English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = ": „Nad Odrą i Dnieprem” Wojciecha Kwasieborskiego to „szkic publicystyczny” opisujący głównie geopolityczne relacje Polski z Niemcami oraz z Rosją. Autor na podstawie przesłanek historycznych przedstawia czytelnikowi spojrzenie Ruchu Narodowo-Radykalnego na relacje państwa polskiego z najsilniejszymi sąsiadami oraz opisuje pożądany charakter polskiej polityki zagranicznej. Autor wskazuje, że konflikt Polski z Rosją i z Niemcami nie jest czymś przejściowym, ale jest niejako wpisany w byt naszego narodu. Książka Kwasieborskiego jest próbą wytyczenia „dróg wielkiej Polski”, właściwego kierunku działaniom narodu na arenie międzynarodowej."]