/01_0001.djvu

			. ukazuje siQ od 1991 r. 

 ISSN 1231-7810, 34334X 
131.W2000r.nrlr
b
gfiia 
n ormacYJny tygo 1m powlatu olkus lego 
Dociera do wszyslkich mieszkan i fir m w OIkuszu oraz do miejscowosci powialu olkuskiego 
Oll(uskie Targi 
Budowniclwa 
2000 


...  
."'1 ' -. 
- ... - . t 
II J -" 
II I;'
 I of - 
 
. , - 


I 


Przez trz)' dni, od pi
tku 24 do 
nied,deli 26 mana odbywal
 sift 
na terenie hali widowiskowo-spor- 
to"ej MOSiR prezentacje firm 
zwi
zanych z budownictwem, 
ol:rzewaniem i wyposa:ienicm 
wn\,trz. 
Organizalorem larg6w jesl wa- 
dowicka Agcncja InformacYjno- 
Reklamowa "Promoeja" s.c. Wio- 
letta i Jcrzy Ochman. W 1999 r. 
przeprowadzili 9 podobnyeh do 


I .J 


f, 


PRAWC &JAZDY 
Etatowi instruktorzy z licencjq. 


CZYNNA 
CAL\ DOBF;! . 
#&v
 L"lIa"
" 
Olkusl, Slawkowska 5 
..... 
" ...I tel. 03% 643 10 51 
- . 
 WIZ.JA TV 

 ' A.UTClRVZCJVVA.NV 
-! PRZEDSTA.VVlCIEL 
\ C 0-CS01 8CSI CS'i7 
0-CS01 072 l'i'i 


OSRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO Olkusz. ul. K. K. W,elkiege 24 (SkarbekJ. 
-.-R.A..I<-.- tel. 641-34-71. kern. (0-501) 230 419 


olkuskiej imprez. kt6re na 15 tys. 
ml powierzehni zgromadzily 750 
finn. Ofeny wystawiennieze obej- 
rzalo w6wezas Iqeznie 104 tys. 
zwiedzaj
eych. Targi nPromocji" 
posiadaj
 przywilej "pierwszeii- 
Slwa Z wyslawy". dajqcy Iymeza- 
sow
 ochronlt' dla eksponal6w 'i 
znak6w lowarowyeh prezenlowa- 
nyeh przez wyslawe6w. W OIl..u- 
szu jesl 10 pierwsza zaimcjowana 
przez sp6lklt' z Wadowie impreza. 
Pewnie nil' oSlalnia. gdyz lam, 
gdzie largi raz juz silt' odbyly. ry- 
chlo na stale wpisane zoslajq do 
kalendarza prezcmacji firm zwiq- 
zanyeh z budownielwem. Do :: 
(obok "Skarbka") 
czynna: Poniedzialek - Sobota 
8 00 _ 22 00 
Tel. 641-29-49 


'%.urada4
_

 - 28 

e'.Ifa)C. 6 


OBMIAR I PRZEW6z GRATIS 


gl6wnych cel6w. jakie slawiajq sobie 
organizatorzy zaliczyc nalczy przedc 
wszyslkim promowanie nowyeh, 
szezeg61nie za
 Iyeh przyjaznyeh 
ro- 
dowisku i energooszezlt'dnych. tech- 
nologii. W
r6d go
ei olkuskiej hali 
najwi<;:kszym zainlcrcsowaniem w tym 
zakresie cieszyly silt' m.m. koleklOry 
sloneczne zapcwniajqec zaopalrzcnic 
w cieplq 'wodlt'. nowoezesne systemy 
ccntralnego ogrzewania i olma 0 nic- 
zwyklych parametrach energo-i 
diwilt'koszczelnosei. Nie zabrakJo te:i 
bardziej tradycyjnych, leez kuszqcych 
oko ofert. A to projekl6w dom6w jed- 
norodzinnych od dostojnyeh rezyden- 
c.d. no str.4 


1 EB Apteka "IO"EB 
! , dni w tygodniu 
: Pun. - Pi4,ck KOO-20.00 
: Sob.':'iicd7icla 1O.00-IIWO 
: - IMPORT DOCfLOWY 
1 - KOSMfTYKI Vichy, Roc, La Roche, Uroc 
! , - KARTY PtATNIUE 
Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 62 
L________! 
_
I__t:!_ 

_

.:  
lVIE3E3th 
.....ssi_ 


ZAPRASZAMY na kurs kat."B" rozpocz
cie 07.04.2000 
L Dogodne raty. ....'- 
L Cwiczenia testowe GRATIS. ')
 ' 
L przyjmujemy mlodziez 3 mies., 
1:.1-1:.1'-
"'C , 
przed ukoriczeniem 17 lat. !f 


,,

\o \,t>-.
OS t\tS\t>-. 


,
 '""'- 
,
 

Y 

."
 


t.-  


GflBI"ET 
I"TER"ISTYCZ"Y 
lek. med. Ewa Kazibut  


Oferuje: 
. badanla EKG 
. wizyty domowe 
- drukl L4 

 


: 

.
 

?
 

 


",<::-'" 

bO
;j:-'lt<. 
,::-

oqO 

 
...it' "'
 ....<1"0 
,'" qIY *-",.. Olkusz, 
ul. Pakuska 27a 


Noiwi\!ksza Firma Leasingowa w Polsce oferuje 
leasing wszelkiego rodzaiu 
rodk6w trwa/ych. 
Upusty na samochody do 12% 
Przedstawiciel Leasing zerowy s
::;::'


v:.c;.:r
!..":. 
tel. 032 6434043, 0603 537 221 ty/k.dokum.ntyrejellracyi",hrmy. 
\ 
LAS . bi6 Wlf.,,lr- t - 8 ' 
(Vowal a . '''
 8 "'O\\\Oe' ?? 32-30001kusz 
"'\e,,, ul KK W,elkiego40 teI(0-32)641-26-10 
11. ul K K W,elk,ego 102 lei (0-32)641-26-11 
0' Siding i boazerie zewn. PCV QGcGnu!uc

 
Iiiiii:i 
Parapety PCV &'fuij 
-' 9,5 - 14,50 zllszt. 
0' P.yty gipsowo - kartonowe (akcesoria)......12.5 -15,50 zl/szt. 

 Boazeria MDF I!. KOSPAN .
. 13,50 zllm 
0' Pod.oga panelowa 
II.
.""
 30,80 zllm. 
(I gal. 11.000 obr) CI.AS!(JN 34,40 zl/m 
0' Plyty mebl.. blaty kuchenne (docinamy pod wymlar) 
0' Okna Urz
dowski 111 HoUl& lI;iI1& eEII(I.

1 
0' Drzwi wew. i zew. (szeroki wyb6r) rabal10% 
'
 
0' Styropian ad - 90 zUm 
 o . \deje 
. 6 .. farby. lakier}'. 
o Karnlsze / _ 1 rl meblowe 
ll:2-, AKeeSO a 
M."m

 'ttamt"rt \
. 
 boazerie. llstwy 
DreWU O . 
 "'EUROPEJSKJ 

. {


"

oW't 


rabal5% 


2 MLN ABONENTOW, A KAZDY Z NICH WYJATKOWY 
M
T 


KOMPLEKSOWfi . 
OBS
(JGfI: 
/
HP;H 
o pomlar 
/, 
.- 
o montai ., ,', YPRZEDST. 
o t t (. ..::I!.MARK- s.c. 
ranspor 32-3000lku5Z.. Augustia
ska 7. tel. 032 643 25 48 


Z tej okazji niezwykla promocja telefonow 
11 


32-300 Dlkusz 
::Z:URACZI	
			

/02_0001.djvu

			SKLEP Z BO A ZE iUftJo bok Poli cji1 


z ostal prz eniesio ny do bu dy nku dworca PKP. 


Poleco: DRZWI SOSNOWE 


wewnQtrzne i zewnQtrzne, sztochety ogrodzeniowe, 
listwy wykonczeniowe, kontowki. 


Olkusz, ul. Skladowa 2. c
nny 9.00-18.00, tel. 7546072 


KRYMINALNY K
CIK 
Kronl - I(a 

 wykorzysta
 nieuwa
'l w,las
iciela i Espero, a w srodku miota si y dziw- 

 f o
 .' porwal dWle butelkl wodkl, a dla . h . . . 
l ' .t:-.-4
 . .... d '. k . nle zac owuJqcy Sly myzczyzna. 
..... .......... ....... pewnoscl, .. ze z 'lzy Je v: 

o OJ u Straznicy zbadali sytuacjy i okazalo 
P 0 1 - C - wychleptac, uderzyl wlascIClela w .... . 
I Y J n a glow
 i zwial. Sl
, :
 
 srodku d
lwnie miotal s

 
N -11 M 10 d y r a bus wlaSClClel auta, ktoremu trudno Sly 
a gr. a dziwie zwazywszy na to, ze awaria 
W nocy 19 marca z pizzerii przy W jednynl z olkuskich gimna- uniemozliwila mu zamkniycie po- 
stacji Statoil goscinny zlodziej zjow 15-latek zazqdal od 14-latka 
jazdu. Poprosil straznikow 0 powia- 
ukradl 2 stoliki i 12 krzesel ogrodo- wsparcia finansowego; gdy go nie 
wych. Wlosna idzie, pewnie planu- dostal, przeszukal nlU kieszenie, a domienie rodziny, ktora wkrotce 
je zaprosic na grilla blizsz(} i dalszq poniewaz byly puste, wyladowal przybyla na pomoc. 
rodziny... kulakal11i swoje niezadowolenie. Ran n y 
U stalono, ze tego rodzaju wymu- 
szenia nlialy miejsce w tej szkole 
juz wczesniej. 


Wielol(omorkowiec 


20 111a
ca nad ranem do sklepu 
przy ul. Zuradzkiej wlal11al si
 zlo- 
dziej, ktory ukradl telefony kOInor- 
kowe wartosci 20.000zl. Tylol11{l 
k0l11orkaIni na pewno zdola uzu- 
pelnie hraki w 1110ZgU. 


Osobliwosc 


20 111arca w nowo wybudowanym 
sklepie przy ul. Slawkowskiej pod- 
Clas wykonywania prac wykoncze- 
niowych wykonawca z sobie tylko 
znanych powodow podlozyl jajka z 


Gapowicz 
- 


Na agresywnego gapowicza tra- 
fila nieszcz
sli wie kontrolerka bi- 
letow MPK. Nie dose, ze nie mial 
biletu, to jeszcze uderzyl j'l w dlon 
lal11i q c jej palec. Kiedy przybyly 
sluzby mundurowe, pogorszyl swo- 
jq sytuacj
 podajqc falszywe dane. 
Na przepuslce 
26 111arca po poludniu patrol po-  
33-100 Tarnow, ul. Mroina 18 


..:",,??
 ..
" "M. .
'.
' .,.;
..
 
PRE)E)l!JeEN
. 
t, 
 . 

BIfA elfi' , 
.. ::.
:.:t)
.S B15:V\lK6VVN;???
.Fi': 


..........
.
 
.""""
:;;


0..

-)""'
"."'
 .........k. 
:;;1 ir1i
eEZ'Q
S'B 
( .' .,. .t

:>:,
;:'Y:"" <:.
 
PROMOCdA:20DO," .....: 
-;0.00' 
 
 'Ii - , 
 
BLACHA DACHOWKOW A'"  
PIlZ, ZA/(UPIE 
 
 ' 
TELEFON GSM L -.

.
".p 
LU8 ZESTA.W WIZJI TV Alesi Higiel1i

Qr' rZIl
...:.. 
. pp _ v. . 
Certyfikatzgodnq
. ;'.... :. 
 . 
,. -... ...
. 
.

??... 


, 


, 
S 
__I (J.D. 


.... 


i 


. e "". 
'.!:""' .' ,.:". ' 4f; 
.. 32-300 Olkusz, ul. Skladowa 2, lei. 75' 59 '8 
 " ':. 


uszkodzon'l skorupk q pod sufit 
podwieszany niszczqc go. Wlasci- 
ciel byl Zl11uszony do znliany sufitu 
ponOSZqC straty w wysokosci 3.500 
zl. Dobrze, ze jeszcze nie ma sezo- 
nu na p0I11idory... 


Tragedi a 


rodzinna 


21 I11arca w nocy 51-111
zczyzna 
ugodzil trzykrotnie nozem swego 
27 -Ietniego syna. Rannego w stanie 
ci
zkim przewieziono do szpitala w 
Olkuszu, gdzie nad ranem Zl11arl. 
Sprawca zostal zatrLymany w PIZ. 


Wiosenna 


al(lywnosc 


22 111arca w Olkuszu po ulicy K.K. 
Wiel.kiego szalal buchajqcy wiosen- 
nq energiq facet. Po zdewastowaniu 
przystanku PKM i wybiciu kilku 
szyb w hotelu "Olkusz" zostal na 
szcz
scie zatrzymany przez policj
. 
Reszta energii uszla z niego w poli- 
cyjnej izhie zatrzyman. 
Posucha 
W jednym z 0lkuskil11 barow je- 
den taki roztrz
siony z pragnienia 


licji w Kluczach zlapal na gorqcym 
uczynku amatora przygarni
cia fia- 
ta 126p. Okazalo si
, ze jest to zol- 
nierz sluzby zasadniczej. Przej
la go 
zandarl11eria wojskowa. A chcial 
sobie chlopak z fasonem wrocie 
bryk q z przepustki... 
Domino 


25 lnarea w nocy nieznany spraw- 
Cd dokonal przeci
cia napowietrz- 
nego przewodu trakcyjnego powo- 
dujqc w ten sposob przewrocenie 
si
 osmiu slupow trakcyjnych. Jak- 
by s}upy trzymaly przewod, a nie 
odwrotnie, to by si
 linia nie spru- 
laz nOlalnil(
t" 
slraznika ,,'0;' 
\
 
Zamek puscil 
22 n1arca przechodnie zawiado- 
mili straznikow, ze na chodniku 
przy ul. KosciuSLki stoi samochod 


.. 


NIDI "Pro Familiae" 


m 


ENDOKRYNOLOG 
przyjmuje w czwartki od godz. 9.00 


Olkusz, ul. J. Kantego 28 
T elefon 754-35.22, 754-35.25 


24 marca rano straznicy zauwa- 
zyli, ze po plycie rynku chodzi dziw- 
nie zachowujqcy sift duzy, wilkopo- 
dobny pies. Niezrf(cznic stawiallapy 
wpadajqc na lawki i latarnie. Oka- 
zalo si
, ze pies mial ran
 nad okiem, 
bye moze wpadl wczesniej pod sa- 
moch6d. Inspektor TOZ zabral go 
do schroniska, gdzie mial obejrzee 
go weterynarz. Wiarf( w ludzi przy- 
wraca to, ze obserwujqca zdarzenie 
mloda urz
dniczka Urzydu Miasta, 
poruszona nieszczysciem psa, za- 
proponowala pokrycie kosztow le- 
czenia, gdyby takowe bylo potrzeb- 
ne. 


'............ 
? 


Wywrotka 
Patrol strazy miejskiej zauwazyl, 
ze przy targowisku na ulicy Biema 
przewrocila si
 ubikacja. Straznicy 
powiadomili wlasciciela. Miejmy 
nadziej
, ze nikogo nie bylo w srod- 
ku podczas tego nieszczysliwego 
upadku... 
Szybotluk 
W nocy z 24/25 marca dzialal w 
Olkuszu chuligan czujqcy szczegol- 
nq awersjy do sklep6w z roslinami. 
Wybil szyby w kwiaciami na ul. Szpi- 
talnej i w sklepie ogrodniczym na 
'ul. Gorniezej. Czyzby protest prze- 
ciwko zl1iewolonym roslinom? 


NIDI "Pro Familiae" 


m 
GINEKOLOG 
dr n. med. -specjalista ginekolog 
Mafgorzata Der - Piech 
przyjrnuje w czwartki 
Olkusz, ul. J. Kantego 28 
T elefon 754.35.22, 754-35-25 


SPORT 
Oyama Karate 
Dnia 18.03.00 w Chrzanowie od- 
byly sic: l\listrzostwa Zaglc:bia Oy- 
anla Karate w Kata. 
Bardzo dobrze zaprezentowali Sl
 
karatecy z Jurajskiego Klubu Oyal11a 
w Olkuszu uczniowie sensei Kazi- 
mierza Skalniaka, 2 Dan. 
W zawodach udzial wzi
lo 190 
zawodnikow z kilkunastu osrodkow. 
Sposrod szesciu kategorii trzy zlote 
medale i jeden srebrny zdobyli 01- 
kuszanie! 
Wyniki: 
Kategoria Junior do 5 klasy 
I 111iejsce - Adrian Prowancki (SP 
3) 
Kategoria Junior 6 - 7 klasa 
XIII 111. - Darek Sikora (SP 9) 
Kategoria Senior do 8 klasy 
I m. - Sebastian Olszewski (SP 9) 
II 111. - Karol Zebrak (SP 10) 
Kat. junior pocz
tkuj
cy do 6 
klasy 
VI m- Mikolaj Reczko (SP 3) 
VIU m.-Ewelina Madejska (SP 3) 
X m. - Lukasz Madejski (SP 3) 
XIV nl-Grzegorz Krzystanek (SP 
10) 
Kat. senior pocz
tkuj
cy od 7 
klasy 
I m. - Michalina Kawula (L.O.) 
Komunikat 
W dniu 01.01.00 odbc:d
 sic: Mi- 
strzostwa Polski Poludniowej Oy- 
ama Karate w Kata, Olkusz 2000. 
Thrniej odbc:dzie sic: w Hati Wi- 
dowiskowo - Sportowej w Olkuszu. 
Finaly i oficjalne otwarcie rodz. 
12.00 (pokazy, przywitanie gosci 
itp.) Wstc:p bezplatny. 
Na turniej serdecznie zaprasza 
Komitet Organizacyjny turnieju 
wraz z prezesenl Klubu sensei Ka- 
zinlierzenl Skalniakienl. 
K. Ska/ll;ak 


SPORT 


Pilka noiDa 
Wyniki KS-u Olkusz uzyskane w 
Thrnieju Halowym 0 Puchar Prezesa 
OZPN Olkusz - rocznik 85. 
Olkusz - UKS Trzebinia 4:0 
Olkusz - PKS Mikolaj 2:0 
Olkusz - Viktoria Jaworzno 1:0 
Olkusz - UKS Chrzanow 3: 1 
Tabela koncowa 
I. KS Olkusz 
2. Viktoria J aworzno 
3. UKS Chrzanow 
4. UKS Trzebinia 
5. MK Katowice 
6. Opoka Trzebinia 
7. Orzel Balin 
8. Hutnik Trzebinia 
9. Mikolaj Chrzanow 
10. P0l110rzanin 

eczetowarzys
e ' 
Lesnik Goreniee - Suloszowa 4: 1 (1: 1) 
Zdecydowanq przewag
 w tym spo- 
tkaniu posiadali gospodarze, kt6rzy mo- 
gli wygrac jeszeze efektowniej. 
Klasa okrc:gowa 
KS 01kusz - Bukowno 1: 1 (0:0) 
bramki: Goe 50 - Semeniuk 82 
Pierwsza polowa byla slaba. a nie- 
znaczn??l przewag
 posiadali O]kuszanie. 
Po zmianie stron gospodarze zaatakowa- 
Ii jeszeze smie]ej. W 50 minucie Goe 
zdobyl pierwszq bramk
. Pilkarze KS - u 
nie wykorzysta]i jeszcze ki]ku dobrych 
okazji do podwyzszenia wyniku, co ze- 
mscilo si
 w koneowce. 
Tabe]a: pkt bramki 
l. Czarni 44 69 - 15 
2. Sarmacja 44 51 - 8 
3. Tyehy 42 43 - 9 


16. KS Olkusz 13 ]9 - 40 


(MUllio) 


Lel(ka Allelyl(a 
Krakow. W parku przy AWF- 
ie rozegrano l\listrzostwa Woje- 
wodztwa l\1alopolskiego w Bie- 
gach Przelajowych. 
Zawodnicy LKS-u Klos zdobyli 
wiele nliejsc w czolowce. 
Jill. - Monika Mucha - 4000 01 
juniorek 
I m. - Monika Klepacka - 2000 
m juniorek 11110dszych 
II 111. - Lukasz Szwagrzyk - 5000 
111 juniorow mlodszych 
III 111. - Bartloo1iej Chlosta - 5000 
m juniorow 11110dszych 
III m. T0l11aSZ Sikora - 5000 111 
seniorow 
Druzynowo: 
I m. AZS-A WF Krakow 
II m. LKS KLOs Olkusz 


I1MI 


AKTUALNOSCI 
Odroczenie wyroku 
Ostatnio jednym z najwazniejszych tematow w miescie jest sprawa 
przetrwania ZOZ. Wszyscy zgadzaj
 sic:, ze szpital jest niezhc:dny. Aby 
go utrzymac, potrzebne s
 jednak spore srodki finansowe. 
Przeprowadzol1Y bilans wykazal, ze ubiegly rok ZOZ zamkn'll 928- 
tysi
czn'l stratq. Pracownicy wci'lz jeszcze czekajq na trzynaste pensje. 
ktore zaklad zaeznie wyplacae po 31 111area, w pierwszej kolejnosei 050- 
born. ktore zostaly zwolnione. W biezqcym roku problem trzynastek nie 
powinien wystqpic, zastqpi q je bowiem eOIniesi
czne, ] O-procentowe pre- 
mle. 
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, rowniez poswi
eonej sprawom 
ZOZ, przyj
ta zostala uchwala 0 przekazaniu 250 tys. zl do budzetu jako 
rezerwy celowej. 0 t
 wlasnie kwot
 postanowiono znlniejszye w tynl roku 
wydatki na drogi powiatowe. Umozliwi to udzielenie ZOZ-owi nieopro- 
centowanej pozyczki zwrotnej, ktora I110ze zostae unlorzona. jes]i jej splata 
przekroczy mozliwosci ZOZ. Po opracowaniu przez dyrekcj
 ZOZ pro- 
gramu naprawezego, w maju zostanie rozpatrzony wniosek 0 zaciqgni
eie 
przez Powiat kredytu na kwot
, ktora pozwoli uzupelnic ubiegloroezne 
straty. 
S'l to dzialania doraine i nie wykluczaj'l konieeznosci restrukturyzacji 
ZOZ-u. Dyskusja radnych ujawnila roznice zdan. Dyrektor Nowacki za- 
pewnil jednak, ze podj
ta decyzja jest rozwiqzaniem optYl11alnynl. 


& zegl(}d Olkuski 31 marca 2000 


2 


Perkusisci 
W nocy na ul. Tuwima grupa 
mlodziezy udawala perkusistow tlu- 
kqc w samochody na parkingu. Kie- 
dy straznicy przybyli na miejsce, po- 
licja juz scigala uciekajqcych mlo- 
dziank6w. Jeden uciekajqc przed 
policjq wpadl prosto w r
ce strazni- 
kow, ktorzy zaraz oddali zgub y . 
Lezaki 


Opr6cz tego straznicy oczyscili 
ulice z wielu tzw. "lezakow", czyli 
tych, ktorzy naduzyli i padli bez 
czucia nie grymaszqc specjalnie przy 
wyborze miejsca. Najczf(sciej prze- 
kazani zostali w objycia stf(sknionej 
rodzil1Y. 


Szarras 


15 


Adres Redakcji 32-300 Olkusz, 29-go Listopada - pawilon, e-mail: po@neon.com.pI.. tel. 643 38 41, 602318 J 
3. Redaktor naczclny: Joanna Szarras 
Wydawca: Fim1a Prywatna "Neon" s.c. Olkusz, lIi. M.Biema J 1. tel. 643 3841. Sklad i druk: drukamia NEON OlkllSZ, 29 Listopada. pawilon. W przypadku 
publikacji material6w nie zam6wionych oraz list6w do redakcji zastrzega si
 prawo do adjustacji i opatrzenia nade..lanych materialow tytuicm. Nie pllbliku- 
jemy list6w nie podpisanych nazwiskiem i adresem - mozna zastrzec nazwisko i adres do wiadomosci redakcji. Material6w nie zam6wionych rcdakcja nie 
zwraca. Poglqdy redakcji wyrazaj'ljedynie teksty podpisane "Redakcja". REDAKCJA NJE ODPOWIADA ZA TRESe ZAMIESZCZANYCH OGLOSZEN!
		

/03_0001.djvu

			'I'IJ Zl')III
S(jISZ ()(.I..()SZI
NII
 
I I 


32 
N 
c.n 
:::J 
-G 
.c.n 
C> 
:::.::: 
t---= 


zpitalna 


'" 
... 


Kr. K_ VVielkiego  
-Gl  
 


 Q>
 
O
 
::7-  ()! kl,...kl 32-300 Olkusz, ul. 29 Listopada (pawilon) 
..??"'"rzegl
d tel.lfax 0326433841,0602318 143 


Ryne'{ C 
_ DAM PRAC
 _ 
. WSPOI:.PRACA - "HERBALlFE" 
0-606 114946 2f1 
Krawcowe przyjm
, tel. 0501 494 588 
,. 


. Chcesz dorobic do pensji ! 643 2737 
wpw. 51 , 10.00-15.00 
. Austriacka Firma Consultingowa 
zatrudni od zaraz 0-604 491 820 12 


_ SZUKAM PRACV_ 
Te ogloszenia Sq GRATIS! 
. Mtoda rencistka, dyspozycyjna cza- 
sowo szuka pracy biurowej, 7545401 
. Przyjm
 chatupnictwo, tel. 0606403 
036 
. Pani lat 46, emerytura, dyspozycyjne 
szuka pracy tel. 7544009 
. Poszukuj
 pracy fizycznej lub cha- 
tupnictwa, moze bye drobne szycie 
7546708 
. Zaopiekuj
 si
 starszq osob q lub dzi- 
eckiem, tel. 6413691 
. Mtoda 19 lat, szuka pracy, tel. 0601 
433925 
. Kierowca - Mechanik, uregulowana 
stuzba wojskowa - szuka pracy, 754 74 
03 
. Elektro - mechanik, malarz prosz- 
kowy szuka pracy -7547403 
. Przyjm
 chatupnictwo - 754 7403 
. Olkusz - praca dla 4 osob, 1700,00 
miesi
cznie 0606235332 
. Chcesz dorobic do pensji ! Zadzwon 
643-27-37 wew. 51, 10.00-15.00 
. Potrzebujesz nagtej opieki nad 
dzieckiem lub osob q starszq, zadzwon 
0606443941 
. Szukam pracy w charakterze opiek- 
unki do dziecka ILib osoby starszej 
0601 148550 


. AUTO - MOTO . 


. Opel Astra 1,4 combi, 97 r. sprze- 
dam, tel. 0601 933810 
. Skoda 105 na chodzie rowniez w 
catosci i na cz
sci - tanio. Tel. grzecz. 
7546520 
. Sprzedam motocykl MZ ETZ 251, 
1990 r., tel. (032) 643 42 80,0606 106 
675 
. Mercedes 124, 230E, rok 1987 
. AUTO NA GAZ - montaz instalacji 
gazowych na raty i za gotowk
. 
ZAKlAD ELEKTROMECHANIKI 
SAMOCHODOWEJ, Olkusz, ul. 
Otowiana 8, tel. 0604 343 484, 754 36 
90 IJ 
. SKUP SAMOCHODOW catych, 
uszkodzonych, skorodowanych, 0501 
419249 13 


USiUGI 
. "AR"-REMONTY BIEZACE, 
KAPITALNE: Kafelkowanie - schody, 
tazienki, tarasy, suche tynki, gtadi, 
panele scienne, podtogowe, malow- 
anie, tapetowanie, montaz stolarki, 
docieplanie budynkow, siding, tynki 
akrylowe. Tel. (032) 7546654, 06023- 
41354 'it 
. KOMPUTEROWE PRZEPISYWANIE 
TEKSTOW- tanio, szybko i solidnie 
(laserowy wydruk) - tel. 643-42-29 


hi 
. Korepetycje - l
latematyka, fizyka 
tel. 7547227 po 16.00 ,. 
. Ttumacz przysi
gty j
zyka francus- 
kiego mgr ladwiga Mtynarska, tel. 641 
26 75, Olkusz, Orzeszkowej 
1 2/4 hi 
. Komputerowe przepisywanie teks- 
tow, skanowanie, obrobka grafiki, 
wydruki laserowe, ustugi komputero- 
we. Tel. 0501 41 0893 13 
. Malowanie, gtadi, adaptacja poddas- 
zy, panele scienne, podtogowe, dociep- 
lanie budynkow, tynk akrylowy, remonty 
ogolno-budowlane, wysoka jakosc ustug, 
atrakcyjne ceny. Tel. 0602 859 807 po 
godz. 15-tej. 
. Zaktad Kamieniarski, 32-045 
sutoszowa II 89, tel. 012 389 60 34, 
wykonuje nagrobki, parapety, posadzk
 
itp. 13 
. Brukarstwo - 6442 949 (wieczorem) 
0602708858 JO 
. SOMADENT - expresowe wykon- 
anie protez bez klamer metalowych, 
naprawy na poczekaniu. Usuwanie 
kamienia naz
bnego ultradiwi
kami, 
lakowanie, lakierowanie. Czynne 
codziennie opr6cz so bot 9.00-17.00. 
Uwaga !!! Ceny konkurencyjne. 
Olkusz, ul. Szpitalna 5 Ip. , tel. 75441 
23 14 
. BIURO RACHUNKOWE KONTABL 
prowadzenie Ksiqzki Przychodow 
Rozchodow, Ewidencji VAT, Ryczahy, 
ZUS, PITy roczne. Osiedle Mtodych, 
tel. 641 23 1 7 14 
. Organizacja wesel, bankietow, przy- 
j
c okolicznosciowych (takze w miej- 
scu wskazanym przez Klienta), tel. 754 
B 7 75 po 2 1 .00 do 
. Malowanie, tapetowanie, gtadi, tel. 
64 1 1 4 27 14 
. UKF 87,5-108 MHz - przestrajanie, 
wymiana gtowic, tel. 642 1406 14 
. Gabinet Lekarski - Andrzej Rospono, 
Wolbrom, ul. Stoneczna 9, tel. 644- 
15-02. Specjalizacja: choroby wewn- 

trzne, kardiologia, EKG, echokardi- 
ografia. Czynne pon.-1 7-20, sob. 16- 
19, pozostate dni po uzgodnieniu 
telefonicznym. 14 
. Instalacje wod-kan, CO tradycyjne i 
nowoczesne. Szybko, tanio i solidnie. 
032 641 32 50, 641 14 98, 0602 465 
195 u 
. Korepetycje - j.polski, szkota pod- 
stawowa i gimazjum, tel. 641 11 51 po 
15tej. u 
. Przepisuj
 teksty tanio i szybko, 
0604256663 H 


LOMBARD 
Poiyczki pieni,ine 
pod zasta
. 
Jesion'owa 15, tel. 643 2693 
. VIDEOFILMOWANIE - tel. 0603 130 
288 17 
. Firma remontowo budowlana ofe- 
ruje: docieplenia budynkow, tynki 
szlachetne, akryl, adaptacja poddaszy, 
suche tynki, gtadi, wylewki, montaz 
okien, tel. 0606821 210 
. Studio filmowe - 6427349 21 
. Ustugi brukarskie, tel. 0606403036 
- 13 
. Czyszczenie, trzepanie dywan6w, 
wyktadzin obic tapicerskich_ 
Mozliwose zabrania dywanow, mycie 
okien. 6422 216 17 
. Ustugi stolarskie. Meble kuchenne i 
pokojowe, uktadanie boazerii mdf, 


PC, PCV drewnianej, podtogi pan- li 
elowe, scianki dziatowe, sufity pod- 
1 1 r 
wieszane, zabudowa wn
k, wyrob ., f( 
schodow, montaz balustrady. Olkusz, SUPER PRO '''' OC '.II 
:".....,....... 
ul. Pomorska 28, tel. (032) 643384912 IW. .1.4. .
'-' 
?? Firma remontowo-Budowlana "Ak,;a Z'omowania": IB.500,- 
powracajqca z kontraktu przyjmie LANOS SX 
zlecenia wymiany okien w petnym G D J&"I"' IS II 
zakresie, scianki z plyt g/k., panele. OC, AC, NW 
. .. 
Tel. 032 641 14 69, kom. 0601 433 samochody w cenach fabrycznych I 
578 13 monlat inslalacj/ gazowychl 
. Wulkanizacja, opony bieznikowane 32-3000LKUSZ, ul. Spotdzielcza 2 
przy zakupie wymiana gratis, 2 lata tel.: 0-32/641-15-82, 06027341 39, 0602261819 
gwarancji. Olkusz, lIl. Wiejska 2, tel. Nowej, tel. 643-24-43, 643-36-27 13 . Osrodek Szkolenia Kierowcow 
602 105569 14 . Do wynaj
cia lokale pod dziataln- Olkusz, ul. Krakowska 3 zaprasza na 
?? REMONTY - tazienki, kuchnie, ose gospodarczq, Hotel "Olkusz", ul. rozpocz
cie kursu prawa jazdy kat. 
adaptacja poddaszy, pane Ie MDF, K.K. Wielkiego 61 13 "B,A,C,T,D,C+E" dn. 13.04.00r. i 
PCV, boazerie, malowanie, gtadi, f . k . 1 7.04. 00 g odz. 16.00 , tel. 64121 77 
. Sprzedam kom ortowe mlesz ame 
kafelkowanieitp.6433344,0604957 72m2 II pi
tro, Olkusz, ul. oraz Osrodek Szkolenia Kierowcow 
912,0501 040529 14 bl k k ) T I Stawkow , ul. R y nek 31 za p rasza na 
Krasiriskiego ( 0 z pusta ow. e. 
?? Korepetycje - j. niemiecki, 0605 085 6411399 do rozpocz
cie kursu prawa jazdy kat. 
026 13 , "B,A,C,T,D,C+E" dn. 14.04.00 i 
. KWASOODPORNE-NIERDZEWNE . SERDECZNOSCI . 18.04.00 godz. 16.00, tel. 2931255. 
wklady kominowe, tel. 641 3054 Gwarantujemy konkurencyjne ceny, 
?? PROJEKTOWANIE domow jednor- ------------------------------------------------ wptaty w ratach, krotkie terminy. 
odzinhych, rozbudowy, adaptacje - ?? Podz;fkowan;e - skladam serdeczne Badanie lekarskie na miejscu. Wsrod 
tel. 643 21 68 podz;fkowan;e lekarzom ; p;e/fg- uczestnikow losowane Sq miejsca bez- 
. Gtadi tanio - 0603095739 14 n;arkom Oddz;alu Kard;o/ogii ptatne i znizkowe. Jazdy szkoleniowe 
. AKORDEONY, pianina, naprawa, Szp;tala Pow;atowego w Olkuszu za na samochodach Fiat Punto i Ford 
strojenie, tel. 643-28-87 16 uratowan;e m; iyc;a w m;es;ifcu Fiesta, Audi 80. Dwa razy w tygodniu 
. Domofony-tel. 642 9570 15 marcu br. Szczeg61ne wyrazy wyktady. Petnowymiarowy plac 
. Ttumacz Przysi
gty J
z. wdz;fcznosc; k;erujf do zespolu, manewrowy zgodny z egzaminacyj- 
Niemieckiego - mgr K
ystyna Adamus kt6ry p;erwszy podjifl akcjf rean;ma- nym. Zapraszamy Panstwa do 
"Lingua", ul. K. K. Wielkieg043 (obok cyjnif, a w szczeg6lnosc; do lekarzy: korzystaniaznaszychustug-wynajem 
sqdu),teI.6431931,64341 50 27 Mar;; Rzem;en;uk, Zdz;slawy autokarow. 14 
Szczyg;e/; Krzysztofa Gajow;ec, oraz . J
zyk rosyjski - ttumaczenia, 
do p;e/fgn;arek: Barbary Z;arno, Anny wypracowania domowe, dyplomowe, 
Rog6i; Mar;oli Krawczyk. Serdeczne techniczne i inne - Tanio, tel. 754-74- 
podz;fkowan;a skladam r6wn;ei 09 14 
Zespolow; Intensywnej Op;ek; . Herbalife - produkty (032) 615 62 
Kard;olog;cznej, a to: lek. Renac;e 14,0601 156496 1 J 
Kasza ; p;e/fgn;arkom: L;d;; B;gaj, . Schudnij do lata ! 754 25 01 po 
Gabr;e/; Krawczyk, Agac;e Pacesna, 20.00 
Ann;e Wozn;czko, Halin;e W;erdak, . Wynajm
 samochod do przewozu 
Graiyn;e Wolczyi, Alin;e G;era, towarow 1,5t. Sprzedam przyczep
 
Barbarze Krawczyk, Wladyslaw;e ci
zarowq 1 t Niewiadow, przyjm
 
Strzalka, Ann;e Kafe/, Marzen;e reklam
 na samochod. Sprzedam 
W6jc;k ; Ann;e Tursk;ej. Slowa zgrzewark
 punktowq, pras
 mimos- 
podz;fkowan;a k;erujf takie do rodowq. Tel. 642 83 44 14 
calego personelu Oddz;alu . Biuro Rachunkowe rozlicza Pity 
Kard;ologii pod k;erown;ctwem roczne - ceny niskie, ul. Szpitalna 44, 
Ordynatora dr f/ib;ety Kluczewsk;ej. tel. 643-08-72 wew. 52 16 
Wdz;fczny Pacjent - Tadeusz }. z . Osrodek Szkolenia Kierowcow 
Olkusza - Bukowno, budynek dworca PKP 
----------------------------------------------- zdprasza na rozpocz
cie kursu prawa 
. Halin;e oraz }6zefow; Szatan z jazdy kat. "B,A,C,T,D,C+E" dn. 
Okazj; 30 - lec;a poiyc;a malieri- 17 .04.00r. i 21 .04.00 godz. 16.00 oraz 
skiego - moc najserdeczn;ejszych Osrodek Szkolenia Kierowcow 
iyczeri sklada c6rka Dorota z mfiem Olkusz, ul. Pitsudskiego 20, tel. 75422 
oraz syn I:.ukasz z ionif a takie 21, Osrodek Szkolenia Kierowcow w 
wnuczk;: Patrycja, Roksana oraz Olkuszu budynek dworca PKP, tel. 754 
Klaud;a. 58 10 zaprasza na rozpocz
cie kursu 
. Kocham Kajc;e- Darus prawa jazdy kat. "B,A,C,T,D,C+E" dn. 
. Wszystk;ego najlepszego z okazj; 13.04.00 i 17.04.00 godz. 15.30. 
16 w;osny dla An; P;asny od Ren;, Ag; Gwarantujemy konkurencyjne ceny, 
;Zanet y !!! wptaty w ratach, krotkie terminy. 
Badanie lekarskie na miejscu. Wsr6d 
?? Najserdeczn;ejsze iyczen;a ;m;en- uczestnikow losowane Sq miejsca bez- 
;nowe dla p. Ryszarda G6reck;ego ptatne i znii:kowe. Jazdy szkoleniowe 
przesylajif trenerzy; zawodn;cy klubu na samochodach Fiat Punto i Ford 
Lesn;kGoren;ce. Fiesta, Audi 80. Dwa razy w tygodniu 
?? Kocham Ulerikf-Dar;usz I!! wyktady. 14 Stop !!! Panie 
?? KochamAgus;f;Anus;f-M;rus!!! kt6re ewiczq i chcq przyspieszye efekt 
?? KochamAn;f;Martf-Mar;usz procesu chudni
cia - proponuj
 100 % 
, ?? 9 
ROINE naturalnepro
ukty'-0606443 41 
. Herbalife - Produkty 0602758439 
. Odchudzanie - produkty 
HERBALIFE - 0604 903240 20 


. KUPI
-SPRZEDAM . 
. HERBALIFE - PRODUKTY, TEL. 61 6- 
58- 1 6 2& 
. SPRZEDAM: telewizor kolorowy 
21" "NEPTUN" TC 515 MONITOR - 
350 zt. Tel. 6435220 19 
. Sprzedam domowy batut (trampol i- 
n
) firmy Ketler (nowy 400 zt), tel. 643 
4229,0602318143 Jj 
. Sprzedaz betoniarek po atrakc.., 
yjnych cenach 1001-1050 zt, 1501- 
1300 zt, 2001-1400 zt i innych maszyn 
rolniczych. Mozliwose transportu. Tel. 
0606238371,090561 77013 
. Sprzedaz kosmetykow firmy Avon, 
tel. 643 52 16 do 20.00 13 
. Nowe drzwi antywlamaniowe tanio 
sprzedam. 643 41 65, 0604 501 537 
13 
. Sprzedam komputer Pentium 200 
Mhz z kolorowym monitorem, cena 
1390 zt, tel. 0606419779 
. Okazyjnie sprzedam skrzydta 
okienne oszklone 0 wym. 60x80 i 
50x120 em. Tel. 642 82 80 
. Sprzedam drut zebrowany 0 14, tel. 
641 3982 13 
. Sprzedam 3 aparaty wyl
gowe, tel. 
6-433-273 14 


. NIERUCHOMOSCI. 
. BIURO NIERUCHOMOSCI mgr 
prawa Beata Walkow - ul. K.K. 
Wielkiego 12, tel./fax 641-34-06, tel. 
754-22-29 - Zapraszam. 	
			

/04_0001.djvu

			SKLEP 


MEBLOWY 

i\i3(v.e
 
. 
\t1'" 
tl"\ 11 
. REMONTY BlUR 
, 
I POMIESICZEN 
MIESZKALNYCH, 
?? UKtADANIE 
WYKtADZIN 


. 
7Jt/l'X y malnze minimalne ceny 


OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMENT 
MEBll (W TYM MEBll BIUROWYCH), 
WYKUDZIN ORAZ 
- 
ART. WYPOSAZENIA WN
TRZ 


Olkusz, 
ul. Skladowa 3A 


tel. 641 32 99, 
641 3287 
TRANSPDRT NA TERENIE DLKUSZA - GRATIS! 
UPONY UzYWANE ZACHODNIE 
P. H. U. "AN NA" 
DUZY WYBOR 
ZIMOWYCH. FElGI STAlOWE. 
SPRZEDAZ DETAllCZNA 
I HURTOWA 
OIkusz, E4 kjWiodukfu 
tel. 0-602 747313, 0602 468565 


(weikie ad ul. K.K. Wielkiego, 
obok sp6ldzielni mieszkoniowei) 


fELEFONY 
KOMORKOWE 
G5M/DC5 


KOMIS ?? SKUP ?? SPRZEDAZ 


Olkusz. ul. Rabsztynska 65, tel. 643-29-08 
GSM - 604 727 719  
. -I 


KINO "ZBYSZEK" 


ZAPRASZA NA MARATON FILMOWY 00 
W DNIACH 31.03, 1 i 2.04.2000 godz. 21 
SUPER PRZEBOJE FILM OWE !!! 


I 
"JElfJlIEC BEl GkO'/VY## - romantyczny horror 
prod. USA w roli gf6wnej Johnny Deep 


"I'I\IC,{EY i'IIEBIES.{IE O.{O#I - komedia 
sensacyjna prod. USA w roli gf6wnej Hugh Grant 
I 
PATRONAT MEDIALNY PPi

l
d 


c.d. ze str.t. 


cji, po domki "na kazd
 kieszcn", 
ponadto r6znorodnych pokryc da- 
chowych, komink6w, schodow oraz 
wiele, wiele innych. W hali (a takze 
poza niq) lqcznie prezentowalo si
 
okolo 50 firm m. in. z Krakowa, 
J aworzna, Trzebini, Chrzanowa i 
oczywiscie Olkusza. Bez wi
kszego 
ryzyka postawic mozna tez
, ze re- 
prezentowana tam byla wi
kszo
c 
dziedzin zwiqzanych z budownic- 


Olkuskie 
Targi 
Budowniclwa 


.. 
1lf170 


'" 


... 


6 -ih r 


4 


- ---" 
.  , 
,\. 
r .-: 

. 
\ " 
- .. 
-- . 
 
'" . . 
-... 
, 
'\ ....... 
= . 


.... 


-- 


""'" 


--- 


flJ]
 


W ofercie 300 wzorow plytek sciennych i podlogowych. 
Opoczno, Nowa Gala, Cercom, Ceramica Gomez. 
Ponadto kleje (Atlas, Ceresit, Mapei), fugi, zaprawy, piank3, 
lustra,kabiny, akcesoria. Raty Lukas. Ceny plytek od 16,99 zllm . 
Zapewniamy mil" fachow, obslug,. Upusty dla firm. 

(f1f(iJ rm U 
TtOMAa PRZYSI
Gty AUTO C!
 7_ 
J
ZYKfI 
"GIELSKIEGO monfal, serwis gwarancyjny i pogwarancYiny 
mgr A
na Dqbek Promocja przy montazu gazu 
Bukow
o, ul. Lesna 4, tel. 6422-065 Slwk ' 293 15 94 0604 686 205 
e-mail: dbanka@poczta.onet.pl ow - I, 


, \ 
e 


OlKUSZ, ul. Skladowa 1 
(przy dwnrcu RKS) 
1 
tel. 0601 86 59 94 

. 
;l 
tJ. _ 

I - -
.-=-=.J 


c zyn ne:..J. 30-.:1 7 .00: 
.... -9.00.014.00 


Zaklad Produkcji Opakowan Foliowych 
MAtKO'IYSKI "Vt.A.fJY
t.AW 
32-300 Olkusz, ul. Okrzei 6, 
tel./fax 643 33 94, tel. kom. 0601 526645 
o fe ru i e: 
.... - 
1. Worki foliowe LOPE H.D.P.E 
2. Reklomlwiki LOPE H.D.P.E 
3. Reklom6wki import 
4. Worki foliowe nietypowe no zom6wienie 
5. Worki no smieci (wszystkie wymiory) 
6. Popier pokowy i p61pergomin 
7. Folie spoZywcze somoprzylepne i oluminiowe 
8. Artykuly do mmej gostronomii 
(sztu(ce, kubki, serwetki, bolony, Swiece) 
9. Worki - polipropylen (celofon) 
10 Worki foliowe no pieczywo 
CENY PRODUCENTA 
Zaklad czynny 6.00-22.00 


ZAJaAD OPTYCZNY 
optyk dyplomowany - Anna Grandys 
- realizacja recept 
- soczewki kontaktowe, 
ny 
- wykonuj
 expresy 
czynny codziennie 
9.00 -17.00 
sobota 9.00 ,-13.00 
Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 12 (budynek PSS) 
tel. 643-30.69 


, 
 0 C
 
BLACHY DACHOWKOWE: CIa m::;;ID 
C CICD 
I 
- aluminiowa powlekana -30,38 zl/m CIa m 
- ocynkowana powlekana -24,30 zl/m l CO CO- 
. ... "'??0 
. r 
Blacha plaska powlekana -20 zl/m ... "'m... 
... CII CII

 
GClsior powlekany 1,9 m -40,00 zl/szt :!: CII en... = 
. -.I m.. 
Ceny z VAT N 


KURS 'RA WA JAZ'" 


sam. osobowy (kat. B) aSK "HOWY" 
w Szkole P. Nr 5 Olkusz, ul. Cegielniana 
(blisko skrzyz. trasy E4 z ul. Kosciuszki) 
Wykl: pon. ; CZW. 0 16.00, Rozp. 03.04.2000. 
cena 520,- 
 
DLA UCINIDW INIZKA 4Z0 [raty] 
w Szkole P. Nr 1 Wolbrom, ul. Mariacka 
Wyklady: wt. ; pl. 0 16.00, Rozp. 04.04.2000 
Infor. tel. 0603 466 343 
NISKA CENA III/DO 17 UTI 


twem. Wystawcy postarali si
 0 to, 
by ich towary zostaly zaprezento- 
wane w jak najatrakcyjniejszy spo- 
s6b. Do stan- 
dardu po 
dobnyc 
imprez nale 
z
 przesci 
. . 
gaJqce Sl
 
oprawle gra 
ficznej pre 
zentacj .. 
multimedial . 
ne. Ale to ni .. 
wszystko 
Po dachow 
kach lala si.. 
prawdziw. 


. 


J 


woda, mozna bylo pospacerowac 
kr
tymi schodami, na koncu kto- 
rych czekala platfonna z kawiaren- 
kq. Najwi
kszym szokiem (doslow- 
nie) byla za
 prezentacja jednej z 
finn oferujqcych diwi
koszczelne 
okna. W sze
cianie zbudowanym z 
okien stala kolumna glo
nikowa, 
przy klamce okiennej zas zaprosze- 
nie do otwarcia jednej ze 
cian. Na 
zewnqtrz panowala bloga cisza, nie- 
stety tylko do chwili otwarcia... Poza 
nierzadko oryginalnymi i nowocze- 
snymi technologicznie towarami nie 
brakowalo 7atem roznorakich atrak- 
cji zach
cajqcych do zakupow. Stqd 


tez pewnie duze zainteresowanie 
zwiedzajqcych. Juz w pierwszy 
dzien imprezy do olkuskiej hali 
przybylo blisko 1200 osob. Wedlug 
obliczen Komisarza Wystawy Syl- 
wii Gliwy, dokonanych na podsta- 
wie ilosci zaproszen i sprzedanych 
bilet6w, lqczna liczba zwiedzajq- 
cych olkuskie targi osiqgn
la blisko 
8 tys. Miejmy nadziej
, ze tego typu 
imprezy (oby bylo ich wi
cej) przy- 
czyniq si
 do ozywienia gospodar- 
czego naszego regionu oraz zainte- 
resowania inwestorow przyjaznymi 
dla srodowiska i energooszcz
dny- 
mi technologiami. 


(R) 


. 


-......... 'tl U 3 
...., 

 U( (I 50." 
, . - , 
. . 


.. '. 


J' 


..., 


;... I 


.. 


. . 


a 


. 


- 


. . 
I 
. .. f 
I
 ST 
,., .
 
.J 
\ 
....- 


, .... 
! J \ 
. , ( 
\. 
, 
\ 


.--.. 


--. 4 
- 


. 


:u 


If 


\  


.. 


- 
"''1 


. 


, 
, 
. 


---- 


., 


... 


. \: 
" ., 
. ..... 


- 


... 


. - 
, 
,. 


. 


. 


., 


.. 


..... J.
 


GABINETKOSMETYCZNY "UROD
' 
Uwaga ! W kazdym miesi
cu atrakcyjne znizki i promocje ! 
?? zabiegi tradycyjne i specialis
czne Tylko nasze "l6zka" 
- solaria turbo opalaj
 szybciej, 
- karne
 10 % znizka 
 a opalenizna trzYl113 dluzej. 
Czynne od 9.00-20.00, sob. 9.00-15.00 
32-300 Olkusz, ul. M. Bylicy 1 pok. 10, tel. (0-32) 643 27 37 w.23 


.a\ 


4 


PrzeglC}d Olkuski 31 marca 2000
		

/05_0001.djvu

			AWnE AKTVALNE 


997 r ) 
998 
999 
6414140 
64313 I I 
6434007 
6423184 
6428407 
2931016 
6441032 
64313 II 
6431319 
6430174 
6431673 
034 3152000 
0601441313 


ALARMOWE: 
PoIicja 
StraZPoiama 
Pogotowie Ratunkowe 
Policja Olkusz - KPP 
Dzielnicowy Srodm. 
Policja Boleslaw 
Policja Bukowno 
Policja Klucze 
Policja Slawkow 
Policja Wolbrom 
Straz miejska 
Pogotowie energetyczne 
Pogotowie wodoci'lgowe 
Pogotowie gazowe 
GOPR Grupa Jurajska 
090 696929 
URZF;DY 
Starostwo Powiatowe 
Urz'ld Miasta i Gminy Olkusz 
U rZ'ld Gminy Boleslaw 
Urz'ld Miejski Bukowno 
Urz'ld Gminy Klucze 
Urzqd Miejski Slawkow 
Urz'ld Gminy Trzyciqz 
Urz'ld Miejski Wolbrom 
Urz'ld Skarbowy 
Urzqd Pracy 
Inspektorat ZUS 
KRUS 
U rZ'ld pocztowy ill 1 
Prokuratura 
Scl d 
Komornik 
Miejski I?om Kultury 
SLUZBA ZDROWIA 
Szpital 64302686430211 
Poradnia chorob pluc 6431300 
Poradnia cukrzycowa 6431103 
Poradnia stomatolog. 6431079 
Por. zdr. psych. i odwykowa 6433586 
Poradnie przyszpitalne 6430211 
Przychodnia rejonowa nr 1 6431423 
Przychodnia rejonowa nr 2 6433713 
- Poradnia dzieci
ca 6433795 
Przychodnia rejonowa nr 3 6435186 
Przychodnia Wielospecjalist. 64 I 5370 
Th
ORMACJE 
Postoj TAXI Nullo 6412222 
Postoj TAXI Dworzec 6412122 
RadioTAXI 6431196 
Infonnacja PKP 6431111 
Infonnacja PKS 6430835 
Informacja TP SA miejsc. 91 3 
Infonnacja TP SA zamiejsc. 9 I 2z 
ZAKLADYPOGRZEBOWE 
Zakl. pogrzebowy M. Kostulski 6430 159; 
calodobowy 6431765 
Zakl. pogrzebowy Z. Kwinta 6430607 
calodobowy 6434833 
POMOC UZALEZNIONYM 
"Powrot z U" Krakow 0 12 6430338 
Monar, Krakow 012 6564345 
"Pow rot z U" Katowice 1538346 
Poradnia Odwykowa. Olkusz 6433586 
Powiatowe Centrum Zarz
dzania 
Kryzysowego 754 76 
14 
SCHRONISKO DLA ZWIERZ1\T 
Sikorka 81 643 47 42 
DYZURYPOSLOW 
Kazimierz Chrzanowski (SLD), Olkusz, Ry- 
nek 4, w drugi pon. miesiqca 0 16.00. Kontakt 
z asystentem - tel. 641 26 07. 
Marek Kola
i6ski (A WS), Olkusz, Rynek I, 
czynne: pon., sr.. pt.: 9.00-12.00. 
Jan l\-laria Rokita (SKL, A WS), Olkusz, "Stard 
Poczta", ul. Swi
tokrzyska, od pon. do pt. 
14.00-18.00. 
Tadeusz Syryjczyk (UW), Olkusz, Florian- 
ska2, pierwszy piqtek miesiqca.. 0 17.00. Asy- 
stent Pawel Rataj - radca prawny. Ponadto biu- 
TO czynnc w sr. 0 17.00 
Radny Sejmiku Malopolskiego Marek D
bek 
(SLD), Olkusz, Rynek 4, picrwszy poniedzia- 
lek miesiqca 016.00 
BIBLIOTEKI 


6430414 
6430001 
6424071 
6421038 
6428508 
2931167 
(012)1894001 
6442304 
6431418 
6434348 
6431 I 17 
6434913 
6431560 
6430910 
6431557 
6433039 
6431120 


Godziny otwarcia 
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Fr. Nullo: 
Pon., wt., sr., pt. od 10.00 do 19.00 
czw. od 8.00 do 16.00, sob. od 9.00 do 
14.00 
Filia ul. Mickiewicza: 
Pon., sr. od 12.00 do 19.00 
wt., pt. od 8.30 do 15.00 
Biblioteka pedagogiczna ul. K. K. Wielkie- 
go 43. pon. , sr. i pi'lt. od 10 do 17, wt. i czw. 
8-15, sob. od 10 do 13. 
PLYWALNIE 
Bukowno:pn., Sf.: 17-19.] 5, 
wt.:17-21, czw.:17-18.30, pt.: 
]7-17.45, sob.,niedz.:15-21 
Klucze: wt.-pt.: 15-19, sob.:] 1- 
] 9. Mozna skorzystac rowniez z 
silowni. Mozna zarezerwowac 
basen lub silowni
:642-92-92. 
Jaroszowiec: wt.-czw.:8-19, 
pt.,sob.:9-19, niedz.: 1 0-18. 
Olkusz SP 2: sob.: 13-17.45 


Ekspresem przez tydzien 


*Rozpocz
ly si
 mistrzostwa radnych w tenisie stolowym. 
*Czy turynskie Kyffhauser zostanie nowym partnerem powiatu 
olkuskiego? Pocz
tkowe porozumienie zostalo nawi
zane. Najpraw- 
dopodobniej w czerwcu olkuska delegacja uda si
 do Thryngii. 
*Wkrotce rozpoczn
 si
 w Wolbromiu prace przy budowie par- 
kingu przy ul. Pilsudskiego. Mieszkancy si
 ciesz
, poniewaz po- 
winno to do pewnego stopnia rozwi
zac problem z parkowaniem w 
. , . 
mlescle. 
*Olkuski bank PKO BP rozpocz
1 wyplacanie rekompensat dla 
pracownikow budzetowki za lata 91-92. Pracownicy spodziewaj
 
si
 duzego ruchu. 
*Zakonczyly si
 mistrzostwa powiatu w tenisie stolowym dla 
radnych. I miejsce zaj
1 Ryszard Michalski, radny powiatowy. 
*W I Olkuskich Targach Budownictwa glowne nagrody otrzy- 
maly: firma "Nowmar" z Thzebini, Firma "Termohit" z Olkusza. 
Puchar za najlepssze stoisko - spolka "Metal box" z Bogucina. 


.
 

I 


\.. 


SERWIS 


Przyjedi na przegl
d samochodem do 3,5t lub motocyklem ! 


r I I 
 
ZEPSUk CI SI
 SJ.\I'J\OC"IOD ? ZJ.\DZ'/VOi'1 ! 
PRZYJEDZIEMY PO NIEGO, 
A ODDAMY CI W PELNI 
SPRAWNY Z GWARANCJ1\. 


??1. 
 
'6'= 0; 


" 


Konl(ursowe 
- 
emOCJe w 
MOK 


21 marca w olkuskinl Domu 
Kultury odbywaly si
 przeslucha- 
nia w ramach dw6ch festiwali. 
"T
czowe Piosenki Jana Wojda- 
ka" - I Malopolski Festiwal Dzieci 
Mlodziezy Szkolnej oraz Festiwal 
Dzieci Spiewaj
cych Olkusz 2000 
zgronladzily ponad 50 podmiot6w 
wykonawczych (w tyn1 wielooso- 
bowych zespoI6w). 
Organizatoran1i tych imprez S'l: 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
"Zamek" z Niepolomic, Fundacja 
"Dwa Serca", Miejski Osrodek Kul- 
tury w Olkuszu oraz Starostwo Po- 
wiatowe w Olkuszu. Dyrektorem 
artystycznym I Malopolskiego Fe- 
stiwalu Dzieci i Mlodziezy Szkol- 
nej "T
czowe Piosenki..." jest, jak 
nietrudno si
 domyslic, J an Woj- 
dak. W wysokim jury obok znane- 
go z zespolu "Wawele" Jana Woj- 
daka zasiedli przedstawiciele TVP 
Krakow oraz redakcji dzialu kultu- 
ry Dziennika Polskiego w osobach 
Antoniego Krupy i Waclawa Kru- 
pinskiego. Jurorzy oceniali muzy- 
kalnosc, walory glosowe, poczucie 
rytmu i ogolne wrazenia artystycz- 
ne. Zadanie mieli nielatwe zwazyw- 
szy na duz??l ilosc uczestnikow oraz 
nierzadko wyrownany poziom pre- 
zentacji. W "T
czowych Piosen- 
kach..." hrali udzial solisci i grupy 
wokalne (maksymalnie 6-osobo- 
we), a dopuszczalny przedzial wic- 
kowy uczestnikow wynosil 7-] 5 lat. 
Warunkiem przyst??lpienia do prze- 
sluchan bylo opracowanie dw6ch 
sposrod ok. 50 utworow przygoto- 
wanych przez organizatorow. Do 
finalu "T
czowych Piosenek. ..", 
jaki odb
dzie si
 1 kwietnia w Miej- 
sko - Gminnym Centrum Kultury 


"Zamek" w Niepolomicach, zakwa- 
lifikowali si
 nast
puj'lcy wykonaw- 
cy: 
Ewa Taborek, Joanna Curylo, 
Malgorzata Opilka, Elzbieta Szota, 
Aleksandra Lorek, Iza Niemiec, 
Aleksandra Ziyba, Marta Luckos. 
Z kolei w Festiwalu Dzieci Spie- 
waj'lcych Olkusz 2000 wzi
ly udzial 
dzieci i mlodziez do lat 15, w kate- 
goriach solistow, duet6w, zespol6w 
wokalnych i wokalno - instrumen- 
talnych. Po przesluchaniu solistow 
i zespolow jury zdecydowalo przy- 
znac nast
pujqce nagrody: 
I miejsce ex aequo - Ewa Tabo- 
rek oraz Dzieci
cy Zespol Piosenki 
i Ruchu "Supelek" (grupa starsza); 
II Iniejsce - Dzieci
cy Zespol Pio- 
senki i Ruchu "Supelek" (grupa 
mlodsza); III miejsca nie przyzna- 
no
 
Wyroznienia przyznane zostaly 
Izie Niemiec oraz Chorowi Kame- 
ralnemu Szkoly Podstawowej nr 5 
z Olkusza. 
Szczegolnym wyroznieniem jury 
nagrodzilo jednq z osob przygoto- 
wujqcych dzieci do wzi
cia udzialu 
w festiwalu. W protokole czytamy: 
"Jury z satysfakcjq dostrzega wyso- 
ki poziom zaprezentowany przez 
dzieci z MOK Slawkow, w czym 
ogromna zasluga instruktor Malgo- 
rzaty Kostki". 


(R) 


1\1101 "Pro Familiae" 
m 
ONKOLOG 
Z INSTYTUTU ONKOLOGII 
W KRAKOWIE 
przyjmuje w czwartki 
Olkusz, ul. J. Kantego 28 
Telefon 754-35-22, 754-35-25 


POMOCNIK PACJENTA 
.: .... ......
I??D??ZUROiJ4CA: .. . 
A PI E K I: Olkusz."u}i 

fie1$:2(5, tel. 64l
12
1'7 
APTEKA C.AI.lODOBOWA: 
t\ptekasw.Lukasza,:Olkusz,urS1a",.
kowsk
5, teL643"I
5]  


Psycblalra 
Ewa Machejek, psychiatra, 
Olkusz. uI.Slawkowska 5 (..Medyk"), sr. 
16-18. 
Pedialra 
M algorzata Bargie l -Padlo, lek. chor6b 
dzieci,Olkusz,v.izyty domowe, 
ul.Zuradzka27 tel 643-08-89, 602 224 220 
Jaroslaw Szczurek,pediatra, spec.chor6b 
noworodkow,Olkusz, ul.Pilsudskiego 
14a, tel. 643-02-47. pon.-pt. 16.00 do 
J8.00 
Adam Jerzy Stanek, pediatra, wizyty 
dornowe, te1. 643-11-92, 0606 823213 
Gabinel ginekologiczno-polozniczy 
Ha li na Bugaj, lek. med gine k olog- 
poloinik, Olkusz, Broniewskiego ), tel 
643-22-25, 0604 059223, pon,sr,pt od 9 
do 12, wt,czw. od 16 do 19 
Jacek Szpringer, lek. med. 
Olkusz, Kazimierza Wielkiego 24, Tel. 
kom. 0602 790022, pon.sr.pt. - 16 do ) 9 
Ryszard Szpringer, lek. med., 
Olkusz, Pilsudskiego 5, Tel. 643-) 1-39, 
pon, wt, pt 15.30 do 17.30 
Poradnia schorzen sulk a 
M arek S zpr i nger, l e k. me d ., 
01kusz, Pilsudskiego 5, tel. 643-11-39, 
dom 643 38 46 
pon, wt, pt 15.30 do 17.30 
Dermalolog 
Mi ros l a w a O suc h - P a ci a, l e k. me d ., 
Olkusz. Slawkowska 5, tel. 602 461 865 
tcrmin prosz
 uzgodnic telefonicznie 
Zofia Latala-Otr
bska, lek.med., 
Olkusz, uI. Bylicy 1, pok. II, 
tel. 643-27-37 wAI, dom. 641-14-75, 
pon., Sf. ] 6.00 do i 8.00 
Okulisla 
K rystyna W o j narows k a - W =lS, le k . me d . 
okulista, Olkusz u1. Bylicy I, pok 16, sr., 
pt. 15 - 17, tel 643-27-37 w.75, dom. 641- 
11-28 
Wojciech Banys, lek. med. okulista. 
Olkusz. ul. Slawkowska 5 "Medyk", pon, 
wt, pt od 16.00, tel. 060 I 070 879 
Violetta Tomczyk-Goc, lek.okulista, 
Wolbrom, u1. I-go Maja 59 (budynek 
PGKiM), tel. 64-41-772 (po 17.00), 
wtorki od 17.00 
Orlopeda 
Zdzislaw Halicki. lek. med., 
Olkusz, Bylicy I 
tel. 643-27-37 w. 30, od 8 do 16 oprocz 
czwartkow 
Witold Miecznikowski, lek.med.,ortope- 
da, NZOZ Olkusz ul.Jana Kantego 28, 
teI.754-35-22, 754-35-25 
Orlodoncja 
I za b e l a B artoszcze, I e k .stom., 
Olkusz, ul.G6rnicza 24, rejestr. telef.. 
(kom) 0501 379 289, dom 643-13-75 
Inlernisla 
B ar b ara S o b czy k , spec.c h or 6b wew., 
Olkusz, ul. Mickiewicza 7/23, sr-pt od 16, 
tel. 643-41-08 
Laryngolog 
Lek.med.Ewa Maryniak, spec.laryngo- 
log,NZOZ Olkusz, ul.J.Kantego 28, wt. 
od 9, tel. 754-35-22, 754-35-25 


OG6LNOPOLSKA SIECWARSZTATOW 
SAMOCHODOWYCH 
OLKUSZ, ul. Dtuga 1 (Byty "Polmozbyt") 
tel. 643 19 25, 0603 974 792 
?? ImP r P ARTNE R 1 
?? STAtJA 
DIAGNOSTY[ZNA 'i 
SERWIS, REMqNTY WSZYSTKICH "' \l- 
SAMDCHDDDW DSDBDWYCH \J 
I DDSTAWCZYCH, MDTDCYKLI 
Z GWARANCJIj ! 


BARtNEr OKUUSTYCZNY u 
Lek. med specj. okvlisla flibiela Slrzelec 
wykonuje: 
- diognostyko i leczenie schorzen oczu 
- bodonie komputerowe 
- bodonie polo widzenio 
- dob6r soczewek kontoktowych 
- iwiczenio ortoptyczne (nieoperoCYine 
leczenie zezo u dzieci) 
:: . . . 
\)
;' '. 
oniedzielek 9.00-12.00 


t
u. ,. srode 16.00-19.00 

ert k ek } ad 16.00 zopisy po uzgodnieniu lelefonianyrn 
plqte 
.. .. .... ..... 
P.lkus
, ul. Skwer 8, tel. 6433-408 
GABINET NEUROLOGICZNY 
lek. med. Elzbieta Kulka 
SPECJALISTA NEUROLOG 
przyjmuje - I 
paniedziafki 17.00-18.00 


Olkusz, ul. K.K. Wielkiega 65 (k. Plusa) 
I tel. 0603166862 I 


Przegl??}d Olkuski 31 marca 2000 


Pracownia USG 
:J anusz Iz de b s k i, l e k. me d .. 
Olkusz, Slawkowska 5, tel. 641-27-69, sr 
15 do 17, sob. 9 do 12 
Pracownia RIG 
1 ace k B arczy k. tec h no rtg, P rzyc hod n i a 
OFNE, tel. 641 53 91, 50) 474 972, od 
pon do pt - 8 do 18 
Renlgen Z??bOWV I panoramiczny 
Olk usz, u l.T< . . Wi e lki ego 12 , PSSJ p 
obok Konsyliarza, pn-pt 9-20, tel. 643- 
25-30 
Siomalolog 
Krzyszto f Kluczewski, lek. stom. 
Olkusz, Nullo 26. tel. 643-27-37 w. 35 
pon, wt, cz 15 do 18, sob 8, do 10 
Anna Tybon, lek. stom. 
Olkusz, Szkola Podstawowa nr ) 0, ul. 
Zeromskiego L. tel. 0603 925 103, tel. 
oom.641 11 27, pon. wt - 16.00 - 18.00 
PSYCbOIOg - louopeda 
mgr Ewa l\-tiL.gier - nerw i ce, stres, 
problemy osobiste. badania. usuwanie 
wad wymowy, Slawkowska 5, "Medyk" 
Olkusz, Sf. 16 -17.30, sob. 10 - II .30 
Gabinel USG 
Bozena S zpringer. lek. med., Olkusz, 
Pilsudskiego 5, 
tel. 643- 1 1-39, dom 643 38 46, pon, wt, 
pt 15.30 do 17.30 
LaboraloHa 
W o j ciech Madajewski mgr anal. med. 
Olkusz. ul. Szpitalna 42. tel. 643-32-33, 
0604 413-953 pon. - pt.: 7.20 - 17.00. 
sobota: 8.no - 12.00 
Laboratorium medyczne, Olkusz, 
ul.Slawko\vska 5 (Medyk), pn-pt 8-11. 
16-17.30, sob. 9-11, tel. 643 52 02. 
Masazysla 
Janusz Jarz
bek, masa z ysta 
Olkusz, Bylicy 1 p.l02, pon.-pt 16.00- 
19.00 tel. dom. 642 87 74 
Andrzej Filipski, dypL masazysta. 
Zabiegi w domu pacjenta, tel. 641-15-46 
0601 841 857. 
Lecznica dla zwierz
1 
A rtur D } l 
g, l e k . wet. 
Olkusz, K.K. Wielkiego, pon - pt 16-18, 
sob. 10-]3, tel. 0601 87 51 ]7 
Wojciech Bobyla, lek.wet. 
Olkusz. Wiejska 71, pn.-pt. 9-19, sob. 
10-14, tel. 643-32-73 0601 943 734 
calodoh., inseminacja bydla 
Neurolog 
Lek. med. Maria l\-Iarciniak Chmielewska 
Olkusz, ui. Nowowiejska 1 1. wt.- czw. 16- 
18, sob. 9-11, tel. 643 09 25. 
Urolog 
Lek.med. Andrzej Strzelec, specj. 
urolog, Olkusz, ul. Skwer, wt, sr., czw. 
16-18, nagle przyp. po zgloszeniu 
telefonicznym, tel. 6433-408 


GABINET DERMATCLCGII 
I WENERCLCGII 
Lek. Miroslawa Osuch-Pacia 
DERMATOLOG - WENEROLOG 
Olkusz Sfawkowska 5 
IIMEDY/(" 
GABINET CZYNNY: 
=:
ek 17-18 sobota 10-12 
Pacjenci urnowieni telefonicznie 
przyjrnowani sit poza kolejnosciit_ 
tel. dome 643 28 04 
tel. 0602461 865 
Porady i konsultacje dla doroslych i dzieci. 
Zabiegi elektrokoagulacji, wymraiania zmian 
(brodawki, naczyniaki, wlokniaki) 


GABINET STOMATOLOGICZNY 
Lek. starn. Krzysztaf Jasinski 
pon. wt. sr. czwart. 10-17 
piqtek 9-15 
Petny zakres ustug 
stomatologicznych, 
zabiegi w narkozie 
Olkusz, ul. Byllcy 1 
Rejestracja w godz. pracy gabinetu. 
Tel. 643-27-37 wew. 31 IO
VY Gf\Bt
IEI lE.	
			

/06_0001.djvu

			Au'o
mDaewooA'arD
E-XP1l
-J 
1.llf))lf)f
.Jl' "TIf)SI
NN1' 
no SAMonIOJ)()W Z UO'UI

' 1.ltOnIJI{(
.JI 2(KKt 
- DAEWOO TICO - 2000 zt UPUSTU 
- DAEWOO MATIZ -1000 zt UPUSTU 
" lub pakiel ubezp. AC, QC, NW gratis 
_ - DAEWOO LANOS 5 - 1200 zt UPUSTU 
, .. - -., - DAEWOO LANOS 5X PAKIET UBEZPIECZEN 
, . 
 
..... ..-.., .... AC, OC, NW NA 1 ROK GRATIS 
NA MIEJSCU SUPER ATRAKCYJNE KREDYTY SAMOCHODOWE I 
KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE Z MOZLIWOSCI,\ KONTYNUACJI 
PRZEZ NAST
PNE TRZY LATA 


. 


SIJPEI 


.  
 GARNITIJRY 
HURT-DETAL 
r
 Qlkusz, ul. Jasminowa 8 
_; czynne od 14.00-20.00 
j;. 
z-a. 
.\'!At . J "'I 

, t"yJ;i) "" I ..L Jasminowa 
- 


 I Krakow 
el. 641-33-32Iub 0605220250 lt'l 


tlO KAZtltr;O ZAKUI'IOl'ltr;O 
M\OG'IOtiU 
P2E3EI1'G 
 _ 
NIESPODZIANKA
 '-D 


WYROB - USlUGI EKSPRESOWE 
I) II
(
Zl,rl'I,I 
Olkusz, 29-90 lislopada - po ,lull (obok targu) 
tel 6433841 czynne 8.00 - 16.00 


Zapraszamy do salonu sprzedazy w Chrzanowie 
ul. Sikorski ego 39, tel. (032) 623 58 22, 623 55 00 


e STOLARKA pcv bez olow;u, m;edz;, cho/esterolu 
ffi () Ii N , I)( ' ,r NAJLEPSZA NA SWIECIE Z PAKIETEM UBEZPIECZEN 
-.J OKF S 1 1 " 1 Kllencl nle 9",511 5wql rozum t'I1C!Jq. 

 ! J slogan6u slurhn,q. ale "OKFENS" znqJq 
o . sq sloganJl. leczfakq, 
. 
WIELKA ZIMOWA OBNIZKA CEN 


JEZELI TWIERDZISZ, ZE 
. - gwaranlowane najnizsze ceny w promieniu 
GDZIES JEST TANIEJ TO 
 conajmniej 100 km, 
PRZYJDZ DO NAS 
 - okn.a Iypowe do nalychmi
slowego odbioru, 
A ZAOFERUJEMY 
 - lam, auloryzowany monlaz, 
JESZCZE NIZSZE CENY OKIEN ! 
 - bezpJalny Iransp
rl . 
- dogodne warunkl kredytowama 
ZAKUP PREMIOWANY WCZASAMI: POlSKA, CZECHY, SlOWACJA 
tazy, ul. KOSciuszki 27, tel. 671 95 39 
JUI W OLKUSZU, UL. SZPITALNA 44 (STARA POCZTA) TEL. 643 08 72 W.49 
F ' I ' ,... SIawk6w - Dom handlowy - tel. 29314 76 Zawiercie - ul. Paderewskiegu 120 - tel. 671 5688 
lie" Klucze - ul. OIkuska 22 - tel. 642 85 33 Bukowno - ul. 1 Mala 69 - tel. 642 19 74 
Wystarczy zadzwonic, a my pomierzymy. dowieziemy, zamontujemy 


Ii\ 

 


GABINETY LEKARSKIE 
"(
I
Nr"I
U - }II
))" 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28 
(obok "Skarbka" I piftro) 


"CE:N1'ER - HE:D" 


Spczcjaliici Klinil( Kral(owskich 


choroby przewodu pokarmowego, w
lroby, trzustki, gastroskopia, 
Helicobacter, usuwanie tluszczak6w, kaszak6w, wrastaj
cych paznokci, esperal. 


- Cttl
O
Ci, tel. 0604503799; 643-13-09 
przyjmuje: czwartek od godz. 16.30 
- DEItMATOLOG, tel. 012412-38-08; 0604173582 
przyjmuje: czwartek od godz. 16.30 
Prosimy 0 wczesniejsz
 telefoniczn
 rejestracjl':_ 


Chcesz samoch6d? 
Brak Ci got6wki ?! 
Wstqp do 
A UTOTAK 


'" 
. . . 


IrJt (0 


GWARANTUJtMY: 


FOTO STUDIO 


OLKUSZ RYNEI( 30, tel. 641 33 86 


0% PROWIZJA 
0% WPISOWE 
0% UBEZPIECZENIE NA ZYCIE 
100% ZAUFANIA TYLKO W: 


KOMUNIKAT 
POLICJI 


allBB 
!i!mD
D!i![3 


KPP w Olkszu zwra- 
ca sif do spoleczenstwa 
z prosb
 0 zachowanie 
szczegolnej ostroznosci 
podczas pobierania re- 
kompensat dla sfeQ' bu- 
dzetowej. 
Prosi sif ludzi, aby po 
odbior pienifdzy zgla- 
szali sif z osob
 towa- 
rzysz
c
, a takze, aby 
nie przenosili picnifdzy 
w zewnftrznych kiesze- 
niach. torebkach i in- 
n) ch miejscach latwo 
dostfpnych dla prze- 
stfpcow. 
Doradza sif rowniez, 
aby pienifdzy nie prze- 
chowywac dlugo w 
mieszkaniach. 
u. i H. IIJANMAR" Sp. Z 0.0. 
ul. K. K. Wielkiego 44, 32-300 OLKUSZ 
tel.! fax 0-32/ 643 16 68 


KJ\CIK ("
 
HUMORU 
HU\IOR ZESZYTOW 


*Gra7yna rMnila si
 od m
7- 
CLYLn lym, L.e byla kobiel'l. 
*Tadeusz wolalby luskac mrowI..i 
L ciala Zosi, a musial z Telimeny. 
*W czasach prehistorycznych Slo- 
wianie LaCL
li budowac sLalasy. Nie 
mieli ubran, ndwet koszul. tylko 
dLiur
 do przepuszcLania dymu. 


*Gospodyni doila I..row
 t rYCLa- 
la w nieboglosy_ 
*Rolmcy doslarcLaliby wi
cej 
plodow rolnych. ale braI..uje im zon. 


KPP Oll..lIs::, 


Przel!lad Olkuski 31 marca 2000 


.. 


HURTOWNIA 
GARNITUROW 


....\
 
, 


" 


W ofercie: . _ 
.

 Ubr ania kO U\un\\ne 
MARIMAR S.c. 
Olkusz, ul. Sikorka 65 (przy drodze no Wolbrom) 
tel. (0604) 335-457 


, 


I
 KnIR
ln& 
-KNA 
NAJNIZSZE CENY W REGIONIE ! 
PRZY,{
Af)t)'NE CENY BRUTTO: 
EB O.{NO (03
U '1465 x'I
135 EB 
ffi U -2 
a - 6a
LaO ffi 
U -' I -:. - 7? -:. # 7 
- #
 -
,Q 


KLUCZE, 
ul. Rabszlynska 1, 
leI. 642-92-98 
(090) 214-147