English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Science & Education

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

773. 

Edition Jakub Kazimierz HAUR, Oeconomika ziemiańska generalna punktami partykularnemi, interrogatoryami gospodarskiemi, praktyką miesięczną, modelluszami albo tabulami arythmetycznemi obiaśniona przez Jakuba Kazimierza Haura panom dziedzicznym, arendarzom, oekonomom, attendentom, urzędnikom, pisarzom prowentowym y wszystkim w pospolitości dóbr ziemskich dozorcom pożyteczna y potrzebna. W którey znayduią się dostateczne w Gospodarstwie informacye, przestrogi, notanda różne, remedya wszelkiemu bydłu, osobliwie na końskie defekta y choroby pomocne; także folwarcznemu drobiu, przytym sekreta doświadczone na wygubienie szkodliwey gadziny powietrzney, ziemney y wodney, z nowym przydatkiem geometryi gospodarskiey, napisaney od W.X. Marcina Bystrzyckiego Societatis Jesu, S. Theologii Doktora. Przedrukowana Roku Pańskiego 1744. w Krakowie w Drukarni Woyciecha Dominika Siarkowskiego J.K.Mci y Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jegomości kardynała Biskupa krakowskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopole. - Haur, Jakub Kazimierz (1632-1709)

Add to bibliography

776. 

Edition Jakub WUJEK, Postilla Catholica. To iest, Kazania na Ewangelie Niedzielne y Odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego, Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe Kazania: y Obrona tey Postylle, naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom Postylle Kacerskiey y Regestr dwoiaki. Przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesv. Cum Gratia et Priuil: S. R. M.; Postylle Katoliczney na Niedziele Część Wtora Letnia: od Troyce ś. aż do Adwentu. Kthora już w sobie zamyka powinność każdego człowieka Chrześćiańskiego, tak przeciwko Panu Bogu, iako y przeciw bliźniemu swemu. Przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesv. Cum Gratia et Priuil: S. R. M. W Krakowie, W Drukarni Siebeneycherowey, Roku Pańskiego 1584. - Wujek, Jakub (1541-1597)

Add to bibliography

778. 

Edition Jakub WUJEK, Postylle Katholiczney o Swiętych, Część Pierwsza Ozimia. W kthorey się zamykaią Kazania na Swiętha Panny Maryey, Apostołow, Męczennikow y innych Swietych, ktorych święta Kościol zwykł obchodzić: począwszy od Aduentu, aż do ś.Jana Krzciciela.; Postylle Katholiczney o Swiętych Część Wtora Letnia. W kthorey się zawieraią Kazania na Swiętha Panny Maryey, Apostołow, Męczennikow y innych Swiętych, ktorych święta Kościoł zwykł obchodzić: począwszy od ś. Jana Krzciciela, aż do Adwentu.; Apologia, Tho iesth, Obrona Postylle Katholiczney, przeciw sprosnym wykrętom y potwarzam Postylle Heretyckiey, w Krakowie wydaney, Roku Pańskiego 1582. ... W Krakowie, W Drukarni Siebeneycherowey: Roku Pańskiego 1584. - Wujek, Jakub (1541-1597)

Add to bibliography

<<< Previous  / 138 Next >>>