English   polski  

Information

Library

Rules

 

Zasady udostępniania, gromadzenia i zabezpieczania kolekcji w MBC


A. Udostępnianie danych (metadane, pliki) MBC

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi archiwa obiektów elektronicznych. Jest bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). W jej myśl wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

1. do własnego użytku osobistego,

2. w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

3. do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów MBC.

Wykorzystane niekomercyjnie dane należy opatrywać dokładnym adresem bibliograficznym wykorzystując w tym celu link do całego zasobu MBC: http://mbc.malopolska.pl/

B. Udostępnianie materiałów archiwizowanych w MBC

Publikacje (książki, czasopisma i inne materiały) archiwizowane w MBC należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Zostały udostępnione zgodnie z prawem, co oznacza, że:

1. Każdy użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do materiałów przechowywanych w MBC, jeśli nie mają one zabezpieczeń wynikających z decyzji właściciela praw majątkowych.

2. Kopia dokumentu może być zgodnie z prawem:

§ wykonywana na własny użytek;

§ wykonywana dla celów edukacyjnych i badawczych z powołaniem się na źródło.

3. Kopię należy opatrywać dokładnym adresem bibliograficznym wykorzystując w tym celu link do zacytowanego obiektu.

4. Jeśli autor czy wydawca zgodził się na inny zakres wykorzystania dokumentu, to informacje o tym znajdują się w opisie bibliograficznym w polu PRAWA.

C. Prawu autorskiemu nie podlegają materiały z domeny publicznej 

Domena publiczna obejmuje materiały nie objęte restrykcjami polskiego prawa autorskiego lub co do których prawa te wygasły. Materiały, które trafiają do domeny publicznej są własnością wspólną dostępną dla każdego do wykorzystania w swobodny sposób i w dowolnym celu z poszanowaniem praw autorskich osobistych.

Do domeny publicznej należą zawsze materiały, których polskie prawo autorskie nie chroni: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zmian.) prawa majątkowe wygasają jeśli:

1. twórcy, współtwórcy nie żyją od 70 lat,

2. upłynęło 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu anonimowego,

3. w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki.

Wyjaśnienie to nie wyczerpuje wszystkich przypadków, które prawo autorskie opisuje. Trzeba je analizować zawsze osobno w odniesieniu do każdego utworu.