/ikc_dod_1932_025_0001.djvu

			NA BRDZIE POD BYDGOSZCZĄ. 
Gdy tylko wiosna nastanie, Bydgoszcz zmienia się w bardzo ruchliwe miasto. Zawdzięcza to rzece, nad którą jest położona, bo Brda, połączona kanałami 
z innemi rzekami, jest zarówno znakomitą arterją komunikacyjną, jak i doskonałym terenem wioślarskim. Oto malowniczy obrazek z Bydgoszczy. 
Rok VIII. 
ILUSTROWANY 
Numer 25 (375). 
KURYER CODZIENNY 
Dodatek do Nr. 162 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego* z dnia 13 czerwca 1932 r. 
Fot. A . Orabtki - Kruków
		

/ikc_dod_1932_025_0002_0003.djvu

			IS1 
[LUSTROWANY KURYER CODZIENNY* — DODATEK DO Nr. 162. 
ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY* — DODATEK DO Nr. 162. 
1. 
— 
Wyścigi... łółwi. Na lądzie 
zwierzęta te są wcieleniem powolności, 
w wodzie jednak poruszają się znacznie 
szybciej. Na wybrzeżach Australji do 
modnych sportów należą wyścigi żółwi, 
ciągnących za sobą nadobne sportsmenki 
Presse-Photo. 
4. — Międzyszkolny chór dziecięcy 
w Krakowie. Połączone chóry szkół 
krakowskich uprawiają masowy śpiew 
chóralny pod kierunkiem prof. Suwary. 
Kilka dni temu odbył się w sali Domu 
Katolickiego koncert tego dziecięcego ze­ 
społu, który w barwnych strojach ludo­ 
wych wykonał udatnie szereg utworów. 
5. — Z wystawy psów rasowych 
w Warszawie. Otwarta w tych dniach 
w warszawskiej Bagateli wystawa psów 
rasowych obejmuje wiele pięknych i bar­ 
dzo interesujących okazów. Oto dwa an­ 
gielskie foksterjery z kilkorgiem szcze­ 
niaków, własność p. Bonisławskiej, która 
się swemi pupilami starannie opiekuje. 
Ag. fot. .Światowida*. 
7. — święto pułkowe w Toruniu. 
Stacjonowany w Toruniu 7. Baon sape­ 
rów obchodził uroczyście swe doroczne 
święto. Nasze zdjęcie przedstawia mo­ 
ment odczytania rozkazu, nadającego kil­ 
kudziesięciu saperom wyższe szarże. 
Fot. Sikora — Toruń. 
8. — „Przebudzenie wiosny" 
w Tarnobrzegu. Staraniem Związku 
Obywatelskiej Pracy Kobiet odbyła się 
w Tarnobrzegu (Małopolska) rewja ta- 
neezno-rytmiczna pod hasłem wiosny, 
bardzo udatnie zaaranżowana przez kie­ 
rowniczkę kursów rytmicznych panią 
Trznadlównę. 
9. 
— 
Gimnazjaliści z Górnego 
Śląska w „Pałacu Prasy**. Jak 
wszystkie wycieczki, zjeżdżające do Kra­ 
kowa, tak i liczna grupa obu oddziałów, 
polskiego i niemieckiego, Państwowego 
Gimnazjum matematyczno-przyrodnicze­ 
go z Króleskiej Huty odwiedziła nasz 
„Pałac Prasy“ , gdzie fotograf nasz do­ 
konał na dachu zdjęcia sympatycznych 
gOŚCi. 
A g . fot. .Światowida’ 
10. — 
„Dzika pszczoła" w War­ 
szawie. Po wielkich, w pełni zasłużo­ 
nych sukcesach krakowskich, ta pierw­ 
sza komedja współczesna p. Morstina 
dostała się na scenę warszawską, gdzie 
w Teatrze Małym p. Mila Kamińska i p. 
Antoni Różycki kreowali młodą parę 
amantów. 
Fot. Brzozowski — Warszawa. 
2. 
— 
Wielkie zapasy siłaczy japoit* 
s M ch w Tokio., Teraz właśnie odbywają 
się w stolicy Japonji wielkie zapasy o szam- 
pionat tego kraju, do których zgłosili się 
najwybitniejsi siłacze z całego państwa. Ko­ 
rowód ich, przybranych w barwne fartuchy, 
jest zwłaszcza dla cudzoziemców niezwykle 
ciekawem widowiskiem. 
Kemtone - Paru. 
" 3. — Niezwykły okaz drzewa. W po­ 
siadania p. Mierzwy, mieszkańca Królewskiej 
Huty, znajduje się drzewo, do złudzenia przy­ 
pominające szkielet ludzki. Jest ono darem 
jednego z misjonarzy, który znalazł je podo­ 
bno w lasach w Kamerunie, dawnej kolonji 
niemieckiej w Afryce. 
6. 
— 
Parada wojskowa w dzień uro­ 
dzin k róla . Cała Anglja obchodziła uroczy­ 
ście, jak corocznie dzień urodzin króla Je­ 
rzego (ur. 4. czerwca 1865 r.). Najwspanial­ 
szym punktem uroczystości była wielka de­ 
filada załogi londyńskiej przed królem i ro­ 
dziną królewską na obszernym placu przed 
pomnikiem ku czci Nieznanego Żołnierza. 
Sp ort & General — London. 
10 
MODNYCH 
ODCIENI 
PUDEkKO 
OZDOBNE 
PIEGI 
zaufaj katolickiej firmiel Unikaj 
szkodliwych wyrobówi Prawdzi­ 
wy, lepszy od kremów Ołówek 
„Agawa" usuwa pod gwaranci? 
piegi, wągry — bezpowrotnie. 
— 
Tuszuje zmarszczki 3.—. 
Mydło 
momentalnie bielące 2.—. 
Przes. 
1.50. 
88 
B. MATULEWICZ — WARSZAWA 
Napoleon*, skrytka *85/1. 
IAIIIBU 
TATItZAliSSKI 
FALKIEWICZ - POZNAM
		

/ikc_dod_1932_025_0004.djvu

			,ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" — DODATEK DO Nr. 162. 
Cnstrowanero Kuryera Codziennego". 
— 
Naczelny Redaktor i Wydawca; Marjan Dąbrowski - Odpow.Redaktor Dr. Józef Flach. 
- 
Redakcja I Administracja: Kraków. 
Wielopole 1 -^ Teiefon y Nr! 15060, 150-61. 150-62, 150-6S, 150-64, 150-65. 150-66. 
— 
Ceny ogłoszeń: 1 cm* Zł. 
.— 
Zakłady Graficzne „II. Kuryera Cod*, 
pod zarządem Fel. Korczyńskiego, 
Jak Holenderki amerykańskie 
„szurają*' ulice miasta Michigan. 
W Stanach Zjednoczonych, a zwła­ 
szcza w mieście Michigan mieszka 
wiele rodzin holenderskich, które, zda- 
wna tam osiadłszy, starannie pielę­ 
gnują prastare obyczaje swoich przod­ 
ków. I tak na wiosnę odbywa się uro­ 
czyste czyszczenie ulic, symbol zna­ 
nego zamiłowania Holendrów do czy­ 
stości i porządku. 
The New York Times. 
U góry na lewo: Z oryginalnych pomysłów architektury ame­ 
rykańskiej. W angielskich i amerykańskich pismach humorystycz­ 
nych pojawia się często figura Bonzy, rozkosznie komicznego psiaka. 
Nic więc dziwnego, że jakaś pomysłowa Amerykanka kazała sobie 
w Kalifomji zbudować domek na „weekend* o kształtach ogrom­ 
nego Bonzy. 
U góry na prawo: Pomnik Anity Garibaldi w Rzymie. Jak już 
donosiliśmy, odbyły się niedawno w Rzymie pod protektoratem 
Mussoliniego wielkie uroczystości z okazji 50-lecia śmierci włoskiego 
bohatera narodowego G. Garibaldiego. W czasie tych uroczystości 
na pagórku Janikulskim odsłonięto pomnik Anity Garibaldi, żony 
bohatera, dłuta znakomitego rzeźbiarza Rutelli. 
Obok: Wdzląk 1 zręczność. Tych zalet, wrodzonych zapewne, 
ale i ćwiczonych w mozolnym treningu, nie można odmówić zespo­ 
łowi baletu Miss Lilian Newman w Long Beach w Kalifornji, produ­ 
kującemu się w powiewnym tańcu sylfid. 
Keyttone -