English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dzwonnica, w której wiszą dwa dzwony Józef i Maryja; rok 1961"]