych cenach 
styezniowa aukcja przyniesip skarbou;i pa1istwa ogolem 
370 milionow dolarow. KtCota fa jest przyslowiou:q 
kroplq w morzu. tv porownaniu z globalnym dochodem 
L'"SA -u;ynoszqc-ym ponad bilion dolarow Tocznie. 
Z u'ypou'iedzi ministra Simona tL'ynika. te g16wnym 
celem operacji jest zahamm.canie olbrzymiej spekulac)i 
u'eu'nqfrz kraju. Gdyoy rzad nie sprzedal cZf:sci zlofa 
ze skarbu panstwa. to musi-albll pokryc zapotrzebolC'a- 
nie przeTnyslu i firm spekulacyjnych w drodze imp01'iu. 
Rzecz jednak w tym. ze dodatkowy import kTUSZCU spo- 
1.l'odou;alby obnizenie tCartosci dolaTa w stosunku do 
innych 'Walut i-co za tym idzie - nastqpilooy po- 
droienie tou'arow importou'anych i eksportou:anych 
przez USA. Wla-.5nie Tzqd pTagnie uniknqc tych ujem- 
nych skutkou:. 
Nalezy dodae, ze obecnie olownJlmi producentaml 
i dost41ccami zlota sq Zu:iqzek Radziecki i RepubHka- 
Poludniowej Afryki. Za dwa dni prezydent Ford i pTe- 
ZlIdent FTancji GiscaTd d'Estaing b
dq debatou'ac nad 
,.olq zlota w systemie monetarnllm su.:iata podczas 
spotkania na Martynice. Drugim tematem ich rozm6w 
bt:dq sprau:y energetyczne. W obu tych tc
zlou:ych 
kwestiach stancwisl.a Waszyngtonu i Pary.:a sq' diame- 
tralnie roine. 


Takeo Miki 


,. 
;. 

 . 


:,;" 


.,,;. ". 


.Mft-. . 


.. . x- 


PROFILE 


gdyt; zarzueono mu powazne machina.. 
cje finansowo-polityczne. 
Takeo 
liki rOl(loez
l karlrr
 polity- 
czn
 w "ieku 30 lat, zaraz po UkOli- 
czeniu studio\V na uoh, ers
 stcf'ie k,,- 
lifornHskim w Stanaeh Zjcdnoc7.ol1
 ('h 
i ",,"dziale pra"a uni",
rs
 tctu l\tridzi 
w Tokio. Od 1947 roku pelnil (z pnf'r- 
wami) ro:ine funkcje rz
do" c, wcho- 
dz
c W sklad cztereeh kolejnyeh ga- 
binetow, ktor}mi kierowali prt'mir: 
rzy: Kishi, Ikeda, Sato i Tanaka. \V 
okresie ieb rZll:dow byl m. in. minl- 
strem bandlu zagraniczncl!;o i pnp- 
myslu, dyrektorem agendi nauki I 
tecbniki, ministrem. sprdW za!!:"r
ni('Z- 
D} ch i wicepremierem oraz d} rektlJ- 
rem uu«:du do spraw ochron
 sro- 
do"iska. ".Iasnie akty"\\na "alkat 0 0- 
chron
 naturalnt'go srodowi
ka eZ.}I)- 
",ieka i poparcie, jaki
A"o udzif'lal nr. 
ganiz.adorn konsurnentow, zjednaly 
mu sympati
 spoleczenstwa. 
Za najwazniejs
e zadanie 
v:t'I{O 
rz
du u"aza pod.h:cit' enf>rgirz,,:,"rh 
krokow pned\, ko 
7Rleh('t'.i i"fb.rji, 
wzrosto"\\-i bczrobocia I p(l
h;bi"i:tcd 
sit: recf'sji goo;po....arC'7f',]. Jed tak.s 
zwolenniklf'm modprnizadi partii I u- 
krocenia wasni "ewn
trzpa.rty jnych. 


W 1968 roku Takeo "\'iJ..i przebTwal 
. wizytll: w Polsce jako net japon- 
skiej d:yplomacji. 


K f'niC - ;eden z na;pi
knie;- 
s4:Jlch pod u'zglfdem PTZlI- 
Todnzczym kraj6w swiata, 
1'Il1ztJu:ana ,,!':Tainq hea i liHf', ob- 
chod:zi dz!A: irdfto n17rodotee. Vzy- 
r;kltla ona. nif'podl egln,oj:t 12 grurf nia 
196.1 Toku po diu gotru:aZe; U alce 
::"rc ;ne1 z kolont::ntlJraml brVtll;- 

1r11"l1;. Walce teJ przE'tcodzil Jomo 
K
rllatta ob('c7lt/ prt>zydent 
kT{lJU i cznlOtL.Y mqz stanu AfTyki. 
Podlltau"q gospodarki Kenii Jelt 
rnlntctu'o (eksport ka1VlI, herbaty, 
siznlu, baw('lnll, orZE'lzkow i ku- 
kurydzy). Na1td.t:ksze ;ednak do- 
chodU deu.-izotce przyno;;i panstu:u 
tUTy"tu kn . Doskonaly klimat i 
p"'zebogata k('nijslca fauna i flora 
I'rirtfOJq co roku seth t:J
it:
1-I ,ni- 
10 ik/.J. f'gzotyki. n- t/"1eczme 
:;::.ielonych lau:annach =l1jq: slonie, 
nOBoTozce, zyrafy, antylorll, zebTJI, 
h'1/, ItruSIE' 1 Idere inn1/ch TZod- 
klrh. Z1 'If'rZf't afTykrJ ns.
ich. Puma 
flurodol"q K('njjc
Y;;UI' sa U'II){J- 
nittle rf'ZE'TII"aty. khire stanoll iq 
tl'la
me 'TIlt 
fk zq atraJ,-cJf dra 
turust;.t. 1\-fOZ1!
 tu bot'iem bez- 
J'o
rednzo oglqdac dzikie ztnl!rz
ta. 
>.: 


.. >: 
..i 


ETIOPIA: 


.,
 


tit .. 


-. So-" 


J aponla ma nowf'
o, 6smego - po 
\\ ojnie - premlt'ra. Zostal nim 
61-1dni Takeo l\liki - przewodni. 
('z9rcy U9rdzll:cej Partii Liberalno-De- 
mokratycznej. Obj9rl on te hmkcje po 
Kakuel Tanac
, ktory musial ustll:pic 
Ze stanowiska sufa parti! I rzll:du, 


Bitwa 


o 


Erytre
  I AJW.\Z
IE.TSZJ\ kwestiij poU- 
I \
 tycznij w Etiopii jest obecnie 
problem Erytrei, kt6rv - jesli 
nie zostanie szybko rozwiC\zany 
moie doprowadzic dp wybuchu 
otwartej wojny domowej. 
Prowincja erytrejska, polozona w 
pasie nadmorskim, odgrywa bardzo 
waznij rol
 w zyciu Etiopii, gdyz 
umoz1iwia temu paiIstwu dost
p do 
Morza Czerwonego i rozw6j handlu 
za
ranicznego, dzi
ki eksportowi to- 
warow przez porty :\-Iassaua i As- 
sad. Ponadto w prov,,"incji tej kon- 
centruje sif; jedna czwarta poten- 
ejalu przemys}owego kraju. 
Z . EBY zrozumiec istot
 zagadnic- 
nia nalez.y przypommec k
lka 
podstawowych !aktow historycz- 
n) eh. Ot6i w dawnych wlekach 
Er' Lea, majijca dz.is 118 trsi
y km
 
powier<:chni 1 1.9 miliona mie zkan- 
cow, nie stanowila odr
bnej jedno- 
stki terytorialno-politycznej, lccz 
byla integraln<\ C7f;Sci q terytorium 
chrz.escijanskiego kr6lestwa Aksum, 
a p6Zniej - cesarstwa Etiopii. 0- 
beenC\ naz.wt: nadali Jej dopiero na- 
jezdzcy wloscy, ktorzy po zagarni.::- 
ciu w 1890 roku nadmorskieh tere- 
now Etiopii utworzyli z nich wlas- 
nie posiadlosc koloni:-In<\ pod naz- 
Wq Er
rtrea. W 1936 roku wojska 
Mu
solinieeQ podbiJy calq Etiopi
 
i pr7R'k
Z.t81cily j1t. \Haz. z Erytlf'.t. 
w tz\\'. Wlo
kij '\frykt: W. chodn'q. 
W C7a ie dru
icj v;ojnv \V:atow
j 
(w 1941 roku) wkroc"'yly tu - po 
rozbiciu armii wloskiej - \""0 ' ka 
brvtyj!'kie. W zwiqzku z b m az do 
1952 roku Erytrea znajdowala 5ie 


pod t:vmczasowym zarzqdem bry- 
tyjgkim. W tym okresie Etiopia, 
kt6ra w roku 19-12 uzyskala niepo- 
dleglos
 - chcijc zapewnic sobie 
dost
p do morza 
 zacz
}a czynic 
usilne starania na forum ONZ 0 
wlC\czenie Erytrei do swego pan- 
stwa. W wyniku tych staran Zgro- 
madzenie Og6Ine NZ podj
lo uch- 
wal
. na mocy kt6rej 15 wr7esnia 
1952 roku utworz.ona zostala Iede- 
racja Er
'l1'ei i Etiopii, forma !e- 


l . 
T- 


J. 
 


t.  


.t  


. j 


".. . 
" . 
 . 


... 


- ... 
.. 


" do1i('y £tiopll Ad(!i
 Abf'blf' nadal 
utrz
 muje sit; o;ilne naph:cie. 


deracji gwarantowala autonomi
 
prowincji erytrejskiej. Zgodnie z 
wytyeznymi ONZ, jej sprawarni we- 
wn
trznymi j zagranicznymi Itiero- 
wal wlasny rzijd autonomiczny, a 
wladze w Addis Abebie mialy jedy- 
nie prawo kontroli i koordynacji 
wsp61nych poczynan. Wkr6tce jed- 
nak rzC!:d Etiopii zaczql ograniczac 
i likwidowac stopniowo g05podar- 
czo-polityczni} samodzielnosc Ery- 
trei, zas wobec miejscowej 1udnosci 
(w wi
kszosci muzulmaiIskiej) 5to- 
sowano dyskryminacj
 religijnij i 
narodowC!,. Ostatecznie 14 listopada 
1962 roku nastijpi1a calkowit.a lik- 
widacja federacji, a wraz z t) m 
Erytrea stala siE; zwykl q , czternastCl 
prow
ncj<\ etiopsk q . 


P OCZYS.\SI \ te wywolaly 
wzrost niezadowolenia i nastro- 
jow separatystycznych wsr6d spole- 
e7.el1stwa erytrejskiego. W rezultacie, 
w 1961 roku powstal tu Front wy- 
7wo]enia Erytrei (FWE), b
dijcy po- 
litycznC\ organizacjij, d<\z<\cij do 0- 
derwania prowincji od Etiopii i u- 
tworzenia samodzieln£'go panstwa. 
FWE zorganizowal oddzialv party- 
zanckie, kt6re od 12 lat prowad7.q 
walk
 0 wolnosc Erytrei. Do akcj i 
przeciwko partyzantom rzqd ce,>arza 
Haile Sellasie
o skierowal silne jed- 
no..;tki woj!'kowp i wprowad7B w 
1969 roku "ltan wyjqtkowy na t) 111 
terytorium. 
Rowniez ohecne ,,,'ladze, utworzo- 
ne po zamachu 
tanu w Etiopii 
Jrontynuujij polityk
 pacyflkacyjnC\ 
i dC}zct. do militarne,o rozwi<\zaniJI 


sprawy. Niedawno w:rsla1y on@ do 
Erytrei nowe oddzialy wojskowe w 
sHe 5 tysi
cy zolnierzy. Mime duz
j 
koncentracji wojsk etiopskich par- 
tyzancki ruch wyzwolenczy roz;sze- 
rza swoj<\ dzialalnos
. 
Nalezy wyjasni
, ze zwolennikiem 
pokojowego uregulowania problemu 
Erytrei byl szef trmczasowego 


rzqdu wojskowego Etiopil gen 
l\mam Andom (z pochodzenia En'- 
trejczyk), !eez zostal on przed trze- 
ma tygodniami are!'ztowany i roz- 
strzelany. v.r tej s} tuaeji ic;tni
je 
mala nadzieja na sZj'bkie zakoncze- 
nu konfIihtu. 


T eksfy ; opracowanie 
JOZEF PALKA
		

/00449_0001.djvu

			Nr290 


OZIENNrK POLSKI 


· Klopot.y Z in,rest} cjami 
· Gdzie ugoscic turyst6\\? 
· }Iorskie Oko- jakie b
dzie 


CZ) Ii 


Sc 


ro 


_ L 


...-........ ...
.;:. 


.;.;- 


...... . 
. ... - 
 
---
:
 -
+"  ". 
. 

 ". 
.L ' v" 4* 


#- 


.;.-"' - .. 
..
- 


'. <-
- 


I' 

 


- 


", "",,.,,,,., 


iska 


, - 


., 

 


/ 


'- 


-''')'
1 


,... 


--... 
.. 
)  
.., 


..... 


...." ....... 


-
t 


W'ieIe schronisk w g6rach zostalo !'nfs.!c!'onllch W okresie okupacji cZ
- 
sto jako odu't:t za dzialalnosc party.::antuw. Taki Ios spotkal m. in. 
schroniska na Polanie Chocholowskiej (na zdjflciu), na Turbaczlt, Sta- 
TJlch Wierchach i Luboniu. Wszlistkie one zostaly odbudowane w Zatach 
pOlCo}ennych 


B udou:nictu'o gorskie nie b.ylo 
niUdy najmocniejszq dTonq n(1- 
Izych inwestycji. Kr6tko po wo;- 
ni.. odbudou'ano co prawda w 
kTaju t.dele 8chromsk i obiektow 
na szlakach. ale wobec zyu.jolou'o 
u'zrastsjqce{1o z kai:dym Tokiem 
ruchu wycieczkou;ego. miejsc tych 
bylo malo i zaledu.:ie 'U' malym 
pTocencie zaspokajalll one potTze- 
by turllstou'. Od rat jednak obseT- 
u.u1 em y u'ciqz te Same problemy: 
nie pieni
dzy brakuje. ale mozli- 
u'osci 'U'ykonawczych. Dochodzq do 
lego u'szystk
ego ogromne klopaty 
z dokumentacjq. gdzie Cllkl pro- 
jektou'V tru'a calymi latami. A w 
ogole to brak specjalistJcznych 
biuT projektozcych dla. budov:ni- 
ctu'a gVrs;Cwgo i najczt:sciej .q to 
ICSZ! stko obfekty pTototoypotI"e. w 
ktOT]/ch i 0 bl(dy latu.o i koszty 
utr:::ymttiq si4;' tL"ciq.z na ;ednakou.:o 
u'vsokim po:::iomie. 


R egi(ln krakowski to trzy cz warte 
ruchu turyst,ycznego w (alym 
kraju. Gdzie ugoscimy tych 
wsz)"stkich turyst6w, kt6rzy tu zjli'z- 
dzaj
, w jakich obiekta;::h ich prz)'j- 
miemy i co oferujemy im w naj- 
blizszych latach? Informacji na ten 
temat udziela reporterowi ..WiB" dy- 
rektor Okr
gowego Zespolu Obiekt6w 
Turystyczny..:h w Krakowie, mgr 
IIE- 
C'Z1.SL..-'\.W WROBEL. 
Ot67 istniej
 przede wszy:>tkim duze 
zaniedbania w stanie obiekt6w w ns- 
szym regionie. I to zarowno W sensie 
technicznym, jak i wyposazenia. S
 
n1edobre warunki sanitarne w wi
k- 
szosci obiekt6w, a to wynika nie ze 
zlcj woli gospodarzy (w schroni'5kach 
jest na ogol czysto). ale po prostu 
przestarzale s
 urz.Qdzenia. \Viele z 
nich pochodzi jeszcze z okresu przed- 
'\\'ojennego. v.ymieniae trzeba je wi
c 
stale, a to poci:u:a za sob
 najcz
sciej 
koniecznose wyl
czenia z eksplo&tacji 
calego schroniska na przed
g nieraz 
roku czy dwoch. A na to przeciez 
trudno sobie pozwolie. Te wlasnie 
drobne nieraz I'emonty odciagaj
 za- 
row no IUdzi, jak i sprz
t z nowych 
inv.'estycji. kt6re choe powoli, to jed- 
na\( powstaj
 W ostatnich latach. 
Doposazenie. to z kolei spore pie- 
ni:tdze. W ci
gu dw6ch minionych 
lat obiekty turyst'yczne w naszym re- 
gionie doposazono za kwot
 10 milio- 
now zlotych. 
Trwa w tej chwi1i remont Chocho- 
Inwskiej. wkr6tce czeka to sarno Ka- 
latowki. z tyrn, ii tam plany prze- 
"iduj
 duze zmian v. Powi
kszy si
 


cz
sc dla pasantow. wydzieli dla nich 
specjalne pomieszczenia, oddzieli si
 
hotel od codziennego ruchu turystycz- 
nego. Rozbudowana zostanie Rala Li- 
powska kosztem blisko 10 rnilion6w 
zlot:r ch , podobnie zmodernizowany zo- 
stanie obiekt na Hali Labowskiej. 
W przygotowaniu znajduje si
 w 
tej chwili dokumentaeja zespolu tu- 
r} stycznego w Korbielowie f na Pil- 
sku. 1\a dole dom turysty na 250 
miejsc, na g6rze - schronisko nowe 
przy stacji przyszlej kolei linowej, na 
60 miejsc. Obiekt prawdzh..-ie nowo- 
czesny, ale dostosowany oczywiscie 
architektonicznie do charakteru gar. 
Z gastronomi q . uslugarni turystyczny- 
mi itp. Stare schronisko-barak, kt6re 
zostaJo w:yremontowane niedawno. 
sluzye b
dzie turystom rowno]egle. 
Tak dlugo. jak dJugo starczy rnu sil. 
InDe plany inwestycyjne. to: tny 
nowe obiekty, kt6re przekazane zo- 
stan
 turystom w roku nast
pnym _ 
schronisko na Luboniu (34 m.). na Ry- 
cerzowej (bacowka, 32 m.). dom wy- 
cieczkowy w Cj
zkowicach (60 m). 
Z nieco dalszym terminem oddania 
do eksploatacji: schron-bvc6wka na 
Wierchomli z 40 16Zkami, bacowki w 
Czarnym Potoku i na Cwilinie (Jraz 
camping w r-;owym S
czu. 
Uzupelnione zostan,! nadto pola na- 
miotowe w Tarnowie (sezonowe) i 
Szczucinie (caloroczne), w roku 1976, 
juz ponadplanowo. dojdzie do tego 
programu inwestycyjnego bac6wka, 
gdzies w g6rach zJ wieckich. 
Oddzielny problem, to Morskie Oko, 
o ktorym pisaJismy orientacyjnie 
przed tygodniem. 
Krakowski OZOT ma tu nast
pu- 
j
ce plany: opracowuje sit: dokumen- 
tacj
 na rozbudow
 istniej
cego pa- 
wilonu turystyczn
go na Wlosienicy, 
kt6ry z czaSem stanowie b
dzie sarno- 
dzielny obiekt, z ",'Iasnym zapleczem 
noclegowym i gastronomicznym. A 
wi
c kuchnia. kt6ra zaopatrywac b
- 
dzie jednoczesnie Morskie Oko i 70 
miejsc noc1egowych. Katomiast stary 
budynek przy jeziorze, jeszczc w tej 
chwili w stanie tak zdrowym, 
e 
przetrzyma dalszych dobrych 30-50 
lat, zostanie nieco zmodernizowany _ 
CZ} nnych tu bt:dzie 50 miejsc nocle- 
gowych dla ratownik6w g6rskich, 
sluzby parkowej oraz dla taternik6w. 
Katomiast gastronomia miejscowa 
sluzye ma tylko rnieszkancom, dla 
turyst6w maj
 bye natomiast wylqcz- 
nie plyny, dowozone z \Vloc;;ienicy. 
Koniec tych wszystkich prac przy 
Morskim Oku powinien wypase na 
schylkowe lata najbJizszej pi
ciolatki. 
Powyzej natomiast obecnego pawi- 


'\. 


..... 


7 


Bialy sezon w PTTK 


J ednym Z organizator6w i pro- 
pagatorow zimowej rekreacji 
na nartach jest PTTK, m. in. u- 
rzqdzajqc kazdego roku lic.l.t,e 
oOOzy narciarskie w g6rsk1ch 
schroniskach. Wlasnie oboz}', a 
nie wczasy, jak niekt6rzy chcie- 
liby to widziee. Odbywajqce sJ
 
tam kursy narciarskie wymagaj
 
pewnej dyscypliny; zycie w 
schronisku toczy sit:: w \I\,rarun- 
kach bardziej spartanskich, niz 
w kurorcie. Totez P.TTK juz w 
samej nazwie - obozy narciar- 
skie - podaje ist.ott:: pobytu zi- 
m
 W s('hroniskach, nie zaleca- 
j
c ich dla amator6w' biernego 
wypoczynku. 


WOSCIE& tegorocznej akcji s
 14-dniowe 
turnusy z po by tern po 7 dni w dw6ch 
miejscowo
ciach woj. bialostockiego: 
Augustowie i Goldapi. W programie 
- obok szkolenia takze kulig, ogniska 
z pieczeniem barana itp. Podobne cie- 
kawostki przygotowuj
 organizatorzy 
na innych obozach. Informacji 0 wol- 
nych rniejscach na obozach- narciar- 
skich PTTK udziela w Krakowie Dom 
Turysty. Ceny od 1500 do 2300 zl. 
Podobnie, jak w poprzednich sez']- 
nach, utrzyrnano obnizone ceny dl
 
czlonk6w Towarzystwa oraz posiada- 
czy odznak honorowych PTTK. K \)- 
\Vosci
 tegorocznej zimy jest zwi
k- 
szona bonifikata cen noclegowych. 
I tak np. czlonkowie PTTK otrzymuj
 

O proc. znizki od noc1eg6w, aktyw 
Towarzystwa - 30 proc., posiadac7e 
srebrnej odznaki PTTK i zlotej od- 
znaki "Zasluzonego DziaJacza Tury- 
styki" - 50 proc., honorov:i czionko- 
wie Towarzystwa oraz posiadacz
 
zlot
j odznaki PTTK _ 80 proc. PiJ- 
nadto nie b
dzie juz takkh wypa'l- 
k6w, kiedy to kierownik obiektu '\\"0- 
lal przyjqc na nocleg zwyklego prz
'- 
h)'sza niz tego, ktor
r legitymowal si
 
kart
 upra\Vniaj
cq do zniiki. Pierw- 
szenstwo dla uprawnionych ma bye 
prz.estrzegane, a r6znica w cenie no- 
clegu d1a czlonka PTTK b
dzie po- 
krywana przez Towarzystwo. 
Z innych propozycji PTTK na nad- 
chodzqc
 zim
 nalezy wymienie 
wie- 
dzanie i wypoczynek w sto1icy. Prze- 
widuje si
 15 turnusow 7-dniowych, 
a 'Wi
c ok. 600 os6b b
dzie moglo poz- 
nae Warszaw
 i okolic
. 
Szlaki narciarski
. Trudno bylo do 
tej pory ustalie kto jest ich uzytko":- 
nikiem. za co odpowiada w tym Z'l- 
kresie PTTK? Wiadomo teraz. 7e 
PTTK b
dzie opie:kunem szlak6w 
narciarskich typowo turystycznych, 
bezw
'ci
gowych (tymi zajmie 
iE: w 
Tatrach COSTiW. gdzie indziej uzyt- 
kownicy wyci:tgow). Towarzystwo nie 
posiada jednak potrzebnego sprz
tu. 
m6wi si
 0 zakupie dla PTTK skut!"- 
row snieznych, kt6r
'mi mozna bylo- 
by codziennie przederac szlaki i 
spra ,,-dzae trasy. (jot) 


Na pou'itanie zwycifzc6w tt"ylegli na 
skraj tL"Si chyba u'szlIscJ/ ;ej miesz- 
kancy. NfLuczyciel miejscou'e; szk61- 
ki pTzertt'al zaj
cia s!kolne i tVTaZ 
z indianskq dzieciarniq sklada nam 
gratulacje. W ciq.gu du.och dni po- 
U':TOtu do La Paz, na poludniow),'m 
horyzoncie, powoli zanikala. smukia 
syl u'etka Soja ma. najtt'yzszego 
szczytu Boliu.:ii. .... 
Potem tv Club Andino Boliviano 
konferencja prnsou.'a. Po analizie dro- 
gi u'ejSciou'ej polskiej u:ypTawy, do- 
konanej pTZez sekretaTza generalnego 
C.4.B Alfredo MaTtineza, ol'azaio si
, 
ie jest to nOl("a dToga nil tf gOTf:. 
Tak 1rifc Sajama doczekol si
 "pol- 
skiej drogi"'. Wedlug danych CAB 
polsk1e tL'ej.
cie jest dziett'iatym, lub 
dziesiqtym % kolei. 0 polskim zdo- 


Systematycznie wzrasta baza PTTK. 
Towarzystwo dysponuje dzis 1-18 0- 
biektami z 12 tys. miejsc noclli'go- 
wych,_ 131 punktami zywicniowymi 
z 11 tys. miejsc konsumpcyjnych. 
Przed tegorocznyrn sezonem zimowym 
oddano do uzytku kilka nowych, czy 
tez zmodernizowan vch schronisk. Kra- 
kowskie, jeszcze ub1eglej zimy. wzbo- 
gacilo sit: 0 bacowk
 na Starych 
Wierchach, odnowiono schronisko na 
Markowych Szczawinach. Pi
kny obiekt 
na 4{) miejsc posta
..iono w Srehrnej 
Gorze (Wroclawskie), ponadto domy 
wypoczynkowe w J
drzejowie i Uj- 
sciu, a takze - m6wi q c dalej 0 in- 
westycjach - rozbudowano w ostat- 
nich miesiqcach baz
 letni q . r\a Roz- 
toczu Lubelskim pov..stalo 9 pol na- 
miotowych. 
!\a sezon 197475 przygotowano 6650 
rniejsc w obiektach PTTK. z czego 
5214 przypada na obozy narciarskie 
dla poczqtkuj
cych i zaawansowa- 
nych. Reszta - 1 436 skierowan - to 
pobyty turystyczno-wczasowe. Uwzgl
- 
dniono rowniez miejsca dia m!odziezy. 
ktora ma w tym roku ferie w no- 
"'-ych terminach. 
W rejonach g6rskich akcj
 
imowEi 
rozpocznie PTTK swi
teczn} mi tur- 
nusami, ostatnie obozy narciar!Okie 
konczq si«: w polowie kwietnia. Ko- 


N ie ma w kraju drugiego, tak dobrze narciarsko zagospodarowanego 
zimowiska. W ciCjgu kilku lat z miejscowos.ci, ktora znacznie ust
- 
powala Zakopanemu pod kaid,rm niemal wzgl
dem, przeobrazil si
 be- 
sk
dzki Szczyrk w zimowisko z dziesi
cioma wyciqgami orczykowyrni, 
jednym krz
selkov;ym oraz blisko 80 kilometrami tras narciarskich. Pla- 
ny przewiduj
 tu budow
 kolejnego wyci
gu krzeselkowego na Klim- 
czok. To co prawda od strony Szczyrku poludniowv stok, niemniej pa- 
nuj:t tam zw
 kle dohre waruriki narciarskie. Ponadto, co takze nie jest 
hez znaczenia, kolejka ta stanowilaby dogodne polqczenie Bielska ze 
Szczyrkiem - pit:rwszy odcinek tworzy tu wyci
g gondolowy Bielsko _ 
Szyndzie1nia. 


Wsz
dzie '5z1aki doskonale oznakowa- 
ne, z zachowaniem odpowiedniej no- 
menklatury obowi
zuj
cej w Alpach. 
Od koloru zielonego tras najlatwiej- 
szych, po czerwone i czarne. czyli tra- 
sy wylqcznie dla baI'dzo dobrze jez- 
dz
cych narciarzy. Tak
 tI'asll trudn
 
jest np. czarny szlak z Hali Posred- 
niej na Solisko oral. z Hali Skrzyczen- 
ko do Czarnej. 
Moz1iwoSci przewozowe wszystkich 
kolejek linowych w Szczyrku, to 7,!j 
tysi
ca osob na godzin
. Stwarza to 
narciarzom bardzo dogodne warunki 
jazdy, bowiem kolejki do wyci
gow 
nie s
 dlugie, jedynie niedziele oraz 
dnie weekendowe sl\ w Szczyrku za- 
pelnione ponad norm
. Ale i w takich 
wypadkach 0 ilez tam kr6cej cZeka 
si
 na wyjazd, niz np. na Hali Gory- 
czkowej, gdzie tI'wal! to moie i po- 
nad dwie godziny! 
lnne s
 natomiast problemy Szczyr- 
ku, juz z kolei nie wystE:pujqce tak 
jaskrawo w Zakopanem. Oto jest tu 
t.rlko jeden dom wyciecz.kowy PTTK, 
w nim zaledwie 300 miejsc noc1ego- 
wych. Jezeli uswiadomimy sobie, ze 
w tym roku zgloszen na wolne miej- 
sca bylo ponad 20 tysi
cy - latwo 
wyobrazie sobie klopoty. jakie ocze- 


bllciu Sa;ama szeroko pisala boliu.'ij- 
ska prasa. Komentarze temu lukct'so- 
u:i SpoTtou'emu pO€tdt:Cily r6wniei 
programy radiott'e i teleuoiz),'jne La 
Paz. 
Z a trzV dni opuszczamy La. Paz - 
najtL"Jli:szq stolicf[ swiat!!. Z Bo- 
lildi u'yu'ozimU du'a Cf'nne alpini- 
styczne trofea: Illimani i Sajama.. 
n ytVozimll TOwniei: Iympati( i przy- 
;azn andynist6w boliwij
kich; to na- 
dzieja i szansa na nastt:pne kOt1takty 
i u'spOlprac( u' Sl'ortolt"ej ryu;alizacji 
tv Andach Bolildi. L-honorou
anie 1 
polt.kiej u'yprau'y tv gory Patauonii 
=lotymi ndznakami miasta La. Paz 
(Escudo de ATmas de la Nuestra Se- 
nOTa de La Pat) to gest seTdecznej 
goscin nosci nie tylko tl"ober- polskich 
alpinistou-. ZDZISl:..A W RYN 


W SzczyrkU J nim zapetni<} Sift stoki 


kuj
 turyst
. kiedy w Szczyrku Zf'- 
chce zatrzymae si
 na par
 dni. J£sz- 
cze pOl biedy poza szczytem sezon u _ 
ale juz w czasie swi
t, podczas ferii 
szkolnych, W okresie przerwy seme- 
stralnej? Miejscowe przedsi
biorstwo 
turystyczne dY5ponuje niewiele ponad 
tysi
cem lozek w kwaterach prywat- 
nych, jakies skromne rezerwy pos:a- 
dajq domy zakladowe (ale takze poza 
sezonem) i to juz wlasciwie w5zystko. 
W tej sytuacji turysci mieszkaj
 w 
Bielsku i w satelickich wobec Szezyr- 
ku miejscowosciach, ale z kolei \\"0- 
bee trudnosci dojazdowych pod Skrzy- 
czne, stanowi to zawsze spory klopot. 
Co prawda m6wi si
 w Szczyrku 0 
budowie bodajze trzech hoteli, ale 
wszystko wskazuje na to, ze niepr
d- 
ko turysci doczekaj
 si
 tu nowych 
schronisk i obiektow. Podobn
e zre- 
szt q ze Skrzycznem, gdzie schronisko 
tamtejsze powinno juz dawno ulec li- 
kwidacji. Jest to po prostu rozlatuj
- 
ca si
 buda, kt6ra chyba nawet wla- 
sn
 smiere technicznlj, przetrzymala. 
Tymczasem Skrzyczne jest, obok Ka- 
sprowego, drug
 narciarsk
 g6rlj, w 
Polsce i najz.wyczajniej potrzebny je<;!; 
tam obiekt nowoczesny i godny wspol- 
czesnej turystyki. 
Inna sprawa, w jakims sensie zblizo- 
na, to Czantoria. Gora powyzej l'- 
stronia z wyciqgiem krzeselkowym orl- 
danym przed siedmioma bodajze laty 
do eksploatacji. Oto pomimo zapew- 
nien resortu turystyki z tamtego okre- 
suo nie postawiono tu nawet rnarnego 
baraku, kt6ry imitowalby schronisko. 
W ten sposob narciarz nie ma tam nie' 
innego do roboty. jak chuchn
e w 
dlonie, zagrzac sit: po dorozkaI'
ku i 
czym pr
dzej zjezdzac w dol. Tra,y 
tam na ogol dobre, ich prz)rgotowa- 
niem zajmuje si
 rowniez COSTiW w 
Szczyrku. jednak nie ma juz w U'- 
stroniu maszyn do ubijania sniegu _ 
na Czantorii nadal kr6luje lopata. 
W Szczyrku dziala takie szkolka 
narciarska PTTK, prowadzone s
 tam 
lekcje jazdy na nartach, wiele kur
6w 
organ
zuje KTN PTTK, obierajqc so- 
bie najcz
Sciej jako siedzib
 tutej
zy 
dom wycieczkowy. Gornicy nato- 
miast, wobec nieruchawoSci PKS, z;:j- 
trosz.czyli si
 0 wewn
trzn
 komun:- 
kacj
, podwozqc narciarzy z centrum 
miasta do wyciqgow COSTiW i SWo- 
ich wlasnych. 
Wszystkie niema] stoki narciarskie w 
SZrZ) rku byJy przvgotowane i w p
l- 
ni wykorzystane juz 10 Iistopada. kie- 
dy warunki sniegowe przypominalv 
szczyt zimy. Potem sniegi z
szly. 0- 
statnio zn6w trasy s
 biale. Zapowia- 
da si
 wi
 pod Skrzycznem dobry S"-'- 
zon. W kazdvm razie jezeli nie nocle- 
gowo, to na pewno wyci"gowo. (rl) 


Polsha droga na Sa jam a (II) 


de kola. Krater nieczynnego u'ulkanu 
u'llpetniony jelt Zodem i sniegiem. 
Mr6z i suche pou:ietrze uniemoi:li- 
tdaJq zmian( jilmu tv apaTatach. 
Tasma. filmott'a. p(ka. za kazdym ra- 
zem. Stqd tez plon fotolJraficzny z 
td('rzcholka 
st Izczuplejszy. nU to 
przetddyu'aliSmY. \Yulkan VallatiTi. 
niemal b('z pTZertL"Y dymi tt'ysokim 
Ilupem, tv prau'o od niego bliiniac:o 
vodobne u'ulkany Pachataja, jeden 
boliwijski, drugi chili]ski; tv kierun- 
ku p6lnocno-zachodnim skalisto-sniez- 
ny tvulkan Annalanchi. Znakomite 
cere dla nast
pn1,'ch tl"Jlprau'. 
Z gor u'Tacamy do pueblo Sajama. " 

 rn

 


, 


"", IIII 


,. ,,.,.,.,
 


W dtt"och .zturmou'ych namiotach 
spt:dzamy noc na t.c1,'lokoici 
S9 0 m npm. Brak tlenu i zm
czenie 
me pozu'alajq zalnqc. Na niebie ksi
- 
'yc. tempeTatura Ipada. ponizej -20 
It. C . 
Dop;ero promienie slonca. pozu.alajq 
710 tL"yjScie z namiotu. W du..'och ze- 
'poiach tcspinamy si
 strom-ym lo- 
dOIL
cem, omijajqc ukryte pod snie- 
(liem szczeliny. \\t alka 0 kai:dy Tnetr 
. -J/sokosc& i tL"alka a: 1dalnq stabo- 
Iciq... 
Mi
dzy godzinlt 12 i 13 zespoltl 0- 
';(lOo;a tderzcholek Sa;ama. NtJ 
'z..: ycie Tozl( gia plas=czyzna u
 ksztal- 


. 


s 


la 


u  


lonu na \\-Iosienicy, . przyszlego 
schroniska, rozbudowany i zmoderni- 
zowany zostanie camping-obozowisko, 
jako gl6wna baza wypadowa w Ta- 
try dla alpinistow. A \Vi
c wyczyn 
taternicki, podobnie jak i niewielka 
dla nich ilose miejsc '\\- obiekcie przy 
jeziorze. 
Takie informacje na temat Mor- 
,kiego Oka otrzymalismy od tury- 
stycznego gospodarza schroniska w 
naszym regionie. Wydaj
 si
 te plany 
dose konkretne i juz w tej chwili s
 
one mocno zaawansowane. Podcnodzi- 
libysmy jednak do \",,,sz:rstkich pro- 
gram6w zv. i:tzanych z t.Q cz
sci
 TatI' 
z pewn
 rezerw
. Ile to juz bylo 
"ostatecznych i najlepszych wersji" 
zagospodarowania Morskiego Oka i 
jego blizszej i dalszej okolicy? 
W tej chwili krakowski OZOT, pan 
na 54 obiektach. posiada 90 tytulow 
remontowych i 17 inwestycyjnych. 
Dziala dla tych wszystkich prac w 
Zakopanem Zaklad Remontowo-Bu- 
dowlany, czyli wlasne przed5i
bior- 
stwo budowlane, ktore jezeli ma 
spelniae jednak swoj
 funkcj
 nale:iy- 
de. musi zostac rozbudowane. Drobne 
remonty wykonuje brygada konser- 
watorska, w tej chwili jedna, w nie- 
dalekiej przyszlosci trzy tego t
rpu. 
I wreszcie sprawa ogromnie wazna 
dla turystycznych inwestycji: za rok 
powoluje OZOT krakowski wlasne 
biuro projektowe. pocz
tkowo dla 
swoich inwestycji, z czasem powi
k- 
szont' 0 usJugi projel{towo-tur)'st) czne 
takze dla innych. (ZR) 


Inny projekt, to krzeselka na Pilsko 
(Bala Miziowa). w rejonie Korbie]o- 
wa. Sq to plany konkretne, w "roku 
1977 krzeselka te powinny wywieze w 
goI'
 pierwszych turystow. Wi:tze sif: 
to z program em ogolnego zagospoda- 
rowania tej cZ
Sci B
skidu Zywiec- 
kiego, piszemy takze 0 tym W innym 
miejs.cu. 
Z plan6w linowych, war to wymie- 
nie jeszcze orczyk wzdluz pierwszego 
odcinka wyci
gu krzeselkowego na 
SkI'zyczne dla odci
zenia przeladowa- 
nych w tym miejscu krzeselek. Nieco 
dalej, rowniez w Ustroniu, wybudo- 
wany zostanie orcz}'k na Stoklosic
, 
w g6rnej cZ
Sci Czantorii. 
Natomiast w tym sezonie narciar- 
skim czynne ht:dq w Szczyrku wszy- 
stkie dotychczasowe wyciqgi - jak 
mo", ilismy jest ich jedenascie. Trasy 
przykolejkowe i nartostrady s
 nale- 
zycie przygotowane - za pomoc:t spe- 
cjalnych maszyn do ubijania snieg1t: 
kasbohrerow i ratrakow. Trasami' i 
v.yci
gami administruj
 tu: COSTiW 
(krzeselka na Skrzyczne oraz dwa 
wyciqgi orczykowe) i Gorniczy Osro- 
dek Narciarski (siedem orczyk6w), 
takze klub BBTS _ jeden orczyk na 
stoku slalomowym na Beskidku.
		

/00450_0001.djvu

			8 


DZIENNIK POLSK1 


Nr290 


DZIENNIK SPORTOWY 


Hokeisci wyjadq do Szwajcarii 


\V rozrrywkaeh I ligi h3keja na- 


I\pila oiJecnie przer\\'a, ktora potrwa 
do stycznia przyszlego roku. Cz.as ten 
b
di:ie przeznaczony na rozel;ranie 
prz:-z kadr
 kilku tow2.u)skich spot- 
kart. 
Pi
c meczow z drug
 d:,uzyn
 C!
- 
cho.:lvwacji roz 'graj
 nasi hokeisd 
m

dzy 16 a 22 grucnia. M. in. rnecz
 
odb(;:1
 si
 19 bm. w Nowym Targu 
i 
1 bm. w OSwi
dmiu. W wigiH
 
Swi
t reprez
ntacja Pol'ki wyjedzi".! 
L'3 Szwajcarii na turniej 0 Puehar 
S.p
ngl£ra. Przeciwnikami Polak6w 
bE:::!a: oI:mpijs.ka n
pr. Finlandii. Hu- 
h.nGia, Szwajcaria i obronea trofeuM 
- Sl:oyan Bratyslawa. Turniej Z3
-tOt]- 
C'zy si
 31 bm. W drocze powrotnPj 
Pohey roz.:graj
 dwa mecze z RFN. 
Aktm:lnie nasi kadro\\'icz
 p::-zeby- 
w1j
 n3 zgrupowaniu w Oswi
cimiu. 
Br3mk"J. - K05yl (LKS) i 
ncz (K=1- 
towice; «tbrona - Kopczynski i Pot":: 


\V Pucharze U t:F A 


V;cz
raj roze::!rano rewanzowe me- 
c-
 1/8 tinalu Pueharu UEFA. W na- 
wiasie podajemy wynik pierw,>z

o 
spoe
nia, druzyny awan;;uj
ce - th
- 
stvm drukiem. 
"' elez )
ostar - D
rby 4:1 (1 :3), B"I- 
nik 05trawa - Napoli 1:1 (2:0), Dy- 
nam') Drezno - Hamhurger 2:2 (1;'1' 
FC Kodn - Partizan B
lgnd 5:1 (0:1). 
Ajax - Juventus 'Iuryn 2:1 (0:1), 
Fortuna Dusseldorf - FC Ams!erda"1l 
1'2 (0:3'. Twt'ntc E!1s
:tcofe - Dulcl.1 
F'raga 5:0 (1:3), Real Sa!"agoc;s3 - B(\- 
russia :\Ioenchengla
bach 2:4 (0:5). 


'1' kHliu 'wiersza
h  
. Kit'rownict
 0 ekipy i zdobywcy 
zl'):ego medalu na mistrz:Jstw8ch swia- 
13 w siatkowce otrzymali zlote 01z3a- 
ki im. Janka Krasickiego. 
fit W Warsza\\ie odbyb si
 s!)otka- 
ni2 sekrf'tariatu CRZZ z medal!s
3m; 
mistrzostw swiata i Europy - repre- 
zentantami klubow z\\'i
z
owych. 
'. Najlepszym sportowcem Szwecji 
wybrano Barga. Warto doj kl.
- 
S) ';::kaeji). 


Z mysl::j 0 spartakiadzie 
t";;:hlcno ju:i paHinal
wc grupy tur- 
nieJc)\\' koc:zykowki IY Og61nopolskkj 
Spart3.kiady Mlodzieiy. Krakrywi'i'lie 

rac bP.7"'r('
 spolkan kon- 
trolnych. (I{P) 


:t 
Y!3 Ai
 
na .::::.:...- ;;.,-
 
.--.......... .Ifi
- 


:Rozpocz
t sie w na
zym okrcgu !"e- 
zon zebran scrawozdawczyeh Polskit>- 
gi Zwi
zku Wedkar,>kiego. 15 bm. ze- 
brani"a te organi7ujf} kola P7W: w 
Brzt:'sku, D
 browi
 Tarnowskiej, A n- 
drychowie, Mu:chowle, Suche1. Wie- 
Jicz
(:' I Libi!l
II. W naste-pml nied7i-Ip, 
22 lTudnia. Boclmia. Oswiecim, Hut- 
nik Skawina. 


(obaj LKS), Gruth, Szczepaniec i Mar- 
cinezak (wszyscy Katowice), Iskrzycki 
(Podhale), Feter (Polonia); atak - W. 
Tokarz i L. Tokarz (obaj Katowice), 
Jasl{ierski i Chowaniec (obaj Podh..- 
Ie), Rybski (Pomorzanin), Obl6j, 2:ur p k 
i Piecko (wszyscy Baildon), Szeja (!\
- 
prz6d) , Slusarczyk i Zabawa (obaj U- 
nia), Csorich (Stoczniowiec). 
Dodatkowo na mecze z CSRS "B" 
powolano R. G6ralczyka (Baildont 
Zi
tar
 i A. Slowakiewicza (Podhale). 
Ostateczny sklad na wyjazd do Szwaj- 
cadi z05tanie ustalony po meezaeh z 
CSRS. 


N owy o
rodek SpOrh1 
jeidzieckiego 
Od 17 lat prowadzi w naszym mif:- 
scie dzialalnosc Krakowski KI'.Jb Ju- 
dy Konnej, }.;rzez ten czas nauczyl ?n 
hjnik6w jezdzieetwa ponad 5 tys. 0- 
sob. Kilkakrotnie klub zl11ienial swe 
siedziby. ostatnio znalazl cza30w
 
przystan w Chelmie, na obrzeza.'h 
Krakowa. Jedn3k praw
 uzytkowan:<;. 
lego terenu konczy si
 w przyszl
'rn 
roku, tctez od dawna Klub prOWad.ll 
starania 0 wvbudowanie wlasnvch ')- 
biekt6w. Spr
w
 pop:lrly wladz
 mia- 
sta i w t
n spos6b Krakow niedlugo 
doczeka si
 urz
dzen z prawdziwr.go 
zdarzenia do uprawiania sportu jcz- 
dzieckiego. Osrodek jezdzipcki KKJK 
mieScic si
 b
dzie w tzw. z
kolu Wi- 
sly. p.zy ul. Ksip,cia J6ze f a. Powshn:e 
tam kryta uj
Zdzalnia, stajnie 1 inl1
 
pomieszcz
ni3. 
S!>rawom tym bylo poSwiecone wezo. 
raj
ze spotkanie przed,;tawicieli Poh- 
teehniki Krakowskiej, Akademii Sztuk 
Pi
knych. "Miastopmjektu" czyli twc r - 
dw nowego osrodka jezdzieckiego 7.: 
dzialaczami KKJK. W z

raniu wzi<:li 
rownid: udzi::> I urcze5i Zarzadow 0- 
kr
go-;l1ych: SARP doc. L. Filar t 
ZPAP doc. A. I-bjdecki. Szerzej 0 pr,)' 
jektach ngo<'oodarowania zakala Wi- 
sly napi"-zemy w jednY:11 z n9.j
m- 
szyeh ..Dz:ennikow". (jet) 


Sporty zlmowe 
dla WSz)'stkich 
Sniegu w gorach juz s90ro. czas 
koncz,yc prz) gotowania do akcji zi- 
mowej: porz
dkowE.c ostatec?:nie 
tcreny pod lodowbka, gorki sa- 
nee"'kowe, gromadzic sprz
t. Do or- 
ganizatoro;.ii konkur:5u. "Sporty zi- 
mO\7e db wszystkich" - prowa- 
dzonego d]a szk61, kkb6w, organi
 
zacji spolE:cznych nad
sz10 
pier"'sz
 zglosz..:'nie: SKS przy 
Sz
mle Po:l;;tawowej w Brz€Znej- 
Lita
zu pow. Nowy S
C"z. SKS za- 
mierza prowadzic w zimie d:da- 
lalnosc w saneezkarstwie, Iyzwiar- 
stwie i na:ci:trstwie. Kolejne z
lo- 
sz
n
e nJ.deshh Lie-eum Cg61no- 
k.-ztaleqce w Miechowie. 
Do konkursu wl
ezylo <;i
 tez 
WojewQdzkie Przed;;i
bior,;;two Han- 
dIu Art
ulami Papiernkz.ymi i 
Sportow
 mi informuj
c. ze jego 
plac6\\- ki na terenie ealego woje- 
wodztwa dysponuj
 odpowiednim 
sprz
tem niezbednym do uprawia- 
nia zimowej rekrpacji. Szczegolo\\'e 
informacie: Krakow, ul. \Vrze:>hi- 
ska 11, tel. 5';"7-88, 5.t2-27. 
Przypominamy, ze zgloszer.ia do 
konkursu ..Sporty zimowe dla 
wszystkieh" z podaniem program,u 
zaj
c w zimip, nalezy prze!'ylac na 
adre$y Komitetu Kultury Fizvez- 
nej i Turystvki Urz
du Wojew6dz- 
kiego w Krakowie. ul. Ba<:ztowa i 
nas'7
j redakcji, 31-0.2 Krakow. 
Wiclopole 1, Dzial Sportowy. (jot) 


o "Srcbrn
 Siatk
 'Visl
' 
Ostatni
 imprez
 sportow"" organizo- 
wanq przez Wi5le w ramach jilbileLl- 
szu 30-1ecia SB i MO 
zie mir:dzy- 
narodowy turniej siatkarek 0 "Srebr- 
n
 Siatke Wisly". Udzial w turnieju 
wezm
: I-ligowy ze!;pol ZSRR Dvnamo 
Krasnodar, mistrz Polski Plomien So- 
snowipc oraz zespoly bf"niaminkow Ii- 
gowych LKS i Wisly; Kibice krakow- 
scy bed
 mieli okazje og]
da
 sht- 
k6wk
 w dobryrn wydaniu. occni'i 
talde przygotowania Wisly do nadcho- 
dzacegl) sezonu (5 stycznia 75). 
W pierwszym dniu turnieju w pia- 
tek 13 bm. grajA: Dynamo - Plomif'n 
oraz LKS - Wisla, poczqtek tOOz. 
17.30 (kp) 
Komunikat Totka 
losowanit' I: 1 rozw. z II trat. - 
1.0CO.000 2:1, 8 rozw. z S trat. premo - 
po 2
1.9';'6 7.1. 303 rozw. z !j trat. zwykl. 
- po ok. 8(1)0 zl. 1.t
:i9 rozw. z 4 traf. 
- po 227 zl, 211.513 roiw. z 3 trat. - 
po 14 zt 
Loso\\ anif' II: 5 rozw. 
 S traf. prl"m. 
- po 4£19.356 zl, 213 rozw. 
 5 traf. - 
po ok. 9:500 zl, to f\R9 rozw. z 4 trat. - 
pf) ?fl7 zl, 190.316 rozw. Z 3 trd.t. - po 
16 zt 


1\Ialy Lotek 
I 13 - 16 - Z4 - 54 
Bandt-rola: 511413 


TEA TR 


11'1. SLO\\ ACKIEGO - 19.15: "LilIa We- 
neda". STARY - 19.]3: ..Pan P.mUa i 
jego sluga Matti". KA'IERAL:'IOY - 19.]5: 
"Kope{:". B.a\GATELA - 19.30: ..SIO(1"':(.1 
ptak mlodosci". LUDOWY - 19.13: ..Dzi
 
do ciebie przyj

 r1ie mog«:". :\n:zyCZ- 
'Y - 19.15: ..R6h Stambulu". GaOTE 
SKA - 10 1 17: "Detektyw Lis pro" adzl 
Sle<1zt\\O". "EREF - ".. - 
: ..Nakaz 
aresztowa nia". 


KINO 


APOlLO: ,.!-.Ianla ,,\ielkc
ci" (!r. 15 ],) 
- 10. 12.30, 15.45, 18, 20.15. DO'l ZUL
 1":- 
RZA: .,Prz}gody Hucka Fmna" (radz.) - 
15.45. KIJOW: ..Potop" (pOI. cz. I) - 16.30, 
2'J. KULTURA: .,Charly.. (USA 15 1.) - 
18, 23.15. :'\lIh.RO: ..przygooy Robln,>ona 
Kruzoe" (radz,) - 16, 18. 20. :\IASK{)TIC\.: 
Gangsterski \\ alc" (fr. ]3 1.) - 13. 1;5.33, 

7.3J, 19.30. l\ILODA GWARDIA: "Klute.' 
(USA 18 1.) - 14.45, 11. 19.15. P.\SAZ: 
..Przygody Bolka i Lalka" - 10. II, 12. 13, 
13, 16, 17. "Zab6jcy" (USA 18 I.) - 111. 20. 

:!. CCIFCI-IA: "Jeremiah Johnso'1" (US.\) 
- 10, 12.15, 15.45. 18, 20.15. UGOREK: ..W 
pustynl 1 w pu<;zczy.' (po!.) - 15, 18.30. 
\V AXDA: ..Druga twarz 01ea chrzestne- 
go" (wi. 1:1 I.) - 10, ]2.15. ,.Po drugiej 
stronle sionea" (ang. 15 I.) - 15.45, 18, 
20.15. W:
RSZAW '\: ..Konformista" (ir.- 
wI. 18 I.) - 15.4'1 18, 20.15. WOLSOSC: 
Godzina 7a "odzma" (pol. 15 1.) - 13.45. 
;."8. 20. WIED'"'Z'\.: .:S\\itanle.', ,.To trod 
zrooZll urode". ..Od rudy do st
1i" - 18. 
WISLA: ,.Vlva Tepepa!" (wi. 15 1.) - 11. 
IS, 20.15, "Kas.ltany nuiosci.' (\\ I.) - 13.15, 
15.45. 


NOW.\. HlJ'T A 
SFI....KS: ,.Pojed:rnek rewolwerowc6w" 
(C5A 15 I.) - 11, 13. "Kr6lowe Dzikie- 
go Zachodu" (fr. 15 1.) - 16. 18, 20. SWIT: 
..potop.' (pol. cZ. I) - 16. "Potop" (pol: 
ez. II) - 19.15. 1\1 <\LA SALA: "Krzykl I 
szepty" (szw. 18 I.) - 15. 17. 19. SWIA- 
TOWIll: ,.Rod
O" (CSA 15 I.) - 15.45. III, 
2l}.1". MALA S'LA: ,.Smie<'h W demno- 
sei' (!l.ng. 18 I.) - 15. 11.15, 19.30. 
SK-\WIXA 
I-IUTXIK: ,.Pon...anie" (fr. I;'j U - l3. 
JUX AK: "Pierw
7a spokoj:la nOI;'.. 


wn:uczx.-\. 
GCR....IK: nieczynne. 


MUZEA 


W.\."EL, Komnat
.. w:rsta\,\3 "v,,'s.:hod 
\\. zbiorach \\awels!,:ich" (!I-l.i.!:i). Skar- 
bleC i Z
rojownia (10-13.29). 
1l'ZE1.::.'\1 
'" .\.I:ODOW£, Galeria malarstwa w Su- 
klef'nieach, Rynek Gt6wny POlskie 
malarst\\ 0 1 rzt'zba od 1754 do 1900 r. (1!- 
18). KA:\IIE
ICA SZOL.\Y5IiICH, pl. 
Szrzepanski 9 - POlskie mals!"st\\o 1 
rzezba do 1764 r. (1('-16). D '):\1 J \.X \. 
i\IA I'F JKI, Fioriaii
ka tl, Zaw
eszerie 
dzwonu Zy
munta w r. 15
1 (10-16). 
ZBIORY CZAI
T'JnYSKICH, Pijarska 8 
- \V:;st.:J.wa al;"c
'd7'el z
 Zblorow Czal to- 
r)'ski(::p O;?-13). :\lLZEL
I ET
03R-\F1- 
CZVE. pl. WOlnir-a 1 - Pol..ka ku1tura 
lucrowa (10-ln. ODDZIAL l\IUZE(j:\1 111- 
STORYCZ!Io;EGO, J:ma 12 - DZieje i kul
 
tura Krakowa w ci<\gu \Hekow (9-15). 
STARA BOZ
ICA. Szero!ia 2i - Jud

- 
!'t:o czne rzemioslo a rtyc:tyc7ne od x'- II do 
XX w. (10-14). lUUZEL
[ TEATRAL
';E 


DZIS w KRAKOWIE 


1\1. S. \\ \,'SPIA:-"SKIEGO. SzpHalna !1 - 
D.lie;e tea

u krakowskie
o (9-]3). MU- 
ZEU'\I ARCHEOLOGIC7
J::, Posel..ka :I - 
Ikony z XVII 1 XVIII \\leku, pradzieje 
Nowej Huty, Starozytnos{: i sredniowie- 
cze Maropols
{i, KOlekcja zab
 tk6w 
archeologH sr6dziemnomorskiej (14-18). 
ODDLIAL 
tCzIT
[ LE:'IOI...... '\, Kr610'l1d' J 
Jau\'Ii
i 41 (9-13). RFGIO
AL
E :\It:- 
ZEt;:\1 :\ILODEJ POLSKI .,R\. DLOWKA", 
Uronowicr 1\lale, TI"IR1ajpra !I (15-18). 
('OLL
GIUl\1 i\IAI1.:S, Ja
iCnOlLska 5 - 
Wys
a\\a dZlejo\\ UJ (12-14 po upr?ednlm 
z'510c;7eniu). :\IUZEt:'\1 F' AR:\L\.CJI nl, 
Basztowa :I (10-12 po unrzednim 'lglo- 
szenlu). l\ILTZr:L:\1 CLY
U Zh.{OJ'
GO 
PRACO\\:\IKOW niL, KLUB ZBoWiD. 0". 
Gorall Z3 (lfi-19.30 orez 11-13 po uprTed- 
p"im z
lo5zeniu). l\I(;ZEt:
I PRZYROD- 
XICZE P.\.X. Sia\\ko,u}:;a 11 - Fauna 
I'ols'.i. Fauna epokl lodowco\\ e] z uni- 
kalnym eksponatem no5orotca wlochat
- 
FO ze Staronl. Zwierzt:ta f'
zotyczne (10- 
13). "O\VY G" ""CH. .1. :I Jtta fa 1 - 5)0 
I&t drukarsi.wa V; Krakowle (10-1'». 


RADIO 


PROGR.-.'[ I 
W
adomo
cl: 7.00, 1.00, t.OO. 11.05. 15.00, 
16.(10. 19.00, 21.00, 23.00, 21.00. 1.00. 2.Ia, 2.55. 
8.0
 U przyjacioi. 8.10 Muz. 8.05 ,,0 ba- 
bulce - zielaree.' slueh. 9.25 Mllz. 
10.00 Co czyta kraj. 10.08 Muz. \\"ojskO\\ a. 
10.-15 Splewa M. Koterbska. 11.00 Muz. 
1 L:JO Olsztyn na ffillZ. antenie. lZ.40 Dom 
i my. 13.00 Zeo;poty regionalne z Krako\\'
 
..kiego. 13.U ROlnlczy kwadrans. 13.30 
Rytmy miodych. 14.00 Czlo\\'iek i 
rodo- 
\\ .sko - gaw,,:da. 14.05 Aud. - "U lubeI
 
skIch muzykanto\\ .'. 1-1.35 SWJato\\'e 
r;rzeboje. 15.0
 Listy :r; Polski. 1:).10 Nowe 
I"'agrania Zukermana. IS.30 Estrada pt7y- 
jdni. 16.10 Propoz
 cje do Usty przebo- 
jO\\. 16.30 Aktu:ilnosei I-.ult. 16.35 Studio 
.Tazzo.we. l'i.OO Radiokllrier - aud. I7.
O I 
Rytmostop - aud. 17.40 Slynne tematy 
film. 13.00 Muz. i aktualnosci. 18.30 PrL
- 
1Joje non stop. 19.15 MU7. 1
.45 Z ksie
ar- 
skich \\ Itryn. 20.00 NURT (naukl ptJ!ity- 
czne) ,.proces up. zemyslo\\ iema polski 
oraz cz:rnniki roz\\o]u t'kstensywnego i 
intensy\\ nego" prof. dr Romuald 
Chwieduk. 20.50 Kroni!{a sport. 21.00 KQn- 
cert tyc7cn. 

.:ro Studio Nowosc i . 23.05 
Kores;>ondeneia z Za
lai1!"'\.. 23.10 Kon- 
cert. z g\..' 
z
9, Salvndore Adamo. 
0.05-3.00 
r. nocny z BydgoS7CZY, 
P
DCR_\.:\I II 
Wiadomosci: 7.30, 8.3:1, 11.30, 13.3i1, 13.5iJ. 
I S.2!J. 21.33. 23.::0. 
8.
5 Spr:::wy codlo:enn
. 9.00 KO'1cert 
mu". ope
o\\"el. 9.40 Tu Radio - Mosk\\ 3. 
!0.90 ..WY5P:J." - frDgment pO\\ ipsci pt. 
"Zdrsjcy'. A. Szoljana. 10.20 Muz. 10.40 
J\le ma margine-suo 11.00 ,.Ojczyzna dla 
\..3..v<;tkich jedna" - slueh. 11.40 PKO 
\\\-oj bank - twoj doradca, 11.'>5 Komuni- 
k8
 0 stanie v. ode 12.G;) Go<;p.o
d
q:e 
Kf!lt 
12.20 StudIO Wa\\eI (KR). 13.00 \\"'OO7a 0 
czl£..wieku - alld, n.:¥! Mu.z. J3.i5 ..c
ar- 
l-.e jagod
'" - fragm. po,\'lesei \V. Zatew- 
"
{iego. 1-1.15 C73S i Iud LIe - au(1. 14.35 
Dh\, ;e'
owe "Ydanie mlesit"cz.nika ,.Ja?z" 
- aud. 15.00 P1"Ogram d1a dziewC7&t 1 
ch!o9C6w. IS.40 Nowiny t nowinkl mU7Y- 
czne - aud. 1G.03 Z m'krofonem \V :Ca- 


bryc
. 16.15 Pro 
 ttzeszo\\"a. 17.0(1 Czaj- 
kOVi ski na filhannonicznej es\
adZie - 
aud. 11.20 3O-1ecle Teatru Krako\l,sklego - 
aud. (KR). 17.40 Nie nudzmy s 
 - aud. 
11.10 R.adlo-reklama (KR). 18.:!Q D,1enm\[ 
krak. 1&.31 Echa dnia. 11.40 Organlzacja 1 
zarzEjdzame - aud. 1iI.15 20 tekela j
z. 
ros"jskiego. lQ.30 Muz. !1.00 Salzbur
!'r 
Festsplele - It'i4. 21.50 W.ad. sport. 2l
" 
!loryzonty mU2"yki - .ud. U,30 Prz..gl9d 
\\ydarzen kult. za gran'ce.. 
.OO J. S. 
Bach - Kantata. 23.40 Muz. 


PROGRA:\I III 
7.30 AI£ppo - ga\\eda J. Ra'511c.1. 7.40 
Muz. 
enar:r nka. 8.05 Klerma L plyt - 
aud. 8.3U Ze sludla 'I\
t, '6rni QL1l1lilon. 
9.00 ..6:!2 upadkl Bun
a" - 1 odc. pow. 
St. J. \""IUtle\\ icza. 11.10 W kr«:gu jauu. 
9.30 Na'\l. rok 74. 9.45 Malcalm gril. Ba- 
cha. 10.15 poczto.. ka dzwit;l{o\,\a z Par'- 
t.a. 111.35 Dzi
n jak co dzien - m a a87.)n. 
11.40 .,Heca z p"l"'''m sle:"73ntem" - 11 
ode. pm\. Hac Hymana. 13.00 Na lu
'. 
skiej ant
n:e. U.I0 Ko1obrzec;kie '''l£czory 
wtolonculowe. 15.3' Nad szkolnll krom- 
. k
 - reporLaf. 15.45 R07szyrro\\"uj
m
' 
piosenki. lli.05 Muz. z (ilmu - ..Spotlcalem 
n:r.vet szczt:"tj"ych cyganow". 16.U Kro- 
nika nowE"j mul.. po1"1kiej - ..Wars7.aw- 
ISka Je..i
n 196
". 16.45 Nasz rok 14. 17M 
,.fi22 upadki Bunga" - 1 odc. 1'0\\ 1
k1. 
17.15 K!ennan plyt - aud. 17.40 Foto- 
pla<;tikon - .ud. 11.00 Muzykobrame. 1I.JJ 
politvka dla \\"szystkich. 18.45 Interradlo. 
19.15 K'\i
ika tygodma. 19.35 Mu7.. poezla 
lJKF. 20.00 Chcialbym bye kim
 inn:,m. 
- aud. 20.30 ..Lustro wyobraznl..' - no"'
 
polyta zesp. Blood. Sweat and Tears. 2?45 
1
 iekcja niemieck\ego - kurs dla Z8- 
.wansowanych. 21.00 Reminiscencje muz. 
_ aud. 21.50 Opera tygodnia - G. C. M"- 
notti ..MedIUm". 12.15 ,.DluJ!o i IIzez

]- 
"te" J. Bro!l7kiewiC7a - odc. 9. 2Z.43 XU 
cert Kap
h Lipsk;Pj. 23.03 l.acor
'onum 
-. _ m:ll\a7
 n. !3.50 Spiewa LU"'Ja Pru"i. 


TElEWIZJA 


PROGR -\1'0[ I 
6.:10 Techn. P',)ln.: Fizyka. 7.00 Upra". a 
rosiin. 1iI.00 Pl7ysposob;enie obronne rl.a 
klas VIII 1 I l:c. 10.00 D!a :"zk6i: Histor'll 
cIa kla!l \"1 .,R
neSan90\\ y ZRmf'k ZY2- 
muntow... 11.05 Dla szk61: J«:-zyk polskt 
kl. VII. HAO "Chtooak i dZley. czyna u - 
film fab. rad7. 12.55 Jc:zyk polski k1. 11- 
IV lic. 13.-15 Techn. Roln.: Chemia. 14.''1 
lIodowla z\\ ierz<\t. 15.05 M:it
mat:!fka \V 
s7kole. 16.25 Pro
ram d:1ia. 16.3i1 D7ien- 
mk. 16.40 Ekrnn z bratkiem. 17.
0 ..Laury 
i niepokoje'.. 13.10 Kro:l.ka. 18.311 Pol1
o'l. 
19.10 TEST. 19.15 Przypominam
', radz:- 
my. 19.20 Dobranoc. 111.30 Dziennlk. 20.
 
"I'eatr Spnsacji: Patrick Quentin , Jq2.'1 
dwie tony'" 21.30 Czym hje swiat. 22.CO 
Wiad. sport. 22.10 Wipc70ry krak. - S':)Otkf,
 
n;e z Hteratam.. 22.5;) Dziennik. :!3.1iJ Pro- 
gram na p:
tek. 
PROCR.HI II 
1'i.CO Program dnia. 17.05 Jt:z}k rosyjs'
, 
1';.35 Dla mlodziei:y: ,.Co 0 t}m myshcjp". 
\3.05 Lud7,i.; P1iuk:,I. 18.35 I{onc
rt C!,opi- 
\1m\:5k!. 19.OQ Kalejdoskop sporto\\"J'. ]9.20 
bobl'anoc. 19.30 DLienn:k. :NI.20 Transm-sJpadl w srodE: snipg w p6lnocnyC'h re- 
jonaeh Anglii i SZkocji. Grubo
l! po- 
krywy 
niC'Znej wyno<'i ok. 20 em. 0- 
fensywie zimna w W. Brytanii towa- 
rzyszyla silna burza. Wiatr powyr"- 
wal dru'wa :z kor7pniami. ktOrf" ZH- 
blokoW3h' ni..UOrf' droii w hrab;;:twit' 
Klint. Na lotnisklt Iomh'n.;:l'im !ilnv 
podmnch wiatru rzl1cil "5srnolt film 0 te- 
maty.::e lekkoatl
tycznej ..Bieg na prz
- 
laf' w rez. Waclawa .Wajsera oraz film 
sport.owo-turystyczny "Wakacje na 
wsi" w rez. Zdzislawa Kudlv, gdzie 
Bolek i Lolek s
 organizatorami no- 
wych form wczasow sportowych. ObeC"- 
nie lrwaj
 przygotowania do reaJiucji 
pelnometi'a70wego filmu, w ktorym 
Bolek i Lolek maj
 przt'rno..vic po raz 
pi
rwszy do dzieci. 


Zawiadomienie DOKP Krak6\\ 
Oddl.iat Ruchowo
Handlowy w hrako- 
W:e informuje. fe w czaSle od godz. 4.00 
dn;a 14 grudnla do gooz. 4.00 I1nla 16 Iru- 
dn1a br. z powodu wykonywania rob6t 
drogo\\ ych na stacji WteUczka adwolu]e 
S14: na odcinku ad stacji Krak6w, Bieta- 
now DrozdZownia do stacji WleU('zka Ry- 
nek, I OOwrotnie, kUl"SOwante na!;tc:pujl\- 
c
'eh poc

go\\' pa!lazerskich: 
z Krakowa Gi. Osob. odja7.d god::.: 5.01. 
!I.19, 6.20, 11.5:1, 7.22. 9.12. 10.41, 11.30, 12.30, 
13.41, 14.18, 14,47, 15.42. 18.15, 17.15, 111.30, 
19.31. 20.21, 21.30, 22.
, 23.411; 

 Wielic7ki Rynek odjll7d .odz.: 4.46, 
5.44, 6.11, 6.52, 7.21. 7.:i5, 8.43, 11.12, 12.01, 
13.03, 14.12, 14.47, 15.23, 111.14, I1.M, 17.45, 
19.11. 20.04, 20.51, 2
.05. Z3.05. 
PrzewQz podrotnych z tych pocl
g6w 
odb
\\'ac sie: b
7;e autobusami PKS na 
podc;ta\\ It' \\ atn
:ch bil
t()w kolcoJo\\'y:>h. 
,>pf"7e-d d\\"orca PKP Kra}.,c,W' Plas,6\" 1 
\\ !ehclka R:\ nek. Aut
buS)' b
" Z!ltrz.y- 
m
'\\'a"" sic: t} lko na stacji Wielic-ka. 


Leonard Zt.OCKI 


"""Iko('ti'e-'1sn' M
'. OJ(';f'(, I D..iP- 
dek, 7marl naJ;:!le dpia 1/1 Ilrudnia 
1
74 r.. w wleku 51 lat. 
PO
r"'eb odb
7;
 ':;i
 w 'IObot-: 
14 grndni., 0 
nd7. n, n. C"mf'n- 
taplI \\ Nov.'''1 Hn"l
 - Clf'1Jald- 
wie - 0 czym Za\\1Rc'lam
aj
 
.r 
&r
!enl w smutku I DIu 
iona, synowle, synow., 
wl1uukl I rodzlna 


I 


s. t p. 
Prof.dr Maks}'rnilian Seid!
r 


emer. profec;-or Akademii Med
'ez- 
ne] w Krakowie, b. kierownik 11 
KII ru ki Po'lQ!niczo-Gine
,oIog iC7- 
nej AM, na]drozszy Ojeiec i Wu
 
jek, po dlugich i ciezklCh cierpie- 
macho opatl-zony sn, Sak;-ament..- 
mi, zm
rl w KrRko
Vle , Jrrudnia 
1974 r., W "Ieku 82 lat. 
Nabofen!ltwo talobne zostBnie 
odp.awlone przv zwlokach w ka- 
plicy na cmentarzu Rakowlckim 
w pi<\tek 13 grudma. 0 godz. 1iI.15, 
po cl.ym na!\t
pi odpro\\ adzenie 
7mar:ego do grobo\\ ca rodzinne- 

o - 0 cZJ--m zawJadamlaj::j, po- 
grl\feili W' g'f>bOk:im smutku 
c6r1;:a !: mt:zen1 I rodzlna 


'I. 


S. t p. 
Sydonia Trybulec 


emeryto\,\ ana nauczyclelka Towa- 
rzyst\\.a Sl.koly Ludo\\'ej. ur. 
10. VI. 1886 w Pl"7emy!ila:1ach, DO 
dlugieh i cic:zkich cierpieniach, 
opatrzona 
w. Sakramentaml, za- 
Si1
la w Panu w Krako\\ Ie drua 
1 grudnia 1974 r. 
Msza 
w. talobna odprawiona 
zostanie przy zw!okach W kaplicy 
na cmentarzu Rakowlckim, w p'l\- 
t
k. I3 grudnia, 0 godz. 12. po 
c,*"m nastl\pi odprowadz
n.e 
Zmariej do grobm\ ca rodzinn'!- 
go - 0 C 7 } m 2"av. ia:damia w naj- 
gic:bsz) m b61u pogr
tona 
kuz:rn}:a :II: rodl.in
 


S. t p. 


I 


Z K.U.l SKICH 


\YANDA KlODZIHSKA 


ur. W 1914 T. W Z
g.rto\'\ j4"'aeh. 
opatrz.ona 
\\. S3kramentami 141- 
snf;la w Panu dnia It 
rul1ma 
1974 r., W I{rako\,\ie. 
Mllza j\,\. zalobna odpra\\ Ion:. 
zostanle w kosclele na cmentarl'I 
Rakowicklm w 1I0bo
 14 grudn,l\ 
o gooz. 10, po C7vm nasta,pl 0<1- 
pro\\ ad7"nl
 :7mar''''j do grobow- 
ca rod ;nn
go - 0 clym 73\\ .8- 
damlt.j
 p.J..c
-'.nl w g'f'bvlllt'j 
taloCle 
C6rka. brat. W'Dukl, pra\\ 1Iw.I, 
I rodzlna
		

/00451_0001.djvu

			Nr29Q 


DZIENNIK POLSK1 


9  

$ 


, 
..#
 
 
Ip 

 
 . to;'. ... 

 -. . 
 ".., ..... 
o - 
 d . 
 \
... :::. 
.. .
1: 
.....
...

 ..
..:. 
. 1 ' '
..:
'':.
..
 : 

, , 

..
. 
 
.');.. .

-.;.
 
."''-

 


III 


,... 
.t .a 
:..': ,...- ]It '4 
.....' ," . 
....:. 
.- 
... 
 . 
.: 


. 
\i
' 
\ 


- 
 
.; -:.- -- ,; : 


, ' 
 ', 
. . .:;:, 
l 
... " J' ..:.. \ 
. J . . . .. . 
- 
 ' .'
. 
,.p 
 . .....:.::.. 


". nicdzielQ 15 grudnia w ..LAJKONIKU" 


GRA PREMIOWANA 


1\;a uczesfnikow czekaJ
 nagrody rzeczo- 
we i pieni
ine! 
Losowanie odbf;dzie si
 0 godzinie 12 - 
w Palacu l'I1odziezy w Krakowie, ul. Kro- 
woderska 8. 

a nagrody rzeczowe na 4-cyfrow"" kon- 
c6wk
 banderoli kuponu 5-zaklado\vego 
przeznacza si
: 
. 3 e1ektryczne maszyny do szy- 
cia, wielocz
"nnosciowc, marki 
"Lucznib." 
. 2 rnotoro'wery marki "Komar". 
Ka' 3-cyfrowe koiic6wki banderoli kupcnu 
5-zakladowego - po 500 zlot)'ch. 
Na 3-c} frowe konco\\"ki banderoli kuponu 
1-zaktadowego - po 50 zloh'ch. 
Za pi
c trafnych skreslen wyplacona 
zostanie kwota zgromadzona na funduszu 
pi
tki.. a czworkt z plus.em wraz z premi q 
wyrrios q po 20.0
O ZLOTYCH. 
Pozo;tale wTgrane zgodnie z regulami- 
nero. 
Spr6buj szc;z
scia I - Nadaj kupon. 
Wygrano przyda Ci siE: no Swi
ta 
; Syfwestra I 


OBIEKT KOLONIJNY 
dla 180 dzieci 


znaJduJl\cy si
 w II Liceum Og6lnok57bl- 
c
c
'm '\H! WRZESZCZU przy ul. PESTA- 
LOZZIEGO 7 - W pelru \\ 
'pogaZony. 
W' bl1skosci plaz
'. 


YlYMIEN/A NA ROK 1975 
SA OBIEKT 0 200 MIEJSCACH w mlej- 
sco""oscl g6rskleJ (Karkonosze, Karpaty 
lub Bleszczady) - 
Sopochie Zaklady Przem)slu Tere- 
nowego ,.Sopotplast" w SOPOCIE, 
ul. CZERWO
 EJ AR::\-I1I 117. 
W ofertach uprasza si
 pOdac5 szczeg610v, y opis, 
polozenle oblektu 1. jcgo "yposazerue. 


. 


. 


Praca 


OPIEKUN
 do 2 dz:141!
1. 
dochodzf\('f\ lub na stal
 
- przyjmt: zaraz. Moz- 
llwa nauka wleczorowo. - 
Zglosz
nia : tel. 328-51. 
g-53
 72 
POlUOC domo.....<\ przyjm
 
natychmtast. Krakow, ul. 
Karmellcka 55, m. 1. 
g-53133 


UCZEJ'\:SICf;, ch
tni
 po- 
''''I. 7ej 18 lat zatrudnl za- 
ktad fryzjersk1. Schaffer, 
K:-ak6w, ul. Jaglellor'iska 
B. g-52U6 
DOCHODZ_,CI\ do 1,5-ro- 
cznego dzlecka oraz drob- 
nych rob6t dom()"\,rych - 
pilnie przyjmt:. Waru:'lki 
dobre. Sr6dmlesc1e. Zglo- 
szenia: tel. 591-25, wie
zo- 
rem. g-SI948 


POTHZEBNY mt:zczyzna, 
'w7glf;dnle kobleta w sHe 
wieku. do pr7yuczenla w 
zawodzie pi
karskim. - 
Leyko. Krak6w, ul. Sar- 
macka 8. - 


g-31960 
KOBIET A mtoda, 50l1dna. 
v,'Yks7.'alcenie srednie, Z 
kUliuletnlf\ praktykt\ W 
pracv biurm.,.ej. p05zuku- 
je jakiejkotwlek pracy w 
prywatnvm zaktad7ie. - 
Oferty 51963 ..Prasa" Kra- 
k6w. Wglna 2. 
POTRZEBNA pomoc do 
palenta W dw6ch pi
cach 
i sprz
tanla tr7.Y razy w 
tv
odntu. - Krak6w. u1. 
Boh. Stalingradu 37. m. 3. 
g-51971 
K1EROWCA. r
nclc;ta. do 
pracy w godzlnach ran- 
nych potr7ebny. L
...kr), 
Krak6.",'. ul. Sarmacka 8, 
pi
karnia. 


ZAOCZNE KURSY 


SKODA. IMe Me zamt.nl
 
na Flat 1
 p. - Ol
!."ty 
51906 ..Prasa" Krak6w, 
WislRa 1. 


(nauka w nledziele) 
PALACZY C. O. )\I."'SZY
I; do I1cz
nia _ 
rO'Cpoczyna Zaklad 00- czt
rodzialanlowy kalku- 
.konalenta Zawodowel'o. lator elektrontczny. z re- 
WpI5Y: j
str
m pami
ctowym _ 
Krak6w, uf. Dietla 31. prod. Japor'iskiej. marki 
K-I0154 .,Citiz
n". mod
l 121 F - 
sprz
dam. - Of
rty 51934 
Prasa" Krak6w. WUI- 
. - DLA PAN I _ . na 2. 


S-mie5h:czne 
KURSY 
KROJU I SZYCIA 
rozpoczyna Zaklad Do- 
skonalenla Zawodowe
o. 
Wpi5Y: 
Itrak6w, ul. Dletla 38. 
K-IDI58 


KeRS 
KWALIFIKACYJNY 
ROBOTNIK. 
CZELADNIK, MISTRZ 
w I':awodzie KRA WCA - 
r07po('zyna Zaklad Do- 
skonalenia Zawodowe
o. 
Wptsy: 
ltrak6w, ul. Dietla 31.. 
K-I0l:t6 


Kupno 


TR.I\BA."I;T 601. nowv 
kupl
. Of
rty 52431 ,:Pra- 
sa" Krak6w. WiAlna 2. 
NOWY akord
on, 120 ba- 
s6w, 4-glosowy - P
010 
Sopranl. Scandal11 lub 
Hohner - kupiC;. Of
rtY' 
5219<1 ,.Prasa" Krak6w, 
Wis!na 2. 


:\JUTAR do Ron
m
xa 3,5 
F-tf'le t szerokokl\tn:v - 
kllPi
. Ofertv 5204!\ ..Pu- 
sa" Krakow, \Vislna 2. 


SZARLF4 oflcerska kawa
 
lenrjo::ka. z temblakiem - 
rok l Q 18 '20 - knu!
. Tel. 
211-01. po gOdzlme 11. 
g-52098 
THABA "'T comb!. fabrv- 
Cznie nowv - kuplt:. Tel. 
41i-50, we"'n. 413. 


g-32214 
BO,",V PeKaO kUpi
. - 
Oferty !i2

6 "Pusa" Kra- 
k6w. WiSlna 2. 


BOXY PeKaO na 5amo- 
ch6d kupie. Oferty 
2MB 
..Prasa"' Krakow. 'V
sl- 
na :2. 


KFPIFj mle:fsce pod 
ro- 
bovl!eC' na cm
ntarzu Ra- 
kowlckim. - Oferty 
2:1M 
,.Prasa" Krakow, WI:t;l- 
na 2. ., 


Spnedai 


s..\. "rOCHOD Octavia po 
kapitalnvm remonci
. s
l- 
nik. blotniki. podlt)ga. 
bak na benzyne, chtod- 
nica I ogumienie nowe, 
pOd" ozie 7 akonserwowa- 
ne, laki
r t.ywiczny kolo- 
ru kosci f;loniow
j. ZU.ly- 
c!
 8 IItr6w 100 km oen- 
7Vroy niebieskieJ - surze- 
dam. Zeloszenla: Krak6w, 
Dluga 42. ..Zar". 
g-51630 


SKODA S 100, po malyt11 
przebie
u - sprzedam. 
O
ladat: Krak6w. Zmu1- 
dzka 211. J!arat. sobota - 
godz. 15-17. 


1
532 n 


S WIECZNIKI z korzenl, 
fantastyczn
 ksztatty - 
zbior znal"zk6w PRL. r6f- 
ne mOf'etv - sprz
dam. 
R'ydla 20 16. 


g-51839 


GABISET s1.ylowy (wik- 
toriar'iski) - sprzedam. - 
Cena t5.000 71. Of
rty 511134 
..Prasa" Krak6w, W15I- 
na 2. 


'. 


bJacharskie, pO dwoz i owe. 
silnikowe, elektryczne, itp. 
wykonuj
 oraz sprzedaj
 
OPONV 
AKUMULA TORY 
z montazem 


UCZXIOw do DraktYkl - 
przyjIT' e. Zaklad malar- 
sko - l:tk:f:>rni("
Y. J. .Jur- 
kiewicz. ut. Grodzka 32. 
wejScte Z bramy. 


g-52:163 


DO prowRdzenla d.omu 
jednej osobie. W mlej- 
scowo
ct uzdro""lskowe1. 
poszukujt: Pani powa:rnef. 
nczciwej. chetnie r"'n('l!tt- 
kL Oferty :;"121 ..Pra:;:\" 
Krak6w, Wislna 2. 


Nouka 


"rA TE-..IA TYKA - kore- 
pet
-cii udz;f'l<\ studenci. 
Rns:ek, - Krak6\'. tf'1. 
505-36. g-:n 1112 
NALTZVCIELA jf;'7vka 
francU5kl
?O 1 laciny. -mo-- 
gac.e2'o zara7em przyg.)to- 
\1:.ac5 Da 8tudiR romani..tv- 
czn- - pos7uKuje. Ofpr- 
tv 52004 .,Prasa" Krak6",', 
Wislna 2. 


ZAOCZKE KURSY 


(nauka w nie<1zi
l
) 
na tvtul CZELADNTKA, 
MISTRZA, w za,,'odacn: 
chlodnika, 
al"antzera. 
foto
rafa. 
lusarza. to- 
karza, fornlowacza two- 
rz
'w 5ztucznych, kucha- 
rza, garmazera. ma'!;arza, 
cuklf'rnika. piek1'Lrza, bu- 
fetowf'go, kplncra - 
rozpoczyna 7aklad Do- 
skonalenia Zawodowf'go. 
W"isy: 
KrakOw. ul. Dietla II. 
K-IOI52 


. 


'.. . 
.-:----- -- - 
f. r 
 
 


i 
wraz 
tylko posiadaczom prY'vat- 
nych samochod6w, poza ko- 
lejno
ciq, pO wczesniejszym 
uzgodnieniu terminu 


Stacje Obsfugi Samochod6w PP .Polrnozbyt.: 
NR 1 - I{rako\,', al. 29 LIS TOP ADA 90, tel. 354-42 
samochody: Fiat 125 p, \Varszawa, Nysa, Zuk, Tra- 
bant. Wart burg, l\lIosk,vicz i \Volga 
N'R 2 - Kowa Huta, os. ZGODY - telefon 418-53 
samochody: Syrena, Skoda, Dacia i Zaporozec 
NR 3 - Krakow, ul .:UAZO'VIECI{A 12 - telefon 333-47 
akurnulatory do samochod6w Trabant i Wartburg 
NR 0 - Krakow, ul. PRANDOT"l 6/8 
opony i akumulatory do samochod6
 WSZ) stkich 
marek oraz akumulatory do motocykh. 


SZCZE"'IF,;T A - j orko;h
r
 
terrier, dlugowl8S
, srebr- 
n
. podpalan
 - spr::r:e- 
dam. Jaworznl"l. ul. Kr.'tt- 
ka 17, t
l. to-'ll. 
J -50557 


W ARSZA W A 204 Spr2'
- 
dam. - Nowa Huta. 05. 
Spoldzi
1cze 8 60. Ogladac 
codzlennle godz. 16-1!1 
iHSlIl33 
"IAT 125 P 1300, rok l11i2 
sprz
dam. Tel. 355-18 do 
Jodz:. 20 lub ale PokoJu 
Boczna 9,6. 


£-51913 
SYRE"'IlA 105 - wylosowa- 
ny. kolor do wvboru _ 
5przedam. Krako
., Swit:- 
tokrzyska 8 '2, po 15. 
£-51972 
NOW J\ p
lIs
 8prz
darn. 
Krakow, ul. Di
tla 91/2. 
1t-51977 
Cn;1:AROWKF; !I-tonow.. 
(WYWrotk
n - sprzeds m. 
D
bro
"a Tarnowska, ul. 
Kogciuszkl 26. 


it-SIgn 
TAKSOMETR Pottax 11- 
sprzedRm. Dabrowa Tar- 
nowska, ul. KogciuS7k1 21i. 
£-51Q80 
KARNISZE. 5toly. stollkt, 
lawy - do nRbvcia: Kra- 
k6w, ul. M
ls
lsa 22. 
W ARTBURG 1000 - pnn!
 
sprzedam Ogl
da
: Kra- 
k6w. ul. Pr
dn'ck" 4, par- 
Icing. godz. 18-18. 
KO:tUCH me!l;ki jugo!;lo- 
wia1'iski I dzieciecY na 7 
lat. nowe - surZf'dam. _ 
KrRk6w. tel. 592-0.. 2 "'Id:7. 
7-15. 
-320
4 


..SItODA" S 100 sprzeda-n. 
- Bohat!'r6w Stallngr3du 
18 '8, po gOdz. 15. 


Lokale 


SUPERItO
ITORTOWY - 
pok6j z kuchni
 przy ul. 
Wvblckiego 7am1enl
 na 
wl
ksz
. nawet z mniej- 
szym komfortem. Ofer- 
ty 52758 ..Prasa" Krakow. 
Wglna 2. 


ZAl\nEXIF; pok6j z kuch- 
nl
. sup
rkomfortow
 - 
37 mJ - na dwa pokoj
 
z kuchnl9, 5uperkon1for- 
towe, "i
ksz
, W okoliC"v 
18 Stvczni'l. \\Tarunki do 
u?god.ntenfa. Qt
r:'y SU5/!6 
..Frasa" Krak6w. Wi
l- 
na 2. 


CIES7Y
 - ::!:amlenl
 
mieszkani
 2-pokojow
 -- 
komfortowe. na Krak6v:. 
E".a FUrl
pa. Krak6w, ul. 
Lobzowska £.'13. 


,-51 i96 
ZA 'nE
U'; M-3 kwaterun- 
ko\\"e. 33 ml, c. 0., gaz. 
telefon. I p. w aol
staw- 

u (Dolny 
l<\
k) - na 
n'nlejsz
 lub wlek!;z
 w 
Krakowi
. - Oferty !)18U 
..Pra!5a n Krak6w, Wisl- 
na 2. 


E:\IERYT przvjmie na 
mieo;zkanl
. jako J!'O!lUO- 
dynt
. !l;amotnf\ r'-n('io;tk
. 

rnerytke. do lat 87. - 
Of
rty !'11M3 "Prasa" Kra- 
k6w, WislnA 2. 


KUPIf; gar!lonler
 wfas- 
no
clow
 lub przyjm
 do- 
zorcostwo. - Warunek: 
mleszkllni
. Of
rty 517:13 
..Prll'!;a" Krakow, Wl
l- 
na 2. 
"IIESZKA ",",E kWAterun- 
kowe w centrum R7'-o;ZO- 
wa - d\\.:t pokoJe. kuch- 
nia. 5uperkomfortow
. t
- 
l
fon. 7ami
nlp na podob- 
n
 w Kr::!kowi
. - Ofertv 

174g ,.prasa n Krakow, 
Wislna 2. 


l\fTESZKASIE wlasno",clo- 
we w Krako\\'i
 kunle. _ 
Of
rt". !H75. ,.Pra!!a" Krft- 

A:'\IOCHOD .,Wolga.. do kow. 'WiAlna 2. 
r
montu, rok produkcj1 
1969 - sprz
dAm. Stacy 
St\cz, Ryn
k 15. 11-470&97 


..SYRENF,; lOt" sprz:
d.am. 
Zglo!lzenia: Nowy S
cz, 
t
1. 218-99, po godz. 15. 
S-Hllt 


KUPt:F; 
! KrAkowte ml
- 
szkanl
 J-pokotowe wlalll- 
nosclo't\.e. - Of
rty !'1708 
..Prasa" Krak6w, Wi
l- 
na 2. 


Nieruchomosci 


CABINET (orz
ch kaukR- 
ski. korze'r'i) - sprz
dam. WOLA JU!ltowska! Spr7
- 
Tel. 551-27 - W1
czor
m. dam pol luk!llU50W
J ".jJ1i 
g-5186i dwurodzinnej. Oferty 
1I;40 
..Prasa" Krak6w. V"i
l- 
na 2. 


..:'\IAI.A Encvklopedla 
\Vojskowa n . calO!

 "Wt?l- 
ka EncYklop
dia 1'0- 
wszechna n - sprzedam. 
Tel. 361-s.9, \\ ieczor
m. 
g-51869 


\VTRYSKARK
 p6laulo- 
matyc
nl\ tanlo !lprz
dam. 
T
1. 834-00, w
wn. 198, 
godz. 8-14. 


1-518111 
SKODA Spartak. do re- 
montu - pnnt
 Spr7e- 
dam. Krak6w, ul. Od:-o- 
wij,za 18,7. 


g-51970 


DOMEK - ..blifntak" - 
pt
trowy, J pokoj
, IIU- 
perkomfortowy. wolny z 
garat
m i ogr6dkle,m - 
spr7
dam. - ot
rty 511129 
..Pra",a" Krak6w, "'I!!- 
na 2. 


Roin. 


POSIADA1\1 lokal (8G ml) 
na rz:
mloslo w centrum. 
uzbrojony - slla, v, Oda.. 
gaz - t
l
fon I koncesjf;. 
Ocz
kujt: konkr
tn
j pro- 
pozycji. Of
rty 51813 .. Pra- 
sa" Krakow. Wislna 2. 


FL"- T 12!S P l
O sprzedam 
Tel. 208-88. godz. 17-20 

-51958 
l\IE ut.
.wan
 Skod
 1
0 
de luxe zamienl-: na nle 
uty\\ .n
!o Fiata IH p 
1500 lub Dac1f:. najch
tnl
J 
z wvborem koloru przy 
odbiorzp. - Of
rty 51688 
..Prasa" Krak6w, \\.l
l- 
na I. 


l'O:OWY apuRt fI1mow
' 
dt..\ leko" v - skladaj"cy 
si
 z kamery, magn
o- 
fonu, pro,ektora. fmnv 
Belle Howell" - .prze- 
dam Zakogane. tel. 
6-(8 
1-:119:11   


... 


'\. 


t 


J-' 


i"""'. 
'( :- 


" : 
,
 


./ -.... .,., 
: 
 


r,. : ;1"" i''':''' 


.. ..
.... '." ..". J{ . '":-. . "0:';; 
 .r;.':' " 


...:.:-....').. ;.. 


.:-' .;0;::--:-., -. s; 


LOTERIA F 


NTOW A 


l\ILODZIEZO'VEJ AGENCJI WYDA""NICZEJ 
RS\V "PRASA - KSI1\ZKA - RUCR". - Doch6d 
n3 rozw6j sportu szkolnego. 
"Samochody Fiat 125 pH i "Syreny 105" 
oraz wiele atrakcyjnych nagr6d mozna wygrac - 
K U P U J 1\ C LOS l\ILODZIEZO\VEJ LOTERII 
F AKTO\VEJ. 
Losy, w cenie 5 zl, sq do nabycio w kioskach ..Ruch" 
w Krokow;e i no terenie wojew6dztwo krakowskiego. - Ter- 
m;n zakonczenio reo/izacji wygranych ogloszony zostanie 
w ..Sztandarze M/odych" miesiqc wczesniej. 


_ ;f 


; NASZ 
CZ\lVORONOZNY 
PRZYLJACIEL 


':fEZ sm CHCE 
PODCJEA-e 


Dbajrny wi
c 0 jego 
es tetyczn y wyglCld! 


:'", "i ':,. 


I 4 
I" ......' .. "- 
'It 
, , 
'.nf.\' l' 
e;,1J! . } j J 

t'
1 
. ',':' ; 
 
,(
 ..,' ,.. 
... 

 .:t,,!: l '.fJ .
. 
....,..J;:, ... t II 
81 .. \
' 1 ' ,..
 ' , 
\', -1 
. 

'J
!'11 
"f 
"\;:, 4 


P'rzypominamy: 


l\Iodne i ilowoczesne" strz
':ienie 
fps6w poleca specjalistyczny za- 
klad uslugowy Sp61dzielni Pra- 
cy "FALA" - w Krakowie. ul. 
EOH. STALIKGRADU nr 22. 


II 


Szybka 1 fachowa obsluga zapewniona. - Mozna 
wczesniej zarezerwowac miejsce na okreslonq 
telefonicznie pod nr 502-08. 


r6wniez 
godzin
 


PRZEDSIF,;BIORST\YO 
BUDO"
ICT'V A PRZE:\IYSLO\VEGO .,BUDOST AL-4" 
Generalny \V
.kona\\'ca Budowy Huty "Katowice'" 


zatrudni 


natychmiast: 


· INZYNIEROW I TECHNIKOW budownictwa na stanowjska 
kierownik6w zcspol6w bud6w. kif'rownik6w robot, budow 
I obiektow - w
'magane uprawnil'nia budowlane 
· l\lISTRZOW budowlan,H'h. z uprawnien;ami 
· IS2;YNIERO\V I TECHJ\"lIiOW budowJanych. na staz pracy 
procownik6w fizycznych, w zawodach: 
· BETONIAR7V. BLACHARZY. DEliARZY, CIESII. l\IURA- 
RZY. MALARZY budo\Vlanych. ZBROJARZY. OPERATOR()\v 
sprz
tu cic:zkiego i srednieJ;o_ I(:EROWCO\V z I i II kate
od" 
prawa jazdy, ELEI{TRYKOW. z uprawnieniaml. bez ograni- 
('zen, SLUSARZY remontu maszyn budowlany('b. MO
TE- 
ROW konstrukcy jn
('h. SPA \V ACZ\' clektryczno. ga'Zuwych. 
IUECH:\NIKOW. BLACH,<\RZY I ELEKTR\.(iO\V samocho- 
dowlVch. PAI.ACZY do obstu
1 kotl6w wysok0(1r(,'7n
ch. PRA- 
COWNIKOW dn strazy przemy!";'owe,t. R()BOT
IK{)\V nlewy- 
kwalifikowanych oraz ABSOL\VESTOW za!;adnl('zy('h szk61 
zawodowych w zawodach budowlan
 ch na wst::pny stat pra- 
eYe 
Zapewnio s;
: 
wynagrodzenie wg Ukladu Zbiorowego Peacy w budownictwle 
dla roboLnikow 10 proc. dodatek do ptacy zasadniczej 
bezplatne zak\Vaterowanie w hotelach robotniczycb lub kU'a- 
terach prywaLn
'ch 
pracownikom zamie,jscow
.m. nie meldowanym na pobyt sta- 
Iy w mle.iscu budo\\ Y. a zamieszkalym w hotelach robotni- 
f:zych lub kwateraC'h prywa(n
'cb. przysluguJe t10datek za roz- 
I&k
 w wysukosci 30 zl dziennie 
odpowlednie warunkl 50
jalno-bytowe 
wyzywlenfe ow stol6wkach po znitooych cenach 
- dla robotnikow bezptatne posilkl regenerac
'jne wydawane 
przez caly rok 
- moiliwosc zdobycfa zawodu I podoieslenla kwallfikacJL 
Do podj
cfa pracy nalezy zgtasza
 sf
 z dowodem osobistym, 
ksiqzeczkCl \Vojskow& I legitymacj& ubezpieczeniowCI - (ostatnim 

wiadectwem szkolnym I zawodowym). t 
Zgloszenta przyjrnuje Dzlal Zatrudnienia I Plac, Centralny Punkt 
Przyj(c Przedsif:biorshva BudownictwZl Przemystowego .,BUDO. 
STAL-4'" ow D
browie GornlczeJ. ul. Tworzen 101. W (odz. 7-15. 
Dojazd poc[&giem do dworca w D
browfe G6rntczej, 8 n8stt:p- 
nie od dworca autobusem \\"'PK nr 18, lub 27 do przystanku 
obok Gl6wnego Placu BUdowy.
		

/00452_0001.djvu

			10 


C'Z!!:NN::
 FOl
::1 


Nr290 


. 


, 


c' 


p; --:
-i:;i
l:1iorstwa handlowe naszego miasta la 


..chiriskim murem" 


Kalendarzy k 


UWAGA 
KIERO,""CY 
1 PRZECUODNIE! 


19;4 
GRUDZIK
 
CU\ arlek 


Warunki drogo" e 
niekorz
'sln
, "i- 
dzialnosc miejscaml 
ograniczona. Sytua- 
tja biom
teorologi- 
czna: przedluzony 
czas reakcji, za- 
o'ttrzenie dolegli\\ 0- 
sci r("umat
;czny{'h 
1 dr6g oddechow
'ch. 


Atrakcyjne no\vosci-nie dla Krakowa l 


Aleksondra 
jutro 
l-ucji 


rogo(1zili
my si
 pra\o\;e z (aUrm, if' trudno w Krako
ie 0 alemnia- 
ki. ccbuh;, Z(' brak konser",owycb ogorkow, koncentratu pomidorowego, 
buraczancgo itp. J('(iyna nowoS;c, ktora w zamian z& te nledobory ....a- 
rzywnicz
 dotarla do naszych sklepow, to bob konserwowy, ktory na- 
wiascm mowi
c w Kato\Vicach byl juz w sklepach od CG najmniej 2 lat... 


Okazalo si
 Jednak, z
 krajo\\ y prze- 
mysl warzywniczy produkuje tak.ie 
kon!tcrwowy seier, delikatesowe bura- 
C'zki, slouki" piiSP]- 
ska J. godz. 18 - prelekcja mgr H. 5z\.'- 
man!'k'icj: .,Pompea i Herltulanum," .(d]"'- 
czlonkow 1 sympatykow Klubu Mjodego 
Archeologa - przetrocza). 
PALAC P,ILOD7IE2:Y, Krowoderoka 
. 

oClz. 13 - spotkani
 z nauczyci€lim'l 
Technikum Mechan"czn
go i Prz
mystu 
Gazowniczego (dla mlodziez v kla
 VnI; 

odz:. 17 - wieczor bl
ska\\ icznych kO"!- 
kurs6w i film pt. ,.W pustynl 1 w pusz- 
CZy" (d
a uczni6w k]as V-VII). 
ZDK, KLUB '\11 ODYCH, os. M1oC1o
ct ], . 
godz. 18.30 - spotkarue autorskie J. Kurza 
Ridana. 
STUDEXCKIE CF.....TIUJ\f KUL TUR <\.L- 
SE ..R.OTLSDA", Ol
andry 1. godz. III - 
spotkame Sekr
tariatu ZW SZSP :l. kra- 
kOVi sklm 5rOOo" i:skiem stud
nckim. 
CZYTEL
"'IA FRA
CUSKA. Jana 15, 
godz, 19.30 - projekc)a filmowa. 
KLUB STUD ESCItI ..ZASCIA.YEtC."', 
Reymonta 77, godz. 20 - 
pektakl poetyc- 
ko-muzyczny student6w PWST i P\\'S."'L 
Zt\'],\ZEK "!'OAUCZYCIELSTWA, S;("n- 
kie",icza 27. ROOz. 18 - prelekcja red. Zb. 
Turka: "Polska i swiat". 
I\IDK, Czacklego 11, lliodz. 17 '\11. e
. 
lamig16wki pn. "Matematyka z pn:')'mru- 
zeniem oka". 
KLUB "STAROWKA", S7c7,epRn.;ka
. 
godz. 18 - spotkanie kombatant6w z oka- 
lji 25-lecla ZBoWiD. 
SARP, Jana. 11, godz. 18 - oocz.:rt mRr 
In2:. arch. B. Chyliliskle
o I mgr ;nz. arc)'. 
J. Skrzypczaka: ..Zachodni i wschodni 
rejon centrum Warszawy". 
TOW. FIZYCZSE, Reymonta 4. 2Od,... 
17.15 - odczyt t>rof. dr hab. A. Wltko\\,- 
skiego: ..Ekscytony W hiopol1merach. 1 
krysTtalach molekularnvch". 
STCDE"\;CKIE CESTRI. 'I KCLTlTR..U- 

E, Rynek Gl, 7.. J!odz. ]9 - Dys'l[()t'!k". 
SALO
 GIEft SPORTOWYCJI i ZltECZ- 
SO
CIOWY(,H, ,.Zakopi.nka". ut. Nar- 
ka 34 (Planty), czynny od godz. lC do U. 


Opinie Czytelnikow 


Nie kaidy ma swoje cztery k6lka 


K iedY zbliia sl-: je.ieii i .rima. 
coraz bardzie; nasila siC to 
korespondenc;i nadsylanej do 
Redakc;i problem niesprawnej ko- 
munikacji w naszym miescie. 
\\iiqie si
 to g16wnie ze skutkami 
tv postaci sp6inien do pTacy. i 
konsekwencjami ze stronll pTaco- 
dau:cy. Takie klopoty majq dojei- 
d=:ajqcy % Wegrzec autobusem 217 
od C2:0SU gdy MPK U'prou:adzilo 
lini
 247 do Bibic liku:idujqc jedpn 
% trzech kurl6w na tmsie 21i. 
Dawnie; cukalo aif na Qutobu. 
15 minut - obecnie 25, a zdarza 
sif, it i dluiej. 
Dostac si
 z Sid%iny do centrum 
miasta to nie lada sztuka. Codzien- 
nie dziesiqtki olob czekaj
 pod 
golym niebem po kilkadziesiqt 
minut na auto bus, ktOTlJ z ,.epu!y 
jui tV Skawinie jelt p"zepelnio1lY. 
],[fczq si
 dzieci. kt6re muszq pie- 
120 2--3 km isc do szkoly cZll to 
deucz, czy snieg. Konieczne jest 
uTuchomienie linii autobulott'ej z 
Borku do Sidzinll pod szkol('. 
Dyrekc;a Instytutu Akademii 
Rolniczej PTZY uf. Balickiej 102 
;eszcze U' paidzie1"niku br. ZIVTa- 
cala si-: do MPK % propolycjq TOZ- 
ladou:ania tloku 11a linii 126. Jui 
niejeden Taz zdarzalo sill, ie wy- 
padaly szybll 11' tt'ozie pod napo- 
TIm ogromn
j il08ci studentow do- 
;e.::dfajqcllc1l do lnstytutu na obo- 
u:iq: kou:e ctL"ic:zenia. Przysta "Ilek 
na zqdanip (jeieli nil' lin
a 126 bis) 
rozldq::alby tv duiej mieTze bo- 


lqczk-: autobuSOlL'q, tym bard
iej, 
ZP p,.acownicy Instytutu tv czynie 
spolecznym postanou;ili p"",ygoto- 
«:0.': .,zatoczk
" dla autobusu. 
Wydluzenie linii 239 0 700 m 
zaledwie ,.oztL"iqzaloby problem 
komunikacyjnll mieszkan('om Je- 
zioTzan. Jest. tam doskonala droga 
osfaltou'a zakonczona pt:tlq, sq u- 
bikacje dla personelu MPK omz 
ostcietlenie. \'iszystko to przygo- 
towoH mies
kancy w czynie spo- 
lecznym z nad%iejq, ze dy,.ekc.1t1. 
MPK tCYTazi zgod
 na przcdluie- 
vie tTOSy l1utobusu doslou."nie 0 
2 minuty jazdll. Pmcujf7cy W ska- 
u:h1Skich zakladach ,.obotnicy co- 
dziennie pT:eprawiajq si
 prornem 
przez Wisl
 ale gdy nostqpi duty 
p,.zybor u:ody, lub kiedy kTa unie- 
1'noilitvia ko,.zystanie z pTomu - 
zmuszeni sq do;eid::ac do pracll 
pnez Krakow. Brak Ii,.odka tron- 
5pO,.tU jest wowczas dodatkowy
 
tI tTudnienipm. Zresztq, skierowanie 
outobusu do Jeziorzan nie spou.o- 
duje potrzebll %tci
kszenja ani ilo- 
set taboru, ani obslugi. Chodzi tyl- 
ko 0 dobTq tcof
. 
Wiele list6u." naszych Czytelni- 
k6rv na. podobne temo.ty kierujemy 
u'prost do Dyrekcji MPK gdyz ni2 
jestesmy w stanie tvykorzystac 
wszystkich, naplllwajqcych do nas 
s?lgnaloU' no.. lomach ..Dzipnnil.-n". 
'" ska
ane IIs1abe punkty" m;e j- 
skiej komu-nikacji t"ybTaFismy ja- 
ko no jcz
scipj pou.tnrzo jqce sie w 
litltach ostatnipgo okrel'l. (sol) 


ROZNE 


MDK, J6z
ta 12, 
, UI.15 - z:!m
"'-y 
pejzaz - kolorov.e migawk1 filmowe dla 
przedsz.kolak6w; godz. Ii - film pt. 
"JesIi dzis \\"tor
k, to j
st
smy "'iN Bel- 


rzed e 


om 


.,, 


N iepotrzebna a SkuTzowaniu 
.1. SlowackieA"o z 
ul. Pr
dnick
 wczo- 
raj 0 «odz. 12.05 
zdarzyl si
 tra&icz- 
ny \V skutkach wv- 
padek. Pod kolsmi 
ci
zaro\" ki ..zit" na- 
lezi\cej do Transbu- 
du Nowa Huta po- 
niosta 
mi..rc 55-letnia Janina Kun
c- 
ka, zarn. Biesiadniki 99. Przebiegala 0- 


l(f
  
411 i> _ :--
 
,
  


Z pomoc
 przyszlym studentom 
Juz od kilku tygodni dzialaj
 w Kra- 
kowie Uczelniane Centra Preori€ntacji 
Zawodowej. Udzielaj
 one wszechstron- 
nych i pclnych informacji 0 warun- 
kach przyjr:cia na wyz:;;ze uczclnie, ro- 
dzajach egzam:now, wydzialach. kie- 
runkach, metodBch studiowania itp. 
Studenci poszczeg61nych szkol W) z- 
szych informujq osobiscie .i telefonicz- 
nie w lokalach Rad Uczelnianych. 
W czwartki od godz. 17 do 19 czynne 
s
 dyzurne punkty w Akademii Rolni- 
I (''l(j (ul. Ziai 10/12, p. 125, tel. 593-27, 
563-18, w. 4), w Akadcmii Ekonomicz- 
nej (u1. Rakowicka 27, p. 059, tel. 
25
-80), w Politechnice KrakowsJ...ie j 
(ul. "ar::.zRw5ka 24, tel. 35i'-E2), w 
Akademii :\Ipdycznej (u1. Grzegorzec- 
ka 20, tel. 236-40, w. 739) a takie w 
Akademii Wycho"ania Fizycznego (ul. 
Tokar'.ikiego hI. XV. p. 4. tel. 713-33 i ". 
Wy:iszej Szkole P
da
ogicznej (u1. Smo- 
luchowskiego 2/1, tel. 747-77). Akademia 
Gornif'Zo-Hutnicza przyjmuje kandyda- 
tow na studia w pawilonie C-:!. p. 7. a1. 
l\Ikkiew:cza 
O, tel. 319-65. w piqtki. a 
we wtorki pelnia dyzur studenci Un(- 
"t'rHtetu Jad('l1on"ikielo, al. 3 :\1a la, 
p. Rj, tpI. 3
7-76, Informacii zasiegac 
moi.na rowniez listownie. (b: n .) 
- '.' 
Kolejny 'Yie('70r l
r"k(',\\ _ . .i 
w TV 


W dniu 12 bm. 0 godZ. 22.10 w progra- 
mie I telewizjl Redakc
a program6w roz- 
rywko\\ 
ch OTV Krakow przedstawl ko- 
lejne ..Wieczory Krakowskie", Tym ra- 
zem 0 Istotnvch marginaliach swojego 
zav.odu. opowiedz<\ krako\\.scy literaci: 
Tadeusz Horuj, Tadeusz. Kwiatl
owski, 
Juliusz Kvdr
nski. Stefan Otwinowski. 
Piosenki spiewail\ Renata Kret6wna i Le- 
87ek Dlugos komentl1tl4 \\'
Jilaw Cy- 
bulski. 


, . , 
smlerc 


na puez jf"zdni
 na 
u'r"..onr s\\;aUn. 
w momf'n('i... Idy alf'jami jeehaly po- 
ja:r;d
', maj
ce wolnl\ elron. 


# 


Jeszcze jedna niepotrzebna Sm

rC:, 
kt6Te; moina bylo uniknqc, gdyby 
u:szyscy ptui stosou
ali lif d.o obo- 
l.L"iqzujqcych pTzepisOll., a p"zy tY71l, 
gdyby i kieTou:cy zachou'yu:ali tci,I-- 
s.c:q ostroinosc liclqc si, z ,.ozflymi 
niepTzeu:idz:ianymi okolicznosciami. 
Rzecz charakteTlIstyczna, ie najpo- 
wazniejszym wypadkom ulegajq naj- 
cz
sciej ludzie starsi, a takie osoby 
pTzy;ezdia;qce z malych osiedli, ni€- 
obyte z ruchem u:i
lkomiejskim i n
e 
znajqce zasad bezpiecznego ZaChOIl"a- 
nia Ii, na drodze. 
Kodeks DrOgOlCY poda;!.', ii piesi 0.- 
bou:iqzani sq stosOU"OC s'i
 do sygna- 
lOw swietlnllch kierujqcych ruchem. 
Przestrzega tei prz
d wkraczaniem 7H
 
jezdni
 po :apaleniu sit stL'iatla i6i- 
tego w kierunku poprzecznym, albo- 
tL'iem PTZY takim swietle pojo;zdy ma- 
jq jeszcze pra u:o zjezdzac zt .;;"'zyzo- 
u..an:a. (jak) 


Z kroniki wypadkow 
W..k\ltt'k 
waUOWnf'IO hamowanla 
I\utobusu linii 113 na al. Planu 6-let- 
ni('go o
olnych obrazf'ft doznai. Kda- 
rn,na Kawaluk, lat 76, zam. ul. CZY- 
iynska 2. . :Sa ul. SenatonkiPj ZO&tal 
potr
cony pnez samot'hod ..!lkoda" &1- 
letni Szymon Chaun, zam. ul. Pod- 
waif' 1. D07nal on wstn
su mozgu I 
zodal pru",ieziony do IIZpitala wojsko- 
wego. 


ADRES REDAKC.JI. 11-072 Itrak6w. 
ul. Wielopol. 1. [] P Telelony: redak' 
tor nacreloJ I leluetariar.: nt-I'. .
_ 
II.retarz odpowiedzlaln. I redakeja no- 
ena: 545-61, dztal pUbUcYltykt: .11 iHi. 
dzialy mleJSkl i .portowy: !34-ft. drial 
tqcznotcl s ezytelnlkaml: Z13-St. dzial 
tereno",,.: 
ZS-'. 
WYD.4.WCA: ICrakowllkJe WYdaw- 
nlctwo prasow. RSW .,Prua a - K.ra- 
lI.t\w. ul. Wi
lna t. 
ORl'K; PCalo\\.e 7aktady Graflu- 
ne RSW ..pra5.-"'sl
tka-aueh". K.ra- 
k6w, ul. Wielopol. L 
Nr IDd
k.D 150M 1_" 


............... ---