/00339_0001.djvu

			\ , ... _ ,,-
7 

. 


ROK XXXII 
Nr 118 (9993) 


A 


- 


KRAKÓW 


Wtorek 25 V 1976 


Ceno 50 gr 


-- 


a osiauniecia Harłnłck ł ? rużyna ZS 
 R zwyciężają 
nia kulturv XXIX Wyścig Pokoju zakończony 
Szozda na drugim 'miejscu - zespól polski na lrze.cim 


Nagrodv miasta rako a z 
w dziedzinie upowszechnia 


Prezydent miaata Krakowa. - Je-rZ1J Pęka.la. - P1'zyzna.l 
ea?roc%fte 
nagrody miasta za osiqgnięcia. w dziedz:nie upowszechma,ua kul- 
tury. Laureatami 1976 roku sq: 


JERZY JAROCKI - za calokształt 
twórczości reżyserskiej w Teatrze 
Starym im. Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie. 
Reżyser, insceni7'.ator, pedagog. ab- 
solwent krakn\Vskiej PWST I mo- 
Kkiewskiego GITIS-u, od lat zwi
- 
7any z Teatrem Starym. Twórca 11- 

lnycb inscenizacji w kraju i za 
łranicą. 
JULIAN KAW ALEQ. - za calo- 
kształt twórczości literackiej. 
Pisarz. dziennikarz. autor licznycb 
k!lllążek, R'llj\,,'nie o tematyce wlej- 
.klej, I'z
ściowo adaptowanych na 
scen
. ella TV i radia. 
WOJCI
CH KRAKOWSKI - ,.08 
całokształt działalności scenograficz- 
nej w teatrach krakowskich. 
Kierownik Podyplomowego stu- 
dium S('enograficznego przy ASP, 

cenogr
r Teatru Im. Slowackiego w 
R:l"akowie. 
HIEROXIl\l KUBlAK - za rozwi- 
janie badań nal!kowych nad proble- 
m='łmi 'kultul'\' w Krakowie. 
8oc.jolosr. dyrektor Instytutu Polo- 
llij
'ego UJ. kierownik Z
polu zaJ- 
mują('ego 5i
 prohlE'mami kultury w 
,Radzie ..Kraków 200ft". 
WLADYSL.-\ W 
EGREY - 702 0- 
S;
gnięcia w
'dawnicze oficyny pr7..ez 
niego kierowanej. 
ZalożJ'ciel I wieloletni dyrektor 
ł\ddzial
 Pań
twowego Wydawnic- 
tWa Naukowero w Krakowie. 
ANDRZEJ PAWLOWSKI - :la. 

"kłAd w rozw'i ianie badań w d
ie- 
crnie projekto
ani3 form przemy- 
!lov."vch i wystawiennicnva. 


Profesor nadzwyczajny ASP w 
Krakowie, kierownik Katedry Meto- 
dologii I Projektowania, wykładają- 
cy również na Politechnice Kra- 
kowskid. Akademii Ekonomicznej, 
AGH. Autor prac I publikacji z za- 
kresu teorii wzornictwa przemysło- 
wego. 
KAZIMIERZ KADW A
SKI - za 
'....-klad w rozwój MU7eum Archeolo- 
gicznego w Krakowie oraz za osią
: 
nięcia w dziedzinie popularyzacJI 

l1!turv Krakowa. 
Od "15 lat dyrektor Muzeum Ar- 

heologi('znego. poprzednio konser- 
wator Zabytków Archeologi.cznych 
I\:rakowa. autor kilku prac I wYda
- 
r.lctw ksiazkow}"ch (m. in. "Krakow 
przedlokaćy,jny. rozwój przestrzenny" 
- nagroda konkursu .,Echa Krako- 
wa" na najlepszą książkę roku 1975). 
HANNA RUDZKA-CYBISOW A - 
za calokształt twórczości malarsk';j. 
Przez wiele lat profesor krakow- 
!Okiej ASP. aktywna dzialaczka 
Związku Pla
tyków Polskich, w la- 
tach okupacji współor2'anizatorka sa- 
mopomncy kołeżeńskie.ł w Domu 
Plastyków: obrazy na licznych wy- 
stawach kra.iowych I 7.agrani('znych, 
'v różnych zbiorach mU7.ealnych j 
kolekcJach. 
ANNA SWIRSZCZYNSKA - za 
całokształt twórczości literackiej. 
. Poetka. autorka !lztuk scenicznych. 
a także książek dla dzieci t mIodzie- 
ty. dftbrn znana również telewidzom 
i radiMłuc-ha(!zom. C2:f)sto drukuje na 
I.ma
h "Dziennika PolskieIrG". 


Współpraca UJ z regionem 
nowosądeckim 


Podpisanie wspólnego porozumienia 


GOspodarze województwa nowosą- 
deckiego - I sekretarz KW PZPR, 
przewodniczący WR:\1 Henryk Ko- 
stecki i wojewoda nowosądecki Lech 
Balia podejmowali wczoraj w No- 
\t'Ym Sączu członków Senatu Uni- 
Wersytetu Jagiellońskiego z Jego 

agnificencją rektorem prof. dr 
abo Mieczvsławem Karasiem, Mło- 
de o Województwo nowosądeckie pra- 
gnIe rozwijać się dynamicznie i mą- 
drze. Mądrość potrzebną do prawi- 
dłOwego planowania zamierzeń i 
przedsięwzięć gospodarze tego regio- 
nu pragną czerpać z doświadczeń 
krakowskiej \\ szechnicy Tu. w No- 
\Vosądeckiem, regionie pięknym i 
słYnącym tradycjami kultury. kra- 
kOWskie środowisko naukowe od 
wielu lat znajduje ciekawy warsztat 
Pracy. W warunkach nowego woje- 


wództwa war
ztat ten zostanie 
wzbogacony. Gospodarze regionu 
stworzą warunki dla rozwoju ośrod- 
ka naukowo-badawczego, zapewnią 
techniczne i materialne zaplecze u- 
czestnikom studenckich obozów 
naukowych. a także ustanowią na- 
grodę dla najlepszych prac magi- 
sterskich i doktorskich traktujących 
o regionie. UJ zaś pomoże woj, no- 
wosądeckiemu talentem naukow- 
ców. pracami naukowo-badawczy- 
mi. działalnością edytorską. Te i inne 
zasady współpracy zostały zawarte 
w akcie porozumienia, który podpi- 
sali wojewoda nowosądecki Lech 
Bafia I rektor UJ Mieczysław Karaś. 
Rektor M. Karaś wspomniał w 
swym wystąpieniu o wcześniejszych 
kontaktach Uniwersytetu Jagielloń- 
(Dokończenie na str. 2) 


Doroczne nagrody RSW 
'JPrasa- Książka:"" Ruch" 
Wśród laureatów pnedstawiciele Krakowa i Rzeszowa 
lo \V
R.SZAWA (PAP). 24 bm. odby- i TV KC PZPR oraz Wydziału Kadr 
t su: w Warszawie wt'ęczenie do- KC, przedstawiciele ZG SDP. 
d

Zr
ch nagród Robotniczej Spół- Wśród laureatów nagrodę indywi- 
k
l
 nI Wydawniczej ..Prasa-Książ- dualną otrzymali m. in.: Barbara 
p;- uch" za 1975 r.' Nagrody te Dorota Terakowska za publicystykę 
ni ?;.znan
 zostały za osiągnięcia na na łamach "Gazety Południowej", 
ch
 l.e d
lennikC\r:;kiej oraz w dzie- Ryszard Bilski za publicystykę na 
ne. nle ht
ratury spoleczno-politycz- łamach "Nowin" z Rzeszo
a" oraz 

a.
i za dZIałalność wydawniczą i 0:- Lf'on Dronka 
 za o3iągmęcla w 
p zatorską w zdkt'esie rozwoJu or
anizacji i kierowaniu Przed- 
O


'Y t oraz w d,o:iedzinie kulturalno- siębiorstwem Upowszechniania Pra- 
k
i 'l!l ?wej i kolDortażu prasy i sy i Książki w Rzeszowie. Na- 
lnd


 l l. Łącznie przyznano 35 nagród grody zespołowe przyznano m. in 
. w dualnych i 15 zespołowych. zespołowi kierowniczemu Krako- 
., h'lV ra agrOdY . . wr-cz y l P rezes RSW ";skie
o Wydawnictwa Prasowego 
r Są K'" za osiągnięcia w organizowaniu pro- 

Ojk - s
ążka-Ruch" - Stanisław cesu wydawniczego oraz zespołowI 
Ud . O\\'Skl. W uroczystości wzięli pracowników Klubu 1\Iiędzynarodo- 
tĄ 
ał o m. in.: za
t
p('a członka Biu- wej Prasy I K!liiążkl w R:łeszowie 
_ ohtycznego, s
kretarz KC PZPR Zł! osiągnkcia w upowszechnianiu 
)ue Jl?rzy l..ukasz
wic7., członkowie prasy i ksią7.ek oraz za d.zialalnośc 
rOwnictwa Wydziału Prasy. Radia kulturalno-oświatowe.. 


\ 


ADAM W ALACI
SKI - u calo- 
kształt twórczości kompozytorskiej. 
Prezes krakowskiego Oddzialu 
Związku Kompozytorów Polskich, 
kompozytor. krytyk muzycz!1Y' twór- 
ca tła muzycznego do licznych insce- 
uizacji.. Staly recenzent muz)'czn
' 
..Dziennika Polskiego". (dJ) 


Depesza E. Gierka 
i H. Jabłońskiego 
do J. Broz Tito 
W ARSZA W A (P AP). Pierwszy 
sekretarz Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro- 
botniczej Edward Gierek i prze- 
wodniczący Rady Państwa Hen- 
ryk .JabłońsKi wystosowali depe- 
szę z najlepS'

'mi żYl'zeniami do 
przewodniczącego Związku Ko- 
munistów .Jugosławii. prezydenta 
I Socja tistycznej Federacyjnej Re- 
publiki .Jugosła.wii Josipa Broz 
Tito z okazji 84 rocznicy jego u- 
j r.:>dzin przypadają,:ej w dniu 
! 25 bm. 


Premier Angoli 
w Moskwie 
Rozmowy na Kremlu 
. 


110SKW A (PAP). W poniedziałek 
do stolicy ZSRR prz
'był z wizytą o- 
ficjalną na zaproszenie rządu ra- 
dZieckiego premier Angoli Lopo do 
Nascimento. 
W poniedziałek rozpoczęły 'Się na 
Kremlu rozmowy między premi
rem 
ZSRR Aleksiejem KosJ'
inem. mi- 
nistrem spraw zagranicznych. 
Andriejem Gromyką i mini
trem ob- 
ronJ' narodowej Dimitrijem Ustino- 
wem a prf'mierem Ludowej Repu- 
bliki Angoli - Lopo do Nasdmento. 


Wspaniałym zwycięstwem Zl-letnlego reprezentanta SRD Hartnkka 
ukończył się XXIX Wyscł
 Pokoju. W klasyfikacji drużynowej trium- 
fowała szóstka ZSRR, w rywalizacji najaktywniej&zy(!h kolarzy - Bul- 
car Tanew. a w klasyfikacji górskiej - )Iorozow (ZSRR). Po raz picrwszy 
od kilku lat w iadnej z czterech wyśdgowy(
b konkurencji nie zanoto- 
wali sukcesu biało-czerwoni. Dru
ie miejsce wywalczył Stanisław Szo- 
zda, co Jest wielkim sukcesem w sytuarji, kiedy od ósmego etapu nasz 
reprezentant był poważnie kontuzjowany. 


W loży honorowej witali uczest- 
ników XXIX Wyścigu Pokoju I se- 
kretarz KC SED Honecker, prze- 
wodniczący Rady Państwa NRD 
Stoph oraz prezes rady ministrów 
NRD Sindermann. 
Na tartanowej bieżni stadionu w 
Berlinie stoczyli emocjonujący po- 
jedynek Tichonow. Hartnick i były 
mistrz świata Janusz Kowalski. 
Młody szosowiec NRD który nie 
jest specjalistą w finiszach na sta- 
dionie pokazał tym ralem na co go 
było stać. Znany ZE' sprinterskich 
umiejętności Janusz Kowalski mu- 
siał mimo ambitnej walki zadowolić 

ię drugim miejscem. W klasyfika- 
cji zespołowej wyścigu tym raz('m 
Polacy uplasowali się na trzecim 
miejscu za zespołami ZSRR i NRD. 
a przed CSRS. 
Ostatni etap Wyścigu Pokoju miał 
O:ł--okojny przebieg. Czolówka sk!:trłają- 
ca 
ię z ponad 70 kolarzy kręciła z 
prędkością około 42 km Igodz., a pró- 
IJ)' ucif'('zek były likwidowane przez 
(Dokończenie fUl stro 4) 


.-:, "., 
...
...  


.-".0;   


'3 . 
L 
.
H' 
-ł < ,."". 


"'#:  


..'......... . . ' 
r e-- 
, . 


'
 ':", 


% 


. "."0<. .. 


D,ugi kolarz XXIX Wyścigu Pokoju - 
Stanisław Szozda - na mecie w Ber- 
linie 


"ele 


aeja KC P 


p:- 


r 


KOPE:SHAGA (PAP). W dniach 
20-23 maja 1976 r. na zaproszenie 
Komitetu Centralnego Komunisty- 
cznej Partii Danii prze.b:,'wała w 
tym kraju delegacja Komitetu Cen- 


Trwają "Dni Bratysławy" 


Wczoraj, goszcząca w na.szym mie- 
ście z okazji Dni Bratysławy, ofi- 
cjalna delegacja stolicy Słowacji w 
składzie: sekretarz KM KPS w Bra- 
tysławie doc. dr 'Rudolf Jurik (prze- 
wodnicząc}», wiceprezydent miasta 
Bratysławy Michał Jurka, I sekre- 
tarz KD KPS Bratysława I Stefan 
Bartak, kierownik Wydziału Kultu- 
ry Urzędu m. Bratysławy Józef Po- 
korny zwiedziła Muzeum Zup Sol- 
nych w Wieiiczce, Delegacji towa- 
rzyszył kierownik Wydziału Pracy 
Ideowo-Wychowawczej KK PZPR 
Jan Broniek. 
Dla zainteresowanych świętem za- 
przyjainionego miasta, stoją otwo- 
rem wystawy: ..Bratysława - mia- 
sto przyjaini" w Muzeum Historycz- 
nym, malarstwa Juliusa Barty i 
Alexandra Szabo w Galerii "Pry- 
zmat". .,Devin - 5000 lat historii" 
w Muzeum Archeologicznym. W ki- 
nie "Apollo" odbędzie się dziś wie- 


Europejskie forum 
młodzieży i studentów 
w Warszawie 
WARSZAWA (PAP). W dniach 
19-24 czerwca br. odbędzie się 
w Warszawie europejskie zgro- 
madzenie młodzieży i studentów. 
Idea zwołania szerokiego spotka- 
nia młodzieży europejskiej jest 
bezpośrednim rezultatem Kon- 
ferencji Bezpieczeństwa i Wsp6ł- 
pr-łłcy w Europie. 


Spotkanie Kissinger - Palme 
SZTOKHOLM (PAP). Sekretarz sta- 
nu USA. Henry Kissinger, który prze- 
bywa w Sztokholmie, spotkał się w 
poniedziałek z premierem Szwecji 0- 
lofem Palme oraz ministrem spraw 
zagranicz.nych tego kraju SVenem An- 
dersonem. Rozmowa dotyczyła 
pra w 
odprężenia, bezpie<:zeństwa europej- 
skiego, dialogu Północ-Południe, a tak- 
że a merykań!łko-szwedmtich stosun- 
ków dwustronnych. 


czór projekcja kolejnego filmu festi- 
walowego ..Wielka noc. wielki dziel1" 
reż. Stefana Uhera, a dla miłosni- 
ków form estradowych wystąpi w 
sali "Korony': grupa instrumental- 
no-wokalna Brana Hronca Nato- 
miast w sali Arsenału odbędzie się 
koncert. w wykonaniu Słowackiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyr. Boh- 
dana Warchał". a w KOK, o 
odz. 16, 
prof. Stefan Hajdin, Miejski Kon- 
serwator Zabytków m. Bratysławy 
wystąpi z odczytpm pt. ..Bratysława 
miasto zabytków". (\",cz) 


.. 
n 


tralnego Pol
kiej Zjednoczonpj Par- 
tii Robotniczej pod przewodnictwpm 
sekretarza KC PZPR - Józefa Pin- 
kowskiego. W trakcie wizyty prted- 
sta\viciele obu partii przeprowadzili 
r07.mowy, w których ze strony duń- 
!=kiej uczestniczJ'li m. in. Knud Jes- 
pC'rsen - przewodni<,zący KC KP 
Danii, człorlkowi
 Biura Polityczne- 
go KC - Ib Noerlund, Poul Ema- 
m.::el. Joergen J
nsen i Freddy Mad- 
sen. 
Podczas rozmów przedstawiciele 
PZPR i KP Danii poinformowali się 
wzajemnie o aktualnych problemach 
d7iałalności obu partii oraz doko- 
nali wymiany poglądów na temat 
sytuacji międzynarodowej i proble- 
mów ruchu komunistycznego i robo- 
tniczego. 
PZPR i KP Danii opowiadają się 
za rozwijaniem i pogłębianiem bra- 
terskich, inl
rnacjonalistycznych 
(Doko
ezent. na str. Z) 


Inau 


guracja transatlantyckich 
lotów "Concorde u 


WASZYNGTON (PAP). Dwa sa- 
moloty ponaddźwiękowe ..Concor- 
de" należĄce do brytyjskich i. fran- 
cuskich linii lotniczych, wylądowały 
w poniedziałek na lotnisku im. Dul- 
lesa w Waszyngtonie, inaugurując 
stałe loty ponaddźwi
kowców mię- 
dzy Europą a Ameryką Północną. 


24 majA 197' ,.oku bęuzie .tanowić 
niezwykle ważnq datę tv reali- 
zacji zapoczqtkou'anego tv póź- 
nych latach pięćdzie.dqtych frt1ncusko- 
brytyjskiego programu ..Co7!.corde". 
KCJszty tego programu przekroczyły 3 
mld dolar6w, a produkcja samolototv 
naddźwiękowych wllwoł'.1ła gwałtowne 

przeciwll z r6żnych środowisk, argu- 
mentujqcych, iż "Concorde" nie odpo- 
wiada wymogom ochrony środowiska 
naturalnego. Samoloty te weszły już 
Co prawda do regularnej t?ksploatacji 
21 stlleznia br. nit liniac7
 PfJ,,.yż-Rio 
de Janeł,.o ł Londyn-Bahra;n. Jed- 
nakże dopiet'o linia transatlantycka. 
posiadajqca najll'iękQz'1 fr(>kl(;encj
, ma 
istotne znaczenie dla dalszych losów 
"Concof'de" 
Dustans 6JOO km {')btl ..nmnl()ty fI'IoQq 
pokmute! łAP ponad J godzinll, podczai 


Samolot należący do ..British Air- 
ways" wylądował o godz. 15.53 GMT. 
a w kilka minut później - ..Concor- 
de" należący do linii ..Alr France". 
Brytyjski "Concorde" przebył trasę 
Londyn-Waszyngton, długcści 6300 
km w 3 gOdziny 52 minuty. 


* 


fł d ll normalne .amolotu potrzebu;q na 
to ponad 8 godzin. Bild tam i z powro- 
tem kosztuje 1300 dolarów, o 30 proc. 
'Więce; niż tv pierwszej klasie zwy- 
J
łych samolotów. 
7daniem e:k.pef'tów 10tniC"Zllch, co 
najmniej 65-procentotva jrp'ktcencja 
2'opew11i opłacalność eksploatacji ma- 
szyn. Koszt jednego samolotu, oceniany 
pocza.:tkotcO na 12 mln dolar6w. prze- 
kroczył 60 mln. Gigant "Boeing 147". 
kt6ry zabiera trzykrotnie więcej plIsa- 
. "
r6w - kosztuje ok. 25-30 mln dola- 
r6w. 
Dla obu towa,.zystw lotnłe2'vch "oz- 
T: CJcz ll n a .ię obecnie wainy okres wal- 
k! o klirontów. Od wynik6w eoksploota- 
(' ji ma
z1Jn naddźwi;:kotrych na linii 
tf'am:at!antyckiej będzif? zalf!żeć popyt 
?ltt nie zp strony in11ych p(1ń
tw, któf'!I 
,noże 2'ropł-am uczynie! opłacalnym. lf)
		

/00340_0001.djvu

			2 


DZIENNIK POLSKI 


· Nr 118 


'tV Bejrucie znów rozgorzały walki 


ewy plan w sprawie 
 I Din lUbanie 


Kontrowersje wobec propozycji francuskich 
PUyt (p.-\P). Po kilku dniach 
.. zll
n
lo spokoju w Bejrucie na no- 
".0 rozeorzały w poniedziałek walki 
mi
dzy antagonistycznymi uerupowa- 
niami. Do .tarć zbrojnych doszlo także 
w Zahle. 3S km na w.chód od Bejrutu 
Or'u w nadmorskim mieście Biblios, na 
północ od .tolicy. 
Propoz;rcja pre
ydenta Francji w 
sprawie wysłania do Libanu francu- 
skich oddziałów wojskowych (ok. 
OOO 
żołnierzy) dla nadzorowania zawiesze- 
nia broni i utrzymania pokoju, wywo- 
łuje nadal kontrowersje wśród polity- 
ków libańskich. Premier Raszid Kara- 
mi, który zadeklarował poparcie dla 
wysiłków mediac)'jnych Syrii. oawiad- 
cz)'ł, ie interwe-ncja wojsk francuskich 
nie wchodzi w rachubę. Jak informo- 
waliśmy, przywódcy lewicy libańskiej 
kAtegorycznie odrzucili w niedzielę ini- Seminarium naukowe w Warszawie 
cjat
 wę szefa paxutwa francwkieco, 
na.tomiast politycy konserwatywni u- 
stosunkowali się do niej pozyty".'nie. 
Radio Damanek poinformowało w 
niedzielę, że prezydent-elekt Elias Sar- 
kis zakończ
'ł opracowywanie planu 
pokojoweco, zmierzająceeo do położe- 
:nia kresu "oj nie domowej w Libanie. 
Szczeeóły tego planu n1ajlt być wkrót- 
ce podane do wiadomości publicznej. 
Roz,łośnia powołując się na źrodła dy- 
plomał-vC'zne w Bejrucie podaje. że 
plan Sukisa składa się z trzech 7.&- 
s
dniczych punktów. które postuluj14: 
l) ogłoszenie 48-Codzinnelo zawiesze- 
n 
a broni i rozpoczęcie w tym czasie 
rozmów pokojowych. 2) Rezyenację 
przez zwalczające się uerupowania z 
użycia siły wojskowej dla rozwil\zania 
sporów polit
'cznych. 3) Zorganizo
ra- 
ni
 konferencji okr
ełelo stołu, na któ- 


:.. 


rej zostałyby r
iązane problemy 
.porne między lewic, a prawiq libań- 
skit. 
PARYZ. Powołując .ię na koła dy- 
plomatyczne w Bejrucie, acencja AFP 
podaje. że przewodniczący Komitetu 
Wykonawczego Organizacji Wyzwole- 
nia Palestyny Jaser Arafat spotkał się 
w poniedziałek z ambasadorami państw 
arabskich akredytowanymi w Bejru- 
cie, aby przedyskutować niedawne pro- 
pozycje francusltie w sprawie ewen- 
tualnego wysłania do Libanu oddziałów 
wojskowych. Podczas te-co spotkania 
Arafat oświadczył. że OWP jest prze- 
ciwna każdej obcej interw
ncji woj- 
skowej C'zy tf'Ż inne-j, a \\'i
 także - 
propozycjom Francji. 


A. Kosygin odwiedzi Syrię 
MOSKW A (P AP). W Moskwie 1'0- 
informowano, że na początku czer- 
wca br. z oficjalną wizytą 'przyjaźni 
uda się do Syrii premier ZSRR' Ale- 
k
iej Kosyg:n. 


Zakończenie wizyty 
(Dokończenie ze str. 1) 
v.. ięzi między partiami komunistycz- 
nym1 poprzez wielostronne i dwu- 
stronne spotkani::t i kontakty, wy- 
mianę doświadczeń i ocen dla wsp6l- 
nej analizy procesów społecznych i 
ekonomicznych na świecie. Służy to 
umacnianiu międzynarodowej soli- 
darności komunist6w, ich ideologi- 
cznej i politycznej jedności. 
W toku rozmów podkreślono do- 
Il:osłe znaczenie przygotowywanej 
konferencji europejskich partii ko- 
munistycznych i robotniczych, po- 
święconej zadaniom komunistów w 
walce o pokój. bezpieczeństwo. 
VIspółpracę i postęp społeczny w Eu- 
ropie. 


Dalsza poprBWlł 


polska jelt w zasit:iu 
wyżu znad Bałtyku. 
Krakowllkie lIiuro Pro- 
.noz IMG\V przewiduje: 
Zachmurzenie umiarkowa- 
ne, w ci_gu .dnia przeJścio- 
wo duże, miejscami prze- 
lotny deszcz. Temperatura 
najwyższa od H! st. W re- 
jonach podgórskich do 20 
na pozostałym obszarze. 
25. V 11171 r. minimalna w nocy odpowie- 
dnio od 2 do 4. Wysoko w 
Tatrach temperatura od 4 st. dniem do 
O noc
. Wiatry słabe I umiarkowane z 
k1erunków wschodnich. Pro«noza orien- 
tacyjna na środę: Zachmurzenie umiar- 
kowane. nieco cieplej. 
TEMPERATURY z 24. V. godz. 13: Tar- 
nów 14 st., Muszyna 13, Kraków, Bi
lsko, 
Nowy S
cz 12, Katowice, Kielce, Raci- 
bórz 11, Częstochowa 10, Zakopane 9, 
Gąsienicowa 6. Kasprowy 2. Kł
dzko 9, 
Snieżk8 2, Wrocław 11, Poznań 10, Rze- 
szów 14, Lelko 16, Przemyśl 13, Lublin 
16. Warszawa 18. Białystok, Suwałki, 01- 
K7.tyn 19, Gdańsk 111, Leba 15, Koszalin 
H, Swinoujście 10. Szczecin 11, Europa: 
Berlin 15, Kopenhala 18, Oslo. Sztokholm 


....
 


i 


20, HeLo;inki 23, Moskwa !1, Kijów.. 
Jałta, Bukaresl.t 19, Ateny 22, Sofia 12, 
Eelgrad 16, Budap(!:szt 13, Wi
Ćleń Ił, 
Rzym 23, Madryt 29, Lizbona 20, Pary t 
23, Lond
rn 22, Reykjavik 10. 
CISNIESIE ATMOSFERYCZNE w Kra- 
kowie z 24. V. godz. lS: 744.5 mm. 
CIEKAWOSTKA DLA AMA TORO\\" 
GRZYBOW. Nasza wierna Czytelniczka p. 
F.leonora Bocheńska :II: Krakowa donio- 
sła nam o zebraniu niezwykle dutej ilo- 
ści mało znanych grzybów-majówek pod- 
sCidkowych. Majówka pokazuje sit:, jak 
sama nazwa wskazuje tylko w maju, na- 
leży zatem obok smardzy i piestrzenic 
do najwcześniejszych grzybów jadalnych. 
Jest to Irzyb - symbiotant, żyj
cy tylkO 
w sadach śliwowych, bardzo smaczny, . 
specyficznym smaku. P. Bocheńska 
na- 
lazła w dwie poprzednie niedziele po kil- 
ka majówek, w ostatnią niedzielę jed. 
n&k w jednym z zapuszczonych ssd6w 

liwowych nad Rudaw
 było ich kro- 
de; nasza korespondentka wraz z córką 

ebrały w krótkim czasie ponad ł kg 
t
 ch grzybów. Za informacj
 pit:knie 
dzit:kujemy. 
Słońce wzesdo w Krako\\il!' ł) 2.4-2. 
zaJdzie p 1!ł.33. Ddeń jet dłu:uzv o '7 
J:odz. 4'7 min. i ma 1!! 
ndz. !ol min. 
 
dzi(!:ń wio!my, l
 dzień roku. (
m) 


Kampania" wyborcza w RFN 
Postawa wobec obowiązków zawodowych Zjazd (D U pod znakiem 
głównym kryterium oceny pracownika ataków na koalłci
 


WAR.SZAW.\ (PAP). Poprawa ja- 
koici i dyscypliny pracy oraz pełne 
w:'korzystanie czasu i kwalifikacji 
zawodowych zatrudnionych najeżą 
do głównych czynników decyduj Ił- 
cych o dalszym rozwoju kraju. 
Związanym z tym sprawom poświę- 
cone było 24 bm. seminarium nau- 
kowe w 'Warszawie zorganizowane 
przez Instytut Gos;1Odarstwa Spo- 
łecznego SGPiS. Prz
analizowano 
prawne, społeczne i ekonomiczne 


Problemy kultury w programie 
dziesięciola tki 
Posiedzenie Komisji Prognozowania i Programowania 
w ARSZA w A (P AP). Trwa dyskusja nad procramem przyszłej. d.le- 
slęcloletnleJ szkoły średniej. W tej ważnej debade, w wyniku której ma 
ukształtowac 51ę model naszej powszechnej oświaty I wychowania nie 
brakuje tei działaczy kultury. 


Kultura jest integral1Uł części, hu- 
m.!.nistyczneg.) procesu wychowania 
młodzieży, toteż w programie nowej 
szkoły należy mocno uwzględnić te 
".szystkie elementy. kt6re spt'zy jajł\ 
rozbudzaniu wrażliwości na piękno li- 
teratury. muzyki czy plastyki. To 
stwierdzenie było myślą przewodni
 


Współpraca 
(Dokońc:eni
 ze Itr. 1) 

kiego z regionem nowosądeckim: o 
tradycjach najstarszego gminazjum 
im. J. Długosza w Nowym Sączu. o 
działalności miejscowego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historyczne- 
ł{O - edytora znanych .,Roczników 
Sądeckich" o naukowo-badawczych 
osiągnięciach muzeów - m. in. Mu- 
zeum Tatrzań
kiego im. T. Chalubiń- 

'go. W imieniu tych ucz. lnl 
przema wiali profuoro".i. H
nr!,k 
1\Iarkiewicz i Mi.ezysław Klimo,,'icz - 
w imi.niu wielu -pokol.ń uczniów - 
dla których zmarły był j pozMtanłf! 
wzor.m człowi.ka, uC'zon
r:o. w-yt'lto- 
\\'awcy - prof. Zdzisław Libera. 
l\Io,iłf: pOkryły kwiaty. ZłoiQn o 
wieńce od przewodniczące&,o Rady Paó. 
stwa PRL, ministra kultury i s:dutł, 
\Vyż
zych uczelni, stowanysuń i in- 
stytucji kulturalnych. 


--- 


, I S ,
		

/00341_0001.djvu

			Nr 118 


DZIENNIK POlSKł   itold Slusarski 


-
" , 

, 


VV 1964 roku kto tylko był 
T w Dębniku i umiał cho- 
dzić, pobiegł pędem w 
kierunku Czatkowic, 
gdzie olbrzymia hałda 
ziemi sypana tu od dzie- 
.
ątków lat przez miejscowe kamie- 
mołomy obsunęła się i zatarasowała 
c
ą drogę odcinając tym !amym 
W1
 . od miasta. Wcale nie w prze- 

osm. ale dosłownie... Żeby się teraz 
ostać do Krzeszowic, trzeba było 
nadłożyć przeszło siedemnaście kil-o- 
rnetrów. Na szczęście trwało to za- 
le
wie kilka dni. Przewidywano bo- 
h W1em już wcześniej. że narastająca 
ałda nie wytrzyma n aporu ziemi 
sypanej coraz wyżej i Zakłady Ka- 
rn1enia Czatkowice, Wojewódzki Za- 
rząd Dróg Publicznych w Krakowie 
oraz miejscowe władze przygotowa- 
ły. prowizoryczną wąską dróżkę pra- 

le 800 metrowej długości. "Za trzy 
ata - mówili wtedy ludziom - tu 
będzie asfalt i droga taka szeroka, 
że % jednego końca, drugiego nie =0- 
facZYCie". I ludzie uwierzyli. Czeka- 
N n.a nią... 10 lat, aż się nie doczekali. 
aJ trwalsze są prowizorki. ktoś kie- 
dyś powiedział i miał rację. 
Dwa lata temu hałda znowu ru- 


Yła. Bezlitośnie zasypywała powo- 
I. le.cz skutecznie, najbliższe pola 
Uprawne i łąki, łamała napotkane po 
drodZe drzewa i z szybkością kilku 
centYmetrów na dobę zbliża się do 
b
tat
cznego (na razie) celu, do zro- 
t loneł kiedyś prowizorycznie a do- 
.ą-d. Jedy.nej drof.!i z Dębnika w 
S\
'lat. Dzieli ją od niej metr, może 
Połto:-a. Z drugiej strony stanął jej 
k na przeszkodzie piękny sosnowy las, 
. t6ry - wiadomo - musi ten po- 
J
dynek przegrać. To kwestia tygod- 
nI. 
l 1
0 mieszkańców Dębnika przesta- 
o JUŻ kibico.wać, bo wkrótce hałda 


- 


- 


i do nkh się zabierze. Na pierwszy 
ogień pójdzie chyba dom Józefa Set- 
kowicza, p6źniej Mazura i następ- 
nvch. Za kilkanaście a może kilka 
lat zarówna dębnicką nieckę dokład- 
nie. Po.jedynek jest nierówny. mało 
tego - tym słabszym ktoś podkłada 
świnię. 
S ołtys Stanisław Mirek słyszy pra- 
wie codziennie: "wubraliśmy was 
soltysem, to nas brońcie. MU pomo- 
żemy". I trzeba przyznać. poma.gają. 
Kiedy trzeba było budować drogi lo- 
kalne, z łopatą czy kilofem zjawił 
się kto żyw. I teren przy remizie 
wydrenowali i kiedy tylko i o cok:>l- 
wi'ek sołtys prosił - zrobili. Ale hał- 
dy nie zmogą kilofem, łopatą i wła- 
snymi rękami. Ubrał więc sołtys wy- 
sokie buty, żeby przez wierzch nie 
nalało się bło
a i poszedł z delegacją 
do na-czelnika gminy w Krzesz.owi- 
cach. Tam go wysłuchano, obiecano 
w tej sprawie interweniować. Ludzie 
dalej czekali i patrzyli jak hałda 
znowu przesunęła się o kilkanaście 
centymetrów i dotykała już pięknej 
łaki Józefa Setkowicza. Poszedł więc 
sołtys drugi raz, poszedł i trzeci, i 
czwarty, i piąty... Wreszcie ktoś mu 
doradził: "napisz pismo. Co papier 
to papier, zawsze kiedyś moc urzę- 
dową zyska i przynajmniej będzie 
jakaś podstawa do interwencji", Mi- 
rek nie dawał jednak za wygraną. 
Poszedł - jeszcze wtedy istniał - 
do Powiatowego Zarządu Dróg Lo- 
kalnych. Powiedziano mu tam: .,to 
jest droga państwowa, nas to nic nie 
obchodzi". Poszedł więc do inżyniera 
Hoffmana. który jeszcze wówczas 
pracował w Czatkowicach. Ten ob- 
cesowo stwierdził: "nie jestem od te- 
go, żeby z wami rozmawiać". Po- 
szedł zatem do naczelnego dyrekto- 
ra 
akładów. Ten powiedział rzeczo- 
wo: "róbcie dokumentację, mu damy 
pieniądze. Nawet 6 milionów zlo- 


tych", Przyszła jednak reorganizacja 
administracyjna. PZDL przestał ist- 
nieć, Zakłady Kamienia w Czatko- 
wicach podlegają już Kombinatowi 
w Krakowie, a co. Kraków może :>b- 
chodzić jakaś tam droga w Dębniku. 
A hałda dalej bezlitośnie obsuwała 
się na drogę i las. Przydrożne drze- 
wa jeszcze tydzień temu stały pro- 
sto. Dziś pod na1porem zwałów ziemi 
pochyliły się na drogę. 3 ha upraw- 
nej ziemi Józefa Setkowicza zostały 
już zasypane, a ich właścidei dalej 
płaci podatki od pola. którego już nie 
posiada. 
O d kilku lat mieszkańcy Dębnika 
prowadzili pertraktacje z PKS w 
sprawie linii autobusowej z Krzeszo- 
wic do Dębnika. ale nic z tego nie 
wyszło. bo w
ską prowizo.ryczną 
dróżką nie przejedzie żaden autobus. 
Kiedyś wysoki urzędnik z Krakowa 
wybrał się w niedzielę do Dębnika 
własnym samochodem na wyciecz- 
kę. Samachód trzeba było pół dnia 
końmi wyciągać z błota. Młodzi. któ- 
rzy poznali jak świat wygląda gdz:e 
indziej. opuszczają wieś masowo. Do 
tej pory ze swojej rodzinnej wsi wy- 
jechało już przeszło 40 osób. Powia- 
domiono o tym fakcie władze 
min- 
ne. Poszedł sołtys Mirek do I se- 
kretarza Komitetu Gminne
o Partii 
w Krzeszowicach, naświetlił całą 
spra,wę. Poskutko.wało. Zwołano na- 
tychmiast n2radę. Zaproszono zain- 
teresowanych. Nie wszyscy jednak 
skorzystali z tego zaproszenia. nie 
było żadnego przedstawiciela z Wo- 
jew6dzkiego Zarządu Dróg Publicz- 
nych w Krakowie. A czy można de..... 
cydować pod nieobecność właściciela? 
Mieszkańcom Dębnika zaświtała jed- 
nak nadzieja. Dyrektor Urzędu GÓr- 
niczE'
o sprawą zainteresował się 
osobiście i zabronił Zakładom w 
rzatkowicach dalszego sypania zie- 
mi na obsuwającą się hałdę, mało 


.:. 
 


te
o, polecił stałe obserwowanie owej 
hałdy. Czy to jednak pomoże? Przyj- 
dą roztopy i halda znowu ruszy. a 
wtedy będzie już za późno. Sytuacja 
jest więc ala.rmująca i tym smutniej- 
sza, że powstała z winy ewidentnych 
zaniedbań. Kogo? No właśnie. nikt 
do tego przyznać się nie chce. Rejo- 
nowy - o.becnie. Zarząd Dróg Lo- 
kalnych umywa ręce. bo droga jest 
państwowa, Wojewódzki ZDP twier- 
dzi, że Zakłady Kamienia w Czatko- 
wicach drogę zepsuły. więc one po- 
winny naprawić. one zaś chcą wy- 
kręcić się sianem: ,.dajemy pienią- 
dze, czego jeszcze od nas żądacie?" 
Władze gminne w Krzeszowicach 
mają pełne biurka urzędowych pism 
w tej sprawie. z których każde jest 
tylko odwołaniem i opisem trudno- 
ści. Przyciśnięte do muru Zakłady w 
Czatkowicach powołują się na od- 
mowę Wydziału Rolnictwa i Leśni- 
ctwa Urzędu Miasta Krakowa i brak 
zgody właścicieli przyległych 
run- 
tów na wykup ziem
 pod budowę 
drogi. Ci zaś twierdzą, że nikt nigdy 
o tym z nimi nie rozmawiał. I bądź 
tu człowieku mądry. 
p rzyszła wiosna. Dębnik to atrak- 
cyjna miejscowośĆ'. Codziennie 
przyjeżdżają tu tłumy ludzi po sł06ce 
i odpoczynek. Ilu z nich ma ze sobą 
kanapki czy termos z herbatą? Tym- 
czasem w sklepie w Dębniku pustki, 
bo. nie ma jak przetransportować 
towar. Nie wspominam tu już o tran- 
sporcie nawozów, materiałów budo- 
wlanych, czy codziennych dojazdach 
lud7i do pracy. 
Sołtys Mirek nie rezygnuje. Kupił 
drugą parę wysokich gumowych bu- 
tów na zmianę i codziennie chodzi 
po tym błocie do gminy w Krzeszo- 
wicach. Może za kilkadziesiąt lat sa:-n 
wydepta tę drogę. Tylko., czy starczy 
mu czasu i sił... 


Z notesu telewidza 
-- 


Cwierc serio 
N iepostrzeżenie wyrosła Studiu II 
konkurencja. Zrazu nie za uważe- 
nie,' nawet bez tytułu, obecnie re- 

laInowana szumnie jako program re- 
Qakcji publicystyki kulturalnej "Zawsze 
\V ni
dziel
?". Nie wiadomo właściwie, 
czy ów znak zapytania odnosi się do 
słowa: za wsze _ co sugerowałoby nie- 
uk.reśloną częstotliwość programu, czy 
tez: w niedzielę - co dawałoby jego 
tWórcom większą swobodę wyboru 
cZasu emisji. w każdym razie konku- 


 ncja 'zakłada chyba - zgodnie z po- 
Jęcif'In tego słowa _ zr6żnicowaniE' ja- 

OŚCi
we, a co najmniej formalne. W 
:ugun programie cyklu zróżnicowa- 
'Ila takiego jednak nie można było !a- 
l.n
ażyć. Składał się on z wypróhowa- 
ł1eJ już w Studio II przekładanki po- 

Ycji poważnych i żartobliwych. 
:t 
Pośr6d tych ostatnich największe 
g:.łll1teresowanie m6gł wzbudzić pro- 
t ranI inicjujący nowy cykl "Pół żar- 
})e
, .
ół serio". Wykorzystywał on 
s
 W"0,lne zainteresowanie telewidz6w: 
arYIni, głośnymi filmami w obsadzie 
-- 


J EST już po kolarskich emocjach i 
tdaściu:ie braknie wielkich sport 0- 
-A. tL'
Ch podniet aż do polowy lipca. 
n tv hpcu będzie chyba różnie - trud- 
e; 
T
etvidzieć olimpijskie sukcesy, ra- 
\\,e J 
tepowodzenia latwiej wyrokou:ać. 
TrI llIedzielnym programie teletl'1zji ko- 
.. entator zapowiadał co najmniej brq- 
..olt'1 
IJI) I 'I11edal dla naszych kolarzy, on się 
d
' t Y '111 zna, ale mnie i tak nie tcy- 
t1./ e . się to przekonywające. Już bar- 
!e

1 tJJJat
yu:ałbllm medalu pośród 
p .oatlelOu:, może i u:śród siatkarzy. 
on'ew' . 
kil' 
z, 1Ciadomo jednak, że wszyst- 
'lie PI1P'Qrowe wyliczenia z zasady się 

t1. 8PTaU'
:zają, nie b
dziemy tu niko- 
'I11edall przydzielać. 
\VU
Ci g '. . . 
tlJC :. SIę zakonczyl, przyztcycza)ł'n& 
':Jn:;ilnzej do u'ielkich sukcesów nie 
rt'tu 
o przyjmujemy za dobrq monetę 
nil. g
e -i'l11:e.isce Szozdy i trzecie druiy: 
'lie k e
eh tak U'lIsokie pozycje ko
os 
alQł)} ontentujq, to ja bardzo przepra- 
I])o'tt' ale to już swoiste roztcydrzenie 
1('I / fr 01('p. S::urkotcski nn.uczyl koln.rzy 
,,,'t1111' . 
1..!'!/!: k: ac, Szozda pottderdzil tamte 
kOlo o .1' o 1:p;rocje i tak oto 1:toło sję 
tftn't811,.O narodou:ym nieomalże spor- 
»'tQ . POZak61l', Bo wcześnie byl co 
tcda r.. . 
'lUaik . C>.rolak, byl Więckot:sk
,. 1!a- 

ego '. ]eszcz
 można by u:ymtemc ]ed- 
tv,. . I drugIego zawodnika. ale tamte 
u'l
i . . 
i d poszły dawno W %apommeme 
°Pie1'O d S . . 
'lot{'c k o zurkowsklego zaczęla SIę 
tł".' olarska era. Potem były naj- 
uzaz e t 
t!J . Yluly w mistrzostwach świa- 
t na d ob . h . Z ' . . 
'ltt a 'l. Tą spratcę tv te] c u:: I 'uz 
ład . ze tv rowerach nie jest W .tanie 

ttvić. 


legendarnych już gwiazd srebrnego e- 
kranu oraz codziennym warsztatem ak- 
torskim z wszystkimi jego zakuliso- 
wymi tajemnicami. Przygotowanie na 
noWo scen z owych filmów, zaimpro- 
wizowanie ich widzom w ten sposób, 
by nie budziły uśmiechu politowania 
dla przebrzmiałego już stylu gry, prze- 
konanie odbiorcy, iż. zmieniaj Ił się wła- 
ściwie nie uczucia ludzkie, ale zeW- 
n
trzne środki ich wyrażania - to 
ryły trudne zadania dla par aktor- 
3kich, kt6re wylosowały kolejne sce- 
I
Y. Okazało się przy tym jedno - że 
nie można naśladować dawnych mi- 
strz6w bez wpadnięcia w parodię. mo- 
żna natomiast przetransportować isto- 
tę ich gry na współczesną modłę. 
Program ten był zarazem jakimś do- 
datkowym mimowolnym argumentem 
ua rzecz adaptacji dzieł dawnych mi- 
strzów. Pisali oni przecież dla akto- 
r6w grających We współczesnym im 
stylu, a zatem ich wskazówki 
jawne i ukryte - dotyczące interpre- 
tacji postaci i sytuacji odnosiły się do 
mistrzów dawnej gry. Dziś zatem dla 
współczesnych nam aktor6w są zupeł- 
rie nieprzydatne; jeśli zechcą się ich 
trzymać niewolniczo. to era ich nie 
trafi do dzisiejszego odbiorcy. Scena- 
riusze zatem starych sztuk trzeba pi- 
sać na nowo - choćby właśnie ze 


Bez dogrywki 


Stawka 


N ATOMIAST w piłce nożne; za- 
dziwil, w każdym razie mnie o- 
sobiście, Kazimierz G6rski. Zrezygnował 
z udug na;lf!pszego chyba. aktualnie w 
kraju obrońcy, jakim jest Antoni Szy- 
manowski. Nie mam zwyczaju podwa- 
żać ustaleń trenerskich, bo wrQszcie 
oni lepie; się na tym wszystkim zna- 
,ą i zW1Jkle orientujq w możliwościach 
tego, czy innego zawodnika. Ale ob- 
lierlL'ując grę Szymanou'skiego w o- 
statnim okresie, to reprezentuje on 
tcla.ściwie niezmiennip dobrą (nie bar- 
d
o dobrq, ale !I'laśnie d o b r q) for- 
mę. będąc ztL'ykle jednym z najmoc- 
mejszych punktów reprezentacji naro- 
dou'ej, nie mówiqc oczywiście o tcla- 
snej drużynie. Pewnie, że trafi się kiks 
w trakcIe meczu, ale od tego nie są 
1.'01ni najwybitniejsi 7tO-u'et piłkarze. 
Tymczasem Szymanowski nie zysknł u- 
znania w oczach Górskiego, i na dobrq 
spratcę nie bardzo widzę powody, ja- 
kie sklonily naszego selekcjonera do 
wykreślenia obrońcy Wisly ze swego 
raptularza. Co prawda wcuimiej uczynil 
to samo % Innymi dawnymi reprezen- 
tantami. niektórych z nich powolal 
przed paroma dniami ponownie, ale 
tym ra:em poza kadrą znalazl się po 
1'aZ pierwszy od kilku lat .szymanou.- 
ski. Razpm z Toma
zeU'skim stanowi 
on od. długiego czasu najmocniejs;zq 


względu na odtwórc6w. Twórcom nie 
!i;tanie się z tego powodu krzywda, je- 

li zachowa się ideę, której służyli. 
Czy zresztą twórcy naprawdę wie- 
ozą, jak przedstawiają się w szczegó- 
łach napisanp przez nich utwory? Otóż 
następna zabawa zaproponowana przez 
program ..Zawsze w niedzielę?" ka:- 
zała o tym wątpić. Pary pisarskie mia- 
ły mianowicie wykazać, iż czasem PI- 
sarze nie znają w pełni własnej twór- 
czości: cech zewnętrznych postaci, któ- 
re powołali do życia, miejscowośei, w 
kt6rych kazali im żyć... Nie deprecjo- 
nuje to ich, oczywiście. wykazuje tyl- 
ko, iż stworzony przez nich świat po- 
czyna żyć własnym, obiektywnym ży- 
riem w świadomości odbiorców, nie7a- 
leżnym od woli twórc6w i coraz mniej 
przypominającym ich pierwotny za- 
mysł. 
Na zasadzie podobieństwa oparta by- 
ła nastE;pna zabawa niedziclna 
zj::romadzono mia nowicie w studio so- 
bowtór6w znanych postaci, każąc im 
wcielać się fizycznie i psychicznie w 
ludzi, których przypominają swoim 
wyglądem. OkazRło się jednak, iż cał- 
kowitym sobowt6rem być niełatwo - 
la twiej przy tym naśladować pewne 
7ewnętrzne eesty, niż nadać im taką 
wymov.'f:, jaka określa psychiczną syl- 
wetkę człowieka. 


za nzecz 


chyba formację obronną naszej druży- 
ny narodowej - ale niechże .ię broni 
Szymanowski lam, niech su:o:q grę u- 
dowodni G6rskiemu, że należy mu się 
dalszp przedlużenie stażu reprezenta- 
cy;nego. A może to po prostu taktyka 
trenera: zawiesić w czynnościach. aby 
potem maklymalnie wymagać? 
Na razie trwa liga. a wyniki jej fi- 
niszowe coraz bardzie; dziwne. Skrzy- 
dla wyrastają zespolom najslabtlzym, 
bu Większych kłopotów u'y"r1Jwajq z 
czolowymi órużynami w ta.beli, choć 
racja, że one czolowe tylko 7 naztL'y. 
Niemniej zastanawiać by mógl ten 
przypływ sił u najgorszych zespołow, 
a może to po prostu kasjerzy klubou:i 
dZialajq? Dość na tym, że w tej ma- 
terii żadne zwiqzkolCe komisje nie 
pomogq - jeżeli ktoś chce sprzedać 
mpcz 
zy mecz kupić, z tym nie bę- 
dzie nigdy problemu. Dyskutou:aliśmy 
przed paroma dniami w gronie lCy- 
bitnych prawników ten temat. Na do- 
brq sprawę 'Aie ma tu mocnych i- 
nrach powiedzieć - bezka,.ność jest 
tli tym tcypadku niemal całkowita. Ma- 
ło tego - mo
na dou'olnie ustalać 
s:atl'ki, tu nielCnżne S'1 wszelkie cen- 
niki, wszystko zależy od hojności prze- 
ciu:nika i ważkości zagadnienia. Proku- 
rator, .przed paru dni nasz rozmówca, 


Jest takie powiedzenie, Że tylko do 
pewnego wieku człowiek rozwija tę 
.;vl welkQ i wzbogaca ją o nowe rysy. 
Póżniej zaczyna ją tylko powielać i na- 
sladować - coraz to gorzej i gorzej... 
Tylko właściwie ludzie sceny zacho- 
wują przez długi czas w sposób nie- 
zmienny st
l bycia, który przy jęli 
- przed laty i który slał si
 ich drugą, 
z trudem przecie
 wypracówan
, nR- 
turą na .użytek publiczności. Przeko- 
nać si
 można o tym przy spotkania('h 
7 dawnymi jej ulubieńcami, jak na 
przykład z Bolesławem Mierzejewskim. 
.Ale upływ czasu nie oszczędza, nieste- 
ty, i takich wybrańców _ toteż zano- 
towanie ich stylu interpretacyjnego na 
taśmie magnetycznej istotne jest dla 
celów studialnych dla przyszłych a- 
d,'pt6w sztuki. 
Parę słów należy się także mikropo- 
z}"cji publicystycznej, za jaką uznać 
trzeba "Bajki. dla dorosłych". W bar- 
dzo dawnych latach, gdy światem rzą- 
dzili kr610wie, rolę ich satyrycznie u- 
j
tych sobowtór6w pełniły zwierzęta. 
obecnie przejmują tę funkcję sami 
kr610wie i ich prześmieszny dw6r. W 
tej to kukiełkowej formie niejedn
 
łatkę przypinają naszej rzeczywistości 
autorzy powiastek, z kt6rych ostatnia 
wzięła za cel turnieje miast. Jakże 
słusznie... 


BOLESLA W GARLICKI 


m6wił o czasach przedwojennych, kie- 
dy w Bielsku zawodnicy jednej z drużyn 
otrzymali po dwa zlote. aby przegrali 
mecz, który decydować miał o pozostaniu 
w skromne; ówczesne; lidze. Dla. prz1J- 
pomnienia: dwa złote, to były w tam- 
tym czasie dwa kilogramy cukru. Ja k 
hardzo poszliśmy i w tej materii do 
przodu, skoro stawki sięga;q dziesiqt- 
k6w tysięcy zlotych, przy czym cukier 
kosztuje dziś 11 złotych... 
Jest to zretlztq problem prawny bar- 
dzo poważny - owo handlowanie me- 
czami i zawodnikami. Jak temu prze- 
c u.v dzialać. skoro grunt zwykle podat- 
ny, spore ilości pieniędzy nieewidencjo- 
n01cane, a pozostanie w lidze, to ho- 
nor miasta, zakladu pracy i kogo tam 
jeszcze. A kiedy nie potrafi się wygrać 
tych spraw uczciwie, sięga się do kie- 
szeni. I dlatpgo niech mi nikt n
,e 
'Jmatcia, że te 1rszystkie zaskakujqce 
?'wycięstwa outsiderów tv meczach 
kończąc1Jch ligę są przypadkolCe. Dla- 
czego W środku li. g i i na jej poczqtku 
były same porażki? 
D oSc na, tym, że coraz bord::iej 
podoba mi się pas:a Witolda Ilo- 
raina, starszego pana, który wciąż ;e- 
SZcze gra w bilard. a gdyby chwycił, 

ak dawniej, za rakietę tenisowq, to 
Jeszcze by niejednemu miodzikOwi no- 

a utarl. Albo Roman Graff. z pingpon- 
gowej ligi starszych panów. który ta k- 
że wiekiem już nie najmłodszy, ale 
przecież ogromnie przywinzany do tego 

woje{Jo sportowania i cieszqcy się z 
każdego sukcc;'su. To jest sport. pro- 
szę panów! 


ZBIGNIEW RING ER 


IPI
OGI
A'MI 


I
 A ID II A 


I V 


I 


RADIO 


PROGRAM I 
Wiadomości: 8.00, 9.00, 10.00, 12.0:5, 15.00, 
16.00, 19.00. 20.00. 21.00, 22.00. 23.00, 0.01. 
8.10 Muz. 9.30 Radio' praga prezentuJe, 
9.45 Muz. 10.08 Muz. 10.30 "Roża i l)łon
cy 
las" - fragm. pow. T. Hołuja. 10.40 Muz. 
11.:55 Kom. o stółnie v;od.. 12.25 Zespół 
"Osiblsa", 12.4 Rolniczy kwadrans. 1:>.00 

piewa A. Rosiewicz. 13.15 Kluby rolnika 
- rolnikom. 13.35 Muz. 14.25 Rytmy mło- 
dych. 15.10 Z polskiej fonoteki. 15.3
 Spo- 
tkanie z piosenką radziecką. H!.06 U przy- 
Jacioł. 16.11 Nowe płyty - "Polskich Na- 
grali". 16.30 Aktualności kulturalne. 16.35 
Interserwis. 17.00 Radiokurier. 17.20 Pro- 
blemy kultury fizycznej. 17.30 Polskie 
piosenki. 18.00 Muzyka i aktualności. 18.30 
Przeboje sprzed lat. 19.15 Orkiestra PR 
i TV w Łodzi. 2a.05 NURT - Wychov"a- 
nie w rodzinie socJalistyczneJ. 2a.25 Kon- 
cert zyczen miłośnikaw muz. powaznej. 
21.0:5 Kronikcł sport. i kom. Tot. Sport. 
21.18 Muz. 22.30 Fala '16. 22.40 Recital Re- 
ł!iny Pisarek. 23.15 Jam Session. 0.11-:5.00 
Pr. nocny z rozgłośni PR w Zielonej Gó- 
rze. 
PROGRAM 11 
Wiadomości: 7.30. 8.30, 11.30. 13.30, 16.40, 
21.30, 23.30. 
7.
 Muz. '1.35 Aud. publicystyczna. 
7.45 Muz. 8.3:5 Mistrzowie ze Srcmu. 9.00 
Muz. 9.40 Dla przedszkoli - "Babcia na 
Iower:&e" - s!uch. 10.00 Portret pisarza 
- Sylvia Plath. 10.30 Muz. 11.00 Dla kla- 
sy VI (j
zyk polski). 11.55 Kom. o stanie 
\vód. 12.25 ..Strajk" - opow. R. Rive'a. 
13.00 Dla klas 111 i IV (WYCh. mU7.). 
13.20 Muz. 13.35 Ze wsi i o wsi. 13.50 Pio- 
senki w duecie. 14.10 Więcej, lepiej, ta- 
nieJ. 14.25 Radio Moskwa. 14.45 Muz. 15.00 
Plogram dla dziewcząt i chłopcow. 15.40 
Studio Slonecznik. 16.00 SpiewaJą .. Wro- 
cławskie Skowronki Radiowe". 16.10 
Społdzielczość rolnicza - rolnikom. 16.25 
l\iuz. 1'1.00 Bela Bartok - Suita tanecz- 
ua. 17.20 Rodowody poetyckie - Jan Hu- 
szcza. 17.40 Z mikrofonem przez trzy 
zmiany. 17.55 Muz. 18.40 SIadem inw
- 
stowanych miliardow. 19.00 Podró:ie mu
. 
po kraju. 19.30 Autoportrety pisarza - 
Bogdan Ostrowski - magazyh. 21.1}() 
Znasz-li ten glos? 21.45 Wiad. spo
t. 21.50 
Muz. 22.10 Radio\\,y tygodnik kuHuralny. 
22.:;0 Muz. 
PROGRAM III 
'1.05 Muz. 8.00 Kiermasz płyt. 8.30 ("o 
kto h..bi. 9.00 "Jezdżcy" - pow. 9.10 
Muz. 9.:m Nasz rok 76. 9.45 Tańce węgier- 
skie ..J. Brahmsa. 10.15 Pocztowka dzwi
k. 
z Belgii. 10.30 Ekspresem przez ś"iat. 
10.35 t;roki prowincji. 11.00 Zycie rodzin- 
ne - magazyn. 11.30 Instrumenty jazzu 
. - kont"abas
 12.05" Z"kraju i ze Ś\\'lata. 
12.28 Za
 k1e'rownicą. '13.00 Muz. ] 3.50 .. W 
cleniu malwy" - pow. 11.00 Muz. 15.00 
Ekspresem przez. świat. 1:5.10 Gltara. ban- 
jt- i Śpiew. 1:;.30 1:1 - ° sporcie rozma- 
wiaJą B. Tomaszev;ski i S. Wysocki. 
15.45 Muz. 16.00 Rozszyfrowujemy pio- 
senki. 16.20 Z festiwalu Jan nad Odr.ll 
76. 16.45 Nasz rok 76. 17.00 Ekspresem 
przez świat. 1'1.05 MU7. poczta UKF. 17.40 
Z obu stron kamery. 18.00 Muzykobra- 
nie. 1R.30 Polityka dla wSlystkich. 18.45 
Blues wczoraj i dziś. 19.15 KSlą
ka tygo- 
dnia - F. A. Swinnerton "Po strorie cip- 
nia". 19.30 Ekspresem pr?ez świat. 19.35 
Opera tygodnia. 19.50 ..Jeżdzcy" - pow. 
20.00 Spotkanie w studio - Lidia Grych- 
tołówna i Janusz Ekiert. 20.51 Erazm z 
Rotterdamu. 21.15 Wielki pianista W. Ho- 
rowitz. 22.15 Co wieczór pow. w wyd. 
dżwięk. B. Prus ..Lalka". 22.45 Muz. 
23.00 Wiersze T. Nowaka. 23.05 Czas rp- 
lak su. 
PROGRAM IV 
Wladomości: 8.00. 9.00. 10.00, 12.00, 16.00, 
16.40. 
7.10 Muz. '1.29 Aud. literacka. '1.40 W 
lud. rytmach. 8.00-8.10 Tr. pr. I. 8.10 
Muz. 8.1:5 Nie tylko dla słuchaczy w 
mundurach. 8.35-11.00 Tr. pr. I. 11.00 DIII 
klasy II lic. (jt:z. polski). 11.30 Muz. 12.
 
Gra i śpiewa Krak. Kapela Uliczna .. Wa- 
ganty". 12.25 Muz. porachunki - H. Frąc- 
kowiak - V. LamackOva. 12.45 Nauka i 
społeczeństwo. 13.00 Z radiowej fonoteki 
muz. 13.50 Dla szkół średnich (biologia). 
14.25 Pomnlki warszawskie - M. Koper- 
nik. 14.:55 "Raport Brodiego" - opow. 
15.15 Zycie z pomysłem. 15.30 Matysiako- 
wie. 16.05 Muz. 16.20 Wszechnica roc!zin- 
na. 16.50 Muz. 17.10 Nasz punkt widzl"- 
nia. 17.2:5 Zmienne rytmy. 17.40 Aud. lite- 
racka. 18.00 Spotkanie z zespołem Corp\J!'I 
Dyplomatyczny. 18.25 Naukowcy rolni- 
kom. 18.40 W trosce o słowo i treść. 19.00 
Czas pojawił sit: w śrpdniowi.eczu. 19.15 
Jt:zyk angielski. 19.30 Horyzonty muz. 
2C.I0 ' Muz. 22.15 Rozmowy o kSliłzkach. 
22.35 Twarze jazzu. 


TELEWIZJA 
PROGRAM I 
10.05 "Brygady tygrysa" - odc. pt. 
"Inspektor do zadań specjalnych" 
film franc. 16.25 pr. dnia. 16.40 Obiek- 
tyw. 17.00 Na wielkim i małym ekranie. 
17.30 Laurka dla mamy - program mu- 
zyczny. 18.00 Studio Telpwizji Młodych. 
18.50 Przemysł i medycyna - pr. z cy- 
klu: Fnkty, opinie, hipotezy. 1".20 Dobr;!- 
noc. 19.30 D7ipnnik. 20.15 Wiadomo
C"i 
!lIPortowe. 20.2:5 P.rzypominamy. radzimy. 
20.30 ..Germinal" - od. pt. ..W pułapce" 
- film ang. 21.10 Interstudio. 21.55 Zy- 
woty instrumentów - klawisz kluczem 
jE'st w istocie. 22.55 Dziennik, 
PROGRAM II 
16.40 Program dnia. 16.45 Loża. 17.25 
Sylwptki 'X Muzy - Ewa SzykuIska. 
1'1.50 Teatr TV: Jerzy Szaniawski 
..Ptak". ]9.00 Kronika. 19.2Q Dobranoc. 
19.30 Dziennik. 20.15 Wiadomości 8por
0- 
we. 20.25 Wtorpk mrlomana. 21.15 24 go- 
dziny. 21.
 "Konflikt" - film USA. 22.
 
Język niemieck.L
		

/00342_0001.djvu

			.. 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 118 


DZIENNIK SPORTOWY 


Liderzy ni
zagrożeni dojechali do mety 


(Dok01iczenie ze str. 1) 
świetnie przygotowaną druż) nę NRD 
na czE!le Z jej liderem. 
Pierwszy lotny finisz wygrał Sz.uro- 
mi, drugi Broadbent. Przed metą do 
ataku najpierw przystąpili Gusiatni- 
k
w i Tichonow. Popędził za nimi 
Hartnick, kt6ry pociągnął za sobą Ko- 
'\\alskiego. JaK się okl'łzsło, najwięcej 
sił na finiszu miał posiadacz ż6łtej ko- 
szulki. 
Wyniki indywidualne 14 etapu: 1. 
Hartnick (NRD) 3:58.54 (z bon. 3:58.24), 
2 Kowa15ki 3:58.54 (z bon. 3:58.34), 3. 
Tichonow (ZSRR) 3:58.54 (z bon. 3:58.44), 
4. Bisacchi (Wl.) 3:58.54. 5. Gusiatnikow 
(ZSRR) 3:58.54, 6. Pierwiejew (ZSRR) 
3 
8.39. Dalsi Polacy: 10. Szozda. 16. 
Matusiak, 26. Zawada, 45. Mytnik. 47. 
1\o\\icki - ".zyscy w czasie 3:58.59. 
Wyniki drużynowe 14 etapu: l. NRD 
11:56.22, 2. Polska 11:56.32, 3. ZSRR 
11:56.37. 4. Węgry 11:56.52, 5. Włochy 
11.56.52. 6. Rumunia 11:.36.57. 
Klasyfikacja indywidualna XXIX 
WP: 1. Hartnick (NRD) 47:07.11, 2. Szo- 
zda (P) 47:08.48.3. Lauke (NRD) 4;:11.15, 
4. I
jew (ZSRR) 47:11.57, 5. l\1
.tni'k 
(P) 47:12.03.6. Bartonicek (CSRS) 47:13.11, 
7. Pete.rmann (KRO) 47:14.19, 8. Nowi- 
('ki (P) 41:14.19, 9. Galik (CSRS) 
4;:18.20. 10. Hra
dira (CSRS) 47:19.02. 
n"lsi Polacy: 14. Kowalski 47:22.54, 33. 
Zawada 47:49.56. 34. "atu siak 41:51.32. 
IUasyfikacja drużynowa XXIX Wy- 
ŚMRU Pokoju: 1. ZSRR 141:27.17. 2. 

RD 141:30.33, 3. Pelska 141:33.39, 4. 
CSRS 141 :46.19, 5. Bułgaria 142:1450, 6. 
Rumunia 142:33.7, 7. Szwajcaria 
142:50.35, 8. Holandia 142:53.01. 9. Nor- 
wEgia 143:02.47, 10. Włochy 143:41.08, 
11. Węgry 143:48.12. 12. W. Brytania 


144:06.56. 13. RFN 146:04.08, 14. Jugo- 
&ławia g6:U5.27. 15. Kuba 146:49.20. 


Nie równa szóstka 


Szozda był bezsprzecznie najwięk- 
S%4 indywidualności(1 zakońtC01W!go 
wczo1'a.; wyicigu. To nic, że zajql dru- 
gie miejsce - jechal niemal połowę 
trasy z powainq kontuzjq i ten wy- 
czyn odnotowany zostanie w k,.oni- 
kach wyścigu jako wielkie zwycięst- 
IDO polskiego kolarza. Hartnick wy- 
gral zawody, ale tylko o kilkadziesiqt 
sekund p-Tl'ed chorym Szozdq. Oczyt.d- 
ście nie umnie;l%a to w niczym klacy 
zawodnika NRD, okazal się on kolarzem 
znakomitym, jednym z najciekatL'szJJch, 
ja-ey przeldnęli się przez te wyścigi 
w ci(1gu blisko trzydziestu lat. 
Natomiast o polskim zespole. choć 
on zajql przecież wysokie tTlZecie 
miejsc€. nic n(Jdzwyczfljnego powie- 
dzieć nie można. Oczywiśczp wielki 
indywidualista Szozda, moie jeszcze 
Mytnik. może także Kowalski w nie- 
ktorych momentach, ale reszta ogrom- 
nie nierówna t sta.nou'iqca tylko tlo 
dla naszego najlepszego zawodnika. 
Musiała td
c zdumieć wypowiedź tre- 
nera Mada;a na mecie w Berlinie: 
".T estem zadowolony z posta tL'lI dru- 
żyny, choć oczekiwałem lep
.ego re- 
zultatu w klasyfikacji zespołowe; oraz 
nieco wyiszych pozycji indytcidual- 
nych". A więc z czego to zadotl'olpnie 
- ze złego przygotowania zespołu. cZll 
też z nie najlepszych prognoz przed 
olimpiadq? l ten właśnie nierówny i 
nieodpolciednio usta H,jony .zespół to 
byla najU'ię1:"za I!labo.
ć pol:>kiPj d'i'u- 
2J/ny tV dwudziestym dziewiqtym wy- 
scigu. (z) 


2,5 tys. młodych s
rtowców na starcie 
olimpiady szkolnej 


Jedną z naj poważniejszych. a na pewno najbardziej masow14 impr:ezą 
w tym 

onie w naszym mieście jest V III Kr.akowska Ohmpiada Mło- 
dzieży Szkolnej. W finałach tych zawod6w startuje 2,5 tysiąca młodych 
sportowc6w, ale w elimilnacjach do Olimpiady od szczebla szkół po fi- 
nały brało ud%iał 60 tys. zawodnik6w. SWiadczy to z jednej strony o rze- 
telnym pottaktowaniu 
t>ot'tu przez większQŚć SZK6ł, 
 drugiej o .zainte- 
resowaniu samej młodzieży sportem szkolnym. Wczoraj na stadionie Ko- 
rony nastąpiła uroczysta inauguracja VIII Olimpiady. jej otwarcia doko- 
nał kurator oświaty i wychowania Jan Nowak. Uroczystość ta odbyła się 
na stadionie Korony w Podg6rzu, przy czym działacze sportu w Podgórzu. 
a pn:ede wszystk1m sportu s
kolnegc. s
 głównymi organizator;!mi tej 
pv

żnej imprezy. Zawodv trwać będ, do końca tygodnia, a odbywają się 
one w 18 dyscypEnach sportu. 


W pierwszym dniu zcłwodów finały 
rozegrano jedynie w pływani u. Dziew- 
ł!zc:ta: 200 m dow. Pacyna (Sródmie- 
ście) 2.27,8; 100 m grzbiet. Slączak 
(Kro wodna) 1.17,6; 200 m mot. Cheł- 
mowska (Sródm.) 2.49,2; 400 m zm. 
Różycka (Sródm.) 5.34.2. Chłopcy: 200 
m dow. Kobylski (Krow.) 2.12,8; 200 
m grzbiet. Le<:howski (Krow.) 2.32,0: 
400 m zm. Lopatka (Krow.) S.4:!,6; 1500 
m zm. Guzik (Krow.) 9.51,2. 


Gry eEminacyjne. piłka nozna: SP 
Krzeszowice - SP 97 Podgórze 2:3, 
SP 125 Nowa Huta - SP 8S N. Huta 
1:0. Piłka r«:czna chłopców: SP 26 
Podgórze - SP 96 Sródmieśde 12:18, 
SP 86 N. Huta - SP 91 N. Huta 11 :19. 
Kosz chłopców: SP 113 Krowodrza - 
SP 5 Krowodrza 39:25. SP 88 N. Huta 
_ SP Luborzyca 37:25. Siatka chłop- 
ców: SP 87 N. Huta - SP 123 Podg6- 
rze 2:0. SP 4 Srbdmieście - SP 116 
Podgórze 2:0. 


Jutro Polska-Irlandia wpilce nożnej 


Po ezterech kolejnych por:\ikat'h 
:piłkarzy: z .
rlentyn_ 1:
. Francją n:2. 
Gredą 0:1 i SZ'9.'ajcari_ 1:2 nasi :pił- 
karze rozegrają jutro kolejny meM. 
Tym razem ieh :przeciwnikiem b«:dzie 
Irlandia na stadionie Olimpii w Po- 
znaniu. 
Ir1and
a to 00 prawda średniej kla- 
sy zesp6ł europejski. ale odni6sł on 
ostatnio kilka warŁnściowych sukce- 
sów (m. in. zwycięstwo nad ZSRR 

:O). Jest to drużyna bojowa i agre- 
sywna. Bila'M dotychczasowych dwu- 
nastu spotka n jest korzyst,ny dla Po- 
laków: odnieśli oni 6 zwycięstw oraz 


Sport olimpijski - tematem 
obrad komisji sejmowej 
Zgodnie z nakreślonym phed 
dwoma laty programem, przygoto- 
waniami do Igrzysk objętych zo- 
stało 128 zawodników w szkoleniu 
centralnym oraz 4100 w szkoleniu 
klubowJm. Szacuje się. że liczba 
reprezentantów sięgnie 300 os6b. 
Jak st\V1erd
ono w czasie obrad 
Komisji Zdrowia i Kultury Fizy- 
cznej, koszt v udziału reprMer.tacji 
w Olimpiadzie zostały skalkulow9.- 
ne możliwie najoszczędniej i zosta- 
ną pokryte ze środk6w własnych 
GKKFiT i PKOl ....:.... po raz pier\
.;szy 
bez dotacji na ten cel z budżetu 
pa ń..twa. 
W dy<;kllSji \Vskaz:łno na konie- 
czność zapewnienia s?O

ze{lstw'J. 
rzeczowej informacji zar6wno o 
przygotowaniach naszych sp:Jrtow- 
ców do OEmptady Jak też z prze- 
bie.gu Igrzysk w Montrealu. 


trzy n.misy i trzy porażki. Mic:dzy in- 
nymi w roku 1968 odbył się mecz 
Polska - Irlandia w Krakowie, wów- 
czas było 1:0 dla naszych barw. Ostat- 
ni mecz odbył się w Dublinie w roku 
1973 i przegraliśmy w6wczas 0:1. 
Jak grali kadrowicze w ostatnią 
niedzielę? Z bramkarzy chwalono To- 
maszewskiego i Mowlika. z obrońców 
wysokie noty otrzymali Zmuda i Szy- 
manowski. Słabsze natomiast Janas o- 
raz Wawrowski i Boguszewicz. Wśród 
pomocników najlepic::j wypadł Kasper- 
czak, popra wnie grał ta,ku Deyna. 
Wrócił do formy Szarmach. zebrał on 
wysokie noty za swą grę. Nie zach wy- 
cił Lato, potwierdza si
 opinia, że 
przy. dobrym opiekunie Lato traci 
przynajmniej połowę swoich walo- 
r6w. Wysoką formę prezentuje nadal 
Kmiecik, najrów-niej ostatnio grający 
nasz kadrowicz. Nie wyróżnili się na- 
tomiast pozostali ka ndydaci do repre- 
zentacyjnego ataku. 


Z Olimpijskie losowanie 

 W wyniku 10!'iowania piłkar!'ikiego 

 turn
l"ju olimpijskielto Pol!'ika I(rać 

 
dzie W' grupi.. "C" wraz z Uru- 

 Iwaj
m. Iranem i Nigerią. 


Porażka kosz
'karek 
W pierwszym finałowym meczu mi- 
strzostw Europy w koszyk6wce kobIet 
Polska uleiła 24 bm. w Clermont-Fer- 
rand drużynie CSRS 63:91 (30:45). Naj- 
wiecej punktów dla Polski zdobyły: 
Bieg:ek!ersk.: - Frotnm, Linka. J6t- 
\<,'ia.:< i Storoż.yfuka po 8. 


Roi n ictwo czel lata zaznaczyły się 
yna- 
micznym wzrostem liczby najmłod- 
szych. korzystających z wakacyjne- 
go wypoczynku. Zwiększyła się róż- 
norodność form wakacji, którą do- 


Z SZUMIXSKICH 


KAZIMIERA LIPIŃSKA 


em. nauczycielka, zasłużony pe- 
dagog i v.--ychowawca młodzieży. 
zmarła dnia 21 maja 1976 r., w 
wieku 93 lat. 
Pogneb odbll:dzie sili: we wtorek 
25 maja, o godz. Ił, li Domu 
Przedpogrzebowego na cmentarzu 
R,akowickim - o czym zawIada- 
miają, 
CORKA, ZIĘC 1 RODZISA 


z wielkim żalem zawIadamiamy, 
że dnia 23 maja 197e roku zmarł 


WIESŁAW KANCLER 


długoletni nac
clnik Wydziału 
Spraw pracowniczych b. Krakow- 
skiego Zjednoczenia Przedllię- 
biorstw Państwowego Przemysł'.! 
Terenowego, odznaczony Srebro 
nym Krzyżem Zasługi. Medalem 
X'XX-!ecI;! PRL. Odznaką Zasłu- 
żonego Pracownika Handlu i U- 
sług. 
pogrzeb odbędzie się w środę 
2e maja, o godz. 13.30, na cmen- 
t.arzu Rakow1ckim. 
Rodzinie Zmarłego składamy 
w
'razy głębokiego współczucia. 
Koleianki I koled:lY 
z byłego KZPP PT 
w Krakowie 


Z głll:bokim talem zawiadamiamy, 
te dnia 21 maja 197e r. zmarł w 
v.1.eku eo lat 


WIKTOR 
PRZYBYŁOWICZ 


nas
 długoletni kolega I ceniony 
pracownik, odznaczony OdznakI! 
.,Zasłutony Pracownik Handlu". 
Pogr
eb odbędzie się w środę 
28 maja. o godz. 12.30. na cmen- 
tarzu Rakowickim w Krakowie. 
Rodzinie Zmarłego skład;!my 
wyrazy gł£:bokicgo współczucia. 
Dyrekcja 
7arządu ł'rzed
iębior»twa 
Handlu Spo:ł}'wczeco w 
Krakowie oraz kOletan),i 
i koledzy 


&.tD 


WŁADYSŁAWA 
KRAJEWSKA 


ukochana Matka I Babcia, zmarła 
w Krakowie dnia 23 maja 197e r., 
W wieku fl8 lat. 
Pogrzeh odbędzie sit: w czwartek 
2'1 maja o gOdz. 10, na cmentarzu 
Rakowickim - o czym zcawi..da- 
miają pogrążeni w IImutku 
SYS, SYN,OW.'\, W
TK 
I RODZISA 


stosowano do wieku, zainteresowań 
oraz stanu zdrowia dzieci i mło- 
dzieży. W latach 1971-1975 liczba 
uczestników różnych form waka- 
cyjnego wypoczynku zwiększyła się 
z 3,5 mln osób do ok. 7.6 mln. Jest 
to m. in. wynik ustanowienia zakła- 
dowego fundus
u socjalneJ;o. pozwa- 
lającego zwiększyć środki finanso- 
we na cele wypoczynku dziE'ci i mło- 
dzieży. a będące w dyspozycji za- 
kładów pracy. 


Zjazd ZAKR 
WARSZAWA (PAP). W Wsrszawie 
08.był, się zjazd Związku Autor6w i 
Kompozytorów Ut worów Rozrywko- 
wych ZAKR, kt6ry w t
'm roku ob- 
chodzi 25-lecie istnienia. Wybrano no- 
We władze Z\\'i
zku. Prczesem został 
Zbigniew Adrjański. 


Z głębokim talem zawiadamiamy, 
że dnia 17 maja 197e r. zmarł nagle 


IDZI SŁAW CZUBA 


nasz długoletni pracownik. 
Jego Rodzinie składamy wyrazy 
głebokiego współczucia. 
Dyrek
ja. POP PZPR 
I Or«anizacJa Zwi
zkowa 
pr
ed
łęblorstwa G'eofizykl 
Górnictwa Saftowego 
w Krakowie oraz kole:ł.anki 
i kOledzy 


S. t p. 


ini. STEFAN JAKUS 


najukochanszy i najdro.lszy MiłŻ, 
TatuŚ i Dziadzio, zasnął w Panu 
dnia t1 maja 1ł7e r., w wieku e8 
lat. 
Nabożeństwo żałobne odprawio- 
ne zostanie w czwartek 27 maja, 
o godz. 8 rano, w kościele śv.-. 
Rartłomieja. 
Pogrzeb odbęd
ie sili: w tym sa- 
mym dniu o godz. 13.3CI. z kaplicy 
na cmentarzu Pod
ónkim - o 
czym zawladamiaj3ł pogr,żeni w 
bólu 


=tONA., CORKA, SYN. 
SYNOWA. I WNUCZEK 


S-tD- 


WIESŁAW SŁAWOMIR 
KANCLER 


ukochany M,
 i Ojciec - przy- 
jaciel. zmarł dnia 23 maja 197e r., 
w wieku 61 lat. 
Nabo
eństwo tałobne odpra"io- 
ne 
m!t.anie w kościele św. Miko- 
ł3ja w Krak
wie, w środę 
 ma- 
ja o Jl;odz. 11.30. 
Pogr
eb odbęd%le sili: w tym Ka- 
mym dniu o godz. 13.30 :II: kaplicy 
na cmentarzu Rakowickim - o 
czym 7.awiadamiają pogrążeni w 
gł£:bokim żalu 
20NA., CORKA i RODZINA 
Prosimy o nieskładanie kon- 
dolencJi na cmentarzu. 


Kanadyjski dar 
'v ARSZA nr A (P AP). 24 bm. 
biory 
warszawskiego muzeum Marii Curie- 
Skłodowskiej powiększyły się o ks
ąi- 
kę dr Alfreda Daniella "Podręcz.nik za- 
sad fizyki", wydaną w roku 1887. Zo- 
stała ona p:-zetłumaczona z angiel- 
skie-go na polski przez Józefa Je-rzeg o 
Boguskiego (1853-19;
3) - kuzyna. 
la- 
rii Skłodowskiej-Curie, wybitnego pol- 
skiego chemika, jednego z tw6rcł1W 
kinetyki chemicznej. Ks:ążka zostala 
przekazana muzeum przez ambasa
ę 
Kanady w Polsce; v;ładzom kanad
J- 
skim przekazali to dzieło zamieszkuJą- 
cy w tym kraju potomkowie dr A. Da- 
niella. 


l czerwca - fundamenty 
pod gnlacb 
Biblioteki Narodowej 
WARSZAWA (PAP). Piękną lokali- 
zację otrzymał z.espół gmachów Bi- 
blioteki Narodowej w Warsza wie. O- 
biekty o kubaturze 200 tys. metró,,: 
zbudowane będą na 5-hektaro We ] 
działce. r6wnej powierzchni warszaw- 
skiego Ogrodu Botankznego. wtopioneJ 
w bogatą zieleń o
rodków wypOCZyn- 
kowych Pola Mokotowskiego. 
ł'undamenty pod pi
rwszy bud"- 
ne-k, największy i najwyższy, po- 
łożone zostaną l czerwca br. 


Krakowska PKS 
przed sezonem 
KRAKÓW (PAP). Krakowska pI{S. 
która ma swoje lin:e także na te!'eni
 
woj. nowosądeckiego, tarnowskiego i 
bielskiego. przewięzie w br. 265 mIl) 
pasażerów - a więc wiGcej niż w rokU 
ubiegłym. W nowym rozkladzie. któ- 
ry wt'hodozi w życie 30 bm., uruchomio- 
no kilka nowych połą.
zeń tak potrzeb- 
nych Polsce południowei. 
Od 13 czerwca Krak6
' otrzyma tak- 
Że mi
dzy-narodowe połączenie z Ju- 
gosławią W każdą ",obotę autobusY 
odjeżdżać będą zE' stolicy GO Krakowa, 
a nast
pnie przez Budap€szt do Bel- 
gradu i nad Adriatyk. 


-- 


inż. JANUSZOWI UHRYNOWI 


wyrazy gł
bo1{.ego 
z powodu śmicrci 


składamy 
współczucia 
Mat.ki. 
Dyrekcja. Rada Zal(ładowa 
I współpracownicy z Oddzia- 
lu Robót Izolacyjnych PIP 
..In stał" Rze
zów 


s.tp 


- 


HELENA 


Z GĄGOROWSKICII 


IRLIKOWA 


nasza ukochana Zona, Matka i 
Babcia, zmarła nagle w Krako- 
wie dnia 22 m'aja 1976 r., w wieku 
64 lat. 


Pogrzeb odb
dzie sili: na cmen- 
łarzu Rakowickim w środę 2ii 
maja o lodz. 12, po nabo
eństwie 
żałobnym w kaplicy cmentarnej. 
pogrlłżeni w 
lębokiej żałobie 
. MĄ2. CORKI. ZIĘCIOWIE 
i WNUKOWIE 
Prosimy o nieskładanie konsO- 
łencjl. 


- 


8. t .... 


-- 


KAROLINA 


:r; MACIARZOW 


SUDEROWA 


nasza najukochańsza Małka, Bab- 
cia, Prababcia I Siost.ra, długolet- 
nia emerytowana pracownica Mo- 
nopolu Tytoniowego W Krakowie. 
7marła nagle dnia 21 maja 1976 r., 
w wieku 68 lat. 
Mszlł św. tałobnA odprav.ion'l 
7:ostanie przy zwłokach w kaplicY 
na cmeT1tarzu Salwaton:kim, W 
czwArtek 27 maja, o godz. 10, po 
czym nast,pi odprowadzenie 
Zmarłej do Irobowca rodzinnego. 
Pogr,żenl w głębokiej tal.obie 
CORKI. SYS. SYNOWA. 
ZIĘCIOWIE. WNUKI. SIOSTRY. 
BRACIA i RODZI
 A 


Dnia 23 maja 1976 roku odszedł nagle, na zaws:ze. nasz najukochańszy, n
d- 
lepszy i nigdy niezapomniany Mąż i Brat, najwierniejszy towarzysz życia, 
weteran Ruchu Robotniczego 


mgr WILHELM WIKTOR BANDER 


starszy wykladowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej. b. slar!':zy wykładoW- 
ca Politechniki w Krakowie, b. kierownik Wydz:ału Matematyki Stud.iu m 
Nauczycielskiego w Krakowie, odznaczony Medalem X-leda Polski LU- 
dowej i Złotym Krzyżem Zasługi, człowiek kryształowego caaraikter U , 
który bez resz.ty całe swoje życie poświęcił zawooowi nauczycielskiemu 
i młodzieży. 
Wyprowadzenie najdro1szych nam zwłok z domu pogrzebowego na 

'me>ntć:rzu Rakowickim w K.rakowi
 odb«;<3.zie się w 
odę 26 maja. 
o godz. 14. 
Pogrążeni w n!
utulonym talu l bólu 


ZO
L
, BRAT I BRATO'W."
		

/00343_0001.djvu

			Nr 118 


DZIENNIK POLSKI 


. 


D\'JIE ZB
DNE NADBUDO\VY 
do SAMOCHODU .STAR 28. 


przystosowane do przewozu ludzi - 
ODS T ĄPIĄ Zakłady Przemysłu 
Tytoniowego w Krakowie, al. Planu 
6-l e tniego 152. 


..... 


K -3988 


- 


OBRONY PRAC DOKTORSKICH 


- nia 7 
zerwca 11178 roku, o godzinie 12, w Wydziale 
ekarsklm Akademii Medycznej Im. Mikołaja Ko- 

er
.ika w Krakowie, w sali Nowodworskiej, w Kra- 
O\l;le, ul. Anny 12 - odbędzie się publiczna obrona 
Pracy doktorskiej 'lek. LESZKA LEGUTKO - nt.: 
..tel3zo I miedź w surowicy krwi u dzieci chorych 

a, ostr, białaczkę" _ (do wglądu \V Bibliotece 
łOWnej Akademl1 Medycznej w Krakowie, ul. An- 
ny 3). 
...I'ro m otor: I)rof. dr Bogusław HaUkowski - AM 
a.rakćw. K-U:l8 
- 

ia ł c::zerwca 11178 roku, o gOdzinie 13, w Wydziale 
karskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Ko- 
JI
l'11ika w Krakowie, w sali Nowodworskiej Akade- 
m.i 
d l. Med
cznej w Krakowie, ul. Anny 12 - odbę- 

e sif: pUbliczna obrona pracy doktorskiej lek. 
ESLAWA BOCHENKA - nt.: "Wplyw leczenia 
ft\ltJscowero I Interferencji bakteryjnej na noslc1el- 
.t",.o Ironkowców w środowisku zamknie tym" - (do 

'Ilądu w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej 
.. KrakoWie, ul. Anny 2). 

 Promotor: doc. dr hab. piotr Reczko - AM Kra- 
d
 K
n 
Wc! . 
Ci nlU ł czerwca 11178 roku, godzina. 12.15, w Wy- 
.;:ial. Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikolaja 
.ł:0perni
.a w Krakowie, w sali Nowodworskiej 
kademl1 Medycznej w Krakowie, ul. Anny 12 - 

dbędzie siC publiczna obrona pracy doktorskiej 
I' gr EDYTY PIĄTKOWSKIEJ, nt.:: "Dermatoglify 
'k u dzlec. z rozszczepami wargi I podniebienia" - 
(do Wglądu w Bibliotece Głównej Akademii Medycz- 
n
j w Krakowie, ul. Anny 3). 
't? Promotor: prof. dr hab. Jan Grochowski - AM 
a.. r ak6w. K-4071 

a 7 czerwca 1976 roku, o godzinie 11, w W'ydziale 
,.karsklm Akademii Medycznej im. MlkolaJa Ko- 


rnika w Krakowie, w sali Nowodworskiej w Krako- 
le, ul. Anny 12 _ odbędzie się publiczna obrona 

racy doktorskiej lek. KRYSTYSY DROPOWEJ - 
t. : ..Przf'strze1\ pozakomórkowa oraz sód pozako- 
1n6rkowy u dzieci z niedoborem wzrostu" - (do 
\\-((IĄdu w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej 
'" Krakowie, ul. Anny 3). 
't? PromotOr: prof. dr Bogusław Halikoy.'skl - AM 
a.. ra k6w. K--ł1:17 


- - 


- . 


PRZETARGI 


:rudSiębiorstwo Projektowo. Technologiczne 
k rze
ysłu Lotniczego I Silnikowego "PZL - 
k' rak,?w" - w Krakowie przy ul. Raclawlc- 

ej a6 - ogłasza, że W DRODZE PRZETAR- 
It U zle
1 wykonanie robót adaptacyjn
Ych - 

arsklch, w budynku Przedsiębiorstwa. 
R "ł Ta pOwyższe roboty inwestor posiada szcze- 
s;, OWe rysunki. wykonane przez Pracownię 
tUk Plastycznych w Krakowie. 
1 9 !:Oboty winny być wykonane w II półroczu 
16 roku 
Pr-zetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca br., 
o godzinie 11 w budynku Przedsiębioi'stwa, 
Pokój nr 101. ' 
Oferty, w zalakowanych kopertach. z ozna- 
k
niem przedmiotu, uprasza się składać w po- 
0Ju nr 11. 
() Bliższe i
formacje o przetargu. mat
riałY do 
lI.
racowanIa ofert oraz do
umentacJę tech- 

/cb!1ą można otrzymać codziennie w przed- 
.ę lorstwie. w pokoju nr 11. 
.... Do przetargu za p rasza si ę przedsiębiorstwa 
'-'raz . ' ł 
dl.; Jed
'\ostki gospodarcze państ.wo
e. spo- 
Żelcze I gospodarki nieuspołeczmoneJ. 
r
 astrzega się prawo dowolnego \,,"yboru ofe- 
\\r
ta lub unieważnienia przetargu, bez obo- 
...'Zku POdania przyczyny. K--I082 
- 


Mgr STEFA
OWI C'WIKLlKOWI 

ładamy wyrazy głębokiego współczucia z po- 
odu smiercl RODZICOW. 
Dyrek('J... POP PZPR I Rada Zakładowa 
Zakładu 
Iektronlcznej Techniki Oblicze- 
nioweJ w Krakowie - oraz koleianki 
I kOledzy 


1 ____ 


K.oleżance lek. wet. RELJl:NIE Jł1RGEN 

kładamy najserdeczniejsz
 ",,"yrazy ,,,,"sp6Iezucia " 
POWOdu śmierci OJCA. 
D
.rekcja I Rada zakładowa' Krakowllki
go 
Zakładu WeterynarU w Krakowie, Oddział 
Zrzeszenia L..karzy I Techników Wetery- 
narU w Krakowie 
raz koletanki I koledzy 


'WSZYstkim. którz
Y tak licznie towarzyszyli 
w ostatniej drodze mego Męta 


inż. Władysława Lutyńskiego 
Oraz k 
. o azau mi wi£>le serca, pomocy 1 wspól- 
Clucla 
d - składam tą droSił naj serdeczniejsze po- 
!It:kowanie. 


JOZEFA LUTYS'SKA 


1\' pl
rw!'!z!\ bolesn_ roczni
e śmlerc:l 


śp. inż. KAROLA KULASA 


ZOstanI . 
lb J e odprawiona MSZA SW., w czwartek. 27 
a 
 1976 
tła .. rOku, o godzinie 19.15, w kościele Ma- 
O . C..irn \V Krakowie P rzed Głównym Ołtarzem. 
Cly , 
:on zaWI:łdamia Prz
;Jaciół i znajomych 


- ..... 


ZOSA z RODZIS.\ 


Prasowe Zakłady Graficzne RSW "PRASA- 
KSIĄŻKA-RL"CH" - w Krakowie, ul. WicIo- 
pole l - oglaszają, że \V DRODZE PRZETAR- 
GU NIEOGRANICZONEGO sprzedadzą: 
samochód marki "Zuk" A 05, nr silnika 
166163, nr podwozia 095ł26, rok produkcji 
1970, ogólny stopień zużycia 75 proc. 
Cena wywolawcza W3ynosl 42.500 zł. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębior- 
st\,,-a państwowe, spóldzielcze i osoby prywat- 
ne. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 
1976 roku, o godzinie 10, na podworcu przy 
uL Wielopole 4. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są 
do wpłacenia wadium w wysokości 10 proc. 
ceny wywo1awczej do kasy zakładów, ul. Wie- 
lopole l, do dnia 7 czerwca 1976 roku. 
Jeżeli w pierwszym przetargu samochód nie 
zost.anie sprzedany, przetarg drugi odbędzie się 
11 czerwca 1976 roku, o godzinie 10, w tym 
samym miejscu. 
Wymieniony pojazd oglądać można codzien- 
nie, z wyjątkiem soboty, niedzieli I świąt. od 
gOdziny 8 do 15, na. podworcu przy ul Wie- 
lopole 4. 
Zastrzega się prawo uniewazmenia prze- 
targu, bez obowiązku poda.nia. przyczyn. 
K-4159 


Od dzisiaj 25 maja 
w DOMU TOWAROWYM "KRAKUS" 
ul. ANNY 2 


SPRZEDAŻ TOWARÓW 
B UlGARSKICH 


Oferujemy: 
. BIZUTERIĘ SREBRNĄ 
. PA
1IĄTKI 
. ZABAWKI 
. GALANTERIĘ SKÓRZANĄ 
. \VYROBY DZIEWIARSKIE 
. TKANINY DEKORACYJNE 
Zapraszamy 
DOMY TOWAROWE 


\ 

' 


"CENTRUM" 
OnDZIAL w KRAKOWIE 
K-ł236 


Instyt.ut Fiz
'ki Jądrowej - w Krakowie. ul. 
Rad;dJiowsldego 1;j2 - ogla.sza. że W DRODZE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zleci 
wykonanie. z materiałów powierzon
'ch lub 
u'łasnych oferenta: 
2 ścianek stalowych typ ,,31" 
- szafy stalowej typ ,,32" 
- 3 drzwi zewnętrznych wg rys. Nr -ł i Nr 5. 
Dokumentacja techniczna jest do wglądu 
w Dziale Zaop:xtnenia Instytutu - bud. nr 4, 
pokój 4406. codziennie w godzinach od 9 do 13. 
Termin wykonania calosci robót do 15 sierp- 
nia 1976 roku. 
Do udziału w przetargu zaprasza się przed- 
siębiOl-stwa państwowe, spółdzielcze i prywat- 
ne. 
Jednostki gospodarki nieuspolecznionej, zgła- 
sz.ające się do przetargu, obowiązane są do 
wykazania się posiadanym aktualn.ie ważnym 
uprawnieniem do zawodowego wykonywania 
świadczeń objętych zamie-rzonym zamówie- 
niem (karta rzemieślnicza, zezwolenie na wy- 
konywanie przemysłu). 
Oferty, z kalkulacją wstępną i z zaznacze- 
niem że elementy przetargu będą \",-ykonane 
z m
teriałów wlasnych oferenta lub powie- 
rzonych, należy składać w zalakowanych ko; 
pertach, z napisem: "Przetarg na wiatrołap', 
do skrzynki ofertowej w holu Instytutu 
portiernia, do dnia 8 czerwca 1976 roku. w któ- 
rym to dniu, o godzinie 10. nastąpi komisyjne 
otwarcie ofert w Dziale Zaopatrzenia In.stytu- 
tu. pokój nr 4406. 
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe- 
renta. zmniejszenia lub też zwiększenia zakre- 
su robót \\r czasie realizacji zamówien.ia lub 
też unieważnienia przetargu \V c.alosci lub w 
części bez obowiązku podania przyczyn. 
, K-4202 


LlCVT ACJE 


Południowa Dyrekcja OKP w Krakowie za- 
wiadamia, że w dniach 7 i 8 czerwca 1976 r.. 
odbędzie się PUBLICZN A LI CYT ACJ A rzeCzy 
znalezionych. przesylek nieodebranyrh I bez- 
dokumentowych \V stacji Kraków-Gl. Towaro- 
wy, ul. Kamienna 6, Brama I. 
początek licytacji o godzinie 8. - NabJTwcy 
przedmiotów z publicznej licytacji winni wyle- 
gitymować się ważnym dowodem osobistym. 
K-3967 


l\IATEMATYKA - kore- 
petycji udzielają studen- 
ci. Rosiek, Kraków, t
l. 
:505-36. g-998D8 


Nauka 


OBOZY językowe dla 
młodzieży organizuje WZS 
"Oświata" Kraków, ul., 
Mazowiecka 8, tel. 394-
3, 
334-72, w godz. 8-17. 
K-31123 


Kupno 


PRZYCZEPĘ do Fiata 
kupi£:. Tel. 326-56. 


WCZASY jęz
'kowe dla do- 
rosłych z jęz)'kiem an- 
g:Ę'lskim i niemieckim - 
organłzuje WZS ..Oświd- 
ta" Kraków, ul. .l\Iazowie_ 
cka 8, tel. 394-23, 33ł-72. 
w godz. 8-17. 


Spnedai 


OKAZJA! Samochód oso- 
bowy ..\\'anzawa" - dol- 
no zaworo" y, rok produk- 
cji 1970. w idealnym sta_ 
nie - sprzedam. Oferty 
1688 "Prasa" Kraków, 
Wlślna 2. 


FIAT 850 - spr:[edam. - 
Azory, ul. Chełmońskiego 
18, po godz. 17. 


g-2750 


JAWA 250, stan bardzo 
dobry - sprzedam pllnIe. 
oglądać codziennie: Kra- 
ków, Długosza 15/13, codz. 
18-21. g-2 7 79 


SAMOCHOD Peugeot-202, 
rok prod. 1939, stan do- 
bry - sprzedam. Tel. 
729-21, W godz. 17-111. g-1317 


Lokale 


ZAKOPA.'J:;l - .1'4-2 apół- 
dzielcze, 1 pietro. z;am1e- 
nIe na podobne w Kra- 
kowie. ()lerty 1037 ..ł>ra- 
sa" - Krakow. Wlśina 2. 
lu37- g 
SOs:o.OW1.t.C - centrum, 
oS połtoJe z przymueznu- 
oSCli:Unl - zalnU:1l1
 na 2 
poKOJI: z pIL.Y11i:ueL.no:.cla- 
Ul1 w KrałtOWle. lUD oKo- 
llcy. Oteny lIlii ,,
rasa". 
Kraków, ,\' iślna 2. 
\.iDASSK-Ollwa! Komfor- 
to"e mleszKame .M-a, ;i- 
POKoJowe. spOł<1zielcL.e - 
\VLa
1l0łiCluWt:, telelon, za- 
mI
lU«: na podobne w 
h.raKoWle. - Uleny 113a 
,,
rdsa" Araków. Wl::ilna :.I . 
2 POKOJE z kuchnią, os. 
J.>ąble, zamlem-: na d;\J.e 
ga1!toniel-Y. Arakow, ul. 
\
l<1ok 16/ti8. llłł-g 
KUPIĘ garsoruer-: iipół- 
oZlelcl-q, \\ii:iSnUsclo\\"ą. - 
uleny 117ti "Prasa" Ara- 
KOW, 'WISlna 2. 
LAI\IU..
Ił;; mIeszkame - 
oS pOKuje KOnUOnU\\
. na 
I pIętrZe, w <1zielrucy 
KleparL, ugrzewanIe elek- 
lryczne - na dwa od- 
O.LIeint: mieszkama w tej 
sameJ <1zielrucy. OLerty 
1119 "Prasa" - Krakow, 
Wislna 2. 


ZA
IIĘ
IĘ M-ł spo.dzlel- 
cze w Poznaniu, na row- 
no rzędne \V Krakowie lub 
Nowej Hucie. - OLerty: 
Dutklewicz Poznan 
Osiedle Manifestu L1pco- 
wego 82 m. l. 


K-3890 
OPOLE! Zamlem«: mieaz;- 
kam e kwate..unkowe - 3 
pokoje, pełny komfort, na 
poool:>ne lub inne w Kra- 
kowie. Oferty 12:>3 ..Pra- 
- sa" - 1rzyk. Kraków, 
ul. Sądowa 1{75. 


PANU Władysławowi Li- 
choniowi, zam. DObc.lyce, 
Mostowa 3B - składam 
serdeczne pOdzi«:kowame 
7a zwrot znalezionej to- 
rebki z pieniędzmi i do- 
kumentami. Ewa Grucha- 
ła. 
-2lS7 
PRZY Jl\IĘ be płatnie mło- 
dego cocker-spamela, Do- 
skonałe waruI1ki (domek. 
rzeka. las). Oferty UM 
"Prasa" Kraków. Wislna 2. 


KUPIĘ lub wydzierżawię 
cukiernię - ewentualnie 
przystąpif: do spólki. - 
Oferty z ceną proszę kIe- 
rować: ,.Prasa" - Kra- 
ków,. Wiślna 2. - d1a nr 
1450. 
ARCHITEKT p05lad
jący 
prawo jazdy. lecz bez sa- 
mochodu. poszukuje od- 
plat.n}'Ch jazd pod kierun- 
kIem osoby miłej. dobrze 
prowadzącej sRmochó1. -I 
Oferty 1422 ..Prasa" Kra- 
ków. WiślnR 2. 
NA mIesIąc sIerpień po- 
szuku1
 pr7yc7epy cam- 
pin
owej N-126. stan b. 
l1obr:v. W3runki do om6- 
wienIa. Oferty 102fł ..Pra- 
sa" 
 KrRk">w. Wiśl:"la %. 
WYDZIEn:i'AWIĘ piekar- 
nię w centrum BochnI. 
Bochnl8. ul Kazim\f'r7a 
Wlelk1el!:CI 35. 12114-g 


Zguby 


II MAJA w barze mlecz- 
nym przy Matecznym - 
zgubiono teczkę z doku- 
mentami na nazwisko Ja- 
cek Słowik. Na znalazcf: 
czeka nagroda. Tel. 616-116, 
wewn. 138 (po pOłudnIu). 
g-23ł5 
KOCIESZEWSKJ Tadt"usz. 
zam. Nowy Sąc::z. Dłu
o- 
'Iza el. o
ła5za zagubienie 
l(!_itymacji studen('kiej nr 
MFT/m/313 '75. - wydanej 
przez WSP Kraków. 


&-2311 


8-1 


ABSOLWENCI SZKÓl PODST A WOWYCHł 
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w KRAKOWIE 
WPISY 


ogłasza 


w warsztatach szkoleniowych 
na rok 1976/77 - do klas pierwszych 
w zawodach: 
. TOKARZ, SLUSARZ-MECHANIK- 
31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 
. MECHANIK PRECYZYJNY - 30-009 Kraków, 
ul. Friedleina 20 
. ELEKTROMECHANIK - 30-424 Kraków, ul. 
Ko'cius
kowc6w 6. 
Nauka trwa trzy latA. 
Przyjęcia odbywają się bez egzaminów \Vst
rnych. 
Przy wpisie należy do podania dolqczyć: 
. tyciorys 
. świadectwo zdrowia 
. 
a
tę informacyjną ze szkoły podstawowej 
. sWladectwo ukończenia szkoły podstawowej 
. trz
 foto2rafie formatu legitymacyjnego. 
K-37]O 


1ł36-a 


--........- .
 -x_.. 


-.... 


)J
		

/00344_0001.djvu

			6 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 118 


a 


tJf. 


.. 


s 


A 


Sesja Rady Narodowej m. Krakowa 


Ocena minionego pięciolecia - zadania na przyszłość 


..Ocena realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa 
miejskiego krakowskiego w roku U'75 na tle wykonania zadań planu 
pięcioletniego w 1971-1975" - oto główny temat wczorajszej sesji Rady 
:Sarodowej m. Krakowa. Bogaty materiał przygotowany dlH. radnych 
jak i w
 stąpienie na sesji prezydenta .Jerzego Pękali oraz koreferat 
ezłonka Prezydium RV Apolinarego Kozuba - zobrazowały ogrom do- 
konant'j IIracy i jej efekty wzbogacające nasz region o trwałe wartości. 


Miniona pięciolatka - jak jedno- 
myślnie stwierdzono - była okre
em 
"yjątkowej aktywności społeczno-go- 
spodarczej i widkich przemian, co nie 
zraczy. że jesteśmy w pełni usatysfak- 
CJonowani i zadowoleni z osiągniętego 
postępu. Wiele w tym procesie było 
rapięć, popełnionych błęd6w i duże 
nadal są dysproporcje. r';ie ukrywa te- 
&0 materiał sprawozdawczy, m6wili 
na ten temat r6wnież radm. Nie zrów- 
r.owaźona jest podaż z popytem okre- 
8k'nych towarów i t:słn
. aicwystar- 
czający jest pot l ncjał .1Gownictwa, 
I>ogł
bia się deficyt m
, ej siły robo- 
czej, następuje dalszy o
pływ młodzie- 
ży z rolnictwa, napięta jest sytuacja 
w przewozach pasażer
kich 1 towaro- 
wych, niedostateczna jest baza u
ług 

ocjaln:Tch i kulturalnych - oto naj- 
rO"9. ażnicjsze trudnosd i braki, które 
trzeba będzie W bieżącym pięcioleciu 
s:rstematycznie USUWać. 
Przejdhny jednak do przeglą.du zrea- 
lizowan
'ch zadań w latach 1971-19;5. 


N \SZE OSIĄC. XIĘCIA 


W
'mil"ńmy hlko t
 najważniejsze, 
decydują.ce w skali wl)jewództwa: 
- w
 datnit" ",zrosly - o 69 prot'. 
lła jednt'g"o mit'szkanca - pieniężne do- 
chody ludności; 
- " gospodarce uspołecznioncj przy- 
";rło 59 tys. miejsc pracy; 
- kt'akow
ki przem;vd zwięk
zył 
\\ła
ną produkcj«: i uslugi z 63 mld zł 


!'KI En T't" T 1Ir'tl 
.SL
ttI J PBA
T 
Dziś proponujemy 
. GALER! \ W S{:KIE
N'I- 
C_\.CII, godz. 10 - uroczyste spot- 
kanie bIbliotekarzy z władzami 
miasta z okazji Dnia Działacza Kul- 
tury. 
. BIBLIOTEKI FILIALNE: przy 
ul. Siemaszki 52. godz. 17 - wieczór 
bójek dla najmłodszych; przy ul. 
Lubelskiej 13, godz. 17 - montaż 
literacki pt. "Serce matki" - im- 
preza dla dziŁ:ci; pr1:Y ul. Lublań- 
skit'j, gudz. 18 - spotkanie z Ta- 
deuszem Sliwiakiem; przy ul. Spół 
dzielców 3, godz. 18 - spotkanie 
autorskie Anny Skoczylas; przy ul. 
Krupniczej. godz. 18 - "Zza kulis 
przekładu literackiego" - spotka- 
nie z Marią Traczewską: przy uł. 
Czarnowif'jski('j 3, godz. 18 - uro- 
czyste zebranie Koła Przyjaciół Bi- 
bliotek i aktywu bibliotecznego. 
. KUK, sala Drewniana, godz. 
19 - biesiada poetów. 


na go"ac::.
"7 


W ędruj
te renty 
Przed Urzędem Pocztowym nr 21 
pr:y alei :!9 Li.!itopada spotyka 
si,( cod::iennie kilkunastoosobowa 
grup. należne nam z tytułu 
rent. I od kilku dni odchodzimy 
spod urzędu z kwitkiem, pieniędzy 
wciąi nie ma. Dawniej wypłacane 
były' terminowo, t
n. 18 każdego 
miesiqca; od pewnego czasu termin 
ten tl'ydluża się coraz bardziej, 
przykładotco - w ub. m. renty o- 
debraliśmy z tygodniowym opóź- 
nieniem. Urzqd Pocztowy nr 2, któ- 
ry otrzymuje renty z ZUS i rozsy- 
la je do placówek pocztowych wła- 
ściwI/ch miejscom zamieszkania 
. ,.,neistów informuje, że uczynił lo 
we właściwym czasie. l tak błędne 
koło się zamyka, pie11.iq.dze wędru- 
jq nie wiadomo gdzie, a my nie 
mamy z czego żyć. Renty są na- 
szym jedynym źródłem utrzymania 
i nie jest nam obojętne kiedy je 
otr?ym
my. Dla nas liczy się każdy 
dzieł\. 


(nazwisko 


M. t. 
adr" 
nane redakcji) 


(w poprzedniej pięciolatce) do 100,4 mld 
zł; 
- na obszarze wojcwód:ztwa mie.i- 
"kiego zainwf!stowano ponad 55 mld zł. 
tj. o 33,7 proc. więcej niż przewidywał 
to plan; 
- przyb
ło kilka ważnych dla dal- 
szego rozwoju miast" obiektów: fabry- 
ka domów. ujęcie wody z Raby, rozbu- 
dowa ciepłowni i 150 km rurociągów. 


W PRZEl\IYSI.E SĄ .JESZCZE 
REZERWY 


Wiele now:rch inwestycji zrealizowa- 
no w takich kombinatach przemysło- 
\o,'ych jak Huta im. Lenina, "Kabel", 
..Telpoo" oraz w zakladach produku- 
jących artykuły rynkowe lub wyko- 
nujących usługi: ZakłaBach Drobiar- 
skich w Niepołomicach, filii "Vistuli" 
w Myślenicach, pralni w Nowej Hu- 
cie. W większości zakładów nastąpił 
znaczny wzrost produkcji dochodzął'Y 
do 360 proc. (w ska wiliskich "Koncen- 
tl atach"). W wielu jednak wystepują 
zr.aczne rezerwy, o czym świadczy 
fakt, że 37 jednostek nie wykonywało 

woich planów miesięcznych przynaj- 
mniej czterokrotnie w ciągu roku. 


WIĘCE.J OCZEK,U.TEMY 
OD BI.TDOWLAXYC
-i 


W omawianym okrcsie pięciolecia 
cddano do użytku 39 tys. mieszkań, 
ale nadal na własne locum oczekuje 
37 tys. członków sp6łdzielni. W roku 
ubiegłym nie wykonano w pełni pla- 
n6w budownictwa mieszkaniowego. 
Niestety, z opóźnieniami przebiega r6- 
wni
ż realizacja bud.:>wnictwa towa- 
rzyszącego i socjalnego Zastanawiaj
- 
cy jest fakt, ii potem-jał krakow
ki('- 
go budownictwa wzrósł w pi«:ł'ioll"ciu 
z 9,5 mld do 20 mld zł, natomiast przf'd- 
sic:biorstwa budowlanp swiCidczą usłuR'i 
na ne('z budownictwa mit'jskie«o w 
wysokości tylko 1 mld zł. 


N A.JWIĘCKJ 
N A UZBROJENIE TERENU 


Na budownictwo komunalne prze- 
znaczono 3,4 mld zł, z tego większość 
pochłonęły inwestycje wodno-kanali- 
zacyjne (1,2 mld zł), ciepłownicze (0,6 
mld zł) i komunikacyjne (1,1 mIr! zł). 
Obszar ziel
ni miejskiej zwiększono o 
dalszych 700 ha. 


INWESTYCJE \V OS WIACIE 
I SŁUŻBIE ZDROWIA 


W minion
 m pięcioleciu liczba Btu- 
df"ntów wzrosła o 29 lIroc. do lIoziomu 
64,6 tys. osób. Powainic polepszyła się 
baza uczelni: oddano do użytku 17 no- 
wych obiektów dydaktycznych i 10 so- 
cjalnych., Przekazano też 9 dom6w 
na uczyciela. 
Resort zdrowia wzbogacił się o 14 
przychodni, 6 ośrodków zdrowia i 6 
żłobk6w. Są jednak znaczne opóżnie- 
nia na 7 realizowanych inwestycjach. 


Z UKOSA 


Samochody na alei spacerowej 
Licznych bywlIlców alei spacerowf'ij 
Salwator-Las Wolski de1terwujq sa- 
mochody, które w każdy pogod7!lI dzi
ń 
wjeżdżają aż pod sam Kopiec KOścius%- 
ki, a niektóre i dalej. W niedziele i dni 
śtl"iqteczne, kiedy spacerujqc?/ch sq tu 
ty£iqce, samochody ut'l'udniajq przej- 
śde, nie .mówiqc już o zanieczyszczaniu 
powietrza. 
A wszystko zaczęło się od chwili, 
kiedy wykończono odcinek drogi prze- 
znaczonej dla samochor!ów. którq bę.., 
dzie się dojeżdżać do hotelu, jaki po- 
wstanie u stóp Kopca po adaptacji ,UJ 
ten cel dawnych kos%nr austriackich. 
Obecnej samo.woli kierowców można 
by polożyć kres. ustawiając odpowied- 
ni znak zakazu na końcu parkingu 
urzqdzonego kilka lat temu poniże; alei 
Jerzego Waszyngtona. Zdyscyplinowani 
kierowcy zostawia;q swoje tI'ozy na 
tym parkingu. natomiast pozbatcieni 
kultury jadq dalej, 1;Lwaiajqc Żf> sq w 
ponqdku, bo nie tL'idzq żadnego znaku 
zcr.kazujqcego ;a:zdy w górę. (żm) 


ROLNICTWO 


Wedłu& ubiegłoroczne&o spisu prze- 
ciętnie na 100 ha uzytków rolnych 
przypadało 72,4 szt. bydła, 102,4 szt. 
trzody chlewnej i 20,1 szt, owiec. 1;>0- 
głowIe zwierząt jednak :opadło: bydła 
o 1,1 proc. (do roku poprzedniego) i 
trzody chlewnej o 11,7 proc. Wzrosło 
l
atomiast pogłowie owiec o 23 proc. 
Na jednego mieszkańca wsi przypada 
p1'Zeci
tnie 0,20 ha użytków rolnych 
przy średniej w kraju 0,5 ha. Stąd na 
wyżywienie ludności ł:zęśt" produktów 
rolnych trzeba sprowcłdzae z innych 
wysokotowarowych województw. 


W HANDLU NIE TYLKO 
TRUDNOSCI OBIEKTYWNE 


Obroty handlu detalil-znego i gastro- 
nomii wyniosły ok. 27 mld zł, co ozna- 
cza przekro
zenie planu pięcioletniego 
o 5,4 proc Pomimo tak dużej dynami- 
i<;; i wystQPowały i nadal występują na 
rynku braki niektórych artykułów. 
Słaby jest też rozwóJ usług Przyczyną 
są nie tylko trudności obiektywne. Jak 
stwierdzono, niektóre atrakcyjne towa- 
ry są przetrzymywa:1e przez handel, 
niedo!';tateczna jest też ;':ontrola jako- 
ści wyrob6w, których zwrócono lub 
reklamowano na kwotę .),6 mln zł. 


ZALECENIA DLA PREZYDENTA 


Po zakończeniu dyskusji nad tym 
Funktern porządku dziennt'go radni 
podjęli uchwał(, w którf'j zobowią- 
zują prrzydenta m. in. do poczynie- 
nia w br. niezb«:f1nych posunięć 
ospo- 
darczych i orR"anizar.
-jnyt'h w kif'run- 
kił zapf'wnil"nia w hie7ąq m planie 
):-ięcioletnim pf'łuif';s7f'J;'o zasp(Jko.it'nia 
łlotrzeb społf'cznych i kontynuowania 
polityki int..n
ywnego ronvoju ,,'oje- 
wództ,,-a. (Jak) 


Bułprskie .trak
je 
.. uK!akusle u 
Dziś rozpotz
rnają się W DT "Cen- 
trum" - "Krakus" dni sprzedaży to- 
warów bułgarskich importowanych z 
T.rrnowa. Podczas tej handlowf'j im- 
prezy oferowane będą krakowianom 
artykuły dziewiarskie, galenteria skó- 
rzana i wyroby jubilerskie. Na stoi- 
skach znajdą się r6wnież zabawki i 
wyroby pamiątkarskie, m. in. serwisy 
do kawy i do w6dki, fajki i cygar- 
niczki. Powodzeniem cieszyć się też 
bec-dą zapewne wykładziny dywanowe, 
a także tkaniny dekoracyjne - zasło- 
ny, obrusy i bieżniki. 


Kalendarzy k 


UWAGA 
KIEROWCY 
PRZE C H ODNIE! 


"Pani prezesowa", GROTESKA - 12 i l': 
"Królewna Snieżka", "EREF iii - 19, 
"Ostrożnie z ogniem". 


KINO 


KRAKOW 
APOLLO: "Niewinni o brudnych rll- 
kach" (fr. 111 1.) - 10, 12.30, "Jak zdobY
 
prawo jazdy?" (fr. 15 l.) - UI.45, l', 
"Wielka noc i wielki dzień" (czes. Ul l.) 
- :.to.15, DOM 20ŁNIERZA: "Handlar&' 
bronią" (wł. Ul 1.) - 16, KIJOW: "Tuej 
muszkieterowie" (pan.-ang) - 16.30, ..Ka' 
zimierz Wielki" (pol. 15 1.) - 19. KUL'I lo - 
RA: "Nocny kowboj" (USA 18 l.) - lO, 
12.15, 15.45, 19, 21.10, KOLEJARZA: "zern- 
s
a wilka morskiego" (rum.) - 18, MI- 
KRO: "NIezwykłe przygody WłochóW y; 
ROIIji" (radz.) - 16, 18, 2().UI, MASKOt- 
K.A: "Kasztany miłości" (wł.) - 1], ]3, 
"Kraksa" (wł. 15 I.) - 15.30, 17.30, 19.311, 
MŁODA GWARDIA: "Cenny łup" (fr. 
Ul l.) - 14.30, 17, 19.111, PASA2: "przygo- 
dy Bolka I Lolka" (pol.) - 10. 11, 15. Iti: 
17. "Dziewczyna z długim warkocze
" 
(radz.) - 12, "OCh, jaki pan szalon
' 
(ang. 15 l:) - 18. 20. 22. PODW_4.W EL ' 
SKIE: "Zeglarz znad Dunaju" (węg.) - 
111. 18, ROTUNDA: "Dzieje grzechu" (pol. 
18 1.) - 17. SFISKS: "Winnetou' i .Apa- 
naczi" (jug.) - 16. 18. 2i!. SWIATOWID: 
.. W środku lata" (pol. 15 l.) - 16. 18, 20, 
MAŁA SALA: "Jeźdźcy" (USA 15 l.) - 
15, 17.15, 19.30, SWIT: "Policjanci" (US.Ą. 
1r. l.) - 15.45. 18, 20. MAŁA SALA: "pa- 
pierowy ksit:życ" (USA 15 l.) - U, ]i. 
19, SZTUKA: "Papierowy ksiE:tyc" - 
10.15, 12.30, 15.45. 18. 20.15, TĘCZA: "W te 
dni przedwiosenne" - 17. 19, UGOREK: 
"Pułapka na generała" (jug. 15 l.) - li, 
19, UCIECHA: "Gdzie sit: pOdziała siód- 
ma kompania?" (fr.-wł.) - 10. 12.15, U. 45 . 
18, 2Q. WANDA: ..Tomek Sawyer" (U sM 
- 10. le, "Miłość w godzinach nadliC7" 
bowych'. (ang. 15 l.) - 12. ,.Bol('k i LO- 
lek" (zestaw VI) - 14.15. "Zawił05ci C" 
czuć" (po]. 15 1.) - 18. 20.15. W .4.RSZo
- 
WA: uW upalną noc" (USA 15 1.) - 1!!.
: 
18. 20.15. WOLNOSl:: "Nocne widm' 
(ang. 18 1.) - 10. 12.15. 16. 18, 20. Wir- 
DZ.o\.: "Birma" (pol.) - 17.15, WISŁA: 
"Porachunki" (ang. 18 1.) - 11, 18. :n. 
.Obra71(:i z życia" (pol. 15 l.) - 13. U.4/i. 
WRZOS: "Krótkie wakacje" (wł. 18 1.) - 
16. 18. 20. ZWIĄZKOWIEC: "Dodes'ka 
den" (jap. 15 l.) - Ul. 19. 
WOJE\VOOZTWO MIEJSKIE 
GDOW - Promyk: "Koniec wakacji" 
(pol.) - 19, KRZr.SZOWICE - NOWOści: 
"Miłość i anarchia" (wł. 18 l.) - III, 111. 
2Q. MYSLENICE - Wiiila: "Najwit:ks:l: t 
wydarzenie od czasów. kiedy człOV;l ek 
stanął na Księi;ycu" (fr. 111 l.) - 15.3(!. 
17.45. 20. NIEPOŁOMICE - Bajka: "Ce1.a r 
i Rozalia" (fr. HI l.) - 17. 19. PROSZO' 
WICE. - Syrenka: ..W te dni przedW i (!- 
!'enne" (pol.) - 17. SKAWINA - Junak: 
o,Krolowe Dzikiego Zachodu" (fr. 15 1.1 
- 15, 17, 19. Hutnik: ..Boy friend" (ang.) 
- 18, SŁOMSIlU - Czar: "Oto jest gło" 
wa zdrajcy" (ang. 15 1.) - 1/;'30, lP. 
SKAŁA - Grota: ..Polska. gola!" (pol.) 
- 1
. 111. WIF.LlCZKA - G6ł'nłk: "Ope- 
racja Diłb" (
um.) - 15, 17, 19. 


R02NE 


SCK "ROTUNDA", Oleandry 1, gad?. 
18.30 - spotkanie z red. Mo Turskim nt : 
"Chiny dzisiaj"; godz. 18.
 - "Imieniny 
miesi,ca"; godz. 21.30 - VII nocne spot- 
"a nie z piosenką". 
TOW. FARMACEUTYCZNE. Anny 12, 
r.odz. 111 - zebranie naukowe z odczY- 
tem prof. dr L. Z. Benet (USA): ..Far- 
makokinetyka w kształceniu :farmaceU- 
t
, klinIcznego". 
WESOŁE MIASTECZKO W BIE
CZ\"- 
C.4.CII, czynne w godz. 14-21. 
SALON GIFR SPORTOWYCH, ul. Mar- 
ka 34, czynny w godz. ,11-21. 


...._____ł_  -=== 


1978 
MAJ 
Wtorek 


Widziainoić w opa- 
dach o«raniczona, 
droKi śliskie. 
Sytuacja biometeo- 
rolo«iczna: przedlu- 
tony 
zall reakcji, 
zaostrzenie dolecli- 
wości reumat)-.cz- 
nych, od gOdzin po- 
pOłudniowych .top- 
niowa poprawa. 


25 


W iotettll 
jutro 
Dzień Matki 


DY2URY APTEK: Rynek Główny f2 
(tlen), pl. Wolności 7, Pstrowskiego ł-ł 
(Uen), Nowa Huta, Centrum A, blok 3 
(tlen), Myślenice (Zeromskiego 19) - tel. 
214-28, Proszowice (Rynek 13) - tel. 24. 
POGOTOWIE RA TGXKOWE 
Siemiradzkiego l. tel. 09 
zachorowania I przewozy: 380-55 
al. POkOJU 109-01, 105-73 
Rynek PodgOn ki 
el. e25-5O, 
1i7-57 
Nowa Huta tei. 422-22, 41'i-70 
l.otnlsko - Balice 745-68 
Ska wina 19 
Wieliczka 9. 557-
0 
Krzeszowice 9, 88 
Myślenfce 09 
Proszowlce 9 
DY2URY SZPITALI: chirurciczny, oku- 
iist)'CZL,. uroiociczny, neurologiczny - 
Prądnicka 35, chirur«ii dz
eciecej - Pro- 
kocim, laryngolo«lczny - Kopernika 23a, 
l\1yślenice (Szpitalna 2) - tel. 2Q4-44, Pro- 
!łzowice (Kopernika 2) - tel. 251. 
INFORMACJA SŁU2py ZDROWIA: 
tel. :S78-80 - czynny w godz. 8-22, tel. 
240-\13 - czynny w godz. 22-8. 
DVZURNE PRZYCHODNIE (ogólne. 
pediRtryczne stomatologiczne, gabinety 
zabiegowe. 
wiadczenia ambulatoryjne l 
wizyty domowe): 
Rejonowa nr I (dla Krowodrzy). ul. 
Kronikarza Galla U, tel. 7i5-5S, czynna w 

odz. 18-22. 
Rejonowa nr I (dla Podg6rza), ul. Kra- 
sIckIego Boczna 3, tel. fi l 8-SS. czynna w 
ł,;odz. 18-22. 
Rejonowa nr II (dla Sr6dmłełc1a), al. 
Pokoju 4. tel. 181-80, czynna w gOd? 
18-22. poradnia pediatryczna, tel. 183-96. 
Rejonowa nr I (dla Nowej Huty), os. 
jagiellońskie bl. l, tel. 469-15, cZ3'nna w 
godz. 18-22. 
Przyazpitalna w Myilenicach czynna w 
codz. 15-20. 
Przy!'zpitaina I Rf'Jonowa w Pro.zowi. 
cach, ul. Kościuszki 31>, czynna w &odz. 
15-20. 
INFORMACJA O USŁt'GACH: 56S-88. 
228-56 czynna w godz. 7-18. 
PUNKT ISFORMACJI APTECZNEJ: 
197-/;5 czynny w godz. 8-15. 
CEł""TRUM INFORMACJI I REKLAMY 
TURYSTYCZNEJ .,WAWEL-TOURISTU", 
ul. Pawia I. tel. 280-11 czynna w g6dt. 
8-18. 
SPOl..DZIELCZY PUNKT PEDIATRY. 
CZNY (zamawianie wizyt domo....-ych w 
codz. 15-23.30). tel. 5118-8e. 583-43. 
POMOCE DROGOWI':: t...1. 417-M. czyn- 
ny w godz. 7-22, tel. 2
5-2T czynny w 
7-15. 


TEATR 


Im. SŁOWACKIEGO - 19.15: ..LUla 
Weneda". MINIATURA - 19.15: "Rzeź- 
nia". STARY - 19.15: "Człowiek znikąd", 
KAMERALSY - 19.15: ,,:\ilałe kroki. 
wielkie kroki". B.\.GATELA - 15: "Ania 
z Zielonego Wzgorza", 19.30: ..Staromorl- 
na komedia". 1.1'DOWY - 19.15: "GMcie 
hotelu du Parc", MUZYCZł""Y - 19.15: 


Komu kaloryfer. rurę. muszlę sedesowqł 


Sezam w osiedlu 


Czytelników, którzy od dłuiszego 
czasu bezskutecznie poszu.kujq do 
s'u;oich mieszkań armatury, Tur ocyn- 
kowanych, bądź kamionkowych, czy 
też takiego rarytasu jakim sq muszle 
klozetou'e, odsyłamy rio magazynu 
KPB znajdujqcego się na terenie bu- 
dowy osiedla Medyków w Prokoci- 
miu. Wspomn
ane wyżej dobra sq tam 
pon'szechnie dostępne - a w każdym 
razie je,szcze byty kilka dni temu i to 


t:::  


'? 


. 
: 


.. 
'.
 


: ':"..l'::,: 


"'.-ł.
" :
.- :"-- 


:

 
.
 


... :
;

:: 
::::.
.:

:.
::(;. 
.' '.,. . . 
t 

 
'.,,,- 
Fot. E. Curnecki ,
.
"'to.....,,;..., 


.....:...Y..
". J..:S'

 


zupelnie za darmo. Ogrodzony plac 
magazynu z szeroko i gościnnie otwar- 
tą bramq zalegają także kaloryfery. 
zlom użyteczny i arkusze blachy. 
Wczemie rano dobytku tego doglą- 
dajq robotnicy korzysta;qcy %e zna;du- 
jqcuch liię na placu pakamer. Potem 
jednak magazynu i jego zawartości 
pilnują już tylko chyba... krasnplud- 
ki; Jak poin!ortnou:ano nas na miej- 
ICU. t<.lm właśnie uzupEłniajq braki 


Medyków 


ma ga zynierrry % innych przeds,ię- 
biorstw. Po prostu podjeżd:a.jq "tu- 
kiem" i biorą co im trzeba. Jednym 
slotcem - ,nic w pr::yrodzie nie ginie, 
cieka tee ty,zko co na to kierou:nictwo 
budou'y i dyrekcja KPB... (pł) 


'-' 
'. ..I"o
 


Wszystko O uPentaktaU 
"Pentakta" to nazwa nowego syste- 
mu mikrofilmowania, opracowanego 
przez drezdeński "Pentacon". Przed- 
siębiorstwo to. mając na uwadze sta- 
le rosnącą ilość informacji oraz ko- 
r-ieczność szybkiego ich wykorzystania, 
wyprodukowało urządzcnie stanowią- 
ce komplet aparatury przeznaczonej do 
mikrofilmowania. 
Szczegółów na temat systemu mikro- 
filmowego ,.Pentakta" z uwzględnie- 
niem jego opisu i różnych możliwości 
stosowania dowiedzieć się będzie moż- 
na podczas organizowanego przez Cen- 
tralę Handlu Zagranicznego "Kamera- 
Film" Berlin wykładu, który odbędzie 
się w sali kinowej Krakowskiego Do- 
mu Kultury, Rynek Gl. 2; - w środę 
26 bm. o godz. 11. 


Z kroniki wypadków 
Na ul. Piadowskitj autobus naj..- 
chał na "nys
". wskutek czego ogólne 
obraż
nia odnieśli jej pasażerowie: 
Stefan Knur. lat 46, zam. ul. Altanowa 
18, Jan Kalemba. lał 48, liam. ul. Pijar w 
ska Z. Anłoni Paciorek. lał 47. zam. 
Radzłszów 357 i Ryszard Szczepankie- 
wjez, lat 49. zam. ul. I.ublllńska 24. . 
Na al. Pokoju tramwaj linii ..22" zde- 
rzył się z samochodem MPO. Spowo- 
dowana wypadkiem prZf'rwa w ruehu 
tramwa,jowym trwała od Jodz. 1ł.18 do 
16.25. 


"UHI"
T 

 


. 
pOlec;\j",c 
Z OKAZJI Z B L 11: A J Ą C E G O S I 1. 


"D N I A 1\1 A T K lU 
. DUZY WYROR SŁODYCZY 
. KOSMETYKI 
. GALANTERIĘ ODZIEZOWI\ 
i SKORZAN Ą 
. BIELIZNĘ 
. POŃCZOCHY i RAJSTOPY 
. WYROBY DZIEWI.
RSKIE 
. KONFEKCJĘ, Jak: płaszcze, lI
kiec1ii, 
soódnice. bluzki 
. WYROBY z z81..rł!llU chemii Jto5poda r - 
czeJ, naczynia kuchenne, nakr)'cia I!f"(I- 
lowe oraz inne art)'kuły Cosllodarstw. 
domoweco. 
Powyższe artykuły kupić r6wnież mo tna 
w Sp6łdzieiczych Domach HandIOWYC
; 
łlklepach "Społem" WSS - na terenI 
h.rakowa. Nowej Huty, Myślenic, Skawi- 
ny I Wieliczki. 


K_371 S 


14-dniow€ WCZASY 


od czerwca do września br. 
w miejscowościach: Maków, Za- 
woja, Zakopane, TylIc!, Bren".' 
Wisła, Wetlina. Barcice. Łąek o : 
Juowsko, Gołkowice, Zabr zeZ 
i inne organizuje ..Sports. 
ToU'rist" 
KC6Zt skierowania od 1.700 do 
%.000 zL 
Informacji udziela i zgłos-zftni a 
przyjmuie PISIT "Sports-ToU- 
rist'. Kraków. ul. Jana 18, tel. 
57 ł-51. 


Nr Indeksu S5005 


p..Jł