/0297_0001.djvu

			(tY '
 

 .1 
ROK XXXVIII 
Nr 208 (11792) 
_Wydanie A 


KRAK??W 


Poniedzia??ek 29 XI 1982 
Cena 5 z?? 


DZI?? W NUl\??ERZE: Sobolewstd przedstawia otwarty dla ludzi kom itet ,. Ra??alskl wraca do dramatu Kazimierza G6rskiego. K??edacz analizuje niedopatrzenie 
pedagog??w. 


Krak??w 


- 


wielkiemu 


Polakowi 


Pomn ik Stanis??a a 


J .' . 


yspia??skiego 


), 


Wydarzenie to mo??na por??wna6 _ tym, Jakle dane by??o prze??y?? 
krakowianom przed blisko wiekicIn. kiedy to na Rynko podwawel- 
'" skiego grodu od
al1iano pomnik. Adama !\Iickiewicza. Wczoraj. w 
a.mo po??udnie. przed (machem Muzeum Narodowego w Krakowie, 


Dz.ia??o si?? to wczoraj, 28 listo- 
padaJ a wi
c dok??adnie w 75. rocz- 
nic, zgonu poety. Na t?? chwil?? 
czeka?? Krakqw tyle?? samo lat.'" bo 
przecie?? tu?? po 
mierci Wyspia??- 
skiego powsta??a idea wystawienia 
Mu pomnika. I dopiero naszemu 


................ "'-:::::;
. ::::":::::"... 


pokoleniu dane by??o t
 ide
 urze- 
cz.ywistni
, p??ac??c tym samym 
d??ug wdzi
czno??ci. jaki Krak6w 
winien Stanis??awowi Wyspia??- 
skiemu. . 
Pomnik, dz.ie??o krakowskiego 
artysty Mariana Kon
()cz.nego. to 


.:i\--, 


<::- 


,;. :.:.:. "" 
, .. . ,."'
::::" 
::... .:
k::(:}\:;:}(.:" _:;
{ :::/h=:<:,:=..::.;

:::


 >; 


t

f'; '
1r7:<

' 
;'" J!: 

,..?
 
 
 
. 
 

 ,;;4
??:)
 ;':: 

 
"'" ....,.<.
 ''"'-.... N r f4t.... '.>:f!
 o.:..>:.,
 

J!!
,,
 

Zt :
:;;

 ; '

",t,M . .' . .' , : . 
 . .
 , ' . :: . ;':
 . . . .. . r , : . ' . : . '; . ;: . 
 . h' 
'i0;? '
; . , . :: 

{>{ 
 ' .. _,
 A 
l' /<
j

f'")("'
;}'.
:
l ,,,0
': 


Obchody 152 rocznicy Powstania 
Listopadowego i Dnia Podchor????ego 


WARSZA W A (PAP). 28 bln. we 
wszvstki,eh uczelniac'h Ludowe- 
go Wojska Polskiego. a tak??e w 
tych jednostkach. w kt??rych od- 
bywaj?? praktyki s??uchalCze sl.'k6?? 
podchor????ych rezerwy - odby??y 
sI?? tradycyjne obchody ..Dry.ia 
Podchor????ego". 
wi??to to n
wU??- 
7Juje w swych t,re??ciach do rocz- 
nicy zrywu patriotycznego 160 
podC'hor????ych. kt??rzy 29 ??ilStcipada 
1830 r. podj??li pr??b?? walki fe 
zmiei1a'Widzo'l1J.
m za bor.c ?? car M 
skim. 
W niedzie:l?? m??odzi po.d.chor??- 
??owie- w his.toryc2m
'ch, barwnych 
s.trojach zad??g.nt;li warty hor.1IO- 
row.e. 
W sLko??ach orkerskich odby??y 
.st?? wieczofU ioCe. podczas kt6rych 
przypomniano naj,pi??kniej.sz.e 
karty naszej historii. Do udzia??u 
w t;rch spo,tJkaniach zapros.z.ono 
uczestnik??w walk z. hitJerow- 
sId.m naje7dic?? w latach 1939- 
1945 a tak??e robotni!k6w, rolni- 
. k??w' o,raz r??wie??ni'k??w - stu- 
dent??w cywi:1ny('.h u-cz.ellli. 
. W miejscach pamic:c?? narodo- 
wej I na po\'/stmicz}.ch mogile.. f.<:

 
 ,

J::
=:.", :';J:}
i
}


'9."
 ./:::

 


Przy Mrkojagu Stanis??awa Wt/- 
??l>ia??skiego tV k,.yp::??e %uslu??or.ych 
nit Ska??ce skrada kwiatu Mi
08Z Za- 
p??dOWBk?? - prawnuk Poety 
Fot. Marian 2y??a 


na 


Podkarpaciu 


Wyrozumia??o???? w??adzy ma przesz??o???? i przysz??o???? 


\V ubieg??y pi??tek przebywa?? na Podkarpaciu wicepremier Mieczy- 
s??aw Rakowski. W Kro??nie. w budynku KOD1Uetu WOjew??dzkiego 
PZPR,'spo??kali si?? z nim padyjni. sekretarze r????nych szczebli. kiero- 
wniczy aktyw ZSL i SD. aktywlscl PRON .u. kierownicy Jednostek 
gospodarcz).ch. za?? w Podkarpackich Zak??adach Rafineryjnych w Ja- 
??le w kameralnym spotkaniu uczr...tniclEyli reprezentanci za??ogi I 
 
koUcanych przedsi??biorstw. 


W Kro??nie do wicepremiera Ra- 
kowskiego wp??yn????y 173 pytania. 
O niekt??rych' wicepremier we 
wst??pie sw('go wyst??pienia powie- 
dzia??: tl'e???? tych pyta?? ??w,iadczy. 
??e zadaj??cy nie czytaj.. prasy, al- 
bo che I) sprawdzi?? czy ja j?? czy- 
tam. lub czy czytam zarz??dzenia 
przez siebie podpisywane
 Zadaj??cy 
pytania poruszyli .poro szczeg6??o- 
wych kwestii ekonomicznych. W??- 

epremicr stara?? si?? na niekt??re 


N ot Listopadowa 11J.30 


l dl.o ic1t zaledwie stu kttkudzie,si??ciu. Garstka. mlodych 111M!. kt6- 
D rzy pozornie wbrew z
1"O
e!!1.'U rozsqdkowi 'W1/chodzqc z konar 
w listopadow?? mgl?? cdwazllh Sl.?? UCZYfli?? to o czym ,!!!,??lala zna.ko- 
mita wi??kszo???? na.rodu. Wb
ew ..zdrow
u TOZ8q
kowt . l1(t??rll .wte-lu 
Po
aJoom z wy??yn hie-rarchli spo??eczne, ka
at te, 11OC1I BZcz??lnr.e za... 
myka?? drzwi swych dom??w. Prawdopodobme w??r??d tych. kt??7Zll 1X!M 
szZi z Wysockim i NabieLakiem. wielu nle. w. pelni rozumialo fQl'c.t. ze 
oto rzucajq wyzwanie wieqeii.8kiemu ulozentt
 Europy. Przyp
ecz??
o- 
wal1emu przez najpot????nie;szych na Kongres??e, kt??ry ??o.skawle oftCM 
,.owal Pola1??om z??udn?? oomtastk?? wlcsnej pa??stWOwo.??
i pod 
ta- 
ci.q Kr??lestw4 Polskiego i pod ber??em cara. Jed1tQl'Ue 
1.'.1?? m.u
u- 
-rach podchorq??ych i akademickich paltach namok??t/Ch JesIenn?? m%QM 
Wk??. biegn??c p7zez ulice Warszawy mieli na ):!ew!?? 0 t?? IWia
oJ
. 
kt??rej brakowal.o wielu ich rodakom o ,.znomtemtych nazwt8'1cGcPi ?? 
Wraz z bramq warszcwskief10 arsena??u ludn:o??t 1tohcy pr zelam llW4??a 
. gloszcme z wy??yn tei Y o 4bscl utne; niemozn?'ci.. o obow!4zku be.r- 
tlJzgl??dnej lojalno??ci. o potrzebie zadowo
enta SI?? j
dy1tle tym co 
2 laski ,cara Polakom o!ia7"owane. Noc Ltstopado
 183
 7"oku raz 
.7e!;::cz.e dowiodla Europie, ??e aspiracji narodu mteszT( 4 3?? ce go na
 
Wis???? nie d.Q st?? zaspokoi?? k.Qdlubowym pozorem 
a??$tWOWO??':??. 
Cho?? na t?? wymarzon?? Niepodleglo
?? przysz??o czeka
 3csz
ze pr
w'e 
90 lat. stala si?? lal
tem tak??e dzi??ki tym m??odym ludztom NocI! L
to- 
padowej, kt6rzy" - jak ",apisz
 poeta: J??m??odego.. er??a 1.0 pters??ach 
1.VIJ1'
armili. a Szkola Podchorq??tf??1t. latC???? go uczt/la ?? 
CZES
AW N1MdCz.vR.rXI 


odpowiedz.ia?? zaznac
aj??c. ??e nie 
jest eltonomist?? ani z wykszlake- 
nla. ani z zami??owania. Pytano te?? 
o Grabskiego, Wa????s??. o Urbana i 
o samego Rakowskiego. Jeden z 
pytaj??cych wyjawi??. t?? jego zda- 
niem. ograniczenie kadencji pier- 
wszych sekreta'r'ZY do 5 lat jest 
b????dem. bo przez 5 lat nie mo??na 
wystarczaj??co poznal: problem??w 
miasta czy wojew??dztwa. M. Ra- 
kowski odpar??, ??e odpowied?? na to 
pytanie tkwi w naszych do??wiad- 
czeniach... 
Odpowiadaj??c na inne pyta'nia 
wicepremier powiedzia?? - w??adza 
nie jest zainteresowana w pomna??aM 
niu ludzi siedz??cych w wi??zieniach. 
Po co w??adza ma sobie hodowal: Z8M 
eif:tych przeciwnik??w? Na drogf: 
represji jest bardzo ??atwo wej????, 
ate zej???? z niej trudno. M??wi?? te?? 
M. Rakowski. i?? to. ze w stanie 
wojenym nie powsta??y ,trwa??e oka- 
leczenia. w spo??eczenstwie jest naM 
szym historycznym sukcesem. Ju?? 
teraz mo??na to powiedzie??. I trz
 
ba my??le?? o przysz??o??t-.i - ludzillt. 
kt??rzy ostatnio w
z1i na drog?? 


wyst
pk??w ontypa??st\...owych.. s?? 
tak??e s).nami tej ziemi i trzeba dal: 
im szans??. Po wojnie przecie?? 
wspania??omy??lno???? i wyrozumia??o??l: 
lUdowej w??adzy obj
??a ludzi. kt??- 
rzy mieli krew na r??kach... 
Pylanie - z jakimi propozycjami 
rz??d wyst<&pi w Sejmie 13 Irudllia? 
M. Rakowski odpar??. i?? znane Jest 
stanowisko PRON. za?? rz??d dopiero 
pracuje nad tym, z czym ma foi?? 
do Sejmu zwr6ci??. W tet cz????ci wy- 
st??pienia powiedzia?? tak??e, ??e Pol- 
sce potrzeba kilku Il\t ..absOlutne- 
go spokoju". a zatem trzeba zacho- 
wa?? pewne bezpieczniki temu spo- 
kojowi s??u????C'e. . 
Na zako??ezenie spotkania w Pod- 
karpackich Zak??adach Rafineryj- 
nych w Ja??le (wicepremierowi to- 
warzyszy?? pierwszy sekretarz KW 
w Kro????ie Henryk Wojtal) prze- 
biegaj??cego w swobodnej atmosfe- 
rze. dyrektor przedsi??biorstwa Zbi- 
eniew Balik wr??czy??' M. Rakow- 
skiemu pami??tkowy medal wybity 
oZ okazji ..Roku Lukasicwic:zowskie- 
go" oraz z tej okazji wykon a n.. 
ozdobn?? lamp?? naftow??. kopi?? 
lampy skonstruowanej w 1853 roku 
przez bl.aeharza Bratkowskiego. 
Pi??tkowe spotkania wicepremie- 
ra Rakowskiego na podk8lr.paciu 
trwa??y od godziny 10 rano prawie 
do 19-tej. (awa) . 


Akcja "Bezcenne ceny" 
Telefon: 11-15-51 


'trwa' 


.... 


WBzystklch salnteresowanych nalq akcJlt ..Beuenn??1 ceny" In M 
formuJemy, ie uwagi w sprawie zawy??onych een towar6w I u- 
. s??ug mo??na przekazywa?? codziennie. ed poniedzia??ku do pi??tku 
w??l??cznle. telefonicznie na numer Dzialu I:.l??czno??cl z Czytelni- 
kami "Dziennika Polskiego" 11-15..51 w I'odzinaeh 10-15.0cZC,. 
kujemy te?? na list,. pnyp??tmlnaJ,e adres: 31...072 Krak6w. ul. 
WIelopole 1. 


ftie komisji administracji, gospodarki terenowej .1 
ochrony srodowiska oraz. komisji pra
 ustawodaw- 
czych o rz??dowym projekcie ustawy o zmianie u- 
stawy prawo lokalowe; . interpelacje i zapytania 
poselskie; . zmiany w sk??adzie osobowym komisji 
sejmowych. 


mu w dniach 13 q 14 grudnia 
1982 roku. 


. 
J.ak si?? dowiaduje dziennikarz 
PAP w rozmowie z wicemarszaF 
kiem Sejmu - Piotrem Stefa??- 
skim - Prezydium Sejmu. obra- 
duj??ce 25 listopada. ustosunko- 
wa??o si?? do wniosku W{)jskowej 
Rady Ocalenia Narodowego i u. 
stalaj??c porz??dek dzJ.enny naj- 
bli??szego posiedzenia parlamentu 
podj
??o jednocze??nie decyzj?? o 

wo??aniu 29. posiedzenia. Sejmu w 
dniach 13 1 14 grudnia br. W 
pierwszym dniu przewidziana jest 
debata polityczna..Drugi dzie?? po- 
siedze;;'lia po??wi??cony zostanie pro- 
blemom" socjalnym Chodzi o dru- 
gie czytanie, a wi??c i uchwalenie 
ustaw: o emeryturach i rentach; 
o ubezpieczeniu spo??ecznym rol- 
nik6w oraz o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu Inwalid6w wojen- 
nych i wojskowych. 
- CZll debata polityczna., o kt??- 
rej pan m??wi b??a??:ie nawiqzywa?? 


tak??e i do apelu komisji inicjuj??- 
cej utworzenie Tymczasowej Ra- 
dy K.rajowej PRON? 
- Oczywi??cie tak. Apel ten, WYM 
ra??ajlacy zar??wno d????enie ruchu 
jak i powszechne oczekiwania 
spo??ec2:ne, jut w tej chwili daje 
nam wyobra??enie o charakterze 
(D01co??coze1lie na str. 2) 


402 nowe zwi??zki 
zowodowe 


WARSZAWA (PAP). Co.ras 
szybc-iej pr.z.)'1bywa nowych z;W"i??-- 
z.k??:w l.a\\'lQdowy.ch. l\lamy ju?? 
402 zwi??.cld. a 1603 wnio:ki o 
rejestracje: wp??ym;??y do s??d??w 
we wszystkkh wojew??dztwach. 
Nadali pr
Q\\"a??aj?? jednak waio- 
ski z za.k??ad6w ma??ych i ??red- 
nich. a zwi??;1jkl zak??adowe w du- 
??ych, pt"l.eOsi??biorst.wach skulpia- 
j?? jes
z.e na og6?? niewielk?? C.l?????? 
za??ogi. . \??llt.??tID;, 
..............................".., 
Jl
. 

 .::.:-: 

 ...: .' 
'V' ., ...;t'. 
06 
.. 


?? j g??os 


w sprawie programu 


- Jest, pan 'przewodnicz??cym 
TymcZ3LSowej G.rupy Inicja1yw- 
neoj PRON w gmi'nie Salina - 
zwracamy si?? do Zbigniewa SaM 
wi??skiego - d'laczego w????czy?? si
 
pan do tego ruchu? 
- Ol!)niwa PRON powstaj?? w 
naszym ??rodowis'ku powoli. na 
zasadzie oddolnej inkjatywy, z 
autentycznej wOlli ludzi. Nie po- 

taj?? jedna,k tak spontanicznie 
jak OKON-y. Jcl6re zr.odz.i??y si?? 
z potrzeby c-hwiU. Do PRON 
w????czyli si?? lud.z??e. kt??rzy wie- 
dut ??e dzie??a socja)i.s.tycznej 
odnowy nie do'kona w??ad'1.a prz.y 
biernym kibicowa'!'liu z.e strony 
SJpo??e.cze??stwa Je??eli n
e ch{'(?my 
powt??rzenia b????d??w przesz??o??ci 
mms.imy a\tltywnie w????c!y?? s:?? w 
??ycie -polityc2ine i gospodarcze. 
. T'rzeba s:?? poorozumie??. zEkwido- 
wa?? podzia??y. jednak zgoda bu- 
duje. Wbicu nK1Si bJ."?? w :zgodz.ie 


z narodem. T?? zgod?? mo??na uzys- 
ka?? w drodze kOffi(promisu. Dzia- 
??acze PRON musz?? ten kompro.. 
mis .budowa??. 
My chcemy skOiI1:SoUd(;wa?? spo- 
??ecze??stwo naszego mikroregio-' , 
nu rouhietone nie tylko wodami 
zalewu. Da PRON zg??aszaj?? 
a.kces oz??.orukowie pa.rtii, il11.teliM 
gencja. Ch-cemy przyci??gn???? in- 
nych, np. rolntk6w. Na razie 
podstawowe ogniwa PRON s?? w 
11 so??ectwach - na 15 istniej??- 
cY'
h. J:)c)Itychczas dzia??acze PRON 
najwi??cej u,wagi po??wi??caj?? za- 
??atwieniu drobnych spraw, w.y- 
nikaj??cych cz
sto ze L??e
o dzia- 
??ania admi,nistracji pa??stwowej 
! '
(1l'poda :-C!.ej. Nie uch
'Iamy si?? 
od tego, bo efekty. dzia??ania na- 
\'-et w drobnych sprawach m("g?? 
przekona?? nje-jednego st.)j??cego 
jes'1.(:ze na boku. 
Zanotowa??a: (
P) 


'"
		

/0298_0001.djvu

			D!??ENNlIC POl.. 


Nr20B 


PI??TEK I SOBOTA 
w kraju... 


. 28 brno ,., auli Untwet'syte- 
tu .Jag i ello??ak i ego odby??a si?? 
tlt"OOZyat06?? odnowaenia, po 50 
lat,ach. doktoratu prof. J??
f.a 
Suflerskiego - w)'bi-tn.t'lffo geo- 

ra.fa. r.n.awcy geogra.fii ekono- 
micznej i ka.rtogra.fii. 
. Min!ster nauki. I!IZkolnic- 
twa wy??szego i techniki. na 
wniosek rektora Uniwersytt::tu 
Wau 7 .???? w .skiego. podj???? decyzj?? 
o w2mowieniu zaj
?? dyd4ktycz- 
nych na Wydzia,le Psychologii 
UW' s d,niem 29 bm., przyjmu- 
j??c do wiadomo??ci infoormacj?? 
w??adz UW o 2a..tkceptowaniu 
prz.elZ Rad?? Wydzialu rerzygna..cji 
dziekana i prodziekan??w wy- 
dzia??u z pelnionych funkcji 0- 
ru zapewnienie. ??e podj??te 
zostan?? dzialania. kt??re uchro- 
ni??, w przysz??.oBcl uculni?? przed 
zd.arzen,ia.mi narusza.j??c:\-??mi dy- 
scyplin?? studi??w i .pracy. 
. Prawomocnym wyrokiem. 
S??du Najwy??szego 
kauni ZJOSta- 
li na kar?? ??mierci i par.b&wiE'l'lie 
praw publd.cmych na za.wne 
JAn Sojda i J6zef Ada
 '- 
g????wni sprawcy ws??rr.z??ga.j??cej 
zbrodni pod. Zrcbinem. w!nni 
zab??jstwa trzech os6b. Nie zna- 
lezione tadnych podstaw do 
wniesienda rewizji nadzwyc7Aj- 
nej. Rada Pa??stwa nie skorzy- 
:!>tda z PrB,W'A ??askL Wyrok 210- 
Gb?? wykonaT1Y. 


...za granic?? 


. W pi??tek oficjalnie o,??o- 
Al.OUo.. ??e otwarcie XIX "S2.C2y- 
tu" OJ A jest niemo??liwe. mimo 
kompromisowych PrGpo'.lycji w 
sprawie reprezenta('ji Czadu. Na 
sali obrad nie b
'??o bowi
 8k????- 
du dw??ch trzecich pa??stw mron- 
kowskich. 
. W Moskwie odby??a. lI!i
 
konferencja prasowa. na kt??rej 
poinformowana o fSikcie odm??- 
wienia prze.z wladze amer)Oka??- 
skie pM:yzna.ni
 wiz wjaz??()Wyc:h 
grupie turyst??w radzieckich. 
w??r??d kt??rych byli tak??e dzia- 
??acze zwi??zkowi. 
. W pi??tek rot.pcxz
la si?? w 
Pekin.ie doroc
na sesja Og??lno- 
chi??skiego Z
romadzen??a Przed- 
'stllwic-ieli I...ud.owych. W pierw- 
szym punkcie porz??dku dzienne- 
go.. wkeprzewodnicz??cy sta??ego 
Komitetu (etyli prezydium) 
OZPL, Pen Czen om??w.i?? g????w'" 
ne postanowienia projektu nO- 
wej, czwartej ! ju?? w 33-}e.fu1iej 
historii ChRL. konstytucji. 
. Z8IChodnloni.emieckli Bund
 
sta.g - kt??r
. jaka pierwszy z 
(nielicznych zreszt??) parlamen- 
t??w 
hodnich - uchwali?? U1- 
rsz po wprowad,1.E'niu stanu wc>- 
jennego w Polsce dokument, 
a.rogancko ingeruj??cy w nasze 
sprawy wewn??trzne - przyj???? 
na czwartkowym 
iedzeniu 
kolejn?? ju?? z r1,??du rezolucj?? e 
podobnej tre??ci. Tym ra.zem g??o- 
sami partii chadeckich j FDP 
PrJ:yj??t.o te,k
t, ????daj??cy m. iu. 
uwolnienia wszystkich wi????ni??w 
polity
.z,nych z .Tanem LlpflJkbn. 
oddzielnie w}.mienionYln, na 
czele. 
. Janos Karla.!" przyj???? w 
pi??tek przebywaj??cego na W
- 
grzech Z oficjaln?? wizyt?? szefa 
zachodnioniemieckiej dyploma- 
cji Hans.a-Dietricha Gen.schel'a. 


Rada Ministrow rozpatrzyla i uchwalila 
centralny plan roczny na 1983 rok 


WARSZAWA (P AP). BlurG PralIG.. Rz"u ia??Grm._Je: II I??.. ... 
da Ministr??w rozpatrzy??a l uehwalila emtra??DY plaa reM..,. lIa 
1983 I'ok. 


Prz:rj??t
. plan konkrety!Z.uje u- 
stalenia .zawarte w za??o??eniach 
Narodm'\."ego Planu Spo??eczno- 
.Gospodarc.7
go na lata 1983- 
1985. Ustalenia te by??y przedmio- 
tem obrad X plenarnego posie- 
dzenia KC PZPR. a tak??e sta??y 
si?? prredmiotem szerokiej kon- 
sultacji spo??ecznej. 
Za podstawowy cel planu na 
najbli2zy rok pl;zyj??to utrwale- 
nie i rozw??j pOLytywnych ten- 
dencji w produkcji. Pow:inno to 
um()??liwi?? przyv.'!I"acanie global- 
nej r6\vnowagi pieni????no-rynko. 
wej. zahamowanie spadku real- 
nych wynagrod7.e?? w gospodar- 
ce narodowej, 7..ahamowarrie spad- 
ku budownictwa mieszkaniowe. 
go i zapewnienie warunk??w dal- 
SlJeg,o jego wzrostu oraz porz??d. 
kowanie sytuacji w bilansie p??at- 
niczym i na froncie inwestyc:rj- 
nym. 
Z.ak??ad
 si??, ze produkcja prze- 
mys??owa w L983 r. wzro??nie \V 
por??wnaniu z rokiem bie????cym o' 
ok. 4 proc. Poziom wydopycia 
w??gla powinien by?? ustabiliz.o. 
wany. Nast??pi natomiast ,,,'zrost 
produkcji podstaw;owych surow- 
c??w przeznaczonych na zaopa- 
trzenie przemys??u. 
Zapocz??tkowane 7.A)stan?? w 
pr L.emy
le przeksz??a??ceni,a struk- 
turalne, maj??ce l11a 
lu leps.z.e 
do
tosowanie produkcji do po. 
tr7.eb wynikaj??cych z realizacji 
priorytetowych cel6w spo??eczno- 
-gospodarczych w strukturze pro- 
dukcji. , 
Za podstawowe zadani
 ", .CPR 
na 1983 r. pr.z.yj??to rozw6j rolnic- 
twa. Prz.ewiduje 
i??. ??e produk- 
cja globalna w tym dz.iale go- 
spodarki vn..!o??nie o 1,5-2,4 proc. 
Szacuje si??, ??e w por6wnaniu z 
rokiem bie????cym doch6d narodo- 
wy w}'tworzony wzro??nie w roku 
przy&z??ym o 2-2,5 proc. 
.. 


Zgo(irrie z za??o??en
ami planu ma 
nast??pi?? bardziej odczuwalna po- 
prawa w do!tawach towa'f??W na 
-z.aopatrLenie l'ynku. Dostawy te, 
liczone w cenach bie????cych, \V
o- 
sn?? o 8-0 proc. 
Dla osi??gni??cia podstawowych 
cel??w spo??ecznych okreslonych w 
CPR Rada Minislr??w udali??a 
sze???? program??w opcracyjn
'ch. 
Prz
'j????..e zadania planu rz??d 
u1".d1a?? za rninin1alne. Rada Mini- 
str6w okre??li??a instrumenty okOot 
110miczne do strerowania l'eali- 
z.acj?? planu. 
. Z kolei Rada Mmistr??w l'OZ- 
patr.zy??a i Pt
oj????a wniesione 
przez ministra finans??w projekty 
bud??et.. pa??l9twa I bUanllu plat- 
niczego na 1983 rok} a tak??e 
prz
dstawione przez prezesa Na- 
rodowego Banku Polskiego );)ro- 
jekty, planu kredytowego oraz 
bilansu pieni??tnych przychod??w 
i wydatk??w ludnosci. 
Dyskusja nad pt'7
d??o??onym?? 
projektami '\'yks&ala. ??e wpro- 
\
ladz.ona na pocL??tku roku 1082 
reforma c
 OraL zmiany w z.??- 
sadach funkcjonowania gospo- 
darki pOl.\Voli??y na uzdrowie-tlie 
sytuacji finansowej wi??kszo??ci 
przedsi
biorstw uspo??ecznionych. 
W konsekwencji bud??et pa??- 
stwa zamknie si?? w roku bie*_- 
cy deficytem w granicach 240 
mld .z??. 
Za??o??enia na 1983 r. prz.e,viduj, 
.zmniejszenie deficytu bud??etowe- 
go do kwoty ok. 176 mld z??. 
Dochody bud??etowe maj??. bo- 
'....iem wynie???? ni
co PQnad 2.480 
mld z?? i W7.rosn?? a 11,8 proc. t 
podczas gdy wydatki wzrosnl\ o 
7,3 proc. . 
. Rada Ministr??w rozpatrzy??a 
te?? i aprobowa??a przedstawiony 
przez. ministra finatn8??w projekt 
bnan
u v??atnic7.cgo. kt??ry po raz 
pierws
y ma by?? przedstawiony 


Sejmowi. ReaUucja projektu po- 
winna umotliwi?? lep
ze !I!lapa- 
tr.l.enie kraju w potrzebne dla 
rO?woju produkcji surowce i ma- 
teria??y. Z kolei plan kredytowy 
okre??la rozmiary kredyt??w. kt??- 
l"JICh banki b
cl?? mcg??y udziela?? 
jedl101;tkom gospodarki u
po??ec;
- 
nionej. nie uspo??ecz1110cz.nio'nej. 
oraz ludno??ci. 
Z
 wz.gl
du na konieczl1o???? o- 
graniczenia proces??w in!1acyj- 
nych przyrOl
t kr:edyt6w banko>- 
wych w 1983 roku b??dzie s
un- 
kO'\\'o niew:lelki. 
. W bUansie pit.nti.????nych 
PrtllyehGd??w i w:rda??k??w ludno
i 
na lG83 fok pr2'.ewiduje IIi" ??e 
przychody ludn.o??ci, zw??aszcza 
pochodz??ce z 
nagroBze?? za 
prac?? oraz ze .??wiadcze11 spo??ecz- 
nych b??d?? nadal wzrasta??. z tym 
ie tempo jch wzrostu b??dzie ni??- 
B.l.e od, wys
puj_cego w 1982 ro- 
ku, aby chroni?? realn??' warto???? 
pien.i??d7..a. Wzrost p??ac musi mie
 
bowiem pe??niejsze pokrycie do- 
stawami towar??w i us??ug. 


Zjazd sp??ld'zielczo??ti 
mieszkaniowej 
zako??czy?? obrady 
WARSZAWA (P AP). 28 bm. za- 
ko??czy??y si?? w Warszawie dwu- 
dnio'\.
' obrady krajowego zja/.du 
detegat6\v sp6??dzielrsi budownic- 
twa mieszkaniowego. U czes??l'I.icz??- 
cy w nim delegaci - to reprezel1- 
tall1::1 ponad 4,4 milionowej rzeszy 
os??b ju?? mieszkaj????ych W' sp????- 
dzielczych damach, oczekuj??cych 
na '\v??asne ..m t , oraz sp????dz.ietczy
h 
dzia??aczy. Zjazd pr?.yj???? uchwa???? 
akre??laj??c?? dalsze kierunki dzia- 
??ania sp????dzielczej organizacji, u- 
chwali?? nowy statut, dokona?? wy- 
boru 
.??adz. 
. Prze\Vodn??c
c:ym nady %03t.a?? wy- 
hra,ny Zdz??-??aw B??az.j
1rt??ti (prze- 
wodnicz??cy .WojPw??d,zkiego Zwi??z". 
ku Sp????dt.ie??c'i?? i ??;\..cle??l:n 
prywat.n)..m wie!lki
h kmnp??'zyW- 
r??w. SLnton przez ostatnie 3 lata 
badal d-rotbiaZJgowo d<>jrza??e t)"'Cie 
ChopinA, s7JCIzeg??tnie od strony 
jego romans??w. Po de'tekotywi- 
s??yclJnym Q.ociekani/u nad pne- 
biegiem ?? rezulta,t.ami romansu 
wi
lkieg() 1roInfPOzyt.ora z pi
kn?? 
hrabin?? POrWdk??. 5into.n d051.ed?? 
do wniosku, ??e owocem ?jwi??,zku 
by?? niez;n.al1Y nikomu potomek 
URAN NA SMIETNJKU. Poli- 
cja ho'lendeN:ka \V6lJCr.e??a ??Jledt- 
tvro w sprawie 300 k.g odpadlY\v 
urMlowydh. 2'Jl1al

i()ny.ch w Mi- 
jmege-n na podw??rzu SlktJ.
pU 2:4j- 
muJ??cego 8'i?? sprz.eda.:1:J\ wyrob??w 
ze stali. PoliiC'ja a.reslito'\J:a??.a jut 
3 o.$<>'by, a.le nie by??a w 5.ta.'ni
 
ustaJi?? pot to natura,]- 
ny kapi;ta?? ??)"ciowy, kt??ry nie 
jest wy:k<>-!.ZYls,tywany ws'ku teik 
nie\...-??a'
<:i??\.\.ego trybu ??ycia. Ch.a,u- 
cham zaJe'ca dok??adn?? o:b<;;,erwa- 
cj?? swcgo ej a??.a , aCJJk;olwie-k bez 
popada'nia w na r.cY:Zlm, i pozna- 
nie funkcji pos
z.e
6Il1ych o.rga- 
n??w. To z kolci poZJwdJi 
rozu- 
mie?? indywidualn?? po.trzeb?? od- 
POtWiOO??i:ch na'wY'k6w w od??)"- 
wia!n
u (IPI'!z.eOe v,'!Szyst1kj J m .nie 
za du????) b
df. wYfpoczY'J1lklu. Natj- 
\Va??nie.i
z?? jedna'k sprat\v?? J?? 
kontakty towarzyskie i odrzuca- 
me wsz.elkie.g.., tabu w diiedz.inie 
seksualnej. ..M!ro
l
 fi,zyc:Y.t'la, 
wra'??iliwo????, eroty.7.'1n to cudo:wI'e 
kr??lestwu" - stwierdz.a tranou- 
!-;??..i Jekri:Tz. Z2.s gazeta w
ora??a 
()b
\\'?? t') l()
y ka
 emeryta'1:n: v e.J'1. 
kie-dy w'
z:y!\C'Y ,ac. ,na <:,to-'w,WRf 
je'1o ia.c]y : b??d?? prze-kra.cla?? 
setltf:. 


Oprac.o-w 
 ??: 

AZ.IMIU..l f'OJtTUNA 


" imieniu ....I!y
tki
b t. I.ro- 
madllonYflh prowzt P.n??
 Krystyn
 
Mlehabk-.. "'ftllel:k
 ISt.nislawa 
WYlpia??sldero Gra5 Pnewoc??n??ezl\ce- 
.0 RN m. Krakowa dra W. Gondka. 
. odlllonl??eie pomnika. 
. 
Jako pierwsi kwdaty u st??p 
pomnika z??o??yli krakowscy akto- 
rzy: AllJr1a Dymna i Jerzy Bili- 
cZJ'cki. B)Oly te?? wi??zanki od za- 
proszonych g()??C'i, od rOdziny Poe- 
ty - wnucz.ki, po Dorot)" Zap??- 
dowskiej, synawej, Leokadii Wy- 
spia??skiej. syna Witolda Boles??a- 
wa Wyspia??skiego i chrze??niaka 
Poety; Stanis??awa Szary z Konar. 
Uczci??a pami???? autora ItWesela"; 
m??odzie?? ze szko??y podstawowej 
2 Koniakowa, nosz??cej Jego imi??, 
dzneci 1.. przedszkola nr 1 im. Sb\- 
nis??awa Wyspia??skiego z Krako- 
wa i zespo??y "Z??oty R6g". "Bu- 
do\\dani". "KrakO\..-iacy". 
U??wietnili wreszcie ods??oni??cie 
pomnika krakowscy aktorzy: Da- 
nuta Micha??owska. Anna POlony 
i Jerzy Trela. kt6ry szczeg??lnie 
wzruszy?? modlitw?? Konrada :I 
., Wyzwolenia" . 
W dni.u od8??oni.??cia n10numen- 
tu Muzeum Narodowe, po d??u??- 
szej przerwie udost
pni??o zwie- 
dzaj??cym sta??, Galeri?? Sztuki 
Polskiej XX W o , pot:.
r-7..on?? o pra- 
ce Stanis??awa Wyspia??
kiego. 
m. in,. kart??ly witra??y. projekty 
polichromii, 
Za?? rano. na Irobi
 Poety, na 
Ska??ce delegacje w??adz miasta i 
ro??nych ??rodow18k oraz in
tytucji 
krakow
kich z??o??y??y kwiaty. 
Spo??eczny Komi:tet Budowy 
Pomnika Stanis??awa Wyspia??\- 
skiego doprowadzi?? swe d.z.ie??o do 
konca dzi
ki ofiarno??ci spolecze??- , 
stwa i wielu instytucji z ca??ego 
kraju, kt6rym krakowi!anie win- 
ni s?? wdzi??c.zno??t. Relacj?? ?? tej 
jak??e znac.z??cej dla Krakowa u- 
roczystobci zako??czmy s??owami 
wpisanymi w pami??tkowy doku- 
ment: ,.Pomnik towa:rr.yszy?? b??- 
dl/je codziennemu ??
'ciu Krakowa. 
podobni-e jak soltuka Stanis??awa 
Wyspia??skiego towarzyszy ??yciu 
kOlejnych pokale?? Polak??w" o 
(lud??) 


W Krakowie powstaje. sp????dzielnia IM W 


(Inf. wl.) ROilnit:y wo.jewooz,twa 
krak'Owri:klego cz.??sto narukaj??, 
??e nie ma - komu w,,'ikol1a?? dro'b- 
nY'Ch inwesty.cji, rern.out??w w ich 
go Sipocl a t'::. tv.rach. a ta
??e w pl a- 
c??wka-t:h (Jswiatowych. kultural- 
n
.cJ), ha'.ld10.w)"ch CL.)" ga:st,rono- 
n'licl.:!1ych. \V wielu micjs.(:owQ- 

ddCh nU::iI.-Cgo \Voj.e'..:??d
twa mo. 
i'13 by uruchomi?? produkcj?? ma.- 
te,rial??w budowla'nyc.h tak po- 
trz(>bn
och wsi, bowiem nie br,aJk 

 u ro wc6w, czy ma:teria.????w' ad- 
padow
 Wlt??m
'Ih i_o 


Dla tego te?? cd 
,wnR w gro. 
n,i.e 
!k1;ywu ZMW m??wi??..osit;: o 
I'O'trzebll" zo.rganirowania mlo- 
dl.iero,\\Te-j sp??Mz!el??i U$tugowo- 
wytw6rcrej. l oto pj
rwszy krok 
zo
ta?? zrobiony. Odby??o si?? zebra- 
n!e za??o??ycielskie. w cza
ie lCl??;??- 
r
o powo??ana l
an"1isj
 o.rganiza- 
cyjn??, kt??rej prze.wooni<:zy W????- 
dE.i.mLe.rz Cze'k,aj. Opraeuje OiIla 
8t
tu1 i program d'z.ia??ania. Tym- 
cr;asawa siedziba 
p6??d
ieIn?? mie... 
??ti 
i
 w Kra,ko\1!le przy ut War- 
&!??A
 1:1.... 'IM ZMW. gro, 


Kolegium Kardynalskie zako??czy??o 
obrady w Watykanie 


Dee)Tzje i post8l1owienia "senatu papieskiego" 


WATYKAN (PAP). S
lica Apos- 
mleka 2adekla.TOwa??-a. w pi??te'Jt 
pe??.n?? gotowosc do v..""p????d'Zia??a:ni.a 'z 
w??
dzami w??oskimi, aby wlS,p6lonie 
uClJtagc. "na pcc??.i;t.a,wie dokum??'l1t??w 
poo,iadanych przez' obie stro.ny". 
obiek.tywne faikIty dot
'.cz??ce w:sp???? 
pra.cy mi
dzy Inst}"'tute.rn Dz1:e?? Re- 
Ugi.jnych (ba'mk watykail.l
:ki). a 
..Ba,nco Am.brosia.no". 
St'Wi
rdzemie bo za\....a.rto je.st '" 
spr.awozda.lJ1i'1l pr.zed:;ta,wion
.m u- 
cz,eStm.i.kom obl'w za.ko??cwneao \'IV 
pi.qtdk. \
""Wat
1ka:nie Kolegium Kar- 
dy'n.alskiego przez sekTMH'Za sta- 
nu. ka:rdy.na??a Ago.c;tino CQ&c;a??'ol.el'O. 
W spt'il,wozc1a.n-iu tym poill1formo- 
wal on b},iskQ stu uC7.estni<-z??
ych 
w obradach pur:pU??'&t??w. j)Tzyby- 
??ych z ca??ego ??w:isl
.a. o \v}'1l1i 1 kach 
bada?? przeprowadzonych przez 
miQdzynarorlow?? lcomisj?? ek&pe['- 
t??w f:.na.1)sow)'ch w l11sty.tu ci e 
Dzie?? Relilgij.llych (lOR) ja1k rcYN- 
niet o wni06'Kaoh. jakie na tej 
podo:;tarwie opra
r s??a lS-o.sobowa 
Rada Karoy.nalska. 
Telkst apra'Wozdania Ag.oo,ti??lO 
Ca6SAiTOi]ego w????nony 20stai przez 
wM
"fk'a??5kie biuro prasowe do. 7- 

ttr'on.icowej re10acji z obrad Kole- 
g.i,um Ka1'dy,na1.o;-kiego udost??,pn.io- 
nej w pi??.teJk wieczoTem dzicn- 
niikuzoam alkred}"ItowM'lym przy 
Wa-t}.;Jta'nie. OgTo.mne zai,nte!l"eso'..;a- 
!??oie w??os:kie.j i mi??dzy1n.oa.rodov.re'J 
().pinii publicznej prze-bic.giem po- 
siedze?? Kolegium Kardy,ne??sJdego 


ora'!!: sugestiami ..f!el!1atu papie5'k??e- 
10" 3a,k okre??la si?? to g,rem.ium 
dOl'a.dcz.e pa,pie??a, spraw.i??y. i?? wa- 
tyka??ska sala S1ampa od Wca??es- 
ny.ch, godzin popoludniowych wy- 
pe??nioJla by??a dz.iP1milkarzami OCZ.tii lOR i stwierdza- 
j??(" ??e 15 ka:rdyna??6w na wcze... 
??n
e.tszym, speeoja.linym J>OISiedzeniu 
zaJj.mowaio si?? t??. spraw??, powie- 
dzia??: "chodz.i tutalj o kWIC6.tie de- 
lilka1Jn??. z??o??on??, kt??ra zosta??a wy- 
wa,??ona we wszy;s'hkich sz<:zeg????a,ch-. 
..Stolica. Apooto1s.ka 5t\vieTdzi?? 
papie?? - gotowa jf"st dokona??: 
w5ze;J;kich da,1sz:rch krok??\

 k??t6re 
obie st'rony uzn.aj?? za potrzebne w 
ee.l'll wy??wietlenia ca??ej pra:wdy". 


Protest Bu??garl przeciw aresz??owaniu 
Seruieia Iwanowa Antonowa w Rzvmie 


SOFIA (.P AP). Poli??ja w??oska 
aresztowa??a w Rzymie przeds.ta- 
wiciela Bu??garskich Linii Lotni- 
c'?ych ,.Ba??kan,t, Sctgieja Iwano... 
wa Ant
nowa. Do soboty w??adz 
bu??garskich nie poinformowano 
oficjalnie o pnyczy;nie areszto... 
wania. Z doniesie?? w??askich 
??rcdk??w ma30\,,'ego przekaz.u wy- 
.n-iika. ??e pracoWinikowi BU??ga,r... 
skich Linii Lotniczych zarzucono 
.,wsp??ludzia1't w zamachu na 
??ycie papie??a Jana P<1,\\"la II w 
maju 1981 r. 
Bu??garska Agen('ja Prar;owa 
BTA :oglosi??a w Robot?? z upowa??- 
nienia rz
dl?? o??wiadcLf'nie stwier- 
dzaj??ce, ??e aresztowanie przez po- 
licj?? ,vlosk?? obywat???la i oficjal- 
nego przedstawiciela BU??garii jest' 
niedopuszczaln?? prowokacj?? prze- 
ciW1ko Ludowej Republice Bu??- 
garii. 
Agencja pi.sze. ??e pola \vszyst- 
kimi innymi wzgl??danli niedo- 
necz,no???? oskar??enia powinna 
sta?? si?? oczywista dla ka.??de,go, 
kto zechce zastano'.vi?? si?? nad 
pytaniem: gdyb
' AntotI1ow mia?? 
cokolwiek ws.p??lnego z pr6b?? 

bicia ,pa.pie7a, to czy po"l.O."ta??'qy 
w Rzymie przez prze
z??o' p6??tora 
roku od dnia zamachu? 
A11tono\V - dodaje BT A - nie 
ma. i nie moie mie?? nic wsp??l:nego 
z tym zbrodniczym aktem. W ni- 
czym nie narusz
o?? on p.ra,wa 
\w".??o.s'kieg<>, aby zs's??u??yc na aresl.- 
towaniC!. 
Strona bu??ga-rska - g??o!.d o??- 
wiadczenie - protf>stuje stanow- 
C7??) przeciwko c
??kowicie nieuza- 
sadnionemu ;at??rzymaniu obywa- 
tela bu??garskiego i ()ficjalnega 
p.r
ed.stawiciela Bu??gaTii.i doma- 
ga 
it:: jego natychmiasto,wego 
. zwolnienia. Wymaga tego nie tyl- 
ko pos.zanowa.nie praworz??dno??ci, 
spra wiedliwa??ci I i prawa mi
zy- 
naTooowego. ale r6\lJTJie?? dobre 
sto
\mki mi??dzy Bu??gari?? a W??o- 
chami. 
Zw,racaj??c uwag??, ??e w pra
ie 
i telewizji w??oskiej. a Ui.k??e w 
??rodkach masowego pnekazu 
niekt6rych innych kraj??w za- 
chodnich wZJniecono wielk?? wn..a- 
v..-?? po a'l"esztowani.u Antonowa. 
agencja zast.anawia si
. czy kam- 
panii tej nie podj??to wed??ug zaw- 
cz.a!Su pr.zygotowanego sce,na.riu... 
sza, i czy nie przy??wiecaj?? jej 
jeszcze jakie?? in.ne, dalekosi????ne 


Posiedzenie Sejmu 
(Doko??czenie 2e atT. 1) 
i klrim
c.ie tej debaty. Oczywi??cie 
przed Sejmem stoi - co jest na- 
turalne - zodanie wypracowania 
odpowiednich rozwi??za?? praw- 
nych. \ 
- CZll na. tych c1.-w??ch -posie- 
dzeniach zako??czy si?? g'rudniowa 
dzialaLnosc Sejmu? 
- Nie. Podczas wspomn.ianego 
ju?? Prezydium przyj??te zosta??y 
tak??e za??o??enia dotycz??ce 30. i 31. 
posiedze?? parlamentu. 
"Pierwsze z nich - przewidZ!ia- 
ne na 23 lrudnda. b??dzie gene- 
ralnie po??wi??cone problematyce 
u8tawodawczej; . jego tcxmdn wy- 
nika z biegu prac komisji. 31. po- 
siedzenie planowane jest na 28 
grudnia i by??oby po??wi??cone dru- 
g,iemu czytaniu ." i uchwaleniu 
bud??etu na 1983 T., prawa I\redy- 
towelo i bilansu p??atni(:zego ora
 
dokonaniu wyboru wanantu za- 
??o??e?? planu trzylet-nie
 


cele, opr6cz ch??ci zaszkodzenia 
reputacji Bu??ga;rii. . 
Przypomnijmy, ??e Jan Pawe?? II 
zosta?? ci????ko ranny 13 maja 
1981 r., gdy prawicowy ekstremi- 
sta turecki Mehmet Ali Agca 
odda?? do niego kil:ka strza??6w na 
Placu ??w. Piotra w Rzymie. 
S??d w??-oski s.kaza?? Agc
 na do... 
??ywotnie wi??zicnie. Podczas pro- 
cesu zamachowiec o??wiadcza?? sta... 
1('.., ??e dzia??a?? w ,pojedynk??. W wy- 
niku ??Jed7twa aresztowano je
 
dnak p6??niej dw6ch innych Tur- 
k??w. jednego w RFN. drugiego 
w Szwajcarii, podej.r.z.anych o to. 
??e byli wsp??lnikami Agcy. 
W zwi??z
u z zamachem na pa- 
pie??a zachodnie s??u??by wywia- 
do\\"cze i o??rodki dywersji pro- 
pagandowej raz po raz usilo;'\va??y 
zrzuci?? podejrzenia na kraje so- 
cjalistyczne. 


Nakazy aresztowah1ia 
W z\vi??zku Z zalnachelD 
na papie??a- 

Yl\l (PAP). .proku,raltura. w 
Rz

mie wyda??a dwa kolejlne na- 
kazy a.resz.to\vanoia '\?? z,v"i??zku I 
zamachem na papie??a J".na Paw??a 11. 
dokonanym p????/tora roku temu. We- 
d??ug informacji, pochodz??cych z 
kir??g??w r???(S01'tu sprawJtdlhvo??ci. 
jedna z poszukiwanych os??b mia??a 
W'l'??.czy?? ska.z.ancmu na kalr?? do??y- 
wQCia z.amachodwC"owi - Al:i Agcy 
za zclJmordowamie papieta ponad 
miUon dola'r??w. 


Zbli??a si?? ochlodzenie 
P o1:ska jeSlt pod 
wp??ywem zartOOl 
ni.??oVv" ej z f,rontem 
_ .v; a tmosfe,ryczn:pu. Od 
. I??" zachodu rozhudowl1
 

 ! '

 
.
 ii?? klin wy:i'..owy. Kra. 
kowskie Biuro I
rognoz 
IMGW przewiduje, i'.e 
dzi'?? b??dzie za.chmu- 
II XI 1982 r.nenie umiar/kowane 
du??e, zam,gle-nia. Lo- 
kaWnje opad)-' deszczu. a w g6Tach 
??ni.e.gu. 'l'elffipe.ral
l1ra l11a1ksymaI:na 
w dzie?? od 4 do 7 s1., lokaln.ie 
na wschodzie do 11. mini.mall1a w 
nocy od O do 3. a 1()'ka1l1.ie do -3. 
Wy.,;oko w TatralCh ad -4 st. w 
dzie?? do -8. w nocy. Wiatr s??a,by 
1 umiarikowany, z kier	
			

/0299_0001.djvu

			Nr 208 


DZIENNIK POLSKI 


3 


.
 


Janusz L. Sobolewski 


. ... 
":
 "ii:.
; , . I. J : 

 i- ;' 

. 

'
 "t: '.I. l 
 ..- 
"i??' ',
 I " , 
. .ff' 

 .:' .. .. ! 

 ""'""

 " .' 1 
;. ..
: ::
 
'.' *, ".i{'- 
. l" . . h.. 1;.0- 


Z t)-mi komitetami to r6??nle. Znam talde. pod kt6rc linie tramwa- 
Jowe podprowadzono. by ludziom dost??p do partii u??atwi??. TylIto. ie 
POtCIU ch. elano z nich ??lobki. przedszkola. szkoly robi?? bez specjalnych 
inwest
'cJi zreszt??. przy wyj??ciu wy??apywa?? ??mialIta portier aksamitnie 
odziany. p}'ta??: ..Gdzie. towarzysz. do kogo si?? udaje?". 


; . ' ,. '"' a takim tle krakow- 
ski dzielnicowy Ko- 
/ mitet - Sr6dmie??cie 
4 j' wydaje si
 by?? 
Szczeg??lny. Raz. ??e 
trzeba go szuka?? 
mi
dzy przystankami tramwajo- 
wymi (wi
c nale??y i???? d{) PI"ZOOU 
albo si?? cofn????. by zaj????\, dwa. 
ze gdy si
 wchodz.i, to si?? m??wi 
na przywitanie: ..Cze???? doktor- 
ki" . 
P:,zyznam szcz.erze. ??e n:e 
'\\':<>m czy si?? t3k m??wi. ale m??- 
wi?? by si?? mog??
 moim zdaniem. 
bc? uszczerbk??\v dla przewodnic- 
t'....a kierownictwa. pryncypialno??- 
ci. awangardy, wierno??ci. wolno s- 
ci, internacjonali::mu, 
oUdamo??- 
ci. braterstwa. zaufania. pobudza- 
nia. popierania. zwakzania. wpa- 
jania. krzc\....icnia. utnHt1ania i je- 
d!1o
ci na prz:rk1ad. "C%d?? noktor- 
lei" \,.i
c si
 m6v:i 'vehodz??c i po- 
d:??jc 
i?? lekko r??L:?? 15ekrE'tarzo".vi 
n).s
.., "dO'..vi Boro\deckiemn i se- 
kTetf\!'zom
 F.dwarclowi Kie????yce, 
W??3dyshnvowi J\:a;;iarzowi. .Je- 
rz???mu Pietruszce - w grubs:
ej 
wi??kszo??ci doldorom nauk. Prze- 
g
:}da si?? w bute:ce z wodq mi- 
ner<'.ln?? i m:\'??li: kryz)'s \v1adzy. 
Ach. \\ z.dycha si??. gdz;,e ta w??a- 
dza. co w ka??dej gmin:e nic n:??- 
P()cz
t
 butelc,
yne kc.Il;aku trzy- 
m
la. trc.s!d prrs,
lstwu nie n.ka- 
, 7.uj??c? A prz,ed('?? tu nie gmin..1.. 
ta n:e b
'le jaki komite-t. male??ki 
jak ??upinka, le<.'z moloch skupia- 
j??cy jedn?? trzc{'
 ?? cz??onk??w partii 
Kr
ltO\'-a i jedn?? czwart?? ludno??- 
ci miasta. 
Takie dzietI"'i('e. ja
 Podg6Tj
e, 
Kro"..odrz.a maj?? po 9 tJ's. cz??on- 
k6w palftii. Nowa Huta z KO??-n- 
b5natcm ma 14 tJ'R.. a n:;.sze 

r6'Jmif'$cie. najmnie.isze po- 
wierzchniowo (5.6 prnc. obszaru 
miasta). a?? pon
d 23 tys. 392 
Pnd:;t3wowych Or
aniznC'ji Par- 
ty i n:,--C'h. w tym 52 dU7..e komitety 
zakhdowe. 14 ??rodowisk: w t vm 
.rrzernys?? (43.4 prooC. przemys??o- 
''',:\'<.'h wJdad6w Krakowa. 29.4 
prOc. produkcji przemys??owej 
mi
st:??). tra.nsport. ??acz:no????. us!u- 
d, h
ndet. budownictwo, go.spo- 
darka komuna 'na. s??u??ba zdTo- 
wh, nrtu 1 m. kt1'tt
ra_ ll1'Z??dy i.ad- 
miniRtr-acja pa??stwowa. .Test nad 
k!I'l"I czuwa
 ?? c
 roh
?? w tej 
dzielnicy. cho??by dlat.ego. ??e 7 
og:6??u mIesz'-ta?? 5 proc. - nie 
ma \,,mdoc????g6w, 15 oroe. - ust??- 
PU sp??ukiwa nc
o. 23.
 pro,c. - 
??azienC'k. 24.9 proc. - ciep??ej wo- 

'<7 ??->:
\??a"'E'i. 11 p-roc. - 1!a7.u. 
P 6lt
a roku temu w??adze Ko- 
mitetu Dzielnicowego wymie- 
nl??
' si?? w 100 proc. Zmieni- 
li si?? ludzie i metooy pracy. No- 
w?? er
 dzia??alno??ci KD-Sr6d- 
mie??cie 72pocz??tkowa??o ni??typo- 
we spotkanie obecnej i poprzed- 
niej" egzekutywy z aldywem 
partyjnym dzielnicy' CE'nnym ak- 
centE'rn spotkania byly pod
i??ko- 
w::mia skierowane pod adresem 
by??ych sekret::! rzy i cz??onk6w 
{'
zckuty\\'Y. a tak??e aktywu par- 
tyjnego, d1.ia??aj??cych pr7ez wiE'JE" 
lat' w dzielnicy Sr6dmie??(':e. Po 
uroczystym rozstaniu si-??, w pe??- 
nrd kulturze poHtycznei. mQ??na 
by??o ju?? za bra?? 's???? z czystym 5U- 
mi??niem do -nowej pracy. 


Z ..BIULETYNU INFOR- 
MA.CYJNEGO" KD: ..Nowe" 
zaznaczy lo si?? ju?? na wst??pie. 
Postanowiono j??dnog??o??nie o- 
graniczy?? do trzech liczb?? se- 
kretar:. ol KD likwidujqc stano- 
wisko sekretC??Tza d/s nauki. ' 
R. Borowiecki przedstawi?? kan- 
dydat??w. z kt6rymi chcialby 
jako I sekretarz wsp??lpracowa?? 
na co dzie??. zaznaczaj??c jedno- 
cze??nie, ??e jego rekomendacje 
s?? nie ty??.ko osobistymi iycze- 
niami. ale pochod::q z poszcze- 
g??lnych ??rodowisk partyjnych 
rlzielnicy. Rozpocz????a si?? praw- 
dziwa walka wyborcza. Kilku- 
nastu kandydat??w na stanowis- 
ka sekretarzy' dzielnicowych 
(pensja 9-10 tys.) szczerze i 
uczciwie opowiada??o swoj?? dro- 
rJ.; :::awodow?? t politycznq (...). 
Ca??a wyb7'ana tr??jka ,.ekomen- 
clowaua bu??a przez I sekreta- 
r:-a. a r??wnocze??nie koud1Jda- 
tur1l popar??y swoimi glosami 
??r??dmiejskie PO P-y i KZ-ty. 
WyniJ..o glosowania udowodni??. 
??e cz??on!!jo. za oostawy i deC'yzje, kt6- 
"" w odc?:uC'iu wTlirn::kod
wc??w 
w
i????y??Y nie t
,tko na gm:-poda.r- 


" . 
"-:. 


",t. : 


ce narodowej, ale l pozycji 1 mo- 
rale samej partii. 
W czasie minionego p????tora 
roku wnioskodawcy otr:z.ymali 
pisemn?? informacj
 o sposobie 
realizacji \ich wniosk6w. Pod- 
.' sumowuj??c: znaczna cz?????? 
wniosk6w o charakterze wew- 
n??trzpartyjnym zosta??a zrea- 
lizowana. Znalaz??o to wyraz w 
uchwa??ach instancji wojew??dz- 
kiej. a przede wszystkim w u- 
chwa??ach IX Zjazdll Partii. I 
tak wprowadzono kadencyjno???? 
funkcjI, demok'ratyczne ordy- 
nacje wyborcze. Sejm WSZ.CZ.1?? 
prace legislacyjne m.in. w za- 
kresie powo??ania Trybuna??u 
Stanu. Zaliczy?? trzeba te?? iako 
rea1izacj
 wniosk6w decyz;?? 
w sprawach emer:yt6w i rf'n- 
cist6w szkolnictw
 (Karta Na- 
uczyciela). jak te?? wprowadze- 
nie do tzw. program??wopera... 
cyjnych S7.eregu za1!
dnie??, m.m. 
gospodarki ??ywno??cio.wej. s??u??- 
by zdrowia i innych. 


Niespe??na 10 proc. wniosk??w 
nie zosta??o z r6:':nych przy
zyn 
za!atwionych. U
7erer.owa?? je tru- 
(lno. ale s?? tam takie has??a jak: 
Ukwidacja subwenrjon??'.vartia ??y- 
wno??ci, weryfikacja administra- 
cyjnego podzia??u kraju. przywr6- 
cenie funkcji I>ekretmza general- 
'nero w KC PZPR. , 
S ekretarze KD m6wi?? 
 sobie 
tak: - Przed wyborem do 
KD nie byli??my znani z wiel- 
kich funkcji. ale znani byli??my z 
czarnej roboty., 
No w??a??nie. I seltretarz. Boro- 
wiecki. doktor nauk ekonomicz- 
nych. by?? adiunktem w Instytu- 
cie Ekonomiki Przemys??u Aka- 
demii Ekonomicznej w Krakow=e 
oraz sekretarzem KU PZPR AE 
zajmuj??c si
 sprawami informa- 
cji i propagandy. Sekretarz Ma- 
siarz. doktor nauk humanistycz- 
nych. 
y?? adiunktem w Instytucie 
Nauk Spo??ec7.nych i Ekonomicz- 
nych. bY?? adiunktem w Instytucie 
oraz sekretarzem d/s m??odzie??o- 
wych KU PZPR PK. Sekretarz 
Kie??tyka by?? I sekretarzem POP- 
przy Samochodowni PKP w Kra- 
kowie oraz sekretarzem organi- 
zacyjnym w KOlejowym Komite- 
cie I Zak??adowym. Sekretarz Pie- 
trusz.ka by?? prezesem Zarz??du 
Sp6??dzielni Pra
y ..Pol
al". a 
wczf>??riiej dyrE'ktorem przedsi??- 
biorstw: Dzielnicowego Zarz??du 
Budynk6w Mieszka lnych stare 
Miasto i Przpdsi??biorstwa Rewa- 
loryzacji Zabytk6w. ' 
40-latkowie. kt6rych Maslarz 
nazywa neopozytywistami: 
Wybrali. nas.'Czy to pow6d. by 
kogo?? stawia?? po drugiej stronie 
barykady? Zdecydowali??my si?? 
dzia??a??, by doprowadzi?? do Usp<1- 
kojenia. uracjonalnienia sytuacji 
poprzez zdrowe. racjonalne fak- 
ty. No pewn??e. ??e w Polsce ??at- 
wiej dzia??a??. 
dy podbien.e si?? 
ludzi na emocje. Niby jest spo- 
k6j ale co?? jeszcze w sercach ki- 
pi. Gdy uczestniczymy w zebra- 
niach POP padaj?? na nas pioru- 
ny. cz??sto wy??c:lrlo\Vuj?? si?? na n
s. 
s
kf'('tarzach. Przyjmujemy to. 
OstatE'c7nie DO to jeste??my i po 
to do nich poszli??my. Podchodzi- 
my do rzeczy. jak tacy neon(\- 
zytywi??C'i. - Ludzie - dysku- 
tujemy - trzp-ba si?? na co?? zde- 


. " , "'" 
j)' 
 
I??. .. 
 h.,\- 


,I 


JLS 


.
, .
;t,
 
'. "'"' . 


I . h 


'g. 
 


.

.,
' " 
'''',\ 


, 


Be
, konkurencji nie ma 
post??pu 
, == Do
?? 'Tyzykowny tytu?? "Dlaczego 
: =:= rzemie??lnicy muszq lepie; za- 
. rabia???" mia?? a'Ttykul w .pzienni- 
ku Polskim z 4. X. 1
82 'T. Argu- 
menty aut07'a sq tylko cz????ciowo 
sluszne. Na przyk??ad nie zauwa??11- 
lem ??eby w warsztacie samochodo- 
wym czy stolarskim p7"acowala "O- 
dzina wla
cicieZa - po prostu abu 
pracowa?? trzeba by?? fachowcem a 
nie synem fachowca. Po drugie 
bardzo rzadko wa'Tsztatu czynne sq 
dlu??ej ni?? 8 godzin. a czeladnic;y 
I czy uczniowie przewa??nie nie chcq 
pracowa?? d??u??ej. Nie stJ.ge,.u;my at?? 
te?? milionami potrzebnymi na UTU- 
chomienie warsztatu. Przecie?? ka- 
??dy kto. ma dom, mieszkanie czU 
lepszy samoch??d jest milionerem 
- to nie koszty zalo??f nia warSZ- 
tatu wzros??y. lecz nasz' pieniqdz 
zdewaluowal si?? kompletnie. Dla- 
tego wydaje mi si?? mimo ws;;:yst- 
ko, ??e "blacharz klepi??cy karoseri?? 
samochodu". maJqcy np. 20 lat nie 
powinien zarabia?? tL'i??cej. ni?? 35- 
letni in??ynier. zatrudniony w u- 
spolecznionym zakladzie pracy. A 
tak niestety jest i to jest jedna .I 
przyczyn dla kt??ry.::h le??ymy. Je- 
dynym uzasadnieniem lepszych za- 
Tobk??w rzemios??a jest chyba wkal- 
kulowanie w dzia!alno???? r1lz1Jka. 
wkroczenia pal1stwa t r????nych nie- 
spodzianek z t1.1m zt0??zanycll.. ,U. 
to wina pa??stwa. ??e nie stworzy- 
lo przez te 37 lat porzucia stabiH- 
za.cjt ??ycia i zaufania do s..,'t1??ch 
zarz??dze??. 
Za wspomniane 'Tyzyko mua?? 
rzemie??lnik ieple; za'l"atJia??. ale 8ft 
pewne gronice. W ko??,.u ??yjem11 w 
8ocjali??mie. a tymczlIspm - znam' 
??nlodydl ludzi. kt??rz'l pc paru la- 
tach dorabiajq si?? merccdes6w.. do- 
m??u, ;edno'l"odzlnnych i ??ycia na 
w1Jsokim standardzie. A ;e8Z
%e 
trzeba porusza?? spraw?? cen Za u- 
s!ugi, S?? . horcndc??lnie wysokie. 
przewa??ni
 z powodu braku kan... 
kurencji. Ale mimo w8zystko 
lclient m??g??by si?? ratowa??. gdVbV 
w zak??adzie nemie??lniczym na wt- 
docznym miejscu wi&ia?? cennik ?? 
gdlJby za ka??dq us??ug?? wydl!wano 
rachunek. 
Ko??cowy wniosek jest smutnv_ 
Poniewa?? pa??stwo 8ocjalist71czne 
tylko z konieczno??ci dopuszcza do 
dzia??ania inicjatllw?? pqlwatnq. jlJ- 
k?? jest 'Tzemios??o i ponietDo.?? nie 
ma kO??! rencji. kt??ra jpst jedynq 
d??wigniq pm:t
f)U - SZllns na '00- 
i praw?? nie wida??. . 
I
UDWIK KAISNER 
Tarn??w 


ZnaczId na czarnym rynku... 
a Wed??ug planu emisji znacz- 
k??w pocztawych na rok bie- 
.????cy w sierpniu mia??y ukaza?? 
si?? w sprzeda??y cztery znaczki 
,po??wi??cone sze????setleciu Jasnej 
. G??ry. Pismo Polski??'go Zwi??zku 
Filatelist??w "Filatelista" w n-rach 
: 
 i 8 z 
r. poda??o szczeg6??owsze 
, 
nf?rmacJe w tej sfJrawie. okre- . 
. slaJqc cechy ikonogrCt.ficzne. na- 
klad i nomi71ahlq wa1.to???? ka??de- 
go z owych cztcrech znaczk??w 
niew??tpliwie na podstawie da
 
nych otr:::ymanych z resortu.. 
Z ko??cem sierpnia ??rodki ma- 
sowego przekazu upowszechni??y 
pochodzqcq z tego?? ??r??d??a wia- 
domo???? o wp;owadze11iu do obie- 
'fiu trzech z7taczk6w. z kt??ry
h 
Jeden (o -najwy??szym nominale) 
emitowany zosta?? tak.te w formie 
bloku, a kt??rego cen?? podw1j??szo. 
no o dziesi??cio:z??otow?? doplat?? 
"la PZF. . 


.., .Ij 


Rzecz w tym. ??e nteplanowanv 
blok nie znalaz?? si?? tv obiegu po- 
cztowym i nie b??dzie dostarczo- 
ny w ramach abonamentu klien... 
tom Pai
stwowego 
 Przedsi??bior- 
stwa Filatelistycznego, za?? jego 
cena czarnorynkowa wynosi ju?? 
obecnie 1.500 z??. tj. ponad 100 
proc. warto??ci nominolnej. 
W jaki spos??b blok .??w znalaz?? 
si?? w wolnej sprzeca??y, czemu 
nie wydano go w nak??adzie 0<,1- 
powiadajqcym przynajmniej licz- 
bie abonent??w i za co w zwi??z- 
ku z tym ot,.zymuje pi??ciomilio- 
nowq premi?? PZF - oto pytanie 
pod adresem ministra ????czno??ci. 
co nie oznacza bynajmniej i?? nie 
mam wi??kszych zma,.twie?? r??w- 
nie?? jako zbieracz-am.ator. Got??w 
by??bym zaplaci?? za bie????c?? pro- 
dukcj?? Poczty Polskie3 nieco wi??- 
cej, ale wol.albym, aby owe nad- 
'wy??ki docieraly do kasy pa'??- 
stwowej - 7lp. ?)ia PZF, nie za?? 
do kieszeni spekulant??w. 
ANDRZEJ TATKOWSKI 
Kr:ak??w 


Czy \v \VU'r czytaj??. pro??by? 
Z wielkim zainteresowaniem 
przeczytalam artykul red. 
Wojciecha Tatarczucha w "Dzien- 
niku Polskim'; z dnia 9. 10. br. 
gdzie Jn. in. mowa jest o skardze 
ob. J.' Sliwickiego, ??(. telefony 
montuje si?? przede wszystkim 
inwalidom grupy pierwszej. 
ZBo W iD-owcom i pracownikom 
lqczno??ci. 
Ot???? jest to nieprawda. O te- 
leton staram si?? siedem lat. W 
orudniu 1980 roku rozcho'rowaiam 
'si?? - wylew t??tnicy. w nast??p- 
stwie kt6rego przeszlam bard
o 
powa??1l?? operacj??.' Mam niedo- 
wlad lewe', "??ki' i nogi. Jestem 
inwal'idkq pierwszej" grupy. Z 
WUT otrzllmuj?? takie same jak 
ob. Sliwicki lakoniczne odpowie- 
dzi. ??e "brak rezerwy w sieci te- 
lefonicznej". 
Uwa??am. ??e pro??b. kt??re piszq 
obywatele. nikt kompetentny w 
WUT nie czyta. Przyj??to zasad?? 
odpowiedzi negatywnych. kt??re 
wysyla zat"udniona do tego celu. 
urz??dniczka. w terminach, jakie 
uzna za stosowne. Na moj?? osta- 
tni?? pro??b?? wys??anq dnia 16 
kwietnia br.otrzymalam takz 
druczek - odpowied:: (naklad 
4.000 egzemplarzy). z dat?? 30 lip- 
ca br. 
Informacja, jakiej udzielono 
dziennika.rzowi. jest wi??c nie- 
prawdziwa. 


TERESA KIC 
Krak??w 


Jak oszcz??dza?? pr??d 
Wiadomo. ??e z ??ar??wkami to 
og6le jest ??le. (I .,.??wnocze??nie 
p,rodukuje si?? tylko ??ar6wki o du- 
. ??e; i ??redni.j mocy, przewa??nie 
100 i 200 W. czasem tylko trafiajq 
si?? 60-ki. Brak, natomiast zupe
- 
nie 15-ek i 25-ek, potrzebnych do 
o??wietlania schod??w. W przeci??t- 
nej kamienicy ??wieci si?? w klat- 
Ce sChodowej kilka ??ar??wek. % 
konieczno??cI 60 i 100 'W, co jest 
zupe??nie niepotrzebnym luksusem 
i rozrzutno??ci??, zw??aszcza w. zi- 
mie. gdy klatki schodowe musz?? 
by?? o??wietlone przez wiele go- 
dzin. ??atwo obliczy??. jak wielk?? 
oszcz??dno???? pr??du da??oby wymie- 
nienie ??or??wek na 15-kz. ewentua&- 
nie na 25-ki. Niestety od dawna 
zupe??nie nie mo??na ich dosta??. 
B.B. 


" 
W 10 rninucie meczu pil- 
karskiego 
 pomi??;;:zy 
PAOK Saloniki i 0- 
lImpiakos
m trener PAOK 
Lorallt zmar?? na serce. 
- Po to odsze(Hem na em('- 
.,.ytur??, by nie skoitczy?? ja1( 
Lorant - m6VJ; t,'ener Kazi- 
mierz G??rski. W Legii ??apa- 
??em si?? jU?? na tym, ??e par?? 
,.a::.?/ w'iJn;efJh'f71 dr linii boi- 
8ka. To by?? znak. ??e mam. 
s??absze ner'W11 Do tej pOTy pa- 
nowa??em nad nerwami, tern z 
widz??, ??e hamu.lce nieco pu- 
??cHV. Mam chyba prawo by?? 
z7n??czon y? . 
 
Lecz trener nie m??wi ca??ej. 
prawdy. To nie strach przed 
zawalem nakaza?? mu zdj???? 
pi??karski dres i nie. zm???z
nie. 
Nie interesuje mme of1.c,alna 
wersja o .odej??ciu. Wielkie 
gwiazdy. nie schorlzq ze sceny 
r??wno Z zegarkiem, nie poga- 
7lia ich kalendarz.. Fakt prze- 
lJraCowania 30 lat by?? tylko 
pretekstem. 
Pi???? Lat temu nie. m??ale"!??' 
ochoty pisa?? o G??rskim. Wt- 
zyt6wk?? trenera btl??y w
w- 
czas zloty i srebrny medal o- 
limpijski. sH>bro na mistrz
- 
stwach 
wiata i do dzi?? me 
pobity rekoTd: 27 kolejnyc1t 
mecz??w mlodzie????wki bez po- 
ra??ki. G??rski by?? tematem na 
pierwsze st.,.ony. Niekwestio- 
nowane pnsmo sukces??w spra- 
wHo. ??e niemal ka??dy kto si??- 
ga?? po pi??ro 3kazanll by?? tt4 


Trzecia strona medalu 


.  


malowanie laurki. Nie kus!lo 
mnie do pisania wiers7l} po- 
chwalnych. Ostatecznie ludzie. 
kt??rym si?? wszystko udaje sq 
do siebie bardzo podobni. A 
G??rski by?? perfekcjonist??. Nie 
przegra?? ani raz. 
I Potem byla Grecja. Bariera 
j??zykowa, bariera mentaln?- 
??ci i inny temperament p1.??- 
karzy nie przeszk.odzi??y mu w 
kon t i/ n uowaniu sukces??W. W 
ciqgu 4.5 roku prowadzone 
przez niego dru??yny zdobylp 
trzy tytuly mistrzowskie. 
dwukrotnie Puchar Grecji i 
Taz Puchar Balka-n??w. Sam 
selekcjone
 dwukrotnie wy- 
brany zosta?? t.,.enerem roku. 
W??wczas nawet jego przeciw- 
nicy permanentnie upatruj??cy 
??r6dla sukces??w w szcz????li- 
wych zbiegach okoliczno??ci 
przestali wskazywa?? na los. 
W 1981 roku zn??w byl w 
Warszawie. . Nie pos??ucha?? 
greckiCh przyjaci??l ostrzegaj??- 
cych: tam gl6d. po co wra- 
casz? Na lot'??tisku oczek.iwa?? 
sekretarz z Legii z propozycj?? 
poprowadzp.nia pterwszej dru- 


,. 


-. 
I 


cydowa??. Drugi rok okrakiem 
nie da si
 prz.esiedzie??. Nie wy- 
niesiemy Polski na Madagaskar. 
Tak ja to m??wi??. 
:- Brak ikry. motywacJi. iepca 
cz??stO. .b..orzy::;tIll
 c.??:.ascm: w::>a- 
GZIC kij w 'uU'UWisKu. .probuJe- 
my. kOL'zysiajq?? L
 S1.anu wl..'Jl;;n- 
n
go. uoowa:..ll1C pdl.tl\C p()pr
L. 
wt:Jsde l PQKa
dl1J.
 Wia::>ll
go sta- 
nowiska. spu.ea
Lue wldu pO,??;y- 
tecznych nec:t.y. kt??l'e p.lrt,la ro- ' 
bi i wyj??cie z tym at> zaiOg - 
wYPowlaaa SH
 .PIetruszka. 


Mo.i.na by wYPUl1t{tOWd?? ele- 
mont.y pnlcy UOWYCh se.lu-eta- 
rLY w mU1
Oll.ym pOitvrarUcl.u 
taK ro??n
 oQ ::;LuL;> c.u lorm az.ia- 
??d>cnuscI l UllACJULJ.,U lU::;ZY partu: 
pusiecizellla eg

Kut
.wy h..1J 00- 
bywaJ??' si
 w .t.a!\:1aa",cb pf.lCy. 
LapraSt.11K'.)- 
Wl??,: pU:::illi.!n l tiClcgacl na ..:on- 
!ercncj?? dzielnicow?? Plenarne 
posied:z.enia s?? otwarte dla 
wszYSl,,;:ich ::;eKretarz.y, POJ? 
Ponadt..J LlJlganizow??.lfJ.o semi- 
narium ch.Jno:
llc
n
 w KD dla 
sekret.drzy POP l kadry kierow- 
nicz.e] zak??da??w pracy dLlelm- 
ey. udost
pniono ??am,)' .,illU- 
ld) nu' Informacyjncgo" Ku dla 
dyrekt()ffow. by mieli oni mo??- 
no???? zaprezentowania , s\V
go' 
zdania na temat reformy gos- 
pod.a.rezej. W. rocznic?? IX. Zjaz- 
du odby??o SI?? spotkanie z de- 
legatami na ten Zjazd. W prze- 
ci??gu roku sekretarze Dl{, od- 
wiedzili rekordow?? licLb?? 200 
PuP nie dziel??c ich na wai:ne i 
mniej wa??ne Udawali si?? do 
organizacji lipz??cych te?? i po 
10 os??b.. a nie tylko np.. 1500. 


Efekt osi??gni??to w tl.'ll spos6b 
wyj??tkowy. Gdy po konferencji 
z 1981 r. stan liczebny aktywu 
zredukowa?? si?? do zera po wy- 
mianie funkcji w KD. to obecnie 
rozbudowa?? si?? na nowo do kil- 
kusetosobowego gremium w wie.. 
ku od 20 do 70 lat. 
- W jakim?? sensie jeste??\ny 
amatorami w politycmej dzia- 
??alno??ci. Ale lepszy dobry ama- 
tor ni?? z??y zawodowiec. My nie' 
kontaktujemy si?? z lud??mi przez 
s??uchawk??. Trudno nas zasta?? w 
Komitecie, bo czas. by sekretarze 
przestali 1..7.a biurek dyrygowa?? - 
m??wi Ki.e??tyka. ' 


ps. Nie m
g?? powstrzyma?? si?? 
od, uwagi. ??e reporter. podaj??c 
d??o?? rozm??wcy. winien z miej- 
sca wyczu??. czy., ta d??o?? spocona 
czy sucha, twarda cZY zgnu??nia- 
??a. winien lekko j?? pop,itga?? i po- 
\\'Yczuwa?? rysy linii jej ??ycia, 
zdrowia, 'powodzenia. a najle- 
piE'j, ju?? po puszczeniu, d??oni, 
uchyli?? lekko marynark?? roz-" 
m??wcy i zbada
. po kt6rej stronie 
serce bije i kt6r?? dziurk?? dusza 
zerka. S
k w tym, ??e marynarki 
zapina si?? cz??sto na guziki 
ta- 
lowe. kt??rych ani odpi????. ani 0- I 
derwa?? trudno.Taka moda na stal 
przY<:71a. ??e paJnikiem ci???? przy- 
chodzi. Jak si?? utnie - rado???? 
czytelnika. jak nie -. rado???? roz- 
m??wcy. Dlatego tak fajnie by?? 
reporterem
 buszuj??<.' po komite- 
tach zbiera si?? rado??ci niezale??- 
nie od tego, czy si<: co?? utnie, CZy 
n i>e. 


.- . 


pi??karzy bylo zwyldym parte- ?? 
rowllm ??wi??stwem i zarazem 
pot????n?? boksersk?? kontrqj 
tym bardziej szolw)qc??, ??e od 
firmy. kt??rq prz
z LUta wy- 
trwale przystrajal' laurami. 
- Nie m??wmy . o tamte, 
sprawie. nie schod??my tak ni- 
sko by m??wi?? o domys??ach. 
- ucieka od gorzkich wspom- 
nie??. Ale nie ucieknie. B??dzie 
wraca?? do ko??ca swofch dni. 
Nie zapomni. bo ??eby zapom- 
nie?? trzeba zrozumie??. a t
go 
zrozumie?? si?? nie da. Te; 
krzywdy nie wyma??q ??adne 
sprostowania nie zasloni?? 
kwiaty. kt??;ymt zast.pano gc> 
podczas po??egnania. Ten cios 
musia?? zach.wia?? Gl-letnim 
czlowiekiem. 
W Legii witano go jak Har- 
.,.isa. Mial dotkni??ciem czaro- 
dzie jskiej .,.????d??ki prZ11TJ"
" 
wq zbieranin?? lho". ,,'::;L Med- 
niak??w przer.!::'ni?? w maszy. 
n?? do wygrywania. 
.tV Grecji by?? dyktatorem. 
Kt.erowa?? zawodowymi zespo- 
??ami majqc wr??cz nie ograni- 
czonq wladz?? po????czcmq.. % 


M 
,...  


..... 


ch'rzci??a dyplomat??. Je??li wi??c 
dyplomata m??wi o wyburza- 
1tiu starych nawyk??w to ma 
na my??li nie tylko ??le przy- 
k??adan?? do pi??ki nog?? pod- 
czas strzal6tr 2 woleja bqd
 
nieumiej??tne w??lizgi. Te na- 
wyki dotyczq ,.??wnie?? poza- 
sportowych " przyzwyczaje?? 
rzutuj??cych na sportow?? for- 
m.??. Gdy m6wi, ??e do pi??ki 
trzeba mie?? charakter. to zna- 
czy, ??e Legionistom nie pil no 
by??o do pracy na trenigach, co 
w. . przelo??eniu na. futbolo.wy 
dtaCekt sprowadzi si??' do 
stwierdzenia: malo placa to 
co si?? b??dziemy wysila??:' 
Z Grecji G6rski wr??ci?? bez 
bata. Postanowi?? nie wprowa- 
dza?? d,.ylu wojskowego w- 
dru??ynie. Stara?? si?? by?? wyro- 
zurhialv i sp.,.awiedliwy. Nie 
ucieka?? si?? te?? do brutalnych 
ka.,. finansowych. Chcia?? by?? 
trenerem, nie t.,.eserem. lecz 
nie doro??li pi??karze do jego 
klasy. Nie skorzystali z jego 
mqd.,.otci. ' 
Tym s??owom mo??e trener 
zaprzecza??. Takie prawo dy- 
plomaty. Pami??tam co kilka- 
krotnie slvszalem. ??e m6gl 
zosta?? w Legii, ??e go nikt nie 
wyrzuca??. To prawda. ale %'rO- 
zumia!, ??e na staro???? przysz??o 
mu sia
 fUl betonie, Dlatego 
si?? wycofa??.. 


LESZEK RAF ALSKI 


??yny. Podpisa?? U7n<)w?? na rok. 
P????niej pr
ed??u??y?? jeszcze o 
p????. Gdy stawa?? na polskiej 
ziemi nie przypuszczal, ??e fe- 
nomen zwany G6.,.skim b??dzie 
si?? musial rozbi?? o fenomen 
ztpany Legiq. Jak ??eglarz 
wracaj??cy z dalekiego rejsu 
zderzy?? si?? z "o.fami czyha- 
j??cymi w macierzystym por- 
cie. 
Nieco 
cze??niej dopadl go 
polski kundlizm. Za utorowa. 
nie bialo-czerwonym pi??ka- 
rzom drogi do ??wiatowe; czo- 
????wki tu?? przed Mundialem 
dowiedzial .si?? od wiceprezesa 
PZPN. ??e zostal skre??lony 2 
listy os??b towarzyszqcych i 
'??a mistrzostwa ??wiata nie wy- 
jedzie. Podobno jego obecno???? 
ile wp??ywa??aby na psychik?? 
zawodnik??w i 'W og{;le by????tv 
??le widziany. Na drugi dzie?? 
wysoko postawiony dygnita'Tz 
zaproponowa?? mu za??atwienie 
paszportu to ci??gu jednego 
dnia pod warunkiem, ??e poje- 
dzie na w??dsny rachunek. ale 
nie z ekip??. 
Pos??dzenie O z??ll wp??yw na 
'\ 


r??wnie wielk?? odpowiedzial- 
no??ci??. Odwa??yl si?? nawet. ze 
wzgl??du na zachowanie. wy- 
rzuci?? z dru??yny t.,.zech naj- 
lepszYCh pi??karzy. Zrobil si?? z 
tego wielki szum, przez chwi- 
l.?? czu?? 'si?? jak linoskoczek 
71Cid przepa??ci??. lecz prasa i 
klub popar??y decyzje. Reszta 
bezwzgl??dnie podpor"z'qdkowy- 
wala si?? trenerowi. 
Skok z Grecji do Warszawy 
byt skokiem od profesjonaU- 
stmo (10 rozkapryszonych niby 
zawodowcOLV. 
- Do Legii pr,:ychodz?? pi??- 
karze z r0.:.nymi nawykami. 
kt??re czasem trudniej wyko- 
,.zeni?? ni?? nauczy?? nowych. W 
tej sytuacji budowanie zespo- 
??u mum trwa?? znacznie d??u??ej 
ni?? w innych klubach - t??u- 
maczy pan Kazimierz. Poza 
ti/m - wyrzuca z siebie - do 
zwyci??stw potrzebny jest cha- 
rakter. 
- Sluchaj??c tych s????w pa- 
mi??ta??em. ??e m??wi je czlo- 
wiek. kt??rego prasa grecka 
juJ po kUku tygodniach 0-
		

/0300_0001.djvu

			.. 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 206 
\ 


\Vitold Kiedacz 


I 


P ierwsza wiadomo????, 
jaka przysz??a o Zosi 
Ch., by??a kr6tka i za- 
wiera??a tylko kilka 
fakt6w_ A te by??Y a- 
Jarrnuj??ce; czterna- 
.toletnia, kaleka dziewczynka, po 
trzech operacjach, nie pO!l\z??a do 
szko??y. Zosta??a w domu, gdyz nie 
by??o ani skierowania do szko??y 
specjalnej, ani nie przyznano, 
przys??uguj??cego praw
m_ naucza- 
nia indywidualnego. Dziecko nie 
umie czyta??, nie umie pisa??. Da- 
wny dyrektor szko??y mia?? podob- 
no powiedzie??, ??eby pomieszka??a 
w domu. a jak b??dzie mia??a o- 
siemna??cie lat, to p??jdzie do pra- 
cy. Natomiast .ocena psychologa 
jegt kr6tka i rzeczowa; dziecko 
cif'rpi na ??agodny niedorozw6j, 
zjawisko w znacznym stopniu do 
wyeliminowania. gdyby tylko 
dziecko by??o nauczane. Czterna- 

toletnia Zosia jest pos??ur;zna i 
cierpliwa; potrafi nl:'.pir:;a?? trzy 
wyrazy: ..mama", "tata", "Zosia"... 
Aby dojecha?? do Krzyszkowic, 
Idzie Zosia mieszka. nale??y przed 
My??lenicami skr??ci?? z "zakopian- 
ki". Wie?? rozrzucona jest mi??dzy 
POl..1i i zagonami, po obu stro- 
nach wyasfaltowanej drogi, sta- 
re. chyl??ce si?? w ziemi?? .cha??upy 
obok nowo stawianyr.h z pusta- 
k??w i ceg??y dom6w, zw
'k??y pej- 
za?? w!i ma??opolskiej. Naprzeciw 
ko??cio??a. w samym centrum wsi, 
znajduje sif: szko??a, stary, stu- 
dziesi-:cioletni budynek pami??ta- 
j??CY Fl'ancuszka J6zefa, z grzy- 
bem lla ??wie??o pomalowanych 
??cianach. Prze??adowane dzie??mi 
klasy i brak pomieszcze??; pok6j 
nauczycielski jest .jednocze??nie i 
kuchni??, i gabinetem dyrektorki. 
Dyrektorki, gdy?? poprzedni dy- 
rektor ju??: tutaj uie pracuje, a 
szko???? od ubieg??ego r'1ku prowa- 
dzi Stefania FiIiczak. 
Dyrektorka FiIiczak pracuje '].P 
kTZyszkowickiej 
zkole jwadzie??. 
cia pi???? Jat.- Teraz, opr??cz spraw 
bie????cych, boryka si?? ta??.??e z ,
za- 
sz}o??ciami". Takami, ja't sprawa 
Zosi Ch... 
- Jak ;a ,i?? dowip.clz-lalam f) 
Zosi?' Zaraz... - z:Jl'3tanawia sic 
dyrektorka. W rozmowie ?? 
matk??: wiedzialam, ??(' ona ma 
liedmioro dzieci, ie jest to rodzl- 
na wielodzietna. BtI
a 11 m.nte 11a 
wywiad??wce. i co?? mi nie paso- 
wal". UC"z?? ju?? tutaj dlugo i ta 
cala li6demka jU? powinna 
przej???? przez moje r??ce, by??y 
ws
ystkie, tylko jednego dziecka 
nie moolam wychwyci??. ZaplI ta - 
lam wi??c matk??, dlaczego mam 
napisane, ??e je8t rodzina ,iedmio- 
d??:ietna, a ja mam ich. tylko ,ze??t. 
1 ta historiI! tak mnie zaskoczy??a, 

e zapyta??am w inlpektoraCt
 
w My??lenicach, co ?'??2bit... Ale po- 
wiedzialam od ?'azu matce, ??eby 
'f'I.apisa??a podanie, kt6re 8zkola po- 
prze, do my??lenifkiej poradni 
wychowawczo-zawodowe;, bo 
psycholog musi pr2ebad4
 to 
d?'iecko... 
I nspektor z My??lenie w ca??o
c?? 
popar?? sugestie dyrektorki Fi- 
liczak. Kierowani przez Mari
 
Bro??ek-K??sek psychologowie z 
My??lenie zareagowali natychmiast 
na otrzymany 
ygna??; po usta.1e- 
niu naj szybszego terminu, jaki 
tylko mo??na by??o wybra
, do do- 
mu Zo!;i przyjecha??a p
ycholog na 
badanie 
- Trzepn????o mn!e - powie- 
dzia??a p????niej - bo rrr'c1C:Uj?? ;uz 
tutaj kilka ladnych lat, je??d???? po 


-. 


. 
In 


. 


. 


m 


. 


I 


S. t p. 


mgr in??. JERZY DROZDOWSKI 


nasz n,ajdJro??oSzy M????. Tatu?? i Te????, eme.ryiowany d??ugoletni specja- 
lif>lta d,o' 6prarw Bal!li.ta,r.nych KieTownict,\\-'a Odnow.ienia Zamiku 
Kr??le.wskiego n-a Wawelu. b. wieloleotmd 8tar
y projekta;n,t .,M
'aBto- 
projektu" w Krakowie, zma.r?? ',l KiI"a,kowie dni'a 24 list.c>pada 1982 r., 
w wieku 78 la.t. 
p'ogorzeb odb??dzie 8i?? w poniedzia??e-k 29 listopada. (). &oo:z. 14, na 
cmen,ta'J"'Z'U Salwato.rskim. 
Nabo??e??stwo ??a??obne odprawiom.e z.o8t'anie w Ka.ted1"zfI W
n"el- 
skiej we wtorek 30 listopada. o godz. 8.80. 
POglI"??,??eni w b??lu i .??a??obie 

ONA, CORK\.. Zl??C I 'RODztN
 
Prosimyoniesk??adanie kondolencji. 


s. t J). 
ks. mgr kanonik JAN BARAN 
-re-kitor ko??cio??a ??w. Wojciecha w Krakowie. by??y pro
.zc:.z pairafii 
??w. J??zefa lfN Podg??rzu. wieloletJn.i oe-ni'ony 'k.aznoozieja w Kra:k!Owje, 
urodzo.ny w 1913 roku, zmar??, w Krakowie, opata:'rtony irw. salklra,- 
me.n,tanu, w dniu 24 listopada 1982 r., w 44 roku kap??a??s-twQ. 
Nabo??e??st.wo ??a??obne odprawi'Olle zosta.nie w niedziel?? 28 li????tope... 
da, O iodz. 17, w Ba,zyLice MariackieJ w Krakowie. 
Pogrzeb odb??dl.ie si?? w Sie.p.rawiu. mieja.-cowo??ci l'od
innej Zmar- 
??ego, w poniedz.ia??e'k 29 listopada, o g.odz. 11. o cz
"m ziiJ\I,"iadar.1iaj??. 
prosz??c o modlitw?? za dU6rL?? Zmar??ego 
ksi????a Bazyliki Mariaokiej j rodzina 


S.tlt. 


o. Teodor 
FELIKS GRABOWSKI 


wucarmsz Prowincji M.B. Anielskiej w Polsce, 00. F'ranciszi-tan6w 
-Reforma.tOw w K't"a.kov,:ie, zasn???? w Pa,nu dnia 25 li,,;t-opad8. 1982 
l'., w 53 l'9,ku ??yci
 32 roku ??J'cia zakonnego i 27 ra.ku k1J_p??anstwa, 
Msza ??w. za spok??j Jego dUS7Y odprawio!
a zostanie w klas.zloo'zE' 
przy uJ. R
formackiej 4, w poniedzia??ek 29 listopada, o godz. l1. 
Od.prowadzcmie Zmar??ego do grobowca z.akonnz.a C??reczka i Sio.t;.trzycz.ka, po ci????kiej -::hoOi'abie. opaltrzo,na 
??w. sak'l"smentamJ., zma.rla w Krakovvne d.nia 23 listopada 1
82 r., 
w 15 roku ??)"ci'a. 
Msza ??v,". ??alobna j na mie.jsce wiec,znego spoc-z}"'nku. 
Pozos.ta.li w g????bokim b??lu i ??a??obie 


""- 


t'??renie, oh'l z takim p"z'Ypadki
m 
%aniedban'ia 8potkalam si?? pierw- 
8ZU raz. I w pierwszym momencie 
to i ja ni. wiedzi.alam, 
o trzeba 
zrobi??
 ??agodn1l niedoroz'w?? j, n!l 
jaki cierpi dziecko
 m??glbu by?? 
przecie?? o wiele mnigjszu, gdyby 
tulko przedte7n ,zkolt}. wykaza??a.. 
zai nteresowanie... 
Zosia dostanie skierowanie do 
szko??y specjalnej. Sprawa," od- 
grzebana i ruszona z miejsca 
przez dYrektork
 Fihczak. nie zo- 
stanie ju?? teraz zapomniana. T e- 
r a z, kiedy wiadomo???? o Zosi do- 
tar??a ju??: do wszystkich. Dlaczego 
jednak tak p????no, dlac7.ego straco... 
rio bezpowrotnie tyle Jat? - A 
mo??e ja zatrzymam to u siebie - 
m??wi dyrektorka Fi1iczak - Wi??- 
cej ni?? ja powie panu o tym mat- 
ka. 
Do domu Zosi ze 8i'-ko??y bardzo 
!zybkim marszem idzie si?? dwa- 
dzie??cia minut. 'Wiejska kcu1"!ieui- 
sta droga jest ci????ka do przeby- 
c??a; jesienne czy wiosenne rozto- 
py utrudniaj?? przej...;cie .zdrowe- 
mu cz??owiekowi, a c6?? dopiero 
dziecku. Dziecku, kt??I'e na skutek 
pora??enia cierpi' na przykurcz 
n1ic??ni i z trudem, bez sprz??tu or- 
topedyczr1ego, porusza si?? po mie- 
szkaniu. 
Niedu??a. stara wiejgka zagroda 
z sadem, przez okno cha??up)" \vy- 
gl??da jaka?? dziewczyr.ka. za chwi- 
l
 ju?? wiem, ??e jest to w??asnie 
Zosia. 
- Powi
 panu. jak to bylo - 
m??wi matka Teresa Ch. - Naj- 
pierw, to a?? serce si?? krajalo, jak 
dziecko tutko raczko'.valo i nie 
moglo chodzi??. Badania i lekarze, 
je??dzilam do Krakowa, na Strze- 
leck??. Lek??,rze powiedzieli, ??e to 
na skutek pora??enia ?? ie jest ro 
niedowlad mi????ni; p????ni.ej na 
przelamie 1975 i 76 roku Zosia 
byla w sanatorium w Zakopanem. 
TrzJ/ operacje. . by??a tam d::iewi???? 
miesi??cy, je??dzi??am. rozmawia??am 
:! lekarzami, psychologami; p????- 
niej wr??ci??a do domu, 
Lekarze zalecili gimnastyk
 
rozwojowl?? ?? jak najwi??cej cho- 
dzenia. Po domu. pod opiek?? mat- 
ki. Do 
zko??y chodzi??y tymczasem 
inne dzieci; matka, 1-godnie z su. 
gestiami z zakopia??ski
o sana- 
torium. z Zosi_ jes1.:cz" c
eka??a. 
Rok, czy nawet dwa lIie jest je.. 
szcze takim wielkim nieszcz????- 
ciem. sp6??nienie mo??na nadrob'i.c, 
a mo??e zdro\vie dziecka przez ten 
czas f1i?? poprawi.- 
P oprawia??o si
, ale bardzo 
wolno. J kiedy 7.osia mia??a 
dziewi???? Jat, matka posz??!<1 
do 8zko??y, porozmawia?? z dyrek- 
torem i pt>radzil: si??, z tym w??a- 
??nie dyrektorem. kt6rego ju?? te- 
raz w Krzys:zkowicach nie ma. 
Posz??a do dyrektora takie dIs.te- 
go, ??e przedtem pojecha??a do My- 
??lenic, do Wydzia??u O??wiaty. 
- I tam powiedzieU mi. ??e je- 
ili dyrektor nie da mi skierowa- 
nia i nie zacznie si?? o to 'tara??, 
to ja sama nie dam rady nic zrO- 
bi??. A p????niej zaszlom do szkoly, 
ja1e si?? ju?? zaczy nal nowy rok 
szkolny. Z08talam po wywiad6w- 
ce ??, m6wi?? dyrektorowi, jaka jest 
sprawa. i mi??llam J'!Ciwet skiero- 
wanie z Krakowa ze Strzel
cki
d. 
??eby da?? dziecku jaJriego?? ,"au- 
czy
ie'a do domu, albl) do jakieJ?? 
.zkoly specjalnej. WVPJtal si?? 
mnie o przebieg choro!JlI. c,,
 zc- 
trisywal. w ka??dym ra'Zi
 to tak 
mi t??umaczul, ??eby dzi2cko nau- 
cZllt co?? nieco??, ??ebll poczeka.?? do 


??at osiemnastu i wt
dlJ b??dzie 
m.iala jakie?? prz1/uczenie do 2a- 
wodu. l\:f??wi??, ??e wcze??nie; to 
,zkoda dziecka. 1 pow-iedzial te??, 
??e b??d::-ie potrzebne skieTowanie 
ze Izkol1l do psychologa, ale ta- 
kiego mi nie dal i nie wytluma- 
I:zyl do reszty, nie wiem dlacze- 
go. mo??e byl przepracowany. Nie 
wiedzialam wtedy, ??
 psycholog 
mo??e przyjecha?? do dOnlu. to do- 
piero wyt??umaczy??a mi obecna pa- 
ni dyrektorka Filiczak. 1 dopiero 
o'l7a zach??ci??a mnie do tego, ??eby 
si?? dalej stara??. bo ju?? nie wie- 
d:::.ialam co ,.0 bi??. Ale my??l??, ??e 
dziecko zostala skrzywdzone, ??e 
do tej pory nic ""l.ie zrob.;.otlo. a co 
b??d.:ie p??:.niej? 
11t
 ja, ani mq?? 
nie b??dziemy ??y?? lI.,ieC::.nie... 
'" tym czasie d?? n
ko??y cho,hi- 
??y inne dzieci. brac
a i !'\iostry Zo- 
si Ch. Uczy??y si?? nie??le, dw6jka 
nawet 'w}>r6??nia??a si??; dzieci by- 
??

 schludne i 7adbane ,\7 tym 
cza!;iE" !'??siedzi pytali, kiedy 
Zosia p??jdzie do szko??y. Ale nikt 
nie poradzi?? ni??. ",..nie ma 'I7ikogo, 
kto by si?? tq wsi?? zaj??l - m??wi 
matka 7.m:i Ch. - 1A.
d::iom po- 
trzebn tej pomocy, tej 'wiC?d:y: w 
mie.??ci
 t.o by to irwczeJ wygl??- 
da??o. 
Mo??e Terp
a Ch. 11'JJ. racj??. !\'lo- 
??e. gdy?? mia??a przedtem k??opotv 
z synem, kiedy by?? w szkole za- 
wodowej w l\l:r??lenicach. "Nie 
bardzo sobie tam radzi?? i dYI'e
o(- 
tor my??lenickiej sz;ko
y wezwa?? 
j?? wtedy do siebie 1 aa?? 
kierowa- 
nie do psychologa. Ch??opak jest te- 
raz u stolarza; ten przypadek m??wi 
matce. ??e w??a??nie w mie??cie spra- 
wa Zosi wygl??da??aby luaczej. bo 
tutaj. na wsi, to niec:1 slIbie dzie- 
wczyna siedzi... 
Matka Zosi Ch. ma ??at do daw- 
nego dyrektora. O dziecko, o etra- 
eony czas, o brak za
nteresowa-, 
nia. - A przecie?? to czlowiek U. 
clony. ma magistra; ja chyba me 
jestem U) tym 1Vszystk1m tak stra- 
sznie winna... Nie obci????a zresztl:\ 
win?? matki nowa dyrektorka 
szko??y; na moje pytanie. kto od- 
powiada za ten stan rzeczy, Stefa- 
nia Filipczak twierdzi, ??e win?? 
ponosi tutaj g??6wnie szko??a. 
S prawa prowAdzi do poprze.. 
dnie
o dyrektora krzyszko. 
wickiej szko??y. \\' Krzyszko. 
wicach Jerzy Olko dyrektorowa?? 

iedem lat, do ko??ca sierpnia u. 
bieg??ego roku kalendarzowego; 
przez rok pracowa?? p????niej jako 
wizytator w Wydziate O??wiaty w 
My
lenicach, obecnie odnajduj
 


go w my??lenickiru Komitecie, je
t 
tutaj druaim sekret<,I'zem. Spra- 
w?? Zosi Ch. zna i pamicata; ...2 te- 
go, co lObie przypominam w tej 
chwili, to dziecko nte bUlo uj??te 
na jakimkolwiek wvkazie do 
przyjqcia do szko??y - m??wi. -- 
O d
iewczU1lce dowi
d:zia??em si?? 
pr:zypadkowo
 z ToZmOW1/ z jej 
siostr??; dziewcz"unktt powiedzia??a 
mi wtedu, ??e ma s'Zost,.
 ulomnq, 
??e w og??le nie w1/chod2i poza 
dom. P????niej rozmawia??em z mat. 
kq, z relacjt, .rod.itc6w wllnika??o, 
??e nie ma sensu jakie?? nauczanie 
I iugert;j??c 3i?? tym, 'W]Iszed??em 
 
zalo??enia, ??e najwa??7l;ie:J8ze jest 
zdrowie d:::1,ecka, a na drugim 
miejscu postnwi??em sobie sprD.we 
:Iiokowauia dziecka u.' przysz??o??ci 
i przysposobienia do zawodu. 
Dawny dyrektor nie ukrywa, 
e 
bv??o to niedopatrzenie. Podczas 
jednego z zebra?? rozrnawia?? o 
dziecku z kiero'!miczk?? my
lenic- 
kiej przychodni w
'chowawczo- 
zawodowej, prosz"c o zaintereso- 
wanie f\i?? dzieckiem. Ale by??o to 
pod koniec roku Bzkolnego j w 
??l&d za tym nie po
z??o ??adne skie- 
rowanie ze s7.ko??v. ??adna w??a??ci'- 
wa informacja. i inform-??cje, do 
tej pory jasne i jedn??znaczne, t.1- 
taj zacz}'naj?? sj
 
m[
.twa?? j mie- 
sza??, gdy?? ze s??6w da,'.'nego dy- 
rektora wynika. ??
 sprawE< bada- 
nia Zosi by??a ju?? nagrana i by?? 
ju?? nawet dopi??ty termin: 2< ko- 
lei zaprzeczaj?? temu \""
:t.ygtkie m. 
ne \",'yja??nienia... 
- Cz'uj?? - m??\t,.-i dawny dy. 
rektor szko??y - moral"1.1/ niesmak, 
jaki pozosta?? mnie, '1'l.C1'Uczycielow-i, 
po tC?j ca??ej sprnwie. Nie lekce- 
wa??y??em jej '/.JJtedy, ale wybrd.- 
lem. jak si?? te'f.az okazuje. ni!!- 
wlasciwf! roz'tVi??zanie Wiem, ie 
jako wizytator c:-v dyrektor, Z'h1. 
.1qc dok??adnie ca???? spraw(', 1,m}. 
bra1hym inne ?'ozwiq
anie i c:a 1 a 
sprawa. bylaby wyja8ni.ona. Cale 
szcz????cie, ie dzie
ko ma ]U?? za 
sob?? ten pierwszy eta,,
 etap ba- 
da??, ??e' diagnoza zostala posta- 
'wio na. bo najwa??niejsze jest tu- 
taj, powtnrzam, dobro dziecka. 
Trudno do k????ca rozwik??a
 

praw?? Zosi Ch. Trudno, gd}>?? nie 
s?? znane do koilca Ws?,ystkie oko.. 
liczno??ci, sugestie i niedom6wie- 
nia. Nigdzie. ale to nigdzie nie 
by??o z??ej woli, t(') moina 8twj
r- 
dzi?? % ca???? pewno??ci??, cho??by dla;..- 
te
o. ??e inne dzieci z Krzyszko- 
wic zawsze by??y wy??
:??ane do my.. 

lenickiej przychodni. Tutaj wy- 
starczy??o jedno ni???dopatrzenie. 
Jedn('), zwyk}t-, niedopatrzenie... 


Nagroda im. Brata Alberta 
dla zespo??u Muzeum Etnograficznego 


Ohr,z,e.??cijallski.e Stowarzyszenie 
S,po??ooane przyznaje co rOku na- 
grody im. Brata Alberta (Ada,ma 
Ohm:ielows:kie!go) za wY'biitn.e 
oiSi4H
ni??cia artYSit

c7me. W tym 
roku ZibiOor(J1W?? nag.rod?? za 7...o,rga. 
nimwaJliie 1p'l??krnej WYlSitaWY 
ttMatlka BO
lka Cz??s.tochowska w 
smuce lud'u poI
kiego" otrz.}
ma?? 
z.e!;p6?? kra kow5'k iego Muzeum 
Et'l1ograficzne.go \V sk??ad klt??rp- 
go wchodz??: d
',relk!tJor plac??,,1k?? 
mgr Fdward Walhr??ra. oraz ko- 
misarze w):stawy: mgr Aleksan. 


dra .Jacber-T
"5zkoW& i mgr Ma- 
ciej Beiersdod. WaI'lto pod??k,r
 
??li??. ??e Aleksandra Jacher- 
TysZJk.owa }es.t tarki..t" 8,utQrem 
ecenarius:ta ekspozycji ?? katalogu. 
MonqgrafioC
na wy.s'lawa po- 
??wi??cona Ma,tce Bo.??ikiej Cz??skJ- 
C'howskiej czynna b??dzie w Mu- 
7??e"Um EtIl1ografic2Jn:rm w Krako. 
wie do 30 Iis'OO,pada w????c!z.nie. W 
g,rod'niu br. obeJrz?? eks'}X1l.ycj?? 
mieszka??cy Wal"
!.aM'
'. a w przy- 
sz??ym roku ni1.es.2Jka??.cy W??-o"C'h 
m. in. Rzymu i Spoletto. (k) 


RODZICE i SIOSTRA 


Pr.a;imy Ol n:i.e6k??adal1ie kondoOlencji. 


z r????bt;!kim ??alen1 zawiadami,a.my, ??e d,nia 23 tistopada 1982 r.. 
od
ze.d?? nagle z nas.zego g,r-ona 


lek. ZENON WIELGOSZ 


b:r??y kiol!lro-wniok Prz
.chodni, serdeczny kOleg.a., wieloletni 
as;??u??.ony 
lakr.rrz i d,z.ia??acz 
po??e<:zl'1.Y, cz??cw.'iek \....ielki
go se,rca. bardzo ooda,ny 
eprawom Przychodni i pa
jC??l1t??w, odznacrony Krzy??em Kawaler- 
,;,kim. Orderu Od;r-odzf>.I'J,ia Potc;ki, Srebrn?? i Z??ot?? Odznak?? ..Za 
prac?? spo??ecz,n?? dla. Miasta 
ra,k.()wa", odz.n.akBmi ..Grunwaldu", 
"Za W7..oroW?? Prac
 w S??u??bie Zdrowia", ..Zas??u??ony dla ZBoWib". 
Br??zow:rm Medale.m "Za z.as??ulgi dla Obron,no??ci Kraju", Medall8.mi 
3O-lecia PRL. ..Za udzia?? w Walkach .o Berlin". ..Za Orlr??, Nys?? i 
Ba??t)"k", .,Za Zwyci??stwo Ra.dzieckie i Polskif" oraz wielokrotnie 
w
.'l'????lnda,ny za WZOI'o-w?? prac?? w S??u??bie Zd-ro'wia. 
POg1rzeb odJb??d'zie B.i?? W
 wtorek 30 Li5topad
 o godtZ. II, na 
cme.n.taot'zl1 Ra:kow.iCikim. 
ROOzini'e Zma.r??ego sk??adamy w
-razy najg????bsz
go wRp????czucia. 
Kole??anki, kOledzy i wap????pracownJ(1Y 
l! Przyahodni 'Rejonowej Nr 1 ZOZ 
Nr' 1 
.Sr??dm??e??cie'. w KrakOowie . 


Romualda Jarocka-Nowak 


O d arly8ty-rze??biATZ8. 
wywodZ4cego si?? z 
kr??gu kultury ch??op- 
skiej I ?? dzia??aj??ceJrO 
na wsi. wymaaa si?? 
zwyczajOW'o. aby bJ'?? 
tzw. tw6rc_ naiwnym lub wr??cz 
prymitywem ludowym. Czy r??usz- 
nie? Pr.alwdziwiEt naiwnych p07.os,ta- 
??o w naszej epoce ju?? bardzo nje- 
wielu.: Natomjast moda na sztukc 
ludow?? stwarza wci???? ro
'n??ce za- 
potrzebowan1e ria telto rodzaju 
tw6roo????. 
'powsta??a wi
c swoista "utuka ce- 
fJeHowska", charakteryzuj??ca tri-: 

????wn.i.e komercja.lno??ci?? i tym. ??e 
zachowuj??c t o T m ?? dzie.??a. dopro- 
wadzi??a do ZBlitubienia jeJll;o 
f u n kc j i Funkcja. nieJtdy?? reli
ij- 
na. wyp??ywaj??ca z potrzeby ducha, 
przekszta??ci??a si?? obecnie w czysto 
estetycz.n??. Z tejto w14Z1??du wsp????- 
czesny "??wiqtek salonowy" niewiele 
m.a wsp61ne
 z d3wn
 rze??b?? t 1 1do- 
w??. 
Istniej?? jednak przyk??ady kulty- 
wowania sztuki rze??biarskiej na wsi 
zachowuj??ce dawn?? funkcj?? sztuki 
sakralnej. bez kokietowania prvm.i- 
tywnl?? fortnl?? i strojenia 81
 dla 
cel6w handlowych w Zj!rzebne szaty 
wiejskie
o .,natwneQo". Zdarm si?? 
r??wnie??, ??e sztuka ta pod wz.rd??dero. 
formy os????"a poziom dojrza??ej dzia- 
??alnoki arty.tycznei. 
Takle jest w??a??nie rzetbiantw'o 
Stanis??awa Balosa z Grzeehyni. 
..Od m.a??l!ao lubi??em drewne. 


Sta.n6w Zjednoczonych, Kanady, 
Niemiec. W??och. Nawet do Afryki, 
za spraw?? misjonarzy. 
Jest Ba??os autorem miniaturowej 
kopii O??tarza Wita Stwo.g.za. pocztu 
??wi??tych DQIskich (25 postaci), 
Ostatniej Wieczerzy. cyklu o
wi??- 
cimskiego (ojciec Kolbe. Chrystus w 
wi??ziennym pa.siaku). 
T w6rczo????' artyst
'czn?? St.ani- 
s??awa Ba??os.a podpiera solidna 
\'-iepza teoretyc'zna. Du??o pra- 
cuje nad sob??. du??o cz.yta. Interesu- 
je si?? szcze
??lnle histori?? sztuki, 
hi,c:toI'i
. reIi
i(}znawstwem. 
?? w i a d o m y stosunek do 
'Ztuki 
sprawi??. ??e atI'tysta postanowi??' rato- 
wa?? ??lady dawnej kultury mater1:tl- 
nej swoich okolic, \V Grzech)'ni. ma- 
lowniczej wsi beskidzkiej, po,wf.??puszczane przez w??a??ci- 
cieli. kry ja \V sobie moc. cennych z 
etno
aficzne:!o punktu widzenia 
przedmiot??w. Wiele z nich znisz- 
cza??oby. 
dyby. nie czujno
?? "M1yce- 
rza. 
"W iele Tzeczy wyci??ga??em spod 
siekiery". W te.n spos??b uratowa1 
'i z
omad.zi?? sporo u??ywanych 
d3\\lT.ldej narzedzi i sprz??t??w ludo- 
wych. 
Mar??eniem Stani
??awa Ba??OBa Jest 
urz??d.zen
e Izby Reltwlnalnej. a W' 
przYSZ??OBCd mo??e muzeum. Na tf-n 
('el ma zamiar potwh:c???? \v??.amy 
stary dom na wz????rzu pod lip??. 


Snycer 


spod Makowa 


ZnwBze col .t ruga lem, d??uba??em. 
Kiedu troche podros??em, pomaga??em 
ojcu, kt??ry by?? stolarze'm, bedna- 
fZem ?? muzykantem.. Mieszkali.
my 
wtedJl 114 g??rze. gdzie orunt kamie- 
nisty, a' niedu??o. oospodarka me 
pozwolala tvy??1lwi?? rodziny. Ojciec- 
dorabitzl wi??c jako stola'Tz. Zaws::e 
go podziwialem.. Prosty. flieksztalco- 
nJJ czlowiek. a interesowa?? sie. tvfe- 
loma sprawami. Du??o czytal, cieka- 
wi??a 170 zwlaszcza historia. Po nim 
odziedziczy??em do 'n.iej zami??owanif.'. 
Uko??czy??em. zawodow?? szkol?? 
drzewn,q. Wlasciwie mog?? powie- 
dZlp.??. ie na wielu 7'zeczach 87.?? 
z1'tnm i adyby nie b rak czasu, 2(1:/??1.- 
bym si?? nimi. lnteresu;e mnie bed': 
flrJrst'Wo, kO'lvalstwo, kamtenidrka. 
Cram na skrzypkach. Po szkole 1'0- 
Bzedlem do wojska, do marJJrttlr1d 
wojennej. Tam td ''Pr
y??qczJJlem si?? 
do GruPll Plastyk6w Niezale??nych, 
"ku.'l'??aJqce; marJJnarzv i stoczniow- 
c6w. Du??o rzeibilem. Gl6wn,e 1U! 
tem.aty marynistyczne i hfSt07'1JC2- 
ne. Bra??em udzia?? w w1l8tawnch. 
Gdalt.k. Tczew, Krak??w... 
Potem wr??ci??em. do domu ?? "rzez 


trzu lata pracowa??em jako tokarz w 
Zakladach. Przemys??u Muzycznego 
w Jordanowie. Pr:..ez calll czas rzei- 
bilem. W koi
cu zajq??em si?? wy????cz- 
nie snyceTstwem, profe8:ionalnt
. 
Najbardz;
ej pociq.{Ja mnie temt11,lIko. 
lIakralna". 
S tallis??aw Ba??os rzelbi Pt'zed
 
. wszY5tkf.m w lipie. rz::.dziej w 
d??bie. J e
t tw??rc?? rze??b mo- 
numentalnych. Fascynuj?? co 02f{).11'f- 
ne pnie lipowe Kloce surOWE!. s.ame 
1akby narzucaj
ce forme maj??
fI'
o 
poW'sta?? dzie??a. Pierws'ze ci??cia E'
e- 
ki er??. pIerwsze ruchy d??utem. Lubi 
obserwo\\
?? wy??aniaj??c?? sie.? 
u- 
rowe
o pnia posta??. Swie??e
o. ?..a- 
chowuj??ce
o jeszcze 'specyficz.n?? wo?? 
beskidzkich lip 
Ta pieTWsza fa.za rze??by. "ierwszy 
kontakt z drewnem j
t dla Ba????
 
naibardziej pasjonuj??cy. Pot6n p;s- 
interesowanie dzip.??em s??abnie, aby 
znowu 
kon??4mtrow.e
 8i.
 "odl.
s 
rzeibi.enfa na twarzy. Twarz. jej 
w)nraz - to jest najwatniej
ze. Ona 
ma wyra??a.
 cierpieni
. ud.r
kf:. reli- 
??ijn,. ekstaz??, rado!??. Najbardziej 
intr
je .0 po8ta
 Chrvstu!-Ti. 


Ukrzy??owane
o. Najwi??ksza rze??ba 
Ukrz.y??..owallle
o ma dwa i p???? metra 
wysoko??ci. Zrobi?? j?? do 
??ownE:a	
			

/0301_0001.djvu

			Nr20S 


DZI
NN??lC POlSIa 


5 


" 


. . 


N 


LI{ 


.. 


A my ci??gle dyskutujemy... 


A 


s 


??. 


Czy grozi nam kom
nikacyjna katastrofa? 


..Sto Il??t kontunikacji SII)'nowej "" krakowie i ??
 dalej...?" - tak\ 
by?? tytu?? d,,'udniowej konferencji naukowo-technicznej, k.t??ra \\.C70
 
raj zako??czy??a obrady. Na zaproszenie StowarzYliozenia In??ynier??w 
i Technik??w KOlDunikadi oraE krakowski
Ko MPK jaL..o orlaniza- 
tor??w konferent'ji przyjecha??o do fta9'Lego miast:l liczne lIrono nllu- 
kow??:??w
 projektant??w i praktyk??w a ca??ego kraju, kt??1"Z
 na co 
dzie?? zajmuj?? .i?? problemami komunikadi Il
ioro" ej. 


To eo Y11y
l?? D.' czuj
 pasa??er.owie 
udn:czeni codziennymi niedogodno- 
??da,mi dojazd??w do pr8c:r, potwi
l"- 
d1Jili r6wuie?? referenci prac nau- 
kow,ych li poszczeg??lni dyskutanci. 
kh g??osy brzmJa??y wr??cz d.rama- 
tY
Zlni.. KraokowiSka komunikacja 
.test jedn?? z n??,jgorsI.ych i najbar- 
dziej zaniedbanych w Polsce. 
,V okresie powojennym obszar 
miasta wn??s?? prawie siedmiokrot- 
n.ie, I!aludnlenie zwi??kszy??o Iri( K 
249 tysi??cy do 716 tysi(cy mie!V,,- 
ka??c??w. a prp.ewolEY MPK pobi??y 
jui w5zelkle rekordy z 19 milio- 
n??.... do 628 mln pasa??C"r??w rocz- 
nifl, a wj
c wzros??y 33-krotnie. W 
tym cmsie powl1ita??.a komunikacja 
sz)"nowa tylko na dw??ch trAsa-ch 
????cr.acych sto.ry Krak??w z Now?? 
Hut.?? i w samej dzielnicy JlOWO- 


huC'kiej oraz \,,'ybudowana linie od 
Mostu Grunwaldzkieg
 do Borku 
Fa????ckie.ga i do Bie??anO\v!a. Sato- 
mj.a.st- pozbawione 
?? sprawnt"j 
????czno??c'1 z centrum Krakawa wi
- 
lotysi
c:!:ne osiedla w p????n.ocnej 
ez??sa!' miasta. t'ho??:by wymicn'i?? 
Azory. Pr??dl1ik Bia??y. Czcl'wony.- 
OL
za n. 
Pr??by za.,',t??pienia 1ramwaju ko- 
mUhikacj?? But
busow?? daj?? tylko 
po??owicz-ny i kr??tkotrwa??)- efekt, 
Wszyscy b.rJi zgodn.l co 'do jednego. 
7..??? w \\"le.Iklch aglom???r??lc'jach. a do 
t a kJic' h zalic-za s:?? T??wnie?? Kra- 
k??w. jed
pnym sprawn)"m srodkicm 
przemieszczani'a milion??w podr????- 
nyd\ jest metro i sr:ybki, hezkol:- 
zyjny tramwaj biegn??('y pa wy- 
d%..
elon:r.ch torowu;kRch lub w p??yt- 
kiich wykopach poci ziemi?? w reja- 


Reklanlacje za ok. 120 mln z??. 


Nadal jemy byle 


co... 


Do drogiej ??ywno??Ci zd????yli??m, si?? jut. pny:zw}'czair. nadal Jed- 
nak oburza nas jej Jako
c. Spo??r??d wielu przebac1an3'ch artyku??6w 
spo??:n

czyoh w I f????rot'zu. prawie 1 proc. UJmano 7:3 tou'ary wa
li- 
we. Najgorzej pod tym wzd
deln jest nadal W przetworach zbttzo a 
wych, nabiale, piet,'zywie. pr
etwora(lh owocowo-warzy\\ nych. 


S??u??by odbioru jalko??cJowe.go 
przedsi??biorstw ha.ndlowych za're- 
klamowa??y w m??gu trzech kwar- 
ta????w br. bow.ary na ????czn?? sum?? 
bHsko 120 n1ln. z??; wall:"iw???? zw:r??- 
oonyC"h producenoom wa.dliw)pch 
a.l'tyk!u????w w)"nJ.qs??a 6 m
n z??. a 
koszt)p pl'zelda.sytikowa!Ilia ??ywno- 
??ciowych bubLi si??.gn????y ki,,,'o,ty 1.6 
mln z??. Pr,z).k??ady tych d,z.ia??ail 
mog?? napa\\'ac pew1nym o.ptymi.z- 
mem. ale odczucia korummen\t??w 
nadaJ. sa D('>gatywille. 
Za z??" jako???? produkt??w "Ii.n( 
ponosi nie tylko b..ndel. tutaj bo- 
wiem jest ju?? ostatuie ogniwo kon- 
trolne, dobry wyr??b musi 
..yj???? od 
producenta, a ten zani??a jego war- 
to???? tak??e i pl'
ez w??l??sne ni
dbal- 
stwo, nie przestrzegaj??c okre??lonych 
re??imow teehnologiczn:rch czy o. 
bowil??zuj????:ych ret'eptur. PrtZ,e-:my:;?? 
t??uma<..ozy si?? wprawdzie gorszym 
surowcem, braJkiem r????nych dodat- 
k??w i przypraw, ZmUSZBI11;i.em. do 
pr,odukcji ..na i1o??
". by zasl>OIkod?? 
patrzeby kOl1sument??w, n??iem.n,iej 
uwa.??amy, ??e pJ.zyczyny subie.k1}.. 
\"
ne nie s?? tu bez znaczenia. 
Innym oa-niwetn 1IP' jako??ciow
'ln 
??a??cuchu je&t trans})()rt i w??a??ci- 
we przechowywa.nie towar??w. 
zw??aszcza o kr??tkim terminie prz,.'- 
datno??ci do spo??ycia. Kra.kowska. 
ch??odnia sk??adowa p
ka w S7.waeh. 
konieczna jest jej ro
budowa i nlO- 
dernizacJa. Mot.e wi??c w t
j sytu- 
acji powr??ci?? do ma??ych ch??odni - 
('O l)Ostulowali radni Komisji Zao- 
patrzenia Ludno??ci i 'Us??ug Rady 
Xarodo'9."ej m. Krakowa - by w 
ten spos??b odci????y?? nieco pomie- 
szczen.ia .,tgloopolu". 'V??a,sdwie 
wy k-orz;y.o;ta?? n,ale:??y r??'\\'u'i???-7. tra,!}- 
SpOl't sp.e<'jali.styczny. m:????ta ho- 
v".iem przewozi 
n to.wary zupeb1:ie 
nie wymag,aj??ce n-Ls.kiej temperatu. 


VW" "Ku??nicy" o polskiej 
literaturze lewicowej 


82 uczennic i uczni??w krakuw- 
skich szk???? ??rrd,nich ucze
tniczy??o 
w konkursie recytacji poezji lewi- 
coweJ. zOrJtallizowanym przez K]ub 
Tw??rc??w i Dziahi.czy ..Ku??nica" ?? 
Kuntorium O??wiaty i Wychowani;?? 
w Krakowie dla ucz('zenia IDO-le- 
ci. po1!??kiego ruchu robotniczego. 
Jwy pod przewod:nictwem poro!. 
dl' hab. Zofii Kurzowf'j pl'z
'z,na??o 
I miejsce - Dorocie Sfgdde z II 
Liceum Og??lnokszta??c??cego w Kra- 
ko\vie. II - W??od.zimie,rzowi Chrz??- 
szczowi z Technf,kum BUdowla,nego 
w KTZE!'s.zow,icach. III - Katarzynie 
Habrowskiej z Zespo??u Szk???? BU.. 
dawta??nych w Nowt'j Hucie. Wy- 
r??tnie'nia otrzymali: Dorota .Jaro- 
wiecka, Bogdl??1n Ma??nica, Ma??gorza- 
ta Fiutowska, Alicja Liszka, AiJ')na 
Ko??klewmcz, Robe'rt KozIo??, Ja.nUnZ 
Smi??ek i Malgorzata Wojewoda. Na- 
g.rody ufundowa??y: WL, PWN. KiW 
i "Ozytel,nitk", Mi-niste:rstwo Kultu- 
ry i Sl/tuki ora,l. Wydma?? l{ultUlT 
Urz??du m. Krakowa, a w
??czy?? 
prZ???-wodJnic2??cy "r{luinic}'" Tadeusz 
I??????uj. 
W col'asie sipOtkMlia, w kt??rym 
uczestniczyli pi6aue. d,zietl111B;.arze i 
aktorzy, .. ta'k??e badae.ze Utera??un' 
lew i cov,re j r
gOlrza??a szeroka dYs- 
kusja. zapoC'iz??t!>:OW??l'la. przez .hl1R 
PU"l!Oza??:'howiez.. (&0) 


It'y. Wyposa??enie 9klep??w w lady. 
szafy i komory ch??odnicze mo??na 
by w za..;t??d
1.e uzna.?? za zadorwala- 
j??,ce, gdJ'b.r nie kh cz??s.te awa,rJe 
i k??opoty z cz????c:i.nmi 'Zamiennymi. 
Trudno??ci, jalk wida
 wiele i nie 
wST.y
tk.ie mo2ina usun???? od ra'zu, 
ale te subiektywne zlikwidow.ac 
nald:)p na.tychmi,sst. (.ceg) 


n..ch..inlcnsy.....nej zabudowy, Ta,k?? 
,zl'esf-t?? koncepcjQ wysuniGto wiele 
lat tem
 kiedy opl
acowywano plan 
zagospoda'l'owania przest.rzennego 
Kl'i1lwwskicgo Zespo??u Miejskic'go. 
Niest.et3' }10Za pl"Cljektami nic 
konkreturgo nie zrobiono aby na- 
da?? ostat('C'zny kszta??t nowemu S3'- 
stemowi komunikacji zbiorowej i 
konloekwentlliC" 
o realizowa??. Trwa- 
j?? natomiast ('i??gle sl10ry pomif;d7.y 
urbanistami i in??ynierami komuni- 
kadi na tcmat posu'''Cg??hl)'cb - i 
gl'nera]n3'('h rozwi??zan, ('0 nie wr??- 
??y n iCZ??"g o dobrego. n' g??ou('h 
wjc]u d3'sl..utal1t??w W3'C1.uwalo si
 
8cepty('yzlI1 i trosk
 ozy \\" Krako- 
1\'ieuda si
 
us

'?? z mif'jsca pro- 
blrm komunikacji,:?? konferencje 
jak ta ostatnIa (trzecia w minio- 
nych o??miu la t3('h) powtarzaj?? tyl- 
ko - bt'z "'idot'zI13'('h !C:kutli.??w - 
oczywiste pra \\'d
'. 
Przykladem godnym nai;ladowa- 
n
!a mo??e by?? POz.nail, kt??r;'o- b
z 
6zumnycb zapowied7i i og??lnopol- 
skich spotka?? naukowych przp;t??- 
nil do przebudo'wy uld:1du komu- 
n-ikacy jnego \\ cC'utrull1 miasta i 
pierwszy C'zterol..ilometrowy odci
 
nek tras
- b??dzie gDtowy za 2 lata. 
U nas budowG tunelu pod Dwor- 
cem G????wnym zacz??to w ... 1973 
roku i w spt'zy jaj??cych okoliczno- 
??oiach mo??e by?? z,akoilcLOny dapi$- 
1'0 w 198:5. za?? dwukilometrawy tu- 
nd tramwajowy Od Rpnda Mogii- 
skiego do ul. Karmclickiej zosta- 
niE' naj\\'cze??niej rodan:.. w... 1990 r. 
h.omul1ik
lej.l zbiorowa. kt??ra jf'st 
nerwem miasta warunkuj??cym dal- 
ny jego rozw??j i prawid??owE" funk- 
tJjonowanie traktowana 
8t. nieste- 
ty ??Jo maC'oS7.rIn u zarowl1o pl'zez 
w??adze centralne jak i krakowskie. 
Jak orzekli fachowcy. naszemu 
mlal'>tu za 2-3 lat:l 
rozi komuni- 
kacyjn:\ katastrofa - nie tylko dla- 
tcJto, z.. 01)ieszale hu dujemy tunel 
tramwajow}. W-Z. Brak odpowied- 
niego zaplecza technicznego i za- 
silania energetycznego nie pOZWl??- 
la wprowadz;??' na trasy ani jednej 
nowej jednostk,i transpartowej. 
Swiadez?? o tym awarie, zwnrcja i 


po??ary tramw
j??w. kt??re nie n.a- 
le???? do rz.adkosru. Niewiel
 te?? si?? 
robi w dziedzinie uprzywitl"jowa- 
llia komunikacji zb
o:'ow
ej nad in- 
dy,vidualn??. a \VIladomo ??
 przy 
d)'naro.icznym rozwoju motaryz.a- 
eji w??c;kie ulice Sr??dm.i-esda zosta- 
na \V najbli??sZYln czasie sparali??o- 
w
ne. Ju?? dzis szybko???? podr????na. 
w ni'ekt??r.rch rejanach miasta Mpa- 
d??a do 7 km 'godz. staroS\v??ecka i 
ma??cdektywna jest technika za- 
rz??dzania .i ??tel'owania komunika-cj?? 
oraz ruchem uliczn
'm. 
.J"d3'nym er??'ktf'm sobotnio-I1-??
_ 
dzicll1rj konfrrencji nl??uko,,"
j, 
kt??rt. mia??a da?? odll0
t:i('d?? na py_ 
tanie ,.1 co dalej...-" by??o ostrze- 
??enie prZ<"d katastrof?? komunika_ 
cyjn?? W h.rako" ie. j
??1i nil' l)rzy. 
st??pi f!i?? nat}.chmia.st do kOl1kret- 
n:rcb i kondrukt,'wnY('h dzia??a?? 
uwzgl
dniajtlcych uiwno('zr??nie kry- 
zy80W?? ..:rtua(!j( nasz"j &,ospodar- 
ki. . (Jak) 


W Sr??dll1fe??ciu po\\;stala 
grU}>a il1icjat)'\\Tlla ZNP 
Aktyw by??y('h dzia??l??czy ZNP 
dzich1icy Srodmie??cie utworzy?? Krn. 

 inicJat
'\\"n?? celent 0lu'acowania 
projC"ktu statutu Zt\'i??zku Nauczy- 
cirbt.wa Polskirgo j 
a
eje
t.??'Owa" 
nia go w S??dzi.. Woj??-w??dzkim. Spo- 
sr6d pr.l:edstawicieli pracowni'k??w 
pr:??edszk,oli. szk6?? i placQwclt O??- 
wiatowo-wyc.howa.wcz.rch wy??onio.no 
pre-zydium grupy inicjatyw,nt'j. kt??- 
remu pl'7-???wodi!liczy. Andrzej rjej., 
ski. nauc2}'ciel SZko.??y Podsta\\'owl!j 
n:r 4, by??.r \....iceprzewod11icz??('r Za- 
rz??d'u Oa.dz.ia??u ZXP Krak??w-Sr??d- 
mie??cie. 
Grupa inic jRt
'wna zWraca. si
 z 
apelem do b
.??ych aktywi-st??", Z
p 
o rozpocz??cie dz.i.a??.a??' ma.j??cyth na 
celu po.wc.??Y'.vanie do ??ycia grup i 
ogni$k ZNP. Wszelkie informuje 
w spra,,'ie ()r
anizacji ZNP morna 
uz
'
ka(' na d
.'??uraC'h przy ul. Sze- 
??sklej 2ft. I pi
tro. w ponied
ia??ki, 
??rody, pilit,kl oc! 18 do 18. tel. 
22-55-60. 


Co na st???? i ,"y prezencie g\\iazdko\\.Y111? 


??W I 3??to skromniejsze, ale nie biedne 


Okrec lIor??czkowych zakup??w przed??'" i??teczn3"'ch cora.z 
li7.d. 
(
zego \\-i??c moiemy si
 spodziewa?? w sidrpacb, co uda nam M
 ku- 
pi?? na ??wil\teczny st???? CLY jako upominek miko??ajowo-gwiazdkowy? 


Nte z.ahrak,nie z pe-wno??ci,?? wszel- 
kiego- rQdz.a,ju dodatkowo do. ??wi??- 
tecz,nyeh wypiek??w i da 11. mi??- 
snych. Przewiduje s.i?? wi??k..'>1z.e do- 
. sti?? o.k. 
500 t.o.ll drobiu. \.... tym kurcz??tu. 0- 
cz
"wa
cie na karMd. Nie powJI11nO 
by?? 'ldap016w z art.yku??ami na,b
a- 
??owymi, jajam.i oraz wail."zy'Wan1.i i 
owocami. 
Nie b??d71ie na pe'\v.no bakaLii i 
Owoc??w cytrusowych, po,za r
l9.- 
mentowa'n
ymi dla dzieci i m??odzie- 
??y grejpf';ut.a.m'l i c
ptt'y.tki,('h" Ja,na 
Kochaj1ow$;ki.e.go ule:2.a kolejn.emu 
pI'z,et-.un,i??du. 
Zg(J
h.ie z uchwa???? SejnlU, wyda- 
W'.n
ctwo .,O.ssolineurn" przy,gotowa- 
??o 16-t()lnow?? ed:r(,'j
 utwor??w ze- 
br.anycl1 Jana z Czarllolasu i w br. 
n1i,a??v ukaza?? s.i?? - w nak??adzie 10 
t}... 
gzemplarzy - piE'rw.s.ze cztery 
,tomy. Specjalny pa,piCl' przy
()to- 
wa??y 'tV tym celu Zak??ady Celu10- 
zo.'\'!o-P.api
n.jcze W D??brO\vilCY. .Je- 
dnS!k oka:!.a?? si?? on l1:ewla??c.::wy dla 
tego typu f!d.ycji. 
Dr,uk dzie?? Jana !(.oohanO\'.:i.llkiego 
roz.po.....nie 51?? po nadejRdll - :!'.:a- 
"1??...
,j.r.n-:-
0 ju.?? - pa.pi
u Z impor- 
tu. (PAP) 


non11cz..'1ych cena.ch i cz??sto z.a r??. 
??ne .,potworki". \Vsr??d ko<;met:)
- 
k??w nie uda si?? zdoby?? d???zodo- 
rant??w. lakier.u do wlo3??w. pudru 
w kremie, i.n'ue artyku??y z tej 
bran??y pOw i.n n)' byc \v skle.pach. 
Kierma-!ioze. O,'ganizuje si
 je tra- 
dyey jnie w okresie -.prLcd??wi?? t,,('.z- 
n:rl11. Gastronemia-. .,Sl)olem" przy- 
gotowuj.. w 24 restauracjach kier- 
ma.sle i buff'ty. sllrzedaj??c "' nich 
swoje wY1"obJ'. ": 10 baraC'b mlr('z- 
n:rch kupii. b??-;dzie mo??na gotowe 
potrawy wigilijnc. a jak co roku w 
. restaur
ldi ..Ermita
c" i "' jednej. 
7??- stol??wek studf'nc.kich b
dzie Wi- 
gilia dla samotnych. Kierl11aSl
 z 
w:rrohami garma??eryjnymi j ('u- 
ki??.'rnic7J'mi 7,orga,l1izowane ,"ostan?? 
r??wnid w Ilonad 40 sklepach deta- 
licznych. , 
PrQgnozy zaol)atrzeniowe - ra- 
czej dobre. wz,oro\\"a w,i??c musi by?? 


Trzy spektakle 
\\1' krako\vskitu teatrze 
tclc\vizji 
Redakcja Teatru OTY - Krak??w 
zaprasza na trzy kolcjne emisje wi- 
dl??wi
k przygotowanych przrl Zrs- 
p???? Krakowski T??.'lewizji I'ol
kir j. 
\V d.nlu 1 grud.ni,a br (&'oda) 
przedsta wiona zmianie komeo.ia Mi- 
cha??a Balu.(",kiego pt. "Krewniaki" 
Spektakl jest przeniesie.niem ze' sce- 
n)' Teatru Polskiego Bi-ebko-Cie- 
SZY.n. 
\V l'eatr.zc Poniedzia??l.00 Zapraszamy do Tr6jki. 
17.30 PoH.tj.qta dla v.'BrZy&'tldch. 19.00 
Codzie.nnie - pow. \V wyd. d??v:i??k.: 
Szyszko\\' .,Rze.ka pos
pna" - ode. 
11. 19.30 Muz. 19.50 Isaad.c B, Sin- 
gel' - ..Dw??r" - ode. 15. 20.00 St'U- 
d
?? nagra?? - aud. 
O.40 Klllb d- 
mi)ak??w
 21.45 God2ina j..z??u - 
aud. 
PROGRAM rv 
6.3Q..--8.0Q Krak??w na ante11Je. 
6,30 Nasz dzie??. 7.S{) Kon<:e.rt (ste- 
reo). 10.00 Opera przez wieki (ste- 
reo). 11.00 Mat,}.,S'i????kO\....ie. U.3D Muz. 
(s teTeo) , 12.05 Od Bacha (lo Bartoka 
(stereo). 13.00 Kra,k??\v' na a'n.ten
e. 
14.00 Muz. 15.05 Panorama literac- 
ka. 13.30 Popo??udnie melomana 
(s.tereo). r;.ro Krak??w na. a.ntenieo 
18.00 Nas! d??ie?? - w:rdani
 popo- 
ludnioCJwe. 19.05 I:\??uz. (stereo). 19.30 
W:etz6r w Filharm()[lii (s t erezym 
c'zds:ie gTozi przeterm.inowanie. da 
tuczarni uspo??ecznionych. l'??v:no- 
cze??Iri.e od biera bc tak?? sam?? ilo???? 
now J'ch pasz prosto J: mieszalni. 
Nie da 
i?? jednak v: t.en spos??b 
za??atwi?? ca??ego. problemu. 
Najkorzystniejszym wyj??6ienl by- 
??oby w.i??c ..zmuszenie" uprawni 0- 
n)Pch. aby cho?? 50 plOC prz:r.s??u- 
&uj??cej ilosci ka??dy z nich od
- 
bra?? do kOJ}ca br. O ile W \"-:r- 
pad'ku jedu03tr-k ill??:alec1J1iol1ych 
jest to po cz????ci mo.??liwe (WZSR 
porozumia?? sic: zE' wszystkimi sp????- 
dzielczymi gospOOar.:;twa.rni w tej 
sprawie" i pewne efekty ju?? s??), 
o t.rle trudno w,p??:rn??c na rolnik??w 
lindywid.ualnyoch. 


.j 


??OB 


"'.oje"'??dzki Z,,'i-.uk 8??J????dzif'lni 
J??oinictych kilkakrotnie ju?? z,,'ra- 
ca?? si?? do Mini8terstwa 'Rolnictwa. 
o zmian?? !larz??dzenia i dopuS'1.cze- 
nie sprzl'da1Y pasz nie tylko za 
7bo??e. J;Lk dot??d jednak zgody ta- 
kld - nawet w wypadku za",ro- 
ienia. ??e mieszanki sit przf!terl'??ti- 
nuj?? - nie uzyskano. A szkoda: 
na takim sztywnym trz.yma.niu si?? 
ni.e??yciowych przepis??w trac?? tyl- 
ko sami rolnicy. Bo pr...:.ede?? zbo??p 
oddaj?? da skupu ci. kt??rzy maj?? 
go pod dostatkiem, ;?? wi??c i tal{ 
cz?????? zO:':tawiaj?? sobie na _ cele PI??- 
SZO'wc. Za?? ci roln'icy, kt??l'7..Y dyspo- 
nuj?? ma??ym area??em j nie s?? w 
st.anie wyprodukowa?? w??asnej !
,l- 
szy. s?? przez to Z,plt1szeni do. ca??- 
kowitej ni
kiedy rezYinacjJ z ho- 
dowli. A talciego celu l11'i'nister.stwo 
ch,}'ba os.i??eh???? nie pra,nie'! 


(". j) 


Z kroniki wypadk??\v 
Na ul. Frances()O Xnl10 "fiat 127" 
petr??f"i?? Bogdana Janko"'skiege 
zaun. ul. Francesc?? Nullo 18. Do- 
:zna?? on obra??e?? g??o,,'y i o&'??lnY??'h 
uraz??"'. . Am??JulatoriDl'l Chirur- 
git'rtnp PocotO\\ ia l??atunko\\'8??o 11- 
dzieli??o pon\ocy 1"(8 }ta('j..nt
l\1. 
S??u??ba 'Ruchu 'l\??O in??erwenio??,a??. 
1??' , "J padkach.. 
,
		

/0302_0001.djvu

			d 


DZIENNIK POLSKI 


Nr 208 


D 


IE 


1000 


bramek 


Sonl?? 


NIK 


Kubik 


w 


barwach 


sp- 


. 


Craco.vll 


Siodfok pobi??o rekord Jo??kowiec??wnej 


Dw
 mecze pi??karek r,cznych Craacovil z os??abionym mistrzem 
Polski AKS Cho.rz??w by??y ??rednim widowiskiem. ale za to w trakcie 
rewan??owego spotkania pad??y dwa niecodzienne rekordy. 
Do niedzieli na li??cie naJle-, 
,szych snajperek w historII Cra- 
covII znajdowala al?? Janina Ja??- 
kowlee, kt??ra w pierwszej dru- 
??ynie 'jblaloczerwonych" zdoby- 
la 1263 lole. Teraz now?? lIderkIt 
Jest Udla SIodlak4 W obu me- 
czach 19 razy pokonala bramkar- 
ki AK8 co .dale Jej prowadzenie 
l1a li??cie WJzechcz??-S??w a 1270 
bramkami. 
Drugi rekord nale??y do Sonll 
Kubik. Bueznyml oklaskami gra- 
tulowali Jej dzia??acze I kibice 
zdobycia 999, 1000 I 1001. bramki 
w barwach CracovII. 1000 gol 


Puchar dla Unii 
'v Tarnowie zako??czy?? si?? mie: 
dzynarodowy turniej pi??ki r
cz- 
nej kobiet o puchar Okr??gowego 
Zwi??zku Pi??ki R??cznej. Wygra??a 
Unia Tarn??w. kt6ra w meczu o 1 
miejsce pokona??a ZVL Presov co 
dogrywce 25:24. Trzecie miejsce 
zaj???? MKS Pa??ac M??od7ie??y Tar- 
n??w po zwyci??stwie nad ZVL 
Zilina 17:12. Dalsze lokaty zaj????y: 
5. ZVL Presov II, 6. MKS Bocl1- 
nia. i 7. Spartakus Miskole (W-:- 
gry). Najlepsz?? zawodniczk?? tur- 
nieju by??a Marta Zmuda z Unit. 


pad?? na trzy minuty pmed za- 
ko??czeniem drugiego meczu, a 
do przekroczenia ,.zaC!Zarowa.nej 
bariery" wystarczy??o 266 _ gier. 
Jak obliczy?? .,komputer" dr. Ku- 
kuls,ki Sonia prowadzi na li??cie 
uwzgl??dniaj??cej przeci??tn?? Ilo???? 
goli strzelonych w jednym me- 
czu. 
Wyniki: 
23:25 (12:15). 
Bramki dla Cracovii strzeli??y: 
SIodiak lO, Wn??k 4, Antas 3, 
I Holda I Rz??siecka po 2, Toma- 
szewska I Sasnal .po 1. Dla go??Ci 
najwi??cej Bonenberg 8. 
Inicjatywa nale??a??a do moc- 
niejszych fizyoznie i graj??cych 
bardziej twardo pitkarek z Cho- 
rzowa. Cracovia dogania??a mis- 
trzynie. W 21 min by??o 10:10, w 
46 min. 19:19, ale ostatnie minu- 
ty zar6wno pierwszej jak i dru- 
giej po??owy wygra??y lepsze kon- 
dycyjnie dziewcz??ta z AKS. 
Cracovia - AKS 24:21 (14:9). 
Bramki dla Cracovi\ strzeli??y: 
Siod??ak 9, Tomaszewska 8, Ku- 
bik I Antas po 3, Sasna), Rz??- 
slecka I Wojto?? po 2, Ho??da I 
Wn??k po 1. Dla go??ci najwiGCej 
Bonenberg 7. 


Cracovia - AKS 


\V ekstraklasie siatkarzy 


, 


Mocne uderzenie 


Gwardii 


RmpoczQ??y si?? rozgry-w,kt ekl".t:ra- 
kla..<;}. slatka,rzy, kt??rc trwa?? b??d?? 
do 27 marca 1983 r. }{,raJkowski 
Hutnik przyst??pi?? do sezonu w 
mocno oslabic.nym sk??adzde. Za- 
ko??czy?? 
afJier?? Ireneusz Sa??'ka, 
do s??u??by wojs.kowej powo??any zo- 
da?? cz??onek szerokiej kad.ry na.- 
rOdowej Golec, Kowal,ie6t po 
oporat"'ji. a kontuzji ba'l'ku dozna?? 
Jurc,k. Dru??yn?? prowadzon?? przez 
trenera Szy.mcz:yIka wzmocni?? Ko??o- 
dziejski. kt??ry po rocznej prz-arwie 
wznowi?? trcnimgi i Grzybowski z 
Pos-na,nU. 
Pierwsze mecze krakowl8in !a- 
k??)??.cz)'}y s
?? zgodnie z OC%e1kiwa- 
niami. 
Cht-??mlcc Wa??brzych - Hutnik 
1:3 (15:10, 10:15, 4:15, 7:15). 
S:atkaTze wa??brZyskiego Chclm- 
ca - beni('??r.ie nle uda- 
wa??o sit: gospodarzom. Doo?? powie- 

??e??. ??e g6rnicy zaledwie raz (I) w 
ci??gu ca??ego meczu Oddali celny 
strza?? na bramk?? Adarr.czyka. 
Krakowianie ca??y czas kontrolo- 
wali przebieg wyd.arze?? Agresywn'a 
obrona stref?? od 40 m ca??kowicie 
wybi??a bytomian z uderzenia. a 
szybkie kontry z udzia??em 4 lub I?? 
zawodnik6w sia??y sporo zamiesza- 
nia na przedpolu brawki SurUh. I 
gdyby nie indolencja strza??owa 
Krupi??skiego (zmarnowa?? co naj- 
mn.lej 4 doskona??e sytuacje do uzy- 
skania gola) i bezproduktywne dry- 
blIngi Kowalika. wYnH< by??by zna- 
cznie wy??szy. W 33 l 38 min. spryt.. 
nie str??ela?? Nawa??ka. a V' SO ?? 69 


W ekstraklasie koszykarek 


\V????kniarki niego??cinne dla Wis??y i Hutnika 


(Obs??. w??.). Przed wypraw?? ko- 
szykarek Wis??y do Pabianic i ??o- 
dzi zwr??cili??my uwag??. te podo- 
pieczne trenera Piotr?? Langoszn 
w meczach o mistrzostwo J ligi 
z W??6kniarzem i ??
KS-em stan?? 
po raz pieTwszy w tym sezonie 
przed powa??nym. trudnym egza- 
minem. ??yczyli??my ..wi??laczkom" 
zwyci??stw. ale niestety - ponin- 
f'??y one pora??ki: w Pabianicach 
r67..nic?? tylko 2 pkt.. ale w Lodz! 
??,KS by?? lepszy o 12 pkt W obu 
meczach rvwalki krakowianek 
bardzo dobrze gra??y w ohronie. 
a w meczu ??6dzkim - jak poin- 
formowa?? nas red. M. \V6jclcki - 
zawiod??y ponadto weteranki kTa- 
kowskiej dru??yny Halina rwaniec 
i Lucyna Januszkiewicz. Wisla 
jest jednak nada) I??derem - do- 
znala trzech pora??ek: jej naj gro- 


W ekstraklasie siatkarek 


]2. setboli dla Wis??y i pora??ka! 


Wis??a o: 3 


Sp??jnia Cda??sk 
(8:15, 11:15, 0:15). 
Zespo??y Sp6jn?? i WL,??y WYoSlt??pU- 
j?? w te-gorocznych ro7grywkach 
??::-kstraklm' os??abione.. Pierwsze 
dwa sety by??y do???? zad??te. Tym- 
cza:tem krakowianki. w trzeciej 
partii. po serU zn2Jkom:.tych zagry- 
WE'ik K,ucha,t'czyk, zdoby??y kolejno 
8 pkt. Zd t:'zori en towana dru??yna 
Sp??jni nie potrafi??a opan
wa??' ner- 
waw. pope??nia??a b????d za b????dem I 
w efckcie przegra??a 0:t5. 
Czarni S??upsk - \ViBla 3:0 (15:1, 
16:14, ]6:14). 
Spotkanie niezwykle emocjonu- 
j??ce. cho?? przc.bi-eg pierwszego se- 
ta" w kt??rym ,vi??lnrz'ki w og6le nie 


..gJ"a??y" w siRitk??wk??. n:e zapowia- 
da?? tylu emocjL W secie drugim 
5:0 dla Wis??y potem 14:9 i siedem 
set.boli obro.nionych przez Czar- 
nych. W secie trzec.:m w ko??('??wce 
inicjatywa nale??a??a do Wis??y ale 
zawodnicZ'iki z S??up.ska odra??b;a.??y 
straty, od stanu 11:13 do 14:14. 
wcze??niej broni??c p1.r.
 se
bo1.i siat- 
kaTek z 1??(Takowa. 
W po
ta!ych meCzach: Cza.rnl 
S??ups.lt - Stall Miele<' 3:0, Stalrt 
??:,??d?? 
 P??omie6 1 :3. ??KS. ??.6d?? - 
Stal Bieof;ko 3:0. Zawisza Sulech6w 
- Radomka 3:0. 
p6jnja - Stal 
Mielt"C 3:1. Sta
t L6d?? - Stal Biel- 
sko 3:0. ??KS - P??omie:?? 3:0. 
W tabeli prowadz
 ??KS. Wis??a 
zoljmuj??" fi m. 


W I lidze bokserskiej 


Bezbarwny boks w D??bicy 


Do???? bezbarwny me-:z o mistrzo- 
stwo bokscrskiej ekstraklasy po- 
mi??dzy miejscowym ,TS Igloopol" 
D??b1ca a Stoczniowcem Gda??sk za- 
ko??czy?? si?? remisem 10
JO. By?? mo- 
.??e wp??yn???? na to fakt, l:i bokserzy 
obydwu dru??yn znaj?? pli?? ba.rdzo 
dobrze, gdy?? prowadziU ze sob?? 
sparringowe walki pvtlf
as zgrlliJO- 
wa??. W tym s??abym m
zu :??ajlep- 
sz?? walk?? stoczy?? Sz
mpa z Paw- 
lekiem. 
Wyniki walk. na pierwszym 
miejscu go??cie: Dominik 3:0 poko- 
na?? Ns.wrota. a Szamv w' tym sa- 
mym stosunku Pawlalr.a, Marek u- 
leg?? przez przewagt: w 3 rundzie 


Sportowe curiosum 


W Koronie nik?? nic nie wie 


W czwartkowy w1ecz6t zadzwoni??em do KS Korona, by. u.zyskd
 
informacje o terminie najbli??szych mecz??w n ligowej dru??yny ko- - 
szykarek. W klubie
 wnioskujl\c z roz.m6w po drugiej stronie, znaj- 
dowa??y si?? minimum trzy osoby, ale pytanie dla wszystkJ.ch by??o 

 trudne. Nie pomog??y te?? klIkuminutowe na.rady typu - kto by 
to m??g?? wiedzie???; lub - gdzie by to mog??o by?? zapisane? W pa- 
pierach te?? nic we znalezIono na ten temat Za to ujawniono inn, 
ta,iC'mnic??. Gdy pozwoli??em sobie wyrazi?? zaniepokojenie brakiem 
zainteresowania u moich rozm??wc??w losem sztandarowej sekcji 
podg6rskiego klubu. us??ysza??em: ..My tu pracujemy do 15.00". 
DziQkuj?? za t?? ltspokaj::lj??r?? informacj??. bo ju
 zaczyna??em si, 
obawia
t C'Zy pr2ypadkicT}') f.ckret.ariatu klubu nie wypo??Y('Z()T10 h0- 
dowcom kanark??w lub nie %8.mieniono na przytu??ek dla hazardzi- 
st??w. ...; '
a??). 


Mytychowi, Rychlowski zremisowa?? 
z Zerommskim, Swita??owski zremi
 
sowa?? z Kucharzewskim Janowski 
zosta?? poddany w 2 rundzie Tyksi??- 
skiemu, Piwko przegra1 przez nc 
w a rundzie z Krysiakiem. Bache. 
nek pokona?? 3:0 Soba??skiego. Kucz-. 
kowski w tym samym stosunku 
przegra?? z Jagie????, a Ejsmont po- 
kona?? OSi??skiego, gdy?? ten ostatni 
uleg?? kontuzji w 2 stsrciu. Widz6w 
ok. 2 tys. . 
Zawisza - GKS J'alltrz??bie 14:6. 
Mecz gwardyjskich dru??yn z ??odzi 
l Warszawy 2I06ta?? pt:e??o??ony' na 
5. XII. Prowadzi Zawisza. 


. SportowI?? nalrod?? "Palr play" 
.??rzyma?? Jugos??awla6skl pi??karz D 
lip Zoran Ivkovl., za przy.nanle 
si?? do .agranla r??kl?? przy .doby- 
atu bramkI. 
. Te
isl??cl USA pokonali Pun. 
cJ?? 4:1 i po I'a. 21 .dobyll Puchar 
Da visa. 


SPRINTEM 


. Dorota Tlalka .aJ????a l. a Jej 
IIIlos??ra Malgor..??a 11 mleJsC??l w 
slalomie .pecja1nym \ podczaili ..Wo- 
d??w w Bormlo. 
. W Igrzyskach A.zJatycklch 
prowadzi repreun??acJa ChRL, k??6- 
ra .doby??a dotychc... 114 medali 
prsed .Taponll?? 189 me4aU. . 


DU
Y LOTEK 
J: 14, 28, 29. 3'1. 4
, 48 c??.4. I 
JI, 7. .. zo. al. al, a 


??IUCJSZY r
'wal w walce o krajo- 
wy prymat wroc??awska f.;l??za 
))rzegrala w Gda??sku ze Sp??jni?? 
65:80 (38:34.) I ma na swoim kon- 
cie cztery pora??ki "(w tym jedn?? 
7. Wlsl??). 
Miniona seria spotka?? obfito- 
wa??a w \V1ie
e emocjonuj??cych 
PO.icd
.nk6w r sporo niespodzia- 
nek. m. in. Znicz Pruszk??w po- 
konaJ AZS Pozna?? 86:85 (44:48). 
Koszykarki Hutni:.ta natomiast 
.,planowo" przf'gni??y dwa kolejne 
mecze i nndal s?? jedy nym w I U- 
dze zespo??em be;z zwyci??stwa. 
WLOKNIARZ PABIANICE 
WIS??A 58:56 (35:26). Na.jw????ceJ 
pu.nkt??w: dla W??6knia,rza - M. 
Kozera 23; dJa Wis??y H. rwanleo 
18 i M. Starowiez 12. 
??KS - WIS??A 80:68 (38:38). Naj- 
wi??c('j punkt??w: dla ??KS - S??- 
dz??eka 27; dla Wis??y - A. Jasku- 
rzy??:<.ka 18, T. Czelakowska 12, H. 
Kosl??ska 9. M. Niemiec 8. oraz L. 
Januszkiewlcz i M. Starowicz po 6. 
W??()KNIARZ - HUTNIK 88:41 
(42:19). Najwi??C'ej punkt??w zdoby- 
??y: dla W????kniarza - M. Kozera 
32: dl a Hu tTli ka - E. Donlec 16 
i E. Wl'rcr;1a 11. . 


??KS - HUTNIK 1 89 : 48 (49:20). 
Najwi??cej punkt??w: dla ??KS .- 
M. Janowicz. J. Sidoruk, M. War- 
muzek, B. Sc:dzicka - po 14; dla 
Hutni,ka - E. Donloo 19 i B. Krze- 
mi??ska 15. 
W pozosta??ych meczach Znicz po- 
kona?? Lecha Pozna?? 76:65 (39:37), 
a warszawska Polonia przegra??a z 
AZC3 Poznal.t 54:61 (28:33) i z Le- 
chem 62:63 (56:56. 
7:25). 
W tabeli prowadzi Wis??a - a 
pora??ki przed ??KS-em. Wl??lcnla- 
rzem i Sl??z?? - po 4 pora??ki. 


Szermierczy 
Puchar Polski 


Z ud:nia??em 8 najlepszych pols- 
kkb druiyn floretowych kobiet od- 
by?? si?? w Kra.kowie fina?? PUCha??"U 
Pols.ki. Zwyci??stwo odnios??y flore- 
cistki GKS Katow.ke, kt??re wy'. 
g.ra??y wszystkie spotkania. Mecz c 
1 miejsce pomi??dzy GKS Katowice 
i AZS AWF Warszawa sta?? na bar- 
dzo wysokim poziomie. 
Trzecie mieJsce zajq?? AZS 
Gda??
.k, ??'zwart(' AZS Katow:ce. 
Dalsze miejsra 5. Ko1eja.rz Wro??- 
(.}a.w, 6. R???Govia RW3Z??W. 7. KKS 
Krak??w, 8.' Ctacovia Kralc??w. 


, 

 
 I lidze hokeja n?? lodzie 


Cracovia rozgromi??a dyskutant??w 
Wiosna u "S??arotek" 


Cracovia - Bud
wlal1i 10:3 
(3:2, 6:1, 1:0). Bramki dla Craco- 
vii zdobyli: 1??a.wHk 3 -- w 15 27 
i 37 min.. KUch 2 - w 33 i 55 
min.. Bchounek w 6, Papuga w 
20, Janek w 33, Pieczonka w 36 
i Juscwicz w 38 min.; dla go??ci 
natomIast: Szpr??glewskl w 12" 
Majewski w 17 i Musia?? w 36 
min. 
Ju?? po pierwszej tercji krako- 
wianie powinni byli prowadzi?? 
nie 3:2, ale co najmniej 5 :2. Brak 
skuteczno??ci i zimnej krwi w 
czystych sytuacjach podbramko- 
wych spowodowa??y jednak. ??e go- 
spodarze potrzebowali ponad p6?? 
godziny gry, aby to arcywa??ne 
spotkanie rozstrzygn???? na w??a- 
sn?? korzy????. 
Do sukcesu ..pasiak??w" walnie 
przyczyni?? si?? bramkarz Budow- 
lanych - Panek, kt??ry w 33 min. 
w nast??pst
ie faulu na krakow- 


Boniek w??r??d wyr????nionycb 
Zbi.gniew Boniek zaj???? 10 miej- 
sce w plebi
ycie magazynu "Wodd 
Soccer" na najlepszych pi??kany 
??wiata w roku 1982. Pierwszy by?? 
Paolo Rossi, wyprzedzaj??c kolejno: 
Rummenigge (RFN), Falcao, Zico. 
Soorates8 (wszyscy Bra.zylia), Zoffa 
i Con'tiego (obaj W??ochy). Cruyffa 
(Holandia). Scire?? (W??ochy) i Bo??- 
ks.. 
Za najlepsz?? dru??yn?? uznano re- 
prezentacj?? BrazYlii. kt??ra wyprze- 
dzl??a reprezentacj?? W??och, Flamen- 
go Rio dE' Janeiro. RFf\T. Liverpool, 
reprezen tacjt: P'rancji. Bayern Mo- 
nachirum, HamburgeJ," SV, IFK Goe- 
teborl ?? Juventu. Turyn. 


skim napastniku, a p????niej nie- 
sportow)-ch wyrai.cn pod adresem 
s??dzi??w, otrzyma?? a?? 6 min. kar- 
nych. Okres liczebnej przewagi 
krakowianie wykorzystali w po- 
pisowy spos??b, strzelaj??c w prze- 
ci??gu niespe??na 20 sek. dwie 
bramki! Tak??e cztery inne gole 
gospodarze uzyskali graj??c w 
przewad7.e (go??cie zarobili a?? 24 
. min. karne, przy tylko 4 Craco- 
vii!). co dotychczas nie by??o ich 
najm sportow(> zabroni??y 
aportowcom .tarto'wa?? tV im- 
prezie ..
port - Rock - Show". 
Niedopuszczenie do rozrywko- 
wego pojedvnku Wszoly % Trze- 
pizurem i do zawodowej walki 


DONOSY 


bokserskiej pomi??dzy Montew- 
skim i Rutkowskim (60 tYB. z
 
dla zwyci??zcy i 30 tys. dla 1)0- 
konanego) ujawnilo fakt, ??e 
wladze sportowe istniej?? a na- 
wet . dzialajq. \ 


BOKSERSKA REWIA NA 
LODZIE 
Podczai turnieju bokserskie 
go im. F. Stammtl ring i cz?????? 
trybun ustawiono no tafli lodo- 
wej. Zawodnicy tlukli si?? bez 
kij??w, a komu podbito oko 
m??g?? pa???? na l??d i zaoszcz??dzi?? 
zamra??aj??cego chlorku. Propo- 
nujemy %a rok turniej rozegra?? 
w igloo lub w... Igloopolu. 


BUNT PI??KARZY 
Pi??karze Legi' buntujq si??, fe 
zarab'tajq zaledwie 25 do 30 tys. 
z?? miesi??cznie. Zbuntowanllch 
informujemy, ??e wi??kszll zold 
wJjplacn. 8zeregowym czlonkom 
armii tylko RPA. ale tamc& 
??trzela;q celnie;, cho?? cel ma- 
jq mniejszy. Bo cZJj?? kto WI- 
dzia?? Murzynn na 7.15 m 
zero- 

tego i 2,45 m wysokiego?