/00007_0001.djvu

			"" 


,..tr. 


ROK XXXI 


Nr 2 (9587) 


A 


KRAKÓW 


Piątek 3 I 1975 


Ceno 50 gr 


Kierunki działalności w procesie reolizocji zodań roku 1975 \ 
Pierwsze \ tym roku posiedzenie rządu 
 
'\ 
",.: 
, 
" 
"",..ią pleQie . Piotra Jaros
ewi
za l 
premIera 

 ' 


W
\RS
AW.-\ (PAP) Jak informuje rzecznik prasowy rządu _ 
Z styczma br. odbylo su: pierwsze \V t;) In roku posiedzenie Rady l\1i
 
BIstrów. Uczestniczyli ,
 nim przedstawiciele CRZZ, NiK, kierownicy 
url
dów centraln
ch, prezesi centralnych orRanizacji spółdzielczych, 
kojewodo\\. ie i prez;rdenci miast W) dzieIOD)"Ch. 


W toku obrad. na tle dokonanegrJ 
bilansu wyników społeczno-gospo- 
darczych 1974 roku i minione

 
czterolecia, SpreCYZowano kieru
i 
działalnmici rządu. jego ogniw oral 
całej administracji państwowej w 
:procesie realizacji zadań roku 1913. 
który zamyka obecną pięciolatkę. 
Prezes Rady Ministrów Piotr Ja- 
rosze,\ icz podkreślił w swoim wy- 

tapieniu, że pozytywny dorobE>k 
minionego roku osiągnięty w dzia- 
hllności produkcyjno-ekonomicznej 
oraz w realizacji po1łtyki społecznej 
nviadczy o prawidłowym wdrażaniu 
w życie kierunko\V
'ch polityczny,-'h 
c:ecyzji VI Zjazdu PZPR. Był to t"ok 
ofIarnego i coraz lepiej organizowa- 
nego \","siłku klasy robotniczej. rol- 
J"'ikow i inteligencji, znaczony po- 
g!ębianiem się korzystnych tenden- 


Kraj Rad przed obchodami 
30 rocznicy zwycięstwa 
1\-'OSKW.
 (PAP). Korespondent 
PAP Michał Skalenajdo pisze: W 
maju bieżącego roku przypada 30 
rocznica z\Vycię
twa nad niemiec- 
kim fa
7.\'zmem. To wielkie wydaI7e- 
nie w hi torB współczesnego ś,"ia- 
ta stało się \v d
cvdującym stopniu 
udzia1E"m armii radzieckiej, kt6ra 
dźwigała nalwięk<::zy ciężar wojn
' 
i ,,-niosła olbrzymi ,,,"k1ad w osta- 
tecznI' Tozgromieonie ".roga. ,V wv- 
niku jej ofensywy wyzwolone zo
ta- 
b spod okupacji h!t1erowskiej i od- 

"
kały wolno5ć kraje Europy v.scho- 
liniej, a wśród nich i Polska. 
ZbliżaJąe
 
ię jubileunowe 
wię- 
'ft z",.cif'!Lwa ob('hodzone b
dzie w 
Z"iązku Radzieckim szczególnie u- 
ro
z
ście-. Uznano Je za jedno z 
ałówny('h ",.ydarzeń bieżącego roku. 


cji w gospodarce i ż) ci u spolecz- 
nym. . 
Wiele u\\arunkowań wewnętrz- 
nvch i zewnętrznych powodO\vało - 
stwierdził premier - że \v prl}cesie 
realizacji zadań musielismv działac 
operatywnie i elastycznie. dostosowu- 
jąc swoje poczynania do szybko 
zmieniających się ziawisk i pro- 
cesów, jakie zachodziły w międzyna- 
rodowvch 5to5unkach gospodarc7ych. 
Cz
'ni1iśmv to na ogół l powod7e- 
niem. często w sposob w"przedzaja- 
cY. oparty na prawidłowvrn przewi- 
dvwaniu tendencji i biegu W} da- 
rzeń. 
Podstawo
'm CZ," nnikiem. który 
umożli
 ił rządowI. resortom, \\ oje- 
wodom i ich urzędom dobre wy- 
wiązvwanie się ze swoich obowią"l- 
kow była spra" owana po lenino'\- 
sku kierownkza ł inspiratorska rol;i 
partii. b
-ły ja..ne i pr«"nzY.1ne d,,-- 
rekt
 w:v oraz niecenia Biura Poli- 
tycznego I plenarn
-ch posiedzeń 
KC PZPR. 
Rozpoczęliśnw już - powiedzIał 
premier - prace nad wykonanit
m 
zadań ostatniego roku bie7..ące; pię- 
ciolatki, roku VII Zjazdu Partii. 
którv w.vtyczy prO.gram rozwoiu 
kraju na następne lata. A więc jest 
to rok ze wszech miar szczególny. 
2'aważv on na bilansie naszych pL
- 
cioletnic" dokonań. a jednocześnie 
stworzy bazę startu do zadań nowej 
5-latki. 
Dlatego też od pierwszych dni 
no\\ ego roku musimv uchwycić i ',]- 
tn\-alić ,.. łaściw.... rytm pr
cv oraz 
sh":orzyć \varunki do uzyskania \\..,-- 
sokiego poziomu produkcji \V stycz- 
niu i w I kwartale. 
Plan na rok 1975 jest zbilansowa- 
ny ł wewnetrznie spójn!-, zaś za- 
warte w nim zadania - trudne ale 
realne, Wyrażając - w imiemu 
I sekretarza KC PZPR Edwarrla 


Jutrzejsz
., sQbotnio-niedzielny 


"DZIENN
K POlSKJ" 


mieć będzie dwanaście stron! 
".iększy nlZ zwykle będzie w nim zatem se:r\vis aktualnych 
informacji z kraju i ze świata, a obok nich: 
. art:ykuły, 
. felieton)". 
. recenzje, 
. ciekawo!!itkl, 
. horoskop. 
...Komu tCadzrli Iwięci przed koścź.olem? Kto w tak wandalski spo- 

"b 2'ft.UZCZ:lIl dnela IZtuki, ;akimi motyu'ami się przy tym kterou:al? 

fa.niak? Szaleniec'! - Ada1D Teneta: SWIĘCI \VOŁAJ
\ "RATUS- 
KU" . 
. .Przll k14 dem nagannym niechże będzie historia wlaściciela piekar- 
ni tureckie; w Warszau:ieo, który nad piekarnią urzqdzil byl sobi!! 
pr;::lI t uhtq garsonierę - Zbignle" Pelka: KIEDYS TO BYŁ CHLE- 
Bt"S_ 
...RoztaTgnionll gracz pomlllil się i zrobił krzyżyk w 3qsiednie; kra- 
t ezce. Aby 'płacić dlug :zaciqgmęty na zabatcę. muszal uciec sie do 
pomocy Kasy Zapomogowej - :\Ionika \\!
 sogląd: GRA W SZCL:Ę- 
SCIE. 
...Swiadomi ważności sprau\ czekamy na inicjatYW1l naukotCe i or- 
ganzz4cyjne. Czeka cztery i pol miliona osób w kraju, czekają na- 
stępne pokolenia - :\Iarlan Sow
': CZY JEST RAD:\. N.\ ST \.ROSC? 
...Jednym z przejawów prawdy tamtych cza:iÓw, który dziś jPszcze 
funkcjonuj
 w naszej świadomosci. jest swoiste poczucie u:ięZt ląc-q- 
ce ludzi Z kon!piracji - Juliusz K
 dr) ński: Z GLOW Ą POD K \- 
It..
BL'E'L 
...Amplituda roczna u
1Inosi zaledu.'ie 43.9 st.. podc:<:as gdy normal- 
fHf" dochodzi do 60 st. W1lnika z tego, ie khmat nasz U. r. 1974 ,b1i- 
::.y1 się oceanicznego - Z
-gmunt '(erta: Z:\I1ESI \ SIĘ :ł. -\)1 KLI- 
)1.-\ T. 
. .Mam projeJ...t calkowitej zmiany sposobów i metod żegnania i 'ld- 
ta'1ia nou;ego roku. Należy 5UrOtl
0 za?i:azac podsumolryu:ania osiqg- 
nieco nato-mwst. - Bruno l\liecugow: OST \TSL\ ĆWL\RTK.-\.. 
...A gdzie teraz znajduje się Hammond? - Przed 10 minutami 
umie.
Ctliśm1l gO' tv ambulatorium - odpoli iedzial Tern Campbell. 
.T", Mnffet skrzywił się - Alfred Hitch('ocł...: WL.'\SCI'WE :\lIEJSCE 
I rR \Cl. 


Gierka. Biura Politycznego KC i 
Prezydium Rządu - serdeczne p()
 
dziękowanie za dotychczasową pra- 
cę kierownictwu komisji planowa- 
nia. ministrom. kierownikom urzę- 
dów centraln"ch oraz organizacH 
spółdzielcz
'ch. wojewodom i prezy- 
dentom miast., pracownikom wszy
 
stkich ogniw gospodarczego i admi- 
nistracy;nego zarządu. premier Piat:- 
.Jaroszewic7 '''.''raził pr7ekonanie. ;l 
nie poskapią oni trudu ani 1i:'0SpO- 
darskie.j zapobit'!:"Ii\Vości dla dobrp- 
lro wykonania te-gnroc7n3-.ch zadań, 
Rząd ucz;\.nt wSl'y:"tko co nif'zbł:dne. 
abv nadal stwarza c po temu sprzy- 
Jające warunki. 


" 


.,
 


'
ł: 

.',:'- 
-4.: 


, - 
:: .. :
- ::\- 


-.4<; 


'-
 
   


-: -( 
!'.:',> 


, .., 


W USA TOZPOCZęto sprzedaż zlota osobom pTywatnym. Jak tt:idać 114 zdję- 
ciu, tV pieTwszym dniu sprzedaży nie bylo zbyt wielu nabywców cennego 
kruszcu. Zdjęcie zro()iono tV jednym z nOlcojorskich banków w 5 godzin 
po rozpoczęciu sprzedaży 


c U - telefoto 


Dalsze doskonalenie pracy administracji 


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie praw i obowiqzków pracowników urzędów 


W
\.RSZAWA (PAP). ..Slubuję uroczyście na powi€rzonym mi słano- 
u;is
u pr!yczymai: się :ze ws=ystkich sil rio pomyślnego. socjalistyc:nego 
rozwoju Polskiej R::ec:;ypospolitDj Ludou:ej, Wlerności jej zawsze do- 
chou:ać, obowiązki su."oje l.rypelmoc sumiennie. starannie pr
€str2ega- 
jqc zasad prowor::qdności ludou.'cj oraz kicrtłjqc się intercsem spoJc('.l- 
nym i zasadami budownictwa .r:ocjalistycznego" - tak brzmi rota ślu
 
bowania którE" od ",tycznia br. :'Okładać h
dą pracownicy nac7elnyrh cen- 
tralnych i terenow
.ch organów administracji państwowej, a także urzc;- 
dów podłegl
.ch naczelnym i rentraln)-m organom administracji paYj- 
stwOWf'j. Tek,,( roty publiku.je najnow
zy 49 numer Dziennika Ustaw. 
7a",iera"ąc.,' m. in. rOlporządzE"nif" Rad
. !\linistrów w sprawie praw I 
ooowiązkó\\ pra('owników urzędów paaistwow)"ch. 


Rozporządzeni(' to. podj
te po po- 
rozumieniu z CRZZ, uznać n31eży za- 
równo za ważki krok w óziedzinie 
ujednolicenia praw i obowiązko.v 
wszystkich zatrudnionych w gospodar- 
ce narodowej, jak też za istotny do- 
kument określając
' w sposób kom- 
pleksowy rolę i zadania pracowników 
administracji państwowej w dziedzi- 
nie stałego doskonalenia jej działania. 
PreC) zując kryteria. którym odpo- 
wiadać musi osoba kandydująca na 
etat pracownika państwowego. rozpo- 
rządzenie - obok wymogu k\\-aliri- 
kacji - kładzie szczególny nacisk na 
wartości ideowo-moralne, które dają 
rękojmię należytego wykonywania po- 
v. ierzonych zadań. 
Pracownik administracji państwQwej 
musi zwłaszcza postępować zgodnie Z 
z
sadami praworządności ludowej, 
ki.erować sif: interesem społecznym i 
zadaniami budownictwa socjalistycz- 
nego, strzec a utorytetu władzy dąża(. 
do pogłębienia zaufania obywateli do 
organów administracji państwowej. 
działać wnikliwie, szybko i bezstron- 
nie, udzielać niezbędnych informacji. 
czuwać, aby obywatel nie poniós] 
szkody wskutek nieznajomości prawa 
i wyjaśniać jego przepisy, stale pod- 
nos;ć swoje kwalifikacje zawodowe i 
doskonalić się w wykonywaniu po- 
v-ierzonych zadań. 
Jeden z ważnych przepisów rozpo- 
rządzenia stwierdza. ze choć ka.ld)' pra- 
cownik obowiązany jest wypełniać po- 
lecenia służbowe przełożonych. to jed- 
nak, jeśli jego zdaniem polec
nie ta- 
kie jest sprzeczne z prawem. godzi w 
h:;teres społeczny albo zawiera zna- 


miona pomyłkI, obowJazanv J 1 on 
przedstawić swoje uo:trz
 - f"nia prze- 
łożonemu. W razie potwierdzenia po- 
It:cenia na piśmie pracownik obowią- 
zany jest je wykonać, jednak możE' 
zi>wiadomić o zastrz
żeniach kierow- 
nika urzędu lub gdy ten wydał poie- 
cenif: organ nadrzedny nad urzędt'm. 
Pracownika pań"twowf'
O mozna 7a- 
,,"ie
ić w p
łnieniu obowiazków. jeżeli 
zachodzi uza;;adnione przypuszczenie. że 


dopus,..ił si
 on CZ.rnu stanowiącego 
podsta\\ ę do roz.wiązania umowy o 
pracE';. a dalsze wykonywanie przez 
niego obowiązków byłoby sprzeczne Z 
in teresem społecznym. 
Rozporzadzenil?' normuje też' system 
't\ YDagrodz
ń i wyróżnien za wielolet- 
nią pracę. szczegółowe zasady wypłaty 
ragród jubileuszowych i dodatków za 
w)'sługę lat, podkreslając m. in. iż 
pracownicy. którzy w:rkazują inicja- 
t
.w
. wzorowo j I'umiennie w;rpełnia- 
ją ..woje obowiązki mogą być m. in. 
w)-różniani w postaci awansów wcz - 
sniejszvch niz 
-ymagają tegC' przepisy. 
Za wybitne osiągnięcia w pr3.cy zawo- 
dowej nadaw
na będzie odznaka ho- 
noro",a ,.Za5.łużony Pracownik Pań- 
..twowy" Odznakę tę nadaje prezes 
Rady Mini:;trów na wniosek właści- 

'ego ministra lub wojewody, kt6ry 
ze '5wt"j str
ny zasiĘga opinii właści- 

:ej instancji zv..iązku zawodowego. 


Oiwit1dCZ;
r'1i
 włOdt c.gipski«:h 


Zaijcia 


K.\.IR (PAP)_ Jak podaje egip,,;ka 
agencja prasowa :\'1ENA, ..elementy 
nieodpowiedz.ialne" wywolaly w 
środę rano zajścia w Kairze, 
Oświadczenie ogłoszone l bm. wieczo- 
rem po posit:'dzeniu komitetu rzadov,.e- 
go z udziałem premiera Egiptu Abdpla 
Aziza Higaziego informuje. że elemen- 
ty te "wszczęły demonstracje na uli- 
cach Kairu, nawołując ludność, by sif: 
do nich przyłączyła". 
Demonstranci wybijali szyby w ok- 
nach sklepów i obrzucali kamieniami 
przejeżdżające autobu5Y i inne samo- 
chody. Rany odnieśli 2 przechodnie i 
pewna I;czba policiantów. Siły bez- 
pieczerstwa rozp
dziły tłum i areszto- 
wały 48 osób. 
Oswiadczenie wyraża ubolewanie z 
powodu zajść środowych. stwierdzając. 
ze .,za elementami nieodpowiedzialny- 
mi kr
 je się garstka "pisko,,'ców, 


w 


Kairze 


pragnących powstrzymać marsz Egip- 
tu". "Spiskowcy ci wykorzystują do 
swych c
lów trudności gospodarcze 
wywołane warunkami gospodarki wo- 
jennej". 
Oswiadczenie dodaje. że demonstracji 
..dokonano w chwili gdy front wew- 
nętrzny powiniEn być jak najmocniej- 
szy . a '>y można było dokońcl:Yć 

..alki 
o wyzwolen!e 7.iem okupowanych" 0- 
świad..zenie podkreśla. że "rząd jt"st 
zdecydowany przeciwstawiać się sta- 
nowczo i bezwzgledniE' demonstracjom 
i inn)"m aktom gwałtu, anarchii i b
z- 
prawia". 


Szczyt nordycki 
LO
D1.N (PAP). Premier NorwEg:i 
Trygwe BrattEli poinformował W 
czwartek, żp 31 stycznia w Oslo od- 
będzie się spotkanie prE'mierów Danii, 
Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. 


(t) AGESC.I'" AFP DO"VOSI Z AD- 
DIS ABEBY, że w nocy Ze środy na 
czwartek w rejonie stolicy etiopskiej 
prowincji Erytrea - Asmary doszło 
do poważnych starć między armią e- 
tiopską i secesjonistami el:'ytrejskimi. 
Przez około godzinę nad ranem sły- 
chać było huk wystrzałów z broni 
masz
-nowej i możdzierzy i wybucha- 
jących granatów. 

nNISTER SPR.O\W Z-\GRASICZ- 

YCH PortugalIi Mario Soares przy- 
był w czwartek do Moskwy z wizytą 
oficjalną. 
IRLANDZh..'\ AR111A RFPUBLI- 
KAŚSK<\ zapowiedziała 
rzedłużenie 
o 14 dni rozejmu noworocznego, któ- 
ry obowiazywał w północnej Irlandii 
i w W. Brytanii od 22 grudnia 19i4 
r. W czasie tego rozejmu, którego ter- 
min wygasł o północy z czwartku na 
piątek, IRA wstrzymała prowadzone 
przez siebie operacje bojowe przeciw- 
ko władzom bryty jskim. 
P<\TROL IZRAELSKI wtargnął- w 
czwartek rano do miastecz.ka MAjdeI 
Selm leżącego w południowvm Liba- 


AGENCJE DONOS Ą: 


nie w odległości 2 km od granicy iz- 
raelskiej. Agre
orzy 'wysadzili w po- 
wietne dom należący do jednego z 
mieszkańców i zranili jego B-letniego 
syna. 
Z DNIE\{ 1 ST1CZXI \. weszły w 
ż.vcie porozumienia fińsko-bułgarskie, 
ftńsko-węgierskie i fiosko-czechosło- 
wacku,- o zniesieniu barier celnych w 
handlu między tymi krajami. 
LEKARZE ZE SZPITALA dz.iecięce- 
go w kanadyjskim mieście Toronto 
w
zczepili 2-letniemu dziecku atomo- 
wy stymulator pracy serca, który bę- 
dzie funkcjonować przez 10 lat. Ope- 
racja udała się i mały pacjent czuje 
się dobrze. 
WĘGIERSKI BA'VK NARODOWY 
pOdniósł średnio o 5 procent kurs fo- 
rinta w .tosunku do v.alut W"""mie- 
nIałnych. Kowy kurs dolara amery- 


kańskiego kształtuje się ohpcoie na- 
stepująro: l dolar - 21,7339 forinta. 
OD 1 STl CZ!'fIA ceny samQchodow 
marki "Volkswagen" i ..Audi" wzro- 
sły średnio o 3,5 proc. W 1974 roku 
Volkswagen, n..jwiększy europejski 
koncern samochodowy. podwyższył ce- 
ny swych samochodow dwukrotnie: w 
marcu o 6.3 proc. i w maju o 6 proc. 
W PIER"SZY OZIEŃ NOWEGO 
ROkU nieznani 	
			

/00008_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 2 


'arszalek Slanis 81 Gucwa O pracach Seirnu 


WO\RSZAW:\ (PAP). MarszaleR Sejmu Stanisław Gucwa w rozmo- 
wie ze sprawozdawcą parlamrntarnym PAP omówił działalnośc Sejmu 
w 1974 r. w nawiązaniu do dorobku nasz
&"o parlamentu w \'1 kaden- 
rjł oraz ,Iówne kierunki je
o działania ,,1976 r. 


S
jm w bieżącej kadencji - powie- 
dział m. in. marsu.łek - w oparci u 
c zasadnicze decyzje polityczne. szero- 
ko rozwinął działalność wytyczającą 
i kontrolującą podstawowe kierunki 
działania państwa. w dziedzinie społe- 
cznej i gospodarczej. Ta linia działa- 
nia kontynuowana była również W 
]9j4 r. St. Gucwa przypomniał m. in, 
że 
jm przedyskutował i akceptował, 
przedstawiony przez prezesa Rady 
Ministrów. program rządu w zakresie 
realizacji postanowień I Krajowej 
Konferencji PZPR. W uchwale swej 
Sejm stwierdził. że prOlram ten ozna- 
cza nowy. doniosły krok na drodze 
polepszenia warunków życia ludzi 
pracy i służyć będzie dalszemu dyna- 
micznemu rozwojowi kraju. ?\a listo- 
padowym posiedzeniu Sejm podjął 
akt o doniosłym znaczeniu dla narodu 
- wniesioną w następstwie uchwał 
XV Plenum KC PZPR i VII Plenum 
ZSL - z inicjatywy Prezydium Klu- 
bu Poselskiego PZPR i Klubu Po- 

elskiego ZSL - uch't\'ałę ..O \ahzą 
poprawę wyżywienia narodu i rozwój 
rolnictwa". 
Praktyki podejmowania przez Sejm 
kompleksowych uchwał - powiedział 
marszałek - potwierdzając rosną(.e 
wciąż znaczenie i efekty kierownicz.::j 
roli partii przyczynią się do pełnej 
realizacji przez Sejm jego konstytu- 
cyjnych uprawnień - przez określe- 
nie zadań i kierunków działania apa- 
ratu państwa, jak i kontroli tego dzia- 
łania., przyczynią się też do wzr06tu 
roli i autorytetu Sejmu. 
Akt)'wność komisji sejmowych w 
czasie bieżącej kadencji ilustruje licz- 


ba 775 posiedzeń. 369 uchwalonych de- 
zyderatów oraz 65 opinii skierowół- 
nych do rządu. Podkomisje 1ub zespo- 
ły poselskie przeprowadziły 367 wiz)"- 
tacji w terenie. 
Od początku VI kadencji Sejmu od- 
było się blisko 19 ty
. spotkań posel- 
skich, W których uczestniczyło ponad 
1.5 mln W) borców. 
Bliską 1 rzeczową współpracę 
j- 
mu % rządem - kontynuował marsza- 
łek - ilustruje f,kt. że członkowie 
rządu występowali 56 razy na plenar- 
nych posiedzeniach, a prezes Rady Mi- 
nistrów wielokrotnie z trybuny sej- 
mowej przedstawiał zamierzenia rządu 
we wszystkich kluczowych sprawach. 
W 1975 r. działalność Sejmu będzie 
koncentrowała się wokół węzłowych 
zadań rozwoju kraju. nakreślonych w 
narodowym planie społeczno-eospodar- 
czego rozwoju w 1975 r. Komisj
 sej- 
mowe podejmują kompleksową anal!- 


Stan gotowości bojowej 
wojsk rządowych Kambodży 
PARYZ (PAP). Jak wynika z wiado- 
mości napływających ze stolicy Kam- 
bodzy Phnom Penh. wojska rZCl:dowe 
zostały postawione w czwartek w stan 
gotowo
ci bojowej. Dowództwo naczel- 
ne wydało rozkaz wszystkim jednost- 
kom sił lotniczych morskich i lado- 
wych aby były gotowe do natychmia- 
stowego rozpoczęcia działań zbrojnych. 
Decyzja ta pozostaje w związku z o- 
fensywą rozpoczętą przez patriotów 
khmerskich 
a wszyst1.cich frontach wo- 
kół Phnom Penh. 


Zmiany 


w 


PAaTZ. LOlliDYN (PAP). Biuro po- 
lityczne ruchu ludowo-rewolucyjnego 
- partii rządzącej w Republice Zair 
zapowiedziało w koncu grudnia prze- 
prowiłdzenie zmian w dziedzinie poli- 
tycznej, 
ospodarczej i społecznej. De- 
cyzje przewidują m. in. tworzenie ze- 
społowych brygad i rolniczych spół- 
dzielni produkcyjnych, by zapewnić sa- 
mowystarczalność w zakresie żywności, 
rozwój przemysłu nawozów sztuc.znyc:h. 
utworzenit" funduszu kredytowego dla 
rolnictwa. Biuro Polityczne z.apowiada 
"'-prowadzenie kontroli nad importem. 
by zlikwidować nielegaJne wzbogace- 
ILe się osób związanych Z tą dziedziną 
gospodarki. 


Republice 


Zair 


Biuro Polityczne postanowiło również 
włączyć wojsko do pracy produkcyjnej 
w rolnictwi,=,. Republika Zairu będzie 
dążyć do ograniczania prywatnego wła- 
dania ooradwami narodowymi i wię- 
kszymi środkami produkcji. będzie in- 
terweniować w działalność najważniej- 
szych dziedzin gospodarki. Z dniem 1 
stycznia 19j5 państwo przejmie wszys- 
tkie przedsiębiorstwa budowlane. wię- 
ksze przedsiębiorstwa produkcyjne. 
hiłndlowe. materiałóW budowlanych i 
transportowych, Banki zagraniczne mo- 
gą m

ć swe ekspozytury tylko w sto- 
licy kraju, Kinszasie. Władze republiki 
nie zamierz3 i 8 upaństwowić rzemio;;ła, 
drobnego handlu i drobnej własności 
roJnej. 


Prokuratura lapowiada rewizję 


Wyrok w procesie "końskiego gongu'r 


Przed Sadem Wojewódzkim \\1 Kra- 
kowie zakonczył się trwający znacznie 
już ponad rok (choć, oczywiście, z 
przerwami!) proces gospodarczy tzw. 
..końskiego gangu". Na ławie oskarżo- 
nych zasiadły 23 osoby. z których naj- 
ważniejszą postacią był b wiced
rrektor 
Zakładu Obrotu Artykułami Rolnymi 
krakowskiego WZGS Gabriel Kwie- 
cień. Akt oskarżE'nia zarzu('ał. że w 
:r.organ
zowanej grupip ludzie związani' 
z tą sprawą dokonali przy skupie i 


Podejrzani o dokonanie zbrodni 
w areszcie 
WARSZAWA (PAP). Jak informuje 
Prokuratura Wojewódzka dla woj. 
"arszaw!;kiego. wyjaśniono już szereg 
okoliczności tra
icznego w skutka.:-h 
pożar'.! we wsi Pełty kfMyszyńra 
(pow. Ostrołęka\, który wybuchł w 
zabudowaniach rodziny Domianów. W 
zniszczonym przez pożar budynku 
mieszkalnvm znaleziono zwłoki sześroiu 
osób: Józ
fa ..Domiana \50. lat) i jego 
żony Apolonn (50 lat), corek: - Eu- 
genii (21 J.) i Marii (13 1.), syna - 
Rvszarda (11 1.) oraz B-miesięcznej 
wnuczki. 
Oględziny miejs('a wypadku wzbu- 
dziły już na sam,ym wstępie śledztwa 
istotne podejrzenia co do okoliczności 
wybuchu potaru. Potwierdziły je: za- 
bezpieczone na miejscu pożaru ślady. 
wstępne ekspertyzy i inne dowody. W 
wyniku analizy materiał6w prokura- 
tura wojewódzka zasto
owała areszt 
tymczasowy wobec osób podejrzanych 
o popełnienie zbiorowego morderstwa. 
Usta10no m. in., że pożar spowodowa- 
ny został w celu zatarcia śladów 
d
konanpj przy użyciu broni palnf"j- 
zbiorowej zbrodni. tl którP'j podł07a. 
leżllły nieporozumiE'nia -odzinne. 
M. In. Ar
szt ZAstmio"\\'Rno wobec 
I:ugeniusza K. - zięcia Domi8.nów, u 
którego odnaleziono też nielegalnie 
pmiiadaną broń, z Iłtórej - według 
eko;pt;rtyz - <;tr7f"lano do ofiar. 
STf'dztwo w sprawie, która w.;;trz.!- 
sn
'a miejsC'ową opinią publ!.:',ną 
nadat trwa. 


uboju koni rz:eżnych wielkich. wielo- 
milionowych nadużyć. Ogłoszony wy- 
rok potwierdził tez
 oskarżenia przyj- 
mując, że b. szef finny ma na sumie- 
niu aż 3.711 tys. zł i wymierz.ył mu 
karę 13 lat pozbawienia wolności. 200 
tys. zł grzywny. orzekł pozbawienie 
praw pUblicznych na S Jat, konfiskatę 
całego majątku oskarżonego. a także 
ogłosił wobec niego w wyroku :zakaz 
piastowania stanowisk kierowniczych 
w jednostkach gospodarki uspołecznio- 
nej. 
Wipółoskarżeni skazani zostali na 
kary od roku do 7 lat pozbawienia 
wolności, grzywny w wysokości 3-100 
tys. zł, a w sto'mnku do wielu z nich 
orzeczona została konfiskata miE'nia. 
Sąd Wojewódzki zasadził także na rzecz 
WZGS całą kwotę dokonanych wspól- 
nie nadużvć: 3.711 tys. zł. 
Wyrok w sprawie ..końskiego gan- 
gu" nie jest jeszcze prawOrńocny; jak 
zapowiedział rzecznik interesu społe- 
cznego - w stosunku do uefa tej 
grupy G. Kw:etnia oraz 9 innych 0- 
skarżonych Prokuratura wniesie rewi- 
zję kwestionujac w niej zarówno wy- 

koś{: wymierzonych kar pozbawienia 
wolno
ci jak i kwoty orzeczonych 
grzywien. (t) 


Po wypadku grotołazów 
w Jaskini Litworowej 
Z;\KOPANE. Jak informuje ,rupa 
tatrzańska GOPR - uczestnicy zakoń- 
czonej tragicznie wyprawy speleolo- 
gicznej do Jaskini Litworowej w masy- 
wie Czerwonych \Vierch6w w Tatral'h 
czujlt się dobrze. Po udzieleniu pomocy 
lekar;,;kiej w<:Zyscy oni opuścili szpital 
z wyjątkiem Wojciecha Dobrzańskiego, 
który pozostanie pod opieką lekarzy 
jeszcze przez kilka dni z powodu od- 
mrożenia palców jednej ręki. 
Jak już podawał PAP, w ('Za
ie tej 
ek<;pedycji w dniu 30 grudnia ub. ro- 
ku, zmarła 1VJagdalena Kielichow<;ka. 
P()zo
tał:vch grot01azów. nC7e<;tników 
\vyprawy KrakowskiegQ Klubu Tury- 
styki .Ta3kiniowł'j. uratowali ratowni- 
cy tatrlań!!kie,o GOPR. 


zę takich problemów. jak realizacja 
Inwestycji. przebi
g reform placo- 
wyeh. warunki .ocJalno-bytowe. 
kształtowanie I ochrona środowiska 
naturaln
Ko. re%ultaty %mian w syst
- 
mie zan'łdzanla. raopatrzen1e rynku 
w towary i usługi. rola nauki w 
przyspieszaniu społeczno-ekonomic%ne- 
10 rozwoju kraju. 
Drugim istotnym kierunkiem dzia- 
łania komisji w 1975 r. będzie syste- 
matyczna kontrola nalizadi zadań. 
nakreślonvch w uchwałach Sejmu - 
. persp
ktywicznym programie mie- 
szkaniowym. o wychowaniu młodzie- 
iy. . .ystemie edukacji narodo"ej. o 
dalszej popra" ie wyiywienia narodu 
I ro%woju rolnict" a. 
Na temat).kę prac Sejmu w 1975 r. 
złożą się zapewne również i inne waż- 
ne problemy. które będą przedmio- 
tem inicjatywy i decyzji najwyższych 
władz politycznych. 


Zbliża się IW" a zatoJ.a 


Jesienna po,ooa nie chce 
U<;U,pIĆ. mimo t.. Polska 
Vlajdowała .i
 wczoraj w 
zas

gu rozległego \\ yżu r. 
centrum nad Alpami. Za 
\\ yżem . poat4:puJe nowa za- 
toka z systemem łr-ont6w. 
Krako," skie Biuro Progno
 
nllGW prze" iduje: Za- 
chmurzeme dute. mglisto. 
przeJaśnienia, okresamI 
drobne opady mżav.ki, a w 
górach sniegu. Temperatu- 
ra naj v. Yhza od 2 do 5 st., w rejonach 
podg6rskJch od O do 2, v. Tatrach ok. 
-5, najmższa w nocy odpO\\lednio ok. 41, 
od -1 do --ł oraz od -6 do -10. Wiatry 
słabe z klerunkow zmlennych, przewat- 
me zachodnie. Prolnou orientac
 jna na 
.obot
: Zachmurzenie całko\\ ite, okre"ia- 
ml opady deszczu przechodz_ce w dMZCZ 
ze śniegiem i śnieg. Nieco chłodmej. 


-
 - 


i 


3. 1. U71 r. 


TE!\lPEBATURY z 2. I. Rodz. 13. Ka- 
spra," y -8, Gąs
eruco\\ a -6. Zakopa ne 
-1, BIelsko, Muszyna. Kielce, CZl:stocho- 
v.a 2. Krak6w. Katov,ice, No,"y Sącz J, 
Usko. Przemyśli. Rzeszów. Sandomlen 
I LUbhn l. Opole ł. Kłodzko II. Sniez.ka 
-3 \\.rocła
. PMnań 4, Warszawa, Bia. 
ł30-;tOk 2, Suv. alki l, Olsztyn 3, Gd
 ma. 
KO"i7aUn ł. Szczecin II, Europa: Londvn 
I. pary2 l. Madryt 7, Lizbona 11. Rzvm 
12. Berlin I, Kopenhaga 6, Oslo 
, Sztok- 

olm I. Helsinki l. Mosk\\a -7, KijóW 
-l Bukarf'szt
, Sofia -2, Belgrad O, 
Ał;ny 12, Budapeszt -1, WIedeń l, Fra- 
ga '1; Ankara 5. 
CIS
IE:\'II!: ATMOSFER1CZ'E w Kra- 
ko\\.ie z 2. I. godz. 13: 751.7 mm, v. zrost. 
Slnńł:e wschodz:t w Krako\\le o ., 3. 
(szósty najp6źmejszy wschód Słońca), 
zachodZJ o 15,49. Dzień Jest dłu1szy o fi 
nlin. i ma . godz. 10 mm. Wieczorem 
dma przybyło jut 11 min., rano ub
 to 
Jł'!;zeze 5 min. 13 dZ1eń umy. (zm) 


Nowe podwyżki we Francji 
PARY? (PAP). Korespondent PAP 
Robert Bielecki pisze: 
Nowy Rok 1973 przyni6sł Francuzom 
kolejną podwyżkę cen paliw płynnych. 
gazu i elektryczności. opla t za prze- 
wóz towarów koleją oraz korzystanie 
z: autostrad, Wzrost opłat za elektrycz- 
ność kształtuje s-ię od 4 do 20 proc., 
w zależności od napięcia prądu i ka- 
tegorii odbiorcy. Tym razem bowiem 
rząd postanowił wprowadzić nieco 
mniejsze podwyżki dla prywatnych u- 
żytkowników, zwiększając natomiast 
radykalnie taryfy obowiązujące zakła- 
dy przemysłowe. V\!zrost cen gazu w 
prywatnych mieszkaniach sięga 9 proc., 
podczas gdy gaz dla przemysłu iest 
droższy o 20 proc. 


Odnaleziono zwłoki 
czwartej ofiary 
na Jeziorze Dąbskim 
SZCZECIN (P AP). W okelica.;:h 
miejscowości Lubczyna nad Jeziorem 
Dąbskim odnaleziono i zidentyfikowa- 
no 2 bm. .zwłoki Andrzeja Sz. 
czwartej, ostatniej ofiary tragedii, 
która wydarzyła się tu przed ponad 
2 miesiącami. 
Przypomnijm:y: 25 października ub. 
roku rybacy r;należli wywrócony do 
góry dnem jacht Stoczni Szcz
cińskiej 
z zaplątanymi w wanty. zwłokami Źf'- 
glarza Bogdana G. W kabinie jachtu 
znajdowały się części garderoby i do- 
kumenty trzech dalszych osób. w tym 
jednej dziewczyny. 
Przystąpiono do poszukiwania ofiar 
tragedii. W konsekwencji odznalezio- 
no zwłoki całej czwórki żeglarskiej 
wyprawy. 
Ciągle natomiast nie r;nane są przy- 
czyny tragedii. Można tylko przypu- 
szczać, że wywrócenie się jachtu i 
śmierć czterech osób nastąpiła w cza- 
sie błędnego manewru jachtu przy 
sztormowym wietrze. 


Lajkonik 
w 
atnim ..Lajkoniku" z; 29 grud- 
nia stwierdzono: 15 v,Tygranych z 4 tra- 
fieniłmi po 2.918 zł. 810 wygranych z 
3 trafieniami po 44 zł, 12.180 wygra- 
nych z 2 trafieniami po 5 zł: 49 wygra- 
nych z S trafieniami z dodatkową po 
144 zł, 960 wygranych Z 2 kafieniami z; 
dodatkową po 20 d. 


KSIĄŻKI 


. Wił Lipatow - Szara M!'U - Li- 
da '''araksina. Prezentowane tu utwo- 
ry są rodzajem studium psychologicz- 
nego. Szara mysz ukazuje przygnębia- 
jący obrar; słabości i upadku ludzi. któ- 
rzy ulegli nałogowi. ..Lida Warakł;ina. 
znakomicie oddaje przeżycia i uczucia 
młcxlej, .zakochanej dzkwczyny. 'Tłu- 
maczyła Henryka Broniatowska. Wyd 
I. nakład 10 tys.. str. 182, cena zł 25 
Pań<;tw. Inst. Wydawniczy. 
. .łóz:.! Morton - Wi'"'lIdf' przygody 
małel(o ancvkrYllta. Powieś{: d1a mło- 
dzieży. J'l;akład 30 tV5.. str. 
44. cena 
zł 16. Wyd. ..Iskry'. 
. gianisława F'1:>"Z;U'OW8-"f-łs}..at -- 
Wizyta. Powieść, nakł,Hł tli tys. wyd r 
str. 280, cena zł 30. Wyd. M()r
kie. 
. ł..aur Kare1in - Tu
!oicnie zi
- 
mi. Z języka rosyjskiego tlumal'zyła 
\\.acława Komarnlcka. Akcja powieści 
rozgr)'wa się w środowisku iilmowc6w 
w egzotycznej sC'enerii srodkowoazja- 
tyckiego Aszchabadu, który w ruku 
1948 11awiedziło trz'.:sieme ziemi. Ka- 
taklizm ten w trag:czn
' sposób ro7.- 
v. iązuje nabrznliał
 problemy środo- 
wio;ka. weryfikujt'" (harllktt>r:l i posta- 
wy ludzkie. Wyd. I. naklad 10 tys., 
str. 263. Cena zł :'>!1. W
'd. ..Czytplnik' 
. EUieniu.
z Pauk"zta - Pnejainia 
si
 niebo. Powieść dwutomowa. W".d 
IV. nakł8d 20 tys.. c:tr. 924, CE'na Za d

a 
tomy 7ł 70. Wyd. Poznańskie. 
. Antal Su'rb - Oliwf'r 'II. Po- 
wieść c:atvryczna utrzymana w 'itylu 
komf'dii omvlek węgi..ro;;kit'go pi- arza 
PrZt>ło/vła Krvsh'na Pi.:tarc-ka W\.d. I 
n.Uad U t

,,'oit
. 171. 
c:UIł zł.llł-,\yd 
..Czvtelnik". 


Dziś W godzinach 14-16 


Dyżur prawiło-publicystyczny "Dziennika" 


Kolejny dyłur publicyat,.ufto-prnrny ..lblennlka" ndbędzie nę dzisiaj 
.... Kodz. 1-4-18 w poml
szcz
niach redakeyjn
ID Iniału Łlłczności z C%y- 
telnikami. ul. Boh. Stalinl"radu %1. U p. 
Dyżurować bęq puedstawieiele WDjewód:r:ki
l'o ZwilłZku Spółdzielni 
Budownictwa Mi
szkaniowPl'o. Wydziału Zdrowia 1 Opieki Spolerznrj 
UrZędu D:r:ielnieowrlo Podłóne. radca prawny Draz dziennikarze zajmu- 
J,cy .Ię tematykłł .połeCZ11
 i lnterwen
 mi. 


Werdykt la 
. 
w procesIe 


wy przysięgłych 
Watergate 


WASZY:SGTO
 (PAP). W Waszyng- 
tonie po trzydniowych naradach ła- 
wa przysięgłych ogłosiła werdykt w 
trwającym od 3 miesił:cy procesie 
wyższych przedstawi-cieli poprzedniej 
administracji, zamieszanych W aferę 
Watergate. 
Lawa przysięgłych kt6ra wypowia- 
da się tylko co do tego, czy oskar- 
żeni są winni. czy niewinni uznała. że 
były minister sprawiedliwości John. 
Mitchell, były szef biura Białe,o Do- 
mu, H. R. Haldeman i były doradca 
prezydenta ds. '" ewnętrznych, John 
Ehrlichman są winni m. in. stawia- 
nia przeszkód wymiarowi sprawiedli- 
wości i składania :fałszywych wyja- 
śnień przf'd sądem. 

dzia Sirica w najbliższych dniach 


S.tp. 


WINCENTY MACHACIKA 


I 


mistr:l piekarski, najukochańsr;y 
:Mąt, Tatuś i DZiadziu.. opatrzo- 
ny ŚW. sakramentami zmarł nagle 
w Bietanowie dnIa l !IItycznla 1975 
r.. w wieklL "17 lat. 
Wyprowadzenie Zmarłego :I do- 
mu tałoby do kościoła paraf1al- 
n
go w Bietanowie nasłl\pi w so. 
bo tę 4 stycznia o 
odz. 12.30. Msza 
sw. zostanie odprawiona przy 
zwłokach o godz. U. po czym nA- 
st"pi 
ksportAcj a 
włok do gro- 
bOWCA rodzinnego na cmentarzu 
pa.rafialnym w Bie1anowle - o 
czym zawiadamiaj_ pogr"teni w 
smutku 
łona. eórka, zlęc'!. wDueakl 
i rothina 


S. t p, 


BOLEStA "T KRZE
IIEŃ 


naj droższy Mąt ł Ojciec. były 
wi
zleń obozów koncentracyjnych 
w Oświ
cimiu i Dachau. po krót- 
kiej ł cu:tkhj chorobie, opatrzo- 
ny św. sAkramentamI. zmarł w 
Krako" ie 21 grudnia 1974 r., w 
wieku 75 lat. 
Msza św. talohna odprawiona 
zostani
 prr;y zwloka_ w kapl,cy 
na cmentarzu Rakov.1ckim. w .0- 
bot4: ł atycznia 1875 r. o lodz. 
1.15 po c
ym nast"pl odprowadze- 
nie Zmarłego do grobowca rodzin- 
nego - o c7ym :rawiadamia]ą po- 
Kr"żeni w bólu I tal oble 
łona. syn I rodalna 


Olł06i konkretne. i - jak lIię oczeku- 
je - równe wyroki. Uchodzi za pe- 
wne. że wszyscy uznani za winnych 
będą apelować. 


I Zdzisław OSADZIŃSKI 


nasz długoletni praoownik. szla- 
chetny crloWiek l nIeodta.lowany 
kol
liiIa. b. wll:zień obozu koncen- 
tracyjnego w Ośwl
ctmiu, zmarł 
dnia l' grudnia 1974 r. 
Czesć Jego pami
! 
Rodzinie Zma.rłego sk1adamy 
\\ yraz;y głębokIego żalu 1 współ- 
czucia. 
DvrekeJa, Komitet Zakładowy 
PZPR, Rada zakladowa ł Rada 
RObotnicza Zakładów 
Przemysłu Cukiern1czego 
..Wawel" w Krakowie 


Dnia :M grudnia 197ł roku :r:marł 
tragi
nie 


Andrzej Wróbel 


były podoficer Wojska Po1s1Clego. 
'k zorowy praco\\"ruk l 'lieodżalowa- 
ny kolega. odznaczony Medalem 
,.Zasluzony dla Ohronn0t5Cl Kra.ju". 
P07J06tał 9.' naszej pamięci Jako 
serdecrny i życzliwy ludziom 
przyjaciel. 
Cześć JelO pamięci! 
Rodzinie Zmarłego składamy wy- 
razy \\społczucia. 
D
 rekcja. Rada Zakladowa 
I POP PZPR KrakO"i\ski,"go 
Przed5ł
biorstwa Handlu 
Spn:l:tem Rolniczym ..Agro- 
ma" w Krakowie ora:r. kole- 
tanki I koledzy 


ZDZISŁA \\' SO\VI
SKI 


polonista, profesor lice6w ogólno- 
k!!lztałc
cYch w Krako" ie, b. pra- 
cowmk Mm1sterstwa Os\,.iaty ) 
Wyższej SzkołY PedagogiczneJ. 
wychowa" ca i przyjaciel młodzie- 
żY. działacz społeczno-polit
.czny. 
odznaczony d".ukrotnle Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Dzu'- 
si
ctolecia i Dv. udziestolecia OJ- 
czyzny. Srebrnym Med'alem ..Za 
dlugoletnią pracę'. zmarł 
 Kra- 
kowie 29 Brudnia 19i4 r.. w wie- 
ku BB lat. 
Potrzeb odbędzie się 'II" Krak(\- 
wle na cmentarzu Rako\\ickim, w 
sobotę 4 stycznia 1975 r. o godz. 
10, o czym zawiadamlają pogrłl- 
tenL w głt:boklm smutku 
łona, .ynowle I rodzina 


Dyrekcja I Rada Zakładowa Krakowskieco Biura Projektowo-Badllw- 
uego Budownictwa Przemysłowelo r; żalf'm zawiadamlaJ,. ie w dmu 
3l ,rudnia 197
 r. zmarł nagle 


mgr inż. FRANCISZEK STRYCHALSKI 


Odsr;edł od nu po wieloletniej prac
 zawodowej ceniony prllcownik. 
duświadczony projektant. prawy czło,nek I dObry kolegIl. 
tonie i Dzieciom Zmarłf'io przekazujemy wyrazv głębokleco współ- 
czucia 
Wyprow8dzE'ni
 z"..łnk od
dzie .i, I domu w &l@chowicacb w 
 
botę dnia 4 bm. o godz. 13. 
DYRFItCJA, .."DA Z-"Kł..ADOWA 
)(.AItO"
Kn:(;O BIUR" PIIO,JF.KTOWO-B
DA"C'l;PGO 
BIJUOWNI{'TW" PIł.lEMY!iłł,O\o\ U
O 
kOI f1_o\SKI I KOI.t U " 


- --...
		

/00009_0001.djvu

			Nr 2 


DZIENNI

 POLSKI 


3 


I raw.o pracowniczej codzienności Gdzie jestes Violetto? 
P ona,d . ll-mIhon
w
 ues.zę pra-:- nawczych o orgamz

 a.n1U przez mysłowyc
" i ."fIzycznych". Zniwe- 
CO\1f mk6w . naszej go::.podarkl pracodawcę kształcema I dos kona- lowano tez roznice z zakresu pra- 
. czeka ,nl;bagatelny prez
nt lenia. zawodowego praco

,/łlików. cownicz:rch uprawnień, wyodręb- 
Pler
\"szy. dZlen 
o.wego roku Jest Kazde z tych kardynalnych praw niające dawniej osobną kategorię 
bO'"':łeI? Jednoczesme datą wejscia świata pracy może być realizowa- funkcjonariuszy aparatu wladzy. 
w zycie Kodeksu Pracy. Jego po- ne w nader różnym zakresie. Ko- Przepisv wprowadzające Kodeks 
nad 300 artykułów stanowi niemal deks zakreśla jednak tylko 'praw- Pracy uchyliły ostatecznie zdezak- 
pełny katalog pracowniczych u- nie gwarantowane minimum pra- tualizowaną ustawę z 1922 r. o 
pra

;nień i obowiązków. Od l sty- cowniczych uprawnień. Tego mini- państwowej służbie cywilnej. Na- 
czma br. ro
poczyna o
 t.rudną mu
 nie ukształtował \\spaniało- czelne miejsce wśród kOdeksowych 
społ
c
ną s
uzbę v: podwójnej 
o1i: 
yslny gest ustawodawcy. Karzu- d
finicji zajęło jednolite. powszech- 

trazmk
 ,mteresow gospod
rkl, a 
Ił,y. go ekonomiczne realia naszego nie obowiązujące pojęcie pracowni- 
]e
n?czes
l
 tarczy ochronneJ prz)'- zycla gospodarczego. Normy Ko- ka, niezależnie od tego. jakie i w 
wlleJóW sWlata pracy. deksu Pracy nazywane są przez której dziedzinie administracji lub 
D obry kodeks musi byc dziełem. specjali

ówr . od legislacji "dro
im gospo
arki pełni on funkcje. Były 
" swego czasu". Tę nieco ogólni- p!awem. Kazd). paragraf przehcza to zmIany powszechnie oczekiwane 
kową tezę. sformułowaną w trakcie Sl
 tu, na złotowki w skali sięgają- i konieczne. Przesądził je history- 
kOdyfikacyjnych dyskusji, można c
J 
leraz miliardów. Na przykład czny proces przemian społe
znych 
skonkretyzowac wyodrębniając trzi mewIelkie stosunkowo korekty, i gospodarczych. 
czynniki, określające oblicze nowe- wp
owadzone pr
e.z nową kodyfi- Ale przecież takie oczywiste legi- 
go aktu ustawodawczego. Społeczne kacJ
.W W)'sokos.cl prz}Lnawanych slacyjne przeżytki nie stanowiły 
podglebie legislacyjn)'ch konstruk- rO
Z1
lle pracowmka tzw. odpraw zasadniczej treści dawnego systemu 
cj! Kodeksu P
acy, stanowią bo- 

sml.ertnyc
, będą koszto
\'ały _ . u,stawodawstwa pracy. Kształtował 
WIem w rowneJ mierze Ideo]oglcz- Ja.H: Slę ocenla - ponad 2
O mlho- SIę on stopnio
,rQ od chwili odzy- 
ne postulat
., Wj nikające z zasad now złotych !OCz01e. , skania niepodległości i może warto 
ustrojowych pańsh\.'a oraz progra- Dlatego .kazdY pr.
epls. trzeb
 tu przypomnieć, że jednym z pierw- 
mów rozwoju kraju. aktualne eko- kal
ulowac tak sCl
le,. Jak bilans sz).ch prawnych aktów odradzają- 
nomicznł" możliwosci. określone racJor:alr:łeg? przedslę?lOr
t
-a. ł:- 0 - cego się państwa było rozporządze- 
,...ydajnoscią gospodarki narodowej, za zmeslenl
n: ostatmch JUz. re.hk- nie z listopada 1918 r, ° wprowa- 
wrpszcie jur,"d
'czbe tral1ycje. u- towych. rózmc w upraw
"l1emach dzeniu ośmiogodzinnego dnia pra- 
trwalone w świadomości prawnej p
a
owmków umysłowych l robot- cYt stanowiące prawdziwy ewene- 
spoleczeńsh\'a przez obowiązujące lllkow,. Kod,eks Pracy . niew
ele ment w ówczesnej kapitalistycznej 
od dziesięcioleci normy dotychcza- przynosI no
'u
 w zakresie 
ocJal- Europie. Za,,=adnicze zręby tego sy- 
sowego ustawodawstwa, Każdv z nych przywIleJów pracowmczych. stemu znalazh. nowe zastosowanie 
tych czynnikow znajduje swoisty lec.z po
sun:o
uje 
ac
ej i sta
ili- w zmienionyc.h, powojennych wa- 
W
Taz w Kodek
ie Pracy. zUJe oSi.ągm
c1B, Jakle przymosła runkach ustrojowych i przeszły w 
Postulat)' ustrojowe i ideologicz- na tym. odcmku nowa, pogrudnio- ciągu _ ostatniego trzypziestolecia 
ne określają główne założenia s,r- wa. polItyka społeczna. A zaraz
r:ł dalszą. głęboką ewolucję. 
!temu kodeksowego. Rozdział II otwler
 persp
ktywy przyszłoSCI. P rzez pół wieku podstawowe za- 
Kodeksu, formułujący "podstawowe Zgodnie, z przepisem art. 239. przy- sady ustawodawstwa pracy za- 
zasady prawa pracy". stanowi w szłe. zbiorowe układ! rracy mogą korzeniły się głęboko w mentalno- 
znacznej mierze konkret)'zację i z
V:lerać postanow
eł:Ia korzyst- ści poszczególnych grup pracovvni- 
rozwinięcie przepisów Konstytucji ll1
Js
e dla pracowmkow o.d. prze- czych i całego społeczeństwa. Takie 
PRL, gwaJ;antując)"Ch obyv.atelom \vldzla,nego k
d
ksow.ego mInImUm; pojęcia, jak np. ochrona zatrud- 
prawo do pracy. do sprawipdliwp- na:omlast mllI
J od. Jego norm ko- nienia kobiet. szczególnv status 
go jej wynagradzania. do wypo- rz:,- stne b
dą mewa.zne z mocy pra- pracowników młodocianych kon- 
c:ynku, do nauki. do ochrony zdro- wa. . Tutaj własnle ustawoda\\ca trola załogi nad warunka
i bez- 
wia. Konstytucyjny katalog praw ?tw.Iera szer.ok:i\. drog
 do p0!TIno- pieczeństwa i higieny pracy _ we- 
obn"atelskich został tu P rzełożon y zema. przywIleJow. ktore samI bę- szły na stałe W O ga - . 
. . d . 1-'. l' b' r nIzacYJny 
na legislacyjny jęz
'k określonych zlem
 !ll0g I I musie 1 so le wy- krwioobieg naszej gospodarki. u- 
instytucji prawnych. Kodeksowej pracowac.... .. trwaliły się w świadomości kilku 
deklaracji. że Jlob).watelom PRL O bok Ideolo
lI ł. ek?nomlkl kolejnych pokoleń pracowniczych. 
zapewnia się pracę przez staly i 'I k<:ztałt. now:J k?dY
lkac.J1 okre- Twórcy Kodeksu, rezygnując z 
wszechstronny rozwój gospodarki s..a tradycJa. :\i yraza Ją nIe tylI:
 wielu rozwiązań uznanych za zbyt 
narodowej oraz politykę racjonal- n
wyk prawn
kow, 
t6
z
 na OgOl modernistyczne, nawiązali zarówno 
nego zatrudnienia" (art 10 
 l) nIezbyt chętme ,zmlemaJą dobrz
 W systematyce kodeksowej, jak i w 
to\\"arzyszą odpowiednie środki opanow
ne w Ciągu lat praktyki kształcie poszczególn
'ch konstruk- 
prawne, zabezpieczając
 ciągłośĆ narzędzl
 pracy: kodeks. 
staw
. cji do siły tej tradycji. ,V niekto- 
6to,,'..mku pracy, ochronę ]c:'go trwa- par
graf. ale W tym prz' padku Dl.e rych przypadkach sięgnięto nawet 
łości czy obowiązek odpowiednich mają chyba po
od?w. do na
zekan. do wzorow czasowo zarzuconych. 
nn
anów państwowych udzielania Kodeks .Pra
y h
wldu]e, bO
lem 
- Np. Znana przedwojennemu prawu 
każdemu pracownikowi pomocy w s

teczme. n.Ieznosny galu?8tlas naJ- instytucja specjalnych sądów pra- 
u7ys
{aniu zatrudnienia odpowiada- ro.z
orodmeJszych n.orm I posta.no- cy, zlikwidowana w okresie powo- 
jącego jego kwalifikacjom. 
Ien, tworzących mer.az prawdzl
e jennym, została przywrócona _ o- 
Prawo do W)'poczynku konkret
.- Jur}:dyczne szar.ad
' n
e do roz
ną7 cz:rwiście w odmiennym kształcie 
zują przepisy ograniczające czas zama dla na]tęzszeJ prawnlczeJ - jako jedno z ogniw gwarancyj- 
pracy, gwarantujące dni wolne oraz głowy. nego systemu ochron)' pracowni- 
okre
lające prawa urlopowe pra- Tradycja, do której nawiązywali czych uprawnień. Taka metoda le- 
cowników. Prawo do nauki znaj- twórcy kodyfikacji, nie miała więc gislacji ma swoje koszty. ale i ko- 
duje odbicie w instytucji umowy nic wspólnego z formą dawnego rzyści. Dzięki niej wielu pracowni- 
o pracę w celu przygotowania za- ustawodawstwa. Zerwała też rady- ków dopiero teraz będzie mogło 
wodowego. w nałożonym na zakła- kainie z anachronizmem niektórych zapoznać się z obowiązui:,\cymi nor- 
ciy pracy obowiązku ułatwiania do- jego zasad. Zdezawuowany został mami prawa prac)'. ale nikt nie 
kształcania się młodocianym. w za- nie tylko przez dziesięciolecia san- będzie ,musiał się do nich dopiero 
powiedzianych przepisach wyko- kcjonowany pra'," nie podz
ał na ..u- przyzwyczajać. 


Marta Miklaszewska 


S tarszy człek przysZf'dł do nas w S
;]- 
"f'slra zasapany i oburzony; usiadł. 
Kh:boko oddchnął i zadał pytanie tro- 
chę zaskakujacf': 
- Czy pan wytrz
"muje jeszcze to 
skladanie ż)czeń noworocznych? - bo 
ja już nif' hardzo. Jasne, nie o kur- 
tuazy jne, przyjacielskie ttWsz".stkiego 
najłep!'tzf'
on chodzi! .
le co pan po" ie 
o tych i
 czeniach podbudo" anych po 
prostu materialna, złotó" kową kalku. 
lada? Ja jestem f'merytem żyjacym z 
ołó"kiem w reku; w moim miesi
('I.- 
n
 m budie['ie liczv się niemal kaida 
złotó" ka i nie mo
ę 5Za'ltać pienl
dz. 
mt, bo i z czego? 
T
 mrzasem jf'stem do te
o wr
c" 
zmuszany. '" tym rok.... zaczęło si-: od 

mieciarzy. czyli mó\\ iąc ładniej - 
ekipy praco'" ników MPO. Zallzwonił 
jeden z ni{'h do drzwi, grzeeznie się 
ukłonił i powiec:b.iał. że w imieniu 
"ła'linym onz kolf'
ó" życzy mi wszy- 
"U..ieg(> najłepszł'go. Podzię ko"," ałem. 
]1'('1: miody ('złowiek stał nieugięcie w 
progu czekając na odpo\\ iednią k ",otę. 
Ponien aż jf'stf'm skrupulatny. a osobi- 
ście się z ob!"adlł wozów asenizacyjn,"ch 
",PO nie ..t
 kam - poprosiłem go o 
do" od osobi..tv, htntnie, figurowała w 
nim pit"rzątka tecoi przedsi
biorsh\a 
komunalnt"
o. Czy ro
 mu dalf'm? Ko. 
<,ói. Dałpm. "nże będ4\ lepif'j praco- 
wali? Tł'ra7 "ywozą oimif'cie raz na 
!-3 h godni..: trzeba na nich polo" ać 
pn cał:, m o'liif'dlu. \V zsypie nieczysto- 

"i się
ają dru
if'
o pi
tra, a jak cu['h- 
na - lrpiej nie mówić! 
,""astępny w kolejce był kominiarz. 
rmorł1sany. \\ czarnym służbo,,:) m 
..Rarniturku.'. z kompletf'm szczotf'k, 
pó.łkłonił 'lii
 i '\\ r-:nył przn drz" i ko. 
miniar
ki kalt"ndarz ze stOid: tro
 czy czworo drobn,"ch 
dzieci, sam pracuje na pełnym etacie 
w spółdzielni (posiada lukratywny za- 
wód rrf'mir-ślniny). etat dozorcy prze- 
rzuconv zo:o.tał na zonę. Ze spółdzielni, 
której blokiem ma się opiekować, 0- 
trzymujf' za to kilka ty"i
cy złot}-rh i 
bf'%płatne luksu'lowe mieszkanie. Po- 
wif'd7ialf'm "ma się opiekowai-" do- 
mf'm, Bo jego pUra ograniMa 
i
 do 
tt'go, 7f' raI' na mif'si;l\c na mokro ...- 
trze ścit"rka schodv, zapa!ltuje jf' i wy- 
frott"ruje. raz na tydził'ń (i to nie za\\"- 
SZf') pozamiata byle jak. W charie j..d 
więc brudno - z"łaszna w "indzie: 
czemu nie .pn4\ ta. ",koro jak ki..dyś zo. 
baczylem - jf'go piwnica pełna jest 
hurtowo dostarczonvrh środkow do (':lV- 
uczf'nia - prnuków, pa.t itp.! Sił'. 
ja takiemu ,.
o..podar:lowi" nir nie 
dam! 
A w oJólt". to zastana" lam się po 
('o płaciłem tamtym? Pan powif': tra- 
dyda. z\\ y('uj. So, alf' ('I Indzie "y- 
konują pUt'['ipi tylko I".e za" odowt" 
obo" iukl, "y" i4\zując się z nich fa- 
talnił' lub zlf', Za to przf'cież nifl! mOż- 
na plat"ić. ZgRd7a .i
 pan Zf' mn'ł? 
- Cz
 Bic: zl(adnm? Pewnif', Ił' tak! 
ADAM TE'iETA 


leszek Konarski 


D o dzisiaj nie tdadomo. gdzie jest 
\ ioleUa V-illal. Jeszcze wczoraj 
tL'ieczoTem telejonowalem do jej wiUi 
,.Magdalenka" kolo WarszatL'1/. w na- 
dziei. że ktoś podnie3ie slucha wkę. 
Bezskutecznie próbuje jq znaleźć orga- 
nizator Jej ostatnich występów Stanł- 
.lau: HOToszewski. 2adnej tt"iadomości 
nie majq c2lonkou'ie zespolu muzycz- 
nego, Szukają jej dyrektof'ZU EstradJj 
Złemi Krakoll'lkie;. Estrady Stolecznej. 
Przepadła. 
Ostatni raz widział ją pracoLCnik 
rec4lpcji hotelu ..Cracovia" w dniu 30 
grudnia okolo godz. 10.30, gdy wraz z 
walizkami OTaz z kilkunastoletnim 
.ynem wsiadla do taksówki i odjecha- 
la u.' nieznanym kieTunku. Tego dnia 
o godz. 11 w StaTym Teatrze miala 
się odbyć J'róba przed je; lt"ieczo1"nymi 
tu u'ystępami i tam też na niq C2e- 
kal zespól.  


.,.. 


.,. -ł'- 

 


.
. 


.. ...... 


..'
 


ł- 


... 


Do EstTady Ziemi Krakou'skiej do- 
tarla wiadomość, że podobno piosen- 
karka spędzala SyhL'estra tV katou'ic- 
kim hotelu ,.Silesia". P[otka okazala 
się niepTawdziu:a. Sam rozmatL"ialem z 
dyrekcjq hotelu ..Si[esia" i rzeczywi- 
ście ViUas przebytt'ola tam w dT1ioch 
od 21 do 23 grudnia. ale później nikt 
jej tu nie widzial. 
Wojeu'ódzka Edrada musiała zU:Tócić 
należnośt za birety blisko 6 tY.1qcom 
widzótL'. a ponielt'ai nie byly one naj- 
tańsze. u:ynioBlo to okolo 300 tysięcy 
zł. Na wszystkie występy ViHa., któ- 
Te mialy się zakończyc w dniu dzi- 
siejszym, birety byly już wysprzedane. 
Przed kasami Starego Teatru. .,Mor- 
skiego 0"'/1" czy kina ,.GietL.ont", gdy 
je sprzedau:ano fOTmOłcalll się dlug;e 
kolejki. 
.Mimo że Vio[etta przepadla, do jej 
poszukitcania nie zostały u:lqczo"le 
oTgana ścigania. Nie jest to botciem 
jej pieru'lze zniknięcie. Gdzie je.t, co 
Tobi? !'iie u:iadomo. 
Estrada Ziemi KTakoLCskiej postano- 
u:ila PTzllgotou'oc na Nowy Rok Jakqś 
..bombę". Jeżeli .,bombę.', to najle- 
piej ..sek.-bombę". Tym Iposobem 
rozpoczęto peTtraktacje z Violetta Vil- 
las, ATtystka postatdla u:arunki. F.- 
strada musi u."ynajqć jej na trzy dni 
TeatT 2ydowski W \\-'arszawie celem 
odbycia prób z zespolem, zapewnić dra 
niej i zespołu na cal1/ czas tournee 
u:ygodny autobul. w kożdym hotelu 
dla niej apartament oraz podu.YZlzone 
tcunagrodzenie za każdy WYltęp u'e- 
dlug sta trek "S", \ które jej zresztą 
przyllu gują. 
W sumie za du.a u'ystęPII dziennie 
od 27 grudnia do 3 .tycznia miała o- 
trzymać okolo 32 tysięc)l zł. Kierou'- 
nictu'o Estrady będąc przekonane, że 
tl.."yltępy ViUas Itoną lię dużą atrak- 
t'ja. przychymo się do jej żqdoń i u- 
mou:a zostala podpisana. Piosenkarka 
byla zadou'o[ona z kOTltraktu i nic 
nie tcskazyu'ało, że moźe dojść do pól- 
nie jsz1/ch nieporozu mień. 
Próby tl..' TeatTze 2ydou'skim od- 
byly się zgodnie z planem. W dniu 26 
grudnia u:raz z calym zespolem mu- 
z1/cznym. technicznym i konleTans,e- 
rem Mieczyslamem Gajdą, WYTUSZllla 
komfortou:ym autobusem do Zakopa- 
nego. Mimo usiłowań Estradzi" nie u- 
dalo si(' tn;najql: apaTtamentu i :>trzll- 
moln dla siebie i syna du'uosobou'y 
pokoj w Hote[u ..Kosprou'y". 
Następnego dnia z bijącym .ercem 
prz1/jechał po niq taklółŁ'ką pracotL"- 
nik Estrady Bartlomiej Witek, przp- 
praszojąc, że nfe b7.iło LColnego apaT-  


tamentu. Villas chwilę ponarzekala, 1.
 
% jej 18 .ukniami nie może Uf w 
Itvoim pokoju obTócić, ale jak zapew- 
niła. nie stanie się to powodem :reT- 
u'o nia kontraktu. 
17 grudnia na pierLCszym .wym wy- 
stępie \iillas zaśpiewoła 5 pJosenek i 
oświadczyla. źe nie będzie dalej spie- 
wac. Nie podała żadnego powodu. Kon- 
jera'nljer próbował zabawiać pubhc%- 
ność myślqc, ie Villas zmieni decJ/zJę, 
Gdy kategorycznie wyjaśniła, ie ma 
chrypkę ł nie wyjdzie u:ięcej. odwo- 
taTlo występ. Zawiedziona pub[iczność 
nie chciola jednak wY;Śc i okupou;ał
 
salę. Pracownicy Estrady porozumieh 
.ię blyskau:icznie ze .woją dyrekcjf\ 
w Krakowie t zapadła decyzja. oby 
widzom zwrócić pieniqdze za bil et II- 
Gdy o.tatniemu widzowi wyplocono 
pieniqdze VUlas oświodcz)lla. że U'lI- 
stąpi na mojqcym się odb1/ć tego .0- 
mego dTlia drugim występie. 
Wieczorny koncert udol się znako- 
micie. Villos śpieu'ola z pasją. publi- 
cznośc nagTodziła ją długImi oklaska- 
mi. 1\fiec2yslow Gajda urządził tl' 
pTzerzcie blyskawiczny konkuTs na 
tL"ierszyk o Villas. Zwycię::cy otrzymo- 
li JotogTalie artystki z autograjami. 
Te konkuTs1/ Gajda powtarzal też na 
innych wustępach i przyniDSł)l OTle 
dziesiqtki wierszyków, najczęściej tl' 
stylu: "Violetty biust i fola kaidego 
widzo znieu:a[o". 
N03tępnego dnia piosenkarka zade- 
cydowoła, że jest chora i nie będzie 
dale; u;ystępowalo. Warszawski impTe- 
.ario Sta nislaw Horoszeu;..ski zożqdal 
zwolnienio lekof'Bkiego. Wtedy Villa<: 
poprosila go o sproLCodzenie je; leka.- 
rza -la ryngo[oQa. 
Wkrótce zjau'H się zokopiański laryn- 
go[og dr L. Mosakou.:ski. zbadol pocjen- 
tkę i ośu.;iodcZllł. że nie widzi żadnych 
.chorzeń gardlowych. ..Jest Pani zdro- 
wa i może Pani śpieLCać.' - powie- 
dział. Wtedy artystka zaczęla go prze- 
konytJ:oć. że jest w błędzie i poprosi- 
ła go o ztl."olnienie. ..Jfoje sumienie nie 
pozu..a[a mi u:ydać zwolnienia. pd;;ż 
moim zdaniem jest Pani zdrou:a" - 
odparl dr Mosakou'ski. 
Na ko[ejnych u'ystępach w Zakopa- 
nem i 29 grudnia w Nou:ym TaJ'gu 
Vi[lo. wykonalo tylko po 5 pioł'enek. 
Aby u'ystęp tTu'al minimum gOdti.lę
 
Mieczyslaw Gajda musiał się moC1? . 
napocić. zagadując jak najdlużej za- 
wiedzionq publiczność. 
\-'rreszcie ViUas zjechala do KTakou.a. 
gdzie miola wystqpić tv Star)lm Tea- 
trze. później w wieczór J;ylu:estrou.'y 
ponOLCnie w Zakopanem. 1 stycznia tD 
krakowlkiej FUhormonii, a ntłstępnie 
w Tarnowie i Andrychowie. Po przy- 
jeździe do Krakoll:a nagle zniknęlo, THet 
podojqc absolutnie żadnego pOUiodu 
su;ej decyzji. 
W ostotnich dLCóch latach z Violet- 
tlł ViUa. procesotL'ala się Estrada Sto- 
łeczna za zerwany występ w u'ypelnio- 
nej po brzegi sali Kon{1resou'ej. u'ro- 
cla U." I ki ,.Impart", Estrada Ziemi Lu- 
buskiej w Zielonej Górze. Wszęd::ie 
przpgrywało. 
Poszukujqc Villall rozma"wialem tpJp- 
fonicznie z PTocou'nikomi kilku przeri.- 
siębiorsttv estrodowych. Od dllrektoTI'l 
Sochnackiego z Zielonej Góry usll/- 
lizałem: 
- Na wiosnę ub. roku mieliśmy z 
'l'il[os podobnq historię w naszym wo- 
jew6dztwie. Przyjechala na dlurł-e 
tournee. po kilku dnioch przedstau:ila 
zt1:'o[nienie lekarskie i musieliśmy od- 
wolać 15 jej koncertóu.. Ponietl:aż nie 
mogliśmy ktt:estionotcać prawdziu::ośc1 
lekarskiego zwo[nienio. nie wystap11i- 
śmy do sądu, Sprawa jednok stnnf;ln 
na wokandzie. gdyż Villas nie chci"- 
la zwrócić nam pobranej no poczPl 
U:lIBtępÓW kilkunostotysięcznej zalicz- 
ki. Ostatecznie musiala ją Iplaci.!:. 
W Estradzie Stolecznej ullys.olem 
od Adama Laskou:skiego: 
- Pewnego razu pTzyblllem z Vi[[ns 
do jednego z miast powiatowych., 
Udzie artystka odmówila wyjścia nn. 
estTadę. gdyż podium u:yloione b',/?O 
deskami. StLCierdzilo. że V10że u,.!,..trr- 
pić ty[ko na parkiecie. Ostatecz71;p 
zgodziła się wystąpić na dyu:anie. kt6- 
1'1/ natychmiast tl:ypożyczylismy z po- 
blilkiego przedsiębiorstIt"o. 
Dyrektorzy Estrady Ziemi Krakow- 
skiej Stanislaw Stojek i Jerzy Kra1:ic- 
ki postanoll'iZi tcniesć przeciwko VU- 
las 'prau;ę do sadu i zażądać odszko- 
dou;ania w w1/sokości 300 tYlięCll zło- 
tych. Odpowiednie dokumenty .q ,nt 
przygotowytt.ane. Ponieważ umou'o ZO- 
stola Iporzqdzona tV WaTSzau'ie. tam 
też będzie się toczył proces. 
...D[aczego Vd[as nog[e zniknę'"'' 
Czy to jej kolejny kapr1/R? Do podob- 
nych kaprllsów w amerykaTlskim .ty- 
[u jest moie pTzyzwyczajona publicz- 
ność U' Las Vegas. MieszkaiJc)/ KTako- 
u.a. Zakopanego. Tarnou'a czy Andry- 
chowa mogą to noZ(cać tylko [ekcetca- 
żeniem ich. Nikogo nie tcolno bezkar- 
nie lekcetPażyć, na IL'et pTimadonni.. - 
sH'oJej publiczności. Bo mOŻe Me okl1- 
za ł. 1e ;tł str o ('i... 


**
		

/00010_0001.djvu

			4 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 2 


DZIENNIK SPORTOWY 


Dziś konkurs na olimpijskiej skoczni 


W Oberstdorfte i Garmisch rozegra- 
no dwa 
 czterech konkursow skoków 
narciarskich. l JUŻ w pierwszym tUf'- 
nieju niespodzianka. w drugim także 
me obeszlo się bez zaskakujqcych !Cy- 
ników. A więc przede w$zystkim s1.o- 
c
kowie austriaccy. Zawodnicy do nie- 
dawna niemal zupelnie nieznani na 
%lIgranicznych skoczniach nadawali ton 
ohydwtl imprezom. Być moje. it trud- 
ne warunki śniegowe w piert.Cs?ych tJJ- 
godniach zimy uniemożliwily zatL"od- 
nikom innych nacji wlaściwe przYDo- 
towanie się do turnieju. Wykorzystali 
ł1atomia3ł śnieg w 8u.'oich górach s1
o- 
czkowle arutriaccy i oni w pierwszych 
konkursach zdecydowanie górowali. 
Ale równze dobr.te można bU powie- 
d.:ieć. iż następuje pott.olna łmiana 
ti:aTty W skokach - do glosu dochodzą 
mlodzi i niencykle uzdolnieni zawod- 
?licy. 
Do nich zalicza .ię niewątpliwie tak- 
że Stanislaw Bobak. autor wielkiej nie- 
spodzianki w OberstdorJie, Zaskoczłll 
zarówno su:oich kon1.urentów jak i 
t,-szydkich fachowców ambicjq. odwa- 
Dll i wolq walki. To nie tylko chwilo- 
t,'a dyspozycja tego zawodnika. stwier- 
dzają l..omentatorzy. ale po prOltu ta- 
knt i efekt solidnego treningu. Jednak 
tł/lko Bobak li' naszej ekipie się liczy. 
J\'ie istniejq niestety pozostali Polacy, 
n;e tworzą oni nawet tla dla czolów- 
l..i. KrzysztofiaT; teiele poniżej możli- 


,,, kilku wierszach 
. W rozeKranym w Lozanni
 w 
czwartek wieczorem meczu hokejo- 
wym Polska pokonała Slovana Braty- 
sława 6:4 (3:1, 0:2. 3:1). 
. Największy wyścig kolarski Tour 
de France zakończy się w tym roku 
1111 Polach Elizejskich w Paryżu. 13Q- 
kilometrowa trasa ostatniego etapu 
przebiegać będzie ulicami stolicy, 
. Na listach klasyfikacyjnych naj- 
lppszych szermierzy świata 1974 znaj- 
dują się: floret kobiet - Bobis (Wę- 
gry) i dru7ynowo ZSRR. Polska na 
7 miejscu. Floret mężczyzn - Roman- 
kow (ZSRR). Wojciechowski na 6 m. 
druż. ZSRR, Polska. Szpada: EldiJ1
 
(Szwecja); drużvnowo Szwecja. na 
10 m. Polska. Szabla: Montano (Wło- 
chv), 10. Pawłowski; drużynowo 
ZSRR, na 7 m. Polska. 
. Przedstawiciel Międz:marod.owej 
Federacji Szachowej (FIDE) oświad- 
c2'ył w czwartek w Amsterdamie. że 
t1 zy miasta: l\Ieks:rk, Mediolan i Ma- 
nila (Filipiny), zgłosiły swe kandyda- 
tury do organizacji, finałowego meczu 
o tytuł szachowego mistrza świata 
między obrońcą tytułu - Bobbv Fi- 

cherem (USA) oraz chanenger
m _ 
Anatolem Karpowem (ZSRR). 
. Ostatnie opady śniegu uratowab 
'
.'ielką imprezę międzynarodową':"'- 
Puchar Beskidów. Zawody narciarskie 
w 
kokach i biegach odbędą się 10- 
12 bm. w Szczyrku i Wiślt:-Malince. 


W górach peJna zima 
" , ' edług kolejnego komunikatu 
Biura Prognoz I1\1iGW w Kra- 
knwie warunki narciarskie w Ta- 
trach są dobre. pokrywa śnirżna gru. 
ba, na :llodowaciałej "arst\\ ie \\ ystę- 
puje śnieg przewiany zsiadły. l'je- 
mniej wyma
a.na jest bardzo ostroż- 
na jazda, "d
'ż w partiach szczy to- 
\\
'rh :te ",z.ględu na liune na\\isy 
Istnieje duże mebezpieczeństwo la. 
" in. W Beskidach warunki narciar- 
skie tei są dobre, natomiast w Bie- 
8zczadarh śniegu jest nje",iele. 
Grubość pOkr,.,w)' śnieżnej (w cm): 
Wlsla 18. Istebna 26. Stecówka -12. 
Klimczok 31, Szcz}rk 1'7. Skrzyczne 
ts, Zwardoń :n. Korb(elów "ł. Ko- 
!!Izara",a Zi, Lipowa H. Babia Góra 
ł!l. Lesko\\iec 40, No",y Targ 27. .Ja- 
bronka. Zł, Kasprowy 168. Gąsienico- 
wa 111, Kużnlce 30. Chocholowska ts, 
Zakopane 30, I.).sa Polana łO. Morskie 
Oko 118, M
.ślenlckle Turnie 90. Bu- 
kowina 62. Strąż
.ska 35, Roztoka 36. 
Antaló" ka !5, Obidow. 33. Rabka Zł. 
Kowanit.c 36. Turbacz 101. Blalka 
Tatrzańska !8. Szczawnic. 1S t Pre- 
hyba 52, Sowy Sącz lO. Ptaszko", a 2ł, 
Piwniczna 2Z, Krynica 25. Jaworzyna 
101. :\Iuszyna 20. Jasio l, Lesko 3. 
J\I).czkowre 3. Solina 2. Brzegi Dolne 
ł, China 6. J_utowlska ł. ""ełUna 20. 
R7..o;7ÓW 5. 
" naj
liżsZych dnlarh zachmurzenie 
w Rorarh będzie przeważnie dut.., 
lOkalnip pr7ejaśnienia, w partiach 
sz:czytO\\ y('h drobne opa.dv śnie:tiI, a 
tempuatura od -Z do -5 st. \\ iatry 
!llabe %achodnle. (zm) 


Tu Toteh 
J miO" anie J: 8 rozw. z 5 traf. pre1l}. 
- wygranE' po 242.888 zl, 209 rozV.". z 
S traf. ZW;\ kI. - "ygrane po około 
9.000 zł, 11.76«) roz\\". z: 4 traf. po 
....47 zl. 192.462 rozw. z 3 traf - pu 
15 zł. 
Loso" anie II: 4 rozw. Z !S trat. 
prem. - wygrane po 4Hł.77R zl. J45 
roz\V. 7 5 tra r. 7.\ .vkł. - w;. fr
 Ilt' pr, 
uKolo 1t.f.iOO 71. R.!i.'i:ł i'07.W. 7 ł traf 
po 
fj
i ?I, 1'it.4
8 rozw. z 3 h'a!. 
 po 
U :tł. 


wosci zwlaszcza. w noworoczne} pró- 
bie. zawiódł calkowicie Fortuna, Jest 
on po prostu zupelnie bez formJl i nic 
nie w3kazuje. aby mialo był lepiej w 
dalszych konl.ursach. Jedynie do mlo. 
dego Stolou:skiego nie 71lOżna mieć 
pretensji; to jego debiut w tego rodza- 
ju imprezie, przed tym chlopcem je. 
s
__cze cale lata startow. 
Noworoczny konkurs pohderdził. że 
dochodzą do glosu sJ:oczkowie NRD, 
byt może fi niepotL"odzenia w pierw- 
szych zawodach bedQ chcieli wyrów- 
nać dobrymi wynikami w konkursach 
tL' lnn3bTucku i Bischofsho!en. 
Dziś skoki na olimpijskim. przebu- 
dowanym obiekcie w Innsbrucku. Bę- 
dzie to pierwsza próba ttJ .koczni. 
startuje 84 zawodników. Z nasz:t/ch 
3koclków % numerem 44 !kacze For. 
tuna. 62. Krzysztofiak, 78. Bobak. A 
u'ięc Fortuna lo.!ou'anJl jest już w gru- 
flie sredniaków... 


Derby krakowskich siatkarzy 
Po przeAvie świątecznej. w nadcho- 
dzącą soobtę zostaną wznowione roz- 
grywki I ligi siatkarzy. W Nowej Hu- 
cie będziemy oglądał: derbowe poje- 
d
 nki krakowian Hutnik - Beskid 
Andrychów. Po dwóch seriach rozf1"y- 
wek hutnicy posiadają dwa punkty 
(zwycięstwa nad Legią). Beskid nato- 
miast ma jeszcze czyste konto punk- 
towe po porażkach z Plamieniem i 
Resovią. W derbach krakowskich 
większe szanse na zwycięstwo posia- 
dają hutnicy, którzy w dobrym stylu 
pokonali Legię. W derbach różnie jed- 
nak może się zdarzyć. na pewno nie 
zabraknie emocji w tych atrakcyjnych 
pojedynkach. W sobotę początek spot- 
kania o godz:. 17. rewanżowy mecz 
n
edzielny o godz. 11. 
Siatkarki ekstraklasy rozpoczyna;ą 
w nadchodzącą sobotę rozgrywki. Be- 
niaminek ligowy Wisła jedzie do Sos- 
nowca na mecze z; mistrzem Polski.- 
Płomieniem. Krakowianki szlifują 
formę na zgrupowaniu w Nowym Są- 
czu. W Sosnowcu trudno jednak będzie 
o punkty. ciekawi jesteśmy natomiast 
aktualnej formy zespolu ..bialej gwia- 
zdy". (K. P.) 


l..yiwiarski Puchar Tatr 
Po długim okresie kapryśnej aury. 
w Zakopa.nem wreszcie udało się za- 
mrozić tor do jazdy sZ) bkiej na lodzie 
i 2 stycznia rozpoczęto tu pierwsze tej 
zimy zawody. 110 zawodniczek i za- 
wodników stan
ło na starcie ..Pucharu 
Tatr" w konkurencjach juniorów, w 
t
 ID cala krajowa czołowka młodzieży 
z najsilniejsz:;) ch klubów. 
Na poszczególnvch dystansach pierw- 
sze miejsca zajęli: 500 m - juniorki 
starsze: Małgorzata Fernezy (Sarmata). 
juniorki młod<:z
: Grażyna Nocoń (0- 
Hmpia), juniorzy starsi: Andrzej No- 
,\akow!'ki (Marymont). juniorzy młod- 
si: Sławomir Grasza (Sarmata). 


Baw się z nami 
Dziś w hali Koron)'. przy ul. Pstro- 
wskiego odbędzie się finał I rzutu tra- 
d
'cyjnej zabawy sportu szkolnego 
..Baw się z nami". W finale startują 
dwie Szkoły Podstawowe z Krakowa 
nr 116 i 53 oraz z M'"slenic nr 2. Im- 
r.reza transmitowana b
dzie dziś o go- 
c!zinie 12 przez krakowską TV, glów- 
f'
 m organizatorem zabawy jest Kra- 
kow:-:ki Szkolny Osrodek Sportowy. 


:G I<,Ył3 

 
na T"
J.:.
',J
; 


W krakowskim okręgu PolskieKo 
Związku Wędkarskiego czynnych bylo 
w zeszłym roku 9 ośrodków zarybie- 
niowych. W Rożnowie rozbudowuje 
się, kosztem 9 milionów złotych naj- 
większy w regionie krakowskim ośro- 
dek zarybieniowy. produkować on bę- 
dzie blisko dwa razy \\ ięcej niż do- 
tychczas uzyskiwano w Lopuszn
j. 
Prace modernizacyjne w R07nowie 
trwać będą jeszcze caly bieżący rok. 
Wartośł: produkcji we wszystkich o- 
środkach wyniosła w roku 1974 okolo 
4,5 miliona złotych i jest to najwyż- 
sza produkcja ryb. jaką w ogóle o- 
siągnięto. Najlepsze wyniki uzyskano 
\V produkcji ryb łososiowatych. wpI}- 
nęło na to deszczowe i chłodne lato. 
Te warunki- atmnsfer).C'7ne natomiast 
niekorzY'ilnie odbiły 
ię na prodllk, ji 
f) b nizinn) dl. 


¥ 


Wytwórt'łia Sprzętu Wędkarskiego 
w Krakowie przygotowRla na sezon 
kilka nowości. W sprzeda.;.y są m. in. 
kołowrotki spinningowe. rozpoczęto 
także produkcj«;-. wedłul wła<:nej t
ch- 
nologii, wędzi..k spinningowych z: two- 
f7YW :yluC'7nvC'h. \\'ylwornia rlo"tar('7..ł 
i 1 adto ok. '00 tys. ..
tllk 1
llku tvpuw 
i wirlIto ci bł.v.;-tt'k \\"ah8rłlow
'l h na 
.zczupaki, loso
i,,". ił...w...ci

 I inn 
drapit:ine ryby. 


TEATR 


1'1. SI.O\\ACKILGO - 19.15: . Re
ol- 
",er". ST
RY - Ul: . D7Iad:!o" (zamkm
- 
te). KA'IERAL
Y - 111.15: .,Mąt 1 zona h . 
B
GATELA - 1'.30: ..Boy - Męduec'. 
LUDOWY - 19.15: .DZlS do cIebIe prz'-jŚć 
me mogc...... :\U!ZYCZ',"i - 11.15: ..Ró a 
Stambulu'.. GROTESKA - II: .,Dzielny 
ołowiany tolmerzyk". 1'1: ,Detektyw LIs 
prOv.adzl sledztwo". ,.EREF - 55" - 20: 
..Timeo Danaoo;". TEATR REGIO"l;AL"iY 
CFllIpa 6) - 11: .,Szopka krako.....Sk.... 
.JAlIlIA MICHALlh.A - II: ..ne Revolu- 
tionlbus". 


FILHARMONIA 


godz. 19.311 - Koncert noworoczny, na 
program któreRo złożą su: ut
 ory J. 
Straus
a i F. Lehara. Wystąpi,,: Orki
stra 
l Chód FIlharmom.. pOd d
'r. J. 
adv. ana 
<,ral. Bo!ena Betley i Stanlsł.w Ptak. 


KINO 


APOLLO: .,Kłamca" (duński 15 t.) - II, 
12.30. "T.śmy prawdy" (US'" 15 1.) - 
1.>.45. 111. ,g.15. IU.'O,\\,: ,Potop" (pol. cz. I) 
- 11... .. IUJLTUItA: "Struktura krysz- 
talu" (pol.) - lS, 10.15. 00:\1 ZOL
IEItZA: 
..Godzin. u. godzin..' (poł. 15 1.) - li. 
:łlIKRO: ..Jestem nIe
 iernym m
żem" 
(fr. 111 l.) - 15.45. 18. 
.15. 'I
SKOTK': 
,.Krole\\ na w osIej skarze" (fr.) - 11. 13. 
.. W puo;tyni 1 w puszczy" (poL) - 15, 
111... MLODA GWARDl.' : ..Odstn:ał" 
(LSA 15 I.) 14.t5, 17, 1'.15. PASAZ: 
. Pn:ylfOdy Bolka i Lolka" - ID, li, 11., 
13, 15, 16. 17, "Gang Olsena.' (duński n l.) 
- 18, 20, 21, ROTt:"I;D -\: ..Cyrk straceń- 
cow" (USA 15 1.) - 16. II, 20. TĘCZA: 
bajkI - 17. t:'CIECHA: "Jeremiah John- 
.on.' (USA) - lO, 11.15, 15.45, 18, 20.15. 
t:GOREK: ,.Z.\\- (eszeni na drze\\ ie" (fr., 
- 17, 19. WA 'DA: "Druga twarz ojca 
chrzestneKo" (wł. 15 l.) - 10. lZ.15. Ul. 18. 
10.15. W-\RSZ.'WA: "KonIocmista" (.....ł.- 
fr. 18 1.) - 11.45. li. 10.15. WOL'Ii"OSC: 
,.Nie ma róży bez ognia" (pol. 15 I.) - 
15.45. 1S, 30.15. WlSl.A: . Roztargni,onY" 
(ir.) - 11, 11. 
. ..D7ieM lWICY z. buo;zu" 
(.mg.) - 13, 16. 
1"O\VA HUTo\. 
SFli'Io KS: ..Nov. a misja korsarza" (ang.) 
12, ..Francuski ł
cznlk" (USA 15 I.) - 
15.t5. 111. SWI.4.TOWID: ..Nie m. roty bez 
ogni." (pol. 15 1.) 15.4;J, 18. 2a.15. 
!\lALA SAL.': "Złoto Mackenny" (USA 
15 1.) - U, l'i. 3t1 , 20. SWlT: ,.Potop" (pol. 
cz. n) - 16, Ił. MALA SALA: ..Stara 
panna" (fr.) - =.5.30, 17.30, 11.30. 
SKAW"D'A 
H'l"TNIK: ..Zandarm !IIię ż
nl" (fr.) 
18. .JUNAK: ..Strach na '\\T6ble". 
\\IELlCZKA 
GOR:\'K: ...Tetdziec bez gło\\y". 


MUZEA 


WA w EL. Komnat30. WJ stawa ,.Wschód 
". :lblOrach \\aYoelskich"', Skarbiec i Zbro- 
jo......nia (12-18). l\IL"ZEUM :.\ARODOWE, 
Galena malarst..... a w Sukiennicach. Ry- 
nek Głowny - Polski
 mala.rst\\o i rZeź.
 
ba od 1764 do 1800 1'. (l0-16). K
'IIE."I;ICA 
SZOLA'\.SKICH. pl. Szczepański' - Pol- 
skie malarst\\o i rze:!ba do 1164 r. (10- 
16). l'OWY GMACH, al. 3 'Iaja l - 500 
lat drukarstwa w Krako\'. ie (10-16). DO:\I 
JA"Io:A 1't1
TEJKI. FlorlaiJska n - Za\'.ie- 
szenie dzwonu zygmunta w r. 15!l (11- 
18). ZBIORY CZARTORYSKICH. Pljarsha 


DZiŚ W KRAKOWIE 

--.. 


s - Wuo;tAwa arc,,'dZiel ze f:bior6w Czar- 
toryskich (lo-UiJ. lon. Z.'l. 'I Lł-.'''r-.A. 
Topolowa 5 - Lenin \IV mat.rst.....le pol- 
skIm (9--18). :UCZEl.""\I l. T SOG-łt A FlCZ- 
r-. E, pl. "olnica l - Polska kultura lu- 
dowa (10---15). ODDZI-\L ltn..'"ZEl''' Hr- 
STORYCZ'EGO. .Jan. I! - DZIeJe 1 kul- 
tura Krakowa ....... c ągu "lekowo 
15). 
ST'RA BOZ....ICA. Seroka %4 - .fudat- 
styczne rzemiosło arn ",ty
ne od XVII do 
XX .... ni-ił). 'It:ZEL'"11 TE'TR
L-ę'£ 
1'1. S. W"\. SPI 
., SKIECO SzpItalna 21 - 
DZIeJe teatru krakm. skleeo (9-15). \IU- 
2:£(;'\1 ARCHEOLOGIC '<,;E posel!!oka 3 - 
tkony z XVII l '('.In \\ leku. Pt'adzi
ie 
Nowej Huty, Starotytnoi;ć l średniowiecze 
Malopot!llki. Kolekcja r;abylk6v. .rcheolo. 
lit śr6dztemnomonklej (l0-14). REGIO- 
"'AL'I': :\IUZEUM I\ILODEJ POLSKI 
,.R 'k"DLO\\ KA". Bronowice 'lale. Trtma- 
Jera !B (lI-ił). COLLEGIU:\I '\1.4.I(;S. 
.Jagiellońska 15 - Wystawa d
iejów UJ 
(11-14 po upr7ednlm zg1os7eniu). MU. 
2E'-" F'R'IACJI A"W. Baszto\\a 3 (Ił.- 
12 po uprzednim zgloszen(u). \lUZ£I.'l\I 
('ZV
U ZBROJ:\EGO PRACO":'Io.IKOW 
HiL KLCR 2Bo\\ ID, os. G6rall n (16- 
193; oraz 1-13 po uprzednim zgloszenlu). 
\Jt ZEL"- PRZYRODSICZE PA-
. Sł.w- 
"o"ska 17 - Fauna Polski Fauna epoki 
lodo\\co'Q.eJ z.. unIkalnym eksp.onatem no- 
!IOrotca 'Q..łochatego uStaruni, Z'-'1e-rzt:ta 
egzot} cz..ne (lC)-13,. 


RADIO 


PROGRA 'I I 
Wladomoścl: '.Oft. U.05. 15.00. 141.00, lł.OD. 
12.00. 23.00. lUKI, LOG. 2.00, 2.55, 
1.05 U prz).Jaclól. I.U Muz. 10.DO 00 
czyta kr.j. :'0.01 "Arie \\ okalne. arie in- 
strumentalne". 10.31 .,Cudzozlemka'" 
odc. pow. 10.40 Muz. 11.31 BydgO'>zcz n. 
muz. antenie. 1l.5S Komunikat o stanIe 
\\ od. 12.40 Koncert tyczeń. 13.00 Muz. 13.15 
ROln.czy kv. adrans. 13.30 Muz. 14.00 Ze- 
!!poly regionalne. 14.35 PIosenki B. B.cha- 
ucha. 15.05 Listy z Polski. 15.10 Muz. F. 
Mendelssohna. 115.11 Propozycje do tJsty 
PrzebOJÓw. 16.30 Aktualnosci kultur. 16.35 
Cieka\\ostkJ ,Polsk1eh Nagrań". 11.00 Ra- 
diokuner - aud. informacyjna Stud:. 
Młodych. 17.20 PIOsenki z uśmiechem. 17.33 
Walce Fr. Lehara. lft.DO Mu
yka i aktu- 
.lności. 18.25 NIe tylko dla kiero\'\ cO...... 
18.30 Przeboje n<>n-stop. 19.15 GwIazdy 
europejskich estrad. 11.45 Kupić. nie kupic 
posłuch.ć \'. arto. 20.00 Felieton llterackl. 
!O.U Muz. kalejdOtikop - .ud. 20.47 Kro- 
nika sport. i komUnikat Tot. Sport. Z1.11 
Muz. 22.35 Od ragtime'u co rock and rol- 
la. 2'1.05 Korec;pondencja z zagranicy. 0.01 
Program nocny. 
PROGR,,"'! n 
\V'adomo.łct: 11.10. 11.30, 13.30, lfi.50. 111.20, 
21.30. 
S.35 My '74 - aud. 8.t5 PodhalańskIe 
pieśni \\ 
elne. '.00 Dla klasy 'III - 
,.Co to znaczy ZOZ7" - .ud. t.W Muz. 
a.to "No\'.oraczny obereczek" - aud. 10.35 
Reportat z Kato
 ickiego F
sti..... .lu Pieśni 
7aanga:t:owaneJ. U.OI "KIbic - istota me- 
:zn.na" - aud. 11.35 Post
p w gospodar- 
st\'wle domow
 m. 11.45 Muz. 12.05 Aud. dla 
mł<>dzle:ty. 12.20 Studio \'I. T a\\"el. 12.40 Par- 
tyjna działalność kolejarzy - aud. U.5O 
RadIo rekl.ma (KR). 13.00 "Jedr:.ie zima" 
_ aud. 13.35 Rozmov. a O kulturze. 14.00 


WIęcej. lepiej. tamej. 1ł.15 Tu RAdio-Mo- 
sk
.. 14.35 Mu&. opero\\a. U.on Prolrarn 
dla dzie\'. cZ-ą,\ I chłopców. HI.OC! Studium 
WIedzy PO'.tyczno-Społecznej - mater:lI- 
I styczna koncepcJa dzle]6w - aud. 1fj II 
Prol(ram t: Rl'eszo..... a (RZ). 17.01 ::'-10 tAcV 
ludzie - .ud. 11.20 Koncen :t:yczeń. 11.0' 
W rytmIe aport. 18.20 Dziennik krak. tll.tO 
Ludzie wśród kt6r) ch tyjemy. lUli muz. 
1'.15 2' lekcj. je:z. anlielsk'ego. 1 30 Kon- 
cert symf. %(1.14 Dyskus1a hteracka. 2() 44 
d. e. koncertu. 21.0' Wi.d. !lp.or\. 11.11 
Mal.zyn atudencki. I3.U5 Sonety PetrarkI. 
13.3S Co słych.ć w 
\\ lede. 23.40 Muz.. 
PROCRA 'I III 
S.05 Kiermasz pł).t - aud. I 30 Mm
. 
'.00 ..622 upadki Bun«a'. - :tS C'(\c. 
powieŚCi St. 1ft. WitkIewicza (pO\ ł.) 
'.10 J szz. '.M Nasz rok 'i5 (pO\\ tórz
n
). 
'.U B. Bartok Koncert skrzypco. 
\\ y (..Sr;\\ aJc.rski) ". ID.IS 11 lekcja jc z . 
memleckieao - kurs. dIn zaa\\ anItO\\- a- 
nych. 10.35 Dzień jak co dzień - ma- 
gazyn. 11.40 ..RaJ" - . ode. pov. '
Aci P. 
Denni,;a. 13.00 Na 
dańskl
j Pnt
n;e. 
15.10 przed..ta\\iamy Z
pół Spark!'l. 
1
.J4I PeruwIańskie perearynacje PC' a. 
kow - aud. 15.aO Pocr;towka dźv.u:ko- 
,\. z Kub
. 16.03 Albert Micho.s w 
Pradze. 16.30 Odcień ci"7.' .Aple- 
\\a Tadeusz Wo:!n1ak. 16.ł5 Na"!:!: rok 73. 
17.05 ..621 tIpadkl Bunea" - Z4 odc 
powIeści. 11.15 Klerm.sz płvt - aud. 
Ji.tO Portret t......6rcy - Horacv Sufrun 
- aud. 18.00 Muz) kobranie. 111.20 Poll- 
t. k. dla "o;zY!ltklch. 11.45 T)"lko pn 
h;upańsku. 19.00 Co \\oleczór powiesć 
w \\ydaniu d:t.....ięko\\).'m _ ..ZiemIa o- 
bIecana" w. R
ymonta - ode' 193' 
Muz. poczta UKF. 21UIO WŚród usar
y 
I p.ncernych - g...... t:da. 10.10 Muz. 
!(I.15 Blues \\czoraJ I dZIś - aud 211.
 
nustro\\.ny Magazyn AutoróW. 11.50 
O
ra tVK-,dnla - G. B,zet ,.Car- 
lT'en". 11,15 Trzy k
 .draose ]a.ZZLl. 

3.
 Koncert. 23.50 Spiev.a Barbara 
Streisand. 


TELEWIZJA 


PROGR-\.'\I I 
'.31 T
hn. Roln. Mat
mat,.ka. 7 De C- 
prawa rośhn. '.tS Droga - film prod. 
polskIej. 10.11 Arsen Lup n - blm prod. 
franc. 11.15 Dla sz;kól: dla klas II U..... aga 
niebezp.eczeńst\\o. 12.00-12.43 Baw su:; ra- 
zem :& namI. 12.45 TV Techn. Roln .J
z
 k 
polskL t Hodowla Z" lerz"t. 13.55 Pol tech- 
mka TV Matematyk.. lł.31 NURT - p!l!\'- 
cho.ogla. 15.25 program dnia..15.30 3pra- 
wo
da\\czy maKazyn sport. 11.30 DTV. 
16.40 Pora na Telesfora. li.U TUl'3 ;tyka l 
\\) poczynek. 17.40 P rze v. o<1mk mlode.l1if) 
turyst)'. 1II.DO Poradma Młod)'ch lS.2I] 
Kronika. 18.40 Fakty. opln.e. H'potez . 
11.10 Dobranoc. 19.30 DTV to.20 GUI'18ume 
Apollinalre - \\ Ido...... sko poetyckie. 21.15 
P.norama. 21.55 WIad. sport. 22.10 Japoń- 
ski program rewiowy. 22.$5 Dzienmk. 203.10 
Program na sobotę. 


PROGRA
I n 
16.55 Program dnia. 17.00 Język nl
mie("- 
kl. li.25 \'1. środ :star)'ch ks.Ą
 e:.....br 
6....... 17.55' g" at. ktor nie n:> e za R.- 
nać. 111.20 Kla
, cz.ne du
y - pr. ba1f!- 
te }. l'.OS Rodzina. 19.28 Dobranoc. 1'.30 
DZlf'nmk. 20.20 Sc f'żka 
dl"O\\ Hi. 20.35 
ł-URT - p!;ychologla. 21.05 - 24 KOdzm' 
21.15 Czekam3 na c1
ble - film prod. 
radz. 21.45 .JęZ3'k ros) ski. 


Zawiadamiamy, te dnia 24 grud- 
nia 19'ił r. zmarł nagle, w 
 ieku 
55 lat 


mgr ini.BRONISlAW HELSKI 


"'yklado.....-ca Akademii Górniczo- 
Hutniczej im. St. Staszica w Kra- 
km.. ie, zasłu10ny pedagog i W}- 
chowa\\.ca mlodziety akademic
 
klej, odznaczony Złot;j.'m Krzytem 
Za.słuKi. 
Cześć .Tego pamit:ci! 
Pogrzeb odbył su:; SI grudnia 
w ZielenIcach pOv.latu miecho\'.- 
skiego. 
ROdzini.e Zmarłego !Iikładamy 
\\ yrazy głębokiego wspÓlczucla 
Rektor I Senat 
AkademII G6rniczo-Hutninej 
1m. St. Sta5Z1
a w Krako\\ie, 
Dzirkan I Rada Wyd71alu 
'Ietall ł"'letelaznych 


\V dniu 29 Krudnia 1974 r. zmarł 


mgr inż. CZESŁAW PASZKO 


czlonek Zarządu Oddziału Stowa- 
rzyszenia Intynlerów I Techników 
GórnIctwa. 
 leloletni dyrektor 
kopalni "Brzeszcze", dzi.lac
 spo- 
leczny, odznaczony Krzyżem Ka- 
v.alerskim Orderu Odro 
Jego Rodzinie kI3r1am
" w\ raz," najglęb"'7f'IO v. ,pólc"\lc,a ł alu. n 
. , 
DH kei.., )ł"da 7..kllldou., Iładl Robołnkr:a. POP 
P pa I ..duli" Pr f'd!iiębl r tUa Rullo"'llir h\1I l.,. ._ 
rnvalO\\ "I'n ..nlldo..t.l-
"
		

/00011_0001.djvu

			Nr 2 


DZIENNIK POlSKr 


5 'lo. 


Kursy wieczorowe i zaoczne 


z zakrl."
u KodeJ..su Pracy ,., raz I: komentarzf'm 
dla zakladów prac:). Inst) łucji I łndy',nduAlnych 
osób - ORGANIZUJE Towan)'.t" o Wiedzy 
pO\\5zpchneJ w Krakoy,łe. - Zapisy przyjm'lią: 
7\\ T\\ p. ul. Basztowa 15. tel. !13-'3. " łodz.. 
15-11. w ponledzialek. 'rodeo pł"tek - oraz 
,.,sz).stkłe Zarz.d, Powiato,.,. I 
fl
Jskle "[WP 
na u'renle woJewód7twa. 


OBRONY PRAC DOKTORSKICH 


Dziekan i Rada W) działu 'l\letalurgirzn('go 
Akademii Górniczo-Hutnirnj im. St. Stał.zica 
w krakowie - zawiadamia ią. że w dniu 13 
sh.cznia 1975 roku. o godzinie 9. w Sali Kon- 
ff'ren(')"jnrj - Paw. B-4. Kraków. al. l\(jckic- 
wkza 30 - odbędzie się P1:BLICZS':\. DYSKU- 
SJA X_iD ROZPR.-\ W Ą DOK TORSK.\ inż. 
ZE.:.lOBIUSZA SWIECHA. 
Tem
t pracy doktorskiej: 
Stan równowagi fazowej wv'bran
'('h mie- 
!l:73nin gazów "ęglowodorowHh jako funkcja 
zmiennn.h warunków termodynamicznych"'. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander 
Długos
 · 
Recenzenci: doc. dr inż. Wanda Kramarz - 
(Politechnika Krakowska). doc. dr hab. mz. 
AI;ldrzej Staronka - (AGH). doc. dr hab. inż. 
Roman \Voźniacki - (AGH). 
Z pracą doktorską można zapoznać sit: w Czv- 
telni Biblioteki Głównej AGH. 


K-I09(17 


PRZEJ ARGI 


D)rekcja. Akademii Ekonomicznej w Krako- 
wie. ul. Rakowicka 27 - ogłasza, że W DRO- 
DZE PRZET
-\RGU 1\IEOGRASICZO
EGO 
71ed \\ 
 konanie mebli wbudo\\ an)"ch i wolno- 
stojąc)Th. niebpow;\"cb - (wystroju wnętr7a 
w pawilonie ..A'.. sala nr 401), a miafłO\\ icie: 
l) boa7.erii na ścianie. \\ ys. okolo 80 cm, eJł. 
29 m. \\ g r).s. nr l 
2) o
łonJ" na kaloryfery cenfralnego o,rze- 
wania. wg r)'s. nr 2 - 5 szt. 
3) obudo\\ y dre\\ nianeJ tablic .terownl- 
cz).ch. \\g rys. nr 3 
ł) obudowy futQ.ny do drzwi typow)'t'h, 
\\ g rys. nr -« 
S) szafki wiszącej na ścianie (nietYPow
n, 
wg r
'!. nr 5 
6) stolu laboratoryJnex-o WOIDO!tOJ

i:"O, 
WJE' rys. nr 6 
'7) gabloty na ściance. WI' rys. nr 'I 
8) osłony elementów elektrycznych na tyl- 
nej części ekranu, do proJekcji. "'I rys. 
nr 8 
9) ramek na fotogramy. \\"1 rYI. nr . ł 1ft. 
sztuk to 
10) prz) krycia na pulpit sterownl
y, 
\\ g rys. 11. 
Uwaga: wymiary należy sprawdzit na miej- 
scu przed przystąpieniem do robót. 
Pow. prace należy wykonać z płyt stolar- 
skich. '" zględnie sklejki, o grubości 18 mm, 
1 pokryć płytami z laminatu lub unilamem 
d re\\- nopodobnym. dekoracyjnym. 
Termin wykonania robót. z zamontmvaniem. 
do dnia 15 lutego 1975 roku. z materialu wy- 
konawcy. 
Zaprasza się oferentów do uprz
dniego :ZR- 
poznania się z założeniami projektowymi i wa- 
runkami na miejscu, w Dziale Technicznym 
prz\" Akademii Ekonomicznej, ul. Rakowic- 
ka nr 27. (budynek "kordegarda"), w którym 
otrz
 mać można również podkladki ofertowe. 
rv!Sunki i szkice z wymiarami. 
Oferty. w zalakowanYch kopertach, y napi- 
s"'m ..przetarg". należy składać do dnia 18 
stycznia 1975 roku. w sekretariacie Dvrektora 
-d. s. Inwestycyjnych, ul. Rakowicka 27. pawi- 
lon B. parter. 
Komis'.jne otwarcię ofert nastąpi w dniu 20 
stYcznia 19i.5 r.. o godzinie 10, w gabinecie Dy- 
rektora. 
Do przetargu z
prasza się przed
iębiorstwa 
pań..twowe, spółdzielcze i prywatne zakłady 
rzemieślnicze. 
Zastrzega się prawo dowolnego wJ..boru o(e- 
rpnta lub unieważnienia przetargu. bez obo- 
wiązku podania przycz:rn. 


:\ 


K-I0310 


1\I1EJSKIE PRZEDSIĘBIORST\\
O 
KOl\IUNIKACYJNE W KRAKO\\"lE 


kupi MASZYN
 
do frankowania listów 
Oferty, (z podaniem ceny) przyjmuje 
Dzial Ogólny MPK, ul. \Vawrzyńca 
nr 13, I piętro. 


· L E 


l 


nadaJące się na pomie
Z('

n(a nodego\".e 
dla 30-50 osób. najchętmeJ zagospodaro- 
\"ane. w Krakowie, WElMIE W NAJI::\I 
Rektorat I Rada Uczelniana SZSP Akadp- 
mil Rolniczej " Krakowie. Oferty pisem- 
ne ze szczegółowymi opisami i warunkami 
J1ajmu. Upr3'1!73 się składać pod ad;esem: 
.pra..a". h.raku\Y, wi..lna 2. dla nr 
-10"O.J 
lub pod adr(sem: - 31 A 111 Krakow. ul. 
s. Zidjl 10 ]2. 


..J:".. 
pól 
n. 


Prudslt:biorst\\o Sprzt:tu f Tran..portu Wodno- 
l\lelioracy jn
go w Krakowie. ul. Boh. Stalin- 
gradu 13 - SPRZED.\ W DRODZE II PRZF- 
T_\RGU OGRAXICLONFGO: 
!liamochod Star \\ -25. nr rej. 8-13-1 KS. nr 
podwozia 33603. nr silnika 1053. rok 
lI- 
do\\y 1966. słopirn 7uż).rła 74 proc. 
Cena w).woławcza wyno
i 26.000 zł. 
Wadium. w wy!'okoścj 10 proc. cen
T \\ 
 \\"0- 
łania, należy \\ płacić w kasie Przedsiębior- 
stwa, najpóźniej w przeddzien przetargu. 
Przystępujący do przetar
u winni posi3dać 
zaświadczenie z Wydziału Komunikacji na za- 
kup samochodu powyżej 1,5 t. 
Poja7d mO.lna oglądac w zajezdni PSiT\\"
t 
- Filia Kraków, u1. Zawiła 3. 
Rozpra\\"a przetargowa odbędzie się w dniu 
17 st
"cznia 1973 r., o godzinie lO, w siedzibie 
Przedsiębiorstwa. ul. Boh, Staiingradu 13. 
K-I0614 " / 
?ij
:
 
/ 
 
I I I I I ł t:... 
. . . ł 
daje w styczniu do wygrania - . 
KRAJOWA 
LOTERIA 
PIENI B ZNA 


Cementownia ..Szczakowa" w Ja\\ orznie dzia 
łając w tr).bie rozporządzenia Rady Mini 
sków z dnia 20 marca. 1969 roku (Dz. U. nr g 
poz. 65) - ogłasza. że W DRODZE PRZE'L\R 
GU NIEOGRAI\ICZO
EGO zleci w 1975 rok 
wykonanie: 
l) remontu kapitalnego bud).nku mieszka l 
nego o kubaturze 2.850 mI. nr ewid. 121> 
obejmującego wymianę okien. drzwi. 
,y 
mianę pokr).cia dacho\\ ego wraz z obrób 
ką. Q'nnami i rurami. cz(śdową wymhn 
podłóg. naprawę t
 nkow wewnętrzm.c 
I zewnętrznych. naprawę Instalacji ełpk 
tryczneJ ł wod.-kan.. roboty zduńskie. f o 
boty malarskie - klejowe I olejne 
!) remontu kapitalnego budynku mit'!'Ozkal 
nego. nr inw. 142. 
 kubaturze 1063 ra 
'II zakresem robót jak w poz. 1 
3) remontu kapitalnego budynku biura ka 
mieniołomu. o kubaturze 1553 m:l. z za 
kresem robót jak poZo l, z domurowa 
niem częściowo ścian 
ł) remontu kapitalnego budynku admin 
strac).jnego, o kubaturze 2980 mi. z zakre 
sem robót jak w poz. 3 
5) remontu kapitalnego budynku traku o kI 
baturze 160 mi. z zakrpsem robót obe 
mując;\.m remont ścian z pustaków beto 
nowych. częściową w
.mianę konstruk 
ejl dachu, wymianę pokrycia dachow
t;' 
roboty malarskie 
6) remontu kapitalnego budynku magaz
"n 
inwestycyjnego. o kubaturze 4.274 m 
11 zakresem robót jak w poz. 5, oraz wyko 
nanle tynków zewnętrznych 
';) remontu I(apiłalnego budynku napędu pl 
ca obrotowego nr 8. o kubaturze 1705 m 
I zakresem robót: naprawa ścian bud).nk 
z pustaków betonowych I c('gly. wzmoc 
nienie płyty dachowej betonowej, wzmo 
nienie stropu betonowego. wykonan 
t
 nków wewnętrznych i zewnętrznyc 
malowanie 
8) adaDta('ii budynku starej elektrowni n 
warszta& budo
lany I dzial transport 
o kubaturze 6.740 mi, z zakre..em robo 
roboty rozbiórkowe starych fundame 
tów betonowych roboty murowe. beton 
we I żelbetowe. izolacy jne. t)"n 
wewnętrzne, zewnętrzne. podłOża, p 
sadzki. roboty kowalsko-ślusarskie. w 
konanie konstrukcji Italowej, robo 
szklarskl
 malarskie. instalacja c. 
wod.-kan., wrntylac
"jna 
9) remontu dachów bud
 nków mlt'szka 
nych. kry t;\" ('h papą - dachówkł.. blacl 
eternitem. wraz _ wymianą ofasowań. r 
nien i rur IPustowych. okolo 2.800 
pokrycia 
10) remontu dachów bud)nków przemys 
wych. adminlltrac)"jnych. obejmujące 
w)'mianę pokrycia papowego, eternito\\' 
go. około 3.000 mI 
11) placów betonowych lub . trylinki. ok 
1.200 mI 
12) robót budowlanych różnych. drobnych 
obejmujących rozbiórkę konstrukcji m 
roweJ. betono1\ej. wykonanie nowy 
h.nków, murów Itp.. w ilości uję 

. podkładkach przetargowych. 
Podkładki ofertowe na powyższe rob 
znajdują się do wglądu w Dziale Gl. Mec 
nika. 
Termin wykonania \\ymienion
"'ch ro 
w 19;5 roku. 
W przetargu mogą brać udział przed<;iębi 
stwa panstwo we . społdziełcze i prywatne. 
Oferty w zalakowanych kopertach. zac 
trzonych napisem .,przetarg nr 3", należv 
k 
dać w sekretariacie Cementowni do 17 !it)' 
nia 1975 roku. 
Komio;yjne otwarcie ofert na
tąpi w dniu 
'Itvcznia 1975 roku. o godzinie 8. 
Zastrzega się prawo dowolnego \n"boru C' 
renta. względnie llnie\\8Żnienia przetareu 
obowiązku podania przYCZ)"J1. 


KI: 
51.Y 
wła 
sty 
Kra 
tel. 
KC 
kła 
na 
le, 
..O 
ZO\ 
KU 
j
c 
roz 
ta" 
ka 
Kl 
d7ł 
W 
Ma 
\\ 
cz 
za 
ro 
to 
ny 
do 
ny 
pr 
na 
kó 
K 
m 
k 
nI 
.. 
zo 
K 
cz 
n
 
cz 
K 
tel 
Z 
- b 
- cj 
\\ 
, M 
- 
U 

I 
- p 
R 
. 50 
- 
- 'I 
- 
ę n 
h 3i 
- T 
- 57 
t 
- st 
O 
I . a 
- o 
,,
 
- tĄ 
- G 
- 
i- 
- 
1- 
.1- 
- 
¥ - 
O, 
o 
U 
I , 
- 
e- 
I , 
U 
- 
c- 
ie 
'h. 
a 
n. 
. t: 
n- 
o- 
ki 
0- 
y- 
ty c 
o.. 
1- 
li\. 
y- 
mI 
lo- 
go 
'e- 
010 
- 
u- 
rh 
tej 
o
y 
ha- 
bót 
or- 
pa- 
ł::ł- 
cz- 
18 
fe- 
Lez 


Nauka 


RSY dztev. larstwa ma- 
nov.ego dia potr:leb 
snych. rozpoc:lyna w 
czniu 'VZS "Oświata.', 
k6w. Mazowiecka 8. 
3304-12. 


RS'k' kierowników za- 
d6w gastronomicznych. 
uka w soboty. niedzle- 
rozpoc:lyna WZS 

wiata", Kraków, Ma- 
\'iecka 8, tel. 334-12. 


RSY palaczy c. o., za- 
la w sOboty. niedziele. 
poc7vna \VZS ..OsW1a- 
, Kraków. Mazowiec- 
8, tel. 334-12. 


K-l.17i5 


"RSY mistrzowskie - 
ewiarskie orgllnlzuje 
ZS ,.Oświata". Krak
w 
zO.....lecka I. tel. 334-";"2 
K-li)7i8 


PISY na nowy 5-mlesh:- 
ny turnu8 szkolen
a w 
kresIe k05ztorysowanta 
bOt budowlano-monta- 
wvch. kreśleń technlcz- 
ch - maszvnowvch, bu- 
wlanych. . kon!'J"truk..
yj- 
ch i tnstalac
.jnvch - 
zy
mu1e Zakład Dosko- 
lenia Za\'.odowe«o. Kra- 
w. ul. Dietla 38. 
K-I06S 


LRSY mtstrzow!llkte: - 
uran. instalator wod.- 
an.. nauka w soboty 
edztele. or2anlzu1e \VZS 
Oświata". Kraków. Ma- 
wiecka 8, tel. 334-72. 
K-I0172 


t:"RSY dziewlant\\a r
- 
nego dla potrzeb włas A 
'ch, r07poczyna w lit y- 
nlu WZS ..Ośwlata.' 
raków. Mazowiecka 8 
. 334-12. 


AOCZ
 E kursy kreśleń 
udowianych. -konsulta- 
e w soboty. ro:rpO<:::7ynll 
ZS ..Oświata". Kraków 
azo\
..iecka 8, tel. 334-72 
'K-t0787 


A TE" <\. TYKA - kore- 
etycji udzielą studenci. 
osipk, - Kraków, tel. 

-:Hi. £-53299 


A Tl RA E'ksterni!'Jtyc7na 
systemem prz
"spies7:)- 
vm. - Rychlicki, tel. 
5-24. g-5t:i92 

 
CZYC nauc7YsZ si
 

vbko na kur"'ach tańC'a 
o\\.arzvskiegO I. li I HI 
opnia w Krako\\skim 

rodku Taneczn
m. IJla 
bso
wentów In 5top'na 
możli.....ość zdob
 W3nta 
dznak tanecznych, Zapi- 
.. tnformaC'je: plac Wi- 
Stwosza :1,21 (przv ul. 
rodzkiej) - w godz. 11 
19. K-I0932 


+- DLA PAŃ -+ 
5-mle5lęczne 
KURSY 
KROJU ł SZYCH. 
oraz DZIEWlARST" A 
l\oIASZYSOWEGO - 
rganizuje Zaklad DMko- 
nalenla Zawodowego. 
Wp!5Y: 
Krak6w. ul. DIETLA .. 


KURSY 
pedagogiczne 
dla ...\n
TBZOW zatrud- 
nionycb w pn:emvsie - 
organizuje 7aklad Dosko- 
nalenia Zawodowego. 
WpI5Y: 
Krak6w. ul. DIFTV\ 311. 


KURSY 
kwalifikacyjne 
ROBOTNIK. 
CZELADNIK, MISTRZ - 
w zawodach: ŚiU5ar:la. to- 
karza. frezera. elektrn- 
montera, montera In5tala- 
J:I wod..k2\n.-
a:r.. mecha- 
nika samo("hodowejto. 
kra\\C'a. plt'kar73. ("uki...r- 
nik a I Inn
"{"h - 
organlzute Za.klad Do- 
.konalenla 7awndowego. 
Wpisy: 
Kraków, ul. DIETLA 38. 
K A I04i32 


Uwaga! . Uwaga! 
\V ARZ\.'""\\""KICY 
K"'''ACIARZE 
i SADO\\YNICY! 
Zaoczne KURSY 
(nauka w niedziele) 
PRZYGOTOWUJĄCE 
DO EGZAMINU 
na tytuł ROBOTNIK-o\. 
\\ YKW ALIFlKOW ANEGO 
J MISTRZA - 
r07pOCZVna Zaklad DOA 
5li:onaJenia Zawoduwe
o. 
Wpi<:y: 
Kraków. ul. DIETI."- ił. 
K-I0650 


Lokale 


SA'\IOTSA - lekarka - 
C'zlonklnl spółd lf'lnl mit!!'A 
s7kanim....E'J, - \\
 naJmlf' 
garsonlf'rł: lub pokój W" 
KrakowIE'. alho Nowei 
Iluc,e. Ofeny 5:t11l3 P "a- 
.. l':rll.ków. Wl!lna L 


ZAJtOPA..'I!:! M-3 w no- \ 
wym budownictwIe orl!llz 
pokoJ z użyv. ainościl\ ku- 
chni I łazienki w starym 
budownictwie. zamieni
 
na mIeszkanie 2-pokoio- 
we, komfortowe, w Zakt)- 
panem. ZakopAne. skr. 
DOCZ. 212. 


g-S3t40 


lł.IIESZKASIE 3-pokojo\\f'. 
supe:-komfortowe. budow- 
nictwo międzywojenne - 
okolica ul. Batorego. za- 
mienię na mieszkanie 2- 
pokojowe. 5uperkomforto- 
\\ e. do n piętra, w tej !IIa- 
mej okolicy lub okolice 
uHc Dzierżyńskiego, 11 
St:'cznla, wzgl
dnte Ich 
pr:recznic. - Ofert)' 53150 
,.Pra5a" Kraków, Wlsl- 
na 2. 


KO:\IFORTOWY pokOj I: 
ciemn" kuchm" (elektry- 
czne ogrzewanie). przy 
Rynku Głównym. Linia 
A-B, I p., front, zamie- 
nię na 2 pokoje z kuc':l- 
ni". Oferty 53179 "Prasa" 
Krakow. Wiślna 2. 


'lliOWy S
cz! Mał1;eństv, o 
(prawnik) poszukuje gar- 
sonien,r lub ntekrępujace- 
go pokoju. Oferty 52667 
,.Prasa". Nowy Sącz, Ja- 
giellońska 18. 


POSZUKU.n; na terenie 
S :Zywca pOkoju na okr
s 3 
miesięcy" Oferty: nr 49015 
Biuro Ogł05zeń, :Zywiec. 


POSZUKUJĘ pokoju 1Iub- 
lokatorskiego od st
'cznia. 
Oferty 
3212 ,.Prasa" Kra- 
k6w, Wiślna J. 
2\[ALZE
STWO studen.
- 
kle po..
ukuje pokoju lub 
garsoniery (ewentualnie 
kupi wła5nościowe) w 
Krakowie lub Now
j Hu- 
cie. Ofert:l-" 53263 ..Prasa" 
Kaków, Wiślna 2. 


KA TOWICE. 0'1. JOOQ-Ie- 
cia! Mieszkanie 5uoer- 
komfortowe - 2 pokoje z 
kuch mą. zamienię na po- 
dobne lub mniejs"e w 
Krakowie. - Oferty 53256 
"Prasa" Kraków,' Wiśl- 
na 2. 


GARSO
IERĘ lub nie- 
krępujacy pokój, \\ łas- 
nościowe, kupię lub wy- 
naimę. Oferty 53313 "Pra- 
sa.' Kraków. Wiśina 2. 


POKOJU I: kuchnią lub 
garsoniery w Krakowie 
na okres roku p05zuku- 
je bezdzietne małżen,tw!), 
c7łonkowie spółdzielni. - 
Oferty 53419 ,.Prasa" Kra- 
ków. Wiślna 2. 


PIĘK....E. dwupokojowe - 
5uperkomfortoy"e mie!z- 
kanie. 51 mI. I piętro, 01- 
!':7.I!\, :ramienl
 na trzypo- 
kojowe, piętro dowol!1e. 
Oferty 53-4;2 ,.Pra5a" Kra- 
ko....., WIslna 2. 


Centrala \V).hvórczoścł I Handlu 
Dewocy jnego "ARS CHRISTIANA et 
" Warsza" fe. ul. Ogrodowa nr 31 
DELEGATURA w POZNANIU. 
ul. NOWO" lEJSKIEGO nr II 


zaprasza 
do składania olert 


na wykonanie I sukcesywną dostawę. na 
przestrzeni roku 1975. bielizny kościelnej, 
szał liturgicznych, koszulek liturgicznych. 
chorągwi. sztandarów. proporców. balda- 
chimó\" oraz Inn
'ch paramentów hartowa- 
nych ręcznie i maS7.).nowo. 
W przetargu mogą brać udział przed
ie- 
biorstwa państwowe. 
póldzie1cze i prv- 
watne oraz osoby fizyczne i pra \.\ ne, posia- 
dające odpo\.."iednie uprawnienia i zez-..ł..o- 
lenia władz administracyjnych. 
Oferty należy składać w zalako\\-anych 
kopertach. z adnotacją "Pr7etarg na S7a- 
ty liturgiczne" W Delegaturze - ul. Nowo- 
wiejskiego 8, 61-731 Pozn:łń. 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 14 
dniu od daty druku niniejszego o
łoszenia, 
o godzinie 11. w Delegaturze w Poznaniu, 
ul. Nowowiejski
go 8. 
Szczegółowych informacji udziela Dele- 
gatura w Poznaniu, telefon 560-93. 
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie dowol- 
ny wybór oferenta lub prawo unie\\ ażnie- 
nia przetargu. bez obowiązku podania 
przvcz
 n. 


Nieruchomości 


SPRZEDA}I 
ospodar3t\"O 
rolne - 1.60 ha ziemi 
pszenno - buraczanej. w 
tvrn 211 Arów lasu. plan- 
tacja 500 sztuk czarnej 
porzeczki. domek mur/)- 
\\ anv - 
wiatło. siła. 2.5 
km .od miasta. - AnhJ"i 
Obrzut. .... ies Siołk.
\\'a 
136, poczta 33-330 Gryb )w. 
S-5
664 


00'[ do remontu lub roz- 
biórki - kupi
. Oferty 
53UO ..prasa.' Kraków, 
Wisi na 2. 


DO,\[ w stanie surowym 
w Chrzano\'.le kup.ę. - 
Oferty: nr 54454 Blllro 
Ogłoszeń. Chrzanów. 


Zguby 


SPRZEDA::\I 2 ha derni 
Wraz :l budynkamI: Jó- 
zef Figa. PlIlczowice 62. 
poczta Zator, PO\\ iat 
Oś\\i
cim. 


L'
IEW -\.Z:";I <\.!\I zagubio- 
ną piec7ątkę o tre8ci: - 
Inż. 7dzisław Rach
an. 
Upr. bud. Nr 433/66 Kr. 
Specjalnoo;ć techniczno- 
budo\\ I. inżvnieria wod"a 
Dz. bud. Nr 11/64 poz. 55. 
g-53135 


LOKALU 


d\\upokoJo\\ 
go 
o l
uneJ po\\'i
rzchnl 3' 
do 40 ml- nadającego Si
 
NA BIURO 


ZGISĄL pies cock
r- 
spaniel bra70wo-popieia- 
ty, na czole biały trójkąt. 
La!':kav. ego znalazc
 pro- 
si się o zwrot psa za ',y- 
nagrodz£'niem. Wola Ju- 
StOW51rn': Leśna n. teL 
564-67 


poszukuje Pol
kl Związek 
Motorowy - Zarz"d Okr-:- 
J{OWY w Krakowie. ul. 
Sławko", ska ł. tel. :tu-n. 
Warunki najmu do uzgod- 
nienia v; godzinach 9-]4. 
K-I0131 


;. 
DA 'IOELCZ¥K Krzysztof - 
.Jaworzno. KatowICka 3J. 
zgubił legit:rmację auto- 
busowa nr 3663. wYdaną 
przez MPK Ja\\-orzno. 


AKADEl\IIA EKOKOl\IICZNA \\. KRAKO\VIE 


ogłasza WP I SY 
PODYPLOMOWE STUDIUM 


Ila 


GOSPODARKI SRODKAMI PRODUKCJI 
o przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby, które: 
- posiadają d
!plom mgr ekonomii lub mgr inż.. zaś w w
rjąt- 
kowych prz) padkach. uzasadnionych charakterem pracy za- 
wodowej, także dyplom inżyniera lub dyplom ukończenii\ 
wytszych ekonomicznych studiów zawodoW)'ch 
- pracują co najmniej 2 lata w uspołecznionych zakladach pracy 
I uZ)'5kały skierowanie na Studium z zakladu pracy. 
W pierwszych dwu semestrach zajęcia odbywać się będą co dWIl 
tygodnie w soboty i niedziele. Trzeci semestr poświęcony jest na 
przygotowanie pracy dyplomowej. 
Podania przyjmuje do dnia 31 
tycznia 19i5 r. Sekre.. 
tariat Podyplomowego Studium Gospodarki Srodkami Pro- 
dukcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ul. Rakowic- 
ka 27, pokój 212, pawilon "A'" telefon 252-80, Wewn. 
283, gdzie można także uzyskać szczegółowe informacje. 


Zapraszamy 
do kawiarni « 
na Złotej Górze 


ZAJAZD» 
w Ojcowie 


czynnej również w okresie zimy 
w każdą niedzi
lę w godzinach od 10 do 17 
i do kawiarni «ZA M KOWA» 
w Pieskowej Skale 
czynnej codziennie w godzinach od 10 do 18 
Po zdrowym spacerze w malowniczym Parku Ojcow- 
skim znajdziecie w nich przytulny nastrój. odpoczynek. 
miłą obsługę i duży wybor znakomitych przekąsek, potraw 
i ocz)'wi
ie aromatyczną kawę. - 


w p 


..".,.0\0 


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
PrzemysIu Gastronomicznego - 
Oddział Kraków 


-- -
		

/00012_0001.djvu

			6 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 2 


c 


, 


Dorobek I za...lerze.'. .ro.ow..'cIJ dzIelnIc 


Sródmieście - nowoczesnym centrum 


W 5tyrzniu odbędl\ .ię \u wu:ntkich dzielniu('h Krako,,". konferencje 
IIPra.wozdawczo-\\ yborcze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Będą 
one okazją do podsumowa.nia dot
chczasowelo, po\\ainelo dorobku we 
W'u,,'stkicb dziedzinach iycia Krako\\ a, atakip wy:£naczą dalsze kił"
 
runki rozwoju dzielnic. Jako pił"r\\-si 8 sty<,:£nia rozpoczną obrady dele- 

a('i 
ródmit"jskiej or,anizacji p.rtvjnej. 
Dzielnica ta o \"\ielorakich funkcjach. pośród których najbardziej or.na- 
ne 5ą funkcjp kulturalne, naukowp oraz działania na rzecz ochrony i kon- 
.C'r\\acji zabytków przechodzi w 05tatnim okre
ie ogromne przeobraże- 
ni.. 


, , 


-- " 
< 


-.
 


.:: -.. ..
 


t",oo__  


!: 


j 


- <- 


- ":-'.- 


Bpz rozglosu i fanfar ruszyly tv końcu 
minionego roku roboty przy moderni- 
zncji Dworca Gl. PKP i budou:ie pod- 
Z1pmnego tunelu - u:ażnego elementu 
przyszlego, nou:oczesnego system u ko- 
munikacyjnego Krakou'a 


Z kroniki wypadków 
'ftczora.j Ambulatorium Chirurliczne 
Po
otowia Ratunkowf'go udzieliło po- 
mocy 110 pacjentom. .Służba Ruchu 
'\10 i.Dter\\.eniowała w 7 wyp.dk.ch.  na go"aCQ  :ł1ef "n. braf11i
 
W Pod(Jór=ł1. przy ul. Smolki 8 
:najduje .
ic dosyc przyjemna ka- 
wiarenka "Capri". li' kto reJ .r;pr:e- 
da;l" !ilC m. in. piu'o, teino i oc:y. 
łnscie innp lIapoje: R:ecz u. tym, 
że u: ..Caprl"' nie ma... ubikacji dla 
klientou'. .4 że uczęszcza tu u.idocz- 
nie rJiezh?Jt kulturalne tOlcaTzystłł-IJ, 
tote:: .'1a!; ednia hrama pnypomma 
publitzny :a?et. Alh( u.-iec :apr
e- 
stnc trzeba spr;:pdoz!I piu'a tl' te} 
l.awlarence albo 1l.lJgo-:podarou:ac 
m'ejsce na toalety. Bo 110 l
lltłlre 
btjtcalcolL'. mie<:zl:a,icy .r;q
tedniego 
dom li pr 
e 'ta li ju Heyć. 


B. R. 
(ftOZlt ,ska t adrf!s Zllalle RedahC}I) 


ł" > " 


.

+ 


II>. 


I&.. 


'.'0('" 


-T 


:1 


" .
 :. 
..."" 


, 


Przy budowie stacji Pogotowia Ratun- 
kOlcego na ul. Łazarza osiągnięto już 
tzu' stan surowy. 5 obiektów - m. in. 
sterylne boksy dla karetek - sUada- 
jqcych się na stacj
 pogotowia t!:zno- 
si zaloga KPBJf ,.Zetbeem" 


ska-:\Iontelupich i Ronda "\'1ogilskie- 
go, przvszłościowo pomyślano Rondo 
Kotlarskie z ul. Kotlarską i plano\\'a- 
nym rno;;tem Kotlarskim złożą się na 
nowoczesny system komunikacyjny. 
Szybszym rytmem posuwają się pra- 
ce na śródmiejskich inwestycjach waź- 
nych dla całego Krakowa - widać to 
wyraźnie m. in. na placu budowv gma- 
chu centrali telefonicznej, a także przy 
obiektach służby zdro\\'ia. 31 sierpnia 
br. oddana _o5tanie do użvtku stacja 
Pogotowia Ratunkowego dla Krakowa 


I powiatu krakowski
g-O. Ta tak po- 
trzebna m
astu placówka wyposażona 
będzie w najnowoc

śniejsz;y sprzęt 
medyczny. Ponadto w najbliższych la- 
tach planuje .się budowę czterech przy- 


Kalendarzyk 


VWAG.o\ 
KIEROWCY 
I PBZI:.CHOD
'E! 


PL "Io;KT L'....OJl
U.CJI A.PnC
"TJ. 
107-65, cz\"nny w Rodz. I-Ił. 
'I"ELEł--O
 ZACF}\
IA: IU-3'I', ftynn,. .. 
godz. 16-12. 
:\lLODLIE2:0"'Y TE.LEFO,," ZAL ...\....'1A l 
6B-U czynny '" 8od
. 14-18. 
POR
D!I"n d... WYCHOW A-'I" 8l'1!. 
SLAL'EGO '\ILODZIEZ\., ul. MlchałoY- 
skiego 12 tel. S52-5I, czynna w looz. 
13-18. 
KR
K. TO\\. S"IAD01lEGO "Acn:- 
RL\.'lSTWA, MłodzIeżo". Poradm. {Ao- 
karska ul. Boh. Stalinsradu 13. te.. 1'11-411. 
czynna \\ godz. 11-111. 
[XFOR'\I
CJA "....cn ..W": 106-10, 
czvnna v.. godL 8-17. 
TELEł"O'\' MO (UWaJłł i JllOpoz
cJe): 
216-łl czynny ... 
 2S::ł-33. cz
 nny 
w Ilodz. 8-16. 
rOMOC DROGOW.4- P
I - KR'-&01'f. 
tel. 417-60, czynn. " 80m. 7-2%. 
PO
IOC DROGOWA !liP...."", ul. Wrz
ln- 
ska 13. tel. 265-27, czynna w godz. 7-U. 
(holoy. aniP tJ5zkodzon
'ch pojazdo,.,-, n.- 
pra\\y). 
PO'\'OC DROGO
 
 KZL"M-PT. ul. W.e- 
bcka 119. tel. 8OB-9It, czynna w aodz 7-21. 
(
I'OR'\!AC.J.o\ O LSLGGACH: 
o:I-l6. 
228-56. czynna ,\ god1.. 7-121. 
SPOł-.DZIE:I CZ\. Pl.'KT PEDJ
T8'VCZ- 
,y (zama"ianie \l\IZ: I domo\\vch 'ON 
godz. 16-2ł). tel. 583-43. 568-86. 


ROZNE 


. 


1975 
STYCZE!Q' 
Piątek 


Wid2ialn05c u- 
miarkowana. dro
i 
przewałnie 
lUlde. 
Sytuacja biom.. 
t
orole&i
na: 2ao- 
.tnonł' dol
lłiwo- 
Id reumaty('zne j 
dr" eddeeh."",,-ch. 


DO
f TLił\. STY P'ITK. BItwy pOO [e- 
nmo %/6. gooz_ Ił - prelekcja mgr Zb. 
":"waroga: ..ZamkI g')ł':(,,}de \' Polsc
'. 
SALO' GIFR jPORTOWYCH t ZRĘt.Z- 
'OSCIO" '-"CH - "Z.kopl.nk.... ,.1. 
ar- 
ks 34 (Pla
ty). cEY11ny w godz. 10-21. 


.1'- 


. " 


.. 


"_ rr.r_
...y". '" 


Na ten obiekt czeka caly Kraków 
umach centro li telefon:c2 ne;  


chodni rejonowych oraz Specjalistycz- 
nej Przychodni Zdrowia przy al. Po- 
koju. Warto wspomnieć ró,,, nież o po- 
wstającym przy tej samej alei kambi- 
nacie poligraficzno-prasowym. 
Budownictwo mieszkaniowe - ze 
zrozumiałych względów nie tak duże 
jarl: w pozostałych dzielnicach - to 
przede wszystkim Prądnik Czerwony, 
Powstame tam osiedle dla 25 tys. o- 
sób. Kontynuowana będzie rozbudowa 
m. in. pięknego osiedla Akacjowego, 
Dąbia i Olszy. 
Znaczne kwoty pienięt:ne przezna- 
czone zostaną w najbl:
zym pięciole- 
ciu na rozwój zakładów przemysło- 
wych Środmieścia. Do roku 1980 prze- 
widuje 
i
 wzro;;t produkcji tych przed- 
si
biorstw o 75 proc. Rozbudowane zo- 
staną m. in. Krakowskie Zakłady Prze- 
mysłu Piekarniczego "Polfa.'. Fabryka 
:\Iaszyn Odle\\-Diczych ZPC "Wawel". 


, 
t. 
-,
 
., 
h

1 


. f '
 I 
"
 
.:-11 ,...f 
t' 


i'. 


-v 


.. ." 
 

  


.-- 
. -  
Plac Duaowy kombinatu !'oUgrn!IC2:- 
no-prosou:epo 
Fot. J. Pieśniakindcx 


Jednocześnie stale wzra9tać będz:.
 tro- 
ska o ochronę środowiska naturalnego. 
a zakłady uciażliwE' przenie5ion p zo- 
staną poza teren Śródmieścia. (pł) 


Odpowiadamy na pytonia Czytelników 


Terminy płatności ubezpieczeń komunikacyjnych 


Otrzvm.Jiśmy kold- 
ną porcję pytań, doty- 
pZU czącvch zasad i łprmi- 
.. nó" płatDII
ci nowych. 
połączonych u bf'zpie- 
czeń komunikaC'y.jn:!śloną 
kwotą do zapłat: za pośrednil'twem 
poczty. Tak \\. ię(. agenu PZU nie bę- 
dą pobierać składek bezpośrednio od 
khent6w w h mieszkaniach. 
- [{upilem 1(. Polmo-byc 1 e nou'JI 
samochÓd 2. l 19;5. Czy prZ!J re- 


jestracji u:o:z:u będzie pobiera na o- 
plata nOLcego ubezpieco:enia? 
- Obecnie rejestrujac pojazd w \\-y- 
dziale Komunikacji opł8ca się jedy- 
nie podatek rlrogowy i okresloną kwo. 
tę za tablice rejestracyjne. Wez .vanie 
do zapłaty obowiazkowego ubezpiecze- 
nia nadesłane zostanie poczta w ter- 
minie pózuiejszym przed 31. III 19.3 r. 
- Jestem inwalidq II Qrupy i te 
mysl pr
episóu. pnysł!l.Qu;e mi '>0- 
proc. zniżka LC opiatach nowego, 
zintegrou;anego ubezpieczenia NW. 
OC i AC. Równocześnie przn du:a 
poprzednie lata. majq.c dobroll'ol- 
ne auto-cnlco. nie minlem u.lI- 
plldku i nie kor.ystaJ..m % roZiIY 
ubezpif'C2'f'nioll"e1. Jak u'Jlsokn 
,kładkę będę opłacał II. roku bie
 
żqcJ/m? 


- Każdy posiadacz dobrowolnego 
auto-casco otrzymywał dotychcza.; po 
dwóch latach tzw. bezszkodowej jaz- 
dy 20.procentową bonifikatę w opła- 
tach. Ten przywilej przysługuje ró
.- 
nie? w nowych ubezpiec7
nia 
h. W 
konkff'tnym przypadku 7.ni. ka bedzie 
\\'vnosił. 70 Drocent. (.Jak) 


Genowefu 
iut
D 
EugeniuSlQ 


D\'l.URY APTE.K: Rynek Głó"'ny ł2 
(ilen), PstrO\\skleRO 9ł. pl. Wolno&ci 1. 
ł"o\\a Huta Centrum A bł. 3 (tlen), 
POGOTOWIE RATU'KOWE 
SiemiradzkIego 09 
zachoro\\ ania l przev. ozy 380-33 
podgone 6%5-50. 6;,7-;;7 
Gorzegonki 209-(11. 305-77 
Noy"a HUla Ul-2Z U7-iO 
D\: ZL RY SZPITALI: CHlRtJBG.. ::o.. Et:"- 
ROLOGICZ' Y, UROLOGICZ
Y, OKt:"U- 

'I1:CZ
-Y - Prądnicka 3
 CRlRl.RGU 
DZIECIĘCEJ - Pfokocim, lAK\. 
GOLO- 
GICZ'\. y - Kopernika 23a. 
J
FOR
!ACJ-\. SLUZBY ZD&OWlA: 
552-06 czynna całą dob
. 
I
FOR'L
CJ.'\ SLUZSY ZDROWIA 

 ,\VIELlCZCI;: ;)5i-60. czynna ca1ą dlJb
. 
Do" FOR:\tACJ 
 Sł.t:ZSY ZDRO\\ L-\. 
W SKAWJN1E: 09, czynna całą dobę. 


Ił'licja+ywy Krowodrty 


Powstanie pierwszy w Polsce 
mini dom senioró,v 


Za kilka L
l"odni. w lutym do 5-pokojo,"e,o mit"!!Ifkania pny ul. 18 StT- 
unia =- wprowadzą się nowi lokatorzy. Zł' to hdna rt'wf'lacja? 
\ jtd- 
nako bowipm nie będzit' to zwykła rodz.ina, która otrzy..ała włun" mip- 
.zkanie. lecz osoby miuzkając
 dot
 chrzas w 
k.andaliun:s'ch ""arlllikarh 
"łąrzni.. o a zajmowaniem locum w komórce pod ,r;chodami. PonadLo za- 
mieSJ:kaj" tu wyłąeznie ludzie stani... 


Koncepcja utworzenia minulomu 
rencistów zrodziła o;'ę w Wvdziale 
Zrirow:a i Opieki Społecznej Urzędu 
Dzielnicowego Krowodrza. 
W mieszkaniu tvm. już na stałe po- 
zosta;acym w dY5pozycji Wydziału za- 
mięsz!.
a pięcioro star"zy(.h ludzi. Każ- 
dy z nich będz
e m
ał własny pokój. 
a takl.e w kuchni o:;obną kuchenkę do 
przyrzadzania śniadań i kolacji. Obia- 
dy. o
łacane przez Wydział Zdrowia, 
a dostarczane przez znajdująca sie w 
h'm samym budynku stołówkę stu- 
dencka, rOZ\\ ią7:ą w optYlT'alny sposob 
k"'est:ę wyżywienia pen;;jonariu:;z:.. 
Koszty utrzymania rni

zkania róv.-nie;;- 
pokryje Urząd Dzielnicov.y. 

ad mieszka:':!cami sprawować bę- 
dzie opi
ke przedstawiciel Vv ydziału 
Zdrowia, a pomoc lekarską zapewni 
im łekarz z prz:v
hodni rp jono't\ ej. o- 
becnie w mieszkaniu przy u!. 18 
 v- 
cznia Dzi
lnico
y Zarząd BUdynków 
Mieszkaln
Tch przeprowadza prace a- 
daptacyjne. 
Czy ta inicjat
.wa zda w praktyce 
egl.amin przekonamy się T.\ niedalekiej 


przyszłości. Jeśli rezultaty bedą. ppz
.- 
tywne, może organizowan:e takich mi- 
nidol11ów rencistów przyjmie się w 
całej Polsc
. podobni
 jak rozpowsz
cb- 
niła iię w kra.'n inna inicjat
 wa Kro- 
woorzy - urzad7.
n.e dla osób ;;;tar- 
szych "cza
ów I'.a działkach 1 (bar) 


Zalnknięcie mostu na rzece 
Bialusze prl
' ul. Kos,,-nierów 
Dzielnił'owy z- Dról i Zirt..- 
ni ..
ródmie6rie. .c... Krako\\ie, ul. 
Halic"a U. 7awiad3mia. if' w nnaz- 
ku z kata
trofalnym 'tan
m mo
h 
drownianf')::"o na rze('
 Bial!J5ZP w 
ciągu uli('
 Kosynif'Tów. mo
t tE'ft 
zo
laje xatnknidy dla ru('hu piesIP- 
lO i podd.ny rozbiórce. 
Ostrz..
a ..ił' przł'("hc,dniów. by la- 
ehowali maksymalnf' środki o'ltro;;- 
nośri w trakr;" nrar r(t'lbiórk.- 
"y('h. Pnn,.i'h" 
nT ł"ra'iokr!''' r"z- 
biórki - do kouc.. .tycrnia 1975 
roLu. 


z e 


o 


V. " 


Na 


., .. 
przeJsclu 


Rondo Kotlarskie - dziś jeszcze ruch tu niewielki. Ale za kil!':a lat. gdy 
t.t:lqczone zostanie tv budou:any system komumk.acyjnego cent,-um będzie tam 
dłużo tloczniej. 
Dziś chcielibyśmy pokazać Sródmie- 
ście no\Vocze5ne. dynamiczne, przygo- 
towujace 'iię do należytego pełnienia 
funkcji- centrum nie tylko kulturalne- 
'o, lecz centrum wiełkiego orgal1iz.mu 
miejskiego w pełnym tego 'iłowa zna- 
czeni u. 
W o;;tatnich latach rozpoczętl) reali- 
zacj
 kilkuna: 
. 
 ;
- 
,_... J,t!@ 
\," ,,. , . '.\ TR
KCYJST OB07Y 
DLA UC'.l.XIOW 


1\ a narty do... Czecho!"lowacji 
.Już la trzy (ygodnie rozp
zną się 
zimoVtf' szkoln
 h'rit'. Przer\V
 \\ n.u- 
ce w
 hOrl
.!III;\ I.rakow!oI... młodzirż D" 
wypoC'z
.nek, turY!ttykę, (;port. O at.rak- 
cyjn
j formip !'opf:dZł'nia ('za5u pomv- 

Iano w Spółdzidni ..Os wiata". kłura 
dla młodzieh sr:kolnd orlanizujr 
tr" .j
('P' od 
ł bm. do 3 lutrKG zimo- 
"i..ko \"\ CZf'ł"hosłowacji. Z Popradz. 
ki
lo Plf''ia, 'it.nowią"f'go hazę tUr
- 
dy('zna. uC'zf'"tni("v zimo" iska \\'v('ho- 
dzić będą n. ..ał
dziennł' WVCił'C7'ki w 
okolicf' tej mipjscov.oił'i. Zajęcia od. 
b, wai' 5ię tez b
d" w ukcjach. Ivi:- 
Wiolrskid, narciarskid, lan
cznd, bcy- 
dio" pj i 
La('howej. 
Niemnid rif'kawie !tp
dzać bt>dlł ('Z., 
uuniowif' n. inny('h or
a.nizowRny('h 
pnP'1 Oswiałf' :rimowi"klłf'h }jn
" i
lvf'?- 
n:rrh na 
ni-jonił'T. w Limann"f'j i " 
Bu ko", i.l!I
. (bar) 


dla 


pieszych 


Kobieta pr:echod.z;la ;: lewej na. prQ- 
u:q stronę ulicy ; będąc. JUŻ b! hU 
dlOdnil..a :osfala porracon!2 pr:el samo- 
chód. C'ałkotl"itn teina :a ten trypad,.
 

pado ua I...,erou""e. I
tory me .'łpelmł 
JJod.stcru'ot.cych :::asad 11c_piec=ł'leJ jaz- 
riy i :;ach£1u:aria ił: ł{'obec pieszUch. 
Zgodnie : przepisami fl;:odeJ..sll Dro- 
gowego kierou:r:a od po II tednio u
CZ"- 
sni£j tci'lien zmni{>jH}J
 
::::ybko
;, ob;! 
logi 
atr;zyrnac po)o::d .
Ii k f1 nt1łnuo- 
&"'''),..: ja:dy moy!obu nara:ic pie8:.yc'1 
- 'Oidujnc 'h <';1{; 'I,:: 1:a p"zt"isciu n
 
ł..ezp;ecze ), h-b zmll.i i ro ich ctn 
:at r =ymaJli/1 ;f' Pie
:u ....ou. eM. je-'i. 
me l.Vtarornf QU:l]l'o ('11:1" m, ic::dn'( 
ł p"::cc1lod- pnc:: drogi; h'''' uli" ,,' 
miE: iscacf' do tego tctl2nac
oTj3lch. ko- 
r
y!\ta :l" 
 ::ególnr-j Ot J]rOf1Y. fi obo- 
f".q=hie,,1 li£rou.cou' j
st uduclen.e 
mu p'eru.. _c,i.stu'a. (Jal) 


I\DR£!II Rł.O-\.KCJI. 31-ni:! I\r."6w. 
ul \\ idopoll" t. 11 P Tt:It.,o",. rt:dak. 
tor nacu'ln. ł Sf"I,;rp..rI8': !'::!. .,. "f'- 
"rl.łan OdP'H"łl"d"aln
' n-dakrł,. 110- 
ena: $'" CI. dział płlhhc
'''''''''1 .".(lIi. 
d'lial,. mlpl.."'. ł 'nnrtn"": ""-!1! ł!7ill' 
'ItC noSC'i I r:l\'ł 
 'ni k.mi: !I \-5ł. dna' 
tprf'nowy: ł71." 
WYD 
 WC A; Rr.ko'uklr Wyd.". 
olctwo J"ralowP RS1\- ..Pr.sa" - Kr.- 
kó"" ul Włśln. Z 
DRt-K: Prnow
 7.&.I.d. Grafł("z- 
ft(' RłiiW ..Prasa- KSiążka-lłu('h". 
r.- 
I.ów. ul WIeIopole l. 
IIorr Inde
!lU SSfflIł 1Si\f)5 7-