/00543_0001.djvu

			XXXIV 
Nr 220 ('0689) 


A 


Pod przewodnictwem Edwarda Gierka 


Df.i

3ria parlyjn(}-panSl",O
a PRI 
l1Crll wiZ)lte w. BlIlgarii 
\V:\R5Z.\WA (PAr). Na zapro3zenie Komitetu Centralnego Bulgar- 
skiej Pal'tii Komunistycl.llej, Hady Pallslwa i Rady Minislro.'! Ludo- 
\vej Hlmubliki Bu.garii uda si
 wkrotcc do LRB l ofic.ialnCj, przyja- 
cie1sk q wizylCj delegacja partyjno-pal1stwowa POlskiej R1.eczy 
o:)poli- 
tej Ludo\vej pod pr1.e\\'odn
ctwem I sckretarza KC PZPR Edwarda. 
Gifrkf\. . 


.Uroczyste pozegnanie rolnik6w 
przechodzqcych no emery turf? 


W.\RSZ:\\V:\ (PAP). Z ka:idym 
1 Ygodnicm z'
,,'i

..-:sza s:
 licl..ba rOlni- 
J\()w. kt6rzy pr1.e-kazujqc ga
podar- 
stwa pat1stwu Jub swym nasL(
pcom 
prze<::hodz q na emerytur
 lub rent
. 
Dl.i
ki wcze
.} iejszemu ro.zpoc;:
ci u 
reali1.acji U5tSWY z 27 pazdziernika 
1!)77 r. - W minio:1ych 8 miesi q - 

ach br. zacz
}o korzystac z tych 
,;wiadczcI1 juz blisko 23 t
'5. rolni- 
k6w b
dac) ch w pod
s7lym \\'ieku. 
Dobrze przysIuzy]i s;
 oni rohJ;ctwu 


Wsrotpraca zwi q zkowc6w 
Krtkowa i Bratyslawy 
:..
+. 
 


o 
.;
 
 
..............:,.. 


.
: 
:, 


. ,-:. 
:'
;:..?;
-r- . 


> 
-: .! 


..
. "I
  ::. .:
  .0"' :.. . I 
..
 . '... 


*,
 


. 
. :.. '.> 


'(
: 


........:;;...;... 


'
ih 


: ...
... . 


:... ': ':2:
-:..... 


FoL Jerz:y Piesniakie" icz 


Wczoraj prz.ewodnicz/:1cy Krakow- 
skiej Bady ZW;C!l.k6w Zawodowych 
Antoni lJalko\\ ski oraz r;rzewodni- 
czqcy Braty,:;lawskiej Okrc:gowej 
:nad
' nOlI Jo:r.cf Stalfa podpi;
31i 
umow
 0 w!:.p61pracy pomi
dzy 01'- 
gaaizacjami zwi/:1zko\V) mi obu 1.a- 
przyjaznionych miast. Obejmowac 
0:1a bc:dzie m. in. organizacj
 wsp61- 
7.awodnictwa pracy pomi
dz.y z.akla- 
dami Krakov. a i Brat;\'-slawy o,:'az. 
bezdewi1.G'.',;cj wymiany \\-'c:z.a
0"'2j. 
(Cz.:
) . 


w:;
, pracujqc przez kUkadz.iesiqt 
1at na roli. 'leral. nadeszla dJa n:ch 
pora w pelni zasluzoncgo odpucl.yn- 
ku W J;odziwych warunKach, jakie 
gwarantujc im pan.-;two m. i:1. wpro- 
wad1.iwszy w zyc;c ten hlstorycwy 
akt cz
dciowo juz w tym roku, pod- 
czas 
dy w calej rozciqglo
ci 000- 
wiqzywac on b
dzie od 1 !ipea 1980 
roku. 
Chcqc wyrazic podzic:kowan:e za- 
slu:ionym bospodarz.om z.a ich do- 
tychcL.asowy true!.. n;ektore gm:ny w 
sposob urocz
'sty 7.egnaj
 rolnik6w 
przechod<:qcych na emcrytuf(
, orga- 
ni1.uj
c spotkauia z nimi i z ich na- 
stcpcami. 'Vprowadla[1i
 tCgO Z\\')"- 
.cza.iu na wies - wz.orem miast, !a- 
br:vk i zaklad6w pracy - Jest godne 
upowszechnienia w kazdej gminle, 
jako dow6d szacunku dla najstarszej 
gen
racji roln:.k6w, kl6riy cddaj/:1c 
gospoda'rstwa w r
ce mlodych sami 
nadal sluzyc b
da im i s\vemu 51'0- 
dowisku doswiadczcmem, radi\ i pQ- 
mOC3, 


.." 


K RAK6w 
Sroda 27 IX 1978 


Ceno 1 zI 


Przed nowym roklem akademickim - spotkanie w KK PZPR 


Przeksztalcic mlodosc w tworCZ(}, 
ideo\vo-spolecznC} dojrzalosc 


Problemy pracy ideowo-wycho- 
wawczej w srodowisku studcnckim 
b.yiy tematem kol
jllego spotkania 
Sekre
ariatu KK PZPH z k:.???row- 
nictwern wyzs1.
'ch uczeini Krakowa, 
ferm:n w
'brano nicprzypadkowo, 
zhliza siC; wsz.ak i:laugurac.ia roku 
akademid
iego 1978:79. .W spotkan:u 
- kt6remu przewoanic:tyl zasl
t::ca 
r.zlo:1ka Biura POl:tycznego KC, I se- 
kret2r1. Komitetu Krakowskjego 
PZPR Kalimicr7 Barciliowski - u- 
c;zia} \Vzi
h rcktorzy. sekretar:ze ko- 
mitcto,.... uczdnian:vch partii, prz

 
\\'odn;c
acy rc:,d !.akladow::- ('h oraz 
}"::rzedstawic;e:e Socjalist
'cz.nego 
Zwi
zku Studcot6w Polskich. 
W referacie wprowacJzaj
c:'m 
sekretarz KK PZPR Stefan Mar- 
k;ewicz przYPol1i.uial wag
 i zna- 
czenie. jakie partia prz:ywi
zll- 


Jutro P1enum KW PZP
 
VI Nowym S
CZU 
l,V cz\\'a.rt.ek 28 b:n. w 1':owym 
SqCZU odb
ciz:e sif; ple
lal'l1e po- 
;;ledzcnie Komitetu Wojew6dz.- 
kiego PZPR. Temat: .,0 daJsz
 
popraw
 zaopatrzenia nnku i u- 
spra.\\ nit.oie obslugj 51)oJe("/en- 
stwa. \\" 7ak.rcsic uancru i uS)lI
". 
Poczqtel
 obrad ,7 sali konferen- 
cyjnej KW 0 godz. 10. (5) 


! Pl'zedstawiciele swiatowego hotelarstwa 
i obradowac b
dC! w \Varszawie 
I 
I 


U'.<\BSZA'VA (PAP). "\IV dniach 1-5 
l':.::'dziernika odbQdzie si
 w Warsz.a- 
\\'i
 XIX kongrcs AIH - l\.'IiGdzyna- 
rcdow{'go Stowarzysze:nia Hote1i, klo- 
I...'go czlonkie:m jest Zrzcszenie Pol- 
bkiel1 HotcH Turystyeznyeh. 
Gospodarz obrad 
 nasz kraj - 
I1telal'zami. 


115 tysi
cy ton paliwa 
zaoszczedzi Huta im. Lcnina 
" 


115 tysi

' ton paliwa - co od- 
powlada 80 Poc':'ilgom \V
la - spo- 
dziewa siE: w br. zaosL.cz.
dzic Huta 
im. Lenina. 
Ka:idy wydzial i zaklad Huty ma 
ob???cnie program oszcz
dnosci C-.:ler- 
gii, obejmujC!cy wszystkie urz.qdze- 
n:a zuzywajqce prild. Przewiduje 
on realizacj
 ok. 150 przecsi
wzi
c. 
lInowoczesn!ajqc
-ch sy.;;tem eaerge- 
tyczny kombinatu. Komi5ja spolecz- 
no-gospodarcza ujawn:a ponadto no- 
We mozliwosci oS7.cz
dno.ki paliw i 
ener
;;i. kt6r
'ch 1.a
ospodaro''''aniem 
zajmuj" si
 wydzialy i z.aklady. 


je do spraw nauki i dzialaInos:i 
wyzszych ucielm. Dowod???m tego 
XII Plenum Komitetu Cent:-aln-ego 
ParCi, a takz.e ostatnie po:m:dzenie 
plenarne KK PZPR poswi
{,Gne ro- 
li krakowskicgo osrodka naukowego 
w z
.ciu spolecz.nym. gospodarczym 
i kulturalnym. W ('aloksztalcil.> dzia- 
lalno$ci wyzszych ucztudcn- 
tow. z czym nie w;:)z
d1.i
 .!e-;t naj- 
Jepie.i. Zastanawiano s;G dlacz,,"
o 
mimo funkcjonowania 7.inte
rowa- 
(DolconczeTlie no stT. 2) 


Posiedzcnic Rady Spolccznej 'UJ 


Pier\\"sze przed nowym rokiem a- 
kadcmickim posiedzc:1ic Spolecznej 
Rady Unj\':ersytctu Jagicllonskicgo 
poswi
cone b;ylo d'\vu istotnym pro- 
blemom pracy ideowo-wycho- 
wa wczej i materialnym warunkom 
rozwoju uczt?lni. Zachowujqc podsta- 
wowe zaJozenia programu opraco- 
\\'anego w popncdr.ich 1atach przcz 
Komitet Uczelnia
1Y PZPR, Senat i 
Rad
 Uczel:1ian
 SZSP UJ plan pra- 
cy ideowo-wychowa\,,"czej na rok a- 
kademicki 1978 / 79 konkretyzuje .ic 
1 uaktualn:a. Podejrnowanc b
d
 m. 
in. prz
c1s

wz.i
da ma.i
ce.;;a celu 
szybsz
 aclap 61Cj
 student6'
: Zalo- 
tC
lia planu "arunku
	
			

/00544_0001.djvu

			, 
rzemo 


. . 
en Ie 


SO" yo JOK& (P APt W !X2em6- 
""emu wYldcszonym na XXXIII se- 
sji Z
rom&cizenia O
olnego NZ r&- 
dz.iecki minis.ler spraw z8
r8nicz- 
nych Andrie>j Grom
'ko powiedzial. 
ze nalezy uczynic mak"symalny wy- 
sHe>k. aby nie dopusciC do nO\\'ei 
katastrofy wojennej, kt6ra dla ludz- 
kosci bylaby bardziej nisz.c
ca. nit 
obie wojn:y 
wi8towe. 
Ocenia.i
c sytuacjf: w Europie 0- 
swiadc7.yl. ze klim!it po1it
 c7.ny jest 
tam zdecydowanie zdrow
zt. niz 
dawniej. 
JeSli chodzi Q kontynect atrykan- 
ski podkreslil. ze ealltowieie hez- 
powrol'1ie powinien tsm bye zlik- 
w:dowa:lv koloni&1izm i ras.izm 
istr..iej
cy w RCm posipd:zenia Rady Be7.piec7.eil- 
stwa w najbli' szy czwadek l'ub pi
- 
t('k, Rada ma pl' yj
c rl"'z()lucj
 ap!'o- 
tuj
('a pl:tn Waldh .jma w sprawie 
n:"'pc(.,le&lo
i te&o kraju. W' siew 
p:'oJe-ktu l'o'zwiClzania kwestii Namibii 
". wi:pku z odrzuceniem przez rezim. 
P:"Eltonl pIanu Waldhpima. 
W .\.SZCH"-R \.UZIE, stolicy Turk- 
m nskiej Socjalistycznej Rppubliki Ra- 
rl lpcki!>j, rozpocz
lo sit; 14 ge-aeralne 
7
bnmi
 :\1i
d7ynal"odrw<"j UnH 0- 
d'I'ony PI '.YI'fJdy i Zasobow PI'zy!'ody. 
W (. i'lgu d,,"och tygodni 300 specjah- 
s1:f"lW 7 "6 kl'aj<'w pz"-;edyskutuje ,niti- 
kt, p "agadolen:a o
hrony natl1ralne- 
iO S!'ooo,,'iska (.z!owie-ka i l'O
patl'ZY 
Nt.N.") 30 !>,'zedloionych dokumr-nt6w. 
FPIDF'\II \. CHOLERY w ccntTum 
Jawy spow(.tdowa1a Smierc 12 osob. Za- 
notowano l
cznie 112 pnypadkow tej 
choroby. ktora wybuchl.a po traeycyj- 
Dych obchodaeh 
akonczM\ia muzul- 
rnanskielo pestu. n21. ktore zjE:ch.alo 8i
 
t:"si"ce mU7.uhaanow z; calej Jawy. 


--- 
 


DZIENNfK POlSK'f 


Nr220 


ministro Gromyki w ONZ 


Plzejasnienia i rDzpogDdzenia 


p .rZM Polsklt od zaehodu 
przemieszeza Sl
 pl
.tka 
zatoka nit.owa z frontem 
ehl.odatym, Krakow!kie 
Biuro Pro.Boa IMGW prze- 
wId l1je, :ie dzi5 b
zie 7.a- 
chmurr.eme du:ie z wi
- 
kl'z)mi przejasnieniami i 
r07:pogodzeni.am i. Miej"ea- 
mi opady dHLC2'.U, glnw- 
nl
 0 charakterze pb:el('\l- 
21. IX 1971 nym. Tp.mperatura m",k,;y- 
maIn" w ri,..iel; od 13 do 18 
fit., min'irnaln(\ w noey od 4: do 7. W
'soko 
w Tt\trach temperatura od 5 st. w dzien 
d" 0 noc
. \Via1 ry slabe i umiarkowa- 
nl!. Wysoko w .Tatrach umiarkow
ne i 
dose 5ilne 7: kif!runk6w zachodmch. 
Proln07a orientacyjna na c::rwarlek: za- 
ehmurzenie umiarkowane. na ogol bM 
Gpad6w_ Nipco ch
odnit'j,  -..,. 
:II 
. 
t$ 


 
WJ
 


Ci8nlenie atmosferyczne w KrakoW.
 
na w3sokosci lorniska w Balic;oeh Z Z6 
bm. goelz. 14: 'j46.
 mm H
, tJ- 99
.8 he- 
kt.opaskala, spadek woln
'. 
Temperatury z 28 bm. godz. 14: 
a- 
towice 13, Kielce 15. Tarnow, Raciborz, 
h"rak6w, Zielona Gora, Lublin, Bi
tY- 
c;tok, WarSZRwa. TorulI, pozmm 14, },-JeI- 
fOe, CZ
!ltochowa, Wroc1aw, zamosc,. Scm- 
rtomlerz, R2:esz6w. Przemysl, Swmouj- 
sC'ie 15. Katowice, V
ha, Ols'ltyn 1:1. Ma- 
la GC\sienieov:a, Gdansk. Klodzko 1:, Ka- 
:;pr.ov. y Wiel'ch 10, Alf'ksanol'ov:ice, Su- 
walki 12, Zakopane, Muszyna 18, No......y 
S"cz, Sz.czawniea Hi, 
Slotlc-e wz:pplo dZls w Krakowie 
 

rldz, (1,32. a zajdzie a god7.. 18.30. Dz.1
n 
Jpst krolszy od najdlu:iszego 0 4 g('ldzt- 
ay 27 minut i ma 11 god'Lin 58 minut. 0 
5wicie w gor
 na le\W od siel'pu Ksl
- 
zyca sv."1eci JOW1SZ
 najjasnie-J
za w 
l:ych tygodnlach "gwla:z:da poranna". (M) 


Stawkq II runda klubowego Pucharu Europy 


Dzis w Krakowie: Wisla-FC Brngge 


D
is 0 10071. 17 (rojka 8
dz:iow ?? 
Finlandii wyprowadzI na bnisko GTS 
Wi!"Ja 22 pilkarzy. Rozpncznie si
 
wit'lki lot'kbkl - mf'C7. n awans do 
11 rulHiy' kluhowP{to Purharu Furopy 
pomh;dz:y mistrzem P"bki a finalist
 
r(lzK'rywek p01'rzednif'j f'dycji. 
Chyba wszYSC)' orie-ntuji\ si
 przed 
jak trudnym zadaniem staji\ wislacy. 
Oslabieni kadrowo na poczl'ohsmy do

 kiep
ko. a 1 !' 

.. 
,t;p6l u:zmoc71il sit: kilkoma za wod."!.- 
kami i powinno niedlugo bye lepre}. 
Sqdz
, ze jui tv KTakowie
 Sklad po- 
dam na C/odzin
 pTzed. meczem, dopie. 
TO chodzi mi on po glowie. Nie wiem 

zy tt"lIstau;i
 TozgTYW(1jqcego Va71.d
- 
Teyckena; nie ukTywam, ie istn2eJ.ff 
mi
dzy mnq a nim Tomica zdftn. 
Tymczaaem tU:OTZYC musimy ZC/TanJ/ 
Icolektyw. Nie pTzywiodem DuncZlIk
 
Soerensena, kt6Ty ma spoTe brak& 
konducyj71e. 0 k071dycje pozostal
cJ. 
graczll jestem Ipokojny. podoba m t 
sie powitonie tv. KTakowie, n muraw lS 
atadianu jest chybG. lepsza nit... Jor71\4 
moich pW,aTzy. 
- Czy trud"o b
'ln pogndzib fun\t('
 
trt'nera FC Brulg. 1 reprezentad 1 
Holandii? 
- Na kTotld ".kTer jest to moiZ;W
. 
ale to ci
zka rzecz. Za duzo tu 
pra.t
 
papieTowych, organizacyjnych. Drug' 
raz czeC/oa 'takiego niff podjqlbym rip.. 
Alff % wyniku ,est em za.dowolonll. .. 
wynagrodzenin tez, 
- Szanse Polski I HolandU.w mf. 
.trzostwat'h awiab ': 
- Polakt: widzialem "4 !fuftdialU 
t:llko w meez!1eh .z ATge-ntync;. t Bra- 
%Uli(h malo. 
 wifC. . 77\017' .powied:iecol 
Rolan.d!If" mud odml.odzic .rlda-d.. ttlt 
c:y zTobi. to' teTa.z
 .ziliewqfpliwi"e "p
 
maranczow-i" aq fawoTyta.mt. grup:I. 
- Jak nct'nla. Pan Lubanskie
o I 
Tomas.z:ew5kirgo Iraj,,('y('h w bel
IJ. 
skiej lithe? 
- Lubalilld, jdli met '1.Vobodf, jest 
1!iebezpieeznym n.ttpaatnikiem, Toma- 
Izewskieoo jeucze niff widz
lem. ale 
ma. dobre Tecfflzje. 
- Czy od(,zuwa Pan n.ostalgi-: za 
swym krajem? 
- Ta.k. Czas mfjrth Park 7S0-t:,- si
cznplo San Die- 
t a m6g1by hye hardzo dlugi. WetHug 
u,..t
}"In
'rh u
!alpn, 10 dQmow zosta- 
}"" :)wnll:1}'ch l 7iemht. 5 )XI,,'afnie 
u'- _kcd;:on
 'h, """ 
.. iell' m it"'j!'E('@lch. wy- 
r..;, '\
 p.:":'7QL.V, ktC't"'t, \1tiat
 si't 2'lok
- 
I 


 ;Il
. 7 a
".d -; -".A rz

c pt"n"'="'Jl:0 
kad}t'
"a m,,-.y
'n

 INd:t1t J'I
 tE't"pn 
1\:_ "ftbudowany. w odle.l
ci zaJedwH! 
kilku metrow Qd komt)leksu budyn- 
k6w. 


Przewodniez;:acy d
legaeji rad7.iec- 
kiej stwierdzH nast
pnie, ze najpo- 
'A- aZl1iejszyrn, nc1.jbardziej pal;:acym, 
w doslownym sen
ie globaln
'm pro- 
blemem, dotycz.cych . wszy!'tkich 
krajow i narod6w. jest zaprzesta- 
nie Wysci2u zbroj
n i rozbro.ieni
. 
Powiedzial tez, iz od czasu 
p"!'cjal- 
nej ::;esji Zgromadzenia Og6lnego 

Z poswi
conej sprawom rozbrQ- 
jenia, wvscig zbrojen. nie zmniejs7.yl 
si
 ani troch
 i w;;;pomnial 0 de- 
cyzji wasz
-ngtOliskiej sesJi Rally 
NATO wydatkowania ogromnyeh 
:-um 118 zwi
kszenie zbrojen l1a wie- 
le Iat napr7.od. 
M6wca wyjasnil. Z
 ZSRR nie 7.3- 
mierza zrnieniae proporl"ji wzglE:d- 
nej r6wnowagi uzbro jenia, jaka sif: 
uksztaltowala, lecz propot1uje obni- 
:ienie poziomu konfrontacji militar- 
l1ej, tj. zapewnienie bezpieezenstwa 
dla \Vszystkieh i dla kazdego przy 
mniejs7.ych parame1.raeh iloseio- 
v:yeh i jakosciowych zbrojen i sU 
.r.brojnych. 
1'aj
\..iE:kszE' zagrozenie dJa poko- 
ju stanowi wyc:cig zbrojen. nukl
ar- 
nych, a wit;c nalez
 dac r,ierwszen- 

two rozbrojeniu l1uJdearnf'mu. W 
tym celu. zdaniem ZSRR. powinl1
r 
si
 spotkac przy stole: rokowall 


wszys.tkie paostw3. l1uklearne, a tak- 
ze niekt6re nie maj
ce tej broni. 
M6\\'ca podkreslil, ze istnieje po- 
trzeba niedopuszczenia do tworzenia 
nowych rodz.aj6w i sY!litem6w broni 
maEowej z.aglady. 
wlaszcz.a broni 
lleul ronow
j. 
,Tesli ehodzi 0 rokowania radziecko- 
ameryka6.skie w sprawie ogranicze- 
nia strategiel.r1ych zbrojefl ofensyw- 
nych, A. Gromyko wyrazH nadziej
, 
ze 7.wyciE::iy 'trzeiwa m
-sl w polit)'ce 
USA w tej sprawie. 
A, Grornyko oswiadez.yl, it Zgro- 
madzenie Og6lr:.e dobrze przysluzy 
si
 sprawie pokoju, jesli przyczyni 
!':iE: do zwo}enia swiatoweJ kOTIf
ren- 
cji rozbrojeniowej. 


H. Jablonski prz
'jill delegacj-: 
S
du N ajwy:iszego CSRS 
\VARSZA\VA (PAP). 26 bm. prze- 
\':odnic
cy Rady Pan3twa Henryk 
Jablonski przyj_l w Belwederze de- 
le
acj
 S
du Najw)'l3zego Czeeho- 

lowackiej Repnbliki Socjalistycznej 
z przE'wodnicz
('ym SN CSRS .Jose- 
fern OndrE"jE'm i przewodnieUlcym 
SN CRS Ka'relem KejzlarE'm. Gos- 
ciom 10warzysz,yl I prez
s S
du Naj- 
w:rzszego Wlodzimit!rz BerutowlcZ. 


Prze!
 nowym rokie;m akademickim  


(Doko1\czenie ze atr. 1) 
n
go systemu wychowawczego i
t- 
l1leJIt j
Sl.cze "Qbsz.ary nicz.y je" wy- 
k()rzyst:rwane przez sUy wrogJe. 
Podkre:51ono Scisly z.wiqzek zabie- 
g6w ideowych z pro
em dydak- 
tyczn;rm. 
Przewodnicz/:1cy Zarz
du Krakow- 
IOk
egQ SZSP .-\ndrzej Dyja st.wier- 
dzH. i.e - jak wykazuje doswiad- 
czenie licz.nych spotkail ze studenta- 
rni w ramach akcji .,Lato 78" - pco- 
blemem. kt6ry naibardzie.i nurtu.1e 
srodcwisko jest kwestia moralnosci 
swiata doroslyeh, hcznych uklad6w 
nieformalnych, wykrz.ywien w sfe- 
rze stosunk6w miE:dzyludz.kieh. W 
dyskusjach, kt6re toc-z
 si
 wsr6d 
slud-enl6w liezy si
 prl.ede wszystkim 
log:ka a.rgumentaeji. a nie krzykli- 
wosc a
li czy odwolywa'l1ie si
 do 
CLyn,n:k6w emocjol1alnych. 
W. rozpoczynajqcym 
i
 wkr6tce 
ro1ro 
'tIademickim - piZ
 
1.
e w 
cz.ter
h nowych domach stud
n- 
ekich 2740 miejsc. 
rak6w jest je- 
dynym mia
tem, 
dzie oddano bu- 
dynki przed ro1.IX>cz
dem rQku nau- 
ki. W sumie z akademik6w bc:::dzie 
korz;rstalo praw
e 17 t
'siE:cy mlo- 
dZl
zy. Wt';zy
ey studenci pochodz<\- 


I 


Zmarf Jan 


(Dokoiicunie Ie stY". 1) 
"pjf"" ..1\fitolo(:"ia", ,.n),.,k olimpi.v,1..i", 
"TrI:Y 7n,ki :IIodiaku". ,.Gadzina .rod- 

irmnomor
ka", ,.Z "nt
'rznf'J:o 
wia.- 
ta". Z zail1tt."rf'
owan dl:it"jami lifer=-.- 
tury, osobowoscil\ wybitny('h pisarr.y 
i psychologi
 t,,'or(,z05ci llterackleJ 
zrodzily sit: takie ksi
:iki, Jak "Kr61 
z
'cia". ..Alchen1ia slowa". .,Petrarka". 
h5i
zki l'oiwi
cone kuItul'zf! antyku 
oral: dziejom 1 -problemnm litt'ratllry i 
prary pisarskiej nie wyczerpuj
 twor- 
rzosci 3. Parandowskie..o. 3f'j o
ohny, 
ni
 mnid wainy udzial stanowi
 pn- 
"ft'iesd, ol'o,,'iadania. xbiol'Y w!'Il'omnirD. 
nowf'l autobiol(raficxnych: ..Nirbo w 
plomieniach", "Zt'gar sloneczny". "Po- 


W Mwartek, 7 wrzdnia br. oknlo 
I'odxiny %0.38 w micjscawosci 
Jawcsyce na drodl:e wlod
ceJ . 
Gdowa do Krakowa Jad
ca z)'Kzakiem 
.,!lyrena" uderzyJa w 17 -letnicgo chlop- 
CA. ktory szedl pobocxem prnwad7.
c 
rOWf'r: oriara wypadk u zK"int:la na 
miejs{"u. Kicdy 1Jrzyb
1i taan 'tll\kdo- 
nariU!i7
 "'
'dzi",'u R.uc.ltn IJroJrowf'l{ft 
k(\m
11fJy Wnjewvch.kif'j MO - ol"tnk 
unkodzonf'go pojazdu zastali d
 och 
nietrl:ezwych jego pasazerow, prarow- 
nikow Urz-:du l\liasta Krakowa: Jc- 
t"UI"0 B. - wlascicida auta i Andrz:eja 
(;. ObiAj zgodnie zunali, i
 cdowie- 
kiem, ktory w chwili wypadku sieddal 
ZA kiet"ownic
 umochodu byl Andrz:ej 
Bialka: zbiegl on pUf'd przybyci
m 
m.iJir ji. 
Rn7.(lf)r7
1" sit: po zukiwanit' SI'r/lW- 
('''!' n i
S1r-7p'';d,,: -po p(1lnn('y 7o n '!:f,,! nl1 
zatn!Jnan
 w rJon1u; i ('hot- ju
 "r
..- 
Inid. kied
 t
 Iko taln dotart, i IJI'I'\-ie- 
dz:ial co sit: stalo - oso1jy bliskie oraz 
iyczliwe radzily n1U, aby natychmiast 
ndd" &ifl !lam w rt:ce wladz sl
dczych 
- TIId lye,", .nip. 1'0.diAd,aI, 1pu sit:
n
l 
po kidj"7,..k
 0 gf'd
il1l" 1.3??J - czyli 
mnicJ wi
('ej w pi-:c godzin od wy. 
padku - pnbrano nlU krf'w celcm 
przeprowadll!:l"nia had:u; t"borator
j- 
ftY
h I1A law.rt
.c w nid alkoholu; 


Parandowski 


wr.;t do iyda", ..W"pom.nleftia i sylwe- 
tv", ,.I.uzne kartki". 
. Wstf'chst
pnna ,,'i..dza J. Parandltw- 
skie..o. I:najomo5c dzirjinv kultury i 
cywilizaeji J
czy !"i
 w jegn utwera('h 
. niez:wykl!ltl kunsztem narracyjnYln 
a J4:l:yk, ktcr
 In s" pisan.., czyni 10 
niedoscidym mildrzel\1 stylu. 
J. Parandowski dlul'oletni preZe8 
po td\i f' go Pen-Clubu, reprncntowal 
nasz kraj na ,,'if'lu mi
dzynarodowyrh 
knnl{rcs&('h pisarski('h. Otrzym31 naJ- 
w!7.!!ze odl:nanenla panllitwowe, m.ln. 
8ztAndar Praey I k1asy ..ra. Krz
'
 
"'if'lki Orderu Odrttdzt>l\ia Polski, a 
tak7.e nagrody picrwUf'lo .topnia 
paiudwowl\ oraa ministra kultury 
ntuki. 


I 


U 
Ma10 jest pi&a.rskich drutyn na 
iwiecie. gdzie os.oboWo6C trenera pror.y- 
cmie""a 81aw'l aamych pitkarzy. Kle- 
dyA tak bylo z: Romlt, tlom brylowal 
5lynny Hele-nio Herrera. Teraz podob- 
nie j
st w Bl.Ugii. Ow
zem wszyscy 
docel1iajC\ i chwa11i solidnosc ZE'spolu.. 
ale hrak tam wielkich gwind, na- 
tomiast olbrT.:rmi'l popularn
iCl cie- 
!l:ZY 
is: au5tr;acki trener ER
ST HAP- 
PEL. On wla
nie doprowadzil w 1970 r. 
FeYt'noord "Rotterdam do zdobycia l'u- 
charu Europy. teraz sw:
ci sukcesy w 
FC B:ugge. Ostat!!.io by! selekcjone- 
r("m r
prezen tacjoi Holandii. Pod jego 
kierunkiem ,.pomaranczowi" wYWI\I- 
czyli .w Argpntynie wicemi.strz()4;two 
iw'iata. A c-U3U na przYiotowania 
Happel mid malo, na co d2'.it'n prze- 
ciez nadal pracowd w Fe Brugge. 
Podczas MS nadchodzily do nas do- 
niesienia 0 obcesowym zachowaniu 9if: 
HIPl>@la, jeeo niechf:ci do prasy. ns.- 
zywano 10 ,.najTlU'liej sympat)rcznym 
trenprem Mundia!u". Nic z teco nie 
potwierdzilo _si
 w Krakowie. Ernst 


Tragedia na aroClze 


u!'ltalono, te hylo gn w krwi Andrseja 
Bialki nil"" tak malo: ai J.7 premi1lt': 
no d:r!ll'n!'
'f'ji I,,'okuratora zatnyma- 
n.. ta ki'f' j..dl\egn z l1a
aiero"; wla,he 
slrdrZiP IIznaly bowien1, if! Jerzy B. 
nddaj
r SWf'mu pijan
mu znRjolnemu 
klu('z:ykl e>d wlasnf"!fo auta - po,,"i- 
nif'n si
 byl liczyc z IIwentualnymi 
kon'ickwencjami tf'
O kroku, cs:yli nie- 
umyslnym spowodowa.niem smicrcl 
czlowieka (art. 152 Kodeksu Karnego). 
Podnas zatrzym)'wania przez :MO Jt'- 
rzy R. stawiaJ nl'or funkrjonariusF.om 
i ulJliiAl im. Rc\wniei i t
mu czl,,","if'- 
ko
 i pohnno kr..w d" ha.dan lahor". 
tor
 jn
'rh - i tn Jut W d
if" I"dziny 
nd ny.,
dku 1'od J."('
y{".mi; zawi
- 
rala ona 2,3 promille aJknholu! 
Prowadzone tv tel spra wie pun 
Prokuratur-: Rdenowl\ dla dzielnicy 
Podlorze sledztwo ujawnilo wiele fak. 
tow 1 okolicznosci bt"
JHljrrdnin bl\dz: 
.L'n5r
dnio zwil\zany("h II drama.tem fta 
gdowzkld szosit>. Andrzpj Bialka jut 
110l'rzedniego ,hlia, w tired
, zaprosiJ 
do swrlo mirszkRl\ia w Ko
zinach pra- 
C,J' ."'UO Imleftftika - 11& wo4k
 Pili 


tlo p6in
lo popoludnia umawisJ'!c 5j
 
zrr!l:dtt, ze ci
!f dabzy tf'l'o Ipntkania 
przelo7
 na nwart
k. Na druci dzit'D 
do f'bu Andrl:ejow prl:
 I
czyl sit: JII- 
rzy B,. ktory dopiero co powrociJ z 
zagranicznych podroiy. Wpierw g08cili 
w rf'!ltauradi "Pod Str7.elnir
" n" \VoJi 
Justowskit'j, a potcm pejechali wJunie 
do Gdowa. I'dzie 1ibacJ
 kontynuowa- 
no. l\lieli zanocowac w miejscowym 
hoteliku - lees: poznlej plany zmie- 
nHi. Dais Andrzej Bialka zdf'cydowa- 
nie t,,'jt'rdzi, ie do powroiu namawial 
ge w
-ll\nnie .'f'rzy B., rhnr f'n sam 
tlum"f'a:rl sit:. 7.f" nif' mn%e jf'rh"t-, bn 
j..d pi';'.,!. AI.. ni"df'ty - Jl0jcrhal. 
Obaj pa5abro
'ic I(pali 
111
czt'ni _ 
nawet wtrdy, Ifdy kierowca zoriento- 
wal si
 co .it: stalo... 
Kim jest I'lowny O$kariony': Andn:ej 
Bialka, Ucz
y c1zis 38 lat. mnid wic:cej 
przed rokiem z05tal Inilinowany za- 
st-:pc
 dyrektors Spoldzidni Budow- 
nidwa Wiejsklcgo w Krakowie. .W fir- 
mie tf'l tak sit: jt'dl\ak zlozyJo, ie ed- 
IZrdl NZef, ""i
c Andrz..j Bialka 1'Tl:f'- 
J
I jej kierewnidwe. Po ulJlYwie kil- . 


ku micsit:ry zwierzchl\if'Y Z .Wojf'wodz- 
kit"go Zwill,zku Sp6ldzielni Rolnicz:r ch 
doszll do wni05ku, te czlowiek ten na 
powierznne nlU slanowisko sit: nic lla- 
dajp! \\'i
c zdrrydowano sit: I: nim roZ" 
stac w najlagodniejszej formic: uzgod- 
nione Z zainleresowanvl11. ZC to on 
aJ}1 
zl07Y rnYRnat'jt:. AI; wicrszd 
8W' 
tf"gn nif' zrnbil: zac7o
I wiosn
 hi..i-"cf"- 

o roku rborowac. Juz od ponad pJt:- 
ciu mil!'si-:r-y brl on brzustannie na 
zwolni('niach If'karskich, ('0 zreszt
 nie 
przcszkad7alo mn prowacb:ic dosc oso. 
bliwego bybu :iYflia. Chyba je
zcze 
pray'iadnej chorobie dwudniowa liba- 
cJa p3cJcntowi nie wyszla na zdrowie... 

lt"dztwo w sprawie wypadku W 
,Jawcxyrach dobir
a jui kresu. W u- 
bic",'
' J1ouirdzi;tlf'k rf)7;",a\\"ia1i
I11
' rn 
trn tcmRt 7; ucft'n1 "od,r:orskit'j Pro- 
kuutury Rrjonowd prok. Andrzej"," 
N"nwllkowskim; 5h\ ierdzil on, it' na p']- 
c7"itku pazd7irrnika akt oskarlcnia 
I'rzeciwko ohu oskarianym: Andrzejo- 
wi Bialce i J erzel11U B. trafi do s2\du. 
gdyz W5zY5tkie J:a1'hnowane czynno- 

ci sl
dcze zostaly w zasadzie zrcdi- 
zowane. Ale na kanwie tcgt) drama
U 
rodd si
 t
'le uWl\g i l'rflt'ksji. :ie war- 
to do jello podloia i bohaterow bt:d7.ie 
powr6clc. .dY z:apadnif' s"dowy wyrnk. 
ADAM TENETA
		

/00545_0001.djvu

			r22C 
-' 


DZIENNIK POLSKf 


! 


TEMA' ,Y:GULI'Y 

 .' .. . '[ " . .'" 


l.....\
IANIE PRZEPISO'N 


- Cze.tio Ob8eTU'ui{', jak la- 
r.:one Sf:{ pr::ep1
y d.rogo-u' p , 
k;erowcy tliF' 8tO
Uj(
 

c: do 
z;1nkolV 1lp. tl' obTr:bie R:.;n"ku. 
en. tV 1-:l'(l}:o
df. t-omch;p !:!\ 
r,.,tt:11
1'= :aka:';J 'Il':azdu l i 71:kt 
ri
 qrzd:u;u;c r.:anda
15u;. 
"om
nda W(J,jrwod1'ka '-'JO w 
Krak??lv. ie in
o:1muje. 7
 lut.) ,
::,.- 
d 
ial p:Jci ;
l o.clpc:w i.ed.n
e s
'v::il{i w 
tej sprawie, l
cznie z v.'y.:;.
ga:ti2m 
su
'cw;rch kcnsekwc:nc;i W po6 t f:r...o- 
wan:u mandatcw;rm. j2k rJ">wn.:ez 
w kie
'cwaniu wn
o.s;':6w 0 llka
'B- 
nie do Koleg
um ds. Wykro
en w 
st(J
un:-u do o
ob lam:qcyeh' p:'7.e- 
pi
y. nOWnoc2:.es.l1ie Kompncia., '\1:::- 
jC!l
nia, ze w przypatlku stwie!ni;.F'- 
n:a wyk;'oczen pq)!::
n:anych 'pr?p7. 
kif"ru

('ych poja
d.ami. ki\;'.d
' o
y- 
watet na za.sadzi!> 8!'t. 20 
 1 Ko- 
deksu Post
powanii\ w sp:'
'a('h 0 
wyk:'oczen:a m
zc' k
e:'
"t'lac 
pT'av.'
 
do Kole-gium d5. WykroC7
n, II. \J! 
uC:;
8.1en;u sp:-Itwcy p::m1.o::
' udz;eli 
ka?dy 'tunkcjcnariusz MO. 


NIEDOPLATA 
\V RACHUNKU 


- Bardzo m,lif' c;eszV, 2P 
tcp1"ou:ad::a 171 y elekt,.oniczn
 
lIystemy 0 pIn!. .q o
e jedno k. 
k!opotliu'r, bo malo zrozumitl- 
l
. bstatnio 71p. u:yl\.Gzono mi 
W Tl1cnunku telefonicZ'nym tV 
,.ubryce "niedoplata" ku'off! 
Itukilkt:dziesi
ciu %lotyc1l, l"c% 
n;e u'ys.;:c::ego111iono za co:' '1 p- 
IJ..ro'/'l. pr:::/jmu::qcy reklomac

 
J"'l!t staZe %aj*:ty... 
W c.srodku p1'7:et,,;a!'zajI1Y m:f'o."iIlC f:iUl'ujl" ta kwo- 
ta w rubryce ..n:edc,plat;t" m:mo 
ze jest juz zapl-accna, W takim 
pl'zy:t: adku ..
-:hunek cplaC'a s'i
 n
 
nruc"k.u jednorazowym, cdlicza
qc 
nad
hlt:. 
Szkoda, ze in[ormoc,it trj flir tI- 
1h;??SZCZ0110 '10 olankir'ach npla t , 
osrodek 'twiknq
by tct???lf'- 

C1 na ",'
'pl.aceniu pracownikowi 
zaliczko,,'o pewncj kwoty, lub Zll- 
":iadc:nieniu go. ja}.:;
 kwotQ m':J7p. 
"t\T
'dac. a po p:'zedlozeniu prior; 
p;'acownika l'achunku' Znklrid lik- 
widuje wyasygnoW9nC! kwot
. lub 
zwra.:a mu nalcz,n<;sc do p:'l.yzna- 
nE'j wysokos
i. 
Oka7.uje sie \Vi
e, 7'" zwyczaj t#l- 
ki istnleje juz pan
 lat, ale. ZE: nie 


* 
Sieden1 


11"_ 'iclokrot"1!:e b!Jlam swiarl- 
,." k!??? Ul, gdy W koLcjcE' po ::;(1- 
"-up y ro.::.Lcgc..t si
 p.-o; e;st c::e:CaA- 
cych, gdy kws Slars::y pragnql. po- 
::a kolej1??osciq dokonac - .:::al.;,up6w. 

'e zle odruchy sq wynikiem za- 
rowno 1)Tak6w na TynJw, jak i 
zm
c2
niem wywolanym stra
q 
c::asu w tych <;klepowych posto- 
jQch. Zdll.miewa. muie jcdno.k, gcLU 
Tlikt lIic reuguje 'YI mtoclych 71U 
n(Jol osobni!-.:nu_,. ktorzll nmijajqc 
c:ekCl.1C1c'Jcil w .sk
cpil' pros::q o. 

[Jrzc(;a
 willa ('
!J ])i'..va. \\--6wc::o.
 
piolest6u, lIie ml!. PTc)by pr::cciw- 
sl.awlc;tia. sif;: ]J3clo
Jty7/1. sytua- 
c:)om r:cc::.ywisrie ":onc
q si
 c::;
-. 
sto lls!1:s2en.ieTlt ]JQ'ru 1licwyored- 
'n'ych st6w od amatoT6w piwka. 
zas ich koronnym aTgumcntem 
jest stwierd2c 1 1ie: "gdyb!/ n:e to. 
qadanina J".l
 by nas nic "?Jio". 
Po C:Jtril. d.
,,;pe!7ic1/tka por.'o.jc bo- 
teri'" lJutc:!ck, t1 mlod.:i 'l.c?,:c:wcl::.q. 


jf'
t 7nany to fakt, !':ko:'o mOL :n- 
fQ!'mato
'zy ,.z hran:')'" nle 0 n:m 
n:e wiedzidi, Kinzalei-n:e od tf'
O 
dodam, 7e mniPj klopvHiwA jp
t 
f()J'ma 7;:1jXmc
:, bpI. o-hr,wi.r:ku 
p:'udkiadania r;t.:hunku. Czytelni- 
kc
...i dz.:
kil

 za l:
t! 


KUPKO ..TRABAl';TA" 


- W ;<11dej cenle sq "a'no- 
d:od1J 7r..arki "Trriba';l.l;: C:1! 
1" "JZfict je kupic ::a r;otowl
( tJ) 
ztot!jch po:skicll, lub za. rl,,- 
t"':;J? Cz
 pro'Wadzol1a. jr st 
ipr:eda
 rata!no? 
PP Polmozbyt KrakoW", al. 29 Li- 
8topad
 
f1. informuje. .i:e cena tf'- 
2(} sRmo-chodu (limu<'yna) wynl"l;i 
S:O t:.F.. zl, a samochodu ..Trabant- 
C{'lob
" - !!f) tys. )1. PH?. POL-' 

iOT B.iuro EkspoI'tu Wewn
trzn"'- 
gt) w Wars78wie pl. Ll'nskil;
() 10 
nie p
'owadzi sprzedazj' dew:zowej 
samochod6w tf'j marki. Spl'zeda.i:y 
ratalnej samochcdow ooooowych w 
I"hwili Ghecnej nif' p::ov.-adzi sj
. 
Polmozbyt przyjmowal pr7edplaty 
w tym rc
u w tf'
'minie cio d'11ia 
1. 08. 78 z terminem reaJizacji w 
1Pf1S r. 
Czytpln ikow %0 il1tFT"SOICD11 ych 
1raTu71kami i flJrmami sprzedaiy - 
j'lformujemjJ, ZP tV rubryce "Szpa.l- 
tn. kieTowcjJ" ukazujq 8i
 oktllalTlP 
tinTlp. nie tylko dla tych, ktOT:J/ jtlz 
1'I10:1t lIamochody, 1 (lC;:: dla ich po- 
tencjo.ll1l1Ch 71ab
wc6w. 
 


ULGA WOPLATACH 


\Vi
'a - neka nodtiei 


. 


I. 


- Pobieram Tent
 rOdlin1Jq 
po :::maTlym m4?iu. Czy pr:.y 
1I"!lJe::.d.zi
 ZCl granic
 mo,,
 
kOi'zystac % Op'atll UlgOlCPj 
jak ???1neryci i Tenc-isci, pobiF- 
f'lI,;qcJ./ St.ciadczenia. z tytuhL 
U:
!il;nej pTOC
? 
Oct cplat paszp.k informuje Biuro PaSl.por- 
low K'
 :\10 wynika, ze l'own:pi. 
C50
R p;:>bi era j
cR ren tf; po mc;i.u, 
mil pra_"'"o cio korzystan:a :r: t
j 
ulii.  
.
 
'
 


ZNIZKI DLA EJ\'lERYTO\V 


- PT082( 0 informacj
, cZlJ 
rmeruci spoza Krakowa mOjq 
prau'o do kupna. ttlgowych bi- 
letow w kTako'W8kic1
 tramu;o- 
ja.dl, :iak rowniez czy osoby 
p.,b;ei"ojqce 1't;nt( rodziu71q ffln- 
jq prau'o do ulgoU'ych bil.e- 
tow? 


Inial taryfowo-biletowy MPK 
"-yjasl1ia, ze pra\\'o do biletow ul- 
gowych ti'amv.'aj-cJwy.:h nlaj
 w 
Krakowie eme.Q'ci i l'enci8ci 1: Cft- 
lq!o k:'aju, ZI'll'zi1-d.lenicm PI'C;:Y- 
denta mias
.a Ki'akowa Nr 32/19,8 
or! tE'
O roku p
'awo do ulgo-w).ch 
bl]???tow ma
q rowniei csoby pobil:'- 
1'8.j
C1" renly !"o;izinnr-. Warunki
111 
jednak jest w przypaclku uprs.w- 
OlEn - do ulll nicpo7.ostawanie \V 
stosunku pracy. Totd w p!'zypad- 
ku konti'cli nalci:y przedlo::zyc GQ 
w
Ja:iu cd
'inpk rent)'; cm
rytury 
i dc",.oo osot::sty. 


. 
P IV\!... 


Z'Jj/ci('stwo jest pn ich IItrnn;e'. 
!\'icc1awno w ta;,,!ej wymmnic 
::dail, ktorq podj
lam dlo ;..aSI'JC: 14, 
Itslut:za!am, a m.ial to bye dowci-o 
zc ::qdajc!cy piwa jest inwalic1
 
wo. i enl1ym. iV'.'..:.t po::a mnq si
 nie 
oc1ezwul. DopieTo po W1Jjsciu tych 
dowcipnisioVJ, ale jut z piwem, 
l
tos =azq(h
l ksi[l:ki zazale1i. Dlll- 
c;::(!(}(,? Zd::iwila -si
 p
:spe(lientka. 
Bn pmii !;pT::eclala piwo poza ko- 
i.e jnoseiq... 
O('i.no.c;;;:
 11' 1'0 
c I! i
, -;;(1 pro r.011'1? 7- 
r.u hOIHIlt, nie tJJ
e i/!f'pa:iq v'(lzi
- 
'''om OV:;:C'l yn1()c[yclt m
icz.uzn. i1F' 
C.'i<:lf su; ic1! po:;!)yc s
JJbko zc 
:>1:!epu .,by nic To:::ra3iali:". Prz'y 
tr,m wicdarO\vania wisf y 
mU:'7.1\ z.naleze, kazdy na swoim te- 
rC':lil', wlasciw
 iormulE: d7.ialania i 
t#aj1epszy sposub rozwiC\zania teg'o. 
. ,:;woistpgo wE:zla. Ty]ko bowiem do- 
prowadzenie do pelnej kla::-ov:no5ci 
i prz.ejrz;rstosci st.osunkow i powiC\- 
7.an istniejqcych mi
dzy zaintereso- 
'..:anymi bezposrednio Wisl q , stwo- 
T7.
' warunki umor.liwiaj&cc kom- 
pleksowe prace projekto\\"o-koncep- 
cyjne. ZbE:iajqcy si
 szybko czas 
kO:1!uetnej, imvestycy jnej realizacji 
don:oslych, histarycznych postano- 
\\'i
n XII 
le
1Um KC PZPR wyma- 

al bE:dz.je z cal
 pewnosciq rady- 
kalniejszych jednak roz\Vi
'l..an or- 
ganizac
'jnych. 
N asza "Dzienniko\\'a" '\;yprawa "Co. 
10:lelem" \\' dol Wisly stawia so- 
b
e za c(>l d6wJ1Y nie tyle konfron- 
ta-c.
t: zaiozen og61nych pro
ramu 
..\V;Fla" Z dz.isiejszym sta
em tei 
rzeki, ca raczej pozna.nie planow i 


. 


. 


. 


. 


. 


.: 


nadziei w;
1.anych Z tym 
,'iclkim 
przed::
wz:
ciem Vl mlod,ych woje- 
w6d7.twach. Je
li spojrzec na map
 
Polski lat wo dost nec, 
ledz.qc bieg 
W;sly, ic niemal od zrodel po Kra- 
kow rzeka piynie przE'7. tere:IY o
.ro- 
mnic llaS
'CO:le przemyslem. Za os
.a- 
tni
 slu7
, t
 w Przewoz:e pO:1itej 
Kowt'j Huty, rzd
a wkracza \V krai- 
n
 rolniczet pozbawionet wi
kszych 
zak!ad6w produkcyjnych. Krajobraz 
zmienia si
 dopiero po ponad stu 
ki1ometrach, w wojewodztwie tarna- 
brz.eskim. Polan;ec, "Siarkopol", Sta- 
Iowa Wola to slowa znane W kraju 
i mowiGce same 7.a siebie. W tym 
pr
':':1ym i wsze
hstronnie rozwijaj
- 
cym si
 \\"ojewodzt\\'ie \Visla jest 
f..:utentycwet rze
;f4 r:.ac1ziei. W oowie- 
dzanych przez nas instytucjach i za- 
i\:ladach rozmowy byly rzeczowe i 
koakretne, Pelnomocnik przy UIZE:- 
dzie Wojewodzkim w Tarnobrzegu, 
wicedyre
::tor Wydzialu Gospodarki 
Przestrzem:ej i Ochrony 5rodowiska 
Ja:1 Gladysz sluiebne funkcje Wisly 
\\'obec Tarnobneskiego uj
l \V punk- 
tach: przewoz \\'
gla do Polailca, 
p;asku szklarskie,go dla Huty Szkla 
Okicnne
o \V Sandomicrzu, wE:gla 
dla c:eplowni "Siarkopolu". "\n:p;la 
dla (ieplo\\-ni w Stalow('l Wo- 
Ii (Wish} i Sanem). Z; wojewooztwa 
natomiast rzek q poplyn:e siarka do 
portow morskich, ruda' do Huty im. 
Le!1ina, c1wusiarczck w
gla z wy- 
t worni budo\\.:anej obecnie przez 
Francuzaw, Zapotrzebov,.'a:lie na 
transport \\'odny bE:dzie siE: niemal 
z roku na rok podwajac, chocby tyl- 
ko na skutek uruchomia:1ia nowych 
kopa111 siadd, m.in. W Osieku-B
ra- 
nowie i Jcz;orku. Nim jedllak rzeka 
przyjmie te ladunki minie kilka do- 
brych lat. Na tarnobrzeskim odcinku 
Wisly pD\Vstac muszq cz
ery porty, 
piGc :;topni pi
trzqcych wra?: zc s
u- 
zami, nowe dro
i dojazdowe, urz
- 
dze
1ia towarzyszqce, cala infrastruk- 
Lura zwiC\zalla z nowoc:z.eS!1'1.'m sz.la- 
kiem \\'odnym, trzeba tei 
tworz.yc 
sz.kol
- kszta
c
ce specjalist6w. SIo- 
wem . jest ogrom pracy i albr2'.ymip. 
naklady obliczane dzis w wojewodz- 
twie na 40 miliard6w z:o
ych. 
Nie mniej \\'a:iay od Wisly jest dla 
tego wojewod7..twa i San. Bez uze- 
glownienia 1.e.i rzeki nie sposob po- 
\\'ai..nicj my&lcc 0 plallowanej inte- 
gracji trzech najwiE:kszych osrodkow 
miejskich - Tarnobrzegu, Sando- 
m:crza i Sla]owej WolL .IlIz 
dziS zapotrzebowanie Stalo\Vej Woli 
na \\'

iel si
ga 1,5 miliona ton 1'0- 
ct1i
, Transport wOdny bylby o
zy- 
wiscie najdogodlliejszy i najtanszy, 
a wracaj&ce barki moglyby zabierac 
np. wyroby hutnic
e. \V ramach pro- 
gramu "Wisla" przewidziana jest 
rowniet regulac.ia Sanu. WstE:pne ZR- 
loi.enia przewiduj
 jednak skrom- 
niejszy niz na Wisle zakres rob6t. 
przez co San bylby drog
 wodna 0 
klasE: IJii.sz/:1. W przyszlosci pociC\
a"jo- 
by t{) za sob q koniecz'1osc wylada- 
\V
'wal1ia z barek wplywajetcych 7- 
Wisl;" na San czc;sci ladunku, a wra- 
caj/:1cych ze Stalowej Woli doci1\Z.a- 


nia. Proces to 1--osztowny i skompli- 
kO\Vauy, CZyz WI
C nif' kp:
i od nl- 
zu - postulu5<\ go
p{)darze Tar'1O- 
brze!'kie20 - do!ozyc trochE: ...1 aran 
i zlolowek ('z: ni<\c 1. Sa:m dro;:::
 
wodni\ IV mi
dzynarodowej kla
y? 
T aki w!a
nie San by)b' r6, 'ttiei. ,
 
rF.kp, tutcjszemu przem:"slonemu 
gijlantowi - Kopah10m i Zaldadom 
Pf7.et worst w a Slarkowe20 "Siarko- 
pol". 
Siarka jest tym dla Tarnobrzpskie- 
go czym we
iel ??.I:a 
l
 !w, Po!-,:a 
zajmuje dzi
 d!'ugie w swiecie po 
Kanaozie miej
ce w wydobyr;u 
t
go cennego piel'wia!'tka, <1 2',d"- 
cydowan:e przodu je w e1(:spor- 
c
p.. )./a ra7.ie 3,5 ml'1 ton wydo
 
bycia da.i
 kopal'1:-:: \V Gr'-;;(bowie 
 
Baszni. dwie nastepr
, kt6re v:ybu- 
doV!ane zO!'l-Lanet kosz.tE'm 14 mId 1.}O. 
tyC"h poc1:1io:;C\ urobek 0 6 m1n lan 
siarki w skali roku. 
W Kopalni i Zakladzie Pf7erob- 
czym Siarki w lVlachowie 
potyka- 
my siE: Z dyrek1 orem tE:'
h liczn:'m 
mgr into lVlichaJem Duszkiev.iczem. 
To 1en ??am Dusz.kif>wic,.. k1jrv 
byl szefem operacji "Wisla'" p-ole15a- 
j
cej na transporcie 1800-toPovJ(' j 
koparki z Piasec7.!1a do Machowa 
prze7. najwjE:kszq polskC\ rzekE:. fil[a 
takze na swoim konde inn' u' 'po;;. 
Bylo ta 15 grudnia 1075 rOJ{u. Ogro- 
mna. koparka 0 ,"'adze 4395 ton zla- 
mala siE: w kilku miejscach. Kolor.; 
mial 179 metrow dlugosci, 42 m
try 
s,erol
osci. a w: soko
c lO-piett owc- 
go domu. Na Sz.cz
scie ludzie zd
zyli 
na czas opusC"ic stanowiska prac'l., aJ". 
dluzsz.y przesto.1 urU\dLel1;a groziJ 
nieobliczalnymi kO:lsckwencjami: ko- 
parka zbierala pr1.cciez. na godzin
 
15600 metro\\.' szcscienn:ych nadkladu 
Zawiadomiono l1ajlcp
Lych iachow. 
cow, do kopalni przyjechali spcc;a- 
l:sci z RFN, Wielkie.i Brytal1li, t;
A. 
Zaden z nich nie rokowal kr6bzego 
czasu usuwa:1ia a\'\'arii niz. dwa - 
trzy lata. \V6,vc7..as postawiol1o na 
wlasnet zalogE;. Kierowr'ictwo n:,ec- 
jalnej eki.py ob.i/:1J mgr in:i. Dus
l{ie- 
",icz. Po sZeSciu mie :acach wyt"zo- 
ne.i, ale starannie zaplanov;ancj" ro- 
boty, koparka znowu rozpocl.E:la pra- 
CE:o Szefo\\'i 
e
polu przyhylo troch
 
siwyc:h w
osqw" a 1'0 udanej akc 
klap
 marynarki przyozdobiJ I
rzJ z 
Oficerski Orderu Odrodzenia Pobki. 
T arno1?rzeska siarka to aut.enf
 C7- 
ny glgant. To nie tylko kopalni". 
ale takie tny fabryki k\-\'asu siar- 
kowego, dwie nitki produk:yjne l1a- 
wozow mineralnych: super!osfa1 u 
granulowanego i pylistego, w sumie 
1 mln ton rocznie d]a potrzeb ro]- 
nictwa pOludniowej Po]ski, to pro- 
dukcja topnik6w dla hut
1ict\Va me- 
tali kolorowych, wreszcie wytwornia 
ziem biel
cych, artykulu uzywanf>-'!o 
pn.ez. przemysl spozywczy i do r
- 
gen
J'acji olejow samochodowych. 
O
rom 7.adail, potE:i.na produkcja, 
wielkie obci
ze:1ie tra::Jsportu. 
ZBU; VIEW PELKA 
WOJCIECH TACZA
OWSKI 


RADIO 


rROGltAM I 
1i.2S-!l.OO s:. &nal
' dnlR. 11.05-11.40 C;o;I e- 
1" po, v rnJ.w. 1:'.05 Z krCiJll 1 Z
 {;wla:ta. 
J
.25 :\Iozaika polskich melodi i . ];j.OO Kon- 
t"e-rt na in
trllrncnt
'. ]3,25 P.esTl 1 nllt
' 
",".. 'Uti Pio!';cnki dla 
nl('n:J:cln- 
til\V, ".Hi Gra zespol E, 5P
'
"t':I. 7.35 :,lale 
r,1uz:,-'l-:ow;tnil':. 8.00 Dialogi i zbli;:eniOi. 
!' 30 
ly 78 - aud. Studia ::\.Uodych. 9.40 

,
llosnikom piesni ch6ralncj. 10.(iO ,;Nd 
sciernls"...u" - aud. sat. 10.30 Duety jd7.- 
7.owe. 11.00 Tematy 7. \VariacjC!mi. 11.35 
l..horoby spoleczne nadal gl"Oine. 11,45 
:HU7. spod !,trzechy. J2.2tJ :,lel. Iud, 1::.25 
,,::"\alize wojny prywaLne" - 
ra
m. pow. 
]2.45 Tailce z roznych f'pok. 13,1)(1 AmI. 
publ:c. 1:1.10 
hl?, w tea trzf'. 13.3!; Zc 
'I.
S
 i 0 w!;i. 1:1.50 :\.lax "
n Egmond - 
1;ftr
't(ln. B.ln \\"i('('"!' j, Il"plC1. nowoc7.p- 

niej. ]4,30 Dla d..i
ci - ,.s1011 Tr<\b",l- 
l"\:i". 14..50 ;\luzyk II A I TV 


S21
ic do portretu. 22,30 Mag. Itudencki. 

;;.40 Muzyka na dobranoc. 


PROGRAM HI 
7.00, 8.00 Ekspl'ef;em prl.ez 
wlat. ..
 
Co kto lubi.' 9.00 "Dzieil liy.iikaln" - pow. 
9.10 l...iermc1sl plyt wylw6rni Amigll\, 9,30 
I';:iSZ rok 78. 9.45 D)-skotcka pod IU'usYII, 
10.30 Ekspreficrn pr.te? sWiat. 10.;,5 811, 
Bandy lal 3O-tych, 11.00 7..ycic rod.linn
. 
1..::<1 Dy"kotd
a pod 
ruszII. 12.00 E:"s- 
p:-f'
cm p
'7.c7. i.wiat. J2.25 Za kierownicil. 
..:1.00 Powtbrka ., lozrywki. 13.50 "O
miu 
gwardzisl6w w czarnych bermycach" - 
pow. H,GO Lato w filharmonii. 15.00 Eks- 
p
 cscm przez swicll. 1:1.05 Wakacje ze 
s\\'ingiem. 15,40 Pr.leboje czterdzieSlolat- 
l,ow. 18.00 Niebe;>;pieczny partner. 18.20 
1\
u7.yl
obl'anie. 18.45 Nasz rok 78. 17.00 
T'.ksprescm pf7.C7. swiat. 11.05 Muzyc"m
 
POCZli-1 UKF. 17.40 Sladaw,l jazzowych le- 

end. 18.10 Polilyka dla wS.lyslkich. 18.25 
Ca5 relaksu. 19,00 Pow. w wyd, d7.wi
k. 
-' "Doklor 1\1.lIrek". 1\1.30 Ek
pn"5em 
J:;fZe.l 
wiat. 111.50 "D7i('n f;I"::ik,Il;i." - 
p0W. 2C.OO Rilluro. 21.00 L. v:;n Beeth.,- 
'-.'na f'lptl"a omnia. 22.08 GwiR7da R:
('\- 
r,:'u wipc'or6w 22,15 TI"')' kw;:!dran
t: 
j.05 
1it;dzy dniem a snem. 


PROGRAM IV 
7,0(1 Len
n a sprawa Polski n
epodle- 

i.eJ. '1-.15 
1.uzyczne dziel't dobry. ".40 RM- 
rlio dedykllje. 8.00 Gt'a zespol "Arp Life". 
8.]0 R..d.-I elew. szkola sredn,a dla pl'ae. 
- Hlstori;.!. 
.25 N. :>'li.Hr
n
l' r]
'I:,.,.ui" 
W;"'lkl\ O,'kle-<:IPI ':;ymlon,c7n/ll 
R i TV, 
r.rJo Dla klil" 1 (w
'ch. mm;.) "Cz:;j 10 


;!.loflO?". 1'-30 S. R;;chm..ninow - ,.1'
.'ld"'" 
- TablcCltlx", 10.no Dia kl;;.,. vrr (hl
ln- 
I':
) - ,.I..on
r('s W;l'dcJ1skl". 10..:0 F.
t "'- 
r!
 prz
 jaini. 1-1,(10 Dia tlcn.stn.}..nw Ohn,- 
r-iady Artysl
c7n
j - ._Pi:'am;dv 1 7'
- 
Jl,UrRty", 11.::0 SJ:I Jka '-li1lli c<.li , ]2,21) 
:....el. Iud. 12,25 G,elda pi:; 13 00 
Pj,......;:a 
l:elena Vond"acko,'a. 1:1.15 Tancc i p;t>- 

ni zicmi kiclcckicj. 13.30 Tu SLud io StF- 
I too. 15.05 T) godml
 kullurRlny. ]S.iS h. Wi1- 
ctr;;ln
 poclycki. 16.05 PiE', WS7a pomOf". 
]fL
S Nallka - praktycc. 16.50 Wydal'ro- 
t. a, opinie, l'cfeksje. 17.20 W obll)OIe 
t:l"aju - POlskie zcsp. insl um. 17,45 f'H- 
flOllolm.a mu? 18,24 Pogoda. 18.2!; Z.,.pom- 
l;i..ne kuHul'Y. 19.00 Lt"w;ca W ]!I{)5 rol
u. 
lP.30 Sludio SterE:O 7c1prds,a. 21.:?0 \\1. Co- 
n(,"(,l' pr.tcd",tawI<. 21.;)() :'\jURT - Wprn- 
wlic!.fenie \V pl-oblern; I, "
f' prac
 rlyrtolk- 
f V c 7 nc,1 !wl
ol
'. 22. U W 'ro!';('''' 0 10:1'''''0 I 
tr
"c. 22,35 RMC!'O\Vo-tdc\'.'. s??ko!cI . 'C'dn:a 
61a prRc. - Biologia, 


TELEWIZJA 


PROGRAM I 
15.00 Melodie. 15.30 NURT - -:\1oz1'wo- 

cj objektywnej analizy occay le.
cj.. 
18.00 Dziennik. 16.10 Ot. L.lyw. 16.30 Dla 
rlzleci, 17.00 Stl-tdio SpoI.t - 1'> po
rednJa 
tnlOf>misja z Pucharu E :,O,)y w pi!ce 
no:1:nej: WI!'.la K I ako\V - }-C Rn.u

e 
(Delgia). W w przel'wie meC7U 0 17.4!; - 
101l()w2n;e exprcslI 1 HHltpJ:,O Lol).(PI. 

!I.OO Dobl'anoC' If1.1f1 S;or]pm}.;::i. 19.JO 
''''ipc?or T d7i
nnlkif'm. 20.:;0 ,,\1,1- 'It" 
cUi", pl,dn" z r;or:" - fllm p: od. "F . 
71.!;O :R;'w
, ].:nmpCl1'1if', doworlc' 2
.1l! 
Dziennik, 22.45 Uparcl - I t:por'dz. 


PROGRA
1 11 
17.05 ,.Petra 1 jej d1"uzyn
' - film 
Nod. NRD, 17.35 Klub Jazzov.y Studla 
Gama - "Gwlaz.dy Jauu w Polsce", 18.]5 
"Gra" - f;lm prod. CSRS, 19.]0 Krf')- 
1'1ik.a. 111.30 'Vit"c7or z r1
icnnil cm. 2(1,30 
Or:! ,.m" do ,In" - .,D
{;";'
R", 21.1Jf) 2 4 
!:."'rl.tlfl' 21.10 ..?o
kol '.!. rj' 
film "Oo
kl. :!l.40 OI;JNO\t,,'C a
l: pr" "q':o.
		

/00546_0001.djvu

			4 


OZIENNIK POLSKI 


f\! r 2"l.!J 
-,-; 


f' 


E., \1 


s 


, ' T 
. .. 
" \.' I 


l 
Gladkie lWVCiestwo POdhala z Stoczniowcem 


'" 
.,,, 
 n1 1 al'
u hckC'iU1Ski i Jachna po I, ala 
i 11\SZC-an: Blaiow
ki. 
Opl"On\ir nione puchal'owymi sukce- 
Mmi P01hale nie dBlo szans s
ocz- 
n;.,
'C'
m z Gdanska. Gra toczyla s:
 
P'''''P ca
v mecZ do jednej bl'amki, 
..S;:a l'otki" bombal'dowaly pI ZEZ 60 
minut ..5:Wlcltyni
" ftidl(' bl'Oniqcego 
O[s"'ewskiego, ktory ul'atowat e(lsci 

Orazki. 1\owotar7.ank 
Mieli zd"c')dowanq prz!>wag
 w polu. 
Xa uwag
 zasluguje fakt, iz doskona- 
I
 grajGjcy cbl'onca Podhala - Isk!'zy- 
,'k" uzyskal w tym spotkaniu az 3 
bramki. Wal'to podkreslic. 7e w bram- 
l"f' Podhala w trzE'ciej tercji vlrl!>biu- 
....''''al mlo<:.ziulk; Pawd Lu' 7.gloszenie planowanych robot przed uplywem \'oku 
kalendarzowego, poprzedzaj
ceJ;o rok "\\' kt6rym 
prowadzone b
d
 roboty. celem uj??;,cia w harmonogra- 
mie robot 
<> dwa egzemplal'ze pl'Oj
ktu technicz:nego, zawierajq- 
cego obov.. iqzu i
ce uz
or1nienia 
<> uz
odnienia planowanych robot z zainteresowanymi 
jednostkami 
<> potwierdzenie przyj
cia zlec
nia na wykonywanie 
robot naprawczych w pasie drogowym. 
\" Iwi
zk.u z powyzszym Krakowski Zarz
d Droit' pro
i zain- 
terl"SO" ane instytueje oraz osoby pr
\\ atne 0 zgloszenie do dnia 
15 grudnia 1978 roku wyka.z6w robot. 7.wll\zanyeh 7. rozkopaniem 
lub za.i
ciem P;\sa, drot!owe!!o, ulie i nla('ow, 1'3 ferenip \\ 0- 
je\\odztwa miej
kiego "'rakowskie
o, w roku HI79 oraz na lata 
na
t
pne. 
"'ykazy dotycz
ce robot plano\\'
nych do wykommia \\' grani- 
each administrac}'jnych miasta Kl'nkowa, nalezy przeslac do 
wlasci\"'ego D7.ielnicowe
o ZarzC\du Dr6g. 
'\'

kalY robot plano\\ anych w pasie drogowym na terenie 
'" 
\ie\\6d7twa rniejd{iego krakow..kiego (7. \Vvlqczeniem rniasta 
Krako-wa). dla dr6g lokalnych i komunalnych. nalezy przeslac 
do Krakowskiego Zarzqdu Drog. 
Zaznacza si
. te na roboty nle zgloszone w w. w. termlnie, nie 
b
d
 w
'dawane zez\\- olenia na prowadzenie robot w pa'sif' dro- 
Row
m. K-6554 


Dzielnicowy Za- 
Krakow, ul. Lu- 


Dzielnicowy Za- 
Krakow ul. Ha- 


KURSY PRZYGOTOWAWCZE 


NA WYZSZE UCZELNIE 


ORGANIZUJE Zarz
d Krakowski TWP. 
Iaformacje I zapisy: 
KRAKOW. ul. Basztowa IS, n' p.. 
codziennie, z wyjatkiem sobot. 
w godz. 12-H, oraz we wtorki 
1 czwartki w godz. 15,30-17,30. 
K -534
 


K U R S V PRZVGOTOWAWCZE 
do egzaminu parist\."owego 
na tytu' TeCHNIKA EKONOMIST"f 


7. zakresu poltcealnych studi6w zawodo- 
"" 
'ch, 0 specja'1nosciach: 
1) ekonomlka I organizacJa przed- 
lit:biorstw 
2) ekonomika organizacja budo\lV- 
nictwa 
3) obsluga ruehu turystycznego 
4) hotelarstwo 
5) ekonomika pla
y pl'acy I spraw 
50cjalnych 
organlzuje 
ZARZ.,\D KRAKO\VSKI T\\'P. 
Krakow. ul. Basztowa 15. IV p. 
Informacje f r:aplsy codzlennle. z wy- 
jqtkiem sobot, w godz. 12-14, oraz we 

torki 1 czwartkl, W &:odz. 15.30-17.30. 
K-5341 


K U R S Y JF;ZYKOW OBCYCH 
w ZAI{LADACH PRACY organizuje 
.,I..ING\\'ISTA-OS\VIATA". . Zgfoszenla: 
Krakow, ul. Mazowl??ka 8. teL 394-23. 
K -58.37 


Laboratoryjne K U R 5 V j
zykow: 
. ANGIEU
KIF.(;O 
. NIEl\1IECK1EGO 
. FRANCUSKIEGQ 
dla poczC\tkuj
cych . zaawansowanych 
orgao'zuJe 
..LINGWISTA - OSWIATA" 
Wpisy: Krakow. uf. KRO\VODERSKA 19. 
SZLAK 'J - w coc1zinach 10-18. ul. 80- 
GATKI 5. W fodz. Ii-II, . ")'j
tkiem ,"0- 
b6t. K-5333 


l 
POlrl\zeni "VII Ih:bokim b6lu i zalobie 7a\WiadamiBmy, 
e rlnia 
5 w't,psnia 
1978 r. po dlugi4!j 1 ci
.lkiej chorobie 7n1larl W Krakowle, w wleku;
5 lat, 
nasz: ukochany 
z i OJciec I 
STEFAN PIENIA.ZEK 


mjr WP - ucze8tnik walk 0 Berlin, odzraac$ny Krzyzem., K.w.walerskim 
Orderu Odrodzenia Polaki, Srebrnym Krzy:iem Zasluei, M@dalem "Z.. 
udzial w walkach 0 Berlin" i innymi od
aczeniami yojskowymi. 
Uroczystosci pogrzebowe odb
d
 si
 w c:t
adek 28 .rzeSnia 0 J:odz, 
15.30 na cmentanu w Krakowle-Batowicach. 
'20NA. SYNl, CORKA I ZIF,;C 


z el
bokim :ialem uwiadamiamy, ze finia 2',wrzesnia Ifn8 r. zmad nail. 
mgr MARIAN KANSKI 
st. inspektor wojew6dzki, dlugoletni pl'ac
nik W)'fd.r:ialu Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych b. Urz-:du \Vo3ew6dzkiewIO. a ob
nie Urz??:du Mia.ta 
Krakowa, odznaczony Srebrnym Krzyzem. Zaduei. . 
W Zmadym tracimy cenionego pl'acownlka i serdec:.tnE'IO koll!'g
 1 p\'%y- 
jaciela. 
UroczystoSci pocrzebowe odbQd
 sit: d
isiaj, w jl'od
,427 wl'7.inla, 0 ,odz. 
16, n.a cmentarzu w Korczynie Stal'ym. 
DyrekcJa 1 R.ada Zak.laclOM'a Wy4lialu 
Zatrudni
nia i Spraw Sodalnyeh 
1Jn-:du m. Krakowa eras koleiankl 
i koledzy 


z el
bokim zalem zawiadaU'liamy, ze w dniu 22 wl'zesnia 1978 r. zmarl 
tragiaznie 


. . 
Inz. 


ANTONll SURMIAK 


dlulolE'tni starJizy projt:ktant. odrlany i ceniony praoownik naszcgo Biu- 
ra, odznaczony S,l'ebl"nym Krzyzem Zalslugi i Zlot	
			

/00547_0001.djvu

			N r 220 


OZIENNIK POLSKI 


Kol. WLADYSLAWOWI ztJl;BIZ 
:,kladAm3' wyrazy glt:bokiego w
polczuc1a II! po- 
Wodu 
mierci OJCA, 
Zu%
d, RAda Sp61dzielni 1 Rada Zaklado
 a 
Krako" skleJ Sp6ldzielnt Cuklerniczf'J 
\\ Krako\\ ie oraz koldankl I koledzy 


Lek. med. ".
RBARZI!: ROGOW5KJEJ 

kladamy WYZRZY glt:bokiego wsp6!czueia II! po- 
wodu Amierci MATKI. 
Praco'" nicy 
\\ 01ewodzkh"J StacJi Krwlodawstwa 
W h..rakowle 


MARIA 


S, t p. 
CIESZYNSKA 


dlul
letnla, cenlona I 'I".oro"..a praco\\lIica Slut- 
by Zdr
" ia - 
deszla 
d nas na zaV:SZe dnia 
25 wrzetnia 19i8 roku. 
Zegnamy J
 z: gl
boklm talem. 
Koletanki 
. Pallstwo"'.ego Szpltala K.linlcZDelo AM 
w Krakowie 


- 


PRZET ARGI 


- 


Akademia Med
'czna 1m. M. Kopernlka w Kra- 
kowle, Dzial Transportu, SPRZEDA 'V DRO- 
DZE PRZETARGU NIEOGRA
ICZONEGO: 
1) samochod marki Fiat 125 p 1500 cern. nr 
silnika 286155, Dr podwozia 4560:>4, nr re- 
jestracyjny I{S 30-3-1. przebieg 147.000 km. 
cena \\'3-"wolaweza 6....000 zlotych 
2) samochod marki N
'sa S 521, nr silnika 
3
1581, nr podwozia 1-15751, nr rejestracyj- 
ny 98-82 KN. przebieg 70118 km - cena 
wywolawcza 59.200 dotych. 
Samochody mo:ina oglqdac codziennie w go- 
dZinach 10-13, \V Dziale Transportu Akade- 
tni Medycznej przy ul. Kopernika 19a. 
Komisyjne otwarcie przetargu nastqpi w 
dniu 10 pazdziernika 1978 roku, 0 godzinie 9, 
'v siedzibie Dzialu Transportu Akademii Me- 
dYcznej przy ul. Kopernika 19a. , 
Biorqcy udzial w przetargu obowiqzani Sq 
Wplacic wadium \II wysokosci 10 proc. ceny 
WYWolawczej w kasie Akademii Medycznej - 
Krakow, ul. Anny 12, najp6iniej w dniu po- 
przedzajqcym przetarg. 
Zastrzega sif: prawo dowolnego wyboru na- 

YV;cy, uniewaznienia przetargu lub uznania, 
Ze przetarg nie dal wyniku) bez obowiqzku po- 
dania Pl'zyczyn. 
W przypadku niedojscia do przetargu lub 
\V przypadku gdy przetarg pm\'yzszy nie da 
Wyniku, drugi przetat
 odbpazie - si
' w dniu 
na
t
pnymJ 0 godzinie 9. w t
rm samym miej- 
l5eu. K-6415 


- 


K U R S Y JJ;ZYKOW OBCYCH 
dla PRZEDSZKOLAKOw 
i l\ILODZIEZY SZI{OLNEJ 
organizuje ,.LINGWISTA - OSWIATA". 
Wpisy: Domy KuJtury w Krakowie: 
. u). \V rocla wska 28. tel. 360-52 
. ul. Czackiego 11. tel. 655-80 
. Rlub Podwawelski. ul. Komando- 
s6w 21. tel. 6-1:>-99. w godz. 8-20. 
1< -5835 


10..... 


-- 


KURSV 
do 


PRZVGOTOWUJI\CE 
egzaminu eksternistycznego 


systemcm wieczorowym f zaocznym 
z zakresu liceum og6lnoksztalcqcego 
Organlzuje 
ZARZi\D KRAKOWSKI TWP. 
Krakow. ul. Basztowa 15. IV p. 
Inforn'lacje I zapisy codziennie, Z wYJqt- 
kiem sob6t. w godz. 12-14 oraz we wtorki 
1 czwartki w godz, 15.30-17.30. K-5343 
........ 


Przedsif;biorstwo Zmechanizow&nych Robot In- 
.:iynieryJD
.ch h.rak6w-Plaszow. ut. Plk. D&\b- 
ka 2 - SPRZEDA ". DRODZE PRZETARGU 
NIEOGRAN'ICZONEGO: 
- samochod Wolga Gaz 24, rok produkcji 
1972, nr fabryczny 121755, Dr ewldencyj- 
ny 5-H, stopien zu:iycia 75 proC'. - Cena 
wywolawcza w)'nosi 55.000 zlob'ch. 
Przetarg odb
dzie si
 w dniu 16 X 197tJ r., 
o godzinie 9, \V swietIicy Przedsj
biorstwa 
W Plaszowie przy uJ. Plk. Dctbka 2. 
W przypadku l1iedojscia do skutku pien,\rsze- 
go przetargu, przetarg drugi odb
dzie si
 W 
trm samym dniu 0 godzinie 10. 
Samoch6d mozna oglctddC w Bazie PZRI, 
w 
odzinach 8-14, w dni robocze. 
Przyst
pujqcy do przetargu \\'inni wplacic 
\Vadium w wysokosci 10 proc. ceny wywo- 
lawczej. do kasy PZJ:tI, najp6zniej w dniu po- 
przedzajqcyrn przetarg, 
Zastrzega si
 prawo uniewaznienia przetar- 
gu, bez o
owiqzku podania przyczyn. 
K-6418 


PILSIE 5przedam Fiat 
:5 p - rok 19i3 i moto- 
ykl MZ Trophy. Tarnow. 
Bt!1'LF; gaz:ow. ll-kilnw. Lwo
ska 37/28. 
- kupi
. - Oferty /52il7 
"Prasa" Krakow. Wisl- 
na 2. 


Nauka 


SZYBKO przygotowujt: do 

gzaminow eksterni
t
'cz- KOCIOL parowy - ku- 
nych - z zakresu hceum pl
. Krakow. Kazimierza 
I maturalnyC'h. Rychlicki, Wiclkiego 38, pralnia, 
- telefon 375-2.1. 1-/52815 
g-e1970 


DLA PRO kursy kroju i 
szycla, dziewiarstwa ma- 
szynowego I rf:cznego - 
organzuje "L1n!';wista - 
O!'wiAta". Krakow, MR- 
zowlecka a - tel, 334-i2. 
3 94-23. K-:>84-1 
KURS palaczy centralne- 
go ogrzewama organizuje 
"Lingwista - Oswiata" - 
l';:ral
ow, Mazowiecka 8 - 
tel. 394-:3, 334-i2. 


K-5850 


MA TEM.'\ TYKA - kore- 
petycje. Kurlyka - tel. 
859-151. g-15246
 


POMATURALNE 
KURSY 


. JtresletJ technlcznych 
maS2)"nO" ych i bu- 
dowlanycb 
. dekorator6w wnt:trz 
i wystaw r;klepo"ycb 
. kierownlkt)w ukla- 
dow lastronomicz- 
nycb 
organlzuje ,.LINGWISTA- 
OSWIATA It - Krakow, 
uL MAZOWIECKA 8. 
telefon 334-12. 394-23. 
K-5841 


KURSY 
jftZY k6w: 

 NIEl\UECKIEGO 
<> .t RANCUSKIEGO 
<> HlSZPANSKIEGO 

 ,TAPONSKIEGO 
<> WLOSKIEGO 

 WF.GIERSKIEGO 

 SZWEDZKIEGO 
dla poczittkujliC'ych I za- 
awansowanych - 
organizuje k.lub Mh;d7.Y- 
narodowf'j pra
y i K5i
tld 
w Krakowie. 
Ml\LY RYJ'l:EK 4. 
In!ormacji udzlela I wplsy 
przyjmuje - Sf'krctariat 
K.lllhll '- M:>1y Ryn
k 3. 
I ph:tro, telpfon 252-15. co- 
dZlennie w lodz, 15-18. 
h.-15-;156 


Kupno 


lIil..OWSIK fr
ncusko- 
wloskl Larou!'!se.a - ku- 
pie:, - Tdefon 318-38 - 
wicczorem. 


153(1(j15-g 
ZBIOR !ltarych znaC'zkow 
pocztowych, olternplowa- 
ne kartkl I hoperty oraz 
monety przedwoJenne - 
kUpi
, Oferty 6
910 .,Pra- 

a.' Krakow, Wiblna 
, 


KOZt'CH damgki uzywa- TftABANT aprzedam. _ 
uy, bardzo lekkl. sprze- Tel, 618-52, W godz. 8-14. 
darn. - Ogl
dac: ul. Za- 15 158 
kittek 1-1,154, w godzinach g- 29 
20-22. 8306.;-g 28 p. r. 19715, sprzedam, _ 
Tel. 28J-19. w godz. 17-19. DACHOWCZARKI !';prze- STUDENTK.A I'ns:r:ukuje 
FUTRO z: plzmakow. roz- g-83028 dam. Tad
usz: Dubak - garsonlery, naJcht:tniej w 
mial" 50 - s}>rzedam. - Kozierow 30, Michalowice. centrum. - Oferty 1'12787 
Oferty 152801 ..prasa'. Kra- DO aprzedanla: talerzow- 82531-1 "Prasa'. Krakow. Wi
l- 
kOw, Wislna 2. ka i atak cio VW _ ml- na 2. 
krobllSu lub transporte- MOTOROWER m-ki ..
im- 
.a, glowica kompletna do !'on", nowy - 
prZ:edam. 
VW 1300. - Oferty 15:.1553 Telefon 838-4
, wewn. 
07. 
,Prasa" Krakow. Wisl- 15::292-g 
na 2... 


Spnedai 


PRZYCZFPJ; nr 128 - z 
przystawk
 1 pelnym wy- 
posa.lenlem - !lprzedam 
Zakopane. Kraszewskie- 
go 4. g-e
793 


PCSTAKJ tu:Uowe, sprze- 
dam tanio, Ignacy Nowak 
- Wt:l!:rzynowice 28, kolo 
Ruszczy. Krakowskl
. 
g-6:!;;;9 


TRARANT fIOl, rok 1!171 - 
sprzedam. Tel. 719-07, po 
godz. 16. 


g-15Z7/5 8 
SKODf; 8-100. rok 1973 - 
sprzedam, - Oferty e::7615 
,.Prasa ?? Krakow. WisI- 
na 2. 


OBRAZY Turka - sprze- 
darn. Oferty 1527154 ..Prasa' 
Krakow. W islna 2. 


SYREN"p; 105. 1978, 15,000 
k.1n - 
przedam. Krakow 
tel. 172-17, godz. 1
19. 
g -6275 
SYRI!:NA 1113, 19711. .prze 
darn. Slomlal1a ::'7/62. 
g-8307 
PUSTAKI tutlowe pole 
ca wytw6rnla. Morawska 
Skomlelna Biala :::42. 
1-8247 
BIURKO sprzedam. - Tel 
371-10. -g-e
80 
SILNIK Standard diese 
- sprzedam. Zakopane 
tel. 37-!S7. 


g-15::90 


OW(.ZARKA niemleckie 
go. rocznego. z rodowo 
oem - sprzedam. Nov.y 
Frokoclm, lit Wlniarskle 
go ;)4,41, wieczorem. 
g-829O 
PRLYCZI-:PKI; towRrOWq 
sllnlk Syreny. "Gazel
 
(oardzQ tanIO), metalow 
l
onl;trukcjt: kloskll. sprz
 
spawalniczy (amogen) - 
sprzedam, - Tel. 817-60 
\\ewn, 373, wlcczorem. 
g-152111 


WOl
G1; M-21 z: zapao;ow 
blal'hark
 - sprzedam. - 
Oferty 82918 "prasa" Kra 
kow. Wislna 2. 


L..
KIER samochor!owy - TRLYMIESII;CZN.\ 'wyt 
..metaUc" (niehie!l:ki) lic
 - sprudam. - Tel 
kupip.. Oferty A2!122 ..Pra- 109-55. 197-14. 
sa" Krak6w. Wislna 2. 


INW ALIDZI 


posiadajqcy aktualne orzeczenie KIZ uzyska- 
jq zatrudnienie na stanowiskach sprzedaw- 
COW w sklepach braniy spoiywczej. w pel- 
nym lub niepelnym wymiorze godzin pracy - 
w Mi
d%ywojewodzkiej Handlowej Sp6ldziel- 
ni Inwalidow w Krakowie, ul. Fabryczna 17. 
Wynagrodzenie wedlug prowizyjnego systemu plac. 
InwaHdzi pobierajqcy renty mog q otrzymac wyna- 
grodzenie w wysokosci do 2,000 zlotych micsi
cznie. 
P1'7Y Spoldzielni czynna jest Przyzaklaclowa Przy- 
chodllia Rchabilitacyjna, zapewniajqca stalq opickr; lc- 
karsk q . 
Ponadto pracownicy korzystajq Z szerokiego wachla- 
r::a ustug socjalnych i rehabilitacyjnych. 
Zg10s-=>:!r:.ia prz' irr:uje i informacji -udziela - Dzial 
8luiby i.t:a
o.wl1icLt'j. po!
6j nr 8. w godzinach 8-12. 
K-6
68 


,,
 
<,' 


.'
 


. . '
"';'.:I'.
VI'
 ".Ir

 ,I:,'''
 .
ti


\....,.';..... '-;...
..'. -' -'II ': .' 


FIA T 125 P 1500, rocznlk 
1975 - sprzedam. AI. Po TRABANT 1101 _ 1974 _ 
koJu Boczna 9,15, po 
odZ sprzedam. Oghidac: Ko- 
15. g-e::950 mandosow 27, od 1/5-l
j, 
sobota. 82331-g 


g-8
97 


. BLAM karaklliowy, dut 
- sprzedam, Tel. 399-05. 
g-6297 
AUDI 100, Fiat 128 p, 16 
zka i materace - sprze 
dam. Tel. 753-
4, rano. 
g -8294 


1'000\\ EGO Tr
banta 
!lprl.edam. - O.terty 1'12911 
,.['rasa'. Krakow, \Visl 
na 2. 


S"REN
 104, 1971 - 5
a 
dobry - 5pnedam tanio 
Nowa Huta. os. Na Stok 
27 a/36. 


g-ft2ge 


OBRAZY Rychter-Janow 
sklej i Setkowlcza. :!'iprze 
dam. O!el"ty 8270:.! ..prasa 
j,rakow, Wisina 2. 


"OLKSW,\GF.N lRno L - 
r, 19!.19 - tanio sprzedam 
Krakow, Bohaterow Sta 
lingradu ::'E,1. 


g-15289 


nRZEWO na dach; spr7.e- 
dam. Krakow - Pl.aszQW. 
Zencow 17. 
 
1-15002S W SO\vYM S1\cz:u. Kra- MIESZK.ANIE wl.un05cio- 
_ kowie, Zai.opanem, wlas- '":,e - kupi
... - . Ofe
ty 
I'AJ
NIK do c. o. na rop
 I no.
ciowe mie
zkanie _ I 15_

1I "prasa Krakow. 
- sprzedam. - Krak.ow. I dwupOko.iow!!', komfortn- Wlslna 2. 
II. Wisniowa 10 a, 
odz, I we, kupit:. Oferty :178315 
17-18. 1-6
831 1 ..Pl"a

'. Nowy s
cz. Na- \vYNAJMF; komfortowy 
rutowlcZ8. e. pOkoj. Telefon 420-54. 
SYREXA ]04 - tanio S-S715315 S-15288t 
sprzedam. Zaje,c - os. 
h.o
cim.zkowskle e,43. po 
godz. 17. 
g-e
83-1 


LAM ka.rakulow')' br.zo- 
y - sprz:edam, - TeJ. 
15-07. 1-82839 
IAT 127 P - przebieg 
4.000 km - sprzedam, 
elefon 758-37. w lodz. Ifl 
-20. S-152847 
V-EI.F.KTRONIK - apa- 
lilt "Zenlt E" - 
prze- 
am, Tel. 321-20 - \>0 
odz. 15. g-62848 I 
JAT 1:::15 p, 19711, atrakcYJ- 
e czt:sci zapa
owf', sprz
- 
11m. Krakow, Skarbh'1- I 
kieso 115,47. 
 
g-1528:;7 
N AD" OZI E Skody 105S I 
szkodzone - sprzedam. 
,rakow - Komanctosow I 
d,3. g-6Z870 . 
OPONY 1115)(13 rad7ieckie 
- 5 sztuk. oraz zderzak 
o Volk
wagcna - 
prze- 
am. Krakow, BUJwida 
,4. g-8281515 


R 
v. 
1 
F 

 
T 
'1' 
1 
d 
S 
F 
n 
rI 
s 
u 
1 
5 
d 
d 
1 
1 
c 
s 
1 
1 
\ 
) 
1 
l 
I 
. 
0 
- 
15 
- 
. 
3 
5 
I 
, 
6 
- 
- 
- 
Z 
" 
it 
t 
2 

 
- 
- 
1 
Y 
e 
- 
- 
5 
- 
.. 
8 
- 
n 
u 
1 
- 
- 
" 
- 
5 
.. 
0 
- 
- 
z. 


T-582:il 


KURTKJ; sk6rzan
 nam- 
k
, maly rozmlar, botki 
nr 35 sprzedam. Tel. 
3/5-;15. - IJzwonic godz. 
3-15. g-1'I2704 


.. AltTRUJlGA, fPlbrycznie 
n('lwego - sprzedam. - 
Tel. 332-38. 


g-8
891 


SPRZEDAM - granatowy 
pJaszcz 5korzany - oraz 
"o
uch darnllki, rozmiar 
48. kurtk
 ko!uchowC _ 
damsk. na szcz:uplll i pia- 
nino. Tele.ton grzeczno- 

clowy: 27
-37. po godz. 
Ie. g-8281 8 
DA??.HOWKF.; utYWJn
 - 

prz:edam. Ul, Wldok S. 
reI. 183-8J. 


g-e2777 8 
SIL
IK i skrzynie blegow 
do Flata 1100 (1%00) _ 

przedam. - Tel. 1516-85, , 
wewn. 187, albo oferty I . 
15:.!814 ..Pra
a" Krakow. I 
Wislna 2. ' 
SYRENA 105. wylosowany I 
- sprzedam. Oferty 82778 . 
"Prasa" Krakow. WIsI- I ' 
na 2. 


RLAM - lapkl karakulo- 
we, popielate - 5prze- 
darn. Tel. 193-83. 
g-827 'h 
KIOSK (ocieplany) 4x 
2,80 m - sprzedam. Ofer- 
ty 6
511 "Pl"asa" - h.ra- 
b.ow. Wi
lna 2, <-\LKULA'[OR produkt"jl 
Japonskiej. typ .,Casio fx 
-31" - :!'ipl"Zcda:n. Henryk 
KowalczYk, Nowy Wlsnicz 
:113, tclcfon 1155. 


152513-& 
SYRENA 103. po remon- 
cle - sprzedam. Krakow, 
\.11. Grzegol"zccka 19,'1.- 
telefon 1
3-13, po 16-tej. 
e2591- g 
OKAZYJXIE sprzedam sa- 
mochod Wartburg - rok 
produkcjl 19n. Krakow. 
telefon 2:>1-48. 


WARSZAWf; 223 - sprze- 
dam. Polak, Libertow 218 
6:!337-g 
URSUS C-4011 oraz: dwie 10: 
przyczepy. sprzedam, CiCl- 
gala, 42-520 Dqt.>rowa Gor- 
nlcza - Z2\bkowice. ul. 

ila Ujejska lla. 
K-e432 


,.SF.AT 150" stan dobry, 
sprzedam, O
I
dac: Kra- 
kow, ul. Lnewska 28/3. 
od godziny 15. 
e2508- g 
URIJACZKF; cukiern1czll 
z dworna waflami - sprze- 
dam. Oferty 623150 "Pra- 
sa" - Krak6v.'. \Vlslna 2. 


ZASTA VI; 750. sprzedam. 
Tarnow, t
le!on 7153-30, po 
godzinle 15. . 
T-5B25 3 
\\ ARIRl'RG 312, ro'k 19111. 
tamo spr7..dRm. - O!erty 


i

n;;p:.asa'J - Krakow, 


CASTROL - sprzedam. - BLAM - lapki karakulo- 
Nowowiejsk
 8,7 - wie we - sprzed/im. Telefon 
czorcm. g-8::158 7 415-00. 6
5ee- g 
KAROSERU; Zaporotca - SNOPOWII\ZALKF; now
 
lIszkodzon
, z Wypo
8:te WC-5 - sprzedam. Stanl- 
niem - 
prZe1am. Kra slaw Mllt:irz:,;nskl, Chobnt 
ko\\'". tel. 3811-71. po gl'ld 111 - 3
-752 7-blPr:r."w. 
17. a-eZ840 Niepolomice 
:>93-1 


I 


PRZEDSleBIORSTWO 
ROBOT WYKONCZENIOWVCH, "BUDOSTALJJ 
tnformuje 
o zmianie adresu Zarzqdu Przedsi
biorstwa. - na 


Krakow - Nowa Huta 
os. ltotej Jesieni, bl. 6 


nr kodu pocztowego 31-826. 
Aktualne numery te/efoniczne: 
. Centra]a - 827-14, 825-53, 824-13, 823-22 
. Dyrektor - 816-71 
. Z-ca Dyrektora d. S. Produkcji Ol'az Z-ca Dy- 
rektora d. S. Techniki i Rozwoju - 816-72 
. Z-ca Dyrektora d. S. Pracowniczych i Ekono- 
n1iki oraz Gl6wny Ksi
gowy - 815-92 
. Z-ca Dyrektora d. s. Srodk6w Produkcji - 
816-52 
. Gl6wny Specjalista d. S. Srodk6w Produkcji 
800-24 
. Dzial Zatrudnienia i Placy - 818-91 
. Dzial Socjalno-Administracyjny - 817-92. 
K-6514 


Nieruchomosci 


DOM drewniany w mlei- 
scowo
cl pon
orskieJ - 
ODSTJ\PIJI; 3-izoowe mie- tanio apnf'ct.am, - O.t..rty 
1;
9!17 ,.Prasa" Knskow. 

zkani
 Z ogrodem w Wi
lna 2. 
l{nkowie. - Oferty 112914 
"Praia" Krak6w, Wisl- 


Lokale 


na 2. 


Roine 


l\i'OWO otwarty sklep 
rnotoryzacv)ny - pole('a 
!';zeroki asortym
nt cZf:s- 
d zamiennych i a\..ce!oo- 
rlow samochodowyt"h. - 
Zbi
niew Zapal. Krakow. 
ul. Mazowiecka 2e B. 
g-15222" 


FABRVKA MASZVN BUDOWLANVCH 
i LOKOMOTVW W CHRZANOWIE 
w porolumieniu z WOJEWODZKI\ KOMENDI\ 
OHP W KATOWICACH 


oglasza. PIZY jf;.cia 
DO DWIJLETNIEGO PRODUKCVJNEGO 
13.40 OHP W CHRZANOWIE, ul. Oswitteimska 14 


Mlodzi 


Przyj aciele! 


J esli nie posiadacie konkretnego zawodu. a pragnie- 
c:ie pol
czyc prac
 z naUkClt odbyc sluibr: wojskow" 
a takie dobrze zarobic - moi:ecie ubiegac sit: 0 przy- 
jf:cie do 13-40 OHP w Chrzanowie. 
Warunkiem przyit:clo jest: 
. uk0I1czenie 18 lat. a i1ie przekroczenie 22 roku 
zycia 
. dobry stan zdrowia do odbywania slu:iby woj- 
skowej W oddziale samoobrony 
. wyksztalcenie podstawowe J nie w
7:isze niz 8 
klas lub niepelne podstawowe 
OHP zopewnio: 
<> mozliwo

 ukonczenia Szkoly Podstawowej 
<> kontynuowanie nauki w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej 
<> zdobycie zawodu: SLUSARZA. SPA\VACZA. 
TOKARZA; FREZERA, KIERO
lCY, OPE- 
RATORA SPRZF,;TU BUDO\VLANEGO, MU- 
RARZA. ZBROJ ARZA. CIESLI 
<) bezplatne zakwaterowanie w hotelu II kat., 
w pokojach 3- i 4-osobowych 
<> calodzienne wyzywienie - odplatnos
 potr2\- 
cana przez list
 plac (18 zlotych dziennie) 
<> umundurowanie organizacyjne odplatne 
50 proc. 
o bezplatne ubrania robocze 
<> raz w miesiqcu zwrot kosztow przejazdu celem 
odwiedzenia rodziny 

 n10zliwosc. uczestniczenia w zajt:ciach orkie- 
stry zakladowejJ Klubu Sportowego "Fablok" 
i w sekcjach zainteresowan. 
OHP 13-40 dysponuje pelnym WYPo5azeniem w 
sprz-:t muzyczny. sportowy i fotograficzny. 
Przyjeidiojqc do nos zobierzcie ze sobq: 
A dow6d os obi sty, z adnotacj
 0 czasowym wy- 
meldowaniu i zwolnieniu Z ostatniego miejsca 
pracy 
'.' ostatni dokument wojskowy 
. swiad
ctwo szkolne 
A rzect..Y osobistE:go uzytku. 
Z
loszenia przyjmu.ie Komenda 13-40 OHP w Chrza- 
Dowie, ul. Oswif:cilnska 14. 
Dojazd z Krakowa lub Katowic do Chrzanowa po- 
ciqgiem, PKS tub WPK. 
Czas jazdy z Katowic 50 minut, z Krakowa 60 minute 
K-5665
		

/00548_0001.djvu

			c 


DZIENNIK POLSKI !r 
Q, 


,.r .
 


. 


. 


Cic:ika sytuacja matek i noworodkow 


Howe oddziof 


.. 


wci qi w s terze plonow 
I 


Db nik:1a:h. 
d..:;e w p:'-y- 
s710sci powstac ms.j@ inwcstycj
. 


Spotkanie aktywu ZSMP 


i\ 


Ip(i r-:riel 


1"\C 1 11ilgit 


bud O"\\i la]1"ln 


7. t'k'l1'ji ,.lJnia Btldo
lanych". 'PI" lJ
ietlic! KEB
-l odb
 to si
 'Hznl'aj 
"rad
 ('
'jne jnz '1'otka!'lie kiercwnich
 a Zarzadu KrRkow
J..if'r;o ZS
1P s; 
"kty-wl'm m!orJ'llf'TO\\ 
 J'1t Jlnf'dsi
hior!!tw blld

 lan:rc:h. "zi<\1 " nint u- 
cizipl m. in. "" i{'eprcz
-d
nt mieela AndrzeJ tmud&. 


K:';:rkcwska o;'ga'lJZ3cja ZS:\1P V\'Pi'{)- 
,,'<\d..a d p'"cgram.1 "\\'???j dLa]alno
 I 
ro.;.no"cdu'" lo:m v pomc..:;r d!a b..l<1(j\v- 
nlclv. a. \\-s od ni
h na Szcz
&olnii u- 
wag
 a<;lug
je p:'owadzona w P(!'O- 
zm1,i_111U z Wojewl,dzki! :Spoldz;-1n:i! 
Mics 
kaniowa i K:'akowskim Zjedno- 
c cniem B"down;
twa altcja ml()dz
e- 
zrwego patrcl1atu nad budown:ct.....cm 
mi...
-:l;ani(Jwyrn. \\' biezl\rym I'oku 
2CD-csobowa grupa nJonkow ZSMP 
podjt:1a odpl'aCO\\ ywanie wkladow 
mil'szkaniowyeh w pl'7f".hiit:bi(jI'o;;t\\ arh 
budo" la.n
 ch nR.SZ

O miasla. :\"iema1,\ 
'n1
 W 7.Rkre!'iif' podnes7.f'nia jako
d i 
wy-dajnns('i pracy orJ!:I'
'wa.i'\ t"kie 
fnrm
 d
ialalnos
i, jak: turni
je mto- 


,V .,Krakusic" przed Linl
 
Z <, '<'ani '....ania 
r3.dY('V1n. ell dni 

p . I da;.y t01\ al'6w' z NRD. ,) Czccho- 

t J\'1;acjl. Bulgal'ii w nom..1 lowarowym 
..r':>ntrurn" ju-=' Zl'
'{.ygncwano - co- 
.1 :rnl\o"'
 i o[""'l
 handlG\\ na st.zcn jC
;l'nno- 
7'n
c'wy. Wr1'awdl..ie juz od poczqtku 
W ."'-gl'aficznych", 
na kton::j KTF .'amierza kupic wybra- 
ne to'l;<;ponaty do nowo otwartego Mu- 
zeum i Archiwum przy KTF. 
o godz. 19 czknkowie i sympat:.cy 
Tou u- v lwl'l bGd
 midi okazj
 obe>j- 
I" pc r"jl
l""- fot "
I'
mv p"ZPl'n03C cnt=! 
l'I
 1..::::<, n ()
'- po' '''''1 S
 mpr:- 
:r.j1It'l"t 
 'Ik F< ,,[H' 1"': 


d:"r:h mistrzo
 tf'('hrtiki. ftrl{2'nh:aeji, 
,;o,SpI)t\arlto5ci, Pah'onacki Bank )h- 
tl'l'iahh: Budo
 lan,'ch, knn'-.ur5 \'r7.l)- 
l'o\\"
 Fa
h.()wit'(', AkrJ:" .,Sygnai". Or- 
ganiz.acje ZS) lP w posz.cze
61nych 
prl.cdsi
b:o
's
wat:h W powaz.nym s
op- 
niu p:'zyczyniajq s;.
 rio s'a
lljzc;
ji za- 
log pop:'zez dziaJai1:e na I'ZCCZ pl'a- 
...... idlowe j adaptacji sp
l ?
zno-za wcdo- 
",'ej ml\;dych p
'acownikow. 
Na \vCZOI'B,j.s. ym spotkal1:'u pcdsu- 
moV\-ar1t) udz;al c,
knkCw ZS:\1P w 
akcji p
-zpbuct;;wy c:
gu kom
n:ka-- 
cyjnego ulic Kap
]anka - B
'(Jl;ka - 
Sko!ickicgo. PI'ze:pracm,,'ali tu oni 
c!c
:- 
nif' ponad 16.400 god? 10 ol'
anizac
i 7&.- 
l
ladow::<-'ch. ktol'e szczcgolnie zBsluzy- 
iy s;
 w l'epEzacji lc
o p:zeris:
w7i
- 
cia. wyro:i:nionycl1 zcstalo listami. g:'a- 
tulacyjn:rm:, Wn
c;::rla je przewccin:.- 
C"qca RK r-dera.:ji ZS
ir J
dv. i:;a 
X O\\"3 kowska. 
'" l1'a.kcie <;;potkania. pl'7rd..tawi{'if'- 
Ie Zarl:' . 


....:-:-. 


.,-r ..: 
" 

...: ." 


'
 
't! 


"'-, 


"" " 
"0........ 


"::<:. .. 


-.: . 


.
 
.:-: ."', 


.:

..:';:". 


}'ot. Jen:y Pif'sniakie,,'ici 
Lpon K rf' jrn, .107.('[ Korbie1. W rf;cZU
o 
takzc 3 Zlote i 8 Sreb
'nych KI'I.: J "'Y 
Zaslugl, \\- trak.;i<.> uroe7yslosci d(lk

 
nano 1'0\\ nid: otwarc:ia Iz.by Trs.dj'cJl 
i Perspekt.yw Za
lad.)w. (Cz
) 


- 


KINO 


:Sie zmienia tet faklu - jak w
'ka- 
%aly pn:epr(j\\ ad:r.one pomiary - iC" 
nadal 
'
'sl
)M)wac b
d
 w spo
ob \11\- 
l'A
t I\.i
cy bu],; i 111it',hr PHI. in,;ov. 
 d1. 

ie w
'd
dE: si
 wi
c I'calna koncep- 
da '1amkni
cia w najb1iis'I) nt ua.sie 
dla I'ucbu Rynkll Gle)" nego i pnylp- 
dych u)i('. e:hccby lylko dlaLcJo. ZC 
ten rej9n mi
sta sLanowi pow
7nC\ 
bft
t: . parkinltc!\\ ii, a. W Itranicach dru- 
ttid obwodnicy w
'curpanr 
ostaly 
juT. nzerwy. 
1\a t
.m nie kcn::zy s:
 p,,,bl("m. AlI- 
to
'.lY opl'acc,wania pt. ..Parkingi w 
Srodmies.:iu" (lem?t If'n b
dzic m. in. 
przedmiotcm obl'ad rIzi5icjc;-:ej Komi
Ji 
Gospodark: KcmunaInf'j, Kcmuni!:acji 
i L
.:z.nos..:i Rady Narooowcj) p3m.:n
li 
nie mnid waznc ::agadnirni
 pari
:n- 
gow W osiE'clach micszkaniowych. Wy- 
1tta.rC'l
 fJncjc hac si
 n 
0t1?'. 17 pnn 
Olsz
 H. ligol"(,':, r;;:y o
iedla W I'ejo- 
ni
 Brono\\" ie, =- bv lH'1:ekonllc 
i
, 
 
lI!iezki i nt"Jc 'l)lacyki ,.P4:kaj
 w 

'Zwaeh", a 
amochody dewa8t.uj
 cho- 
dniki i 7icll!'uce. Jtd
i nit; l11a.il\ gd:r.ie 
pJ\rkot'r
c. Ulicc i pla:::c os:cdlo",'e ni(' 
po "i
 l:<,n'ierwac;
 
i ekspIoatacja budyn!
6w. tr::lf':-! 7 no]"" 
widzenia Wa7..I1C zl'tl'owno dla zmoto- 
ryzowanych jak i picszych spl"awy - 
budcw
 placow pa
'kingowych d]a sa- 
m(",
hod6w, naprawy jezdni i chodni- 
kow, i
h 07nakowanic itp. Rejony ob- 
slug.i mieszkan
o\V n;e maj
 zrcsztii 
sni sp!';':
tu, ani ludLi 10 wy,,"onv-,;o<',,- 
n:a tych. prac. Jeszczc gorzcj je'st w 


h....ll\-...

 i.W''1t 
,. ...fa "('i
n1d 13 . 
Dominika11s1.a Galtzria "Desy" pr;:'l1 
uL Stc-lar=kiej, udostr?pnila '8t.L:(!, stylo- 
{!"It sal
 cila e1;:spo::ycji obra:ow Joufa 
Weidmana, tu:orcy 0 r:;adko spotllka. 
nyeh ambic;ac1t art]1styc:nyeh (m, in. 
tvystatl'ial dtc1Lkro
nie 'tV Kltlbi
 "Pod 
Grus=l
cr:'). J
go kolorou:y stein', jaki 
pr!'z
ntuj(', nott"oe:e.'my W Slcej CJr.y- 
8tjJcznej Jormi!?, a pr::.';1 tym pOfJod'YljJ 
i radosn?l. choc 71ie po:-bau::.onll :11- 
r!7..tmy n1cl Zut1:..kimi lnsami, - ja!
 0 
t11m p
2;;;e it' su:r; n:kome.ndac.;i :1 a- 
'TIlJ l
r:.J
.:Jk J(:';'::'!I j\iad
lIs1..i - ., 'a;.t 
,i(:;t pa-na'1';n I bode '
" kiZ!.'
, Cf1I1:il 
Jco1Jtemp'acji. Pol
('a17'Y...! (:::) 


Nie 


d
cYlia 


MPK 


pnemyslono 


linio rr 128:' w centrum zo.interesowonio 


'R.,d7. 
nn i1:r si
 "W('J'('\'P1J rpdi' k
y jn.. te1l'rnl1:r r>n 
pllhlikn'>ra ni II " pra-, 
,,:p komunikafu '\'t'K ('I sll.r6ceniu bieglJ Rut-obu
u Jinii ..128" do Rflnda 

'('lfil
ki"Jn. ('7yh,I!1H'Y 7. "blll''''''1.if'm mii,,'iJi ft .1f'dn"ctronn",j i nir prze- 
m:y
lan
j t!
e
 rji dyrekcji prz
dsi-:biftrsL" a komunikac,"jnf'
o. 


Pn pierwsze - Jini!a ,,128" nalezy do 
najbardziej nbci
ion
 ch, obslugujCj.c 
tak duze cs:edla jal{ l\Iistrzejowi
e, 
Olsza, Akacj("we. Pilotow. 
p" dl'u
if' - ",.du mi{".,.kulro\\-" 
w
pol11nian
'('h rf'jonow mia,sla pr:.tfU- 
je w l'odl{C;.'7.lI, a ;; utohu<; ..1::R" ';)- 
p">wn!a g7ybk
e IX 1
,:z
11 i mid:::'iI. 7a- 
micszkan;a z m;,.I-
cm p"a(:
, 
l'). 1;:0- 
b' -tv z-atnldniGnc w ,.K.ablu" C7Y 
.,Te:ipocl-ie" chca:: zd.
z.yc 'na &odz. 5 
rano do pracy b
d-: mus
aly po skJ"c- 
ccniu linii wychodzic z domu juz 
przed gGdzlnq 4, gdy.l IX> dl'cdze cze- 
kajii je dwie przesiadki na Rondzie 
Mogilskin1 i Rondzj(,"! Kotlarskim, A cO 
to l...'1aC7Y 0 tak wcze,!mej porzl:', kiedy 
traJ'I1.
-aj"" 78C7Yl':::;..:! d }pi"'''" kUl'!1;,1- 
I .T..."f- P,",'\1. in 1"1 Ilajl"piei 1S jeo.z
"'c 1');'.!.- 
. cr\'-'l1in
 
 lPK. 


Po trzecie - jezeli zmienia ai
 bieg 
jednej linii, trzeba do nowej sytuacji 
ClOSt080Wa.C pozo5taJr, czego nie UC.lY- 
niono w op;sanym pr.:ypadku. Gdyby 
rownoczesnie uruchomiono bezposl'ed- 
ni q lini
 tr:amwl'tjC"wa 7. Renda l\Iogil- 
skie
o do u], \Viplitki???j -. pretpn<;j
 
pa,5Iazprow b:..lyby 0 wif'l", mni"'jMP. 
Dlaczego 1I'Pr.7ta - 7apytujl't p


7,P- 
rm\'ie - ",,":'b6I' pftdi: nR lin'
 ..1?.8", 
j
dn
 z n.a.jv.:ain;cjszych w s.i:ci ko- 
n
un:.l
acy Jnc j miast..? 
I'ewne jest, ze dyrekda MPK po- 
tlajlic bkoniczny komunikat do prasy 
nie J'new;dziala reakcji Czytl!'lnikow. 
Nie wstyd sip. przyzna.c do bl
du i s
- 
ch:i",
. t.. kif"J'"'' niet,,"n pl.7....hi.
bi""- 
.1 
. J
!I'f'Z,. rlJ.z 1Ir:r:
mI5li s
'
j
 de- 
('yzj
. (J
k} 


Kalendarzyk 


UW.'\.G.-\.. 
KIEROWCY 
P RZ EC Ii 0 US I E
 


19;8 
\\'RZESIE
 


8ro
a 


Widzi..lno!c dn- 
brR, droKi okruo- 
U I) jliskie. 
SyLuacja biul'n
- 
Leol'oJol{iuna: da- 
h.:! uklo('cni. n 
lendendi do unikll 
"'" J;od7inach popo- 
IUdniowych. 
DYZl.'R\' APll::
; R
'nek G
owny 42 
(lien), Wdr
 tlskle&o 21 (lien), Dlug,d 88, 
lJ i WolnoJ'tci 7, R;ynck Podg,o..
ki 51, P!>lro- 
,,:
klCgO 94 (i.(en), 1'< owa Hui.a,. <':entl'um 
<.., blol;; 6. Centl UIl1 A, bLot< :1 (tlcn), :l.l.}- 

Lcnice, ZeLoll1sk;ego 19, leI. 214-
B, Wle- 
lic:l.kCi, BohdLC:'OW Warsl8WY 12, lel, 2.11, 

h.w. ma, S
o\...C\ckie&o 5, lei. :
, pro- 
:...owice, 1 l\1aja 51. . 
I'OGOl.'OWJE RATU,SKOWE 
La.lal'zil 14. le1. 99 

achorowaOla 1 pr.le\Vo.l
: :!311-S3 

.
nc
 Podgorski; 6:!5-50, 8;)';-0. 
:-:o,\a Hula: 422-22. 417.70 
LOtnISKO - Bal.cE:; 19\J-2:t 

Kaw;na: 69 
Wlellc.!.k..; 2. 233-54 
Krze7j;tOwicc; 9. 88 
r,lyslcOIce; 999 
FIOSz.o\Vlce' 9 
jerzOianowlce nr 234, td, 48 
DYZURY SZPI'l'.4. LI: cbirurliczn
. IIro- 
ll;giczn
, laryngolOliczny - Wi'ocl..\\Ska 1. 
('llIrurgil dzi
ci
t:e,i - P:okochn, oku- 
lisn'c
uy - 1
opernik8 :,a, Myi.lenicr. 
S.r.pit<.lna 2. tel. 2()4-H. Pro
7.o" icr. Ko- 
lJunika 2, tel. 251. lnne oddl.ialy s<.pilal. 
wg rejonil.acji 
DYZURl'Ot; PORADSIE MI
DZ\.REJO- 

OW??: dla Srudmlellcla - .1. Pol
oJu 4. 
dla K.ro,\odny - u1. Galla 21. dla l.od- 
t.0rza - u1. Kl'aslcklcgo Boezn. 3, dla 
f\O"tj Huty - os JaglelloIlSKif'. bl. 1 - 
Cl.
 nn
 w gOCl.. IB-21 (./:&losl.ema wiz
..t. 
ciol1\ow:ych ..\ godl.. 18-20). 
I
TOI{:\1,\("JA SLLZB" 
DROWI.
: 
lei 205-11 - cl.
rn::! calit dob
. 
flU 
l\:r l:"il. OR
t.'\{.J I APl'ECZSEJ: 
107-6'; - CZ
 .my w godz, 8-i5, 
6POLUZII:.LC
\' rU1"KT KARDIOLO- 
GICZ
Y I Pt:I)I.\TR1"CZ
\' (Zi'!mttWLame 
'\'1 z.}. t domow
'ch); tel. :!!Hj-i8. 22;)-88 - 
CL
l1ny W F,od!.. 18-:::,;':10, 
'.rELE.'O
 ZA\.JE.A
I.'\: 371-37. cz
"nny 
\'1 godz, 16-22. 
TELEFOS Z.\.UFASJ.\ I\I1L1CJA 
H.\.DZI: 216-41 - cl.ynny cali\ dOb
, 
MLODZIEZOWY Tt::LEFOS ZAlJFA- 
1'0; I.\.: 611-42 - cr.ynny w godz. 14-1B. 
CI;/ln'H('M 1
.'OR:\t.,\('JI 'lTR\__
TV- 
('ZSFJ "WAWEL-TOURIS'l'U". Pawia I. 
ld 204-.1, :
-91 - cz
'nne w gO(J.
 8-2tJ. 
rOR.'\.DSI."- PRZF.nMAL2J-:
SKA I RO- 
D7ISJ\'A "'OW. PI..-\.SO\\'!\r\L"\ RODLI- 
l'. \.. pI. Wiosny Lud6w. USC, czynna w 

oclz. 111-19. 
C.";S'lRl:M I:"FORM.'\.CJI IH.A ISW,'\.- 
IID(')\\, i ITL}:t'OS Z..U'F.\SL\. P.fW.h., 
Ill. 1 
1..jcl 5, tel. :!21-11, cz.} nny w god.l. 
1??-18, 
PO
IOC DROGO\\' .'-: tel. '1;;
-ii5. 748-92 
CZ
 nnel w t;odz, 7-:!:. tE:!, 144-88 - c.:yn- 
nd w godz. 7-15, l\Iytilenice. tel. 211-89 - 
czynna w godz, I-III, 
POGOTO\VIC 'J:ECIINICZSE .,POL:\tO- 
LBY'l'U". ..1. Pokoju 11, lel. 800-84, cz);n- 
ne w g,odz. 6-20. 


27 


l-
r.J:j)ny 
julro 
V;adau:a 


TEA TR 


1m. SLOW,\f'KIJ,'(;;O - 1!11:i: ,. "'{ropo- 
1:"", SL\.F:' - 1
.I:;: ,,7. "iE'
iem 1",1, l 
bip
!('m dn''', K \"'J:R.\.I.
Y 
!I.lj: 
..Czc;:a.i'\c na Godota". R."c;.l\1TLA - 
1
,30: ,.1":nul1 7. picEenk;.mi" Lt.:DOWY- 
"Placowk
", l\11.JL.\'CZSY - 11: "h..i'ai-- 
nc: u
miechu" (pa
dsl. Wiml:n.), GRO- 
'1 ESK.\. - 10; ,,
lc.ciupck z 1-;,ra
n
' 
Au- 

11inkow". 


F-ILHARMONIA 


fSukl.."ni"d J!,"d-:. 111,3(1 - A. ..t::'dz:,.t", 
I11l1z;-J.i k:;\n
"" "In"j (1): bow'I' 
..t \";:1,1'''''"1- 
. ... V; pr'j
"aIT.!e: Hil,}'dn, Bartok, Schu- 
b
I't. 


KRAKO\V 
DOM ZOL "i:1 ERZ."\: .,8:l.al" (an':. IS I:! 
- 15.45, KIJOW: "Bitwa 0 ,.t:dW"':' 
(USA 15 I.) - 16.30, 19.3(), K(jLrtji1
: 
,:o.1.8l1'7. re\'.;oh\ 
ru" (U5A 15 1.) - 9. 11. ',: 
IJ.:'.
. 2C.Ui. " "Poc..lllnki z Hon
kon..:II_ 
(11. 12 1.) - 16, 18. l\oflK.RO: ,.Kome '..0)' 
eez.." (wI. l!i 1.) - 16, 18. 20. l\I.'\S
O \ - 
. - . '-"0 \)0- 
J.,'\: ,:\laua" (SZW 10) L) - 13. 0)....,,' 30 
'clOI1c<,yk" (USA 18 1,) - 1..:{0, 19...: 
l\-

ODA GW .'-R
L
= ..oS,i.atnl film 0 \;, 

1I Clldzozlcms:
;,e.l (us.\ 15 1.) - '_ 
17, 19, r .'\S.\.7.; "Przygody Bolkd i l:
;_ 
1
..." - ltJ. ll, 15, 16, 17, .,Xa tl opie \. 
 
h' 'c;:;o" (;:>.r
. 18 1.) - 12, 18, 20, pO ,: 
\\ \.\'-F.I,Sh..II:::' "D;abli mn
c bjor" 
(fl, b.o,) _ ]I!, 18, PCCH.\.TFK: ,.!U- 
1-::;.0 10zi) lek" - 16, 17. .,
:
e ma spl8: 
.w." (11', 15 1.) - '18. SnSKS: "F.
bl
: 
(:J01. 15 I) - 16, 18, 20, SWJ.\.lO\\ I 
: 
\k'\CI.'elt'" (pOll, 15 1.) - ]6
 18, 
O, Pdt.... 
'.1\ S
'\L.\.: "Skt'zyde
o czy noi!i.
i" 
(fl., b.o.) , 1&, 17.1fi, 19.30, 8" . 
,.j c;.e \'alach:" (wl.-f;. ]S I.) 
Ib.1
, 18
 30.15. MALA S..'U..'\.:. "C;::o- 
w:rk 7.: mal'nl:.1.u" (pol. Hi 1,' CZ, 1 i, 
,l!, ::: 
16, 131. SZl'l:KA: ..Ei:l.O, moje z:' 
:l\ 
(h:S::P, 18 1.) - 10, ]2 (se&n"j zanl

' 
..D.ck i Ja:1e" (t:5A 1!\ 1.) - 16, IS, 
 , 
t,GOnJ-;K: .,Colar1,ol n/o\ D;;:
:....m Z2ch O :, 
onc" (pol. b.o) - 16, ..Ojclec chrze!'Ji.n:' 
(USA 18 1.) - 18, \;CU.LI-L\: "ZClsad
' ,
o
 
lo1
n;," (uSA 15 1.) - 10, 12,15. 20,1;;. ..l..lr:. 
l
oTJ"" (USA 12 1.) -:- 15.30, 18, 
,'
'\
D'15 
..Inny m<:2czy Lnc., Inna s_ansa' (tl'.'5 
1) - lO, 12.M, "A7yln (pol. 15 1.) - I;,." , 
.1>, 20.15, WARSZA".I\: ,.Dz;ewcz.}
na z .1; 
l:lamy" (",l,-USA 18 1.) - i2.10) (se" 'e 
zamkn.). "GdLickalwi
l: jeste;;, pan's 
Frezydenc:e" (pol. 12 1.) - 10 (sea
, 
lamkn.) 15.45, 18, 20.15, WOL
OS o' 
.,WJ'spa sl
azat..cow" (meks, J8 I,) - 1 ' 
12, 1:5.45, 18, "Wodzii"cf' (pol. 18 1.) -; 
2
.15, "u:nz'\: "Wiili,a na1'odu po
s:.,e
, 
:t ok,lpilntem" - 17.:;0, 18.;;0, \\'1\7 0 15 
nlec./:
 nnc, \\'ISI..'\: ,.h.ab2.1"et" (
SA, t" 
L) - 11, 15.
5, 111, 20.1
, ..Wsz
'scy 1 nl.... 1 

j:,01. 12 1.) - 13, ZWL\ZKOWIE(.: "He- 
L;,." (RF
i 15 1.) - 16, 17.M). 19, 
""OJ E\\10DZT\VO MI EJSlilE 
P01U'Z\c.....: - na
a: ,.OslatnJ
 
p'J;;'i'- 
r;:e" (
'..d
, 12 1.), KRZES.??OWICE - 

: 
"fJ
ci: "Udr<,:l-:a" (h;s.:p, 15 J.). M"\,SL 
::"o'1t.E - Wi:sla: ..Dlugi wee
el1d" (h;
:

 
J5 t), XtEPOLOMICI: - Ba
ka: .,po:."'_ 
P.oi)in Hoo
a" (an;. 1
 1.), SL"OM
l
ll-" 
c :tar; "D_.rn S7
 ranc::
'" (USA 15 .f 
SK '\.U"l:"i.\. HutniA..: ..Koronczar
a 
??:?wajc, 15 1.) - 18, \\ n::LICZK.\. _ Got; 
fI:'-: ,,
I:t05C ....deli H." (fr.) _ 16.45, 1. 
ROZNE 
SlOW. BOCll:'a-"KOW. F
.anCi5Zl\:
ilJ};
 
1. p,Od7. 17 - .sporkdn;c t\a w
'sto.wie '" 
:,Eejs"iej B:b
'ot2
e PuoI:cznf'j. , , 1 
KI.1iB "Kl."Zsl.,\". c,!;;. Zio.el'oo Wj
::_ 
14, &oo./:, 18 - ,.Poe'" b
'Wdln" - 
pol" 
r.ie p:f;'
p'cych 1 rnil:>snikow poclJi - 
pi oWFdli R, Kui'o,;,..
l:;:?, 
","0 1. S,rasl.ewsl-:
e
o 28, J,Od'l. 11 - 
<;. mpo?h.lln tpC'hniC7ne i firm'\' GHH SI" - 
l;l'eide (RF':-;) - na tcma l sp..
zare7. SI'UI:'''- 
w
'ch, '
_ 
MDK, CZRck:ego 11. gooz. 111,30 -, "
 r 
SZE: 1ektUI""" - IipoU;an:.e p
'o....'