English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ingres biskupa Karola Wojtyły z udziałem delegacji z Ludźmierza."]