/ikc_1923_027_0001.djvu

			Naloiyto???? pocztowa op??acona rycza??tem. 
s.mmMmmmmmmmaeKmmBmmmBtmmmmammmmmmmmmmmmmmm 
I 
Cena numeru Ml 4* a 
yg 
300 IJ. 
PRENUMERATA MIESI??CZNA 
K'\atajar 
y. 
iiw 
w 
Mp 
w 
mggr 
Vfi&w 
se$5%??, 
81n'L??l!!il 
W Krakowie . 
Na prowincyi 
bez edn. 8000 
. 
. . Mk9000 
???Pi 
'?????- sN Iff IPIf jlf 
?? 
w 
5?? 
Bm FM 
Wki 
w. 
* c*ro'5ne og??oszenia za s??owo Mk. 120??? dla poszukuj??cych posad Mk. 8 0 ??? za s??owo: drobne o tre??ci matrymonialnej Mk. 140 
VS.ro 1 y??ll)V J & l> n ?? wiersz miiim. jednoszpalt. Mk. 3 0 0 ??? wiersz milim. w rubryce ???Nades??ane??? Mk. 9 0 0 ??? 
-, wiersz milim. po kronice Mk. 11??O 
Og??oszenia przed tekstem wiersz milimetrowy Mk. 1 3 0 0 . ??? Za ukiad tabelaryczny 50Wo dodatku. 
Og??oszenia zagraniczne J00t?? droisze. ??? 
(Za terminowe zamieszczenie wszelkich og??osze?? fldmlnlstracya nie odpowiada) ??? Ceny powyisze obowf??zul?? od dnia zmiany w nag????wku 
Telefon ttedakcyi Hr 3292.??? Taiefsn Admlbistr. Hr. 1198.??? lirami??, ui, Basrtowa 15' ??? Kenta ez??Sco??s P. K. 0. Hr. IW. 725. ??? Starta tjmur. ZlensW Bank iraitfruf Kra i i * 
Rok W. 
Krak??w ??roda 21 lutego 1923. 
Ir. 27. 
???DENAT**, Krak??w, Grodzka 65 
sprzedaje: Samochody i ich czy??ci, traktory, pompa, pulsometry, motor 
benzynowy, tokarnie, wiertarki, miechy kowalskie, odpadki sukienne 
i bawe??niane, naaferjat kolejowy, kabel elektryczny i urz??dzenie do 
fabrykacji podeszew drew nianych........................w KRAHOWiE 
Szczeg&fy patrz: ???DEMOBIL" Zeszyt Mr. 59. 
HS & T Termin sk??adania ofert dnia 28 lutego 1S23 r. T??j#?? 
448 
...... . .. .. ...... ...... .. 
T 
Teoretyczny z??oty polsKL 
Trzebi mo??liwie najpr??dzej wprowadzi?? realny z??oty polski! 
Krak??w, dnia 20 lutego. 
(x y ) Zanim zloty pols??d, (kt??ry wed??ug usta?? 
wy z wrze??nia 1922 ma by?? monet?? o warto??ci, 
a raczej ???zawarto??ci", r??wnej warto??ci jednaj 
3.100-ej cz????ci kilograma z??ota), zanim zloty i 
polski zostanie faktycznie w obieg wprowadzo?? 
ny, minister skarbu Grabski postanowi! wpro?? 
wadzi?? teoretyczny zloty do obrotu jako mier?? 
nik walutowy, kt??ry ma zapobiedz n iszcz??cym 
skutkom dewaluacyi, ma ustrzedz wierzycieli 
przed strat??, a d??u??nikom odj???? sposobno???? n ie?? 
s??usznego wzbogacenia si??. 
?? w teoretyczny z??oty polski nie b??dzie przed?? 
stawia! sta??ej warto??ci, lecz kurs jego ma by?? 
dwa ra zy w miesi??cu ustalany urz??dowo, na 
podstawie przeci??tnego kursu franka szwajcar?? 
skiego oraz przeci??tnej targowej ceny ??yta, U- 
wzgl??dnianic cen ??yta, od kt??rego ceny w kra?? 
jach rolniczych zawis??a cena przewa??nej cz???? 
??ci artyku????w codziennej potrzeby, przedsta- 
t 
wia si?? niew??tpliwie jako koncesya na rzecz 
rozwoju wewn??trznej si??y kupna marki pol?? 
skiej ??? i w pewnej mierze uniezale??ni nasz 
teoretyczny z??oty od gie??dowych waha?? kursu 
franka. 
??? 
??? 
* 
Zarz??dz??r^ e ministra Grabskiego przyj??te 'co- 
sta??o na o gtf z uznaniem, ale wywo??a??o sprze?? 
ciw ze strony sfer bankowych i przemys??owych 
i polityk??w, zwi??zanych z temi sferami ???Z wi???? 
zek bank??w ma??opolskich", izba handlowa lwo?? 
wska, oraz ???zwi??zek bank??w polskich" wysto?? 
sowa??y pisma do ministra, zastrzegaj??c si?? prze?? 
ciw wprowadzeniu miernika z??otego ze wzgl???? 
du na nast??pstwa, jakie przewidywa?? mo??na, prze | 
dewszystkiem na nieunikniony dalszy wzrost { 
drotyzny. 
???Zwi??zek bank??w polskich" w Warszawie 
wysuwa nast??puj??ce poszczeg??lne argumenty: 
1) Zrealizowanie wspomnianego projektu 
/ 
Wac??aw W. z Warszawy prosi bar?? 
dzo p. I. z Krakowa, z kt??r?? ta??czy?? d??u??szy 
czas na balu maskowym w sobot?? dn. 3 lu?? 
tego w W . T . W . o zakomunikowanie swego 
adresu Warszawa, Tow. Akc. .Reklama Pol?? 
ska*, Jasna 10, dla ,W . W .*. Chodzi o bar?? 
dzo wa??n?? spraw??. 
378 
stanie si?? punktem wyj??cia do wyparcia mar?? 
ki polskiej, jato waluty, z naszego ??ycia go- 
spwJarczego, a tem samem do dalszego i w 
skutkach swych zgubnego obni??enia si?? tej 
warto??ci. 
2) Zastosowanie w ??yciu gospodarczem z??o?? 
tego przy??pieszy proces wyr??w nywania si?? cen 
wewn??trznych z poziomem cen ??wiatowych, 
co jest r??wnoznaczne z przy??pieszeniem tem?? 
pa dro??yzn y, z os??abieniem naszej zdolno??ci 
eksportowej, a wskutek tego z d alsz ym spad?? 
kiem marki polskiej. 
3) Wprowadzenie z??otego do stosunk??w 
kredytowych zmusi banki, kt??re wejd?? na 
drog?? zaci??gania zobowi??za?? w z??otych, do u- 
uprawiania operacyj czynnych r??wnie?? zlo?? 
towych, kt??re zapewni??yby im r??wnowag?? bi?? 
lansu, wobec za?? wielkiego ryzyka, zwi??zane?? 
go z reaiizacy?? podobnych operacyj, mo??e 
zniewoli?? Banki do wzmo??onego sknpa walnt 
obcych, co spot??guje nacisk na nasz rynek de?? 
wizowy. 
i ) Wszelkie sposoby uzdrowienia waluty 
??rodkami technicznemi nie mog?? doprowadzi?? 
do celu, kt??ry da si?? osi??gn???? jedynie przez 
sanacy?? bud??etu. 
Cudowne ocalenie 
poci??gu. 
W powie??ci Juliusza Verne 
.Podr???? naoko??o ??wiata w 80 
i dniach" znajduj?? si?? opowiada?? 
nie o tem???-jak to pewien ma?? 
szynista pu??ci?? poci??g przez most, 
.kt??ry mia?? si?? za chwil?? zaw a?? 
li??... i rzeczywi??cie bezpo??rednio 
;po przej??ciu poci??ga ??? most 
run????... 
Podobny wypadek zdarzy?? si?? 
niedawno w Irlandyi, gdzie po?? 
wsta??cy wysadzili w powietrze 
kamienny most pomi??dzy Lfs- 
duff i Templemore, w chwili, 
gdy przebiega?? poci??g pocztowy 
200 pasa??erami. Kamienne 
??uki mostu run????y i na przestrze - 
ni 4 metr??w szyny zawis??y swo?? 
bodnie w powietrzu. Nadb'ecja- 
j??cy poci??g przelecia?? w chwil?? 
po eksplozyi przez szyny i cho?? 
cia?? wagony zako??ysa??y si?? ??? 
nie dosz??o do katastrofy. 
Maszynista, kt??ry nie wied zia?? 
co si?? dzieje, zatrzyma?? poci??g 
za mostem i w??wczas okaza??o 
si??, ??e lokomotywa jest pow a?? 
??nie uszkodzona. 
Rycina nasza ilustruj?? prze?? 
bieg tego niezwyk??ego wypadku. 
a 
nalopolsk
		

/ikc_1923_027_0002.djvu

			2 
???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" ??? 
w , 27. ??roda 21. lutego 1923, 
KIEROWIIX 
????OTY SZKLiNEI 
wyrabiaj??cej szk??o taflowe 
psinebny zaraz. 
Oferty zawieraj??ce dane dotycz??ce w y ?? 
kszta??cenia fachowego i dotychczasowej 
dzia??alno??ci nadsy??a?? pod ???H uta . do 
Tow. Akc. .Reklama Polska*, Warszawa, 
Jasna 10. 
449 
Z identycznemi argumentami wyst??pi} te?? o- 
flegdaj na konferencyi organizacyj gospodarczych 
pose?? Wierzbicki, przedstawiciel wielkiego prze?? 
mys??u w Kr??lestwie. 
??? 
??? 
Argumenty bankowc??w i przemys??owc??w wy?? 
daj?? si?? na pierwszy rzut oka wcale wa??kimi i 
przekonywuj??cymi. 
C???? odpowiedzia?? minister Grabski? 
Minister .zaznaczy?? przedewszystkiem, ??e ceny 
rynka w e w ^ ??rz asoo jus?? niejednokrotnie dosi??ga?? 
j?? cen ??wiatowych, a przewidywa?? mo??na, ??e w 
nied??ugim czasie zr??wnaj?? si?? z niemi w zupe??no 
??ci (Istotnie modemy to obserwowa?? ju?? przy 
wielu artyku??ach). Minister zauwa??y?? te?? ??e przy 
obecnym systemie kredytowym dro??yzna post???? 
puje znacznie pr??dzej ni?? sa^nacsa si?? spadek 
marki. Wynika z tego, ??e obawy bank??w i sfer 
przemys??owych s?? obawami przed takim rozwo?? 
jem stosunk??w, jaki prawdopodobnie dokona si??, 
bez wzgl??du na wprowadzenie teoretycznego z??o 
tego miernika. 
Wreszcie, co najwa??niejsze, minister Grabski 
o??wiadczy??, ??e zamierza w najbli??szej przysz??o?? 
??ci wprowadzi?? nietylko teorytycznie ale fakty* 
rznie now?? walut?? w postaci z??otego. 
?? 
??? 
??? 
T?? zapowied?? powinien pan minister spe??ni?? 
jak najrychlej. Teoretyczny (S??oty mo??e jako 
abstrakcya o kursie chwiejnym p rzyczyni?? si?? 
czasowo istotnie do powi??kszenia zamieszania 
walutowego; realny z??oty, oparty o zapasy z??o?? 
taiobcychwalutwP.K.K.P.iobogactwa 
pa??stwowo Rzpltej, stanowi?? b??dzie realn?? wa?? 
lut??, jak?? nie jest obecnie marka, o kt??rej w a r?? 
to??ci stanowi?? ma dopiero Sejm. Wprowadze?? 
nie realnej waluty mo??e i musi walnie wp??y?? 
n???? na uporz??dkowanie i uzdrowienie naszych 
stosunk??w gospodarczych i finansowych. ?? e je?? 
dnak i przytem wstrz????nie?? nie da si?? unikn????, 
rzecz bardzo prawdopodobna. Ale raz trzeba si?? 
zdoby?? na energiczny zabieg. 
Sytuacya jest niezmiernie powa??na; widzi?? 
my i czujemy wszyscy! ???Stoimy przed katastro?? 
f??", o??wiadczy?? jeden z wybitnych dyrektor??w 
bank??w krakowskich: ???Z a kilka tygodni mn???? 
stwo fabryk nie zdo??a zdoby?? ??rodk??w na wy?? 
p??at?? robotnik??w, tak wielkie jest zapotrzebo?? 
w anie kredytu, a taki wielki brak got??wki mi?? 
mo szalonej inflacyi papierowej'*. 
Dro??yzna ro??nie dzi?? w spos??b wprost *??? 
bolszewicki. Z trwog?? wszyscy my??l?? o przed?? 
n??wku. Z trwog?? patrzymy na cedu???? gie??do?? 
w??. 
Najpowa??niejszem zadaniem rz??du jest U- 
porz??dkowanie stosunk??w gospodarczych i skar?? 
bowych. Minister Grabski ??? a na to wszyscy 
si?? godz?? i godzi?? musz?? 1 ??? przeprowadzi afl- 
ne opodatkowanie wszystkich warstw ludno??ci, 
chce podnie???? dochody skarbu do wysoko??ci 
przedwojennej. 
B??dziemy musieli wszyscy pla??ifi, ??by przy?? 
wr??ci?? tak wewn??trz Rzpltej jak i poza jej gra?? 
nicami zaufania do naszej gospodarki. I musi?? 
my wszyscy pracowa??, pracowa?? i jeszcze raz 
pracowa?? I 
Tylko praca I lad wewn??trzny przywro* 
nam zdrowie gospodarcze. 
Marszalek Sejmu o nowymregulaminie. 
Warszawa, 19 lutego. 
Marsza??ek Sejmu p. Rataj udzieli?? wywiadu 
wsp????pracownikowi ???Kuryera Polskiego" na te?? 
mat nowego regulaminu sejmowego. 
Marsza??ek Rataj m??wi??; 
??? 
Osobi??cie chodzi??o mi o to, aby regulamin 
by?? w swych postanowieniach jasny, wszech?? 
stronny i kategoryczny. N o w y regulamin wni??s?? 
do naszego ??ycia parlamentarnego, ??e tak po?? 
wiem, bardzo dotkliwe sanlccye za ewentualne 
uchylenie si?? od pracy pp. pos????w. ??wiadczy to 
o du??ej'woli sejmu do pracy. 
??? 
To pierwsze. Drugie za??, co nale??y pod- 
j kre??li?? ??? ci??gn???? p. marsza??ek ??? to ch???? za- 
i pobie??snia wynaturzeniu si?? parlamentu w kie- 
! runku uprawiania bezp??odnych obstrukcyi. Re?? 
gulamin zak re??li?? szeregiem postanowie?? nie?? 
mo??no???? obstrukcyi ??? przy zachowaniu du??ej 
w olno??ci s??owa. Poza tem nale??y zaznaczy??, ??e 
w n ow ym regulaminie mamy wi??ksz?? gwara n- 
cy?? jako??ci prac sejmu; b??d?? one sta??y na wy???? 
szym poziomie. 
Nast??pnie rozmowa, z p. marsza??kiem zesz??a 
na tory zamierze?? speakera naszego 9ejrau w u- 
doskonaleniu prac parlamentarnych. 
P. mars??a??ek podkre??li?? zasadnicz??, r????nic?? 
w sposobie prowadzenia prac w sejmie ustawo?? 
dawczym, a obecnym. Dawniej pose?? przyst??po?? 
w a ?? do pracy parlamentarnej bez przygotowania, 
bez przetrawienia danej sprawy. Sz??o pierwsze, 
p????niej drugie czytanie, a przy trzeciem nie by??e 
ju?? czasu na zastanawianie si??. 
Dzi?? jest inaczej. 
Do???? przyjrze?? si?? tylko pierwszym krokom 
drugiego sejmu, a spostrzega si?? t?? r????nic??. 
Dalej p. marsza??ek m??wi?? o zamiarze zaan?? 
ga??owania do prawodawczych prao sejmu fa?? 
chowc??w, kt??rzyby opracowywali je pod wzgl???? 
dem kodyfikacyjnym. 
Prace wi??c naszego sejmu, dzi??ki jego prze?? 
wodnicz??cemu, wchodz?? 
na tory zachodnio?? 
europejskiego parlamentaryzmu. 
Irredenta Niemc??w w Polsce. 
Uwa??aj si?? za o b r a li Rzeszy irem.eckiei. 
??? 
Pnmokacya ich prasy w Polsce 
1n 
__ 
___i.i 
___ . 
. 
. 
.* 
Krak??w, 19 lutego, 
Prasa warszawska w ostatnich czasach za?? 
j????a si?? szczeg????owo planow?? robot?? Niemc??w 
w Polsce, kt??rzy uwa??aj?? si?? za obywateli 
Rzeszy niemieckiej i prowadz?? tajn??, zorgani?? 
zowan?? propagand??. 
Niemcy nasi skar???? si?? wci???? na krzywdy, 
jakich rzekomo doznaj?? w Polsce. Z a k r z y ?? 
wd?? uwa??aj?? prsadawszystk??em 
wykonania traktatu wersalskiego 
i zwi??zan?? z tym traktatem likwidacy?? mienia 
niemieckiego w Polsce. 
Kierowani przez s??ynnny ???Deutschtumsbund" 
Niemcy postanowili zrobi?? wszystko, a??eby 
przeciwdzia??a?? wykonaniu traktatu. P ra sa nie?? 
miecka alarm uje ca??y ??wiat o .usuwa?? 
niu spokojnych kolonist??w z ziem oddawna 
posiadanych???, a .Deutschtumsbund" e ne rgi?? 
cznie i na razie z powodzeniem apeluje do 
Ligi narod??w (korzystne dla Niemc??w orze?? 
czenie komisyi prawniczej przy Lidze N a ?? 
rod??w). 
Przytoczymy tylko jeden fakt, o??wietlaj??cy 
dostatecznie stanowisko Niemc??w. 
W roku 1912 komisya ko??onlzacyjna wy ?? 
w??aszczy??a pi??kny maj??tek ziemski .W ie l e * 
pod Nak??em i obsadzi??a na nim niemieckich 
kolonist??w. Rz??d polski, trzymaj??c si?? ??ci??le 
przepis??w traktatu wersalskiego, wyw??aszczy?? 
niepo????danych przybysz??w i osadzi?? (n a pa ?? 
pierze) zdemobilizowanych oficer??w 
I ??o??nierzy armii polskiej. Procedura 
przeprowadzenia przez urz??dy i s??dy trwa??a 
dwa lata i kiedy wreszcie na jesieni zesz??ego 
roku uzyskano wyroki eksmisyjne ??? nasi byli 
??o??nierze zostali w swych przyznanych im le- 
TEATR M. IM. JUL. S??OWACKIEGO. 
t 
???JANOSIK" 
Pie???? dramatyczna w 4 aktach Andrzeja 
Galicy. 
Sztuka Andrzeja Galicy jest widowiskiem. Za?? 
tem pan Pronaszko projektuje dekoracye, szcz???? 
??liwe w reprodukcyi wn??trza zamku, mniej 
szcz????liwe w teatralnych kopczykach, imituj???? 
cych za przeproszeniem Tatry z gwia??dzistam 
niebem z ???Hamleta". Pan Hy??a i pani Kosk??w- 
na wykonuj? oryentalno-tatrza??skie kostyumy, 
p. St??pniowski takie?? peruki i na po??y zawiesi?? 
ste w??sy. Pan Meyerhold zostawia na p???? do?? 
ko??czon?? kompozycy?? ostatniej pie??ni, gdy?? 
musi spieszy?? na poszukiwanie g??ralsko polo?? 
nezowych motyw??w. 
Tekst jest tu niemal podrz??dny. Chodzi o to, a- 
??ehy by??o jak najwi??cej materyalnego ruchu, 
poniewa?? wsp????czesne widowisko opiera?? si?? 
musi na wybitnie rozbudowanym elemencie ki?? 
nowym. 
I ten ruch ??? optyczny i akustyczny ??? jest 
W dosycie: graj??, ??piewaj?? i ta??cz??, tr??bi?? i 
bij?? w dzwony, strzelaj?? i bij?? si?? z werw??, 
przypominaj??c?? pierwszy rok wojny ??wiatowej, 
pierwiastek cudowno??ci dzie??a wymow nie z si?? 
???? nieodpart??: w??r??d jarz??cych si?? ??wiate??ek 
wychodz?? trzy boginie na prze????cz g??rsk?? i 
m??wi?? trzy po trzy ??? ???zjawy" z pani?? Klo??- 
sk?? na czele (Fufa) czarodziejski tan zawodz??, 
nuc??c o zaczarowanym toporze, w srebrze ko?? 
wanym i r??wnie niesamowitym rogu, kt??ry pa- 
robczak z ???Wesela" zagubi?? w g??rach (nie w 
leaie) ??? ??? Z iy ??? ??mieje si?? dziko poza scen??, po?? 
czem przez kominek wypada na komnat??, (Czy?? 
ni??c w iele szkodliwych, cho?? niemych zakl????. 
Widowisko??? ze sztuk?? nie ma to nic wsp??l?? 
nego i je??eli szanowny autor jest zdania prze?? 
ciwnego, to nale??y mu otwarcie t?? pomy??k?? wy?? 
tkn????. Analizy my??lowej, czy artystycznej ???Ja?? 
nosik" ??adn?? miar?? nie wytrzymuje. 
Jest wykl??t?? przez Verlaina literatur?? w zna?? 
czeniu ??? makulatury. Tematycznie zwi??zany 
z ???Janosikiem N??dz?? Litmanowskim " Tetma?? 
jera, opracowuj??cym legend?? o zdobyciu przez 
s??awnego zb??jnika Hradka w??gierskiego ??? nie 
mo??e ani na chwil?? nasun???? por??wnania z mo- 
j numentalno??ci?? ???N a Skalnem Podhalu" lub 
cho??by ???Buntem Napierskiego" Kasprowicza. 
A?? dziw, ??e autor, syn g??r, tak zupe??nie wykre?? 
??li?? ze swojej sztuki wszyetko, w czem mog??a?? 
by si?? przejawi?? dusza rjodha!a ??? da?? za?? wy- 
strzyganki najrozm aitszych reminiscensyj (od- 
,.Zaczarowanego Ko??a" po ???Pier??cie?? Nibelun- 
g??w??? ), manekiny zamiast ludzi, papier 
m a c h e zamiast ??ywych pulsuj??cych krwi?? 
serc, banalne komuna??y i zdawkowy patos, za?? 
miast silnych, j??drnych hase?? i odzew??w. 
???Janosik" jest widowiskiem: to ratuje jego ra- 
cy?? bytu. Bajeczna kolorowo????, ruch, zgie??k i 
ha??as ??? to mo??e zaj???? szersze warstwy, dla 
kt??rych powinien istnie?? osobny teatr, gdzie 
w szed??by do repertuaru obok ???Ko??ciuszki pod 
Rac??awicami" i ???Czartowskiej ??a w y" Jeszcze 
lepiej wygl??da??by na otwartej przestrzeni, w in- 
scenizacyi Reinharda, jako festiwal ludowy. Po?? 
niewa?? jednak tego wszystkiego ni?? posiadamy 
??? 
zatem wys??ucha?? go musimy w teatrze, kt??ry 
zrobi?? wszystko, co m??g??, a??eby wydoby?? ma?? 
ksymaln?? ilo???? efekt??w, w czem ??yw o wsp?????? 
dzia??ali panna Mazarek??wna (Ofeliowa ???Gre- 
finka"), pani Kosmowska (bole??ciwa matka), 
pan Szyma??ski (patetyczny bohater tytu??owy) 
i pan Ku??akowski (srogi ojciec). T??um bi?? *i?? 
zamaszy??cie w obronie ?????lebody", 
natomiast 
g??rale z .Czarnego Dunajca ta??czyli z flegm?? 
dla zaznaczenia dekadencyi dnia dzisiejszego w 
por??wnaniu z dawn?? epok?? zb??jnik??w. 
Wsprawie gwary g??ralskiej zdania by??y po?? 
dzielone: m??wiono rozmaicie, mazurz??c lub nie 
mazuxzac, zale??nie od chwili i usposobienia w 
tym kierunku nale??a??oby jednak osi??gn???? poro?? 
zumienie. G zy* i teatr musi na??ladowa?? Sejm 
ustawodawczy ? 
jg, g?? 
o??p??? - 
Z SALI KONCERTOWEJ. 
Min???? kilkutygodniowy okres, w ci??gu kt??rego sal* 
Starego Teatru rozbrzmiewa??y prawie wy????czni# 
d??wi??kami nowoczesnych ta??c??w, w murzy??skiem 
??rodowisku zrodzonych, * do nas (jako zdobycz kul?? 
turalna?) importowanych, goszcz??c l??ni??ce broka?? 
tem i brylantami damy i szarnpanuj??cych m????czyzn. 
Po tym okresie, zadaj??cym k??am twierdzeniu, by 
w Polsce by??o biedno i g??odno, otwar??y si?? zn??w po?? 
dwoje gmachu na przyj??cie os??b, ??akn??cych innej, 
intelektualnie wy??szej, a mniej kosztownej rozrywki, 
jak?? daje koncertowa muzyka. 
Sezon audycyi muzycznych wszed?? zn??w w swoja 
pe??ne prawa, a rozpocz????a go pianistka p, Cecylia 
SchSchier. Osoba m??oda, niew??tpliwie utalento- 
nana, jednak uosabiaj??ca dopiero chwalebn??, d?????? 
no???? do wirtuozeryi. Na razie poza bardzo dobrem wy 
robieniem gry palcowej, nie zdradzi??a koncerttantka 
takich artystycznie wysokich warto??ci, by niemi u- 
trwali?? si?? silniej w pami??ci s??uchaczy. 
Fakt, ??e trzeci wiecz??r muzyczny To w a r z. m i?? 
??o??nik??w muzyki kameralnej zwa?? 
bi?? gromadk?? krakowskich .meloman??w, wprawdzie 
nie liczn?? ilo??ciowo, ale poka??n?? jako??ciowo, bo na?? 
prawd?? piel??gnuj??c?? troskliwie idea??y muzyczne, o- 
raz ??e zdo??a?? j?? zwabi?? mimo niebezpiecznej kbnku- 
rencyi innych, silnie reklamowanych koncert??w ??? 
len fakt zdolny jest Wla?? otuch?? w ofiarnych inieya- 
tor??w i wykonawc??w wieczor??w kameralnych i prze?? 
??ama?? lody oboj??tno??ci. A produkeya by??a interesu?? 
j??ca, najpierw ze wzgl??du na ma??o znany kwartet 
fortepianowy Ryszarda Straussa (w wykonaniu pp. 
Umlaufowej, Giebu??towskiego, Czernego i St??pi??skie?? 
go) dzie??o o wysokim polocie, w kt??rem genialny 
tw??rca umia?? po????czy?? zdobycze najnowszej techniki 
kompozytorskiej z faktur?? uroczej melodyi, powt??re 
ze wzgl??du na wyst??p p. Heleny Staszewskiej-Ko- 
z??owskiej, ??piewaczki, kt??ra pozyska??a sobie wzgl??dy 
s??uchaczy bardzo ifiteligentnem od??piewaniem pis, 
??ni Brahmsa, Wolfa i Rogera. 
Alf, Je a.
		

/ikc_1923_027_0003.djvu

			???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY'1 ??? Nr. 27. ??roda 21. lutego 1923. 
T 
galnie koloniach ??? nie dopuszczeni przez 
dawnych posiadaczy, kt??rzy nie ty??ko odm???? 
wili opuszczenia siedzib, ale nawet z trudno?? 
??ci?? pozwolili na strychach ulokowa?? si?? p r a ?? 
wym w??a??cicielom. ??o na jednego z kolonist??w 
polskich rozchorowa??a si?? ob??o??nie, doktor za ?? 
ordynowa?? przeniesienie chorej do ciep??ej izby, 
Niemcy jednak odm??wili przyj??cia chorej. 
Sprowadzono komornika i w jednej chwili ze 
wszystkich stron zjecha??o si?? na rowerach 
przesz??o dwudziestu Niemc??w, kt??rzy pospie?? 
szyli na obron?? ???zagro??onej niemczyzny???. W y ?? 
padkowa obecno???? dw??ch oficer??w armii czyn?? 
nej ??? uzbrojonych i zdeterminowanych ??? 
szcz????liwie uratowa??a sytuacy?? i prawo mog??o 
by?? wykonane. 
Pr??cz nawo??ywania do pozosta- 
n??a w Polsce, zwi??zki i rz??d nie* 
ns??eeki staraj?? si?? utrzyma?? dawn?? 
or^anizacy?? w??r??d by??ych wojsko* 
udzielaj?? im awans??w i od* 
z n a c z e k (awansowanie na pu??kownika pos??a 
Oraebego, fakt, podkre??lony w mowie sejmo?? 
wej przez premiera Sikorskiego) i. ?? ci?? gaj?? 
m??odzie?? z s??siednich powiat??w 
na ??wiczenia wojskowe. 
To te?? zar??wno podczas powstania wielko-,, 
polskiego, jak i najazdu bolszewickiego, by??y 
czynne na terenie b. dzielnicy pruskiej b o ?? 
j??wki niemieckie. 
Spo??ecze??stwo polskie wobec tych fakt??w 
nie mo??e pozosta?? oboj??tne. Wysi??ki odniem- 
czenia naszej ziemi skupione w Z wi??zk u 
obrony kres??w zachodnich, maj?? za 
zadanie przedewszystkiem ujawnienie i skute?? 
czne przeciwdzia??anie robocie niemieckiej. 
Zwi??zek ma gotow?? organizacy?? we wszyst?? 
kich powiatach Pozna??skiego i Pomorza, urz?? 
dza biblioteki, odczyty, teatry w??drowne (obe - 
cnie w Poznaniu zorganizowano kursy dla r e ?? 
??yser??w), wystawy ruchome artyst??w polskich, 
kt??re ciesz?? si?? du??em powodzeniem (wystawa 
n. p. w takiej ma??ej mie??cinie, jak W??brze??no 
da??a nadzwyczajne wyniki, obraz??w sprzedano 
za 9 milion??w marek). 
Ale poza t?? robot?? kulturaln?? musimy sobie 
jasno u??wiadomi??, ??e traktat wersalski ??? 
to pot????na bro??, kt??ra pozwoli nam po?? 
zby?? si?? sporej gar??ci naszych wrog??w. 
Zlikwidowanie niemieckiej wiel?? 
kiej w??asno??ci ziemskiej w Pozna?? 
skiem i na Pomorzu da Polsee 85 
m a j??tk??w (oko??o 107 tysi??cy hkt.), likwi- 
dacya_ niemieckiej ma??ej w??asno??ci ziemskiej 
da pa??stwu naszemu oko??o trzech tysi??cy osad 
anulacyjnych. (kilkadziesi??t tysi??cy hkt.), a co 
mo??e najwa??niejsze usunie oko??o 30 ty?? 
si??cy Niem c??w, osiedlaj??c na ich 
miejsce Polak??w. 
Powy??sze dotyczy tylko ziemi, a opr??cz tego 
likwidacyi podlega ca??y szereg objekt??w prze- 
??latastrefa na ??fopalai Itemize. 
Przed trzema tygodniami na kopalni Heinfze pod Bytomiem zdarzy??a si?? straszna katastrofa 
z powodu wybuchu gaz??w pod ziemi??. Przesz??o 100 polskich g??rnik??w stracito iycie. llustracye nasze 
przedstawiaj?? cz??onk??w g?? rniczego towarzystwa ratunkow ego,.kt??rzy ubrani w specyalne maski 1 apa?? 
raty spiesz?? ofiarom nieszcz????ci?? z pomoc??. 
Kopalnia Heintze ie??y na niemieckiej cz????ci G??rnego ??l??ska. 
mys??owo handlowych (fabryki, m??yny, tartaki, 
sklepy i w. in.). 
Sam a procedura likwidacyi jest do???? skom?? 
plikowana, sprawa ta posuwa si?? zbyt wolno 
i traktowana jest zbyt biurokratycznie. 
^ 
Propaganda niemiecka odbywa si?? dalej w 
Kongtes??wce (????d??), w M a??opolsce (Sta?? 
nis??aw??w, Bia??a), na ??l??sku Cieszy??skim 
i G??rnym. Wiemy, jak Niemcy agituj?? 
i organizuj?? si?? po cichu w spra?? 
wach ko??cielnych i szkolnych i jak 
coraz bezczelniej podnosz?? g??ow??. 
W Ma??opolsce filarem tej agitacyi jest pastor 
Z 5 c k 1e r, hakatysta ze Stanis??awowa. S?? 
tak??e i inni, notoryczni erriisaryusze Berlina. 
Z prasy niemieckiej w Polsce najbezczel?? 
niejsz?? jest prasa w ?? odzi, co si?? tem t??o- 
maczy, ??e widocznie pism tych prokuratorya 
nie czyta. P ra sa niemiecka w ??odzi jest pro- 
wokatorsk??, nikczemn??, licz??c?? na bezkarno???? 
naszej tolerancyi. 
Umys??owy bandytyzm Niemc??w. 
Nie cofaj?? si?? oni nawet przed b!u??niershvem! ??? Wszyscy wielcy 
geniusze... Niem cami! ??? Mierhcy zaanektowani wiec i Kopernika. 
Krak??w, 20 lutego. 
Z okazyi 450-letniej rocznicy urodzin Miko??aja 
Kopernika pojawi?? si?? w prasie niemieckiej, za 
granic?? i w Polsce (vide ????d??) szereg artyku?? 
????w ???naukowych" o s??awnym astronomie, z kt???? 
rych niezbicie ma wynika??, ??e Kopernik by?? 
czystej krwi Niemcem, ??e za w d zi??cza?? wszystko 
Niemcom, ??e pracowa?? dla kultury niemieckej i 
??e taki geniusz m ??g?? wyrosn???? tylko na gruncie 
rasy niemieckiej... Te w yw o dy pisali ???historycy'" 
i ???uczeni" niemieccy, trzeba wi??c zasadniczo 
ro zp raw i?? si?? z rozbojem intellak??nalaym, systc- 
OBRAZKI. 
TAJEMNICE PSY??HOFIZYKI. 
Psychofizyka, to rzecz troch?? skomplikowana, 
spr??buj?? j?? jednak przedstawi?? w kr??tkich s??o?? 
wach. 
G 
Ot???? stwierdzono,??e istnieje tak zw a ny para- 
lelizm pomi??dzy naszem odczuwaniem i rozumo?? 
waniem, to jest tem, co nazywam y czynno??cia?? 
mi duszy (psyche), a czynno??ciami cia??a czyli 
czynno??ciami fizyczne mi. Innemi s??owy znaczy 
to, ??e zar??wno nasze chwilowe stany ^czuciowe 
i umys??owe, jak nasze sta??e usposobienie psy?? 
chiczne, czyli tak zw a ny charakter*??? znajduj?? 
dok??adne odbicie w funkeyonowaniu naszego fi?? 
zycznego organizmu, to jest w czynno??ciach 
cielesnych. 
Ten jsaralelism-psychofizyczny, czyi* r??wno?? 
leg??o???? czynrfo??ci Muszy i cia??a wyst??puje mo??e 
naj??ci??lej i najdok??adniej przy naszych czynno, 
??ciach fizycznych zupe??nie zmechanizowanych. 
Potocznie m??wi??c ??? nasze usposobienie i chara?? 
kter odbija si?? na naszym sposobie chodzenia, 
trzymania g??owy, pisania, jedzenia i t. d. Im 
bardziej nawet dana czynno???? fizyczn a jest zme?? 
chanizowana, tem dok??adniej uwydatnia si?? w 
niej nasz chararkter. Albowiem w??a??nie przy?? 
stosowanie organizmu fizycznego do ka??dej 
czynno??ci odbywa si?? w spos??b najbardziej in?? 
dywidualny. Niema dw??ch ludzi, kt??rzyby je?? 
dnakowo chodzili, jedli, pisali ??? ka??dy robi to 
na sw??j jedyny spos??p, odpowiednio do swego 
usposobienia i ???charakteru". 
Nauka oparta na stwierdzeniu tego faktu, na 
tym paraleli??mie psychofizycznym, nazwa??a 
siebie psychofizyk??. Nie slm ona zreszt?? jeszcze 
na "-byt wysokim stopniu rozwoju, ale poszcze?? 
g??lne jej ga????zie maj??_odwag?? twierdzi??, ??e zdo?? 
by??y ju?? trwa??e i pewne podstawy. 
Do takich ga????zi psychofizyki nale??y grafo- 
Iogia. Pisanie, uprawiane przez ka??dego ???alfa- 
- bet??" od dzieci??stwa, jest czynno??ci?? najbardziej 
zmechanizowan??. Jednocze??nie odbywa si?? ono 
prawie zawsze r??wnoleg??e z procesami umys??o?? 
wymi i uczuciowymi ??? przytem za?? jest b??d?? 
co b??d?? czynno??ci?? fizyczn ie do???? subteln??, da?? 
j??c?? wi??c pole do mn??stwa odcieni. K a??dy te?? 
przy uwa??niejszem zbadaniu mo??e stwierdzi??, 
??e niema dw??ch pism ??? dw??ch ???charakter??w" 
pisma r????nych ludzi ??? podobnych do siebie... 
Od tego stwierdzenia jest ju?? tylko krok do 
twierdzenia., ??e z pisma da siajodczyta?? chara?? 
kter cz??owieka. Twierdzenie ta wyg??asza grafo- 
logia. R????ni grafologowie na podstawie pisma 
odcyfrowuj?? charaktery ludzkie jak z otwartej 
ksi??gi, ??? jak biegli zn aw cy odszyfrowuj?? najbar?? 
dziej tajemne szyfry wojennych czy gie??dowych 
telegram??w. R zecz jest bardzo prosta: poznaje 
si?? tylko m o??liwie najwi??ksz?? liczb?? sposob??w 
szyfrowania, aby rn??dz natrafi?? na ???kiucz" ??? 
a gdy si?? ma klucz, tajemna szyfra staje si?? ja?? 
wn??. Tak w??a??nie czyni??, grafologowie: poznaj?? 
mn??stwo charakter??w pisma, badaj?? ??? jaki spo?? 
s??b kre??lenia liter jakim odpowiada usposobie?? 
niom i cechom charakteru pisz??cych ludzi ??? a 
potem s?? ju?? w ka??dem pi??mie bli??niego, jak u 
siebie w domu... 
Z tego kr??tkiego przedstawienia rzeczy wida.??, 
do jakiego stopnia psychofizycy wog??ie, grafolo?? 
dzy za?? w szczeg??lno??ci, s?? lud??mi niebezpie?? 
cznymi. W szyscy zwykli ludzie nic w??a??ciwie 
ukry?? przed nimi nie mog??. Napiszesz cz??owie?? 
ku, przy sposobno??ci oddawania 20.000 marek ' 
kilka, s????w o s??uszno??ci p??acenia d??ug??w do p rzy ?? 
jaciela, od kt??rego masz zamiar wkr??tce po??yczy?? 
200.000 na termin nieokre??lony: ten niesie tw??j 
li??cik do grafologa ??? a ??w odczytuje z charakte?? 
ru twego pisma, ??e jeste?? z usposobienia defrau- 4 
dantem... Aibo?? wychwalasz wierno???? ma????e???? 
sk?? wog??le w li??cie do te??ciowej (mo??e poka??e 
??onie...); a tymczasem grafolog odcyfrowuje z te?? 
go -tfta??nie pisma (te??ciowa nie odm??wi sobie 
tej przyjemn??oi), ??e nietylko masz wrodzony po?? 
p??d do cudzo????ztwa, ale ??? co gorsza ??? ??e jeste?? 
po ??wie??ej zdradzie (pismo zdradza ??lady gil- 
nyt^i w zrusze??!), kt??r?? w??a??nie usi??ujesz za?? 
trze?? owym listem... 
W tym stanie rzeczy grafolodzy byliby pot???? 
g?? niezwalczon??, na kt??r?? w??a??ciwie niema, ra?? 
dy. Na szcz????cie psychofizyka ma jeszcze inne 
tajemnice, kt??re mo??na zwr??ci?? tak??e przeciw 
grafologom. 
??? Paralelizm " obowi??zuje wsz??dzie! 
Nie tylko pismo zdradza charakter, ale ka??da 
czynno????! A wi??c ???? i inne ga????zie psychofizyki, 
kt??re si?? tak??e ro zwijaj?? i tak??e maj?? co?? do po?? 
wiedzenia! 
Pami??tam, ??e co?? przed dziesi??ciu laty, naro?? 
bi??a rozg??osu teorya pewnego Anglika, kt??ry od?? 
czytywa?? charakter cz??owieka z ??? podeszwy 
jego obuwia. Ka??dy inaczej chodzi ??? dowodzi?? 
on s??usznie ??? i inaczej niszczy obuwie. Jeden 
V 
ce 
??cina" najpierw czubki podeszew, drugi ??? ko??- 
o ???obcas??w "; jedni ??cieraj?? bold zewn??trzne, 
drudzy ??? wewn??trzne, trzeci ??? wycieraj?? dziu?? 
r?? akurat na samym ??rodku podeszwy i t. d. ??? 
Kombinacyj tych by??o du??o ??? a obserwacye' 
moje w??asne przekona??y mnie o s??uszno??ci spo?? 
strze??e?? Anglika. Przy tej sposobno??ci dowiedzia?? 
??em si?? o sobie, ??e mam bardzo z??e sk??onno??ci,
		

/ikc_1923_027_0004.djvu

			4 
???TLUSTROWANY KURYER CODZIENNY" ??? 
Nr. 27. ??roda 21. lutego 1923. 
m&tycznie przez Niemc??w uprawianym. 
Niemcy oddawna wierzyli i wierz?? ??wi??ci?, ??e 
wszystkie narody winne stopi?? si?? w jedne jedy?? 
ne Wszechnifimcy (Alldeutschland). W ed ??ug ich 
pangermariskiej ewangelii ca??a Mstorya ludz?? 
ko??ci, od stworzenia ??wiata ????czy si? ??ci??le z hi- 
stery?? Niemiec, 
???narodem przez Boga wybra ?? 
n y m ", powo??anym do tego, by wprowadzi?? ??wiat 
n a drog?? przysz??o??ci. Historya prawdziwa ludz?? 
ko??ci zacznie si?? dopiero z t??, chwil??, kiedy 
Niemiec zapanuje nad ??wiatem... W szyscy wiel?? 
cy ludzie, znani w ??wiecie ??? to Niemcy czystej 
krwi, albo w ka??dym razie posiadaj??cy domieszki 
krwi niemieckiej... Tak g??osz?? uczeni ewangelii 
pangermanistycznej, kt??rych kombjnacye wojna 
obecna ogromnie przekre??li??a. 
Pycha niemiecka nie zna granic i wstydu i nie 
cola si?? nawet przed cynioaoem bln??nisrstwem, 
aby tylko po??echta?? mi??o???? w??asn?? Prusak??w. 
Bo oto jeden z niemieckich my??licieli nie zawa?? 
ha?? si?? nawet zaanektowa?? Chrystusa Jako 
Niemca, i r??ka mu nie zadr??a??a, s??owa mu na 
ustach nie zam arlyl Bez wyrzut??w sumienia, 
bez rumie??ca Wstydu, bez poczucia ??mieszno??ci 
napisa??, ??e Chrystus by! Niemcem. N a dow??d 
niechaj nam pos??u??y olbrzymi tom Reimera ???Ein 
Paugermanisches Dentschlan??" (1905 r.). Tam 
na stronicach 232??? 233 znajdujemy najczyst?? 
szym ??argonem uniw. berli??skiego wyra??one ro?? 
zumowania, i?? skoro -Jezus by?? pochodzenia nie 
niemieckiego, jest przeto oszustem, a poniewa?? 
nikt nie mo??e powiedzie??, i?? On jest oszustem, a 
w i??c jest Niemcem... Dowodem tego s?? Jego ja?? 
sne w??osy, o c zy niebieskie i zupe??nie niemiecki 
kolor twarzy. Je??eli te dowody nie s?? wystarcza?? 
j??ce, to wystarczy ??? zdaniem Reimera ??? pod?? 
da?? analizie samo imi?? Jezus. Pierwsza Zg??oska 
???Jes" jest prost?? odmian?? ???G er " , druga zg??oska 
???ns??? jest ko??c??wk??, ??aci??sk??, s??u????c?? do ozna?? 
czenia rodzaju m??skiego, r??wnoznaczna z nie- 
mieckiem ???man". 
C???? mo??e by?? bardziej nad to 
przekonywuj??cego ?... 
Wobec tej blu??nierczej bezczelno??ci nie zdzi?? 
wi wi??c. ju?? chyba nikogo, ??e inny pruski my?? 
??liciel Woltmann napisa??, jako to wszyscy naj?? 
wybitniejsi malarze, rze??biarze, m y??liciele, poe?? 
ci, kt??rych W??ochy zrodzi??y w epoce Odrodzenia, 
tj. w 15 i 16 wieku, byli krwi niemieckiej... Ty ?? 
tu?? tej obra??aj??cej nauk?? ksi????ki dos??ownie 
br zm i: ???Bie Gersnanen nnd die Renaissance Lu 
Italian" (1005). W Niemczech te bzdury przyj??to 
z wielk-iem uznaniem. 
Wed??ug idyotycznych rewelacyi Woltmanna 
i s??ynnych jego poszukiwa??, Niemcami byli: 
Benvencito Cellini, dalej Michel Angelo Buona- 
rotti, Lerenzo Ghibeti (od niemieckiego W ibert?) 
Giovanni Bellini (od niem. Bellin?), Leonardo 
da Vinci (Vinke, Arincke??), wreszcie I??afaeJ 
SanU (od niem Sandt?) i t. d. C???? wi??c dziwne?? 
go, ??e Niemcy robi?? i z naszego Kopernika czy?? 
stej krw i Germana? 
Nale??y stwierdzi??, ??e cytowane wywody nie 
s?? odosotmionem dziwactwem, ani fan??azy?? je?? 
dnostek niemieckich. T o s?? ???powa??no" praco nie 
miecMch szowinist??w, chorych na mani?? wiel?? 
ko??ci swojego narado. Taki nastr??j w Niem czech 
zlew a si?? w szerok?? fal?? dzikiej my??li szowini?? 
stycznej, reprezentowanej przez historyk??w, pi?? 
sarzy, dziennikarzy, polityk??w, ministr??w, nau- 
na szcz????cie bardzo ma??o ujawniane... 
I 
oto ju?? mamy bro?? przeciwko grafologom: 
ty patrzysz na moje pismo ??? a ja na twoje ob?? 
casy 1 Jeden psychofizyk czyta jak z otwartej 
, ksi??gi ???tajemnice pisz??cej r??ki" ??? a drugi w y?? 
??piewuje mu jak z nut ???tajemnice ^chodzonej po- 
deszwy??? ... W tajemniczonych przybywa, r????nice 
stopnia w iedzy si?? znosz??, psychofizyk A. mo??e 
odda?? psychofizykowi B.. pi??knem za nadobne... 
Na tem jednak bynajmniej nie koniec. Psycho?? 
fizyka zdobywa coraz nowe dziedziny. Nie dalej 
jak wczoraj przeczyta??em, ??e pewien ameryka???? 
ski psycholog ro zw in???? Wszechstronnie teory?? ??? 
jak pozna?? charakter kobiety ze sposobu noszenia 
przez ni?? parasola! Przestudyowa??em t?? teory?? 
gruntownie i zdumiony zosta??em jej trafno??ci??. 
Dr??yj teraz przedemn??, o p??ci pi??kna! Niech tyl?? 
ko zobacz?? kt??r?? z parasolk??, a zaraz poznam ??? 
czy lubi ona ciastka z kremem, czy cudzych m???? 
????w... 
Przewiduj?? proroczo dalszy rozw??j psychofizyki 
z n iezliczon?? ilo??ci?? ga????zi. Charakter cz??owieka 
b??dzie mo??na odczyta?? z ka??dego jego gestu: 
smarujesz bu??k?? mas??em ??? a psychofizyk, kt??ry 
ci?? obserwuje, ju?? wie, ze jeste?? urodzonym w ??a?? 
mywaczem do kas ogniotrwa??ych; tamta naci??ga 
r??kawiczki ??? a psychofizykowi ju?? nie jest tajne 
nietyljco, ??e lubi ona stosunki pozama????e??skie, 
ale tak??e, ??e idzie ona w danej chwili ???na rand?? 
k??" r z kim!... 
Za lat dziesi???? pierwszy lepszy psychofizyk b???? 
dzie w stanie o??wiadczy??: 
??? 
Poka?? mi, jak zabijasz pch???? ??? a powiem 
ci, jakim jeste?? cz??owiekiem! 
Wtedy ludzie nie b??d?? mieli przed sob?? tajem?? 
nic ??? i wtedy dopiero ??ycie stanie si?? niemo- 
??liwe~. 
SL M. 
czycicli niemieckich i t. d. Owym maniakom j 
"wierzy ca??y nar??d niemiecki. 
???'< 
Trzeba dobrze uprzytomni?? sobie t?? szerok??, 
bezbrze??n?? fal?? impery^lizmu, kt??ra zalewa u- 
m ys??y 'i serca Niemc??w, t?? chorobliw?? mani?? 
wielko??ci Prusak??w, t?? wyrozumowan??, bez?? 
czeln?? wy??szo???? ich od innych narod??w. Trzeba 
pami??ta??, ??e aposto??ami ???ew angelii pruskiej" 
byli tacy pisarzy i uczeni niemieccy, jak: pro?? 
fesor Treitschke, Woltman, Chamberlain, Rei- 
mer, Chasse, hrabia Reventlow i ca??y legion 
innych, wlewaj??cych nieprzerwanie w Niem?? 
c??w jad samoub??stwiania i zaro zumia??o??ci w ta?? 
kiej postaci, w kt??rej ta trucizna mo??e by?? przy?? 
j??t?? w du??ych dawkach. 
Szowinizm , buta, imperyalizm , bandytyzm in- 
tellsktnalny w Nisczech jest teory?? albo raczej 
dogmatem, przybranym w tog?? uezono??ci. To 
te?? taka grabie?? Kopernika przez Niemc??w, b???? 
d??ca wynikiem chorobliwej, na??yonalistycznej 
pychy, jest ju?? ??? zupe??nie ???zrozumia??a". 
J. H. 
H/aryacki projektM f omus o w d e o i 
G??5wn?? rol?? odsr^ra armia polska pod wodz??... filikofaja ftlikofajewicza. 
Czarnos3sini3c SViarkow ofiarowuje za to Pcisse ??? Prusy Wschodnie. 
Warszawa, 19 lutego. 
Przewodnicz??cy ???najwy??szej rady zjednoczo?? 
nych rosyjskich organizacyj m,onarcbistyczny??h??? 
b. pose?? do Dumy Mark??w, o??wiadczy?? dzienni?? 
karzom zagr., ??e monarchi??ci rosyjscy zm ienili 
obecnie swoj?? oryentacy??. 
Mark??w zaznaczy??, ??e pod kierunkiem Fran?? 
cyi ma by?? utworzona koafieya wojskowa dla 
posjTcou Hosyi-sowieckiej. Kierownictwo woj?? 
skowe tej akcyi obejmie FolskaO!) Do akcyi 
przyst??pi?? maj?? nadto pa??stwa ba??tyckie, Cze- 
chos??owacya, Rumunia., Jugos??awia i ewentual?? 
nie Litwa. Naczelne dow??dztwo nad 'zrzeszone- 
mi armiami wymienionych pa??stw obejmie b. 
w ielki ksi?????? rosyjski Miko??aj Miko??ajewicz(M) 
Do akcyi zbrojnej przeciwlco sowietom wci??gni???? 
te zosta??yby r??wnie?? resztki arm iLWrangla, oraz 
??wie??o zaci??gni??ci; ochotnicy. 
Przez okupacy?? zag????bia Ruhry i przerwanie 
komunikacyi pomi??dzy Nie&cam i po??udniowymi 
i p????nocnemi, Francya b??dzie trzyma??a W sza?? 
chu Niemcy. W nagrod?? za sw?? pomoc, Polska 
otrzyma Prusy wschodnie. Poza tem utworzone 
zostan?? niezale??ne republiki: Nadrenia, Sakso?? 
nia, Badenia itp. Po????danem jest, aby do akcyi 
przyst??pi??a tak??e Bawarya. Mark??w nadmieni??, 
??e otrzyma?? ju?? na cele agitacyjne  nowe. 1 szy pomocy pewnych chemi?? 
kali??w, wywo??uje si?? ???wyfcuch" i oto leci w po?? 
wietrze roz??arzona ???lawa*1, czarne chmury, p??o?? 
mienia, kamienie. Wszystko to jest zainscanizo- 
wane bez wielkich trudno??ci, a publiczno???? nie 
jest nawet w s??anie dostrzeda r????nicy miedzy 
wybuchem prawdziwego, a sztucznego wulkanu. 
Chc??c przedstawi?? na film ie zburzenie ca??ego 
miasta, buduje si?? miasto miniaturowe. Po uli?? 
cach kr?????? samochody, podczas gdy w portach 
stoj?? okr??ty, trawione po????rem. Przes??aniaj??cy 
wszystko dym, wytwarzany jest przy pomocy 
gaz??w. 
NADES??ANE. 
Za dzia?? ten Redakcya nie bierze ??adnej odpo?? 
wiedzialno??ci. 
???0??? 
WSZECH NAUK LEKARSKICH 
Dr. E. ICsrnraehl 
ordynuje w Ja??le przy u!. Kazimierza Wielkiego 
od 9-11 i od 3???5. 
430 
Poszukujem y natychmiast 
rutynowanej Kasjerki 
na ca??y dzie?? z kaucj??. Oferty tyiko listowne 
wraz z odpisami ??wiadectw, REIM Ska zar. 
z oqr. odp. Krak??w. ??? 
417 
W ill?? 
lub don?? parterowy z ogrudkism kupl??. 
Zg??oszenia pi??mienne do Biura ogtcisze?? M. Hup- 
czyca, Jagiello??ska 7 pod ???3193". 
454 
Samoch??d osobowy 
???Da'nsW* 
32 HP. ??a??cuchowy sprzedaj?? Okr??gowa Dyr. 
Rob??t Publicznych w Krakowie w drodze prze- ??? 
targu publicznego w dniu 6. irjarcn br. o g. 10 rano 
w biurze Nr. 9 I. p. Krz??szto{ory. ??? Wadyum 
500.000 Mk. ??? Samoch??d oglada?? mo??na codzien?? 
nie w budynku Starostwa w Chrzanowie. 397 
Podzi??kowanie. 
Wszystkim, kt??rzy wzi??li udziai w oddaniu osta?? 
tniej przys??ugi ??w. i nieod??a??owanej pami??ci E d ?? 
m u nda CoJSanhofera, urz??dnika Wiede??skiego 
Banku Zwi??zkowego w Krakowie, a w szczeg??l?? 
no??ci P. T. Dyrekiorowl 1 Urz??dnikom tego?? Ban?? 
ku za okazane dotkni??tym tem strasznem nie?? 
szcz????ciem wsp????czucie, przesy??aj?? t?? dreg?? sta?? 
ropolski* .B??g zap??a????? M atka i Rodzina. 4591
		

/ikc_1923_027_0005.djvu

			???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" ??? 
Nr. 27. ??roda 21 lutego 1923. 
5 
Fa??sz??w?? sam??wienia na 
Berlin, 13 luttro. 
Pewien oszust, dopuszczaj??cy si?? eszustw w 
wielkim stylu, sta?? si?? od kilku tygodni ??r??d??em 
niepokoj??w w Berlinie i in n yjh wit'^.kich mia ?? 
stach. Mow?? tu o pewnym kupcu, Maksie 
Gleixnerze, wyst??puj??cym taf??e j.-od nazwi?? 
skiem Maks George, ??w Gleixner " y?? przez pe?? 
w ien czas zatrudniony w handlowo przerr ys??o- 
w em towarzystwie nkcyjnem, zato??oneci pizez 
rz??d sowiecki, a posiadaj??cem filie prawic we 
w szystkich pa??stwach. 
Firm a ta zatrudnia??a Gleisnera iako agenta.. 
Pewnego dnia uda??o si?? wi??c Gleixnerowi wy?? 
kra???? ksi????eczk?? czekow?? owej firmy i przy 
jej pomocy zacz???? on dopuszcza?? si?? eszustw. 
Zwraca?? si?? do najwi??kszych firm, wsz??dzie 
daj??c do zro zumienia, ??e ntrzymuje bezpo?? 
??rednie stosnnki z rz??dem sowieckim i ??e w je- 
Bo jest mocy wystaranie si?? dla danych iirm 
o olbrzymie zam??wienia. W czasie rozm ??w , 
z kierownikami firm, lub prokurzystami, w yj?? 
m owa?? on nagle z kieszeni ksi????eczk?? czekow?? 
handlowo-przemys??owego towarzystwa akcyj?? 
nego i wype??nia! czek, o??wiadczaj??c, ??e zapam- 
99 
99 Sfinn&s* Thjfssan et comp: 
.Strajkujcie, ch??opcy! 
To dla naszego drogiego Vaterlandul" 
r z ? x * rssidu sowieckiego, 
nia??zap??aci?? pewnej firm ie za zakupione u niej 
towary. 
W ten spos??b udawa??o'si?? Gleixnerowi oszu?? 
kiwa?? poszczeg??lny firmy, Brano od niego ol?? 
brzymia zam??wienia. Gleixner czyni??c zam???? 
wienia zawsze dawa?? do zrozumienia, ??e spo?? 
dziewa si?? prowizyi, kt??r??, te?? istotnie niejedno?? 
krotnie mu wyp??acano. 
Jakie rozm iary osi??ga??y jego oszuka??cze ma- 
nipulacye, w ynika cho??by z tego, ??e w jednym 
z najwi??kszych niemieckich koncern??w auto?? 
mobilowych zam??wi?? on 39 samochod??w towa?? 
rowych, warto??ci 800 milion??w. W jednej z ber 
li??skich firm tabacznych zam ??wi?? Gleixner cy?? 
gara warto??ci 300 milion??w. W jednej z naj?? 
wi??kszych firm maszynowych zam??wi?? on ma?? 
szyny za p???? miliarda marek. Podobne zam???? 
wienia poczyni?? w Bremie i Hamburgu, u w iel?? 
kich firm eksportowych. Poza tem Gleixner do?? 
puszcza?? si?? drobniejszych oszustw. Dotychczas 
nie uda??o si?? wykry?? siedziby oszusta. Gleixner 
odgrywa?? du???? rol?? w niemieckiej partyi socja?? 
listycznej. 
Przed 
zam??wieniem 
towaru. 
Przy??lijcie na m kartk??? pocztow?? 
ze swym adresem, a w??amian 
otrzymaciezapetnie bazpta- 
tssila ilustrowany katalog wszel?? 
kiego rodzaju wykwintnych wy?? 
rob??w suKiennvch i manufaktu?? 
ry, niezb??dnych w Ka??dym 
domu. W len spos??b zapozna?? 
cie si?? szczeg????owo z najlep?? 
szymi wyrobami pierwszorz???? 
dnych fabryk i Tow. Akcyjnych 
i przekonacie si??, jaka olbrzymia r????nica 
jest mi??dzy naszemi cenami fabrycznemi 
a cenami w Waszej miejscowo??ci. 
Adresujcie: 
145 
Firma handlowa BEHNSZTEIMi Ska 
Bia??ystok, sk??ady fabryczne. 
Ku&uicSe 8f)?ocen??. 
z??ota! 
Wjitrawneqo. znaneqo dok??adnie z produk?? 
cj?? i wypalaniem gipsu, g????wnie alabastrowego, 
przyjmie zaraz na korzystnych warunkach rirma 
Pol-Od??? Polskie Towarzystwo Odbudowy, Tarn??w, 
Zabnie??ska 7. ??wiadectwa w odpisach uwierzy- 
____ ___ __ __ feinionych wvma-ane. ______ 
460 
Pro??ba o maszyn?? do szycia. 
Biedna rodzina, kt??ra wskutek wojny straci??a cafe 
swoje mienie, zwraca si?? z gor??c?? pro??b?? do pu?? 
bliczno??ci o ??askaw?? pomo c na kupno maszyny, 
ako ??rodita zarobku i pracy. 
??? 
Datki przvjmule 
fldmin. .Kuryera??? dla ???biednerj odzi??y". 363 
Kupi?? przesz??o 2.000 m2 
gruntu z kominem fabrycznym 
ewent. z zabudowaniami. W??a??ciciel tego?? mo??e 
tak??e przyst??pi?? jako sp??lnik. 
??? 
Zg??oszenia pod 
???Komin fabryczny??? do biura og??osze?? Stattera, 
Krak??w, Grodzka 13. 
453 
POPZIEKOWAN1E. 
Wszystkim Znajc mym, Przyjacio??om i U cze?? 
stnikom w pogrzebie ??. p. em. pu??kownika 
W??adys??awa Hickla zm ar??ego 13 lutego b. r. 
a w szczeg??lno??ci P. P . Oficerom i Podofice?? 
rom garnizonu tarnowskiego za bezinteresown?? 
pomoc i wsp????czucie sk??ada serdeczne .B??g 
zap??a????? 
450 
Rodzina. 
KomorowsKa i PacioreK na wolno??ci 
ON??odpowiada?? fe??d??z wolnej stopy za paragraf 335. 
! ciem ii, kt??rzy uwa??ali ire???? ??o????tflf??yjako-; 
wa??niejszy przedmiot badania, tre??ciwej ni 
| sta ^ Badanie chemiczije^.przy kjfcft^hksrsz 
(s), Jka si?? dowiadujemy -w sobot?? popo??udniu 
zosta??a wypuszczon?? na wolno???? z tut. w i??zienia 
Izabela Komorowska i Paciorek, oboje osadzeni 
od lipca ubieg??ego roku w aresztach ??ledczych 
??w. Micha??a pod zarzutem otrucia ??p. Zdzis??a?? 
w a Komorowskiego, m????a Izabeli. 
Sprawa ta mia??a by?? rozpatrywan?? w najbli???? 
szej kadencyi s??dowej. Obecnie jednakowo?? Pro- 
kuratorya opar??szy si?? na wynikach zezna?? 
??wiadk??w odwodowych, dosz??a do przekonania, 
??e ani Komorowska ani Paciorek nie mieli za- 
aru odebrania ??ycia ??p. Komorowskiemu. 
JY ??MIERCI ??P. KOMOROWSKIEGO. 
;y?? sanitaruo-policyjna, p r zy kt??rej obecny 
by?? 1(Ukarz miejski Dr. W eisberg, odbyta w 
dniu Irytyczn ym ??? poda??a jako przyczyn?? 
??mierci \ p. Komorowskiego samob??jstwo. 
Sekcya\palaz!a serce powi??kszone, t???? 
tnice zwapnione, w ??o????dku ??lad zjedzonych i??e- 
rog??w. W orek sercowy wykazywa?? zmiany cha?? 
rakterystycznymi a ludzi nawyk??ych do alkoholu, 
mi??sie?? sercowftpt??uszczony, a krew p??ynna we 
wszystkich naczyniach dowodzi??a, ??e ??mier?? na?? 
st??pi??a nagle. 
Wobec tego, ??e stecya nie wyja??ni??a istotnej 
przyczyny ??mierci ??? frzeto s??dzia ??ledczy D r o- 
?? d z j k o w s k i, zebrcfl&e wn??trzno??ci Zmar??ego 
odes??a?? do zbadania cheflucznego. 
GZY PROKURATORIA MC&G??A WYSTOSOWA?? 
AKT OSKAR??ENIA? 
Orzeczenie chemiczne odnom??o si?? przedewszy- 
stkiem do ??o????dka zmar??ego, ft?? ry niestety by?? 
oddany do zbadania bez tre??ci. 
Tre???? ??o????dka po sekcyi pol%jno-sanitamej, 
jako zbyteczna zosta??a wylan??, %k , ??e zn aw cy 
% 
wn??trzno??ci razem r o z r ?? b ?? ioncv1i razem badano 
w yka za ??o we wn??trza Olafach 0*0013 gram??w mc 
tiny, a w pierogach ma???? ilo???? morfiny, atoli bez 
oznaczenia cyfrowego. Opr??ez tego znaleziono tak 
w pierogkch, jak i we wn??trzno??ciach weronal. 
Znawcy^ chemiczni orzekli, ??e ilo???? morfiny 
spo??ytej pntaz Zmar??ego przed ??mierci?? nie da si?? 
oznaczy??, Innego zdania byli znawcy lekarze- 
s,-idowi Dr. 0'^rycht i Dr. Grndzewski. 
Stwierdzili ojii, ??e istnieje bardzo prosty spos??b 
oznaczenia doJkj trucizny w organizmie. Ponie?? 
wa?? Zmar??y m ia 164 cm. d??ugo??ci, a wi??c wa??y?? 
65 k??g., przeto zw iezio n?? ilo???? morfiny nale??y 
pomno??y?? przez ??f>, skoro ??o????dek i wn??trzno?? 
??ci badane w a??yli oko??o 1 kg. W ten spos??b 
znawcy lekarze oburzyli ilo???? morfiny rozmie?? 
szczonej w ca??ym Ystroju Zmar??ego na 0???29 
czyli przyj??li dawk??l??mierteln??. Akt oskar??a?? 
nia przyj??wszy to o??liczenie lekarzy, tj. gar 
stosowaw??zy mno??nik ^ 5 do znalezionej przez 
badanie Chemiczny trucizny m??g??by w ten spo?? 
s??b wykaza??, i?? ??mier&by??a niew??tpliwie w 
zwi??zku przyczynowym^ dawk?? ??mierteln??. 
Mimo to Prokuratorya akt^ oskar??enia na takiej 
podstawie bez uwzgl??dnienia dowod??w w ??le?? 
dztwie przeprowadzonych \mie???? nie mog??a. 
Dowody te wykazywa??y \ jednej strony, ??e 
ZMAR??Y BY?? NA??OGOWYHt MORFTNIST??, 
oraz, ??e ??ona dawa??a mu nar??ptyki z jego zgo?? 
d?? dla uspokojenia g?? prny ekscesach, wy wo??a?? 
nych alkoholizmem, z drugiej sfcony d????y??y do 
wykazania, ??e Zmar??y wskntek nieszcz????liwego 
po??ycia ma????e??skiego wykona?? kil^a powa??nych 
zamach??w samob??jczych, a nawet na dzie?? 
Znany holenderski rysownik Ludwik Raem ae- 
kers, kt??ry w latach wojny smaga?? i pi??tnowa?? w 
swoich itustracyach okrucie??stwa niemieckie i v/y- 
wo??ywai wybuchy w??ciek??ego gniewu i protestu 
w??r??d Niemc??w, umie??ci?? w ang. ???Daily Mai!??? 
powy??szy szkic satyryczny, przedstawiaj??cy nie?? 
mieckiego magnata przemys??owego, kt??ry ukryty 
w kasie ogniotrwa??ej zach??ca robotnik??w do sa?? 
bota??u w Zag????biu Ruhry, niby w interesie Nie?? 
miec, faktycznie w interesie fabrykant??w. 
jd ??mierci?? wydarto mn z r??k morfin?? t w la ?? 
n ?? do zlewn, kt??ra by??a niew??tpliwie dawk??, 
m dl??c?? sprowadzi?? ??mier??. 
lK?? ROL?? ODGRYWA?? PACIOREK? 
OrJ??c??e??ie chemiczne, i?? przyczyn?? ??mierci 
by??a niorfma, nie weronai, odrazu upraszcza??o 
spraw?? w ten spos??b, i?? Paciorek, kt??ry nigdy 
nie dostarcza?? Komorowskiej morfiny, lecz we?? 
ronal, nie m??g?? by?? oskar??onym przed przysi???? 
g??ych o wsR????win?? w morderstwie dokonanem 
przez morfin??. Dlatego te?? obro??ca Komorow?? 
skiej odrazu po orzeczenia chemicznem za????da? 
wy????czenia sprawy Paciorka, jako nie pozosta?? 
j??cej w ??adnym zwi??zku z zarzntem morderstwa. 
Prokuratorya, kt??ra uwa??a??a w tym procesie 
Komorowsk?? i Paciorka za nieod????czn?? par??, a 
w ??a??ciwie uwa??a??a znajomo???? z Paciorkiem, ja?? 
ko najsilniejszy poszlak przeciw Komorowskiej, 
musia??a si?? liczy?? z tem, ??e bez Paciorka pro?? 
ces Komorowskiej przed przysi??g??ymi by??by ka?? 
d??ubkowym, amputowanym. Wpra wdzie nawet 
po Usuni??ciu Paciorka., pozosta?? jeszcze Pro kura- 
toryi argument o mno??niku przez 65, wykazu- 
fawk?? ??mierteln??, al^li narzuca??a si?? kw e?? 
stya, jak lekarze potrafi?? mno??nik ten uzasad?? 
n ij, je??eli obrona wyst??pi * zarzutem, ??e tre???? 
??o????dka nie dano do badani^chemicznego, lecz 
igfc zmarnowano. Rozprawa przysi??g??ych by??aby 
bardzo zajmuj??ca, atoli udowW nienie Komorc- 
w ikiej z??ego zamiaru przy tanem orzeczeniu 
cEfemizno-lekarskiem i pr zy tego rodzaju lu- 
kafi??r i niejasno??ciach, by??oby rzecz??, przeciw 
>rej obrona mog??aby bardzo powa??ne podnie???? 
arguments.. 
ZA CO ODPOWIADA?? B??D?? KOMOROWSKA 
I PACIOREK? 
W ten spos??b zaniechano sprawy przeciwko 
Komorowskiej i Paciorkowi o morderstwo dla 
braku dowod??w. 
R??wnocze??nie przekazano spraw?? zwyk??emu 
s??dowi okr, karnemu celem ??cigania obwinio?? 
n ych o wyst??pek z ?? 335 wzgl??dnie o przekro?? 
czenia z tego ??, tj. o ??mier?? wzgl??dnie uszkodze?? 
nie cia??a, zadane nierozmy??lnie, lecz przez na?? 
ruszenie ostro??no??ci przy nfcywaniu trucizn i 
narkotyk??w. 
Co ??$zie?? nissie? 
Krak??w, dnia 20 lutego. 
Zjazd ???Sakotow**. 
W niedziel?? rozpocz???? si?? w Warszawie zjazd 
delegacy! PoL Towarzystwa Gimnastyczne?? 
go ???Sok??l??? na kt??ry przyby??o oko??o ICO repre?? 
zentant??w ze wszystkich okr??g??w Rzeczypospo 
litej. Z ramienia rza.du obecni byli wiceminister 
Zdrowia p. Enjalski oraz prezydent miasta Ja?? 
b??o??ski. (A W .) 
Nowy biskup prawos??awny w Polsce. 
Nasz korespondent warszawski (Z ) telefonu?? 
je: 2*1 bm. w sobot??, odb??dzie si?? w soborze
		

/ikc_1923_027_0006.djvu

			6 
???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" -r- Nr. 27. ??roda 21. lutego 1923. 
prawos??awnym na Pradze fe??sekracya arohi- 
mandryty Anioiiiusaa Marcenka, pierwszego 
cz??onka warszawskiego' synodu prawos??awne?? 
go na stanowisko biskupa, Ma on obj???? wika- 
ryat prawos??awny biskupi dyecezyi lubelskiej. 
List aastsrski hskua??w prawos??awnych. 
Z Warszawy telefonuje (Z). Z powodu zab??jstwa 
metropolity JerEepo, ducfiowieristw?? prawos??awne 
wyda??o ust pasterski do wiernych, w kt??rym powia?? 
da, ??e Ghiyiitus kazat apostoJnm i???? i uaticsa?? wszy?? 
stkie ludy. S??owa przeto Chrystusa: ???Oddajcie co 
cesarskio cesarzowi, a co Boskisgo Boga", powinny 
by?? stosowane wsz??dzie, a nie tylko w jakim?? je?? 
dnym kraju. ??. p. metropolita Jerzy wyznawa?? i wpro 
wadza?? w czyn t?? zasad??, a my wszyscy powinni?? 
??my i???? jego ??ladem. 
??argon przy rraturze. 
Warszawska ??argonowa ???Folkscajtung" bun- 
dowska (nr. 26) donosi, ??e p. Minister O??wiaty 
MikuIowsH-PorrJor??ki przyj???? delegacy?? ??ydow ?? 
sk??. z Wilna, kt??rej towarzyszyli pose?? ??ydow?? 
ski Piilncki i pose?? Cheiai??ski z Wyzwolenia. 
Delegacya prosi??a o wyznaczenie komisyi rz???? 
dowej, kt??ra przeprowadzi w ??argonie (!) egza?? 
m iny maturalne uczni??w ghnnazyuni ??yd??w* 
skiego w W ilnie; 
??? 
Egzaminy w j??zyku polskim ??? rzek??a de?? 
legacya ??? s?? niemo??liwe, bo wszystkie przed?? 
mioty w gim??fizyum wyk??adane s??. w ??argonie. 
P. minister o??wiaty rzek?? mi??dzy innemi: 
??? 
Osobi????ifc sk??aniam si?? do bardzo liberal?? 
nego interpretowania Konstyiucyi... Ale co si?? 
ty????y iej pro??by, to ttndno ta przeprowadzi?? dla?? 
tego, ??e: 1 ) technicznie jest trudno uzyska?? 
sk??ad takiej komisyi; 2) w??adze nie maj?? jesz?? 
cze nale??ytej mo??no??ci kontrolowania pracy tej 
szko??y i crUego jej znaczenia nietylk?? w czasie 
egzaminowani,!. By??oby mo??e natura'he i po?? 
????dane, ??eby ministerstwo mia??o urz??dnik??w, 
w??adaj??cych j??zykiem ??ydowskim, ??ec?? na ra?? 
zie jeszcze nie ma takich urz??dnik??w. 
Pose?? Chomi????ki z Wyzwolenia odezwa?? si?? 
na to: 
??? 
Poprostu szkodliwe by??oby dla interes??w 
pa??stwowych Polski, gdyby w Wilnie, tym naj?? 
dalszym zak??tku polskim , m i??dzy Flosy??. so ?? 
wieck?? a ??ilw??, kt??re urzeczywistni??y kultu?? 
ralne potrzeby ??yd??w, rz??d polski prowadzi?? po?? 
lityk?? uciskania narodowego. 
Pose?? Chomi????ki w konkluzyi sa????dsl iargo- 
nowej komisyi egzaminacyjnej dla W ilaa . 
Minister nie dat stanowczej odpowiedzi. 
O tem w ykolejeniu si?? p. Chomiuskieg?? do?? 
nosi ca??a warszawska prasa. 
Tragiczna ??mier?? dila??aezki P. 0 . W, 
(Z) Zamieszka??a przy ulicy Nowy Zjazd w 
Warszawie, 22-let.nia urz??dniczka pa??stwowa, 
Ewa Niewiarowska, wyslrra??sm z karabinu zra?? 
ni??a si? w pier?? tak, as wkr??tce p??tam zako???? 
czy Ja w s3??:Jah?? ??ycie, ??. p. Niewiarowska by??a 
wybitnym cz??anlicsn P. O. W ., w czasie wojny 
bolszewickiej z polecenia w??adz wojskowych 
polskich nr aw si?? sig kOkskroj&is do Ro??yi, 
sk??d zawsze udawa??o si?? jej powr??ci??, mimo ??e 
dwa razy stawa??a przed bolszewickim s??dem 
wojennym . Za zas??ugi po??o??one by??a dwukro?? 
tnie nagrodzona krzy??em w alecznych. W li??cie 
pozostawionym do rodziny o??wiadcza, ??e ginie 
dobrowolnie,; gdy?? nie ma w i??cej cn i sil, ani 
ch??ci do wa??ki s trudno??ciami. 
Blaczega Sohiiler n is j s s i popularnym 
postf w??r??d N enne??w? 
Jak wiadomo Niemcy wi??cej powa??aj?? jako 
poet?? Goettego, ani??eli Schillera. A przecie?? 
Schiller by?? te?? wielkim poet??, albowiem pisa?? 
nietylko dla Niemc??w, ale i dla innych naro?? 
d??w, to te?? Niemcy nazywaj?? go ???nietakto?? 
wnym". 
Mianowicie Schiller napisa?? Anglikom 
Mary?? Stuart, Francuzom D ziewic?? Orlea??sk??, 
Hiszpanom Don Carlosa, W??ochom Pieska z Ge?? 
nui, Syeylianom oblubienic?? z Messyny. Szwaj?? 
carom Wilhelm a Telia, Austryakorn Wall.m stei- 
na, a Prusakom hapisa?? ?????b??jt??w ". 
???;,> ????? -AgtgS' 
Rz??d Rzeszy publikuje obecnie Bia???? Ksi??g?? 
w sprawi?; efeapa??yi Bu??r. Materya?? obejmowa?? 
b??dzie 54 stron, i za wiera?? ma W??aystkis akta 
dotycz??ce osial??ii??h wypadk??w na Zachodzie 
Niemiec. 
dokumenty te przypadkowo nie zna kiow a ??y si?? 
w kasetce. Sprawc?? w??amania aresztowano w 
chwili, gdy mia?? przekracza?? granic?? w??gier?? 
sk??- Jest to urz??dnik adwokacki nazwiskiem 
Albeit Sinai. O??wiadczy??' On, ??e za mierza?? iiciec 
do Indyi, ale nie mia?? przy _ sojue pie?? 
ni??dzy. 
??? 
Sprawa przedstawia Fi??_ dosc nie- 
jar-uo. Przyczyny tego w??amania, kt??re wywo?? 
??a??o wielkie wra??enie nie zosta??y dotychczas 
wyja??nione. 
??? ??? ?? ----------- 
Pogrzeb Poleg??ych poi Rokitna 
Sensacyjna kraazie?? polityczna 
Budapeszte??skie pismo ,.As Est??? donosi, ??e 
w mieszkaniu znanego karlisty, majora Grdett- 
burka, dopuszczono si?? w??amania, celem zra?? 
bowania wa??nych dcknraent??w i maierya????w 
dowodcy/ych, odnosz??cych si?? do proci su, pro?? 
w adzonego przeciw Osztenbutgowi. 
Liczn ych papier??w warto??ciowych, oraz go?? 
t??wki w sumie COO-OOO koron w??gierskich nie 
tkni -to. Rozbito natomiast kaseik?, w kt??rej 
w??amywacze spodziewali si?? znale???? wa??ne do?? 
kumenty. 
Adwokat majora Osztenbnrga o??wiadczy??, ??e I 
Komitet obywatelski, zawi??zany w ??sm?? ro?? 
cznic?? wymarszu II. Karpackiej Brygady Le- 
gjon??w celem sprowadzenia zw??ok Poleg??ych 
pod Rokitn??, zamyka z dniem 25, bm. pierwsz?? 
cze???? swojej dzia??alno??ci. Dzi??ki ??yczliw ej po?? 
mocy w??adz i poparciu spo??ecze??stwa w kraju, 
a przedewszvstkiem wspania??ej ofiarno??ci w??o?? 
??cian i obywateli Polak??w na obczy??nie w Ru?? 
munii 
sprowadza zw??oki Bohate?? 
r??w nie??miertelnej szar??y, ase&y 
Je z?o??y?? do wsp??lnej ??o??nierskiej 
mogi??y na ojczystej ziemi, za kt??rej 
wolno???? walczyli i polegli. 
Po latach roz????ki wracaj?? do nas 
???krakowskie dzieci???, wracaj?? u??ani, 
kt??rzy na pierwsze ba??to w alki o niepodleg??o???? 
stan??li p??d sztandarem Oddzia??u Konnego 
Soko??a, formuj??c pierwsze dwa szwa?? 
drony ??wietnego pu??ku 2-go szwo- 
ie??er??w rokitnisftskich. 
Dzi?? wdzi??czne miasto, kt??re ich ??egna??o, 
id??cych do boiu ma sp??aci?? ostatni d??ug w obe?? 
pami??ci Swoich Bohater??w''w zamian za za ?? 
szczytne miano M acierzy szwadronu, okrytego 
chwa???? na polach pod Rokitn??. 
Pograeb rotm. W??sowicza i jego 
u??an??w ??? w niedsiel?? dnia 2i5-go 
Sutego b. r. ??? 
ma by?? i b??dz5e 
w????!k?? roanifestacy?? ??a??obn??, kt??r?? 
obywatele miasta Krakowa z??o???? nale??ny ho??d 
13 trumnom Poleg??ych Bohater??w. W tem 
przekonaniu Kom itet obywatelski zwraca si?? 
do og????u obywateli naszego miasta, Ducho?? 
wie??stwa, w??adz i instytucyj publicznych, Zwi??- 
k??w i Stowarzysze?? narodowych, spo??ecznych 
o??wiatowych itp. Cech??w, Organizacyi zawo?? 
dowych i robotniczych oraz do m ??odzie??y 
szk???? ??rednich i akademickich z t?? wiar??, ??e 
w szyscy spe??ni?? sw??j obowi??zek. 
Program Uroczysto??ci. 
Poch??d pogrzebowy zawi????e Si?? w niedziel?? 
dnia 25, bm. o gods. 12 w po??udnie 
przy kapficy sspitaia wojsk, przy 
u!.Wroc??awskiej, gdzie zbior?? si?? przed- 
stawkiele 2-go pu??ku szwole??er??w 
W niedziel?? 25-???? lutego, 
rokit, i duchowie??stwo. Oddzia??y w o jsk , 
za??ogi krakowskie i szwadron honorowy 
2-go pu??ku szwole??er??w pod naczelnem do?? 
w??dztwem gen. Szeptyckiego ustawi?? si?? na 
placu u wylotu ul. D??ugiej przed budynkiem 
szpitalnym. 
Szko??y ??rednie ?? akademickie 
zbior?? si?? i ugrupuj?? do pochpdu w ul. Szlak 
od strony ul. Krowoderskiej, natomiast r e ?? 
prezentanci stowarzysze??, inst??icji 
oraz c e c h y po przeciwnej stronie ul. Szlak, 
sk??d wst??pi?? do post??puj??cego pochodu b e z ?? 
po??rednio po oddaiaJaci-i w ojsko?? 
wych, Strzelca i Stow. b. Legioni?? 
st??w. 
Ustawieniem pochodu kierowa?? b??d?? cz??on?? 
kowie komitetu obyw. 1 akademicka stra?? ho?? 
norowa. 
Z a duchowie??stwem post??powa?? b??d?? t r u ?? 
mny poleg??ych z??o??one na lawe?? 
tach arm atnich w otoczeniu honorowego 
oddzia??u 2. pu??ku szwole??er??w, za niemi ro?? 
dziny poleg??ych, a w dalszym ci??gu reprezen?? 
tanci Rz??du, Senatu i Sejmu, W ??ad z cywil?? 
nych i wojskowych, Rada, m, Krakowa, kt??rzy 
oczekiwa?? b??d?? na przybycie pochodu przy 
g????wnem wej??ciu do ko??cio??a Maryac- 
kiego. 
Po zatrzymaniu pochodu nast??pi uroczyste 
pokropienie zw??ok przez ks. Bisk. 
Sapieh?? i dekorasya trumien krzy?? 
??am i Virtuti militari. 
P o przem??wieniu reprezentanta komitetu 
obywatelskiego i prezydyum miasta poch??d 
przejdzie ul. Florya??sk?? wprost n a c m e n ?? 
tarz krakowski. Poch??d zamykaj?? od?? 
dzia??y wojskowe, kt??re przy spuszczeniu zw??ok 
do grobu oddadz?? salwy honorowe. 
Delegacy?? stowarzysze??, instytucyj itp. ze?? 
chc?? zg??osi?? jak najrychlej sw??j wsp????udzia?? 
na r??ce sekretarza komitetu adwokata D r a K . 
Ostrowskiego (ul. Szewska 20 I. p.), kt??ry 
udziela wszelkich informacyj w godz. 4??? 6 
popo??. M ??od zie?? akademicka zechce zg??asza?? 
si?? do stra??y honorowej u zast. sekretarza 
p. Patro??skiego (Fa . Rudnicki, Linia A - B ). 
-????? 
ieisstfdne iidania masarzy irze??nikow. 
W czo raj przedpo??udniem w sali konferencyj?? 
nej magistratu obradowa??a komisya cennikowa, 
kt??ra m ia??a rozpatrze?? nowe ????dania piekarzy, 
masarzy i r??e??nik??w. 
Korrti??ya cennikowa wobec tendencyl zni??ko?? 
wej dolara i braku cen z targu mi??snego i zbo??o?? 
w ego ??? ech wali??a odroczy?? obrady komisyi na 
-3?? 
czas nieograniczony. 
Wed??ug nowego cennika, o kt??rego aprobat?? 
wnie??li do magistratu w dniu wczorajszym ma?? 
sarze i rze??nicy 1 kg. mi??sa z dok??adk?? koszto?? 
w a ??by 7.208 mk, za?? bez dok??adki 8.600 mk. 
W??dliny natomiast mia??y podro??e?? o 20 procent. 
Niemniej piekarze za????dali podwy??ki 20 procent 
federca uj??ty przyzna?? s!?? 
Z Poznania telefonuje (Z). W pia???tek uj??to 
Antoniego Sobczaka morderc?? rodziny Kosta- 
r??w w Fi??tkoide. Aresztowany zezna??, ??e mia?? 
wsp??lnik??w. 
Zeznanie to jednak okaza??o si?? 
fa??szy w e. Zbrodni dokona?? w nast??puj??cy apo* 
s??b: 
Sobczak s??u??y?? przedtem u jednego gospoda?? 
rza, sk??d zosta?? wydalony za krad??ie??. Uda?? 
si?? wi??e do Poznania, gdzie pozna?? Koster*, u 
ki??rfego te?? zgodzi?? si?? do s??u??by. Z Koster?? 
uda?? si?? do Pi??tkowa, a potem mia?? wyjecha?? 
do Poznania po rzeczy. Dowiedziawszy si?? je?? 
dnak, ??e Kostera posiada dolary 
POWZI???? PLAN MORDERSTWA 
i rabimk?? i zamiast wyjecha?? nkry! si?? w s??o?? 
mie na poddaszu w domu Kostery, gdzie prze?? 
bywa?? od 8 do 12 bm. ??ywi??c si?? produktami, 
skrad??ionemi ze spi??arni. Wyczekiwa?? pr??ytem 
na stosown?? chwil??. 
W nocy ?? poniedzia??ku na wtorek ubieg??ego 
tygodnia uda?? si?? rano d?? stajni, gdzie spa?? no?? 
wo przyj??ty parobek i dwoma uderzeniami ci?????? 
kiego m??ota 
ZMIA??D??Y?? MU CZASZK?? 
Wkr??tce potem nadszed?? sam Sostera, a gdv 
iiw Flfl 
da swy^Si bastyaSsklch czyn??w. 
wchodzi?? do stajni Sobczak ukryty za drzwia?? 
mi wyskoczy?? i 
I ZAMORDOWA?? GO UDERZENIEM M??OTA. 
W??wczas wyszed?? na podw??rze i czatowa?? na 
s??a????c??, a gdy ta w ysz??a pad??a r??wnie?? pod n- 
derzenism m??ota. Kostsrnwa zaniepokojona d??u?? 
g??. nieobecno??ci?? m????a i s??u????cej wysz??a na 
podw??rze, gdzie r??wnie?? 
PAD??A OFIAR?? ZEZWIERZ??CONEGO MOR?? 
DERCY. 
W tej chwili nadjecha?? mleczarz, kt??remu jed?? 
nak Sobczak o??wiadczy??, ??e dzi?? mleka niema, 
poczem ten??e odjecha??. Po odje??dzie mleczarza 
uda?? si?? Sobczak do domu, 
W Y W O ?? A ?? NAJSTARSZEGO 12-??STNIEGO 
SYNA KOSTERY, 
zaprowadzi! 30 do slosk??y i zamordowa?? go m??o?? 
tem, po erem wr??ci?? do doLtm i 
ROZBI?? CZASZK?? 9-LETNIEJ C??RECZCE. 
Nast??pnie zabra?? si?? do rabunku. Przedewszyst- 
kiem ubra?? ??i?? w ubranie zabitego Kostery, po?? 
czem za??adowa?? kilka work??w ??bo??a na w??z, 
zabra?? pieni??dze, zaprz??g?? konia i chcia?? Odje-, 
cha??.
		

/ikc_1923_027_0007.djvu

			???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" ??? 
Nr. 27. ??roda 21. lutego 1923. 
7 
Z t o w Szw^icaryi. 
Szwajcarscy najm??odsi ???m i?? 
lusi??scy" je??d???? sobie ob e ?? 
cnie wygodnie po ??niegu 
w w??zeczkach, zaopatrzonych 
w p??ozy, takie jak u zwy?? 
k??ych sanek. N a rycinie po 
wy??ej umieszczonej widzimy 
taki w??zek sanki. 
??? W tej chwili us??ysza?? pl??cz 2-leiniego opn- 
Bzczcnaoo dziecka. W r??ci?? wi??c do domu, za ?? 
ni??s?? dziecko do stodo??y i 
ZAMORDOWA?? JE, ROZBIJAJ??C MU G??OW?? 
tym samym m??otem. Nast??pnie wsiad?? na w??z 
i odjecha?? 
W Poznaniu zatrzyma?? si?? przed towarzy?? 
stwem ???R olnik" , powierzy?? konia jakiemu?? 
j przechodniowi, a sam sprzeda?? zbo??e za 375 
i tysi??cy marek. Stamt??d poszed?? do jad??odajni 
; na obiad, poczem za?? do swojego znajomego, 
kt??remu si?? przyzna?? do wszystkiego. Stamt??d 
uda?? si?? do jubilera, w celu ocenienia zrabowa- 
, nego zegarka, a nast??pnie poszed?? do banku 
i zmieni?? dolary. P????niej przebywa?? kilka dni u 
I znajomego i w chwili gdy mia?? wyjecha?? do 
I Gniezna wpad?? w r??ce sprawiedliwo??ci. 
Znowu wymordowanie cale] rodziny 
(Z) Przy ul. Ogrodowej w ??odzi wymordowa?? 
no ca???? rodzin?? Grossman??w, sk??adaj??c?? si?? z 
m????a, (lat 28), ??ony (lat 22) i l-miesi??czneso 
dziecka. Zbrodniarze celem zatarcia ??lad??w pod?? 
palili mieszkanie, s??siedzi jednak ugasili za w ?? 
czasu po??ar. Powodem morderstwa by??y dolary, 
jakie Grossman przed niedawnym czasem otrzy?? 
ma??. 
dn. 18 b. m. napad?? na ul. J??zefa na I. Reinkran ta.. 
Obydzi??ski przebiw szy no??em Rein&rauta zrabowa?? 
mu p??l rnilin. marek. 
??MIA??E W??AB|A NIE. Onegdaj skradziono ze skle?? 
pu J. Witelsa przy ul. B??p. Meizelsa 1. 12, 10 sztu?? 
czek bia??ej m ateryi w czarne paski na podszewki do 
r??kaw??w wart. oko??o 6 milion. Sprawcy weszli do 
niewyko??czonego jeszcze sklepu przez drzwi, kt??re po 
silniejszem pchni??ciu otw ar??y si??, a st??d dostali si?? 
do sklepu Witelsa przez otw??r w ??cianie, przegra?? 
dzaj??cej oba sklepy. 
Z krata. 
(Z) NA WCZORAJSZE UROCZYSTO??CI KOPER?? 
NIKOWSKIE w Warszawie przys??a?? telegram rektor 
uniwersytetu im. Masaryka w Bernie morawskiem. 
(Z) PLANY INWESTYCYJNE NA KOLEJACH. 
Ministerstwo kolei ??elaznych wyst??pi??o na radzie mi 
nistr??w z planem og??lnym inwestycyi kolejowych, 
obliczonym na lat 10. m aj??cym na celu podniesienie 
sprawno????i naszych kolei. 
(Z) KONGRES BADAN PSYCHICZNYCH. Kongres 
bada?? psychicznych, kt??ry si?? odby?? w toku 3??*21 
w Kopenhadze uchw ali?? termin nast??pnego kongresu 
na jesie?? 1923 roku w Warszawie. W tym celu z inii- 
cyatywy polskiego towarzystwa bada?? psychicznych 
zawi??za?? si?? w Warszawie komitet organizacyjny 
(Z) KINA WARSZAWSKIE STRAJKUJ??, jak wia?? 
domo. T??umacz??c si?? t?? okoliczno??ci??, magistrat mia?? 
sta Warszawy nie wyp??aca ga??y artystom teatr??w 
miejskich. 
ZWYCI??SKI PLEBISCYT PRZECIWALKOEOLO- 
LOW2 W TY??MIENICY. Dzie?? 11 b. m. zapisze si?? 
z??otemi g??oskami w bistoryi Ty??mienicy, gdy?? jest 
pierwszym pomostem zgody, rzuconym mi??dzy obie 
biatnie narodowo??ci, polsk?? i rusk??.??? Ca??a katolicka 
ludno????, 
stanowi??ca jedent??cie dwunastych cz????ci 
mieszka??c??w miasta, a obdarzona przez w??adze pol?? 
skie czterema wyszynkami, (wy????cznie ??ydowskimi), 
o??wiadczy??a si?? 1.753 g??osami na 1.776 glosuj??cych 
a 3261 uprawnionych do glosowania za zniesieniem 
wszystkich wyszynk??w w mie??cie. Zatem w styczniu 
1924 r. znikn?? w Ty??mienicy 
wszystkie spelunki 
hakchusowe i zapa??uje atmosfera trze??wo??ci, u m iar?? 
kowania. 
USUN???? KSI????Y ??? HAKATY5T??WI Z Katowic 
torzymali??my obszerne pismo z wyliczeniem szeregu 
ksi????y na polskiej cz????ci G??rnego ??l??ska, kt??rzy s?? 
dalej hakatystami i germanizatorami. Tych wszy?? 
stkich ksi????y nale??y usun???? tembardziej, ??e po tam?? 
tej stronie ??l??ska prowadz?? cyniczn?? polityk?? gw a???? 
tu W obec polskich parafian. ??i hakaty??ci w sutan?? 
nach l??yli nawet po ??mierci cze???? ??. p. ks. Wajdy. 
U nas np. zjadliwym hakatysta jest mi??dzy innymi 
proboszcz w Krzy??owi??ach w powiecie pszczy??skim.. 
Poczt i Telegraf??w w W ilnie otrzyma??a od Minister- 
niepewnych pod wzgl??dem narodowym, bo ich pa?? 
rafianie nie przyim??, jak to si?? ju?? zdarza??o. 
 nimi a broni??cym si?? psrsonalem powa??niej- 
si?? na linii kolejowej Opole??? Bytom wypadek sza potyczka. W rezultacie tego odnios??o prze- 
przypominaj??cy ??yw o napady na amerykan- szlo l i kolejarny wspomnianego poci??ga ei????- 
skim dzikim zachodzie. Mianowicie na perso- | sze lab l??ejsze rany, a kiikn z nich nawet e s - 
nal poci??gu osobowego d??????cego z Opola do j siano przewie???? do szpitala. Dok??adna liczba 
Bytomia napadli uzbrojeni ladzie, kt??rzy roz- : rannych nie jest jeszcze skonstatowana. Ostat- 
pocz????i formaln?? walk?? z psrsonalem kontro- i ni napad spowodowa?? niemieckie w??adze kole- 
??nj??cym bilety jazdy. Zuchwa??o???? napastni- I jowe do udzielenia ochrony personalowi kolejo- 
k??w dosz??a do tego stopnia, ??e na dworcu kole- i wemu, przez oddzia??y kolejowej s??u??by bezpie- 
jowyrn w Schakan.au w ywi??za??a si?? mi??dzy ! cze??stwa. (A W ). 
--------- a ?? ---------- 
Dzisiejszy numer ???Mustr. Kuryera Co- 
. 
dzieansgo??? za viara 14 stroik druku. 
--------- o??o--------- 
W KNAJPIE. 
Nagraj m i, grajku, t?? piosnk?? cichutko... 
w iesz kt??r??... t?? jej piosenk??. 
Gra??e?? j?? cz??sto... pami??tasz?.. 
??? 
sta?? blizko, bliziutko, 
na strunach po?????? swoj?? wprawn?? r??k?? 
i graj... 
Pam i??tasz? ona s??ucha??a j^j ze mn??... 
to tak niedawno... w iesz przecie... 
co m??wisz? pusto, ??wiat??a gasz??, ciemno? 
i c????? niech gasz??!... 
ja tylko j?? mia??em na ??wiocie.. 
Wi??c graj... 
Bo widzisz, ja j?? kocha??em... tak w??a??nie 
jak twoja piosenka ??piewa... 
Ty?? przerwa??? c???? mi ??e gospodarz za??nier 
wszak on si?? budzi, gdy win o nalewa, 
w i??c graj... 
Grajku! chc?? Zwierzy?? ci m?? tajemnic??: 
ona odesz??a!... Ty chcesz u??iec tak??e? 
chcesz bym zn??w poszed?? tam, na jej ulic??, 
pod znane okna? i poc???? to? wszak??e 
tam niema nikogo!.... 
Jah- 
----- O------ 
DALSZE CEGIE??KI WAWELSKIE ufundowali: 
4091 Andrzej Gaworski, Leonard Gierycz i Stan. Ja?? 
kubowski, 4092 Eugen. Jakubowski, W o je . Janika i 
Konst. Janiszewski, 4003 Stan. Kaczyna, Franc. Kle- 
paczewski i W??ad. Maksym, 4094 B??a??ej Papie??ski, 
Max. Podstolski i Stefan Raczkowski, 4095 Wac??aw 
Rejmer, Aleks: ??urowski, W??ad. Reiner i Alek??. ??u- 
chowski, 4096 Dyr. Stan. Sinreczy??skiemu sem. im. 
Preisendanza, 4??97 Pam i??ci in??. Gust. Gebhardta, 
wdowa, 4098 Eugeniusz i Emilja Smidowiczowie, 
Krak??w, 4099 Kolonia polska Thomas Coeltho Pa?? 
rana i 4100 Ziwi??zek ziemian pow. Olkuskiego. 
NA ODNOWIENIE KATEDRY I GROB??W KR??L. 
NA WAWELU z??o??yli: Ks. biskup Ad. Sapieha 1 mi?? 
lion Mk., Prof. dr. Kumaniecki 10.000 Mk., T. Giesz- 
czykiewicz 50.000 Mk., Tom. B??tkowski 10.000 Mk., 
Bank Ma??opolski 2 miliony Mk., X . Prymas Kard. 
E. Dalbor 100.000 Mk., Dawid Abrahamowicz 50.000 
Mk., Dr. Rowi??ski 50.000 Mk., Dr. J. Kuczkowski 
25.000 Mk., Dr. Jerzy hr. M vcielski 100.000 Mk. 
------0 ----- 
NABO??E??STWO ??A??OBNE ZA S. P. PREZY ?? 
DENTA MIASTA J. LEA. W dniu 21 b. m., jako w 
pi??t?? rocznic?? zgonu zas??u??onego prezydenta miasta 
Krakowa odb??dzie si?? staraniem gminy m. Krakowa 
nabo??e??stwo ??a??obne w ko??ciele OO. Franciszka?? 
n??w o godz. 8 i p???? rano. 
ZNI??ONA TARYFA TELEGRAM??W DO STAN??W 
ZJEDNOCZONYCH. Rozporz??dzeniem min. poczt z 
dn. 26 b. m. zosta??a ??ni??ona taryfa telegraficzna dla 
telegram??w adresowanych do Stan??w Zjednoczonych 
p????n. Ameryki o 35 centim za s??owo. Zni??ka ta do?? 
tyczy wy????cznie telegram??w wysy??anych drog?? ra- 
djo (telegrafem bez drutu), kt??ra jest ta??sz?? i korzy?? 
stniejsz?? od ta ryfy obowi??zuj??cej dla telegram??w 
wyprawianych do tych miejscowo??ci drog?? telegr. 
(drutem). Telegram y takie mog?? interesanci nadawa?? 
w e wszystkich urz??da??h poczt, i telegraf. R zeczypo?? 
spolitej Polskiej i poda?? drog?? ???via Radio France". 
Napis ten jest bezp??atny. 
HOJNY DAR NA TOWARZYSTWO RATUNKOWE 
Za po??rednictwem sekretarza prez. magi3t.raiu p. Stia 
sika zebrano od cz??onk??w Rady miejskiej oraz urz???? 
dnik??w Mgtu na cele Towarzystwa 
ratunkowego 
kwot?? 404.000 mkp. 
APEL DO B. LEGIONIST??W. Stowarzyszenie U. 
legionist??w zWraCa si?? do cz??onk??w swoich jak te?? do 
og????u ??j, legionist??w z wezwaniem do korporatywne- 
go wzi??cia udzia??u w uroczysto??ci sprowadzenia 
zw??ok bohater??w rokitnia??skich. W tym celu zbior?? 
si?? legioni??ci w dn. 25 b. m. w niedziel?? o godz, 
11.30 przy ul. Szlak (na odcinku od ul. D??ugiej ku 
ul. Krowodefskiej). 
Z ??YCIA M??ODZIE??Y. 
???Odrodzenie" Stow. M??. 
Akadem, urz??dza nadzw. w alne Zgromadzenie we 
czwartek d. 22 bm. o g. 7 wiecz. Kanonicza l??, I p, 
jiJ??ODOCIANI ???STRZELCY". Wczoraj przytrzymano 
na tut. dworcu kolejowym 2 trzynastoletnich stu?? 
dent??w M. H. i E. F. z Ostrowa, kt??rzy zbiegli z de?? 
mu rodzicielskiego. Okaza??o si??, ??e m ??odzieniaszko?? 
wie ci jechali na polowanie w Tatry, L??d??c uzbrojeni 
we floberty. 
NAPAD ULICZNY. Policya uj????a niejakiego Wl. 
Obydzi??skiego (Jat 22) z Krakowa, kt??ry wieczorem
		

/ikc_1923_027_0008.djvu

			???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" 
??? 
Nr, 27. ??roda 21. lutego 1923. 
2 dziedziny modf. 
Torebki, buciki, 
r??kawiczki. 
Najmodniejsza toreb?? 
ka r??czna ??? to zam 
szowa, ciemna, elegan 
cka, dyskretna, taka, ja ?? 
k?? widzimy na powy???? 
szej rycinie... 
Bucik modny ??? na- 
przek??r zimie ??? od?? 
s??ania n????k??, a spoiz??- 
dzonyjestr??wnie??zzam- 
szu lub z kolorowej sk??r?? 
ki giemzowej, wyt??acza 
nej w fantastyczne d e?? 
senie. ??? 
R??kawiczki od?? 
zyskuj?? znowu prawo 
obywatelstwa i staj?? si?? 
niezb??dnem uzupe??nie?? 
niem eleganckiej toale 
ty. N a ilustracyi naszej 
widzimy najnowsze pa?? 
ryskie modele r??kawi?? 
czek z giemzowej gla?? 
ce sk??rki. 
P??acono w Krakowie za 
39.000??? 38.200 
38.400??? 33100 
180.000??? 177.000 
15-500 
??lub p. W??odzimierza Piotra Weso??owskiego, 
art. teatru ???Opera i Operetka???, z p. Ludwik?? Mar- 
klewiez??wn??, urz??dn. Banku Przemys??owego w Kra?? 
kowie, odby?? si?? dnia 10 lutego w ko??ciele ??w. 
Floryana. Zwi??zek ma????e??ski pob??ogos??awi?? ks. 
pra??at dr J??zef Kulinowski. 
----- O----- 
Na budow?? ko??cio??a w Pr??dniku Czer?? 
w onym z??o??yli: J??zef W??jcik Bochnia 100??Mk., 
Klemens Steciwko Dyn??w 2000 Mk., N. N . Krak??w 
50.000 Mk., Kiaszior OO. Bernardyn??w Kalwarya 
zeb. 10.000 Mk., J??zef i Marya Czechowscy Opo?? 
czno 5000 Mk., 
Stanis??awa BatKowa Wadowice 
3000 Mk., F. Taklus Sandomierz 2000 Mk., X. Dr. 
FK\. Og??rkiewicz D??bniki (ze sk??adki w ko??ciele) 
45.000 Mk., Bank handlowy w Warszawie 25.000 Mk., 
X. M . D??bowski Kratc??w 1000 Mk., X. J??zef R??czka 
Bestwina 8000 Mk., J??zef Cehak Regulice 10.000 Mk. 
M. Morbitzer D??bica 4000 Mk., J??zef AAaiach Sta?? 
nis??aw??w 10.000 Mk., 
X. Dr. Stanis??aw Domasik 
Bia??a 5000 Marek, S??awa K??dzierska K??ty 3000 
Mk., X. Jan Szneider Komorowice looo Mk., X. 
Juljan Migda??ek Brzeszcze 3ooo Mk. 
L KORPUS WETERAN??W WOJSKA POLSKIE?? 
GO na, sprowadzenie zw??ok Rokitnia??czyk??w 25.000 
marek poi. 
-------- o ?? o ------- - 
TEATR, LITERATURA i SZTUKA. 
,JANOSIK" A . GALIGY. Dzisiaj powtarza teatr 
im. S??owackiego barwn?? ba???? Andrzeja Galicy. 
Dawno niewidziana w takiej okaza??o??ci oprawa sce?? 
niczna,. rjiakom ita re??yserya i gra artyst??w oraz 
urozm aicenie akcyi pi??kn?? ilustracy??, muzyczn?? p. 
Meyorholda czyni z ???Janosika" niezwykle zajmu-, 
j??ce widowisko o wysokim poziomic artystycznym. 
??piewy w akcie L i IV. wykonuj?? cz??onkowie ch??ru 
Tw a Oratoryjnego. 
PO PREMIERZE ???WIERT MIRCEWY W ???BAGA?? 
TELI"- 
Wczorajsza premiera sensacyjnej sztuki Ur- 
wancowa ???Wi??ra Mircewa" ??ci??gn????a do ???Bagateli" 
w ykwintn?? publiczno????, kt??ra szczelnie wype??niaj??c 
w idow n i?? z zapartym oddechem ??ledzi??a przej??cia pi???? 
knej Wiery. Wczorajsz?? premier?? zaliczy?? mo??na do 
najlepszych w tym sezonie. 
???Wiera Micerwa" ma zapewnione d??ugotrwale po?? 
wodzenie, do kt??rego przyczyni?? si??: wspaniale de- 
koracye, koncertowa gra wszystkich wykonawc??w z 
pp. Koz??owsk??, Ordy??sk??, Berskim, Karasi??skim. ????- 
towskim i Winklerem na czele i ??wietna re??yserya 
mistrza Nowackiego. 
??? W iera " gran?? b??dzie przez wszystkie wieczory 
bie????cego tygodnia. 
DYREKCYA TEATRU ???BAGATELA" prosi nas o 
zaznaczenie, ??e futer do ???Wiery Mircewy" dla pp. 
Koz??ow skiej i Ordy??skiej dostarczy??a znana krako?? 
wska firma K. i R. Mc/or. 
OPERA I OPERETKA. Elna Gistedt, znakomita pri- 
madonna ??wiatowej s??awy wyst??pi go??cinnie W Kra?? 
kowie dzi?? we wtorek 20 bm. w operetce ,B. Kalma- 
na ???Ksi????niczka czardasza" w roli tytu??owej. Jutro 
we ??rod?? 21 bm. powt??rzenie ???Ksi????niczki czardasza" 
z p. E. Gistedt. na czele. 
WIKTOR GILLE, znakomity pianista, kt??ry kon?? 
certowa?? z niebywa??om powodzeniem w Warszawie i 
Lwowie, wyst??pi w Krakowie dzi??, we wtorek, 20 bm. 
Ca??y doch??d przeznaczy?? artysta, na odbudow?? W a?? 
welu. 
455 
KWARTET POLSKI, ciesz??cy si?? nietylko w Polsce, 
ale te?? i za granic* zas??u??on?? s??aw??, wyst??pi u nas 
po raz pierwszy we czwartek, 22 bm. Zainteresowa?? 
nie tym koncertem jest ogromne. 
456 
OLGA DESMOND, s??awna tancerka i s??ynna gwia?? 
zda filmowa, czaruj??ca zawsze sw?? niezwyk???? pi???? 
kno??ci??, wyst??pi w Krakowie tylko jeden raz, a to 
w pi??tek, 23 bm. w Miejskim Teatrze im. Jul. S??o?? 
wackiego o godz. .10 wiecz??r i odtworzy nowy i bo?? 
gaty program. Pokup na bilety w Kasie Teatru im. 
S??owackiego jest ogromny. 
457 
ANTONI KOHMANN, znakomiy tenor opery mona?? 
chijskiej i frankfurtskiej, da si?? s??ysze?? po raz pier?? 
wszy w Krakowie, w niedziel?? 25 bm. 
458 
WIECZ??R KAZIMIERZA TETMAJERA odb??dzie 
si?? w Kollegium wyk??ad??w, Rynek 39 A??? B, w 
czwartek o godz. 7 Prelekcy?? wyg??osi prof. M. Szyj- 
kowsfei. ilustracye ??? znakomita recytatorka, Laura 
Pytliiiska, c??rka M aryi Konopnickiej. 
TR3EGI WYK??AD Dra MELANII GRAFCZY??- 
S33EJ O CHOPINIE w Instytucie Muzycznym ??w. 
Anny 2, II. p. dzi?? we wtorek o godz. 6.30. Przy for?? 
tepianie prelegentka. 
PRZEDSTAWIENIE W??O??CIA??SKIE W GORZO?? 
WIE, FOW. CHRZANOWSKIM odby??o si?? dnia 10 i 
.1.1 bm. pod re??ysery?? p. K. Stacha, kierown. tamtej?? 
szej szko??y ludowej na doch??d T. S. ?? . Ode?? 
grano obrazek ludowy p. t. ???Zr??kowiny u Druzga??y". 
Sztuka ta odegran?? zosta??a doskonale przez miejsco?? 
w ych gospodarzy z udzia??em naczelnika gminy. 
---- 0---- 
REPERTUAR TEATR??W KRAKOWSKICH: 
TEATR IM. JULIUSZA S??OWACKIEGO. 
Wtorek: ???Janosik???. 
Srotia: ???Janosik". 
TEATR ???BAGATELA" 
Wtorek: ???Wiera Mircewa???. 
??roda : ???Wiera Mircewa???. 
Czwartek: ???Wiera Mircewa??? . 
Pi??tek : ???Wiera Mircewa???. 
Sobota popo??.: 
???Szyldkretowy grzebie????? (ceny 
zni??one). 
' 
Sobota wiecz.: ???Wiera M???rcewa???. 
Niedziela popof.: ???Zongier??? (ceny zni??one). 
Niedziela wiecz. : ???Wiera Mircewa???. 
Poniedzia??ek: ???Wier?? Mircewa??? . 
TEATR MIEJSKI 0PF.KA I OPERETKA. 
Wtorek : ???Ksi????niczka czardasza??? . 
??roda : ???Ksi????niczka czard=>sza???. 
Dolary 
czeki 
Funty szterllngi czeki 
Floreny holenderskie czeki 
Franki francuskie 
czeki 
??? 
belgijskie czeki 
??? 
szwajcarskie czeki 
Liry 
??? 
czeki 
Marki niemieckie czeki , 
Korony austryackie 
??? 
czeki 
??? 
czeskie 
??? 
czeki 
2350-2375 
2025 
7200-7400 
1800 
1950 
172-1 .74 
054 
0-56 -0 -55 
1250 
1100??? 1130 
AKcye Ton , itandl. i przem.: 
Walula markowa 
ofiarow. i??dina 
transakeye 
Polskis Tow. hand. 
3900 4300 
3950??? 4050 
???Pharma" 
17000 20000 19000-18500 
Polski Glob 
1000 1100 
1050??? 1000 
??egluga polska 
1C00 1100 
1075??? 1050 
Zieleniewski 
72000 78000 73000??? 75000 
Parowozy 
10000 13000 11750??? 12000 
???Rutomotor??? 
3000 3600 
3200??? 3500 
H. C egielski 
120000 1.30000 
127000 
???Trzebinia??? 
24000 28000 26500??? 26600 
???Pocisk" 
4500 5500 
5200 
Siersza 
62000 66000 65000??? 64000 
???Tepege" 
36000 40000 38000??? 38500 
Polska nafta 
7500 8500 
8400 ??? 7800 
Krakus 
13000 15000 13800??? 14500 
Chodor??w 
54000 60000 58000??? 56000 
??miel??w 
32000 35000 
34000 
Elektrownia Siersza 
5000 6000 
5700??? 5400 
???Ursus??? Warszawa 
33000 
B.ank Przemys??. 
3800 4800 
4400 
Kuryer handlow o - orzemysk>wy. 
Cile??da pieni????na i paoisrdu/ rfywdend. 
Krak??w, 19 lutego, 
(stm) Brak got??wki jest w dalszym ci??gu naj?? 
wa??niejsz?? cech?? rynku pieni????nego. Na rynku 
walut niepewno???? z og??ln?? tendency?? zni??kow??. 
Dolary got??wkowe sko??czy??y notowaniem 38.100, 
przekazy na Nowy'Jork 33.200. Jeszcze wybitniej?? 
sza jest zni??ka funt??w ??? wi??ksza ni?? w Warsza?? 
wie ??? na 177.000. Godny uwagi jest spadek ko?? 
rony czeskiej: co do marki niemieckiej panuje 
niech???? do jej nabywania, wobec niepomy??lnych 
dla niej prognostyk??w. 
Na rynku papier??w ??ywy ruch, przy kursach 
niejako ???pow??ci??gliwszych???. Pow??ci??gliwo???? ta po?? 
chodzi przedewszystkiem z ogl??dania si??, jaki 
obr??t we??mie ostatecznie sprawa na rynku wa?? 
lut. W ka??dym razie dokonano wielu transakcyj 
wszystkimi prawie gatunkami papier??w. 
Dzi?? robiono ponownie na gie??dzie transakeye 
po??yczk?? z??ot??. 
GIE??DA WARSZAWSKA. 
(Z) Waluty zagraniczne s??abiej. Dolary 37.600, 
Berlin 1.67, Lon dyn 182.000, Pary?? 2330, Wiede?? 
0.56. Milion??wka 1.720. 
GIE??DA SZWAJCARSKA. 
Z U R Y C H (PAT). Berlin 002.75, Holandya 210 i p??* 
N . Jork 532, L o n dyn 24.95, Pary?? 31.70, Medyolan 
25.45, Praga 15 i trzy czwarte, Budapeszt 0.19 i trzy 
czwarte, Bukareszt 2.35, Belgrad 5.15, Sofia 3.10, 
W a rs z a w a 0.01.35, Wiede?? 000.74 i p????, Austryackw 
korona stemplowana 000.75. 
ceny Z??o ra isresra. 
Wdniu19b. m. p??aci??aP.K.K.P.oddzia??w 
Krakowie: 
Za 1 gram czystego z??ota 23.599. 
Za trsonaty zfo te : kor. austr, 7194, marka 
niem . 8458, rubel 18.271, dukat 81.180, frank Unii 
??ac. 6851, dolar 35.512, funt ang. 172.300, gulden 
holend. 14.272, korona skand. 9515. 
Srebro bez zmiany. 
Za dolara papierowego p??aci??a P. K. K. P. 
38.600 w wi??kszych banknotach, za drobne 38.214. 
Ruch spekulant??w oddaj??cych dolary kasie * 
przewidywaniu dalszej zni??ki, by?? du??y. Wczoraj 
wymieni??a kasa oko??o 13.000 dolar??w. 
----- O----- 
Czarna gie??da forom dolara. 
Krak??w, 19 lutego. 
(St- M .l. Rozpocz??ty jeszcze w pi??tek spadek 
dolara wywo??a?? zrozumia??y pop??och najpierw, a 
potem w??ciek??o???? w??r??d waluciarzy. W pierwszym 
ataku paniki pozbyli si?? oni mn??stwa dolar??w, 
ale dalszy ich spadek jest im ju?? nie w smak, 
postanowili wi??c si?? broni??. 
Czarnogie??dzlarze wszelkiego autoramentu roz?? 
pocz??li swoj?? kontrofenzyw?? przeciwko marce 
polskiej od rozpuszczania pog??osek, ??e ta zni??ka 
dolara jest chwilowa. ???To d??ugo nie potrwa, rz???? 
dowi nie siarczy na d??ugo pary* ??? szepc?? oni 
pocichu, gdzie mog??. Ta szkodliwa i przeciwpa??- 
stwowa agitacya odbywa si?? wsz??dzie ??? w ka?? 
wiarniach, na ulicach, po sklepach ??? a ma ona 
na celu tylko obron?? waluciarzy przed dalszemi 
stratami. Maj?? oni na celu znowu podnie???? do?? 
lara i wr??ci?? do milionowych zarobk??w codzien?? 
nych. 
Znamienne jest, ??e krakowska czarna gie??da 
zdradza w tej obronie dolara i zwalczaniu inarki 
polsKiej szczeg??ln?? uporczywo???? I zaciek??o????. 
W Warszawie dolary s??absze, ni?? w KraKowie ??? 
w Katowicach nawet marka polska jest mocniej?? 
sza, ni?? u nas. Ta jednak walka czarnej gie??dy ??? 
z kt??r?? swoj?? drog?? nale??a??oby zrobi?? jaKi?? po?? 
rz??dek ??? nie zda si?? na nic, kurs dolara wyra?? 
??nie zd????a do tego poziomu, na kt??rym si?? ju?? 
niedawno niejako ustabilizowa?? ??? do 35.000. 
Rozwa??ani?? austina 
Krak??w, dnia 20 lutego. 
| 
(St, M.) Wspomina??em ju?? o wyj??tkowo chao?? 
tycznych warunkach, w jakich pracuje nasz 
rynek papier??w warto??ciowych, i o niekorzy- 
! sinej sytuacyi, j??ka si?? przez to wytwarza dla 
???klienta??? czyli dla zwyk??ego posiadacza jakich?? 
kolwiek akcyj. Orjentowanie sin jest dla niego 
specyalnie utrudnione wobec nag??ych skok??w 
i zwrot??w, jakie wykonywuj?? kursa na gie??dzie, 
rzucaj??cej si?? ju?? to do walut i akcyj i naodwr??t, 
a chronicznie cierpi??cej na brak got??wki Pod?? 
trzym ania w trudnych chwilach nie znajdzie 
??? k lient" w bankach, kt??re ???- 
same nie otrzy?? 
muj??c od publiczno??ci wk??adek ??? nie mog?? 
te?? udziela?? kredytu. Ochrony swoich intere- 
s??w nie znajdzie te?? u zawodowc??w banko- i 
wych ??? z rzadkimi wyj??tkami ??? wykonywu- 
j??cych jego zlecenia w najlepszym razie mecha?? 
nicznie i oboj??tnie. Nie odradz?? mu sprzeda?? 
??y przy zni??ce, wog??le nie uwzgl??dniaj?? ???wido?? 
k??w " klienta. 
Drug?? wad?? naszych rynk??w pieni????nych 
jest ich ??? ???wieioliczno????" i ???autonomiczno????". 
Mamy w Polsce cztery gie??dy ??? warszawsk??, 
krakowsk??, lwowsk??, pozna??sk?? ??? a ka??da 
z nich idzie, zw??aszcza odno??nie do akcyj ?????? 
???sobie" . Kursa tych samych papier??w w W ar?? 
szawie, Krakowie, Lwowie i Poznaniu s?? inne??? 
a, r????nice wcale nie ma??e, lecz znaczne i do?? 
tkliwe. Zyskuj??, na nich oczywi??cie ??? nie kli?? 
enci, ale ciekawe s?? tych r????nic przyczyny. 
Zdaj?? si?? tu w ci???? jeszcze pokutowa?? jakie?? I
		

/ikc_1923_027_0009.djvu

			???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" ??? 
Nr. 27. ??roda 21 lutego 1923. 
9 
antagonizmy i niech??ci dzielnicowa, dzi??ki kt???? 
rym np, papiery ma??opolskie niezbyt s??, popu?? 
larne w W arszawie, a akcye warszawskie, je?? 
??eli nawet kursuj??, to maj?? u nas ni??sze kursa, 
ni?? w Warszawie. Typowym przyk??adem tych 
antagonizm??w i gry Interes??w jest tocz??ca.' si?? 
obecnie pomi??dzy Krakowem i Lwowem a W ar?? 
szaw?? ???w alka o Chodor??w". Banki ma??opolskie 
w prow adzi??y akcye Chodorowskie na gie??d?? 
warszawsk??, gdzie akcye cukrowniane Stoj?? 
na setki tysi??cy ??? licz??c s??usznie, ??e tur? ich 
tam p??jdzie w g??r?? i banki na tem Zrobi?? do?? 
bry interes. Ale ??ia gie??dzie warszawskiej s?? 
przynajmniej tacy sami spryciarze, jak w Kra?? 
kowie i Lwowie ??? wi??c gie??dziarze tamtejsi 
??? nie puszczaj??" Ch??dorowa ponad 55??? 58 ty?? 
si??cy. Chc?? ofci sami najpierw zaopatrzy?? si?? 
w dobre kilka tysi??cy sztuk ak??yj ch??d??roW- 
skich, zanim _ naprawd?? poka????, co Chodor??w 
wart 
tak, jak to zrobili przedtem z akcyami 
Zieleniewskiego. Trzeba wog??le zauwa??y??, ??e 
krakowski Zieleniewski i pozna??ski Cegielski 
s?? na razie jedynemi papierami, maj??cemi na?? 
prawd?? popularno???? ???wszechdzielnicow??" . 
W tych warunkach nic dziwnego, ??e papiery 
akcyjne bardzo powoli u nas dochodz?? do kur?? 
s??w, odpowiadaj??cych ich warto??ci wed??ug sta?? 
nu waluty. Podczas gdy np. w Wiedniu kursa 
akcyj sz??y w g??r?? r??wnolegle do spadku koro?? 
n y ??? U na?? pomi??dzy jednym a drugim proce?? 
som ujawnia si?? zwi??zek czasami wprost od?? 
wrotny. Ma to tak??e jednak swoje g????bsze przy?? 
czyny ??? We wspomnianej ju?? ma??ej pojemno?? 
??ci w??asnego rynku pieni????nego, czyli ???k rajo?? 
w ym " braku got??wki i minimalnem, jak dot??d, 
zainteresowaniu si?? zagranicy naszym handlem 
i przemys??em akcyjnym . 
Niejednokrotnie ju?? mieli??my sposobno???? stwier 
dzi??, ??e gdyby jaki?? cudzoziemiec z milionem 
np. dolar??w zechcia?? na seryo Zainteresowa?? 
si?? naszemi gie??dami ??? to bez trudno??ci w y ?? 
kupi??by chyba po??ow?? przedsi??biorstw w Pol?? 
sce. Za 2 dolary akcya. Zieleniewskiego, za 50 
czeskich koron G??rka albo Chodor??w (kt??re le?? 
Praga u nas po cichu wykupuje), za 50 centy?? 
m??w akcya PTH... Wobec tego naprawd?? szcz???? 
??ciem jest, ??e zagranica na razie ma tak ma??o 
zaufania do naszych stosunk??w gospodarczych; 
szcz????ciem oczywi??cie tylko pod tym jednym 
wzgl??dem. Inaczej wszystkie nasze przedsi???? 
biorstwa od paru ju?? lat by??yby w r??kach cu?? 
dzoziemc??w, a polscy akeyonaryusze przekona?? 
liby si??, ile ich akcye s?? warte, ale wtedy ??? kie 
dy by ju?? ich nie mieli... 
TELEGRAMV. 
suftnii mmlis.imtmm, 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
Warszawa, 19 lutego (Szcz.). Dowiadu?? 
j?? si??, ??e w zwi??zku z pierwszem czytaniem 
rz??dowego projektu ustawy o mi??dzynarodo- 
wem i mi??dzydzielnicowem prawie prywatnem 
zapowiedzianem na 29 b. m. rozwinie si?? w 
Sejmie dyskusya nad niedawno wy* 
g??ossonem expos?? ministra spra?? 
wiedliwo??ci. 
f*ojed#n@k gsn. J. Hallera 
z 83seslem Ko??ciaifeowskim. 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
WARSSAWA, 19 lutego. (Z). W zwi??zku ze 
^nanemi zaj??ciami przed gmachem ???Zach??ty" 
po zamordowaniu ??. p. prezydenta Narutowicza 
odby?? si?? ubieg??ej soboty pojedynek na pistolety 
mi??dzy postem gen. J. Hallerem, a pos??em ma?? 
jorem Ko??cia??kowskim. Sekundanci ze strony 
gen. H allera byli dwaj oficerowie, ze strony za?? 
p. Ko??da??kowskiego pos??owie: Siaiarowski i 3a. 
ra??ckL Wymiana strza????w pozosta??a hez wyni?? 
ku, poczem przeciwnicy podali sotne r??ce. SSro- 
n ?? wyzywaj??c?? by??, jak wiadotrio, gfen. Haller. 
Zamach na seesl??. 
(Telefon em od naszego korespondenta). 
B??dsinj '19 lutego. (Z) P rzy ul. Ko??????taja rzu?? 
ci?? kto?? bomb?? dynamitow?? na dom, w kt??rym 
mieszka pose?? Weiazieher. Si???? wybuchu zo?? 
sta??y wysadzone drzw i i ramy okisn, a w okoli?? 
cznych domach powylatywa??y szyby z okien. 
W ybuch nie poci??gn???? za sob?? ofiar w Judsiach, 
poniewa?? pose?? Weinrieher by?? nieobecny. 
Przed domem ustawiono posterunki poiicyjne, 
gdy????? z powodu wvsadzenia drzwi i okien mie?? 
szkanie je??t zupe??nie otw ar??, a w??a??ciciele s?? 
nieobecni. 
^ ___ 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
???Warszawa, 19 lutego. (Szcz) W dniu dzisiej?? 
szym nadzwyczajny komisarz dla walki z dro?? 
??yzn?? p. Hart??eb, zaznajomi?? przedstawicieli 
prasy ze swym zakresem dzia??ania i progra?? 
mem swej najbli??szej pracy. Do zakresu dzia?? 
??ania nale????: 
1) Prawo vela przy udsislanm zeswole?? w y ?? 
wozowych. 
2) Prawo zg??aszania wobec poszczeg??lnych 
ministerstw opinii w sprawia zamierzonych 
zmian w stawkach celnych i taryfach przewo?? 
zowych. 
3) Prawo stawiania wniosk??w w sprawie u- 
dzie??ania wydatnych kredyt??w pa??stwowych 
wsp????dzielniom i instytucjom samorz??dowym, 
oraz domagania si?? dla instytucyj tych ulg ta?? 
ryfowych, celnych i podatkowych. 
4) Komisarz b??dzie mia?? dalej prawo kontro?? 
li cen w tych ga????ziach przemys??u, kt??re korzy?? 
staj?? 2 kredytu pa??stwowego; w jego te?? r??kach 
b??dzie le??a??o kierownictwo walki z przemytni?? 
ctwem. 
5) Komisarz b??dzie mia?? prawo uczestnictwa 
w komitecie ekonomicznym Rady ministr??w z 
g??osem doradczym. 
6) Komisarz b??dzie te?? mia?? prawo zg??asza?? 
nia w Radzie ministr??w za po??rednictwem mi?? 
nistra spraw wewn??trznych sprzeciw??w, prze?? 
ciw uchwa??om komitatu ekonomicznego, o ile 
zapadn?? one w b rew jego o??wiadczeniu. 
7) Ko misarz s??u??bowo podlega?? b??dsie mini?? 
strowi spraw wewn??trznych. 
Co do programu najbli??szej swej pracy, to na 
og???? o??wiadczy?? komisarz Hartleb, ??e jego za?? 
daniem jest organizowania walki z dro??yzn??, 
przeprowadza?? j?? za?? muei ca??e spo??ecze??stwo, 
poniewa?? same ??rodki administracyjne z??a nie 
ulecz??. Z tych zarz??dze?? admihistracyjnych 
ju?? postanowionych wymieni?? komisarz nast???? 
puj??ce: 
Bezwzgl??dne zamkni??cie granic tya wywozu 
pszenicy, ??yta, owsa, kasz, byd??a, koni, trzody 
chlewnej, cwiec, miss a, t??uszcz??w i w??dlin. 
J??czmie??, sf??d, jaja i cukier b??dzie mo??na 
wyj??tkowo wywozi?? za zezwoleniem g????wnego 
urz??du wywozu i przywozu, o ile komisarz na 
wyw??z si?? zgodzi. 
Walka z przemytnictwem ju?? si?? rozpocz??ta. 
W Gda??sku tej najniebezpieczniejszej ???dziurze 
przemytniczej" dzia??a ju?? specyalna dora??na 
komisya, drapa taka komisya roz^oes^-??a dzia?? 
??alno???? na G. ??l??sku i na granicy czeskiej. Spe- 
cya??ne lotne organy kontroli dcraSnej, anty- 
prsemytniesej, rozpoczn?? sw?? dzia??alno???? na 
wszystkich liniach kolejowych i stacyach gra?? 
nicznych. 
Kom isarz stara?? si?? b??dzie o bardzo wydatne 
kredyty aprowizacyjne dla wsp????dsielni i or??a- 
nizacyi samorz??dowych, aprowizuj??cych lud?? 
no????, tak by mo??na by??o obni??y??, a co najmniej 
ustali?? ceny artyku????w pierwszej potrzeby. 
W ko??cowych swych wywodach komisarz 
Hartleb w skazywa?? na ??cis???? ????czno???? zagad?? 
nienia dro??yzny ze spraw?? walutow?? i niedo?? 
maga?? bud??etowych pa??stwa. 
( Telefonem od naszego korespondenta). 
Warszawa, 19 lulego. (W ir .) Przyzna na,Polsce | talion??w celnych. Wojsko w akcyi udzia??u nie 
cs?????? pasa neutralnego zosta??a jisf; w zupe??no??ci | bra??o, 
przez nas obsadzona, przy pomocy policyi i ba- 1 
Litwa poniesie 
mwpadki. 
Polski nie b??dzi?? tolerowa?? gwa??cenia swycb praw. 
Wyja??nienia prezydenta ministr??w gen. Sikorskiego. 
Warszawa. (PAT) Wobec podanych przez 
poselstwo litewskie w Pary??u wiadomo??ci o 
bardzo powa??nych, krwawych incydentach, ja ?? 
kie rzekomo mia??y miejsce w czasie zajmowa?? 
nia pasa neutralnego, mi??dzy Polakami a Litwi- 
nami, zw r??cili si?? przedstawiciele prasy obcej 
???do p. prezesa. Rady ministr??w Sikorskiego z 
pro??b?? o wyja??nienie. P. prezes Rady mini?? 
str??w o??wiadczy??: E ca???? skrupulatno??ci?? po?? 
dawana by??y dotychczas pracz rz??d wiadomo?? 
??ci o akcyi polskiej przy zajmowaniu przydzie?? 
lonej Polsce cz????ci pasa neutralnego. N a pod?? 
stawie decyzyi rz??du cz?????? przyznanego nam 
przez Lig?? Narod??w pasa neuralnego zosta??a 
zaj??t?? jedynie i wy????cznie tylko przy pomocy 
; go obejmowaniu zosta??y jedynie rozbrojo ne ban- 
i dy Saaulis??w i nale??y stwierdzi?? napad regular?? 
nych oddzia????w litewskich na policy?? i ??o??niorzy 
celnych. 2 zabitych i 18-tu rannych ??? oto sgj 
straty, jakie po polskiej stronie dotychczas po- 
j niesiono w tej akcyi. Nadawanie tym incydentom 
| jakiegokolwiek charakteru dzia??a?? militarnych, 
opowiadanie o szeregu rannych w Walkach iUl., 
s?? pozbawione wszelkiej podstawy i rozszerzane 
??wiadomie przez Litw??, zapewne dla w ywo??ania 
wra??enia, ??e s??eszne i na prawie oparte dzia??ania 
Polski s?? pocz??tkiem wojennej burzy na wscho- 
dsde^Z ca???? stanowczo??ci?? o??wiadczam , ??e rz??d 
polski okaza?? do tej chwili jak najdalej posuni??to 
policyi i dw??ch batalion??w stra??y celnej, kt??re j umiarkowanie w danej sprawie. Nie jest rz ec z?? 
obj????y s??u??b?? na nowej linii demarkacyj??ej. 
Si??y te by??y i s?? o wiele s??absza, ani??eli w y ?? 
maga??a tego sytuacya. By??o bowiem rzecz?? wia?? 
dom??, a nawet przez litewskiego prezesa m ini?? 
str??w zapowiedzian??, ??e rz??d litewski nia do?? 
pu??ci do obj??cia terytoryum przyznanego Pol?? 
sce, 
Pomimo to i pomimo mandatu do rozbrojenia 
rz??d polski nie u??y?? ani 1 ??o??nierza, by przez 
czysto administracyjne traktowanie sprawy da5 
dow??d swej jaknajaalej posuni??tej pofcojowo??ci i 
by nie u??atwia?? Litwie kowie??skiej roli, kt??ra 
szanta??uj??c Europ? prowokacyami wr.jennami, u - 
si??uje prowokacye ta narzuci??. O masowych star?? 
ciach i regularnych potyczkach na teranie pasa 
neutralnego nie mo??e by?? przeto mowy, przy js- 
wyMnczon??, ??e policya i bataliony esins b??d??, 
musia??y cofn???? si?? z zaj??tych przez siebie miej?? 
scowo??ci pod atakiem regularnych oddzia????w H- 
tewskish, zadaniem bowiem oddzia????w policyi 
nie jest walka regularna. Zapewniaj?? one jedynie 
i wy????cznie bezpiecze??stwo w nowo zaj??tych 
miejscowo??ciach, kt??rych mieszka??cy z takim 
eutuzyazmem powitali w??adze polskie, k??ad??ce 
kres pierwotnemu i dzikiemu dotychczas stano?? 
wi rzeczy w pasie neutralnym i wprowadzaj??c 
do?? normalny stan prawny. Oczywi??cie; ??e 
Polska nie b??dzie mog??a tolerowa?? na swem po?? 
graniczu tego upokarzaj??cego dla siebie stanu, 
Litwa kowie??ska jedynie i wy????cznie ponosi od?? 
powiedzialno???? sa dalsze wypad??a, kt??re z nie- 
zresumia??em dla mnie szale??stwem prowokuje. 
Kowno. (A W ) Na Litwio roswija si?? gor??cz?? 
kowa propaganda antypa??ska. N a stacyach l i?? 
tewskich porozwieszane s?? odezwy oznajmia?? 
j??ce, i i Polska jakoby wypowiedzia??a Litwie 
wojn?? i ??e 10-tego lutego rozpoesnis si?? marsz 
wojsk polskich na Litw??.' Dow??dztwo wojskowe 
miasta Kowna, wezwa??a Iracznik 1002 da sta?? 
wienia si?? przed kom isj?? wojskow??. 
Sfagnacya 11??odzi poiiikszasi???? 
Robotnicy m??wi?? o ism rze przeciw paskarztsm, 
(Telefonem ??d naszego korespondenta). 
WARSZAWA, 19 lutego. (S??cz.) Z Lodzi do ! 
weksla, 
(. 
nosz?? o dalszej eiagaaeyi na tamtejszym rynka i 
Robotnicy maj?? by?? barda) rofcgprycsreai i 
bawe??nianym i we??nianym . Brak eot??Wki jest i na zebraniach m??wi?? a ksaiacane??ci przej??cia 
tak silny, i?? hurtownicy opuszczaj?? 10 proc. j do akcyi terrorystycznej praeciwko pasfearaam 
z sumy faktur, o ile otrzymaj?? gd??wk??, a nie i 
i kupcom uprawiaj??cym lichw??.
		

/ikc_1923_027_0010.djvu

			10 
???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY'1 ??? Nr. 27. ??roda 21. lutego 1923. 
O zmian?? polityki W??gier 
f??afei eifttotity. 
(Telegram w??asny ,Jl. 
Budapssztj 19 lutego. (U) Na zebraniu par tyi 
Kossutha wyg??osi?? jej przyw??dca, br. Teodor 
Ba11hya.n y i mow??, kt??ra wywo??n??a og??ln?? 
sensacy??. Powiedzia?? on, ??e nale??y 
wyrzec 
m z raa zawsze wsn??lkiej polityki habsburskie! i 
wsp????dzia??ania ??ci??lejszego z Anstry?? i Niem - 
cauaL'Francya nie jest ??le usposobion?? dla. W???? 
gier, lecz nie mo??e ich popiera?? jak d??ugo ma??a 
ententa jest im przeciwna- Jakkolwiek W ??gry 
Kdryera Codziennego". 
I m aj?? przykre wspomnienia, to jednak politycy 
: nie powinni si?? kierowa?? uczuciami. ??ci??lejszo 
wsp????dzia??anie z A n st ry?? i Niemcami b??dzie 
| dla W ??per szkodliwe, z pa??stwami tomi mo??na 
i utrzymywa?? tylko poprawne stosunki gospoda r- 
| cze i s??siedzkie. M??wca s??dzi w ko??cu, ??e W??- 
j gry mog??yby uzyska?? od ma??ej ententy pewne 
i kompensaty isry??oryalne, gdyby si?? z ni?? poro- 
i zumia??y. 
Przed zawarciem pokosu na Wschodzie. 
(Telegram w??asny ???lt. Kuryera Codziennego??? . 
Konstantynopol, 19 lutego. (H) W ci??gu kon- \ skiej. jednak Ismet Pasza wyra??a nadziej?? te 
???ferencyi mi??dzy gen. Harringtonem, a Ismetem i wkr??tce uda si?? osi??gn???? porozumienie. 
Pasz??, o??wiadczy?? ten ostatni, ??e pragnie szcze- ; 
Agencya Havasa donosi, i?? w kolach rz??do- 
rse pokoju. Sprawy gospodarcze by??y wpraw- I wych tnreckich coraz powa??niej licz?? si?? ze za?? 
dzie kamieniem obrazy na konferencyi loza??- ! wareiem pokoju. 
Monarchia w G r e c y i dobiega Ko??ca. 
Rzym. (AW) Wed??ug ???Giomale dTtalia" na?? 
le??y oczekiwa?? w kr??tkim czasie ko??ca monar?? 
chii w Grecyi. Obecny rz??d rewelacyjny przy?? 
gotowuje plebiscyt w sprawie zadecydowania 
o przysz??ej formie pa??stwowej. Jest bardzo du?? 
??e prawdopodobie??stwo, ??e wi??kszo???? narodu 
o??wiadczy si?? za republik??. Obecne po??o??enia 
kr??la jest je?? na dalsz?? met?? nie do utrzyma?? 
nia. Wie bywa on o nic, zapytywany, ani nie 
podpisuje ju?? dekret??w prezydenta ministr??w 
Sidnspulssa. 
France mdrodze 
kobiet. 
Sprana pobor??w inwalid??w wd??w i sierot 
za??atwiona. 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
Warszawa, 19 lutego. (Szcz) Korespondent J bory inwalidzkie oras tyd??w i sierot po poleg??ych, 
wasz dowiaduje si??, ??e w najbli??szym czasie i$a- ; poczem ustawa wejdzie natychmiast w ??ycie na 
st??pi podpisanie rozporz??dzenia wykonawczego , 
do ustawy z dnia 18 marca 1921, reguluj??cej po- : 
m o zar5'??? e Rzeczypospolite]. 
Tyto?? odl-marcaznowu podro??eje! 
( Telefonem od naszego korespondenta). 
WARSZAWA, 19 lutego. (Szcz.) telefonuje: 
A dniem 1 marca b. i . ma nast??pi?? nowa pod?? 
wy??ka cen wyrob??w tytoniowych. Ministerstwo 
skarbu przeprowadzi jednak obecnie inwentary?? 
z acj?? zapas??w u trafikant??w, celem zapewnie?? 
nia zysku z podwy??ki skarbowi pa??stwa, a nie 
irafikantom, jak to dotychczas bywa??o. 
Sensacyjny proces Fanny Dittner. 
Donosicielka austryacka s '? M na faw!e oskar??onych. 
LW ??W (AW). Dzisiaj rozpocz????a si?? przed 
trybuna??em karnym we Lw ow ie sensacyjna 
rozprawa, kt??ra potrwa oko??o dw??ch tygodni. 
Na ??awie oskar??onych zasiad??a Fanny Dittner, 
urodzona w roku 1863 na ??l??sku, religii rzym ?? 
sko-katolickiej, stanu wolnego, obywatelka Rze?? 
czypospolitej austryackiej, by??a w??a??cicielka 
zak??adu naukowego we Lwowie, przed 27 ??aty, 
studyuj??ca kilka lat na uniwersytecie, p????niej 
by??a nauczycielk?? j??zyka niemieckiego we w??a?? 
snym zak??adzie ??e??skim, wreszcie w ??a??ciciel?? 
k?? zak??adu naukowego. 
W m??odych latach jako nie??lubna c??rka Anny 
Dittner wychowana by??a na dworze cesarskim 
wa Wiedniu, p????niej by??a bon?? wnuka cesarza 
Franciszka J??zefa. W czasie inw azyi rosyjskiej 
1914- do 1915 by??a we Lwowie, a przy wkrocze?? 
niu wojsk austryaolsich do Lw o w a odegra??a w iel 
k?? rolo jako donosicielka. 
Naczeln?? komend?? armii austryackiej, g????w ?? 
ny urz??d wojskowy wykonawczy we Lwowie, 
??wczesnego komendanta Lw ow a genera??a Le- 
foskie.ro, ministra w ojny Krobatina zasypyw a?? 
??a doniesieniami przeciwko wybitnym Polakom, 
zarzucaj??c im zbrodnicze dzia??anie przez szpie?? 
gostwo pa??stwa austryackiego i arm ii austra- 
ckiej. Na li??cie os??b podejrzanych wymieni??a 
m i??dzy innemi nazwisko arcybiskupa ksi??dza 
Eilczewskiego, by??ego namiestnika Galicyi Leo ?? 
na FinMskiego, by??ego prezydenta miasta Ru- 
towskieg??, -wiceprezydent??w miasta dr. Siahla 
i Schleichera. Tych wszystkich obwinia??a o ru- 
sofiisiwo i zyskiwanie stronnik??w dla rz??du 
rosyjskiego, oraz sprzeniewierzenie 15 milion??w 
rabli, danych przez rz??d rosyjski komitetowi 
ratunkowemu. Nast??pnie ksi????n?? Seweryn?? Sa- 
pie??yn?? obwinia??a o to, ??e ta przeprowadza??a 
w Ei??ce przez swoich ludzi roboty fortyfikacyj?? 
ne i zorganizowa??a rosyjsk?? s??u??bo szpiegow?? 
sk??, ??e ??ony oficer??w austryackjch zapewnia?? 
??a, i?? Austryacy ju?? nie wr??c?? i ??e te panie 
mog??. wobec tego wychodzi?? za m ????' za Ro- 
syan. Rozdaj??c im .wsparcia nazywa??a to po?? 
darunkiem od Rosyi. Dalej donosi??a Dittner, 
??e wysoko postawione osoby, m i??dzy innemi o- 
becny senator profesor pa??stwowy p. T??uljs 
wysy??aj?? swoich syn??w do szk??l wojskowych 
w Petersburgu, 
W ielu osobom zarzuca??a brzydkie machina- 
cye z Rosyanami moskaloiilstwo, szpiegostwo, 
wydawanie plan??w most??w, urz??dze?? telefoni?? 
cznych i i. d. Nast??pnie pp. Pelagi?? i Rozali?? 
hrabianki Skarbk??wne obwini??a, ??e w podw??a?? 
dnym im oddziel?? Czerwonego K rzy??a sia??y na 
FABT?? (AW). Jak donosi ???Wiener Morgen 
Zeitung" wydzia?? parlamentarny dla spraw 
prawa 'wyborczego dla kobiet, wi??kszo??ci?? 12 
g??os??w przeciwko 2 przyj???? do wiadomo??ci, re?? 
ferat pos??a Bartholemisgo. Referat proponuje u- 
dsaelenie prawa wyborczego kobietom w e Fra??- 
cyi. R??w nie?? wi??kszo??ci?? g??os??w zadecydowa- j 
na wiek 25 lat jako najni??szy dla wykonywania ! 
biernego i czynnego prawa wyborczego w e Fran 
cyi. Uchwa??a wydzia??u b??dzie przed??o??ona par-: 
lamentowi przed za??atwieniem reformy wybor?? 
czej. 
??o??dzie rosyjskim i utrzymywa??y stosunki s ro?? 
syjsk?? ochran??, jakote?? z oficerami rosyjskimi 
armi?? rosyjsk??. Jednemu z austryackich gene- 
ra????wdonosi??a, ??e w ka??dej grapie legionist??w 
polskich znajduj?? si?? szpiedzy oficerowie rosyj?? 
scy i, ??e mi??dzy legionistami jest profesor Sta?? 
nis??aw Kochanowski, kt??ry ju?? przed wojn?? 
wyje??d??a?? cz??sto do Rosyi i utrzymywa?? stosun?? 
ki z oficerami rosyjskimi i ??e dlatego trzeba a?? 
natychmiast inwigilowa??, a mo??liwie usun????. 
Artystce teatru miejskiego we Lw ow ie Jrilii Za- 
????c&iaj zarzuca??a stosunki z rosyjskimi dygnita?? 
rzami we Lwowie nale????cymi do ochrany, u- 
prawianie szpiegostwa i prace dla sztabu rosyj?? 
skiego. P . Za????cka istotnie uwieziono i trzyma?? 
no przez Mika miesi??cy w wi??zienia Talerhof. 
R??w nie?? ci????kie zarzuty podnosi??a wrzeciwko 
dyrektorowi banku Kazimierzow i Hodorowskie- 
mu, kt??ry by? uwi??ziony i mia?? rozpraw?? z w y?? 
rokiem u walniap??cym . 
W s??dzie ??ledczym wojskowym przed trybu?? 
na??em potowym komendy miasta L w ow a sk??a?? 
da??a kilkakrotnie fa??szywe ??wiadectwa przeciw?? 
ko osobom przez siebie denuneyortowanym. W 
roku 1921 s??a w i??a Biifner op??r komisarzowi 
magistratu w wykonaniu jego urz??dowania. W y 
raiia??a si?? pogardliwie o polskim korpusie ofi?? 
cerskim i podoficerskim, ora z o s??dzie wojsko?? 
wym, wreszcie publicznie wyra??a??a si??_o P ola ?? 
kach: ???W y tu d??ugo panami nia b??dziecie, wnet 
ca??a Polska si?? rozsypie, szlak was trali, a b???? 
dzie Anstry??". ??ledztwo s??dowe wykaza??o bez?? 
podstawno???? dennncyacyi p. Dittnerowej. O- 
skar??ona Dittner by??a d??u??szy czas wi??ziona, 
r??wnie?? by??a w obserwacyi psychiatrycznej w 
zak??adzie ob????kanych w Kulparkowie, wreszcie 
uznano j?? zdrow?? umys??owo i za kaucy?? wypu?? 
szczono na woln?? stop??. 
Trzez ca??y czas rozprawy dzisiejszej odczy?? 
tywano obszerny akt oskar??enia, jutro za?? przy?? 
st??pi trybuna?? do przes??uchania oskar??onej. Do 
ro zprawy wezwano 68 ??wiadk??w. Dittnerowa 
oskar??ona jest o zbrodni?? oszczerstwa, gwa??tu 
publicznego, o szpiegostwo przez z??o??enie fa???? 
sz yw y ch zezna?? przed s??dem, jakote?? r????ne 
inne przest??pstwa. 
Dalszy drukmarek polskith 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
WARSZAWA, 19 lutego. (Szcz.). Ministerstwo 
skarbu zg??osi??o do Sejmu jako wnioski nag??e pro 
jekty usia w o kredycie skarbu pa??stwa w P. K. 
K. P., upowa??niaj??ce skarb pa??stwa do zaci???? 
gni??cia na polsrycie niedoboru bud??etu dalszej 
po??yczki w P. K. K. P. do wysoko??ci jednego bi- 
lliona 475 miliard??w marek polskich, o ra z pro?? 
jekt ustawy o dalszej emisryi banknot??w do wy ?? 
soko??ci 1 biliona 200 miliard??w marek. 
Oba te projekty znajd?? si?? na porz??dku dzie??' 
nym. 
Preliminarz bud??etowy 
ukojony. 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
Warszawa, 19 lutego. (Szcz) Prace zwi???? 
zane z u??o??eniem normalnego prelimi?? 
narza bud??etowego zosta??y zdniem 
dzisiejszym ostatecznie uko??czo?? 
ne, ca??okszta??t preliminarza znaj?? 
duje si?? ju?? w ministerstwie skar- 
bu . kt??re go ostatecznie uzgodni i ustali. 
P. Bsnejz wybiera tle do Pokki, 
(Telefonem od naszego korespondenta). 
WARSZAWA, 19 lutego. (Wir.). Dowiaduj?? 
si??, w zwi??zku ze sejmowem ekspose min. 
Skrzy??skiego o polityce zagranicznej Polski 
wysuni??to ze strony czeskiej projekt bezpo??re?? 
dniej wymiany my??li miedzy kierownikami po?? 
lityki zagranicznej Czech i Polsk i Celowi tema 
ma s??u??y?? przyjazd Dra Benesza do Polski, i o- 
sobiata zetknijcie si?? z p. Skrzy??skim. Decyzya 
atoli dotychczas nie zapad??a. 
2 gie??d sagrars sznych, 
MARKA POLSKA. 
Londyn 1CO.OOO, N. Jork 0.0027, Pary?? 0.012 i p61, 
Bruksela 0.050 i jedna czwarta, Wiede?? dew izy .1.78, 
n o ty 1.G8, Praga 0.0010??? 0.0O10, B erlic nie notowano 
GIE??DA LONDY??SKA. 
LONDYN, 19 lutego. (U). Hcrlin 900, Amsterdam 
11.86 i jedna czwarta, Bruksela 89.30, R zym 98.60. 
Pa ry?? 78.70, Zurych 24.90,. N. Jork 460, Wiede?? 
300.000, Praga 158, Bukareszt 10 25. 
GIE??DA NOWOJORSKA. 
N. JOF.K, 19 lutego. (U). B erlin 0 0050, Amsterdam 
39.52, Bruksela 5.24, Rzym 4.78 i pty. Londyn kabel 
.479, Pary?? 4.96 i p????, Zurych 18.80, Wiede?? 0.0014 i 
poi, Praga 296, Budapeszt 0.00387, Madryt 15.44, Bel 
grad 0.97. Bukareszt 0.45 i p??L 
zac 
5Ka.pi 
i
		

/ikc_1923_027_0011.djvu

			???ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY* ??? Nr. 27. ??roda, 21 lutego 1923. 
U 
POLSCY JAKOBINI 
Powie???? z ko??ca XVII! wieku. 
- Eh??? 
10 
Dzikowski wsta?? ml sto??u i zacz???? si?? ??egna??: 
??? 
B??g zap??a??. Ni??ch wa???? wyspecyfikuje potem 
rachunek. Starosta jest troch?? sk??py, lubi si?? potar?? 
gowa??, ale p??aci zaraz rzetelnie.., a wieczorem, to 
przyjd??cie troch?? wcze??niej do teatru, to wam do?? 
bre miejsce wyszukam. 
Hanka rozp??aka??a si?? na wspomnienie odm??wio- 
naj jej zabawy. Dzikowski spojrza?? zdziwiony i za?? 
pyta??: ??? a c???? to pannie si?? sta??o? 
Pannie! pannie! to?? to dziecko przecie! ??? za?? 
protestowa??a matka. 
??? 
Bo jej nie dadz?? i???? do teatru.... 
??? 
wyja??ni?? 
Wojtek Dzikowskiemu. 
??? 
Ale co? Dlaczego? z ojcem? z matk??? 
" T o tam nie dla kobiet takie komedye ~ rzek??a 
Starowolska. 
Jakto nie dla kobiet? Przecie?? po??owa publicz?? 
no??ci, to damy, ??ony i c??rki szlachty, urz??dnik??w, 
mieszczan... 
??? 
Zawsze to bezbo??ny wynalacek* tego dawniej 
nie bywa??o! 
??? 
E! ...niechno a????ka tak nie m??wi, b?? ja jestem 
te?? z teatru i szlachcic i pan Szczurowski jest 
szlachcic i katolik pobo??ny i pan Kluszewski... 
??? 
Ja nie m??wi?? nic takiego... ??eby... 
??? 
A kanonik Sierakowski nie chadza zawsze na 
opery?... nie ma co gada??, jeno ubra?? si$ i przyj????, 
kiedy okazj'a . 
??? 
Oczywi??cie ??? rzek?? Starowolski ??? nie p??acz 
Hanka ??? ubierzcie m i si?? baby na pi??t??. 
??? 
A nie mo??naby jeszcze wzi?????? Antka? ??? za?? 
pyta?? Wojtek Dzikowskiego, na wychodnem, bo mu 
??al by??o, ??eby jego m??ody towarzysz roboty, zabaw 
i ps??t, zosta?? sam z kuchark?? w Domu. 
??? 
We??cie go, jak chcecie, ju?? ja mu tam miejsce 
znajd??, ??? przyrZekJ'DzikowskL 
Ifanka rozpromieniona otwar??a szaf??, przegl??daj??c 
skromn?? garderob?? matki i swoj??, a W ojtek rzek?? do 
Dzikowskiego: 
??? 
Id?? zaraz do roltoty. Chod?? Antek. O pi??tej 
wr??cimy, umyjemy si?? i p??jdziemy razem... 
Kiedy Wojtek pilnie naprawia?? nadwer????one nogi 
krzese?? w teatrze, ci??gle z obrazem p. Jasielskiej w 
my??li, wszed?? za kulisy Szczurowski, a po chwili 
starosta Kluszewski i Dzikowski. 
??? 
Ma dobre kondycye ??? ozwa?? si?? Kluszewski 
do Szc7urow3kipgo ??? trzy klasy Nowodworskie. Po?? 
??owa aktor??w nie ma tego. Szkoda,. ??e dziki, nie 
chc;a?? powt??rzy?? ??piewu... ale po jednym ??piewie 
zrekotmoskowu??ein, ??e to g??os, imaelnacya i pami????. 
??? 
Niechybnie, panie starosto. Ju?? ja go wywabi?? 
na ??piewanie, jak nie b??dzie widzia??, ??e go kto pod?? 
s??uchuje. 
??? 
Dajno skrzypce Dzikosiu ??? rzek?? Kluszewski. 
Usiedli za kulisami, z sali niewidzialni. Kluszew ?? 
ski pod??o??y?? jedwabn?? chusteczk?? pod brod??, p rz y?? 
??o??y?? skrzypce i zacz???? pianissimo gra?? melodye z 
??? La serva padrona'V 
Wojtek nastawi?? ucha... 
robi?? dalej, fecz zacz???? 
gwizda?? zgodnie z ledwo dos??yszanymi tonami skrzy?? 
piec... po ch wili zacz???? Szczurowski piani&3imo sw?? 
ary?? z Serpin??... Wojtek zaj??ty prac?? nie zastana?? 
w ia?? si??, sk??d g??os ??piewaka dochodzi, lecz prawie 
bezwiednie zacz???? p????g??osem duet w??oski, a gdzie go 
pami???? w stawach zawiod??a, dodawa?? sobio la la la, 
nie psuj??c ??piewanego frazesu, coraz swobodniej, 
g??o??niej, ??mielej, rozgrza?? si?? wreszelu i pe??nym g??o?? 
sem, nape??nia?? pust?? przestrze??, a Kluszewski z w er?? 
w?? akompaniowa?? na skrzypcach ??piewakom, m???? 
w i??c od czasu do czasu do siebie: 
??? 
G??os cale moderowany... czysty... doskonale!... 
cale, cale ...o! forte, a nie krzyczy... co za ucho!... 
jak on to zapam i??tali? ....Niechno on troch?? si?? pod?? 
uczy i o??mieli, to takiego tenora szuka?? z latarni?? 
po ??wiecie.... Musimy si?? zaj???? nim... 
Podczas tego Antek oboj??tny zupe??nie na ??piew i 
skrzypce, t??uk?? m??otkiem po gwo??dziach i ko??kach 
stoik??w, nie troszcz??c si?? ani o takt, ani o harmoni??. 
Szczurowski wyszed?? na scen?? i niby nie uwa??a?? 
j??c na W ojtka ^piewaJ sobie dalej, a W ojtek pracu?? 
j??c akompaniowa?? inta od czasu do czasu, p??ki znu?? 
??ony robot?? nie stan???? z ni?? dla wyprostowania 
cz??onk??w. 
B??dzie do???? na dzisiaj roboty, ??? ozwa?? si?? do?? 
wtedy Szczurowski ??? bo s??u??ba musi zacz???? przy?? 
gotowywa?? sal?? na widz??w... a przvjdi wa???? na spek?? 
takl, aby?? us??ysza??, jak - ^iawd?? ??piewam. 
O! b??d??, b??d??, ??? odrzek?? Wojtek ??? bafdzom 
ciekawy i bardzo m i si?? ??piew podoba. 
A przy trochu nauki, m??g??by?? wa???? i sam ??pie?? 
wa??.... 
Co mi tam potem. Ale trzebaby narz??dzia te 
schowa??, ??eby ich znowu jutro tu do roboty nie no?? 
si??. 
A to tu si?? gdzie?? m iejsce najdzie-... 
Panie Dzi?? 
kowski! 
Dzikowski wskaza?? ny???? pod schodami ni) strych, 
Antek z??o??y?? w niej narz??dzia, poczem pobieg?? do 
domu z W ojtkiem. 
Izdebka na pi??terku, stanowi??ca mieszkanie W ojt?? 
ka i Hanki, mie??ci??a pod ??cianami dwa w??ziutkie 
??????eczka jak trumienki, dwa krzes??a i stolik. Na 
??cianach na ko??kach wiesza??o si?? garderob??, p rz y?? 
krywaj??c j?? prze??cierad??em przed kurzem. 
Wojtek wbieg?? po karko??omnych schodkach i za ?? 
sta?? ju?? Hank??, wystrojon?? w gorsecik mosi????nemi 
k????eczkami wyszywany, sp??dniczka bia??a w czerwo?? 
ne paseczki, na ramionach chusteczka z blado n ie ?? 
bieskiej w????czki, na kt??r?? spada??a po plecach d??uga 
kosa w??os??w, ozdobiona kokardk?? z czerwonej wst???? 
??ki. W ojtek obr??ci?? j?? doko??a, pochwali?? i rzek??: 
??? 
Wyno?? si?? teraz na d????, bo ja si?? musz?? ubra??. 
Umy?? si?? pr??dko, zaczesa?? bujne w??osy, 
wdzia?? 
lepszy ??upan ciemno-granatowy, kt??ry ??cisn???? pa?? 
sem czarnym b??yszcz??cym, lakierowanym, oczy??ci?? 
buty, spojrza?? w ma??e lusterko na ??cianie, trzasn???? 
drzwiami i migiem zbieg?? po schodkach. 
------ 0 ------ 
(C. d. n.)??? 
??? 
Tiiwrir??iiB~T~iiiaa 
I 
MAWD^IWy 
CERES 
USgr Prawdziwy tyilio w oryginalnem opatiowaniu z mar&?? ???C E R E S ??? 
PRZETARG. 
Kierownictwo Bejonu In??.-Saper, w Tarnowie o- 
g??i s/a przetarg oleiipwy na remont kapitalny Szpi?? 
tala Rejonowego w Tarnowie. 
Oferty nale??ycie ostemplowane wraz z wadyiira 
10 proc. .winny by?? Sk??adane w kopertach opiecz???? 
towanych w Kier. Rej. In??.-Saper. w Tarnowie do 
dnie 1 marca 1023 r. godz 12 w po??., przyczem na, 
kopercie nale??y wypisa??: ???Remont kapitalny Szpita?? 
la Bej. w Tarnowie. 
Warunki og??lne prowadzenia rob??t i plany s?? do 
przejrzenia w tui Kierownictwie. 
299 
Kierownictwo Rojona In??.-Sap. w Tarnowie. 
(??? > In??. Bybicki, pp??k. 
form y manekiny,centl!iietry 
linje, ig??y, no??yce, pod?? 
r??czniki do kroju, cenniki 
podszewki, kredy i gazeta 
krawiecka do nabycia 
ZIM?? 
P????TNA 
Kra1dw,sMiko??ajska 13??? k r a w c ?? w ) 
few airs do sk??adania ofart. 
Departament VII. Intendent. M. S. Wojsk. 
zamierza odda?? w drodze nieograniczonego prze?? 
targu publicznego (na podstawie por??wnawczego 
zestawienia wzor??w i cen) dostaw?? przedmiot??w 
ekwipunku ??o??nierskiego sk??rzanego w wi??kszych 
ilo??ciach, a mianowicie: 
1) pasy g????wne 
2) ??adownice potr??jne sk??rzane 
3) ??abki do bagnet??w 
4) paski do pSecak??w 
5) paski do spodni 
Wykonanie i wymiary powy??szych przedmiot??w 
okre??laj?? opisy techniczne, kt??re przegl??da?? mo??na 
w dni powszednie w Referacie Zakup??w Komisyi 
Mundurowej w godzinach od 13 do 15-tej. 
Oferty opiecz??towane z napisem .Oferta na pasy g????wne, 
adownlce itp.* sk??ada?? nale??y Wraz z w i??rami bezpo??rednio 
w Referacie Zaku p??w Komisyi Mundur. Dep. VII. Int. Warszawa, 
tNalawkl 4, parter front na lewo, pok??j 29, w dniach 12 i 13 marca 
z zobowi??zaniem si?? conajmniei,do dnia 20 marca. 
Oferty bez zobowi??zania, p????niej nades??ane, ustne i w form ie 
telegram??w nie b??d?? rozpatrywane. 
Wym- .gane jest podanie ceny za jedn?? sztuk?? franco I loco 
|sk??ady wo|skowe najbli??szego Dow??dztwa Okr??gu Korpusu. 
Dostawa obejmowa?? mo??e zar??wno wszystkie wymienione 
wy??ej Jak tei I poszczeg??lna sorty ekwipunku. 
30i 
n\rM\n iurlii,?? 
artvstvezna rysunki hsraldyem dyolamy sxtrakty her?? 
bowi ??? wykonuje ???HEROLD??? 
Krak??w S*lik 
l_4. _ 
Jwraca?? si? listowni*, 300 Klip, na ??jpow ed??. 
Sablna?? terapji fizykalnej 
ul. Kochanowskiego 14, I. p. 
Zabiegi wykonywane pod kontrol?? lekarsk??: 
wszelkie rodzaje elektryzacyi, 
na??wietlania 
lamp?? kwarcow??, masa??, nagrzewania elek?? 
tryczne od 3 do 6 popo??. 
??? 
Ordynacja od 
4 do 5 popo??. 
293 
Ul 
I! 
okazyjnie do nabycia. 
295 
Zak??ady Techniczne In??. Mund i Horniker, 
Lw??w, ul. Jagiello??ska 17. 
Adres telegraficzny ???Zette???. ??? Telet. 665. 
Do SPRZEDANIA 
AUTOMOBIL 261 
ci????arowy trzytonowy marki ???Nesseidorfer??? w do?? 
brym s anie po cenie przyst??pnej. Zg??oszenia przyj 
muje biuro reklamy ???Prasa??? Krak??w Karmelicka 16 
??OPATY STALOWE! 
Specyalist??w do fabrykacyi ??opat st??lowydi 
poszukuje fabryka w zachodniej Malopolsce. 
Oferty sub .??OPATY??? do biura ???PRASA", Kra?? 
k??w , Karmelicka lfi. 
260
		

/ikc_1923_027_0012.djvu

			i 
12 
. ILUSTROWANA KURYER CODZIENNY- 
??? 
N; 27. ??roda, 21 lutego 1923. 
FIUHA EGZYSTUJE 
OD 1886 R. 
PIERWSZE 2ftO??????O Z 
t> 
n 
,j 
2??? 
??? 
10??? 
>> 
>> 
r??? 
17 ,, 
,, 
Oferty nale??y skierowa?? do Dyrekcyi Kolei 'Pa???? 
stwowych w Katowicach w zamkni??tych kopertach, 
opatrzonych napisem ???Przetarg na przewodnik tele?? 
foniczny" do dina 5. marca br. o godz. (Hej ra.no. 
Publiczne otwarcie ofert nast??pi w oznaczonym 
dniu o godz. 1I-tej przedpo??udniem w D. K. P. w Ka?? 
towicach, pok??j Nr 218. 
W ofercie powinna by?? wskazana cena sta??a, w mar 
kach polskich loco wagon stacya nadawcza oraz ter?? 
min dostawy. 
Dyrekcya zastrzega sobie zmniejszenia ilo??ci, lub??? 
podzia?? dostawy. Oferty powinny obowi??zywa?? do 
dnia 1 2 . marca w????cznie, do kt??rego terminu nast??pi 
oddanie dostawy.' 
300 
Dyrekcya Kolei Pa??stwowych ??? Koleje G??rno??l??skie. 
(???) Nosowicz. 
262 
TYL&O 
IAPS??? 
Jedyny najta??szy dsm handlowy 
74 
IGNACY CYPRES 
Krak??w, ul. Szewska 133 
poleca niklowy system Roskop 26 
tys. Mk. Budzik przedwoj. 35 tys. Mk 
Skrzypce ze smyczkiem 55 tys. 
??? 
lepsze 60 tys. i wy??ej. Pud??a do 
skrzypiec 22 tys. Mk do 25 tys. Mk 
Harmonie wiede??skie model j??ci. 
norz??d??wka 55 tys. Mk, dwurz??- 
d??wka 75 95 tys. Dyamenty do szkia 12??? 15 tys. Mk-?? 
??? Brzytwy 6000???9 ???11 tys. Mk. Masxynki do w??os??w 
14-M8 tys, Mk. Maszynki do samogolenia 6500???8 
tys. Mk. Pas do brzytwy 4 tys. Mk. Kamie?? 2 tys. 
Mk. Mandoliny o??askie 55 tys. Mk wypuk??e 55 tys. 
Mk, w ??oskie 85 tys. Mk. 
??? 
Przy zam??wieniu po??o- j 
w?? zadatku, reszta za pobraniem. 
??? 
Cen nik ilustr. 
Mk 250. 
??? 
Kupuje srebro, z??oto i brylanty. 
t??pi radykalnieSZCZURY i MYSZY 
????da?? w sk??adach aptecznych 
i aptekach. 
AKUSZERKI 
i pierwszorz??dne Zak??ady po??o??nicze piel??gnuj?? 
niemowl??ta tylko 
Pudrem i Myd??em Bebe Szofmana 
Puder leczy wszelkie dolegliwo??ci sk??rne, myd??o 
zapobiega takowym. 
227 
OEismm 
i 
Czy nie wiecie, ??e wszystko co chwila dro??eje, 
a przecie?? ka??dy z was po rzebuje towary na w??a?? 
sn?? potrzeb?? lub na sprzeda?? i dlatego radz?? jak 
najpr??dzej takowe zakupi?? tylko w fabrycznym 
sk??adzie manufaktury M. BRYL w ??odzi. 
Jeszcze s?? do nabycia po najta??szych cenach 
nast??pui??ce towary: 
___ 
1} Dla Pan??w: MELAN??-PRIMA nadzwyczaj 
mocny i praktyczna tkanina (nie do rozdarcia) na 
m??skie, damskie i dziecinne ubrania pojedynczej 
szeroko??ci, za 1 metr Mkp. 65 i 75 , dubeltowa 
szeroko???? cena za 1 metr 13.5 
, 16.5 
,i18.5 
. 
2) KORTY. Modny, trwa??y, we wszystkich kolo?? 
rach, czystej we??ny, niezb??dny dla ka??dego z Pa?? 
n??w i Pa?? na eleganckie ubranie lub kostyum, cena 
fa 3 metry 65. _ 0, 75. 0. Gatunek wy??szy za 
9. 
, 125.0 i 15. 
Mkp. 
Materya?? gatunku ???KAMSARN??? za 3 metry 
185, 0, 225.0 i 250. 
Mkp. 
3) Do ubra?? m??skich dodajemy na ????danie pe??ny 
komplet podszewki za 30. 0 i 45. 0 Mkp. 
4) Dla Pa?? 1 Najnowszy wyr??b szewiotu lub Frate 
w najnowszych pasach, kratach lub g??adkich kolo?? 
rach na eleganckie suknie, nadzwyczaj mocny i 
praktyczny materya??, cena za 1 metr 12.500, 20.000 
i 30.000 Mk. 
5) P???? TN A na bielizn??,' po??.ci??l, poszwy, wsypy 
i fartuchy za 1 metr 5.500, 6.5 
, 7.500 1 8.5QP Mk. 
6) BATYSTY, kretony, we??enki najmodniejszych 
???kolor??w i pi??knych deseni na eleganckie suknie, 
bluzki i szlafroczki za 1 metr po 6.500 i 7.500 Mk. 
Satvna deseniowa po 12.000 i 15.000 Mk. 
7) OBRUSY, kapy, r??czniki, prze??cierad??a, chust?? 
ki do nosa, firanki, po??czochy, skarpetki, nici do 
szycia, chustki ciep??e i jesionki po przyst??pnych 
cenach do nabycia. 
Towary wysy??amy natychmiast po otrzymaniu za?? 
m??wienia za zaliczk?? pocztow?? nawet bez zadatku. 
BEZ WSZELKIEGO RYZYKA!! 
Kupuj??cy absolutnie nie ryzykuje, gdy?? je??eli towar 
si?? nie podoba, przyjmujemy z powrotem 1 zwra?? 
camy pieni??dze, Zam??wienia prosimy adresowa?? : 
Sk??ad fabryczny 
138 
M. BRYL, t??di 
Piotrkowska 56 (w podw??rzu) 
P.P. Przyje??d??aj??cych do ??odzi uprzejmie prosimy 
o odwiedzenie naszego sk??adu. 
UWfl'Gfl: Pr??bek i cennik??w nie wysy??a si??. Ob- 
stalunk??w mniej od 50.000 si?? nie wysy??a. 
WULCE 
#???Pi??H W 
szybkobie??ny 800 mm 
U li?? ????? szerokoSel 
rurkowy przewo??ny 
Wk 
Sfc S 
fis30 mpow. 
295 
SJf<$???'&.ffM 0% A> do wyparzania drse- 
Wk 
wa d2awyrobu mebli 
gi??tych. ZBIORNIKI ??elazne 400, 800 
ilter sprzeda ze sk??adu okazyjnie 
???TOPAS??? ??? Lw??w ??? Mickiewicza 22. 
P s?ukiremy do natychmiastowe] dostawy 
??? 
WMJ IW 
*g3i*! 
600 mm. rozp. o wadze 7???9kg. na 1m. b. 
oferty: 
272 
Zarz??d d??br B ojan??w , MalopolsKa. 
Katalogiizafmaj??circh iff 1 
wysy??a na ????#;sie DARMO 
Ksi??garnia M. W aHla w Przemy??lu. Na wy?? 
sy??k?? do????czy?? znaczek pocztowy. 
298 
?? I ??hd POGRZEBOWY 
T. Nowi??skiego 
fCrak??w , Niko??alska12???Te??.248-275 
Filia; Grzeg??rzki, naprzeciw Coli. med. 
KrakowskaWytw??rniaSara 
249 
Sp. z o. odp. 
249 
Krak&w, Kremerowska L. 12 
poleca swoje znakomitej jakoSci 
KWAR2LEalaOLOMilNIECKIE 
v polski saw 
przypomina P. T . Akcjonariuszom, ie termin wykonania prawa dokupu na akcje IX. emisji upfywa 
z dn???em 25.luiego fo. r. 
297 
Na liczne zapytania, zaznaczamy, ??e z pozosta??ych p o z a p ra v s & m d o k u p u akcji zosta??a zarezerwowana pewna ilo???? dla 
dotychczasowych i nowych akcjonarjusz??w. Bli??szych szczeg??????w udziela Sekcja papier??w warto??ciowych Centrali w d o z n a n i u , 
Plac Wolno??ci H f. 11 i wszystkie Oddzia??y. 
\
		

/ikc_1923_027_0013.djvu

			.I LUSTROWANY KURYER CODZIENNY' ??? 
27. ??roda, 12 lutego 1923. 
13 
???Pwama^fflrrrnMOTitwTiEi!' 
1- 
ftlairynioniaioe. | 
IWDOWIEC, izr. lat 46, wy- 
. sokie stanowisko rz??dowe??? 
o??eni si?? z osoba przystoj- 
na, dobr??, inteligentna. 
??? 
! maj??tn??.. Zg??oszenia: Adam 
i Por??bski, Biuro og??osze?? ??? 
jLw??w. 
191T 
do paczek pocztowych i i, p. 
* ka??dym ????danym napisem wyrabia 
173 I 
Fabrykaplomb???MUlTtlM" im 
I w JCrakowle. - 
Telefon 491?. 
urnamw w m w i 1\URU0Mm*im&jBLWY 
PLANTU - 
PLgkWfk~~PL&HT& 
JL 
A 
n 
7 
A 
Lokala i mieszkania 
MIESZKANIE z??o??one z 3 
do 4 pokoi z komfortem ???- 
w ??r??dmie??ciu, z meblami 
lnb bez kupi??. Zg??oszenia 
do firmy Tiirkel i Ska, Flo 
rya??ska 22. 
JB07 
ZA DWA lnb trry pokoje * 
kuchnia w okolicy Parku 
Krakowskiego dam lokal w 
??r??i?mie??cin; sk??adaj??cy si?? 
z 2 ubikacy,ii front owycli.??? 
Listy do Adm. K tiryera ??? 
pod ???Rentowna zamiana44.??? 
1888 
LOKAL frontowy przy ???ru?? 
chliwej ulicy poszukiwany 
za udzia??em w zyskach lub 
odst??pne! 
li 
. 
Zg??oszenia do 
Adin. 
Kuryera 
pod 
*,(T- 
dzia????? . 
1543 
Sp. Akt. 
f? 
P 
L 
A 
N 
T 
A 
???PLANTA 
poleca wypr??bowane mieszanki ro??linne: 
ASTMOZA do picia przetiw duszycy 
LAPIKIQZA 
mpimmn 
Sp.Akc...PLANTA ??? Warszawa. Ch??odna 43, Tl 112-12, 
- 
p 
L 
H 
fi 
FOSZUKUJ?? salonu, sypia?? 
: ni urz??dzonych, z osotmem 
wej??ciem, ??azienk?? i obs??u- 
g;]. ofiaruj??c <110.000 Mkp. 
miesi??cznie. Zg??oszenia pis. 
jpod '???Emwu" do Adm. Ku- 
iryora. 
1805 
i ........... 
.. 
0 przyjemnym sma???iu pr??o> 
ciw kamieniom 
do wzmocnienia w??os??w 
1mycia g??owy. 
oaoo 
81 
P 
L 
A 
K 
T 
A 
ssmmmmm 
MAM lokal frontowy przy 
najruchliwszej ulicy w Kra 
kowie, o wlelkiem oknie ??? 
wystawowem, mam te?? ka?? 
pita?? i poszukuj?? wsp??lnika 
i fachowca z kapita??em ce- j 
\lom za??o??enia interesu. 
??? 
j 
jZg??oszenia do biura offto- i 
, szeri F. Stattera/ Grodzka i 
jL. 13. 
1851 
iPOSZUKUJ?? mieszkania 4 
!do 5 pokoi z komfortem na 
iparterze lub I-szem pi??trz?? 
1w pobli??u plant. Odst??pne 
lub czynsz wedle umowy. 
??? 
Dyskrecya zapewniona. Pi?? 
semne zg??oszenia do Adm. 
iKuryera pod ???Salwator".??? 
| 
1859 
Sauka ?? tfycnowdfiie. | 
POSZUKUJE si7 d????? rt??ieo- 
ka miesi??cznego osoby w 
??rednim wieku. Zg??oszenia 
ul. Filipa 18, I. p. u aku?? 
szerki. 
1783 
H??iiie. 
J 
Biuro techniczne i elektrotechniczne 
ALFRED EISINGER 
Krak??w, ul. Z!e! asia L. 23?? 
Tal. 3280. 
ftdr. telegr.: ???Agregat-Krafc??w??? . 
Dostarczy natychmiast: 
m ~ MOTORY DIEUA^a 
o mocy: 20. 30, 50, 65. 100, 130, 150, 300, 400 i 500 KM. 
Motory tr??jfazowo, wysokiego napi??cia 3000 wolt. 25, 35 i 115 KM- 
Motory tr??jfazowe 220120 wolt, o mocy od 3???34 KM. 
, 
Motory pr??du statago 110 I 220 wolt. 
294 
Transformatory 500CV3000'220/120 wolt, 15 1 20 KVfl. 
'Wszystkie motory s?? nowe I pierwszorz??dnych Fabrykat??w! / 
M??YNY JHANDL0W E I GOSPODARCZE 
Kaszarnie, ??us??czarnle, Silosy i Spichrz?? zbo??owe 
arz??dza I poszczeg??lna 
i??TD3 
maszyny dostarcza 
n 
K??ft 
JaN* 
Krajssjim i nwlii Nomu -1#9f , FrsJr?i rn. 653. 
Wy????czne Zast??pstwo Fabryki Maszyn M??y??skich: 
BRACH SECK WDR 
iPOSZUKUJE si?? pokoju u- 
meblowanego dla pana doje 
??dzaj??cego ze wsi. Zg??osz??* 
nia pis. do Adm. Kuryera 
pod ,,R??? . 
1862 
ZA DWA pokoje % kuchnia 
lufo pok??i z kuchni??, dam 
nowe srebro sto??owe masyw?? 
ne, r??cznej roboty na 6 os??b 
ew. dop??ac??. Zg??oszenia pis. 
do Adm. Ituryera pod ???Sre- 
bro??? . 
1882 
DWA pokoje z kuchnia s 
komfortem 
za 
czynszem 
kilkuletnim poszukuj??. 
??? 
Wszelkie koszta ponios??. 
??? 
Zg??oszenia pod 
???Dolary** 
nadsy??a?? prosz?? do biura 
reklamy ???Prasa** ul. Kar?? 
melicka 16. 
1555 
MIESZKANIE przy rodzi?? 
nie dlo 1 lub 2 ucz??cych 
si?? panienek (chrze??cianek) 
Wiadomo????: Zak??ad plisowa 
nia, Grodzka 60. 
1G83 
DWA pokoje umeblowane, 
z elektr. i obs??uga, dam ja?? 
ko procent temu, kto mi po 
??yczy 15 milion??w na hipo?? 
tek??. Zg??oszenia pisemne do 
Adm. Kuryera 
pod ???Pro?? 
cent". 
DAM 70.009 Mkp. mies. za 
osobny pok??j od zaraz. Zg??o 
;szenia do ???Prasy** Karme?? 
licka 1C, pod ???Bronia". 
??? 
! 
1943 
4 -5 POKOI z .komfortem 
w obr??bie Krakowa poszu?? 
kuje za odst??pnem. Zg??osz?? 
nia dU ???W . N.*??? biuro o- 
g??osze?? 
Hupczyea, Jagiel?? 
lo??ska 7. 
1892 
ZAP??AC?? wysokie odst??p?? 
ne i du??y czynsz za s??one?? 
czne 
mieszkanie z trzech 
pokoi, ??azienki i kuchni ???* 
z komfortem. ??askawe pis. 
zg??oszenia do Adin. Kurye?? 
ra dla okaziciela kwitu in- 
seratowego Nr. 350. 
1886 
Faitstw. Z aU drzewne I Eksploatacja las??w w H??pla I Rezsaitowle 
L, 581. 
' 
K??l???? >1 S#3W??d????, 4ti.t?? 
1023. 
W dniu 22 lutego b. r. o godzinie 10 przedpol 
odb??dzie si?? przy budynku adminislracyjnym Za?? 
k??ad??w w Kqpie, siacva kol. w mie]5cu, publiczn- 
sprzeda?? zapomoc?? ustnego przetargu 5 par koni, 
4 ??rebak??w, uprz????y oraz woz??w i narz??dii gospfo 
da rc z ych . Bli??sze warunki da przejrze??,a w kancelarii 
288 
DyraHey*. 
TYGLE 
GRAFITOWE 06 iiOTS M??E 
znanej fabryki Donau-Tlegslwerk 
polecaj?? 
86 
wy????czni przedstawiciele na Rzeczp, Polsk?? 
KRZYSZTOFBHUliiSYN 
W WARSZAWIE 
Plac Teatralny. 
Flija: Oanliowiciowska 9. 
DAM obszerny lokal na Mu 
ro w doskona??em miejscu w 
zamian za 2 lnb 3 pokoje z 
! kuctinia, 
mo??liwie z kom- 
[fortem . Zg??oszenia pis. do 
Admjh. Kuryera pod ..Iii11- 
ro.??? 
1D0G 
M. S. W0ISS?? 
o* tasza niniejszym n eograaicsany przaiarS afer- 
iowy aa dostaw? wy;x~Z9?????.aionych puai??sj aa?? 
rz??izi szasrsS??ch: 
WYDZIER??AWI?? tu?? pod 
Krakowem ??? (10 niInnt od 
tramwaje) eleganjk?? will??, 
cat?? wolmi wrai z budynkn 
ini trospodare/emi z 2 mor?? 
gowym ogrodem owocowym 
14 morgami ziemi ornej i 8 
morgami inki 1pastwiska e- 
wentualnie zamieni?? za mia 
szkanie w Krakowie. Zg??u?? 
szenia pisemne do Adtnio. 
Kuryera dla ???Z. C .??? 
1458 
??WIERZB leczy radykalnie 
ma???? Dra Hebdy, bezwonna 
nio piami bie-lizny. 
??? 
S??oik 
Mkp. 3.000 i 7.500. Dla koni 
na parchy ???Eque,l-IIebd????? 
p???? Jltp. 0.000. Na'hemoroi?? 
dy ro??linne ??wieczki ???liate- 
iln-Hebda??? . 
Sk??ad: Apteka 
M. Mas??owskiego. Krak??w, 
Ma??y Kyuek 
267 
TARTAK parowy na Slaslcu 
ciesz., po??o??ony na granicy 
; czesko niem., 
przyjmie w 
|roku bie????cym oko??o lO.OMO 
Imn drzewa klocowego do 
;rzni??cia po nizkich cenach, 
iw'lasuy du??y plac sk??adowy 
iuh kolei. Zg??oszenia pod ??? 
i???Tartak'* 
do biura intera- 
|t??w Itu lolf Pszcz????ka, Cie- 
Iszyn. 
1825 
PO ZNI??ONYCH cenach fo?? 
tografie do legitymacyj ??? 
szkolnych, wykonuje w bar 
ilzo kr??tkim czasie ??? zak??ad 
fotograficzny J. Beduarskie , 
go, Basztowa 17, obok Kti- 
ryera Codz. 
1818 
IN??YNIER- dyrektor przed 
' si??biorstwa ??? maj??cy rozle 
g??e stosunki * przemys??em 
budowlanym w Krakowie i 
na prowincyi ??? posiadaj???? 
cy urz??dzine biuro w Kra- 
ikowie przy tramwaju ??? r 
itelefonem 1 maszynami do 
!pisania ??? przyjmie zast??p- 
1stwo tylko powa??nych firm 
ijak cegielni ?????? cementowni, 
idu??ej fabryki betonowo! ??? 
fabryki papy ??? wyrob??w 
I??elaznych ???- w yrob??w ka- 
!mionkowych lnb tartak??w, 
jMa do dyspozycyi sk??ady i 
; ITot??wk??. Zg??oszenia pis. do 
IAdm. Kuryera dia ???In??y- 
; nier3 S.??? ??? 
1784 
|TOKARNIE, Heblarki, Stru 
garlci. Wiertarki. Oatry. Lo- 
1komobile. Stal, ??elazo, Szy- 
;ny, Bla-ha ??elazna, cynko- 
' wa. Boczki ??? poleca ???Piiot" 
iLw??wr, Batorego 4. 
1464 
ZGUBI?? tymczasowe 
za- ' 
??wiadczenie demob. sier??ant i 
Frankiewicz B??a??ej, Mnni- 
jna, Jaros??aw. 
1648 
P??ACHTY nieprzemakalne 
[p????tno ??aglow e samochodo?? 
we, p????tno hafciarskie, ce- 
|raty, dywany, chodniki po?? 
leca ??? Reinhold, Krak??w 
Bo??ego Cia??a 20. 
629 
MOOT? dostarcryi? tyrod nfo- 
wo 10 do 15 wagon??w (eeln- 
lojzy) papier??wki ??wierko?? 
w y, frnnko Gda??sk wzgl??d?? 
nie inna stacya graniczna. ??? 
Oferiy z podaniem ceny pro 
sz?? przesy??a?? do Adtn. Ku- 
ryora pod ???Papier??wka". 
??? 
1798 
ZNALAZC?? portfela sk??rza 
nego, br??zowego, zgubione?? 
go we czwartek w Wiede??sk 
Ba??ka Zwi??zkowym, prosz?? 
o zwrot papier??w, kwit??w, 
. oraz paszportu na nazwisko 
Hirsch. lteszt?? prosz?? zacno 
Iwa?? tytu??em znale??nego. A -?? 
Idres ???Emha??? 
Krak??w, uL 
jStradom 16. 
1854 
KRAWIEC m??ski 8. CMIer. 
Krak??w - Podg??rze, Kalwa- 
fyjska 42, wykonuje wszel- 
jkie roboty w zakres krawi??- 
jctwa wchodz??ce wed??ug nal- 
jnowszych modeli po znl??o- 
I nych cenach. 
186T 
POSZUKUJ?? ??? dzier??awy 
m aj??tku od 200???1.000 m??rg 
lnb wi??kszej admtnlstrneyi. 
Dzielnica oboj??tna, 
kresy 
niewykluczone. 
Zg??uszenia 
pod C. O. biuro og??osze?? 
Hupczyca, 
Jagiello??ska 7. 
118* 
POSZUKUJE zamo??nego ??? 
cz??owieka, 
chc??cego zmi*- 
. ni?? nazwisko celem adopcyl 
IWyznanie oboj??tne. Zg??o- 
! szenia do biura og??osze?? ??? 
Soko??owskiego ul. JagielloA 
ska 7, Lw??w dla ???Samotne?? 
go-. 
1918 
I ------------------------------ - ??? 
i ZGUBIONO kart?? demobil. 
???na nazwisko Leon Zatorski, 
iwystawiona przez P. K . U . 
IKrak??w, nr. w r. 1898, kt??- 
j ra uniewa??nia si??. 
188S 
iAPARATY i palniki do sa?? 
morodnego 
spajnnia 
ora* 
i frnmpy parowe do nabycia 
w Biurze teebnicznem In*. 
J??zefa Weingriina, ??? 
Kra^ 
Ik??w. Groble 17. Tel. 2145. 
j 
1913 
UZTER??AWA 50 mrg. or- 
nei ziemi z budynkami od 
1 lipca w powiecie Brzeskim 
wydzier??awi??. 
??? 
Zg??oszenia 
ipis. do Adm. Kuryera pod 
:???Folwark". 
1915 
OKAZ dli mi??o??nik??w bro?? 
ni: Strzelba ???Bedinka" kl. 
' 12 d??ugo???? lufki 135 om. za?? 
mieni?? za hamerlss ??? Jan 
. Was, ??ywiec, Krakowska 46 
1928 
ZAGUBIONE dokumentu ??? 
wojskowe na nazwisko An?? 
drzej Zacharyasz, 
S??kowa 
p. Ropica RusRa. nniewa??- 
nia Bi??. 
1934 
UNIEWA??NIAM skradzio?? 
ne lymczas. za??wiad- deno- 
biliz.- cyjo na nazwisko So- 
reinak Wojciech, wystawio?? 
ne przez P.K .U.Krak??w. 
19M 
PO??REDNICZ?? Przy sprze?? 
da??y i zakupnie otl najmniej 
szych do najwi??kszych ma?? 
j??tk??w. Adres: Tomasz Ry- 
czy??ski, Fa??kowo, pow Gnin 
zno (Pozna??). 
1937 
J??ZEF Mn??, 
nr. dnia 11. 
pa??il. 1890 w gm .Oczk??w ??? 
pow. ??ywiec, uniewa??nia??? 
zgubion?? kart?? demobiliza- 
cyjn??. 
1954 
UNIEWA??NIAM skradzio?? 
ne dokumenta wojskowe na 
nazwisko Podolski W??adysL 
wystawione przes P. K . U . 
w Samborze. 
1930 
1) C??gi szewskie 
????????. 
12.030 sztuk 
7) C*'ki ??? 
. 
. 
. 
i???????? 
P.030 
* 
12 OJO 
12.0 :0 
,f 
5) Tarki (r??szple) v# ??? ??? * 
??? 
6.00J m 
6) Pilniki duie . 
, 
???????????? 
6.000 n 
7) Tarki (??y??ki) . 
, 
??????????? 
6.ooy 
6.000 m 
9)Hakido*kopyt . ??? ??? 4 ??? 
6.000 
??.??? 
10) Ose??ki 
.... 
????????? 
6.000 
6.003 
12) 5ic.ydta-krzywe 
????????. 
1,20-'.000 
13) ??? Dro^te . . ..... 1,2-0.000 n 
14} Trzonki do szyde?? krzywych 
12.000 
??? 
15) 
. 
j 
16) Kostki . . i. 
. 
pr ostych 
12.^00 
??? 
. 
. 
, 
6.IJCO m 
XI) Fumle .drewniane . . * 
??? 
6.a:;o m 
IS) Qalanty drewniane 
19) Poci??g??a . 
, 
. 
, 
... 
6000 n 
.... 
12.0-0 
??? 
Oferty zawiera?? maj?? iio????.zaofeiowanych przed.nlol??w, cen?? 
! |jednostk jw?? loco s'dady wojskowe odno??nego D. O . K ., oraz 
terminy I warunki dostawy, 
t Oferty ?? zobowi??zani >m do dnia 15 marca r. b. wraz z w l&- 
1rtimi naleiy smjda?? w koptr???ach op ecz??towaiiych z napisem: 
???Oferta na njrr;d/ia skews',de ??? w dniach 9 i U marca 19??? r. 
w Referacie V. Zakon??w Komkyi Mundurowej Deparlainentu VII. 
Intendiatury, u!ica Naiewki H . 4 ??? Warszawa. 
Oferty p??t ie'| ndaeslane, ustne i w formie telegram??w nie 
b ??d ^ rozpntr yw-ine. 
i Bli??szych' infoirnacyi udziela Referat V. Vakup??w (pok??j 29) 
i w dnie powszednie w godzinach od 13???15. 
301 
7GIN???? p'esck, mieszaniec 
ratier z wilczurem, czarny, 
podbrzusze ??????te, uszy sto?? 
j??ce, o??ron d??ngl, w abi si?? 
S?.nszka. 
??askawy znalaz?? 
ca zeclioe ??'0 odda?? za w y?? 
nagrodzeniem p. Szadek ??? 
Bracka 13, l. p. 
1957 
Szybko i pewn*e 
wyucz?? ka??dego Pstownie: B a?? 
chartery!, stenografii, kore- 
I s;>ondaniyt 5 t. d . Po uko??cze- 
i niu ??wiadectwo. ??? Prospekt 300 
marek. 
194 
Kanc. K*iny Handl??w* 
??? 3. KA3ITANA w frjcmjsls. 
m mm.ee 
Kiak??w, Grodzka 60, od 3???6 z wy], nledzisl 
i ??wi??t. Wpi^y na II gie p????rocze roku szkolnego 
1922/23. Przyjmujemy tylko do 1 marca b. r. 
Wpisy na nowy rok s??k. 1923/4 od 1 marca br. 
Zwracamy uwag?? P. T. kandydatom, ??e insty- 
tucya nasza jest jedyna tego rodzaju w Polsce. 
Tygodniowe listy poprawa zada?? ??? sta??y kon?? 
takt z uczniami bezpo??rednio, i przez organi?? 
zator??w. Zg??asza?? si?? bez w????cznie 
303 
SIELSKO! 
Dyrektor fabryki, samotny poszukuje 1 do 2 
umeblowanych pokoi za wysokim czynszem. 
Zg??oszenia z gtzecznc??ci KKES, BIA??A 
Hettwera 20. 
2S9 
__________ __________________ 
- 
t 
digitalizacja: mbc.malopolska.pl 
/
		

/ikc_1923_027_0014.djvu

			14 
.I LUSTROWANY KURYER CODZIENNY* ??? N?? 27. ??roda 21 lutego 1923 
iektowaniu budynk??w, odra 
bianu fasad i wykonywania 
kosztorys??w potrzebny do 
prac biurowych 
w biurze 
budowlanym E. Kosi??skie?? 
go w D??browie G??rniczej. 
Odpowied?? tylko na przy?? 
j??t?? ofert??. 
1#26 
]M??ODA, urz??dniczka biuro- 
\wa z kilkuletni?? praktyk?? 
jw pierwszorz??dnych instu- 
tucyach, 
szuka posady w 
i banku, przemy??le lub wyda 
1Y^nictwie. w du??em mie??cie 
najch??tniej na G??rnym kl???? 
sku (Katowice). Zg??oszenia 
pisemne do Adm. Kuryera 
w** 
auuttinau??i swtumycu, i 
T 
Kn^naiati (pod Tylko powa??ne Insty- 
dogl??da?? je i udziela?? poi- |?TMHALTiai -- bilansto , tucy#??? 
VU 
! 
... 
. 
I iPOSZUKUJE si?? miejseo !SAMODZIELNY bnehalter- 
W oin e Q3S3SV. I jwych, energicznych, uczci- bilansista, wytrawny orsa- 
r 
3 
8 
;wych ludzi do s??u??by warto 
nizator, a dlu??s/??, wszeeh- 
TV4WTPI, 
u,???v.* 
1wniczej. Zg??oszenia mi??dzy stronna praktyk?? w handlu 
IN??YNIER architekt lub te 3_j Kr^wa 3. 
911 i przemy??le, poszukuje od- 
cfcnik budowlany, z orakty- 
. __________ *_____ 
________________ 
*---??? 
POSZUKUJE panny dome 
wej, Ict??raTjy mog??a mym 
c??rkom: lat (i> 12, pomaga?? 
przy, zadanhmh szkolnych, 
pow jedniej posady. 
??? 
Zg??o?? 
szenia pj??emne do Admin. 
Kuryera pod ???Zaufany". 
1 
1710 
sko-franeuskiego j??zyku. 
??? 
iz S0 letni?? praktyk??, k??res- 
Zg??oszenia pisemne z poda- !Pondeut polsko ??? meinit-cki 
IKUCHENKA gazowa ??? o 
1*kv??eh p??omieniach i le??ak 
cBb letniska 
okazyjnie do 
sprzedania. Sebastyana -ocl 
BUCHALTEBA gospodar- ;Q??r .4i 
1830 ???Niezwykle zdolny" do bm 
czego, kawalera tylko z bar j ____2 
____ _ 
__________________ 
_ 
. |ra reklamy ???Prasa *, ulica 
(Izo powa??nemi refereneya- i FlRMA 
Przedsi??biorstwo ! Karmelicka 16. 
1945 
gii, poszukuje narz??d Dobr ;hudow-y Ini. Stefan M ana-! 
fctany p. Bojanow. Ma??oj)., 
. sterski i Jan Szafran, Sp????- ?? 
. 
samodzielny 
Sp??oszenia z odpisami swia .ka d 
Samborze 
z d??ugoletni?? praktyk?? rol- 
tieetw. Nieuwzgl??dnionc po- iprzyjmie??? zdolnych stolarzy ??? nlcZ!* 1 ogrodnicz??, ??onaty, 
zostan?? bez odpowiedzi ??? !meblowych i tapicera na ro 
nfertv 
1990 iboty klubowe, kawalera. 
- 
[V6inie). If.skawo^ oferty - 
*???* ??? 
??? 
r--------- 
iWarunki wedle uniowT nie Pod ???Rz??dca- do Bitirs o 
LE??NICZEGO z dobremi re. S7i{ani0 j 0pa; zapewnione, wb'szei, Krak??w, Dunajew- 
ferenoyauu, 
poszukuje ml Keflektnje si?? tylko na pier -kiego i), 
zaraz Zarz??d las??w Stany, ,W??zorzedne si??y 
187S ______ . , 
p. Bojar??w, Ma??opolska. 
??? 
Zg??oszenia a odpisami ??wta 
deetw. Nieuwzgl??dnione po 
zostan?? bez odpowiedzi. 
??? 
1949 
iwszorz??dne si??y 
STANGRET z dobremi ??wia 
dcctwani, umiej??cy obcho?? 
dzi?? si?? z ostrymi ko??mi, 
do pary cugowych koni ??? 
poszukiwany. Willa 
???Sa?? 
ryusz" Zakopane. 
1927 
URZ??DNIKA, koresponden 
ta polsko - niemieckiego ??? 
stenografuj??cego oraz ptejs?? HOTEL ???CltV 
28 
BUCHALTER - bilansista. 
lat 84, rutyno-vany, sumien?? 
ny, pracowity, poszukuje 
posady naczelnego we fa- 
bi-yee. Zg??oszenia pod .,Kie- 
i-ownik Kurs??w Handlo?? 
wych" Le??ajsk. 
1981 
RUTYNOWANY, 
ILE??NICZY z 
egzaminem 
[rz??dowym, m??ody, energicz 
Iny, pracowity, Ma??opolanin 
' do??wiadczony 
wszechstron- 
i n?? praktyk??, obecnie w la- 
jsach rz??dowych, zmieni po- 
isad?? od 1 kwietnia do poste 
pcwo gospodarowanych ma 
j??tk??w na stanowisko le??ni 
czego. 
Zg??oszenia pisemne 
do Adm. Kuryera pod ??? 
???Le??niczy 20??? . 
1473 
SIOSTRA lekarza poszuku?? 
je odpowiedniej posady ??? 
iprzy zak??adzie kuracyjnym 
ijako masarzystka, 
??? 
mo??e 
prowadzi?? aptek??, by?? przy 
ioperacj ach, 
opatrunkach, 
jCh??tnie zajmie si?? cborym 
Ijako piel??gniarka. ??askawe 
Izg??oszenia pisemne do Ad?? 
min Kuryera pod ???Siostra" 
1907 
??? . ??? . ??? ??? o , _____ - ................. 
ramo- 
cego na maszynie przyjmie poszukuje fachowego por- 
. dzielny buchalter ??? bilansi- 
biuro techniczne. 
Zg??osz??-j ,vera i nokoi??wki 
l^lfJ ???,s??a* korespondeur, 
wszech- 
nla ???Standard". 
Grodzka, tyera l po??ojowlc??. 
mifa .fitrnnpi(, wyszkolony, z egza 
L. 25. 
1911iKASYEEKI rutynowanej,jIni???ef 
???- ----------- * 
1 
. 
!poszukuje firma I??ose, Sen- 
p' 
, d??ugoletni?? pjtiki.yk?? 
STOLABZA do poprawek ??? ?? s, 4 p. ,??J jo-12 i od 3???5 Iposzukuje zaraz posady. 
??? 
Kupno. 
mebli, robotnika do wazyst- p*n*??? ^ '' 
kiego ??? przyjmie ??? Beer ____1_____________ 
1ionigwaehs, 
Krak??w, ??w. j??OKA-TCZYKA. 
Krzy??a 3. 
1706 
191S 
ze ??wi??de- 
jctwami, 
s??u??b?? w wi??k- 
Iszych domach, poszukuje 
:Zg??oszenia: ???Bilansista" 
i Poste - restante Rzesz??w. 
I 
1579 
!ZDOLNY pomoenik bufeto?? 
wy i dzia??u korzennego ??? 
Iposzukuje posady. Zglosze- 
jnia pod ???Pomocnik" Biuro 
towe' ca??ej Mai??opolski oraz 'NAK??AD dentystyczny dr. !jaros??lw'*4??? KbrenwoW8,18^ 
OKGANIXATOSQW, Iuspek jZarz??d D??br Stany p. Bo 
tor??w i ajent??w na zach??d- , ^n??w, Ma??opolska. 
1952 
ni?? Malopolsk??, tereny naf- 1 
na ??l??sk ??? na korzystnych 
Sikorskiej, Krak??w 
warunkach poszukuje Jene- jKarmelicka .12, przy.imie za 
ralna Reprezentacya Towa- ;raa ucznia do praktyki z u- 
rzystwa ubezpiecze?? ,,bma :ko??czon?? 4 klasa, gimnazyal 
Krak??w, ??w. Marka 8* law ; 
jr^jO 
IiB??NICZY m??odszy poszu- |STRYCHARZA do po??owej 
5kvvany. Zarz??d Las??w, iio- cegielni z refereneyami ??? 
i___x..r 
Hfn??nrtnlplm 
17ff7 
i. 
- 
rr. 
jau??w. Ma??opolska. 
1707 
EKSPEDYENTK?? ??? samo- 
dzieln??, rutynowan??, poszu?? 
kuj?? do dzia??u kesm??tyczno 
galanteryjnego. 
- 
Warunki 
???wedle umowy. Posada do 
obj??cia zaraz. Zg??oszenia pi 
Eemne wraz s fotografi?? ??? 
nadsy??a?? pod ???Maryla" do 
Adm. Kuryera. 
IS40 
poszukuje od 15 marca Za?? 
rz??d d??br Stany poczta Bo?? 
jan??w, Ma??opolska. 
1951 
LEPSZA gospodyni, ki??ra- 
??iy si?? podj????a kompletnego 
obs??u??enia z 
gotowaniem, 
drobnem ob*yciem samot?? 
nej staruszki w Krakowie, 
znajdzie od 1 w/.gl. 15go 
misrca umieszczenie. 
Zg??o?? 
szenia pisemne do Atiipin. 
Kuryera pod ???M. L ." 
1595 
LE??NYCH na ordynary?? -- 
obznajoioionych z kultur?? 
i mnnipulaey?? losowa, po?? 
szukuje 
od zaraz 
Zarz??d 
las??w Stany, p. Bojan??w, 
poszukuje firm a Bose, Sicn- 
odpisami ??wiadectw. Nieu- 
wzgl??dnione pozostan?? bez 
odpowiedzi. 
1348 
POSZUKUJE 5 m??ynarczy?? 
k??w, kawaler??w. Zg??oszenia 
Stanis??aw 
Kaczorowski ??? 
Bie??czycc. 
1893 
RZ??DCA w starszym wie?? 
ku, z Mfeo??W)in szko???? rol?? 
nicz?? - dlugolotci?? prakty?? 
k?? w wi??kszych maj??tkach 
znaj??cy si?? dok??adnie na go 
rr.clnictwie. poszukuje posa 
dy ewentualnie na tantye- 
m??. Zg??oszenia pisemne do 
Adm. Kuryera pod ???Agro?? 
nom". 
1880 
FACHOWIEC drzewny -~ 
i tartaczny poszukuje posa?? 
dy. ??askawe zg??oszenia pi?? 
semne pod ???Zaraz lub p?????? 
niej" do Adm. Kuryera. 
1924 
EGZAMINOWANY pa??ac?., 
z d??u??Sz?? praktyk?? kot??ow?? 
poszukuje'posady. ??askawe 
sp??oszenia pisemne do Adm 
Kuryera pod ???Prflicz". 
1793 
M??ODA kobieta, z dziec?? 
kiem B/.e??cio-miePi??cznein ??? 
______ 
. ___ 
sumienna, osz?? 
cz??dna, umiej??ca bardzo do 
RUTYNOWANYCH 
agen- , 
t??w, podr????uj??cych za pro- : pracowita, 
. 
---- -- --- --??? 
----- -------- -- -- ----- _ 
w izy??, poszukuje ???Agnus??? cz??dna, utoiej??ca Darazo ao 
CUKIERNIK bieg??y w Ars Krak??w, Zielona 12. 
1901 
gotowa?? i prowadzi?? 
eowaniu ciast ??? noszukiwa- | -- --- ----------------------- -------------igospodarstwo, poszukuje na 
iij ??? Parowa fabryka ??? fCH??OPCA do praktyki do jtychmiast zaj??cia za skrom- 
Gursrul, Jaros??aw. 
1628 j natychmiastowego wst??pi??- in^m^ wynagrrodzemcm. Zgio- 
----------- ----- -- -- -- -- ------ ??? 
---------nia ??? poszukuje L??serkie- ' m??enia pisemne do Adm. Ku 
CZELADZI kowalskich i iwioz i Ska, Krak??w, plac 'ryera pod ???Sumienna pra- 
litelm achskich 
na 
robot?? 1Szczepa??ski 2. 
11)03 
powozow?? i bryczkow??, po- ??? 
KUPI?? domek murowany 
jw Krakowie. Zg??oszenia pi?? 
semne pod ???Kupno domu" 
do Adm. Kuryera. 
1745 
, Z??B Y sztuczne, nowe., u?.y- 
Uviiiie, z??oto, platyn?? kupuj??, 
iP??ac?? za z??b 4.000 ilo ??b.000 
|Mkp. Periiets, Krak??w ??? 
!Krakowska 21 (sklep). Za?? 
miejscowych za??atwia??a po?? 
czt??. 
1729 
jMOTOCYKL kupi??, stan o- 
jboj??tny. Hejnieki, S??d po- 
j-M'iatowy, Krosno. 
1878 
KUPI?? ma??y domek z o- 
gr??dUiem w N. S??czu. Zg??o 
szenia pisemne do Admin. 
Kuryera pod ???Domek". 1820 
- P????KA z??otnicza, Krak??w 
Rajska 4. p??aci za u??ywane 
sztuczne 
z??by od 4000 do 
lC.flOO Mkp. za sztuk??. Z??oto 
i srebro po cenach najwy???? 
szych Przyjm uje wszelkie 
roboty 
zam??wienie. 1872 
SIANA s??odkiego, prasowa 
nego, 2 wagony, s??omy jp- 
rej 1wagon, s??omy ozimy 1 
wagon ??? kupi zaraz Zarz??d 
:D??br Stauy p. Bojan??w ??? 
Ma??opolska. 
1947 
POSZUKUJE si?? dla tnrta- 
jku u??ywanej ??okomobili ~ 
80???100 HP. w nienagannym 
)stanie o ile mo??no??ci urz???? 
dzonej 
ua opa?? trocinami 
drzewnymi. Zg??oszenia do 
ifirmy Micha?? Ader w ,Ta- 
jzowsku. 
193.') 
SA DO SPRZEDANIA dwa 
;palta m??skio n-iosanne, dwa 
p??aszczyki dziewcz??ce na 10 
1i 14 lat. Studencka 5, ofic. 
jII. p. schody 3. 
1SX 
IJO SPItZEDANL.\: Walce 
m??y??skie prawie 
nowe. o 
pi??knym przemiale, potrzs- 
bna si??a pop??dowa 2 konie, 
,z powoda kupna wi??kszych 
:okazyjnie za 2,000.000 Mkp. 
!l>wo motorki benzynowe do 
iroweru 
???CocksTiil" nowe, 
i po 800.000. Motor elektrycz- 
|ny, jedna czwarta koniu ??? 
i dia pr??du sta??ego 220 volt, 
i z rozrusznikiem za 500.000. 
iWiertarka sto??owa, 
u7>wa, 
!???Petroyi??" dia pr??du sta- 
ilego 110 volt, dc 
ram. Sre- 
idnicy dziur za 700.00tJ Mkp. 
i Zg??oszenia: Gargul, Wieliez 
k a . _______________________ 1397 
???MOTOCYKL gotowy do ru?? 
chu sprzedm tanio. Kurtek 
Krosno, Guzik??wka. 
1922 
, U??YWANE pasy: klinowe, 
gumowe do motocykli, oka- 
jzyjnie do nabycia w dob- 
Irym stanie ??? Wii-domoS??: 
Ii lory??ska S8, Sztorc. 1895 
IMOTOR ss??co-prawwy ?? ra 
ehu Langena i Wolffa 80 
;il P. do sprzedania. Wia- 
' domo???? M. Wi??stein, M??yn- 
jne ad Limanowa. 
1265 
|SKLEP korzenny, dobrze 
!prosperuj??cy, z powodu wy 
;1a??iu zaraz do sprzedanie, 
iWiadomo????: Szlak 47, 
MECHANICZNE 
urz??dz??- 
!nie pralni bielizny w ca??o?? 
??ci lub cz????ciowo sprzedam 
Zg??oszenia pisemne do Ad- 
imin Kuryera pod ???Pralnia" 
! 
1092 
IDO URUCHOMIENIA kos- 
ipodarki 
rolnej potrzebne 
ipo????wka od 100???300 dolar??w 
(ew. w markach). Zwrot w 
Igot??wce lub udzia?? w plo- 
??acb, Zg!os-'.enia pod ???R oj?? 
nik" do bior?? og??osze?? Http 
czyca. Jagiello??ska 7. 1720 
SPRZEDAM maszyn?? Sin?? 
gers do mere??kowania. W ia 
domo????: Nikiel, Szewska 2. 
j 
1714 
jZ POWODU zmiany przed?? 
si??biorstwa sprzedam rury 
12???, narz??dzia wiertnicze  
lokrfi??ek, wiertark??, sztan- 
ca d??wgniowa; maszyny pie 
karskie (dc ciasta). Zg??osz?? 
nia pisemne do Adm. Ku- 
rycra pod ???Nowe i uiywa- 
ne??? , 
1887 
SIOD??A w dobrym stanie 
sprzeda tanio ???Aguns" 
??? 
Krak??w, Zielona J2. 
1902 
SKLEP a nrz??dzeniom m - 
tychmiftst do sprzedania ??? 
przy g????wnej nlicy. Pise.in- 
n?? zg??oszenia pod ???Skiep" 
Krak??w, skrytka 105. 1904 
1791 
??uTu?eWFabryka Pojak??w jStOLAR^Yjdolny^trze- ^ ^ ^ 
??? dufych^?? mafyth 
id lfmSi.s??iy??Pods??r2eSCn??? ??? nkujV F??b??? * a.,.meWL - ISnkulfposTdy^raV'% ??lt 
Adolf D??bski, Podg??rze, ??? 
rrzy ???Kopyciarni 
w Tar- 8;,enia: Poste - restante L. 
Kalwaryjska 34. 
Is42 ntvw;c . 
19?,2 ??? 
!APTEKI kupno ewentual?? 
nie dzier??awa ??? poszukiwa 
;ce. Obj??jie natychmiast ??? 
' lub p????niej. 
??? 
Wiadomo????: 
Katz, Lw??w. Kopernika 5. 
1919 
GRAWERA do rob??t mo?? 
si????nych, mo??e by?? niewy- 
Sikolony. inw alidii maj?? 
pierwsze??stwo ??? poszukuje 
si?? Oferty wraz z ??yciory?? 
sem przyjmuje Beer 
Ho- 
nigwachs, Sk??ad mebli, Kra 
k??w, ??w. Krzy??a L. S. 1705 
FOTOGRAF - Operator ??? Re 
tuszer (ewentualnie Oper.- 
itetuszerka.) przyj??ty zosta?? 
nie w Zak??adzie fotograficz?? 
nym B. Homa. ??ywiec. Zg??o 
szenia z podaniem warun?? 
k??w z utrzymaniem lub bez 
Reflektuje si?? na dobr?? na?? 
prawd?? prac??. Okolica zdro?? 
w a g??rska. 
1832 
PIERWSZE 
Przedsi??bior?? 
stwo M??ynarskie In??. Hen?? 
ryk Stoczkiewicz i Ska ??? 
w Bochni, poszukuje do na?? 
tychmiastowego wst??pienia 
rutynowanego m??ynarza. 
??? 
Zg??oszenia 
osobiste luli 11 
s??owne.. 
1785 
M??YN parowy ???Fausta" 
??? 
???w 
S??dziszowie, 
poszukuje 
maszynisty -- z kilkuletni?? 
praktyk?? do ??okomobili z 
kondensacy??, posada do ob?? 
j??cia natychmiast. 
1789 
MASZYNISTA zdolny i pra 
cewity. potrzebny do Paro?? 
wej Fabryki dach??wek i ce 
gie??. Uwzgl??dnia si?? tylko 
podania, zaopatrzone w od?? 
pisy ??wiadectw z wymienie 
??iem ????danych pobor??w. 
???- 
Zg??oszenia pisemne do Adm 
Kuryera pod ???Nr. 1921???. 
1921 
POTRZEBNA si??a biurowa 
z korespondency?? i pisa?? 
niem na maszynie, magazy?? 
nier, na ordynary??, pomocn 
gospodarczy, gospodyni ru?? 
tynowana. Zwi??zek Ziemian 
??w.JanaL.3,II.p.odg. 
9???11 -tej. 
Kaczmarski, Hyr??w Nr. 23??? 
1935 
MAGISTER farmaeyi, ru?? 
tynowana. przyjmie posad?? 
Zg??oszenia pisemne do Adm 
Kuryera dla ???Magistra-ko- 
biety".' 
1810 
ZDOLNA ekspedycjitka ??? 
z dzia??u lejrzennsgo i galan 
teryi. poszukuje posady ??? 
reflektuje na zamiejscow??. 
Zg??oszenia pisemne do Adm 
Kuryera pod ???Ekspedyent- 
ka??? . 
.1809 
k??ad portretowy 
w Kielcach. 
CH??OPAK biurowy i do po 
sy??ek przyj??ty zostanie na?? 
tychmiast do biura Towa?? 
rzystwa Akcyjnego. 
Zg??o?? 
szenia pod: ???Uczciwy" 
??? 
Skrytka pocztowa Nr. 33 
??? 
Krak??w. 
1864 
MASZYNISTK?? uzdolnion?? 
obeznan?? z manipulaey?? biu 
row??, przyjmie zaraz biuro . 
Polskiego Czerwonego Kr/y I 
??? 
??a. Urz??dowanie ca??odzien- :RYSOWNIK konstruktor ??? 
ne lub tylko popo??udniowe. !pos ukuje zaj??cia w wi??k- 
Zg??osze??iu osobiste cbdzien- 
iiie od 5 do 7-mej, Pedzi- 
ch??w 16. 
I860 
GOSPODYNI inteligentna, 
w wieku ??rednim, poszuku?? 
je posady od zaraz lub 1. 3. 
1920 j(jo interesu albo samotnego 
------- --- ------- 
-----------??? 
.??? 
|pana. najch??tniej do dwo- 
RETUSZER??W 
portreto- ! ru. Zg??oszenia pisemne ^o 
wych. pierwszorz??dne si??y, Adm Kuryer-i pod ???Oszez??- 
poszukuje natychmiast Za-