English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "U góry: Kanonik – Kaskiewicz Ireneusz, na dole, od lewej: Pan Podczaszy z Piekar – Klucznik Zdzisław, Teresa – Swaryczewska Wanda"]