/00365_0001.djvu

			ROK XXXI 
Nr 262 (9847) 
A 
I I ,11 Krai przed Vllliazdem I 
"" ZJAZD 
-- 


Irakowscy delegaci zapoznali siq 
z problemami srodowiska naukowego 


Krakowscy delegaci na VII Zjazd: 
Wit Drapich, Stefan GolE:biowskl, 
Marian Konieczny, Stefan Markie- 
Wi.Cl, Tadeusz Popiela odbyli wczo- 
r8J w Wy:i.szej Szkole Pedagogicznej 
kOlejne spotkanie, tym razem - z 
aktywem partyjnym srodowiska nau- 
kowego Krakowa, by zorientowac si
 
'\V problemach nurtujqcych wyzsze 
Uczelnie i przedstawic je w zespo- 
lach roboczych Zjazdu. 

eferat i dyskusja oscylowaly wo- 
kOl zagadnienia pracy ideowo-wycho- 
'\1,"awczej wsr6d student6w - w talym, 
tlozonym kontekscie uwarunkowan: 
krY,zysie instytucji opiekuna roku, bra- 
ku zdolnosci harmonijnego l
czenia 
d7.iahu1 dydaktycznych i wychowaw- 
C'lYch. Podejmowano kwestie mate- 
rlalno-bytowych warunk6w uczelni. 
W dyskusji powtarzaly si
 postulaty 
}:Inri adresem uczelnianych organizacji 
partyjnych, by wypracowaly skuteczny 


U roczysty 
czynu 


i konsekwentny Iystem wsp6ldzialan 
pedagogicznych z Socjalistycznym 
Zwi
zkiem Student6w Polskich nad 
ksztaltowaniem osobowosci tw6rczej, 
aktywnej, ideowej student6w i pozy- 
skiwaniem ich dla Partii. 
I sekretarz KK PZPR Wit Drapich 
m6wi
c 0 potrzebie lepszego wykorzy- 
stania istniej
cych warunk6w uczelni, 
zapewnil, ze poprawie ich przeznaczy 
si
 wiele sit i srodk6w, bo od tego ja- 
kim potencjalem naukowo-dydaktycz- 
nym bf;d
 dysponowac uczelnie zalezec 
b
d
 kwalifikacje, postawy moraIne 
i swiatopogl
d inteligencji w latach 
1980-90. 
W spotkaniu uczestniczyli takze: 
sekretarz KK PZPR Andrzej Czyz, 
czlonek sekretariatu KK PZPR, prze- 
wodnicz
cy KKKP Stanislaw G
ciarz 
oraz kierownik Wydzialu Nauki i 0- 
swiaty KK PZPR Ireneusz Maslarz. 
. (wcz) 


koncert dla 
zjazdowego 


Ponad 700 mIn zl wynosi wartoSl: 
zrea1izowanej w tym roku przez za- 
klady pracy woj. tarnowskie20 - 
dOdatkowej produkcji. 200 mIn zl z 
t
go przypada na przedzjazdowe zo- 
bowi(lzania i czyny. 
Ludziom czynu zjazdowego dedy- 
kowany byl uroczysty koncert, jaki 
Odbyl sif: wczoraj w Tarnowie w za- 
ktadowym domu kultury "Azot6w". 
K.onccrt zgromadzil na widowni 
przedstawicieli robotniczych zal6g 
t
£o przemyslowego ()
rodka, ludzi, 
kt6rzy wnicsli powazny wklad swo- 
jE'j pracy w przedzjazdowy dorobelt 
z:('mi tarnowskiej. Przybyli tak:ie 
C'zlonkowie Sekretariatu i Egzekuty- 
wV KW PZPR oraz delegaci woje- 
Wodztwa tarnowskiego na VII Zjazd 
Partii. . 
"it",j
c hohatl'r6w tcj uroczystosci I 

e
tetarz KW PZPR Stanislaw G
bala 


ludzi 


przedstawil dorobek Tarnowskiego w 
kampanii przedzjazdowej, obok wyni- 
kow osi
gni
tych drog
 zobowi
zan i 
czynu produkcyjnego podkreslaj
c bo- 
gaty pIon og6lnospolecznej dyskusji. 
"Koncert dedykowany ludziom czyni.l 
zjazdowego przez ludzi tworz
cych 
kulturf; jest wyrazem uznania, a tak- 
ze - solidarnosci wszystkich, kt6rzy 
wsp6ln
 prac
 buduj
 wsp6lny doro- 
bek" - powiedzial m6wca. 
Na koncert rezyserowany i prowa- 
dzony przez Wojciecha Siemiona zlo- 
jyly si
 wyst
py zespolow piesni i 
ta nca. "SwicrC'zkowiacy", "Pustkowia- 
nie", .,Stomil'" zespolu "Czarne Ja- 
sl{olki" z so1istk
, kapeli ludowej 
,,\Viarusy" 1. Pustkowa, orktestry dE:- 
tej Zakladow Azotowych, orkiestry 
podworkowej dz.ialaj
cej przy Klubie 
Mlodego Tedmika w DGbicy, a takze 
- zawodowych zespolow estradowych 
z Czechoslowacji. 


Spotkanie aktywu partYinego 
z delegatami w Nowym S_CZU 


Wczoraj w Domu Kultury Koleja- 
r7
 w Nowym SqCZU odbylo si
 spot- 
k
l1ie akly',,"u parlyjnC'go z delegala- 
mi na vn Zjazd PZPR: Janinq Kru- 
cZr>k, Mari<:mcm Zielinskim, Eu
e- 
niuszem i\ntkicwiczem oraz J6zcfem 
Cichonskim. \Vst
pem do dyskusji 
bYI monodram pt. "Przed grudniem" 


w wykonaniu Jerzego Braszki - ar- 
tysty Teatru Ludowego z Nowej Hu- 
ty. W dyskusji podniesiono wiele 
problem6w aktualnej polityki par- 
tii, akcentuj(lc program polityczn
go 
dzialania zawarty w wytycznych na 
VII Zjazd PZPR. (tago) 


Wzmoionv rvlm praev przvnosi 
korzvid nam wszvslkim 


"'
ld1lnki naplywajl\-t'e z rozny('h r..gionow kraju swie.dczl\ 0 wY!'iokim r
.t- 
tr'Ii.. Jlra('y w zakbda.ch produkt'yjnych przed VII Zjazdem PZPR. Nif'mal kaz- 
dy dzien wzboge.ce. nas 0 Rowe obieJdy przemyslowe i dode.tkowl\ p..odukcj
. 


Towary rynkowe 


Sklepy w Warszawie, Poznaniu, 

zczecinie i w innych miastach otrzy- 
n1aly w tych dniach dodatkowe parti
 
\lhran mr:skich. Jest to efekt zobowi
- 
zania prz.edzjazdowego pracownik6w 
zakladow przemysJ:u odziezoweeo "Vi- 
Itula" w Staszowie (woj. tarnowskie), 
Zaloga ZakJ:ad6w Koncentrat6w 
Spnzywczych w Wodzislawiu dostar- 
('7.yla wczoraj na rynek dodatko- 
'\1,.
 produkcj«: 55 ton konserw mi
- 
l!inych i warzywno-mi
snych, maka- 
rnnow oraz roinych deser6,w (budynie, 
ialaretki, napoje turystyczne). 


Troska 0 zdrowie 


Przykladem troski zaklad6w 0 zdro- 
'\Vie swy("h pracownikow mo

 by
 
tarnowsk;f' ..Azoty". We wtort.-k uru- 
chomiono zych zadan uznano rozbudow
 i mo 
dernizacj
 potencjatu przetw6rczego. 
tak by m6gl on zapewnic dostawy na 
rynek wi
kszej ilosci poszukiwanych 
produkt6w, a zwlasz,;za mrozonek, 
konserw, przetwor6w dietetycznych, 
przetwor6w przeznaczonych dla nie- 
mowl
t i dziecl itp. Przechowalnictwo 
powinno zapewni
 eromadzenie nie- 


Napi
ta sytuacja w Portugalii 


prow a z i 
stol czoy 


LIZBONA (PAP). 25 bm. w godzf- 
nach popoludniowych prezydent 
Portugalii .da Costa Gomes o
losn 
stan wyjlitkowy i przE"i(l1 do",odztwo 
okrE:gu wojskowego Lizbony. Komu- 


Sekretarz do spraw'rolnidwa USA 
przybyf do Polsk
 


W ARSZA W A (PAP). 25 bm. w go- 
dzinach wiecz-ornych przybyl rle. War- 
sz.awy sekretarz do spraw rolnidwa 
Stan6w Zjednoczonych - Earl Butz. 
Celem jego wizyty w Polsce j
st prze- 
prowadzenie rozm6w w sprawie dal- 
szego rozszerzenia wsp61pracy w dzie- 
dzinie rolnictwa i rozwoju hanrllu ar- 
tykulami rolnymi mit:
 
'.' .
 


tr/
 

 l
"'
" f · 
. '1" . 
 
" .
. ., 
,,: I#> 
t 'Ie 


f!\

!i:
:.:'j 
.. 
I:", 

...
, 
.s} 
 
. .:
, 
- : ""
:
 . 

 . 
-, 
iI' 
} '
 
! 
. 
t.7 ,/ 
s; 


,,' 


fJ 


\, 


I 


. 


z
dnych upas6w. w celu pelne
o i 
racjonalnego wykorzystania warzyw i 
owoc6w, urozmaicenia rynku we- 
wn
trznego i rozszerzenia oplaca1nei o 
eksportu. 
Biuro Polityczne ocenilo stan rnU- 
ze.cji decyzji dotycz
cych podJ4:cie. I'ro- 
dukcji ci2lgnikow licencyjnych w Za- 
kladach Mechanicr;nych "Unus". 
Stwierdzono, ze prace przebieg8j
 nit 
og61 zgodnie z zalozenlami. Zalecono 
podj
cie odpowiednich przed::;J
w7.i

 
w celu terminowego W'ykonRni
 prae 
przewidzianych na rok biel.l\cy oraz 
(Doko1\czente It/! ,tf'. 2) 


st j I 
ok Q U Li 


nikat sztabu generalnego 
il zbroi- 
nych Portugalii stwierdza, ie oglb- 
szenie stanu wyj(ltkowego nast
pil() 
w zwi(lzku z sytuacj
, jaka o'Jwstala 
w wyniku zbuntowania si
 ..ddzia- 
16w spadochroniarzy w TancOl (w 
pobli:i.u Lizbony), kt6re zajf:ly sie- 
dzibf: okrf:gu lotniczego nr 1 (Lizbo- 
na) oraz trzy obiekty wojskowe na 
terenie Lizbonv. Spadochroniarze do- 
magiij(l si
 dymisji 
eneral6w wchl")- 
dZ(lcych w sklad dow6dztwB woj;k 
Iotniczych. kt6rzy uwazani sa za 
Drzedstawicieli prawicy. 
Komunikat zapowiada .,z ubnl
- 
waniem", te w wyniku !!tanu wyj
t- 
kowego zostanie "ograniC70n:=i wol- 
no
{: slowa, zebran i manifest£.cji na 
terenie Lizbony". 
R6wniet we wtorek oddzialv wni- 
ska i zandarmcrii zajely r07.
tl")J:nie 
radiowe f stacje telewizji zna idt 1 ja- 
ce siE: na terenie Lizbony. Zl")st"l" 
wstrzymane nadawanie nnrrna 1 n 
pro
ram6w radiowych i telewiz: 
nych. 


dzielo 


sztuki 


}]" 
'. .", ,;:' l 
I . 

. 
 
': .'.' \ 
 
. \. 
" ':'1 . 
 U ", ' , ' I::
:, 
..... _...,- 'I: S. ...... 
I, :;. 't :
 '!rr
 ,', ' 

", -', - 
 ,
 ' 
\...--' , :'1,: " it.... 4... /
,. .....' 
.' .,.. , 
 
.. < 
, 
:';' 
 


.. 


, If. 
;

' 


.,. , 


,", 


f
 


,
 
" j 
\: .... 1 
l- 
t r\ 


.. 

' 
-
 


4. 
.". .... 


Mlode wykonawt"".tynie kurlyny- cobrlinu na tIt' 5Wt'gO dzi..la ' 
1"ot. E. W
glowski 


W obecnosci amba
adorA Ludowej Re- 
publiki Bulgarii w Polsce Christo Sza- 
nowa oraz przedstawicieli najwyzszych 
wladz krakowskich - z I sekretarzem 


Jutro 


10 stron I 


" 


I 


MNI 


L 


publikuje w t
'm numerze materialy 0: 
. kSiqzce, kt6ra. nie poddaje 5i
 obecnym swym konkurentom (Oa- 
nula Jakublcc) 
. k,[akowskim srodowisku plastyk6w, bogatym w nowe trdci (Kry- 
Btyna Zbijewska) 
. strategii przetrwania - w wywiadzie z prof. dr JuUanem Aleksan- 
drowl(.zem 
. stuleciu urodzin Wladyslawa Orkana, piewcy wsi gorczanskiej 
(.Jilzd Duzyk) 
Ponadto w numerzE": felietony Stanlslawa Stanucha i WojeieC'ha Ta- 
czanowskie(o. AWIAT-75, Tematy z uUcy, Szpalta kierowcy. 


I 


KK PZPR Witem Drapichem. sckr
- 
tarzem KK Andrz
jem Czyzem i pr..- 
zydentem Jerzym Pf;kalll - odbyla si
 
wczoraj w h
1i ..Korony" pif;kna uro- 
czysto
c pol,>ko-bulgarska. Sp61dzielma 
Pracy R
kodzida Ludowegn i Artysty- 
cznego im. Wyspiansklego przekazy- 
wala delegaeji Wielkiego Tyrnowa na 
czele z przewodnlcz
cym Okr
gowt'j 
Rady Kultury I Sztuki, Dino Mincze- 
wem - wykonane w Polsce wie]kie 
dzielo: licz
c
 ponad t07 m kw. po- 
wierzchni gobelinow
 kurtyn
 dlA Tea- 
t:-u im. K'isimowa w dawnej stolicy 
Bulgarii. 
Jak przypomniano w okoli<;zuo
cio- 
wych przemowieniach, idea reahzacji 
w Polsce projektu kurtyny dla teatru 
w Tyrnowie zrodzila si
 przed trzema 
laty w czasie organizowanych w tym 
miescie "Dni Krakowa". Nielatwego 
zadania podj
ln si
 'l:nana z prE'cyzji i 
artystyc7.nych walor6w swej pracy 
krakowska Sp61d%ie]nia im. Wyspla6- 
skiel:o, przekazuj,!c j. do realizacji 
(Dokot\cu"fe tI4 nr. "
		

/00366_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 252 


Wzrost stalej cz
sci placy 
Porzqdkowanie systemu wynagradzania 


WAB.SZAW-\ (PAP). Wzrost staleJ 
add wynagrodzenia kosztem licz- 
nych skladnik6w ruchomych - to 
jedna z zasad nowej polityki plac 
konsekwentnie wprowadzanej w zy- 
cie po VI Zjetdzie PZPR. ReguIacje 
i pod\\ 
-zki plac. w jakie obfitowalo 
ostatnie 5-lecie, byly okazjq do po- 
rz
dkowania s:"stem6w wynagradza- 
nia, do przebudowy wewn
trznej 
struktury plac. W rezu1tacie w wielu 
dzialach ruchom
 cz
{: placy, 
16w- 


nie r6:inego rodzaju prE'mie, udalo 
si
 ograniczyc do 15-20 proc. wyna- 
J!:rodzenia. 
Proces ten b
dzie kontynuowany 
Przemawia za tym szereg istotnych 
wz
l
d6w. Pierwszv - to oczywisty 
wplyw nowej struktury placy na 
odczuwalnosc awansu placowego, na 
poczucic pewnosci materialnej, na 
stabilizac

 budzctu rodziny pracow- 
niczej. Druf!i - to znaczenie wzro.- 
stu sta.lej placy dla podwyzszania 


Posiedzenie Biura Politycznego 


(Dokmiczenie ze It". I) 
zapewniema realizacji zadan pnypa- 
daj
cYLh na rok przysz1.Y. 
,V kolt"jnym punk
ie obrad rozpa- 
trzono niektore problf'my podnoszone 
w liste.ch do Komitetu CentralnC'co 
rZPR. W zwiqzku ze zbli':'ajacym sit: 
VII Zjazdem naplywajq do Komitetu 
Centralnego 1iczne li,dy w kt6rych 
zg
aszane sq wn:oski i propozycje do- 
t
 
z
.'e wsz.....stkich dzied.zin zycia. Li- 
st.\" tE' sq w:"korzystv\V
ne w tC'ku 
przygotowania matenal6w zjazdo- 
'
..ych. 
Biuro Potityczne stwif'rdzllo, Ie 
Ikargt t zaialpnia wplvwajl\ce od oby- 
wat('li s, traktowane z tro!ik, t od- 


Spot1	
			

/00367_0001.djvu

			t-.;r 262 
- 


DZIENNIK POLSKI 


3 


iThe Mud 
iPiramis Rock 


D t'
ki coraz wil1kszej inicjatYtci
 
.!Pagartu" - przyjechala do nas 
Qil'ls .,.edna z najciekawszych grup an- 
QI" .ktCh, "The Mud" (co oznacza bloto. 


a, 'lnul lub szlam). 
. odo. retro zawladn
la rowniez mu- 
:


 rozrywkowq - nie oszczl1dzajqc 
r a . Popularnego gatunku muzyki, jnk 
t!

1( and roll. Wtasnie ten st'lll i patu- 
N .p
e!entowal podczdS kon
ertow W 
1. 0tee , H.:.Lcie zesp;jl "Thc Mud". Pierw- 
,;1' Po
'azniejsze sukcesy tej prupy to 
tTar/Tanle dwoch utworow w stlllu elek- 
.lIc;::nego tan g o. - Craz y " 
 H yp no- 
'15", ". " 
tn!' ktor
. wkrotce staly sill czolowy- 
;6u: 'poZYc}ami angielsldch list przebo- 
r'. NnQranie kolejneQo utworu pt. 

'i:g.f!' Feet" stalo si
 jednym z naj- 
d ,k
zYch bestsellerow roku 19i4. Jak 
d
. tej pory angielscy muzycy naQrali 
\
 long-playe i 13 plyt singlowych. 
MUd.,krakowskich koncertach "The 
tit tnprezentowal publicznosci u- 
'a 0'1/ utrzymane mniej wil1ce; tv tym 
'Ii tl1y .'In klimacie muzycznym, ch'Jrnkte- 
tI1 zUJqce sil1 prostq liniq melod:Jcznq, 
,I(
cnlln:, akcentowanllm rytmem i nie- 
It' mpltkotcanym tekstem. Szczeg6l- 
i Podobnly sit: takie komplJz1/c3e, jak: 
honl'll/ This Christmas". "Secrflts That 
to U Keep" i "L'L'Lucy" - utrzymanp 
ret stlll u lat pil1cdziesiqtych. Abll stul 
Ql"o zupelnie zatdadnql estradq, An-' 
tJ.;CI/ tcykonali rowniez stare - aczkol- 
h/ k bardzo jeszc"Ze do dzis lubtane u- 
c: 01'11: ,,1 Want To Hold Your Hand" 
Ii "Din na .. 
fa
rakowskie koncerty mialy tqi duzq 
Pi/t
 tV .postaci efekt6w swie
!1tych i 
ZlJdotechmcznych. AnglicJl byli barrlzo 
Itt .
tvol
ni z pobytu W Polsc... Jak 
G.,I,eraZll ich stcietny wokalisto, Lt's 
h '111 .- nasza publicznosc ro'!umle i 
do
gUI" fla irh muzJlk
 tV zupphti.. po- 
ny spos6b, jak mlodziei angielska. 


. 
.l\i
.
t"ty nie zrobil tak korzystnego 
u .,'1-
 ' 
",. 
 n,
 nowy zespol U:flgiers
d ,.Pira- 
ba':d Rock". Ta niedlugo istniejqca a 
tJ.'tI z" popularna no. W I1grzech grupa 
kotf'Idl rt u nas blado. Prymityw'rI.(J tl'O- 
ktJ./
t'IJkn. opnrta glownie na nienrt!l- 
t1ir
tcnnYm krzyku. .slaby 'poz.om tf'ch- 
Et. <-ny poszczegolnych instrumemali- 
n;l
 .: to glou'ne wady. Nie pomogl 
G 't fit sU"ie.:o pozyskany Alex ! grupy 
" ene-raZ" A 
Jq . swojq drogo., kOlltra1ctu- 
tJ.';"f>t
'sp
lne t
'yst
py zpspo16w, trzeba 
t1t ,
nte, pomyslec, CZll bfldq oripou:ied- 
?nl ala . b . . 
1{ StP lP pn,.tneramt. 
I tj'ir onC'erty l'1'lJtl'tldzil .A"dTzej K06S0-" 
8k t, rt. cnlosc orr;anizownln Krokow- 
\ fl' 11 F:
t"nrln, 'ktnrrt zopou:iodn juz no- 
sc
' clekau:e imprezJ/ tV nnJl;zJ/m mie- 
e. lor AREK ALBER 


Elibieta Dqbek 


owoczesnosc rnusi procentowac 


P rzcmysl lckki - jeden z naj- 
wif:ksz;ych rynkowych poten- 
ta tow (20 proc. udzialu w do- 
stawach towar6w konsump- 
cyjnych) - dostal w mijajq- 
cym pif:cioleciu niezly za- 
strzyk inwcstycyjny. Poczqtkowo 
plan zakladal srodki rzf:'du 47 mId zl, 
pozniej, kiedy w wi
kszcsci dzial6w 
gospodarczych plan pi
cioletni kory- 
gowano w g6r
 - przcmysl lekki 0- 
trzymal dodatkowc zadania i wyz- 
sze naklady. W sumic wydatki na 
rozwoj tego waznego dzialu produk- 
cji rynkowej wyniosly w latach 
1971-75 65 mId zl. Jest to. niemal 
trzy razy tyle, ile dzial ten otrzymal 
w ubieglej pi
iolatce. 
Odmladzat sif: wi
c przcmysl lek- 
ki w ostatnich latach w niebywale 
szybkim tempie. W tym piE:cioleciu 
przybyly mu 74 nowc bbryki, a 130 
przeszlo modernizacjf:. Zakupiono - 
w duzcj mierze za 
ranic(l - najno- 
woczesniejsze maszyny i urzadzenia 
niezb
dne dla produkcji, szcreg do- 
kumC'ntacji na nowocze!';nc technolo- 
gie itp. Wszystko to bylo od r
ki 
wprowad7ane do produkcji, urucha- 
mian<", tcrminy budowy skracano 
jak si
 tylko dalo. a jednak... A jed- 
nak n pokryciu wszystkich potrzcb 
na wyroby przcmyslu t'>dziczowee;o. 
skorzanf'
o. a przcde wszystkim 
dziew:arskiego - m6wic jeszcze nic 
m07.na. 
Zlozyl0 sif: n
 to wif'le Drzvczyn. 
Wymicnmy tylko najwaznicjsze i 


.4JMOI)o. 
 . 
. 


i
 
ij 
- 


4 
<-,,",, 
( .. 


niezalezne od samych producent6w: 
r6wnoczeSnie ze wzrostem dostaw 
pochodzqcych z nowych i zmoder- 
nizowanych fabryk, niezwykle szyb- 
ko rosl popyt na wyroby przemyslu 
lekkiego. Wzrost zarobk6w spowodo- 
wal dwukrotne zwif;kszenie rocz- 
nych wydatk6w na odziez i obuwie. 
Na towary sluz(lce wypo
azeniu 
mieszkan - jak chodniki, dywany 
czy firanki - zapotrzebowanie 1'0- 
slo jeszcze szybcicj. Tymczascm 
startujqce w zycie nowe obiekty 
cierpia!y na r6zne nicdostatki. Wie- 
le z nich zlokalizowano na terenach 
.,dziewiczych", gdzie nie bylo wl6k- 
niarskich tradycji. stqd tez mlod€' 
zalogi zaczynaly praCf: od przyslo- 
wiowego abecadla. Nie moglo to po- 
zostac bez wyrainych slad6w na ich 
produkcji, przf>de wszystkim n
 jej 
jakosci. Byly powazne klopoty z 
wyzsz
 kadrq technicznq. Na miej- 
scu spec.iatistow brakowalo, n
 
przeniec;ienie si
 z wi
kszych oSrod- 
k6w do malych miast rcflektant6w 
bylo nicwiclu. 
Aby spJacic naleznosci za import, 
nal<"i;alo rownolegle zwiE';kszyc eks- 
port, szukac nowych rynk6w i no- 
wYch nabywcnw. Wszystko to przy 
stalym i szybkim wzroscie wyma
ai1 
.i potrzeh rynkl1 wcwn
trznc
o. TC!k 
wiE:c dostatnic inwcstycyjnie lata by- 
Iy d 1 a przemy
lu lckkiC'go r6wnocze- 
snie trudnymi latami produkcyj- 
nymi. 
Nie jcst to jednal
 pr6ba rozgrze- .. 


'.::-
 : 
1-
.  
. 
 


szania producent6w z licznych nie- 
dociqgnif:c, kt6re klienci odczuwajq 
na wlasnej sk6rze. Nicdawno pro- 
blemarni jakosci i nowoczesnosci 
wyrob6w tego przemyslu zajmowala 
si
 Sejrnowa Komisja Przemyslu 
Lekkiego. Po
lowie potwierdzili w 
calcj rozci
glosci pretensje nabyw- 
cow, wskazujqc takze na SUblCk- 
tywne przyczyny stanu rzeczy. Obok 
koniecznotci rozwoju krajowcj bazy 
chemicznej podkrr'S1ano nipzb(,'dn
 
p-oprC!w
 dzia1alnosci i wspolpracy 
p'ac6wek badawczo - naukowych 
przemyslu lekkicgo z fabrykami. 
Wskazywano na wadliwosc i wr
cz 
szkodliwosc dotychczasowej orsz:ani- 
zacji kontroli fabrycznej. ujemnc 
skutki podporz(ldkowania kontrole- 
row przed
i
biorstwu, kt6rego ja- 
kosc produkcji majq occniac. 
Bardzo wie1r uwC!gi poswi("cali po- 
slowic nie najlcpszcj jakosci gotn- 
w..rych wyrobow tego przcmystu, kt6- 
re - przy calym zrozumieniu licz- 
ny
h trudnosci - dalf'ko odbi('
ajq 
od faktvcznvch moz1iwosci, jaki(' 
stworzon'o jUz w tej branzy. Duzo 
m6wiono 0 istniejqcych jeszcze w 
po
zcz('g6Inych prz:vpadkach prsliz- 
J2;ach inwe'5tycyjnych, zbyt wolnym 
dochorlzE'niu do pelnyeh moz1iwcsci 
produkcyjnych itp Ognlny ton wy- 
powirrlzi po!=:low byl jednnzn<=iczny: 
stwor7.ono warunki do pracy l('t')!=:z('j 
nit. to po dotychczasowych wynikach 
widzimy. 
Nicw(ltpliwy wplyw ma tu i sy- 
tuacj
 rynkowa, 
dy7. pOpyt rcsnic 
i producenci za,czyna iij czuc si
 pa- 
n<=imi rynku. Warto jednak przvpom- 
ni('c. ze kst to panowanie pn70rne - 
klient ndzwyc7..aH 
i
 jut od kupo- 
wania byle czego. 
zukC! wyrobow 
nownczc
n"ch i ("I wysnkich p
r
mc- 
trach uzytknwych. .Tel:li ich nie- 0- 
trzvTr'a. odda pienilidzr do PKO, 
a fabrvki 
woie 11ic J1::1.i1E'OSZf" pro- 
rluktv bF;d q muo:ialy odlo:iyc do. ma- 
gazynl)'w... 
Nowoc7.esnosf. ktnra wesz.la dn f::!- 
bryk prz('mv

u lekkieJ2;o, nie iest ie- 
"Z('Zr:' W nl"lni zdy!=:knntl'lw::!fla. Wv- 
korz
'..
tanie 
zans z poz.ytkif"m o1::! 
spolrczenstwa to zadanie tE'go 
prz<"m
n;tu fla nC!jb1izsz.e lata. W su- 
kurs lekkiej bralfzy musi p6jsc 0- 
czywis
ie i chernia, i Pfzemys} I ,a- 
sz;.'nowy. Z ostatccz.nyc I rtckto'" 
rozlic7.C!c ht!;dzie producent6w 
klient. Surowy to s«:dzia. 


". '" 
- ." 
:. .". 
. >" 


.,.:" ..... 
. 
"'*' 
j...
:.....:._:-::.::.
'4
;:-:.:.:. 


f 
.... 
 
 


" ..

- 


.: ". ".:-. 
.
: -. :r
Ar
 


: ;...,.4 


'.....::
 
.. ."." 


..:
 


.
..- 


. .... ... '$
 


'. .
  . 
.:.;." 
. >F
 
 $-,;t': "1 

,.... .>1...- 
?
.: 
 W' .-4
'--:-...
 
. .. 
+",,::.
-. -:: ..,.. 

'_t ;
. .): 


t


: : 


r 


'. 
..


 
. ,..- ! I :. 
:

-('.'- 
I
,.'-" 
.. .. 


'r.. '. 
.'.:_
: 


t 

:
::: ,; 
,< 
..,.
:> 


. ,- 
>- 
.. 


"'
.
' 


. tf: 
J:. 


it. 


. J;........ 

.. 


.........-r.. . 


: .:':1. 


--., 
\0"" 1 '-:--:- 
.:':-:;.;':.;:' -:. 
. 
-'"..". '". '= -:. 
_:: .::::-_.._.:h
- 
. '6. "'-. 
. . .. . . 


"-0- .... .... ..... 
..; ..... i 

 


.. .---.. 


23 bm. odb
dzie sil1 rozruch technologiczny bnzy pnliu:olL'ej grlonskif'.1 raf7n('rii. 
N/z: tvidok na blok paliu;owy i pole zbiornik6ro rafinerii CAF 


lQOI'OWIEDZll - LPOLEMIKIJ . ) WlIilASNIENIA I 


1\ 


R
dzie 5chronisko dl a 
bezdomn
rch zwierz
t 
II Spra

 p_oruszone w art
.kule 
. i\'Ionrkl'
 y!;ogl
d pt. "Pleskie 
zYcie" 15
 zbyt powazne, aby m07.na 
b;\'lo zostawic j
 bez wyjasnif'niR. 
'fOZ 01... ponad 60 oddzial6w, popar- 
cie wladz I spoleczenstwa. Praco- 
Wa1ismy spolecznic lepiej lub 
o- 
rZ
j. Niejednokrotnie wciskali si
 
do Zarz
du ludzie niepowolani lub 
Wr
C'z szkodl iwi. Oddzial krakow- 

ki w m;tatnim okret;i(' przf'zywal 
kryzys. Dwa ile praC'uj
ce Zarz
dy, 
.awR Kolegia. W styczniu br. zrpor- 

anizow;!.ny Zarzad (po 10-mie!;i
cz- 
11
'11'1 2'amip!'Ozaniu) porljal prawidlo- 
\\.0} prac
. 20 marca br. prezes Zarz. 
GI6wnpgo W Warszawie Konrad 
::\Jakuc:;h rozwiqzi'll kilkunastoosobo- 
""t! wladze Oddzialu ustanawiaj
c 
kuri'ltora. 
K
ll?'£ia i kuratorzy si powolywa- 
r.e Jedynie do zwold k q t("01 przyjscia z PIJ- 
moc
 osobom chorYI11 propozycja 
jest ji'lk najslusznzE'jsza. Z druJi;lej 
Jed11ak slrony rozwiazania takip
o 
przy ohF'cnd C;ytui'lcji ruchowej w 
!Ot;ilrji Krakow ca. as. nic moznri za- 
dosowrlc. Na stacji C'zynny jest tr>raz 
tylko jcdcn przdazd w poziomie 
s7yn. Dru
i zostal zamkni
ty w 
zwii'lzku ze zwi
kszon	
			

/00368_0001.djvu

			.. 


DZIENNIK POLSKI 


N r 262 
- 


DZIENNIK SPORTOWY 4,5 mln zimowych gosci oczekuje 
wojewodztwo nowos
deckie 
I 


Wislakom 


potrzebny doping 


Trudne zadanie Wisfy w meczu z Ruchem 


TI "j
yn
k lilowy Wbly . Buchem 
lite .apowiad. Ii, dla obu drutyn la- 
twe - 'nietna, .imowa aura nie bf:- 
dli
 Ipr.ymi
rzf'ticem pilkarzy. Tak 
m
t"i sh
 ni
fortunne prz
lotenie meczu 
k
sko"iaD. . "niebieskimi" I Z listopa- 
.a. 
- Dzisiejszy meCK z.Ruehem bt:dzie dla 
nas niezwykle wazny - m6wi trener 
,.blalf'j gWiazdy" Aleksander Broi
-- 
ni.k. Nie powiodlo si
 nam w ostatnieh 
trzech meczaeh, kibiee s, zaniepokojeni 
- ale nie dziwi
 si
 im. Cheemy przer- 
wac te niepowodzenia. Trzeba jednak 
pami-:tac. i:e Itajemy naprzec1w dru- 
zyny mi
trza Polski, z kt6rll Wisla od 
lat toczy zacir:te I'ojedynki. 
dzf:, ze 
obydwa zespoly zagrajl\ rozwaznie - 
a wygra t
n. kto lepiej 
-ykorzysta 
bl
dy przeei"mika. Bt:dziemy walczyc 
" zwyci-:st wo. 
- Dolo:iymy wszelkieh staran by 
U7.
.sk8e jak najlepszy wynik - po- 

-iMzial nAm k;Jpitan dru:iyny Antoni 
Szymano\\-!iki. Pracujemy soIidnie na 
tr..ningu i. mam nadzid
. ze nasz wy- 
silek 
dzie procentowal n8 boisku. 


Niezbt:dny jest jednak dla nas doping 
widowni. Prosz
 mi wierzyc, ze inaezej 
gra si
 przy aplauzie widz6w, a inaezej 
przy milez
cej lub gwizdz
eej widow- 
ni. Prosimy naszych sympatykow 0 go- 
rQey doping, kt6ry bardzo nas podbu- 
duje w meczu z tak silnym przeciwni- 
kiem jak Rueh. 
Trener Brozyniak zebral sW
 druzy- 
n
 na krotkie zgrupowanie. Dysponuje- 
ealli kadr" ehoc nie wiadomo jeszeze 
ezy Wisla wybiegnie dzis na boisko 
w najsilniejszym skladzie. Wprawdzie 
dr Jerzy Jasienski zapewnia, ze obaj 
bramkarze s
 jui zupelnie sprawni, ale 
niepewny jest udzial w spotkaniu 
Kmiecika. Kontuzja z meezu z Marti- 
nem dajp. sit: jeszeze we znaki. 
Na boisku przy ul. Reymonta nie za- 
braknie emocji. Rueh, jak zwykle, po- 
winien zade:monstrowac interesuj
e
 
grf:, wislacy zapowiadajll nieust
pliw
 
walkf:. Meez rozpocznie sit: 0 godz. 17. 
Ootyehezas w 77 spotkaniaeh ligowyeh 
'lJ'i
la wygrala z Ruehem 24 mecze, 
%r
misnwala 22 i przegrala 31. Bramki: 
119-112 dla ehorzowian. (jot) 


Pucharowe mecze Stali i Slaska 
'" 


'Wsr6d 18 z
po16w pilkarskieh, ktore 
r
leirAj
 dzii pier
.sze mecze 1,8 fi- 
natu Pucharu Europy 51\ rowniei dwa 
p(\ukif': Stal Miel
e gra w Brat
.sla- 
,,-if' 0 godz. 17 z tamtejszym Interem, 
'Q,rroda\\(ski Slqsk pOdejmuje U siebie 
o godz. 13 slynny angielski zespol Li- 
verpool. 
Pilk
rze angielsey, eh
 to prz.eciez\ 
4ruhta "'.y!!okiej klasy, nie s
 zbyt 
I"
,vni swoje
o dZlsiejszego losu. Po 
prC\Stu :
a
sk jest dla nieh druzynl\ nie- 
ZnaI'1
. L.e
pol wrocl8.wski wyst
pi naj- 
pr
m-dopodobniej bez kontuzjowanego 
Wlad".shtwa 2mudy. Kwiatkowl5ki na- 


Kto zostanie pilkarskim 
mi
trzem Europy? 
A
-ans do cwiercfinalow pilkarskieh 
ME w: walcz
 ly Belgia, Czeeh06lowa- 
{'ja. Hohmdia, HiszptJtj\l J oslawia. 
Walia 1 ZSRR. Osmym cwiercfinalistl\ 
ht:dzi
 za '" RFNt '\\ ttr
 jej 
bowi
m remls z Maltl\, aby zaj
c pier- 
sze mie-jsce w grupie. 
Jednll z najwi
kszych niespodzianek 
turnie:ju elimmaeyjnego bylo zwyci
- 
.two Czech06lowseji nad Angli" 1 wy- 
.1il"ino\\"an: e jej z mistrzostw. Z dzie- 

i
du europejskirh finalist6w minio- 
n,\"ch mistrzostw twiata tylko RFN. 
Hol..lndia i Jugoslawia zdobyly awans. 
\\c". el;mino".an'" natomiast zostaly: Pol- 
.!u, Szkocja, Szwecja, Bulgaria, NRD 
i Wlochy. 
'Viele zalezy teraz od 100000wania 
t",-iercfinalowej 6semki. Kto wie, ezy 
I t
.m razem nie powt6rzy sit: mona- 
ehijski final RFN-Holandia. Cztery 
c,,-ieri'finalowe pary poznamy 14 sty- 
c:znia przY5z1ego roku, a wi06n
 od
d
 
sit: rozgr
'wki p tytul najlepszej dru- 
zypy europejskiej. 


Hokeisci Kanady 
w mi
trzo5twach swiata 
Jak oliiwiadezyl w wywiadzie praso- 
wym prezydent Mif:dzynarodowej Fe- 
deraeji Hokeja na Lodzie (LIHG) - 
SAbetzki (RFN), Federaeja otrzymala 
oflcjalny list Amatorskiego Zwi
zku 
H
keja na Lodzie (CAHA), w kt6rym 
ZI." iadomiono, iz Kanada zglasza sit: do 
mistrzostw iwiata w 1977 r. w Austrii. 
Olnacza to, ie z przyszlorocznyeh mis- 
trzodw grupy ..Au w Katowieaeh do 
.rupy "B" spadn
 dwie druzyny. Na 
ict! miejsce aw
nsuje mistrz grupy "B" 
OrAZ Kanada. 
Prz
"szloroczne mistrzostwa w Kato- 
"kaeh bf:d_ mialy bardzo silnlt obsadt:. 
Dziah
('ze USA zapowiadaj
 wl
czenie 
do sW'ej drutyny 6--8 ezolowych graezy 
zawodO'Wyeh. R6wniez Szweeja i Fin- 
lal'tdia zan'ierzaj
 sei
gn
c posilki z 
Kanady. gdzle wystt:puj
 w zawodo- 
"ych drui:vnaeh ezolowi zawodnicy ich 
krajow. MistrzOl1ltwa bt:dli eit:zk
 pr6- 
b, dla reprezentaeji Polski. Wszystko 
wskazuje na to. Ze 0 utrzymanie sit: w 
Irupie ..A" zaeif:t, walkf: toezyc 
dq 
trzy zMpoly: NRD, RFN i Polska. 


Tu Totek 
Llis 
lska: 1
 rozw. z 12 trafienia- 
mi - wygrane po 17.140 d. 195 rotw. 
z 11 tnf. - po 1.318 zI. 1.967 rozw. Z 
10 traf. - po 130 El. 
Lila anlliE'lska: 3 rozw. z 13 trafie- 
niami - wygrane po 146.273 zl, 50 rozw. 
z 12 traf. - po 8.776 zl. 839 rozw. z 
11 traf. - po 523 zl, 7.443 rozw. z 10 
trat. - po 58 d. 
Prf'miowana kone6wka banderoli: 
c
t
rocyfro
.A nr i52fi 
 10 kupon6w - 
nIl.J1"ody: po 1.000 zt, trzye"frowll. nr 
5:6 - 142 kupony - nagrod
.. po 100 zl. 


dal leczy kontuzj
, a Wanat pauzuje 
na skutek nalozonej przez UEF A kary 
jednego mecZu. 
Pilkarze Mielea przebywaj
 w Bra- 
tyslawie ad poniedzialku. Stal zapo- 
wiada ()C;tr
 walkf; 0 kaZd
 bramk
, 
cne bowiem w ostatecznym bilansie 
mog
 miec dec
.duj
ce znaczenie. 


Pilka nozna w PR i TV 
Polskie Radio w programie I 0 

odz. 13 rozpocznie tran
misj
 ze 
spotkania SJlsk \\-roclaw - Liver- 
pool, 0 godz_ 17.55 z Bratyslawy z 
meczu Inter Bratyslawa - Stal Mie- 
lee (druga polowa). 
Telewizja przeprowadzi bezposred- 
nie transmisje od godz. 12.55 z Wro- 
elawia oraz od 16.55 z Bratyslawy. 


Sport \V T
KF 
W turnieju iatk6wki mt:zczyzn 
KKF uZ
:.$k.atJ,l) wyniki Bielany 
Bipro.stal 2:'1, Gorpol - Energoprojekt 
2:1, Krakus - Hejnal 2:0, Kozaki - 
Armatura 2
1, Krakus - G6rpol 2:1, 
Bielany - Kozaki 2:1. W spotkaniu 
finalowym druzyna ogniska TKKF 
Krakus pokonala Bielany 2:0 i zdo- 
byla puchar Rady Kultury Fizyeznej 
i Turystyki KRZZ. 
.. 
. Po 12 rundach turniej6w TKKF 
.tawce 74 zawodnikow przewodz
: 
Szopa, Gajewski, Pirzanski, Graff. 
Mrye i Trojanowski. 
. Po 8 rundach roztrywek obu Iii 
- prowadz
 wsp61nie: w I - KPIB 
i ZMS-HiL, w II - Prokocim i Kolos. 
Wyniki ostatnieh spot.tal1: 
I liga: KPIB - Montana 8:2, Bie- 
lany - "W-98" 5:5, 
'ilmowiee - E- 
nergoteren 5:5, Zniez - Bielany 7:3, 
Inst. Szkla - WZR 7:3, ZMS-HiL - 
BPPS 8:2, Inst. Szkla - Montana 7:3, 
KPIB - Inst. Odlewnietwa 8:2, Mon- 
tana _ Filmowiee 6:4, ZMS-HiL - 
Energoteren 8:2, Radioteehniczna 
BPPS 5:5, Z
IS-HiL - Inst. Szkla 9:1. 
II hea: Kolos - MBP 8:2, Geofizy- 
ka .- Energoprojekt 7:3, Telpod 
Zegluea 10:0, Wesola - MBP 5:5, 
Geofizyka - Stomil 6:4. Prokocim - 
Telpod 8:2, Energoprojekt - BPPS II 
5:5, MBP - MDK 10:0, BPPS II 
Inst. Odlewnictwa II 6.4, BPPS II - 
Geofizyka 6:4. 


W kilku wierszach 
W zaleglym meezu 0 mi
trzostwo I 
ligi koszyk6wkl kobiet, AZS Poznail 
pokonal Olimplt: Poznan 91:69. 
. 
We wtorek kierowey kontynuowall 
samochodowy R
jd Anglii. Wszystko 
wskazuje na to, ze zwycit:zcl\ rajdu 
zostanie ponownle doskonaly finski 
kierowea Timo Makinen, ehot r6zni- 
ee mi
dzy zawodnikami ezol6wki Sll 
male. 0 Jaroszewiezu - Zy
zkowskim 
nie nle wiadomo. 
. 
Przewodniez
cy GKKFiT Boleslaw 
Kapitan przyj
l we wtorek reprezen- 
tacyjn
 druiynt: polskieh siatkarzy, 
kt6rzy na mistrzostwaeh Europy w 
Belgradzie wywalezyli drugie miejsee. 
Srebrnymi medalaml "Za wybltne 0- 
si
gnit:cia sportowe" zosta1l udekoro- 
wani: Bosek, Czaja, Gawlowski, Iwa- 
niak, Jasiukiewiez, Kustra. Lubiejew- 
ski, Lasko, Rybaezewski, Sadalski, Ste- 
fanski, W6jtowicz. 
till 
Koszyka.rze Jueoslawil odnle
U 4 
zwyci
stwo podczas 
mervkai15kiego 
tournee. Pokonali oni w Albuquerque 
r
prezentacjf! stanu :r\owy Meksvk 
65:62. 


ZAKOPAN'E. W woj. nowos
deekim 
dobiegaj
 k01lca przygotowania do se- 
zonu zimowego. Jego gospodarze spo- 
dziewaj
 si
, ze w okresie zimy bawic 
tu bE:dzie ok. 4,5 mln turystow. Naj- 
wit:ksze nasilenie ruehu spodziewane 
jest w okresaeh swi
t i nowego roku, 
ferii szkolnyeh i w drugiej polowie 
marea. 
Na pierwszy zimowy szczyt w trze- 
ciej dekadzie grudnia prawie komplet 
miejsc zarezerwowano juz w Zakopa- 
nem, Kryniey i Rabce. 


Dni otwarte w AGH 
Rokr
znie tradyeyjnym zwyezaj
m 
z okazji zblizajQcego si
 "Dnia G6rni-- 
ka", w okresie od 25 listopada do 4 
grudnia br. Akademia G6rniezo-Hutni- 
cza im. St. Stasziea organizuje dni 0- 
twarte uczelni. W dniu wezorajszym 
prorektor Akademii prof. dr hab. Alek- 
sander Dlugosz oraz naezelny dyrektor 
Zjednoezenia Kopalnietwa Surowe6w 
Chemicznych dr inz. Kazimierz Slizow- 
ski otwarli w auli AGH wystawt: ko- 
palnyeh surowe6w ehemicznych i prze- 
gl
du dorobku studenekieh k61 nauko- 
wyeh: "Kola naukowe blii.ej przemy- 
slu". 
Bogaty program otwartyeh dnl teJ 
zasluionej dla polskiego g6rnietwa u- 
ezelpi przewiduje m. in. zwiedzanie w 
okresie od 25 do 2R. XI. br. kopalni 
doswiadezalnej przy Instytucie Maszyn 
G6rnitzych Przer6bezyeh i Automaty- 
ki, pracowni automatyzaeji i kierowa- 
nia proeesami g6rniezymi ora
 mu- 
zeum historycznego AGH. (zs) 
l\lrozony chleb 
ZIELONA GORA (PAP). W piekarni 
meehanieznej WSS w Zielonej Gorze 
dobiega konca instalowanie speejalnej 
komory ehlodniezej do zamrazania... 
swie:iego pieczywa. Dzi
ki zamrozeniu 
zahamowany zostaje proees jego ezer- 
stwienia. Przeprowadzone doswiadeze- 
nia wykazaly, ze po odmro:ieniu ehleb 
odzyskuje sw
 pierwotnli swie:iosc. 
Przechowalnia ehlodniowa pozwoli 
na sukeesywne gromadzenfe w ci
gu 
tygodnia wi
kszych iloSci pieezywa w 
jej komorach i u
prawni ei
glost za- 
opatrzenia miasta w swiezy ehleb, 
zwlaszeza w dni przed
wiliteczne oraz 
wolne od praey soboty. 
Spis kozic w Tatrach 
ZAKOPANE. Slu:iba lesna Tatrzan- 
skiego Parku Narodowego, przeprowa- 
dzila w Tatrach doroezny spis kozie. 
Jak wykazaJy obliczenia, poglowie tyeh 
pi
knych zwierzijt nie uleglo zmianie. 
Po polskiej stronie' Tatr naliezono 187 
kozie, w tym 70 w rejonaeh Morskie- 
go Oka i doliny Pi
ciu Staw6w. 
Lesnicy dokonuj
ey tego swoistego 
remanentu mieli r6wniez okazjE: napot- 
kac zwierzt:ta, ktore zranily sif; 0 pusz- 
ki po konserwach i 0 szklo po butel- 
kach pozostawionyeh przez niefraso- 
bliw
.eh turyst6w. 


Wladze wojew6dztwa postanowily, ze 
z uwagi na walory turystyczne miasta: 
Krynlca, Piwniczna, Rabka, Szczawni- 
ea i Zakopane, pozostanll w okresie zi- 
my bialymi, to znaczy nie wolno b
- 
dzie w nich uzywac srodkow ehemiez- 
nyeh do wytapiania sniegu .na jez- 
dniaeh; ehodzi 0 to, a by byly one prze- 
jezdne dla san. R6wnoczeSnie postano- 
wiono dop
azyc wszystkie dzialaj
ee 
w wojew6dztwie wypozyezalnie sprz
- 
tu - sportowe
 0, jak r6wniez uruehomie 
ponad 50 przenosnyeh wyci
g6w nar- 
ciarskich. 


Falszywe 


Ponad 6,1 mId zl kredyto w 
dla mlodych malzenstw 
WARSZAWA (PAP). 360 tys. mlodych 
malzenstw zaci
gn
lo w ci
gu prze sz10 
dw6ch ostatnieh lat kredyty PKO na 
. . k . v.cz na 
zagospo,darowame mlesz an. .. I 
suma pieni
dzy wyplaeonych na ten C
d 
osi
gn
la juz wysokosc ponad 6,1 m 
zl. Srednio wi
e mlode malzenstW? O. 
trzymywalo ok. 17 tys. zl pozyezk 1 . 
Kredyt PKO przeznaezony jest \
Y. 
btcznie na zakup wyposazenia do ml e . 
szkan. Najczf;Sciej mlode pary f
n
r 
sujQ z tyeh pieni
dzy zakup mebh. d\.
 
ten eel zaci
gn
lo ok. 60 proe. kre . 
- .. ze. 
tow. 17 proe. mlodyeh malzenstw pr y 
znaezylo po:iyezki na zmechanijlOWa:. 
sprzt:t domowy oraz artykulY gosP 
darstwa domowego. a 15 proe. na z

 
kup sprzt:tu radiotechnicznego, pr ze ... 
wszystkim telewizorow. 


recepty 


lekarskie 


NIE ZASPISZI 


WARSZA}fA (PAP). Srodki uzywane 
wyl"cznie do zabiegow przerywania 
eil\zy i zestawy antybiotykow ordyno- 
wane profihiktyeznie po takim zabie- 
gu figurowaly na reeeptaeh wystawio- 
nyeh przez warszawskQ lekark
 Janin
 
K. na nazwi5ka kobiet-rencistek. M
z- 
ezyznom - reneistom aphkowala leki do 
narkozy i znieczulen miejseowyeh, a 
nawet srodki typowo ginekologiezne. 
Na wielu receptaeh wystawionyeh dla 
tego samego reneisty znajdowaly sit: 
roznorodne leki w ilosciaeh zagraza- 
j
eyeh nie tylko zdrowiu, lecz i iyciu 
paejenta. CZf:SC recept opatrzona byla 
nazwiskami reneistow jui ni
zyj,cych 
lub nigdy nie istniej
cyeh. 
Wszystko to stwierdzili m. in. leka- 
rze podezas kontroli recept podpisa- 
nyeh przez Janint: K. zatrudnion
 jako 
lekarz rejonowy (najpierw internista, 
potem ginekolog) w jednej z warszaw- 
skich przyehodni. W okresie ad styez- 
nia 1971 r. do czerwea 1973 r. wysta- 
wila ona 2,5 tY5. bezplatnyeh recept 
na nazwiska 860 renciost6w - pacjen- 
t6w przyehodni i fikeyjne osoby. War- 
tose lek6w pobranyeh na te reeepty w 
stoleeznyeh aptekach wynesi panad 210 
tys. zl. 
Pod zarzutem zalarni
eia tej kwoty 
Janina K. odpowie przed .
dem. W 
toku tledztwa pn.esluc;hano kilkuset 


8.tp. 
JANINA z Baranowskich 
MASl.OWSKA 


na5za najukoehansza Matka i Ba- 
bunla, zmaria w Krakow1e dnla 23 
listopada 1975 roku, w wieku 73 
lat, pozostaw1ajttc nas w gh:bo- 
klm smutku. 
Po
rzeb odbt:dzie sit: c!zisiaj. w 

rodt:. 2!! llstopada, 0 godz. 13.30. 
n
 emen.ta
zu :Rakowl.ek1m w Kra- 
kOWle. 
C6rki, syn, synowa, 'Wnuki 


mnie .- 
 
 
 
..
. .. 

, " 


,.
... 


-. 


i XH 
:"
/ 
 


.. , 


. I . I ' 
.... .. -. 


Duzy wyb6r budzik6w 
o nowoczesnej obudo- 
wie,. r6znej kolorystyce, 
pO przY5t
pnych cenach 
bo od 170 do 350 zl, 
w tym wiele nowosci, 
jak np. 
budzik .Globoclock. 


. . 


. 


swiadk6w paejent6w przychodn
 
zdrowia, rzekomo leczonyeh srodka1'!1 1 
znajdujlleymi sit: na reeeptach. Oka: 
zalo li
, ze me tylko nie korzyst
ll 
oni z tych lek6w, ale nie wiedzieli. 0 
istnieniu takieh reeept na ieh naz W1S . 
ka. Janina K. przyznala si
 do winY 
_ leki przepisywala na wlasny uiY. 
tek. Wykorz;ystywala je do wykonY. 
wania w prywatnym gabinecie zabie
 
gow ginekologieznyeh oraz dla paden. 
t6w przyjmowanych prywatnie w dO. 
mu. 
Akt oskarzenia przeeiwkc nieuez ci . 
wej lekaree prokuratura wojeW6d Zka 
w Warszawie skierowala do sli du . 


W dniu 24 listopada 1975 rokU 
zmari w Krakowie po kr6tkieh a 
ei
tkieh eierpleniach 


FERDVNAND LEMLER 


ADWOKAT 
nuz najlep!lzy i najdrots-zy M
, 
Brat i Wujek. 
pogrzeb odbt:dzie sit: dzilnaj, w 
Arod
 211 l1stopadll, 0 godz. 13. 
a 
cmentarzu przy ulicy MiodoweJ. 
Pogrll1eru w gi«:bokim' bolu 
lona 1 rodzina 


W dn1u 24 listopada 19'715 
zmarl w Krakowie 


rokU 


FERDVNANQ LEMLER. 
'" I . .APWOKA T I 
ceniony pnwnlk, najleP'zy koleg a . 
zaiotyc1el i ezionek naszego ze. 
spolu. 
Czes
 Jego pamiE:c1! 
Pogrzeb odbt:dzle si-: w srod«: 
2t'! llstopada, 0 godz. 13, na eme'1- 
tarzu przy ul. Miodowej w Kra- 
kow1e. 


Zesp61 Adwokacki Nr 7 
w Krakowie 


- 


== 
CD 

 
S» 
a 

 
-= 
.... 
S» 

 
C> 
::E 
S» 


I 


w cenie 230 zl, 
zestaw budzika 
z minutnikiem 
w cenie 350 zl 
(swietne .jako upomi- 
nek mikolajowy!) 
polecajq sklepy 


. 


,  
1-...1 
'-c::: 
=- 

 

 


-. 


I 


C-" 
=-:- 
c: 
....... 
CD 

 

 
::::s 
".Q) 


./ 1 
I 


,
		

/00369_0001.djvu

			N r 262 


DZIENNIK POLS
 


K.oledze ADA..'\IOWI KARSKIE:\IU 
!!ktadamy "'yrazy gl-:bok1ego wsp6lczuc:1a z po- 
WM.u 
miercl 
ONY. 
KOldanki i koledzy z Krakowsklego Przed- 
si
blorstwa Rob6t Telekomunlke.c
ojnycb 


Koledze JOZEFOWI KWARTSIKOWI 
Przewodnlcz
cemu Rady Zakladowej naszego Za- 
kladu - IIkladamy wyrazy glt:bokiego wsp61czu- 
Cia l. powodu smlerci ZONY. 
Rada Za.kladowa, pOP PZPR i Zarz
d 
Zakladu Doskone.lenia Zawodowego 
w Krakowie oral. koletanki 1 koledzy 


1- 


M
r Int. KAZIMIERZOWl KURA
IOWI 
n
.rektorowl Przedl5i-:blorstwa Budownlctwa 
,Przemyslowcgo "Chemobudowa - Krak6w" 
5klAdamy wyrazy gl-:bokiego ",-.sp61ezucia & po- 
WOdu smiercl OJCA. 
Zalora 
PBP "Chtmlobudowa - Itrak6w" 


Kolete.nce KRYSTYNIE B!:RZ!: 
5kladamy wyrazy najgl-:bl5ze
o wsp6lczucla & po- 
wodu smiercl Slostry 
REGINY GOLI 
n
7ekda. t pracownlcy Zakill.du Budowlano- 
Remontowego WoJew6dl.klego Zwi
l.ku Sp61- 
dzlelnl Budownlctwa l\Iiuzkanlowe,o 
w Krakowle 


W zwl
zku ze tmlercl
 


WLADYSLAWA KOWALIKA 
5kladamy Jego ZOSIE i ROnZLVIE wyrazy naj- 
IUt:bszego wsp6lczucia. 
D
.rekcja, Rada Zakladowa I praeownle)' 
Hotelu "Orbls-Cracov1a" 


- 


Koletance IRESIE SOBCZYKOWU 
8kladamy wyrazy ubolewania 1 nAjgt-:bszelo 
\\.sp6Iczuc1a. z powodu smierc1 ME;ZA. 
D
Tt'kcje. 
I Rada. Zakl
dowe. OtlirodkA Organlza('jl 
I Informatykl Prze.myslu Pl"troche- 
mlezneJ;'o "Petroinform" 'W Krakowle 
oraz koldankl i koledz)' 


- 


Wszystklm, kt6rzy.odprowadzili na wieczny 
spoczyn£k naszego ME:za i Brata 


sp. EDWARDA NIEMCZYKA 


skladamy t
 drog
 serdeczne podzi
kowa- 
nie. 


20NA I SIOSTRA 


\ 


I.; 
I 


Wszystklm, kt6rzy okazall n
m pomoc 1 w51'01- 
C7ucte I tak hcznie uczestniczyll W obrzt:dzte 1'0- 
grzebowym, w Lysej GoC'ze, naszej najukoehaf1- 
I.zej Corki, Su)stry 1 Ciod \ 
- 
Sp. STEFAN II GAJDY 
l'Ilug'olf'tnieJ pracownlcy Centrali R
obneJ 
w Krakowle 

kladamy tl\ dro

 najo;erdecznlehze podl.it:ko- 
\\-anie, z wyrazami ilt:bokiej WdZlt:cznosel. 
RODZICE I RODZINA 


..... 


- 


OBRONV PRAC DOKTORSKICH 
- 


nziekan i Rada Wydzialu Lekarski"go Akade- 

ii 
tedycznej im. Mikolaja Kopernika w Kra- '" 
...?Wle zawiadamiajij. ze PUBLICZNA OBRO- 

A PRACY DOKTORSKtEJ lek. med. EL- 
LBIETY W ALAS-SKOLICKIEJ 
odb
dzie si
 w dniu 9 grudnla 1975 roku, 0 
rodzinie 11, w auli Akademii MedyczneJ - 
1\> Krakowie. ul. Anny 12. 
Temat pracy: "Cytologiczna ocena d)'splazjl 
n
blonka szyjki maciey 1 kobiet . zaburzcnia- 
1111 hormonaln
'mi". 
( Promotor: prof. dr hab. Rudolf Klimek - 
AM - Krak6w). 
ru Recenzenci: prof. dr hab. Adam Kulczycki - 
k J), doc. dr hab. Jan Madej - (AM - Kra- 
6w). 
b 
 pracl\ doktorskl\ zapoznac si
 mozna w Bi- 
hotece Gt6wnej Akademii Medycznej - 
\V KraKowie 41. Anny 3 


5 


Dziekan I Kada W
dzialu Fi1olo.lticzne.lt
 un
- I Zakla
 Tran!portu .Samochodo":e
o I Spedyeji 
wersytetu Jagiellonskicgo zawladamlaJq, ze WSOIP w Krakowle ul. Na ZJezdzle 8, ogla- 
w dniu 5 Irudnla 19,:> r., 0 godz. 12 W' uli po- sza, ze SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU 
siedzen Wydzialu (Collegium Novum. ul. Gol4:- OGR..\NICZO
EGO samnch6d markl .,8ACII- 
hia 2t, sala nr 26) odb
dzie si
 PUBLICZN.\ SE!\RING". typ S-tOOO-l, numer pOdwozla 
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr ALE- 11803, numer sllnlka 0069, rok produkcjl 1960. 
KSANDRY ST ANKOWICZ numcr reJestr. - KG 09-89, stopien zuzy- 
pt. ..Proza artystycznaSamokovliji". cia 75°,'0. 
Promotor: doc. dr hab. Wlodzimierz Kot - Przetarg odb
dzie si«: w dniu 9. XII. 1975 1'., 
Uniwersytet Jagiellonski. 0 godz. 10 w Zakladzie Transportu Samochodo- 
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Jak6biec - v.-ego i Spedycji - Plac6wka Terenow. w No- 
Uniwersytet Wrodawski, prof. dr hab. Maria wym Targu, uI. Skladowa 7. 
Bobrownicka - Uniwersytet Jaiiellonski. Cena w¥wolawcza wynosi 42.500 dotych. 
Egzemplarz pracy wraz z recenzjami znajduje Pojazd mozna oglqdac w bazie PIac6wki Te- 
si
 do wglqdu w Czytelni Biblioteki Jagielloil- renowej w Nowym Targu, codziennie w 
skiej. godz. 8-12. 
. Wadium, w wysoko
ci lO°.'n ceny wywo}a
- 
Dziekan I Rada Wydzfalu Lekarskiego Akade- ezej, nalezy wplaci
 najp6iniej w przeddzieIi 
mii Medycznej im. Mikolaja Kopernika w Kra- przctargu, w kasie Zakladu Transportu Sa.mo- 
kowie zawiadamiaj<\. ze PUBLICZNA OBRO- chodowego i Spedycji WSOiP w Krak
wie, ul. 
NA PRACY DOKTORSKIEJ lek. med. MARII Na Zjeid,zie 8. 
KULAK 
Przetarg odb
dzie si
 w trybfe przepis6w za- 
odb
dzie si
 w dnlu 9 grudnla 1975 roku. 0 go- rzqdzenia Mini
tra Komunikacji z dnia 14. IV. 
dzlnie 12.30. w auli Akademli Medycznej - 1972 r. (Monitor Polski nr 26. poz. 148). 
w Krakowie, ul. Anny 12. ' 
Temat pracy: ..Immunoglobullny w nawraca- Zastrzega sif: prawo uniewaznienia przetargu 
j
cych zakazeniaeh ukladu oddeehowego u dzle- bez obowi
zku podania przyczyny. 
ci"'. 
Promotor: doc. dr hab. Zoria Kobielowa - 
(AM Krak6w). 
Recenzenci: prof. dr hab. Bozena Hager- 
Malecka - cSt AM), doc. dr hab. Magdalena 
Hanicka - (Miejski Szpital im. G. Narutowi- 
cza), doc. dr hab. Bozena Turo\\'ska - (AM 
Krakow). 
Z prac
 doktorskl\ zapoznac sif: m07.na w Bi- 
bliotece Glownej Akademii Med)'cznej 
w Krakowie, uI. Anny 3. 


PRZET ARGI 


Krakowlkie Zaklady Przemyslu Piekarl!iklero 
w Krakowle, pl. Dominfkanskl 4, sprzedadz q 
W DRODZE PRZET.\RGU N'IEOGRASICZO- 
NEGO: 
1) chlodziark«: absorbcyjnq "Sniezka.' - rok 
prod. 1957, agregat uszkodzony, cena wywo- 
lawcza w I przetargu - 236,- d 
2) zaokrqglarkf: XFN-2, nr inw. ST-I-669,rok 
prod. 1969, uklad nap
dowy zuzyty - tasma i 
prowadnica tasmy zuzyte, cena wywolawcza w 
I przetargu - 5.839,- z1 
3) wydluzarkf: S-76, nr inw. ST-I-6i4, rok 
l)rod. 1969, uk lad napQdowy zuzyty, tasma za- 
ol
rqglajqea zuzyta - cena wywolawcza w I 
przetargu - 9.750,- z1 
4) wydluzarkf: S-76, nr inw. ST-I-668, rok 
prod. 1969, mechanizm nap
dowy wymaga re- 
montu, tasmy zuzyte, cena wywolawcza w I 
przetargu 14.250,- zl 
5) Zaokrqglark
 S-70, Dr inw. ST-I'-668, rok 
prod. 1969, mechanizm nap
dowy wymaga re- 
montu, prowadzenie tasm zuzyte, cena wywo- 
lawcza w I przetargu 14.250,- zl 
6) wozki garowe, szt. 7, typ T-30, nr, Dr inw. 
PN-X-31, ST-III-1366, 1996, 1373, 1362, 1105, 
1232, konstrukcja cZf:Sciowo po
kana, kola je- 
zdne wraz z loz:rskami zuzyte, cena \\rywolaw- 
cza w I przetargu - 736,- z1 
7) wozek do kastIi, nr iDW. PN-IH-1295. prod. 
1963, konstrukcja cz
sciowo pop
kana, kola 
jezdne wraz z lozyskami zuzyte, cena wywo- 
lawcza w I przetargu - 884,- zl 
8) w6zek platformowy 3-kolowy, nr inw. 
PN-III-1979. uszkodzona podloga i boczne Scia- 
ny, cena wywolawcza w I przetargu - 435,- zl 
Przetarg odbE:dzie si
 w iwietlicy KZPP w 
Krakowie, pI. Dominikanski 4 w dniu 10. XII. 
1975 r. 0 godz. 9. Wymienione ruchomosci oglCl- 
dac mozna codziennie od godz. 7 do 9, w Ma- 
gazynie Material6w Budowlanych przy ul. Pia- 

towskiej 20 w Krakowie, gdzic wylorona jest 
do wglqdu szczeg610wa inwentaryzacja rucho- 
mo
ci przeznaczonych do sprzedazy. 
Wadium w wysokosci 10% ceny wywolaw- 
czej nalezy wplaci
 w Kasie KZPP - Krak6w, 
pI. Dominikanski 4, I p., do dnia 9 grudnia 
19i5 r. wlClcznie. Zastrzega si
 prawo dowoln
go 
wyboru oferenta lub uniewaznienia przetargu 
bez podania przyczyn. 
W przypadku nie doHcia do skutku przetar- 
gu 0 godz. 9 z powodu braku nabywc6w, na- 
..t
pny przetarg odb«:dzie si«: w tym samym 
, dniu i miejscu, 0 godz. 11. 


Zapraszamy na KIERMASZOW
 SPRZEDAZ 
WYKlADZIN PODlOGOWYCH 


iii _ 
IIIIHIIIIIIIIIII 
II11I1II111111111 
1111111111111111. 
I111II11111111111 
II11I111111111111 
II111II1111111111 . 
I1I11111II1111111 
I1I1I1111111I1111 
III1II111II11111I 
II11I111I1I111111 
II111I11II1111111 
I111I111111111111 
III1I111111111111 
II11I111111111111 
II111111111111111 
I1111111111111111 
II1111111111I1111 
II111111I111I1111 
1IIIIn I11111II1I 


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


Uprzejrnie zawiadamiamy, ze stosownie do tyezen PT 
Klient6w - godzlny Iprzedaiy na klermaszu wykladzln 
podlol'owych zmleniUimy od dzislaJ lI.a I'od.lny 10-18, 
a W ostatnim dnlu kiermaszu, tJ. w lobot-: 29 list.opada. 
na godzln-: 11-17. - ZAPRASZAMY nadal do naszych 
sklad6w w Krakowie: 


. ul. LAGIEWNICKA 52b - tel. 811-14 
. ul. MUROW ANA 28 - telefoD 328-37. 
Oterujemy w duzym wyborze: . WYKLADZINY 
HLENTEX" (nowo
c!) - w r6znych kolorach .' 
WYKLADZIl\"Y PCW . WYKLADZINY DYW ANO- 
PODOBNE . WINYLEUM . PLYTKI Pcw. 
PItZEDSD;BIOR.STWO BANDLU OPAl-EM 
I MATERIAl-Am BUDOWLANYMI w KRAKOWIE 


Nauka 
KURSY 


obslugl autoklaw6w . ob- 
slu
i urzttdzeti chlodni- 
czych . wstrzeUwanla 
kolkow w tetany . oraz 
tapetowanla mieszka" - 
organizuje Z
klat'l Do- 
ekonalenia Ze.wodowei!'o. 
Wpisy: 
Itrak6w. ul. DIETLA 38, 
telefon 13!HII. 
A""""""""'
 


KURSY 
ItROro t 8ZYCIA 
ora.z DZIEW1ARSTW A 
maszynowego - 
orgahlzuje ZaklAd no- 
skonalenla Z;\wodowelo. 
Wplsy: 
Krak6w, ul DIETL-' 38, 
telefoo e39-I1. 


Sprzedai 


RESAULT - 10 spnedam. 
BartOszev. iez - Staehi
\\.l- 
cza 40A!102. 


DRZWI do Fiata 125 1', 
stary typ - "przedam. 
Krak6w, tel. 640-68. 
l\lAGIEL elektryezny. la- 
brycznie nowy. jednov..aJ- 
kowy, 0 wydajnosci 2,5 
kg bielizny n' (odzine - 
spr7edam. Ofprt;.' l. cenl\: 
837U ..prasa.' Krakow, 
WIslna 2. 


Lokale 


CUDZOZIE,\UEC - obywa- 
tel amerykanski - student 
Akademil Medycznej - 
poszukuje pilnie nl1esz- 
kania 2- lub 3-pokojo- 
\Vego, na. rok. Oferty R38:iS 
"Prasa" Krakow, Wisl- 
na 2. 


1\nESZKANIE 3-pokojo- 
we. 74 m2, w centrum 
Nowej Huty - zamien1t: 
na garsonler-: i dwa mie- 
szkania po 1 pokoju z 
kuehnl1\. - Oferty R374f 
..Prasa" Krak6w. Wl
l- 
na 2. 


KUPIJI; domek lub poJo- 
w
. albo mies7kanle \\oJa- 
snoseiowe - do 100.000 zl. 
Ofer
y R3760 ,Prasa" Kra- 
k6w, Wislna 2. 


1\IIESZK-'l\I;IE M-2 super- 
komfortowe, Nowa Huta 
- zamien't: na wit:kszl". 
Warunki do uzgodnlenla 
- korzystne. Oferty R3i28 
..Prasa" Kra1\6w, WHil- 
nB 2. 
OSOBA samotna ptlnle 
poszukuje samodl.lelnego 
mieszkanta. na 1-2 lata, 
najeh-:tnlej l. telefonem 1 
bllsko centrum. Warunki 
do om6wlenl
. - Oferty 
83738 "Prasa" Krak6w, 
Wi
lna 2. 
PRACUJ.\CY 1 IIItudtujl'\cy 
po
zukuje pokoju. Oferty 
83795 "prasa" Krakow, 
Wisl na 2. 
MlESZKANIE w Krako- 
wle - dwupokojowt" - 
komfortowe, wJasno
("to- 
we - kupi
. Ofer
:v Rn27 
.,Prass" Krak
w. Wi
lna 2. 


R6ine 


SPAWARKI tranSformato- 
rowe 220/380 V, prostow- 
niki 6/12 V - wykonuje 
1 prowadz1 sprzedat wy- 
sylkow_: Zaklad Elektro- 
meeha.niezny, 38-405 w Mo- 
der6wce, woj. kro
nier\- 
skle. 


NAPRAWA maal.yn do 
szycia: Zaklad Meehan1ki 
Precyzyjnej - Z. Brack1, 
Krak' w, pl. Wolnlca I, 
tel. 11011-1'. 
I POSIADAM Flata 115 1 
wolny cus. - Oezekujf: 
propozycjl. Oferty 1I
2 
"Prl'l.
'" Krak6w, W:tl- 
na 2. 


W!!lPOL.
IKA lub udz;a- 
lowea do budowy szklar- 
n1 - przyjmtt. - Oferty 
837ns ,.Prasa." K.rak6W, 
WWn& I. 


Uwagal PROSZOWICEI 
7.:AOCZNE K.URSY (nauka w niedzleh:) PRZ'Y- 
GOTOWA\\CZE DO EGZAMINV CZELADNICZE.. 
GO I MISTRZOWSKIEGO w uwodach: . mu- 
ran.. . betonlarza . zduna . eldli . stolarza 
. malara . oraa w uwodach: . IUIIDera . 
sprzedawc, sklcpowelo . palaeza eentralnego 
ogrzewe.nia - rozpoczyna Zakl.d Ooskonalenia 
7.swodowego - Wplsy: Zesp61 8zk61 
ko"o. 
mleznych - PROSZOWIC!:. ul KOSCIUSZKI 11, 
.ekretaria& szkoly. 


OBIEKT 


o 8-1%-pomieszczenlarh - WEtMIE 
W NAJEM na okres 1-5 lat. insty- 
tucja naukowa. - MogCl bye peryfe- 
rie Krakowa, - Warunek: dogodna 
Komunikacja z centrum. 
Oferty. z. opisem I warunkami n3jmu kie- 
rowac: .,Pra!'a" - Krakow. "Tislna ! - 
dla nr K-9674. , 
 
_1111- 
tallll_ 
,." 
ek
o 


J E$L] 


VAS
 
poSIA 


ZAGRANICZNE 
WALUTY WYMIENIALNE 


- otworz OPROCENTOWANY 


RACHUNEK WALUTOWY 
w BANKU PKO SA. 


Rachunki prowadzone s
 w walucie wplaty lub, na ty- 
czenie klienta, w innej 
alucie wymienialnej. 


Ddsetki: 3 - 5°k roczn'el 


Szerokie mozliwosci dysponowania wkladem w kraju 
i na zagranicf;! . Pelna dyskrecla zapewniona. . Zwrot 
wkladu - na kazde zyczenie klienta. 
Oprocentowone rachunki wo/utowe otwierojq ; prowodzq: 
. Oddzial BANKU PKa SA - Hynek Glow- 
ny 31 31-010 KRAKOW 
oroz Ekspozytury: 
. sieja Tysillclecia 44 - 34-400 NOWY TARG 
. ul. Kosciuszki 4 - 33-111\ TARN()\\' 
Tam tez mozna zasi
gn
c 5zczeg6lowych 
nformacji: 


W razie podejrzenia choroby 
- zgfos si
 
do dowolnie wybranej poradni! 
. 


Adresy porednl sk6rno-wenero/ogicznych 
w woj-ew6dztwie ternowsklm: 


. BOCHNIA, ul. CampI 21 
. BRZESKO, ul. 1 Maja 1 
. Di\BROWA TARNOWSKA, ul. Szpitalna 1 
. DF;BICA, ul. Kolejowa 28 
. TARNOW, ul. DzierzyTIskiego 14 
. T A
NOW - Poradnia przy Zakladach 
Azotowych. 


. 


o 


PORADY SA BEZPLATNE. - Skierowanie nie jest potrzeb- 
ne. - Dy!krecjo zopewrJiona.
		

/00370_0001.djvu

			6 


Nr 262 


II Warto" chce tylko lokalu 


A 


DZIENNIK PClSKr  


oponlnielismy 0 zogronicznych furysfoch 


Przy "if'lom iliono,,, 
 m w K 1"ako\\ i
 ruf' hu t1l 1"Y'iitYf'7ny m codziennns('i
 
'101\ - ninaleznif' od pory roku - nie!li'lcz

liwe wypadki, zwle.'IOzc7.a. "limo- 
c"ndo"t". obyu at..1i pan",tw obt'ych. ZdRI'ZE'nl€ 1'''10,\\ P, wypadt'k lu b kra- 
. 'P7 "ta" iaj" za,;ranicznf'rco tur:, !t('. ..nid. nlll
7.""o mia"tR, w !iytua('.H 

rudnp.i. Rm\ nocz('sni(' z "'IOoh
 tRk
 \\ jpJ.. in'lOt:r-tucji kn,knw!likirh ma. mno- 

t\\ ° klnpoto". prz
 cz
 m ze.dna z nich nie jf'
t powolane. do udzielania 
konk1"t"tnt"j i szybkiej pomoc
'. 


Orf dhl;M;:Zl
O juz cza;u rN;pdtr
 \I,"a- 
1'1
 problem UrUCh0l11lenia w K1"a- 
\..1"1\ l
 pl
, o"'"kJ Tow
rzY'1twa Ubezpll!- 
tTI"' ,\:o;
kuracj ,\Varta' sWladczq- 
C.
O U2 ubezp "zeniowe gOl5ciom 
T- :1"<'1 - 'Zn
 m bawi q \..111 w Po'-ce 0- 
r
 r-"'z
 m C'b',Vo, atr-lom \\ vjd;diajij- 
, m d'" Inn H( '"I kraj 1\.... \V przypad- 
}.
, It 
"'PE'J:{'lniE trudn
'ch i w
 maga- 
;'1C' nat. ct-l'r.acotowej interwencjl 
r ndl"lVo, a1" Inl tur; hmi zagranicz- 
n', ni zajmu'e Sl
 krakowski oddzial 
F .Tednak z o..:z
w "h 'h wzgl
dow 
\"I
 "'R to pomo" POlO\\' ,::zl1a i po\\. olna. 
r
t dtialajq( v j€d
nle na ter€'nie 
k1"RjU n e zna przppisow ubezpiecZ€- 
n'I"I't\':'h ...,\\ i
zl j",c 
'ch w p;m:o;tw<'\ch 
'" ." nir-"-pow'.ch kll.nto\\" nle po- 


!:iad;!. t"'z praco\\"nik6w odpowiednio 
'" 
 s;o:kolon
 ch i znaj \<."1 rlnkonanle tr;tfne&o I lie- 
trzebn

o zakupu! 


as
 wna 
a: 
ct
"nej nauki I'!"lskid. Naszym. :ada- 
niem )flst nto
'i - przcnoszcnie 
peu:nych koncepcji opraCOtL"anych przez 
Partif dn 1'0s::czeogolnych dyscypl;n 
naukou:ych. Niestety, za molo Jest 
jeszcze inicjatyw lub propozycji ze 
strony naukou:cou., ktore u;iqzalyby si
 
scislf>j z gospodnrko, nnrorl')trq i pr-y- 
spleszaly rozwoj kraju. Nouka, ktorll 
otrzymuJe du.i:e 'srodki ze strony paiL- 
sttea nle moze tylko konsumotcac, nie 
mo.:e bye pasytL"na. · 
Innq sprau.q, kt6ra tL' naszPj cn- 
dz.ennej dzialalnosci jest rou'nie teai- 
na jnk poprzf!dnio, 
q badan.a nauko- 
"e. N:e mozemy zan'edbytL"nc :adnych 
badnn, ttle konieczne jest utrzymanie 
petcnej ich hierarchii jak rou:niez 
przydzielanie do tL"ykonania blldan od- 
potL"iadajqcych typou:i uczelni. .Jestem 
za wszechstronnosciq npuk, bo nie tcia- 
domo przecie:: co 7/' aanym momencie 
b
dz;e nam potrzebne, ale tei przeciw- 
ny jestem stagnaryjnemu pojmou.'an;u 
postanOtt"ien - jezeli jakies barlnnitt. 
czy kterunld k
 ::-tnlcenin so, niesluszne 
trzeba 
i
 z nirh u.?Jcofac, poZ'ostnldc 
nn boku.. by, )esli zajd!ie taka potrzeba. 
moc do nich po'U.roc c. 
Wracnjqc do sprat" tL"lIlqcznie Uni- 
tl"ersytdu z
/czylb?Jm snb:l', b1J t no)- 
bli.::-zym pi
cioleciu ka::ciy u:yd.::ial '11- 
c::elni koncentrou:al si
 na tl"ybranym, 
ale nie istnit' 't'!.cy.:m jf'szc::e przedmione 
barlolt, lub kjcrunku ksztalcenia. Wid

 
rotl"nif'z potr::eb
 !/I,.::erszego ud::inlu 
mlod::iezy, np. z III czu z IV roku stu- 
dfotL", U' procest'!ch dydnktyc::nuch pn- 
prul 
ttL"nr::-(lnie jd mo.:litL"osci pro- 
1/'nchen;n %n.kc % mlodl';::ymi knlef1nmi. 
Fnkt tpn ti'plynqlbv za1'P1/'np nn.. pnrl- 
11 1p!:ien jp 1'n.::iom u v.ysd ekcjon otL"a nf' j 
kad'rY dydaktycznej. (bd) 


W "Jubi1acie" 
dni rurnUJ1skie 


'.,. . 


-
, 


'
 


_ .; .'V. 


'Fltt. J. PipsniakiewlC1I 
Najlf?piej zaopatrzony dom towaro- 
'U.y Krako'U'a - .,Jubilat'. - !'Iteoje 
sukcesy tv %nacznej mier%e %aH:d%i
- 
cztt stalym kontaktom i wymianie 
handloll'ej % zogranic%nymt, podobnll- 
mi placowkami. WS1>olproca % doma- 
mi towarotVymi NRD, W 
gier, a OBtat- 
nio Rumunii. bard%o pr%ypndla do 
gustu krakott"ianom. Obf?cnie tru:a- 
iq tV ".Tubilacie" dni sprzedazy towa- 
rOll' rumU7iskich. Dostarc:zyl je dom 
t()ou'arot1."Y z 1asi, kt6remu "JubilaC' 
zre'U'anzuje si
 u; krOtcf? d05to'U'ami pol- 
skich n.rtyku16u'. 
Wn1"t

t nlf'l'l.u,;..dd.
j "!
rt" J"t"Z'
Jrr4- 
CH I ml'll 1"£0 (plJ 


ze.adaptowac i wyposazyc nie uS7.rzu- 
plaj2\c ani 0 grosz fundu!iozow mit"jskich. 
R£alizacja tych zamiarow jest w 
sposob oczywisty obop61nie korzystna. 
,,\Varta" b
dzie mogla otoczyc nale- 
7.yt
 opick
 turyst6w odwiedzajqcych 
Krakow i caly makroregion poludnio- 
wo-wschodni, miasto zas pozb
dzie si
 
klopot6w z doswiadczonymi przez los 
goscmi zagranicznymi. Obecnosc pla- 
cowki "Warty" podniE:sie \ponadto ran- 
::.:
 Krakowa jako europcjskiego cen- 
trum turystyczncgo. 
Jestdmy przckonani, ie wladze Kra- 
krm a dojd
 do porozumicnirl z ..W;lr- 
ta" i zn;!.jd q odpowipdnie dla Towa- 
rzystwa pomieszczenie. (pi) 


C
'kl progralnow jazzowych 
krakowskicj TV 
Tel
wizja Krakow nada dzis 0 godz. 
20.20 w emisji ogolnopolskiej program 
p1. "FI\IItazj(' jazzowe". P!'ogram ten 
b
dzie pierwsz,ym w cyklu nowych 
audycji telewizyjnych prezentuj
cych 
sy!;temalycznil' style jazz owe. Autora- 
mi SCt'nariusza "Fantazji jazzowych" 
sa - Jerzy Hemzaczek i Adam Roma- 
nowski. W programiE'. ktory reiysero- 
wal Andrzej Wasilewski wyst
pi
: 
k
artet jazzowy Bogdana Czarneckie- 

o, Ewa Kolasiii.ska, Jerzy Nowak i 
Adam Romanowski. Cykl poswi
cony 
j
zzowi przy
otowala recakcja muzy- 
czna TV Krakow. 


Studcncka 
atyra kabaretowa 
w Rotundzie 


W Studenckim Centrum Kultural- 
nym Rotunda zakonczyl si
 trzydnio- 
1I:y I ogolnopolski przeglqd studenckich 
kabaretou'. Poza cykliczno, lubf:lsko, im- 
prezq 0 nazwie .,Start". na ktorej pre- 
zentujq si
 nowe, 0 malym staiu arty- 
stycznym studenckie zespoly teatrnl- 
ne i kabaretou:e, krakou:ski przeglqd 
je$1t jedynym ter;o typu tV kraju. 
Przeglqd u. Rotund=ie cieszyl si
 du- 
iYTr/- zainteresownniem nie tylko akade- 
mickiego srodowisko Krakou:a - w 11- 
cznej r;rupie zasiadala na widotLni -tak- 
ie Q.orosln wiekiem publiczno'sC. W 0- 
statnim. dniu przeglqdu, ktory rozpo- 
czql kabarct studentow z Lublina 0 '11- 
dziwnionej nazu:ie: "Grupa Chu:ilou'n 
NaZlL"aC", narastajqca atmosfera dobre1 
%abatL"Y osiqgn
la moment kulminn- 
cyjny przy odbiorze programu "Salonu 
niezaleinych... Trojka lcarSZ/1 wskich 
satyrYkow jak zu:ykle ce!uje lL' jakosci 
tpkstott' i lL"ykona 1Ostu.tJ totez jej IL"Y- 
st
p %reasumOtt'al niejako progrt1my 
po.::ostaluch kn baretow. Trzebn bo- 
tr"ipm stu'ierdzic It"yra.::ne podobteti:;t lI'O 
tematyc=ne tV progromach knbnretow 
sturlC1lckich. 
Oproc% wspomnianych Wy
tl!.pb td 
tt" Rotundzie kabnrety l
Takott"ski{. 
"Protekst" _ z AGH, "Pod lce;tt"aniem 
,Tann Cybantn" .:: PK, kntOlt"kki 
Runld('T h gHtL'icki - .S
flk.'" i tl"nr- 

-n U"ski 
 .,TOlL"ar.::ystu:o flkceptt'!cyj- 
ne". (bd) 


Kalendarzy k 


1975 
L1STOPAD 
Sroda 


'"WAG A 
KIEROWCY 
PRLECHODl'I.IF.! 
Widzialno
c do- 
bra, warllnki dro- 
It0WE' trudne i nie- 
bl"7.pit"cznl". 
Sytuacja biome- 
tt"orologi
zne.: ko- 
rzystna. 


SWIATOWID: ,.Flip 1 Flap w Legil cu- 
rlzo7i...m!';kieJ" (RFN) - Hi.30, 17, 1(1.30, 
20, MALA SALA: "Hallo, Dolly!" (U'S.Al 
_ IS, 18.15, SWIT: ,.Noce 1 dnle" (po. 
IS 1. cz. I i II) - 17, MAL"\. S:\L'\: 
,.Brzezina" (pol. 1
 1.) - 15.45, lR. "NClc- 
ny kowboj" (USA 18 1.) - 20.15, TP;- 
CZA: ,,
nchas przywoluJe swiat rlo po- 
rzadku" (szw.) - 17, 19, l'GOREK: "Za- 
I'a
h:taj lmit: swoje" (radz. 15 1.) - 1:: 
19, I.;CIECH.'\; "Syndykat zbroc1n l 
(USA 15 1.) - 10. 12.15, 15.45, 18, 20.1
, 
SZTl'KA: "Opadly liscie z drzew" (.'0.. 
15 1.) - 10.15, 12.30, 15.45, 18, 20.n, WAN- 
DA: .,Charley Varrick" (USA J8 1.) - 
10, 12, "Dzieje gr7echu" (pol. 18 1.) - 
1
.30. 18, 20.30, W ARSZA W.\.: ..su
crl::ln: 
exore!;!';" (USA 15 1.) - 15.45, 18, :!O.I, 
WOLSOSC: "Lady Caroline Lamb" (A
. 
1
 1.) - 15.30, 18. 20.30, WI FDZ.\.: .:[111 1 : 
bet monkl" (radz.) - 17.15. WRZO
. 
..
miercionosny ladunek" (USA 15 1.-) - 
11\, lR, 20, WISLA: ,.Syn GOd7i.Ili" (1'Ir.
 
_ 11, lli, 18. "Znik;jrl donik
rI" (1"'01. 1., 
I) _ 13 20 ZWI.A,7KOWlrC: .,oo;+::Iln\ 


ans fi1'mo
y" (USA 18 1.) - 15.45, 18. 
20.15. 
""OJE\VODZTWO l\IIEJSI{IE 
DORCZYCE - Raha: ,.Spraano.' (wt. 
1!1' 1.) - 20, GDOW - Promyk: .,Nip h'!- 
elt: cit: kochat" (pol. U I.) - HI, hR7f';, 
SZOWICE - Nov.osci: ..Rorlzinny j;t"n
 
(\\"1. 18 1.) - 16, 18, 20. MY
LF.NICF - 
,,'i,;la: "Kalina czerwona.' (rarlz. 1
 I) 
- 1S.30, 17.4
, 20, SII.POLOMICF. - 
:II.'- 
ka: "pojdziesz ponad sadcm" (pol. U I,
 
_ 18 SKAWIN.\. - ,Jllnak: ,,:Jak zdnbyr 
pra
o 
azdy?" (fr. 15 1.) - 17, 111, Hut- 
nik: .,Kapitan Mikula Maly" (jug.) - 18, 
SK.I\LA - Grota: "Eglantine" (fr.) - 
18, St:LKOWICE - wiedza: ,.Julk<'\. JU- 
lla, Juleczka" (NRD), SLOMSIKI- 
Czar: "Zaczarowane podworko" (pol.) - 
18.30, WIELicZK.1\ - Gornik: ..Zachl:llJ'l- 
ne miasto" (USA 15 1.) - 16.45, III, Z/\- 
TOR - .Jasmin: ,.powrot 7. frontu" (radZ.) 
- 19. Pozostale nieczynne. 


R02NE 
KR.\.K D01\1 KI'LTt'RY, Ryn
k 
- 
wny 27, godz. 18 - W. Ha!';ior m6\VI
 
bE:dzie 0 "sztuce powiatowej". 
KLUR MPiK, JaglellOli.ska I, ,;orl
. 1 11 . 1 : 
_ prelckcja doc. dr Z. SiatkowskH'Ji!" 
red. S. Stanucha: "Potytkl z literaturY 
spoleczno-poli t ycznej". 
KRAK. TOW. FOTOGR.\.FICZJI;E, f\t'h. 
Stalingradu 13, godz. 18 - Pi
ta pubU- 
czna gielda staroci fotograficznych" 
ZWI,o\ZEK LITERA TOW, KrupniC7a 22, 
godz. 19 - Wspomnlenia 0 Konradzie 
Swinarskim przekate J. P. Gawlik. 
KLt:R ,,
RODPOLF.", Wzg6rza Kr7
- 
f'lawickie 17a, godz. 19 - filmy sturlen c - 
klch Tworczych Klub6w FilmowyCh. 
P.\.S. Slawkowska 17, godz. 17 - pn- 
!\Iedzenle Komisji J
zykoznawstwa z rp- 
feratem doc. dr hrb. H. Wrobla: ..prp- 
fiksacja czasownikow w polsklm sys!r- 
mie slowotworczym", godz. 19 - posie- 
dzenie Komisjl 1\- <'\uk Fl10zoficznych z 
referatem doc. dr hab. A. Pbl
awskiE'S:('I: 
"Czucie zmystowe a poznanie", gOrl7. .
 
pos:edzE"nie Komisjl Crban:styki i 
Architcktury z re
cratem doc. dr J. \Vn- 
7makowskiego: "Fusely 1 jego a.
oryzmY 
o srtuce". 
POL. TOW. CHFMJC7NF., Krupn;c,.:11 
41, godz. 19 - posiedzenie z refl"rate"1'1 
doc. dr hab. A. Zcjca: "Zale7no
c mi
- 
d:!:y 5trukturlt I d7.ialaniem f..rmaknl n - 
g:cznym w grupie analbetykow narko- 
tycznych". 
PALI\.C MLOD7IEZY, Kroworll"r!lika III. 
p:odz. 111.30 - konkurs na najciekilW!i7'1 
rec€nzjt: ks: ;j:l'ki spolecz!lo-poli tycznp i, 
godz. 17 - film pt. ,.Onwiprlziny prez
'- 
denta". wprowar7.cnie 1':. Gq!iior. 
I\..R4.K. DOM Kt:LTURY, Ryn€k GIOW- 
ny 27, godz. 10.3U - !ieminarium r'l1
- 
rlz:'woj('worlzkiej;to klubu instruktorn'v 
choreoJtrRfii. 
odT.. IH.30 - Sturl!um v-t.- 
d7Y 0 sztuce z wykladem prof. W. HO- 
d
'::;a. 
KI.I'R "STI\R()Wk...i\", 
7C7E'pari::ka !II. 
J:odz. 19 - wril7cnl::l 7. pO'irn7Y pt') 
...- 
publice Ar
I)<;ki("j przcka:ie IT'gr into Ja- 
dwiJ(a Mac:a!;7€k. 
KLt:R ,.ACH'\'TF
" - Oz"m
ik"V:, 
gonz. 19 - ,..Tam 
("<;..io"". 
SI\LOS GIER SPORTOW"CH, u1. Mar- 
k.. 34 czynny w godz. 11-21. 


W strefie podmiejskiej 


2& 


Konrada 
j u tro 
Waleriana 


DYZt,JRY APTF.K: R
'n£'k GI6wny 42 
(tIen), pI. 
olnoscl 7, Pstro\\.l5kieJ:o 94 
(1Ien), Nowa Huta, C...ntrum A blok 3 
(tIen), 
I:rslenire Cl:eromsk'pgo 10) - tel. 
214-28, Proszowice (Rynek 13) - tel. 14. 
POGOTOWIE RATUNKOWE 
Siemlradzklego: 09 
zachorowanla! I przewozy: 380-
5 
Podgorze: 625-50, 657-5. 
AleJa POkoJu: 109-01, 105-73 
Nowa Huta: 422-22, 417-70 
Myslemce: 09 
Proszowice: 9 r1 
DY ZURY S
PIT 1\ 1.1: ('h;r',rJ;iC'7n,', la- 
ryngologiczny - Wroc
i'lwska I, chinlTftii 
dzieci.;cej - Nowa Huta!, nl"lIroln
iC'1:ny. 
urologiczny, okulilltyczny - Prl\dnicka 35 
Myslcni('e (S7:,italna 2) - tE'1. 204-44, 
Proszowice (Kopernika 2) - tel. 251. 
ISFORM.I\CJA SLUZBY ZDROWIA: 
5S2-06 czynna Cailt dobt:_ 
INFORMACJA SLU2BY ZDROWIA 
W WIELIC7CE: 557-60 czynna cal
 dobt: 
INFORM.I\CJA SLU2BY ZDR Ow 1.1\. 
W. SK.i\ WINII': 09 czynna cal
 dobt:. 
l:o.;FORM.I\CJA 0 t:SLl'GACH: 565-88, 
2:!8-
6 czynna w godz. 7-18. 
Pt:SKT ISFORMACJI APTECZSEJ: 
107-6
 czynny w 
odz. 8-15. 
CF.NTRUM INFORMAC.JI I RFKLAMY 
TLRYSTYCZNF J "W A WFL-TOURISTt:". 
ul. PaWl a 8, tel. 260-91, czynne w godz. 
8-18. 
SPOLDZIELCZY PUNKT PF.DI.I\TRY- 
CZSY (zamawianie wizyt domowych w 
godz. 16-23.30) - tel. 51\8-86, 583-43. 
TELEFON ZAUF.I\NIA: 371-37, czynny 
w godz. lfi-22. 
MLODZIF.ZOWY TF.t.FFON 7.AUFA- 
NI:\.: 611-42 czynny w Jtodz- 14-18. 
TFLF.FON 7AUFANIA MILlCJA 
IL\.DZI: 216-41 czynny cal" rlobt:. 
POMOCF. DROGOWE: 417-60, 1108-116, 
czynne w godz. 7-22. 


TEA TR 


1m. SLOW.4.CKIFGO - H1.l5: Peer 
Gynt", ST.\.RY - 111.15: "Niedtwient - 
Oswiadczyn
"", K.'\.MFRALSY - 19.15: 
..Dwoje na hustawce". R '\G '\TFLA - 
19.30: "Zapomniec 0 Herostrate!i:c.'. LU- 
DO\\"Y - 19.15: ..Och, jaki pu
kny jel\t 
swiat", MI'7YCZSY - 19.15, "Pilnt prp- 
7f'Sowa ", GROTESK I\. - 20: .. \Vyj;tn
iJcy 
Ewy" (przerl
t. 73IT'kn.), "F.RF.F 58" - 
20: ..
:e ma ratunku'.. 


KINO 


KRAKOW 


APOLLO: ,.40 kara'Ow" (USA 15 1.) 
- 10, 12.:10, "Synowie s7e:-yfa" (uSA 
15 1.) - 15.45. 18. 20.15, DOM 
OLSIERZA: 
..Zeznania komisarza pol;.cji przed pro- 
kuratorem r€publiJd.' (wI. 15-1.) - Iii, 
KI.JOW: ..Noce i dnie" (pol. 1
 1. cz. I 
I II) - 17, KULTURA: "Odstrzal" (USA 
15 I) - 15.45, 18. 20.15, MJKRO: "Prz!'z 
pustyniE:" (ang. 15 1.) - IS.45, 18, 20,3/1, 
M.I\SKOTKA: "Strach" (pol. 15 1.) - 11, 
13. 17.30, 19.30, ..Helm Al€k!':andra Mace- 
r!onsk,t'
o" (radz.) - 1!1.30, !\n.OD.\. 
G n" ,\RDII\.: "Nieuchwytny morrlE"rca" 
(wI. 18 1.) - 14.45, 17, 19.15, P \.<;.1\1:: 
,.Przygody Rolka 1 Lolka" - 10. 11, 15. 
11\. 17, ..D7iclny wojak Ro!':oEno" (wI.) 
- 12, ..RlJlIitt" (an
. 15 1.) - III, 20, 22, 
rROKOCIM: ..Po7wol('lE' 1I;1artowac" 
(rarlz.) - 18, POD\\" A \\TL:f;KI F.: "Czaro- 
wmcr z. baJ(it'n.' (r"dz) - III, 18. RO- 
'1T!,;DA: "Ta\c:a byla Oklilhom;ll" (USA 
15 I.) - 11, 20. !l'FINk..!'=: ..Iw"'n Was;il.i
- 
wi('z- 7mlen i a 7awod" (rarl7.) - 1
, 18. 20, 


ykorzystac rolniczo kaidy skrawek ziemi : 


Wczoraj odbylo !i
 I5potk
n'p 
kt;}-wu rnlnf'J;o F:;ro""'odrzy Z Wlad:rami 
dziel nicy, pOl5wi
col1e perspekt.}"
'om roz"'oju rolnic7.I"J;('J gtrefy poc'lmil"j- 
skiej. \V reler8cie wpro
 adzajltcym do d:'sku
ji I w trsokcie samf'!j dvsku- 
sji podkreslono, ie w slre!ie, t...j osi!\
ane s
 zadowalaj
ce wyniki, szcze- 
g61nie w produkcji warzyw i hodowli drobiu. 


Na terl'nie dziplnicy znajduje 1ii-: :!40 
I"ospode.rstw wyspecjalizowa.nych w 
"przyspieszonej"" produkcji war
yw w 
folie.ch i szkle.rnie.ch. Rocznif' dostarc7.a. 
5i-: ok. 100 tys. sztuk drobiu. Ma to 
niebagatelne znaczenie dla wielkiej 
aglomeracji, totei naleiy zrobic wszy- 
stko, a by nie tylko utrzymac korzystne 
wyniki, ale systematycznie je polep- 
szac. Coraz wi
cej teren6w uprawnych 
przeznaczonych jest pod inwestycje 
przemyslowe. Istotnym problemem 
kt6ry podkreslano w trakcie dyskusji 
- jest wlasciwe zagospodarowanie naj-" 
mniejszych nawet lruntow. rolnych. 
Nie moina zmarnowac ani hektara zie- 
mi, zostawiajijc j
 odlogiem. Aby za- 
ch
cic rolnik6w do inwestowania w 
upraw
 i hodowl
 nalezy jak najszyb- 
ciej wyznaczyc okres tymczasowego 
uiytkowania - na 5-10 lat. Ten po- 
stulat musi zostac uj-:ty w planie za- 
gospodarow
nia przestrzel1nego d) 118- 
micznie rozwijaj
.:.::; s:ie dzielnicy. 
W spotkaniu wzif;1i udz:-} m. in. 
I 
..kretarz Kn PZPR Rnmar.. Sarfy, 
kierewnik wydzialu rolne,o K.K PZPJ3. 


Karol Filek, dyrektor wydzialu rolni- 
ctwa UM Ludwik SzuClik, naczelnik 
dzielnicy Marian Sambor. (zyg) 


APEL REDAKCJI 
"NO\VEGO SPISU 
TELEFONOW 
\\' KRAKOW IE" 


W zwiltzku z opracowanlem Nowe- 
go Spisu Telefonow m. Krakowa, re- 
dakcja spl!';u telefonow przy Woje- 
wodzkim Un
dzie Telekomunikacjl 
w Krakowle, ul. Biernackiego 8, 
zwraca !';iE: ponownle do Ur7
dbw 1 
Instytucji, od ktorych dotychcza5 nle 
otrzymala wykazow z aktualn
 naZW;j 
przedsiE:blontw oraz p05iadanymi 
stacjaml telefonicznyml w poszcze- 
g61nych dzialach slutb, 0 motliwle 
natychmlastowe ich przeslanle pod 
pod.tnym WY7tc'j adrestc'ffi rt'dakcji. 
pr.lyjrnowanIt,. wykazov" :/'O!iUlllle za- 
konczone z dnit'm 15 gruc1uia 1!l7
 
roku. 
D'\RF.KCIA WO,IFWODZKlt:GO 
l'R7.p;nu TFI.FKOMt NIKAf".n 


l\lel dunl{i 0 Zl\1S-owskim 
cz
'nie 
Otrz.'"ma lismy z Za rz q d6w Dzielnico- 
w."ch Z:\IS 1;z£'reg O1eldunko\\', pocis'1- 
mowujac."ch wartosc wjpracowanych 
pnez Zl\tS-o\\'c6w czynow spolcczno- 
produkcvjn.' ch. l\llodziei Kro\\"odr7Y 
poinformowala 0 realizacji hasla ..MJn- 
dzicz Ojczy:i:nic I Partil na VII Zj;lzd". 
\V czynach na rzccz 
rodowiska, za kJ"- 
d6w pracy i w ('zynach produk(': j- 
n."ch wypracowano 5 mln 600 t.rs. zl. 
\Vartost czynu Z!\IS-owcow Nowej Hu- 
t." siE':ga ponad 24 mln zl - m. in. W 
dodatkowej produkcji dla budownictwJ! 
mieszkamowego i rnlodziezow:,'ch 6r."- 
g:'ld ubiegaJ"\c).ch si
 0 tytul "Br.rgady 
VII Zjazdu". 
\V Sr6dmiE'sciu czyn:\" spoleczno-pro- 
dukcyjne osi
gn
ly wartosc Ij8 mln 
zl, w Podg6rzu \V czynach na rzeCZ 
srodowiska. dziplnicy. poprawy c:o;tf'ty- 
hi w zakladaeh pracy wypr;l('owilnn 
19 mtn zl. Pod!liumowanie c7.
'nc)w dft- 
konane zostani.. ne. konf£'rrncjarh 
pr;a- 
w07d"",.czo-wyborcz:rch w najblii..zych 
dni"ch. 


Z kroniki wypadkow 
Na ul. Krowodt'r!okid potr/to('onR r.o- 
.te.ls przf'Z samorhod 
faria. Kotapka, 
zam. u1. l\lazowi£'('ke. 1
/57. DoznaJe. 
ona ogolnych obrazl"n. . Bra"k prl\du 
na podstacji Wif'licka spowodowal 
prz
rw
 w kol't'lunika('ji tram,", ajowd 
w godr:. lti.l:
-17.:!3. . AmbulatoriuJn 
(,hin
 r,;ic?nt" Po,;otowia RatllnkoWE'go 
ud:df'liJo pomMY 120 parj..ntnm. 


Nr l.Ddeksu 35004/!5G05 


Z-II