English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Old Printed Books

Starodruki Muzeum Narodowego w Krakowie

Number of publications in collection: 979

Frequently viewed

  1. [BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA vel BRZESKA], Biblia Swięta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlaśnie z żydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone. ... drukowano w Brześciu Litewskim z roskazania a nakładem...Mikolaia Radziwila ...Roku Pańskiego [1563] miesiąca Wrzesnia dnia czwartego. [2837]
  2. Jakub WUJEK, Postilla Catholica. To iest, Kazania na Ewangelie Niedzielne y Odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego, Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe Kazania: y Obrona tey Postylle, naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom Postylle Kacerskiey y Regestr dwoiaki. Przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesv. Cum Gratia et Priuil: S. R. M.; Postylle Katoliczney na Niedziele Część Wtora Letnia: od Troyce ś. aż do Adwentu. Kthora już w sobie zamyka powinność każdego człowieka Chrześćiańskiego, tak przeciwko Panu Bogu, iako y przeciw bliźniemu swemu. Przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesv. Cum Gratia et Priuil: S. R. M. W Krakowie, W Drukarni Siebeneycherowey, Roku Pańskiego 1584. [1236]
  3. Трioдь цвђтная. [Triod' cvetnaja] [Kraków, Svebold (Szwajpolt) Fiol, ante 1491.] [1094]
  4. SAMUEL PUFENDORF, De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis Commentariorum Libri Septem Elegantissimis Tabulis Aeneis Exornati cum Triplici Indice. Norimbergae, Sumptibus Christophori Riegelli Literis Knorzianis. Anno M.DC.XCVI. [989]
  5. Aleksander GWAGNIN (Alessandro Guagnini), Kronika Sarmacyey Europskiey, w Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow. Przez Alexandra Gwagnina z Werony ... W Krakowie, w Drukarni Mikołaia Loba, Roku Pańskiego 1611. [974]
  6. Marcin BIELSKI, Joachim BIELSKI, Kronika Polska, Marcina Bielskiego Nowo Przez Ioachima Bielskiego syna iego wydana. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. w Krakowie, W Drukarni Jakuba Sibeneychera, Roku Pańskiego 1597. [951]
  7. Jakub Kazimierz HAUR, Skład abo Skarbiec Znakomitych Sekretow Oekonomiey Ziemianskiey. Na Polach wielkich y obszernych, w Sławnym na wszytek Swiat Królestwie Polskim, przy Miastach Koronnych, przy Miasteczkach gęstych y nasiadłych, przy Wsiach okolicznych Krolewskich, Slacheckich, Duchownych y Mieyskich. Znaleziony. A za osobliwym Staraniem y pracowitą Pilnością dla Dobra pospolitego, y Pożytku Ludzi wszelkiego Stanu, do używania. Wykopany. ... do Druku Podany. Przez ... Iakvba Kazimierza Havra, ... W Krakowie, W Drukarni Mikołaia Alexandra Schedla. I. K. M. Ord: Typ. Roku 1689. [869]
  8. Antoni Edward Odyniec, Oda do starości, wiersz poświęcony Ignacemu Domeyce, z ręcznie dopisaną dedykacją Odyńca dla Tomasza Bułhaka [796]
  9. Bartosz PAPROCKI, Gniazdo Cnoty, zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow, początek swoy maią. W Krakowie, z Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, Roku 1578. [723]
  10. Marcin BIELSKI, Kronika tho iesth, Historya Swiata na sześć wiekow, a czterzy Monarchie, rozdzielona z rozmaitych Historykow, tak w swiętym piśmie krzerscijańskim, zydowskim iako y Poganskim, wybierana y na Polski ięzyk wypisana dosthatheczniey niż pierwey, s przydaniem wiele rzeczy nowych: Od początku Swiata, aż do tego roku, ktory się pisze 1564, s figurami ochędożnymi y własnymi. Drukowano W Krakowie u Mattheusza Siebeneychera. Roku od Narodzenia Pańskiego 1564. [653]

More...

Recently added

Loading...