English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Science & Education

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1212. 

Edition [LEITOURGIKON], Леітоургікон си єстъ слуҗєбникъ съдєрҗащъ в сєбе почину с[вят]ыя Восточныя Ц[е]ркви Литургїи, іжє въ с[вя]тыхъ отецъ нашихъ Іωана Златоустаго, Василиа Вєликаго, и Григорїа Двоєслова Папы Римскаго, съ всеми службами, Нєдєлными и Праздничными. в Вилни Пєрвоє Тνпом издадєся, въ ωбитєли с[вя]тыя живоначалныя Тро[й]ци, чину с[вя]того Василіа Вєл[икого] в лето ωт рождества Х[риисто]ва 1692. Leiturgikon si jest służebnik soderżaszcz w sebie poczinu swiatyja Wostocznyja Cerkwi Liturgii, iże w swiatych otec naszich Iwana Złotoustago, Wasilija Wielikogo, i Grigorija Dwojesłowa Papy Rimskogo, s wsiemi służbami, niedielnymi i prazdnicznymi. w Wilni perwoje tipom izdadesja w obiteli swiatyja żiwonaczalnyja Trojcy, czinu swiatogo Wasilija Wielikago w leto od rożdestwa Christowa 1692.

Add to bibliography

<<< Previous  / 138 Next >>>