English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Note = "Na s. przedtyt.: Europa w obrazach : opisy malownicze krajów, ludów i obyczajów / z najcelniejszych autorów ojczystych i cudzoziemskich oraz własnych prac zebr. Stanisław Stroynowski"]