English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Dawne drewniane sanie tzw. „piyrzne”, służące do celów gospodarczych (np. wywóz obornika, zwózka drzewna). Os. Kotelnica; lata 70. XX w."]