/00283_0001.djvu

			t 

 


ROK XXXII 


Nr 262 (10137) 


- 


A 


Kroki 


- 


\v celu poprawy 


zaopatrzellia 


r. si 


\V AR
ZA W A (PAP). W ostatnim 

zasie nast??pi??a pewna pOprawa w 
laopatrzeniu ludno??ci w we
iel. 
Dzienne dostawy zosta??y zwiekszo- 
J'l1! z ok. 65 tys. fbn do 100 tys. ton. 
CZYni si?? wszystko, aby przed mro- 
2a.mi dowie???? dostateczne ilo??ci 0- 

a??u do sk??ad??w mieiskich i na 

!e??. Niemn.iej w wielu miejscowo- 

lach nadal jeszcze do???? liczna gru- 
Da mieszka??c??w czeka na dostawy 
w??gla. Trudno??ci z iet:o nab,-'ciem 
\VYWo??uja - co iest zrozumia??e - 
('iele dY
kusji. wiele rozl!{)Tvc7enia' 
Jt zaPyta??: - Jak to sil" sta??o. ??e w 
j ol
ce, kraJu na w...du le????cym, 1'0- 
I.wlly si... w tym roku tak znaczne 
k??OPoty zaopatrzeniowe? 
J J

t faktem, ??e naleiymy do czo- 
??
YCh. producent??.\V te
o paliwa. 
iiJ l11 u]emy pod wzeJ
df'm wi???lko??ci 

:rdobYcia czwartp miejsce w ??wie- 

I
. i\ dru.e;:e w Europ'ie. Je!"te??my 
J"
 trad
'cyjnym f'ksporterem "....&'- 
a,. Sprzedajemy za. 
ranice od ied- 
ne] pi??tej do iE'dnei czwartpj coro- 
('
f'.e:o urobku. A iest on 7. k
??dvm 

".k!
111 wy??szy: np. w 1960 r. wydo-, 
Sh??l11y, 104 mln ton weda kamien- 


. 
I 


s 


. 


. 


. 


n
.o, w 197f) r. - 140 mln ton. w 
1075 r. - 172 mln ton. A w tym ro- 
ku planuje sie osi??..e;niecie ponad 
179 mln too. 
Pra wd
 jest ,jednak r??wnie?? i to, 
??e z drulie.j !lItrDny bardzo szybko 
ro??nie PDPyt na wt:de1. Potrzebuje 
.e:o coraz wiec ej przemys??. rozbudo- 
wlljC\ca sie .ener
etyka. .e;ospodarka 
komunalna. 
Jak wi??c dysponuje sie tym pali- 
wem? Sp??jrzmy na bie????cy rok. o- 
t???? 111 -In ton poch??on?? przemys?? 
i ener
etvka (w ub. r. 109 mln ton). 
przesz??o 38 mln ton 
kierowano na 
eksport. tj. tyle. ile w zesz??ym roku. 
5,2 mln ton dORtarczono 
osP()darce 
komunalnej. a 20.8 mln ton Drzez.na- 
czono dla ind.vw:d\.mlnych odbior- 
c??w w miastach i na ,,'si (reszta - 
to deputaty pracownicze i zaODa- 
trzenie pracownik??w PGR). DodaJ- 
my. ??e ilo???? wed a dla ludno??ci iest 
z ka??dym rokiem wieksza o kilka 
proce-nt w odniesieniu do mie!Ozka??- 
r.??w miast. ::I nawet o ponad 10 proc. 
- do mie
zka??c??w w!;i. , 
I tu nasuwa .<:ie kole.in
 pytanie: 
Skoro tak. to dlacze21J we
la bra- 


Konferencja . prasowa Cadera 
rozm??w SALT 


NZa
h.'
 'na temat 
, WASZY
GTON (PAP). Prezydent- 
lekt Jimmy Carter odby?? w Plains 
W stanie Georgia 
w?? drug?? konfe- 

encj?? prasow??. Wbrew powszech- 
I!Ym oczekiwaniom, Carter nie po- 
Qa?? do wiadomo??ci ??adnych decyzji 
per
?nalnYch W sprawie obs
dy sta- 
!'oWlsk w Bia??ym Domu, rz??dzie czy 
l??"1nYch wa??nvch stanowisk pa??st- 
'''OWYch, jed
ak??e zapozna?? przed- 
staWicieli prasy z procedur??, jak?? 

crnier7a zastosowa?? przed ka??d?? 


m.i
acj??. Prezydent-elekt zapo- 
p leaZla??. ??e zamierza osobi??cie prze- 
kr?Wadza?? rozmowy z ka??d?? osob??. 
d tora. .potencjalnie kwalifikuje si?? 
o o obJ??cia wysokiego urz??du. B??dzie 
v.. 
 oczYwi??cie korzy
t:t ?? z pomocy 
d.
f:prezYdenta-elekta Waltera Mon- 
J' OdPowiadaj??c na jedno s p}"ta?? 
I
ntnty Carter o
wiadczy??, ??e "zna. 
... 11 'lach
t
" w w:rpowiedzi Leonida 
.ore' , 
,,_. tnlewa na temat rozm??w w tIIpra- 
le ft??raniczenia zbrftje?? nuklear- 
i'"---..... 


nych. Prezydent-elekt opowiedzia?? 
si?? r??wnie?? przeciwko rozprzestrze- 
nianiu matf'rial??w nuklearnych. na- 
daj??cych si?? do wytwarzania broni 
j??drowej. 


. 


11 


KRAKOW 
??roda 17 XI 1976 


<:,eno 50 gr 


ludIlo??ci 


w opal I??lmow, Bretniew - Tito 


. 


I 


kUJe? Jakle I" )trzyezyny Dbeenyeh 
trudno??ci? 
Jest ich kilka. Przede "W"szy
tkim 
wla??ni(' w tym roku za.potrzebowanie 
na w??git>l wzros??o o wiele bardzipj ni?? 
w poprzednich latach. Sl'rawi??a to .a- 
r??wno d??uga zima 1975/76, jak I PUP- 
d??u??a.j??cy si?? okres ch??od??w a?? na 
kwi('f'ic?? i pocz??tek maja. 
Nit> mo??na te?? 7apomina??, ??e z tych 
samych powod??w nast
pi??n zna
ne 
zwi??ksz('nif' zu??ycia w??
la przez prze- 
mys?? i ('n('rgetyk??. Na tf'n wzmo:7ony 
popyt nalo:7y??y si?? dodatkowo du??e 
k??ol'oty tran
l'ortowe: kolpj nif' by??a 
W stanif' (g????wnie z braku taboru) 
prz,.wle???? na czas w ci
gu trzech 
kWarta????w br. ok. 11 mln ton w??gla
 
J('szcze jeden czynnik, na kt??ry nie 
".olno zamyka?? oczu, pog????bi?? trud- 
no??ci. Sta??a si?? nim ??atf'm br. pc;ycho- 
za w
'kupowa nie tylko C'ukru i r????- 
nych innyC'h artyku????w. ale takie w??- 
J:"??a. Doszli do J:"losu panikarz., "za 1'0- 
bif"diwi" kombinatorzy. 
W tej sytuacji, niezale??nie od wy- 
"i??k??w zmierzaj??cych do zapewnienia 
w??gla najbardzi??j potrzf'buj??cym, trze- 
ba by??o wprowadzi?? od po??owy wr7e- 
??nia eWidencjonowanie jego sprzeda- 
??y Ustalone ilo??ci opa??u dla miegzka??- 
c??w miast (w zale??no??
i od liczby po- 
koj??w) C'a??kowicie wystarC'zl\ na zimo- 
we miesi??ce. Dla przyk??adu - lokAto- 
rzy m'eszkania l-pokojowego z kuch- 
ni?? otrzymuj?? 1,2 tony W??glA, 2-p/)!to- 
jowego z kuC'hni?? - 1,8 tony. 3-poko- 
jowego - 2 tony itp. 
PrzyjQto r??wnie?? sprawiedliwe n: 
sady r07dzia??u w??gla na wsi. Powin- 
(Doko??czenie na stT. 2) 


K??l??jne oskar??enia przeciwko 
czterem pa-zyw??dcom radyka????w 


Skutki trz??sienia ziemi dla gospodarki chi??skiej 


PEKIS (PAP). Korespondenci do- 
nosz?? l Pekinu, ??e na murach tam- 
tejszego uniwersytetu wywieszone 
s?? "gazetki wielkich hieroglif??w" 
zawieraj??ce list?? ,,80 zbrodni" po- 
pe??niony'ch przez wdow?? po Mao, 
pani?? Ci
ng Cing i zwi??zanych z 
ni??, trzech innych przyw??dc??w ra- 
dykalnych. Tej "czteroosobowej 
bandzie" zarzuca si
 m. in., ??e ob- 


Napad rasist??w W. .Rodezji na poci??g 


:, ";" 


'.::-Y 


."f>' 


..... 
::r
\'l'ilt. 


f 


;. 


::;,.,V... 
: 
1. ..'> . 


??O:ar??y?? 
jednego z cz??onk??w tcj ..kliki". by- 
??ego cz??onka Sta??ego Komitetu Biu- 
ra Politycznego KC KPCh Cza.1
 
Czun-ciao, ??e w 1931 roku napisa?? 
wiersz, w kt??rym szkalowa?? chi??- 
sk?? kla
?? robotnicz??, neguj??c rol??, 
jak?? od
rywa!a w walce rewol u- 
cyjnej. W innym artykule ten sam 
dziennik wraca do sprawy filmu 
pL ,.Pionierzy", przeciwko kt??re- 
mu Ciang Cing i jej wsp??lnicy pro- 
wadzili w sw.:>im czasie kampani??. 
Stwierdza on, ??e akcja ta by??a w 
. gruncie rzeczy wymierzona przeci- 
wko ??wczesncmu premierowi C7.I)U 
En-lajowi, a tym sal1{ym po??rednio 
(Doko??czenie na stT. Z) 


. 


RELGIlAD (PAP). We wtorek 
kontynuowane by??y w Belgradzie 
rozmowy mif:dzy sekretarzem gene- 
ra.lnym KC KPZR Leonidem Brei- 
niewem a prezydentem SFRJ, prze- 
wodnicz??c)'m ZKJ J osipem Broz 
Tito. 
W toku rozm??w, kt??re przebie
a- 
j
 w s
czprej a.tmo
tpr1." i w duchu 
wzajemr.elo zrozumienia, w dalszym 


ci??gu omawiano aktualne problemy 
mi
dzynarodowe, problemy ??wiato- 
wego ruchu komunistycmego i zada- 
nia w walce o pog????bienie odpr????e- 
nia, o trwa??y pok??j i post??p spo??ecz- 
ny. Przedmiotem rozm??w by??y r??w- 
nie?? niekt??re za
adnif'nia dalszego 
rozwoju przyjaciel
kiej wsp????pracy 
radziecko-ju
os??owia??
kie; }'la szcz
 
blu partyjn)'m i pa??stwowym. 


Mimo poparcia 1. cz??onk??w Rady Bezpiecze??stwa 


Cw) W BERLINIE nast??pi??o wczoraj 
uroczyste otwarcie "Dni nauki i tech- 
niKi pulskiej". Impreza ta, kt??ra po- 
trwa do 28 bm., ma na celt pCJin!or- 
mowanie k???? naukowo-technicznych i 
handlowych KRD o osi??gnu
dach j 
perspeJ<;tywadr rozwoju gospodarczego 
Polski oraz o daJ szych ??io??liwosciach 
rozszerzenia wymiany . handloweJ i 
dwustronnej wsp????pracy w vdelu dzie- 
dzin
ch przemys??u. 
PRZEWODNICZACY Rady Pa??st". 
Bu??garii Todor Ziwkow przyby?? do 
Indii z 6-dniow, wizyt?? pa??stw('w??, 
podczas kt??rej oba krajr podpisz?? 5- 
letnie porozumienie o wsp??lpracy go- 
spodarczej, a tak??e dokumenty o wy- 
mianie handlowej, kulturalnej i ??e- 
Ilud.z
. . 
W MOSKWIE rozpocz????a Ki?? narada 
ministr??w szkolnictwa WYZ5Ze>CO kra- 
j??w socjalistycznych. 
KOMITET do spraw d
kolonizacji 
Zgromadzenia Og??lnego NZ zaapro- 
bowa?? II rezolucji na temat dekoloni- 
zacji. Wzywaj?? one m in. wszystkie 
pa??st
'a do wsp????dzia??ania w sprawie 
jak najsz:rbszego \','prowadzt<.'nia w ??y- 
ci.. deklaracji o przyznaniu ni
pndle- 
Ilo??ci krajom i narodom kolonialnym. 


USA po raz trzeci zablokowaly 
przyj??cie Wietnamu do ONZ 


NO\VY JORK (PAP). Rada Bez- 
piecze??stwa przeprowadzi??a w po- 
niedzialek kOlejne g??osowanie w 
spra wie Pt'zyj??cia. Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu do ONZ. Jed- 
nak??e i tym razem Stany Zjedno- 
czone . skorzysta??y po raz trzeci 
z przys??uguj??ccgo im .lako sta??emu 
cz??onkowi Rady prawa weta. aby 
zRblok
wa?? wej??cie 'Vietnamu cI:) 
O:N"Z. I\ast??pi??o to pomimo debat
.., 
W kt??rej wszyscy m??wcy (opr??cz 
USA) wypowif'dzieli si
 zdecydowa- 
nie za przyj??ciem Wietnamu do O
Z 
oraz mimo ??e 14 spo??r??d 15 cz??on- 
k??w Rady Bezpiecze??st\\.8 g??osowa- 
??o za przyj
ciem. 
Przt'dstawiciel Stan??w Zjednoczo- 
nych 'motywowa?? ii
,...oje post??powanie 
tym, ??.e Wietn.am n:e zrealizowa?? po- 
stulat
\V USA v.' sprawie> wyja??nienia 
los??w kiJkuset Amerykan??w za
dnio- 
n)'ch podczi??s dzia??a?? wojennych na 
ter).torium te
o kraju. Natomia..t 
przedstawiciel: Wietnamu stwierdzi??, ??
 
jego wladze przekaza??y USA wszyst- 
kie dost??pne mu informacje. Podkre- 
jli?? on r??wnocze??ni,., ??e w ka??dej woj- 
nie prowArlzonf??J ni(! tylko ,",' d??ungli 
i nAd morzem, jak -Wp!"zypadku Wi-t- 
namu, bez wie??ci linie pewna. 1i
h
 
??olni
rz).. Prz).k'??adem mo??e by?? woj- 
na korf>a??sk;t, pIIP' kt??rt".'j A ml"rykan ie 
rlntychcZ"as ni.. m
ia u
tSl.li?? los??w ok. 
t)'
i
/'a swo
('h io??nie>rz;r. 


W czasie debaty. w Radzie Bezpie-- 
cz
??stwa prawie wszyscy mowcy kry- 
tykowali sztuczne przeszkody Wj'su- 
wanf' przez liSA wobec przyj??cia SRW 
do ONZ: PrzedstawicieJ Polski stwier- 
dz.i??, ??e przeszkody te pozostaj?? w 
sferz
 stosunk??w dwu:;;tronnych mi??- 
dzy SRW a USA I nie maj?? nic w
p??l- 
n p e!') 7. pows
echnie przyj
tymi kry- 
teriami cz??onk05t wa w ONZ. 

 


R??
ni('a stanowisk 
w??r??d przyw??dc??w Zin1babwe 
GE
EWA (PAP). We wtorek ra- 
no na posiedzeniu plenarnym zebra- 
li si?? uczestnicy konferencji w spra- 
w
e Rod
Lji. Posiedzenie wtorko',lJe 
z:ako??cz)-??o si?? po 15 minutach. Da- 
ty nast??pncg
 spotkania nie usta- 
lono. Joshua Nkomo l Robert Mu- 
gabe - prz.lw6dcy tzw. Frontu Pa- 
triotycznego Zimbabwe - odrzuci- 
li podczas tego' kr??tkiego spotkania 
propozycj
 br}.tyj3k??. Natomiast 
dwie- pozostale delegacje (biskupa 
!\1uzorewy -i -putora Slll:101e) - jak 
. twierdzi Al'P - podobnie jak rz??d 
Smitha :r..aakceptowa??y juz formu???? 
brytyj sk?? i chc?? -przyst??pic do roz- 
patrywania sprawy struktury rz??- 
du prz
j??ciu,.
.;ego. 


;. 


Zjazd ZHP \V I kwartale 1977 r. 
WARSZAWA (PAP). 16 bm. od- 
by??o si?? w Warszawie plenum Ra- 
dy Naczelnej Zwi??zku Harcerstwa 
Polskiego, na kt6rym podj??to decy- 
zj?? w sprawie zwo??ania VI Krajo- 
wego Zjazdu Zwi??zku. Odb??dzic si
 
on w I kwartale 1977 r Podczas 
plenum przedyskutowano tezy na 
VI Zjazd ZHP-;- wok???? kt??rych kon- 
centrowa?? si?? b??dzie uwaJ!a WS1.y- 
stkich cz??onk??w organitacji. 


AGENCJE PRASOWE DONOSZA: 


W jutrzej
zym, Ut-stroniCOWYM 


"DZIENNIKU POLSKIM" 


)trzec
ytacie 1ft. In.: 
.,.z okit'n tf!gn domu plltrzlll. na Ttrtrll, nft kore;n?? W1'?l??t??;tt-e?? .t, t??. f??'h 
ppjzll?? porll roku najhrubl211 gl1zdtt g??rtJlskiej poezji:. Sfft7tiBltrw N,dztJ- 
Kubiniec: "A GDY POMIN??..... (Jolanta Antecka) 
...gdy zapytalem o wynik cZYflto 
konomiczny pod??a odpou:ied?? - "Nie 
prowadz?? statystyki, ale kilk:l czy kilka.na??cie milion??w Uda loby li
 zo- 
pewne zebra??..." ..PORTRET RACJONALIZATORA" .(Antoni Kov.'alski) 
...z jednej strony prllsa grzmi o potrzebie ochronu ??rodowiska, a z dru- 
giej wielkie zak??ady przemyslowe beztrosko sypi?? haldy :: toksyC'znych 
odpad??w, rozsierl'lljq nad milIJltami gro??ne dla pTzyrodll r'i/??V, t7Ujq ru- 
ki: "PRZECIW KSJE??YCOWY:\J KR.'\JOBRAZOM" (:\1onika Wyc;ogll!d). 
Ponadto: felieton STANTSLAWA S'f.'\NUCIJA, r.(>C'emja .TACKA KUNY 
i stalp p07.yc.ie C'7wartkowego J1umPI"u: ..KLUC7.E DO SPIZARI\'I", 
"S\VIAT-76", "Tematy z ulicy" i "Szpan. kieor'o\','cy". 


PRZED.sTAW??C
LE Beninu, Libii' 
i 'l'anzanii przy U
 wy",??ali pismo do 
Rady Bezpi
c:.:;e??s
wa z prosb?? o po- 
nowne rozpatrzenie wniosku Angoli W 
sprawie jej przyj??cia do ONZ. 
W HAWANIE zako??czy??o si?? dorocz- 
ne 
potkani
 konsultac:yjne komite- 
t??w obro??c??w pokoju z kraj??w socja- 
listycznych, zorganizowane tu na za- 
prosz
l1ie kuba??skiego ruchu pokoju 
i solidarno??ci narod6w. W obradach 
wzi???? udzia?? sekretarz gen.raln)' $wia- 
towej Rady Pokoju Romesh Chandra. 
PREMIER GRECJI Konstantinos 
KaramanJis przebywaj??cy z trzydnio- 
w?? wizyt?? w Austrii przeprowadzi?? 
rozmowy z kcintlerzcm Bruno Krei- 
skym. DotyC'zyly one stosunk??w dwu- 
stronnych oraz problem??w swiatowych, 
w t:rm kwestii cypryjskiej. 
PO RAZ PIERWSZY od 40 lat uka- 
'lala si?? w. poniedzia??ek na ulicach 
Madrytu cazeta ..Mundo Obreru", or- 
gan Komunistycznej Partii Hiszpanii. 
Zajmuj??('y si?? kolporta??em m??odzi ko- 
muni??ci w ci??gu jednego dnia sprz
- 
dali kilka tysi
cy egzemplarzy gazety. 
BFLGIJSKIE Ministerstwo Spraw 
7.agranicznych poinformowa??o, ??p ze- 
zwoli??o Organizacji Wyzwoleni=- Pa]e- 
st)'ny (OWP) na otwarcie w BrulfseJi 
v.'??asnego biura ????cznikowego i infor- 
macyjnego. . 
NIESPODZIEWANYM zwyci??stwem 
opozycyjnej partii Quebecu zako??cz.v- 
??y si
 wybory do parlamentu tej k
- 
nadyjskit'j prowincji. Zwyci??stwo se- 
paratyst??w w Quebecu - prowincji 
Kanady pos??uJ(uj??cej si?? jf:zykiem 
francuskim - sta
'ia pr)d 7.n!??ki
m ZR- 
pytania przysz??y kszta??t konstytucyj- 
ny tego kra
u. 
DRUGA pod w7.gl??dem presti??u na- 
??roda literacka Fnncj; - Renaudot, 
zostala w tym roku przyznana 54-let- 
niemu Michelowf H
nry za "L'amour. 
les yeux rermes" ("Mi??o???? z zamkni??- 
tymj ocza mi ") 
'W ODLEC;LOSCI 2 kM od bazy 10t- 
niC'zej Spangdl??hlem w :RFN rozbi?? 5,i?? 
nale??
cy do si?? zbrojnych USA my??li- 
wiec t)'J'liJ ,.'PhAJ'1tom-??". Dw??ch cz??on- 
k6w za??ogi. z,in
??
. .
		

/00284_0001.djvu

			N,
 


DZ??!MN1K 
m '\ 


2 


J??' 


I 
, 
I 


81.&C dobroci okAzywanej przez cz??o"\'.1.ekA 
dl
 domowych zwierz??t. wydawa??oby .i??, 
??e niew??a??c1wy stosunek ludzi do tych 
zwierz??t przesta?? by?? problemem nurtu- 
j??cym ich mi??osnikow. Tymczasem coraz 
c7
??ciej s??yszy sit: o wa????saj??cych si?? 
zg??odnia??ych psach zawiedzionych w za- 
ufaniu do swych opiekunow, kt??rzy nie 
zwa??aj??c na okazywan?? im wiernO???? nie 
zc;wahali sit: porzuci?? ich na zaWsze. 
Zeby nie by?? go??os??own?? podaj?? god
r 
pot??pienia przypadek, jaki wydarzy?? .sl?? 
w??a??nie w pa??dzierniku br. w kamiem.cY 
przy ul. warszawskiej 3. W podw??rzu tej 
kamienicy zadomowi?? sit: kot, kt??rym D- 
piekowA??a si?? p. Stefania Calik, osoba 
znana z dobroci ??wiadczonej zwier
tom. 
W czasie jej pooytu w szpitalu kot ten 
7.osta?? usuni??ty zpodw??rza i dopiero pD 
5 miesiacach tu??aczki wr??ci?? do swej' CY 
piekunki w stanie zupe??nego wyczerpa- 
nia fizycznego. Dzi??ki intensywnej opie- 
ce Ze strony p. Calik kot przychodZi?? po- 
woli do zdrowia. wkr??tce Jednak zacz???? 
znowu traci?? si??1 wskutek podaw
;nia mll 
do .mleka trucizny prz??z wrogo nastawio- 
n?? do niego osob??. Pewnego dnia znale- 
ziono kota martwego w piwnicy, ??mie r4 
ponios?? wskutek uderzenia jego g??ow?? o 
betonow?? pOd??og??. Mo??na sobie wyobr
- 
zi?? b??l p. Calik - tak odwdzi
czono SI?? 
jej podopiecznemu za to, te w piwnicY 
nie by??O dzi??ki\niemu szczur??w i mYSzy. 
uog??lniaj??c. nale??y jak najostrzej pot??- 
pi?? takie barbarzy??skie post??powanie WO- 
biec bezbronnych zwierz??t, od zn??cspla 
si?? nsd zwierz??ciem tylko krok do po. 
dobnych czynow wobec cz??owieka". 


Niew iellia poprawi?? 


Bej rut u 


do 


Spok?? j 


\Viec solidarno??ci 
student??w Warszawy 
WAR
Z.-\WA (PAP). Centralnym 
punkh'm obchodzon"go od 10 li- 
stopada :\li
dzynarodowego Tygo- 
dnia Studenta sta?? si?? 16 bm. wiec 
solidarnO??ci student??w warszaw- 
skich przebiegaj??cy pod has??em: 
"O trwa??y pok??j, rozbrojenie i 
mi??dzynarodow?? solidarno???? post??- 
powej m??odzie??
. ??wiata". 

a wiecu przyj??to rezolud?? 1'0- 
pieraj??cJ/r w pe??ni idee II Ap??'lu 
Sztokholmski('go. Rezoluda akcen- 
tuje znaczenie dzia??alno??ci :\li??dzy- 
narodowcgo Zwi??zku Student??w 
skupiaj2??c??"Jo 90 d(>mokraty
n

ch 
organizarji studepckich i obchodz??- 
cego w br. 30-lecie swej dzia??alno- 
??ci. 


powraca 


K rakowikie Biuro Pro- 
gnoz IMGW przewidu- 
je: Zachmurzenie du??e ze 
stopniowo zanikaj??cymi o- 
padami deszczu, w g??rach 
sniegu. Tempercatura ma- 
i ksymaina od 2 do 6 st.,' mi- 
nimalna w nocy od O do -2. 
Wysoko w Tatrach tempe- 
ratura od -l do -6 st. 
Wiatry s??abe zmienne z 
17. XI 1975 1'. przewag?? po??nocno-zachod- 
nich. 
Tt>mperatury z 16. XI godz. 13: Tarn??w, 
Kielce :I st., Krak??w, Raciborz, KOWy 
S
cz ol, Katowice, Cz??stochowa 3, Muszy- 
na 2, Bielsko, Zakopane l. G??sienicowa 
-3, Kasprowy -5, Lesko 5, Rzeszo w , 
Przemysi 7, Snle??ka -3, .Wroc??aw, Po- 
zna??, Lublin S, Warszawa fi, Bia??ystok ol, 
Suwa??ki 3, Olsztyn 4, Gda??sk 6. Ustka, 
Koszalin, SWinouj??cie 7, Szczecin 6. 
Europa: Berlin 7. Kopenhaga 5, Oslo 
-3, Helsinki 2, Moskwa l, KijoW 2, Ja??ta. 
Bukareszt lI, Sofia 9, Ateny 19. Bdgrad 
ID, Budapeszt, Wiede?? l, Praga 4, Rzym 
16, Madryt ID, Pary??, Londyn 9, Reykja- 
vik 4, Jan Mayen l. 
S??o??ce wzesz??o w Krakowie o 6,56, zaj- 
dzie o 15.54. Dzie?? jelt krotszy o 7 godz. 
25 min. i ma B godz. 5B min. 56 dzie?? je- 
sieni, 322 dzie?? roku. (zm) 


pomoc dla ofiar wojny 


4.700 tys. dolar??w na 
BEJR\JT (PAP). Specjalny wy- 
s??annik PAP, Tadeusz Jackowski, 
pisze: W 2
 godziny po wej??ciu do 
centrum Bejrutu oddzial??w syryj- 
skich, wchodz??cych w sk??ad tzw. 
a rabskiego korpusu bezpiecze??stwa, 
staje sif: co
az bardziej widoczne. ??e 
wznowienie wojny domowej w jej 
poprzednim nasileniu by??oby nie- 
mo??liwe. Przedmie??cia i centrum 
Bejrutu s?? w pe??ni kontrolowane 
przez oddzia??y s}"ryjskie, kt??re dy- 
sponuj?? zdec
-dowan?? przewag?? li- 
czebn??, techniczn?? i organizacyjn??. 
Zdecydowanie przeciwd'lia??a??y one 
'Wszelkim aktom prowokacH. zw??a- 
!lzcza ze strony nie zidentyfikowa- 
nych snajper??w, pr??buj??cych tu i 
6wdzie otwiera?? ogie?? do bardziej 
wysuni??tych posterunk??w syryj- 
skich. . Wypadki takie zdarza??y si
 

zczeg??lnie w dzielnicach kontrolo- 
wanych przez prawicf:. Wielu cz??pn- 
k??w grup zbrojnych falangi Iiba??- iej nie podporz??dkowa??o si?? bo- 
wiem rozkazowi o wstrzymaniu 
ognia. 


Po opanowaniu sytuacji w Bejru- 
cie oddzia??y syryjskie z arabskiego 
korpusu bezpiecze??stwa kontynuuj?? 
dalsze operacje pOlegaj??ce na zaj.. 
mowaniu pozycji wyj??ciowych w 
kierunku na p????noc i po??udnie od 
stolicy kraju celem osi??gni??cia dru- 
giego co do wielko??ci miasta liba??- 
skie
o Tripoli - na p????nocy i Saj- 
dy oraz Damur - na po??udniu. 
. 
RZYM (PAP). O:SZ-owska Orraniu- 
'da ds. Wy??ywienia i Rolnictwa (FAO) 
zakomunikowa??a we wtorek, ??e udzie-' 
li niezw??ocznie ofiarom wojny domo- 
wej w Libanie pomocy ??ywnoiciowej 
o warto??ci 4.700.000 dolar??w. 


. 
GENEWA (P.
P). Oko??o 10 ty.. o.??b 
zo&ta??o zabitych, a 200 tys. odnios??o 
rany w czasie wojny domowej w LI- 
banie - o??wiadczy?? na konferencji 
prasowf'j w Genewil' liba??ski mini- 
ster informacji Ghasan Tueni. Doda?? 
on. ze 1.700.000 lni.szka??c??w Libanu 
pilnie potrzebuje pomocy. 


Plenum ZG Ligi Kobiet 
WARSZAW A (PAP). Wychowawcze 
funkcje wsp6??czesnej rodziny by??y 
tematem plenarnego posiedzenia ZG 
Ligi Kobiet, kt6re odby??o si?? 16 bm. 
w Warszawie. 


Przyjaciele zwierz??t maj?? g??os 
O d naszej wiernej Czytelniczki z 
Krakowa otr2.
 mali??my n;;st??puj??cy 
list: "Min???? beZ echa pa??dziernik - mie- 


Reformy demokrat
Tczne 
w Hiszpanii? 
MADRYT (PAP). Parlament hisz- 
pa??ski (Kortezy) zebra?? si?? we wto- 
rek, aby debatowa?? nad projekt
m 
ustawy w sprawie reform demokraty- 
cznych proponowanych przez rz??d 
kr??la Juana Carlosa. Przewiduje ona 
rozwi??zanie dotychczasowego parlR- 
mentu pochodz??cego z nominacji i u- 
tworzenie dwuizbowego parlamentu 


ybieraneio w g??osowaniu powszech- 
nym. Oczekuje si??, ??e ustawa ta zo- 
stanie przyj??ta. 


1 
O-lecie Drukarni Zwi??zkowej  


DZIENNIK. SPORTOWY 


VII Ziazd Sp' Idzielczo??d Prac, 
w roku jubileuszowvm 


=== 


Pi??karska ??roda na stadionach Europy 


karskiej czy sprz??tu laboratoryjneio 
jest g????wnym lub jedynym wytw??r- 
c??. Znacz??cy jest r??wnie?? eksport, ",.y- 
ra??aj??cy si?? kwot?? 900 mln z?? dewi- 
zowych. Drugim wa??nym kierunkiem 
dzialania sp????dzielczo??ci s?? us??ugi, kt??- 
rych wartos?? idzie w miliardy z??otych. 
Za kilka dni, 22 bm. odb??dzie si, 
po raz pierwszy w h..rakowie vn kra- 
jowy zjazd del
gat??w sp????dzielczo??ci 
pracy, kt??rzy dokonajJ/r oceny pracy 
swej organizacji w latach 1972-1975 
i uchwal?? kierunki rozwoju oraz dzia- 
??ania na nast??pny oltres - do 1978 r. 
W obradach zapowiedzieli sw??j udzia?? 
przedstawiciele dw??ch mi??dzynarodo- 
wych zwi??zk6w sp????dzielczych z Fran- 
cji i W??och, a tak??" delegaci orga- 
nizacji sp6??dzielczych z BU??garii, Cze- 
chos??owacji, Mongolii. Rumunii, W??- 
giu i Zwi??zku Radzieckiego. 
Premier CSRS zako??czy?? Obecne obrady. kt??re toczy?? si?? b??- 
. 
?? w gmachu Teatru im. J. S??owackie- 
'\"1Z
.t?? \V ZSRR 
o maj?? wyj??tkowo uroczysty cha- 
P1??AGA (PAP). We wtorek" powr6ci?? .. .akter, gdy?? zbiegaj?? si?? z jubileu.; 
rlo Pragi premier CSRS Lubomir szem Drukarni Zwi??zkowej i obcho- 
Sztrougal, kt??ry przeby,,'a?? z wizytl\ darni 100-lecia sp????d
ielczo??ci pracy. 
,.... Z"\\.i??zku Rad7ieckim na zaprosze- Z tej '<:azji odb??dzie si?? r6wnie?? wie- 
nie premiera ZSRR A??eksieja Kosy- le imprez towarzysz??cych. W siedzibie 

ina. Obaj premierzy om6wili szeroki Krakowskiej 
dy Zwi??zk6w Zawo- 
kr??g ak.ualnych problem6w, doty- dowych przy ul. Skarbowej otwarta 
(. 
??c
'ch dalszego rozwoju i umacnia- zostanie 19 bm. wystawa pt. "Przo- 
nia w<;z??ch' tronnych sf/>sunk??w mi??- duj??ce sp????dzielnf'e wojew6d2;twa kra- 
dz.y CSRS i ZSRR. Ka zako??czenie roz- kowskiego", a w kinie "Zwi??zkowiec" 
m6w pODpisali oni porozumienie mi
- 20 bm. ek.!!pozycja fotograficzn"l 
rlzy rz??dami CSRS i ZSRR w spr;twle "Kullura w sp????dzielczym zak??adzie 
dalszej 
'spo??pracy w rozwoju energe- pracy". 
t"ki j
dro,vej. Wydany .te?? z
tanie o
olicz
o??ci
- 
wy datownik, ktory b??dzIe mozna u- 
zyska?? w hallu Teatru w czasie zjazdu 
lub w dniu 22 bm. w Urz??dzie Pocz- 
towym nr 1. Na zako??czenie pierw- 
szego dnia obrad 22 bm. o godz. 
O od- 
b??dzie si?? w Teatrze im. J. S??owackie- 
go uroczysty koncert z okazji 100-le- 
cia sp????dzielczo??ci pracy w Polsce. 
(J ak) 


Dzi?? pojedynek Portugalii i Dano 


Spo??dzielczo????"pracy ma w Polsce 
stuletni?? tradycj??. Pionierem by??a 
Drukarnia Zwi??zkowa w Krakowie, 
kt??ra w 1876 roku przyjf:la zasady 
organizac
'jne oparte o statut samo- 
rz??dow)r. W okresie mif:d::r.rwojen- 
nym dzia??a??o w kraju 100 sp????dziel- 
ni zrzeszaj??cych 4-5 tysif:cy cz??on- 
k??w_ 
llii?? Sp????dzielczo???? Pracy stanowi 
'" ielk?? organizacj?? spo??eczno-gospo- 
darcz?? obejmuj??c?? ponad 4: tys. za- 
k??ad??w produkcyjnych i 22,5 t}'s. u- 
t:??ugowych. Pracuje w nich 800 tys. 
osob, co. stanowi 12,4 proc. wszyst- 

ich zatrudnionych w krajowym prze- 
mysie. Sp6??dzielczo???? praC'y nie tylko 
uzupe??nia produkcj, pa??stwow??, ale 
w wielu bran??ach jak np. galanterii 
kaletniczej, zabawkarskiej. pami??t- 


barw gospodar
y broni?? b??d??: Fons
- 
ca - Artur. La.ranjeira, Jose 
Iende6, 
Pietra - Toni. Alves, Chalana - 1\e- 
ne, Vitor Baptista i Oliveira. 
Zabrak??oby wi??c graj??cych z pola- 
kami: bramkarza Bento, stoper??w - 
Rud Rodrigueiia i Freitaiia, pomocni- 
ka Octavio i ??rodkowego napastnika 
Manuela Fernandesa, kt??rych miejsca 
zaj m?? - je??li sk??ad ten oka??e si?? rz e - 
czywi.'ity: Fonseca, Laranjeira, Jose 
Mendes, 17-letni Chalana i brs.m1{O- 
strzelny Viktor Baptista. I jeszcze 
jedno. Przed kilku dniami nie by??o 
je
cze \V kadrze Alvesa - pi??karza, 
kt??ry nale??a?? do najlepszych w meCZ!! 
w Porto. Widzimy go natomiast w p- 
publiko\\
a.n:ym przez ,agencj?? sk??ad7.:(" 
Fzy??by Alves odzyska?? zaufanie tre- 
ner??w? -. 
t "* 
Dzi?? w Rzymie odb??dzie si?? el!'11'1 t - 
nacyjny mecz W??ochy - .\nglia. Bile- 
ty na "Stadio Olimpic(;" wykupione 
zosta??y ju?? dawno. Obaj trenerzy u- 
stalili ju?? sk??ady. W zespole W??och 
wyst??pi a?? 7 pi??karzy .Tuventusu, vv 
dru??ynie Anglii dominuj?? zawodnicY 
Liverpoolu. 
\V Hanowerze zmierz?? si?? w towa- 
rz
"skim meczu mistrz ??wiata :RFN . 
mistrlZ Eu.ropy - CSRS. 


Deszcz i wi;??.tr nad Atlantykiem (to- 
warzysz??ce zreszt?? niefortunnemu dla 
})ilkarzy Portugalii meczu z Polsk?? w 
Porto) zadec
'dowa??y o d??'cyzji - ??ro- 

owy mecz ostatniej szansy z Dani?? 
pueniesiono w ostatniej C"hwili z Por- 
to do Lizbony, gdzif' dzi?? o K"odz. 
2.30 
cza'\iU polskiego rozpocznie si?? ten po- 
jf'dynek. 
W poniedz;ia??ek przybyli do stolicy 
Portugalii Du??czycy i zamiesa:kali w 
oddalonym o 40 km Guinc??10 Beach. 
Trener Kurt NielS.en ma do dyspo.zycji 
15 zavwdnik??w, w tym niemal po??o- 
w?? "cudzoziemc??w". Bramkarz Larsen 
z FC Koeln, Roenh'ed z Werdcr Bre- 
ma, Bjoernmose z Hamburger, Simon- 
sen z Borussi :\1oenchengIRdbach: Kri- 
s
"11
en z Herthy, Jerrs
n z Realu \la- 
dryl... - te nazwiska m??wi?? s
 me za 
Ci:!:bie. Kto wie j
d??ak, czy dru??y-' 
na Dan:i nie dozna w (,statniej ch......ili 
powa??nego os??abienia. ()t???? wspom- 
niany Jens("-n dozna?? podczas ostatnie- 
go meczu Realu .kon.tuzji. O jego wy- 
st??p.ie podejm?? decyzj?? leokaI;ze tu?? 
przed mecz
m. 
 
Jak podano p????nym wieczorem Jen- 
sen ostll.tecznie nie zagra, zast??pi go 
Hoclstroem z I Bordeaux (Francja). 
"Nie bawimy sI?? w ??adne kalkula- 
cje. Interesuje nas tylko zwyci??stwo. 
Remis b??dzie pora??k??" - s-??wierdzi?? 
trener reprezentacji Portugalii Pedro- 
to. VvTszystko wskazuje na tzytura ..Wawel-Touristu" w !'iu- 
kiennicach urz??dza wycieczk
 a uto- 
karow?? na mecze Fibaka z najlepszY
 
mi tenisistami ??wiata - w poniedz!a
 
??ek, 22 bm. w Katowicach. Bli??sze,ln
 
formacje i wpisy, "W-T". Rynek ("
. 
Sukiennice. 


W kilku wierszach 
. Kos:zykarze Gwardii Wroc??aw 
przegrali z Resovi?? 73:95. W tabeli 
prowadzi Sl??sk 13 zw. przed Wybrze- 
??em 12, Lechem 12, Poloni?? 12. Wi- 
sl?? 11 i Resovi?? 10. 
. Podczali turnieju pi??karskiego ju- 
nior6w w Monako Francja zremisowa- 
??a z W??ochami 1 :1, ZSRR wygra?? z 
W??grami 1:0. 
. Ali??dzJ.narodowa Federacja Pod- 
nosz
nia Ci????ar??w postanowi??a od 1 
stycznia 1977 r. wprowadzi?? dziesi??t?? 
kategor
?? wagow
 od 90 do 100 kg. 
Zawodnicy startowa?? wi??c b??d?? w 
wagach: do 52 kg, 56,6, 67,5, 75, 82,5, 
90, 100, do 110 i pow. 110 kg . 
.. W spotkaniu m??odzie??owych mi- 
strzostw Europy pi??karze Turcji zre- 
misowali w Bursa z NRD 1:1" 


\ 
Sesja 


NATO 


plenarna 


chodn.ich konceom.??w naftowych w Re- 
publice Po??udnk-.ej Afryki zwi??zane 
z ostatnimi wydal.
eniami w tym kraju 
oraz na.pi??cie mi.??dzr., Grecj?? a Turcj?? 
i sytuacja militarna w rejonie Morza 
Sr6dziemnego. 
Otwarcie sesji poprzedzi??zentacje: Azji, A!ryki i Pacy
ikU. 
Druga edycja Pucharu Swiata prze- 
widziana jest na rbk 1979. W pr
:rsz- 
??o??ci IAAF zamierza impre7.?? t?? prze- 
kszta??ci?? w mistrzostwa ??wiata. 
Kto stanie na starcie w Duesseldor- 
!ie? Eu.ropa wystawia trzy dru??ynY' 
Awans maj?? zapewniony dwa najleP- 
sze zespo??y fina??u Pucharu EuropY 
Hli7 w Helsinkach - ZSRR i NRD. 
Trzecia - mieszana dru??yna. w sk??ad 
kt??rej wejd?? lekkoatlec! pozosta??ych 
kraj??w europejskich, ustalona zosta- 
nie przez selekcjoner??w WytypOW

 
nych przez Europejskie StowarzysZ;C Il ': 
Lekkoatletyczne. Stany Zjedno cZoIl 
wystawiaj?? w??a
n?? reprezentacj??. Il
- 
to miast drugi zesp???? A I11crvki z??oz;o' 
ny bGdzie z zawodnik??'.\' K';nauy oraz 
kraj5w Ameryki Srodkcwej i Po??ud- 
niowej. Pozosta??e kontynenty Wysta- 
wiaj?? reprezentacje z??o??one znajlep. 
szych lekkoatlet6v. r r6inyC'h kraj
\'" 
W sk??ad repre.zentacji Pacyfiku we


 
zawodnicy Australii, Nl)wej Zelandii 
Ocea.nii. 


Szczypiorniak w Tarnowie 
w Tarnowie rozpocz???? !ti?? turniej 
pi??ki r??.cznej jun.io!'6w zorganilEowa- 
ny z okazji 25-lec
a Pa??acu M??odzie??y 
w Tarnowie. 
'
Tyniki pierwszego dnia: TJ Tatr':1.n 
Presov - TJ Ma??a Tatra ZiIina - 
13:10 (6:4), SZS AZS P
'1 Tarn??w - 
Dozsa Debrecen - 16:12 (6:9), Doz!'a 
De"brecen - TV 1\"R
deburg 9:1? (4:6), 
S7.S AZS PM - :;\'1ala Tatra U!ina 
13:5 (10:5). 
Z kolei odby?? si?? mecz senior6w, "tV 
kt??rym II-ligowy SZS :\7.....'; Tarn??w 
spotka?? si?? z I-ligowym TJ Tatran 
Presov (CSRS). M ec i zako??czy?? si?? re- 
misem 23:23 (13:9). 


25 lat dzi al al mt3 ci krakowskich PRl 


Wzrastaj?? dostawy w??gla 
(Doko??czenie ze ,tT. 1) 
ny one Z3f;pokoi?? istotne potrzeby rol- 
nik??", zwi??zane z produkcj?? zwierz??- 
c?? i ro??linn?? oraz z ogrzewaniem po- 
mieszczp?? mi
kalnych. 
Przedsi??w7i??cia te id??ce w parze z 
nadaniem bezwzgl??dnego priorytetu 
przewozom w??gl2, gwarantuj?? dalsz?? 
popraw?? zaopatrzen.ia w opa??. Skute- 
czne przezwyci??
enie istniej??cych 0- 
b
cnie trudno??ci zale.i.e?? b??dzie \\. wiel- 
kim stopniu ocl inicjatywy, akt)"wno- 
??ci i. operatywno??ci wszystkich tych, 
kt6rzy maj?? do czynieQ.ia z rozprowa- 
dZAniem w??
la: w ka??dym mip??cie. w 
ka??dym r
eionie kraju. 


powcu, wielkie. rezydencje: w Kra .i- I 
czynie, Kielcach, Spytkowicat!h, Wi??ni- 
CZU, kamieniczki krakowskie, bielskit' 
i tRrnowskir-. 
O sprawa<,'h tych m6wili m. in. dy- 
rektor naczelny krakowskiego oddzia- 
??u PKZ mgr in??. Janusz Gawor o!"az 
je
o zast??p!.'a do spraw naukowo-kon- 
St:r"watol'skich dr Tadeusz Chrzanow- 

b.l. 
W ullnaniu 2
s??ug Kr7.Y.lem Oti-cer... 
hkim Orderru Odrod2enia Pol

i zosta?? 
odznaczony (po??miertnie) Andrzd }'ra- 
na'iu'k. Krzy??em Kawalenkim Orde- 
ru Odrodzenia Pol<;ki - Zdzis??aw Bie- 
la i \\'??adyslaw Wa??niowski. 


7. udzia??en1 przedstawicieli w??adz po- 
l: yczny.:h i administracyjnych dziel- 
ri,y Sr??dmie6de odby??a si?? wC'Zoraj w 
Krako", ie jubileuS1.:owa konferencja 

"il11orz;>du Robotnicze::o Przedsi??bioc- 
s
\\ a. Pa??st" owego Praeowni Konser- 
\' a,-j: Zabytk??w, kt??re obchodz?? 
??" ipr??
 i"'Cze s\\:o-jej dz.ia??alno??ci. O- 
biektem prac inwentarskich, projekt()- 
wych, badawczych, kon<:.
rwatorskldl 
i budowlanych by??y' m. in. takie za- 
bytki, jak: karczmy w Jelemi i Su- 
chej, dwory w Rdzawie i Swidniku, do- 
my miejskie i chaty, ko??cio??y: w D??o- 
r:-, Haczowie. Osieku, Kr6lowce, ce.rk- 
"ie: w Czertaziu, Uluwcu, Radrui'u, 
pd.rki etnograficzne', w Chorzowie i Li- 


Garbarnia - Lokon1oth r a 
Dzi?? o godz. 13.30 na stadionie przy 
ul. Parkowej pi??karze Garbarni zmie- 
rz?? si?? z T. J. LokomothTa - B.na 
SP N owa Vet( (Czechos??owacja).  
J 2 4 


(w. cz.)
		

/00285_0001.djvu

			t
r 2
2 


DZIENN'K POLS
 


! 


PGwstaie karpacki 
atlas dialektologicznv 
D'Ziie.Si
 la,t trwa?? bed?? j??Zy-ko- 
zna,w<:oze badania. zanim w ksie- 
'1!rnia<:h uka??e s.i?? pierwszy ze- 
!z.yt "Og??lnokarpackiego Atlasu 
Dlalektc'logicznego". Z inicjatywy 
prof. 8. B. Biernsztejna z Instytutu 
S??owianoznawstwa Akademii Nauk 

 Moskwie mi??dzynarodowa 
rupa 
llc.zonych, sk??adaj??ca si?? ze slawi- 
Itow polskich, bu??garskich, czeskich, 
jU
os??owia??skich niemieckich i n.- 
d
ieckich, a wi??
 z pa??stw na tere- 
nie kt6rych le???? Karpaty, w 1973 
roku podj????a trud opracowania at- 
lasu. Ju?? dawno j??zykoznawcy od- 
krYli bowiem w tych krajach wiele 
""SP??lnych wyraz??w, zwi??zanych z 
terminologi?? g??rsk??. Zasada owa 
dotycZY zar??wno imion w??asnych 
CMagura, Przys??op) jak i pospoli- 
t
ch (baca, gazda, juhas, bryndza). 
Celem uczorny<:h gta??o si4!l wi??c wy- 
Zt1aczenii! ic,h z.as.i??J:!:u 2eo
raf-ic.zne- 
lo. Jest to praca z zakresu tzw. 
eo- 
erafii lin
wistycznej. atla
 zatem 
???dzie si?? sk??ada?? z map. na kt6rych 

l:\'koz'nawcy zazm.a-cz.?? obsMry. na 
jakich wyst??puj?? po
zcze
??lne wy- 

Z
'. , Gotowy ju?? a.??.1as t)ozwoli 0- 
ueshc wzajemne wp??ywy .iezyk??w 
&??owia??sk.ich i innych. poch()dzenie 
"-':naz6w pasters
ich. zakres ich roz- 
I)ml,'f; z echni3ni.a. w
kftza?? kierunki 
ruch??w mi
racyjnyc:h i szlak??w 
han ?? ?? w Mo
ilanach. Uczes! nicy 0- 
nra<':U j?? pierwsz?? redakcje kwestio- 
o ariu
za. om??wia metod
 badawcze 
??\;r az PrOblemy spoi'z??dzenia map. 
\ , aUko'''''e spotkanie zako??czy si ?? 
"'s . . 
kC:??ln.rrn wyjazdem na polskie Pod- 
PacIe ola przeprowadzenia bada?? 
R\\'ar 
w terenie. (wy
.) 


- 


Wojciech T aCIanowslci 


ektary 


a 


W ie??, kilkana??cie kilometr??w na po??udnie od Brze8ka. Przy Wy bn- 
istej drodze para starych ludzi cZ3-'??ci r??w ze szlamu i b??ota. Pra- 
ca wit:c
.j z przyzwyczajenia ni?? konieczno??ci. !l;tara kobieta z kopacz- 
k
 w r??kach J .ie.j m
?? s?? by??ymi rolnikami. Od kilku miesiecy pod- 
llitawowym ??r??d??em ich utrzymania Jest lZOO-r;??otowa renta. Tyle w??a- 
jnif' wyno
i na,ini??s7Y ekwiwalent dla ma????onk??w. kt??rzy przekazali 
pa??
twu gospodarstwo rolne. 


G ospoda,rz nazywa sit: Flo- 
rian Bia??ka. S??ucham co 
sk??oni??o 
o do zmiany. sta- 
tusu. z rolnika na rencistt:. 
Prawda. wiek ju?? nie tM1. 
na karku dobrze PO sie- 
demdzies.iatce. no i zdrowia nie ma. 
chora od 20 lat watroba coraz mo- 
cniej daje si?? we znaki. Ale to jesz- 
cze nie wszystko. Ziemi?? nie bardzo 
mia?? kto bra??: z trzech syn??w dw??j- 
ka wygodnie urzadzona w Nowej 
Hucie, dobre mieszkanie. pOp??atna 
praca. a-ni by im na my??l przysz??o 
wraca?? do Uszwi. Trzeci o??eni?? sit: w 
sasiedztwie. ale z rolnictwem nie ma 
wiele wsp??lneJ!;o. jest instalatorem. 
Kt??re
o?? dnia Bia??ka dowiedzia?? s.i?? 
od Bobera. ??e sasiad da?? ziemi?? za 
rent??. nie zastanawi.a.?? si?? nawet d??u- 
J!;O i postanowi?? p??j???? w je
o ??lady. 
Wiosna 75-tego z??o??y?? w 
minie wnio- 

ek o rent??. za rok prawie. do drew- 
nia'n'e
o n-iebieskieJ:!:o domku PO raz 
pierwszy przyszed?? z pitmi??dzmi li_o 
stonosz. Teraz ??ona trzyma kase i 
Bia??ka jest oiekawy C7.
' nie da??oby 
si?? wyp??aca?? po J)<)??owi e ka??demu z 
osobna. 
A co sta??o si?? z ziemia. kto na niej 
gospodaJfZY? Bia??ka odda?? 2 hektary 
15 ar??w. Cz?????? ma' SKR. ale ponad 
p??l hektara to najdalsLe, pod lasem, 
stalo od??ogiem. Patrzy Bia??ka wio- 
sn??, nic s.i?? nie dzieje, patrzy latem 
- trawa ju?? ??????knie. Szkoda ??eby si?? 
Marnowa??o, podrepta?? do gminy. 
Ziemi?? dalem, ale nikt z niej nie 
zbiera, szkoda i tej trau'y - powia- 
I da. Na to m??dra urz??dniczka: to so- 
bie sko??cie. I Bia??ka tak zrobi??. Zre- 
szt?? nie on jeden. U Bobera, kon- 
kretnie na polu. kt??re odda?? za ren- 
t?? - chwac;ty. Nikt na razie t?? zi
- 
mi?? si?? nie interesuje. to przynaj- 
mniej Bober krowy paSlie. 


DWUDZIESTU CH??TNYCH 


J ad
 do gminy, w pami??ci uk??adam 
ju?? argumenty dla ewentualnych 
rozm??wc??w: w czasie kiedy m??wimy 
o maksymalnym wykorzystaniu ka??- 
de
o skrawka ziemi. w okolicy mar- 
nieja mor
i. Dajemy rolnikom renty. 
a cz?????? ziemi le??y od??o
iem. JaJk to 
wygl??da z 
minnego szczebla? 
Mgr Ja,nusz Sukiennik. m??ody 
prawnik przed trzydz,ie.;tk?? WDrowa- 
d7a mnie w zawi??o??ci 
mi,nnej 
o- 
spodarki ziemia. Jak wszedzie i tu w 
Gnojniku zwi??ksza si?? ilo???? 
ospo- 
dar
lw bez na
t??pc??w. 
pory procent 
w??a??cicieli ziemi to ludzie w pode- 
sz??ym wieku. kt??rzy ma ia coy'az 
mniej sil do pracy na roli. Te ar
u- 
menty zawa??y??y. ??e w e;minie zaj??to 

i?? powa??niej prLekazvwaniem e;run- 
t??w w 7amian za renty. Do ubie
??e- 
t!.lJ roku wp??yne??y tylko 2 wni.oski. 
Ni.ewiele. bo rolnicy n ie orientowa- 
li si?? w przepi
ach. \Vystarczy}o zro- 
bi?? kilka zebraI1 i iu?? w .tym roku 
liczba potencjaln:'l ch rencist??w wzro- 


da do 27. Siedmiu 
 p.ravo.rda z r????- 
nych t)owod??w niebawem sit: wYCO- 
fa??o. 
Do dnia dz.is-iejszef!o za??a.twLono w 
Gnojniku pozytywnie 9 wniosk??w 
rentowych pnejmuj??c w ten sPos??b 
32,5 ha 
runt??w. Do te
o dosz??o fCJ- 
spodarstwo prze-jete za ren
 z urze- 
du (z powodu nis
ie
o 
topniQ za!:o- 
spodarowania - jak m??wi?? przepi- 
sy) i cztery 
ospodarstwa opuszcw- 
ne. W ten spos??b Pa??stwowy Fun- 
dusz Ziemi wzbo e: aci?? s-it: o 40 ha. 
Tymcza-
em nie za??at
li,onvch wnio- 
sk??w jest jeszcze w
el
. 
le biuro- 
kratyczny proceder I'ozkrec.a sie po- 
woli. 


BIUROKRACJA I BRAK 
KADR 


W wielu przypadkach rolnicy nie 
ma;a ure
ulowanee:o prawa wla- 

no??ci. Procedura uw??a
zcz
nia tl"W::I. 
wiele t:'-'
I)dni. a nawet miesi
c.v. ho 
przewiduje' i s??usznie. mo??liwo,???? od- 
wo??ania 
i?? stron. jeszcze e;orzej 
dy 
uw??aszczenie jest niemo??liwe. bo nie 
b
"??o np. g??dowe
o dzialu spadku. A- 
le sa to spra'wy. kt??re rolnicy rozu- 
miej??. gorzej. ??e nieruchawo dzia??a 
r??wnie?? Zak??ad Ubezpiecze?? Spo??e- 
c7nych. Skierowanie do komisji 0- 
rzekajacej inwalidztwo (w przypad- 
ku nieos:a
n
??cia przepisanego wie- 
ku) trwa niesko??czenie d??ue:o. ??ada- 
nia przesy??a'nia niekt??rych dokume.n- 
t??w sa 7. punktu ,..ridzenia prawa - 
bezza??adne. Ci
rpi na tym roln:k bo- 
wiem wyp??acanie renty rozt)ocz
:na 

i?? nie od momentu z??o.??enia wrUo- 
sku. ale z chwila w
..dania pozytyw- 
nei decyzji przez 
mine w opall'ciu 
m. in. o dokumenty ZUS. Ale nie 
tylko on. tak??e interes 
po??eczny. bo- 
wiem ziemia. w niepewnej sytuacji 
prawnej. nie jest nale??ycie uprawra- 
na. Chocia?? tak??e nie 7.awsze. c() w 
Gnojniku zapisa?? nale??y n
 konto 

ospodarskiee;o mY
lrnia. Powiada 
Od n:edawna na!;ta??v tu dv:'''''kt:"J.r 
So????dzieln
 K??lek R
lniczY'ch.' Mi.cha?? 
Kru:tecki. ??
 z wi??kszo??ci a rolnik??w. 
kt??rzy maja zamiar prz
kaza?? t'!o- 

podan;two zawie
a si?? od reki umo- 
wy dzier??awy. SKR ..wchodzi" zatem 
wcze??niej na e;runt ni??bv to wvnika- 
??o ze skomplikowanej ie
7.c7.'" oroc/"'- 
dUI'y przekaz
'wClnia zi
mi. Skompli- 
kowanej oczywi??cie iak na e;minne 
waru,nki. 
 le 
dz!e w ko??cu przej- 
muje si?? ziemi?? jak nie na wsi? - 
bo po oierwsze brakuje fachowych 
kadr. Kadry te to orzed
 w!"zyst- 
kim t!eodeci. .Wszak??e do ure
ulowa- 
nia stanu w??asno
cI potrzebne jpst. 
w.vkonanie oomiar??w ',V tprenie. 
oo- 
rz??dzenie mapek. podk??ad??w e;pode- 
zyjn:rch. W Gnojtlil
u. i nie tylkt) 
7.re
zta tam, nlof' ma tN!O kto robi??. 
jeden doje??d??aj??cy in??
-nier., sprawy 
nie za??atwi. a oroblE'my sa naoraw- 
de oal??ce. W takich Biesiadkach no 
pra,k
.vcfinie nie ma dojazdu do 200 
ha p??l. 
mina zrobi??a w!;zvstkie Drzy- 


rent
 


JrOt{)lwa'l'llia t??o budowy d'ro
i. kt??re 
mCJS!:
 wy ' kcm."3?? w??as??vmi 
i??ami. 
Podk??adu Ji(eodezyjne
o nieIach??wie
 
nie jest w stanie niestety zrobi??. 


BEZ FA??SZYWYCH AMBICJI 


Z przedstawionej w 2minie relacji 
wnLoskujt. ??e prz.'vpadki niewv- 
korrzystani
 ca??ej przejetej ziemi sa 
raczej 
(}!"adyc!>ne. a s.vtuacja jak IJ 
B-ia??ki i Bobera - rzadka. I to tyl- 
ko dlatego. ??e w Gn:>-jniku najwa??- 
niejsze s?? pryncypia. a nie drobiaz- 
'gi. A pryncypia s?? takie: z przejetej 
od rolnik??w ziemi nale??Y zorJ:!:ani- 
zowa?? kompleksy rolne liczace po 
kilkadziesi??t hekta,r??w. J:!:dzie mo??na 
wprowadzi?? nowoczesne formy 
o- 
spodarowania. Jeden z nich w oko- 
licach Gosprzydowej liczy 40 h
. 
dru
-i w Zawadzie Uc:;zewskiei ma 
mie?? 25 ha. Docelowo przej??te e:run- 
ty powi??ksza si?? do 110 ha tylko w 
jednei J:!:minie. 
Naczeln,ik W??adys??aw Mora??ski 
nie jest zach??anny. wC.o.,le nie ma za- 
miaru osiae:n???? rekordu w obc;z.a??'ze 
przejmowanych 
run1i9w i ch wala 
mu za to. Dobrze poj??t v interes spo- 
??('czny wym.a
a ab.v 7..iemia rodzi??a 
ja.k najwl??ce.i. a kwestia w??asno??ci 
je-st ju?? sprawa dru
orzedna. .Je??eli 
przejmowa?? ziemi??. to najch??tniej 
wok???? e:runt??w znajdujacych si?? ju?? 
we w??adt:l,niu SKR. Taka w??a??nie po- 
winna by?? t)rawid??owo????. 


ZIE
nA DLA PGR I SKR 


U zyskana od rolnik??w ziemia w 
zamian za ren ty najcz????ciej nie 
wraca ju?? dQ r??k indywidualnych 
gospodarz
.. Dz!<,:,je si?? tak w ca??ym 
kraju na mocy decyzji ministra rol- 
n,ictwa stwierdzajacei. ??e e:runly 
przejete przez pa??stwo powinny by?? 
przekazywane iednostkom e;ospodar- 
ki u
polecznionej. a powiekszenie J!O- 

p.od3.rstw ind:,-'widualnych winno 
nast??powa?? na drodze obrotu ziemia 
mi??dzy samymi roln:kami. W.vra- 
7em tej polityki jest 
padek SPI"ze- 
dai:y 
runt??w pailstwOwych rolni- 
kom. Podc7.a
 
dy w 1!??70 roku a rea ?? ' 
i
h wyno-si?? 90 ty
. ha. to przed ro- 
kie>m 7aled.wie 16.7 t
.s. ha. Wi??k- 
S7.0
?? ziemi 7.a'!;ila Pa??5'twowe Gospo- 
oarstw.a Rolne i Sp????dzielnie Kolek 
Roln:cz.Ych. 
Zmn:ej
zenie ..przep??ywu" ZIemi 
Da??stwo\VE'j do rolnik??w nic ie-st b.l- 
ko efektem j{'dne.i decyzji ministe- 
rialnej. Chodzi o to. ??e Drzejmu jaca 
w zaJ;!;o
podarowanic z;emie jednost- 
ka pa??stwowa otrzymuje dotacje ';''r 
kwocie oko??o 40 tys. z?? na hektar. 
podczas e:dv rolriikowi w ??asadzie 
??adne ul
i nie przvs??u
uj??. Jednym 
korzystnym wyjatkipm jest zwolnie- 
nie przez 3 lata z podatku. e;d.v zo- 
staje w??a??cicielem odlo
u. powi??k- 

7.ajac o okre??lony procent swoie 

ospodarstwo. Z kolei oowiekszenie 
obszaru 
o<;p??darstw droe:a obrotu 
ziemia Domi??..dzy samymi rolnH:::tmi 
nie jest niczym o
ranicbOne. Wie- 
my ??e cz??sto !'tan prawny e;ospo- 
da-rslw jest bardzo skom\Jlikowanv, 
i?? skoro Droces stwif'rdzenia prawa 
,da
no
ci w orzypRdkll przekazywa- 
nia. lIiE'01i za rentf: (
dzie istniejf' od- 
czuwalny przez biurokr
cje inte:"cs 
(Doko??czenie na stT. 4) 


1\.... inio na qiedziela, wczesne godziny 
Lf?? POpo??u6"niowe, jedna z central-' 
k"..1 N -r{yC
 arterii wiod??cych w kierun- 
2:lier OWeJ Huty. N"a postoju tak!;??wek 
r??WIczne grono kandydat??w na pasa??
- 
c:1.z' ' czekaj??cych a?? wreszcie przy je- 
b.a 1e 
??ugo oczekiwana "taxi". Czekanie 
Ci ?? Pierwsz?? z taks??w
k trwa bardzo 
uRo' P ?? 4 
je??d..' e n
 45 mmut! A kiedy prZ:f- 
lo,\, Za Wreszcie - jest to stara, zdeze- 
bru
na. :,Warszawa", tak koszmarnie 
j??cy n
 l. zaniedbana, ??e ka??dy szanu- 
1ta.cj' SI?? l!1spektor Wydzia??u Komuni- 
tYChI !>owlnien j?? przy rejestracji na- 
t
ry
las.t zakwalifikowa?? na zlom mo- 
tak' aCYJny. Moim zdaniem, pojazd w 
Pie

 .stanie po prostu zagra??a niehez- 
??era enstwu ruchu drogowego i ps sa- 
ki '!J zachowaniu kierowcy taks6w- 
pr'z,' Jego ..uprzejmo??ci", o dalszyc.h 
Pi
??g<)dllCh jego pasa??er??w - nie b??d?? 
J)rlej.??' 
o sprawa, do kt.??rej 
h
??. tu 
niz k c, Jest chyba znacznIe wazme]!'za 
ult.ura h3cia taks??wkarza. 
l.15 .0 zdrowiu dla zdro- 
wia. 13.35 Muz. 15.35 Operetka, Jej twor- 
cy i \....ykonawcy. 16.11 Propozycje do Li- 
sty pr7.ebojow. 16.:10 Aktualnosci kultu- 
ralne. 16.35 Radio Roma prezentu.!t'. 17.1)0 
Radiokurier. 17.20 POlskie piosenki. 18.00 
Muz. i aktualno??ci. 18.30 Przeboje n??:)n 
stop. 19.15 .Jazz. 20.0:> Naukowcy rolni- 
kom. 20.20 Gwic:zdy radzieckiego ekranu. 
21.05 Sport i Tot. Sport. 21.13 Koncprt 
chopinowski. 22.20 Spiewa H. Wunicka. 
2
.30 Uczeni w an???J:,docie. 22.4;; Muz. 2J...15 
Muz. 0.11-5.00 Program nocny z Rozg??o- 
??ni PR we V. roc??a WIU. 


PROGRAM II 
Wiadotnosci: 6.30, 7.30. 8.30, 11.30, 13.30. 
16.40, 21.JO, 
3.30. 
7.10 Muz. 7.35 Aud. pUblkystyczna. 7.
 
Muz. 8.3" My 76 - aud. StudIa M??odych. 
8.45 Muz. 10.00 O pocz??tkach SWOJ
j 
tworczo??cl mowi M. Pilot - c??ud. 10.30 
Muz. 11.33 Muz. 12.25 Antykwariat z ku- 
rantem - ,.Ko?? i szabla" - gaw
dll. 
12.43 Pie??ni F. Schuberta. 13.00 Dla klasy 
I i II (J??z. polski) ,.W listopadzie pm:??o 
w sadzie" - nudo t:??.20 Muz. 13.35 Zf" w
i 
i o wsi. 13.50 Piosenki znad Sekv-.sn.:I. 
14.10 Wi??ct'j, lepicj, nowoczesmeJ. I4 25 
Muz. 15.00 Program dla dzif"wcz??t i cl,??op- 
cow. 15.40 Muz. 16.10 Moda i piosenka. 
11>.30 Muz. 16.40 Wiad. znad Wis??y i Du- 
najca (Kr). 17.00 MuZ. 17.20 ..Dom w 
Jl:orach" - reporta??. 17.40 Radiowo-Tf'l. 
Szko??i!, Sridnia dla Pracuj??cYCh 
 (Hi- 
storia) ..Ru?? Kijowska - Jedno z pan
tw 
s??owia??skich" - aud. 17.55 Muz. 18.40 Pod 
skrzyd??ari'li Hf"rmt'sa. 19.00 Muz. lQ.30 
Tcatr FR: ..ziemi___ p??onic" - sJuch. 
21.00 Koncprt. 21.45 Wiad. sport, 21:'i0 
Muz. 22.00 Magazyn studcncki. 23.00 Muz. 
PROGRAM III 
7.00 Ekspresem prZf'z ??wiat. 7.05 Mllk. 
7.:;0 Moj(' lcilllury - fel. 7.40 l'y1.uz. 11.00 
??'kspresl:'m pr"cz ??wiat. 8.0;; iliermar;z 
p??yt. .J!.:JV Muz. 9.00 ..Szes?? dni Kondora" 
- 27 odc. pow. 9.10 Muz. 9.30 Na"'z rok 76. 
9.45 Muz. 10.:10 Ekspresem przez s.....iat. 
10.35 Muz. 11.00 Zycie rodzinne - mali';a- 
7.yn. 11.30 Jazz. 12.05 Z krajU i ze swiata. 
1
.25 Za kierownic??. 13.00 Muz. 13.50 ,.Slad 
cz??owieka" - 23 odc. pow. 14.00 Muz. 
15.00 Ekspresem przez swiat. 15.10 Jak w 
starym kJ.nie. .1,5.30 }JNJ1atl)a przy samn- 
warze. 15.5,,0 Muz. 16.00 Rozszyfrowujemy 
piosenki. 16.20 Muz. 16.45 Nasz fok 76. 
17.00 Ek
prt'sem pr?ez .s wiat, 17.05 Muz. 
poczta UKF. 17.40 Pisarz miesi??ca - T. 
1'/owak - aud. 111.00 MuzykobranIe. 18.:10 
Polityka dla ws?ystkich. 18.45 Poczt??wka. 
d??wi<:k. z Pary/a. 19.00 Co wieczor pow. 
w wyd. dzwi??k. - A. To??stoJ ..DroJta. 
rrzez m??k??" - odc. 26. 19.30 Ekspresf'm 
pl zez i;wiat. 19.35 Opera tygodnia - \V 
A. Mozart ..Wt'sele Figara". 19.50 .,Sz
???? 
dni Kondora" - 28 odc. pow. 20.00 Gram- 
ce muz. - aud. 20.40 Muz. 20.50 .,Z,:ryz" 
- m.'gazyn. 21.::0 Huz. 22.15 Trzy kWl3ri- 
ranse jazzu - problemy. 23.05 Czas r.. 1 11_ 
k",u. 


PROGRAM IV 
Wiadomo??ci: 8.00. 9.00. 10.00, n.od, 16.-??1. 
7.00 Muz. (Kr)'j 7.29 F(
lieton (Kr). 11.00- 
11.00 Tr. pr. J. 11.00 Dla klasy III lic. 
(J??z. polski) ..Prawda I plotka o Wawt"lu" 
- reportaz J l.:m L. J Rnacek - "Opowia- 
danie Szyszkowa z III aktu oppry - Z 
d!}l"Qu umar??ych". 12.05 Aud. dla wsi (Kr). 
12.20 Krak. Cl10r Akad
micki UJ (Kr). 
12.25 Studio Wawel ??({r). 13.00 Naukowcy 
relnikom. 13.15 Z radiowej fo??oteki muz. 
13.50 Dla klasy I li,: (.J??z. polski) .,Re for- 
mator7Y" - aud. 14.25 Radiowy TygodnIk 
I.ulturalny. 15.05 KSi????ki, ktore na wa,?? 
cz!'kaj??. 15.311" Z teatrr:lnego afisza. 16.011 
Muz. 16.40 Wiad. znad Wis??y i Duna.lcil 
(Kr). 16150 Muz. 17.00 Kultura poza sprs- 
"o7.danit'm - ..ud. (Kr). 17. U W 1200 
..- 
!rund dooko??a 6wiatll (Kr). 17.35 Aud. dla 
m??odziezy (Kr). 17.50 Koncert Orkif'5try i 
Ch??ru PWSM w Krakowie (Kr). 18.2
 O 
zdrowi
 cz??owieka. 18.10 Postawy i wzory 
19.00 Ekonomia na (ft) dzi..n. 19.B 7 lt'kC'::fa 
hiszpa??skiego. 19.30 StudIo Stereo Zll:- 
pl asza Oo{r). 22.1:1 Tajemnice m; > (Oni. 
22.30 Muz. 


TELEWIZJA 


PROGRAM r 
6.30 Mechanizacja, opylanif' ro??lin I za- 
prawianie nasion. 7.30 "Czy Ja wtna" - 
film fab. prod. w
gierskiej. 1/i.2S progrsm 
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obipktyw. 17.00 
Dla dziecI. 17.30 Losowanie Ma??e.IiCo Lot- 
ka. 17.45 Rady, informacjf'. opinie. 17.:15 
Lektury PeJitaza. 18.10 Studio-sport - pi??- 
ka n07na W??ochy - AnJl:lia. 
.OO Dobrs- 
noc. 19.30 Wiecz??r 
 dziennikiem. 20.40 
Kino interesUJ??cych filmow: ..Rodzina 
Lubawinow" - film fab. prod. ZSR"R. 
22.15 Dziennik. 22.30 Studio-sport - t"li- 
minacje do mIstrzostw ??wiata w pi??c. 
no??nej - Portugalia - Dania. 
PROGRAM _II I 
J3.5(I J
zyk francuski - lekcja M. I" 1:1 
Program dnia. 111.30 Co dalrj maturzy- 
sto. 17.00 ..W cieniu nO<"y" - film Ub. 
prod. TV bu??
arsklej. 18.40 Program lo- 
kalny. 19.00 :Qobranoc. 19.30 WipcJ:6r z 
dziennikiem. 20.40 Orkielltra Gewandhaus 
gra Beethovena - progr. muzyczny. 2],20 
24 godziny. 21.30 "Lo??a" - progr. publ. 
??:ult. 22.10 ..P??omien" - cz??sl: filmu 
fab. prod. radz. 23.20 .J??zyk; angiel5ki _ 
??f'kr i2 7. 2
.2tI NU"- -dalogika. . 
ZUG J-=zyk .n
kL 


"'"
		

/00286_0001.djvu

			, 


DZIENN1K POLSKI 


Nr 262 


rJvrnk W procesie fiestapowC??w z C' 
... anowa 


BOXX (PAP). Pru'd s??dem przysi??- 
K??
'ch " Gie
sen zako??
zy?? si?? 15 bm. 
tr\\a.j??t'y od roku Pl'oces przec;wko I{e- 
stapowcoln z Ciechanowa, oskario- 
n
 m o "sp????udzia?? w 2amordowaniu 
ponad 2 tys. Polak??w. Oskar??e-ni odpo- 
",iadali za cz
ny pope??nione w latach 
1940-4:? Ciechanowska plac??wka 
e- 
stapo odznacza??a si?? szcze
??lnl?? bru- 
talnoscil?? i bestialstwt"m, o 
ym 

"iadc7:1?? m. in. raporty kontrolne hi- 
tle-ro\\ 
kich prokuratoro" . 


Zmar?? Tadeusz Kazmierski 
W\RSZ",,"A (PAP). W Warszawie 
tmar?? nalle 15 bm. dyrektor Teatru 
Pow!>zechne,o Tade-usz Kazmierski. 
By?? Z" ill\zany z tll\ scenl?? od 1950 r. W 
('il??lu 6 lat pe??ni??" j('dnocze??nie obowi??z- 
ki zast??pey dyrektora Teatru Xarodo- 
"'elo. l'.alda?? do najbardziej do??wiad- 
('zonych i z.s??u??onych kierownik??w 
te-atr??w. J("go 
??os zna??a Polska z an- 
h'n
 radio" .j, by?? bowit-m sta??ym Ie-k- 
tore-m "Fali 76" I program??w "Z 
kraju i ze- 
,,"iata '.. 


D.ti?? pogrzeb Jeana Gabin 
P.\RYt (PAP). \\ ??rod?? 17 bm. w 
.odzinach popo??udniowych rozpocznl?? 

i, na pl\r
skim cmentarzu Pere La- 
('halse uro('z
"do
ci po!(rz('bowe zmar- 
??"r;o w poniedzia??e-k s??ynne-
o aktora 
francuskit"r;o Jeana Gabin. Zgodnie z 
ostatni?? wol_ artYlity, jego zwloki 
.oo('%nl?? po kremat'ji na dnie morza. 


Smiertelne zaczadzenie 
12 g??rnik??w w RPA 
T
O
DYX (PAP). W po??udniowo- 
.fr
-kanskiej kopalni zlota w Bracken. 
w odl
do??ci 110 km na wsch??d od 
Johannt"sbur
a, ponios??o ??mier?? 12 
r;ornik??w w wyniku dLialanta trujl??- 

ych wyziew??w. 


Po??ar w klubie nocnym 
RZ'" (PAP). \V 11oniedzia??c-k w 
klubie nocnym w hot
lu w Luino (p????- 
nocne W??ochy) " ybuch?? gwa??towny 
poiar. .J('dna o
oba poniolli??a 
mier?? 
przez zaczadze-nie-, a 3 zosta??y r3nne-. 


Przed s??dem stan????o siedmiu oskar- 
ionych. Prokurator domaga?? si?? dla 
nich kar od 4 do 9 lat wi??zienia. Wy- 
okiem s??du skazani zostali: Hans 
Doerha
e na 4 lata i trzy miesi??ce 
wi??zienia. Hermann Schaper na 6 lat. 
Franz Hartmann na 4 lat.: i 3 mie- 
si??ce. Kurt Baresel na \4 lata i 3 mie- 
si??ee, Erich Bartels na 6 lat. 
Pozostali dwaj oskar??eni - Ernst 
S('hardt i Otto Roehr zostali wypusz- 
eZf'ni na wolno????. S??d uzna??.' ??" nie 
znal
ziono dostatCi:znych dowod??w ich 
winy. 
Skazani Schaper i Barteotlll odpowia- 
dd b??d
 w nowym procesie sa' inne 
zbrodnie. 


Hektary za rent
 


(Dokofl.czenie ze str. 3) 
pa??stwa) trwa niekiedy wiele mie- 
si??cy. to mo??na sob:e wyob.razi?? iak 
\\'
'
l??da to przy indywidualnEJ u- 
mowie sprzeda??y. 
System dotacH do przeJmowanej 
z;emi przez pa??stwowe i sp????dziel- 
cze organizacje niewatpliwie podra- 
??a. zda,wa??6by sie. spo??eczne koszty 
rozwoiu rolnictwa. Jest t'o stwier- 
dzenie relatywne. bo orzecie?? bez in- 
westycji trudno m??wi?? o zwieksze- 
niu 'produkcH ??ywno??ci bez wzde- 
du na to czy chodzi o sektor pa??- 
stwowy czy prywatny. Rzecz polega 
tylkio na tym. aby decydujacym 
czynnikiem Przy przeka.Eywaniu zie- 
mi w zago
()odarowanie by??:v nie 
wzgl??dy polityczne, ale gospodarcze. 
Fakt wysokich wynik??w uzy
kiwa- 
n:vch w skali eJobalnci (bez przesa- 
dzania o eCektv\\--no??ci nak??ad??w) 

rzez Pa11stwowe GosoodarslwC' Rol- 
ne ??wia.dczv na korzy???? tendencji 
stopniowe; 'socJalizacji na
z
go roi- 
nictwa Z drugiej iednak strony u- 
mo??liwianie powiekszenia obszaru 

ospodarstw dobrych rolnik??w. kie- 
dy przemawia za tym ekonomika. 
powinno b.v?? uznane w warunkach 
naszego kraju tak??e za tendenc ie po- 
zj"tywna. 
WOJCIECH T ACZAXO\VSKI 


.!.! "1111111111111" I I?? III' HHU 1111111"111""11111' lilii III' I nil 1IIIIIIIIunlll nnul 
- 
- 
- 
d7aju sprz??t zabezpieczaj'tcy uzupel-:: 
niony by?? musi fachow?? wiedz??. Tote?? :: 
pracownicy te<>hniczni. r.hociat zatrud-:: = 
niani jako "fizyczni" musz?? si?? stale == 
kszta??ci?? aby znakomicie. tak??e od = 
strony teoretycznej. pozna?? sw??j fach. :: 
Pracuj??c w terenie pOdejmuj?? przecie?? = 
samodzielne decyzje. :: 
- 


Z g????bokim zalem I smutkiem za- 
wiadamiam. ??
 dnia 14 listopada 
1976 r. po d??ugich 1 ci
??kich cier- 
pieniach. zmar?? w wieku lat es, 
m6j najukoCha??szy M???? 


FRANCISZEK 
HOCHSMANN 


emerytowany nauczyciel zawodu 
w Technikum !:nergetycznym 
w Krakowie. 
Pogrzeb odb??dzie si?? w J>i.tek 
19 listopada, o lodz. 11, na cmen- 
tarzu Komunalnym w Krakowle- 
Batowicach. 
Msza ??wiE:ta :??:a??obna za du
z?? 
Zmar??ego odprawiona zO??'Itanie 
w sobot?? 20 listopada. o lodz. 
8.
O. w ko??ciele parafialnym 
w D??bnikach. 
HELENA H??JCHSMANNOWA 


z talem zawiadamiamy. te dnia 
10 listopada 1976 r. zmar?? 


W??ADYS??AW 
BIERNAT 


nasz d??ugoletni emerytowany pra- 
cownik Zak??adu Eksploatacyjn<:!go 
w Przylasku Rusiecklm. 
Jego ROd7inie i Najbli??szym 
sk??adamy wyrazy najg????bSz
go 
\\'3p6??czucia. 
Dyrekcja. Rada Zak??adowa , 
I Kierownictwo Zak??adu 
Eksploatacyjnego w Przylasku 
Ruslecklm oraz kole??anki 
i koledzv z Krakowskich 
Zak??ad??w E"ksploatacJi KruszY"'l\ 


8. t IJ. 


PAULINA BASTOWA 


nasza najukocha??sza Mamusia, 
opatrzona sw. sakramentami. po 
d??tl
ich I ci
??kich cierpi??niach 
zmar??a w Krakowie dnia 14 listo- 
pada 1976 r., w wieku 89 lat. 
Nabo??e??stwo ??a??obne odprawio- 
ne zostanie przy zw??okach w pi??- 
tek 19 listopada. o godz. 12.30, 
w ko??ciele na cmentarzu Rako- 
w??ckim. po czym nast??pi 'odpro- 
wadzenie Zmar??ej na miejsce 
wit"cznego spoczynku. 
Pozostali w g????bokiej ??a??obie 
SYN i SYNOWA 


, 


e 


,. 
yc 


S li przew
 niewi:Plkie, nieol
iedy 
na wet niedo
rz
galne' go??ym o- 
kiem. licz?? sobie bo\\oiem od 0,03 
mm do 8 mm d??ugo??ci. Wi??ksze s?? 
t
'lko te, kt??re dla przeci??tnego ??mier- 
L lnika wygl??daj?? jak zwiewne moty- 
le. Ich ??aclllskie nazwy r??wnie?? nie ko- 
jarz?? si?? z niczym nieprzyjemnym. czy 
grr' nym: Tinea Granella, Hypopus Ty- 
rel:l
phus Farinae. Ephe.stia Kuehniel- 
la. Calaudra OQ-zae, Ale pOlskie na- 
z\\"
. nie brzmi?? jU.l tak mi??o dla ucha 
i mowi?? nieco wi
cej: m??l ziarniak, roz- 
krL zek m??czny. mklik m??czny, wo??ek 
r. )W
 Szkodniki ??ywnc??.:i... 
.Jak v. ielkie straty powodujiL trud- 
no do_d ldnie obliczy??. mo??na si?? bo- 
"\\ ._111 f\piN'a?? \\-
 ????cznie na danych 
s:o:acunkow:o-'ch zbieranych wed??ug Z-a- 
sady "co by by??o. gdyby by??o". Poj??cie 
o zmarnowanych kWotach daje fakt, ??e 
po stwierdzeniu tzw. pora??enia III 
stopnia \\ art
???? artyku????w spo??yw.:. 
czych obni??a si
 w ci??r:u t.rzech miesi??- 
(
 o 10 proc Stra ty 
d?? wi??c w setki 
t.y '??
( Y z?? 

-ch. Gdyby nie podejmowa- 


CO SI?? DZIWIC? 
POZ.V liN. Glos WielkODolski 
stlL'ie1'd::a w tytule: .,Mlod::i gar- 
nq si?? do mal:e??istu;a"_ 


O, OTEX! 
GDA??SK. Z Glosu Wybrze??a: 
,.130 telewizyjnych ekranach plq- 
czq si?? duchy i straszq. NiE".-ki 
.,Otex" zlikwidowany zastal l li- 
pca. bez pardonu przez Teform?? 
handlu, ale wida?? nie calkiem du- 
cha wyzionql. bo ciqgle jeszcze - 
szelma - reklamuje si?? teleu'i- 
dzom. Zbli??eni do kr??g??w spiry- 
tystycznych tu.'ierd:q. ??e jest to 
pokuta z?? grzechy". 


A OJCIEC? 
WARSZA. W A. Ciekau'a tnfo'T- 
macja z Expressu 'Wicczo1'nego: 
..Na oddzia.le po??o??niczym. szpita- 
la m.iejskiego w Tczewie Zofia 
Tarnowska. pracownica PGR Cie- 
rzbice kolo Gniewu. urodzila dzie- 
wczynk??. kt6Ta jest jej 18 dziec- 
kif??11??. Mat1w i c??rka czujq "i?? do- 
brZ'j!". ' 
(jaw) 


y lO":I.USell 


tl'O ??adne-go d'Zia??a,nia ca??y zmagazyno- ' 
wany towar uleg??by zniszczeniu i tak 
np. zbo??e nada wa-!oby si?? wy????cznie na 
karm?? dla ryb, lub do wyrzucenia. 
Ponadto szkodniki ??eruj?? nie .tylko na 
surowcach rolnych. ale na tpwarach 
wyprodukowanych. zmagazynowanych. 
gotowych do sprzeda??y. 
W naszym kraju walk?? ze szkodni- 
kami zajmuje si?? 10 wysoko wyspecja- 
lizowanych zak??ad??w, kt??rym patronu- 
je Przedsi??biorstwo Zak??ad??w Zwal- 
czan.ia Stkodnik??w Zywno??ci w ??odzi, 
prowadz??ce m. in. dzia??alno???? nauko- 
wo-badawcz??, poszukUj??ce nowych me- 
tod walki z niewi
lkimi. a tak gro??- 
nymi mieszka??cami sk??ad??w. magaz
'- 
n??w, sklep??w, plac??wek gastronomi- 
cznych. 
W Krakowie Zak??ad Zwalczania 
SzkOdnik??w Zbo??owo-M??cznych 
dzia??a od roku 1950. Jego zadaniem jest 
przeprowadzanie dezynsekcji i deraty- 
zacji w zak??adach przemys??owych, pla- 
c??wkach handlowych f gastronomicz- 
nych na terenie 8 wojew??dztw: kra- 
kowskiego. no\\'os??deckiego. bielsko- 
bialskiego. tarnowskiego. tarnobrze- 
skiego. przemyskiego, rzeszowskiego i 
kro??nie??skieio. 
,.- Nasi pracownicy - m??v;i wielol.!'l.- 
tni dyrektor Zak??adu. mgr in??. Stanis??aw 
Pietrzak - wi??kszo??
 czasu sp??dzajq 
w terenie. Specjalne ekipy, specjalny 
transport. specjalny sprz??t... Na brak 
pracll nie mo??emy narzeka??. Dezynsek- 
cji podlega bowiem ka??da partia ma- 
gazllnowanego tou:aru. Cz??stotliwo???? 
przeprowadzania akcji zale??li od ma- 
sy skladowanych artyk.ul??w. 53 na- 
szych ludzi pracuje nawet w nocy. 
Zresztq w wielu. przedsi??biorstwach. 
czy plac??wkach handlo1.Vo-gastronomi- 
cznllch Wllkonu;e ,i?? deratllzacj?? lub 
dezynsekcj?? w??ainie o te; porze, abll 
ni
 dezoraanizowa?? normalne; dzialal- 
no??ci tych zaklad??w. Mamy pewne 
trudno??ci z doborem pracownik??w, m. 
in. ze wzgl??du na wymagany idealny 
stan zdrowia i niezbllt wllsoki-e wllna- 
grodzenie. Mimo to nie ,k-aT??ymll si?? 
na fluktuacj?? kadr!'. 
Praca w Zak??adzie nie je!'!t ani ??at- 
wa, ani przyjemna. lecz nieodzowna. 
I\ie nale??y r6wnie?? do zaj
?? bezpiecz- 
nych. Cz??onkowie ekip maj?? przecie?? 
stale do czynienia z niezwykle toksy- 
cznymi ??rodkami chemicznymi. Po 
przeprowadzeniu dezynsekcji w zam- 
kni??tym pomieszczeniu pozostaje istne 
pobojowisko, Cyltlon, uragan. fosrhlor. 
winyle,;ep to prepara t:,-'. najcz??:??ciej u- 
??ywane. Tu nieprzestrzeganie zasad 
bhp kosztowa?? mo??e drogo.. 
Ubiorv ochronne. maski i inneio ro- 


A le 
ucha wiedza to r??wnie?? nie 
wszystko. Nawet wieloletnie do??- 
wiadczenie, rutyna, nic gwarantuje po- 
wodzenia i pe??nego bezpiecze??stwa w 
tej niezbyt wdzi??cznej pracy. Ostatnio 
np. przeprowadzano (nie po rl\z pierw- 
szy) dezynsekcj?? w Skawi??skich Za- 
k??adach Koncentrat??w Spo??ywczych. 
Nied??ugo przed t?? akcj?? zamontowano 
w Skawinie nowe w??oskie- i holender- 
skie urz??dzenia produkcyjne. Gdyby 
pracownicy Zak??adu Zwalczania Szkod- 
nik??w Zbo??owo-M??cznych nie zwr??cili 
na ten szczeg???? uwagi i zastosowali 
??rodki, kt??rych u??ywali w przedsif':- 
biorstwie poprzednio. niekt??re cz????ci 
zagranicznych maszyn by??yby !i?? pod 
wp??ywem' gazu... rozpu??ci??y! Do wszy- 
stkich \\'ymaga?? stAwianych praco.??..rni- 
kom Zak??adu z ul. Dajw??r dochodzi 
wi??c jeszcze jedno: dok??adna i wszech- 
stronna znajomo???? obiektu, w kt??rym 
aktualnie prowadz?? i!
cj??. 
Oczywi??cie Zak??ad Zwalczania Szkod- 
nik??w Zbo??owo-M??cznych nie jest w 
swoim dzia??aniu osamotniony. Sci??le 
wsp????pracuje z "Sanepidem", a tak??e z 
Pa??stwow?? Inspekcj?? Skupu t Prze- 
tw??rstwa Artyku????w Rolno-Spo??yw- 
czych. W przeciwie??stwie do nich nie 
ma jednak mo??liwo??ci stosowania ??ad- 
nych sankcji. co z jednej strony utrud- 
nia. z drugiej jednak u??atwia prac??. 
Ch??tniej bowiem zdradzi si?? niechlub- 
ne tajemnice przedsi??biorstwa 'komu
, 
kto mo??e pom6c", ale nie mo??e kara
, 
ni?? temu. kto w razie zaniedbania na- 
??o??y kar??. Bo wci???? jeszcze istnienie 
szkodnik??w jest w dosy?? du??ym stop- 
niu wynikiem niedba??o??ci poszczel??l- 
nych przedsi??biorstw, lekcewa??enia 
przez nie przepis??w sanitarnych, nie- 
stosowania si?? do zalece?? specjalist??w. 
Mimo aktywnej dzia??alno??ci Zak??ad??w 
Zwalczania Szkodnik??w ci??gle tony 
??ywno??ci padaj?? pastw?? owad6w i gry- 
zoni. Radykalnie zmieni?? mo??e sy
ua- 
cj?? tylko ??cis??e wsp6??dzia??anie wszy- 
stkich zainteresowanych - inaczej za- 
biegi Zak??adu Zwalczanis Szkodnik6w 
ZboL:owo-l\I??cznych nie b??d?? przynosi?? 
oCfekiwanych rezultat??w. 


BARBARA ROTTEB 


Z ??alem 7:2wladam??amy, ??e dnia 
14 listopada 1976 r. zmar?? 


Z g??
bokim tal\,!m zawiadamiamy, 
??e dnia 11 listopada 19;6 r. zmar??a 


JAN KU??MA 


JANINA WOJCIK 


wieloletni dyrektor Hotelu ..Orbhi- 
Francuski", cz??onek Komisji Po- 
rozumienia Terenowo-Bran??owego. 
odznaczony Z??otym Krzy??em Za- 
s??ugi i Medalem XXX-lecia PRL. 
ROdzinie Zmar??ego sk??adamy 
wyrazy wsp????czuci.. 
Komisja Porozumienia Tereno- 
wo-Brantowego przy Krakow- 
skim Przedsi??biorstwie Tu- 
I'ystycznym .. Wawel-Tourist" 
w K.rakowie 


dlugoletnl, ofiarny i zas??u??ony 
pracownik administracyjny Me- 
dycznego Studium ZaW"odowegO 
Nr 3 w Krakowie. 
czetit. Jej pamicccil 
Rodzinie Zmar??ej sk??adamy wy- 
razy wsp????czucia, l 
Dyrekcja, Rada Zak??adowa, 
POP PZPR, pracownicy 
I slucharzld Medycznr
o 
Studium Zawodowego Nr S 


Z l????boki:m ??alem uwiadamiamy, ??e dnia 15 listopada 19i6 r. zma.r?? 
w w.ieku 46 lat l 
towarzysz dr in??. 


RYSZARD DZIERWA 


dyrektoc Hu.ty Aluminium w Skawinie. 
OdM.ed?? od nis czlowiek o ogromnych zas??ugach dla hum;ictwa elu.mI- 
n.ium. W ka??dej sytuacji nie tylko najlepszy Prze??o??ony. ale seordeczny 
Przyjaciel, Cz??owiek o wyj??tkowo du??ych zaletach charakteru. odznaczOllY 
Srebrnym i Z??otym Krzy??em Zas??uli ora.z wieloma odznaczeniami zawo- 
dowymi. 
Pogrze.b oGb??dzie si?? 1111 
bot?? 20 l1stopada, o cedrz. 11, na cme-nt8o!'7A1 
Rakowickim w Krakowie. 
Rodiinie Zmalt'??e"o sk??ada,my wyra/I.y najg????bS'Hl'O wsp6??czucia. 
Kiuowaiesy kolektyw i ..??oi. 
Huty Alaminium W Skawinie 
- 


Z g????bokim ??alem zawiadamiamy. ??e w dniu 14 l!mopada 1976 r. z.mad 
nagle nasz dlugoletni kolega i wsp????pracownik 


JAN KU??MA 


wieloletni d;rrektor Hotelu "Orbis-Francuski", odznaczony Z??otym Krzy- 
??em Zas??ugi i Medalem XXX-lecia PRL. 
Pogrzeb odb??dzie si?? w czwartek 18 listopada, o godz. lO. na cmentarzu 
Rakowickim. 
Rodzinie Zmar??ego sk??adamy wyralZY 


Dyrekcja Hotelu "Orbis- 
Cracovia-Holiday Inn", 
POP PZPR, Rada Zak??adowa 
i za??oga 


,????boki
go wsp????czucia. 
Dyrekcja ZjednoC'Zf'nla 
Gospodarki Tur
BtyC%ncJ 
". Warszawie, 
POP PZPR. Rada Zak??adowa 
i za??oga 


- 


, 


, -. 


, , 
r. ..."" 


" f 


, 
. 
 .'" 

 ,.... 
r"/i 


JESTESMY TWOJ?? LINI?? 
-PO DR OZUJ Z NAMI! 


= 


POLSKIE 


LINIE. LOTNICZE ?? LOT" 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


posiadajq W Zakopanem 
Biuro Sprzeda??y Rezerwacji miejsc 
??. dla os??b udajqcych sj?? za granic?? drogq lotniczQ. 
Pozo sprzeda???? bilet??w I rezerwacj?? miejsc nosze 
biuro udziela wyczerpujqcych informacji o wszelkich 
formalno??ciach. jakie nale??y za??atw:?? przed rozpocz??- 
ciem podr????y. 
Samoloty LOTU zawioz?? Was nie tylko do wszystkich 
wi??kszych miast Europy, Bliskiego Wschodu I Afryki 
p??n.. ale tak??e do Nowego Jorku i Montrealu ZA Z??O
 
rOWKI. 
Nasze biuro w Zakopanem pomo??e wybra?? najlep- 
sz?? por?? roku do odbycia podr????y i zaoferuje najnii- 
sz?? cen?? biletu. 
Czekamy no Wasze zg??oszenia listowne. telefoniczne 
osobiste. 


-?? 
, 


Jeste??my do Waszych us??ug I 
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" 
Z A K o P A N E. ul. S??oneczna 20 
Hotel Juventur (wej??cie od ul. No- 
wotarskiej lub ul. Ko??ciuszki). 
tel. 36-35. K _3502 
---- 


.;o 


"
:4' 


, . 

 . 


, 


. 
,.
		

/00287_0001.djvu

			s 


Nr 262 
- 


D!fENN??K POt
 


j 
a 
l 
I 


PIERSCIOXKI z??ot
 Z pia- 
skiem PUSlYru i topazem. 
Oferty 21000 "prasa" Kra- 
kow, Wi??lna 2. 


UWAGA 
Mieszka??cy Ska??y! 
O
??dzia?? Turystylii KPI' Wawel- 

urist" w Krah.:owie, ul. K;
wocler- 

 a 74 - POSZUKUJE w centrum 
ka??y lokalu typu handlowego, o 
h?W' 30-50 m 2 , nadaj??cego si?? na 
lUra Ekspozytury. - \Varunki naj- 
r u do uzgodnienia w biurze Oddzia- 
u. - Telefon nr 350-47. 


@ UBElPIEC 
N!
 uRENTDWE 


OBRpN'y PRAC DOKTORSKICH 


W dniu 29 listopada 1976 roku. o godz. 9.30, na 
Wydziale Metalurgicznym Akademii G??rnicw- 
Hutniczej im. Sto Staszica, al. Mickiewicza 30. 
w sali konferencyjnej I Zak??adu Plastycz!l('j 
Przer??bki Metall. paw. 8-4. II pi??tro. sala 209. 
odb??dzie si?? publiczna obrona rozprawy dol
- 
torskiej mgr in??. RYSZARDA KORESCHE
- 
DLERA-O'DOX
ELA pt. "Za??o??enia techno- 
logiczne organizacji walcowni blach na zimno 
ze stali odpornych na korozj?? w aspekcie po- 
trzeb do roku 2000" (do wgl??du w Bibliotece 
G????wnej AGH). 
Promotor: doc. dr in??. Ferdynano Szwagrzyk. 
I 1(-8567 


KOZUCH dam!'ki, rozmiar 
46. - Nowa Huta, os. Na 
Skarpie 30/38. 


1-21268 


to bardzo dogodna forma zobezpieczenia material- 
nego dla os??b starszych. 
Ubezpieczenia rentowe w PZU mo??e zawrze?? 
ka??da osoba. bez wzgl??du na dotychczasowe za-. 
I, trudnienie i wysoko???? zarobk??w. 
Zapewnia si?? tajemnic?? dot. wp??aconych sk??adek, 
sumy ubezpieczenia i danych personalnych. PZU 
oferuje kilka rodzaj??w rent. 
Szcfeg????owych informacji udzielajq inspektoraty 
PZU i po??rednicy rejonowi. K-8442 


VOLKSWAGEN 1500 limu- 
zyna. rok produkcji 1966. 
Wieliczka, ul. Kroiowej 
Jadwigi 6. 


g-21170 


NOW?? ram?? do samocho- 
du Zuk oraz kabin?? (po 
wypadku) wraz ze skrzy- 
ni?? ??adunkow?? - spr7.e- 
dam. Krakow - Prusy 3 
- zak??ad samochodow:... 
g-21173 


K-8520 


-- 


-- 


SPRZED'AM - maszyny 
elektryczne do wyrobu li- 
stew ramowych (wa??ki or- 
namentowe oryginalne).- 
MLODA pomoc domowa Listy: Biuro og??oszen, Ka- 
do 2 dzieci lekarza. po- towice. dla ,,140li7" 
trzebna zaraz. - Krakow. K-8531 FIAT 125 p. 1300, rok 1978, 
Boh. Stalingradu 49. m. 5. -- - - - - - . i 1 .. . h 
11'-21084 ZEGAR??.K elektJ.'oniczny zamlen ?? na 20 p. na]c ??t- 
niej nowy. - Oferty 21202 
sze??ciofunkcyjny - tanio .,Prasa" Krak??w. Wi??l- 
sprzedam. Krak??w. tele- na 2. 
fon 408-65. 


OBRAZ pastel Zbigniewa 
Pronaszki - sprzedam bez 
po??rednik??w. Oferty 
12'j6 
"Prasa" Krak??w. Wisl- 
na 2. 


Praca 


KOMUNIKATY 


-- 


tnie\\' . I 
. Fu d aZn a l'ii?? zagInIOn?? piccz??tk
 o tre??ci: 
Kra
' Usz Muzeum Turystyki G??rskiej PTTK, 
ow, Pl. Wiosny Lud??w 8. Tel. 571-04". 
1(-8519 


. .. .;,.. l 1\. -..... ",-'I!,', ..??:.....t'....;":...

.....tr,i ,'-,.-' : \ ; . ....... 


ZAl\IIE
I?? SUPcI'komfOr- \ W.EZMF; \V dzier??aw?? dO- 
to
e mieszkanie spol- mek z ogr??dkiem na pod- 
dzie cze M-3 w Zabrzu na karpaciu. Mog?? zabc7.ple- 
r(j\\'Xorz
dne lub wi??l,;;2.e I czyc staro!>l' OS?ble 
E'
TIul-:: 
w Nowym S??czu lub Kr:. T - neJ ewen,ualme zamlemc 
n!cy. Anna Hiller. 33-330 mieszl,anie kom!'ortO\'.{' w 
Krynica, Ko??ciuszki 40. KI.zkanie komfortowe na 
Krak??w lub jego olwi1ce. 
Oferty 21:!9;; ..prasa" Kra- 
k??w. Wislna 2. 


Nauka 


Zguby 


K-8532 


SYPIALNI?? mahoniow?? - 
PRALK?? automatyczn_ - !pr7edam. Krak??w. G. Za- 
Candy 132. rok produkcji polskiej 27. m. 8. 
1974 - sprze.dam. Tele- 
fon 73D-12. wieczorem. 
g-212U PALMA kencja fi-listna. 
Krako\\', Lokietka 53/41. 
g-21l93 


MAGISTER udzieli kore- 
petycji z matematyki l 
fizyki. - Sa??a??a. telefon 
317-53. g-20363 


SOSSOWIEC centrum - 3 
pokpje z przynale??noscia- 
mi zamieni?? na I;(rakow 
- 2 poko,le. Oferty 21264 
,.Prasa" Krakow. Wi??l- 
na "2. 


WYSOKA nagroda dl;\ zoa- 
la7(
y minikalkulatora 
..COmI110dol'e" ??g u biolle
o 
w dniu 4. XI. (os. A7.ory 
lub ul. 18 Styczpi8). Wia- 
domosc: telefon 5.i7-66. 
g-2136 6 
KOTA]'i;SKI Andr7c
, Kra- 
ko\'" NarzymsklegO\ 24/33. 
zgubi?? legitymacj?? slui'b.
- 
WCI. \\"
'dHn?? pr7c7 Ur.l- 
wersytet .Tagiello??ski. I 
g-2105 6 
ZIARKOWSKI WaC'??;\w - 
7amieszka??
' w KI.akowle. 
ul. Dluga 65/13. ,-
ubl?? lf'- 

itYlna('j?? s??u??bow?? nr 
415 wydan?? pr7ez Tn,t:v 
tut Bot:tniki Polc:l
ie1 A ka- 
demii Nauk w Krako\"'f'. 
g
20j,jO 


Nieruchomo??ci 


1-21194 


DOMEK jedno??"Odzinn
. 
"bliznlak" w stanie suro- 
wym, przy tram\'. aju - 
sprzedam. - Oferty 20.96 
"prasa-' Krakow, \Visl- 
na :iI.' 


POl\-IATURALNE kursy - 
kresle?? technicznych, 'kie- 
rownik??w zak??ad??w la- 
stronomiC'znych - organi- 
zuje ,.O??wiata", Krak??w, 
ul. Mazowiecka 8. tel. 
334-72. 394-23. 


PEUGEOT ??04. stan do- 
skona??y. .Jerzy Rojewski, 
Stogniowice fl5, telefon 
Proszowice 381. po godz. 
17. g-21213 


MIESZKASIE 4-poko.lowe. 
o pow. 135 m!. komfor- 
tO\....e. IV p.. bez windy, 
przy al. S??owackiego (bu- 
downictwo przed.. o.;enne). 
zamieni?? na 4 pOkoje o 
mniejszym metra??u lu1j 
na 3 pokoje okolo 70 m! 
i garsonier??, w p7ielnicy 
Srod111ic??cie lub Krowo- 
drza. Oferty 21149 ,.pra- 
sa" Krak??w, Wi??lna 2. 
P01\UESZCZE
IE n" \'o'ar- 
sztat samochodow
 wy- 
najm??. wzgl??dnie kupi??. 
Wyczerpu.i??ce oferty kie- 
rowac: .,Prasa" Kr;\k??w, 
Wislna 2, dla nr 20997. 
KRAKOW! - Mieszkanie 
J.:waterunkowe. sllPerko'TI- 
fortowe. po!
??j z l<::uC'hni??. 
37 m!. zamieni?? na "'i??k- 
s?e na terenie Wiel1c7.1d. 
Oferty 20992 "Prasa" Kra- 
kow. Wi??lnl?? 2. 


SKODA S-100 L, rok 1972. 
Krak??w - D??bie. ul. Wi- 
dok 18/21. po godz. 17. 
g-
1l7 7 
1\IASZYX?? dzie,,'iarsk?? - 
Nr 5 - II:przed;\m okazyj- 
nie. Krakow, Widok. ul. 
Na monie 9 A/360. . 
1-21
1J1 


WYDZIERZA WI?? budynek 
140 1112, nadaj??C'y si?? na 
magazyn, praco....;ni??. za- 
k??ad produkcyjny. biura 
- Krakow P,>,slernlk. 
Oferty 21037 ..prasa" Kra- 
k??w, Wislna 2. 
SPRZEDA!\I p;\rcel?? bu- 
dowlan?? 23-arqw?? w Zie- 
lonkach. - qrerty 21068 
..Prasa" Krakow. \Visl- 
na 2. 


KALKULATOR "Commo- 
dore" SR 4190 - ca??kowa- 
nie. regresja liniowa - 
rozk??ad Gaussa. pois.,ona. 
pami??ci - oka7.
'jnie 
sprzedam. Krakow, tele- 
fon 315-67. wieCzorem. 
g-21212 


K -8362 


Kupno 


OBRAZ znanego malarza 
kupi?? zdecydowanie. 
Oferty 201;57 "Prasa" Kra- 
k??w. Wislna 2. 


'..LUBLIS" 7arejestr6wa- 
ny - sprzedam. Nowa 
BLAJIoI - ??apki karakulo- Huta, ul. Kocmyr7.o\\-- 
we. bril,zo'.!e, pi??kne. Zle- ska 7. g-21352 
li??ska. Krak??w telefon 
268-20, wewn. 84, godz. 9- 
13. 1-21234 


BONY PeKaO kupi??. - 
Oferty 205511 "prasa" Kra- 
kow. Wi??lna 2. 
LADJSE ramy stylowe - 
mal?? . i dut?? - kupi??. 
Oferty 20656 "Prasa" Kra- 
k??w. Wi??lna 2. \ 
FIAT 126 P u??ywany 
przebieg 15-25 tys. km - 
kupi??: - Telefon 256-80. 
wewn. 172. -W godz. 7-15. 
g-2114S 
LUSTRZAl'IK?? "Zenit.. - 
kupi??. Oferty 20887 "Pra- 
sa, Krakow, Wi??lna 2. 
CR"\:PTON lub diagnos- 
kop, mo??e by?? uszkod70- 
nv - kupi??. Oferty 2l0i4 
,.Prasa" Krako*. Wi??l- 
na 2. 


NARTY "Fischer", d??. 216 
m - nowe. sprzedam. - 
Krak??w, telefon 715-20. 
g-21315 


USIEW,-Z:-'IJAM zgubion?? 
pi??'cz??tkl'; o 
r?,miepi.u: 
..Zak??ad Murarsko - De- 
karski Da??uta Oleksy 
Krak??w. ul. Ma??a 
/10". 
g-20i49 


DO}1 murowany. partero- 
"'y (komfortowy). w No- 
wym Saczu ??ub Tarno\\.ie 
l>:upi??. Tadeusz Tymczy- 
s??yn. 43-300 Bielsko-Blala. 
ul. Liliowa 23. 


LUBLIJSA nadwozie bla- 
szane. termiczne, rej I 1:>00 
kg. stan dobl'Y, zamieni?? 
na Warszaw
 (najch
tniej 
combi) - lub spr7edam. 
Wiarlomo????:- Zakopane. te- 
lefon 28-37. 


SYRESA 105 w dobrym 
stanie, l'ok produkcjI - 
czerwiec 11175 - spr7.edam 
niedrogo. Adres: N 0','; a 
Huta. os. Jaglellonslde 
3/48. g-.!1l83 


KORBIEL Janin;\ - 7;\m. 
Rudawa 63. 7.(
ubi1a leJ!jf,- 
m;\C'j?? szkoln?? nr .7Rlj6/77. 
\\"'dE'n.?? pr7e7 Zespo?? 
S7k???? Gastronomicznych 
NI' 2 Krako\... 


S-18:>22 


g-2021 6 
FIAT 125 P - 1300. ro!{ 
prod. 1963. stan idealny 
_ sprzedAm. Iren;\ Sza- 
??aj. T;\rno\\'. ul. FI'ancisz- 
ka??ska 2/2. 


KUPI?? domek z ogrodem 
- rozpoc????t?? budo\\ ?? - 
parC'el?? budowlan?? - w 
Wiel1cz('e lub okolicy. - 
Oferty :!0396 ,Prasa" -Kra- 

:ow, \...'i??lna 2. 


1(-8475 


-- 


PR-'Cr,J??co\. pOIl:7.ukuie 
sdl1lod7ie1npgo pokoju w 
sr??dmic??ciu luh pobli7U. 
Czyn
7. miE'<:i??C'znie. Of??'r- 
t
, 2l??l!5 ..prasa" Krakuw. 
Wi??lna 2_ 


FIAT 126 P. fabrY
7nie 
nowy - sprzf'dam. Ofer- 
ty 21308 "Prasa" Krak.!w. 
WisI na 2. -:!IJJ6?? 


L
k. MARII KALNICKIEJ-W("JJTOWICZ 
sk??ad 
.....oel a
y. wyrazy 
????bokiego wsp????czucia z po- 
U smlerci MATKI. , 
Dyrekcja. Rada za??.ladowa l pracownicy 
Prz
mY<;??o\\ego Zespo??u Opieki Zdrowot- 
nej Nr 3 "Kro" odrza" w Krakowie 


R????ne 


T-15343 


SPRZEDAM kolo Kalwarii 
dom mieszkalny murowa- 
ny. ogrod. nadaj<\cy si?? 
na dOITI WCZ;\"owy. 'Via- 
dOn1o"c: St
nis??aw Dolny, 
telefon 85. 


PSA rasowego - pekiJ).- 
PUSTAKI ..l??gow!'kie" - C';;yka - sprzedam. -,\nna 
pianowe. akermany. det;- HI1:er. 33-:mo Krynica. h.o- 
kI u??ywan" - !'przetlam. sc.u!ozld ??O. 
Wieliczka-Lekarka, G:"ott- 
ge-ra 21. 


1\IIESZK \.XIE k,,-aterun- 
ko\\e. c7.lel'opokojowe - 
du
e. superkomfortowe. 
7 telefonem, w centrum. 
zam:eni?? na dwa oddziel- 
ne mies7kama. - Oferty 
21lCi8 .,Prasa" Krako":. 
Wioi;lna 2. 


POSZUKU.J?? 
ara7u oJ;l'ye-'- 
wAnego \V Krnkowie ??u??} 
OkoliC':v. od 
rltdnjll do 
kwietnia. - Of
ny '01151 
..Pr
sa" Krak??w, Wi
l- 
na 2. 


g-21;;()5 


-- o 


g-20.3
 


g-21096 MASZYN?? dZlewiars
.-:?? - 
nr 5 - sprzedam. Kra- 
kow. Sarego 
3, m. 22 - 
oficyna. III p.. godz. lJ- 
18. g-21296 


FIAT 850 kupi??. Oferty, 
ze szc
g??lowym opisem 
i cen??: "Prasa" Krakow, KOZUCH damski br??zo- 
Wisina - 2. dla nr 20934. wy z rudymi lisami. do 
162 cm wzrostu - sprze- 
DWIE norki be??owe- dam. Telefon 336-29 - po 
(samce) - kupi??. Tele- szesnastej. 
fon 627-58. 


Kole??ance URSZULI KOWAL 
Sk??ad 
.....Od arny wyrazy g??t;bokiego wsp????czucia z po- 
u smierci O.JCA. 
Dyrpkcja, POP PZPR l Rada. Zakladowa 
Biura Studlow l Projekt??w Budownictwa 
Wiejskiego oraz koletanki l koledzy 


KUPJI'; bardzo pilnie w 
Krakowie will??, dom 
stan surowy. ro??pocz??t?? 
budow?? lub mies7kanie 
wtasno??ciowe. - Of
rty 
20;39 ..prasa" Krak??w. 
Wi&lna 2. 


POSZUKU.J?? 
ara7.u. 
Oferty "0495 ..Prasa" Kra- 
k??w. Wi??lna 2. 


PILJSIE zamieni?? mieszka- 
nie spo??dzielcze M-5. 3 po- 
koje. NOWY Prokocim. os. 
Parkowe. na rownorz??d- 
ne w innej dzieln'icv _ - 
Huta wyH:lu(,7.ona. Tele- 
fon 322-06 godz. 7-10 i od 
19 lub oferty 212R7 ..Pra- 
sa" Krak??w, Wislna 2. 


LANCUSZEK z??oty 18-ka- 
g-20892 rato wy , 5 i 7 g - sprze- 
dam. Oferty :!129t .,pra- 
PLYTY stropowe 7elbeto- sa" Krakow. Wi??lna 2. 
we 90X30'>(6. sprzeda wy- 
tw??rnia. Z5:??oszenia: Opol- 
ski. Kra k lo'..... . ul. Senacl
a 
11'23. g-20391 


OKNA USZCZELNIA 
KUPI?? prawo nadbudowy laklad uslu
owy Sp??J- 
lub f??daptaC'ji strychu. do dzieolnl ..Pok??j". Krak??w, 
111 p. Oferty 20469 "prasa" tel 2G4-2. 504-91 - 
or1z. 
Krak??w. Wislna 2. 13-16. K-6771 


1-211??2 
VOLKSWAGEN lub' Re- 
nault t zdecydowanie ku- 
pi??. Oferty 21228 "Prasa" 
Krakow. Wislna 2. 
1200 BOS("JW PeKaO ku- 
pi??. Ofertv 211??l "Prasa" 
Krak??\..... Wi??lna 2. 


......... 


WARS7.A
7A combi sp"ze- 
dam. wymaga malego re- 
momu (blacharki) . Kra- 
kow. telefon 431-48 - po 
KFf'RY ameryka??skie - godz. 20. 
!'przedam. - Wiadomo??c: 
Krakow. Lwowsl{a 25/1. 
g-21069 


DYr k 1\1gr KAZIMIERZOWI LEPlARZOWl 
r
"l; torowi PHCh "Chemia" - sk??adamy wy- 
M??T.;????bokiego wsp????czucia z _powodu smierci 

I. 
POp P??PR. Zada Zak??adowa I pracownicy 
Przedsic;biorstwa Handlu Chemikaliami 
"Chemia" w Krako" ie 


g-211 14 


SP????DZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO 
ODDZIA?? TRANSPORTU MLECZARSKIEGO 
W KRAKOWIE, ul. BAUCKA nr 100 


Lc)kale 


KAROSERI?? Syr
na 105 
(po wypadku) - kupi??. MISJKALKULATOR kll- 
Oferty 21131 ,.Prasa" Kra- kudzia??aniowy sprze- 
kow. Wi??lna 2. dam. - Krak??w. telefon KUPI?? w Nowym S??CLU 
73f1-48. g-20908 mieszkanie w??asno??ciowe. 
superkomfortowe. no
e - 
lub stare budownictwo. 
Tel. 217-88. . 


Skl

'r
ktoroWi 1\IIECZYSLAWOWI GL??BOWI 
....odu a??.11 Y wyrazy g????bokIego wsp????czucia z po- 
Srnierci OJCA. 
Komit
t Oddzia??owy. Rada Zak??adowa 
I pracownicy Kombinatu Budowlano- 
l\tonta??ow
go .,Budomont" - Oddzia?? 
"Bocznica" w K.akowie 


FIAT 126 P kupi??. M07e 
by?? uszkodzony. Oferty SUKJSI?? ??lubn?? sprzedam. 
21122 "Pra.:;a" Krak??w. Krak??w, telewn 585-00. 
V:islna 2. wewn. 227. 


zatrudni 


zaraz 


S-lS318 


1-20922 


MIESZKASIE w??asno??cIO- 
we. 3-pokojowe, 61.3 m!. 
IV pi??tro, do obj??cia w 
II p????roczu 11117 r. - sprze- 
dam. Oferty 21128 "prasa" 
Krak??w, 
Vi??lna 2. 


w swoich plac??wkach: 
w Krako\\'
e, ul. Balicka 100, tel. 717-77, wenn. 241 
w Nowej Hucie, os. Krzes??awice 131, tel. 404-60, 
weWD. 70 lub 467-99 
. KONWOJENT??W 
. PRACOWNIK??W WARSZTATU 
. KI
ROWC??W z I, II i III kAt. prawa jazdy do 
obs??ugi nowych pojazd??w specjalistycznych ci??- 
??arowych oraz pojazd??w cz????ciowo eksploatowa- 
nych, 
zapewniajqc w miar?? potrzeby: 
. zakwaterowanie w kwaterach prywatnych 
. ulgowe karty sto????wkofJe 
. posi??ki regeneracyjne 
. odzie?? ochronn?? i robocz?? 
. wczasy 
. kolonie i obozy dla dzieci i m??odzie??y. 
Pracownicy do pracy w nocy dowo??eni s?? zak??adowym 
??rodkiem transportowym. 
Warunki pracy wed??ug nowych za
.ad obowi??zuj??cych 
w transporcie w systemie akordowym i czasowo-premio- 
wym. 
szczeg????o
yc??i informacji udziela Dzia?? S??u??by Pra- 
cowniczej - Krak??w, ul. Balicka ni 100, t
Iefon 717-77 
, 
714-29, 716-29, weWf??. 241. 


BOSY P
KaO kupi??:. - 
Oferty 21258 "Prasa" Kra- SYRENA 105 L. okres 
k??w. Wl??lna 2. gwarancji - !'pr7edam pil- 
nie. Nowa Huta, os. Na 
Lotnisku l7/??3. w godz. 
lf1-20. g-21097 


S k?? J{ole??ance DASUCIE RACZYSSKlEJ 
adaiTI - 
.....OdU _ V wyrazy g????bokiego \\-sp????czucla z po- 
Smierci MATKI. 
Zarz??d, 
Rada Zak??adowa Zwi??zku Zawodowego 
i Rada Sp????dzielni Inwalid??w im. Mani- 
festu Lipcow
go w Krako\\ie - oraz 
l>:o??e??anld I koledzy 
............ . 


SKOD?? now?? kupi??. Po- 
dac .cen??. - Oferty 21270 
"Prisa" Krak??w. ""'isI- 
na 2. PIERSCIOSEK z bryian- MALZENSTWO przYjmie 
tern spr7edam. - Oferty dozorcostwo. - \Varunek 
209117 ..Prasa" Krak??w, mieszkanie. Oferty 20717 
Wlslna 2. n
r

a" Krak??w, Wi??l- 


CI??GNIK C-321 - mo??e 
byc do remontu - oraz 
samoc-h??d .,Lublin" bez 
silnika kupi??. - Oferty 
:!1200 ,.prasa" Krak??w. 
Wi??lna 2.' "\ 
\ 


FIAT 126 P. fabrycznie 
nowy. zg??oszenia: Kra- 
k??w. ul. DZier?v??skiego 
53/64. po godz. 19. 


TARSOW! Osiedl
 Parko- 
wa - M-4 sp????dzielcze - 
dwupokojowe. superkom- 
fortowe. zamieni?? na trzy- 
pokojowe. Osiedle oboj??t- 
ne. Oferty 15341 ..prasa" 
Tarn??w, Krakowska 12. 


g-2096 4 
KOZUCH zagraniczny - 
damski - efekto
'ny, jas- 
ny. na !';zC7.upl?? - spr7e- 
dam. . Krak??w. Zak??tek 
14/65. po po??udniu. 
1-21164 
FIAT 128 P. z marca 1978 
r. sprzedam. Wiado- 
mo????: Krak??w, ul. Com- 
browa 4, po godz. 18. 
g-21252 


BOSY PeKaO kupi??. Te- 
lefon 400-60. wewn. 266. 
g-21292 


'I k Koi. mgr JADWIDZE SCIBALLO 
??aela 
....Odu my wyrazy najg????bszegt\ wsp????czucia z po- 
n1"n
o:
ierci MEZA, d??ugoletniego i zas??u??onego 
v.'elu. nlka ;anstwow
.Ch Zbiorow SztukI na Wa- 
Dyrekcja I Rada Zak??adowA 
Pa??!ltwowych Zbior??w Sztuki na Wawelu 
oraz kole??anki I koledzy 


PIEC c. o. na rop
 oraz 

rze.1niki. wanny ??eliwne. 
blach?? ocynkowan?? 
kupi
. Oferty 21111 "pra- 
sa" Krak??w. Wislna 2. 


CZ??STOCHOWA - 17 - 
komfortowe M-S zamIeni?? 
na podobne w Rabce. Za- 
kopanem. Nowym S??czu. 
Krynicy. Skrytka poczto- 
wa 91. K-848 S 
ZAMIENI?? - mieszkanie 
dwupokojowe, superkom- 
fortowe, 50 m!, tele:fon, os. 
Sportoy..re, na dwupokojo- 
we mniejszf. Ch??tnie os. 
Widok. Oferty 212UI ..Pra- 
sa" Krak??w. Wi??lna 2.' 


Sprzedai 


" 'I 1 Y'Itk' 
lWl??
 1m. kt??rzy. w ci????kich dla mnie chwilach, 
anYch z d??ugotr\'.a???? chorob?? i ??mierci?? 
. mego M????a 


. Wito??d2 Gizbert. Studnjckiego 
kalali ' 
ori!
 \lo' _01.1 wiele serca, wspo??,czucia i pomocy 
\11 J
 "7
-"lkim, klOrzy wzi??li tak licznie udzial 
"ntll
f
 P
gl zeb!e, a szczeg??lnie WladLom Woje- 
l11u . Im I Miejskim w Tarnowie, Wojp,\odzkie- 
:\IUze. 1 
I!f'jshiemu Wydzialowi Kultury ora7 
l11u ;I
 Okrp,J;owt'mu w Tarno\\ ie i paiIst" owe- 
Z.....i'\
cPl
m Sztuk P??astycznych \\I Tarnowie. 
do.... i OWI. Polskich Arty
t??w Plastyk??w. Zarz??- 

\:rlY.ia. \VO
t'W6dzkipmu Po??..kiego Czerwon('go 
oI:a., 1>' SIO
??rom Po??skipgo C '-l.rwonego Krzy- 
(j..o
 rZYJacio??nm i Znajomvm - sl{llldam t?? 
lC\rni 
a.ise
d
cznie jsze POd7i??ko"'anie. z \\ yra- 
g??bOkle] "dzi??czno??c??. 
............... EWA GIZBERT-STUDSICKA 


SKODA 100 S z 1971 roku 
sprzedam. Ogl??dac: Kra- 
k??w, ul. Kingi 8, 
odz. 
14-16. g-2l5lS 
ZAKLAD ortopedyczno" 
banda??owniczy w woj. no- 
wos??deckim. dobrze _ pro- 
speruj??cy wr;n z urzad.ze- 
niem I mieszkaniem - 
sprzedam dobremu fa- 
chowC'owi. - Ofertv lF.51; 
..Pra!'a" NO\('y S??cz. Na- 
rutowicza 6. 


KALKULATOR elektroni- 
czny "Commodore" , USA 
- wielodzia??aniowy, pa- 
mi????. zasilanie bateryjno- 
sieciowe. tanio sprzedam. 
Oferty 20967 ..Prasa" Kra- 
k??w. Wi??lna 2. 


Z:<\.MIENJ?? garsonier?? - 
Rzeszow - na Krak??wJ 
Oferty 21325 ..Prasa.' Kra- 
SALOSJK !I
cesyjny do kOW, Wi??lna 2. 
renowacji okazyjnie 
sPT7edam. - Oferty 2111i3 l\IOGILANY! Dom drew- 
..Prasa" ??rakow. Wi??l- niany t-izbowy, 7.amiem?? 
na 2. za pOk??j z kuchni??. - 
Oferty 21211 "Prasa" Kra- 
KO:tUCH damski nowy - k??w. Wislna 2. 
afga??ski - sprzedam. - 
Oferty 21160 "Prasa" Kra- 
k6w. Wislna 2. 


8-18517 


ZEGAREK elektroniczny 
kwarcowy - sprzedam. - 
Oferty 20679 "Pras;;??" Kra- 
1>:6w. Wi??Jna 2. 


2 POKOJI: kuchnia. am- 
filada. 51 m!. komforto- 
we, w centrum nliasta. za- 
mieni?? na pOl>:??j z kuch- 
ni?? lub 
arsonicre. super- 
komfortowe. Oferty 20!lR!I 
..Prasa" Krak??w. W i ??1. 
ua1. ) 


FIAT 126 P. rok produk- 
l\IIl'OIKALKUL.\.TOR - 111- C'ji marzeC' 1976. sprzedam. 
dzia??aniowy. tanio spr7e- Krl'??.k??w. telefon 627-58. w 
dam. Oferty 21224 "Pra- godz. 7-U i 20-Z2. 
lOa" 
ak??w. Wl
lna t. tH!l140 


K-8459 


.
		

/00288_0001.djvu

			6 


OZIENNIK POlS
 


Nr 262 
-- 


D??ugo oczekiwana decyzja 


.. 


r 


. 


( 


Wi??ksza przestrze?? dla biur turystycznych 


D??un trwa??a ..batalia" ?? popraw?? warunk??w pracy biur podr????y, kt??rf' 
dzia??aj?? w mif'
cil" rhlubi??rym hi?? mianf'm turystyczneJto ('entrum Polski. 
Do..,if'rn po \\ ielu kr
.t
'cznych art
 ku??ach. prote,tach klif'nt??w i inter- 
w:-nl'ji \\ ??adz :z:ajf;'to si
 t
 m problemem. Ostatnio odby??a si?? w Urz??dzif' 
'Iiasta pnd pl'zewodnit'twem wicrprnyrlt'nta Zyg??nunta SakiewiMa nara- 
da. na kt??rC'j prl"d
ta" i ('if'l??' Wydzia??u Spraw Lokalnych "sp??lni" z Wy- 
dzia??f>m Kultur
' Fi"'
'nnt'j i Turysty
i t:""f .,rudstawili propozYf'je zmian. 
( tak: 


.. 


. rol
i Z",i??zek 'iotoro,," y ma ()- 
llz.}-mac dodatkow;r lokal o pow 130 
m kw. przy ul. SobtL_Idego 7/5. 
. Dla ..Sports-Touril'tu" rozwa7i?? 
:-'??? mo??li" o???? przyznania s??siednich 
lX'l11i -tc7;Cl1 przy ul. Jana 18, zajmo- 
""aM}" h dctj Chl'7::J.S prz
?; Polski Zwi??- 
7E'k G??uchych lub przy ul. Jana 16 (lo- 
ka l De-"). 
. .,O
bi\" otl'z"muje na sta??.- lokal 
f'l1..... ul Bracn:iej 13 oraz ma??e pomie- 

'P"7
.li(' prz
' ul, 
;-emir-adzkiego 25 
t\. li' I" K\I 1\10). Planuje siq r??w- 
n ;t>?? przy..'1anl"<:" temu t-iuru podr????y 
}:)omi L"ZI n ". Rynku G????\\'nym 41 
I po kJinnicach. n
"nek G????wny, 31-042 
h.rahow, tel. 
'j1-46. 


dozorc??wki. Rozwa??y si?? r??wnie?? mo- 
??liwo???? przeoni esiE' n ioa sklepu Sp??l- 
dLielni "Pszczelarz" w inne miejsce i 
przydzielenie tego lokalu dla ..Gro- 
mady". 
. Biuro Obs??ugi Ruchu Turystycz- 
nt'lo rTTK otrzyma pomies:zcten!e 
przy ul. Szpitalnej 34 przeznaczo-ne 
chwilowo na sklep ,,:\Ie-rino". 
. Dla "W
 -el-Touristu" przcw:
i7::a- 
ny je
1 ca??y budynek w Rynku G????w- 
nym 17. aktualnie w remoncie. 
. Sp????dzielcZ??' Biuro _ Turystyrznr 
"TUl ysta" ,,'yst??pi??o z wnioskiem o 
przydzielenie lokalu przy ul. Sif'mi-. 
radzi 


" ':""?? ":'-:'" 
t}i
 
:: :
 .., 


::
.-<-0:
:.
 


"9"'  
., 
-??: " 
f < 
\ ;.: 

J
:
 


, 


'.. 


...,.; 


...... ," 


-_.
*- 


.'; " 
..... . ....oC>: 


Fot. '\f arian Z
'??a 
W tym roku mija 90 rocznica uro- 
cIzi n i sz??sta rocznica ??mierci prof. r
r 
Wladyslatca Szafera. Wybitny uczOnJ./, 
tt"Szechstronny badacz zajmowal si?? 

=e??cioma odr??bnymi dyscyplinami bo- 
taniki. Pratde p??l tcieku pelnil funk- 
cj?? dllrpktora Instyt.utu i Ogrodu Bo- 
tanicznego UJ, kt??ry doprowadzil do 
ro;:: kwitu. 
,,- czoraj w rocznic?? ??mierci zaslu- 
??onego badacza uroczyscze odsloni??to 
jego popier
ie U' Ogrodzie Bota nicz- 
nym. Pomnik jest dzielrm artysty 
rzeibiarza - prof. dr A.ntonie'go Haj- 
deckipgo i jego asystenta mgra Alek- 
sandra Slitvy. 
Na uroczyste odsloni??cie przybyli m. 
in. ??ono i 
yn profesora Szofera, rekt'Jr 
UJ prof. dr Mieczyslall' Kara??, dyrp1<- 
tor Ogrodu BotaniczTlego doc. dr 
Kazimierz SzczepoTlL!k oraz liczne gro- 
no u c.:ni??tl', prz7lja d??l, kol eg??lt. })ro- 
fesara. Zlo??pnlpm k??"int??w oddano 
hold Jego 
i??Ci. {opak) 


Wi !e S. raw za??atwi?? .moinCl ..od r??kj??' 


.. 


..... ..... 
 ...., 


. . 


Wizytacja w podg??rskich Domach 
Pomocy Spo??ecznej 


Oko??o 9 t
.s. os??b zamie
kuje obecnie w S pod
??rskich Domach Pomory 
Spo??ee'lnej. Ocenie dzia??alno
ci tych plac??wek poiwi??cone b
dzir dzisi('j
zr. 
posiedzenir Egzekutywy KD PZPR Podg??rze. poprzedzonf' dokonan?? wczo- 
raj wizytacj??, kt??ra ujawni??a wi??'le ni"prawid??owo??ci i zanif'dba??. Okaza??o 
si??. ??" 
zereg spraw moina za??atwif "od r
ki". I tak np. pensjonariuszp 
Domu Spokojnej Staro??ci przy ul. Wielickiej dzi??:ki wczorajszym odwiedzi- 
nom ni" b??dl?? si
 ju?? uskar??a??. i?? cukier do herbaty robionej w pokoju 
kupowa?? mU'iz?? po ceni??' komerc
'jnej. poniewa?? prz
.s??us:-u.i??c(' im 2.55 ktr 
na o!'>ob?? w ca??o??ci wykorzystywanr s
 dla potrzf'b... iywit'nia zbiorow('&"o... 
Przyrzecz!??no im r??wnie?? zakup pia.nina, na kt??re e'lekaj?? od dawna. 


Niestety, nie da si?? natychmiast za- 
??atwi?? innych, dokuczliwych bol??cz.?k, 
jak n-p. przed??u??enia linii autobusowej 
czy zamontowania automat??w telefoni- 
cznych (notabene tak??e i my postul')- 
wali??my kilkakrotnie zrealizowa
ie 
tych drobnych inwestycji), mamy jed- 
nak nadziej??, ??e i te sprav"y doczekaj?? 
si?? niebawem pozytywnego rozwi??za- 
nia. 
Dn natychmia
tnwego zalatwienia 
kwa.lifik.uj?? si?? te?? 
pra"'y k.i??drowe 
Domu, w kt??rym opiek?? lekA.1'sk
 nad 
300 pa
jentami spnwuje aktualnie je- 


den lekarz, J{dy?? drugi od roku jt"!lt 
na zwolnieniu lekarskim. 
Oczywi??cie na tym nie konczy si
 li- 
sta problem??w, z kt??rymi zetkn
li 
i?? 

z??onkowie Egzekutywy...... KD PZPR 
Podg??rze p'odczas wczorajszej wizyta- 
cji, ani te?? lista uwag nasuwaj??cych 
si?? po zbadaniu obecnej sytuacji w 
plac??wkach opieki c;po??ecznej. Przyk??a- 
dy z Domu przy ul. Wielickiej 
wiad- 
ez?? jednak o t:) m. ,jak wiel(' spraw 
m;eka .ieszrzt' na zll.lah\ it'nit' i jak bar- 
d7,C} I'f}tnebne ,
 iP
f) rodzaju wizyli??- 
dr. dokonywane prz
 Kos)'Iodarzy 
dzielnicy. (bar) 


Kalevdarzyk 


1976 
LISTOP AD 
Sroda 


-CWAGA 
KIEROWCY 
I PRZECHODNIE! 


17 


Widzialno???? do- 
bra, warunki dro- 
lowe niekorzystne. 
Sytuuja biome- 
t
orologiczna: tpn- 
d??'ncja do' stopnio- 

'ej poprawy. 


Salomei 
jutro 
Romana  .- 
-.( 


DY:tURY APTEK.: :Rynek G????wny 42 
(tlen). D??uga 88, P8trowskie
o 94, Nowa 
Huta. Centrum A (tlen), My??lenice (R??- 
nE'k 10) - tel. 202-77. P'roszowice (Rynel; 

:?? - tel. 24. 
POGOTOWIE RA TUNK.OWE 

iemiradzldego l: 09 
;:achorowania i przewozy: 380-55 
Rynpk Podgorski: 625-50. 657-57 
;\t. POkoju: 109-01. 10!\-7:?? 
l\'owa Huta: 422-22, 417-76 
LotnJsko - Balice: 745-68 
Skawina: 09 rI 
Wieliczka: 9, 557-66 
Krzeszowi??e: II, 18 
Proszowice: !I 
My??lenlce: 09 
Jerzmanowice nr 384, tel. D. 
DYZURY SZP'TAI.I: rhi"ur
ic7.ny 
Kopernika 21. neurolo
iczny - Kobie- 
r7yn, urologiczny - Grzeg??rzecka 18. 
okulist}'czny - \\-itkowicf'. lary.n
olor:i- 
c'.my - Kopernika 23a. chirurgii dzie- 
cit;cej - Pr??dnicka 3:1. My??leniee (szpi- 
talna 2) - tel. 204-44, Proszowice (Ko- 
pernika 2) - tel. 251; inne oddzia??y szpi- 
t..li wg re jonizacji. 
INFORMACJA SLUZBV ZDROWIA, 
tel_ 378-80 czynn-a w godz. 8-22, t
 240-\13 
czynny w godz. 22-8. 
ISFORMACJA O USI,UGACH: t
l. 
200-44, 565-88. czynna w Jtodz. 7-18. 
PUNKT IlIOFORMACJI APTECZNE.T: 
107-65, czynny w godz. 8-15. 
IlIOFORMAC.JA AKCJI "W": tel. 606-88, 
czynna w godz. 8-17. 
INFORMACJA KULTURALNA: KDK, 
pok. B4, tel. 244-02, c??ynna w godz. 11-18. 
C??:NTRL"M ISFORMACJI TL"RYSTY- 
CZNE.J ,,\Vawel-Touristu". ul. Pawia 8. 
t!'??- 260-91 czynne w p;odz. 8-18. 
SPOLDZIELCZY PUNKT PEDI.\.TRY- 
CZNY (zamawianie wizyt domowych w 
godz. 16-23.30). tel. 568-116. 583-43. 
TELEFON ZAL"FANIA: 371-37 czynny 
w godZ. l6-22
 
MLODZIEZOWY TEI.EFOS ZAUFA- 
NIA: 611-42 czynny w 
odz. 14-18. 
TELEFON Z.
(jF.\.NIA - MII.ICJA 
I??.\. DZI: 216-41 czynny ca???? dobc:. 
POMOCE DROGOWE: tel. 417-60 czyn- 
ny w p;odz. 7-22, tel. 265-27 czynny w 
godz. 7.-15. 
POR.\.DNIA rR7;EDMALZESSKA I RO- 
D7Il1o....A TOW. PI.ASOWASI
 RODZI- 
,y. pl. Wiosny Lud??w fi, czynna w godz. 
\
-.19. ' ---- 


(.
;
 


r,- 

  


TEA TR 
IM. S??.OW.
CK.'EGO - 19.15: ,.U??ani", 
!\lIN lA TUR.
 - 19.15: ,.Darz b??r". KA- 
I\IERAL:SY - 19.15: ..Mo??e kroki. wiel- 
kie kroki". RAGA TE1.A - 19.30: ..ERzor- 
cyzm". I.UDOWY - 11: ..Krawcy szcz
- 
??ci;\" (z??.mkni
te). MtlZYCZNY - 19.15: 
..Hrabia Luxembur
". GROTESKA 
10: ..Weso??e nied??wiadki" (sala PK, 05. 
Podwawelskie. ul. Komand05ow 21). 


FILHARMONIA odz. 19.:??0 - Koncert kameralny 7. cy- 
klu "Zywe \\-ydanie dzip?? K. Szymano w - 
skic-l1;o". :B. Rf't1f'
-Sieradzka (<;opranl. 
L. Kozubek (Cortppian), M. l'tezler-
,dp- 
sin??owl'ka (skrzypce). A. Liwska i M. 
Paderewski (akompaniament). 


KINO 


KRAKOW 
APOI.LO: ..Po??icjanc-," (USA 18 1.) 
lO, 
2.30, 20_30 "Zorro" (fr.-:-w??. b.o_) 
15.:\0. 18. DOM ZOL'SIERZA: ..Oc;\lic 
miasto" (pol. 12 1-) - 16. K"IJOW: ..Trz??- 
si
nie ziemi" (USA 13 1.) - H.:SO, III, 
.,Flic story" (fr. 18 I.) - 
(I.:JO. Kt"1.1TR.-\.: 
..Ucieczka przE"7. pm.tynic:" (fr.-w??. 15 1.) 
- 9.45. 12. 111. 20.1:1, ,.Mi??o
c str
- 
('c-??c-ow" (jap. U 1.) 14.15. \11;. 
MIKRO: ..Kalina czerwona" (radz. 
15 l.) - 15.45, 111. 2O.l:'i. MA
KOTKA: 
.,Dw"nA??t'ie krzesja??" (r
d7. h.o.) - 11. li. 
. UW;lIi!
. C7.Arny kf')t.. (r",riz. h.o.) - n_
II. 
1:1. ..Mrt'J:i-nny pepPjarmint"' (hi
p. 111 1.) 


W przededniu mi??dzynarodowego ??wi??ta. i
l(??w 


Spotkanie w??adz miasta z przedstawicielami ??rodowiska studenckiego 


Xa wyis'&ych uczelniach naszego miasta kszla??('i si?? obecnie 50 tys. stu- 
dent??w - ogromna rzesza m??odych ludzi. ??
j??cych nieco innym dnif'm 
powfCudnim nii pozostali mieszka??cy Krakowa. 
Iaj?? oni !owojf' odr
bnf', 
spt'("ylic7.n" problemy. Najistotnicjsz" z nich przedstawili wczoraJ. w przP- 
d"dniu l\li??dz}'narodo"ea-o Unia Studenta. pod,'zas 
potkania z w??adzami 
administracyjnymi I politycznymi naszego miasta: prezydentem .Jerzym 
P
kal??, wiceprpzydf'ntami Barbar???? Guzik i Zy
muntf'm SOI.ki wiczem oraz 
kiero,,'nikiem Wydzia??u l\Ii"auki i O!iiw
aty KK PZPR Ireneuszem 
la??la- 
rzem. 


Niezwykle wa??kie dla student??w - 
w ogromnej wi??kszo??.:i pochodz??cych 
spO'la Krakowa - s?? sprawy socjal- 
no-bytowe: brak miejs.ca w akademi- 
kach, w sto????wkach. W sartlym tylko 
miastec7ku akademickim nie ma obe- 
cnie mi-ejsc w sto????wkach dla 3 tys. 
student6w... ' 
Z ogromnymi trudnosciami borvka- 
j?? si?? r??wnie
 mal??e??stwa stude-nckie, 
Vruch::1mie-nie jed.rn
gi) ????obka w DS 
..Piast" niewiele u??atwi??o ...ytuacj?? 
stude-nc1;:i<,h n1al??e??
hv l'O-<;iaddj??cych 
pot01'tl3twe. I St"lT'
 
'a 
ale a.ktua.l.1u - 


niewystarcz;\j??ca opieka m-edyczna, 
hrak przychodni leka
iej z praw- 
dz.iwego zdarzpnia w studenckim mia- 
st E"czku. 
Nie najlepiej przedstawiaj?? siQ r??w- 
nie?? mo??liwo??ci kontaktu krakowskie- 
go ??aka z "reszt?? ??wiata", czy cho- 
cia??by i miasta. Zawodzi miejska ko- 
munikacja, a ????c'z.no???? telefoniczna 0- 

ranicza si?? do jednego:> aparatu w ca- 
??ym DS-ie. Nie maj?? tez 3tudenc-i w??a- 
??ciwe-go po??ac-zenia mi??dzy sob?? 
dyspon u iq HI rozrzuconymi ni
- 
zalewe dzbb.a.c.vml radiowezlami. A 


pnecie>?? ????c7'11oR?? radiofoniczn?? wyko- 
na?? by mogli (i chc??) w??a&l1ymi sila- 
mi... 
Problemy ??rodowiska nie o
!"a-nicza- 
j?? si?? jednak wy????cznie do spraw by- 
towo-socjalnych. Dorobek studen- 
ckich artyst6w bardzo cz??sto z nader 
prozaicznych przyczyn jak np. brak 
miejsca nie mo??E' b
'?? prezentowany 
szerszemu og????owi. Ra::Ja na to jest m. 
in. wykorzystywanie w wi??kszym ni?? 
dotychczas zakresie sal poza samym 
centrum Krakowa. na terenie woje- 
w??dztwa miejski
to, w miej<;cowo- 
??('iach licznie odwiedzan
'ch przez tu- 
ryst??w. - I 


Postulaty studenckiej m??odzie??y, r
- 
prezentowanej przez w??adze SZSP z 
przewodnicz??cym Krakowskiej Ra
 
Andrzejem Dyj?? zyska!y akceptacj?? 
gospodarzy miasta, a .'z?????? z nich, jak 
np e
entuaIno???? ugospodarowania 
dalszPj cz????ci piwnic w ,.,Tasz('zurac-h" 
ro.zpatrzona i zabltwion?? zostanie ju?? 
w najbli??szym czasie. (bar
 


.... 


_ 19.30. M??ODA GW ARDIA: "Ojel
! 
Chrzestny" (USA 18 1.) 15 30 18, . 
P ASA1;: "Przygody Bolka l' 
Ollc::: 
- 10 11 15 16 17 Ojciec zo??nlerJ: 
, . . , , ," wdY" (USA 
(radz. b.o.) - 12, "Tasmy pra lP;' 
111 1.) - 18, 20, 22. PODW A WELSJ( l
' 
..Noc na Karlsztajnie" (czes. b.o.) -)tS: 
lit ROTUNDA: KSF - 10. SFIN . 
"Gor??cy ??nieg" (radz. b.o.) 't1\ 
- 16, 18, 20, SWIATOWID: "DZI. 
sy.arailczy" (USA 15.1.) - 16, 1 : 
MALA SALA: "M??ciciel" (USA 18 1./ -;: 
S' VIT Ch' t wn" (US- 
15. 17. 19.15. : .. lna o ,.. 
jfl 1.) - 15.30, 18. 20.30. MALA S.AL' 
,.Zy?? dzi??, umrze?? jutro" (jap. 18 l.),;' 
15, 17.15, 19.30. SZTUKA: "Cezar i ROZIIIII
 
(fr. 15 1.) - 10.15. 12.30, 15.45. 18. (
jr:' 
UCIECHA: "Ojciec chrzestnY ??. 
(USA 18 1.) - 11, 16, 19.30. UGORP.:;.. 
..Z??oto dla zuchwa??
ch" (ju
. h.?,') fr. 
lti.30. 19. WANDA: "Nie ma sprawy. 
 II 
15 1.) - 10. 12.15. "Powr??t taj
mnlCZ' 
 
hl ondyna" (fr. 12 1.) - 16. 18, 20. "',. 1 ; 
SZA W A: "Zapach kobiety" (w??. 18_ II'. 
- 15.45. 18. 20.15. WOLNOSt: ..Od Ilt l & 
miu wzwy??" (USA 18 1.) - 10. 12. 16,. .:. 
20. WRZOS: "Krzy??acy" (pol. b.O.
 
. 1 DzikltJtIl 
15.45. 19. WISLA: ".Kro owe . O 
"Zachodu" (Cr. 15 1.) - 11, 16, 111. ..5n,00_ 
rif'nia" (pol. 12 1.) - 13. ,20. ZWI??ZJ( 18 
"'lEC: "Po sezonie" (ang. 18 1.) - , 
18, 20. 
WOJEWODZTWO MIEJSKIE 
DOBCZYCE - Raba: Mazepa" (pol. 1 5 
., . m()'- 
1.) - 20. GDOW - Promyk: ..To nie f: 
liwe" (radz. 15 1.) - 18. KRZES7.0\f ??C ; 
- Nowo??ci: ..Tomek Sawyer". (USA 
.n.. 
- 16, 18, 20. MYSLESICE ,,"!
I:o'. 
"Ostatnie zadanie" (USA 18 l.). 1
,_ 
17.45, 20. NIEPOLOMICE - BaJka: ,. 45 
nera?? ??pi na stoj??co" (w??. t5 l.) - 16. . 
19. SKA WINA - Hutnik: ..Trzej m??;. 
szkieterowie" (pan. b.o.) - 18. Ju na 5' 
,.Szczp,ki" (USA 15 1.) - 15.45. 17 , 19'\5 
SKALA - Grota: ..Aferzysta" (rAdE. ,_ 
l.) - 18. SLOMNIKI - Czar: ..Echa r!:1II 
\\ no minionych dni" (radz. b.o.) - lli-- 
 
19. WIELICZK.\. _ G????-nik: ..Handlar 
broni??". (w??. 15 1.) - 16.45. 19. 


R02NE 
KLUB ,.POD JASZCZURAMI". 1I
'"t
 
Gl. 7, godz. 11 - Wystawa fotograficZna, 
godz. 19 - Grupa muzyczna ..pod 'I\
 
da"; godz. 21 - otwarta pr??ba tf':I

 
..Inferno"; godz. 22 - ca??onocny ,. 
Jdm. 
tr-- 
ZWI??ZEK ESPERANTYSTO",". ;1 
sze\\,,"skicgo 2, godz. 18.30 prelf'kCJ 
prof. W??. Z:rtyilskiego: "Si
kiewiCZ a 
esperanto?". . 
I{LUB MPiK I TOW. POI.SKO.AI- 
STRIACKIE, Ma??y Rynek 4. gOdY.. 19.15:-:- 
prelekcja dr .T. Forst-Battaglia (Wieden)' 
..Tysi??clecie Austrii". 
KRA
. TOW. FOTOGRAFICZNE. BO

 
Stalingradu 13. godz. 19 - rozstrzy
ni??C
_ 
dw??ch comiesi??cznych konkurs??w: fiC 
golnopolskiego na najlepsz?? fO
Ogra 1. 
miesiaca za listopad 1976 i ogolnO
a 
skiego na najlepszy zestaw prze??TOCZ! dtl 
lif:topad. Konkur::; i dyskusj??. pro'" a 
mgr J. Baranow;;kl. r'- 
MDK, Czackiego 11, gOdZ. 17 - P 11" 
lpkcja m
r A. Majewskiego: "s!a r ()" 
kultury Krakowa" (prze??ro.c7.a o Kra\(. . 
wie dla uczni??w szk???? P'Odj;taWoWyc;l
 
godz. 17 - Klub Fonoamatorow zapra 
c 
(dla uczni??w szk???? ??rednich) ; k.,nk
n: 
plastyczny dla uczni??w szk???? podstaV. 
wych.. 
 
KLUB "STAROWKA", szc-ZE'pa??_!;ka'i

 
godz. 19 - prelekcja mgr M. saowIns!;: 
go: ,.Teotihuacan" (Meksyk). lit' 
KLUB ,.K{IZNIA", Nowa Huta, Oll??. OZ t' 
tt.go \",'ieku B, godz. 17 _ spotkanit: s I 
nior6w Zak??adu Koksochemicznego 
udzia??em si??str Knapik??wnych. 'fi 
KRAK. DOM KULTURY, Rynek al. _: 
. f.odz. 18.30 - wyk??ad prof. W. HO
Y

 
, Sztuka faraonow" (dla uczest nl ). 
SlUdium wiedzy o Sztuce). " 
MLODZIEZOWY KLUB KUI.TURY 1 1 " 
7.:\IS, Rynek G??. 25. godz. 19' - spotk.a
ti 
autorskie K. Machowiny prov;a 
Henryk A. Pach. oF i ,- 
P.-'.N, S??awkowska 17, gorlz. 18 - P ,_ 
dzpnie Komisji S??owianoznawstwa z 
.
 
fHatem dr Ewy Korpa??
'-Kirszak: .:P ill' 
nurty wo??gi albo sp??r o Borysa Pllr\,j 
ka"; gorlz. 18 - posiedzenie KOmlo??. 

!auk EkonomIcznych z odczytem prr"_ 
ar h;\b. Bogtls??awa Jasiilskie
O: ,.p r ll 
hlem \\'??a
ci\,e:;o wykorzystani;\ poste cl\ 
t.'c-hnicznf'go w krajach rozwijaj??cY 
si??". dt. 
TOW. CHF1\IICZNF.. Krupnicza 41. f!,o t1I 
HI - posiedzenif' naukowe z referatf' j_ 
rrof. rlr hab. L. Stocha: ..FiZykOC??1f'
 
C7t1P ;jspE"kty procc-sow Ii:t'Ologicznych'
??, 
ZOK ,.nt:DOST.'\ ..... 015. Z??ota -,pa... 
Ji:orlz. III - I'potk;\nip ze sportowcem 
prow?dzi rNI. J. Fr;\ndofert. d??, 
SCK ..ROTUND."- ". Oleandry 1. J[
II_ 
III - KIKS 76 - I Konkurs Inicjat?"W 
t.- 
??'aret??w Studenckit:h. koncert laUr 
t

 
 
SAI.ON GIER 7R??CZSO
CIO\,,"""C'I: 
Pstrowskiego 12, czynny w godz. 11- 


ZMIA
Y \V REPERTUARZE 
. <,(I 
I?yrekcja Teatru im. J. S??o\,,'ackleclt1 
powiadamia uprzejmie, ??e z pov:o U1C 
choroby aktora zmuszona jest od":'o is 
w dniach 19 i:'O bm. przedsta"'le l1 l _ 
:,::zt??.??ki ..ZAl\1EK" \V Teatrze Mini1it
_ 
rH. Zakupion(' hilety 7
rhowuj:-o V"
.. 
no????, ewent. kasa Teatru zkraca ple 
ni??dze. 


, 
Z kroniki w
'padk??W 
Na. al. Pokoju samoC'hitd ,.star" P:: 
tnfci?? Hplf'n
 Karasi??sk??, 7.am. ul. 8
,a 
gi . 
7. Dozna??a ona m. in. st??UC

'f1! 
i wsh':ir??su m??zr;u i w stanit' ri.(Z"Jd/l 
pr7
wif'
iona 7.o<;tala na. oslr
'. 
yzur 0 0 
!o7.Pllala przy ul. Tr
-n??tal'skl('.l. . 'n" 
. t l . 'it 11 
S7.pl a a na ul. Tryn??tarsk?? przr\\ II'- 
uo ritwniez Stanis??awa Kny??ano\\,,,k " 

o. l. i3, zam. ul. Hc1cl??w 23, kt??r
 
?? 
al. S??o\\'arkif'
o poh'??cony zo
ta?? pr:
a 
,.wo??g
". . \V R)'nku Gl. J1otr
cJ II_ 
zo\tala )UZ,.z \amo<:h??d .,fiat" Ewa Od- 
hel..ka, Zl\m, u??. Zwi(,I'7
nif'cka 21. 
nios??a oJ1;??ln(' obrazf'nia.  
p-
 


Nr lwekslI 35005