English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Zabytkowa chałupa Stanisława Trutego po przeniesieniu ze Spytkowic do Sidziny; 14x9 cm."]